SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse"

Transkript

1 SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

2

3 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011

4 Titel Energikrav til nybyggeriet 2020 Undertitel Økonomisk analyse Serietitel SBi 2011:18 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter Søren Aggerholm Sprog Dansk Sidetal 65 Emneord Energikrav, nybyggeri, energibesparelser ISBN Omslag Udgiver Foto: Saint-Gobain Isover Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, DK-2970 Hørsholm E-post Der gøres opmærk på, at den publikation er omfattet af ophavsretsloven.

5 Forord Analyserne i denne rapport er udført for Erhvervs- og Byggestyrelsen og indgår i arbejdet med at udarbejde energikrav til nybyggeriet i Rapporten er baseret på EBST's oplæg til energikrav til 2020 byggeri. Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Energi og miljø Juni 2011 Søren Aggerholm Forskningschef 3

6 Indhold 4 Forord... 3 Indhold Formål Forudsætninger og antagelser Prisscenarier Primærenergifaktorer Nybyggeriet Energikrav Eksempel bygningerne Energibehov og -mål Energiudgift Miljøbelastning Energitiltag Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus Byggeomkostninger Parcelhus Rækkehus Etagehus Kontorhus Økonomi med 2010 betingelser Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus Økonomi med 2015 betingelser Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus Økonomi med 2020 betingelser Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus Højrenteøkonomi i Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus Økonomi for delmål 2010 og Bygningsreglement Byggeri Følsomhedsanalyse for 2020 byggeri Samlet økonomi Økonomiske prioriteringskriterier Økonomi for Byggeri Optimeret 2010 byggepris Konklusion Bilag 1. Basis parcelhus... 58

7 Bilag 2. Basis rækkehus Bilag 3. Basis etagehus Bilag 4. Basis kontorhus

8 1 Formål En række eksempler har allerede vist, at det i praksis er muligt at opføre byggerier, som opfylder kravene til lavenergibyggeri i bygningsreglementet. De fleste af eksemplerne er enfamiliehuse opført som lavenergibyggeri klasse 2 og 1, her iblandt også større samlede bebyggelser samt passivhuse. Der er også enkelte eksempler på større bygninger opført som lavenergibyggeri. Eksemplerne viser, at det er muligt med allerede kendte og anvendte bygge- og installationsløsninger at opføre lavenergibyggeri i Danmark. Formålet med analyserne beskrevet i denne rapport er derfor alene at vurdere den privatøkonomiske rentabilitet for bygningsejerne og de samfundsøkonomiske konsekvenser ved stramning af Bygningsreglementets energirammekrav til nyt byggeri i Rapporten bygger videre på erfaringer og systematik fra SBi 2009:04 Skærpede krav til nybyggeriet 2010 og fremover. Økonomisk analyse. 6

9 2 Forudsætninger og antagelser Ved beregning af den privatøkonomiske rentabilitet og de samfundsøkonomiske konsekvenser er der anvendt forudsætninger og antagelser som angivet i det følgende. Den primære forskel på privatøkonomi og samfundsøkonomi er, at reduktion i skatter og afgifter ikke indgår i de samfundsøkonomiske konsekvenser, mens den kan have stor betydning for privatøkonomien ved energibesparende tiltag. Samfundsøkonomien er opgjort efter metoden, som er beskrevet i Energistyrelsens vejledning "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet" fra april Samfundsøkonomien udtrykkes som en CO 2 -skyggepris i kr/ton-co 2, der er den pris, det koster samfundet, at reducere udledningen af CO 2 fra energiforbruget med 1 ton CO 2. Alle priser er 2010 priser ekskl. moms. Energipriserne i de privatøkonomiske opgørelser er inkl. afgifter, svarende til den energipris, som private forbrugere, erhverv og offentlige institutioner mv. betaler for energiforbrug til rumopvarmning. Priserne for især fjernvarme varierer en del mellem de enkelte fjernvarmeværker. Der er derfor anvendt en "middel"-priser for Danmark som udgangspunkt. De anvendte energipriser fremgår af Tabel 2.1 til Tabel 2.3. De samfundsøkonomiske energipriser og energiprisstigninger er fra Energistyrelsens vejledning. De privatøkonomiske energipriser og energiprisstigninger er bestemt ud fra de samfundsøkonomiske med forudsætning om uændrede skatter og afgifter. Tabel 2.1 Samfundsøkonomiske energipriser 2010, 2015 og 2020 i kr./kwh. Brændsel Fjernvarme Naturgas El 0,275 0,152 0,531 0,312 0,212 0,554 0,309 0,242 0,670 Tabel 2.1. Samfundsøkonomiske energiprisstigninger fra hhv. 2010, 2015 og 2020 i pct./år. Brændsel Fjernvarme Naturgas El 1,0 3,7 1,8 0,2 2,1 2,3 0,6 1,6 0,9 Tabel Privatøkonomiske energipriser 2010, 2015 og 2020 i kr./kwh. Brændsel Fjernvarme Naturgas El 0,50 0,65 1,60 0,54 0,71 1,62 0,53 0,74 1,74 Tabel 2.3. Privatøkonomiske energiprisstigninger fra hhv. 2010, 2015 og 2020 i pct./år. Brændsel Fjernvarme Naturgas El 0,6 0,9 0,6 0,1 0,6 0,8 0,3 0,5 0,3 7

10 I Tabel 2.4 er der vist CO 2 -udledning for brændslerne. For fjernvarme og el er CO 2 -udledningen gennemsnitstal for den samlede danske fjernvarme- og elproduktion i henhold til Energistyrelsens vejledning. Tabel 2.4. CO2-udledning for brændsler og energiforbrug i kg-co2/kwh. Brændsel Fjernvarme Naturgas El 0,177 0,204 0,862 0,153 0,204 0,867 0,143 0,204 0,843 Byggepriserne er bruttopriser fra V&S prishåndbøger. For enkelte nye typer løsninger fx en ny type energiruder, nye karm- og rammeløsninger samt solceller, har det været nødvendigt at basere priserne på oplysninger fra leverandørerne. Ved opgørelse af investering og omkostninger er det alene meromkostningerne ved tiltagene til den energimæssige forbedring, som er afgørende, og der er derfor anvendt marginalbetragtninger. Det betyder, at det ikke er den samlede pris for fx en ydervæg, som indgår i opgørelsen, men kun den ekstra omkostning, som er forbundet med at isolere ydervægge bedre. Eventuelle følgeomkostninger fx i form af bredere fundamenter til tunge ydervægge med øget isolering er også indregnet i marginalomkostningerne. Ved bestemmelse af privatøkonomien er der som udgangspunkt anvendt en rente på 5,0 pct. p.a. og en inflation på 2,3 pct. p.a. samt en skat på 25,5 pct. Det giver samlet en realrente på 1,4 pct. p.a. Der er også lavet følsomhedsanalyse med en højere rente på 7,0 pct. p.a. som giver en realrente på 2,9 pct. p.a. Ved bestemmelse af samfundsøkonomien er der som udgangspunkt anvendt en diskonteringsrente på 3,0 pct. p.a. Ved følsomhedsanalyserne er der for højrentesituationen anvendt en diskonteringsrente på 5,0 pct. p.a. 2.1 Prisscenarier Ved vurderingen af investeringerne er der anvendt to prisscenarier. Traditionelle byggeløsninger og -priser I scenariet med traditionelle byggeløsninger og -priser er V&S byggepriser anvendt direkte. Traditionelle byggeløsninger svarer til den måde yderligere energitiltag i nybyggeriet udføres på i dag hvad angår løsninger i klimaskærm og installationer, valg af materialer og komponenter, samt den pris det koster at lave dem inklusive materiale- og komponentomkostninger. De traditionelle byggeløsninger anvendes som forudsætning i Optimerede byggeløsninger og forbedret kosteffektivitet I scenariet med optimerede byggeløsninger er der set på, hvordan omkostningen ved de enkelte tiltag må forventes at udvikle sig over de næste par år. For de fleste tiltag må det forventes, at den øgede fokus på energieffektive løsninger vil øge konkurrence og produktudvikling, således at det vil blive billigere at gennemføre tiltagene. En sådan prisudvikling er tidligere set i forbindelse med fx energiruder og kondenserende kedler og er på vej indenfor andre produkter samt bygge- og installationsløsninger. Optimerede byggeløsninger anvendes som forudsætning i 2015 og 2020.

11 2.2 Primærenergifaktorer I Bygningsreglementets energirammebestemmelser anvendes der til og med 2010 en primærenergifaktor på al varme på 1,0 og på el på 2,5. For fjernvarme er primærenergifaktoren i lavenergibyggeri 2015 reduceret til 0,8 som svarer til den gennemsnitlige primærenergifaktor for fjernvarme leveret hos forbrugeren og opgjort inklusive varmetab fra fjernvarmenettet. For lavenergibyggeri 2020 er det oplægget at gå over til en brændselsfaktor, som for alle brændsler svarer helt til primærenergifaktoren. Forskellen er alene sol, vind og geotermisk energi, hvor energifaktoren sættes til nul også i energisystemet, lige som den i dag allerede er ved udnyttelse af sol og vind på matriklen eller i nærområdet i tilknytning til bygningen. På baggrund af fremskrivning af brændselsfaktorerne til 2020 er det oplægget at anvende en brændselsfaktor på 1,8 for el og på 0,6 for fjernvarme i forbindelse med lavenergibyggeri 2020 samt at fastholde brændselsfaktoren på 1,0 for al anden varme end fjernvarme. 2.3 Nybyggeriet Opgørelsen af nybyggeriets sammensætning og varmeforsyning er baseret på Bygge- og Boligregisteret, BBR for årene Opgøres det samlede opvarmede eller delvis opvarmede nybyggeriet eksklusive sommerhuse efter etageareal er 61 % boliger. Af boligerne er 52 % fritliggende enfamiliehuse, mens 19 % er række- og kædehuse, og 23 % er etageboliger. De sidste få procent er stuehuse, døgninstitutioner og tilsvarende. For de andre bygninger end boliger er kategorien kontor, handel, lager og offentlig administration helt dominerende. Denne er desværre svar at få underopdelt nærmere. Af det samlede opvarmede etageareal i nybyggeriet er det 63 % som er opvarmet med fjernvarme, 21 % som er opvarmet med naturgas og 3 % er opvarmet med olie. 12 % er opvarmet med andet herunder el og varmepumper. Varmeforsyningen afhænger noget af bygningstypen. Af de fritliggende enfamiliehuse er det 62 % som er fjernvarmeopvarmede, mens 22 % er opvarmet med naturgas og 4 % er opvarmet med olie. Opgøres boliger under et er det 69 %, som opvarmes med fjernvarme, og 18 %, som opvarmes med naturgas. 9

12 3 Energikrav Bygningsreglementets primære energikrav til nybyggeri fremgår af energirammerne suppleret med en begrænsning af det dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre. I Bygningsreglement 2008 var energirammen: Boliger: /A kwh/m² år Andre bygninger: /A kwh/m² år hvor A er det opvarmede etageareal i m². I Bygningsreglement 2010 er energirammen: Boliger: 52, /A kwh/m² år Andre bygninger: 71, /A kwh/m² år For lavenergibyggeri 2015 er energirammen: Boliger: /A kwh/m² år Andre bygninger: /A kwh/m² år For byggeri 2020 er forslaget til energiramme: Boliger: 20 kwh/m² år Andre bygninger: 25 kwh/m² år Da primærenergifaktorerne ikke er de samme for alle energirammerne kan de forskellige energirammer over årene ikke umiddelbart sammenlignes. Kravet til maksimalt tilladeligt dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre fremgår af Tabel 3.1. Tabel 3.1. Maksimalt tilladt dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre i W/m². Antal etager * Én etage To etager Tre eller flere * Forslag 6,0 7,0 8,0 5,0 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 3,7 4,7 5,7 10

13 4 Eksempel bygningerne Vurderingen af investeringsbehov, privatøkonomisk rentabilitet og samfundsøkonomiske konsekvenser er baseret på energimæssig og økonomisk beregning for fire eksempler på typiske bygninger. Bygninger er hentet fra eksempelsamlingen på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside samt fra SBi-anvisning 213: Bygningers energibehov. Bygningerne opfylder i udgangspunktet netop energikravene i BR 10. Parcelhus Parcelhuset er et længehus i 1-plan på 150 m². Vinduer og døre har et areal på 22 % i forhold til etagearealet. Hovedparten af vinduesarealet er mod syd. Parcelhuset er nærmere beskrevet i bilag 1. Rækkehus Rækkehuset består af 10 ens huse i én rækken, hver med et etageareal på 132 m². Husene er i 1½-plan. Der er 18,3 % vinduesareal i forhold til etagearealet. Vinduesarealet er næsten ligeligt fordelt mod nord og syd, dog med mest mod syd. Rækkehuset er nærmere beskrevet i bilag 2. Etagehus Etagehuset er en ejendom i 3 etager med et opvarmet etageareal på1081 m², hvor hver etage er på 360 m². Der er 6 små lejligheder på 66 m² og 6 store lejligheder på hver 91 m². Der er 22,5 % vinduesareal i forhold til etagearealet. Hovedparten af vinduesarealet i lejlighederne er mod syd. Etagehuset er nærmere beskrevet i bilag 3. Kontorhus Kontorhuset er i 4 etager med et opvarmet etageareal på 3283 m². Facaderne har store vinduesbånd med udluftningsvindue, et fast glasparti og en isoleret brystning. Ud for trapperummet er der glas i alle felter. Facaderne mod nord og syd er ens. Der er 27,2 pct. vinduesareal i forhold til etagearealet. Kontorhuset er nærmere beskrevet i bilag Energibehov og -mål Energiramme i BR08 for de fire eksempel bygninger og energibehov i basisbygningerne opvarmet med henholdsvis fjernvarme, varmepumpe og naturgas er vist i Tabel 4.1 i kwh/år pr. m²-etageareal. Da det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i samme klimaskærm og installationer uafhængigt af varmeforsyningen, ses det, at energibehovet ikke nødvendigvis passer helt med energirammen i BR08. Specielt ved varmepumpeopvarmning bliver energibehovet på den måde noget lavere end energirammen tillader. Tilsvarende gælder, at energibehovet i rækkehuset bliver lavere end energirammen, fordi det er det dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre, som er udslagsgivende for løsningerne. I Tabel 4.2 er vist energirammen for de fire eksempel bygninger i BR 10 samt energiramme for lavenergibyggeri 2015 og forslag til energiramme for byggeri

14 Tabel 4.1. Energiramme i BR08 og energibehov i basisbygning med henholdsvis fjernvarme, varmepumpe og naturgas i kwh/m² pr. år. Bygning Energiramme BR 08 Fjernvarme Varmepumpe Naturgas Enfamiliehus Rækkehus Etagehus* Kontorhus 84,7 86,7 88,1 95,7 85,3 66,9 89,8 89,4 * Inklusive tillæg for mekanisk udsugning på 16,1 kwh/m² pr. år. 68,4 50,4 77,3 84,5 85,4 69,7 90,2 89,3 Tabel 4.2. Energiramme i BR 10 samt energiramme for lavenergibyggeri 2015 og forslag til energiramme for byggeri 2020 for de fire eksempel bygninger i kwh/m² pr. år. Bygning BR 10 Lavenergibyggeri 2015 Byggeri 2020 Enfamiliehus Rækkehus Etagehus* Kontorhus 63,5 65,0 54,0 71,8 36,7 37,6 30,9 41,3 * Eksklusive tillæg for mekanisk udsugning og forudsat behovsstyret balanceret ventilation med varmegenvinding, som er indført med BR ,0 20,0 20,0 25,0 4.2 Energiudgift I Tabel 4.3 er vist energiudgiften til bygningsdrift for de fire basisbygninger med henholdsvis fjernvarme og naturgas. Energiudgiften til bygningsdrift svarer til det energiforbrug, som skal indeholdes under bygningens energiramme og omfatter fx ikke elforbrug til apparatur og kontorudstyr samt belysning i boliger. For fjernvarme er kun medtaget den variabel udgift, som normalt afregnes efter energiforbrug. Til sammenligning er elforbruget til apparater i boliger typisk 30 kwh/m² år svarende til en udgift på 48 kr/m²-etageareal. Tabel 4.3. Energiudgift for basisbygningerne i kr/m²-etageareal. Bygning Fjv. El Gas Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus 43,30 34,10 46,40 51,40 43,80 32,30 49,50 54,10 55,40 45,20 58,60 57, Miljøbelastning I Tabel 4.4 er vist miljøbelastning for basisbygningerne i kg-co 2 /m²etageareal, svarende til energiforbruget til bygningsdrift angivet i Tabel 4.1. Tabel 4.4. Miljøbelastning for basisbygningerne i kg-co2/m²-etageareal. Bygning Fjv. El Gas Enfamiliehus Rækkehus Etagehus Kontorhus 15,8 12,7 17,7 23,9 23,6 17,4 26,6 29,1 18,2 15,2 20,1 25,0 12

15 5 Energitiltag I forhold til basisbygningerne tænkes der gennemført en række energitiltag for at reducere energiforbruget og gøre bygningerne til Lavenergibyggeri 2015 og til Lavenergibyggeri Der er ikke én entydig metode til at udvælge og fastlægge eller optimere rækkefølgen af energitiltagene. De her angivne energitiltag må på ingen måde opfattes som en begrænsning af, hvad der kunne anvendes i praksis. Fx vil der i passivhuse blive anvendt større isoleringstykkelser, end der er inkluderet i energitiltagene her. Tiltagene er nummereret i rækkefølge. Nummereringen er så vidt muligt anvendt på tværs af bygningseksemplerne. Der indgår de samme energitiltag i samme rækkefølge i fjernvarme-, varmepumpe- og naturgasopvarmede bygningerne, da det gør det nemmere at lave sammenligninger mellem opvarmningsformerne. I praksis vil der nok være nogle af energitiltagene fx solvarme som ikke umiddelbart er hensigtsmæssige i fjernvarmeområder, med mindre solvarmen etableres i samarbejde med fjernvarmesystemet. De fleste af tiltagene kan gennemføres uafhængigt af hinanden. I enkelte tilfælde forudsætter et efterfølgende tiltag dog, at et tidligere tiltag er udført. Som det kan ses af tallene i de efterfølgende kapitler om investering, totaløkonomi og samfundsøkonomi, vil den optimale rækkefølge i stor udstrækning afhænge af hvilken parameter, der optimeres efter. I stedet for at fastlægge rækkefølgen af energitiltagene optimeret efter én bestemt parameter, er rækkefølgen i stedet fastlagt ud fra et samlet skøn, hvor der både er taget hensyn til investering, økonomi og miljø samt byggetekniske og æstetiske forhold blandet med erfaringer fra praksis. Omfanget af et givet tiltag er tilrettet efter erfaring fra typiske løsninger i praksis. Fx er isoleringen i hulmur øget fra 150 mm til 190 mm og efterfølgende til 2x125 mm, som alle er standardtykkelser for murbatts. Det sidste fælles energitiltag for fjernvarme-, varmepumpe- og naturgasopvarmede bygninger er solceller. Solcellearealet er bestemt således, at bygningen lige netop - eller lige godt og vel - kan opfylde lavenergiklasse I nogle af de naturgasopvarmede eksempelbygningerne indgår der også ekstra effektiv gaskedel, som et af energitiltagene i kombination med mere energieffektive pumper. De understregede tal i tabellerne angiver, hvad der netop skal til af energitiltag for at opfylde energirammen. Hvor der er understregede tal i fed er det tilfælde, hvor det i stedet er kravet til dimensionerende varmetab, som er afgørende for, hvad der skal med af energitiltag. Med hensyn til solceller og de nødvendige solcellearealer for at få energirammen til at hænge sammen kan den producerede solcellestrøm umiddelbart holdes indenfor bygningens egetforbrug inklusive forbruget til apparater mv. også selv om der ses på kortere perioder fx en måned eller kortere. Der kan dog være problemer i praksis i bygninger med flere lejere eller ejere med individuelle målere fx etageboliger. Solcelleanlæg subsidieres i dag ved, at måleren kan løbe tilbage indenfor årsforbruget, og at leverance til nettet betales med samme takst som forbruget. Denne ordning vil dog for- 13

16 modentlig ikke kunne fortsætte, når der i fremtiden kommer flere solcelleanlæg. 5.1 Enfamiliehus Tabel 5.1. Energibehov i enfamiliehus med fjernvarme i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 01 3-lagsruder 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +40 mm 06 Pumpe 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. 12 Ydervæg +60 mm 35 Solceller til 2020: 3,8 m² 85,3 79,7 74,7 71,8 68,2 59,7 57,9 43,7 40,9 33,4 69,1 64,7 60,6 58,3 55,4 48,5 46,8 36,2 33,9 26,4 51,7 48,4 45,3 43,6 41,4 36,3 35,0 26,9 25,2 19,8 Tabel 5.2. Energibehov i enfamiliehus med varmepumpe i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 01 3-lagsruder 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +40 mm 06 Pumpe 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. 12 Ydervæg +60 mm 35 Solceller til 2020: 3,8 m² 68,4 64,2 60,5 58,3 55,6 49,2 47,5 37,5 35,3 27,8 68,4 64,2 60,5 58,3 55,6 49,2 47,5 37,5 35,3 27,8 49,2 46,2 43,6 42,0 40,1 35,4 34,2 27,0 25,4 20,0 Tabel 5.3. Energibehov i enfamiliehus med naturgas i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 01 3-lagsruder 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +40 mm 06 Pumpe + Kedel 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. 12 Ydervæg +60 mm 13 Solvarme VBV 35 Solceller til 2020: 8,5 m² 85,4 80,0 75,2 72,4 68,9 60,7 58,6 45,1 42,4 34,5 17,6 85,4 80,0 75,2 72,4 68,9 60,7 58,6 45,1 42,4 34,5 17,6 83,8 78,4 73,7 70,9 67,5 59,3 57,8 43,2 40,5 32,0 19,9 14

17 Tabel 5.4. Enfamiliehus i én etage. Dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre i W/m². Energitiltag 00 Basisbygning 01 3-lagsruder 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +40 mm 06 Pumpe+Kedel 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. 12 Ydervæg +60 mm Dimensionerende varmetab i W/m². 5, ,5 5,0 3, ,5 5.2 Rækkehus Tabel 5.5. Energibehov i rækkehus med fjernvarme i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +25 mm 11 Ydervægge +40 mm 12 Tag +50 mm 13 Kompositvinduer 14 Bal. mek. vent og tæt bygn. 21 Ydervæg +110 mm : 1,7 m² 66,9 64,5 63,0 62,3 60,4 58,6 51,3 37,9 36,9 32,6 54,5 52,6 51,4 50,8 49,3 47,8 41,9 31,7 30,9 26,6 40,7 39,3 38,4 37,9 36,8 35,7 31,3 23,6 23,0 19,9 Tabel 5.6. Energibehov i rækkehus med varmepumpe i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +25 mm 11 Ydervægge +40 mm 12 Tag +50 mm 13 Kompositvinduer 14 Bal. mek. vent og tæt bygn. 21 Ydervæg +110 mm : 0,7 m² 50,4 48,7 47,6 47,0 45,7 44,4 39,1 30,2 29,5 27,8 50,4 48,7 47,6 47,0 45,7 44,4 39,1 30,2 29,5 27,8 36,3 35,1 34,3 33,9 32,9 32,0 28,2 21,8 21,2 20,0 15

18 Tabel 5.7. Energibehov i rækkehus med naturgas i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +25 mm 11 Ydervægge +40 mm 12 Tag +50 mm 13 Kompositvinduer 14 Bal. mek. vent og tæt bygn. 21 Ydervæg +110 mm 24 Sol VBV : 4,2 m² 69,7 67,5 66,1 65,1 63,4 61,7 54,5 41,7 40,6 29,5 19,5 69,7 67,5 66,1 65,1 63,4 61,7 54,5 41,7 40,6 29,5 19,5 67,8 65,6 64,2 63,3 61,6 59,9 52,8 39,3 38,2 27,1 19,9 Tabel 5.8. Rækkehus i to etager. Dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre i W/m². Energitiltag 00 Basisbygning 03 Terrændæk +150 mm 05 Ydervægge +25 mm 11 Ydervægge +40 mm 12 Tag +50 mm 13 Kompositvinduer 14 Bal. mek. vent og tæt bygn. 21 Ydervæg +110 mm Dimensionerende varmetab i W/m². 6,9 6,5 6,1 5,9 5,5 5, ,7 5.3 Etagehus Tabel 5.9. Energibehov i etagehus med fjernvarme i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 00-1 Bal. mek. vent.* 00-2 Behovsstyret BMV 03 Kælderdæk + 50 mm 05 Ydervægge +40 mm 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. (Ekstra) 46 Solceller til 2015: 21 m² : + 16 m² 89,8 80,2 70,4 58,8 57,6 56,6 52,3 43,0 37,3 32,9 * Kravet i bygningsreglementet om balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding i etageboliger er indført for at sikre et godt indeklima, men vil også medvirke til energibesparelser. 73,9 67,6 58,6 49,3 48,4 47,6 44,2 36,4 30,7 26,3 55,1 50,2 43,6 36,7 36,0 35,4 32,8 27,0 22,9 19,7 16

19 Tabel Energibehov i etagehus med varmepumpe i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 00-1 Bal. mek. vent.* 00-2 Behovsstyret BMV 03 Kælderdæk + 50 mm 05 Ydervægge +40 mm 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. (Ekstra) 46 Solceller til 2015: 26 m² : + 11 m² 77,3 70,4 63,1 51,6 50,6 49,8 46,0 37,9 30,8 27,8 * Kravet i bygningsreglementet om balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding i etageboliger er indført for at sikre et godt indeklima, men vil også medvirke til energibesparelser. 77,3 70,4 63,1 51,6 50,6 49,8 46,0 37,9 30,8 27,8 55,6 50,7 45,4 37,2 36,5 35,9 33,1 27,3 22,2 20,0 Tabel Energibehov i etagehus med naturgas i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 00-1 Bal. mek. vent.* 00-2 Behovsstyret BMV 03 Kælderdæk + 50 mm 05 Ydervægge +40 mm 11 Bal. mek. vent og tæt bygn. (Ekstra) 13 Solvarme VBV 46 Solceller til 2015: 11 m² : + 43 m² 90,4 82,3 71,2 59,6 58,4 57,5 53,3 44,3 33,7 30,7 18,9 * Kravet i bygningsreglementet om balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding i etageboliger er indført for at sikre et godt indeklima, men vil også medvirke til energibesparelser. 90,4 82,3 71,2 59,6 58,4 57,5 53,3 44,3 33,7 30,7 18,9 87,0 76,7 67,7 56,1 54,9 54,0 49,8 41,4 30,6 28,5 20,0 Tabel Etagehus i tre etager. Dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre i W/m². Energitiltag 00 Basisbygning 00-1 Bal. mek. vent Behovsstyret BMV 03 Kælderdæk + 50 mm 05 Ydervægge +40 mm Dimensionerende varmetab i W/m². 7, ,8 6,4 4,9 17

20 5.4 Kontorhus Tabel Energibehov i kontorhus med fjernvarme i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Kælderdæk + 25 mm 04 Tag +100 mm 05 Gavle + 65 mm 06 Brystninger + 25 mm 07 Eff. bal. mek. vent 10 Brystninger mm 12 Behovsstyret BMV 13 Tæt bygning 14 Laveffekt belysning 46 Solceller til 2015: 62 m² : + 76 m² 89,4 76,9 76,1 75,4 74,2 73,4 71,0 69,6 60,3 56,2 50,4 44,5 37,2 81,1 71,1 70,5 69,9 69,0 68,3 65,9 64,8 56,4 53,2 47,2 41,3 34,1 59,4 51,9 51,4 51,0 50,3 49,8 48,1 47,2 41,1 38,6 34,4 30,1 24,9 Tabel Energibehov i kontorhus med varmepumpe i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Kælderdæk + 25 mm 04 Tag +100 mm 05 Gavle + 65 mm 06 Brystninger + 25 mm 07 Eff. bal. mek. vent 10 Brystninger mm 12 Behovsstyret BMV 13 Tæt bygning 14 Laveffekt belysning 46 Solceller til 2015: 81 m² : + 70 m² 84,5 73,6 72,8 72,3 71,2 70,5 68,1 66,8 58,1 54,4 49,0 41,3 34,6 84,5 73,6 72,8 72,3 71,2 70,5 68,1 66,8 58,1 54,4 49,0 41,3 34,6 60,9 53,0 52,4 52,0 51,2 50,7 49,0 48,1 41,8 39,2 35,3 29,7 24,9 18

21 Tabel Energibehov i kontorhus med naturgas i kwh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer. Energitiltag Basisbygning 03 Kælderdæk + 25 mm 04 Tag +100 mm 05 Gavle + 65 mm 06 Brystninger + 25 mm 07 Eff. bal. mek. vent 10 Brystninger mm 12 Behovsstyret BMV 13 Tæt bygning 14 Laveffekt belysning 46 Solceller til 2015: 112 m² : m² 89,3 77,6 76,8 76,1 74,9 74,2 71,9 70,5 61,8 57,5 51,7 41,0 28,0 89,3 77,6 76,8 76,1 74,9 74,2 71,9 70,5 61,8 57,5 51,7 41,0 28,0 75,7 64,0 63,2 62,5 61,3 60,6 59,0 57,6 50,3 46,0 42,0 34,3 24,9 Tabel Kontorhus i fire etager. Dimensionerende varmetab gennem klimaskærmen eksklusive vinduer og døre i W/m². Energitiltag 00 Basisbygning 03 Kælderdæk + 25 mm 04 Tag +100 mm 05 Gavle + 65 mm 06 Brystninger + 25 mm 07 Eff. bal. mek. vent 10 Brystninger mm Dimensionerende varmetab i W/m². 8,0-7,6 7,3 6,6 6,2-5,4 19

22 6 Byggeomkostninger Byggeomkostningerne er i dette kapitel for de fleste tiltag opgjort pr. m² tiltag. For vinduerne er både tiltag ved karm og ramme samt ved ruden opgjort pr. m² vindue. For enkelte tiltag fx mekanisk ventilation og kedler er opgørelse pr. m² tiltag ikke relevant og derfor i stedet angivet den samlede investering for tiltaget. Investeringen er angivet for henholdsvis traditionelle løsninger, som svarer til situationen i 2010, og optimerede løsninger, der svarer til situationen fra I 2020 forventes det alene, at prisen på solceller vil være reduceret i forhold til 2015, mens prisen på øvrige tiltag vil være som i Parcelhus I Tabel 6.1 er for parcelhuset vist de energitiltag, som indgår i beregningen af energibehovsreduktion, investering, økonomi og miljø. Rækkefølgen af energitiltagene er som angivet ved nummereringen af tiltagene. Tabel 6.1. Energitiltag og investering for parcelhuset. Energitiltag Traditionel 2010 Optimeret 2015 og lagsruder kr. pr. m² kr. pr. m² Terrændæk +150 mm kr. pr. m² kr. pr. m² Ydervægge +40 mm kr. pr. m² Pumpe kr. i alt Pumpe + Kedel kr. i alt Bal. mek. vent og tæt bygn. kr. pr. m² Ydervæg +60 mm kr. pr. m² Solvarme VBV kr. i alt Solceller kr. pr. m² * * Forventes reduceret til kr. pr. m² i

23 6.2 Rækkehus I Tabel 6.2 er for rækkehuset vist de energitiltag, som indgår i beregningen af energibehovsreduktion, investering, økonomi og miljø. Tabel 6.2. Energitiltag og investering for rækkehuset. Energitiltag Traditionel 2010 Optimeret 2015 og Terrændæk +150 mm kr. pr. m² kr. pr. m² Ydervægge +25 mm kr. pr. m² Ydervægge +40 mm kr. pr. m² Tag +50 mm kr. pr. m² Kompositvinduer kr. pr. m² Bal. mek. vent og tæt bygn. kr. pr. m² Ydervæg +110 mm kr. pr. m² Sol VBV kr. i alt Solceller kr. pr. m² * * Forventes reduceret til kr. pr. m² i Etagehus I Tabel 6.3 er for etagehuset vist de energitiltag, som indgår i beregningen af energibehovsreduktion, investering, økonomi og miljø. Da basishuset er fjernvarmeforsynet, inkluderer energitiltagene ikke ekstra effektiv gaskedel. Tabel 6.3. Energitiltag og investering for etagehuset. Energitiltag Traditionel 2010 Optimeret 2015 og Bal. mek. vent. kr. pr. lejl Behovsstyret BMV kr. pr. lejl kr. pr. m² Kælderdæk + 50 mm kr. pr. m² kr. pr. m² Ydervægge +40 mm kr. pr. m² Bal. mek. vent og tæt bygn. (Ekstra) kr. pr. lejl Solvarme VBV kr. i alt Solceller kr. pr. m² * * Forventes reduceret til kr. pr. m² i

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Nye energibestemmelser i bygningsreglementet SBi, Hørsholm, 29. november 2005 Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000

By og Byg Dokumentation 006 Energibesparelser i nybyggeriet. Status år 2000 By og Byg Dokumentation 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Energibesparelser i nybyggeriet Status år 00 Søren Aggerholm By og Byg Dokumentation 00 Statens Byggeforskningsinstitut 01 Titel

Læs mere

Energirenovering af etagebyggeriet

Energirenovering af etagebyggeriet Gregersensvej 1 Bygning 2 2630 Taastrup Telefon 7220 2255 info@byggeriogenergi.dk www.byggeriogenergi.dk Energirenovering af etagebyggeriet Juni 2010 Titel Energirenovering af etagebyggeriet Udgave 1.

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool

BR10 v/ Helle Vilsner, Rockwool BR10 v/ 1 Helle Vilsner, Rockwool BR10 BR10 teori og praksis 2 BR10 og baggrund for BR10 Begreber Nyt i BR10 + lidt gammelt Renoveringsregler Bilag 6, hvad er rentabelt? Fremtid BR10 konsekvenser Hvad

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen

Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen Bygningsreglementets energikrav til eksisterende bygninger v/ejner Jerking, Energistyrelsen REGULERING AF BYGGERIETS ENERGIFORBRUG Bygningsreglementet (BR10) Energikrav til bygnings- dele og komponenter.

Læs mere

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag

Prissætning og rentabilitet af besparelsesforslag og rentabilitet af besparelsesforslag Indhold: INTRODUKTION GENNEMGANG AF VÆRKTØJ ENERGIRAMMEN PRISSÆTNING RENTABILITET ØVELSER. Ole Balslev-Olesen Cenergia obo@cenergia.dk Introduktion En energirenovering

Læs mere

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden

Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energirigtigt byggeri Status og fremtiden Energiseminar Mandag 27. oktober 2008 i Aalborg Energitjenesten Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og

Læs mere

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer

Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement. Indhold og erfaringer Nye energibestemmelser i det danske bygningsreglement Indhold og erfaringer Olaf Bruun Jørgensen Esbensen A/S, København Sektionsleder, Energi & Indeklima, civilingeniør, M. FRI o.b.joergensen@esbensen.dk

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Bilag 3.4 // Eftervisning af energiforbrug til bygningsdrift Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 METODE TIL SAMMENLIGNING AF BYGNINGENS BEREGNEDE OG REELLE ENERGIFORBRUG...3 3 BEREGNING AF BYGNINGENS

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Der er 9 lokale Energitjenester

Der er 9 lokale Energitjenester Der er 9 lokale Energitjenester 70 333 777 Energitjenesten Nordjylland Energitjenesten Midt- Østjylland Energitjenesten Vestjylland Energitjenesten Samsø Energitjenesten København Energitjenesten Fyn og

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandparken 23 4591 Føllenslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. juni 2015 Til den 19. juni 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Kursus i energiregler og energiberegninger

Kursus i energiregler og energiberegninger Kursus i energiregler og energiberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten Faktaark Dagens program 9.30 velkomst 10.00 energireglerne i bygningsreglementet

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mosevej 19 4160 Herlufmagle Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. august 2015 Til den 11. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Toftebjergvej 31F 2970 Hørsholm Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. august 2015 Til den 5. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01

BYGNINGSTYPOLOGIER. Om bygningstypologien. Generelle anbefalinger. Bygningstypologi EFH.01 BYGNINGSTYPOLOGIER Bygningstypologi EFH.01 Om bygningstypologien Bygningstypologi består af 27 eksempler på typiske bygninger der anvendes til boliger. Bygningerne er opdelt i tre hovedtyper Enfamiliehuse,

Læs mere

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri

BR10 energiregler BR10. Nybyggeri. Tilbygning. Ombygning. Sommerhuse. Teknik. BR10 krav Nybyggeri 70 333 777 BR10 energiregler Nybyggeri Tilbygning BR10 Ombygning Sommerhuse Teknik Nogle af de vigtigste ændringer for nybyggeri Nye energirammer 25 % lavere energiforbrug Ny lavenergiklasse 2015 Mulighed

Læs mere

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10

Byggeri 2011. Enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse m.m. Vejledning 6. Energikrav jf. BR10 Byggeri 2011 Enfamiliehuse, rækkehuse, tilbygninger, sommerhuse m.m. Vejledning 6 Energikrav jf. BR10 Skærpede energikrav i BR10 BR10 fokuserer primært på nedbringelse af energiforbruget i bygninger med

Læs mere

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning nr.: 100115804 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nøddevænget 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-007092 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport nyt hus Skovvejen 2 3450 Allerød Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. maj 2015 Til den 11. maj 2025. Energimærkningsnummer 311112094

Læs mere

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 219-152752 Energimærkning nr.: 100041877 Gyldigt 5 år fra: 14-08-2007 Energikonsulent: Ole Holck Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Strøvej 94 Postnr./by: 3330 Gørløse BBR-nr.: 219-152752 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning Eva B. Møller SBi-anvisning 239 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 ISBN 978-87-563-1564-7 Titel Efterisolering af småhuse

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Østvænget 97A 7490 Avlum BBR-nr.: 657-902875 Energikonsulent: Mogens Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blåbærvænget 20 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. september 2013 Til den 21. september 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Klostergårdsvej 5A 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-009882 Energikonsulent: Klaus Lund Nielsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger

DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger DS 418 Kursus U-værdi og varmetabsberegninger Karen Margrethe Høj Janus Martin Jørgensen Niels Hørby Jørgensen Energivejledere i Energitjenesten 26.11.2008 Program for dagen 9.30 Velkomst og morgenbrød

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006

SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik. 1. udgave, 2006 SBi-anvisning 212 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik 1. udgave, 2006 Energieffektive skoler Ventilation, lys og akustik Kirsten Engelund Thomsen Kjeld Johnsen Lars Gunnarsen Claus Reinhold

Læs mere

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst.

Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Standardværdikatalog logbog - 2015 Logbogen ajour føres fortløbende ved hver ændring af standardværdikataloget. Seneste ændringer er listet øverst. Ændring 06.02.2015 Følgende ændringer er foretaget den

Læs mere

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer.

Bygningsgennemgang: Ved gennemsynet var det muligt at besigtige hele boligen samt de tekniske installationer. SIDE 1 AF 7 Adresse: Boelsvej 14 Postnr./by: 4750 Lundby BBR-nr.: 390-025725-001 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller

Læs mere

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand Energimærke nr.: E 6-1875-65 Energimærket er gyldigt i 3 år fra: 16. maj 26 Ejendommens BBR nr.: 253 37261 1 Byggeår: 1974 Anvendelse: Enfamiliehus Ejendommens adresse: Hinbjerg 15, 269 Karlslunde Forudsætninger

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 42 8900 Randers 730-018398-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Karenvej 7 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-061040 Energikonsulent: Marie-Louise Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE

HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER BYGGERIET I BEVÆGELSE HÅNDVÆRKERNES OG BYGGERIETS NYE UDFORDRINGER 18. august 2010 PLANLÆGNING AF BYGGEOPGAVEN NYT BYGNINGSREGLEMENT BR10 UDFORMNING OG PLANLÆGNING MYNDIGHEDERNE UDFØRELSE AF BYGGEOPGAVEN KONSTRUKTIONER TEKNIK

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langballevej 154 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-754248 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viaduktvej 6 Postnr./by: 6360 Tinglev BBR-nr.: 580-015339 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud Midtgaard

Læs mere

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS

BBR-nr.: 159-108325 Energimærkning nr.: 100085881 Gyldigt 5 år fra: 18-06-2008 Energikonsulent: Michael Lium Firma: Rådg. Ingeniør Michael Lium ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Porsevænget 32 Postnr./by: 2800 Lyngby BBR-nr.: 159-108325 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 9314 kwh Elvarme, -48 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsevig 29 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-005138 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Tankefuld Blok 12 Fælleshus Sofielund Skovvej 100 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent.

Nedenfor foretaget derfor beregninger for en yderligere stramning af energiforbrug i statslige bygninger på 5 procent. N O T AT 25. januar 2013_rev juni 2013 J.nr. Ref. mra, hdu Klimaplan Krav om energibesparelser i statslige bygninger 1. Beskrivelse af virkemidlet I den energipolitiske aftale fra 2008 blev det vedtaget,

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Reberbanen 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024546-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Udtjente bygninger og bygningsrenovering Wittchen, Kim Bjarne; Kragh, Jesper Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Checkliste for nye bygninger

Checkliste for nye bygninger Checkliste for nye bygninger Bygningsreglement 2015 Bygningens tæthed Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Baunehøjvænge 5 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001742 Energikonsulent: Fayha Fadhil Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler Solceller og vindmøller Nye beregningsregler Hvornår medregnes VE-anlæg Fælles VE-anlæg Etableres en ny bebyggelse med et fælles VE-anlæg, kan dette indregnes i energirammen under forudsætning af, at ejerne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Carl Nielsens Plads 14-29 Carl Nielsens Plads 14 2730 Herlev Bygningernes energimærke: Gyldig fra 29. april 2015 Til den

Læs mere

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-005931 Energimærkning nr.: 200012202 Gyldigt 5 år fra: 01-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Thøgersens Gård 5 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-005931 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvadbrovej 34 Postnr./by: 8920 BBR-nr.: 730-017574 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hybenvej 26 4700 Næstved Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 580-022566 Energimærkning nr.: 200012763 Gyldigt 5 år fra: 23-04-2009 Energikonsulent: Kai Verner Jessen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kallemosen 22 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-022566 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere