Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7081 929-01. Brugsanvisning Køle-frysekombination. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr."

Transkript

1 Brugsanvisning Køle-frysekombination DK Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien** CT(esf)20/24/

2 1 Oversigt over køle-/fryseskab Betjeningselementer, Ill. A1: 1 On/off og temperaturregulator "1" = varm "7" = kold Det anbefales at vælge en middel indstilling. 2 Cool-Plus-kontakt*. Ved lave stuetemperaturer, under eller lig med 18 C, tændes. Indvendig belysning GPæredata: Max. 15 W, strømart og spænding skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet, fatning: E 14. Til udskiftning af pæren, Ill. A1a: Sluk for skabet. W Træk stikket ud hhv. sluk for eller skru sikringen ud. W Ved at flytte flaske- og konserveholderen kan du hindre flaskerne i at vælte, når døren åbnes og lukkes. Til rengøring kan holderen tages af: Ved udstyr - ifølge Ill. A2: holderens forreste kant skubbes op og tages af. W Alle flaskeholdere kan tages ud til rengøring, Ill. A2: Holderen skubbes op og tages ud ved at hive den frem. W Hylderne* kan reguleres alt efter højden af det, der skal stå på dem, ill. A3: - Løft hylderne, træk dem fremad og vip dem væk. - For at undgå at madvarerne fryser fast til bagvæggen, skal kanten bagest på hylden vende opad. W Ill A4. Har du brug for plads til høje flasker og beholdere, kan den halve glasplade 1 bare skubbes bagud. Til rengøring kan holdedelene 2til de halve glasplader tages af. Vær opmærksom på, at højre og venstre holdedel sættes fast igen det rigtige sted. Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr Fryser Rist Smør- og osteopbevaring Flytbare flaskeholdere Flytbare flaske- og konserveholdere versetzbare Abstellflächen On/off og temperaturregulator, Indvendig belysning Afløbsrende for optøningsvand Koldeste område i køleskabet, til sarte og letfordærvelige madvarer Grøntsagsskuffer Typeskilt A * alt efter model og udstyr Indstillingsfødder

3 DK Tillykke med dit nye køle-/fryseskab. Med dette køb har du besluttet dig for, at udnytte alle de fordele moderne køleteknik har og som garanterer dig høj kvalitet, en lang levetid og høj funktionssikkerhed. Køle-/ fryseskabet er udstyret således, at du til daglig kan nyde godt af en optimal betjeningskomfort. Med dette køle-/fryseskab yder vi sammen et aktivt bidrag til miljøbevarelsen, da det er fremstillet på miljøvenlig vis med materialer, der kan genbruges. Læs omhyggeligt alle anvisningerne i denne brugsanvisning, så du lærer alle fordelene at kende. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye anskaffelse. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt, og giv den i givet fald videre til næste ejer. Brugsanvisningen gælder for flere modeller, derfor kan afvigelser forekomme. Indholdsfortegnelse Side Brugsanvisning 1 Oversigt over køle-/fryseskab... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Bestemmelser Sikkerheds- og advarselsanvisninger... 4 Bortskaffelsesanvisninger... 4 Opstillingsanvisninger... 4 Tilslutning Køledel... 5 Tænding og slukning... 5 Temperaturindstilling... 5 Cool-Plus-kontakt... 5 Råd om køling Frysedel... 5 Frysning af isterninger... 5 Anvisninger til frysning og opbevaring Afrimning, rengøring... 6 Energibesparelse Fejl - problemer... 7 Kundeservice og typeskilt Opstillings-/ombygningsanvisninger Udskiftning af dørstop... 7 Indbygning i køkkenmoduler... 7 Bestemmelser W Køle-/fryseskabet er beregnet til at køle, fryse og opbevare madvarer samt til frysning af isterninger. Det er fremstillet til husholdningsbrug. Ved anden brug er der ingen garanti for korrekt funktion. W Alt efter klimaklasse er skabet konstrueret til drift i forskellige klimaer. De bør ikke over- eller underskrides! Klimaklassen, der passer til dit køle-/fryseskab, står på typeskiltet. Det betyder: Klimaklasse konstrueret til klima fra SN +10 C til +32 C N +16 C til +32 C ST +16 C til +38 C T +16 C til +43 C - Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. - Køle-/fryseskabet overholder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt EU-direktiv 2006/95/EF og 2004/108/EF.

4 2 Sikkerheds- og advarselsanvisninger Bortskaffelsesanvisninger Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer. - Bølgepap/pap - Formdele af opskummet polystyren - Folier af polyethylen - Bånd af polyproppylen W Lad aldrig børn lege med emballagen - fare for kvælning! W Emballagen bør afleveres på nærmeste genbrugsplads. Gamle køle-/fryseskabe: Gamle køle-/fryseskabe indeholder stadig værdifulde materialer og skal afhændes separat. W Gør gamle køle-/fryseskabe ubrugelige. Træk stikket ud, klip ledningen af og gør låsen ubrugelig, så børn ikke kan låse sig inde. W Sørg for, at kølemiddelkredsløbet på det gamle skab ikke beskadiges ved aftransport. W Oplysninger om kølemiddel ses på typeskiltet. W Afhændelsen af gamle skabe skal foretages iht. gældende lovgivning. Teknisk sikkerhed W For at undgå person- og materialeskader, skal skabet være emballeret under transport. Udpakning og opstilling bør foretages af 2 personer. W Kølemidlet R 600a er miljøvenligt, men brandbart. W Kølekredsløbets rør må ikke beskadiges. Udsprøjtende kølemiddel kan medføre øjenskader eller -betændelse. W Hvis der siver kølemiddel ud, skal åben ild og andre tændingskilder i nærheden slukkes, stikket trækkes ud og rummet skal luftes godt ud. W Er køle-/fryseskabet beskadiget, skal leverandøren straks informeres - inden det tilsluttes. W For at sikre en korrekt og sikker drift af køle-/fryseskabet, skal det monteres og tilsluttes ifølge brugsanvisningen. W I tilfælde af fejl trækkes stikket ud: Træk stikket ud (undlad at trække i ledningen) eller skru sikringen ud. W Reparationer og indgreb på køle-/fryseskabet må kun udføres af kundeservice, ellers kan der opstå betydelig fare for brugeren. Dette gælder også for udskiftning af ledningen. Sikkerhed ved brug W Opbevar ikke eksplosive stoffer eller spraydåser med brandbare drivmidler, som f.eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Udtrædende gasser kan blive antændt vha. elektriske komponenter. Man kan se på indholdsfortegnelse eller flammesymbolet, om spraydåsen hører i denne kategori. W Stærk alkohol skal være tæt lukket og stå oprejst. W Inde i skabet må der ikke håndteres med åben ild eller andre tændingskilder. W Benyt ingen elektriske apparater inde i skabet(f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.). W Sokkel, skuffer, døre osv. må ikke bruges som trinbræt eller til at støtte sig på. W Dette køle-/fryseskab må ikke benyttes af personer (heriblandt børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, medmindre de er under opsyn eller får instruktion i brugen af køle-/fryseskabet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med køle-/fryseskabet. W Undgå hudkontakt med kolde overflader eller køle-/ frysevaren. Det kan medføre smerter, følelsesløshed eller forfrysninger. Er længere hudkontakt uundgåelig, skal der f.eks. bruges handsker. W Spis ikke madvarer, der har ligget for længe, det kan medføre forgiftning. Opstillingsanvisninger W Ved opstilling/installation skal der sørges for, at kølemiddelkredsløbets rør ikke beskadiges. W Skub skabet ind i nichen og juster om nødvendigt benene vha. en gaffelnøgle 10 til den står i vater. W Sæt aldrig køle-/fryseskabet i direkte sol, ved siden af komfur, varmeapparat e.l., samt i fugtige rum. W Rummet, hvori køle-/fryseskabet skal opstilles, skal ifølge norm EN 378 have en volumen på 1m 3 pr. 8g kølemiddel R 600a, så der i tilfælde af lækage på kølemiddelsystemet ikke kan opstå en antændelig gas/luftblanding. Kølemiddelmængden er opgivet på typeskiltet, som findes på indersiden af køle-/fryseskabet. W Køle-/fryseskabet skal stilles direkte opad en væg. W Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Sørg altid for god ventilation i rummet! Tag hensyn til opstillings- og ombygningsanvisningen. W Varmegivende apparater som f.eks. mikrobølgeovn, brødrister e.l. må ikke stilles oven på køle-/fryseskabet! W På grund af brandfare må der ikke stilles brændende stearinlys, lamper eller andre genstande med åben flamme oven på køle-/fryseskabet. W Brandfare pga. fugtighed! Hvis de strømførende dele eller ledningen bliver våde, kan det medføre kortslutning. - Køle-/fryseskabet er fremstillet til brug i lukkede rum. Køle- /fryseskabet må ikke bruges i det fri eller i fugtige rum. W FORSIGTIG! Fare for kvæstelse og beskadigelse ved forkert transport! - Køle-/fryseskabet skal være emballeret under transport. - Køle-/fryseskabet skal transporteres stående. - Køle-/fryseskabet må ikke kun transporteres af en person. Tilslutning Strømart (vekselstrøm) og spænding skal stemme overens med angivelserne på typeskiltet. Typeskiltet be-finder sig på venstre inderside ved siden af grøntsagsskufferne. W Køle-/fryseskabet tilsluttes via en forskriftsmæssig installeret beskyttelseskontaktstikdåse. W Stikdåsen skal have mindst 10 A, må ikke være placeret direkte bag ved køle-/fryseskabet og skal være let tilgængelig. W Køle-/fryseskabet må ikke tilsluttes sammen med andre skabe via en fordelerstikdåse - fare for overophedning. W Når netkablet tages af køle-/fryseskabets bagside skal ledningsholderen fjernes - ellers er der vibrationsstøj! 4

5 3 Køledel Det anbefales, at rengøre skabet inden ibrugtagning, se hertil kapitel "Rengøring". Tænding og slukning, Temperaturindstilling W Tændt: Temperaturregulator 1, Ill. A1, drejes til højre fra "0" til "4". Den indvendige belysning brænder, skabet er tændt. W Slukket: Position "0" - den indvendige belysning er mørk. W Temperaturindstillingerne betyder: "1" = varm, mindste køleeffekt "7" = kold, største køleeffekt W Det anbefales at vælge en middel indstilling. W Ved indstillingen ``7`` er det i køleafdelingens koldeste område muligt at nå temperaturer under ``0``. W Opbevares dybfrosne madvarer og skal de lave frysetemperaturer være sikret, anbefales det at stille temperaturregulatoren på mellem "4" og "7". Cool-Plus-kontakt* W Ved lave stuetemperaturer, under eller lig med 18 C, tændes Cool-Plus-kontakten 2, Ill. A1, på temperaturregulatorhuset Derved sikres de nødvendige lave temperaturer i frysedelen. W Ved normale stuetemperaturer, højere end 18 C, er en tænding ikke nødvendigt, Cool-Plus-kontakten bør være slukket Bemærk: Vær opmærksom på, at temperaturerne inde i skabet ændres afhængigt af stuetemperaturen og opstillingsstedet og alt efter hvor ofte døren åbnes og hvad der er fyldt i skabet. Råd om køling W På grund af luftcirkulationen er der! temperaturområder, hvor de forskellige madvarer holder sig bedst. - Umiddelbart over grøntsagsskufferne og på bagvæggen er det koldest (godt til f.eks. pålæg og kød). - I det øverste område foran og i døren er det varmest - godt til f.eks. ost og hvis man ønsker blødt smør. W Opbevar fødevarer på en sådan måde, at luften kan cirkulere godt, dvs. de må ikke ligge for tæt, og med en afstand på ca. 2 cm fra den indvendige belysning. W Opbevar altid fødevarerne i lukkede beholdere eller emballeret, stærk alkohol skal være tæt lukket og stå oprejst. W Som emballage kan man bruge plastik-, metal-, aluminiums- og glasbeholdere samt folie. W Madvarer, som afgiver ethylgas, eller er følsomme overfor det, f.eks. frugt, grøntsager og salat, skal altid opbevares separat eller pakkes ind for ikke at reducere holdbarhedstiden. F.eks. må tomater ikke anbringes sammen med kiwi eller kål. 4 Frysedel I fryseafdelingen kan du lagre dybfrosne madvarer og frostvarer i flere måneder ved en temperatur på -18 C og koldere (fra en gennemsnitlig temperaturregulatorposition), producere isterninger og desuden indfryse friske fødevarer. Bemærk:Lufttemperaturen i fryseafdelingen, målt med termometer eller andre måleinstrumenter, kan svinge. Det har dog næsten ingen indflydelse på frysevarerne, når afdelingen er fyldt. Frysevarernes kernetemperatur har så middelværdien af disse svingninger. Frysning af isterninger W Isterningsbakke* fyldes trekvart op med vand og fryses. Isterningerne løsnes fra bakken ved at bøje isbakken eller ved at holde isbakken under rindende vand et øjeblik. Indfrysning af friske fødevarer Friske fødevarer skal fryses så hurtigt som muligt ind til kernen. På den måde bevares madvarernes næringsværdi, vitaminer, udseende og smag bedst muligt. Større mængder fødevarer indfryses på følgende måde: W Ca. 24 timer før ilægningen indstilles temperaturregulatoren på en middel til kold position (ca. 6). - Cool-Plus 2 tændes. Allerede indfrosne madvarer får hermed en kuldereserve. W Herefter lægges de friske fødevarer i. Der kan max. indfryses så mange kg friske fødevarer i løbet af 24 timer, som der står på typeskiltet under "Frysekapacitet... kg/24h"*. De friske fødevarer bør lægges fladt ud på hylderne og må ikke komme i kontakt med allerede indfrossede fødevarer. W Efter yderligere 24 timer er de nyilagte fødevarer frosset ind til kernen. - Stil temperaturregulatoren tilbage på den almindelige position. Cool-Plus 2 slukkes igen. Det normale køleforløb indstilles igen. Indfrysningen er afsluttet. Anvisninger til frysning og opbevaring W Dybfrosne madvarer (allerede frossede varer) kan lægges i fryseren med det samme, ligeledes indtil ca. 1 kg friske fødevarer om dagen. W Skufferne kan tages ud og madvarerne kan lægges direkte på kølepladerne for at opnå en maksimal udnyttelse af pladsen i fryseskabet. W Allerede optøede fødevarer må ikke indfryses igen, men skal tilberedes. W Følgende retningsværdier for opbevaringstidsrum af forskellige madvarer i fryseren: Is Pølse, skinke Brød, bagværk Vildt, svinekød Fed fisk Mager fisk Ost Fjerkræ, oksekød Grøntsager, frugt 6 til 10 måneder 6 til 12 måneder 6 til 12 måneder 6 til 12 måneder DK * alt efter model og udstyr 5

6 5 Afrimning, rengøring, energibesparelse Optøning Køleskabet afrimer automatisk. Afrimningsvandet fordamper på grund af varmen fra kompressoren - vanddråber på bagvæggen er funktionelt betinget og helt normalt. W Sørg for at afrimningsvandet kan løbe uhindret ud af afløbsåbningen på bagvæggen (pil på Ill. A). Fryseren På aluminiumspladerne og skuffefronterne dannes efter længere tids brug et rim- hhv. islag, afhængigt af, hvor ofte døren er blevet åbent og de ilagte "varme" fødevarer. Det er helt normalt. Et tykt islag øger dog energiforbruget. Afrim derfor skabet med regelmæssige mellemrum: W Skabet skal slukkes, før afrimning gennemføres: - Træk stikket ud eller - Drej temperaturregulatoren hen på "0". W Pak frysevarerne evt. i skuffe, avispapir eller tæpper og opbevar dem et koldt sted. W For at fremskynde afrimningen stilles en gryde med varmt, ikke kogende vand på en plade i midten. Til afrimning må der ikke bruges elektriske varmeeller damprengøringsapparater, afrimningsspray, åben ild eller metalgenstande til fjernelse af isen. Fare for kvæstelser og beskadigelser! W Skabsdør skal stå åben under afrimningsarbejdet. Opsug afrimningsvandet med en svamp eller en klud. Rengør herefter skabet. Rengøring W Inden rengøring skal der altid slukkes for køle-/fryseskabet. Træk stikket ud eller skru sikringen ud. W Køle-/fryseskabet vaskes både indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat lidt opvaskemiddel. Udstyret rengøres på samme måde. Der må ikke anvendes damprengøringsapparater, da det kan medføre både personskade og skade på køle-/fryseskabet! W Tilskabe af rustfrit stål bruges almindelig stålrens. - For at beskytte skabet så godt som muligt påføres et stålrensmiddel jævnt fordelt i sliberetningen, når rengøringsarbejdet er færdigt. Mørke steder og en mere intensiv farve på ståloverfladen er helt normalt i starten. - Anvend aldrig køkkensvampe med skurende effekt, koncentrerede rengøringsmidler, rengøringsmidler med slibeeffekt eller syreholdige rengøringsmidler og kemiske opløsningsmidle. De beskadiger overfladerne og kan føre til korrosion. - Det anbefales at bruge en blød klud og et mildt universal rengøringsmiddel med neutral PH-værdi. Brug kun rengøringsmidler og plejemidler i skabet, der må bruges til fødevarer. - Der må ikke komme vand i ventilationsgitrene, i de elektroniske dele og i afløbsrenden*. Tør køle-/fryseskabet af med en tør klud. - Typeskiltet, der sidder indvendigt i køle-/fryseskabet, må ikke beskadiges eller fjernes - det er vigtigt for kundeservice. W Rengør jævnligt afløbsåbningen i bagvæggen over grøntsagsskufferne, Ill. A, pil. Brug hertil evt. en vatpind e.l. W Kuldemaskinen med varmeveksleren - metalgitter på bagsiden - bør rengøres/støves af en gang om året. Støvaflejringer øger energiforbruget. W Pas på ikke at beskadige/bøje ledninger eller andre dele. W Derefter tilsluttes/tændes køle- /fryseskabet igen. Hvis køle-/fryseskabet ikke skal bruges i længere tid, skal det tømmes for madvarer. Stikket trækkes ud, og køle- /fryseskabet rengøres som beskrevet. Dørene skal stå åbne for at undgå, at der opstår lugtgener. Gode råd om energibesparelser W Sørg for ventilation og udluftning. W Hold døren åben i så kort tid som muligt. W Læg madvarerne, der hvor de hører til. Opbevar dem ikke længere end foreskrevet. W Pak alle madvarerne godt ind eller dæk dem til, rimdannelse undgås. W Varm mad må først lægges i køleskabet, når det har stuetemperatur. W Lad frysevarerne optø i køleskabet. W Afrim fryseren, når rimlaget er tykt. Derved forbedres køleovergangen, og energiforbruget forbliver lavt. W Ved en fejlfunktion holdes døren lukket. Dermed forsinkes kuldetabet. Frysevarernes kvalitet kan længere opretholdes. 6 * alt efter model og udstyr

7 6 Fejl - problemer? Køle-/fryseskabet er konstrueret og produceret med vægt på driftsikkerhed og lang levetid. Skulle der alligevel opstå driftsforstyrrelser, skal du i første omgang undersøge, om fejlen eventuelt kan skyldes en mindre betjeningsfejl. Skulle det være tilfældet skal du selv betale for servicebesøget, også inden for reklamationsfristen. Følgende småfejl kan du selv udbedre ved at efterprøve mulige fejlårsager: Fejl Mulig årsag og afhjælpning Køle-/fryseskabet virker ikke: - Er der tændt for køle-/fryseskabet? - Er stikket sat i? - Er sikringen intakt? Den indv. belysning virker ikke: - Er der tændt for skabet? - Pæren er defekt. Udskift pæren iht. afsnittet "Indvendig belysning". Den indvendige belysning brænder ved tændt Cool-Plus: - Det er helt normalt og i orden. Køle-/fryseskabet støjer for meget: - Står køle-/fryseskabet stabilt? Forplanter vibrationer fra køle-/fryseskabet sig til skabe eller lign.? Køle-/ fryseskabet flyttes evt. lidt og benene justeres. Sørg for, at flasker og beholdere ikke står for tæt sammen. - Følgende lyde er normale: Strømningslyde (boblen eller rislen). De kommer fra kølemidlet, der flyder i kølesystemet. Et kort klik. Denne lyd høres altid, når køleaggregatet (motoren) kobles til og fra. En motorbrumning. Denne er kortvarigt noget højere, når køleaggregatet kobles til. Temperatur er ikke tilstrækkelig kold: - Er temperaturregulatoren indstillet rigtigt? Indstilles evtl. koldere. - Separat ilagt termometer viser en forkert værdi. - Er døren lukket helt i? - Virker ventilationssystemet? Frigør evt. ventilationsgitrene. - Er den omgivende temperatur for høj? (se afsnittet "Bestemmelser") - Har dørene været åbnet for ofte og for længe? - Vent evt. og se om den rigtige temperatur indstilles igen af sig selv. Kundeservice og typeskilt Hvis fejlen ikke skyldes en af ovennævnte årsager, hvis du ikke selv kan udbedre fejlen, skal du kontakte service (se vedlagte fortegnelse). Oplys om skabets betegnelse 1, service-nr. 2 og serienr. 3 på typeskiltet. Det gør det muligt for servicecentret at yde en hurtig og effektiv service. Typeskiltet sidder indvendigt i køle-/fryseskabet til venstre. 7 Opstillings-/ombygningsanvisninger Inden du begynder at læse, skal bagsiden med illustrationerne klappes ud. Stil ikke to køle-/fryseskabe lige ved siden af hinanden. Det er vigtigt for at undgå kondensvand og de deraf følgende skader. Køle-/fryseskabets udvendige mål finder du i Ill. S/S1. Modeller skabets mål(mm) Nominel bredde A C C` D E E` G H CT CT(esf) CT CT(esf) CT Udskiftning af dørstop Abb. T/T1/T2: Ved behov kan dørstoppet udskiftes. Følg herefter de i Ill. T eller T1/T2 angivede skridt (rækkefølgende skal overholdes). Indbygning i køkkenmoduler Ill. U: Din forhandler kan ombygge køle-/fryseskabet. For at tilpasse køle-/fryseskabet til køkkenet, kan der anbringes et passende skab 1 over køle-/fryseskabet. Dybden på udluftningsskakten bag på køkkenmodulet skal være mindst 50 mm. Ved sokkel foroven i køkkenmodulet skal der være et ventilationsareal på min. 300 cm 2. Følgende regel gælder: jo større ventilationsarealet er, desto mindre energi bruger køle-/fryseskabet. W Skal skabet anbringes ved siden af en væg 4 skal der på hængselsiden være en afstand på min. 30 mm mellem skab og væg. W Skal skabet fastgøres til de andre køkkendele eller skal der anbringes en afstandsdel mellem skab og væg, skal der lægges mærke til følgende:t - Dørens funktion skal kontrolleres. - Der må ikke bores indenfor den markerede område på ill.u; det er vigtigt, da de beskyttede komponenter ellers bliver beskadiget! - Skabet skal fastgøres til køkkenmøblerne med pladeskruer. Indskruningsdybde maks. 10 mm! 1 Skab 2 Køle-/fryseskab 3 Møbelvæg 4 Væg DK Fabrikanten videreudvikler til stadighed alle typer og modeller. Vi forbeholder os derfor ret til at foretage ændringer i form, udstyr og teknik. 7

8

9

Brugsanvisning for bordkøleskab DK

Brugsanvisning for bordkøleskab DK Brugsanvisning for bordkøleskab DK 7081 879-00 KTP/KTPes 17../15.. Liebherr Hausgeräte Marica EOOD* 4202 Radinovo* Bezirk Plovdiv* Bulgarien**www.liebherr.com 2508 Oversigt over køle-/fryseskab Betjenings-

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Oversigt over køleskab og udstyr

Oversigt over køleskab og udstyr Br ugsanvi sni ng DK K2330,2734 Oversigt over køleskab og udstyr Fig. A. * Afhængig af model 1 Betjeningspanel Fig. A1 - Betjening 1. Tænd/Sluk-knap og temperaturvælger. 1 = Varmest, laveste køleeffekt.

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122

GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Br ugsanvi sni ng DK GT1432,GT2122,GT2132,GT2632,GT3032,GT3622 GT3632,GT4232,GT4932,GT6122 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer, som kan genbruges. Man

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen.

BRUG AF KØLESKABET. Temperaturregulering Se vedlagte produktkort vedrørende indstillingen af temperaturen. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet 1. Sæt stikket i stikkontakten. 2. Apparatet er normalt fabriksindstillet til en temperatur på 5 C, når stikket sættes i stikkontakten. Temperaturregulering Se vedlagte

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsanvisning for indbyggede køleapparater

Brugsanvisning for indbyggede køleapparater Brugsanvisning for indbyggede køleapparater DK 708 444-0 EK/IK/IKS../ 808 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer Afb. A Tænd/sluk og temperaturregulator. punkt = varm maks. = kold Anbefalet

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5.

Typeskilt. Oversigt over køleskab og udstyr. Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. K2620,3120,4220 Oversigt over køleskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperCool-knap. 5. Ventilator-knap Typeskilt 1. Model. 2. Servicenummer.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149

Din brugermanual BALAY 3KIB4850 http://da.yourpdfguides.com/dref/3655149 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over fryseskabet. Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning: Installationsanvisning: Apparatets anvendelsesområde GP1213 1 Oversigt over fryseskabet Indholdsfortegnelse Brugsanvisning: 1. Tænd/Sluk-knap 2. Temperaturvælger 3. Temperaturdisplay 4. SuperFrost 5. SuperFrost-symbol 6. Menu-symbol 7. Alarmsymbol 8. Lysstyrkesymbol

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKes653 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667

Din brugermanual GAGGENAU RB272371 http://da.yourpdfguides.com/dref/3560667 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I CN3366,I CN3356,I CP3314 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning gebruiksaanwijzing user manual käyttöohje notice d'utilisation bruksanvisning bruksanvisning Køle-/fryseskab Koel-vriescombinatie Fridge-Freezer Jääpakastin Réfrigérateur/congélateur Kombiskap

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF109W HN 8562 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Generelle sikkerhedsregler og anbefalinger...

Læs mere

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716

Din brugermanual BALAY KI4BYU4 http://da.yourpdfguides.com/dref/3571716 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3232-4KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609854 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr

Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr CN( es)3503,cn( es/ esf )4003,CN( es)4023 Oversigt over køle-/fryseskabet Betjenings- og kontrolfunktioner Fig. A1 1. Tænd/Sluk-knap køleskab. 2. Blæserknap*. 3. Temperaturvælger, køleskab. 4. Temperaturdisplay,

Læs mere

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2

Generel beskrivelse. Termostaten er placeret i kompressorrummet. Fryserklap 1. Midterskuffe 1. Nederste skuffe 1. Justerbare fødder 2 FRYSESKAB F73 ADVARSEL 1. Apparatet må ikke betjenes af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental formåen eller uden kendskab til eller erfaring med apparatet, medmindre de har

Læs mere

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400

T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 T( Pesf ) 1710.T1810,T( Pesf ) 1714,T( P) 1410,T( P) 141 T1514,T1700,T1504,T1404,T1400 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet...

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK UI G1313,UI G1323 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 1 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 1 1.2. Konformitet... 1 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229

Din brugermanual ATLAS KF490 http://da.yourpdfguides.com/dref/829229 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ATLAS KF490 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65

INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 DK INDHOLDSFORTEGNELSE INDEN KØLESKABET TAGES I BRUG SIDE 65 MILJØRÅD SIDE 65 FORHOLDSREGLER OG ALMINDELIGE FORSLAG SIDE 65 HVORLEDES FUNGERER KØLEAFDELINGEN SIDE 66 HVORLEDES FUNGERER FROSTBOKSEN SIDE

Læs mere

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side

ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side ENGLISH Instructions for use Page 4 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 8 SUOMI Käyttöohje Sivu 12 NORSK Bruksanvisning Side 16 DANSK Brugervejledning Side 20 3 VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN ADVARSEL:

Læs mere

Brugsvejledning Fryser

Brugsvejledning Fryser Brugsvejledning Fryser 240811 7085230-00 GN... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.3 Konformitet...

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126

GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Br ugsanvi sni ng DK GT1456,GT2156,GT2656,GT3056,GT3756,GT4756,GTP2356 GTP2756,GTP3156,GTP3656,GTP4656,GTP3126 Oversigt over kummefryseren Gamle kummefrysere Gamle kummefrysere indeholder materialer,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF SKABET

BESKRIVELSE AF SKABET BESKRIVELSE AF SKABET A. Køleafdeling 1. Frugt- og grøntsagsskuffe 2. Hylder og zone til hylder 3. Termostatknap med lys 4. Hylder i døren 5. Flaskehylde 6. Udtrækkelig flaskeholder 7. Typeplade (anbragt

Læs mere

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023

GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 GN1923,GN2323,GN2723,GN3023 Oversigt over fryseskabet Betjeningspanel Fig. A1. 1. Tænd/Sluk-knap 2. SuperFrost 3. Lysstyrkesymbol 4. SuperFrost-symbol 5. Temperaturdisplay 6. Temperaturvælger 7. Alarmknap

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Oversigt over apparatet

Oversigt over apparatet Br ugsanvi sni ng DK I CU3314,I CUN3314 Oversigt over apparatet Indhold 1. Oversigt over apparatet... 2 1.1. Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2. Konformitet... 2 1.3. Oversigt over apparat og udstyr...

Læs mere

Oversigt over køle-/fryseskabet

Oversigt over køle-/fryseskabet Br ugsanvi sni ng DK CNPes5156 Oversigt over køle-/fryseskabet Apparatet egner sig udelukkende til køling af fødevarer. I tilfælde af erhvervsmæssig køling af fødevarer skal de gældende lovskrevne bestemmelser

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509

Din brugermanual ELEKTRO HELIOS BL2509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM1942 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BESKRIVELSE AF SKABET TERMOSTAT OG LYS BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING

Læs mere

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde

Oversigt over køleskabet. Indholdsfortegnelse. Apparatets anvendelsesområde UI K1550 1 Indholdsfortegnelse Oversigt over køleskabet... 2 Apparatets anvendelsesmåde... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Bortskaffelse af emballage... 3 Gamle køleskabe... 3 Teknisk sikkerhed... 3

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination Brugsvejledning Køle-fryse-kombination 230709 7084364-01 CUN(esf)... 3 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Apparatets anvendelsesområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversigt

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ER7326C http://da.yourpdfguides.com/dref/633292 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere