QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr."

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr. 55 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område ILU1200 Tapiliut nr.55 Tillæg nr. 55

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 6 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Siunertaq Sanaartukkat inissisimaffii Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqqusernit aqquteeqqallu Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Peqatigiiffiit aamma aningaasaqarnermi pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera Aalajangersakkap atsiorneqarnera NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Immikkoortortap ilaata avatangiisui Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Avatangiisinut tunngasut Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Atuuffia Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 2 Qalipaatinut Pilersaarut Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 3 Isumannaallisaaviit S INDHOLD VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Områdets afgrænsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 6 DETALJEREDE BESTEMMELSER Formål Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej- og stiforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer og parkering Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af gældende lokalplan Vedtagelsespåtegning REDEGØRELSE Baggrund Delområdet idag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Miljøforhold Retsvirkninger BILAG 1 Anvendelse Delområde BILAG 2 Farveplan Delområde BILAG 3 Sikkerhedszoner S ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 1

3 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 11. december 2008-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for kommunen under et samt hovedstrukturer for kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaillerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder Hvornår laves der en kommuneplan? Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 2

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55, Immikkoortortap ilaa Hafnarfjordurip Aqqusernata eqqaani Inissiaqarfik tamanut saqqummiunneqarpoq Annermik paasissutissiisinnaasoq: Hanne Holm Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 55 Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune, Delområde Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna er offentliggjort den Yderligere information: Hanne Holm ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 3

5 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Inatsisartut peqqussutaa nr. 5, 11. december meersumut aamma Kommunini pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumani immikkoortortap ilaanut tunngasunik kommunalbestyrelsip tullinnguuttuni malittarisassat pingaarnerit annikitsortalersukkallu aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Immikkoortortap killeqarfia 1.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortaq killeqarfeqarpoq. 2 Atorneqarnera 2.1 Immikkoortortap atorneqarnera eqimattunikpukkitsunik inissialianut quleriinnillu inissianik sanaartukkanik inissiatut siunertanut aalajangersarneqarpoq. 2.2 Illuni inissiatut siunertanut atorneqartuni namminersuutigisatut inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaapput namminersuutitut inuussutissarsiutigisaq illuni inissiaasuni nalinginnarmik ingerlanneqarsinnaappata, makku tunngavigalugit: suliffigisaq illumi pineqartumi najugalimmit ingerlanneqassappat, illup inissiatut illuusutut ilusaa, tamatumani allagartalersuinikkut qullilersuinikkullu ilanngullugit allanngortinneqassanngippat, suliffiup ingerlanneqarneratigut biilinik inissiinernik pisariaqartitat kikkut tamarmik aqqutigisaanni pinnani suliffeqarfimmut atatillugu pissappat, namminersuutigisatut suliffeqarfik illuusup tamakkiisumik quleriissuata annertussusaata affaanik atugaqassappat, immikkoortortap inissiaqarfiusutut ilusaa allanngortinneqassanngippat, avatangiisunut inuussutissarsiut sutigulluunniit ajoqutinik nassataqassanngippat. OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Områdets afgrænsning 1.1 Området afgrænses som vist på Bilag 1. 2 Anvendelse 2.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse og etagehusbebyggelse. 2.2 Der må drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne, ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 4

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER Namminersuutigisatut inuussutissarsiut inissiaqarfimmut atasinnaasoq ima paasineqarpoq tassaasinnaasoq, soorlu nujalerisoq, kigutilerisoq, zoneterapeuti, fodterapeuti, akupunktøri, sillimmasiisarfittut, illunik tuniniaasarfittut, inatsisilerituutut, kukkunersiuisartutut, ingeniøritut aamma illunik titartaasartutut suliffeqarfiit, ulluunerani paaqqinnittarfik, toqqorsiveqaranilu sannaveqanngitsutut inuup ataatsip suliffeqarfiutaa, kiisalu allattittut ilutsit allat. 3 Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 3.1 Immikkoortortap ilaata iluani sanaartukkat nutaat, ilanngullugit allanngortiterinerit ilassutigisallu qalipaatinut atortussianullu tunngatillugu ataatsimoortuusutut iluseqassapput. 3.2 Sanaartukkat annerpaamik marlunnik quleriilikkatut, qaliamik atugaanngitsulerlugit sananeqassapput. 3.3 Sanaartukkanut portussutsit annertunerpaaffissat tullinnguuttut aalajangersarneqarput: Sanaartorfissaq 1-imut naleqqerfik 59-imut, Sanaartorfissaq 2-mut naleqqerfik 62,5-imut. Sanaartukkat inissinnerinut tunngatillugu annertunerusumik malittarisassiat 12 Sanaartukkat inissinneqarneri -ni malittarisassiani annikitsortalersukkani nassaassaapput. Ved liberalt erhverv, som er foreneligt med et boligområde, forstås f.eks. frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisor- ingeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre former for kontor. 3 Bebyggelsens art, omfang og placering 3.4 Ny bebyggelse herunder om- og tilbygninger skal med hensyn til farver og materialer udgøre en samlet helhed inden for delområdet. 3.1 Bebyggelse må højst opføres i to etager uden udnyttet tagetage. 3.2 For bebyggelse fastsættes følgende maksimale bygningshøjder: Byggefelt 1 sættes til kote 59, Byggefelt 2 sættes til kote 62,5 Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 5

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4 Inissaqassutsip sinnera 4.1 Sanaartorfissani taakkunani sanaartortoqareerpat immikkoortortami allanik sanaartortoqarsinnaassanngilaq. 5 Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit 5.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 6 Isumannaallisaaviit 6.1 Immikkoortortaq Ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut immikkut ittunik killeqarfeqartitamit S17- imut ilaavoq, tassani illunik ingerlatsivinnillu allanik naleqqerfiup 73-ip qulaa tungaani sananeqassannginnerinik aalajangersaasoqarluni. Immikkut ittunik killeqarfeqartitaq Ilulissat mittarfiata eqqaani immikkoortortamik nalunaagaqarpoq, tassani nunaminertamik atugaqarnermi aalajangersimasunik annikillisaasoqarsimalluni. 7 Angallannermut tunngasut 7.1 Immikkoortortaq Hafnarfjordurip aqqutaanit aqquteqarfeqassaaq. 7.2 Hafnarfjordurip Aqquserna Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfeqartitamit) aqqusinermi sanaartorfissiamit 7,5 m-iusumit ilaqartuuvoq. 7.3 Immikkut ittumik killeqarfeqartitaq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani sunilluunniit iluseqartitanik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Angallannermut tunngasunut annermik malittarisassiat 14 Aqqusernit aqquteeqqallu -mi annikitsortalersukkatut malittarisassianiipput. 8 Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 8.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 9 Sanaartukkat pilersititerneri 9.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 10 Malittarisassat immikkut ittut 10.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut qimussit aqqutaat pioreersut sanaartorfigineqaratillu ilioqqaavigineqassanngillat. 4 Restrummelighed 4.1 Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed. 5 Fredede eller bevaringsværdige træk 5.1 Ingen særlige bestemmelser. 6 Sikkerhedszoner 6.1 Området er omfattet af den klausulerede zone S17, som vist på Bilag 3, der fastlægger, at bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73. Den klausulerede zone angiver et område omkring Ilulissat lufthavn, hvor der er visse begrænsninger i arealanvendelsen. 7 Trafikbetjening 7.1 Området skal vejbetjenes fra Hafnarfjordur-ip Aqquserna. 7.2 Hafnarfjordur-ip Aqquserna er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej- og stiforhold". 8 Byfornyelse og sanering 8.1 Ingen særlige bestemmelser. 9 Udbygningstakt 9.1 Ingen særlige bestemmelser. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Eksisterende slædespor som vist på Bilag 1 skal friholdes for bebyggelse og oplag. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 6

8 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTA- LERSUKKAT 11 Siunertaq 11.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaraa makku isumannaarnissaat: Hafnarfjordurip aqqusernata eqqaani immikkoortortami illoqarfimmut tunngasunik sanaartukkanut tigussaasunik killissarisat, ilanngullugit immikkoortortap siunissami inissianik sanaartorfiunissaanut inissiiffissat, portussutsit annertussutsillu nalunaarsornissaat. immikkoortortap inissiatut siunertaut atorneqarnissaa. sanaartugaasut avatangiisuni immikkoortortanut sukisaarsarfiusunut ataqatatigiissuunissaat. 12 Sanaartukkat inissisimaffii 12.1 Sanaartukkat Ilanngussaq 1-imi sanaartorfiit 1-ip aamma 2-p iluini taamaallaat sanaartugassapput. Quit, aneerasaartarfiit assigisaallu sanaartorfissat iluini inissiatut illulianut atatillugit sanaartorneqassapput. Sanaartorfissat 1 aamma 2 annertussuseraat 14 m x 38, 25 meter Avatangiisunut naleqqussarneqarpata Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissani takutitani silami illut mikinerit, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput Immikkoortortap iluanut tamarmut containerinik assigisaannillu inissitsiterinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommunianit akuersissummik peqqaarnikkut pisinnaasassapput. 13 Sanaartukkat silatimikkut isikkui 13.1 Qaliat atortussianik qinngornernik uterteqqinngitsunik, qernertumik imaluunniit qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput Qaliat sivinganeri 7 aamma 30 gradit akornanniissinnaapput Sanaartukkat silataat qisuttut igalaaminertullu iluseqassapput, annikinnerusortat atortussianit allanit sanaasinnaapput. DETALJEREDE BESTEMMEL- SER 11 Formål 11.1 Kommuneplantillæggets formål er at sikre: konkrete rammer for en bymæssig bebyggelse i området ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna, herunder at angive placering, højder og størrelser for områdets fremtidige boligbebyggelse, at området anvendes til boligformål, at bebyggelsen indgår i et samspil med de omkringliggende rekreative områder. 12 Bebyggelsens placering 12.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor de på Bilag 1 viste byggefelter 1 og 2. Udhuse, terrasser, altaner o.l. skal opføres i tilknytning til beboelsesbygninger inden for byggefeltet. Byggefelt 1 og 2 har en størrelse på 14 m x 38, 25 meter Mindre bygninger der anvendes til områdets tekniske forsyning såsom transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres uden for de på Bilag 1 viste byggefelter, såfremt de tilpasses omgivelserne Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13.1 Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt Taghældninger må være mellem 7-30 grader Bebyggelsens facader skal fremstå i træ og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 7

9 13.4 Silatimi iikkat qisuusut Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut immikkoortortamut qalipaataasussanut pilersaarut atuuttoq, Immikkoortortap ilaa - imut Qalipaataasussanut pilersaarut naapertorlugu tamakkiisumik qalliisumik qalipanneqarsimassapput. Qalipaatinik toqqaanerit pisuni ataasiakkaani tamani Qaasuitsup Kommunianit akuersissutigisimaneqassapput Qaliap aamma silatip ilusilersugaaneranut atasuutitatut seqerngup kissaanik uunnaaviit/seqerngup qinnguaanut cellit ivertiterneqarsinnaapput Qaliaasuni igalaat akuttoqatigiisillugit inissinneqassapput, qalianilu igalaatut ataasiakkaasutut ilusilersugaassallutik, tamakkiisumik silissusaat qaliaasup takissusaata pingajorarterutaa sinnersimassanagu. Qaliani igalaat ataasiakkaat silissusaat 0,8 m sinnersimassanngilaa Qaliaasuni aningaanernik ivertiterisoqassanngilaq Toqqaviit pisariaqanngitsumik annertunermik portussusilerneqassanngillat, isumaqarpoq toqqaviup annikinnerpaamik portussuserisaa nunaannartaviusumit 1 m qulaassimassanngilaa Nunaannartamit uuttukkatut toqqaviit betonngit 1,5 m-it sinnerlugit portussusillit silatitut iikkatut qallersorneqassapput, imaluunniit toqqaviit illumut tamakkiisumik isikkorisaanit malunnarnerusuunnginnerat allatut ilisamik uppernarsaateqarfigineqassaaq Allagartanik ivertiterineq Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqarnissaanik piumasaqarfiuvoq Allagartat iluini silataannilu qullilersuinerit angallannermut sanilerisanullu ajoqutaassanngillat mi malittarisassiat naapertorlugit containerit quitut imaluunniit toqqorsiveeqqatut atugarineqartut illutut iluseqartilerlugit qalipanneqassapput imaluunniit qallersorneqarlutik Containerit qaavini ilioqqakkat eqqiluitsutut inissinneqassapput imalu qajannaarlugit aalajangersugaassallutik immikkoortortami angallannermut ulorianartorsiortitsissanatik Avatangiisunut naleqqussarsimappata immikkoortortap iluani illut mikinerusut, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling i overensstemmelse med gældende farveplan for området som vist på Bilag 2, Farveplan for Delområde. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktion Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Det enkelte tagvindues bredde må ikke overstige 0,8 m Der må ikke opsættes kviste på tagflader Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1 m over oprindeligt terræn Betonfundamenter i en højde over 1,5 m målt fra terræn skal beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamenter ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk Opsætning af skilte kræver Qaasuitsup Kommunias tilladelse Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger, skal males eller beklædes, så de fremstår som en bygning, jf. bestemmelserne i Oplag oven på containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området Mindre bygninger såsom transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdet, såfremt de tilpasses omgivelserne. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 8

10 14 Aqqusernit aqquteeqqallu 14.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 15 Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit 15.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissamit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Pisortat kussernginut attaviliisoqarfiunngiffiani Kommunalbestyrelsip tungaanit tankiliisoqarnissaq pillugu piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, tassunga errorfinnit anartarfinnillu imikoorutinut katersuivissamik, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassiat najoqqutarisassallu atuuttuusut naapertorlugit allatut imikoorutinik suliarinniffiliortoqassalluni Teknikkikkut pilersuinerit, soorlu kussinniat, kallerup-innera, imeq, avataaniit kiassaaneq assigisaallu taamaallaat assallugit ingerlatsivitsigut pisassapput Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallut ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni. 14 Vej- og stiforhold 14.1 Ingen særlige bestemmelser. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Der er ingen særlige bestemmelser. 16 Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens/ arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 9

11 17 Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit 17.1 Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannarsaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannarsaq aserugaq iluarsaateqqissaaq, immikkoortortamilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuussinikkut siammartersimasat qaartiternerlukutat piiarneqassapput Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasullu pioreersut sapinngisamik piujuartinneqassapput imaluunniit suliarineqarlutillu ima toqqortarineqassapput sanaartornerup naammassineranut atatillugu inisseqqinneqarsinnaassallutik Inissiat allatulluunniit sanaartukkat eqqaanni nunaannartaq eqqiluitsuutillugulu torersuutinneqassaaq Silami ilioqqakkat, ilanngullugit biilit assigisaallu, kiisalu qimminik pituttuinerit inerteqqutaapput. Angallatinik inissiinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pisinnaapput Nutaanik sanaartornerni aamma allanngukkamik atugaqalernermi makkununnga biilinik inissiiviliortoqassaaq: Inissiat 65 m 2 -init mikinerit: inissiamut biilinik inissiisarfik ataaseq Inissiat 65 m 2 -it anginerusullu: inissiamut biilinik inissiisarfiit marluk Inuusuttunut inissiat, kollegiani init Inissianut 0,25-kkaanik biilinik inissiiviit Nutaanik sanaartukkanik ilassutinillu, allanngortiterinernut aamma allatut atugaqalernernut annertunerusunik biilinik inissiisarfissanik pisariaqartitsilersunut qinnuteqaataasunut malittarisassiaq atuutsinneqalissaaq. Sanaartugaareersut allatut atugarineqalernerani nalinginnaasumik biilinik inissiinissamut annertusisamik pisariaqartitsilernerup assinganut biilinik inissiisarfiliornissamut taamaallaat piumasaqaateqartoqartassaaq Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut biilinik inissiisarfiit inissinneqassapput Ilanngussaq 2-milu takutinneqartutut ilusilersorneqassallutik. Biilinik inissiisarfiit minnerpaamik 7 m-inik annertussusilikkatut suliarineqassapput. 17 Ubebyggede arealer og parkering 17.1 Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring boligbebyggelser eller anden bebyggelse skal holdes rent og ryddeligt Udendørs oplag, herunder oplæg af biler og lignende, samt placering af hundehold må ikke finde sted Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia Ved opførelse af nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges parkeringspladser til: Boliger på mindre end 65 m2 1 p-plads/bolig Boliger på 65 m2 og mere 2 p-plads/bolig Ungdomsboliger, kollegieværelser 0,25 p-plads/bolig Bestemmelsen bringes i anvendelse ved ansøgninger om opførelse af nybebyggelse og tilbygninger, ved ombygninger og ved ændret anvendelse, som medfører øget parkeringsbehov. Ved ændret anvendelse af en eksisterende bebyggelse vil der i almindelighed kun blive stillet krav om anlæg af parkeringsareal svarende til det øgede behov for parkering Parkeringsarealer skal placeres som vist på Bilag 1 og indrettes som vist på Bilag 2. Parkeringspladser skal etableres med en dybde på minimum 7 m. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 10

12 17.7 Ullormi unnuarmilu tamarmi immikkoortortami aqquserngit sinaanni sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Taamaallaat pineqanngillat qatserisartut angallataat angallatillu allat sulinermut atatillugu piumasaqaataasunik suliaqartuusut. 18 Sanaartukkanik eriaginninneq 18.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19 Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu 19.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20 Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit 20.1 Pisortanit pilersuiveqarfinnut allakkatigut akuersissuteqarneq pissarsiareqqaartinnagu sanaartukkat nutaat atorneqaleqqusaanngillat Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq Teknikkikkut ingerlatsiviit transformerstationillu immikkoortortamut tamakkiisumut takussunarsaanngitsuutillugit inissinneqassapput. 21 Peqatigiiffiit aamma aningaasaqarnermi pissutsit 21.1 Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisoq namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera. 22 Avatangiisinut tunngasut 22.1 Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, imaluunniit atortussat imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassanatik. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Der må ikke ske nogen form for parkering langs områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligtigt ærinde. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale og må ikke indeholde stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 11

13 22.2 Assaalluni suliaqarnermut atatillugu immikkoortortami mingutsitsinermik paasisaqartoqarpat Qaasuitsup Kommuniata Avatangiisinut immikkoortortaqarfia erniinnaartumik mingutsitsinerup suussaanik annertussusaanillu nalunaaruteqarfiussaaq. Avatangiisinut ulorianartunik eqqakkanik piiaaneq, soorlu issumik uuliamik mingutsinneqarsimasumik kommunimi eqqaavilerinermut malittarisassiat, kiisalu immikkoortortami inatsisit atuuttut naapertorlugit pissaaq Nunaminertami mingutsinneqarsimasumi tamakkiisumik salinneqarsimanngitsumi sanaartortoqarpat Sanaartornermut malittarisassiaq najoqqutaralugu illup iluata peqqissutsikkut naammaginartuunissaa isumannaarniarlugu naqqup tungaanut sammisut illup sananeqaatai silaannarmut ussittunngorlugit isugutsersinnaajunnaarsillugillu sanaartorneqartassapput Nunaminertani biilinik inissiivissatut atugassiani containerinik eqqaavigisanik inissiisoqaqqusaanngilaq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 23 Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit 23.1 Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, 17.2 inn. Malittarisassaq 17.6 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput. 24 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera 24.1 Immikkoortortap ilaanut illoqarfiup ilaanut pilersaaruteqanngilaq atuuttuusumik Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Qaasuitsup Kommunias Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljø farligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området For at sikre et sundhedsmæssigt tilfredsstilende indeklima skal bygningskonstruktioner mod undergrunde udføres lufttæt og diffusionstæt, hvis der bygges på et forurenet areal, som ikke er fuldstændigt oprenset, jf. Bygningsreglementet Der må ikke opsættes affaldscontainere på arealer som er udlagt til parkeringspladser Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jvf. bestemmelse Byggemodningsandele skal være indbetalt, jvf. bestemmelse Ophævelse af gældende lokalplan 24.1 Ingen gældende lokalplan for delområdet. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 12

14 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 55 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Henrik Rafn Borgmesteri Borgmester Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 inaarutaasumik akuersissutigisaq tamanut saqqummiunneqareerpoq. OFFENTLIGGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.55 er offentliggjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 13

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Ilulissani utoqqarnut, kisermaanut ilaqutariinnullu inuttakitsunut illoqarfimmut qanittunik inissianik pisariaqartitsineq annertusiartorpoq. Taamaattumik inissianut siunertanut illoqarfiup qorsooqqinnersaqarfiisa ilaanni immikkoortortap mikinerusup ilanngunneqarnissaa Qaasuitsup Kommuniata aalajangiussimavaa. Sanaartukkanik rækkehusitut imaluunniit marlunnik quleriilinnik inissiaqarfittut ittunik sanaartortoqarsinnaanissaa periarfissiiffiussaaq. REDEGØRELSE BAGGRUND I Ilulissat er der et stigende behov for bynære lejligheder til ældre, enlige og mindre familier. Qaasuitsup Kommunia har derfor besluttet at inddrage et mindre område beliggende i en af byens grønne kiler til boligformål. Det skal muliggøres, at der kan opføres to stokbebyggelser enten som rækkehuse eller etageboliger i op til to etager. Immikkoortortap ilaa, sanaartorfissiat aamma qimussit aqqutaat Delområdet, byggefelter og de eksisterende slædespor ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Immikkoortortap ilaa ilaannakortumik qoorortami qorsooqqittartumi aamma ilaannakortumik qaarsortami inissisimavoq. Ullumikkut immikkoortortap ilaani sisamanik qimminik pitussiveqarpoq. Qimussit aqqutaat immikkoortortap ilaata kujataa tunginnguatigoorpoq. Qoorortaq qorsooqqissoq aputip aannerani immersimasamik pinngortumik issortamik sannaqarpoq. Qoorortaq qorsooqqissoq Ilulissat illoqarfianik aqqusaarivoq. Qoorortat sanaartorfiuneq ajortartuupput, taakkunani sanaartorneq akisullunilu pisariusuummat. DELOMRÅDET IDAG Delområdet ligger delvist i en grøn lavning og delvist på fast fjeld. I dag ligger der 4 hundepladser i delområdet. Slædesporet løber umiddelbart syd for delområdet. Den grønne lavning består af tørvejord dannet af opfyld fra sneens afsmeltning. De grønne lavninger gennemskærer Ilulissat by. Lavningerne har traditionelt været fritholdte områder, da det var dyrt og vanskeligt at bygge i disse områder. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 14

16 Qoorortat illoqarfimmi akunnequtaapput, sanaartukkamit isikkiveqartitsisut. Qoorsooqqinnersat pinngortitamut aqqutaapput naasunut uumasunullu upernaamilu aputip aannerata erngup katersuuffigisarpaat. IMMIKKOORTORTAP ILAATA AVATANGII- SUI Immikkoortortap ilaa Hafnarfjordurip aqquserna inissiaqarfiit Nammaarfiup Qilakitsullu akornanniippoq. Taamaalilluni Ilulissani qeqqaniippoq pisiniarfiusinnaasunut qanittuulluni. Kimmut immikkoortortaq illoqarfimmi qorsooqqinnersat ilaannut killeqarpoq, kangimut Hafnarfjordurip Aqqusernanit, inissiaqarfiup Marius Sivertsenip Aqqusernanut ilaasumut. Kujammullu qorsooqqinnersamit. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa tassaavoq Hafnarfjordurip Aqqusernata eqqaani immikkoortortap illoqarfimmi sanaartugassanut tigussaasunik killeqarfiliinissaq, ilanngullugit immikkoortortami siunissami inissianut inissiiffiit, portussutsit annertussutsillu nalunaarsornissaat. Tamakku ilutigalugit kommunip pilersaarutaanut tapiliutip sanaartukkat immikkoortortanut avatangiisunut sanaartorfiunngitsunut immikkoortortamilu sanaartukkat sinnerinut ataqatigiissutut ilaalernissaa isumannaassavaa, pineqarlutik atortussiat toqqartukkat, illut portussusaat, illut annertussusaat, qaliata ilusaat qalipaataasullu. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortap inissianik siunertanut eqimattumik-pukkitsumik sanaartorfissatut aalajangersarpaa. Sanaartukkat suussusaat Illut ingerlatsiviillu ataatsimuussutsimut avatangiisunillu isikkorisatigut sunniuteqarlutik pingaaruteqartut imatut ilusilersorneqassapput avatangiisinut naleqqiullugu illulioriaatsikkut avatangiisinilu pitsaasumik ataqatigiissutut sunniuteqartitsissallutik. Taamaattumik sanaartukkat ilusilersornerinut malittarisassiat aalajangersorneqarput, sanaartukkat nutaat immikkoortortamut tamarmiusumut naleqqussaasussatut isumannaarissallutik. Lavningerne udgør pauser i byen, som sikrer udsigten fra bebyggelsen. De grønne kiler fungerer som passage for naturen - for flora og fauna - og kilerne er opsamlingsområder for smeltevand om foråret. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Delområdet ligger mellem boligområderne Nammaarfik og Qilakitsoq. Det ligger således centralt i Ilulissat og tæt på indkøbsmuligheder. Mod vest afgrænses området af en af byens grønne kiler, mod øst afgrænses området af Hafnarfjordur-ip Aqquserna. Mod nord afgrænsens området af fælleshuset, der hører til boligbyggelsen ved Marius Sivertsenip Aqquserna. Og mod syd af den grønne kile, KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Kommuneplantillæggets formål er at give de konkrete rammer for en bymæssig bebyggelse i området ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna, herunder at angive placering, højder og størrelser for områdets fremtidige boligbebyggelse. Samtidig skal kommuneplantilllægget sikre, at bebyggelsen indgår i et samspil med de omkringliggende friholdte områder og øvrige bebyggelser i området med hensyn til valgte materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen, tagformer og farver. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsens art Bygninger og anlæg, der har betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Derfor fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udformning, som sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses området som helhed. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 15

17 Immikkoortortap ilaata iluani sanaartorfissat marluk atugassiissutigineqarput, taakkunani inissianik quleriit marluk tikillugit qalia atorneqartuunngitsumik sanaartortoqarsinnaalluni. Inden for delområdet er der udlagt to byggefelter, hvorpå der kan opføres boligbebyggelse i op til to etager uden udnyttet etage. Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kujataa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra syd vist med saddeltag Immikkoortortap atugaanera Sanaartorfissat ima atugassiissutaapput aqqusineq Hafnarfjordurip Aqqusernanit malitaqartillugit, isumannaarlugu illut tamarmik isikkiveqarnissaat. Tamanna ilutigalugu sanaartorfissat ima atugassiissutaapput sanaartukkanik Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kujataa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra syd vist med ensidig taghældning Områdets disponering Byggefelterne er udlagt, så de følger vejen Hafnarfjordur-ip Aqquserna, og sikrer, at alle boliger får udsigt. Samtidig er byggefelterne udlagt således, at det eksisterende ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 16

18 sanioqquillutik qimussit aqqutaat sanaartukkanit nutaanit akornusersorneqassanatik. Sanaartorfissat ima atugassiissutaapput annikinnerpaamik illut marluk akornanni katillugit 10 m-inik ungasissuseqassallutik, taamaalilluni Sanaartornissamut malittarisassiami ungasissutsimut malittarisassai najoqqutarineqassallutik. Sanaartorfissat akornanni immikkoortortap ilaani sanaartugartaanut biilinik inissiisarfinnut nunaminertat atugassiissutaapput, taamaalilluni Hafnarfjordurip Aqquserna atuarlugu biilinik inissiisoqartoqassanngimmat. slædespor der passerer forbi bebyggelsen ikke bliver berørt at der nye byggeri. Byggefelterner er udlagt, så der som minimum er en grænseafstand mellem to bygninger på i alt 10 m, så Bygningsreglementets afstandsbestemmelser kan overholdes. Mellem byggefelterne er der lagt areal til parkering til delområdets bebyggelse, så parkering langs Hafnarfjordur-ip Aqquserna undgås. Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kangia tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra øst vist med ensidig taghældning Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kitaa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra vest vist med ensidig taghældning ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 17

19 Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kitaa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra vest vist med saddeltag Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kangia tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra øst vist med saddeltag Angallannikkut attaveqarfiit Immikkoortortaq Hafnarfjordurip Aqqusernanit aqquteqassaaq. Sanaartukkat nutaat aamma Hafnarfjordurip Aqqusernata akornanni immikkoortortap ilaata killeqarfiisa iluini biilinik inissiisarfiliortoqassaaq. Biilinik inissiisarfiit Hafnarfjordurip aqqusernanut toqqaannartumik attaveqartitaassanngillat. Trafikbetjening Området skal vejbetjenes fra Hafnarfjordurip Aqquserna. Parkering skal etableres inden for delområdets grænser mellem den nye bebyggelse og Hafnarfjordur-ip Aqquserna. Parkeringspladserne må ikke ligge i direkte tilknytning til Hafnarfjordur-ip Aqquserna. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 18

20 Sanaartorfiginngisat Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imlt. assartuussinerni qaartiternerlukutat immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliut una nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa pioreersoq ilalerpaa immikkoortortap ilaanik nutaamik, tassalu sanaartorfiunngitsuusup ilamernga inissianut siunertanut ilanngunneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu inissianut siunertanut immikkoortortap ilaa nutaaq atugassiissutigineqarpoq. Immikkoortortap ilaa illoqarfiup iluani sanaartorfiunngitsup ilamerngani atugassiarineqarpoq. Immikkoortortap ilaa -imut Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar meersoq najoqqutaralugu malittarisassanik pingaarnernik annikitsortalersukkanillu nutaanik suliaqartoqarpoq. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg supplerer den eksisterende Kommuneplan for Ilulissat Kommune med et nyt delområde ved at inddrage en mindre del af et friholdt område til boligformål. Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde til boligformål. Delområdet udlægges i en mindre del af det friholdte område inden for byzonen. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 19

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1A3-2 Nuuk, Nuuk by, Jens Kreutzmannip Aqqutaa og Saqqarliit, boligområde April 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Delområdet...4 Planens formål og indhold...5

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 4E5-1 Nuuk, Qinngorput, Isuliffik, teknisk anlæg - varmeværk Februar 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...5 Forhold

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015

KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 KOMMUNEPLANTILLÆG 4B5-1, Isuliffik. Erhvervsområde ved Qinnqorput, Nuuk - April 2015 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan Årslev 2001-2013 Sdr- Nærå Fri- og Efterskole FORSLAG Kommuneplanens retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse.

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 9. januar 2015 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami sul.all.no. K

Læs mere

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2

LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 LOKALPLAN NR. 75 Gydevej 2 STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse...3 Lokalplanens område og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3 Naturbeskyttelsesloven... 4 Forhold til anden planlægning... 4

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej

Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 for Nørgaardsvej Kgs. Lyngby 19. marts 2013 Dato for

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere