QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq"

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliussaq nr. 2 Kangaatsiaq pillugu Kommunemi pilersaarut tapiliussartalik Tillæg nr. 2 Kommuneplan for Kangaatsiaq med tillæg Immikkoortumut -mut imm. ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område KAT 0900 Tapiliut nr. 2 Tillæg nr. 2

2 IMARISAI INDHOLD 2

3 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT 4 AALAJANGERSAKKAT PINGAARNERIT 6 1 Siunertaa 6 2 Sumiiffiup killilersornera 6 3 Atuineq 6 4 Sanaartukkap suussusaa, annertussusaa inissisimaneralu 7 5 Initussuseq 7 6 Eqqissisimatitat imaluunniit eriagisassanngortitat 7 7 Isumannaallissaanermut killeqarfiit 8 8 Angallannermi kiffartuussineq 8 9 Illoqarfimmit nutarsaaneq iluarsartuinerlu 8 10 Allissutaata sukkassusaa 8 11 Aalajangersakkat immikkut ittut 8 AALAJANGERSAKKAT ITISILIKKAT 9 12 Sanaartorfiup inissisimanera annertussusaalu 9 13 Sanaartorfiup silataata ilusaa 9 14 Aqqusineqarneq, pisuinnarmik aqqusineqarneq 9 biilillu uninngasarfii 9 15 Nunaminertat atoriaannaat sunngiffimmilu atortut 9 16 Ledninginut tunngasut 9 17 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut 9 18 Sanaartorfiup atatiinnarnera Pinngortitamik illersuinermut tunngasut Nunamik atuinermut tunngasut Ataatsimut atortut teknikkikkullu atortut Peqatigiiffiit aningaasaqarnermullu tunngasut Avatangiisinut tunngasut Innaallagissamik annikitsumik atuinermik sanaartorneq Aalajangersakkat immikkut ittut 11 ILEQQOREQQUSALIORNEQ 13 NASSUIAAT 15 Tunuliaqut 15 Oqaluttuassartaa 15 Siunissami imaqqortussusissaq 15 Sumiiffiup ilaa ullumikkut 17 Sumiiffiup ilaata avatangiisai 17 Kommunemi pilersaarutitut tapiliussap siunertaa 17 Kommunemi pilersaarutitut tapiliussap imarisaa 17 Allamik pilersaarusiornermut tunngasut 17 Avatangiisinut tunngasut 19 Eqqartuussiveqarnermut tunngasut 19 Iliveqarfiup sanaartornissaanut tunngaviit 21 TAPILIUSSAQ 1 Sumiiffiup ilaa -mik atuineq 22 INDHOLD VEJLEDNING 4 OVERORDNEDE BESTEMMELSER 6 1 Formål 6 2 Områdets afgrænsning 6 3 Anvendelse 6 4 Bebyggelsens art, omfang og placering 7 5 Restrummelighed 7 6 Fredede eller bevaringsværdige træk 7 7 Sikkerhedszoner 8 8 Trafikbetjening 8 9 Byfornyelse og sanering 8 10 Udbygningstakt 8 11 Særlige bestemmelser 8 DETALJEREDE BESTEMMELSER 9 12 Bebyggelsens placering og omfang 9 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 9 14 Vej- og sti- og parkeringsforhold 9 15 Friarealer og fritidsanlæg 9 16 Ledningsforhold 9 17 Ubebyggede arealer 9 18 Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold Jordbrugsforhold Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Lavenergibebyggelse Særlige bestemmelser 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING 13 REDEGØRELSE 15 Baggrund 15 Historie 15 Fremtidig kapacitet 15 Delområdet i dag 17 Delområdets omgivelser 17 Kommuneplantillæggets formål 17 Kommuneplantillæggets indhold 17 Forhold til anden planlægning 17 Miljøforhold 19 Retsvirkninger 19 Princip for kirkegårdens anlæggelse 21 BILAG 1 Anvendelse Delområde 22 3

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: - nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma - nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaani siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: - kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit - kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataat simik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit - kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit - ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip piler saarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isu-mannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i Kommunen og give borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for Kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for Kommunen under ét samt hovedstrukturer for Kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel, hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder. Hvornår laves der en kommuneplan? Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge, om; - der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller - der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller - der skal foretages en revision af geografiske områder i Kommunen, eller - kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige byggeeller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekom- 4

5 ILITSERSUUT VEJLEDNING Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Pisortatigoortumik saqqummiussaq Kommunep pilersaarutaanut tapiliussaq nr.2 Kommunep pilersaarutaanut Kangaatsiamut tapi-liussartalerlugu, Sumiiffiup ilaanut, Iliveqarfik, pisortatigoortumik nalunaarutaavoq ull Paasissutissat erseqqinnerusut: Qaasuitsup Kommunia Pilersaarusiornermut Immikkoortoqarfik Kommuneqarfiup Allaffia Postboks Ilulissat. me eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommune-plantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejen-domme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Offentlig bekendtgjort Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan for Kangaatsiaq med tillæg, Delområde Kirkegård er offentligt bekendtgjort den Nærmere oplysninger: Qaasuitsup Kommunia Planafdelingen Rådhuset Postboks Ilulissat 5

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Tullinnguuttumi Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqartarnerat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu kommunip pilersaarutaanut tapiliummi matumani immikkoortortap ilaanut malittarisassiat pingaarnerit annikitsortalersukkallu Kommunalbestyrelsip aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. OVERORDNEDE BESTEMMELSER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Siunertaq 1.1 Kommunemi pilersaarutitut tapiliussap siunertaraa: Kangaatsiap iliveqarfiata allineqarnissaanut peri arfissiinissaq. 2 Isumiiffiup killilersornera 2.1 Sumiiffiup ilaa najukkami pilersaarummi nunap assingani takutinneqartutuut killilersorneqassaaq. Sumiiffik tamakkerlugu 4926 m2-imik annertussuseqarpoq. 2.2 Sumiiffiup ilaa imatut agguataarneqassaaq: Ataasiakkaatut pilersaarut 1 (670 m²) Ataasiakkaatut pilersaarut 2 (375 m), Ataasiakkaatut pilersaarut 3 (1250 m²) Ataasiakkaatut pilersaarut 4 (1550 m²) Ataasiakkaatut pilersaarut 5 (220 m²) Sumiiffiit ataasiakkaat Tapiliussaq 1-imi takutinneqarput. 3 Atuineq 3.1 Sumiiffik ilivitsutut iliveqarfittut atorneqassaaq atortorissaarutai ilanngullugit. 3.2 Sumiiffiit immikkoortui 1,2,3 aamma 4 iliveqarfissaavoq atortorissaarutai ilaliullugit. 3.3 Sumiiffiup immikk.1-mi nutaamik ilisisoqassanngilaq allatigulluunniit suliniartoqarani imermut mingutitsisinnaasumik, sumiiffik imeqarfiup killingata iluaniimmat. 3.4 Sumiiffiup immikk.5-mi tikittarfittut, umiatsianut puttasumut allatulluunniit atorneqassaaq ilisinermut sunngiffimmiluunniit 1 Formål 1.1 Kommuneplantillæggets formål er: at give mulighed for udvidelse af Kangaatsiaq kirkegård. 2 Områdets afgrænsning 2.1 Delområdet afgrænses som vist på delområdekortet. Området er i alt 4926 m Delområdet opdeles i følgende detailområder: Detailområde 1 (670 m²) Detailområde 2 (375 m²) Detailområde 3 (1250 m²) Detailområde 4 (1550 m²) Detailområde 5 (220 m²) Detailområderne er vist på Bilag 1. 3 Anvendelse 3.1 Området som helhed må anvendes til kirkegård med dertil hørende faciliteter. 3.2 Detailområde 1,2,3 og 4 er udlagt til kirkegård med tilhørende faciliteter. 3.3 I detailområde 1 må ikke foregå nye begravelser eller andre aktiviteter, der kan forurene vandet, da området er indenfor vandspærrezonen 3.4 Detailområde 5 må anvendes til 6

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER sammisassaqartitsivittut. 3.5 Sumiiffiit immikkoortuini 1,2,3,4 aamma 5-mimi nunaminertaliussaqarpoq aqqutissiassanik. 3.6 Sumiiffimmut tamarmut atuuppoq, containerinik assigisaanilluunniit inissiinerit tamarmik aatsaat Qaasuitsup Kommunia akuersiteqqaarlugu pissammat. 3.7 Qaasuitsup Kommuniani qimmeqarnermut aalajangersakkat atuuttut sumiiffiup immikkoortuini tamani atuuppoq. 4 Sanaartukkap suussusaa, annertussusaa inissisimaneralu 4.1 Sumiiffiit immikkoortui sanaartorfissiaanngillat sumiiffimmili annikikitsunik teknikimut atugassianik immikkut ittumik pilersitsisoqarsinnaavoq. 5 Inissaqassutsip sinnera 5.1 initussusaa eqqarsaatigalugu ilivinut 700-t missaannut inissaqarpoq. Iliveqarfimmi pioreersumi, 1951-imi sanaami, ilivit nik inissaqarpoq. Iliveqarfimmi 1997-imi sanaajusumi 50-it missaanni inissaqarpoq, tamatumalu nuullugu allinissaa naatsorsuutigineqarsinnaalluni. Kangaatsiami toqusut ilineqartarnerisa agguaqatigiisinneri naatsorsorsimasat aallaavigalugit, sumiiffiup ilaatut pilersaarummi iliveqarfik ukiuni 130-ni atorneqarsinnaasutut naatsorsorneqarsimavoq. 6 Eqqissisimatitat imaluunniit eriagisassanngortitat 6.1 Sumiiffiup ilaani sanaartornermut atatillugu qanga atortorisimasanik nassaartoqassappat, soorlu najugaqarfikut, qimatulivikut, tupinut atortut, ilivit imaluunniit ujaqqat aaqqissuussat, sanatitsisup Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu attavigissavaa. 6.2 Qanga atortorisimasat soorlu najugaqarfikut, qimatulivikut, tupinut atortut, ilivit imaluunniit ujaqqat aaqqissuussat ajortinneqassanngillat imaluunniit takujuminaallisarneqassanngillat. anløbsplads, bådebro og lignende til begravelse og fritidsaktiviteter. 3.5 Der er udlagt arealer til sti mellem detailområde 1,2,3,4 og Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 3.7 De til enhver tid gældende bestemmelser for hundehold i Qaasuitsup Kommunia gælder inden for delområdeplanens område. 4 Bebyggelsens art, omfang og placering 4.1 Delområdet er overordnet friholdt for bebyggelse, men der kan undtagelsesvis opføres mindre tekniske anlæg i området. 5 Restrummelighed 5.1 Der er en restrummelighed på cirka 700 grave. På den eksisterende kirkegård fra 1951 er der mellem grave. På kirkegården fra 1997 er der cirka 50 grave, som kan forventes skal flyttes til den nye udvidelse. I denne delområdeplan er der kapacitet til begravelser i cirka 130 år beregnet ud fra gennemsnitligt antal dødsfald i Kangaatsiaq. 6 Fredede eller bevaringsværdige træk 6.1 Findes der inden for delområdet i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder fortidsminder som bopladser, vinterforråds depoter, teltringe, grave eller andre stensæt ninger, skal bygherre kontakte Nunatta Katersugaasivia Allagaate qarfialu (Grønlands National museum og Arkiv). 6.2 Fortidsminder som bopladser, vinter for rådsdepoter, teltringe, grave eller andre stensætninger må på ingen måde beskadiges eller skæmmes. 7

8 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 7 Isumannaallissaanermut killeqarfiit 7.1 Sumiiffiup immikk.1 erngup katersiviata iluaniippoq taamaattumillu tamaani suliniutinik in-gerlatsisoqas sanngilaq imermik mingutitsisinnaasumik. 8 Angallannermi kiffartuussineq 8.1 Pisuinnaq, umiatsiamik, qimussimik imaluunniit snescooterinik sumiiffik orninneqarsinnaavoq. 9 Illoqarfimmit nutarsaaneq iluarsartuinerlu 9.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 10 Allissutaata sukkassusaa 10.1 Sumiiffik imatut tulleriaarinikkut ineriartortinneqas saaq: ataasiakkaatut sumiiffik 1, ataasiakkaatut sumiiffik 2, ataasiakkaatut sumiiffik Malittarisassat immikkut ittut 11.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 7 Sikkerhedszoner 7.1 Detailområde 1 ligger indenfor et vandindvindingsområde, og der må derfor ikke finde nogen aktiviteter sted indenfor dette område, som kan forurene vandet. 8 Trafikbetjening 8.1 Ankomst til området kan ske til fods, med båd, hundeslæde eller snescooter. 9 Byfornyelse og sanering 9.1 Ingen særlige bestemmelser 10 Udbygningstakt 10.1 Området skal udvikles i følgende rækkefølge: detailområde 2, detailområde 3, detailområde Særlige bestemmelser 11.1 Ingen særlige bestemmelser

9 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT 12 Sanaartorfiup inissisimanera annertussusaalu 12.1 Illut mikinerusut soorlu transformereqarfiit, teknikkikkut illut assigisaallu sumiiffimmi sanaartorneqarsinnaapput Piumasaqaatit naammasseqqaatsinnagit, sanaartornerit aallartinneqarsinnaanngillat: Nunagissaanermut sulinerit naammassineqaqqaar tariaqarput, takuuk Sanaartorfiup silataata ilusaa 13.1 Sanaartukkat minnerusut avatangiisaannut naleqqussarneqassapput Sanaartortoqassappat portunerpaaq ataatsimik quleqassaaq Sanaartukkat nutaat qisunnik sanaajussapput ersarissunik qalipanneqarsimassallutik, qaliap uinganeri assigiillutik qalissiaallu taartuullutik. 14 Aqqusineqarneq, pisuinnarmik aqqusineqarneq biilillu uninngasarfii 14.1 Sumiiffiup ilaani 4D-mi pisuinnarnut aqqusiniliortoqarsinnaavoq, tapiliussami takutinneqartutuut Ataasiakkaatut sumiiffimmi 5-imi kuuffissamik assigisaanilluunniit sanaartortoqarsinnaavoq DETALJEREDE BESTEMMELSER 12 Bebyggelsens placering og omfang 12.1 Mindre bygninger såsom transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan undtagelsesvis opføres i området Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf Bebyggelsens ydre fremtræden 13.1 Eventuelle mindre bygninger skal tilpasses omgivelserne Ny bebyggelse må højst opføres i 1 etage Nye bygninger skal fremstå med træbeklædning i malede klare farver og med saddeltag beklædt med mørkt tagpap. 14 Vej-, sti- og parkerings forhold 14.1 Der kan etableres stier i delområde 4D, som vist på bilag Der er mulighed for anlæggelse af anløbsbro el. lignende i detailområde Nunaminertat atoriaannaat sunngiffimmilu atortut 15.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 17 Nunaminertat sanaartorfiunngitsut 17.1 Sumiiffiit immikk.2,3 aamma 4 ilivernut atorsinnaapput nunaminertat nalunaaqqutsersukkat arsakunut aamma ilitsiviusinnaapput sanningasanullu eqqaaniutinut. Sumiiffimmi uninngaartarfeqassaaq, issiaartarfiit, nunap naasui 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Ingen særlige bestemmelser 16 Ledningsforhold 16.1 Ingen særlige bestemmelser 17 Ubebyggede arealer 17.1 Detailområde 2,3 og 4 må anvendes til gravpladser, friareal til afmærkede pladser til nedsættelse af urner og til opsættelse af mindekors. 9

10 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER illoqarfimmi pequtsersuutit kusanartuliallu Ataasiakkaatut sumiiffiit qaqortunik ungaluusalerlugit killilersorneqassapput Ilivit sinaat nunami ersissapput. Ilivit killingi kussiaqassapput, ujaqqat, sukat qaqortut imaluunniit ungaluusat qaqortut Nunaminertat sanaartorfiunngitsut ilivit aqqusernillu silataaniittut pissusissamisut issapput Nuna pioreersoq sanaartorfimmi pisariaqanngitsumik ajortisarneqassanngilaq, sanaartornermili ajortissimappata sanaartoreernerup kingorna aaqqinneqassapput, tamatumanilu qaartiterinermi ujaqqat piiarneqarlutik Iliveqarfiup silataani qaartiterinissat kommunalbestyrelsep akuersineratigut taamaallaat pissapput (assaanissamut akuersissut) 18 Sanaartorfiup atatiinnarnera 18.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 19 Pinngortitamik illersuinermut tunngasut 18.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 20 Nunamik atuinermut tunngasut 20.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 21 Ataatsimut atortut teknikkikkullu atortut 21.1 Sumiiffiup iluani sanaartornermi teknikkimut tunngasut inissinneqarsinnaapput, tamatumani imaarsaaviit assigisaalu. Tamakkuninnga inissiinerit Qaasuitsup Kommunianit akuersissummik peqqaarluni pissapput, inissinneqarnissaanullu sumiiffimmut takujuminarsaatinnagit inissinneqassallutik Masarluk faskinamik milluarneqassaaq (qooqqinnerit ujagattallit) 12.3 Iliveqarfiup sinaatigut sinerlugu kussiortoqassaaq. I området må der være opholdsplad ser, bænke, parkbeplantning, byrumsmøblement og kunst Detailområderne skal afgrænses af hvidt stakit Gravpladsernes udstrækning skal være synlig i terrænet. Gravpladsernes afgrænsning skal således markeres med grøft, natursten, hvid malede stolper eller hvidt stakit Ubebyggede arealer udenfor gravpladser og stier, skal fremstå i naturtilstand Eksisterende terræn må ikke beskadiges unødigt under anlægsarbejder, og eventuelle terrænbeskadigelser skal retableres ved anlægsarbejders afslutning herunder fjernelse af springsten fra sprængninger Sprængninger og opgravninger uden for selve gravpladsen må kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse (opgravningstilladelse) 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser 19 Naturbeskyttelsesforhold 19.1 Ingen særlige bestemmelser 20 Jordbrugsforhold 20.1 Ingen særlige bestemmelser 21 Fællesanlæg og tekniske anlæg 21.1 Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder pumpestationer eller lignende. Placering af disse skal ske i samråd med Qaasuitsup Kommunia, og de skal placeres så de ikke virker skæmmende for områdets som helhed Overfladevand skal bortføres via om fangsdræn i faskiner (stenfyldte render) 12.3 Langs kirkgården skal udlægges areal til grøft. 10

11 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 22 Peqatigiiffiit aningaasaqarnermullu tunngasut 22.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 23 Avatangiisinut tunngasut 23.1 Nunami immiineq ileqqussaatullu aaqqiineq atortussanik uumassuseqanngitsunik, imermik mingutsitsisinnaanngitsunik taamaallaat suliaqartoqassaaq. Immiinissamut atortussat soorlu betonnimik imaqarpata, oqartussanit susassaqartunit akuersissummik peqqaarluni pissaaq Assaanermut atatillugu sumiiffimmi mingutsitsinermik naammattuuigaanni, mingutsitsinerup suussusaa annertussusaalu Qaasuitsup Kommuniani Avatangiisinut immikkoortortaqarfik ernilluni saaffiginniffigineqassaaq. Eqqagassanik avatangiisinut navianaateqartunik piiaaneq, soorlu nuna uuliakoorfik, kommunemi eqqagassanut maleruagassat tamannalu pillugu inatsisit atuuttut naapertorlugit pissaaq. 24 Innaallagissamik annikitsumik atuinermik sanaartorneq 24.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 25 Aalajangersakkat immikkut ittut 25.1 Immikkut ittumik aalajangersagaqanngilaq 22 Foreninger og økonomiske forhold 22.1 Ingen særlige bestemmelser 23 Miljøforhold 23.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale, som ikke indeholder stoffer der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale fx beton må godkendelse indhentes hos relevante myndighed Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Qaasuitsup Kommunias Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljøfarligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. 24 Lavenergibebyggelse 24.1 Ingen særlige bestemmelser 25 Særlige bestemmelser 25.1 Ingen særlige bestemmelser 11

12 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER

13 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunep tapiliussartaanut ilassut nr.2 Sanaartornermut, Avatangiisinut Angallannermullu ataatsimiittitaliamit ulloq inaarutaasumik akuerineqarpoq. Kommunep tapiliussartaanut ilassut nr.2 pisortatigoortumik saqqummiunneqarpoq ulloq VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 2 er endeligt vedtaget af Udvalg for Anlæg, Miljø og Trafik den Kommuneplantillæg nr. 2 er offentliggjort den Bendt B. Kristiansen, Nick Nielsen Sanaartornermut Avatangiisinutlu pisortaq Formand for Udvalg for Anlæg, Miljø og Trafik Direktør for Anlæg og Miljø 13

14 NASSUIAAT REDEGØRELSE 1997-imi sananeqarpoq Anlagt imi sananeqarpoq Anlagt 1951 Iliveqarfik nutaannginneq Ældste kirkegård Kangaatsiami iliveqarfiit pingasut pioreersut. De 3 eksisterende kirkegårde i Kangaatsiaq. Qoorumi Nukissiorfiit illuutaata tungujortup tunuatungaaniippoq iliveqarfik 1951-imi sanaaq I dalen bag Nukissiorfiits blå bygning ligger kirkegården fra 1951 Iliveqarfik 1951-imeertoq Nukissiorfiit illuutaata tungujortup tunuatungaani inissisimavoq. Kirkegården fra 1951 ligger i en dal bag Nukissiorfiits blå bygning. 14

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Iliveqarfiup 1951-imeersup allineqarnissaanut tunuliaqutaavoq, iliveqarfiup (1997-imi sanaaq) nutaanerpaap kuuffilersorneqarnissaa tulluutinngimmat iliveqarfittut atorneqarnissaa tulluutinngilaq. Taamaattumik ilagiit sinniisaata kissaataat, iliveqarfiup 1951-imeersup allineqarnissaanut tunngasoq, Qaasuitsup Kommuniani Sanaartornermut, Avatangiisinut Angallannermullu Ataatsimiititaliap tusaallugu malinniarsimavaa. OQALUTTUASSARTAA - Kangaatsiami iliveqarfiit pingasut Kangaatsiami iliveqarfiit pingasuupput, taakkulu nunap assingata illuatungaani takuneqarsinnaapput. Iliveqarfik nutaannginneq illoqarfiup qeqqatungaani qaqqami inissisimavoq. Iliveqarfik nutaannginnerup allineqarnissaanut tulluutinngilaq, tassa nunataa ujaraannagajassuummat, nunataalu atuarnermut atatillugu ornittakkatut atorneqartarmat assigisaannullu. Iliveqarfik nutaannginnerup tullia 1951-imeerpoq qoorumiillunilu. Iliveqarfiup allineqarnissaa tulluuppoq, nunataa sivingasuummat issoqarlunilu. Iliveqarfik 1997-imeersoq illoqarfimmiit ungasinnerpaatut inissisimavoq qullasittumi. Iliveqarfik nunaminertami sioraqarfimmi inissisimavoq, ujaqqallu nunataata ataaniittut itersaqartitsisarput, taamaalilluni nunaminertaq masalersarluni, pingaartumik upernaakkut. Imaajartarnissaa akisussaqaaq ajornakusoorlunilu. Ilivit 50-it missaanniittut iliveqarfiup affangajaaniipput. Ilagiit sinniisaat naapertorlugit, periarfissaqalerpat ilivit qoorumut nuunneqarnissaat ilaqutariit kissaatigissagaat. - Angalaneq kingulleq, tikinnermut tunngasut Kangaatsiami toqusup angallannera ilaqutariit namminneq imaatigut umiatsiamik qoorup naqqatigut imaluunniit qamutinik snescooterinilluunniit qaqqakkut iliveqarfiliaattarpaat. Sumiiffiup ilaani pilersaarut naapertorlugu, qoorup naqqatigut iliveqarfiup tungaanut tikinnissaq ajornaatsuuniassammat aqquserniornissaq periarfissaavoq. SIUNISSAMI IMAQQORTUSSUSISSAQ Nunaminertap nutaap takutinneqarnerani paasinarsivoq, iliveqarfiup allineqarnerani ukiuni 130-ni tulliuttuni suli atorneqarsinnaalissaasoq. Kangaatsiami inuit sisamat tallimallu akornanni ukiumut toqusartut naatsorsorneri REDEGØRELSE BAGGRUND Baggrunden for at udvide kirkegården fra 1951 er at den nyeste kirkegård (1997) har vist sig at være uegnet til begravelsesformål, da kirkegården ikke kan drænes tilstrækkeligt. Qaasuitsup Kommunia, Udvalg for Anlæg, Miljø og trafik har derfor valgt at følge menighedsrådets ønske om, at skabe mulighed for at udvide kirkegården som blev indviet i HISTORE - 3 kirkegårde i Kangaatsiaq Der er i alt 3 kirkegårde i Kangaatsiaq, hvilket kortet på modsatte side viser. Den ældste kirkegård ligger centralt i byen tæt ved fjeldtoppen. Denne kirkegård egner sig ikke til udvidelse, da terrænet her er præget af klipper, og området bliver brugt til skoleudflugter og lign. Den næstældste Kirkegård fra 1951 ligger i en større dal. Denne kirkegård egner sig til udvidelse da terrænet er let skrånende og med tørv. Kirkegården fra 1997 ligger længst væk fra byen højt i terræn. Kirkegården er placeret på et sandet areal, men klipperne under terrænet danner en lunke, så arealet er vådt, særligt om foråret. Det vil være bekosteligt og vanskeligt at afvande den. De cirka 50 grave optager knapt halvdelen af kirkegårdens areal. Ifølge menighedsrådet kan man forvente, at en del familier vil ønske at flytte gravstederne til kirkegården i dalen, når dette bliver muligt. - En sidste rejse, ankomstforhold I Kangaatsiaq transporterer afdødes familie selv den afdøde til begravelsespladsen enten via båd/slæde over vandvejen til dalens bund eller via slæde og snescooter over fjeldet. Delområdeplanen giver mulighed for at anlægge en sti fra dalens bund op langs kirkegården for at lette ankomsten til området. FREMTIDIG KAPACITET Et skøn af det nye areal viser, at den nye udvidelse vil være tilstrækkelig stor til at rumme fremtidige begravelser i de kommende 130 år. Det er beregnet ud fra, at der dør 15

16 NASSUIAAT REDEGØRELSE Iliveqarfimmiit kangianut qooroq isikkivigineqarpoq kujataatungaanullu imaanut Ippernallu Nunaat isikkivigineqarluni. Fra kirkegården er der udsigt over dalen mod øst og mod sydover havet til Ipernat Nunat (myggenes land). 16

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE aallaavigineqarput. Tamatumalu saniatigut inissat 30-t ilanngunneqarput, iliveqarfimmiit 1997-imi sanaajusumiit ilivinik iliveqarfimmut 1951-imi sanaajusumut nuussinissamik ilaqutariinniit kissaateqartoqassagaluarpat. SUMIIFFIUP ILAA ULLUMIKKUT Iliveqarfik qoorumiippoq angisuumi. Iliveqarfimmiit kangianut qooroq tamaat isikkiviuvoq kitaanullu imaanut Ippernat Nunaata tungaa isikkiviulluni. Iliveqarfik sumiiffiup ilaani pilersaarutip akuersissutigineqarneranili sumiiffiup ilaani D1-imiilerpoq. D1-i illoqarfiup avataani piumasamik pisinnaasaq nuna annertooq piuvoq. Matuminngali pilersaaruteqarnermi sumiiffiup ilaa pilersinneqassaaq, tamatumanilu taamaallaat iliveqarfik kisimi allissutissaalu piussapput. SUMIIFFIUP ILAATA AVATANGIISAI Qoorumi iliveqarfiup kitaatungaani sivingasumiippoq imeqarfik. Imeqarfimmut killeqarfiup iliveqarfik toraaqqavaa. Uani siunnersuummi siunnersuutigineqarpoq, imeqarfiup killeqarfia tapiliussaq 1-imisut takutinneqartutuut nuunneqassasoq. KOMMUNEMI PILERSAARUTITUT TAPILIUSSAP SIUNERTAA Najukkami pilersaarummi siunertarineqarpoq, iliveqarfiup 1951-imeersup allineqarnissaanut periarfissiinissaq qulakkiissallugu. KOMMUNEMI PILERSAARUTITUT TAPILIUSSAP IMARISAA Kommunemi pilersaarutitut tapiliussami siunertarineqarpoq, pisariaqartitat naapertorlugit ilivinermi inissaqartitsisarnissat Kommunalbestyrelsemit qulakkeerneqarnissaat. Iliveqarfiup pioreersup allineqarnissaanut atatillugu, sumiiffimmi pisuinnarnut aqquserniornissaq, uninngaarfigisartagassaliornissaq umiatsianullu taliffissaqarnissaq pilersaarusiami periarfissiivoq. ALLAMIK PILERSAARUSIORNERMUT TUNNGASUT Nunap pilersaarusiornera Kommunep tapiliussartaanut ilassut suliarineqarpoq Namm. Oqartussat nunap immikkoortuinut inatsisiliussai mianeralugit tassunga ilaatinneqarluni imermut imigassamut katersuiviit. cirka 4-5 mennesker pr. år i Kangaatsiaq. Der er medregnet ekstra pladser såfremt nogen skulle ønske at flytte grave fra kirkegården fra 1997 til den nye udvidelse af kirkegården fra DELOMRÅDET I DAG Kirkegården ligger i en større dal. Fra kirkegården er der udsigt mod øst over hele dalen og mod syd over havet til Ipernat Nunat (myggenes land). Kirkegården har indtil denne delområdeplans vedtagelse ligget i delområde D1. D1 er betegnelse for det store fritholdte område udenfor byen. Men med denne plan skabes et nyt delområde, som udelukkende dækker kirkegården og kommende udvidelser. DELOMRÅDETS OMGIVELSER I dalen, hvor kirkegården ligger på vestskråningen, ligger en vandsø. Spærrezonen til vandsøen gennemskærer kirkegården. Dette forslag til delområdet foreslår at vandspærrezonen flyttes som vist på bilag 1. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Lokalplanen har til formål at sikre mulighed for, at der kan ske en udvidelse af kirkegården fra KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Formålet med kommuneplantillægget er, at Kommunalbestyrelsens kan sikre at, at der altid forefindes det nødvendige antal begravelses- og bisættelsespladser. I forbindelse med udvidelse af den eksisterende kirkegård giver planen mulighed for at der kan anlægges stier i området, pladser til ophold samt anløbsplads til både. Den gamle kirkegård, område 1 må ikke anvendes til aktiviteter som kan forurende vandet fx begravelsesformål. FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Landsplanlægning Kommuneplantillægget er udarbejdet under hensyn til Selvstyrets sektorlovgivningen herunder beskyttelse af drikkevandsressourcer. 17

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kommunemi pilersaarut Kommunemi pilersaarutitut tapiliussaq una Kangaatsiami mut Kommunemi pilersaarummut ilaliivoq, tassa illoqarfiup killeqarfiata iluani sumiiffik D1-ip atorneqarnissaanik. Kommunemi pilersaarutitut tapiliussaqarnermi iliveqarfimmut sumiiffiup ilaa nutaaq ikkunneqassaaq. Pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 17, 17. november 2010-meersoq naapertorlugu, sumiiffiup ilaa -mi pingaarnertut itisilikkanillu aalajangersakkanik suliaqartoqassaaq. Valgmenighedsloven Iliveqarfik nutaaq atorneqalissaaq, ilisisoqalerpat imaluunniit naalagiaqatigiittoqalerpat. Qanga atortorisimasat Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq sumiiffimmi qangarnitsanik mianerisinnaasanik, tamannalu annerusumik pissuteqarpoq sumiiffimmi misissuisoqarsimanngimmat. Kommunep tapiliussartaanut ilassuteqarfiup iluani nunalerineq Inatsisartut inatsisiliussaannut nr.11, 19.maj 2010-meersumik malitaqarpoq. Nunalerinermi qangarnitsamik eriagisassamik assaasoqartillugu nassaartoqassangaluarpat suliaq unitsinneqassaaq qangarnitsamut innarliisinnaappat. Tamatuma kingorna Nunatta Katersugaasivia Allagaasivialu attavigineqassapput. Nunatta Katersugaasivia Allagaasivialu piaarnerpaamik suliaqartumut nalunaaruteqassapput suliaq nangin Neqarsinnaanersoq imaluunniit unitsinneqassanersoq misissuereernissaq, imaluunniit isummerfiginninnissaq eqqissisimatitsinissamik angutserlugu. Nassaat Namm. Oqartussat pigaat piumasarineqarniariarpatalu erngertumik tunniunneqassapput. Containerit Containerinik inissiinernut Kommunalbestyrelsemit aalajangersakkatut akuersissutaasut aamma najukkami pilersaarutip atuuttup iluani pissaaq. Qimmeqarneq Qaasuitsup Kommuniani qimmeqarnermut aalajangersakkat atuuttut naapertorlugit sumiiffiup ilaani pilersaarutip iluani atuutissapput. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg supplerer den eksisterende Kommuneplan for Kangaatsiaq med et nyt delområde ved at inddrage en mindre del af det friholdte område D1 indenfor byzonen. Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde til kirkegård. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse Valgmenighedsloven Den nye kirkegård vil først kunne tages i brug, når den er indviet ved enten en begravelse eller en gudstjeneste. Fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Inatsisartutlov nr. 11 af 19.maj Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Derefter skal der rettes henvendelse til Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Grønlands Nationalmuseum og Arkiv meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. Containere De af Kommunalbestyrelsen vedtagne bestemmelser for placering og opstilling af containere vil også være gældende inden for lokalplanens område. Hundehold De til enhver tid gældende bestemmelser for hundehold i Qaasuitsup Kommunia gælder inden for delområdeplanens område. 18

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE AVATANGIISINUT TUNNGASUT Iliveqarfilerinermut atatillugu sumiiffimmi mingulimmik nassaartoqassappat, mingutsitap suussusaa annertussusaalu Qaasuitsup Kommuniani Avatangiisinut immikkoortortaqarfimmut ernerluni nalunaarutigineqassaaq. Eqqagassanik avatangiisinut navianaateqartunik piiaaneq, kommunemi eqqagassanut maleruagassat tamannalu pillugu inatsisit atuuttut naapertorlugit pissaaq. EQQARTUUSSIVEQARNERMUT TUNNGASUT Eqqartuussiveqarnermut tunngasut Pilersaarut Kommunalbestyrelsemit inaarutaasumik akuersissutigineqarpat tamaullu saqqummiunneqareerpat, pilersaarutaasut naapertorlugit nunaminertani, pilersaarutaasut iluaniittuni, atuisoqassaaq sanaartortoqarlunilu. Pisunili immikkut ittuni allannguutissanik annikinnerusunik immikkut ittunik akuersissuteqartoqarsinnaavoq, pilersaarummili pingaarnertut tunngaviit unioqqutinnagit sulineq ingerlanneqassalluni. Allannguutissat annertunerusut pissappata, pilersaarut nutaaq suliarineqaqqaartariaqarpoq. Pilersaarummi namminermini ima kinguneqartitsinngilaq, nunaminertat, illut sanaartugassalluunniit, pilersaarummi ilaasut pilersinneqarnissaannut. Nunaminertanik, illunik sanaartugassanillu inatsisit pioreersut naapertorlugit atuinissaq ingerlatiinnarneqassaaq. Tamannalu isumaqarpoq, nunaminertanik, illunik sanaartugassanillu inatsisit atuuttut naapertorlugit atuineqassaaq, akerlianillu assersuutigalugu allannguuteqartussanik atuineq imaluunniit nutaamik sanaartorneq pilersaarutit unioqqutinnagit pisariaqarluni. MILJØFORHOLD Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Qaasuitsup Kommunias Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljøfarligt affald skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området. RETSVIRKNINGER Endelige retsvirkninger Når planen er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen og offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af planen, kun udnyttes eller bebygges på en måde, som er i overensstemmelse med planens bestemmelser. Under visse omstændigheder kan der dog dispenseres for mindre afvigelser, såfremt de ikke er i uoverensstemmelse med planens hovedprincipper. Mere betydelige afvigelser kræver, at der tilvejebringes en ny plan. Planen medfører ikke i sig selv, at arealer, bygninger og anlæg, som er indeholdt i planen, skal etableres. Eksisterende lovlig anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte som hidtil. Det betyder bl.a., at den hidtidige lovlige anvendelse af arealer, bygninger og anlæg kan fortsætte, hvorimod f.eks. ændret anvendelse eller opførelse af ny bebyggelse ikke må være i strid med planen. 19

20 NASSUIAAT REDEGØRELSE Sumiiffik aasakkut qulaaniit isigalugu. Området set fra luften om sommeren. 20

21 NASSUIAAT REDEGØRELSE Iliveqarfiup sanaartornissaanut tunngaviit Princip for kirkegårdens anlæggelse Iliveqarfik sanaartorneqassaq sumiiffiup ilaani 4D-p iluani. Kirkegården skal anlægges indenfor delområde 4D. Ataasiakkaatut sumiiffik 2 sanaartorneqaqqaassaaq ilivit inaat, pisuinnaat aqqutaat, ungaluusat taavalu issiaviit ilanngunneqarsinnaapput. Tamatumalu kingorna ataasiakkaatut sumiiffik 3 aallartinneqassalluni. Ataasiakkaatut sumiiffik 4 aallartinneqassaaq aatsaat 3 piareerpat. Tapiliussaq 1-imi ataasiakkaatut sumiiffiit takukkit. Detailområde 2 skal anlægges først med gravstæder, stier, stakit og evt. bænke. Herefter kan detailområde 3 anlægges. Detailområde 4 må anlægges når detailområde 3 er færdig. Se detailområderne på bilag 1. Iliveqarfik nunakkut naleqqunnerpaakkut allilerneqassaaq. Tunngavigineqarpoq, iliveqarfiup ilusilersornerani qullariartornerani nuna pitsaanerpaaq atussallugu. Taamaalinikkut ilutsit pilersinneqalissapput. Kirkegården skal udvides på den bedst egnede jord. Princippet er, at kirkegården formes, så etaperne følger de bedste jordbundsforhold. På denne måde skabes de uregelmæssige former. Assersuummi ataani takuneqarsinnaavoq aqqutit qanoq ilusilersorneqarneri aqqutaanilu issiavissanik pilersitsinissamut periarfissaqarpoq. Immap killingani aqqut tallineqarsinnaavoq niusarfilerlugu umiatsianulluunniit ikaartarfilerlugu. I eksemplet nedenfor følger stien formerne og der er mulighed for opholds-/hvileområder med bænke langs stien. Ved vandet kan stien forlænges til en anløbsplads eller bådebro. Assersuut Issiavissanik siunnersuut Forslag til opstilling af bænk Uani assersuummi takutinneqarpoq, iliveqarfiit immikkoortut pingasut qanoq aqqutilerlugit ilusilersorneqarsinnaanersut. Issiavissanik siunnersuut Forslag til hvileplads Issiavissanik niusarfinnillu pilersitsinissamut siunnersuuteqarpoq. Issiavissanik siunnersuut Forslag til hvileplads Eksempel Her vises et eksempel på hvordan de 3 kirkegårdsafsnit kunne udformes med en anlagt sti igennem området. Der er forslag til hvilepladser med bænke og en anløbsbro. Niusarfissamik siunnersuut Forslag til anløbsplads 21

22 ILANNGUSSAQ 1 BILAG 1 Ilanngussaq 1 Uuttuut: 1:1500 Ataasiakkaatut sumiiffik 1,2,3 taavalu 4 iliveqarfiliornissamut, aqquserniornissamut issiaviliornissamullu pilersaarutaapput. 1 Sumiiffiup immikk.1-mi nutaamik ilisisoqassanngilaq allatigulluunniit suliniartoqarani imermut mingutitsisinnaasumik, sumiiffik imeqarfiup killingata iluaniimmat. 2 3 Ataasiakkaatut sumiiffik 5 niusarfiliornissamut, umiatsianut ikaartarfiliornissamut assigisaanullu ilisinermut atatillugu sunngiffimmilu sammisassaqarnermut atatillugu atorneqartussanik pilersaarutaapput. 4 Ataasiakkaatut sumiiffinni 1,2,3,4 taavalu 5-p akornanni nunaminertanik atuinissamut aqquserniornissamut pilersaarutaapput. Bilag 1 Mål: 1:1500 Detailområde 1,2,3 og 4 er udlagt til kirkegård, sti, opholdsplads. Erngup killigi pioreersut Eksisterende vandspærrezone Der må ikke foregå nye begravelser eller andre aktviteter, der kan forurene vandet i område 1. da dette er indenfor vandspærrezonen. Eqqaamiut killingi pioreersut Eksisterende oplandszone -mut sumiiffiup ilaanut killissaq Delområdegrænse for Detailområde 5 er udlagt til anløbsplads, bådebro og lignende til begravelse og fritidsaktiviteter. Der er udlagt arealer til sti mellem detailområde 1,2,3,4 og 5. 5 Aqqusineq annerusoq avannaata/ kujataata tungaanoortoq Retning for nord/sydgående hovedsti Iliveqarfik pioreersoq Eksisterende kirkegård 22

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58 QAASUITSUP KOMMUNIA Malugiuk: Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 58- imut siunnersuut Ilimanamut tunngassuteqartoq, piffissani 04.12.2013-imiit 10.02.2014-ip tungaanut tamanit oqaluuserineqartussanngorlugu

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA KOMMUNIP 1992-IMIT 2005 TIKILLUGU PILERSAARUSIORFIGINEQARNERANUT TAPILIUT 44 MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT TILLÆG 44 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Nr. 44 Kommunip

Læs mere

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq A19.3 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A19.3 16.02.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A19.3 er offentligt

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17.

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17. KPT Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 14. Immikkoortortaq pillugu pilersaarut imm. 1200-C17.4. Ilulissani

Læs mere

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq. SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: 01.04.2015-04.06.2015 0003-L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Nr. 22 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Tillæg til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ MAJ 07 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Figur 1. Lokalplanområdet...4 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA

LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA LOKALPLAN NR. KOLLEGIEBOLIGER I OMRÅDE A-27 VED QOORORSUUP AQQUSERNA JUNI 2003 1. INDLEDNING Hermed fremlægger Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til LOKALPLAN NR. 16 KOLLEGIE-BOLIGER I OMRÅDE A-27

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

Fenja - Beauty & Fit 4 U Akit / Priser Vippe extension:............................. 595 kr. Ansigt behandling. Priser fra:................... 375 kr. Akupunktur. Priser fra:........................ 200

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by

Kommuneplantillæg nr. 59. til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by til Ebeltoft Kommuneplan 1997 Område til institutioner og offentlige formål, Ebeltoft by Hvad er et Kommuneplantillæg? Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedpostadresse:

Læs mere

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE

20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 PHÆVELSE AF OMRÅDE A 20 OPHÆVELSE AF OMRÅDE 20 OG NY AFGRÆNSNING AF OMRÅDERNE OMRÅDERNE A 21, A 22 22 OG D3 D3 1. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 Hermed foreligger det af Ilulissat Kommunalbestyrelse

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa Qimmit qimuttut kiisalu qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. oktober 1998-imeersumi 13, imk. 1, aamma 28, imk.

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III April 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia . Boligområde i Tasiilaq Ammassalip Kommunia 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens formål og indhold.... 4 Baggrund.... 4 Beliggenhed... 4 Eksisterende Bygninger... 4 Fremtidige

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan:

Samtlige kultur-og undervisningsfor- valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Samtlige kultur-og undervisningsfor- Ulloq/dato: All./brev nr.: valtninger Journal nr.: 603-00-02(00) JKo/- Vedr.: Ferieformular i undervisningsplan: Under henvisning til tidligere fremsendte undervisningsplaner,

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera

Budget 2014 - Anlæg. Umiarsualivimmi sanaartorfigissaanermi imikoorfiup nuutsinneqarnera 2014-17-mut Sanaartugassanut missingersuutinut siunnersuutit Konto Suliassaq B 2013 (1) 2014 2015 2016 20172014-2017 Inissiaqarneq Nuummi inissianik sanaartorneq 70-00-60 Nuummi inissianik sanaartorneq

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Delområdet... 4 Planens formål og indhold... 6 Trafikforhold...

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq

Qaqortoq VVS-Service ApS. Husdyr i lejeboliger. Fali... 49 41 11. Telefon.. 64 20 77. Fax... 64 26 77. Boks 59 3920 Qaqortoq Husdyr i lejeboliger Hunde- eller kattehold i Selvstyrets og kommunernes lejeboliger er som udgangspunkt forbudt i henhold til Landstingsforordningen om leje af boliger. Det betyder at der i rækkehuse,

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune

FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune FORSLAG Kommuneplantillæg nr. 15 til Bogense Kommuneplan 2001 for Bogense kommune Ændring af rammeområde B16 Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere