Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet"

Transkript

1 DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet

2 Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger. Nederst findes køleskabet, som anvendes til opbevaring af friske fødevarer ved en temperatur på over 0 C. Øverst findes fryseskabet, som anvendes til frysning og opbevaring af frosne fødevarer i op til et år (afhængigt af typen af fødevarer). Fryseren er 4-stjernet. Vigtige advarsler... 3 Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab... 4 Beskrivelse af apparatet... 5 Montering og tilslutning... 7 Ændre dørens hængsling... 9 Bruge apparater Anbefalet placering af fødevarer i apparatet Opbevaring af fødevarer i køleskabet Indfryse og opbevare frosne fødevarer Afrimning af apparatet Rengøring af apparatet Fejlfinding Hvis der forekommer støj fra apparatet

3 Vigtige advarsler Apparatet er fremstillet til at overholde de relevante sikkerhedsstandarder. Det anbefales dog, at personer med visse fysiske eller mentale handicap eller personer uden det nødvendige kendskab til apparatets brug ikke bruger apparatet uden passende opsyn. Ligeledes bør børn kun bruge apparatet under opsyn af voksne. Læs vejledningen grundigt, før De installerer og bruger dette apparat for første gang. Brugsanvisningen gælder for fl ere forskellige apparattyper/-modeller. Derfor fi nder du måske oplysninger og beskrivelser, som ikke gælder for netop dit apparat. Fjern emballagen, som beskytter apparatet under transporten. Afstandsstykker på dørhjørnerne skal fjernes, og propperne (kun på nogle modeller) skal sættes ind i åbningerne. Før De tilslutter apparatet, skal det hvile oprejst i 2 timer. Dermed reduceres risikoen for fejlfunktion i kølesystemet som følge af transporten. Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet må ikke bruges udendørs, og må ikke udsættes for regn eller fugt. Afbryd altid apparatet fra lysnettet (træk stikket ud af stikkontakten), før De rengør det, og før De udskifter pæren. Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af en autoriseret installatør eller elektriker. Hvis apparatet ikke skal bruges i en længere periode, skal du slukke det på tænd/sluk-knappen og afbryde det fra lysnettet. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad dørene stå på klem. Når det udtjente apparat skal bortskaffes, skal du indlevere det på din lokale genbrugsstation, så du beskytter miljøet. De anvendte emballagematerialer er miljøvenlige og kan genbruges, deponeres eller destrueres uden at beskadige naturen. Lad aldrig børn lege med apparatet. Du kan se de grundlæggende data på mærkaten på inden i apparatet. Hvis mærkaten ikke er på det ønskede sprog, kan De udskifte den med en af de medfølgende mærkater. Advarsel! Ventilationshullerne på apparatet skal holdes rene og må ikke tildækkes. Advarsel! Undlad at bruge andre redskaber eller metoder end dem, som Gorenje anbefaler, når apparatet skal afrimes. Advarsel! Når du installerer, rengør eller bortskaffer apparatet, skal du passe på, at isoleringen på kølesystemet ikke beskadiges. Dermed passer du også på miljøet. 3

4 Advarsel! Undlad at bruge elektriske redskaber inden i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab Følg monteringsanvisningerne. Åbn ikke apparatets dør unødigt. Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet. Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet). Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget. Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage. Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Tag skuffer og låger ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt. Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen). Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller. 4

5 Beskrivelse af apparatet A Køleskab B Fryser 1 Kontrolpanel 2 Interiørlys 3 Hylde (justerbar højde) 4 Afrimningsrende 5 Frugt og grønt-skuffe 6 Dørhylde i køleskab (dyb eller lav, med eller uden låg) 7 Flaskehylde 8 Fod Apparatets indretning og udstyr afhænger af modelvarianten. 5

6 A Køleafdeling B Fryser 1 Kontrolpanel 2 Interiørlys 3 Ventilator 4 Hylde (justerbar højde) 5 Flaskehylde 6 Afrimningsrende 7 Frugt og grønt-skuffe 8 Dørhylder (versioner: (dyb eller lav, med eller uden låg) 9 Dørhylde med holder til fl asker 10 Fod Apparatets indretning og udstyr afhænger af modelvarianten. 6

7 Montering og tilslutning Vælge placering Anbring apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Du kan se apparatets klasse på apparatets mærkat. Klasse Temperatur SN (subnormal) fra +10 C til + 32 C N (normal) fra +16 C til + 32 C ST (subtropisk) fra +16 C til + 38 C T (tropisk) fra +16 C til + 43 C Installere apparatet Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Apparatet skal anbringes opretstående på et plant og fast underlag. Brug de justerbare fødder på forsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige (kun visse modeller). Hvis der er køkkenelementer over apparatet, skal der være mindst 5 cm frirum mellem apparatet og elementet for at sikre tilstrækkelig køling af kondensatorenheden. Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke kan undgås, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde. Apparatet kan stå frit eller opstilles ved siden af et køkkenelement eller en væg. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads omkring apparatet til, at dørene kan åbnes, og skufferne og hylderne kan trækkes ud (se installationsdiagrammet). 7

8 Bemærk: * Gælder OLD TIMER apparater. Tilslutning af apparatet Brug strømledningen til at slutte apparatet til lysnettet. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Apparatets spænding og frekvens fremgår af apparatets mærkat. Apparatet skal tilsluttes lysnettet og jordes i henhold til gældende love og regler. Apparatet tåler mindre udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end -6 til +6 %. 8

9 Ændre dørens hængsling Nødvendigt værktøj: Svensknøgle/fastnøgle nr. 8 og skruetrækkere med lige kærv og stjernekærv 1. Brug skruetrækkeren med lige kærv til at fjerne dækslerne A og B. 2. Løsn og fjern hængslerne (C, E1) og lågen (D) fra oven og nedefter. Pas på, at døren ikke beskadiges. 3. Flyt dækslerne (H) til den modsatte side. 4. Dør (D): Flyt hængslerne (J) og dækslet (M) til den modsatte side. 5. Start nedefra og opefter: Monter og fastspænd det nederste hængsel (E2), som medfølger i en pose. Monter døren (D); og spænd hængslet (C). Husk at montere spændeskiverne. Anbring dem, som de var anbragt oprindeligt, før døren blev taget af. 6. Sæt dækslerne A og B på. 7. Ændre grebets placering: Fjern dækslerne, løsn skruerne og monter grebet på den modsatte side. Monter dækslerne på den modsatte side. Brug de medfølgende dæksler til at dække hullerne, hvor grebet sad oprindeligt. Gem hængslet E1 i tilfælde af, at du på et senere tidspunkt får brug for at vende døren igen. 9

10 Ændre dørens hængsling ved fryseren 1. Fjern låsen A og hængslet B på fryseren, og tag døren C af. 2. Monter låsen A og hængslet B på den modsatte side, vend døren 180, og monter den igen. 3. Tildæk hullerne til venstre med de medfølgende dæksler. 4. Kontrollér dørpakningen. Hvis dørpakningen ikke passer præcis til døren, skal du afmontere dørpakningen og vende den 180. Ændre dørens hængsling Bemærk: At omhængsling af døre på OLD TIMER apparater. 10

11 Bruge apparater Model uden ventilator Model med ventilator A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap B Tænd/sluk-knap til ventilator (kun visse modeller) Tænde og slukke for apparatet Tænde: Drej termostatknappen med uret mod positionen 7. 11

12 Slukke: Drej knappen tilbage til positionen STOP (0). Indstille temperature Højere indstillinger (mod position 7) giver lavere (køligere) temperaturer. Temperaturen i køleskabet kan falde til under 0 C. Brug kun høje indstillinger, hvis der kræves en særligt lav temperatur, eller hvis den omgivende temperatur er under 16 C. Det anbefales at indstille termostaten midt imellem ved en normal omgivende temperatur. Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Husk derfor at indstille termostatknappen tilsvarende. Hvis termostatknappen stilles på positionen STOP (0), køler apparatet ikke (kølesystemet er slået fra), men der er stadig strøm på apparatet (interiørlyset tændes, hvis døren åbnes). Ventilator (kun visse modeller) Ventilatoren fordeler den kølige luft i køleskabet mere jævnt, forbedrer køleprocessen og reducerer dugdannelse på hylderne. Ventilatoren fungerer kun, når kompressoren kører. Det anbefales at tænde for ventilatoren: - ved høj rumtemperatur (over 30 C), - ved høj luftfugtighed, eller hvis der dannes dug på hylderne, - når du lægger større mængder fødevarer i køleskabet (hurtig nedkøling). Tænde og slukke for ventilatoren Tænde = Slukke = 0 Advarsel: Når ventilatoren er tændt, øges strømforbruget, og temperaturen i apparatet falder. Det anbefales derfor at genindstille temperaturen inden i apparatet. Anbefalede indstillinger: - når ventilatoren er slået til: Indstilling 1-4, - når ventilatoren er slået fra: Indstilling 4-7. Temperaturindstillingen i køleskabsdelen påvirker også indirekte temperaturen i frysedelen. 12

13 Anbefalet placering af fødevarer i apparatet Anbefalet placering af fødevarer i apparatet Køleskabets områder: - øverste område: konserves, brød, vin, kager etc. - midterste område: mejeriprodukter, færdigretter, desserter, juice, øl, tilberedt mad, osv. - nederste område: kød, kødprodukter, delikatesser osv. - grøntsagsskuffe: frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter kartofl er, løg, hvidløg, tomater, tropisk frugt, kål, roer, osv. Køleskabets dørhylder: - øverste/midterste område: æg, smør, ost osv. - nederste område: drikkevarer, dåser, flasker osv. Fryserens rum: - indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se afsnittet Indfrysning og opbevaring af frosne fødevarer). 13

14 Opbevaring af fødevarer i køleskabet Vigtige advarsler om fødevareopbevaring Sikker opbevaring af fødevarer afhænger af korrekt brug af apparatet, korrekt emballering af fødevarerne, opretholdelse af korrekt temperatur og fødevarehygiejnen generelt. Vær opmærksom på holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage. Fødevarerne skal opbevares i lukkede beholdere eller i anden passende emballage i køleskabet, så de ikke afgiver eller optager lugt eller fugt. Opbevar ikke brændbare, flygtige eller eksplosive væsker eller materialer i køleskabet. Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares vandret i tætlukkede flasker. Nogle organiske stoffer såsom flygtige olier i citroneller appelsinskræl, syrer i smør osv. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt i køleskabet er et tegn på fordærvede fødevarer eller behov for rengøring (se afsnittet Rengøring og vedligehold). Fjern fordærvelige fødevarer, inden du tager væk fra apparatet i flere dage. Køleskabets indretning 14 Udstyret afhænger af modellen. Hylderne kan sættes i de forskellige riller inden i køleskabet. De er sikret, så de ikke kan trækkes helt ud. For at tage en hylde ud skal du først trække den så langt ud som muligt, løfte den lidt og derefter trække den helt ud. Letfordærvelige fødevarer bør opbevares inderst på hylderne, hvor temperaturen er lavere. Nogle modeller er udstyret med et fl askestativ, der muliggør placering af fl asker på skrå, så proppen ikke tørrer ud. Man kan ikke umiddelbart tage det ud. Det kan kun tages ud, hvis det er tomt, ved at løfte den forreste del og trække den ud mod dig. Anbring fl askestativet i køleskabet på en sådan måde, at døren stadig kan lukkes, når der er fl asker i stativet. Den maksimale belastning for stativet er 9 fl asker à 0,75 l eller 13 kg i alt se mærkat i højre side inde i køleskabet. Skuffen under glashylden nederst i køleskabet bruges til at opbevare frugt og grønt. Den afgiver fugt, og forhindrer dermed fødevarerne i at tørre ud. Fødevarerne skal opbevares i egnet emballage, så de ikke afgiver eller optager lugt eller fugt.

15 Køleskabsdørens inderside er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, tuber, dåser osv. Den nederste hylde i døren bruges til opbevaring af fl asker og kartoner. Opbevaringstid for fødevarer Anbefalede opbevaringstider for fødevarer i køleskabet Fødevaretype Tid æg, marineret kød, røget kød op til 10 dage ost op til 10 dage rodfrugter op til 8 dage smør op til 7 dage desserter, frugt, færdigretter, råt kød op til 2 dage fi sk, rå kødfars, skaldyr op til 1 dag Indfryse og opbevare frosne fødevarer Indfrysningsprocedure Den maksimale mængde fødevarer til indfrysning ad gangen er angivet på mærkaten i apparatet. Hvis du lægger for stor en mængde fødevarer i fryseskabet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer. 24 timer før indfrysning af ferske fødevarer skal du indstille knappen A på en position mellem 4 og 6. Sørg for, at de ferske fødevarer ikke kommer i kontakt med allerede frosne fødevarer! Hvis du indfryser mindre fødevaremængder (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen. Efter indfrysningen skal du dreje knappen A tilbage til den ønskede position. 15

16 Vigtige advarsler om indfrysning af ferske fødevarer Fryseskabet må kun bruges til at fryse fødevarer, der er egnet til frysning. Fødevarerne skal være friske og af god kvalitet. Vælg en egnet emballage, og emballer fødevarerne korrekt. Emballagen skal være luft- og vandtæt for at forhindre tab af fugt eller vitaminer fra fødevarerne. Skriv fødevarens navn, mængde og indfrysningsdato på hver pakke. Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Derfor anbefales det at pakke dem i mindre pakker. Lad fødevarerne køle af, før de lægges i fryseren. Opbevare frostvarer Optø frosne fødevarer Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær opmærksom på opbevaringstemperaturen og holdbarhedsoplysningerne på fødevarernes emballage. Vælg kun fødevarer, som er emballeret korrekt, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18 C. Køb ikke færdigfrosne fødevarer, som har et islag over sig. Det kunne tyde på, at varen har været tøet fl ere gange. Sådanne fødevarer er af ringere kvalitet. Pas på, at fødevarerne ikke når at tø, mens du transporterer dem. Højere temperatur medfører kortere opbevaringstid og forringet fødevarekvalitet. Anbefalede opbevaringstider for fødevarer i fryseskabet Fødevare Frugt, oksekød Grøntsager, kalvekød, fjerkræ Vildt Svinekød Kødfars, småkød og kød i tern Brød, kager, færdigretter, mager fi sk Indmad Røgede pølser, fed fi sk Tid fra 10 til 12 måneder fra 8 til 10 måneder fra 6 til 8 måneder fra 4 til 6 måneder 4 måneder 3 måneder 2 måneder 1 måned Opbevaringstider for frosne fødevarer Mikroorganismer dræbes ikke ved frysning. Når fødevaren tøes op, fortsætter mikroorganismernes aktivitet, og fødevaren kan fordærves hurtigt. Brug derfor optøede fødevarer så hurtigt som muligt. Delvis optøning forringer fødevarernes næringsværdi, og det gælder især for frugt, grøntsager og færdigretter. 16

17 Afrimning af apparatet Automatisk afrimning Apparatet kræver ikke manuel afrimning, da isdannelser smelter automatisk. Når kompressoren stopper, smelter isen til vand. Vandet løber gennem afrimningsrenden ned i beholderen over kompressoren, hvorfra det fordamper. Hvis der opstår et islag på 3-5 mm indvendigt, skal du slukke for apparatet og afrime det manuelt. Afrimning af almindelig fryser Fryseskabet skal afrimes, når der er dannet cirka 3-5 mm.is. 24 timer før afrimning skal du indstille knappen A på en position mellem 4 og 6. Tag fødevarerne ud af fryseskabet efter 24 timer, og beskyt dem mod optøning. Afbryd apparatet drej termostatknappen A til positionen STOP (0), og træk stikket ud af stikkontakten. Lad døren stå åben, til isen let kan fjernes fra de indvendige overfl ader med en plastskraber. Pas på ikke at beskadige fryserens indvendige overfl ader. Fjern is og rim fra fryseren med en klud, før det smelter. Brug ikke elektriske apparater til at afrime apparatet (hårtørrere osv.). Brug ikke sprays med isfjerner eller lignende, da det kan skade plastdelene og være sundhedsskadeligt. Rengør fryseskabet indvendigt, og tør det af (se afsnittet Rengøring og vedligehold). Slut apparatet til lysnettet igen, og drej termostatknappen A til den ønskede indstilling, før du lægger de frosne fødevarer tilbage i fryseren igen. 17

18 Rengøring af apparatet Afbryd apparatet før rengøring drej termostatknappen A til positionen STOP (0), og træk stikket ud af stikkontakten. Brug en blød klud til at rengøre alle overfl ader. Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibemidler, syre eller opløsningsmidler, da de vil skade overfl aden. Rengør apparatet udvendigt med vand eller en mild sæbeopløsning. Lakerede overfl ader og overfl ader af aluminium kan rengøres med lunkent vand tilsat et mildt rengøringsmiddel. Du kan også bruge rengøringsmidler med et lavt indhold af alkohol (f.eks. rengøringsmidler til glas). Rengøringsmidler med alkohol må ikke bruges til apparatets plastdele. Rengør apparatet indvendigt med lunkent vand, eventuelt tilsat lidt eddike. Under kølepladen, som køler køleskabet indvendigt, er der en rende og et udløbshul, som udleder smeltevand fra afrimningen. Kontrollér dem regelmæssigt, og rens om nødvendigt. Brug et sugerør til at rense udløbshullet. Is og/eller rimdannelse, som overstiger 3-5 mm, øger energiforbruget. Husk derfor at afrime apparatet regelmæssigt. Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler. Kondensatorenheden på bagsiden af apparatet skal altid holdes rent og støvfrit. Fjern regelmæssigt støvet med en blød børste eller en støvsuger. Rengør også beholderen over køleskabets kompressor. Hvis beholderen blev taget af i forbindelse med rengøring, skal den sættes på plads, inden apparatet tændes igen.. Kontroller, at den er vandret! Tænd for apparatet efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads. 18

19 Fejlfinding Problem: Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke: Kølesystemet har kørt i lang tid: Hvis der dannes megen is indvendigt bag i køleskabet, kan det skyldes følgende: Der drypper vand fra apparatet: Udskiftning af pære: Årsag eller løsning: Kontroller, at apparatet er sluttet til en tændt og fungerende stikkontakt. Den omgivende temperatur er for høj. Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt (der er kommet noget i klemme mellem dørpakningen og apparatet, eller døren hænger. Kontrollér pakningen og døren). Der er lagt for stor en mængde ferske fødevarer i. Utilstrækkelig køling af kompressor og kondensator. Kontroller luftcirkulationen bag apparatet, og rengør kondensatoren. Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Der er sat varme fødevarer i køleskabet. Fødevarer eller beholdere er i kontakt med køleskabets indvendige vægge. Fejl på dørpakningen. Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget. Udløbshullet ved afrimningsrenden er tilstoppet, eller kondensvandet løber ud over kanten på afrimningsrenden. Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør. Hvis islaget er for tykt, skal du afrime apparatet manuelt (se Afrimning af apparatet). Afbryd altid apparatet fra lysnettet (træk stikket ud af stikkontakten), før du udskifter pæren.sæt en skruetrækker i hullet på lampeglasset, vip det, og fjern dækslet. Udskift pæren med en tilsvarende (E14, samme spænding og effekt som den oprindelige), og sæt lampeglasset på igen. Bortskaf ikke den gamle pære med husholdningsaffaldet. Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien! Hvis problemet ikke afhjælpes, skal du kontakte et servicecenter. Oplys modelnummer, type og serienummer, som fremgår af mærkaten i apparatet. 19

20 Hvis der forekommer støj fra apparatet Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparatet er i drift. Støjniveauet afhænger af installationsstedet, brugsmønsteret samt af apparatets alder. Når apparatet tændes, kan støjen fra kompressoren være højere end ellers. Det skyldes, at kølemidlet cirkuleres i rørene. Dette er normalt, og det har ingen indvirkning på apparatet driftslevetid. Støjen aftager gradvist. Nogle gange kan der forekomme pludselig eller kraftigere støj under normal brug. Dette skyldes oftest uhensigtsmæssig installation. - Anbring apparatet vandret på et plant og fast underlag. - Apparatet må ikke være i kontakt med vægge, andre møbler eller andre genstande. - Kontroller, om det er genstande inde i køleskabet, som forårsager støjen f.eks. fl asker eller dåser, der berører hinanden og rasler ved vibration. VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR APPARATETS FUNKTION. COOLER 4* HTS2967, OLD T da (04-11)

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del

Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del Brugsvejledning Køle-fryse-kombination med BioFresh-del 151110 7084432-02 SBSes 7273... 6 Oversigt over apparatet Indhold 1 Oversigt over apparatet... 2 1.1 Oversigt over apparater og udstyr... 2 1.2 Apparatets

Læs mere

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret

Brugsanvisning til fryseapparat, integreret Brugsanvisning til fryseapparat, integreret DK 7082 542-01 IG 6er 5107 Overblik over apparatet Betjenings- og kontrolelementer, afb. A1 1 Temperatur- og indstillingsvisning, 6 2 A1 1 3 4 5 med na-visning

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla

Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del. Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Brugs- og montagevejledning Fritstående køleskab med BioFresh-del Käyttö- ja asennusohjeet Jääkaappi BioFresh-osalla Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap med BioFresh-del Bruks- och monteringsanvisning

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 875 650

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310

Din brugermanual LG MS-2389B http://da.yourpdfguides.com/dref/3971310 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö

Combineret to-dørs køle- fryseskab 1 Istrutione. Jää- pakastuskaappiyhdistelmä 7 Koneen asennus ja käyttö CG 1275 Kombineret to-dørs køle-fryseskab Instrutione Jää- pakastuskaappiyhdistelmä Asennus ja Käyttö Kombinerad kyl/frys Installation och användinge Kombinert kjöle-fryseskap Installasjon og bruk SF S

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere