Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118"

Transkript

1 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G ) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4 Jacob Kveiborg KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4 Jacob Kveiborg, stud.mag. Indledning I forbindelse med de arkæologiske udgravninger af lokaliteten Brødregade 6/Rådhusstræde 4 blev der hjemtaget et større knoglemateriale, som ønskedes analyseret. Dele af de undersøgte anlæg og kulturjordsaflejringer lader sig via dendrokronologiske dateringer af bevaret træ datere til det 14. og 15. århundrede. Udgravningerne blev foretaget af Kulturhistorisk Museum Randers under ledelse af arkæolog Christoph Briese. Metode De fundne knoglefragmenter blev gennemgået i august 2005 ved hjælp af den komparative referencesamling på Zoologisk Museum, Københavns Universitet samt ud fra relevant litteratur. Materialet er behandlet ifølge retningslinjerne for zooarkæologiske bestemmelser af materiale fra bygherrebetalte undersøgelser i henhold til Kulturarvsstyrelsens notat af 7. juni Knoglefragmenterne er om muligt bestemt til art og kvantificeret i form af antal fragmenter (nisp). Kun artsbestemte knogler er optalt. Materialet generelt I alt 803 fragmenter fordelt på 52 fundnumre har kunnet artsbestemmes. Knoglerne fremstår generelt velbevarede, og kun en meget lille del af materialet er ildpåvirket. Fragmenterne varierer i farve fra lys gråbrun til mørkebrun. Samtlige gennemgåede knogler er indsamlet efter vådsoldning af fyldjorden. KHM 1556, Randers sogn, Støvring herred, Randers amt, UTM: / , zone Tak til Kvartærzoologisk afdeling, Zoologisk Museum, Københavns Universitet for adgang til samlingerne og udvist assistance. 3 Følgende litteratur er benyttet: Boessneck 1969, Halstead et al. 2002, Payne 1985, Prummel & Frisch 1986 og Wolff et al

3 Resultat Flg. arter er repræsenteret: Domesticerede arter Får (Ovis aries) Ged (Capra hircus) Gæs (Anser sp.) Hest (Equus caballus) Hund (Canis familiaris) Kat (Felis catus) Tamhøns (Gallus domestica) Tamkvæg (Bos taurus) Tamsvin (Sus domestica) Vilde arter Egern (Sciurus vulgaris) Hare (Lepus europaeus) Ravn (Corvus corax) Sort rotte (Rattus rattus) Vildsvin (Sus Scrofa) Hertil kommer enkelte knogler af menneske (Homo sapiens sapiens), frøer og tudser (Anura) samt et enkelt fragment fra en mindre andefugl (Anatidae) og fra en spurvefugl (Passeriformes). Generelt udgør de domesticerede arter godt 97% af det indsamlede materiale. Overordnet set dominerer knogler fra kvæg (33,75%), efterfulgt af får/ged (32,13%) og svin (23,16%). Hest, hund, kat, tamme fugle 4 og vildt udgør kun en beskeden del af den artsbestemte fauna (se tabel 1). Trods vanskeligheder i forbindelse med artsbestemmelsen af får og ged synes fåret langt hyppigere end geden, og hovedparten af de identificerede knoglefragmenter fra samlegruppen får/ged skal derfor anses for at være fra får. En stor del af de identificerede knogler kan henføres til tre gennemgående kulturlag (lag 3, 6 & 8). Det vil derfor være af interesse for den overordnede bearbejdning af lokaliteten at få undersøgt, hvorvidt materialet fra disse adskiller sig fra hinanden, da forandringer i den relative fordeling af arter kan indikere ændringer i dyreholdets sammensætning gennem tid o.l. Som det fremgår af figur 1 og tabel 2, kan der registreres både forskelle og ligheder i materialet fra lag 3, 6 og 8. De tre mest almindelige køddyr kvæg, får og svin er altdominerende. Hesten optræder kun i lag 6, mens knogler af hund kun er fundet i lag 8. Kat og tamfugl forefindes i alle tre lag, og der ses en tendens til et øget antal tamfugle fra de ældste til de yngste aflejringer. Det skal tilføjes, at tamhøns er registreret i alle tre lag, mens gæs kun findes i lag 3 og 6. Tilstedeværelsen af hare i alle tre lag og en enkelt knogle fra et vildsvin i lag 8 peger desuden på jagt som et beskedent supplement til husdyrholdet. Rådyr, kronhjort og jagtbare fugle er ikke med sikkerhed til stede i materialet. Den relative fordeling af kvæg, får og svin i de tre lag udviser en række forskelle. Fårets andel i aflejringerne synes nogenlunde konstant, og de udgør mellem 33 og 37% af det samlede antal knogler fra domesticerede dyr. Andelen af knogler fra svin og kvæg er mere varierende. Kvæget synes, på bekostning af svin, at være hyppigere i lag 6 end i de øvrige lag. Kvæget udgør hhv. 34, 43 og 30% af de identificerede knoglefragmenter fra husdyr i lag 8, 6 og 3, mens svinet udgør 25, 17 og 26%. 4 Med tamme fugle menes høns og gæs. Da det generelt er umuligt at adskille knogler fra tamgås og grågås, er tolkningen foretaget på baggrund af en vurdering af deres antal. Da der kun forefindes enkelte knogler af vilde fugle, synes det sandsynligt, at de fundne knogler af gæs (12 stk.) er fra domesticerede dyr. Andel af knogler fra høns er ligeledes markant større end andelen af knogler fra de vilde fuglearter. 2

4 x-nr kontekst (lag) Bos taurus (tamkvæg) Equus caballus (hest) Suidae (svin) Sus scrofa (vildsvin) Sus domestica (tamsvin) Caprinae (får/ged) Ovis aries (får) Capra hircus (ged) Canis familiaris (hund) Felis catus (kat) Gallus domestica (tamhøns) Anser sp. (gæs) Corvus corax (ravn) Anatidae (andefugl) Passeriformes (spurvefugl) Lepus europaeus (hare) Sciurus vulgaris (egern) Rattus sp. (rotte) Rattus rattus (sort rotte) Anura (frøer/tudser) Homo sapiens sapiens (menneske) fragmenter i alt ? ? ? i alt Tabel 1: Antal fragmenter (nisp) pr. art fordelt på de enkelte fundnumre. 3

5 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 kvæg hest svin får/ged hund/kat tamfugl Figur 1: Den relative fordeling af domesticerede pattedyr og fugle fra ) lag 8, ) lag 6 og ) lag 3 baseret på antal fragmenter (nisp). (N = 155, 181 og 291). det samlede materiale lag 3 nisp % af i alt % af tamdyr nisp % af i alt % af tamdyr kvæg ,75 34,74 kvæg 88 29,63 30,24 hest 3 0,37 0,38 hest 0 0,00 0,00 svin ,16 23,85 svin 75 25,25 25,77 får/ged ,13 33,08 får/ged 95 31,99 32,65 hund/kat 30 3,74 3,85 hund/kat 13 4,38 4,47 tamfugl 32 3,99 4,10 tamfugl 20 6,73 6,87 tamdyr i alt , tamdyr i alt , bestemt i alt bestemt i alt lag 6 lag 8 nisp % af i alt % af tamdyr nisp % af i alt % af tamdyr kvæg 77 40,31 42,54 kvæg 52 33,12 33,55 hest 2 1,05 1,10 hest 0 0,00 0,00 svin 31 16,23 17,13 svin 38 24,20 24,52 får/ged 59 30,89 32,60 får/ged 57 36,31 36,77 hund/kat 5 2,62 2,76 hund/kat 6 3,82 3,87 tamfugl 7 3,66 3,87 tamfugl 2 1,27 1,29 tamdyr i alt , tamdyr i alt , bestemt i alt bestemt i alt Tabel 2: Den relative fordeling af arter i det samlede materiale og udvalgte lag. Sammenfattende bemærkninger Kvæg, får/ged og svin udgør hovedparten (>88%) af de artsbestemte knogler i de middelalderlige aflejringer fra Brødregade 6/Rådhusstræde 4 i Randers. Kat og tamfugl forekommer i et beskedent omfang, mens knogler fra hest og hund er nærmest fraværende i materialet. Jagtbart vildt er kun fundet i form af knogler fra hare og et enkelt fragment fra vildsvin. Af øvrige dyr kan nævnes gnavere (sort rotte og egern) samt enkelte fugle (bl.a. ravn), frøer og tudser. Dyr, som har draget fordel af menneskets affald. Fra lag 6 er fundet tre fragmenter af menneske. 4

6 Materialets sammensætning i de tre gennemgående kulturlag (lag 3, 6 og 8) udviser en række forskelle. Blandt andet ses en stigning i antallet af tamfugle fra de ældste til de yngste aflejringer. Desuden er der en markant højere andel knogler fra kvæg i lag 6 end i de øvrige lag. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en mere dybdegående tolkning af de påviste forskelle. Dette vil kræve yderligere analyser af det fundne materiale. Litteratur Boessneck, J. 1969: Osteological differences between sheep (Ovis aries L.) and goat (Capra hircus L.). I: D.R. Brothwell & E. Higgs (red.): Science in Archaeology. London, s Halstead, P., P. Collins & V. Isaakidou 2002: Sorting the Sheep from the Goats: Morphological Distinctions between the Mandibles and Mandibular Teeth of Adult Ovis and Capra. Journal of Archaeological Science 29, s Payne, S. 1985: Morphological Distinctions between the Mandibular Teeth Young Sheep, Ovis, and Goats, Capra. Journal of Archaeological Science 12, s Prummel, W. & H.-J. Frisch 1986: A guide for the distinction of species, sexes and body side in bone of sheep and goat. Journal of Archaeological Science 13, s Wolff, P., B. Herzig-Straschil & K. Bauer 1979: Rattus rattus (Linné 1758) und Rattus norvegicus (Berkenhout 1769) in Österreich und deren Unterscheidung an Schädel und postcranialem Skelett. Mammalia austriaca 4. 5

7 Rapporterne fra Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Hovedvægten er lagt på undersøgelser med en naturvidenskabelig tilgangsvinkel. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 6

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING

Moesgård Museum. Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter. Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Gennemgang af knoglemateriale fra 4 lokaliteter Adam Vittrup Hesel Franciere KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 2002 Gennemgang af

Læs mere

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730)

Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) Et knoglemateriale fra ældre romersk jernalder (OBM 7730) OBM 7730 Tokkendrup Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Zooarkæologisk gennemgang af knogler fra OBM 7730 Tokkendrup (FHM 4296/188)

Læs mere

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn

Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Knogler fra mellemneolitisk tid ved OBM 4087 Skaghorn Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) En zooarkæologisk analyse af knogler fra den mellemste del af tragtbægerkulturen Jacob Kveiborg

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid

Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Dyreknogler fra ældre jernalder og vikingetid Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 9078 Gamborg NV (FHM 4296/262) Jacob Kveiborg KONSERVERINGS

Læs mere

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland

Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Subsistensøkonomi i en brydningstid Den Grubekeramiske kultur i Østjylland Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) De zooarkæologiske analyser Susanne Østergaard Afdeling for Konservering og

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT, KABEL, HELSINGØR GIM 3902, Z.M.K. 36/2009 X103, Store grube INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg.

Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Osteologisk analyse af dyreknoglematerialet fra j.nr. ÅHM 5900, Algade 28, Aalborg. Susanne Østergaard, Osteolog. August 2010. Indledning Det her analyserede dyreknoglemateriale stammer fra en opgravning

Læs mere

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen FHM 4534, Bytoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby

Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Knogler af pattedyr og fisk fra OBM 8935 Hjulby Moesgård Museum Kort og Matrikelstyrelsen En zooarkæologisk gennemgang af dyreknogler fra yngre jernalder, vikingetid og tidlig middelalder Jacob Kveiborg

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Anne-Louise Haack Olsen Moesgård Museum Delrapport V. Brøndlund Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG AFDELING

Læs mere

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010

Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 Rapport over analyse af dyreknogler fra lokaliteten Munkegade, Helsingør Journalnr. GIM 3835, Z.M.K. 66/2010 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM, ZOOLOGISK MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET

Læs mere

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009

RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 RAPPORT OVER DYREKNOGLE-MATERIALE FRA KULTURVÆRFT BYGNING 13, HELSINGØR GIM 3920, Z.M.K. 38/2009 INGE BØDKER ENGHOFF STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM KØBENHAVNS UNIVERSITET 1 Rapport vedrørende analyser

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Moesgård Museum ÅHM 4473, hus A371 (foto: Jan Sloth Carlsen) Delrapport I. Nørre Tranders Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Knogler af pattedyr og fugl fra Seden Syd (OBM 9882)

Knogler af pattedyr og fugl fra Seden Syd (OBM 9882) Knogler af pattedyr og fugl fra Seden Syd (OBM 9882) OBM 9882 Seden Syd Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte dyreknogler fra OBM 9882 Seden Syd (FHM

Læs mere

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12.

Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Osteologisk analyse af brændte dyreknogler fra udgravningen af 13 lokaliteter ved Pålsbufjorden RT12. Foto:Alexandre Buisse Foto: Hagerty Ryan, U.S. Fish and Wildlife Service Moesgård Museum Foto:G. Volker

Læs mere

Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520)

Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520) Dyreknogler og skaldyr fra Galgedil (OBM 4520) OBM 4520 Galgedil Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum Arkæozoologisk gennemgang af knoglemateriale fra OBM 4520 Galgedil (FHM 4296/173) Jacob

Læs mere

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320)

Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) Dato: 09.07.2015 Vedanatomisk analyse af trækul fra HEM 4291, Ørskovvej (FHM 4296/1320) I forbindelse med udgravningerne på lokaliteten Ørskovvej (HEM 4291) vest for Herning by, afdækkede Herning Museum

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Omtegnet efter Hatt 1928: tavle 1 Moesgård Museum Delrapport III. Grønvang Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252)

OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) OBM 5821, Bramstrup (FHM 4296/1252) Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af kornprøve fra middelalderen Mads Bakken Thastrup AFDELING FOR KONSERVERING OG NATURVIDENSKAB Nr. 6 2015

Læs mere

Dyreforsøgstilsynet Årsberetning

Dyreforsøgstilsynet Årsberetning Dyreforsøgstilsynet Årsberetning 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Medlemmerne af Rådet for Dyreforsøg og ansatte i sekretariatet... 1 Afgivelse af årsberetningen for 2010.. 3 Dyreforsøgsstatistikken i udvalgte

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. fortsat observation af Gåsehagevraget, 2002 Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK

Læs mere

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard

FJERNVARME FIOLGADE 7-9 GIM 3944. RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard RAPPORT FOR ARKÆOLOGISK UDGRAVNING, STANDSNING 27 v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Museums

Læs mere

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707)

VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) VKH 7403, Bredstrupvej - etape I (FHM 4296/1707) Vedanatomisk analyse af forkullet lag i en ældre bronzealdergravhøj Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 21

Læs mere

GILLELEJE HAVN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard

GILLELEJE HAVN GIM FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. mus. insp. Tim Grønnegaard FORUNDERSØGELSESRAPPORT v. cand. phil. Tim Grønnegaard Undersøgelsens forhistorie Gilleleje Fjernvarme anlagde maj-juni 2013 en fjernvarmeledning fra

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr 1 meter Efter Hatt 1928 & 1935, Kjær 1930, samt Olsen 2007. Moesgård Museum Delrapport VI. Diskussion af staldbrug i ældre jernalder

Læs mere

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762)

HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) HEM 4880, Rønkilde (FHM 4692/762) Moesgård Museum Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Arkæobotanisk analyse af seks jernudvindingsovne fra ca. 200600 e.kr. Marianne Høyem Andreasen AFDELING FOR KONSERVERING

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Foto: Christian Aabo (Aabo 2001: 69) Moesgård Museum Delrapport II. Siggård Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Af Anne Birgitte Gotfredsen. Skarvknogler fra Seden Syd. Foto Anne Birgitte Gotfredsen

Af Anne Birgitte Gotfredsen. Skarvknogler fra Seden Syd. Foto Anne Birgitte Gotfredsen Dyreknoglerne fra jernalderpladsen Seden Syd, OBM 9882, Z.M.K. 33/2001, Seden sogn. En værksteds-, fiske- og handelsplads fra det 4.-5. årh. e. Kr. Endelig afrapportering Af Anne Birgitte Gotfredsen Skarvknogler

Læs mere

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING FHM 4648, Anholt KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4648

Læs mere

Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder

Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder Regionalitet og biotopudnyttelse i dansk Ertebølle og tilgrænsende perioder udnyttelse af animalske ressourcer på kystbopladser i det nordlige Danmark Inge Bødker Enghoff Zoologisk Museum Universitetsparken

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

SLAGTETAL Slagtninger fordelt på dyreart og branche Periode: til Ænder. Andre, K&V Opdrættet. Får og lam kg Over 18 mdr

SLAGTETAL Slagtninger fordelt på dyreart og branche Periode: til Ænder. Andre, K&V Opdrættet. Får og lam kg Over 18 mdr Ænder Fjerkræslagterier, EU og eksport til 3. Lande 4.761 13,966 7.218 20,230 36 I alt: 11.979 34,196 36 Andre, K&V Opdrættet 3 0,165 I alt: 3 0,165 Får og lam 12-18 kg Over 18 mdr 36 0,639 74 1,272 6.144

Læs mere

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy

Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy TINE NORD RAAHAUGE Nyt fra Smedegård en tidlig jernalderlandsby i Thy Smedegård ved Nors har bidraget betydeligt til forståelsen af dyrelivet og miljøet i Thy s ældre jernalder. Her gennemgås et spændende

Læs mere

Michael O. Jørgensen. Egern. Atelier

Michael O. Jørgensen. Egern. Atelier Michael O. Jørgensen Egern Atelier 2007 For la get Ate li er, www.atelier.dk 2007 Tekst: Michael O.Jørgensen Fagredaktion: Torben Rafn og Michael O. Jørgensen ISBN 978-87-7857-738-2 Forfatteren Michael

Læs mere

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24.

SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. SVM1176 Gl. Antvorskov, Sankt Peders Ls sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.13. Sb.nr. 24. Kampagne: 11 05 KUAS nr. SVM01176 2. Kasser med deponeret knoglemateriale flere af knoglerne

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Dyrebingo B I N G O. en myg et pindsvin en fugl en slange en hamster. en kat en akvariefisk et vildsvin en svane et egern

Dyrebingo B I N G O. en myg et pindsvin en fugl en slange en hamster. en kat en akvariefisk et vildsvin en svane et egern en myg et pindsvin en fugl en slange en hamster en kat en akvariefisk et vildsvin en svane et egern en muldvarp en hare en skildpadde en frø en snegl en ræv en hund en kanin en mus en kronhjort en undulat

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Bygherrerapport. Moesgård Museum

Bygherrerapport. Moesgård Museum FHM4953 Rosbjerg Vest, Årslev Lyngby sogn, Hasle herred, Århus Kommune, Region Midt. Stednr. 15.03.04 Matrikelnr. 5b Lyngby By KUAS journalnr. 008-7.4.0/FHM-001 Bygherrerapport Resume: På et sydvendt,

Læs mere

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117.

HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb. 117. HAM4343 Nørre Å, Sommersted sogn, Gram herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 200209 Sb. 117. Indhold Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Tidstavle med udgravningen indplaceret

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Dyrelivet ved Mullerup for 9.500 år siden

Dyrelivet ved Mullerup for 9.500 år siden Dyrelivet ved Mullerup for 9.500 år siden 1 Dyrelivet ved Mullerup for 9.500 år siden Af Knud Rosenlund, Zoologisk Museum og Lisbeth Pedersen, Kalundborg Museum Et skelsættende fund Året 1900 hører til

Læs mere

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt

FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt FHM 5495 Domkirkepladsen 5 (M. Fibigers Stræde) Århus sogn, Hasle herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.03.11. Lok. nr. 262 Kampagne: 01-09-1994 Besigtigelse af murforløb langs østsiden af Mathilde Fibigers

Læs mere

Holbæk Museum Klosterstræde Holbæk Tlf.nr Mail:

Holbæk Museum Klosterstræde Holbæk Tlf.nr Mail: Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk MHO1087 Vipperødvej KUAS journal nr.: 2011-7.24.02/mho-003 030316 Tølløse sogn Middelalderligt hegnsforløb

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

Rapport over undersøgelserne

Rapport over undersøgelserne Kongens Borge Rapport over undersøgelserne Under medvirken af: Marianne Høyem Andreasen, Peter Moe Astrup, Thomas S. Bartholin, Niels Bonde, Kirsten Christensen, Mads Christian Christensen, Renée Enevold,

Læs mere

Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om:

Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om: Orientering for Arkæologiforeningens medlemmer om: Arbejdsudstillingen Middelalderligt affald fra Højbyen og Efterårsaktiviteten for skolebørn Arkæolog for en dag Foreningens nye arbejdsudstilling Middelalderligt

Læs mere

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg.

Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Nye arkæologiske udgravninger med flere fund fra jernalderens Egebjerg. Der har som bekendt været stor byggeaktivitet i den østlige del af Egebjerg gennem de sidste år, med udstykning af nye områder gennem

Læs mere

Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere

Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere En revurdering af jernalderens dyrehold A f JACOB KVEIBORG Siden indførelsen af landbruget har agerbrug og husdyr udgjort samfundets fundament på tværs af tid og

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270)

VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) VKH 6810, Erritsø (FHM 4296/2270) Pollenanalyse af en prøve fra voldgraven ved Erritsø Malene Kjærsgaard Sørensen, cand.scient. Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 17 2017

Læs mere

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144

Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Prøvegravningsrapport Højgårdsvej MOE 0144 Af arkæolog Signe Strandvig Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr.2 d Ørup By, Rosmus Rosmus Sogn, Djurs Sønderherred,

Læs mere

Om j ordfundne Pattedyr fra Danmark.

Om j ordfundne Pattedyr fra Danmark. (Særtryk af Vidensk. Meddel. fra den naturh. Foren. i Kbhvn. 1904.) Om j ordfundne Pattedyr fra Danmark. Af Herluf Winge. Med Tavle VII- XIII. Åf de mange Tusinder Pattedyr-Knogler, der ere fundne i dansk

Læs mere

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr

Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Bondens dyr husdyrhold i ældre jernalder belyst ved fund af indebrændte dyr Hus I ved Ginderup (efter Kjær 1930: Figur 3) Moesgård Museum Delrapport IV. Ginderup Jacob Kveiborg KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSKABELIG

Læs mere

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange

Full-body CT-scan af nogle gamle vestjyder udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange udgravning af urner fra tuegravpladsen ved Årre Tine Lorange En gammelkendt tuegravplads ved Årre blev i efteråret 2008 genstand for nye undersøgelser i forbindelse med nedgravningen af jordkablet til

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering

Kalundborg Arkæologiforening. Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Kalundborg Arkæologiforening Nationalmuseets udgravning ved Tissø sept.-okt. 2012 - Midtvejsorientering Vi skulle bistå Nationalmuseet i forbindelse med Lars Jørgensens forskningsprojekt om førkristne

Læs mere

Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773)

Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773) Dyreknogler fra OBM 8436 Harekærgård Øst I (FHM 4296/773) Kort- og matrikelstyrelsen Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af knogler fra et grubekompleks fra yngre bronzealder og ældre førromersk

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130.

HAM 5447 Stjernegade 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr Sb.nr. 130. 4, Sønderborg sogn, Als Sønder herred, tidl. Sønderborg amt. Sted nr. 23.02.08. Sb.nr. 130. Arkæologisk forundersøgelse med positivt resultat. Forud for eventuel nedrivning og ombygning af 4 i Sønderborg,

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138

Nr. 58. HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 HAM 4208 - Byens Mark Nord, Haderslev sogn, Sb. Nr. 138 Arkæologisk undersøgelse af et 713 m2 stort areal tæt vest for Luisevej. Resultat: Resten af en tidligere undersøgt urnegrav fra jernalderen, 9 stolpehuller,

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning

FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: Bygherrerapport/Beretning FHM 5316 Store Torv 1 Århus købstad, Århus domsogn Hasle herred, Århus amt Stednr.: 15.03.11 Bygherrerapport/Beretning Grøftens placering på Store Torv. Mod øst ses domkirken, - byens første teglstensbyggeri,

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

Arkæologisk Forundersøgelse

Arkæologisk Forundersøgelse Arkæologisk Forundersøgelse KNV00163, Gørslev Voldsted Sogn: Gørslev Herred: Bjæverskov herred Amt: Roskilde Amt, (Tidligere Præstø Amt) Stednr.: 050103 Sb.nr.: 1 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet ved Tissø. Af Anne Birgitte Gotfredsen, projektforsker, Zoologisk Museum

Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet ved Tissø. Af Anne Birgitte Gotfredsen, projektforsker, Zoologisk Museum Jagt og husdyrbrug i sen jernalder og vikingetid på stormandssædet ved Tissø Af Anne Birgitte Gotfredsen, projektforsker, Zoologisk Museum 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Fordelingen af det stigende optag på universiteterne Fordelingen af det stigende optag på universiteterne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de otte universiteter UNIVERSITETERNE Fordelingen af det stigende optag på universiteterne

Læs mere

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg

FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg FHM 4988 Bavnehøjvej, Hadbjerg Hadbjerg sogn, Galten Herred Stednr. 14.03.02. Bygherrerapport Indhold Indledende tekst... 2 IAbstract... 2 Administration... 2 TTU... 3 Målestystem... 3 Øvrigt... 3 Metode...

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II. af Claudia Baittinger

Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II. af Claudia Baittinger Vedanatomisk analyse af materiale fundet i arkæologisk udgravning ved Lindegaarden, Ribe ASR 13 II af Claudia Baittinger Forskning og Formidling Danmarks Oldtid Naturvidenskab Vedanatomi NNU Rapport 4

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: kalv gris kalv 1. En kalv er navnet på koens unge. 2. Når en kalv fødes kaldes det at kælve. 3. En kalv tager oftes fra dens moren med det samme og får sin egen stald i 8 uger, for ikke at blive syg. 4.

Læs mere