Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING"

Transkript

1 KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter FHM 3991 Nordby, Århus FHM 4225 Guldsmedgade, Århus FHM 4278 Rosensgade 17-19, Århus FHM 9137/FHM 4241 Sneglebjerg, Fyn Adam Vittrup Hesel Franciere, cand.mag. Gennemgang af arkæozoologiske metoder De fire lokaliteter, der gennemgåes i denne rapport, belyser det givne knoglemateriale ud fra en foreløbig artsbestemmelse, bestemmelse til knogleelement (f.eks. lårben) og hvorvidt knoglerne, om muligt, stammer fra juvenile eller adulte dyr. Desuden er der blevet ledt efter snit og hugspor på fragmenterne, ligesom det blev noteret, om stykkerne var brændte eller ej. Da arkæozoologiske undersøgelser indeholder en lang række metodiske problematikker, vil nogle af disse i det følgende blive fremlagt og kommenteret. Det første kritikpunkt gælder korrektheden af den foreløbige artsbestemmelse, idet der ikke var adgang til en referencesamling. Hvis en referencesamling havde været til stede, kunne man forvente, at en større eller mindre del af de ubestemte fragmenter ville have været mulige at artsbestemme, hvilket især gælder vertebrae (hvirvler) og costae (ribben). Den her foreligggende artsbestemmelse foregiver ikke at være den endelige, men at give et groft overblik over hvilke arter, der optræder i materialet. Det er i den forbindelse forbundet med stor vanskelighed at adskille får og ged osteologisk, og kun omkring en snes knogleelementer giver oplysninger om, hvorvidt fragmentet tilhører den ene eller den anden art. Derfor optræder der i arkæozoologisk sammenhæng ofte en gruppe, der indeholder såvel får som geder, hvilket også er tilfældet i nærværende rapport. Næste kritikpunkt er de forskellige dyrs alder. I princippet afgøres et dyrs alder ved at se på enten tændernes frembrud eller hvorvidt de forskellige knogleelementer er fusionerede eller ikke. Fusionstidspunkterne opviser hos forskellige forskere meget store uoverensstemmelser - dette gælder mellem de enkelte arter og de enkelte knogleelementer. Grundlæggende skyldes de divergerende fusionstidspunkter, at de enten beror på moderne dyr, der er undersøgt med videnskabelige metoder, eller på undersøgelser af historiske arter, hvor aldersbestemmelsen består 1

3 af datidige, uvidenskabelige iagttagelser. Der kan her bl.a. være tale om dyrenes levevis, der adskiller sig væsentligt fra hinanden. Eftersom hver forsker fremlægger sine egne observationer, forelægger der et meget stort antal fusionstider, der spiller betydeligt ind på usikkerheden af den forventede alder. De forskellige knogleelementer kan henføres til nogle kødrige og -fattige områder på dyrene. F.eks. er skulderregionen kødrig, mens tæerne tilhører de kødfattige områder. Ved at inddele de enkelte dyrs knogleelementer i disse grupper, kan det udledes, om knoglematerialet stammer fra en slagteproces (kødfattige elementer) eller er madudsmid (kødrige knogler). Der sker talrige processer med knoglerne fra det tidspunkt, et dyr bliver dræbt, til dets knogler udgraves af arkæologen. Påvirkningerne er alt fra valg af drabsmetode, f.eks. knoglesplintrende pil eller en mere»knogleskånsom«metode, hvorvidt dyret bliver parteret i marken eller hjemtages helt, således at samtlige knogler befinder sig i nærheden af det sted, hvor dyret bliver fortæret. Bliver dyret spist råt, kogt, stegt eller ovnkogt, og hvad sker der med knoglerne siden hen? Hvis de marvfyldte knogler bliver kastet for bopladsens hunde, kan man i bedste fald forvente omfattende og let genkendelige gnavemærker. I værste fald kan hunden sluge små knogler og mavesyren nedbryde dem enten helt eller delvist. Endelig kan knoglen blive smidt i en sø, hvor der pga. lille iltindhold sker en meget langsom nedbrydning. Adskillige andre forhold kan spille ind på eksemplerne, bl.a. kemisk påvirkning, arkæologens evner til at erkende knoglerne i felten og endelig indsamlingslysten. Knoglernes ophold i jorden og de påvirkninger de dér udsættes for kaldes»taphonomiske faktorer«. Påvirkningerne betyder dels noget for antallet af knogler, der erkendes, dels hvor mange informationer, der kan hentes ud af de fragmenter, der bevares. Optællingen af fragmenter og præsentationen af disse udgør endnu en stor udfordring. Ved gennemgang af knoglematerialet foregår arbejdet ved at tage de enkelte fragmenter op og bestemme dem. Det forekommer derfor naturligt, at en kvalitativ gennemgang bygger på antallet af fragmenter. Denne metode kaldes Number of Identified SPecimens (NISP). Præsentationsmåden er dog et stærkt omdiskuteret emne inden for arkæozoologien, hvor der er andre metoder til optælling/udregning af antallet af dyr. En af de oftest anvendte metoder kaldes The Mininum Number of Individuals (MNI). Dette er en metode, der har sit udgangspunkt i, at det enkelte knogleelement, f.eks. venstre lårben, kun optræder én gang i kroppen. Hvis der i materialet findes to venstre lårben, må der derfor have været mindst to dyr til stede. At der har været mindst to individer i materialet beror på ovennævnte faktum, at knogler nedbrydes og forsvinder. Der findes andre metoder til at udregne et formodet antal dyr, men udfordringen for arkæozoologien er, at ingen ved hvor mange dyr, der oprindeligt var til stede. De forskellige metoder til at opvise relative artsfordelinger mellem de erkendte arter i et materiale er således stærkt omdiskuterede. Nogle forskere anser NISP som den mest objektive kvantificeringsmetode, mens andre er af den holdning, at MNI er langt mere reel. De to metoder besidder fordele og ulemper, der i meget høj grad er influeret af materialets bevaringstilstand. De fleste forskere har anvendt NISP, men forsøger ofte at udregne MNI, idet denne værdi er lettere at forholde sig til, især hvis ernæringsmæssige vinkler ønskes. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at andelen af det beregnede antal dyr ofte stemmer ganske pænt overens mellem de to nævnte metoder. Bevaringsforholdenes betydning for de to omtalte metoder varierer kraftigt, ligesom det, som før nævnt, er umuligt at vide hvor mange dyr, der oprindeligt var til stede på bopladsen og som nu er repræsenteret som knogler. I bedste fald opviser fragmenterne et groft overblik over dyrenes relative artsfordeling, mens 2

4 de i værste fald, primært pga. taphonomiske faktorer, er misvisende i forhold til det oprindelige knoglemateriales udseende. At kunne erkende knogler i felten afhænger af mange ting, primært størrelsen af fragmenterne. Kun sjældent er jordens bevaringsforhold så gode, at de fundne knogler fremtræder som hele stykker; også her spiller slagte- og parteringslysten ind. Det er dog et faktum, at fiskeknogler, der er meget karakteristiske, ofte ikke indsamles, ligesom det meget tit må erkendes, at dyrenes mindste knogler mangler. Umiddelbart kunne dette forhold tilskrives de taphonomiske faktorer, men når der indsamles jordprøver, og jorden fra disse soldes, viser det sig ofte, at fiskeknogler optræder i meget store mængder. At fisk udgør en betydelig andel af økonomien overrasker ofte. Det må derfor betegnes som en gevinst, hvis (en del af) jorden fra en udgravning soldes. I det mindste er det meget formålstjenligt at udtage én prøve, der så kan vise et forventeligt billede af pladsen - især når et helhedsbillede af økonomien ønskes. I denne sammenhæng er det vigtigt at notere sig, at blot fordi der ikke optræder fisk i en jordprøve, kan man ikke udelukke, at der var fisk til stede. Til dette forhold spiller, ud over bevaringsforholdene, også den anvendte maskestørrelse i soldet en rolle. Der er mange udfordringer for arkæozoologien. Samtlige ovennævnte problemstillinger gennemgåes og kritiseres langt mere grundigt i Franciere (2001), hvori der også findes en lang række referencer til forskellige forskere og problematikker. Det skal på ingen måde stå skjult for læseren, at dette arbejde ikke er en endelig bearbejdning af diverse materialer, men kun en foreløbig rapport, hvor udvalgte træk er forsøgt belyst. Det er hele rapportens mening, at den skal give et overblik over materialets tilstand, samt hvilke muligheder og begrænsninger der kan ligge i forbindelse med en endelig bearbejdning. Artsbenævnelse I artslisterne findes artsbestemmelsen for de enkelte knoglefragmenter benævnt på latin. Her følger en dansk oversættelse. Aves - fugl Bos taurus - kvæg Bovoidae - familien af skedehornede dyr, bl.a. okser Canidae - hundedyr Capra hircus - ged Capreolus capreolus - rådyr Carnivora - kødædende dyr, f.eks. kat og hund Cervidae - hjortefamilien, bl.a. kronhjort Cervus elaphus - kronhjort Equus caballus - hest Homo s. sapiens - menneske Lepus sp. - haredyr Ovis aries - får Pisces - fisk Suidae - svinedyr Sus domesticus - tamsvin Sus scrofa scrofa - vildsvin 3

5 FHM 3991, Nordby Udgravningen Nordby, 1 der blev udgravet i efteråret 1997, betegner et større område, hvor de undersøgte knogler dog stammer fra et område umiddelbart omkring en kilde. Pladsen er af udgraveren dateret til yngre bronzealder eller førromersk jernalder. På foto 1 ses de fundne knoglers placering rundt om brønden. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Det osteologiske materiale fra Nordby består af utroligt velbevarede knogler. De er meget tunge, og det er tydeligt, at der ikke er foregået væsentlig udvaskning. Samtlige knogler, og det gælder også de fragmenter, der ikke kunne artsbestemmes, er meget friske, og der er ikke tegn på nedbrydning af overfladen. Det burde således være muligt at se såvel snitte- som hugspor på fragmenterne. Materialet består mestendels af hele eller meget store dele af knogler, mens de ubestemte fragmenter fortrinsvis er på størrelse med en tommelfinger. De foreløbige resultater I materialet indgår i alt 78 fragmenter, hvoraf knap halvdelen tilhører gruppen af ubestemte stykker - tilbage er 44 fragmenter, hvoraf 5 tilhører grupper af dyr, der ikke direkte er artsbestemt. I første omgang er 39 fragmenter artsbestemt (se artslisten, bilag 1). Størstedelen af de artsbestemte fragmenter tilhører kvæg og hest, idet disse to sammenlagt udgør 29 af 39 stykker. Får og gruppen af får/ged er repræsenteret 1 FHM 3991 Nordby, Viby sogn, Ning herred, Århus amt, stednr UTM / AUD 1998: 327/173. 4

6 ved seks fragmenter, mens svin er til stede ved to fragmenter. Hund og menneske optræder hver med et enkelt fragment (se fig. 1). Knogleelementernes spredning kan bruges til at belyse, hvorvidt det er resterne af kødholdige eller -fattige områder på dyrene, der er repræsenteret. 11 ud af 15 fragmenter stammer fra de kødrige områder på kvæg, mens halvdelen af hestens 14 fragmenter stammer fra disse områder. Imellem disse to værdier befinder også får og får/ged samt svin sig. Hundens ene fragment stammer fra de kødfattige områder. De erkendte fragmenters fusionstilstand blev anvendt til at udsige dyrenes generelle aldersfordeling. Det var muligt at lave en meget grov aldersinddeling på 10 fragmenter, der dækker såvel kvæg, hest, får/ged og svin. Uden at gå i detaljer inden for de enkelte arter synes det som om, der for hvert juvenilt fragment optræder to adulte fragmenter. Fragmenternes meget gode bevaringstilstand gjorde det sandsynligt, at såvel snit som hugspor burde kunne erkendes, men kun på ét fragment, mellemfodsknoglen på hest, kunne der fastslås tydelige spor efter en sådan aktivitet. Fragmenter, der tilhører menneske, er den øverste del af femur (lårbenet). Ingen af knoglestykkerne var brændte. Sammenfattende ses det, at kvæg og hest er de to bedst repræsenterede dyr i materialet, der i høj grad bestod af knogler fra de kødfattige områder på overvejende ældre dyr. Det forekommer umiddelbart mest sandsynligt, at der er tale om slagteaffald, men de meget få vidnesbyrd om slagtning, f.eks. snit- og hugspor, støtter ikke dette udsagn. Foto 1. Den bevarede brønd, som de behandlede knogler fra Nordby lå rundt om. 5

7 Figur 1. Antallet af fragmenter fordelt på art Videre arbejde Det osteologiske materiale fra Nordby er i en usædvanlig god bevaringstilstand. Det vil således være en oplagt mulighed at foretage en egentlig analyse på materialet, hvor der især kunne fokuseres på en slagteteknisk undersøgelse, selv om kvantiteten af knogler er lille. 6

8 FHM 4225, Guldsmedgade Udgravningen I 1998 blev der i Århus midtby udgravet bylag, som af udgraveren dateredes til middelalder og renæssance. Lagene indeholdt knogler. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse I forbindelse med udgravningen af Guldsmedgade 2 blev der optaget adskillige jordprøver. Disse jordprøver er soldet, og denne rapport dækker over de knogler, der blev fundet i disse prøver. Generelt er knoglefragmenterne små (på størrelse med en tommelfingernegl), men der findes også langt større fragmenter. Fragmenterne er godt bevarede, men grundet deres ringe størrelse kan man ikke forvente at erkende snit- eller hugspor. De foreløbige resultater Jordprøverne indeholdt totalt 7174 knoglefragmenter, hvoraf fisk udgør de 5316 stykker og 1645 stykker er ubestemt; sidstnævnte nævnes ikke videre. I første omgang behandles 213 pattedyrsfragmenter. 21 stykker henregnes ikke til gruppen af artsbestemte stykker, idet de i flere tilfælde kun kan bestemmes til underorden. Derfor kan der behandles 192 fragmenter som artsbestemte stykker, inkl. fugl. (fig. 2). Bedst repræsenteret blandt de artsbestemte stykker er får, ged og gruppen af får/ged med 88 stykker (45% af samtlige artsbestemte stykker), mens svin og fugl hver findes i omkring 40 stykker (ca. 20%), og kvæg med 25 fragmenter (15%) (fig. 3). Knogleelementernes anatomiske placering hos de enkelte dyr kan anvendes til at udsige, hvorfra materialet stammer. For får/geds vedkommende gælder det, at 3/4 af materialet stammer fra de kødfattige dele af dyret, mens svinets knogler for 85% s vedkommende stammer fra disse områder. Kvæget har 2/3 af fragmenterne blandt de kødfattige dele. På 37 stykker kunne der udlæses en meget grov inddeling af dyrene i to aldersgrupper: juvenile og adulte dyr. Grænsen mellem de to må i denne rapport betegnes som subjektiv og meget grov. For får/ged og svinets vedkommende synes det at være således, at næsten alle stammer fra juvenile dyr. Hos kvæget, derimod, synes hovedparten at stamme fra adulte dyr. På enkelte af fragmenterne fandtes snit- og hugspor. Af andre pattedyr fandtes fire knogler fra carnivora, muligvis hund, samt to fragmenter fra haredyr. Desuden gnavere (måske [selvdøde?] mus), muslingeskaller samt knogler fra underordenen store drøvtyggere, f.eks. kvæg/kronhjort. Menneske optræder med en enkelt knæskal. Det har ikke været muligt at se, om disse grupper (af meget få knogler) passer ind i det ovenfor beskrevne indtryk af de andre arter. Antallet af brændte knoglefragmenter er meget lille. 2 FHM 4225 Guldsmedgade 4-14, Århus sogn, Hasle herred, Århus amt, stednr UTM / , AUD 1999:414/201 7

9 De over 5300 fragmenter af fisk udgør 3/4 af det samlede antal knoglestykker. Der er ingen tvivl om, at vandsoldningen af jordprøverne har resulteret i det meget store antal fiskeknogler. Det overordnede resultat af jordprøverne fra Guldsmedgade viser således, at der i pattedyrsmaterialet optræder får/ged, svin og kvæg, der alle har mange fragmenter fra de kødfattige dele, og hvor kvæget, i modsætning til de to øvrige grupper af dyr, domineres af ældre individer. Dette kunne umiddelbart tyde på resterne efter en slagtning. Fugl optræder også hyppigt. Desuden er der fundet utroligt mange fiskeknogler, der viser noget om beboernes udnyttelse af de marine ressourcer. Figur 2. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 2. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 8

10 Videre arbejde Jordprøverne, indeholdende de»kendte husdyr«, fra Guldsmedgade kan belyse periodens økonomi, men hvad der synes at være mest interessant, er dog de utroligt mange fiskeknogler, der fremkom ved vandsoldningen af jorden fra udgravningen. Herfra kan der efter al sandsynlighed hentes værdifuld viden om beboernes marine præferencer. I bedste fald kan fiskeknoglerne være med til at nuancere vores viden om middelalderens og renæssancens ernæringsmæssige sammensætning. 9

11 FHM 4278, Rosensgade Udgravningen I 2001 fortsatte udgravningen i Rosensgade 3,hvor de undersøgte knogler stammer fra 3-4 grubehuse og en brønd, der alle, ved deres anvendelsestids ophør, er opfyldt med affald, herunder knoglemateriale. Udgraveren har dateret grubehusene og brønden til 900-tallet, hvilket dækker tidsrummet for de gennemgåede knogler. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Knoglematerialet fra Rosensgade er fremkommet ved optagelsen af jordprøver og fremtræder som utroligt velbevaret. Knoglerne er meget flotte og hovedparten af dem er hele, og det er tydeligt, at der ikke har foregået nogen udvaskning af dem. Fragmenterne er ofte på størrelse med tommelfingeren. Overfladen på stykkerne er meget fin og ikke nedbrudt i særlig grad, hvorfor snitog hugspor bør være mulige at erkende. Foreløbige resultater I materialet, der dækker 5 genstandsnumre, findes knap 1000 fragmenter, hvoraf halvdelen er ubestemte stykker og 250 er fiskeknogler (fig. 4). De største grupper af artsbestemte fragmenter stammer fra svin, der udgør omkring halvdelen, kvæg 30%, mens får, ged og gruppen af får/ged udgør 20%. Fragmenter, der ikke har kunnet bestemmes præcist til art, udgør ca. 20 stykker. Af andre dyr forekommer fugl og hest hver med 2 fragmenter, mens menneske optræder med én tand. Desuden forekommer der stykker, der kun kan henføres til underorden, f.eks. bovoidae, og atter andre, der blot kan henføres til stor drøvtygger, f.eks. kvæg (fig. 5). Hvad angår antallet af knogler, der stammer fra dyrenes kødrige områder på kroppen, er over halvdelen af knoglefragmenterne fra får, ged og gruppen af får/ged fra disse områder, mens fragmenter, der stammer fra de samme områder på kvæg og svin, udgør omkring 40%. Hvis vi ser på de tre største genstandsnumre i materialet, FO, IN og MB, ser vi variationer over ovenstående generelle tendens. I MB er antallet af kvæg bedst repræsenteret, mens det er svin i FO, ligesom andelen af de kødrige fragmenter varierer blandt de tre genstandsnumre; den generelle tendens synes dog at gå igen i de forskellige materialer. Antallet af brændte fragmenter er yderst begrænset; der kan opregnes ca. 10 stykker. Aldersinddelingen af fragmenterne er meget grov. Kvæget fremtræder umiddelbart som den gruppe, hvor langt hovedparten er ældre dyr (17 af 24), mens over halvdelen af svineknoglerne er juvenile (21 af 37). Hos får, ged og får/ged er 15 af 20 juvenile. I de tre nævnte materialer er der igen variationer på dette område, men ingen af dem skiller sig markant ud fra de øvrige. 3 FHM 4278 Rosensgade 17-19, Århus sogn, Hasle herred, Århus amt, stednr , UTM /

12 Det overordnede billede er derfor, at svinet er det bedst repræsenterede husdyr, mens kvæg og får/ged findes i omtrent lige store mængder. Kvæget optræder med ældre dyr, mens halvdelen af svinene og langt hovedparten af fårene er unge. Da netop mange fåre-/gedeknogler stammer fra unge dyr, og samtidig over halvdelen af fragmenterne stammer fra dyrets kødrige regioner, synes der umiddelbart at være tale om udsmid efter konsumption. De to andre arter synes ikke at være så klare, og det er derfor svært at udtale sig om, hvad der ligger til grund for disse to arters knoglesamlinger. Figur 4. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 5. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 11

13 Videre arbejde Jordprøverne, der indeholder mange gode og hele knogler, kan være interessante at undersøge nærmere. De tre arter synes umiddelbart at kunne indeholde adskillige slagtetekniske detaljer, der kunne analyseres ved en videre analyse; der tænkes her på længden af de afhuggede forben (ulna) på svin. Desuden kan der ved at undersøge fiskeknoglerne kastes lys over beboernes præferencer for hav- og ferskvandsressourcen. 12

14 FSM 9137/FHM 4241, Sneglebjerg Udgravningen Sneglebjerg 4, der ligger på Sydvestfyn få kilometer fra Sarup, blev prøvegravet efteråret Ifølge udgraverens oplysninger er det sandsynligt, at lokaliteten dækker over en anvendelsestid i MN A Ia, der således er samtidig med de nærliggende Sarup-anlæg. Det betegnes som specielt, at området, der eventuelt kan betegnes som en boplads, kun har været anvendt i én periode, ligesom det er sjældent med knogler fra denne periode. Knoglerne stammer fra den flade, der blev prøvegravet, kaldet M8, som udgør 5x6 meter. Prøveudgravningen viste, at der under pløjelaget fandtes et cm tyndt kulturlag. Generelt, bevaringsforhold og fragmentstørrelse Det osteologiske materiale fra Sneglebjerg fremtræder som små stykker, ofte på størrelse med en tommelfingernegl. Fragmenterne er ofte meget skrøbelige, og overfladen er stærkt forvitret. Det er tydeligt, at knoglerne er stærkt nedbrudte, og der kan ikke gøres forhåbning om at erkende snit- og hugspor på stykkerne. Samtlige erkendte knogler fra prøvegravningen er hjemtaget. De foreløbige resultater I materialet fra Sneglebjerg indgår totalt 832 fragmenter, hvoraf 710 (85% af det samlede antal fragmenter) henføres til gruppen af ubestemte stykker (fig. 6). Af»almindelige husdyr«ses kvæg samt vild- og tamsvin med hver 20 fragmenter 4 FSM 9137/FHM 4241 Sneglebjeg, Hårby sogn, Baag herred, Fyns amt, stednr , UTM /

15 (15% af de 122 bestemte stykker). Får og gruppen af får/ged/rådyr udgør 40 fragmenter (30%). De resterende 40% udgøres af bl.a. kronhjort og grupper af knoglefragmenter, der kan omfatte såvel kronhjort som kvæg, ligesom der er tænder fra hundedyr (f.eks. hund eller ulv) (fig. 7). Der er således fundet spor efter både vild- og tamdyr i materialet. Der optræder muligvis en enkelt menneskeknogle i materialet; en del af hjerneskallen. Kun en meget lille del af materialet har været i kontakt med en varmekilde og blev betegnet som brændt. Figur 6. Antallet af fragmenter fordelt på art. Figur 7. Artsfordelingen af knogler, når fiskeknogler og ubestemte fragmenter udelades. 14

16 Hvis vi ser på de forskellige dyrs fragmenter, og hvorfra på dyret de stammer, ser vi for såvel kvægets som svinets vedkommende, at ingen af fragmenterne stammer fra de dele af dyret, der regnes for at være kødholdige, mens der på får/ ged/rådyret ses flere stykker, der stammer fra disse områder. Aldersmæssigt er dyrene inddelt i to meget grove grupper af juvenile og adulte dyr. Grænsen mellem disse to er i denne sammenhæng subjektiv og der er, grundet et lille antal udsagn om alder, ikke taget hensyn til de enkelte arter. I alt ses 8 fragmenter, hvorpå der kan udsiges noget om alderen. Seks af disse stammer fra juvenile dyr, mens blot 2 stammer fra adulte dyr. Sammenfattende ses det, at der i materialet optræder såvel vildt som husdyr. Får/ged/rådyr er de mest almindelige, mens kvæg og svin er omtrentligt lige ofte optrædende. Dyrene er generelt juvenile. Der er generelt erkendt få knogler fra de kødholdige regioner på dyrene, hvilket gør, at knoglerne umiddelbart kan tolkes som madaffald. Videre arbejde De hjemtagne knogler fra Sneglebjerg er generelt i en dårlig forfatning, samtidig med at fragmenternes størrelse er meget lille. I første omgang vil det være meget tidsmæssigt og økonomisk besparende, hvis ikke alle erkendte fragmenter hjemtages, men blot de stykker, der kan forventes at indeholde informationer, som osteologen kan behandle. Dette kræver dog tilstedeværelsen af en kyndig person i udgravningssituationen, idet viden om hjemtagning eller ej af de erkendte knogler kræver en specifik viden, der reelt forudsætter deltagelse i et længerevarende osteologisk forløb. Når dette er sagt, ses der absolut muligheder i de tiloversblevne 15% af knoglerne, der efter al sandsynlighed kan bestemmes og efterfølgende analyseres. Mulighederne for at sige noget kvalificeret om perioden på baggrund af det osteologiske materiale afhænger i høj grad af mængden af bestemte stykker. Der må siges at være gode udfordringer i en analyse af fragmenterne. Hvis det gennemgåede materiale derfor er repræsentativt for det materiale, der vil blive fremgravet ved en egentlig fremtidig udgravning, er der mulighed for at udtale sig om lokaliteternes dyr. En analyse af materialet vil sandsynligvis også kunne belyse rigtigheden i formodningen om, at knoglematerialet er madaffald. Om dette styrker udgraverens formodning af, at området rummer en boplads, kan kun en analyse af samtlige knogler fra en egentlig udgravning vise. Anvendt litteratur Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1998). Det Arkæologiske Nævn. Arkæologiske Udgravninger i Danmark (1999). Det arkæologiske Nævn. Efremov, J. A. (1940) Taphonomy: New Branch of Paleontolog y. I: Panamerican Geologist LXXIV, 2 Franciere, A. (2001) En osteologisk analyse af knogler fra Nr. Hedegård, Nordjylland - med henblik på en vurdering af husdyrenes betydning. Upubliceret hovedfagsspeciale, Aarhus Universitet. Schmid, E. (1972) Knochenatlas. Elsevier Publishing Company. 15

17 Fundliste: FHM

18 Fundliste: FHM

19 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 18

20 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 19

21 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 20

22 Fundliste: FHM 4225 (fortsat) 21

23 Fundliste: FHM

24 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 23

25 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 24

26 Fundliste: FHM 4278 (fortsat) 25

27 Fundliste: FSM

28 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 27

29 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 28

30 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 29

31 Fundliste: FSM 9137 (fortsat) 30

32 Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 31

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen Jacob Kveiborg

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262) Jacob Kveiborg KONSERVERINGS

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730)

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) OBM 7730 Tokkendrup Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

HBV 1212 Mannehøjgård

HBV 1212 Mannehøjgård HBV 1212 Mannehøjgård Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse HBV 1212 Mannehøjgård, matr.nr. 9m, Askov By, Malt sogn, Malt herred, Ribe amt Udarbejdet af Steffen Terp Laursen for Museet på Sønderskov

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12.

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Foto:Alexandre Buisse Foto: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service Moesgård Museum Foto:G. Volker

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007.

Der er undersøgt skeletter af 12 individer fra 10 begravelser og løs-/overfladefund leveret til Antropologisk Laboratorium 2007. Kærup N, Benløse sogn, Ringsted herred, Sorø amt (040202-47). Syvestsjællands Museum, SVM 2005103-7. AS 06/07 Antropologisk bestemmelse af skeletter fra yngre romersk jernalder, indleveret til Antropologisk

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Kalundborg Arkæologiforening Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Vi skulle bistå Nationalmuseet i forbindelse med Lars Jørgensens forskningsprojekt om førkristne

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Moesgård Museum Kort og Matrikelstyrelsen En zooarkæologisk gennemgang af dyreknogler fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder Jacob Kveiborg

Læs mere

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen FHM 4534, Bytoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3

Bygherrerapport. Resumé. Journalnr.: HOM 2273 KUAS: År: 2007 RESUMÉ... 1 TOPOGRAFI... 2 UDGRAVNINGENS FORLØB... 3 Bygherrerapport Udgravning af: Forundersøgelse af Gesagervej, Hedensted, etape 2, Matr. nr.: 4a, 3c, 1k, 1b, 2c Ejerlav: Årup Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt: Vejle HORSENS MUSEUM Journalnr.: HOM

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup

Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup Kulturhistorisk rapport for den arkæologiske forundersøgelse af fjernvarmetracé fra Ønslev-Eskilstrup udført af Katrine Kølle Hansen og Stine Jæger Hoff for, forår/sommer 2011 Foto: Muldafrømning ved Ønslev

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted

ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted Den ASR 1755 Sprækvej 8, Vester Vedsted - en lille del af en bebyggelse fra omkring Kristi fødsel, samt et hus fra 1000-1100-årene. Af Claus Feveile Den antikvariske Samling Bygherrerapport Indledning

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands

Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved Mosegården, Rands Rapport for selvbetalt prøvegravning af dyrkningstruet gravhøj ved, Rands VKH 2799 Gårslev sogn, Holmans herred, Vejle Amt. Stednr.: 17.05.02 sb.nr 29 Resumé Sb. 29 ses som en forhøjning i forgrunden af

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred

OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred OBM4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov Sogn, Vends Herred Arkæologisk undersøgelse af bopladslevn fra yngre bronzealder og ældre romersk eller tidlig yngre romersk jernalder udført forud for anlægsarbejde.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy TINE NORD RAAHAUGE Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy Smedegård ved Nors har bidraget betydeligt til forståelsen af dyrelivet og miljøet i Thy s ældre jernalder. Her gennemgås et spændende

Læs mere

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING FHM 4648, Anholt KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4648

Læs mere

Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om:

Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om: Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om: Arbejdsudstillingen Middelalderligt affald fra Højbyen og Efterårsaktiviteten for skolebørn Arkæolog for en dag Foreningens nye arbejdsudstilling Middelalderligt

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

SVM Lundsbjerggård 5, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 79.

SVM Lundsbjerggård 5, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 79. SVM2004-071 Lundsbjerggård 5, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 79. Besigtigelse af området med oppløjede brændte lerfragmenter, trækul og slaggelignende fragmenter

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi

KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi KROPPEDAL Museum for Astronomi. Nyere tid. Arkæologi Afdeling for Arkæologi Bygherrerapport om den arkæologiske udgravning forud for byggemodning af område vest for Københavns lufthavn ved Tømmerupvej

Læs mere

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder.

Fordelingen af mænd og kvinder er ikke helt ens på de to kirkegårde. Kønsfordelingen blandt de udgravede skeletter ses i figuren herunder. Månedens skeletfund - januar 2012 Af Peter Tarp, forskningsassistent, ADBOU Denne måneds skeletfund omhandler ikke kun et enkelt individ, men derimod data fra to kirkegårdsudgravninger i Horsens. Fra 2007

Læs mere

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106.

KTM225 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. KTM5 Oldager 8, Munkebo sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.09. Sb.nr. 106. Kampagne: 03-06-004 KUAS nr. FOR-003.1-0356 Undersøgelse af profiler og flade i forbindelse med parcelhusbyggeri

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II

BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II SKIVE MUSEUM, ARK.AFD. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ BYGHERRERAPPORT SMS 930A FRILANDSVEJ II UDGRAVNING AF BOPLADSSPOR

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere