BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRYGGEBLADET. Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard."

Transkript

1 13. marts årgang nr. 5 BRYGGEBLADET Beboere bekymrede for motorvej Planerne om motorvej på Artillerivej b ekymrer b eboere på Artillerivej, og lokalrådene anbefaler at investeringerne bruges p å kollektiv trafik i sted et Havnetunnelen under byen med udløb på Artillerivej er ved at blive en realitet for beboerne langs gaden. "Vi er bekymrede for udsigten til at skulle have mindst biler forbi vores vinduer hver eneste dag. Det bliver et rent inferno af støj og møj, og det vil ikke mere være muligt at have åbnet vinduerne ud mod gaden, hvis den skulle gå hen og blive til en motorvej. Det er umuligt at forstå, at politikerne kan anbefale en løsning, der kommer til at genere så mange beboere så meget." Udtaler Torben Helsinghoff, der er formand for andelsboligforeningen Bergthora, der ligger ud til Artillerivej. Frygten for at politikerne skal beslutte, at havnetunnelen skal udmunde i Artillerivej, er stor. Flere politikere med byplanborgmester Bente Frost (V ) i spidsen anviser Artillerivej som eneste løsning på problemet, og blandt beboerne er der nu begrundet frygt for at disse planer skal gå iøennem. "Ud over generne med støj og forurening, vil det ts1"! GLAS KE 1 u:;geiø.l on"" PÅSKEPYNT Tidens Form Njalsgade 20 tlf Tl. fr , lør.t0 13, man. lukket medføre store problemer for børn og deres familier, idet både skole og mange institutioner ligger ovre på den anden side af vejen. Det vil betyde, at børnene hver dag skal passere den- Torben'llelsinghoff er betænkelig ved risi/loen for at trafikken på Artil(e?tiJ(j bliver lige så voldsom som fa.er på Amager Boulevard. ne voldsomme trafik for at komme i skole o.s.v. I vores bestyrelse, der lige nu bliver nyvalgt, vil det punkt blive taget op på førstkommende møde. Vi vil ikke finde os i de planer," afslutter Torben Helsinghoff på den nye bestyrelses vegne. Acrnagerslokalråd anbefaler en bedre kollektiv trafik i stedet De tre lokalråd på Amager er gået i et samarbejde for at gå imod tunnelplaneme, og anbefaler at der i stedet bruges penge på at udbygge den kollektive trafik, i stedet for hele tiden at forbedre forholdene for bilister til stor gene for byens beboere. I en fælles udtalelse siger de bl.a.: Vi støtter Magistratens intentioner om at nedbringe biltrafikken i Københavns centrum. Vi mener imidlertid at en sådan reduktion af trafikken i den indre by må følges af initiativer, der også reducerer biltrafikken i brokvartererne og som sikrer en generel nedbringelse af trafikmængden i København. Hverken Amager, de øvrige københavnske bydele eller det globale miljø kan klare den fortsatte vækst i t rafikkens omfang som eksempelvis Trafikministeriets prognoser opererer med. Vi er enige om, at disse mål ikke vil kunne nås gennem en snæver prioritering af nyinvesteringer i vejanlæg og parkeringsfaciliteter. Der vil være behov for en massiv indsats for at gøre den kollektive trafik tidssvarende og attraktiv. Lokalrådene bar tidligere peget på, at den fremtidige Bybane desværre ikke er planlagt med udgangspunkt i bydelens behov, og at den derfor kun i begrænset omfang kan være et led i en sådan omprioritering. Der er derfor brug for en samlet trafikplan for hele "Øen Amager", som tager hensyn til bydelens særlige problemer og som kan forfølge ovenstående mål. uic 1J 00 llij [E UDENFOR. D IT U l NDUE? Nej til at give husejere millioner Leje lovs kommissionens rapport frygtes at give fri husleje med mange boligløse. SIDE3 Havneparken for fuld fart Foråret er startskuddet til store arbejder i park.en. Dog bliver kun halvdelen å f kirsebærsalleen færdig i år, hvis ikke Norden nu lægger de lovede 2 mill i arbejdet. SIDES til Bryggens Børneatelier Cykelparkering forbudt! SIDE6 Tilladelse til cykelstativer ved ejendom er ikke nemt at opnå. SIDE 7 Sognet udvidet Kirkeministeriet bar efter henvendelse fra Københavns biskop tiltrådt, at sognegrænserne ændres, således at bl.a. Ballonparken nu hører under Islands Brygges Sogn. SIDE B Italienske specialiteter -De ringer vi bringer Fra kl UDBRINGNING kun kr. 10,- RING Åbningstider: Mandag-Fredag Lørdag-Søndag Leifsgade 9 Købenb(Wn S Tlf: Og biler i døgnet via havnetunnelen. Kom til møde om havnetunnel og motorvej. Torsdag d. 20. marts kl på Skolen på Islands Brygge. Indledere: I van Lund, NOAH.. findes der alternative trafikløsninger?.. Karl Vogt Nielsen, Trafikkaos:.. Hvordan er situationen lige nu og hvordan forhindrer vi havnetunnelen?.. Arr: Trafikkaos. go c; A (U) KTfON PÅ SKOLEN På lørdag d. 15.marts slutter skolens emneuge med lørdagsskole for børn og forældre. Dagens hovedattraktion er en stor bogauktion, men inden da har børnene undersøgt genrer på film og i bøger, ladet sig inspirere af Draculaklædte lærere, tegnet, selv lavet digte, eventyr, gys og gru historier, o.s.v., o.s.v. SIDE 11

2 2 BRYGGEBLADET 13. marts 1997 Bergthora Teatret Næste nummer udkommer onsdag d. 26. marts. Deadline for indlæg: torsdag før udgivelsesdagen. Kommende udgivelser: torsdag i ulige uger. Generalforsamling i Islands Brygges Lokalhistoriske Forening og Arkiv Lørdag d kl i Gimle Dagsorden: l. Valg af dirigent 2. Godkendelse ag indka l delse og dagsorden 3. Formanden a fl ægger be retning 4. Regnskab 5. Indkomne fors lag 6. Kontingentfastsættelse for næste å r 7. Va lg af bestyrelse 8. Va lg af revisor og rcvi scrsuppleant 9. Eventuelt Der vil blive serveret kaffe og kage. Efter gene ralfor samlingen vil vi vise en d ejlig film om Langebro. Langebro haren omfattende hi storie. Den fø rste Langebro kom i 1690 som en simpel trækonstruktion. Det var militæret, der stod for de fleste "Lange broer" med op krævning af bompenge. Flere gange er broen blevet ødelagt først under englænde rnes bombardement i 1807 senere blev broen sa botcret under 2. verdens krig i Filmen varer 45 min. Medlemmer gratis, ikke medlemmer 20 kr. Et med lemskab koster 50 kr. årlig og man kan betale ved ind gangen. Islands Brygge Lokalhistorisk Forening og Arkiv samler billeder, materialer og meget andet om Bryggens historie, vi laver meget s uccesrige guideture på Bryggen, hvor man kommer ind steder man Direktør Kiertzner indså at et biograf ville være en god ide til de dengang bryggeboere, og Bergthora Teatret blev opført i l begyndelsen spillede man stumfilm med ledsagende klavermusik, og biografen blev hurtigt en stor succes. Biografen fungerede som premierebiograf, og især da sporvogn linie 4 blev forlænget fra Njalsgade til Isafjordsgade i 1933, kom der folk udefra. Kontrollør Ekelund som var ansat fra 1927 til biografen lukkede, var kendt af hele Bryggen. Ekelund prøvede da også at holde styr på børnene, når de væl tede ind i biografen om søn normalt ikke kan komma ind, vi fik udgivet bogen "Bryggen den glemte by del" i 1995 og hæftet "Spil let om Bryggen" i 1991 i for bindeise med egnsspillet. Bogen kan købe11 i Bryg gens boghandel og hæftet til 15 kr. hos Nja ls Foto, Njalsgade og Bryggens bog handel. Bestyrelsen Islands Brygges Lokalhiø toriske Forening og Arkiv v/sussie Elmann Paddi son, Snorresgade 3, 2300 Kbh, telf dagen kl. 16 for at se de actionfilm, så som Den Blodrø de Pirat eller De Fire fjer, der dengang syntes så voldsomme. Desværre måtte denne skønne biograf, som var bygget i funkis-stil, luk ke i 1963, da folk foretrak det nye vidunder, fjernsy net, og derfor svigtede bio grafen. I 1964 rev man bygningen ned, og i stedet for fik man en benzintank. Der hvor der nu ligge r et a utoværksted i Isafjordsga de lå Bergthora Teatret indtil d , hvor man spillede den sidste fo restilling, Froken Nitushe. Islands Brygges Lokal hi storiske Forening har i dcres a rkiv det første stum filmsapparat, en flot samling billetter, flere filmplnkater som har hrongt i bio grafen og meget mere fra biogrnfen. Skulle nogen have nogtt fra Bergthora Teatret, så som billetter, billeder clltr programmer, så kontakt os venligst. Husk, huis l har noget ma teriale om Islands Brygge sa som billeder, film, post hort. lwslejekon trakter, rc'g11inger, rellfamer, ALT fra Bryggen har irrteresse, so venligst kontakt Inger Christmas: el ler Sussie Paddison, Lohal historisk Forening, Snorresgade 3, tlf BØG LANGSTAV FRA PERGO Før: 248,- kr. pr. kvm. Nu nedsat pris: 198,- pr. kvm. Stort udvalg i trægulve Langebro ca V ÆG-TIL-V ÆG-TÆPPERfra 39,- pr. kvm. Stue-, værelses- og entre-tæpper til uhørt lave priser. KÆMPE UDVALG I VORES RESTBLAND Rester i alle størrelser. Alle under 100 cm.: l 00,- Alle under 180 cm.- uanset førpris: 500,- Kom og tal med vore gulvspecialister og få et uforbindende tilbud. Vi er til at tale med. ARTILLERIVEJ 151 TLF MAN. TORS FREDAG LØRDAG LANG LØRDAG

3 13. marts 1997 BRYGGEBLADET 3 Nej til at give husejere millioner L ej elovskommissionens r apport frygtes at give fri h u s leje med mange boligløse På Bryggen er lejerrepræsentanter ikke i tvivl om konsekvenserne at kommissionens forslag. "Det vil betyde overførsel af ufatteligt mange penge fra lejerne til de, der. ejer vores ejendomme. Huslejerne vil stige med mindst 40%, som vi skal betale til ejerne, der allerede i forvejen tjener styrtende på os. Det er ufatteligt, at man nedsætter en kommission, sammensat af stort set udlejere og udlejerinteresser til at undersøge lejemarkedet. Og det er endnu mere ufatteligt, at man ikke på forhånd kunne gennemskue, at det under alle omstændigheder ville betyde flere penge til ejerne. Ser man på kommissionens tre forslag, betyder de alle sammen højere huslejer direkte til udlejerens bankbog. Der kan vist ikke være meget tvivl, om at det har været kommissionens hovedmål med arbejdet," siger Niels Møller, een af de, der i dag torsdag afholder et offentligt møde i Gimle kl På vej mod boligløshed og social deling I lejerkredse er man bange for at indforelsen af en fri leje vil betyde, at mange for fremtiden vil have svært ved at betale den høje husleje. Især fordi der fra politisk hold arbejdes hen imod, at boligstøtten skal begrænses kraftigt i den kommende tid. Andre lande med fri huslejefastsættelse har mærket konsekvenserne. Både i Paris, London og storre byer i USA findes der et utal af hjemløse, der bor i parker, under broer og lignende steder, mens mange andre bor i ghettolignende kvarterer, hvor husene er på vej til ruin, og beboerne ikke tør være ude ved aflentid. Så grelle boligforhold kan man vel ikke tænke sig i Danmark, men hvis ikke det offentlige vil gå ind og betale huslejestigningerne til udlejernes kasse, hvem skal så? - De mange på bistandshjælp og andre overførselsindkomster vil i hvert fald ikke selv kunne betale for den omfordeling til ejerne. Kommissionen vildleder til gavn for udlejerne I kommissionens rapport med tre forslag til fremtidig huslejefastsættelse er konklussionen klar: Der skal være flere penge til ejerne. Men grundlaget for konklussionen er forkert. Som et af beregningsgrundlagene har de det nuværende afkast af ejendommene, men i det, har de ikke beregnet ejernes forrentning af depositum, forudbetalt husleje og indestående på vedligeholdelseskonti. En ejer af en ejendom med 240 lejligheder kan sagtens have kr. stående på disse konti og således forrente dem, uden af disse penge indgår i ejendommens regnskab. Sådanne beløb har kommissionen ikke taget med i deres beregninger, der konkluderer, at ejeren skal have endnu flere penge i husleje. Ligeledes er kommissionen slet ikke gået ind i at komme med forslag til løsning af de problemer, højere huslejer vil betyde for de beboere, der er nødt til at leve under de vilkår, der nu foreslaes. Det vil nok falde lejerne særdeles vanskeligt, at tro på at kommissionen har set på emnet med neutrale øjne, idet der ikke er foreslået lettelser i lovjunglen, men ensidigt kørt efter at give større afkast til ejern. UlC Plakatkunst fra DSU DSU - Danmarks Socialdemokratiske ungdom har altid forstået at lave plakater til stor forageise for mange. Og det er også denne gang tilfældet. Plakaterne om partiet Venstres politik har bestemt ikke vakt begejstring alle steder, og da slet ikke hos Peter Brixtofte fra partiet, der udtrykker," at DSU udviser uvidenhed og tordner derudaf med fortidig røst på et propagandaniveau af værste skuffe" Til det udtaler formand for DSU, Morten Bødskov: "Vi ved at tonen er skarp, og det er faktisk også meningen. Det valg befolkningen står overfor ved det kommende folketingsvalg, er mere end et almindeligt valg. Et alvorligt valg, der hvis det falder forkert ud, kan resultere i fundamentale brud på bærende danske velfærdsprincipper Venstre står i spidsen som liberalistiske bannerførere for at få "reformeret" velfærdssys ternet. Der er ingen tvivl om at Venstre mener "reformeringen" alvorligt. Uden de Radikale og Socialdemokratiet, men med støtte fra Dansk Folkeparti og Fremskridtspartiet. Det burde fa alarmklokkerne til at ringe! - Ikke et sted på kloden har man konstateret, at ideen om "de frie markedskræfter" har sikret social sikkerhed og velfærd og høj miljøstandard. Og når folketingsmedlem Jens Løgstrup Madsen fra Venstre udtaler, at Danmark kunne lære noget af Chile, hvor er vi så henne? Der er stort set ikke noget debat om disse forhold, og derfor har DSU spidset pennen for at vise, hvad det er, Venstre vil med det danske samfund" utc HESTESPORT o. ilw& PA BRYGGEN -HVERDAG! Nu bliver det sjovere at spille på heste. Vi har indrettet en del af vore lokaler til spillecafe. Her kan du hver dag følge DANTOTOs direkte tv-transmissioner af udvalgte hestevæddeløb som du har spillet på - og hæve præmien ved kassen når løbet er slut. Det er næsten som at være der selv! Og så er der gratis kaffe under løbene... Bergthorasgade 12 Kiosken tlf OBS: Vi har også spilleautomater og alle on-line-spil

4 4 BRYGGEBLADET 13. marts 1997 Gi MLE Thorshavnsgade ISLANDS BRYGGES MEDBORGERHUS Cafe: tlf Fax: tlf K ontor: tlf TORSDAG 13/3, kl fri entre "Teater i en Kuffert" - dukketeater fra Slovakiet fra kl. 18 i Cafe en: Teatermenu for børn og voksne FREDAG 1413, kl.20 - entre so kr. Mor og datter, Gitte og Else Andersen, er de nye indehavere af Rubens Mode i Leifsgade. De har givet forretningen et nyt frisk look og fortsætter, hvor deres forgænger, Helle Stage Larsen, slap - det vil sige med dametøj i de store størrelser. &JOHN MOGENSEN JAM Pra Æf,18 i Cafe' en: :Naf(ififit stegt som o/ifd"t, q'ytte6ær,-wafd"orjsafat og 7(flrtofjef5åtfe- 30 Æf. Jfusets (ootfe) o/in 50 Æf. tor 13. fre 14. :Menu i qimfe 's Cafe S'fJens{Laruiskjn, 7(artoffel- og (]røn Salat :Na{Jifit stegt som Vildt, f!jtte6ær, 'Waldorfsalat og1(flrtojfef6me 7(ejteaes mea q'omatsauce og 1Qs rrliaiijryae mea :Nwffer man17. tir 18. ons 19. (])agens Pis{ tor 20. 7(re6inetter mea Stu'fJeae Ærter og quferøaaer fre 21. 7(a{{un mea :Nøaaer, Øroccoti og æasta man24. 7(flrry/(ftl mea Skjna tir 25. Spræ"f}t Oe6ryst, æe6erroassws og 7(flrtojfei ons 26. (])asens Pis{ Åbent hver dag kl Søndag kl SPORT FWITID KULTUR Skatten er kommet Den årlige økonomiske gyser - selvangivelsen - er for mange skatteydere blevet nemmere at håndtere, siden man er begyndt automatisk at påføre de tal, som skattevæsenet kender til i forvejen. Men at dømme efter tykkelsen af den årlige vejledning, er det stadig en sag der kræver lidt talgymnastik. Samtidig med at selvangivelserne er begyndt at dumpe ind ad brevsprækkerne, er den nye vejledning med tilhørende skema til beregning af skatten nu lagt frem til afhentning på biblioteket. Desuden har vi indkøbt de nye udgaver af de kendte opslagsbøger "Snyd ikke Dem selv i skat" både for erhvervsdrivende og almindelige skatteydere. Disse bøger kan lånes i en periode på 14 dage. Læsetips Mette Winge hører til blandt de mest efterspurgte forfatterskaber på biblioteket. Med held har hun vekslet mellem forskellige genrer, men som regel er det det historiske tilsat en spændingsintrige, som er hendes foretrukne stil. Således også med hendes nyeste roman "Når fisken fanger solen". Advokaten Carsten sørger stadig over veninden Linas uforklarlige død, da han modtager nogle ringbind med hendes dagbøger samt manuskriptet til en historisk afhandling om Sophie Brahe - søster til den verdenskendte astronom Tycho Brahe. På besynderlig vis ligner Linas og Sopie Brahes skæbner hinanden, og inden længe er Carsten på sporet af et mysterium med både personlige og historiske perspektiver. Bogen kan nu lånes på biblioteket i en periode på 14 dage. De nye indehavere af Bryggens Udlejning Pia Trusholm (t.v.) og Lone Henssel ses her foran forretningens nye indgang ved kælderdøren i Egilsgade, lige ved siden af det tidligere butikslokale på hjørnet af Leifs gade. EL TOTALLØSNINGER El Belysning Alarm Telefonanlæg Ventilation EDB Ejendomsservice Porttelefoner Nøglekopiering Oplukning Omlægning Isætning Navneskilte Porttelefoner Gravering Ring og få et tilbud din opgave - vi er billigere end du tror. Kontoret er åbent fra Gunløgsgade København S Fax

5 13. marts 1997 BRYGGEBLADET 5 BRYGGENS BOWLING CENTER TILBUD Modelfoto af Havneparken fra den grå mur og ned mod HT's parkeringsplads. Havneparken for fuld fart Foråret er startskuddet til stor e a rbejder i parken. Dog bliver kun halvdelen af kirsebærsalleen færdig i år, h v is ikke Norden nu lægger d e lovede 2 milli arbejdet Med det spirende forår er også arbejderne i Havneparken gået i gang. Vinteren har selvfølgelig sat en midlertidig stopper for aktiviteterne, men nu er arbejdet startet igen. Den største synliggørelse af en færdig Havnepark vil være anlæggelsen aflursebæralleen langs hele par-. ken på gaden Islands Brygge. Sansynligvis vil hele alleen stå færdig, når året er slut, men der er en lille risiko for, at man må nøjes med strækningen fra Langebro til de gule pakhuse. Den resterende del af alleen skal nemlig betales via de midler, som ejendomsselskabet Norden for længst har lovet til projektet, og endnu er de mill ikke indgået. Men formodentlig løber Norden ikke fra sit ord, så alleen, der lige nu står på en planteskole på Fyn, bliver fuldt plantet i år. Desværre bar Bryggebladet ikke kunne nå at kontakte Steglich Pedersen fra Norden, men agter ved førstkommende lejlighed at spørge til de manglende penge. Forårets plan for udbygningen I løbet af ganske kort tid tages skinnerne langs Islands Brygge op, og det betyder, at pladsen ud for Reykjaviksgade kan laves færdig. Inden den l. maj er pladsen derfor færdig med mure og beplantning. Pladsen med rampe og s treetbasket ved Vestmannagade bliver gjort færdig i samme moment, og havnepromenadens prøvestykke er netop nu ved at være færdiglagt med en ny stenbelægning. Der er i første omgang ikke penge til at Njal Plads kan ordnes, så den venter til næste år. På den anden side af de gule pakhuse ved det grå pakhus, der nu er revet ned, skal denne plads laves i løbet af sommeren. Den grå mur med buerne skal restaureres, og der vil blive lavet houliebane og volleybane samt plantet på siden ud mod vandet. Bryggebladet har talt med Havneparkens arkitekt Poul Jensen om årets arbejder: " I år vil Havneparken begynde at tage endelig form. Anlægningen af hele havneparken koster over 20 mill, som vi jo ikke uden videre har, og derfor har vi hele tiden været nødt til at se på, hvor mange penge, der var til rådighed. Det er derfor, vi er ikke kan anlægge legepladsen før til næste år. De penge vi skal bruge dertil, kommer først ind, når vi har aflagt regnskab for færdiggørelsen af pladsen ved den grå mur, fordi Lokale- og Anlægsfonden først tager imod en ny ansøgning, når den gamle sag er fæ rdig. Hvis vi skulle gøre legepladsen færdig, ville der ikke være penge til pladsen ved den grå mur, og så ville vi gå glip af muligheden for at få endnu en mill. Men hvis ellers Norden nu betaler den sum, som de for længst har lovet, vil kirl< - - r -: - E ÅBEN MAN.- FRE LØR.l4-18 se bæralleen langs hele parken blive færdig i år, og Havneparken vil være meget tæt på sit endelig udseende. Alle de ovenstående projekter, har vi og kommunen, forhandlet på plads så sent som i fredags, og er inden for den økonomiske ramme, som året giver," siger Poul J ens en Færdiggørelsen af området Som det ses, er det økonomien, der er bestemmende for tempoet i arbejderne. For 98 ser arbejdsopgaverne således ud: Njals Plads laves, legepladsen skal laves og festpladsen gøres færdjg. Og hvis Norden endnu ikke har betalt, skal der også findes penge til færdiggørelsen af alleen. Senere skal belysningen i parken samt resten af promenaden gøres færdig, men det kan godt trække ud til1999. Området omkring parken skal også indpasses, og kommunen vil i løbetafåret indkalde til offentligt møde om udmundingen af sidegaderne til gaden Islands Brygge, og derefter færdigprojektere hele gaden med cykelstier og kantsten. Kantstenen mod alleen ud til cykelstien bliver færdig i slutningen af året,. lover vejdirektoratet, således at alleen kan stå færdig med træer, grusbelægning og kantsten inden Sluttelig skal der indkaldes til møde om pladsen overfor Pinen på hjørnet af Gunløgsgade og Snorresgade og Islands Brygge for at finde ud af denne plads udseende. Allerede sidste sommer "flød" Havneparken med mennesker, der nød solen, og der er ingen tvivl om, at de nye arbejder med også en ny toiletbygning, vil få endnu flere til at benytte området til mange flere aktiviteter. Havneparken går uden tvivl en travl sommer i møde. uic BØRNEFØDSELIDAS 1 times bowling & 1 hamburger, pommes frites, 1 glas saftevand og 1 is til kr. 6,- Pris pr. barn 50,- (incl. skoleje) min. 4 børn pr. bane Kun mod forudbestilling Tilbudet gælder man.-tors. kl fredag kl lørdag kl søndag kl Prøv også vore a la carte menuer f.eks. wienerschnitzel 58,- Åbningstider: man.-tors fre lør søn Islands Brygge 83E 2300 København S tlf fax

6 6 HAVE TV 5EICVfCE Værksted på Bryggen eller dag og aften Reparation af. fjernsyn - video - audio - computer 3 mdr. s garanti på rep. Diverse udstyr og demomodeller i kamera, videoredigering, stativer, tasker, optik & kikkerter sælges med {f)fp IJO!l (f) mffj!jj!jj/l Alle fotoalbum og billedrammer Alle CD-rom {spil, programmer) På alt brugt optik, flash, filtre og tasker Alt øvrigt brugt udstyr 1 0 /o Husk! 50 /o rabat på efter bestillinger 10x15/13x18/ 20x30 /30x45/50x70 cm. til og med lørdag d. 15/3-97 NJAL FOTO NJALSGADE 22 TLF BRYGGEBLADET 13. marts 1997 Løft til københavnsk børnekultur Skole- og kulturborgmester Jens Johansen (SF) giver Bryggens Børneatelier kontant anerkendelse Bryggens Børneatelier får nu sammen med tre andre københavnske børnekultursteder tilbud om at få del i de midler, som købeohavns kulturborgmester har afsat til at styrke børnekulturen. Jens Johansen har afsat i kr. årligt over 3 år til et forsøg, der har til formål at hjælpe nogle af de lokale børnekultursteder på vej. Heraf bevilges Bryggens Børneatelier et beløb på kr. i hvert af årene 1997, 1998 og Det er målsætningen, at Bryggens Børneatelier med denne bevilling kan fortsætte og videreudvikle sit nuværende arbejde, hvor der tilbydes kulturelle værkstedsaktiviteter med kunstnerisk vejledning og inspiration. Det er videre hensigten, at Bryggens Børneatelier i forsøgsperioden udbygger det lokale netværk og inddrager relevante parter i bydelen med henblik på at opnå en bred lokal forankring. Foruden Bryggens Børneatelier kan Børnekulturhus Ama'r i Sundby, Vester- ISLANDS BRYGGE Bryggens Børneatelier har tidligere udsmykket Cimles indgang. bro Børnekultursted og Karens Minde i forsøgsbydelen Kgs. Enghave se frem til at få del i forsøgsmidlerne. Kulturborgmesteren understreger, at forsøgsmidlerne fordeles efter selvforvaltningsprincippet: "Vi INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE Tirsdag den 25. marts 1997 kl Kantinen, Njalsgade 13, 5. sal Dagsorden ifølge vedtægterne: l Valg af ordstyrer (og stemmetællere). 2 Beretning om virksomheden ved butiksbestyrelsens formand. 3 Uddelerens beretning om butikkens drift. 4 Indkomne forslog. 5 Valg af medlemmer og evt. suppleanter til. butiksbestyrelsen. 6 Eventuelt. Adgangskort til årsmødet kan afhentes i butikken For at du - evt. med ledsager - kan få adgang til årsmødet, skal dit medlemskort være forsynet med butikkens navn. Du har kun stemmeret og er valgbar, hvis du har været medlem i 3 måneder og har 3 måneders registreret tilhørsforhold til din butik. Indmeldelsesdato fremgår af bagsiden på dit medlemskort. * Forslag bedes skriftligt meddelt til butiksbestyrelsens formand 1 uge før mødet. Efter årsmødet er der underholdning og servering af et let traktement. Med venlig hilsen Butiksbestyrelsen SuperBrugsen lsiands Brygge, Njalsgade 25-27, Tlf sætter fokus på børnekulturen i disse år, og med dette forsøg sætter vi særligt focus på den børnekultur, der er udsprunget af lokale behov. Jeg finder det derfor naturligt og rigtigt, at det i høj grad er det enkelte børnekultursted, der afgør, hvordan pengene anvendes mest hensigtsmæssigt." Jens Johansen siger videre, at børnekulturstederne i en årrække er blevet båret frem af initiativrige mennesker, som på forskellig vis har suppleret arbejdet med børn i lokalområderne ved at tilbyde professionelle kulturelle input til børn, skoler og institutioner. Den lokale børnekultur udmærker sig ved, at den er kommet i stand i et samarbejde mellem de forskellige kræfter, som har med lokalområdets børn at gøre til hverdag. Der står således et aktivt netværk af skolefolk, daginstitutionsfolk, børnebibliotekarer, beboergrupper m.v. bag børnekulturinitiativerne. Arbejdet på med børn på Bryggen De fleste kender Bryggens Børneatelier fra skibet på havtlen. Hele foråret og sommeren 1996 byggede børnene på Bryggen et dejligt stort sørøveskib lige ved siden af festpladsen ved den grå bygning, der nu er revet ned. Bryggens Børneatelier startede for fire år siden på et initiativ fra Hans Ulrik Riis og Torben Helsinghoff. Det var det første af de fire ovennævnte og inspirationen fik de fra Børnekulturstedet i Helsingør. 60 forskellige instruktører og kunstnere har været med til at holde projektet i gang. Undervejs har der været forskellige aktiviteter både på værksted og som ved trafikaktionen i det fri. Både legeplads, havnen, de gule pakhuse og området ved og i Gimle har være i brug, til værksteder, skibsbyggeri og musikarrangementer. De nu modtagne , som ifølge Hans Ulrik Riis burde have været lidt mere for at kunne leve helt op til forventningerne, skal bruges til at videreføre arbejdet. l eo PENHAGEN 1 BED & BREAKFAST i Kommer familien! på besøg? li i! l.l il Vltllbyder Københavns billigste ovemalning p6 totalt nyrenoveret hotel særrabat til bryggeboere tlf Egilsgade 33 l l 'l l;

7 13. marts 1997 BRYGGEBLADET 7 Cykelparkering forbudt! Tilladelse til cykelstativer ved ejendom er ikke nemt at opnå Det skulle være så nemt, at få opsat nogle cykelstativer for at få orden på de utallige cykler langs husmurene. Men sådan kom det slet ikke til at gå for en ejendom her på Bryggen. Hundredevis af cykler har længe hobet sig op langs murene i Htiffeldts ejendom, og på et tidspunkt besluttede beboere og ejer sig til, at der måtte opsættes nogle cykelstativer for at få orden på cyklerne. Som de rettroende mennesker, de er, spurgte de så kommunen om tilladelse til opsætningen. - Og så var det at forvirringen startede. Først gik der et halvt år uden resultat. Så kom tilladelsen. Ejendommen måtte ikke sætte cyklelstativer på fortovet, men der måtte opsættes stativer på kørebanen ved hjørnerne af ejendommen. Løsningen var absolut ikke perfekt, da det ikke er ved hjørnerne cyklerne står parkeret, og folk i det hele taget ikke bryder sig om at cyklerne står så yderligt (hærværksrisikoen). Men stor blev forvirringen, da så ejendomsselskabet Norden blandede sig. I et brev til kommunen beklagede de tilladelsen til stativerne på vejbanen, da de mente at vejene tilhørte dem. Og så var gode råd dyre. Hvad skulle man nu stille op?- Kommunen ville kun give tilladelse til stativer på vejen, og det ville Norden ikke gå med til. Kommunal forvirring og problemer med ejerforhold Bryggebladet har prøvet at snuse lidt i problemerne, og der findes ganske rigtigt en del forvirring om ejerforholdet til både fortove og vejbaner. Vejbanerne i både Egilsgade, Gunløgsgade og Isafjordsgade tilhører Norden. Desuden er det sådan, at i hvert fald en del affortovene helt ind til husmuren ved Hiiffeldts ejendom tilhører Norden. Hos kommunen har man ikke fået undersøgt disse forhold nøjere, idet man gik ud fra, at ejerforholdene var 1 orden. Bryggebladet har talt med Nanna Laursen fra Vejdirektoratet om problemerne: "Vi var ude at se på forholdene, og mente at de smalle fortove og de mange forretninger i kældrene betød, at det ikke var muligt, at opsætte stativer på fortovene, og ved at placere stativerne på hjørnerne kunne vi undgå at sløjfe nogle bilparkeringspladser." -En del af de handlende har overfor Bryggebladet sagt, at de hellere så stativer ved deres forretninger, frem for at få cyklerne smidt op af deres ruder, hvad siger I til det? "Det vidste vi ikke, men vi vil da gerne se på forhol dene igen, hvis vi modtager en ny henvendelse fra ejeren af ejendommen", siger Nanna Laursen fra Vejdirak tora let. Det skal tilføjes, at længere nede af Egilsgade i en ejendom identisk med Hiiffcldts, har kommunen givet tilladelse til opsætning af cykelstativer ved husmuren, så det er svært at se linien i kommunens tilladelser. Bryggebladet spurgte Niels Jensen fra Norden om deres kommentar til forløbet. "Vi kan ikke forstå, at kommunen uden videre og uden vores samtykke kan give tilladelse til opsætning af cykelstativer på vores vejstrækning, Men vi vil ikke sætte os imod, at Htiffeldts ejendom sætter cy- kelstativer op langs væggen, hvis det skulle vise sig, at det er os der ejer grunden helt ind til husmuren", siger Niels Jensen fra Nordens ejendomsselskab. Så vejen gennem tilladelsesjunglen bør nu være ryddet: Ejeren af ejendommen henvender sig til kommunen med en plan over placeringen af stativerne ved husmuren og en bekræftelse fra eventuelle berørte forretninger på at opstillingen er i orden, hvorefter det bare er at gå i gang. uic l. v. Her u il man godt haue opstillet cykelstativer, men det er ikke så let. V. 1 gør., o kl orars ar e Kom og se de nye varer!. Højde 50 cm '. F.eks. Laura lampe lncl. skærm e l''-"i<f'iisi3 - Po as k en nærmer s1g - vi har lys, servietter m.v. OBS: LØRDAG LUKKET klt l l n g. IsafJordsgade 4 v tlf F -.a..rvelan.q / r\ l O\ Il 1"2 V's eftf. ISAFJORDSGADE 3 J {{j\ q_,}. I'J [K D._) [J TLF )

8 8 BRYGGEBLADET 13. marts 1997 møbler & håndværk - musikeffekter modeller - mask iner mv. køb & salg torsdag -fredag lørdag Egilsgade 32 11f Julie's Køreskole v/ J. Schmidt M/K kørelærer Speciale ordblinde og nervøse * Garanti for ankenævn * Medlem af Dansk Kørelærerunion 1 * Eget teorilokale på Bryggen * Egen bane og køreteknik på Amager * Ring og få tilsendt en brochure TLF Z GULVSERVICE Din g ulvmand på Brygge n BUTIK ÅBEN MAND.-TORS. l O -15 Plejeprodukte r til g ulve Råd og v ejleqning Gunløgsgade 35 kld Agenda 21 på Islands Brygge Max Havelaar-fonden s a rbejde og din indflyd else som forbruger Nej, Max Havelaar er ikke en elefant! Men elefanten findes som mærke på kaffe og te, der er tilknyttet Max Havelaarordningen ( som blandt andet kan købes i din lokale Brugs i Njalsgade) Det er særdeles velsmagende produkter, kunne vi konstatere, fordi de blev serveret mens Judith Jen sen levende og spændende fortalte om Agenda 21 og Max Havelaar-fondens arbejde. Det er endvidere en dejlig følelse at kunne nyde en kop kaffe og te og vide, at produktet er dyrket økologisk for teens vedkommende og på vej-til-at-bliveøkologisk for kaffens vedkommende. Og at vide, mens du nyder din varme drik, at de bønder i den 3. verden, der har dyrket kaffen og teen får en fast mindstepris for deres produkter og at de takket være Max Havelaarordningen har fået forbedret deres sociale og økonomiske vilkår. (se Rikke Jakobsens artikel i sidste nummer afbryggebladet) Og hvad kan vi bruge det til her på Islands Brygge? En livlig og interesseret tilhørerskare spurgte og debatterede og J udith Jensen gav inspiration til herog-nu handling: Vi har som forbrugere stor magt og indflydelse på det udbud af varer, der findes i butikken og på produktionsmetoderne: Vi kan bede vores butikker om at tage bestemte, miljøvenlige varer hjem, jo Musikalsk børnetræf BørneinstitutWnen Thorshave ved Gimle ltod i fredags som arrangør af et træf i Gimle, hvor børn fra en række børnehaver og fritids N em, såvel fra Bryggen som andre steder i København, gav prøver på deres musikalske udfoldelser. Her er det The Honey Hearts fra Thors have, som giver»hjerter af honning«. flere der beder om dem, jo hurtigere går det. Vi kan skrive læserbreve, starte debat i vores lokalaviser, opfordre skolerne til at lave temadage og lave udstillinger på vores lokale bibliotek osv. Viden er grundlaget for handling. Og, dette er min tilføjelse, vi kan begynde lige der hvor vi er med at forbedre forboldet til vores menneskelige og fysiske omgivelse ved at starte foredragsog debataftener og arrangere fremtidsværksteder for de lokale beboere, som selv tager hånd om at forbedre deres vilkår socialt og miiljømæssigt i samarbejde med kommunen. Max-Havelaar-ordningen har også i Danmark vist sig at være en succes og flere og flere store virksomheder tilslutter sig ordningen. Prøv en pakke næste gang du går i Brugsen. W!rdens fremtid begynder med dig pd Islands Brygge. Næste nummer af Bryggebladet den vil være helliget vores lokale sociale netværk (hvordan har du det med dine naboer?) og miljøspørgsmål samt oplysninger om Agenda-21 gruppens næste tilbud til bryggeboerne. Ilelen Majew, Bryggens Agenda 21-gruppe. GUDSTJENESTER Sønd. 16/3 kl. 11: Lars Ahlmann Olesen. Palmesønd. 23/3 kl. 11: Hans Anker Jørgensen Familiegudstjeneste med rytmisk musik. Skærtorsd. 27/3 kl.19.30: Lars Ahlmann Olesen. Langfred. 28/3 kl. 11 : Hans Anker J ø rgensen. Klassisk langfredagsliturgi. Langfred. 28/3 kl. 17: Hans Anker Jørgensen. Rytmisk langfredagsliturgi. Påskedag 30/3 kl. 11: Hans Anker Jørgensen. Hornblæsere i t<} m og kirke. 2. påskedag 31/3 kl. 11: Peter Walin. Tippernes natur Ved samværet onsdag d. 26. marts kl. 14 viser vi en naturfilm om Tipperne. En fotografisk smuk og omfattende rapport om det rige og varierede fugleliv på nogle af de største strandenge i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Tipperne er et af Danmarks ældste naturreservater, oprettet for at beskytte tilværelsen for fuglene. Filmen beskriver fuglene og deres liv, som for det meste er leg og idyl, men også en indbyrdes kamp for at overleve. HANS TAUSENS KIRKE ISLANDS BRYGGES SOGN HALFDANSGADE KØBENHAVN S 'IS' God påske på Bryggen. Påsken er alle kristne kirkers største fest. Derfor forsøger vi i Hans Tausens Kirke at gøre påsken til en begivenhed, der kan trække bryggeboerne hjem fra sommerhuset. Palmesøndag fejrer vi indtoget i Jerusalem med festgudstjeneste for børn og voksne. Skærtorsdag fejrer vi nadverens indstiftelse ved en aftengudstjeneste. Sognet udvidet Kirkeministeriet har efter henvendelse fra Københavns biskop t.iltrådt, at sognegrænserne ændres, således at følgende overføres til Sundby Sogn til Islands Brygges Sogn: l. Artillerivej (ulige numre) 2. August Gardes Vej 3. Thorvald Borgs gade 4. Njalsgade fra nr. 60 (lige numre) og fra nr. 75 (ulige numre), således at hele gaden tilhører Islands Brygges Sogn. Langfredag har vi program fra (Se andetsted på siden). Påskedag er der morgenkaffe kl. 10 og hornblæsere i kirketårnet før festgudstjenesten. 2. påskedag afsluttes festlighederne med gudstjeneste kl. 11. God påske! Hans Anker Jørgensen. Nu hører Ballonparken til Islands Brygges Sogn. LANG LANGFREDAG d. 28. marts kl l 0.30: Åbning af udstilling i mødesalen af indvandrerkunst fra Østeuropa og Armenien 11.00: Gudstjeneste med passienssalmer og læsninger fra Matthæusevangeliet (Hans Anker Jørgensen) : Koncert: Capella Hafniensis synger»lamentatitiones (Profeten Jeremias' Klagesange) af Orlando Lasso 13.30:20 min. om Dansk Flygtningehjælps arbejde ved informationschef Klaus Rothstein 14.00: Filmen»Jesus fra Montreal vises på videostorskærm i konfirmandstuen 16.00: 10 min. om Flygtningehjælpens s progskole i Kigkurren. P ræs entation af dagens billedkunstnere : Rytmisk langfred agsliturgi med bl.a. Nenia Zenana, Nicolaj Munch-Hansen og Ayo Solomon (slagtøjsspiuer fra Ghana). Ansvarlig præst: Hans Anker Jørgensen. Fra til sælger kirkens køkken fiskesuppe, kaffe og brød til fordel for Flygtningehjælpen. Hele dagen: Indsamling i alle kirkens bøsser til Dansk Flygtningehjælp Arr: Hans Tausens Kirke og Studentermenigheden KIRKENS KONTOR kordegn Christian Lind, Halfdansgade 6, 2300 Kbh. S. Tlf Kontorets ekspeditionstid: Hverdage 1< samt tirsd. k Lerd. kl SOGNEPRÆST Hans Anker Jørgensen, Snorresgade 9, 2300 Kbh. S. nt Træffes på bopælen: Torsd. kl & Fre. kl Sognepræst Bjarne Fabritlus Petersen har orlov tn 1fl-98. KST. SOGNEPRÆST Lars Ahlmann Oies.en, tlf. privat Træffes i fdr!(en man , fred Tlf Træffes også tirsd & tors på tlf KST. STUDENTERPRÆST Peter Walin, tlf Træffes på Kbh.s Universitet, Njalsgade 80, mand. og tlrsd. kl , tlf KIRKETJENER Ki r!(etjenervlkar træffes hverdage kl Tlf ORGANIST Britta Bugge Madsen, Puggårdsgade 15, 2. tv Kbh. V. nt MENIGHEDSRÅDETS FORMAND Kirsten Hjorth, Bergthorasgade 3, 5. tv. nt Arb ,1ok KIRKEVÆRGE Helge Drejer Amarson, Bergthorasgade 51, st. - Tlf

9 13. marts 1997 m æ rke dage _. tak tillykke m e d dagen Bryggens dejligste sild Laila Gressbakken blev 40 år den 6/3. Hjerteligt tillykke med fødselsdagen ønskes du af Paw, Gry, Henrik, J ohn, Karina, Mathias og Tove. Karina Rasmussen, Gunløgsgade 21, tillykke med de 25 år den 2/3-97. Kære Addy, hjerteligt tillykke med de 60 år den Håber du får en dejlig dag. Kærlige hilsner fra vennerne, store og små. Esbjørn har 50-årsdag 20/3-97. Kammerater og venner er velkommen fra kl. 12 til kl. 19. E. Nielsen, Egilsgade 47, 3. tv. Elinor, stort tillykke med dagen. Gunnar og Merete. Alexandra ønskes tillykke med de 14 år. Fra venner og Bryggebladet Kære kone (Bryggens allerbedste sild) tilykke med den halvrunde dag. J eg glæder mig meget til din fødselsdag og måske især ugen derefter. Redaktøren Ruth fylder 50 En rigtig ægte bryggeboer bliver voksen - runder det skarpe hjørne - går ind i de voksnes rækker - Ellinor Ruth Nielsen bliver 50 år den 15. marts. Ellinor blev kaldt Ruth indtil hun var år, da hun så meddelte, at hun faktisk hed Ellinor til fornavn og fremover forventede at blive kaldt dette. Måske mangen en bryggebo kan huske hende under navnet Ruth? Hun boede som barn i Egilsgade 4, blev uddannet i Bryggens Boghandel, har boet og arbejdet i både England og Finland inden hun flyttede tilbage til Bryggen og Egilsgade, senere Isafjordsgade, hvor hun blev mor til Alexandra. I alle disse år er Bryggen og omegn ikke gået ram forbi af Ellinors utrolige energi og humor, hvoraf kort skal nævnes: En aften undrede Ellinor sig over en masse brandbiler i Egilsgade. Hun kunne fra vinduet ikke se, hvor det brændte, og nysgerrig som hun er, tog hun sine nøgler, rendte ned fra 4. sal for bedre at kunne overskue situationen. Her opdagede hun, at det rent faktisk brændte på loftet ovenover hendes egen lejlighed, som blev slemt skadet. Navnlgadelnr. BRYGGEBLADET Ellinor kunne som barn og måske også i dag godt lide at lave jokes, men en gang ramte det hende selv. Som ca. 10-årig havde hun købt en plastic-lort, som så rigtig ud. Den placerede hun forskellige steder i skolen til stor morskab for hende selv, men måske ikke for ofrene. Efter hun fik fri opdagede hun, at hun havde glemt den i sin pult i klassen, og måtte så gå ind i en time i en anden klasse for at hente sin bæ (hun turde ikke sige lort), som hun havde glemt. Det gik, men det var med røde kinder, hun forlod klasen. Vi kunne bruge meget mere plads til at beskrive hendes præstationer, men det vil Bryggeblådet ikke give os lov til, så derfor bare lige: "Hvad var Bryggegymnastik uden Ellinor", "Hvad er en kærlig engageret mor", "Hvad er en kolonihave uden Ellinor" Din dejlige bryggetøs - Tillykke med de første 50 år, -.; glæder os 'til de næste 50. Dine beundrere. Boligersom spekulation Forhå bninger om n y lejelov får salget afboligejendomme til at stige ek splosivt Interessen for at købe boligejendomme er steget eksplosivt i den sidste tid. Forhåbningerne til en ny lejelov med mulighed for eksplosionsagtige stigninger i huslejen har fået investorer til at dukke frem i lyset. Men der er ikke meget, der tyder på, at de nuværende ejere har lyst til at sælge netop nu, hvor udsigten til kæmpegevinster ligger lige om hjørnet. I Erhvervsbladet fortæller Henning Reinholdt fra et af landets største ejendomsmæglerfirmaer: "Der er især inden for investeringsejendomme (boligudlejning) sket et særdeles stort udsving. Investorerne er kommet på banen igen, og situationen netop nu er, at der er specielt stor mangel på boligudlejningsejendomme, der kan investeres i." Henning Reinholdt fortæller endvidere, at en fornuftig ejendom giver 9% i udbytte for en ny ejer, hvilket er langt over, hvad andre investeringer kaster af sig, og at markedet for investeringsejendomme nærmest er euforisk for øjeblikket. Udsagnene fra ejendomsmægleren bekræfter formodninger om, at det er Løsning på krydsen kan afleveres i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, til og med søndag d. 23. marts 1997 kl. 19. Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om et gavekort på 100 kr. til EDEKA v/per Toft, lsiands Brygge 25- hvor præmien i øvrigt kan afhentes. Vi offentliggør vinderen i næste nummer som udkommer den 26. marts. en særdeles god forretning at eje boligejendomme. Tidligere har Bryggebladet fortalt om, at ejendomme især i Københavnsområdet er steget til mere end det tredobbelte siden 1982, hvilket vil betyde en kæmpe gevinst for sælgeren af en ejendom. Men når der alligevel ikke vil sælges, er det selvfølgelig fordi fortjenesten ved at eje ejendommene i dag er høj nok til, at det ikke kan betale sig at sælge ejendommen selv til den tredobbelte pris. En ny lejelov med stigende huslejer til følge vil derfor være en ren foræring til ejendomsejerne, der allerede sidder på en investering, der er mere sikker end penge i banken. uic Møde om lejeloven i Gimle i aften kl Kryds& tværs-vinder Vinder afkrydsen i Bryggebladet nr. 4 blev: Lone Halskov, Egilsgade 64, l. th. u.l)ft - lnf'!ø SN-10!"- JO t U 'f... op. /IIl f" U'LVIN 77t.IST s9.4aj!ool Tov;. T1T' - f - 'l' (J. - FA'-1J.1r,' 3Y IN5f"IC- lit.t:ca 9 t. T!lt.!... IIlL Of(.Jf' """'Ar l,..uf: Optagelse af hilsner til mærke- og fødselsdage er gratis. Skriv tydeligt! Stiles, meget gerne med foto, til BRYGGEBLADET Leifsgade København S Billeder med navn og adresse vil blive returneret f'iikiclfl. FoR.z EfM'tY C»>P SPffff" -- Cj7- i - Løsning fra sidste nummer :w F o R. 'K s - t - - () - R E. or E N r 7 fi:::" :B '7 fl T M R.8' R L 4 r;:-;- E N 'r 'R, ( :a R O s () N _,. N Vi Y N.:b l R I N G o R = E. ' 11 l u l..l. E R tt - A c; E N 'r E A --. f\ k L A :l> ;;; fl s k E 'P o 'r s -:b f\ l.! N M E N M (. s 'l' s M.r. l. E J) E 7 N A s k... - E k A RI <; E f r. N a.e' R... fe c; E s 4 fl 1> s v A N s N E. l. M l OGOJ - jkuvotp t.oen- Ø'TrR.- J.,lt/!1" Net t- ord LI6.1>4S - m t. Til.. JO() L Lrrtt!'AT.._ REX Olt.l u.. V<IICAt. T lkle' IeE Sl'l/ll ( Hf... ""''. J4M,TAL ' J:otr. 1'"ll{. ' GI- T2f' '1'l»oe' 5)' \<0/I'Alrt Lf66 - ()Ir t, Lil& ' SI'! S S\f/lol(j, wouø A4UIIIE' GfVIo\WI - IJOf lftd,... 1/IJf L. -+ l t i..

10 10 l Vi lave - sider t1 temettet, ring eller l kik i og få markedets bedste tilbud 1 l så KOMMERCIELL l Undervi ing i Word, Excel, l 1 Access meget andet. Kom ci c ind og meld til næste ledige hold l -l Plug-ln NetCafe l Gratis Internet-side Egilsgade og/eller 2300 København S adresse for private Telefon J Vinder af gåden i nr. 4, hvis løsning er: spanskerfest, er: Mette Skåning, Thorshavnsgade 4, 4. th. FAGREGISTER Begravelse BRYGGEBLADET O Bisættelse Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem Bryggens Begravelsesforretning Amagerbrogade ISS lsiands Brygge 13 TLF DØGNVAGT Ugens gåde Hvad e r dette? -Kendt lokal sangerinde? - Bestyrelsesmøde i Bergthora? -Julefrokost i Gimle? -Optakt til artikel i Bryggebladet nr. 7 Besvarelse til Bryggebladet i konvolut mærketgåde senest 23. marts kl. 19.Blandt de rigtige løsninger trækkes lod om dagens buket«(værdi 50 kr.) hos Blomstercirklen, Leifsgade marts marts 1997 APOTEK ISlands Brygges Aøolel< lsiands Brygge man-lirs: oos. tre: lør BAGER Bryggebagelen Isafjordsgade Br;webaoeren l.etfsgade BANK Islands Brygge BEGRAVELSE Bryggens Begrawlsesloi'IWliog Amagetbrogade 155 lsiands Brygge &S BLOMSTER BlomsterMlen lelfsga'de BOGHANDEL S ryggens eog. 00 Papirh8fl<lel lsiands Brygge fax: BOWUNG Bryggens Bowling Cenler lsiands Br,'ll9(!83E CAFE Gal61sbjømen kgade CaMMokken lsiands BIYilO& KaM Sputnik Slurla.sgede ol4 CYKLER BrYWRS Cykler 13atjortlsgade g() DYALA<GE 8lyggens Dyreklinik fgitsoå i EJENDOMSMÆGLER Nybohg v/ Steen Koloed Amagerurogade Realgruppen Korsmann H.C. Andersens Boulevard 42, 1553V EJENDOMSSELSKAB Norden NS Bredgade EJENDOMSSERVICE TKS v/ Allan Tilarns Gunløgsgade ELEKTRIKER Killing EL t<.øb Isafjordsgade TKS V/ Al,an Thams Gunlegsgade FARVEHANDEL O.Ntrbys Eftf. lsalf(lrdsgade FOTOHANDLER Njal Foto. VideO NjaiS9ade FRISØRSALON Flair ror Hair Njals(la(Je IngeMunk Snorresgade Kliø200o lslallds Brygge 1 B &Ion Bemhafd etik v/jelle Erikseli NjatSQade GENBRUG Genbryggen fley'javlksgade 2 Gl.ARMEStER Jimmy Berger Millorivej GULVSERVICE A -z Gulvservice Gunløgsgade 35. kld. (Bryggens gulvmand) HJEMMESERVICE Brywens Hjemme Service v/dan Nielsen Millerivej HOTEL Hole! Copenhagen Bed & Breakfast v/ Birthe H1ndkjær Egilsgade KONFEKTURE Bryggeos Konleldure Egilsgade KØBMAND EDEKA Marked l Per Ton Egilsgade KØRESKOLE Julie's Kereskote Gunløosoaoo LÅSESERVICE TKS v/ Allan Thams GtJnløgsoa<Je 2$ MALER Malermester Harry Jensen AppeløoornAIIe Drager Malermester T. C. BIOme Reykjaviksgaø& n32 MODETØJ Rubens Mocie LelbQade fi'urer Murerfirmaet leif Johnson NS Slr31ldlodsvel ai MØBL&R 6E1tlel PIZZERIA l GRILJ., Bjørneormen Reykjt/lksgade Mama's Pim Leif!gade SMØRREBRØD T.S. Sirenebrød lslar\tls Bryooe d0 TANOLÆGE Jørgen Frank & Søren Barsted lsiands Bryooe 1 s TV-SERVICE Have T v-sel'lice & lalsen Tmlik l Pmk Racio Salg,. reparalian & udlejning TÆPPER Uttrup ræwer Milterivej UDLEJNING Bryvgens UdleJiling Leifgade3 31 S vvs WS John Martinsen Gunlegsgade FAGREGISTER OplaQelse l lagregisleret 3001U\Jot 10udgivelset (3 tebtlinler} ra linier. 60 kt. pr. linie PrlSefecl. moms Henv. arv.oqebladel. heilsgade 7 9,62863 ' Pizza : Pasta : Kebab DART&POOL velkommen!., "... FORENINGER & INSnTUTIONER DAGINSTITUTIONER Aooal>ou1sens rnenlgli!dsi!llrllella'l\l Gunløgsgade 6S 'Biyggeh' ArtilfeJiV&) 71 D røw, Bryogeos B«ne-og IJnøOOmscentec Millefivej71 C 315<16388 Sø riteliave Thols.'mnsgade lnsthu!lonen ' Bryggen Sr\o (legej)lads) 'Krudtuglen' Artillerivej 71 A Allde Kors llørrlella'len lanqellrogade 'Thotshave' lhorsiimlsgade 23 B Vuggestue ArtilleriVej 71 B 31$?185 Vuggestue TllorS!lMISQade 23 A SOCIALCENTER Socialcenler Arnlgetb!o Njalsoaæ BIBLIOTEK Nfalsoaoo 15 Åbent ma irs oos. & ; lre. 13-1& lilc FORENINGER Bolltlubbell Helda Eollsøade /ygOens Ptll$i0nlttlorening. Glmle V/ ElVa POOlsal Sr;weos Pensiortistklu!l Artilletl\ltj 71 c 315H388 Oaubben Bjørnebanden Artitteri\ief Islands Bryoges LokalhiSlOri Ske Forening V/ Sussie Paddison snotr3 ars ;; tejerlor'"ll\gen lsiands Brygoe leifsgade Thorolf Søerdelslands Brygge, Jierlvej 67 ' KIRKE!fans Tausens Kirlee HalldanSgade 6 Klrlr.ikontor: 3161 <n 96 (daoiiot kl tirsdag IiiiiOil Id ) 13. marts 1997 KULTURINSTITUTtON Afrikansk Kullutcetllflf Artilletlvej 40, bygn. 98, 2. sal tygOens BørnMieilet TllorshMisøade \6!3164 SS 8 Kebenllavlls Kullurkasse Gunteosgade MedbOigerhuset Gimle Thorsl\a\1lsgade (kontor) 3167 S l 01 (tale) Sputnik (SØIIIØ$1ed) Stuflasgade ()12 SKOLER Dansk Flyglnlngjælps Sprogskole Kigkurren Gøolerskolen f Ørl<elllorlO\ KigkUrtenS (kontor} (ele<illl.) Københavns kvllldeilaglløjskole Kigkurren 60 ' S2 89 {konlor) 31 S {elm!!.)... FORENINGER & INSTITUTIONER OJ)Iagelse MUtalls.. æ Henv.: Bryggeblacle!,lellsgade

11 13. marts 1997 BRYGGEBLADET 11 DE FfRE f11frkelfge PERSONER Der var engang en gal professor. Han opfandt et sumpuhyre, og det skulle udrydde byen. Men det syntes folke ne ikke var sjovt. Der var også en zombie. Og folkene syntes nemlig ikke det var særlig sjovt at der kom J n og ødelagde deres by. Og det kan du jo godt forstå, for de ville jo gerne leve godt. Så.nu skal vi høre histori en. Zombien og sumpuhyret angreb byen og pressen tilkaldte en vampy reking, som kom og angreb dem. Og så blev der slagsmål på borgen, Professoren tabte til sidst og blev sat ud på n pæl i sumpen, hvor han så ligger nu, og sådan noget halløj... Og nu til slutningen, som er meget god år efter kom tre børn som hedder Malthe, Morten og Nourdine. De så liget af professoren, med en amulet rundt om halsen. Der skulle være et trylleord, som skulle hæve forbandelsen, og det stod skrevet bag på amuletten. Og trylleordet var:" Abedemelekodeuljeja-bardisar" og oversat til dansk "Død og magt". Foe.. JJt5 l.ieg- NE DillL 1-ce u u.. E l/æ MG Hl! b S - "-f li> ).XJf1'rC TRÆ. - STEM M, TlfL LiLLe lbt;w& /liil)s. '";;)5. Skrevet af Malthe, Morten og Nourdine i.eve2.. ltbtwij. YtrS:cM -AJC.Io)S N(, u i. - STI!/Ut: l HL f/3.' /31..o!fSt - 4RilH l/ane -- VOM L l(t)nsci"i. w o-[)o n i<oi'j SCI- IVifN,- 70NE løj g"ftj) HALL f Det var højlys dag og jeg var på vej hjem fra skole og jeg skulle til klaver, da jeg kom J.jem fra klaver var det mørkt. Jeg gik ind. Min for og mor var gået i biografen. Jeg skulle passes af min storebror. Jeg spurgte ham om vi skulle spillll et spil. "Naj, jeg læaer lektier". Hvad skullejeg så lave? Jeg kunne gå en tur, det var en god ide, jeg ville gå forbi havnen. J eg gik ud af dø ren, det var meget mørkt. Jeg hørte en lyd, hvad var det? det lød som en færge. Der er ingen færger, der sej ler på denne tid af dagen. Det var meget mærkeligt. Jeg ville gi\ hen for at se hvad det var. J eg gik efter lyden, jeg så en stor færge, der kom røg op af skorstenen og færgen hed MaJli. MaJli var navnet på en forsvunden båd! J eg var meget bange. Jeg skulle lige til at løbe, men jeg var lidt for nysgerrig. Jeg ville gå op på båden, det gjorde jeg. Jeg så et spøgelse. Jeg f6r sammen og var lige ved at falde i vandet, men jeg greb fat l rælingen og svang mig op. Jog gik hen til kabyssen. Der så jog en flyvende kniv. Jeg f6r sam men og løb, men kniven fulgte efter mig. Jeg løb så hurtigt, jeg kunne. Lige pludselig kunne jeg ikke se kniven mere. Jeg så hullet med køjorne,jeg gik derned. Da jeg kom derned, fandt jeg et stykke papir, hvor der stod MaJli. Jeg puttede det i lommen. Jeg så mig om kring i r\.lmmot. Jeg gik op, jeg gik hen til en af red ningsbådene. Der lå en red ningsvest. Jeg gjorde båden klar, jeg satte mig ned i bå den. Jeg roede så hurtigt jeg kunne. Jog kom hjem. Min mor og far var ikke kommet hjem. Jeg gik lige i seng. Jeg rodode l min lom me og fandt det stykke pa pi r, som jeg havde fundet på skibet. Da jeg kom hen på hav nen næste nat, var det der ikke! Slut. Skrevet af Alu HfSTORfER F '4. S EOG 011 GENRER.. På lørdag d. l S. marts slutter skolens emneuge med lørdagsskole for børn og forældre. Dagens hovedattraktion er en stor bogauktion, men inden da har børnene undersøgt genrer på film og i bøger, ladet sig inspirere af Draculaklædte lærere, tegnet, selu lauet digte, eventyr, gys og gru historier, o. s. u., o. s.u. Børnesiden har uæret på hugst i 4. u. 's genrebog, den bog som klassen har samlet sum forber-ecklse til emne- - ugen. I den kan man læse, at man kan kende et eventyr på at: der blandt personerne er tre U. vel!! &Øl H -- vok'"- SUfR<6-1!' lrci'i& Løs kryds og tværsen og aflever den i Beboerhjørnets postkasse, Leifsgade 7, senest søndag den 23. marts kl. 19. Husk at skrive dit navn og din adresse her: M tfihilt";. U:: li/ Blandt de rigtige løsninger trækker vi lod om et gavekort på 100 kr. til Bryggens Bog og Papirband el. Vinderen mod tager gavekortet med posten. Vinder afkrydsen i nr. 4 blev: Sarah Gibbons, Isafjordsgade 15, l. th. BRYGGENS PAPIRHANlilL ISANOS BRYGGE K09ENHAVN S TLF. "Sl$40905 Jeg fik lukket mine øjne og så en skovverden der var en stor kamp og pludselig tog en på min skulder det var en profet jeg fik snakket med ham så gikjeg hen til transporten Mikkel sønner l døtre - en af dem er underlig - den underlige bliuer lykkelig, de andre bliver suage - hovedpersonen tror pd magien. Dyrene kan uære forvandlede prinser eller prinsesser Der er magiske tal som feks.: 3,6, 7,9. Eventyret starter med»der uar engang og slutter med»... og de levede lykkeligt til deres d;ages ende.«der er tre prøver undervejs, som bliver sværere efterhånden. GY5 OG GRll Det var en mørk aften cirka kl. 12, det var fuldmåne. Kirken stod øde hen. Gaderne var tom me og stille, kun træerne hvisle-de. I et lille hul på kirkegården sad 3 mænd med en lommelygte. Man kunne høre nogle stemmer. Pludselig gik mændene hen til en gravsten, bag ved gravstenen lå nogle spader og hakker, som de havde gemt. De begyndte at tage spaderne op og gik hen til en grav på kirkegården. Så begyndte de at gra ve. Pludselig skimtede en af mændene en sort kiste. De hev forsigtigt kisten op, en af mændene sagde til den anden "Hvad skal vi gøre med smykkerne?" "Sælge dem, selvfølgelig, de er penge værd". Pludselig begyndte kisten at bevæge sig, mændene hoppede nogle skridt tilbage. En af mændene tog en kniv frem og gik hen til kisten og åbnede den. Men han fik et chok! Der var et skelet, der rejste sig! Pludselig greb skelettet om mandens hals og dræbte ham. Skelettet gik hen til de 2 mænd, der stod med åben mund, og dræbte dem. Så gik skelettet tilbage til sin kiste og lagde sig i fred. Dagen efter kom præsten og nogle mænd og så det forfærdelige syn. De så 3 døde mænd og en kiste der stod i lysningen! Og siden dengang har der ikke været flere gravrøvere. Skrevet af Emil og Peter. Mit brød er sødt jeg er rasende. Min ven er skør jeg har hullet min lærer er kærlig min oldefar er gammel jeg er snottet mit vand er bølgende min ven er voldsom jeg kender en stor mand jeg er en vidunderlig pige min mor er rar Eleverne har også beskrevet. genrerne: gys og gru, fanta- sy, science fiction, robinsonade, digte, historiske fortæl: linger og tegnese rier. 'i.v':j BOG OM GENRER 7)EN GRff111E PRfN5E55E C.... E '... '. o _._ ::.: "f" 'r--t. [.. ',l.. r,. > \...; For mange år siden levede der en meget syg kon ge. Han ville gerne have sin datter giftet bort, for di hun var så grim. Kongen lovede en sæk guld,. mønter og det halve kongerige til den, der giftede, sig med hende. Prinsessen blev så vred at hun stak af fra slottet. På vejen mødte hun et får. Fåret sputgte:"hvor er du på vej hen, Prinsesse Olivia?" Hun fortalte hele historien til fåret, og det blev så vred på kongen. " Nej, nu kan det være nok!" råbte fåret. "Jamen, jeg er jo så grim, hvad skal jeg gøre?" græd prinsessen. "Frygt ej, fåret er på vej... hvis du klipper tre hår af min pels og derefter ptter dem i en gryde, og tænder for ilden og lægger låg på og ikke kigger på det før det er færdigt, SRiser grøden og dernæst går i seng. Og når du vågner i morgen, vågner du op som n smuk prinsesse ved siden af en smuk ridder", sagde den. Næste dag vågnede prinsessen op v.ed siden af'".: en smuk, tapper kriger, og ingen har nogensiride. hørt fra dem siden.. '. Skrevet af Stefanie, Nadja 'og Josefine. Tanja Morgensol er sød ugen den er rasende skør er hullet kærlig det er fuglen træet det er gammelt snottede børn der leger bølgende enge voldsom vind stor og vidunderlig er jorden men også rar.... KINA OG STORE ENGE OG SMtTKKE TRÆER DET VAR SMUKT. Johanne ) t.... :... '

12 BRYGGEBLADET Vi har overblikket Tænker du på at sælge din bolig? Få klar besked om dine mulighederinden du sætter din bolig til salg. Med en Nybolig Salgsvurdering bliver du klogere på 48 timer Det kan virke indviklet og uoverskueligt, når man vælger at sælge sin bolig. Men det behøver det ikke at være. Du skal bare ringe og bede om en Nybolig Salgsvurdering. Så får du hurtigt et overblik. Vi kommer og ser på din bolig. Indenfor de næste 48 timer har du et kontant bud på, hvad du kan få i overskud, og hvor hurtigt din bolig kan blive solgt. Det er naturligvis uforpligtende for dig og ganske gratis. Du skal blot kontakte os og bede om en Nybolig Salgs vurdering. Hvem ved? Måske får du lyst til at gøre en god handel. Og det er det, det hele handler om. Kontakt os allerede i dag og aftal et personligt mode. Det kan betale sig. Det er resultaterne der tæller: 152 solgte boliger i 1996 er beviset herpå. Tendensen fra 1996 ser ud til at fortsætte i 1997, hvor vi i januar handlede 18 ejendomme. En bolighandel er en tillidssag og kan ikke overlades til hvem som helst. Steen Kofoed har Nykredit i ryggen, og det giver styrke og erfaring, når belåningen skal på plads. Kombinationen af et enestående lokal kendskab, en medarbejderstab der brænder for sagen og en pågående stil og dynamisk markedsføring har været medvirkende til, at vi i dag ikke blot sæ lger hurtigere, men også til den bedste pris. Alle kan sælge fast ejendom, men det er kun få ejendomsmæglere, der kan gøre det ti l den rigtige pris, hurtigt og professionelt. Steen Kofoed JanTjelum Steen Kofoed Ejendomsmæglerfirma Birgitte Ralsted Amagerbrogade K øbenhavn S Maria KOnig Stine Ryberg Tlf Fax

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet:

BRYGGEBLADET. Det er helt klart et minus, at Oppelstrup ikke mere er formand - han var en handlekraftig mand, har ikke helt opgivet håbet: 3.maj 2000 8.årgang nr. 9 BRYGGEBLADET Beboerhave ødelægges af vej og vendeplads Pladsen foran det projekterede nye Uvis fremtid De hjemløses pensionat KFUM er stadig uden fremtid. SIDE 3 En beslutning

Læs mere

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan

Gang i kulturen. Islands Brygge 7. Ny sommerkøreplan 21. maj 2003 11. årgang nr. 9 Forfatterne V Remme, Lars Bukdahl og Claus Andersen deltog i oplæsningsaftenen den 13. maj. Næste oplæsningsaften er den 27. maj. Gang i kulturen Efter et noget svagt første

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning

Eksperter slår alarm over grundvandssænkning 23. april 1998 6. årgang nr. 8 BRYGGEBLADET Eksperter slår alarm over grundvandssænkning Oppumpningen af grundvand ved metro-byggeriet u dgør en alvorlig risiko for Bryggens ejendomme Hvis den sænkning

Læs mere

Naivisterne indtager Islands Brygge

Naivisterne indtager Islands Brygge 1. SEKTION 26. Januar 20. ÅRGANG NR. 2 Naivisterne indtager Islands Brygge Læs om Bryggens nye galleri i Kultur side 4 Ørestad Klinik for Fodterapi Statsaut. fodterapeut Daniel Madsen Alt inden for fodterapi

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Bjert får en helt ny Dagli Brugs

Bjert får en helt ny Dagli Brugs Nummer 8, 16. årgang, september 2010 Uddeles gratis til samtlige husstande i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Bjert får en helt ny Dagli Brugs Læs side 3 Nu kommer der en ungdomsklub i Bjert Læs side

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold

Generalforsamling. Velkommen. badeværelse. Sø i Vejlby. Vedligehold Bladet for beboere i Boligforeningen af 10. marts 1943 April 2004-16. årgang - nr. 54 Velkommen Generalforsamling Så er det blevet tid til årets afdelingsmøder. Stedet, hvor du kan komme til orde og påvirke

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013

Side 4: Affaldsindsamling. Side 7: Konfirmation 2013. Side 17: Pælesidning i Ansager. Side 35: Byfestprogram 2013 Borgerbladet Nr. 2 35. årgang April 2013 Billede er taget da de var 6.klassens elever, da 7. klasse (konfirmanderne) nu ikke er på Starup Skole længere... Side 4: Affaldsindsamling Side 7: Konfirmation

Læs mere

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16.

BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER KIRKEBLADET AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING S. 20-24 OKTOBER 2010 NR. 96 16. 96 AGEDRUP KIRKE AGEDRUP SKOLE AGEDRUP SOGNS BEBOERFORENING OKTOBER 2010 NR. 96 16. ÅRGANG BULLERUPS NÆSTSTØRSTE TEATER Der er Fjordagerscenen, men så er der også teatret Tagskægget, som hører til i Enid

Læs mere

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014

Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang. Vinteren 2014 Nr. 127 19. marts 2014 22. årgang Vinteren 2014 Foto: David Thomas Den kedsom vinter gik sin gang skrev Ambrosius Stub i 1771 - og i 2014 var den meget hurtig overstået. Billedet er taget af David Thomas

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

Gitte sælger sko på nettet

Gitte sælger sko på nettet Nummer 8, 13. årgang, september 2007 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Gitte sælger sko på nettet Se side 3 Ta med avisen til revy på Pejsegården

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider

for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Gadespejl - Byfest og Sommerfest - Sommercamp Motion - Nye beboere - Lokale hjemmesider Fædrelandssang - Fugleskydning - Lokalpolitik - Vin

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING

VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING VAARST OG OMEGNS BORGERFORENING Rundt om Vaarst Juni 2013, nr. 2-7. årgang Bankospil. Tour de Vaarst. Uglekasser. Fællesspisning i VFB. Åben Åbred. Zikelprinsesserne. Friskolen Borgerforeningen for Vaarst

Læs mere