Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING"

Transkript

1 KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter FHM 3991 Nordby, Århus FHM 4225 Guldsmedgade, Århus FHM 4278 Rosensgade 17-19, Århus FHM 9137/FHM 4241 Sneglebjerg, Fyn Adam Vittrup Hesel Franciere, cand.mag. Gennemgang af arkæozoologiske metoder De fire lokaliteter, der gennemgåes i denne rapport, belyser det givne knoglemateriale ud fra en foreløbig artsbestemmelse, bestemmelse til knogleelement (f.eks. lårben) og hvorvidt knoglerne, om muligt, stammer fra juvenile eller adulte dyr. Desuden er der blevet ledt efter snit og hugspor på fragmenterne, ligesom det blev noteret, om stykkerne var brændte eller ej. Da arkæozoologiske undersøgelser indeholder en lang række metodiske problematikker, vil nogle af disse i det følgende blive fremlagt og kommenteret. Det første kritikpunkt gælder korrektheden af den foreløbige artsbestemmelse, idet der ikke var adgang til en referencesamling. Hvis en referencesamling havde været til stede, kunne man forvente, at en større eller mindre del af de ubestemte fragmenter ville have været mulige at artsbestemme, hvilket især gælder vertebrae (hvirvler) og costae (ribben). Den her foreligggende artsbestemmelse foregiver ikke at være den endelige, men at give et groft overblik over hvilke arter, der optræder i materialet. Det er i den forbindelse forbundet med stor vanskelighed at adskille får og ged osteologisk, og kun omkring en snes knogleelementer giver oplysninger om, hvorvidt fragmentet tilhører den ene eller den anden art. Derfor optræder der i arkæozoologisk sammenhæng ofte en gruppe, der indeholder såvel får som geder, hvilket også er tilfældet i nærværende rapport. Næste kritikpunkt er de forskellige dyrs alder. I princippet afgøres et dyrs alder ved at se på enten tændernes frembrud eller hvorvidt de forskellige knogleelementer er fusionerede eller ikke. Fusionstidspunkterne opviser hos forskellige forskere meget store uoverensstemmelser - dette gælder mellem de enkelte arter og de enkelte knogleelementer. Grundlæggende skyldes de divergerende fusionstidspunkter, at de enten beror på moderne dyr, der er undersøgt med videnskabelige metoder, eller på undersøgelser af historiske arter, hvor aldersbestemmelsen består 1

3 af datidige, uvidenskabelige iagttagelser. Der kan her bl.a. være tale om dyrenes levevis, der adskiller sig væsentligt fra hinanden. Eftersom hver forsker fremlægger sine egne observationer, forelægger der et meget stort antal fusionstider, der spiller betydeligt ind på usikkerheden af den forventede alder. De forskellige knogleelementer kan henføres til nogle kødrige og -fattige områder på dyrene. F.eks. er skulderregionen kødrig, mens tæerne tilhører de kødfattige områder. Ved at inddele de enkelte dyrs knogleelementer i disse grupper, kan det udledes, om knoglematerialet stammer fra en slagteproces (kødfattige elementer) eller er madudsmid (kødrige knogler). Der sker talrige processer med knoglerne fra det tidspunkt, et dyr bliver dræbt, til dets knogler udgraves af arkæologen. Påvirkningerne er alt fra valg af drabsmetode, f.eks. knoglesplintrende pil eller en mere»knogleskånsom«metode, hvorvidt dyret bliver parteret i marken eller hjemtages helt, således at samtlige knogler befinder sig i nærheden af det sted, hvor dyret bliver fortæret. Bliver dyret spist råt, kogt, stegt eller ovnkogt, og hvad sker der med knoglerne siden hen? Hvis de marvfyldte knogler bliver kastet for bopladsens hunde, kan man i bedste fald forvente omfattende og let genkendelige gnavemærker. I værste fald kan hunden sluge små knogler og mavesyren nedbryde dem enten helt eller delvist. Endelig kan knoglen blive smidt i en sø, hvor der pga. lille iltindhold sker en meget langsom nedbrydning. Adskillige andre forhold kan spille ind på eksemplerne, bl.a. kemisk påvirkning, arkæologens evner til at erkende knoglerne i felten og endelig indsamlingslysten. Knoglernes ophold i jorden og de påvirkninger de dér udsættes for kaldes»taphonomiske faktorer«. Påvirkningerne betyder dels noget for antallet af knogler, der erkendes, dels hvor mange informationer, der kan hentes ud af de fragmenter, der bevares. Optællingen af fragmenter og præsentationen af disse udgør endnu en stor udfordring. Ved gennemgang af knoglematerialet foregår arbejdet ved at tage de enkelte fragmenter op og bestemme dem. Det forekommer derfor naturligt, at en kvalitativ gennemgang bygger på antallet af fragmenter. Denne metode kaldes Number of Identified SPecimens (NISP). Præsentationsmåden er dog et stærkt omdiskuteret emne inden for arkæozoologien, hvor der er andre metoder til optælling/udregning af antallet af dyr. En af de oftest anvendte metoder kaldes The Mininum Number of Individuals (MNI). Dette er en metode, der har sit udgangspunkt i, at det enkelte knogleelement, f.eks. venstre lårben, kun optræder én gang i kroppen. Hvis der i materialet findes to venstre lårben, må der derfor have været mindst to dyr til stede. At der har været mindst to individer i materialet beror på ovennævnte faktum, at knogler nedbrydes og forsvinder. Der findes andre metoder til at udregne et formodet antal dyr, men udfordringen for arkæozoologien er, at ingen ved hvor mange dyr, der oprindeligt var til stede. De forskellige metoder til at opvise relative artsfordelinger mellem de erkendte arter i et materiale er således stærkt omdiskuterede. Nogle forskere anser NISP som den mest objektive kvantificeringsmetode, mens andre er af den holdning, at MNI er langt mere reel. De to metoder besidder fordele og ulemper, der i meget høj grad er influeret af materialets bevaringstilstand. De fleste forskere har anvendt NISP, men forsøger ofte at udregne MNI, idet denne værdi er lettere at forholde sig til, især hvis ernæringsmæssige vinkler ønskes. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at andelen af det beregnede antal dyr ofte stemmer ganske pænt overens mellem de to nævnte metoder. Bevaringsforholdenes betydning for de to omtalte metoder varierer kraftigt, ligesom det, som før nævnt, er umuligt at vide hvor mange dyr, der oprindeligt var til stede på bopladsen og som nu er repræsenteret som knogler. I bedste fald opviser fragmenterne et groft overblik over dyrenes relative artsfordeling, mens 2

4 de i værste fald, primært pga. taphonomiske faktorer, er misvisende i forhold til det oprindelige knoglemateriales udseende. At kunne erkende knogler i felten afhænger af mange ting, primært størrelsen af fragmenterne. Kun sjældent er jordens bevaringsforhold så gode, at de fundne knogler fremtræder som hele stykker; også her spiller slagte- og parteringslysten ind. Det er dog et faktum, at fiskeknogler, der er meget karakteristiske, ofte ikke indsamles, ligesom det meget tit må erkendes, at dyrenes mindste knogler mangler. Umiddelbart kunne dette forhold tilskrives de taphonomiske faktorer, men når der indsamles jordprøver, og jorden fra disse soldes, viser det sig ofte, at fiskeknogler optræder i meget store mængder. At fisk udgør en betydelig andel af økonomien overrasker ofte. Det må derfor betegnes som en gevinst, hvis (en del af) jorden fra en udgravning soldes. I det mindste er det meget formålstjenligt at udtage én prøve, der så kan vise et forventeligt billede af pladsen - især når et helhedsbillede af økonomien ønskes. I denne sammenhæng er det vigtigt at notere sig, at blot fordi der ikke optræder fisk i en jordprøve, kan man ikke udelukke, at der var fisk til stede. Til dette forhold spiller, ud over bevaringsforholdene, også den anvendte maskestørrelse i soldet en rolle. Der er mange udfordringer for arkæozoologien. Samtlige ovennævnte problemstillinger gennemgåes og kritiseres langt mere grundigt i Franciere (2001), hvori der også findes en lang række referencer til forskellige forskere og problematikker. Det skal på ingen måde stå skjult for læseren, at dette arbejde ikke er en endelig bearbejdning af diverse materialer, men kun en foreløbig rapport, hvor udvalgte træk er forsøgt belyst. Det er hele rapportens mening, at den skal give et overblik over materialets tilstand, samt hvilke muligheder og begrænsninger der kan ligge i forbindelse med en endelig bearbejdning. Artsbenævnelse I artslisterne findes artsbestemmelsen for de enkelte knoglefragmenter benævnt på latin. Her følger en dansk oversættelse. Aves - fugl Bos taurus - kvæg Bovoidae - familien af skedehornede dyr, bl.a. okser Canidae - hundedyr Capra hircus - ged Capreolus capreolus - rådyr Carnivora - kødædende dyr, f.eks. kat og hund Cervidae - hjortefamilien, bl.a. kronhjort Cervus elaphus - kronhjort Equus caballus - hest Homo s. sapiens - menneske Lepus sp. - haredyr Ovis aries - får Pisces - fisk Suidae - svinedyr Sus domesticus - tamsvin Sus scrofa scrofa - vildsvin 3

5 FHM 3991, Nordby Udgravningen Nordby, 1 der blev udgravet i efteråret 1997, betegner et større område, hvor de undersøgte knogler dog stammer fra et område umiddelbart omkring en kilde. Pladsen er af udgraveren dateret til yngre bronzealder eller førromersk jernalder. På foto 1 ses de fundne knoglers placering rundt om brønden. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Det osteologiske materiale fra Nordby består af utroligt velbevarede knogler. De er meget tunge, og det er tydeligt, at der ikke er foregået væsentlig udvaskning. Samtlige knogler, og det gælder også de fragmenter, der ikke kunne artsbestemmes, er meget friske, og der er ikke tegn på nedbrydning af overfladen. Det burde således være muligt at se såvel snitte- som hugspor på fragmenterne. Materialet består mestendels af hele eller meget store dele af knogler, mens de ubestemte fragmenter fortrinsvis er på størrelse med en tommelfinger. De foreløbige resultater I materialet indgår i alt 78 fragmenter, hvoraf knap halvdelen tilhører gruppen af ubestemte stykker - tilbage er 44 fragmenter, hvoraf 5 tilhører grupper af dyr, der ikke direkte er artsbestemt. I første omgang er 39 fragmenter artsbestemt (se artslisten, bilag 1). Størstedelen af de artsbestemte fragmenter tilhører kvæg og hest, idet disse to sammenlagt udgør 29 af 39 stykker. Får og gruppen af får/ged er repræsenteret 1 FHM 3991 Nordby, Viby sogn, Ning herred, Århus amt, stednr UTM / AUD 1998: 327/173. 4

6 ved seks fragmenter, mens svin er til stede ved to fragmenter. Hund og menneske optræder hver med et enkelt fragment (se fig. 1). Knogleelementernes spredning kan bruges til at belyse, hvorvidt det er resterne af kødholdige eller -fattige områder på dyrene, der er repræsenteret. 11 ud af 15 fragmenter stammer fra de kødrige områder på kvæg, mens halvdelen af hestens 14 fragmenter stammer fra disse områder. Imellem disse to værdier befinder også får og får/ged samt svin sig. Hundens ene fragment stammer fra de kødfattige områder. De erkendte fragmenters fusionstilstand blev anvendt til at udsige dyrenes generelle aldersfordeling. Det var muligt at lave en meget grov aldersinddeling på 10 fragmenter, der dækker såvel kvæg, hest, får/ged og svin. Uden at gå i detaljer inden for de enkelte arter synes det som om, der for hvert juvenilt fragment optræder to adulte fragmenter. Fragmenternes meget gode bevaringstilstand gjorde det sandsynligt, at såvel snit som hugspor burde kunne erkendes, men kun på ét fragment, mellemfodsknoglen på hest, kunne der fastslås tydelige spor efter en sådan aktivitet. Fragmenter, der tilhører menneske, er den øverste del af femur (lårbenet). Ingen af knoglestykkerne var brændte. Sammenfattende ses det, at kvæg og hest er de to bedst repræsenterede dyr i materialet, der i høj grad bestod af knogler fra de kødfattige områder på overvejende ældre dyr. Det forekommer umiddelbart mest sandsynligt, at der er tale om slagteaffald, men de meget få vidnesbyrd om slagtning, f.eks. snit- og hugspor, støtter ikke dette udsagn. Foto 1. Den bevarede brønd, som de behandlede knogler fra Nordby lå rundt om. 5

7 Figur 1. Antallet af fragmenter fordelt på art Videre arbejde Det osteologiske materiale fra Nordby er i en usædvanlig god bevaringstilstand. Det vil således være en oplagt mulighed at foretage en egentlig analyse på materialet, hvor der især kunne fokuseres på en slagteteknisk undersøgelse, selv om kvantiteten af knogler er lille. 6

8 FHM 4225, Guldsmedgade Udgravningen I 1998 blev der i Århus midtby udgravet bylag, som af udgraveren dateredes til middelalder og renæssance. Lagene indeholdt knogler. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse I forbindelse med udgravningen af Guldsmedgade 2 blev der optaget adskillige jordprøver. Disse jordprøver er soldet, og denne rapport dækker over de knogler, der blev fundet i disse prøver. Generelt er knoglefragmenterne små (på størrelse med en tommelfingernegl), men der findes også langt større fragmenter. Fragmenterne er godt bevarede, men grundet deres ringe størrelse kan man ikke forvente at erkende snit- eller hugspor. De foreløbige resultater Jordprøverne indeholdt totalt 7174 knoglefragmenter, hvoraf fisk udgør de 5316 stykker og 1645 stykker er ubestemt; sidstnævnte nævnes ikke videre. I første omgang behandles 213 pattedyrsfragmenter. 21 stykker henregnes ikke til gruppen af artsbestemte stykker, idet de i flere tilfælde kun kan bestemmes til underorden. Derfor kan der behandles 192 fragmenter som artsbestemte stykker, inkl. fugl. (fig. 2). Bedst repræsenteret blandt de artsbestemte stykker er får, ged og gruppen af får/ged med 88 stykker (45% af samtlige artsbestemte stykker), mens svin og fugl hver findes i omkring 40 stykker (ca. 20%), og kvæg med 25 fragmenter (15%) (fig. 3). Knogleelementernes anatomiske placering hos de enkelte dyr kan anvendes til at udsige, hvorfra materialet stammer. For får/geds vedkommende gælder det, at 3/4 af materialet stammer fra de kødfattige dele af dyret, mens svinets knogler for 85% s vedkommende stammer fra disse områder. Kvæget har 2/3 af fragmenterne blandt de kødfattige dele. På 37 stykker kunne der udlæses en meget grov inddeling af dyrene i to aldersgrupper: juvenile og adulte dyr. Grænsen mellem de to må i denne rapport betegnes som subjektiv og meget grov. For får/ged og svinets vedkommende synes det at være således, at næsten alle stammer fra juvenile dyr. Hos kvæget, derimod, synes hovedparten at stamme fra adulte dyr. På enkelte af fragmenterne fandtes snit- og hugspor. Af andre pattedyr fandtes fire knogler fra carnivora, muligvis hund, samt to fragmenter fra haredyr. Desuden gnavere (måske [selvdøde?] mus), muslingeskaller samt knogler fra underordenen store drøvtyggere, f.eks. kvæg/kronhjort. Menneske optræder med en enkelt knæskal. Det har ikke været muligt at se, om disse grupper (af meget få knogler) passer ind i det ovenfor beskrevne indtryk af de andre arter. Antallet af brændte knoglefragmenter er meget lille. 2 FHM 4225 Guldsmedgade 4-14, Århus sogn, Hasle herred, Århus amt, stednr UTM / , AUD 1999:414/201 7

9 De over 5300 fragmenter af fisk udgør 3/4 af det samlede antal knoglestykker. Der er ingen tvivl om, at vandsoldningen af jordprøverne har resulteret i det meget store antal fiskeknogler. Det overordnede resultat af jordprøverne fra Guldsmedgade viser således, at der i pattedyrsmaterialet optræder får/ged, svin og kvæg, der alle har mange fragmenter fra de kødfattige dele, og hvor kvæget, i modsætning til de to øvrige grupper af dyr, domineres af ældre individer. Dette kunne umiddelbart tyde på resterne efter en slagtning. Fugl optræder også hyppigt. Desuden er der fundet utroligt mange fiskeknogler, der viser noget om beboernes udnyttelse af de marine ressourcer. Figur 2. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 2. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 8

10 Videre arbejde Jordprøverne, indeholdende de»kendte husdyr«, fra Guldsmedgade kan belyse periodens økonomi, men hvad der synes at være mest interessant, er dog de utroligt mange fiskeknogler, der fremkom ved vandsoldningen af jorden fra udgravningen. Herfra kan der efter al sandsynlighed hentes værdifuld viden om beboernes marine præferencer. I bedste fald kan fiskeknoglerne være med til at nuancere vores viden om middelalderens og renæssancens ernæringsmæssige sammensætning. 9

11 FHM 4278, Rosensgade Udgravningen I 2001 fortsatte udgravningen i Rosensgade 3,hvor de undersøgte knogler stammer fra 3-4 grubehuse og en brønd, der alle, ved deres anvendelsestids ophør, er opfyldt med affald, herunder knoglemateriale. Udgraveren har dateret grubehusene og brønden til 900-tallet, hvilket dækker tidsrummet for de gennemgåede knogler. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Knoglematerialet fra Rosensgade er fremkommet ved optagelsen af jordprøver og fremtræder som utroligt velbevaret. Knoglerne er meget flotte og hovedparten af dem er hele, og det er tydeligt, at der ikke har foregået nogen udvaskning af dem. Fragmenterne er ofte på størrelse med tommelfingeren. Overfladen på stykkerne er meget fin og ikke nedbrudt i særlig grad, hvorfor snitog hugspor bør være mulige at erkende. Foreløbige resultater I materialet, der dækker 5 genstandsnumre, findes knap 1000 fragmenter, hvoraf halvdelen er ubestemte stykker og 250 er fiskeknogler (fig. 4). De største grupper af artsbestemte fragmenter stammer fra svin, der udgør omkring halvdelen, kvæg 30%, mens får, ged og gruppen af får/ged udgør 20%. Fragmenter, der ikke har kunnet bestemmes præcist til art, udgør ca. 20 stykker. Af andre dyr forekommer fugl og hest hver med 2 fragmenter, mens menneske optræder med én tand. Desuden forekommer der stykker, der kun kan henføres til underorden, f.eks. bovoidae, og atter andre, der blot kan henføres til stor drøvtygger, f.eks. kvæg (fig. 5). Hvad angår antallet af knogler, der stammer fra dyrenes kødrige områder på kroppen, er over halvdelen af knoglefragmenterne fra får, ged og gruppen af får/ged fra disse områder, mens fragmenter, der stammer fra de samme områder på kvæg og svin, udgør omkring 40%. Hvis vi ser på de tre største genstandsnumre i materialet, FO, IN og MB, ser vi variationer over ovenstående generelle tendens. I MB er antallet af kvæg bedst repræsenteret, mens det er svin i FO, ligesom andelen af de kødrige fragmenter varierer blandt de tre genstandsnumre; den generelle tendens synes dog at gå igen i de forskellige materialer. Antallet af brændte fragmenter er yderst begrænset; der kan opregnes ca. 10 stykker. Aldersinddelingen af fragmenterne er meget grov. Kvæget fremtræder umiddelbart som den gruppe, hvor langt hovedparten er ældre dyr (17 af 24), mens over halvdelen af svineknoglerne er juvenile (21 af 37). Hos får, ged og får/ged er 15 af 20 juvenile. I de tre nævnte materialer er der igen variationer på dette område, men ingen af dem skiller sig markant ud fra de øvrige. 3 FHM 4278 Rosensgade 17-19, Århus sogn, Hasle herred, Århus amt, stednr , UTM /

12 Det overordnede billede er derfor, at svinet er det bedst repræsenterede husdyr, mens kvæg og får/ged findes i omtrent lige store mængder. Kvæget optræder med ældre dyr, mens halvdelen af svinene og langt hovedparten af fårene er unge. Da netop mange fåre-/gedeknogler stammer fra unge dyr, og samtidig over halvdelen af fragmenterne stammer fra dyrets kødrige regioner, synes der umiddelbart at være tale om udsmid efter konsumption. De to andre arter synes ikke at være så klare, og det er derfor svært at udtale sig om, hvad der ligger til grund for disse to arters knoglesamlinger. Figur 4. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 5. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 11

13 Videre arbejde Jordprøverne, der indeholder mange gode og hele knogler, kan være interessante at undersøge nærmere. De tre arter synes umiddelbart at kunne indeholde adskillige slagtetekniske detaljer, der kunne analyseres ved en videre analyse; der tænkes her på længden af de afhuggede forben (ulna) på svin. Desuden kan der ved at undersøge fiskeknoglerne kastes lys over beboernes præferencer for hav- og ferskvandsressourcen. 12

14 FSM 9137/FHM 4241, Sneglebjerg Udgravningen Sneglebjerg 4, der ligger på Sydvestfyn få kilometer fra Sarup, blev prøvegravet efteråret Ifølge udgraverens oplysninger er det sandsynligt, at lokaliteten dækker over en anvendelsestid i MN A Ia, der således er samtidig med de nærliggende Sarup-anlæg. Det betegnes som specielt, at området, der eventuelt kan betegnes som en boplads, kun har været anvendt i én periode, ligesom det er sjældent med knogler fra denne periode. Knoglerne stammer fra den flade, der blev prøvegravet, kaldet M8, som udgør 5x6 meter. Prøveudgravningen viste, at der under pløjelaget fandtes et cm tyndt kulturlag. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Det osteologiske materiale fra Sneglebjerg fremtræder som små stykker, ofte på størrelse med en tommelfingernegl. Fragmenterne er ofte meget skrøbelige, og overfladen er stærkt forvitret. Det er tydeligt, at knoglerne er stærkt nedbrudte, og der kan ikke gøres forhåbning om at erkende snit- og hugspor på stykkerne. Samtlige erkendte knogler fra prøvegravningen er hjemtaget. De foreløbige resultater I materialet fra Sneglebjerg indgår totalt 832 fragmenter, hvoraf 710 (85% af det samlede antal fragmenter) henføres til gruppen af ubestemte stykker (fig. 6). Af»almindelige husdyr«ses kvæg samt vild- og tamsvin med hver 20 fragmenter 4 FSM 9137/FHM 4241 Sneglebjeg, Hårby sogn, Baag herred, Fyns amt, stednr , UTM /

15 (15% af de 122 bestemte stykker). Får og gruppen af får/ged/rådyr udgør 40 fragmenter (30%). De resterende 40% udgøres af bl.a. kronhjort og grupper af knoglefragmenter, der kan omfatte såvel kronhjort som kvæg, ligesom der er tænder fra hundedyr (f.eks. hund eller ulv) (fig. 7). Der er således fundet spor efter både vild- og tamdyr i materialet. Der optræder muligvis en enkelt menneskeknogle i materialet; en del af hjerneskallen. Kun en meget lille del af materialet har været i kontakt med en varmekilde og blev betegnet som brændt. Figur 6. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 7. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 14

16 Hvis vi ser på de forskellige dyrs fragmenter, og hvorfra på dyret de stammer, ser vi for såvel kvægets som svinets vedkommende, at ingen af fragmenterne stammer fra de dele af dyret, der regnes for at være kødholdige, mens der på får/ ged/rådyret ses flere stykker, der stammer fra disse områder. Aldersmæssigt er dyrene inddelt i to meget grove grupper af juvenile og adulte dyr. Grænsen mellem disse to er i denne sammenhæng subjektiv og der er, grundet et lille antal udsagn om alder, ikke taget hensyn til de enkelte arter. I alt ses 8 fragmenter, hvorpå der kan udsiges noget om alderen. Seks af disse stammer fra juvenile dyr, mens blot 2 stammer fra adulte dyr. Sammenfattende ses det, at der i materialet optræder såvel vildt som husdyr. Får/ged/rådyr er de mest almindelige, mens kvæg og svin er omtrentligt lige ofte optrædende. Dyrene er generelt juvenile. Der er generelt erkendt få knogler fra de kødholdige regioner på dyrene, hvilket gør, at knoglerne umiddelbart kan tolkes som madaffald. Videre arbejde De hjemtagne knogler fra Sneglebjerg er generelt i en dårlig forfatning, samtidig med at fragmenternes størrelse er meget lille. I første omgang vil det være meget tidsmæssigt og økonomisk besparende, hvis ikke alle erkendte fragmenter hjemtages, men blot de stykker, der kan forventes at indeholde informationer, som osteologen kan behandle. Dette kræver dog tilstedeværelsen af en kyndig person i udgravningssituationen, idet viden om hjemtagning eller ej af de erkendte knogler kræver en specifik viden, der reelt forudsætter deltagelse i et længerevarende osteologisk forløb. Når dette er sagt, ses der absolut muligheder i de tiloversblevne 15% af knoglerne, der efter al sandsynlighed kan bestemmes og efterfølgende analyseres. Mulighederne for at sige noget kvalificeret om perioden på baggrund af det osteologiske materiale afhænger i høj grad af mængden af bestemte stykker. Der må siges at være gode udfordringer i en analyse af fragmenterne. Hvis det gennemgåede materiale derfor er repræsentativt for det materiale, der vil blive fremgravet ved en egentlig fremtidig udgravning, er der mulighed for at udtale sig om lokaliteternes dyr. En analyse af materialet vil sandsynligvis også kunne belyse rigtigheden i formodningen om, at knoglematerialet er madaffald. Om dette styrker udgraverens formodning af, at området rummer en boplads, kan kun en analyse af samtlige knogler fra en egentlig udgravning vise. Anvendt litteratur Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1998). Det Arkæologiske Nævn. Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1999). Det arkæologiske Nævn. Efremov, J. A. (1940) Taphonomy: New Branch of Paleontolog y. I: Panamerican Geologist LXXIV, 2 Franciere, A. (2001) En osteologisk analyse af knogler fra Nr. Hedegård, Nordjylland - med henblik på en vurdering af husdyrenes betydning. Upubliceret hovedfagsspeciale, Aarhus Universitet. Schmid, E. (1972) Knochenatlas. Elsevier Publishing Company. 15

17 Fundliste: FHM

18 Fundliste: FHM

19 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 18

20 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 19

21 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 20

22 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 21

23 Fundliste: FHM

24 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 23

25 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 24

26 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 25

27 Fundliste: FSM

28 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 27

29 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 28

30 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 29

31 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 30

32 Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 31

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Christian Aabo (Aabo 2001: 69) Moesgård Museum Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave

Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave 24 NoMus Flere kældre fra førromersk jernalder - og lidt grave Esben Aarsleff Forud for opførelsen af en større fabriksbygning for Widex til fremstilling af høreapparater ved Vassingerød, nær Allerød,

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jægerstenalder. Stenalderen. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jægerstenalder Vidste du... at der levede ca. 1000 mennesker i Danmark i begyndelsen af jægerstenalderen? I dag er vi 5,5 millioner mennesker i Danmark. I jægerstenalderen levede mennesket af at jage,

Læs mere

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder?

Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? 1 Liseborg Høje II Små treskibede huse fra y. stenalder? Kamilla Fiedler Terkildsen og Martin Mikkelsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Museum 2011 Bygherrerapport nr. 59 Bygherre: Viborg kommune ISBN:

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen.

Fig. 1. Normal forfod som viser hallux valgus vinklen og intermetatarsal vinklen. Den smertende storetåknyst Hvad er en knyst? En knyst er et fremspring på en underliggende knogle. Årsagen til at knyster giver smerter er at bløddelsvævene udsættes for et tryk mellem knogle og fodtøj.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014

Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Midtvejsrapport projekt Tandrødderne November 2014 Lisa Bøge Christensen, Lektor Ph.D., Københavns Tandlægeskole Rasmus Christophersen, Bsc Folkesundhedsvidenskab, stud.odont. Camilla Hassing Grønbæk,

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

Bilag 1 Præsentation af databasen

Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1 Præsentation af databasen Bilag 1-1 Anna S. Beck - Døre i vikingetidens langhuse Bilag 1-2 Bilag 1 - Præsentation af databasen Præsentation af databasen Databasen indeholder oplysninger om materiale

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne

De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Kommentarer 79 De danske PISA-rapporters håndtering af PISAundersøgelserne Hans Bay, UCC I december 2010 udkom den 4. danske PISA-rapport (PISA, 2009). Rapporten er omtalt i MONA i Egelund (2011), i Davidsson

Læs mere

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013

Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Flagermus undersøgelse i Lille Vildmose, sommer 2013 Formål: At få indsigt i forekomsten af flagermus i 90 punkter fordelt på både Tofte Skov og Høstemark. Metode og tilknyttede kommentarer: Automatiske

Læs mere

Personlig stemmeafgivning

Personlig stemmeafgivning Ib Michelsen X 2 -test 1 Personlig stemmeafgivning Efter valget i 2005 1 har man udspurgt en mindre del af de deltagende, om de har stemt personligt. Man har svar fra 1131 mænd (hvoraf 54 % har stemt personligt

Læs mere

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde

KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT. Nikolaj Plads 10 KBM 4014. Jacob Mosekilde KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT Nikolaj Plads 10 KBM 4014 Jacob Mosekilde Københavns Museum Vesterbrogade 59 1620 København V Telefon: +45 33 21 07 72 Fax: +45 33 25 07 72

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning

Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Arløse ødekirke NÆM 2006:157 Rapport for forskningsgravning Korfundamentsgrøften, A53, af den middelalderlige kirke i Arløse Næstved Museum NÆM 2007:156 Arløse Førslev Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, tidl.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin?

Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Har grovfoder en ernæringsmæssig værdi for slagtesvin? Alle husdyr skal have grovfoder I det økologiske husdyrhold skal dyrene have adgang til grovfoder. Grovfoderet skal ikke udgøre en bestemt andel af

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Overblik over fejl og mangler i BBR

Overblik over fejl og mangler i BBR Overblik over fejl og mangler i BBR Maj 2007 1 Indledning I Rigsrevisionens beretning nr.10 / 2003 kritiseres økonomi- og erhvervsministeren for ikke at have tilvejebragt et tilstrækkeligt overblik over

Læs mere

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt

Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 2003 til 2008 Af Per Bomholt Rød Glente (Milvus milvus) i Danmark fra 23 til 28 Af Per Bomholt Foto: Bente Holm-Petersen Marts 27 Den Røde Glente ynglede i 28 spredt i ung moræne landskaberne i Danmark. Bestanden andrager ca. 7 registrerede

Læs mere

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )}

{ } { } {( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )} Stokastisk eksperiment Et stokastisk eksperiment er et eksperiment, hvor vi fornuftigvis ikke på forhånd kan have en formodning om resultatet af eksperimentet. Til gengæld kan vi prøve at sige noget om,

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

ÅHM 2863, Sebbersund

ÅHM 2863, Sebbersund ÅHM 2863, Sebbersund KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Antropologisk undersøgelse af skelet X 2500 Lene Mollerup KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 8 2002 ÅHM 2863, Sebbersund

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager

Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Afgørelser til Det veterinære Sundhedsråds udtalelser i handelssager Januar: Ingen afgørelser indkommet i januar 2012. Februar: Ingen afgørelser indkommet i februar 2012. Marts: Ingen afgørelser indkommet

Læs mere

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet

FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet AR TI KE L M Ma ÅN rts ED 20 EN 15 S FORVENTNINGER OG FORHÅBNINGER - HOLDER DE STIK? Det år, da Rødbyhavn kom på verdenskortet Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen, formidlingsinspektør Det er først, når arkæologerne

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Metode. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 14 Metode Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 277 1. Dataindsamling Denne rapport bygger på telefoninterviews med 3.481 repræsentativt udvalgte 15-24-årige unge fra hele Danmark.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank.

De danske huspriser. homes husprisindeks. 180 Realkreditrådet. Home s Danske Husprisindeks. Danmarks Statistik. 80 www.danskebank. De danske huspriser homes husprisindeks København den 1. sept. 7 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank +5 5 1 5 31, stbo@danskebank.dk Niels H. Carstensen, home +5 15 3 nica@home.dk Den

Læs mere

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles

Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean Production: Virker det og kan virkningen måles Lean er det seneste skud på stammen af ledelsesteknikker. En række private og offentlige virksomheder er begejstrede gået i krig med at indføre Lean.

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3

Bilagsrapport til Evaluering af Værditabsordningen; arbejdsnotat 3 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 13 2001 Bilagsrapport til "Evaluering af Værditabsordningen"; arbejdsnotat 3 Analyse af restgruppen COWI Rådgivende Ingeniører A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere