QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr."

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr. 55 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område ILU1200 Tapiliut nr.55 Tillæg nr. 55

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 6 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Siunertaq Sanaartukkat inissisimaffii Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqqusernit aqquteeqqallu Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Peqatigiiffiit aamma aningaasaqarnermi pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera Aalajangersakkap atsiorneqarnera NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Immikkoortortap ilaata avatangiisui Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Avatangiisinut tunngasut Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Atuuffia Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 2 Qalipaatinut Pilersaarut Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 3 Isumannaallisaaviit S INDHOLD VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Områdets afgrænsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 6 DETALJEREDE BESTEMMELSER Formål Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej- og stiforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer og parkering Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse Ophævelse af gældende lokalplan Vedtagelsespåtegning REDEGØRELSE Baggrund Delområdet idag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Miljøforhold Retsvirkninger BILAG 1 Anvendelse Delområde BILAG 2 Farveplan Delområde BILAG 3 Sikkerhedszoner S ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 1

3 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 5, 11. december 2008-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for kommunen under et samt hovedstrukturer for kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaillerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder Hvornår laves der en kommuneplan? Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførsel. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 2

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55, Immikkoortortap ilaa Hafnarfjordurip Aqqusernata eqqaani Inissiaqarfik tamanut saqqummiunneqarpoq Annermik paasissutissiisinnaasoq: Hanne Holm Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 55 Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune, Delområde Boligområde ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna er offentliggjort den Yderligere information: Hanne Holm ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 3

5 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Inatsisartut peqqussutaa nr. 5, 11. december meersumut aamma Kommunini pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumani immikkoortortap ilaanut tunngasunik kommunalbestyrelsip tullinnguuttuni malittarisassat pingaarnerit annikitsortalersukkallu aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Immikkoortortap killeqarfia 1.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortaq killeqarfeqarpoq. 2 Atorneqarnera 2.1 Immikkoortortap atorneqarnera eqimattunikpukkitsunik inissialianut quleriinnillu inissianik sanaartukkanik inissiatut siunertanut aalajangersarneqarpoq. 2.2 Illuni inissiatut siunertanut atorneqartuni namminersuutigisatut inuussutissarsiutit ingerlanneqarsinnaapput namminersuutitut inuussutissarsiutigisaq illuni inissiaasuni nalinginnarmik ingerlanneqarsinnaappata, makku tunngavigalugit: suliffigisaq illumi pineqartumi najugalimmit ingerlanneqassappat, illup inissiatut illuusutut ilusaa, tamatumani allagartalersuinikkut qullilersuinikkullu ilanngullugit allanngortinneqassanngippat, suliffiup ingerlanneqarneratigut biilinik inissiinernik pisariaqartitat kikkut tamarmik aqqutigisaanni pinnani suliffeqarfimmut atatillugu pissappat, namminersuutigisatut suliffeqarfik illuusup tamakkiisumik quleriissuata annertussusaata affaanik atugaqassappat, immikkoortortap inissiaqarfiusutut ilusaa allanngortinneqassanngippat, avatangiisunut inuussutissarsiut sutigulluunniit ajoqutinik nassataqassanngippat. OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 5 af 11. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Områdets afgrænsning 1.1 Området afgrænses som vist på Bilag 1. 2 Anvendelse 2.1 Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse og etagehusbebyggelse. 2.2 Der må drives liberalt erhverv i bygninger, som benyttes til boligformål, når der drives et liberalt erhverv, som almindeligvis kan udføres i beboelsesbygninger, under forudsætning af: at virksomheden drives af den, som bebor den pågældende ejendom, at bygningens karakter af beboelsesbygning ikke brydes, herunder med hensyn til skiltning og belysning, at det af virksomhedsdriften afledte parkeringsbehov sker i tilknytning til virksomheden og ikke på offentlig vej, at det liberale erhverv højst udnytter halvdelen af bebyggelsens samlede bruttoetageareal, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at erhvervet ikke medfører nogen form for gener for omgivelserne, ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 4

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER Namminersuutigisatut inuussutissarsiut inissiaqarfimmut atasinnaasoq ima paasineqarpoq tassaasinnaasoq, soorlu nujalerisoq, kigutilerisoq, zoneterapeuti, fodterapeuti, akupunktøri, sillimmasiisarfittut, illunik tuniniaasarfittut, inatsisilerituutut, kukkunersiuisartutut, ingeniøritut aamma illunik titartaasartutut suliffeqarfiit, ulluunerani paaqqinnittarfik, toqqorsiveqaranilu sannaveqanngitsutut inuup ataatsip suliffeqarfiutaa, kiisalu allattittut ilutsit allat. 3 Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 3.1 Immikkoortortap ilaata iluani sanaartukkat nutaat, ilanngullugit allanngortiterinerit ilassutigisallu qalipaatinut atortussianullu tunngatillugu ataatsimoortuusutut iluseqassapput. 3.2 Sanaartukkat annerpaamik marlunnik quleriilikkatut, qaliamik atugaanngitsulerlugit sananeqassapput. 3.3 Sanaartukkanut portussutsit annertunerpaaffissat tullinnguuttut aalajangersarneqarput: Sanaartorfissaq 1-imut naleqqerfik 59-imut, Sanaartorfissaq 2-mut naleqqerfik 62,5-imut. Sanaartukkat inissinnerinut tunngatillugu annertunerusumik malittarisassiat 12 Sanaartukkat inissinneqarneri -ni malittarisassiani annikitsortalersukkani nassaassaapput. Ved liberalt erhverv, som er foreneligt med et boligområde, forstås f.eks. frisør, tandlæge, zoneterapeut, fodterapeut, akupunktør, forsikrings-, ejendoms-, advokat-, revisor- ingeniør- og arkitektvirksomhed, dagpleje, enmandserhverv uden lager og værksted samt andre former for kontor. 3 Bebyggelsens art, omfang og placering 3.4 Ny bebyggelse herunder om- og tilbygninger skal med hensyn til farver og materialer udgøre en samlet helhed inden for delområdet. 3.1 Bebyggelse må højst opføres i to etager uden udnyttet tagetage. 3.2 For bebyggelse fastsættes følgende maksimale bygningshøjder: Byggefelt 1 sættes til kote 59, Byggefelt 2 sættes til kote 62,5 Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 5

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4 Inissaqassutsip sinnera 4.1 Sanaartorfissani taakkunani sanaartortoqareerpat immikkoortortami allanik sanaartortoqarsinnaassanngilaq. 5 Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit 5.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 6 Isumannaallisaaviit 6.1 Immikkoortortaq Ilanngussaq 3-mi takutinneqartutut immikkut ittunik killeqarfeqartitamit S17- imut ilaavoq, tassani illunik ingerlatsivinnillu allanik naleqqerfiup 73-ip qulaa tungaani sananeqassannginnerinik aalajangersaasoqarluni. Immikkut ittunik killeqarfeqartitaq Ilulissat mittarfiata eqqaani immikkoortortamik nalunaagaqarpoq, tassani nunaminertamik atugaqarnermi aalajangersimasunik annikillisaasoqarsimalluni. 7 Angallannermut tunngasut 7.1 Immikkoortortaq Hafnarfjordurip aqqutaanit aqquteqarfeqassaaq. 7.2 Hafnarfjordurip Aqquserna Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut aqquserngup qeqqanit uuttukkamit (immikkut ittumik killeqarfeqartitamit) aqqusinermi sanaartorfissiamit 7,5 m-iusumit ilaqartuuvoq. 7.3 Immikkut ittumik killeqarfeqartitaq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani sunilluunniit iluseqartitanik sanaartortoqaqqusaanngilaq. Angallannermut tunngasunut annermik malittarisassiat 14 Aqqusernit aqquteeqqallu -mi annikitsortalersukkatut malittarisassianiipput. 8 Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 8.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 9 Sanaartukkat pilersititerneri 9.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 10 Malittarisassat immikkut ittut 10.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut qimussit aqqutaat pioreersut sanaartorfigineqaratillu ilioqqaavigineqassanngillat. 4 Restrummelighed 4.1 Når byggefelterne i nærværende kommuneplantillæg er udnyttet, regnes området for fuldt udbygget uden restrummelighed. 5 Fredede eller bevaringsværdige træk 5.1 Ingen særlige bestemmelser. 6 Sikkerhedszoner 6.1 Området er omfattet af den klausulerede zone S17, som vist på Bilag 3, der fastlægger, at bygninger og andre anlæg ikke må opføres over kote 73. Den klausulerede zone angiver et område omkring Ilulissat lufthavn, hvor der er visse begrænsninger i arealanvendelsen. 7 Trafikbetjening 7.1 Området skal vejbetjenes fra Hafnarfjordur-ip Aqquserna. 7.2 Hafnarfjordur-ip Aqquserna er omfattet af en 7,5 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej- og stiforhold". 8 Byfornyelse og sanering 8.1 Ingen særlige bestemmelser. 9 Udbygningstakt 9.1 Ingen særlige bestemmelser. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Eksisterende slædespor som vist på Bilag 1 skal friholdes for bebyggelse og oplag. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 6

8 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTA- LERSUKKAT 11 Siunertaq 11.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaraa makku isumannaarnissaat: Hafnarfjordurip aqqusernata eqqaani immikkoortortami illoqarfimmut tunngasunik sanaartukkanut tigussaasunik killissarisat, ilanngullugit immikkoortortap siunissami inissianik sanaartorfiunissaanut inissiiffissat, portussutsit annertussutsillu nalunaarsornissaat. immikkoortortap inissiatut siunertaut atorneqarnissaa. sanaartugaasut avatangiisuni immikkoortortanut sukisaarsarfiusunut ataqatatigiissuunissaat. 12 Sanaartukkat inissisimaffii 12.1 Sanaartukkat Ilanngussaq 1-imi sanaartorfiit 1-ip aamma 2-p iluini taamaallaat sanaartugassapput. Quit, aneerasaartarfiit assigisaallu sanaartorfissat iluini inissiatut illulianut atatillugit sanaartorneqassapput. Sanaartorfissat 1 aamma 2 annertussuseraat 14 m x 38, 25 meter Avatangiisunut naleqqussarneqarpata Ilanngussaq 1-imi sanaartorfissani takutitani silami illut mikinerit, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput Immikkoortortap iluanut tamarmut containerinik assigisaannillu inissitsiterinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommunianit akuersissummik peqqaarnikkut pisinnaasassapput. 13 Sanaartukkat silatimikkut isikkui 13.1 Qaliat atortussianik qinngornernik uterteqqinngitsunik, qernertumik imaluunniit qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput Qaliat sivinganeri 7 aamma 30 gradit akornanniissinnaapput Sanaartukkat silataat qisuttut igalaaminertullu iluseqassapput, annikinnerusortat atortussianit allanit sanaasinnaapput. DETALJEREDE BESTEMMEL- SER 11 Formål 11.1 Kommuneplantillæggets formål er at sikre: konkrete rammer for en bymæssig bebyggelse i området ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna, herunder at angive placering, højder og størrelser for områdets fremtidige boligbebyggelse, at området anvendes til boligformål, at bebyggelsen indgår i et samspil med de omkringliggende rekreative områder. 12 Bebyggelsens placering 12.1 Bebyggelse må kun opføres indenfor de på Bilag 1 viste byggefelter 1 og 2. Udhuse, terrasser, altaner o.l. skal opføres i tilknytning til beboelsesbygninger inden for byggefeltet. Byggefelt 1 og 2 har en størrelse på 14 m x 38, 25 meter Mindre bygninger der anvendes til områdets tekniske forsyning såsom transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres uden for de på Bilag 1 viste byggefelter, såfremt de tilpasses omgivelserne Inden for hele området gælder, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden 13.1 Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt Taghældninger må være mellem 7-30 grader Bebyggelsens facader skal fremstå i træ og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 7

9 13.4 Silatimi iikkat qisuusut Ilanngussaq 2-mi takutinneqartutut immikkoortortamut qalipaataasussanut pilersaarut atuuttoq, Immikkoortortap ilaa - imut Qalipaataasussanut pilersaarut naapertorlugu tamakkiisumik qalliisumik qalipanneqarsimassapput. Qalipaatinik toqqaanerit pisuni ataasiakkaani tamani Qaasuitsup Kommunianit akuersissutigisimaneqassapput Qaliap aamma silatip ilusilersugaaneranut atasuutitatut seqerngup kissaanik uunnaaviit/seqerngup qinnguaanut cellit ivertiterneqarsinnaapput Qaliaasuni igalaat akuttoqatigiisillugit inissinneqassapput, qalianilu igalaatut ataasiakkaasutut ilusilersugaassallutik, tamakkiisumik silissusaat qaliaasup takissusaata pingajorarterutaa sinnersimassanagu. Qaliani igalaat ataasiakkaat silissusaat 0,8 m sinnersimassanngilaa Qaliaasuni aningaanernik ivertiterisoqassanngilaq Toqqaviit pisariaqanngitsumik annertunermik portussusilerneqassanngillat, isumaqarpoq toqqaviup annikinnerpaamik portussuserisaa nunaannartaviusumit 1 m qulaassimassanngilaa Nunaannartamit uuttukkatut toqqaviit betonngit 1,5 m-it sinnerlugit portussusillit silatitut iikkatut qallersorneqassapput, imaluunniit toqqaviit illumut tamakkiisumik isikkorisaanit malunnarnerusuunnginnerat allatut ilisamik uppernarsaateqarfigineqassaaq Allagartanik ivertiterineq Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqarnissaanik piumasaqarfiuvoq Allagartat iluini silataannilu qullilersuinerit angallannermut sanilerisanullu ajoqutaassanngillat mi malittarisassiat naapertorlugit containerit quitut imaluunniit toqqorsiveeqqatut atugarineqartut illutut iluseqartilerlugit qalipanneqassapput imaluunniit qallersorneqarlutik Containerit qaavini ilioqqakkat eqqiluitsutut inissinneqassapput imalu qajannaarlugit aalajangersugaassallutik immikkoortortami angallannermut ulorianartorsiortitsissanatik Avatangiisunut naleqqussarsimappata immikkoortortap iluani illut mikinerusut, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling i overensstemmelse med gældende farveplan for området som vist på Bilag 2, Farveplan for Delområde. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Der kan opsættes solfangere/solceller som en integreret del af tag- og facadekonstruktion Vinduer i tagflader skal placeres regelmæssigt og udformes som enkeltsiddende tagvinduer, hvis samlede bredde ikke må overstige 1/3 af tagfladens længde. Det enkelte tagvindues bredde må ikke overstige 0,8 m Der må ikke opsættes kviste på tagflader Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1 m over oprindeligt terræn Betonfundamenter i en højde over 1,5 m målt fra terræn skal beklædes som ydervægge, eller det skal på anden måde dokumenteres, at fundamenter ikke bliver dominerende for bygningens helhedsindtryk Opsætning af skilte kræver Qaasuitsup Kommunias tilladelse Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger, skal males eller beklædes, så de fremstår som en bygning, jf. bestemmelserne i Oplag oven på containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området Mindre bygninger såsom transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdet, såfremt de tilpasses omgivelserne. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 8

10 14 Aqqusernit aqquteeqqallu 14.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 15 Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit 15.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissamit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Pisortat kussernginut attaviliisoqarfiunngiffiani Kommunalbestyrelsip tungaanit tankiliisoqarnissaq pillugu piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, tassunga errorfinnit anartarfinnillu imikoorutinut katersuivissamik, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassiat najoqqutarisassallu atuuttuusut naapertorlugit allatut imikoorutinik suliarinniffiliortoqassalluni Teknikkikkut pilersuinerit, soorlu kussinniat, kallerup-innera, imeq, avataaniit kiassaaneq assigisaallu taamaallaat assallugit ingerlatsivitsigut pisassapput Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallut ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni. 14 Vej- og stiforhold 14.1 Ingen særlige bestemmelser. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Der er ingen særlige bestemmelser. 16 Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens/ arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 9

11 17 Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit 17.1 Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannarsaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannarsaq aserugaq iluarsaateqqissaaq, immikkoortortamilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuussinikkut siammartersimasat qaartiternerlukutat piiarneqassapput Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasullu pioreersut sapinngisamik piujuartinneqassapput imaluunniit suliarineqarlutillu ima toqqortarineqassapput sanaartornerup naammassineranut atatillugu inisseqqinneqarsinnaassallutik Inissiat allatulluunniit sanaartukkat eqqaanni nunaannartaq eqqiluitsuutillugulu torersuutinneqassaaq Silami ilioqqakkat, ilanngullugit biilit assigisaallu, kiisalu qimminik pituttuinerit inerteqqutaapput. Angallatinik inissiinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pisinnaapput Nutaanik sanaartornerni aamma allanngukkamik atugaqalernermi makkununnga biilinik inissiiviliortoqassaaq: Inissiat 65 m 2 -init mikinerit: inissiamut biilinik inissiisarfik ataaseq Inissiat 65 m 2 -it anginerusullu: inissiamut biilinik inissiisarfiit marluk Inuusuttunut inissiat, kollegiani init Inissianut 0,25-kkaanik biilinik inissiiviit Nutaanik sanaartukkanik ilassutinillu, allanngortiterinernut aamma allatut atugaqalernernut annertunerusunik biilinik inissiisarfissanik pisariaqartitsilersunut qinnuteqaataasunut malittarisassiaq atuutsinneqalissaaq. Sanaartugaareersut allatut atugarineqalernerani nalinginnaasumik biilinik inissiinissamut annertusisamik pisariaqartitsilernerup assinganut biilinik inissiisarfiliornissamut taamaallaat piumasaqaateqartoqartassaaq Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut biilinik inissiisarfiit inissinneqassapput Ilanngussaq 2-milu takutinneqartutut ilusilersorneqassallutik. Biilinik inissiisarfiit minnerpaamik 7 m-inik annertussusilikkatut suliarineqassapput. 17 Ubebyggede arealer og parkering 17.1 Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring boligbebyggelser eller anden bebyggelse skal holdes rent og ryddeligt Udendørs oplag, herunder oplæg af biler og lignende, samt placering af hundehold må ikke finde sted Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia Ved opførelse af nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges parkeringspladser til: Boliger på mindre end 65 m2 1 p-plads/bolig Boliger på 65 m2 og mere 2 p-plads/bolig Ungdomsboliger, kollegieværelser 0,25 p-plads/bolig Bestemmelsen bringes i anvendelse ved ansøgninger om opførelse af nybebyggelse og tilbygninger, ved ombygninger og ved ændret anvendelse, som medfører øget parkeringsbehov. Ved ændret anvendelse af en eksisterende bebyggelse vil der i almindelighed kun blive stillet krav om anlæg af parkeringsareal svarende til det øgede behov for parkering Parkeringsarealer skal placeres som vist på Bilag 1 og indrettes som vist på Bilag 2. Parkeringspladser skal etableres med en dybde på minimum 7 m. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 10

12 17.7 Ullormi unnuarmilu tamarmi immikkoortortami aqquserngit sinaanni sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Taamaallaat pineqanngillat qatserisartut angallataat angallatillu allat sulinermut atatillugu piumasaqaataasunik suliaqartuusut. 18 Sanaartukkanik eriaginninneq 18.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19 Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu 19.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20 Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit 20.1 Pisortanit pilersuiveqarfinnut allakkatigut akuersissuteqarneq pissarsiareqqaartinnagu sanaartukkat nutaat atorneqaleqqusaanngillat Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq Teknikkikkut ingerlatsiviit transformerstationillu immikkoortortamut tamakkiisumut takussunarsaanngitsuutillugit inissinneqassapput. 21 Peqatigiiffiit aamma aningaasaqarnermi pissutsit 21.1 Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisoq namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera. 22 Avatangiisinut tunngasut 22.1 Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, imaluunniit atortussat imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassanatik. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Der må ikke ske nogen form for parkering langs områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligtigt ærinde. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der foreligger en skriftlig godkendelse af tilslutninger til offentlige forsyningsanlæg Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstation skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning Tekniske anlæg og transformerstationer skal placeres hensigtsmæssigt, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale og må ikke indeholde stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 11

13 22.2 Assaalluni suliaqarnermut atatillugu immikkoortortami mingutsitsinermik paasisaqartoqarpat Qaasuitsup Kommuniata Avatangiisinut immikkoortortaqarfia erniinnaartumik mingutsitsinerup suussaanik annertussusaanillu nalunaaruteqarfiussaaq. Avatangiisinut ulorianartunik eqqakkanik piiaaneq, soorlu issumik uuliamik mingutsinneqarsimasumik kommunimi eqqaavilerinermut malittarisassiat, kiisalu immikkoortortami inatsisit atuuttut naapertorlugit pissaaq Nunaminertami mingutsinneqarsimasumi tamakkiisumik salinneqarsimanngitsumi sanaartortoqarpat Sanaartornermut malittarisassiaq najoqqutaralugu illup iluata peqqissutsikkut naammaginartuunissaa isumannaarniarlugu naqqup tungaanut sammisut illup sananeqaatai silaannarmut ussittunngorlugit isugutsersinnaajunnaarsillugillu sanaartorneqartassapput Nunaminertani biilinik inissiivissatut atugassiani containerinik eqqaavigisanik inissiisoqaqqusaanngilaq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 23 Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit 23.1 Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, 17.2 inn. Malittarisassaq 17.6 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput. 24 Illoqarfiup ilaanut pilersaarutip atuuttup atorunnaarsinnera 24.1 Immikkoortortap ilaanut illoqarfiup ilaanut pilersaaruteqanngilaq atuuttuusumik Hvis man i forbindelse med gravearbejde opdager forurening i området, skal Qaasuitsup Kommunias Miljøafdeling straks informeres om forureningstype og omfang. Bortskaffelse af miljø farligt affald, som f.eks. olieforurenet jord, skal ske i henhold til de kommunale affaldsregulativer samt gældende lovgivning på området For at sikre et sundhedsmæssigt tilfredsstilende indeklima skal bygningskonstruktioner mod undergrunde udføres lufttæt og diffusionstæt, hvis der bygges på et forurenet areal, som ikke er fuldstændigt oprenset, jf. Bygningsreglementet Der må ikke opsættes affaldscontainere på arealer som er udlagt til parkeringspladser Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jvf. bestemmelse Byggemodningsandele skal være indbetalt, jvf. bestemmelse Ophævelse af gældende lokalplan 24.1 Ingen gældende lokalplan for delområdet. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 12

14 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 55 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Henrik Rafn Borgmesteri Borgmester Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 55 inaarutaasumik akuersissutigisaq tamanut saqqummiunneqareerpoq. OFFENTLIGGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.55 er offentliggjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 13

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Ilulissani utoqqarnut, kisermaanut ilaqutariinnullu inuttakitsunut illoqarfimmut qanittunik inissianik pisariaqartitsineq annertusiartorpoq. Taamaattumik inissianut siunertanut illoqarfiup qorsooqqinnersaqarfiisa ilaanni immikkoortortap mikinerusup ilanngunneqarnissaa Qaasuitsup Kommuniata aalajangiussimavaa. Sanaartukkanik rækkehusitut imaluunniit marlunnik quleriilinnik inissiaqarfittut ittunik sanaartortoqarsinnaanissaa periarfissiiffiussaaq. REDEGØRELSE BAGGRUND I Ilulissat er der et stigende behov for bynære lejligheder til ældre, enlige og mindre familier. Qaasuitsup Kommunia har derfor besluttet at inddrage et mindre område beliggende i en af byens grønne kiler til boligformål. Det skal muliggøres, at der kan opføres to stokbebyggelser enten som rækkehuse eller etageboliger i op til to etager. Immikkoortortap ilaa, sanaartorfissiat aamma qimussit aqqutaat Delområdet, byggefelter og de eksisterende slædespor ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Immikkoortortap ilaa ilaannakortumik qoorortami qorsooqqittartumi aamma ilaannakortumik qaarsortami inissisimavoq. Ullumikkut immikkoortortap ilaani sisamanik qimminik pitussiveqarpoq. Qimussit aqqutaat immikkoortortap ilaata kujataa tunginnguatigoorpoq. Qoorortaq qorsooqqissoq aputip aannerani immersimasamik pinngortumik issortamik sannaqarpoq. Qoorortaq qorsooqqissoq Ilulissat illoqarfianik aqqusaarivoq. Qoorortat sanaartorfiuneq ajortartuupput, taakkunani sanaartorneq akisullunilu pisariusuummat. DELOMRÅDET IDAG Delområdet ligger delvist i en grøn lavning og delvist på fast fjeld. I dag ligger der 4 hundepladser i delområdet. Slædesporet løber umiddelbart syd for delområdet. Den grønne lavning består af tørvejord dannet af opfyld fra sneens afsmeltning. De grønne lavninger gennemskærer Ilulissat by. Lavningerne har traditionelt været fritholdte områder, da det var dyrt og vanskeligt at bygge i disse områder. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 14

16 Qoorortat illoqarfimmi akunnequtaapput, sanaartukkamit isikkiveqartitsisut. Qoorsooqqinnersat pinngortitamut aqqutaapput naasunut uumasunullu upernaamilu aputip aannerata erngup katersuuffigisarpaat. IMMIKKOORTORTAP ILAATA AVATANGII- SUI Immikkoortortap ilaa Hafnarfjordurip aqquserna inissiaqarfiit Nammaarfiup Qilakitsullu akornanniippoq. Taamaalilluni Ilulissani qeqqaniippoq pisiniarfiusinnaasunut qanittuulluni. Kimmut immikkoortortaq illoqarfimmi qorsooqqinnersat ilaannut killeqarpoq, kangimut Hafnarfjordurip Aqqusernanit, inissiaqarfiup Marius Sivertsenip Aqqusernanut ilaasumut. Kujammullu qorsooqqinnersamit. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa tassaavoq Hafnarfjordurip Aqqusernata eqqaani immikkoortortap illoqarfimmi sanaartugassanut tigussaasunik killeqarfiliinissaq, ilanngullugit immikkoortortami siunissami inissianut inissiiffiit, portussutsit annertussutsillu nalunaarsornissaat. Tamakku ilutigalugit kommunip pilersaarutaanut tapiliutip sanaartukkat immikkoortortanut avatangiisunut sanaartorfiunngitsunut immikkoortortamilu sanaartukkat sinnerinut ataqatigiissutut ilaalernissaa isumannaassavaa, pineqarlutik atortussiat toqqartukkat, illut portussusaat, illut annertussusaat, qaliata ilusaat qalipaataasullu. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortap inissianik siunertanut eqimattumik-pukkitsumik sanaartorfissatut aalajangersarpaa. Sanaartukkat suussusaat Illut ingerlatsiviillu ataatsimuussutsimut avatangiisunillu isikkorisatigut sunniuteqarlutik pingaaruteqartut imatut ilusilersorneqassapput avatangiisinut naleqqiullugu illulioriaatsikkut avatangiisinilu pitsaasumik ataqatigiissutut sunniuteqartitsissallutik. Taamaattumik sanaartukkat ilusilersornerinut malittarisassiat aalajangersorneqarput, sanaartukkat nutaat immikkoortortamut tamarmiusumut naleqqussaasussatut isumannaarissallutik. Lavningerne udgør pauser i byen, som sikrer udsigten fra bebyggelsen. De grønne kiler fungerer som passage for naturen - for flora og fauna - og kilerne er opsamlingsområder for smeltevand om foråret. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Delområdet ligger mellem boligområderne Nammaarfik og Qilakitsoq. Det ligger således centralt i Ilulissat og tæt på indkøbsmuligheder. Mod vest afgrænses området af en af byens grønne kiler, mod øst afgrænses området af Hafnarfjordur-ip Aqquserna. Mod nord afgrænsens området af fælleshuset, der hører til boligbyggelsen ved Marius Sivertsenip Aqquserna. Og mod syd af den grønne kile, KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Kommuneplantillæggets formål er at give de konkrete rammer for en bymæssig bebyggelse i området ved Hafnarfjordur-ip Aqquserna, herunder at angive placering, højder og størrelser for områdets fremtidige boligbebyggelse. Samtidig skal kommuneplantilllægget sikre, at bebyggelsen indgår i et samspil med de omkringliggende friholdte områder og øvrige bebyggelser i området med hensyn til valgte materialer, bygningshøjder, bygningsvolumen, tagformer og farver. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til boligformål som tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelsens art Bygninger og anlæg, der har betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Derfor fastlægges bestemmelser for bebyggelsens udformning, som sikrer, at den nye bebyggelse tilpasses området som helhed. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 15

17 Immikkoortortap ilaata iluani sanaartorfissat marluk atugassiissutigineqarput, taakkunani inissianik quleriit marluk tikillugit qalia atorneqartuunngitsumik sanaartortoqarsinnaalluni. Inden for delområdet er der udlagt to byggefelter, hvorpå der kan opføres boligbebyggelse i op til to etager uden udnyttet etage. Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kujataa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra syd vist med saddeltag Immikkoortortap atugaanera Sanaartorfissat ima atugassiissutaapput aqqusineq Hafnarfjordurip Aqqusernanit malitaqartillugit, isumannaarlugu illut tamarmik isikkiveqarnissaat. Tamanna ilutigalugu sanaartorfissat ima atugassiissutaapput sanaartukkanik Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kujataa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra syd vist med ensidig taghældning Områdets disponering Byggefelterne er udlagt, så de følger vejen Hafnarfjordur-ip Aqquserna, og sikrer, at alle boliger får udsigt. Samtidig er byggefelterne udlagt således, at det eksisterende ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 16

18 sanioqquillutik qimussit aqqutaat sanaartukkanit nutaanit akornusersorneqassanatik. Sanaartorfissat ima atugassiissutaapput annikinnerpaamik illut marluk akornanni katillugit 10 m-inik ungasissuseqassallutik, taamaalilluni Sanaartornissamut malittarisassiami ungasissutsimut malittarisassai najoqqutarineqassallutik. Sanaartorfissat akornanni immikkoortortap ilaani sanaartugartaanut biilinik inissiisarfinnut nunaminertat atugassiissutaapput, taamaalilluni Hafnarfjordurip Aqquserna atuarlugu biilinik inissiisoqartoqassanngimmat. slædespor der passerer forbi bebyggelsen ikke bliver berørt at der nye byggeri. Byggefelterner er udlagt, så der som minimum er en grænseafstand mellem to bygninger på i alt 10 m, så Bygningsreglementets afstandsbestemmelser kan overholdes. Mellem byggefelterne er der lagt areal til parkering til delområdets bebyggelse, så parkering langs Hafnarfjordur-ip Aqquserna undgås. Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kangia tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra øst vist med ensidig taghældning Qalia illuinnarmik sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kitaa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra vest vist med ensidig taghældning ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 17

19 Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kitaa tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra vest vist med saddeltag Qalia illuttut sivinganilerlugu takutinneqarluni sanaartukkat nutaat kangia tungaanit isikkuata takutinnera Visualisering af ny bebyggelse set fra øst vist med saddeltag Angallannikkut attaveqarfiit Immikkoortortaq Hafnarfjordurip Aqqusernanit aqquteqassaaq. Sanaartukkat nutaat aamma Hafnarfjordurip Aqqusernata akornanni immikkoortortap ilaata killeqarfiisa iluini biilinik inissiisarfiliortoqassaaq. Biilinik inissiisarfiit Hafnarfjordurip aqqusernanut toqqaannartumik attaveqartitaassanngillat. Trafikbetjening Området skal vejbetjenes fra Hafnarfjordurip Aqquserna. Parkering skal etableres inden for delområdets grænser mellem den nye bebyggelse og Hafnarfjordur-ip Aqquserna. Parkeringspladserne må ikke ligge i direkte tilknytning til Hafnarfjordur-ip Aqquserna. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 18

20 Sanaartorfiginngisat Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imlt. assartuussinerni qaartiternerlukutat immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliut una nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa pioreersoq ilalerpaa immikkoortortap ilaanik nutaamik, tassalu sanaartorfiunngitsuusup ilamernga inissianut siunertanut ilanngunneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna aqqutigalugu inissianut siunertanut immikkoortortap ilaa nutaaq atugassiissutigineqarpoq. Immikkoortortap ilaa illoqarfiup iluani sanaartorfiunngitsup ilamerngani atugassiarineqarpoq. Immikkoortortap ilaa -imut Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar meersoq najoqqutaralugu malittarisassanik pingaarnernik annikitsortalersukkanillu nutaanik suliaqartoqarpoq. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg supplerer den eksisterende Kommuneplan for Ilulissat Kommune med et nyt delområde ved at inddrage en mindre del af et friholdt område til boligformål. Med dette kommuneplantillæg udlægges et nyt delområde til boligformål. Delområdet udlægges i en mindre del af det friholdte område inden for byzonen. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. ILU 1200 TAPILIUT NR. 55 TILLÆG NR. 55 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 19

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping

Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Lokalplan nr 57: Klim Strand Camping Fjerritslev Kommune 2006 Lokalplanen er udarbejdet af PLANkonsulenten for Klim Strand Camping i samarbejde med Fjerritslev Kommune. Lokalplanen kan også ses på Fjerritslev

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

Boligområde ved Ravnsbjergvej

Boligområde ved Ravnsbjergvej Lokalplan nr. 07-030-0002 Sønderris Boligområde ved Ravnsbjergvej April 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på aeldelse

Læs mere

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho

Varde Kommune. LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho Varde Kommune LOKALPLAN 42 Ferieboliger i Ho VEJLEDNING LOKALPLAN 42 OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. maj til den 22. juli 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1060 - Galten Vest. Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse SKANDERBORG KOMMUNE - Galten Vest Lokalplan for et boligområde til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse November 2012 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1060 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE Lokalplanen er offentligt bekendtgjort

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2

Lokalplan 2.13.1.24. Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup. p Bo u. Høje Taastrup Station CITY 2 Høje p stru Taa rd leva Bo u Høje Taastrup Station et strøg g r e Dalb Høje Taastrup Boulevard Lokalplan 2.13.1.24 Et område ved Høje Taastrup Boulevard og Dalbergstrøget Høje Taastrup CITY 2 2 Høje-Taastrup

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere