QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 43 Tillæg nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr. 43 Tillæg nr."

Transkript

1 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq Offentligt bekendtgjort den Tapiliut nr. 43 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.43 Kommuneplan for Ilulissat med tillæg -mut immikkoortortap ilaanut pilersaarut Delområdeplan for område ILU1200 Tapiliut nr. 43 Tillæg nr. 43

2 IMARISAI INDHOLD IMARISAI ILITSERSUUT... 2 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Immikkoortortap killeqarfia Atorneqarnera Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu Inissaqassutsip sinnera Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit Isumannaallisaaviit Angallannermut tunngasut Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit Sanaartukkat pilersititerneri Malittarisassat immikkut ittut... 6 MALITTARISASSAT ANNIKITSORTALERSUKKAT Siunertaq Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu Sanaartukkat silatimikkut isikkui Aqqusernit aqquteeqqallu Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit Ledningit attaveqarfii Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit Sanaartukkanik eriaginninneq Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit Avatangiisinut tunngasut Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit Aalajangersakkap atsiorneqarnera NASSUIAAT Tunuliaqut Ullumikkut immikkoortortap ilaa Imm. ilaata avatangiisui Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertaa Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imai Pilersaarusiornernut allanut attaviit Teknikkikkut pilersuineq Inatsisitigut sunniutit ILANNGUSSAQ 1 Atuuffia Imm. ilaa ILANNGUSSAQ 2 Isumannaallisaaviit S Indhold VEJLEDNING... 2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER Områdets afgrænsning Anvendelse Bebyggelsens art, omfang og placering Restrummelighed Fredede eller bevaringsværdige træk Sikkerhedszoner Trafikbetjening Byfornyelse og sanering Udbygningstakt Særlige bestemmelser... 6 DETALJEREDE BESTEMMELSER Formål Bebyggelsens placering Bebyggelsens ydre fremtræden Vej- og stiforhold Friarealer og fritidsanlæg Ledningsforhold Ubebyggede arealer og parkering Bevaring af bebyggelse Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder Fællesanlæg og tekniske anlæg Foreninger og økonomiske forhold Miljøforhold Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 12 Vedtagelsespåtegning REDEGØRELSE Baggrund Delområdet idag Delområdets omgivelser Kommuneplantillæggets formål Kommuneplantillæggets indhold Forhold til anden planlægning Teknisk forsyning Retsvirkninger BILAG 1 Anvendelse Delområde BILAG 2 Sikkerhedszoner S ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 1

3 ILITSERSUUT VEJLEDNING ILITSERSUUT Kommunip pilersaarutaa suua? Kommunimi siunissami ineriartuaarnermik kommunip pilersaarutai aqutsisuussapput, pilersaarusiornermullu tamakkiisumut ataqatigiissumik pissusiviusutut iliuuserisassanik innuttaasut Kommunalbestyrelsillu naliliinissaannut periarfississallugit. Kommunip pilersaarutaani immikkoortortap aalajangersimasup iluani nunaminertat, illut nutaat, aqqusernit, aqquteeqqat il.il. qanoq inissinneqarlutillu ilusilersornissaannik Kommunalbestyrelsi aalajangersaasarpoq. Kommunip pilersaarutaa makkuninnga imaqarpoq: Kommunip ineriartornissaanut kommunip pilersaarutaata tunngavigisaanik anguniagaanillu nassuiaat. Kommunimut tamarmut, kiisalu kommunimi illoqarfinnut, nunaqarfinnut assigisaannullu ataasiakkaanut pingaarnertut ilusiliussaasunut pingaarnertut ilusiliussaq. Aalajangersakkanik makkuninnga aalajangersaavik: nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut sanaartukkanut malittarisassat pingaarnerit, aamma nunaminertat atorneqarnerinut immikkoortortallu ilaannut ataasiakkaanut annikitsortalersukkatut malittarisassat. Qaqugukkut kommunip pilersaarutaa suliaasarpa? Kommunini qinersisarfiusup affaata siullermi kommunimi pineqartumi kommunip pilersaarusiornissaanut periusissamik Kommunalbestyrelsip pissarsinissaanik Inatsisartut peqqussutaat nr. 11, 5. december 2008-meersoq aalajangersaavoq. Periusaasussap makku aalajangersassavai: kommunip pilersaarutaa tamakkiisumik nutarsarneqassaaq, imaluunniit kommunip pilersaarutaata sammisanik immikkoortuinik ataatsimik arlalinnilluunniit nutarsaasoqassaaq, imaluunniit kommunimi nunap immikkoortorisaanik nutarsaasoqassaaq, imaluunniit ukiunut sisamanut piffissarisassamut nutaamut kommunip pilersaarutaa akuersissutigineqassaaq. Kommunip pilersaarutaata atuuttuulersinneqarnissaanut isumannaarinissaq pisariaqalerpat immikkoortortap ilaanut annikitsortalikkatut malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelsip pisussaatitaanera Inatsisartut peqqussutaat aalajangersaavoq. Aammalu illulianut imlt. sanaartukkanut annertunerusunut nunaminertamik atugassiisoqarneq aamma sanaartukkamik annertuumik imlt. pingaarutilimmik piiaaneq sioqqullugit immikkoortortap ilaanut annikitsortalersukkanik malittarisassiornissaminut Kommunalbestyrelse pisussaatitaavoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut suua? Assersuutigalugu kommunip pilersaarutaata malittarisassartaanut naapertuutinngitsumik illuliornermut atatillugu kommunip pilersarutaa allanngortinneqarsinnaavoq. Tamanna kommunip pilersaarutaanut tapiliutip akuersissutigineratigut pisinnaavoq. VEJLEDNING Hvad er en kommuneplan? Kommuneplaner skal styre den fremtidige udvikling i kommunen og give borgerne og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere konkrete tiltag i sammenhæng med planlægningen som helhed. I en kommuneplan fastlægger Kommunalbestyrelsen bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område. Kommuneplanen består af: En redegørelsesdel for kommuneplanens forudsætninger og mål for Kommunens udvikling. En hovedstrukturdel for Kommunen under ét samt hovedstrukturer for Kommunens enkelte byer, bygder og lignende. En bestemmelsesdel, hvori der fastlægges overordnede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder, og detaljerede bestemmelser for arealanvendelse og bebyggelse for de enkelte delområder Hvornår laves der en kommuneplan? Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 bestemmer, at Kommunalbestyrelsen i den første halvdel af den kommunale valgperiode tilvejebringer en strategi for kommuneplanlægningen i den pågældende kommune. Strategien skal fastlægge om; der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen, eller der skal foretages en revision af en eller flere af kommuneplanens tematiske dele, eller der skal foretages en revision af geografiske områder i kommunen, eller kommuneplanen vedtages for en ny 4-års periode. Landstingsforordningen fastlægger, at Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens gennemførelse. Endvidere har Kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde detaljerede bestemmelser for et delområde, inden der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder og inden nedrivning af større eller væsentlig bebyggelse. Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen kan ændres f.eks. i forbindelse med opførelsen af et byggeri, der ikke er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelsesdel. Dette kan ske ved vedtagelse af et kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 2

4 ILITSERSUUT VEJLEDNING Kommunalbestyrelse kommunip pilersaarutaanut tapiliutissatut siunnersuusioreeruni sivikinnerpaamik sap. akunnerini arfinilinni tamanut saqqummiunneqassaaq, taamaalillutik soqutiginnittut isummersinnaallutillu siunnersuummut oqaaseqaateqarsinnaassammata. Tamanut saqqummiussivik naappat akerliussutaasinnaasunik aamma allannguutissatut siunnersuutaasinnaasunik qanoq annertutigisumik akuersaassanerlutik Kommunalbestyrelse naliliissaaq. Tamatuma kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigineqassaaq. Kommunalbestyrelse akerliussutaasut takkuttut, imaluunniit nammineq kissaatigisani tunuliaqutaralugit ima annertutigisunik allannguuteqarusussaguni pissusiviusuni pilersaarutitut siunnersuut nutaaq pineqalerluni aqqusaagassat aallaqqaataanik aallartissapput, tassalu kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip nutaap tamanut saqqummiunneqarneratigut. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasoq Kommunalbestyrelsip kommunip pilersaarutaanut tapiliut inaarutaasumik akuersissutigalugulu nuna tamakkerlugu pilersaarutinut nittartaavikkut nalunaarutigereerpagu kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluanut pigisaasunut pituttuisuulissaaq. Pissutsinik pilersaarutip malittarisassaanut akerliusunik pilersitaqartoqassannginneranik isumaqarpoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqarnera sioqqullugu inatsisit naapertorlugit sanaartukkat imaluunniit inatsisit naapertorlugit atugaasussanngorlugit pilersitaasimasut, naak aamma piginnittut allamik taarserneqarnerisa kingornatigut kommunip pilersaarutaanut tapiliummut akerliugaluarlutik, taamatut atugaaneri ingerlaannarsinnaapput. Pilersaarummi nassuiarneqartutut sanaartukkat imaluunniit ingerlatsiviit naammassinissaannut kommunip pilersaarutaanut tapiliut pisussaassuseqarnermik nassataqartitsinngilaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 Ilulissat Kommunianut Kommunip pilersaarutaa mut Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43, Immikkoortortap ilaa Qoororsuup Aqqusernata eqqaani inuussutissarsiutinut immikkoortortaq tamanut saqqummiunneqarpoq Annermik paasissutissiisinnaasoq: Hanne Holm Når Kommunalbestyrelsen har udarbejdet et forslag til et kommuneplantillæg, skal det offentliggøres i mindst 6 uger, så interesserede har mulighed for at tage stilling og komme med bemærkninger til forslaget. Når offentlighedsperioden er slut, vurderer Kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter vedtages kommuneplantillægget endeligt. Hvis Kommunalbestyrelsen, på baggrund af de indkomne indsigelser eller efter eget ønske, vil foretage så omfattende ændringer, at der reelt er tale om et nyt planforslag, starter proceduren forfra med offentliggørelse af et nyt forslag til kommuneplantillæg. Det endelige kommuneplantillæg Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget kommuneplantillægget endeligt og bekendtgjort det på den landsdækkende planportal er det bindende for de ejendomme, der ligger inden for kommuneplantillæggets område. Det betyder, at der ikke må etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Lovligt eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret, før forslag til kommuneplantillægget blev offentliggjort, kan fortsætte som hidtil, selvom det er i strid med kommuneplantillægget - også efter ejerskifte. Kommuneplantillægget medfører ikke pligt til at gennemføre de bebyggelser eller anlæg, der er beskrevet i planen. Kommuneplantillæg nr. 43 Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Ilulissat Kommune Delområde Erhvervsområde ved Qoororsuup Aqquserna er offentliggjort den Yderligere information: Hanne Holm ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 3

5 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT Inatsisartut peqqussutaa nr. 11, 5. december meersumut aamma Kommunini pilersaarusiorneq nunaminertanillu atuineq pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugit kommunip pilersaarutaanut tapiliummut matumani immikkoortortap ilaanut tunngasunik kommunalbestyrelsip tullinnguuttuni malittarisassat pingaarnerit annikitsortalersukkallu aalajangersarpai. Oqaasertat uingasunik ilusillit malittarisassanik nassuiaanermik takussutissiinermillu siunertaqarput. Oqaasertat uingasunik allassimasut malittarisassatut paasineqassanngillat taamaattumillu unioqqutinneqartussaanngitsutut isigineqassanatik. 1 Immikkoortortap killeqarfia 1.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortaq killeqarfeqarpoq. Immikkoortortamiippoq nunaminertaq m 2 -inik annertussusilik. 1.2 Immikkoortortaq Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut annikitsortalersukkatut immikkoortunut.1- imut.2-mullu agguataarneqarpoq. 2 Atorneqarnera 2.1 Immikkoortortap atugaanera makkununnga aalajangiunneqarpoq: Inuussutissarsiutitut siunertat, makkutut ittut: allaffissorneq, sanaartugassanik suliffeqarfiit, suliffissuaqarfiit, toqqorsiviit, assassorluni suliffiit, sannaviit, tunisassiorneq, angallassineq, takornariaqarneq, aalisarneq aamma pisortani suliassanik siunertat. Ilioqqakkat (immersuiffiunngitsoq, eqqaaviunngitsoq ass.) Transformerstationisut ittunik teknikkikkut ingerlatsiviit. 3 Sanaartukkat suussusaat, annertussusaat inissiffiilu 3.1 Illut portussusaat qaliap qaavanut annerpaamik 12 meteriussapput. 12 Sanaartukkat inissisimaffii -ni annikitsortalersukkatut malittarisassani illup inissisimassusaa pillugu malittarisassat annertunerit nassaassaapput. OVERORDNEDE BESTEMMEL- SER Kommunalbestyrelsen fastlægger i det efterfølgende overordnede og detaljerede bestemmelser i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 5. december 2008 og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse for det delområde, der er omfattet af dette kommuneplantillæg. Tekst i kursiv har til formål at forklare og illustrere bestemmelserne. Tekst skrevet i kursiv er altså ikke bestemmelser og er således ikke bindende. 1 Områdets afgrænsning 1.1 Området afgrænses som vist på Bilag 1. Området omfatter et areal på m Området opdeles i detailområderne.1 og.2 som vist på Bilag 1. 2 Anvendelse 2.1 Områdets anvendelses fastlægges til: Erhvervsmæssige formål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion, transport, turisme, fiskeri og og offentlige formål. Oplag (ikke fyldplads, losseplads o.l.). Tekniske anlæg såsom transformerstationer. 3 Bebyggelsens art, omfang og placering 3.1 Bygningshøjden må maksimalt være 12 m til kip. Yderligere bestemmelser vedrørende bebyggelsens placering findes i de detaljerede bestemmelser i 12 "Bebyggelsens placering". ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 4

6 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 4 Inissaqassutsip sinnera 4.1 Ann. imm..1-mi 14-it atugassiaapput, taaneqartut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 aamma Ann. imm..2-mi sanaartorfissat 14-it atugassiaapput, taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma Sanaartorfissani taakkunani sanaartortoqareerpat immikkoortortami allanik sanaartortoqaqqissinnaanngilaq. 5 Eqqissisimatitat imlt. Eriagisariallit 5.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 6 Isumannaallisaaviit 6.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut immikkoortortap kangia tungaa immikkut ittumik killeqarfeqartitamik ilaqarpoq. Ilulissani imissarsiorfiusumut S1 pallitsaaliuiffimmik killeqarfimmik aalajangersaavoq. Nunap imissaqarfiusup avataani 30 meterini killeqarfik inissinneqarpoq. Taassuma iluani illoqassanngilaq, qimmit pituffeqassanngillat, inuussutissarsiutinik, sullissivinnik assingisaannillu ingerlassisoqassanngilaq, imaluunnik imermik mingutsitsisinnaasunik atortussianik ilioqqaasoqassanani. Imissarsiornermulli ingerlatsiviit pisariaqartut tamatumani pineqanngillat. 6.2 Ilanngussaq 2-imi takutinneqartutut immikkoortortaq isumannaallisaavimmut S 17-imut ilaavoq. Naleqqerfik 73-ip qulaani illut ingerlatsiviillu allat sanaartoqqusaanngillat. 7 Angallannermut tunngasut 7.1 Immikkoortortaq Qoororsuup Aqqusernanit aqqusersugaassaaq. 7.2 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut aqquserngup qeqqanit uuttorlugu 12 meterimik aqqusinermut sanaartorfissamik (immikkut ittumik killeqarfeqartitaq) Qoororsuup Aqquserna atugaqarfiuvoq. 7.3 Immikkut ittumik killeqarfeqartitaq teknikkikkut pilersuinermut atugassiaavoq, taassumalu iluani arlaannilluunniit sanaartortoqaqqusaanngilaq. Angallannermut tunngasunut annermik malittarisassiat 14 Aqqusernit aqquteeqqallu -mi annikitsortalersukkatut malittarisassianiipput. 4 Restrummelighed 4.1 I detailområde.1 er der udlagt 14 byggefelter, benævnt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 og I detailområde.2 er der udlagt 14 byggefelter, benævnt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14 og Når der er opført bebyggelse på disse byggefelter, kan der ikke opføres yderligere bebyggelse i området. 5 Fredede eller bevaringsværdige træk 5.1 Ingen særlige bestemmelser. 6 Sikkerhedszoner 6.1 Den østlige del af området er omfattet af den klasulerede zone S1 som vist på Bilag 1. S1 fastsætter en spærrezone omkring vandindvindingsområdet i Ilulissat. Grænsen er placeret 30 m uden for vandoplandsgrænse. Inden for området må der ikke findes bygninger, hundehold, drives erhvervsvirksomheder, institutioner og lignende, eller findes oplag af stoffer, der kan forurene vandet. Anlæg, der er nødvendige for vandindvindig, er dog undtaget. 6.2 Området er omfattet af sikkerhedszonen S 17, som vist på Bilag 2. Bygninger og andre anlæg må ikke opføres over kote Trafikbetjening 7.1 Området skal vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna. 7.2 Qoororsuup Aqquserna er omfattet af en 12 m vejbyggelinie (en klausuleret zone) målt fra vejmidten, som vist på Bilag Den klausulerede zone er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for den må der ikke opføres nogen form for bebyggelse. Yderligere bestemmelser vedrørende de trafikale forhold findes i de detaljerede bestemmelser i 14 "Vej- og stiforhold". ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 5

7 MALITTARISASSIAT PINGAARNERIT OVERORDNEDE BESTEMMELSER 8 Illoqarfimmik nutarsaaneq aamma piiaanerit 8.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 9 Sanaartukkat pilersititerneri 9.1 Sanaartorfissat ann. imm..2-mi taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma 2.15 aatsaat imermut pallitsaaliukkap atorunnaarsinneratigut atorneqalersinnaapput. 10 Malittarisassat immikkut ittut 10.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 8 Byfornyelse og sanering 8.1 Ingen særlige bestemmelser. 9 Udbygningstakt 9.1 Byggefelterne benævnt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 og 2.15 i detailområde.2 kan først ibrugtages, når vandspærrezonen er ophævet. 10 Særlige bestemmelser 10.1 Ingen særlige bestemmelser. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 6

8 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER MALITTARISASSAT ANNIKITSORTA- LERSUKKAT 11 Siunertaq 11.1 Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarai; immikkoortortap inuussutissarsiutinut siunertanut atugaanissaata aalajangersornissaa sanaartorfissat annertussusaat inissisimaffiilu, aamma sanaartukkat isikkuinut malittarisassat aalajangersornissaat. 12 Sanaartukkat annertussusaat inissisimaffiilu 12.1 Sanaartorfissat 14-it taaneqartut 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 aamma 1.14 ann. imm..1-imi atugassiissutaapput. Ilanngussani 1-imi sanaartorfissat inissisimaffii takuneqarsinnaapput Sanaartorfissat 14-it taaneqartut 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 aamma 2.15 ann. imm. B2.2-mi atugassiissutaapput. Ilanngussani 1-imi sanaartorfissat inissisimaffii takuneqarsinnaapput Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut sanaartorfissat iluiniinnaq sanaartortoqaqqusaavoq. Sanilerisamut sanaartorfissamut sanaartukkat sanaartorfssap killingisaanut minnerpaamik 5 meterinik ungasissuseqassaaq, aqquserngullu qeqqaniit 7,5 meterinik Sanaartukkap portussusaa nunaannarmit illup qalianut 12 meterinit portunerussanngilaq. Pujoorfiup, antennit, teknikkikkut ivertitikkat assigisaallu naleqqerfik 73 qaangersimassanngilaat. Qaasuitsup Kommuniata akuerisaanik illup inissisimaffissaanut aalajangiussaq aallaavigalugu illup portussusaa nunaannartamit illup qaliata qaavanut uuttugaasutut aalajangerneqassaaq Qaasuitsup Kommunianit akuersissut naapertorlugu containerinik assigisaannillu inissiisoqarneq pisinnaasoq imm. ilaanut tamarmut atuuttuuvoq. 13 Sanaartukkat silatimikkut isikkui Illut angissutsimikkut, qaliap silatillu ilusilersornerisigut, atortunik qalipaatinillu toqqagaqarnikkut imatut ilusilersorneqassapput avatangiisinu naleqqiullugu illulioriaatsikkut avatangiisinullu pitsaasumik ataqatigiissuusutut sunniuteqassallutik Qaliat qinngornermik utertitsinngitsunik atortunik, qernertumik imlt. qasertoq taartumik qalipaatilinnik qallersorneqassapput. DETALJEREDE BESTEMMEL- SER 11 Formål 11.1 Kommuneplantillæggets formål er; at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål at fastlægge bestemmelser for byggefelternes omfang og placering, samt bebyggelsens udseende. 12 Bebyggelsens placering 12.1 I detailområde.1 udlægges 14 byggefelter, benævnt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 og Byggefelterne er vist på Bilag I detailområde B2.2 udlægges 14 byggefelter, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,2.14 og Byggefelterne er vist på Bilag Bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne, som er vist på Bilag 1. Bebyggelse skal holde en mindsteafstand på 5 m til byggefeltets grænse til nabobyggefelt og 7,5 m fra vejmidte Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m fra terræn til kip. Skorsten, antenner, tekniske installationer o.l. må ikke overstige kote 73. Bygningshøjden fastsættes som en højde målt fra terræn til kip ud fra en fastsat niveauplan for bygningen, som er godkendt af Qaasuitsup Kommunia Inden for hele delområdet gælder det, at opstilling af containere og lignende kun må ske efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia. 13 Bebyggelsens ydre fremtræden Bygninger skal med hensyn til proportioner, tag- og facadeudformning, materiale- og farvevalg udformes på en sådan made, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne Tage skal beklædes med ikkereflekterende materiale i farverne sort eller mørkegråt. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 7

9 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 13.2 Teknikkikkut ivertitat sapinngisamik toqqorsimasuussapput imaluunniit sanaartukkami illup ilusilersugaanerani eqqarsaataasutut ilanngussimaneqassallutik Sanaartukkani silatit qisuttut, saviminertut, betonngisut igalaaminertullu iluseqarsinnaapput, annikitsortat atortussiatut allatut iluseqarsinnaallutik. Silatimi iikkanut atortussiat qillertut qinngornernillu utertitsisut atugaassanngillat. Taamaattorli sisaat pladit ukiup ataatsip ingerlanerani qillarlertarpata atorsinnaapput Silatimi iikkat qisuusut tamakkiisumik qalliisumik qalipanneqassapput Kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipaateqassapput, imaluunniit qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput Illut minnerusut, soorlu illuaqqiat, quit assigisaallu qisunnik sananeqassapput, kalaallini qalipaatinik atorneqartartunik silatimi iikkat qalipaateqassapput, imaluunniit qalipaatinik asingasunik qinnguamik uterteqqinngitsunik qallersorsimassallutik, illu pingaarnertut illutik. Qalipaatit toqqakkat tamarmik ataasiakkaat Qaasuitsup Kommunianit akuerineqassapput Pisariaqanngitsumik toqqaviit annerusumik portussuseqassanngillat, isumaqarluni nunaannartavimmit 1 m sinnerlugu toqqaviit appasinnerpaamik portussuseqassanngillat Allagartat illup silataanut naleqqussagaassapput, illumullu ilusiliussaasumut ilaatinneqassallutik. Allagartanik ivertiterineq Ilulissat Kommuniata akuersissuteqarneranik pisariaqartitsivoq Allagartani taakkualu qaavinut qaammaqqusiinerit angallannerut sanilerisanullu sutigulluunniit akornusersuissanngillat Containerit querisat imlt. toqqorsiveeqqatut atugaasut mi malittarisassat naapertorlugit illutut iluseqalersillugit qalipanneqarlutilluunniit qallersorneqassapput Containerit qaavini ilioqqakkat torersumik inissinneqassapput aammalu eqqaani angallannermut aarleqquteqarunnaarsillugit aalajangersorneqarsimassallutik Tekniske installationer skal så vidt muligt være skjult eller indgå bevidst som arkitektoniske elementer i bebyggelsen Bebyggelsens facader må fremstå i træ, metal, beton og glas, mindre dele kan fremstå i andre materialer. Blanke og reflekterende materialer til ydervægge må ikke anvendes. Blanke stålplader kan dog accepteres, hvis de er af en type, der patinerer i løbet af et års tid Ydervægge i træ skal males med heldækkende maling Ydervæggene skal fremstå med farver, der er traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Mindre bygninger som skure, udhuse og lignende skal opføres i træ og males med heldækkende maling i traditionelle grønlandske farver, eller fremstå med ikke-reflekterende beklædning i afdæmpede farver svarende til hovedbygningen. Farvevalget skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Qaasuitsup Kommunia Fundamenter må ikke gives en større højde end nødvendigt, dvs. fundamentets mindstehøjde må ikke overstige 1 m over oprindeligt terræn Skilte skal indpasses i bygningsfacaden og indgå som en del af bygningens samlede arkitektoniske udtryk. Opsætning af skilte kræver Ilulissat Kommunes tilladelse Belysning i og på skilte må ikke være til gene for færdsel og naboer Containere, som anvendes som skure eller mindre lagerbygninger, skal males eller beklædes, så de fremstår som en bygning, jf. bestemmelserne i Oplag oven på containere skal placeres ryddeligt og fastgjort så forsvarligt, at det ikke medfører fare for færdsel i området. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 8

10 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER Imm. ilaani avatangiisinut naleqqussagaagunik illut mikinerusut, soorlu transformerstationit, teknikkikkut ingerlatsiviit assigisaallu sanaartorneqarsinnaapput. 14 Aqqusernit aqquteeqqallu 14.1 Ilanngussaq 1-imi takutinneqartutut nutaamik aqqusinissamut atugassiisoqarpoq. Aqquserngit 7 m-inik silissusilissapput, aqquserngullu qeqqanit uuttorneqartumik aqqusinniorfimmit (immikkut ittumik malittarisassalimmit) malittarisassaqarfiuvoq Immikkut ittumik killeqarfillit teknikkikkut pilersuinermut atugassiaapput, iluinilu sunilluunniit sanaartortoqaqqusaananilu ilioqqaasoqaqqusaanngilaq. 15 Sanaartorfiunngitsut sunngiffimmilu sukisaarsarfiit 15.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 16 Ledningit attaveqarfii 16.1 Sanaartukkat nutaat pisortat ingerlataannut innaallagissamut, imermut, kussineqarfimmut attavilissapput, kiisalu aalajangersimasumik innaallagissamit kiassarneq imlt. avataanit kiassarneq, imlt. nukissiorfiit avatangiisinut ajoqusiinngitsut qinigassat allat, soorlu seqinermit kiassaanerit, nunap iluanit kiassaaffiit il.il. Pisortanit akuersissutit pisariaqartut, soorlu qaqugumulluunniit kiassaariaatsimut atuuttumut attaviliinissamut akuersissummik pissarsiniarneq sanaartortitsisup / nunaminertamik atugaqarnissamut piginnaaffeqartup nammineq akisussaaffigaa Errorfinnit anartarfinnillu imikoorutit tamarmik kusserngit aqqutigalugit kuutsinneqassapput. Imeq saqqumiinnartoq qalianeersorlu kussinniakkuussanngilaq, imatulli kuutsinneqassaaq sanaartukkanut, aqqusinernut, aqquteeqqanut aamma sanaartorfiunngitsunut avatangiisunut akornusiinngitsumik, soorlu kussianut kuutsitsinikkut Pisortat kussernginut attaviliisoqarfiunngiffiani Kommunalbestyrelsip tungaanit tankiliisoqarnissaq pillugu piumasaqaateqartoqarsinnaavoq, tassunga errorfinnit anartarfinnillu imikoorutinut katersuivissamik, imaluunniit imikoorutinik anartarfiillu imaannik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassiat najoqqutarisassallu atuuttuusut naapertorlugit allatut imikoorutinik suliarinniffiliortoqassalluni Mindre bygninger som transformerstationer, tekniske anlæg og lignende kan opføres inden for delområdet, såfremt de tilpasses omgivelserne. 14 Vej- og stiforhold 14.1 Der udlægges nye veje som vist på Bilag 1. Vejene udlægges i en bredde af 7 m, og er omfattet af en vejbyggelinie (klausuleret zone) på 7,5 m målt fra vejmidte De klausulerede zoner er forbeholdt teknisk forsyning, og inden for dem må der ikke opføres nogen form for bebyggelse eller placeres oplag. 15 Friarealer og fritidsanlæg 15.1 Ingen særlige bestemmelser. 16 Ledningsforhold 16.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig el, vand, kloaknet samt fast elvarme eller fjernvarme eller andre alternative miljørigtige energikilder som solvarme, jordvarme m.m. Det er bygherrens / arealrettighedshaverens eget ansvar at indhente den nødvendige myndighedstilladelse, f.eks. tilslutningstilladelse til den til enhver tid gældende opvarmningsform Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 9

11 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 16.4 Teknikkikkut pilersuinerit, soorlu kussinniat, kallerup-innera, imeq, avataaniit kiassaaneq assigisaallu taamaallaat assallugit ingerlatsivitsigut pisassapput Pilersuivittut ledningit sapinngisamik mianersuunneqassapput, qaavisigullu sanaartortoqaranilu aalaakkaasuliortoqassanngilaq. Ledningeqarfinnik avataaneersup allanngortiterisinnaanera ledningimik piginnittumut aningaasartuutassaanngilaq, taamaallaallut ledningimik piginnittorlu isumasioqateqarluni pissalluni, aammalu ledningimik piginnittup ilitsersuutai malittarisassalu naapertorlugit pissalluni. 17 Sanaartorfiunngitsut biilinullu inissiisarfiit 17.1 Nunaminertat atugassiissutit annerpaamik 1,8 meterimik portussusilimmik ungaluukkerneqarsinnaapput. Ungaluugaq qaqugumulluunniit isumannaatsuutinneqassaaq Sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannarsaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannarsaq aserugaq iluarsaateqqissaaq, immikkoortortamilu qaartiterinikkut imaluunniit assartuussinikkut siammartersimasat qaartiternerlukutat piiarneqassapput Qaartiterinermut sanaartorfigissaanermullu atatillugu issoq naasimasullu pioreersut sapinngisamik eriagineqassapput, imaluunniit suliaralugillu toqqorneqassallutik sanaartukkat naammassineranut atatillugu inissinneqaqqissinnaasunngorlugit Sanaartukkat eqqaanni nunaminertat saligaatsuutillugillu eqqiluitsuutissapput Angallatinik inissiinerit taamaallaat Qaasuitsup Kommuniata akuersissuteqareerneratigut pissapput Nutaanik sanaartornerni aamma atugaqarnerit allanngortinnerini quleriit annertussusaanni 100 m 2 - ikkaani minnerpaamik ataatsimik biilinut inissiisarfiliortoqassaaq. Namminersuutigisamik inuussutissarsiorfiliornermi piviusunik atugaqarnerit sulisullu amerlassusaat tunuliaqutaralugit pisuni ataasiakkaani biilinik inissiisarfinnik pisariaqartitsinerit nalilerneqartassapput Sanaartorfissatut atugassiat iluini biilinik inissiiviliortoqassaaq, aqquserngullu sinaanut minnerpaamik 5 m-inik ungasissuseqartinneqassapput Ulloq unnuarlu tamaat immikkoortortap aqquserngini sutigulluunniit biilinik inissiisoqaqqusaanngilaq. Tassani pineqanngillat qatserutit biilillu allat sulinermut atatillugu suliaqartuusut Teknisk forsyning, såsom kloak, elektricitet, vandforsyning, fjernvarme o.l. må kun fremføres via nedgravede anlæg Forsyningsledninger skal så vidt muligt respekteres og må ikke overbygges eller befæstes. En evt. tredjeparts omlægning af ledningsanlæg er uden udgifter for ledningsejer, og må kun ske i samråd med ledningsejer og skal følge ledningsejers anvisninger og regler. 17 Ubebyggede arealer og parkering 17.1 Tildelte arealer må indhegnes med hegn i højst 1,8 m. Hegnet skal til enhver tid holdes i forsvarlig stand Terrænet skal skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport I forbindelse med brydning og byggemodning skal den eksisterende muld og flora, så vidt det er muligt, bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri Arealet omkring bebyggelser skal holdes rene og ryddelige Oplag af både må kun finde sted efter godkendelse af Qaasuitsup Kommunia Ved nybyggeri og ændret anvendelse skal der anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Ved etablering af liberalt erhverv vil parkeringsbehovet blive vurderet i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den konkrete anvendelse og antallet af ansatte Parkering skal etableres inden for de udlagte byggefelter og skal holde en afstand til vejkant på min. 5 m Der må ikke ske nogen former for parkering på områdets veje i hele døgnet. Undtaget herfra er kun brandkøretøjer og andre køretøjer i tjenestepligtigt ærinde. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 10

12 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 18 Sanaartukkanik eriaginninneq 18.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 19 Pinngortitap eriagineranut pissutsit itsarsuarnitsallu 19.1 Immikkut ittunik malittarisassaqanngilaq. 20 Ataatsimut aamma teknikkimut ingerlatsiviit 20.1 Immikkoortortami najugaqarfiit pilersornerinut teknikkimut ingerlatsiviit, tassani transformerstationit ilanngullugit immikkoortortap iluani inissinneqarsinnaapput. Transformerstationip inissinneqarfissaa Nukissiorfiit isumasioqatigalugit nassaarineqassaaq, aammalu immikkoortortamut tamakkiisumut takussunarsaanngitsuutillugu inissinneqassalluni. 21 Peqatigiiffiit aningaasaqarnermilu pissutsit 21.1 Immikkoortortami sanaartukkat pisortat kussineqarfianut aamma imermik pilersuinerannut attavilerneqassapput, sanaartorfigissaanermilu aningaasartuutit siunissami nunaminertamik atuisinnaatinneqartut akornanni akiliinissamik ileqqoreqqusaq naapertorlugu agguataarneqassapput Nunaminertamik atugassiinermut atatillugu kommuni sanaartorfigissaassappat Qaasuitsup Kommuniata akiliinissamik ileqqureqqusaa naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiligassaq akiliutigineqassaaq. Allatut qinigassaq tassaavoq sanaartortitsisoq namminersuutigisaminik sanaartorfigissaanera. 22 Avatangiisinut tunngasut 22.1 Nunaannartap immerneqarnera iluarsaateqqinneralu taamaallaat atortussanik uumassuseqanngitsunik pissaaq, imaluunniit atortussat imermik mingutsitsisinnaasunik akuutissanik imaqassanatik. Immiutaasut soorlu betonngitaqarpata qullersaqarfimmi pineqartumut akisussaasumi akuersissummik pissarsisoqaqqaassaaq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit eqqaavilerinermik aaqqissuussiffigisaanut atuuttunut atavoq Suliffeqarfiit tamaasa eqqaanni eqqaaviit puuinik ivertitsivinnik atugaqartoqassaaq imaluunniit kommmunip eqqaaveqarnermut maleruaqqusaa naapertorlugu containerinut eqqakkanik immiisarfinnut inissamik inniminniisoqassalluni. 18 Bevaring af bebyggelse 18.1 Ingen særlige bestemmelser. 19 Naturbeskyttelsesforhold og fortidsminder 19.1 Ingen særlige bestemmelser. 20 Fællesanlæg og tekniske anlæg 20.1 Inden for området kan der placeres tekniske anlæg, herunder transformerstationer til områdets lokale forsyning. Placering af transformerstationer skal ske i samråd med Nukissiorfiit, Grønlands Energiforsyning, og de placeres, så de ikke kommer til at virke skæmmende for området som helhed. 21 Foreninger og økonomiske forhold 21.1 Bebyggelse i området skal tilsluttes offentlig kloak- og vandforsyning, og byggemodningsudgifter skal fordeles blandt de fremtidige arealrettighedsindehavere på grundlag af betalingsvedtægt Såfremt der sker en kommunal byggemodning i forbindelse med arealtildeling, skal der betales byggemodningsandel i henhold til Qaasuitsup Kommunias betalingsvedtægt. Alternativt foretager bygherren selv en privat byggemodning. 22 Miljøforhold 22.1 Opfyldning og retablering af terræn må kun ske med uorganisk materiale eller materiale, som ikke indeholder stoffer, der kan forurene vandet. Indeholder opfyldningsmateriale f.eks. beton, må godkendelse indhentes hos relevante myndighed Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til kommunens affaldsregulativ. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 11

13 MALITTARISASSIAT ANNIKITSORTALERSUKKAT DETALJEREDE BESTEMMELSER 23 Sanaartukkat nutaat atugaalernissaannut piumasaqaatit 23.1 Piumasaqaatit makku atuutilinnginnerini sanaartukkat nutaat atugaalissanngillat: Suliat avatangiisinut peqqussummi kapitali 5 napertorlugu akuerisariallit akuersissuteqarfigineqarsimassapput. Naammassillugit nunap qaani suliat suliarineqarsimassapput, 17.2 inn. Malittarisassaq 17.6 naapertorlugu biilinik inissiiviit pisariaqartut sanaartorsimassapput. Malittarisassaq 21.2 naapertorlugu sanaartorfigissaanermut akiliutissat akilerneqarsimassapput. 23 Betingelser for ibrugtagning af ny bebyggelse 23.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før følgende betingelser er opfyldt: Aktiviteter, der kræver godkendelse i henhold til miljøforordningens kapitel 5, skal have opnået godkendelse. Afsluttende terrænarbejder skal være udført, jf De nødvendige parkeringspladser skal være etableret, jvf. bestemmelse Byggemodningsandele skal være indbetalt, jvf. bestemmelse ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 12

14 AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA VEDTAGELSESPÅTEGNING AALAJANGERSAKKAP ATSIORNEQARNERA Kommunalbestyrelsimi mi Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 inaarutaasumik VEDTAGELSESPÅTEGNING Kommuneplantillæg nr. 43 er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsen den Jess Svane Henrik Rafn Borgmesteri Borgmester Kommunemi pisortaaneq Kommunaldirektør TAMANUT SAQQUMMIUSSINEQ Kommunip pilersaarutaanut tapiliut nr. 43 inaarutaasumik akuersissutigisaq tamanut saqqummiunneqareerpoq. OFFENTLIGGØRELSE Endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr.43 er offentliggjort. Ilulissat, ulloq Ilulissat den ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 13

15 NASSUIAAT REDEGØRELSE NASSUIAAT TUNULIAQUT Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip suliarineranut tunuliaqutaasoq tassaavoq ilioqqaavittut, illorsuarnut assigisaannullu nunaminertanik angisuunik pisariaqartitsisunut inuussutissarsiuteqarfinnut sanaartorfissanik alliliinissamullu periarfissanik pissarsiaqarnissap kissaatiginera. Tassunga ilanngullugu tamaani angallannerit sianigalugit immikkoortortap allineqarnerata isumannaarnissaa. ULLUMIKKUT IMMIKKOORTORTAP ILAA Qoororsuup Aqquserngata eqqaani immikkoortortaq illoqarfiup kujammut-kangiata tungaaniippoq, nunaminertaq 10 ha-t missingalugu. Immikkoortortaq ullumikkut inuussutissarsiutinut atorneqarpoq, soorlu sanaartorluni suliffeqarfinnut, ilioqqaavittut, ujaqqanik aserorterivimmut asfaltiliorfimmullu. Ilioqqakkat, containerit illullu, tassalu naammassereersimasat sulilu naammassinngisat qimaannakkallu annertoorsuartut iluasaanneqarsimanngitsutut akulerussimasuupput. Immikkoortortap sutigulluunniit qanoq isikkoqassasutut imaluunniit iluarsaanneqassasutut pilersaarusiornagu sanaartorfiusimanera erseqqippoq. Tamaani iluartunik aqqusineqanngilaq, aammalu imeq, kussinniaq imaluunniit innaallagiaq aqqutissiuunneqaratik. Taamaattumik tamaani suliffeqarfiit ilarparujussui namminneq imikoorutinut tankinik ivertiterisimapput. REDEGØRELSE BAGGRUND Baggrunden for kommuneplantillæggets udarbejdelse er et ønske om at tilvejebringe byggefelter og udbygningsmuligheder for erhvervsvirksomheder, som har brug for store arealer til oplag, haller o.l. Samtidig skal det sikres, at udbygningen af området sker under hensyntagen til, at færdsel og trafik skal være mulig i området. DELOMRÅDET IDAG Området ved Qoororsuup Aqquserna ligger i den sydøstlige del af byen ud mod Qoororsuup Aqquserna og udgør et areal på ca. 10 ha. Området anvendes i dag til erhverv som entreprenørvirksomhed, oplag, stenknuseplads og asfaltværk. Oplag, containere og bygninger, såvel færdige som ufærdige og forladte, ligger i en stor og ustruktureret blanding. Det er tydeligt, at området er etableret uden nogen form for planlægning for, hvordan det skal se ud eller indrettes. Der er ingen ordentlige veje i området, og der er ikke fremført vand, kloak eller el. Derfor har en lang række af de virksomheder, der er i området, etableret egne slamtanke. Immikkoortortap ilaa ullumi Delområdet i dag IMM. ILAATA AVATANGIISUI Avannamut kujammullu immikkoortortaq inissiaqarfinnit nutaanerusunit killeqarpoq. Kangimut immikkoortortaq nunaannartamut sammivoq, tamaanilu qimmit pitussimasat qulit missaanniipput. Qoororsuup Aqqusernanit immikkoortortaq erseqqippallaanngilaq. KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP SIUNERTAA Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip siunertarisaa tassaavoq immikkoortortami maannakkut siunissamilu suliffeqarfiusut pitsaanerpaanik pilersitsinermut ineriartortitsinermullu atugassaqarnissaat. DELOMRÅDETS OMGIVELSER Mod nord og syd er området afgrænset af nyere boligområder. Mod øst grænser området op til det åbne land, hvor der står ca. 10 hundehold. Fra Qoororsuup Aqquserna er området ikke særligt synligt. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL Kommuneplantillæggets formål er at sikre, at nuværende og fremtidige erhvervsvirksomheder i området får bedst mulige vilkår for etablering og udvikling. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 14

16 NASSUIAAT REDEGØRELSE Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut inuussutissarsiorfioreersoq kangimut allineqarpoq, tamatumuunakkullu inuussutissarsiutinut nunaminertanik pissarsisoqarsinnaalerpoq. Alliliinerup kingorna immikkoortortaq tamakkiisoq katillugit 10 ha-nik angissuseqalissaaq. Maannakkut immikkoortortap killeqarfianut naleqqiullugu immikkoortortaq 4 ha-t missaannik allineqassaaq, taamaalilluni alliliisoqareernerata kingorna immikkoortortaq tamakkiisoq katillugit 10 ha-nik angissuseqalissalluni. Immikkoortortap iluani imeqarfimmut pallitsaaliukkamik Nunamut namminermut, Pinngortitamut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfik atorunnaarsitsereerpat immikkoortortap allineqarfiani aatsaat sanaartortoqarsinnaalissaaq. Med dette kommuneplantillæg udvides det nuværende erhvervsområde mod øst, og herved kan der tilvejbringes nye erhvervsarealer. Området vil blive udvidet med ca. 4 ha. i forhold til områdets nuværende afgrænsning, så det samlede område efter udvidelsen vil omfatte et område på i alt 10 ha. Der vil først kunne opføres bebyggelse i den udvidede del af området, når Departementet for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø har ophævet vandspærrezonen inden for området. Immikkoortortap ilaa Delområdet med rødt markerer udvidelsen af området KOMMUNIP PILERSAARUTAANUT TAPI- LIUTIP IMAI Atorneqarnera Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortap inuussutissarsiutinut siunertanut makkununnga atugaalersinnaaneranut periarfissiivoq: allaffeqarneq, sanaartorluni suliffeqarneq, suliffissuaqarneq, toqqorsiviit, assassorluni suliffeqarfiit, sannaviit, tunisassiorneq (taamaattorli taakkunani pineqaratik inuussutissanik nerisassianillu suliffeqarfiit), assartuineq, takornariaqarneq, aalisarneq aamma pisortani siunertat soorlu sanaartorluni suliffeqarfeqarfeqarfik. KOMMUNEPLANTILLÆGGETS INDHOLD Anvendelse Kommuneplantillægget åbner mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål inden for kontor, entreprenørvirksomhed, industri, lager, håndværk, værksted, produktion (undtaget herfra er levnedsmiddel eller fødevarevirksomheder), transport, turisme, fiskeri og offentlige formål som entreprenørplads. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 15

17 NASSUIAAT REDEGØRELSE Sanaartukkat suussusaat Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip imarai atortussanik qalipaataasussanillu malittarisassat, immikkoortortap pingaarnerutillugu umiarsualiveqarfimmut atasunik inuussutissarsiuteqarfittut siunertanut ilusaa, sanaartukkani angissutsinik assorsuaq assigiinngiaartoqarfiusoq tunuliaqutaralugu aalajangersaavigineqarsimasut. Avatangiisinut naleqqiullugit immikkut ittumik naleqqussaanissaq pillugu erseqqinnerusunik piumasaqaatitaqanngitsunik illut mikinerusut, avatangiisinut naleqqiullutik pingaaruteqanngitsuusut sananeqarsinnaapput, illulli ingerlatsiviillu anginerusut, ataatsimuussusermut assorsuaq pingaaruteqartut, aammalu avatangiisunik isigisatigut sunniuteqartut imatut ilusilersussapput illulioriaatsikkut avatangiisitigullu avatangiisinut pitsaasumik ataatsimut isigalugit sunniuteqarluassallutik. Bebyggelsens art Kommuneplantillægget indeholder bestemmelser om materiale- og farveholdning, der er fastsat på baggrund af områdets karakter som erhvervsområde. Mindre bygninger, der er ubetydelige i forhold til omgivelserne, kan således opføres uden nærmere krav om særlig tilpasning i forhold til omgivelserne, mens størrre bygninger og anlæg, der har væsentlig betydning for helheden og den visuelle påvirkning af omgivelserne, skal udformes på en sådan måde, at der opnås en arkitektonisk og miljømæssig god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne. Imm. ilaa, ann. immikkoortortat aamma sanaartorfissallu Delområdet, detailområder og byggefelter Immikkoortortap atugaanera Immikkoortortaq annikitsortalersukkanut immikkoortortanut,.1-imut aamma.2-mut agguataarneqarpoq..1 tassaavoq immikkoortortap ilaa ullumikkut atorneqartoq..1-imiipput sanaartorfissat atugaareersut 14-it. Ann. imm..2 imeqarfimmut pallitsaaliukkap iluaniippoq. Immikkoortortap ilaani tassani sanaartorfissat nutaat 15-it atugassiissutaapput, aatsaat imeqarfimmut pallitsaaliukkap maannakkut killeqarfia nuunneqarpat atugaalersinnaasut. Tamatuma saniatigut alliliiffissap iluaniipput Områdets disponering Området omdeles i to detailområder;.1 og.2..1 er den del af området, som i dag anvendes. I.1 ligger 14 allerede udnyttede byggefelter. Detailområde.2 ligger inden for vandspærrezonen. I denne del af området udlægges 15 nye byggefelter, som først kan ibrugtages, når den nuværende grænse for ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 16

18 NASSUIAAT REDEGØRELSE qimmit pituttorsimaffii inissiivissamut nutaamut innersuunneqartussat, sanaartorfissat nutaat atorneqarsinnaalersinnagit. Angallannikkut attaveqarfiit Immikkoortortaq Qoororsuup Aqqusernanit aqqusineqarfeqassaaq. Sanaartorfiginngisat Sanaartorfigissaanermi sanaartornermullu nunaannartami sulinermut atatillugu sapinngisamik issortaq naasimasullu pioreersut attanneqassapput, imaluunniit suliarineqarlutillu toqqortarineqassapput taamaalillutik sanaartornerup naammassineranut atatillugu uterteqqinneqarsinnaallutik. Taamaattumik sanaartorfigissaanerup sanaartornerullu nalaani nunaannartaq sapinngisamik mianersuutissaaq. Nunaannartaq ajortissimasaq iluarseqqissaaq, qaartiterinermilu imlt. assartuussinerni qaartiternerlukutat immikkoortortamiittut piiarneqarsimassapput. PILERSAARUSIORNERNUT ALLANUT AT- TAVIIT Nunami tamarmi pilersaarusiorneq Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip matuma nunami tamarmi pilersaarusiornermut toqqaannartumik attuumassuteqanngilaq. Kommunip pilersaarutaa Ilulissanut Kommunip pilersaarutaa mi pingaarnertut ilusiliussamut kommunip pilersaarutaanut tapiliut manna naapertuuppoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliummiipput imm. ilai aamma B9. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut imm. ilaa B9 -mut nuunneqarpoq, taamaalilluni B9 atorunnaarluni. Ilutigalugu kangimut allissaaq, taamaalilluni illoqarfiup ilaata iluani sanaartorfiunngitsup ilaa -mut nuunneqarluni. Immikkoortortap ilaa -mut Kommunimut pilersaarusiorneq aamma nunaminertat atorneqarnerat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 7, 26. februar 2009-meersoq naapertorlugu nutaanik pingaarnernik annikitsortalersukkanillu malittarisassiortoqassaaq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutikkut matumuuna manna tikillugu immikkoortortaq -mut aamma B9-mut killissarisani malittarisassat atuussimasut atorunnaarput, kommunip pilersaarutaanut tapiliummit matuminnga taarserneqarlutik. vandspærrezonen er flyttet. Derudover er der placeret hundehold inden for udvidelsesområdet, som skal anvises en ny placering, før de nye byggefelter kan ibrugtages. Trafikbetjening Området skal vejbetjenes fra Qoororsuup Aqquserna. Ubebyggede arealer I forbindelse med terrænarbejder ved byggemodning og byggeri skal den eksisterende muld og flora i størst muligt omfang bevares eller behandles og opmagasineres på en måde, så det kan lægges tilbage i forbindelse med afslutning af byggeri. Derfor skal terrænet skånes mest muligt under byggemodning og byggeriet. Beskadiget terræn skal retableres, og området skal renses for sprængstykker, der måtte være spredt ved sprængning eller transport. FORHOLD TIL ANDEN PLAN- LÆGNING Landsplanlægning Dette kommuneplantillæg berører ikke direkte landsplanlægningen. Kommuneplan Dette kommuneplantillæg er i overensstemmelse med hovedstrukturen for Kommuneplan for Ilulissat. Kommuneplantillægget omfatter to delområder; og B9. Med dette kommuneplantillæg overføres delområde B9 til, hvorved delområde B9 udgår. Samtidig udvides mod øst, så en del af det friholdte område inden for byzonen overgår til. For delområde udarbejdes der nye overordnede og detaljerede bestemmelser, i henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 26. februar 2009 om kommuneplanlægning og arealanvendelse. Med nærværende kommuneplantillæg udgår de indtil nu gældende rammebestemmelser for område og B9 og erstattes af dette kommuneplantillæg. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 17

19 NASSUIAAT REDEGØRELSE Imm. ilaasa -p B9-llu maannakkut killeqarfigisaat Eksisterende afgrænsning af delområde og B9 Itsarsuarnitsat Immikkoortortap iluani itsarsuarnitsaqarneranik Qaasuitsup Kommunia ilisimasaqanngilaq, tamannali immikkoortortami sutigulluunniit misissuisoqarsimannginneranik patsiseqartuuvoq. Kommunip pilersaarutaanut tapiliutip immikkoortortaata iluani nunamik suliaqarnerit Kulturikkut eriagisassat eqqissisimatitaanerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 19. november 2007-imeersumut atapput. Nunamik suliaqarnerup nalaani nunami aalaakkaasumik itsarsuarnitsamik nassaartoqarpat suliap itsarsuarnitsamut attuumasortaa unitsinneqassaaq. Kingornatigullu Ilulissat Imm. ilaata -p nutaamik killeqarfigiligaa Ny afgrænsning af delområde Fortidsminder Qaasuitsup Kommunia er ikke bekendt med, at der ligger fortidsminder inden for området, men dette skyldes udelukkende, at der ikke er foretaget nogen form for undersøgelse af området. Jordarbejder inden for kommuneplantillæggets område er underlagt Landstingslov nr. 18 af 19. november 2007 om fredning af kulturminder. Hvis der under jordarbejder findes et jordfast fortidsminde, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet. Der- ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 18

20 NASSUIAAT REDEGØRELSE Katersugaasiviat saaffigineqassaaq. Nunatta Katersugaasiviata suliamik isumaginnittuusoq piaarnerpaamik nalunaarfigissavaa suliap ingerlateqqissinnaaneranik, imaluunniit misissuinerup naammassinissaata tungaanut unitsinneqassaneranik imaluunniit eqqissisimatitsinissamik suliap aallartinneqassaneranik. Pigisat nassaarisat Namminersorlutik Oqartussat pigaat, qinnuigineqarnikkullu erniinnaartumik tunniunneqassapput. TEKNIKKIKKUT PILERSUINEQ Kiassarneq Immikkoortortaq kiassarnermik pilersorneqassaaq. Imeq Immikkoortortaq imermik pilersorneqassaaq. Innaallagissamik pilersuineq Immikkoortortaq innaallagissamik pilersorneqassaaq. Imikoq Immikkoortortaq kommunip kussinniaqarfianut attaveqarpoq. Imikoorutit tamarmik kussinniamut kuutsinneqassapput. Nunap qaani imeq qalianeersorlu kussinniamut kuutsinneqassanngillat, imatulli kuutsinneqarlutik immikkoortortami sanaartukkat sinnerinut, aqqusinernut, aqquteeqqanut, sanaartorfiunngitsunullu akornutaatinnagit, soorlu kussianut kuutsinneqarnerisigut. Pisortat kussinniaannut suli attaviliisoqarsinnaasoqanngippat imikoorutit tamaasa katersornissaannut tankimik atuisoqarnissaanik, imaluunniit imikunit tamanik piiaanissamut qaqugumulluunniit avatangiisinut malittarisassianut malittarisassanullu atuuttuusunut naleqqiullugu imikup suliarineqarnissaanik allamik Kommunalbestyrelsip tungaanit piumasaqaateqartoqarsinnaavoq. Eqqaavilerineq Immikkoortortaq Qaasuitsup Kommuniata qaqugumulluunniit atuutsitaanik eqqaavilerinermik aaqqissuussinerinut atasuuvoq. Inuussutissarsiutini tamani kommunip eqqaavilerinermut maleruaqqusaa naapertorlugu eqqakkat puuinut ivertitsiviit atugaassapput, imaluunniit eqqakkanut containerit inissiveqartinneqassallutik. efter skal der rettes henvendelse til Ilulissat Museum. Landsmuseet meddeler snarest den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil der er foretaget en undersøgelse, eller der er taget stilling til, om fredningssag skal rejses. De fundne genstande tilhører Grønlands Selvstyre og skal efter anmodning straks afleveres. TEKNISK FORSYNING Varme Området vil blive forsynet med varme. Vand Området vil blive forsynet med vand. El-forsyning Området vil blive forsynet med el. Spildevand Området er tilsluttet det kommunale kloaknet. Alt gråt og sort spildevand skal afledes via kloak. Overfladevand og tagvand må ikke ledes til kloakken, men skal bortledes således, at der ikke opstår gener for omkringliggende bebyggelse, veje, stier og ubebyggede arealer, f.eks. ved afledning til grøfter. I tilfælde hvor det endnu ikke er muligt at tilslutte til offentlig kloak, kan der fra Kommunalbestyrelsens side stilles krav om etablering af tank til opsamling af gråt og sort spildevand, eller at der etableres anden spildevandsbehandling i henhold til de til enhver tid gældende miljøbestemmelser og regler for bortskaffelse af spildevand og latrin. Renovation Området er omfattet af Qaasuitsup Kommunias til enhver tid gældende renovationsordninger. Ved alle erhverv skal der anvendes affaldsstativer eller afsættes plads til affaldscontainere i henhold til Kommunens affaldsregulativ. ILU 1200 TAPILIUT NR. 43 TILLÆG NR. 43 -MUT IMMIKKOORTORTAP ILAANUT PILERSAARUT DELOMRÅDEPLAN FOR OMRÅDE 19

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliut nr. 57 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr.

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010. Tapiliut nr.55 Tillæg nr. QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 10.05.2010 Offentligt bekendtgjort den 10.05.2010 Tapiliut nr.55 Ilulissanut Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut.

kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. QAASUITSUP KOMMUNIA kommunip pilersaarutaanut 1994-2004-imoortumut, Ilulissanut tunngassuteqartumut tapiliussaq nr. 56-imut naqqiut. Med rettelse til Tillæg nr. 56 Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat med

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015

QAASUITSUP KOMMUNIA. Akuerisaq Vedtaget. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 QAASUITSUP KOMMUNIA Akuerisaq Vedtaget Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 14.04.2015 Offentligt bekendtgjort den 14.04.2015 Tapiliut nr. 1 Qaasuitsup Kommuniani Kommuneplani 2014-26 Tillæg nr. 1 Kommuneplan

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 05.08.2013 Offentligt bekendtgjort den 05.08.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq

QAASUITSUP KOMMUNIA. Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq QAASUITSUP KOMMUNIA Kangaatsiami iliveqarfik Kirkegård i Kangaatsiaq Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 30.09.2011 Offentligt bekendtgjort den 30.09.2011 Tapiliussaq nr. 2 Kangaatsiaq pillugu Kommunemi

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 QAASUITSUP KOMMUNIA Tamanut nalunaarutigineqartoq ulloq 01.07.2013 Offentligt bekendtgjort den 01.07.2013 Tapiliut nr. 40 Ilulissat Kommunip Pilersaarutaa 1994-2004 tapiliutit ilanngullugit Tillæg nr.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58

QAASUITSUP KOMMUNIA. Tapiliut nr. 58 Tillæg nr. 58 QAASUITSUP KOMMUNIA Malugiuk: Kommunip pilersaarutaanut tapiliussamut nr. 58- imut siunnersuut Ilimanamut tunngassuteqartoq, piffissani 04.12.2013-imiit 10.02.2014-ip tungaanut tamanit oqaluuserineqartussanngorlugu

Læs mere

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT

TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TEKNIKKIMUT ATORTUUTINUT ATU- GASSIAQ - AQQUSINERSUARMI MITTAR- FIKOQ, SISIMIUT TAPILIUT 39 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 OMRÅDE TIL TEKNISKE ANLÆG - HELI- PORT VED AQQUSINERSUAQ, SISIMIUT TILLÆG 39

Læs mere

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ

LOKALPLAN 2D2-2 NUUP KOMMUNEA SVØMMEHAL NUUSSUAQ FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ LOKALPLAN 2D2-2 SVØMMEHAL NUUSSUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v. skal

Læs mere

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT

SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT SISIMIUNI MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA KOMMUNIP 1992-IMIT 2005 TIKILLUGU PILERSAARUSIORFIGINEQARNERANUT TAPILIUT 44 MINNGORTUUNGUUP ATUARFIA SKOLE 1, SISIMIUT TILLÆG 44 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Nr. 44 Kommunip

Læs mere

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa

C15.2. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat. Lokalplan Ilulissat Kommune. Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip Aqqutaa C15.2 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Jørgen Sverdrupip Aqqutaata eqqaanik immikkoortoq ataatsimoorussatut siunertanut atugassaq Lokalplan Ilulissat Kommune Område til fælles formål ved Jørgen Sverdrupip

Læs mere

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit

LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit LOKALPLAN 1A3-1 Institution ved Saqqarliit NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ November 2008 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17.

KPT ILU 1200-C17.4 Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat. Ilulissat Bymidte Fredericiap Aqq., Ilulissat ILU 1200-C17. KPT Ilulissani illoqarfiup Qeqqa Fredericiap Aqq., Ilulissat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 14. Immikkoortortaq pillugu pilersaarut imm. 1200-C17.4. Ilulissani

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010

KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 KOMMUNEPLANTILLÆG 3A8-3 Nuuk, Iiminaq, Boligområde April 2010 Indhold INDHOLD Kommuneplantillæg 3A8-3, Iiminaq Indhold... 2 Vejledning... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Planområdet... 4 Planens formål

Læs mere

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq

A19.3. Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq. Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq A19.3 Pilersaarusiaq Ilulissat Kommuneat Qilakitsoq Lokalplan Ilulissat Kommune Qilakitsoq Illoqarfiup ilaanut pilersaarut A19.3 16.02.2009-imi tamanut nalunaarutigineqarpoq. Lokalplan A19.3 er offentligt

Læs mere

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT

AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT AKIANI INISSIAQARFIK SISIMIUT TAPILIUT 38 KOMMUNEMI PILERSAARUT 1992-2005 BOLIGOMRÅDE PÅ AKIA SISIMIUT TILLÆG 38 KOMMUNEPLAN 1992-2005 Qeqqata Kommunia Nr 38 Kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr. 38

Læs mere

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36

LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 LOKALPLAN 3B2-1 NUKAPPIAKULUK MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ NOVEMBER 2006 Indhold Indhold Lokalplan 3B2-2, Nukappiakuluk Indhold...2 Vejledning...3 Redegørelse...4

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009

KOMMUNEPLANTILLÆG. 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 KOMMUNEPLANTILLÆG 3C5-2 Vandrehjem ved Nuniaffik Nuuk, Quassussup Tungaa bydel, Fællesformål Marts 2009 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Baggrund...4 Planområdet...4 Planens formål og indhold...4

Læs mere

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq

Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Qeqqata Kommuniata 2012-imit 2024 tikillugu pilersaarusiorfigineqarneranut tapiliussaq nr. 17 Kangerlussuarmi Biilinut il.il.issittumi misileraavissaq Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D4-3 Stadionområdet Nuuk, Nuuk By, Friholdte områder Oktober 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 Delområdet... 4 Planens formål og indhold... 6 Trafikforhold...

Læs mere

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera

Nr. 22. Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Nr. 22 Tapiliut 1994-imit 2004-imut Kommunemi pilersaarummut Ilulissat Kommuneani Immikkoortup C13-ip qitiusoqarfittut siunertaqartunut allineqarnera Tillæg til Kommuneplan 1994-2004 for Ilulissat Kommune

Læs mere

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq.

Asiariartortarfiup Eqip nunaminertaata allilerneratigut asiariartortarfik allisinniarlugu siunertaq immikkut aalajangersaavigineqarpoq. SIUNNERSUUT - FORSLAG Tamanut tusarniutigineqarpoq - Offentlig høring: 01.04.2015-04.06.2015 0003-L01 Eqip eqqaani takornariartarfik 0003-N06 Eqip eqqaani nunaannarmi qulimiguulimmut mittarfik, Asi QAASUITSUP

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN

LOKALPLAN NR. 18 A-11. Diskobugten. Edvard Sivertsenip Aqq. I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN LOKALPLAN NR. 18 I BOLIGOMRÅDE MELLEM EDVARD SIVERTSEN-IP AQQ. OG DISKOBUGTEN Diskobugten A-11 Edvard Sivertsenip Aqq. Nassuiaatit / Signaturforklaring DECEMBER 2003 1. INDLEDNING LOKALPLAN NR. 18 HOTELUDBYGNING

Læs mere

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold

KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat. KPT QAAKOM Retningslinier for arealtildelinger til hundehold QAAKOM KPT QAAKOM Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiissutigineqartumut malittarisassat Qaasuitsup Kommuniani kommunimut pilersaarutip 2014-26-p tapiata normua 24. Qimmilivimmut nunaminertamik atugassiinermi

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR.

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. DELOMRÅDE A-11 TIL BOLIGFORMÅL OFFENTLIGGØRELSE AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 Hermed offentliggør Ilulissat Kommunalbestyrelse et forslag til Kommuneplantillæg nr. 13. Formål.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia

Lokalplan A8. Boligområde i Tasiilaq. Ammassalip Kommunia . Boligområde i Tasiilaq Ammassalip Kommunia 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Lokalplanens formål og indhold.... 4 Baggrund.... 4 Beliggenhed... 4 Eksisterende Bygninger... 4 Fremtidige

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014

KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III. April 2014 KOMMUNEPLANTILLÆG 1C3-4, Centerområde ved Aqqusinersuaq, Nuuk Område III April 2014 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanlægning er en kontinuerlig proces, og kommunalbestyrelsen er derfor i henhold

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut

Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa. Kapitel 1. Aallaqqaasiut Qaasuitsup Kommuniata qimmeqarneq pillugu ileqqoreqqusaa Qimmit qimuttut kiisalu qimmeqarneq qitsuuteqarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 18, 30. oktober 1998-imeersumi 13, imk. 1, aamma 28, imk.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO

LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO LOKALPLAN NR. 5.03 BOLIGBEBYGGELSE PÅ HØRBY FÆRGEKRO Teknisk Afdeling April 2002 1 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT

LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT LOKALPLAN 1A1-1 KUJALLERPAAT NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ MAJ 07 Indhold Indhold Indhold...2 Vejledning...3 Figur 1. Lokalplanområdet...4 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4 Tidligere

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET

LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET LOKALPLAN 1D4-2 STADIONOMRÅDET NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Juni 2005 INDHOLD INDHOLD VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Tekniske

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit

Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Departementet for Boliger, Natur og Miljø Dundas, Avatangiisinik mingutsitsinnginnissamut suliniutit Avatangiisinik nakkutilliineq pillugu nalunaarusiaq 19.05.2014 ISSORTARFIMMUT 13 POSTBOX 1024 3900 NUUK

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet

Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allatseqarfia Borgmestersekretariatet Ulloq / Dato : 15. 01. 2014 Brevnr.: 14.11.01.007 Journal nr. 02.02.09 Sull./Sagsbeh.: STUL Tlf.: 367001 Mail:stul@sermersooq.gl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri.

Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Qaasuitsup Kommuniata Kommuneplania 2014-2026-nut naammagittaalliuttit oqaaseqaatillu misissuataarneri. Gennemgang af indsigelser og bemærkninger til: Forslag til Kommuneplan 2014-2026 for Qaasuitsup Kommunia.

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 03.008 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPUNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 836870 Anmelder: Advokatfirmaet Dalgaard- Knudsen & Jepsen, v/hogens Jepsen, Ringkøbing

Læs mere

LOKALPLAN 1A17-1 TUAPANNGUIT, ETAGEBOLIGER MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3

LOKALPLAN 1A17-1 TUAPANNGUIT, ETAGEBOLIGER MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 LOKALPLAN 1A17-1 TUAPANNGUIT, ETAGEBOLIGER MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 3 NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ APRIL 2007 INDHOLD Indhold VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

TAPILIUT NR. 62 ILULISSANUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 62 KOMMUNEPLAN FOR ILULISSAT MED TILLÆG

TAPILIUT NR. 62 ILULISSANUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 62 KOMMUNEPLAN FOR ILULISSAT MED TILLÆG ILULISSAT Ilulissat TAPILIUT NR. 62 ILULISSANUT KOMMUNIP PILERSAARUTAA 1992-2005 TAPILIUTIT ILANNGULLUGIT TILLÆG NR. 62 KOMMUNEPLAN 1992-2005 FOR ILULISSAT MED TILLÆG Pingaarnertut malittarisassiat makkununnga:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade

THYHOLM KOMMUNE. Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade THYHOLM KOMMUNE Lokalplan 1.22 For institution på Sønderlandsgade FREMLAGT FRA DEN 25. SEPTEMBER TIL DEN 20. NOVEMBER 2002. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 8. JANUAR 2003. LOKALPLAN NR. 1.22 Forord til lokalplanforslaget

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011

KOMMUNEPLANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 KOMMUNELANTILLÆG A12-1 Tasiilaq, Akitterni, Boligområde November 2011 INDHOLD Indhold VEJLEDNING... 3 REDEGØRELSE... 4 Baggrund... 4 lanområdet... 4 lanens formål og indhold... 4 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 081 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l De miljømæssige forhold inden for lokalplanens område 2 Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.4.2-1

Lokalplan nr. 1.4.2-1 Lokalplan nr. 1.4.2-1 Boligområde, Grundtvigsvej, Ikast Ikast Kommune LOKALPLAN NR. 1.4.2/1.1.1-01 IKAST BY BOLIGOMRÅDE VED GRUNDTVIGSVEJ SAMT ET OMRÅDE TIL CENTER- OG BOLIG- FORMÅL IKAST KOMMUNE OKTOBER

Læs mere