Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon 22417502"

Transkript

1 Anmelderen er Søren Mikkelsen Bellisvej 5, 3600 Frederikssund Telefon Dato: Politianmeldelse: Forbryderen i sagen er De Danske Regioner, dem alle sammen fra nord til syd. Jf. første anklage fra min person ID Cpr sendt til Min anklage er falsk anmeldelse døds- og mordtrusler eller en pure afvisning af voldsanklagen. Min trussel er psykisk; hårde ord om deres person og Regionernes massive overvægt af overdødelighed blandt patienterne i psykiatri. Jf. de ærekrænker mig (psykiatrisk patient imod min vilje) og at jeg ved samme lejlighed har anmeldt dem for injurier. Forbryderen i sagen anvender Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien LBK nr af 02/12/2010, Kapitel 3. Frihedsberøvelse 5. Tvangsindlæggelse..1) udsigten til helbredelse.. i strid med FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf jf. BKI nr. 35 af 15/09/2009 Artiklerne 14 og 17. Artiklerne 14, 15 og 17 gælder borgerlige frihedsrettigheder, frihed fra tortur, som skal opfyldes straks. Jf. BKI nr /09/2009 Artikel 4. Generelle forpligtelser citat det første punkt:.. 1. Deltagerstaterne forpligter sig til at sikre og fremme den fuldstændige virkeliggørelse af alle

2 menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.. Jf. Artikel 4. det fjerde punkt citat: 4. Intet i denne konvention påvirker bestemmelser, som er bedre egnede til at virkeliggøre de rettigheder, der tilkommer personer med handicap, og som måtte være indeholdt i en deltagerstats lovgivning eller i folkeretten, som den er gældende for den pågældende stat. Menneskerettigheder eller grundlæggende frihedsrettigheder, der i medfør af love, konventioner, regler eller sædvane anerkendes eller eksisterer i en i denne konvention deltagende stat, må ikke begrænses eller fraviges under foregivende af, at denne konvention ikke anerkender sådanne rettigheder eller frihedsrettigheder eller kun anerkender dem i mindre omfang., citat slut. FN s Handicapkonvention Artikel 4, stk. 2 nævner sondringen mellem de forpligtelser, som påhviler staterne i opfyldelsen af økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder på den ene side, og borgerlige og politiske rettigheder på den anden side. Denne sondring er vigtig, idet den afgør, om konventionens forskellige forpligtelser skal opfyldes over tid eller straks. Det følger af bestemmelsen, at staterne skal sikre den fremadskridende fulde virkeliggørelse af de økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Det betyder, at økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder skal opfyldes over tid, og at staterne er forpligtede til hele tiden at forbedre gennemførelsen af sådanne rettigheder. Spørgsmålet om, hvor hurtigt et land skal opfylde økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, afhænger af landets ressourcer. Til forskel herfra er de borgerlige og politiske rettigheder umiddelbart gældende. Det vil sige, at borgerlige og politiske rettigheder skal være opfyldt og respekteret fra den dag, konventionen træder i kraft i de forskellige stater. Uberettiget frihedsberøvelse for mental retardering skal dømmes straks. Der er tale om borgerlige rettigheder (opfyldes straks). Jf. definitionen af borgerlige straks rettigheder gældende BKI nr. 30 af 29/03/1976 Bekendtgørelse af international konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder Artikel 3., men også Artikel 9., 1. citat: "Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må underkastes vilkårlig arrest eller frihedsberøvelse...". Frihed fra psykiatriske frihedsberøvelser iværksat af en læge alene for din helbredelses skyld (Gul) er en ny borgerlig og politisk straks ret vundet ved ratificering af BKI nr /09/2009. Den type behandling er ulovlig d.d.. Den rettighed kan gives straks. Send psykiatrifangerne hjem. Jf. rettighedsforholdet omtales, som en borgerlig frihedsret man kan krænke, af andre relevante love for en offentlig anklager i et evt. andet senere forløb af sagen. Jf. LBK nr af 24/10/2012 Straffeloven 26. kapitel omhandlende forbrydelser mod den personlige frihed 261. citat Den, som berøver en anden friheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 år. Stk. 2. Sker det for vindings skyld, eller har frihedsberøvelsen været langvarig eller bestået i, at nogen uberettiget holdes i forvaring som sindssyg eller mentalt retarderet.. er straffen fængsel indtil 12 år.. Med andre ord dansk lov er virkelig klar til FN s Handicapkonvention. Den behøver ej inkorporering, som Folketinget har sagt. Retssikkerhed refererer i denne kontekst til borgernes beskyttelse overfor staten selv, garantierne mod overgreb og vilkårlighed i udøvelsen af statsmyndigheden. Regionerne har krænket klagerens borgerlige rettigheder. De borgerlige rettigheder kaldes også de civile rettigheder og beskytter den personlige frihed. Det vil med andre ord sige at myndighederne ikke kan fængsle borgere, medmindre det er strengt nødvendigt på grund af en alvorlig straffesag. Her påstås at siden ratificeringen af BKI nr. 35 af 15/09/2009 har denne form for tvangsbehandling været i strid med menneskeretten i Danmark. Politiet som er ekspert i frihedsberøvelser som følger lovens forskrifter har rundt regnet jf. den offentlige statistik om tvang i psykiatrien foretaget mellem og ulovlige frihedsberøvelser siden ratificeringen af BKI nr. 35 af 15/09/2009. Ifølge den nye retskilde fra FN må man kun frihedsberøve sindssyg eller ej i nødværge, og det er heller ikke nok lægen hævder personen er lige ved at dø. Personen skal true andre på livet før man må frihedsberøve sindssyg eller ej. Politiet må ej frihedsberøve mennesker alene med henvisning til

3 psykisk sydom. Konventionen indført thi behandlingen som her klages over, er virkelig en form for tortur. Konventionen er udarbejdet for at redde menneskeliv. Bemærk artikel 14 citat: eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse.. Man må kun frihedsberøve mennesker i nødværge, sindssyg eller ej. * Kort uddrag BKI nr. 35 af 15/09/2009. FN s Handicapkonvention Artiklerne 14, 15 og 17. Artikel 1 Formål..omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk.. funktionsnedsættelse.. (handicap) Artikel 14 - Frihed og personlig sikkerhed.. at enhver frihedsberøvelse følger lovens forskrifter, samt at eksistensen af et handicap i intet tilfælde kan berettige til frihedsberøvelse. Artikel 15 - Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Artikel 17 - Beskyttelse af personlig integritet.. Enhver person med handicap har ret til respekt for sin fysiske og psykiske integritet på lige fod med andre. Psykisk tortur i en nøddeskal er, at personer, som klageren, ikke vil indtage kemi for én sindssygedom, klageren ikke selv tror på alle år i træk.

4 De Danske Regioner har vildledt politiet og skal straffes i almen interesse for at lokke borgerne i farezonen velvidende og bevidst som om intet var hændt som om alt var godt og godgørende. Der er allerfarligst at være hos dem i psykisk sårbar situation: Region Hovedstadens Psykiatri har målt år 2007 at 1/3 af alle selvmord med forbindelse til psykiatrien foregår i et kort tidsrum, enten på lukkede afdeling eller i sygehusafsnit (hjemmet). Dit hjem regnes for sygehusafsnit (hjemmet) lige efter udskrivelse. Det er den højeste risiko. Den er ej analyseret i en kontekst af tortur på noget tidspunkt. En mærkelig form for tortur er FNs anklage. Risikoen for selvmord er størst under indlæggelse og umiddelbart efter udskrivelse, og en tredjedel af alle selvmord blandt psykisk syge optræder i de to perioder., Sundhedsstyrelsen (2007) Rådgivningsmateriale Visitation af Selvmordstruede side 20. Sundhedsstyrelsen (2007) vurdering af selvmordsrisiko forklarer sagsøgtes ondskab. Mennesket er en kønsspecifik selvmordsrisiko i psykisk sårbar situation i følge rådgivningsmaterialet fra Sundhedsstyrelsen (2007). Rådgivningsmaterialet er møntet på alle typer sundhedspersoner, herunder også plejepersonalet på de lukkede afdelinger. Materialet kan anvendes af sundhedsprofessionelle i andre organisationer eller af andre faggrupper med kontakt til selvmordstruede samt af studerende inden for disse områder, Sundhedsstyrelsen (2007) forordet. Det betyder, at man ikke behøver være specialist, som Dansk Selskab for Psykiatri, for at dømme sagen i en sundhedsfaglig kontekst. Det er nok bare at være almindeligt begavet for at vurdere sagen. En dommer, en journalist regnes for almindeligt begavet menneske i sagen. Det bør være nok til at bryde deres videns monopol på området, som udøves i svært tilgængelige værker. (Værket er online) og regnes derfor for gældende som hvis politiet stod i situationen, så kunne betjenten trygt læse deres materiale for at klæde sig bedre på til jobbet. Anmelderen har en række personlige grunde, herunder 272 dage i gul tvangsbehandling for sin helbredelses skyld i perioden , hvor hans mor har lokket ham hen til egen læge fordi hun har læst om helbredelse og vil det bedst for hendes søn. I stedet for har hun ham lokket i noget mærkeligt psykisk tortur behandling, som forfølger hendes søn resten af hans dage. Hun har det skidt med sig selv i dag fordi hun godt kan læse FNs engelsk som hendes søn giver hende at læse i dag. Hun fik kræft imens jeg var i tvangsbehandling og min far fik kræft imens jeg var i tvangsbehandling år Citat mit eksamensbevis: Statsvetenskap....Date of issue: 28 January Name (in Swedish) and status of awarding institution: LUNDS UNIVERSITET (State).. 5. Information on the function of the qualification 5.1 Access to further study: The degree gives access to postgraduate studies. Der står pt om min person, et geni, en samfundsforsker: "svært tankeforstyrret massive vrangforestillinger forpint identitetskonflikt storhedsgrad psykotisk paranoid skizofreni bipolar affektiv sindslidelse tydeligt paranoid tolkende psykotisk tankeindhold realitetsforstyrret selvovervurderende persekutoriske vrangforestillinger skitzoaffektiv psykose selvhenførende manglende logik megalomani nægter syns- og hørehallucinationer" Det betyder krig til døden os skiller! Jf. jeres egen plejeanbefaling på området henvendt til alle interesseret herunder også ikke-læger: Sundhedsstyrelsen (2007) vurdering af selvmordsrisiko: Mænd er psykisk sårbare overfor prestigetab i arbejdsrelateret og økonomiske forhold og psykisk sårbar overfor tvang som skriger til hele verden at han er mental retarderet, siderne 21-22: Forskellige risikofaktorer hos mænd og kvinder. For mænd har arbejdsrelaterede og økonomiske forhold større betydning for

5 selvmordsrisikoen end for kvinder..". Jf. psykiatriens rationale om mennesker er umenneskeligt:..mænd og kvinder reagerer forskelligt på sygdom. Men det taler man ikke om i psykiatrien af frygt for at virke diskriminerende., Socialpsykiatri 2009 nr. 6. Tabu - Tag Kønsbrillerne på. socialpsykiatri/udgivelser/ /2009/nr.-6-tema-tabu/tagkonsbrillerne-pa I bliver nød til at forstå at jeg vil have mit CV igen fra Psykiatrien, mænd er anderledes og slet ikke som tvangspsykiatrien tror. I må forstå, at hvis jeg ikke kan få ram på dem med loven eller public relations, så står jeg om år måske, måske ikke med opskriften på at komme dem til livs med et usynligt sværd, plantegift, et cetera en mega snedig måde, men det skulle undre mig meget hvis jeg ikke kan afvikle bare en af flere af kvinderne via deres evolutionspsykologi. Det sker med et diskursivt online/telefon-angreb rygte-bur lavet af ord som dårlig mor, vissent skød, et cetera bare for at lave knock out kvindehæren, som sidder i receptionen i Regionerne og hele tiden bliver nød til at skifte job, fordi de ikke kan tåle sandhed, nemlig at de udgør den største fare og risiko for selvmord, at de skal advare borgerne (pårørende og mennesker i en psykisk sårbar situation) i stedet for at lyve for dem, som dem der anklages i dag gør. Mvh. Søren Mikkelsen Ps. jeg ringer til jer og får sagsnummer på sagen og denne gang er der ingen tvangspsykiatri der kan komme os imellem ligesom det er sket de sidste mange gange. Denne gang får de kniven i retten, så de tør ikke.

6 BILAG: RETSSAGER VED BYRETTEN MED MIN HJÆLP Psykiatrisk patienter mod overlæge Bo Bojesen BS /2013 afvist som brud på Borgerlige frihedsrettigheder og dømt af Helsingør byret som en straffesag (afventer aflevering thi politiet har medvirket til ulovlige gule frihedsberøvelser, psykisk tortur) BS /2013 afvist brud på Borgerlige frihedsrettigheder og dømt af Helsingør byret som en straffesag (afventer aflevering thi politiet har medvirket til ulovlige gule frihedsberøvelser, psykisk tortur) BS /2013 afvist brud på Borgerlige frihedsrettigheder og dømt af Helsingør byret som en straffesag (afventer aflevering thi politiet har medvirket til ulovlige gule frihedsberøvelser, psykisk tortur) Afleveret en stævning Psykiatriske patienter mod overlæge Pernille Helmbæk (ingen svar, afventer 1. rykker) BS /2013 modtaget stævning med bilag , svar klage afgivet, svar klage, svar ej givet afvist eller forkyndelse (påbud om betaling af retsafgift) verserende BS /2013 modtaget stævning med bilag , svar klage afgivet, svar klage, svar ej givet afvist eller forkyndelse (påbud om betaling af retsafgift) verserende BS /2013 modtaget stævning med bilag , svar klage afgivet, svar klage, svar ej givet afvist eller forkyndelse (påbud om betaling af retsafgift) verserende Psykiatriske patienter mod overlæge Bo Bojesens arbejdsgiver Region Hovedstadens Psykiatri BS /2013 modtaget af Københavns byret, forkyndt, replik afgivet, Søren Mikkelsen verserende siden dom afvist. Ej dømt thi den er sand. Det er det højeste man som borger kan vinde i et retsopgør med staten. Borgerne er ingenting Staten er alt! Dvs. de tør ikke gøre det igen, thi så skal de dømme. Det er derfor brokhovederne i Taberfabrikken bliver ved med at komme med sager, bare som forsikring imod den lukkede afdeling i fremtiden. Det plejerne ikke på det Socialpsykiatriske bosted, det tør de ikke mere imod mine klienter. BS /2013 modtaget af Københavns byret, forkyndt, verserende siden Afleveret ny sag, ny sagsøger mod Region Hovedstadens Psykiatri, 500 kr. betalt retsafgift er en slags forsikring imod den lukkede afdeling. Afleveres snart ny sag på vej med ny sagsøger om gul tvang, kørestolsbruger gul tvang ca. 200 dage. Sagen kan anlægges jf LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven) 349, stk. 1, jf. 348, stk. 2, nr. 3. samt 259. Stk Stk stk Dommer bedes modtage og dømme sagen anlagt korrekt, som en civil retssag. Vi anerkender dommeren er specialist og professionel. LBK nr 1008 af 24/10/2012 Gældende (Retsplejeloven). Kapitel 24 Sagens parter 259. Enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv. Stk. 2. Retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand... Stk stk Hvor særlige hensyn taler derfor, kan retten dog beskikke parten en advokat. Sagen bør modtages i lyset af de nye oplysninger, som er den sagsøgtes pligt at vide besked om. De nye oplysninger, som har været gyldige 4 år, som er, at Danmark har ratificeret FN s Handicapkonvention BKI nr. 35 af 15/09/2009.

7 AD UTRUMQUE JURIST Jurist er ikke en beskyttet titel. Søren Mikkelsen anlægger den civile retssag med sagsøgerens samtykke højtideligt, som B.A. engelsk sprog Aalborg Universitet AAU. B.Sc. Statsvetenskap, Magister i Statsvetenskap / Master of European Politics, Lund University Sweden. The law in the Nordics is based on a few big but very important Christian values. Ad Utrumque (preparing for both) is latin. The idea is the seal of Lund below. The Lion (Scholar) reads the Christian Bibel in the year 1666 Ad Utrumque. He reads with his sword; preparing for legal war. Rhetorical reasoning in Ad Utrumque for answers to all questions argued in rhetorical reasoning Utramque Partem. Ad Utrumque is the academic exercise of preparing the argument for both sides of the question in legal war with Denmark s state. Lund University won the war Ad Utrumque with Copenhagen University 1660s founded 1479 Italian. The Italian Pope gave Copenhagen his permission Copenhagen attacked the Swedes in line with the Italian tradition of Machiavelli. Danish citizens 2013 attacking Denmark s State Ad Utrumque is an act that sees to change the history of Machiavelli by arguing that views of Machiavelli as either diabolic or good are not mutually exclusive. Rather, they represent two possibilities, two aspects of Machiavellian rhetorical politics. Their coexistence gives possibility for rhetorical reasoning in Utramque Partem which allows you to entertain both sides of a question (persuasion/coercion, good/evil, cure/torture) and can therefore serve your moral or immoral interests at the same time. Source: Rhetoric Professor, Victoria Kahn, Machiavellian Rhetoric: From the Counter-Reformation to Milton. Princeton: UP, Pp. xiv Since the evil one (sagsøgte) just entertains both sides in Utramque Partem (cure/torture) this was prepared for both. Note Lund Cathedral founded 1085 is not the Swedish State since the year The new Bishop of Lund (Scholar) was elected by the people of Lund Thus, law-breaking can once again be argued before Lund s Bishop as before in the union of Kalmar, as before in time, before the original University of Lund founded 1438 was destroyed by Copenhagen in They executed the best taxpayers and scholars in the union just because: "Do mon skreff 1525 ær des fridages dag sancti marcus dack vor lunden ein grøit iamer geschacht dar blift uffer de vifftien hondert døet, geschotten unde geslagen dat mongen de skonske viffter væl klagan." My translation: One Friday in March in the year 1525, 1500 men cried out as they were beaten to death. This the widows of Skara will complaint. It ends with the attack on Stockholm, Sweden, 1520, the attack on Lund The evil murder spiral kills all good men in business. Why kill a university? Lund University was founded in 1666 as a step in the process of making Skåne Swedish and to demonstrate the re-establishment of Swedish control. There had previously been a studium generale (the equivalent of a university college) for priests in Lund, founded in

8

FN s Handicapkonvention

FN s Handicapkonvention FN s Handicapkonvention Hvorfor er konventionen vigtig og hvordan? 4. februar 2012 Knud Kristensen Mit indlæg Hvorfor er konventionen vigtig for os? Er vi handicappede? Hvilke konsekvenser har det? Påvirkningen

Læs mere

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund

* Sagsøgeren Rubrik 1 Navn, adresse og eventuelt telefonnummer Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Side 1 af 8 Stævning Om udfyldning af blanketten se vejledningen Stævning skal indleveres med 1 kopi for hver sagsøgt Bilag skal indleveres med et sæt kopier pr. stævning Rubrikker markeret med * skal

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Frederik Rechenback Enelund, og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Frederik Rechenback Enelund, fre@sum.dk og jurpsyk@sum.dk I N S T I T U T F O R M E N N E S K E R E T T I G H E D E R W I L D

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. februar 2009 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2009-0091-0223 Dok.:

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att: Sanne Have Sendt til: med kopi til og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att: Sanne Have Sendt til: sum@sum.dk med kopi til sah@sum.dk og lifr@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ.

Tvang i psykiatrien. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Tvang i psykiatrien Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Redigeret af AMJ. Spørgsmål Hvornår er man sindssyg? Hvornår er man sindssyg nok til at blive tvangsindlagt el./og behandlet? Hvem

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

afholdt d. 26. august 2009

afholdt d. 26. august 2009 Juridiske forhold vedr. isolation Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen E: ehe@sst.dk T: 72 22 77 96 Relevante regelsæt Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Epidemiloven)(alment farlige

Læs mere

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud.

Efterfølgende redegøres der for reglerne om anvendelse af magt overfor elever i folkeskolen herunder SFO tilbud. Vejledning om Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god ro og orden i folkeskolen nr. 320 af 26. marts 2010 i medfør at lov om folkeskolen, LBK. Nr. 593 af 24. juni 2009 52. Vejledningen gælder

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SOLISTEN - psykose på det store lærred

SOLISTEN - psykose på det store lærred SOLISTEN - psykose på det store lærred PsykInfo 5. marts 2013 Ledende overlæge, Psykiatrien Øst Region Sjælland Litteratur Skizofreni og andre psykoser Psykiatrifonden 2011 ISBN: 978-87-90420-79-6 Litteratur

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv Indflytning i plejebolig - et retssikkerhedsmæssigt perspektiv - juridiske og praktiske udfordringer DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Flytningen til et passende botilbud skal medføre en klar

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler.

Generelt finder vi, at forslaget indeholder en række forbedringer, men der er ting, der ikke er gode nok, og der er ting, som vi synes mangler. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K E-mail: sum@sum.dk Cc: sbpe@sum.dk 20. august 2014 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N

V E D R Ø R E N D E H Ø R I N G O V E R F O R S L A G T I L I N A T S I S A R T U T L O V O M F Ø R T I D S P E N S I O N Naalakkersuisut Departementet for Familie og Justitsvæsen iian@nanoq.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 7 9 M O B I L 3 2 6 9 8

Læs mere

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE

FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE FN s VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE Vedtaget og offentliggjort den 10. december 1948 af De forenede Nationers Generalforsamling INDLEDNING Da anerkendelse af den mennesket iboende værdighed

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning

Forslag til folketingsbeslutning Fremsat den {FREMSAT} af social -, børne og integrationsminister Annette Vilhelmsen Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af den valgfri protokol af 13. december 2006 til konventionen

Læs mere

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark.

Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Notat om internationale regler og retningslinjer for udsendelse af afviste asylansøgere og andre uden lovligt ophold i Danmark. Udarbejdet af Dorte Smed, december 2008. Indledende bemærkninger Det er almindeligt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

FN s handicapkonvention

FN s handicapkonvention PÆDAGOGISK FN s handicapkonvention Rettigheder for personer med handicap Indhold Indledning 3 Artikel 1 5 Formål Artikel 3 6 Gererelle principper 6 Artikel 19 8 Retten til et selvstændigt liv og til at

Læs mere

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse -----

Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- FOA - konference Selvbestemmelse, omsorgspligt og omsorgsmagt Selvbestemmelse i dagligdagen grundlæggende rettigheder i forhold til selvbestemmelse ----- Undtagelser adgangen til indgreb i selvbestemmelsesretten

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde

i psykiatrien og på det specialiserede socialområde Velkommen til høring om ETISKE DILEMMAER i psykiatrien og på det specialiserede socialområde MarselisborgCentret P.P. Ørums gade 11, Aarhus 12. januar 2012 kl. 13.00 16.00 Dørene åbnes kl. 12.30, hvor

Læs mere

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N

H Ø R I N G S S V A R V E D R. Æ N D R I N G A F S T R A F F E L O V E N Justitsministeriet strafferetskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 0 3 M O B I L 3 2 6 9 8 8 0 3 C BA@HUMANR I G H T

Læs mere

Forensic Psychiatry in Denmark

Forensic Psychiatry in Denmark Forensic Psychiatry in Denmark Current statement 8th-nsfp Forensic Psychiatry in Denmark Danish Legislation (short version) Numbers Research Trends and Challenges Forensic psychiatry in Denmark 1 Forensic

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsudvalget 2012-13 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 140 Offentligt (01) DET TALTE ORD GÆLDER Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål Q vedr. Irak-retssagerne (operation Green Desert), forældelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Kapitel 1. Indledning. 1.1 Læsevejledning

Kapitel 1. Indledning. 1.1 Læsevejledning Kapitel 1 Indledning Quick-guides eller læse-let pjecer Dette kapitel indeholder dels en læsevejledning til bogen, dels en diskussion af bogens terminologi (hvorfor anvender vi de begreber vi gør i bogen?).

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og militær straffelov 2007/2 LSF 98 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0596 Fremsat den 12. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale

Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater. Straffesager mod sundhedspersonale Til samtlige politikredse og regionale statsadvokater DATO 26. no v e m be r 20 1 5 J O U R N A L N R. RA- 2 0 15-820- 0 0 28 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K R I V E L S E R S A G S B EH A N DL

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Tilgængelighed eller universel design?

Tilgængelighed eller universel design? Tilgængelighed eller universel design? SBi tilgængelighedsseminar 16. juni 2009 Camilla Ryhl, arkitekt MAA, seniorforsker Tilgængelighedens rationalitet: Fase 1: Begreber, definitioner og udfordringer

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Juridisk kompetence CRPD. Ordforklaring: CRPD Conventions on Rights of Persons with Disabilities, på dansk FN s Handicapkonvention. Psykisk sygdom regnes for et mentalt handicap. FN-folk og FN's Højkommissær

Læs mere

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog

FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog FN Konvention om barnets rettigheder - på et børnevenligt sprog Rettigheder er ting alle børn skal have muligheder for at gøre. Alle børn har de samme rettigheder. Disse rettigheder er nedskrevet i FNs

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011

University Colleges. Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard. Publication date: 2011 University Colleges Sådan kan du hjælpe dit barn med lektierne! Kristensen, Kitte Søndergaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication Citation for

Læs mere

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder

OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder OPLÆG ved Det Centrale Handicapråd - Kursus om FN s Handicapkonvention Af Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder Onsdag den 5. december 2007, kl. 10.00-15.00, Ingeniørforeningens Mødecenter,

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer]

APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] 000101 APPENDIX [11/17 årsagsforklaringer] Partshøring af 27. oktober 2014 for sigtelse og tilhold 13. august 2014, Vestegnens Politi, påstand om dødstrusler vha. e-mail - straffelovens 119 stk. 1. 000102

Læs mere

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne.

Dommen er affattet uden en fuldstændig sagsfremstilling i medfør af 366a, stk. 2, i retsplejeloven for Færøerne. DOM Afsagt den 15. januar 2014 i sag nr. BS 1971/2010: Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK-3400 Hillerød mod Færøernes Landsstyre c/o Heilsumálaráðið Eirargarður 2 100 Tórshavn og Heilsumálaráðið Eirargarður

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011)

Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmeldelse UVVU SFU af Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases Epidemological Studies of Suicidality, (2011) Anmelder: Søren Mikkelsen Bellisvej 5 3600 Frederikssund Telefon 2241 7502 E-mail:

Læs mere

En kort præsentation af CPT

En kort præsentation af CPT En kort præsentation af CPT Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Nedværdigende Behandling eller Straf (CPT) Forebyggelse af mishandling af frihedsberøvede personer i Europa

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret jm@jm.dk S T R A N D G A D E 5 6 1 4 0 1 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M A N R I G H T S. D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde

Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Lovgivningen omkring pårørendesamarbejde Psykiatri og Handicap Den 7. oktober 2014 Program Selvbestemmelsesretten Værgemål Servicelovens bestemmelser Tavshedspligten Selvbestemmelsesretten En grundlæggende

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 17. september 2013 Sag 135/2013 (1. afdeling) A, B, C, D, E og F (advokat Christian Harlang for alle) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication

Danskernes Rejser. Christensen, Linda. Publication date: 2011. Link to publication Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2016 Danskernes Rejser Christensen, Linda Publication date: 2011 Link to publication Citation (APA): Christensen, L. (2011). Danskernes Rejser Technical University

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere