Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1"

Transkript

1 Cirkulære om våben og ammunition mv. Kapitel 1 Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. 1. Efter bekendtgørelse nr. 66 af 26. januar 2000 om våben og ammunition mv. kan politimesteren (politidirektøren) give tilladelse til nærmere angivne våben mv. For tilladelse, samtykke og godkendelse, der gives af politimesteren (politidirektøren) efter våbenbekendtgørelsen, gælder nedenstående bestemmelser. Stk. 2. Våbentilladelse, samtykke og godkendelse gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. En skytte- eller jagtforening har hjemsted i den politikreds, hvor foreningen opbevarer våben eller i øvrigt må antages at have størst tilknytning. Stk. 3. Våbentilladelse, samtykke og godkendelse til ansøgere, der ikke har bopæl eller hjemsted i Danmark, gives af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor ansøgeren har sit faste opholdssted, eller, hvis ansøgeren ikke har fast opholdssted, af politimesteren (politidirektøren) i den politikreds, hvor våbnet opbevares. Tilladelse mv. kan kun gives, hvis ansøgeren har et tilstrækkeligt behov herfor, og det må anses for ubetænkeligt, bl.a. under hensyn til de sikkerhedsmæssige forhold omkring opbevaringen af våbnet. 2. Tilladelser efter våbenbekendtgørelsens 2, stk. 1, nr. 1-2, bortset fra de våben mv., der er nævnt i dette cirkulæres 19-20, kan gives til: 1) Medlemmer af skytte- og jagtforeninger, som har adgang til at anvende våbnet på foreningens skydebane. 2) Skytte- og jagtforeninger til brug for foreningens medlemmer. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt. 3) Foreninger, der arrangerer fugle- og skiveskydning. Tilladelse må kun gives til foreninger, der disponerer over en skydebane, hvor våbnet kan anvendes, og over sådanne lokaler, at våben og ammunition kan opbevares forsvarligt. Medlemmer af sådanne foreninger kan gives tilladelse til dansk militærgevær, mrk. Remington 1867/96 og 1867/97, jf. Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 5. maj ) Personer, der har jagttegn. 5) Personer, der har brug for våbnet til erhvervsmæssige formål. 6) Museer, offentlige samlinger og lignende. 7) Personer, der har en ganske særlig interesse i at besidde jagtvåben, f.eks. med henblik på senere overdragelse til livsarvinger, der endnu er mindreårige. Stk. 2. Til konkurrenceskydningsformål kan der kun gives tilladelse til skydevåben, der er omfattet af skydeprogrammerne for De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund, og som overholder de af organisationerne fastsatte tekniske specifikationer for det pågældende våben. Det skal fremgå af våbentilladelsen, at tilladelsen alene giver adgang til at

2 anvende våbnet til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Stk. 3. Til skytteforeninger under Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger og til medlemmer af en sådan skytteforening kan der gives våbentilladelse til forladevåben efter reglerne i stk. 1, nr. 1 og 2. Tilladelse til replikaer af forladevåben kan dog kun gives, hvis våbnet er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med det ovenfor nævnte forbund. Stk. 4. Tilladelse til paintballvåben og hardballvåben gives i henhold til bestemmelserne i kapitel 3. Stk. 5. Herudover kan tilladelse kun gives i særlige tilfælde, hvor ansøgeren har en rimelig interesse i våbenbesiddelse. 3. Tilladelse til kulsyre- eller gasdrevne harpuner kan gives til aktive medlemmer af sportsdykkerforeninger samt til personer, der har erhvervet nordisk sportsdykkerbevis eller andet tilsvarende uddannelsesbevis. 4. Tilladelse til armbrøster kan gives til aktive medlemmer af foreninger, der har som formål at udøve øvelses- og konkurrenceskydning med våbnet, og som har adgang til en bane, hvor våbnet kan anvendes. 5. Tilladelse til slangebøsser kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til medefiskeri eller til hundetræning. 6. Tilladelse til signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben kan kun gives i særlige tilfælde, f.eks. til personer, der godtgør at have brug for våbnet til nødsignalafgivelse, hundetræning, sportsarrangementer, salutering mv. 7. Tilladelse til lyddæmpere, der er konstrueret til montering på skydevåben, kan kun gives i særlige tilfælde. 8. Tilladelse til optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, der er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster, kan kun gives i særlige tilfælde. 9. Tilladelse til blyhaglpatroner kan kun gives til personer, der godtgør at skulle anvende blyhaglpatroner til flugtskydning i de afdelinger under Dansk Flugtskydnings Forbund, der har dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen til at anvende blyhaglpatroner på deres skydebaneanlæg. Genopladning 10. Tilladelse til genopladning af ammunition kan kun gives til medlemmer af skytte- og jagtforeninger eller personer, der er i besiddelse af gyldigt jagttegn. Det er endvidere en betingelse, at ansøgeren har gennemgået et kursus i genopladning, der er godkendt af justitsministeren. Det skal fremgå af tilladelsen, at den giver adgang til indkøb af røgsvagt krudt, fænghætter og projektiler samt til fremstilling af projektiler. Stk. 2. Tilladelse gives på en særlig blanket, der er godkendt af justitsministeren. Ved ansøgning om genopladningstilladelse til eget eller privat brug kan der maksimalt gives tilladelse til

3 opbevaring af 3 kg røgsvagt krudt. Der kan endvidere maksimalt gives tilladelse til opbevaring af 5000 fænghætter. Stk. 3. Ansøgninger om tilladelse til erhvervsmæssig genopladning samt ansøgninger om tilladelse til genopladning til eget og privat brug, der overskrider grænserne i stk. 2, skal forelægges Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Stk. 4. For opbevaring mv. af eksplosivstof, herunder røgsvagt krudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer. Sortkrudt 11. Tilladelse til indkøb af sortkrudt og fænghætter samt fremstilling af projektiler kan gives til: 1) aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger som nævnt i 2, stk. 3, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har været medlem af foreningen i mindst 2 år, 2) medlemmer af Danske Forladerjægere, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og har haft jagttegn i 2 år. Stk. 2. Tilladelse til indkøb af sortkrudt mv. kan endvidere gives til salutering. Stk. 3. For en tilladelse efter stk. 1 og 2 skal der fastsættes som vilkår: 1) at der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum, 2) at der ikke sker oplag af mere end 1 kg sortkrudt, og 3) at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget. Stk. 4. Til medlemmer af skytteforeninger, som nævnt i 2, stk. 3, og medlemmer af Danske Forladerjægere kan der gives særskilt tilladelse til indkøb af fænghætter og fremstilling af projektiler, uanset om ansøgeren har tilladelse til indkøb af sortkrudt efter stk. 1. Stk. 5. Til medlemmer af bestyrelsen for en forening, som nævnt i 2, stk. 3, og til medlemmer af bestyrelsen i Danske Forladerjægere kan der gives tilladelse til indkøb af sortkrudt med henblik på salg til foreningens medlemmer i forbindelse med jagt, øvelses- og konkurrenceskydning. Stk. 6. For en tilladelse efter stk. 5 skal der fastsættes som vilkår: 1) at der ved hvert indkøb af sortkrudt skal ske afstempling af tilladelsen med angivelse af købsdato og kvantum, 2) at der ikke sker oplag af mere end 5 kg sortkrudt, 3) at salg af sortkrudt kun må ske til medlemmer af foreningen, 4) at udlevering af sortkrudt skal ske i afmålte kvanta á 1 skud, og

4 5) at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af krudtoplaget. Stk. 7. Til medlemmer af sortkrudtskytteforeninger kan der gives tilladelse til genopladning af sortkrudtpatroner, hvis ansøgeren har gennemgået et kursus i genopladning, der er godkendt af justitsministeren, og har personlig tilladelse til indkøb af sortkrudt. Stk. 8. For opbevaring mv. af sortkrudt, gælder bestemmelserne i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer. Blank-, slag-, stik-, stød-, el- samt sprayvåben mv. 12. Tilladelser til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens 14, stk. 1, nr. 1, kan gives til: 1) sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende, til brug for foreningens medlemmer og 2) aktive medlemmer af sportsforeninger eller seriøse foreninger, der opfører middelalderspil eller lignende. Stk. 2. Til de våben, der er omfattet af våbenbekendtgørelsens 14, stk. 1, nr. 2-10, kan tilladelse kun gives undtagelsesvist, og hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Våbensamlere mv. 13. Til personer, der godtgør at være våbensamlere, kan der gives tilladelse til at erhverve og besidde følgende våben: 1) skydevåben med model- eller fremstillingsår senest 1890 samt dansk pistol model 1910 og model 1910/21, marinerevolver model 1891, Schouboe-pistol model 1903 og dansk militærgevær model 1867/93, 1867/96 og 1867/97, 2) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på mindst 55 cm, 3) signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben af særlig historisk eller teknisk interesse, 4) andre skydevåben af særlig historisk eller teknisk interesse, 5) armbrøster af særlig historisk eller teknisk interesse, 6) blankvåben og 7) aftagelige magasiner. Stk , stk. 1, stk. 2 og stk. 6 finder tilsvarende anvendelse på særligt farlige skydevåben, der er omfattet af stk. 1, nr. 4. Stk. 3. Til våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, kan der endvidere gives tilladelse til dekorativt formål.

5 Stk. 4. Til de våben, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 3, 6 og 7, kan der til våbensamlere gives tilladelse uden angivelse af det enkelte våben og antallet af våben. Stk. 5. For alle tilladelser efter stk. 1 skal der fastsættes som vilkår, at politiet til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til kontrol af samlingen. Stk. 6. For en tilladelse til skydevåben efter stk. 1, nr. 1-4, skal der fastsættes som vilkår, at tilladelsen ikke omfatter ammunition eller dele heraf. Stk. 7. For en tilladelse til skydevåben efter stk. 4 skal der endvidere fastsættes som vilkår: 1) at samleren fører en liste indeholdende oplysninger om type, mærke, model, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer for hvert enkelt skydevåben, 2) at listen til enhver tid er ført ajour, og 3) at listen en gang årligt, ved til- eller afgang af våben til samlingen samt i øvrigt på begæring skal indsendes til politiet. 14. Der kan gives tilladelse til etablering af patronsamlinger mv., hvis samlingen omfatter afladte patroner mv. af historisk eller teknisk interesse. Tilladelse til etablering af samlinger af ladte patroner kan kun gives i særlige tilfælde, og kun når samlingen omfatter patroner mv. af særlig historisk eller teknisk interesse, eller til undervisningsbrug. Tilladelse til etablering af samlinger af ladte patroner mv. kan kun gives efter høring af Rigspolitichefen. Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til etablering af samling af afladte patroner skal som udgangspunkt imødekommes. Stk. 3. For en tilladelse efter stk. 2 skal der fastsættes som vilkår: 1) at afladning af patronerne af sikkerhedsmæssige hensyn skal udføres af en person, der kan dokumentere at have gennemført et kursus i genladning af ammunition, og personen skal i forbindelse med afladningen opfylde sikkerhedskravene om opbevaring af eksplosivstoffer i Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer, og 2) at ansøgeren fremlægger dokumentation for, at afladning er sket på den foreskrevne måde. Stk. 4. Ansøgeren skal selv afholde eventuelle udgifter ved den i stk. 3, nr. 1, foreskrevne afladning. En ansøgning om tilladelse til samling af afladte patroner skal indeholde oplysninger om navn og adresse på den person, der skal foretage afladningen. Ved afladningen skal der iagttages følgende fremgangsmåde: 1) Ved afladning af patroner med centraltænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres. Fænghætten afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fænghætten afskydes i en særlig holder, hvorefter projektilet atter kan indsættes. 2) Ved afladning af patroner med randtænding skal projektilet udtages ved brug af specialværktøj (f.eks. speciel hammer), hvorefter krudtladningen udtages og destrueres.

6 Fængladningen afskydes herefter med et anvendeligt skydevåben. Forefindes et sådant ikke, skal fængladningen affyres i en særlig holder. Derefter kan projektilet atter indsættes. 3) Ved afladning af haglpatroner skal toplukningen åbnes, eller hylstret skal gennemskæres vinkelret på hylstrets længderetning, hvorefter haglladning og krudtladning udtages. Fænghætten skal afskydes. Krudtladningen destrueres. Haglladningen med haglbæger eller filtpropper kan eventuelt genanbringes. Våben fra besættelsestiden 15. Modtager politiet en ansøgning om tilladelse til at besidde et våben, der må formodes at hidrøre fra besættelsestiden, skal ansøgeren opfordres til at dokumentere sin adkomst til våbnet. Må det formodes, at våbnet er undergivet statens ejendomsret, skal sagen forelægges for Justitsministeriet. Personer under 18 år 16. Til personer under 18 år kan der gives tilladelse til skydevåben, hvis ansøgeren: 1) er medlem af en skytte- eller jagtforening og er fyldt 16 år eller 2) har erhvervet jagttegn. Stk. 2. Våbentilladelse efter stk. 1, nr. 1, kan kun gives til våben, der anvendes i skytte- eller jagtforeningen. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1 må kun gives, hvis forældremyndighedens indehavere skriftligt giver samtykke dertil og påtager sig at sørge for våbnets opbevaring. Forinden tilladelse gives, skal politiet sikre sig, at forældremyndighedens indehavere har erklæret sig bekendt med de rettigheder og pligter, der er knyttet til en våbentilladelse. Stk. 4. Tilladelse efter politivedtægten til teltholdere til afholdelse af skydning ved skydeborde kan indeholde en bestemmelse om, at teltholderen kan overlade luft- og fjederbøsser til personer under 18 år, der er under stadigt opsyn. Overdragelse eller overladelse til andre 17. Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen 16, stk. 1, kan navnlig gives med henblik på overladelse af våben mv. til: 1) Personer, der skal anvende våben til teater- og filmbrug eller lignende. 2) Ansatte hos forsikringsselskaber, der som led i deres arbejde skal transportere våben mv. Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens 36. Stk. 3. Vedrører ansøgningen overladelse til personer som nævnt i stk. 1, nr. 1, skal ansøgningen indeholde oplysninger om, hvornår våbnet skal anvendes, og af hvem våbnet skal anvendes. Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at våbentilladelsens indehaver altid skal være tilstede ved anvendelse af våbnet.

7 18. Dispensation fra bestemmelsen i våbenbekendtgørelsen 16, stk. 1, kan endvidere gives til en erhvervsdrivende, der har tilladelse efter 30, med henblik på overladelse af et skydevåben og ammunition hertil til en person, der ikke har tilladelse til det pågældende våben, i forbindelse med prøveskydning heraf. Stk. 2. Politimesteren (politidirektøren) kan kun give dispensation, hvis den, til hvem våbnet skal overlades, er fyldt 18 år og opfylder betingelserne i våbenbekendtgørelsens 36. Stk. 3. Det bør fastsættes som vilkår for dispensationen, at skydning kun må finde sted på en bane eller skydeplads, der må anvendes til skydning med det pågældende våben, og at skydning skal overværes af den erhvervsdrivende. Stk. 4. Dispensation efter stk. 1 kan ikke gives med henblik på prøveskydning af særligt farlige skydevåben, jf. 19. Kapitel 2 Bestemmelser om særligt farlige skydevåben, herunder pistoler 19. Våbentilladelse kan kun under ganske særlige omstændigheder gives til: 1) glatløbede haglgeværer med en pibelængde på under 55 cm, 2) pistoler, herunder enkeltskudspistoler, selvladepistoler og revolvere, 3) halvautomatiske rifler og 4) andre lignende særligt farlige skydevåben. Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives, hvis ansøgeren er fyldt 20 år og er kendt som en absolut pålidelig person. Stk. 3. Tilladelse efter stk. 1, nr. 3, kan kun gives til jagt. Det skal fremgå af en tilladelse til halvautomatisk riffel, der er konstrueret til at indeholde mere end to patroner, at riflen kun må anvendes til jagt i Danmark, hvis den er forsynet med en permanent anordning, der sikrer, at den højst kan indeholde to patroner. Stk. 4. Det skal fremgå af en tilladelse efter stk. 1, nr. 1, 2 og 4, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Stk , stk. 3, nr. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på våben, der er omfattet af stk. 1, nr. 2. Stk. 6. Tilladelse til pistoler med større kaliber end 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i 20, stk Til aktivt skydende medlemmer af skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund kan der gives våbentilladelse til pistoler, hvis

8 1) ansøgeren er fyldt 20 år, 2) ansøgeren er kendt som en absolut pålidelig person, og 3) ansøgeren i mindst 2 år har været aktivt skydende medlem af en skytteforening som nævnt ovenfor eller en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger. Stk. 2. Formanden for ansøgerens skytteforening skal skriftligt bekræfte, at stk. 1, nr. 3, er opfyldt. Stk. 3. En tilladelse efter stk. 1 kan kun angå våben: 1) der er omfattet af skydeprogrammerne for den organisation, ansøgeren tilhører, 2) som har en totallængde på mindst 210 mm målt uden eventuelt ortopædisk skæfte eller afskruelige dele, og 3) som er godkendt af Rigspolitichefen efter forhandling med de organisationer, der er nævnt i stk. 1. Stk. 4. Tilladelse til pistoler med større kaliber end 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7. Stk. 5. Tilladelse til pistoler med kaliber 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) eller større kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet, hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse til to eller flere pistoler med kaliber 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) eller større. Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7. Ansøgeren skal afkræves en begrundelse for, at ansøgeren har behov for endnu en tilladelse til pistol. Stk. 6. Tilladelse til pistoler med kaliber under 7,65 mm (32/100 engelsk tomme) kan kun gives efter forudgående forelæggelse for Justitsministeriet, hvis ansøgeren i forvejen har tilladelse til to eller flere pistoler med kaliber under 7,65 mm (32/100 engelsk tomme). Dette gælder dog ikke forladepistoler som nævnt i stk. 7. Ansøgeren skal afkræves en begrundelse for, at ansøgeren har behov for endnu en tilladelse til pistol. Stk. 7. Medlemmer af en skytteforening under forbundet af Danske Sortkrudtskytteforeninger kan få våbentilladelse til forladepistoler. Stk. 1, stk. 2 og stk. 3, nr. 2, finder tilsvarende anvendelse. Stk. 8. Medlemmer af de skytteforeninger, som er nævnt i stk. 1, kan fra de er fyldt 18 år gives transporttilladelse til foreningens pistoler til brug i forbindelse med konkurrenceskydning, stævner mv. Medlemmerne skal opfylde vandelskravene i våbenbekendtgørelsens 36. Stk. 9. Det skal fremgå af tilladelsen, at våbnet alene må anvendes til de aktiviteter, som De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund har godkendt for det pågældende våben. Kapitel 3 Paintballvåben, hardballvåben og overlevelsesspil

9 21. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, er omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens 1, stk. 1. Ammunition til paintballvåben bestående af en skal af gelatine mv., der indeholder farvestof, er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Tilsvarende gælder for ammunition til hardballvåben bestående af hård plastik. Kulsyrebeholdere og kulsyrepatroner er ikke omfattet af våben- og eksplosivstofloven. Stk. 2. Tilladelser til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, gives uden begrænsning i antal. Stk. 3. Paintballvåben og hardballvåben, der anvender luft som drivmiddel, er ikke omfattet af forbudet i våben- og eksplosivstoflovens 1, stk. 1, jf. våben- og eksplosivstoflovens 1, stk. 2, litra a. 22. Til paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan der ved dennes formand gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel. Tilladelse må kun gives til foreninger, der har adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Skytteforeningen skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt, jf. våbenbekendtgørelsens 20. Stk. 2. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger kan gives tilladelse til paintballvåben og hardballvåben. Medlemmer af paintballskytteforeninger og hardballskytteforeninger, der er under 18 år, kan gives våbentilladelse i overensstemmelse med bestemmelserne i Til personer eller selskaber mv., der på kommerciel basis driver overlevelsesspil, kan der gives våbentilladelse til paintballvåben og hardballvåben, der anvender kulsyre som drivmiddel, til brug for deltagere i spillet. Ansøgeren skal have adgang til en godkendt skydebane eller skydeterræn. Ansøgeren skal endvidere have adgang til lokaler, hvor våbnene kan opbevares forsvarligt. 24. Indretning og anlæggelse af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben og hardballvåben, herunder luftdrevne paintballvåben og hardballvåben, skal godkendes af politiet inden ibrugtagning, jf. våben- og eksplosivstoflovens 7 samt skydebanebekendtgørelsen. Stk. 2. I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til paintballvåben skal der stilles følgende vilkår: 1) Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere. 2) Paintballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, herunder brug af ansigtsbeskyttelse, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet. Stk. 3. I forbindelse med godkendelsen af skydebaner og skydeterræner til hardballvåben skal der stilles følgende vilkår: 1) Deltagerne skal være mindst 16 år. Arrangørerne skal endvidere sikre sig, at personer under 18 år har skriftligt samtykke til deltagelse i spillet fra forældremyndighedens indehavere.

10 2) Hardballvåben skal anvendes under iagttagelse af sådanne sikkerhedsforanstaltninger, at deltagerne i spillet ikke kommer til skade. Deltagere i spillet, herunder ledere og andre personer, der opholder sig på skydebanen eller i skydeterrænet, skal bære maske, der dækker ansigtet fra pande til hage samt ører. Ansigtsbeskyttelse mv. skal være fremstillet til brug for spillet. Dele af hoved og hals, der ikke er dækket af maske, skal være dækket af hoved- og halsbeklædning. 3) Ved anvendelse af hardballvåben må skudafstanden ikke være under 6 meter. 4) Som ammunition til hardballvåben må der kun anvendes plastikkugler med en kaliber på 6 mm. Stk. 4. Politiet kan fastsætte yderligere vilkår i forbindelse med godkendelsen. Kapitel 4 Tilladelse til erhvervsmæssig handel mv. 25. Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens 30 kan gives til våbenhandlere, våbengrossister og auktionsledere. Stk. 2. Tilladelse efter våbenbekendtgørelsens 31 kan gives til bøssemagere, våbenmekanikere og personer, der i øvrigt har brug for våben i deres erhvervsmæssige virksomhed. 26. For godkendelse af lokaler efter våbenbekendtgørelsens 22 skal det fastsættes som vilkår: 1) at der i forretningens åbningstid i forretningslokalet kun må udstilles det antal våben, der er nødvendigt i relation til forretningens udvalg, 2) at udstillede skydevåben skal være forsvarligt fastlåst til mur eller lignende, og 3) at bundstykker til udstillede rifler skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må fremtages i forbindelse med demonstration eller salg af det pågældende skydevåben. Stk. 2. Det bør endvidere fastsættes som vilkår, at ammunition skal opbevares for sig i sikringsskab, der er godkendt i mindst EN grade 0 eller et sikringsniveau, der svarer hertil, og kun må fremtages i forbindelse med salg. Kapitel 5 Bestemmelser angående indførsel og udførsel 27. Indførselstilladelse gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. For tilladelse til erhvervsdrivende kan gyldighedstiden dog være 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal indføres. For så vidt angår tilladelser til indførsel fra lande, der ikke er medlem af EU, skal det fremgå af tilladelsen, at den skal forevises for told- og skatteregionen til afstempling ved indførselen.

11 Stk. 2. Har ansøgeren ikke en våbentilladelse, kan indførselstilladelse kun gives, hvis ansøgeren har anmodet om våbentilladelse og opfylder betingelserne herfor. Indførselstilladelse kan dog gives på betingelse af, at våbnet deponeres hos politiet med henblik på senere udførsel eller afhændelse. 28. Udførselstilladelse efter våbenbekendtgørelsens 27, stk. 1, kan kun gives, hvis ansøgeren foreviser modtagerens indførselstilladelse eller en erklæring fra modtagerlandets kompetente myndighed om, at man ikke har indvendinger imod, at danske myndigheder giver udførselstilladelse. Stk. 2. Udførselstilladelse efter stk. 1 gives med en gyldighedstid på ikke over 6 måneder. Tilladelsen skal indeholde en angivelse af det, der skal udføres, og af modtageren. For så vidt angår tilladelser til udførsel til lande, der ikke er medlem af EU, skal det endvidere fremgå, at tilladelsen skal forevises for told- og skatteregionen til afstempling ved udførselen. Tilladelsen skal senest ved gyldighedstidens udløb tilbagesendes til udstederen. Stk. 3. Ved ansøgning om udførsel af mere end 100 rifler eller stk. riffelammunition til lande, der er nævnt i våbenbekendtgørelsens 27, stk. 2, skal ansøgeren aflevere et internationalt importcertifikat samt en behørigt udfyldt»stor erklæring«i overensstemmelse med Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 7. februar Ansøgeren skal endvidere indsende et modtagelsesbevis (delivery verification), når varerne er modtaget i det pågældende land. I tilfælde, hvor der skal afleveres et internationalt importcertifikat, skal der ikke tillige forevises en indførselstilladelse eller en erklæring i henhold til stk. 1. Stk. 4. Politimesteren (politidirektøren) sender straks en genpart af tilladelsen til Rigspolitichefen, Interpol, med henblik på underretning af modtagerlandets myndigheder. Der henvises herved til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 24. oktober 1989 med bilag vedrørende den europæiske konvention af 28. juni 1978 om kontrol med enkeltpersoners erhvervelse og besiddelse af skydevåben. 29. Våbentilladelser skal udfærdiges skriftligt. Kapitel 6 Tilladelsens form og indhold mv. Stk. 2. Det skal af tilladelsen fremgå, at den til enhver tid kan tilbagekaldes, og at den skal tilbagesendes til politimesteren (politidirektøren), hvis den ikke længere benyttes. Stk. 3. Tilladelser registreres af politiet. Genpart af tilladelsen opbevares af politimesteren (politidirektøren). Opbevaring af genparten finder sted ved edb-registrering. 30. Tilladelse til indkøb af våben gives med en gyldighedstid på ikke over 3 måneder. Det skal af tilladelsen fremgå, at vedkommende forhandler skal tilbagesende tilladelsen til politimesteren (politidirektøren), efter at den er forsynet med påtegning om de stedfundne leveringer. For skydevåben skal påtegningen angive de leverede våbens fabrikat, kaliber og fabrikationsnummer eller identifikationsnummer. Stk. 2. For tilladelse til indkøb af ammunition kan der fastsættes en længere gyldighedstid. Tilladelsen skal begrænses til indkøb af ammunition til eget brug.

12 31. En våbentilladelse kan i hvert enkelt tilfælde begrænses nærmere under hensyn til formålet med tilladelsen eller andre forhold, der taler for en begrænsning. Det skal fremgå af tilladelsen, i hvilket omfang den tillige giver adgang til at erhverve og besidde ammunition til våbnet. Stk. 2. Det skal af tilladelsen fremgå, at våbnet skal opbevares i overensstemmelse med reglerne herom i våbenbekendtgørelsen, og at bortkomst af våbnet eller ammunition dertil straks skal anmeldes til politiet. 32. Er en våbentilladelse beskadiget eller bortkommet kan der efter våben- og eksplosivstoflovens 6 b, stk. 6, udstedes en tilladelse med samme gyldighed som den oprindelige mod betaling af 200 kr. Stk. 2. Inden udstedelse af en erstatningstilladelse efter stk. 1 skal ansøgeren redegøre for, hvorledes tilladelsen er bortkommet. Er tilladelsen bortkommet i forbindelse med tyveri, er det tilstrækkeligt, at ansøgeren foreviser kopi af anmeldelse til politiet. Ansøgeren skal endvidere redegøre for, om der eventuelt er sket misbrug af tilladelsen. Kapitel 7 Særlige bestemmelser om kontrolordningen for glatløbede haglgeværer mv. 33. Våbentilladelse til glatløbede haglgeværer mv. til jagtbrug gives efter reglerne i kapitel 1 og Samtykke til udstedelsen af jagttegn efter våbenbekendtgørelsens 3 gives maskinelt af Rigspolitichefen. Samtykke gives dog af politimesteren (politidirektøren), hvis ansøgeren er registreret for kriminelle forhold begået efter den 1. januar 1986, der gør det tvivlsomt, om samtykke kan gives. 35. Ved vurderingen af om en person, der ansøger om samtykke til udstedelse af jagttegn eller til våbenpåtegning på et medlemsbevis, opfylder kravet i våbenbekendtgørelsens 36, ses der bort fra kriminelle forhold, der er begået før den 1. januar Stk. 2. Politiet vejleder efter anmodning personer, der påtænker at ansøge om jagttegn eller om våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer, om deres udsigt til at få politiets samtykke hertil finder tilsvarende anvendelse ved meddelelse af samtykke til personer under 18 år til udstedelse af jagttegn og til våbenpåtegning til glatløbede haglgeværer. 37. Samtykke til våbenpåtegning på et medlemsbevis kan gives på en særlig blanket. Kapitel 8 Særlige bestemmelser om skytteforeninger under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund og 35, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens Samtykke vedrørende pistoler kan kun gives, hvis betingelserne i 20 er opfyldt. 40. Våbenpåtegning gives på en særlig blanket, der er godkendt af Rigspolitichefen.

13 41. Hvert medlem af skytteforeningerne under De Danske Skytteforeninger, Dansk Skytte Union eller Dansk Firmaidrætsforbund med våbenpåtegning eller våbentilladelse har adgang til at erhverve og besidde 1000 stk. langdistance- samt 5000 stk. kortdistancepatroner. Politiet kan i særlige tilfælde give tilladelse til, at et medlem med våbenpåtegning eller våbentilladelse besidder større mængder ammunition. Kapitel 9 Særlige bestemmelser om blyhaglpatroner 42. Personer, der ikke har tilladelse til besiddelse og anvendelse af blyhaglpatroner, kan indtil den 30. september 2000 aflevere blyhaglpatroner til politiet, uden at der i den anledning rejses tiltale for overtrædelse af våbenloven. Kapitel 10 Registrering og ikrafttræden mv. 43. Meddelelse, nægtelse og tilbagekaldelse af samtykke til våbenpåtegning efter våbenbekendtgørelsens 5, stk. 1, og 7, stk. 1, og våbentilladelse registreres af politimesteren (politidirektøren) i Politiets Våben- og Jagttegnsregister. 44. Cirkulæret træder i kraft den 10. februar Samtidig ophæves cirkulæreskrivelse af 28. marts 1996 om blyhaglpatroner, cirkulæreskrivelse af 15. september 1997 om behandling af ansøgninger om etablering af patronsamlinger, cirkulæreskrivelse af 23. december 1999 om ændring af våbenloven og udstedelse af nye administrative forskrifter på våbenområdet og cirkulære nr. 138 af 29. august 1995 om våben og ammunition mv. 45. Tilladelser og samtykker mv., der er meddelt før den 10. februar 2000, bevarer deres gyldighed. Justitsministeriet, den 26. januar 2000 Frank Jensen/Christian Strøyer

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk

Cirkulære om våben og ammunition mv. - retsinformation.dk Page 1 of 10 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Tilladelser til privatpersoner, foreninger, museer mv. Bestemmelser om særligt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Herved bekendtgøres lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 11. august 1994, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 350

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. juni 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Troels Sten Nielsen Sagsnr.: 2016-5064-0794 Dok.: 1951494 Udkast til bekendtgørelse om knive og blankvåben mv.

Læs mere

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering

Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer vedr. Kampen om Als samt tilladelse til salutering Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben i forbindelse med afvikling af Museum

Læs mere

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1

Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 Våbenloven 2. udgave januar 2001 1 INDLEDNING FORENINGSVÅBEN De regler, der beskrives, er fra Lov om våben og eksplosivstoffer (Lov nr. 67 af 26.1.2000). Bekendtgørelse om våben og ammunition (Bekendtgørelse

Læs mere

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering

Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering Om registrering af våben i SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf.: 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens Hus 2605 Brøndby Tlf.: 43 26

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. BEK nr 1444 af 01/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5002-0029 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1452 af 08/12/2017

Læs mere

Vejledning om registrering af våben SKV

Vejledning om registrering af våben SKV Vejledning om registrering af våben DE DANSKE SKYTTEFORENINGER SKV SKytteforeningernes Våbenregistrering De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten Tlf. 75 86 42 22 Dansk Skytte Union Idrættens

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Christian Nyland Sagsnr.: 2014-1924-0156 Dok.: 2027956 Udkast til bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer Oversigt (indholdsfortegnelse) LBK nr 704 af 22/06/2009 Gældende (Våbenloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Justitsministeriet Vis mere... Den fulde tekst Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer

Læs mere

Sådan transporteres våben og ammunition

Sådan transporteres våben og ammunition Sådan transporteres våben og ammunition DGI skydning Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive en pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven (lovbekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. Marts 2014 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Vejledning i registrering af våben i SKV.

Vejledning i registrering af våben i SKV. Vejledning i registrering af våben i SKV. August 2015 Indholdsfortegnelse Side: Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 SKV1 ansøgning om godkendelse af foreninger 4 SKV2 ansøgning om våbenpåtegning medlemsvåben

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af våbenloven og straffeloven 1

Forslag til Lov om ændring af våbenloven og straffeloven 1 Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. november 2012 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Kaare Linde Sagsnr.: 2012-5002-0015 Dok.: 623042 Forslag til Lov om ændring af våbenloven

Læs mere

Opbevaring af skydevåben

Opbevaring af skydevåben Opbevaring af skydevåben Udgiver: Det Kriminalpræventive Råd Repro: TBA. Grafisk Tryk: Printdivision A/S 1. oplag: 50.000 eksemplarer december 2000 DKR. nr. 00-531-0299 ISBN. 87-88789-40-3 Indhold: På

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. marts 2012 Sag 338/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 20.

Læs mere

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen).

Ref.: Justitsministeriets luftvåbenbekendtgørelse (Bekendtgørelse nr. 355 af 20. april 2012 om ændring af våbenbekendtgørelsen). Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 380 Offentligt Til Folketingets Retsudvalg (til offentliggørelse) (fremsendt elektronisk) CC: Justitsminister Morten Bødskov Slotholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk

Læs mere

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. Trygt og enkelt løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. VÅBENPAKKEN Dette katalog beskriver de udfordringer som de danske våbenejere dagligt støder på. Mange af disse udfordringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer 1)

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer 1) LBK nr 1005 af 22/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-5002-0013 Senere ændringer til forskriften LOV nr 431 af 01/05/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.

Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v. BEK nr 444 af 07/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v.

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. UDKAST TIL Bekendtgørelse om våben og ammunition, der må anvendes til jagt m.v. I medfør af 23, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3 og 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930

Læs mere

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven

Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Jagtlov - Frakendelse efter jagtloven af retten til jagttegn og administrativ afgørelse om samtykke til jagttegn efter våbenloven Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;jagttegn Offentlig Tilgængelig: Ja

Læs mere

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer.

Trygt og enkelt. løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. Trygt og enkelt løsningen på den almindelige våbenejers daglige frustrationer. VÅBENPAKKEN Dette katalog beskriver de udfordringer, som de danske våbenejere og erhvervsdrivende inden for jagt og sportsskydning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben

Kampen om Als. Ind- og udførsel samt besiddelse, bæring og anvendelse af våben. Originale historiske skydevåben Sagsbehandler: PFI ADMINISTRATIONEN Ledelsessekretariatet Almen Juridisk Sagsbehandling Kampen om Als Retningslinjer for indførsel, besiddelse, bæring, anvendelse og udførsel af skydevåben og blankvåben

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1)

Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) BEK nr 1247 af 30/10/2013 Gældende Justitsministeriet Bekendtgørelse om eksplosivstoffer1) I medfør af 1, stk. 6, og 10, stk. 3, i lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af 22.

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1) Lovforslag nr. L 135 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af våbenloven og lov om krigsmateriel m.v. 1) (Forenkling af fremgangsmåden

Læs mere

Sådan opbevares våben og ammunition

Sådan opbevares våben og ammunition Sådan opbevares våben og ammunition De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Gode grunde til at udgive pjece Rent juridisk læner pjecen sig op ad følgende lovgivning: Våbenloven nr. 704

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål.

Velkommen til alle. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen. Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. Velkommen til alle. Mit navn er Alice Bjerregaard, jeg er ansvarlig for SKV i Vingsted. Jeg vil prøve, at guide jer igennem SKV junglen Afbryd endelig hvis I har spørgsmål. SKV 1 SKV 3 Efter generalforsamlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015

Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Sikkerhedsbestemmelser for flugtskydning med haglgevær under Danmarks Jægerforbund (DJ) Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 3 KAPITEL 2 - SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR DEN ENKELTE

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmiumakkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) LBK nr 244 af 10/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 17-0129145 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

NVF høringssvar. Justitsminister Lars Barfoed Slotholmsgade København K.

NVF høringssvar. Justitsminister Lars Barfoed Slotholmsgade København K. NVF høringssvar Justitsminister Lars Barfoed Slotholmsgade 10 1216 København K. jm@jm.dk CC:/Kopi til: oss@jm.dk Folketingets Retsudvalg (til offentliggørelse) (fremsendt elektronisk) Den 4. april 2011

Læs mere

Arbejdsgruppen vedrørende våbenlovgivningen. Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v.

Arbejdsgruppen vedrørende våbenlovgivningen. Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v. Arbejdsgruppen vedrørende våbenlovgivningen Delberetning vedrørende en kontrolordning for glatløbede haglgeværer m.v. Betænkning nr. 966 København 1982 ISBN 87-503-4412-9 Ju 00-152-bet. JJ trykteknik a-s,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0750 Bilag 5 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Casper Skibdal Vistrup Sagsnr.: 2015-5001-0069 Dok.: 1939637 Forslag

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Midlertidige skydebaner

Midlertidige skydebaner Midlertidige skydebaner En vejledning til jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører 1 Formål Jagttegnslærere og flugtskydningsinstruktører må til brug for instruktion oprette midlertidige skydebaner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven 1

Forslag. Lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven 1 Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 235 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 15. januar 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2009-5000-0178 Dok.: MTJ40296 Udkast Forslag til Lov

Læs mere

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier

Bekendtgørelse om almennyttige lotterier Bekendtgørelse om almennyttige lotterier I medfør af 10, stk. 2 og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Tilladelse 1. Tilladelse til almennyttige lotterier kan meddeles af spillemyndigheden

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Nr. 268 20. april 2001 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om ligsyn, obduktion og transplantation m.v 1) Kapitel l Dødens konstatering Kapitel 2 Ligsyn mv Kapitel 3 Obduktion Kapitel 4 Transplantation

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1101 af 10/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0055 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet

Konfliktområder omfattet af indrejse- og opholdsforbuddet Politi- og Strafferetsafdelingen Kontor: Sikkerhedskontoret Sagsbeh: Christian Fuglsang Sagsnr.: 2016-1924-0496 Dok.: 1957785 Udkast til Bekendtgørelse om forbud mod indrejse eller ophold i visse konfliktområder

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1)

Lov om kontrol med arbejder af ædle metaller m.v. (* 1) LOV nr 308 af 17/05/1995 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-05-1995 Økonomi- og Erhvervsministeriet www.retsinformation.dk LOV nr 1051 af 11/12/1996 Yderligere dokumenter: Alle bekendtgørelser m.v. og

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v.

Bekendtgørelse om knive og blankvåben m.v. BEK nr 911 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2016-5064-0794 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Lov om ændring af retsplejeloven, straffeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester LOV nr 1242 af 18/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-740-0092 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1028 af 22/08/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Fra Lovtidende A 1962 Indhold

Fra Lovtidende A 1962 Indhold Fra Lovtidende A 1962 Indhold Side 21. febr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 42 af 26. februar 1958 om registrering af... 1 26. marts... 2 28. marts... 3 31. aug.... 4 17. sept.... 6 Fra

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

2012/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2012/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2012/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-5002-0015 Fremsat den 6. februar 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Rådhuset 1599 København V Att. Diddi Thiemann Norup 9. oktober 2012 Skydebaneforeningens køb af bygningerne på skyttecentret 1. Tilbud Skydebaneforeningen (herefter

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 212 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. februar 2016 Kontor: Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Casper Skibdal Vistrup Sagsnr.: 2015-5001-0069 Dok.:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi.

Kapitel 1 Anvendelsesområde. 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi. Inatsisartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi Historisk Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Inatsisartutloven finder anvendelse på udnyttelse af vandkraftressourcer

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttegn

Bekendtgørelse om jagttegn 1 Jagttegn Jægere skal have et gyldigt jagttegn, og de skal have det med sig når de går på jagt. Jagttegnet giver tilladelse til at drive jagt efter de gældende regler, og det skal fornyes hvert år. Den

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

KOMBI RIFFEL REGLEMENT

KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBI RIFFEL REGLEMENT KOMBIRIFFEL REGLEMENT 1. Om skydningen 1.01 Koncept - Under Dansk Sportsskytte Forbund afholdes Kombiriffel-skydninger efter nedenstående regler. 1.02 Formål - Skytten skal i Kombiriffel

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson

Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson BEK nr 599 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0909636 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Bekendtgørelse om indsamling m.v.

Bekendtgørelse om indsamling m.v. BEK nr 820 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-529-0018 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere