k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t"

Transkript

1 2009 D e t H u m a n i s t i s k e F a k u lt e t k Ø B e n H av n s u n i V e R s i t e t

2

3 Redaktion Dennis Vendeltorp og Jacob Jordt-Petersen (2009 udgaven) Maria Therese Seefeldt Stæhr og Luise Hvidt (2008 udgaven) Studiestartkontoret, Studie- og Karrierevejledningen Humaniora Rie Kjær Poulsen, Kommunikationsafdelingen Humanist Ansvarshavende Jacob Jordt-Petersen, projektleder af studiestartprogrammet Design & Layout Martin Ørsted, Kommunikationsafdelingen Humanist Foto Anne Trap-Lind tryk Grafisk

4 Indhold Need to know 1. Forord ved prodekan for uddannelse, Hanne Løngreen 3 2. Studiestartprogrammet på humaniora ny strategi, nye opgaver 4 3. Tutorernes rammer og opgaver i studiestartsstrategien 6 4. Tutorernes ansættelsesforhold Tutorernes konkrete opgaver og samarbejdspartnere Etiske retningslinier Mundtlig og skriftlig formidling i studiestarten Kalender for tutoropgaver Nice to know I. Studiestrukturen på Det Humanistiske Fakultet II. III. IV. vejledningstilbud ved Det Humanistiske Fakultet studieaktivitet på humaniora tag på studieophold i udlandet V. Bliv mentor for udviklingsstuderende fra hele verden VI. Universitetets opbygning 2

5 1 Forord Kære tutorer Tak fordi I vil medvirke til, at årets nye humaniorastuderende får en rigtig god studiestart. I år tilbyder vi 1800 studerende en plads på en af vore mange bacheloruddannelser. Langt de fleste vil sige ja tak til en studieplads og vil fordele sig på fakultetets mange uddannelser. I en intens periode vil de nye studerende stille store krav til uddannelsernes kommunikation om sig selv, om det at studere, om at kombinere studier med erhvervsarbejde og meget, meget mere. For mange nye studerende er det noget af et kulturchok at begynde at studere på et universitet. Der stilles andre krav, meget er indforstået, og der skal læres nye måder at tilegne sig viden på. Sociale sammenhænge på universitetet er ofte betinget af andre forhold end et medlemskab af en gymnasie- eller hf-klasse. Ja, det kan ofte opleves som om, man er ankommet til en helt anden planet. I mødet mellem nye studerende og uddannelserne er I krumtappen til, at dette møde lykkes så succesfyldt som muligt. I har i sandhed en vigtig funktion i processen med at gøre overgangen fra tidligere studieformer til den universitære studieform så gnidningsfri som overhovedet muligt. I modsætning til underviserne, hos hvem de nye studerende møder uddannelsen og fagligheden, er det hos jer, de nye studerende kan finde forklaringer på alt det anderledes, som møder dem. I er derfor også nødvendige hjælpere i det overgangsritual, som en studiestart er. Det er derfor vigtigt, at I samarbejder med studievejledningen og underviserne om at skabe den bedste studiestart. En vigtig forudsætning for at de nye studerende trives på fakultetet, er et godt studiemiljø. Fakultetet fokuserer i disse år på at få opbygget et tidssvarende studiemiljø med bl.a. flere læsepladser og et trådløst netværk. Men hardware gør det ikke alene. Vi vil gerne opfordre jer til at gøre en aktiv indsats for, at de nye studerende får skabt robuste sociale netværk. Jeres arbejde er altså yderst vigtigt på mange områder. Jeg håber derfor, at I vil åbne universitetet for de nye studerende, så også de kan erfare, hvor fantastisk en uddannelse på humaniora er. Med denne pjece, der indeholder informationer om jeres rammer og opgaver som tutorer, ønsker jeg jer god arbejdslyst i studiestarten De bedste hilsener Hanne Løngreen Prodekan for uddannelse 3

6 2 Studiestart programmet på humaniora ny strategi, nye opgaver Her kan du læse om, hvorfor fakultetets studiestartprogram er blevet udvidet, og hvad det betyder for dine opgaver som tutor. Desuden kan du læse om, hvordan Studiestartkontoret hjælper dig med at blive klar til at modtage de nye studerende. Hvorfor er studiestarten i fokus? Studiestartkontoret er en del af Studie- og Karrierevejledningen Humaniora, som er placeret i fakultetets centrale administrationscenter. På baggrund af input fra de nye studerende årgang 2007, deres tutorer, institutvejlederne og studienævnene har Studiestartkontoret udarbejdet en strategi og handlingsplan for studiestarten i 2008, 2009 og Der er flere tungtvejende årsager til, at dekanatet har fundet det nødvendigt at fokusere meget mere på studiestarten. For det første er de nye studerende underlagt skærpede aktivitetskrav, der betyder at de skal gennemføre en uddannelse langt hurtigere end mange ældre studerende. For det andet har institutstrukturen medført nogle udfordringer for planlægningen af studiestarten, som derfor skal kortlægges og kvalitetssikres nøjere. Studiestartprogrammet udvikles derfor i samarbejde med institutterne, der allerede har peget på både udfordringer og løsninger. Ved blandt andet at afklare ansvarsfordelingen internt på instituttet og i relation til Studiestartkontoret, kvalitetssikrer vi indsatserne i studiestarten. Sidst men ikke mindst stiller VTU s nye taxameterstruktur fra i år krav til universiteterne om mindre frafald og øgede gennemførselstider. Hvis humaniorastuderende ikke er hurtigere om at færdiggøre deres uddannelser, så forringes økonomien på fakultetet og dermed den enkelte uddannelse markant i fremtiden. Uddannelserne på fakultetet er både forpligtede til og nødt til at tilbyde de nye studerende den fornødne støtte til at komme godt i gang med deres nye studier, så de selv bliver selvkørende, glade for at læse og klarer sig godt i uddannelsesforløbet. 4

7 Studiestartprogrammets mål Strategien opstiller mål for, hvad de nye studerende på humaniora skal lære i løbet af deres første tre semestre. Erfarne tutorer vil kunne genkende nogle af punkterne, men målene er nu udvidet og præciseret i forhold til tidligere år, og indsatser og en arbejdsdeling internt på institutter og fakultet er nu udspecificeret. Målene med studiestartprogrammet er: at de nye studerende bliver fagligt og socialt integreret på deres fag, institut og fakultet via kontakt med både tutorer, undervisere og studievejledning at lette overgangen fra de gymnasiale uddannelser til universitetet ved at de nye studerende får den nødvendige støtte og bliver introduceret de nødvendige studiekompetencer til at gennemføre en humanistisk universitetsuddannelse at mindske frafaldet og nedsætte gennemførselstiderne på humaniora at sikre at modtagelsen af de nye studerende er ensartet og af samme høje kvalitet på alle institutter og uddannelser Hvilke indsatser og hvornår? Af nødvendige indsatser kan f.eks. nævnes studieteknik, undervisning målrettet de nye studerende, inddragelse af underviserne i uddannelsesintroduktionen, studie- og karrierevejledning, understøttelse af læsegrupper, sociale arrangementer som hyttetur og café mv. Studiestarten defineres som de første tre semestre af uddannelsen. Det betyder ikke, at I som tutorer alle er ansat i tre semestre, men det betyder, at institutterne skal sørge for at følge op på indsatser, der er sat i gang på 1. semester. Undervisere og studievejledning mere på banen Flere grupper af ansatte på institutterne skal organiseres og bevidst inddrages i studiestarten, så tutorerne ikke står alene med det store ansvar det er at planlægge en introduktion til uddannelsen. Tutorerne har tradition for at gøre et stort og godt stykke arbejde og er vigtige rollemodeller for de nye studerende, men studiestartindsatsen er så omfattende og så vigtig, at ansvaret ikke kan ligge alene hos ældre studerende. Med andre ord, så skal alle, der har kontakt med de nye studerende, samarbejde om at lette overgangen fra gymnasiet til livet som universitetsstuderende. 5

8 3 Tutorernes rammer og opgaver i studiestarts strategien En af indsatserne i studiestartprogrammet er, at fakultetet sikrer, at alle optagne studerende har kontakt til tutorer, der er ansat og uddannet. Din og dine medtutorers opgave er primært at medvirke til den sociale integration såvel mellem de nye studerende som mellem nye og ældre studerende. Desuden medvirker I til at de nye studerende får et afslappet forhold til både underviserne, studievejledningen og administrationen på uddannelsen og instituttet gennem samarbejdet med disse grupper af ansatte. Det kommer også de ældre studerende til gavn, at de nye studerende trives i og tager medansvar for deres nye studiemiljø. Tutorerne er hverken hoved- eller eneansvarlige for planlægning og udførsel af studiestarten. I skal bl.a. referere til en kontaktperson centralt på instituttet, som skal findes blandt det fastansatte personale (ofte AC-vejlederen), og I får desuden en faglig kontaktperson blandt underviserne på den uddannelse, I repræsenterer. Både du som tutor og andre grupper af ansatte skal altså se den nye strategi som en hjælp til arbejdet med at lave en god og ensartet studiestart på tværs af uddannelser og institutter på humaniora. Du kan læse mere om dine arbejdsopgaver som tutor og de øvrige studiestartindsatser senere i denne pjece. Repræsentant for humaniora i tredje potens Som tutor skal du være opmærksom på, at du ikke kun repræsenterer din uddannelse men også dit institut og dit fakultet. Det er således nødvendigt, at du kender til institut- og fakultetsstrukturen. I år begynder nye studerende. De fordeler sig på 44 bacheloruddannelser, igen fordelt på de seks humanistiske institutter: Institut for Engelsk, Germansk og Romansk (EnGeRom) Institut for Kunst- og Kulturvidenskab (IKK) Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS) Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) Saxo-instituttet (Saxo) Det Humanistiske Fakultet rummer i alt ca studerende, hvilket er næsten en tredjedel af hele universitetets samlede antal studerende. Du bliver på mange måder de nye studerendes indgang til den specifikke faglighed, storinstituttets sociale liv og identiteten som humaniorastuderende. 6

9 Det er en stor og vigtig opgave at være rollemodel. En af dine opgaver som tutor er at kunne referere til den brede organisationsmæssige ramme, som din uddannelse udspiller sig i. Du bedes derfor overveje nøje, hvad netop du er glad for ved din uddannelse, dit institut og fakultet, som du gerne vil dele med de nye. Vær stolt af at være tutor på humaniora og dermed repræsentant for universitetets største fakultet så smitter det af på de nye studerende. 7

10 Studiestartkontorets rolle uddannelse og info Det er dekanatets overordnede ansvar at kvalitetssikre studiestarten på humaniora. Dekanatet sætter derfor rammerne for studiestarten, inkl. tutoransættelserne og den obligatoriske uddannelse af alle tutorer til mødet med de nye studerende. I praksis er det Studiestartkontoret, der har ansvaret for at uddanne dig og holde dig løbende opdateret om dine forestående arbejdsopgaver som tutor. Det er en del af din ansættelse, at du skal deltage i studiestartkontorets Tutorseminar, læse Tutorpjecen og løse de opgaver i studiestarten, som du løbende får med Tutorpost-mailen. Alle tutorer skal deltage i både del 1 og del 2, som afholdes på følgende datoer: Del 1: Onsdag d. 28. april kl Del 2: onsdag d. 5. august 2009 kl , gentages onsdag d. 19. august 2009 kl NB! Del 2 afholdes på to forskellige datoer med samme indhold, så du sammen med din tutorgruppe kan tilmelde jer den dato, der passer bedst ind i jeres planlægning af introforløbet for de nye studerende. I skal derfor deltage enten d. 5. eller d. 19. august, og tutorgruppen skal helst melde sig til samlet på den ene af de to datoer. I skal deltage på en dato, der ligger før jeres første møde med de nye studerende. Tutorseminar del 1 og del 2 For at ruste dig bedst muligt til tutorarbejdet - og for at sikre et fælles udgangspunkt for alle tutorer på hele fakultetet - afholder Studiestartkontoret et uddannelsesseminar - det såkaldte Tutorseminar. Seminaret er obligatorisk for alle tutorer på humaniora. På seminaret bliver du sat ind i rammer og tutoropgaver, og du får mulighed for at erfaringsudveksle med de øvrige tutorer på tværs af uddannelser og institutter. Tutorpjece og tutorpost Denne pjece indeholder som sagt de overordnede regler og rammer for tutorarbejdet. Pjecen suppleres med Tutorpost per , hvori du løbende får besked om de opgaver, du skal løse i løbet af din ansættelse. Tutorposten udsendes 1-2 gange om måneden efter behov fra april Tutorposten sendes desuden altid til orientering til studieledere, kontaktpersoner og institutvejledninger. 8

11 Meget af arbejdet vil foregå i samarbejde med tutorkontaktpersonen, der fungerer som det primære bindeled mellem tutorer, institutvejledningen, studieleder og studiestartkontoret. I det praktiske arbejde vil det primært være kontaktpersonen på instituttet som I refererer til. Evaluering Studiestartkontoret vil efter dekanatets anvisning hjælpe institutterne med at evaluere alle aktiviteter og arrangementer i studiestarten, så vi fortsat kan udvikle og kvalitetssikre studiestarten på humaniora. Du vil få mere at vide i Tutorposten. Kontakt Studiestartkontoret ser frem til at samarbejde med dig om at give de nye studerende en god start på deres nye liv på universitetet. Vi svarer derfor gerne på spørgsmål og tilbyder desuden sparring til planlægning af introduktionsdagene, mv. Du kan kontakte os på 9

12 4Tutorernes ansættelsesforhold Ansættelsesforhold Din ansættelse som tutor gælder et år fra tutorseminaret i april til efter Åbent Hus næste forår. Hovedindsatsen i arbejdet kommer naturligvis til at ligge i forbindelse med studiestarten i august/september. Som tutor er du ansat på fakultetet, uanset hvordan I fordeler arbejdsopgaverne indbyrdes, og uanset hvordan lønmidlerne fordeles på instituttet. Som ansat er du forpligtet til at overholde fakultetets regler og retningslinier for tutorer, som fremgår af denne pjece. Det er studielederens opgave at sørge for, at der bliver ansat tutorer til alle uddannelser på instituttet. For at kvalitetssikre tutorernes arbejde skal der som udgangspunkt ansættes en tutor per 12 forventede optagne studerende på en uddannelse. Hvis uddannelsen optager færre end 12 studerende, skal der minimum ansættes to tutorer per uddannelse. Man kan også samle en gruppe af uddannelser og lade tutorerne arbejde sammen. Pointen er, at man som tutor ikke skal være alene om at modtage de nye studerende på uddannelsen. Kontrakt og arbejdsbeskrivelse Studielederen skal sørge for, at du indgår en kontrakt med instituttet. Både ved tutoransættelser af lang og kort varighed skal der indgås en kontrakt. Kontrakten skal sikre, at begge parter overholder deres forpligtelser i studiestarten. Den er således både dit bevis på ansættelse og de ting, du skal overholde, men kontrakten sikrer samtidig dine rettigheder i forbindelse med tutorarbejdet. Frivillige hjælpere på f.eks. hytteturen, skal underskrive en erklæring om, at de er bekendt med fakultetets regler og etiske retningslinier. Det er studielederens ansvar, at erklæringen bliver underskrevet af begge parter. Til ansættelseskontrakten bruges ansættelsesbreve for timelønnede, hvorpå man anfører tutor, ansættelsesperiode, timetal og løn sats. Ansættelsesbrevet skal ledsages af en ar-bejds beskrivelse, som også skal underskrives af begge parter. Vi anbefaler også, at studielederen anfører timetalsfordelingen for din ansættelse. Rammer og forpligtelser Som tutor, lønnet som ulønnet, underskriver du en kontrakt om, at du er forpligtet til at arbejde inden for følgende rammer og overordnede forpligtelser. Hovedansvaret for programmet for den samlede studiestart ligger hos studieleder/tutorkontaktpersonen. Du og dine medtutorer er primært ansvarlige for den sociale introduktion på til uddannelsen og lettere faglige og studiemæssige arrangementer. 10

13 Du og dine medtutorer skal: stå for den sociale introduktion til uddannelsen samt lettere faglige emner/arrangementer samarbejde om studiestartsarrangementerne på instituttet med: 1) studielederen, 2) en fastansat kontaktperson for alle tutorer på instituttet, som er udpeget af studielederen (tutorkontaktpersonen) 3) en kontaktperson blandt underviserne på tutorens uddannelse, som også er udpeget af studielederen (fagkontaktpersonen) 4) Studiestartkontoret udføre de opgaver, overholde de tidsfrister samt indsende de efterspurgte tilbagemeldinger og evalueringer til Studiestartkontoret og tutorkontaktperson, som det fremgår af fakultetets Tutorpjece og den løbende udsendte Tutorpost samarbejde med både studievejledning og undervisere deltage i fakultetets tutorseminar hhv. 28. april og 5. eller 19. august (se mere neden for). Uddannelsen er obligatorisk og en forudsætning for, at man kan varetage sit tutorarbejde deltage i studielederen opstartsmøde for tutorer på instituttet. Datoen fastsættes naturligvis af studielederen overholde fakultetets etiske retningsliner for tutorer, hvor imødekommenhed, rummelighed og tavshedspligt er vigtige værdier overholde fakultetets alkoholpolitik sørge for at evaluere alle jeres aktiviteter og melde tilbage til både studieleder, kontaktperson på instituttet og på uddannelsen samt til Studiestartkontoret på fakultetet I de følgende afsnit kan du læse mere om de konkrete arbejdsopgaver. 11

14 Løn for tutorarbejdet Instituttet afsætter penge til aflønning af tutorer og øvrige udgifter på studiestartområdet. Det er op til studielederen, om pengene deles ligeligt mellem alle tutorerne, eller om de lægges helt eller delvist på en mindre gruppe tutorer, som så til gengæld har en større grad af ansvar. Du skal selv være opmærksom på at indlevere timelønsedler til instituttet, så du kan få din løn udbetalt. Lønsatsen er den gældende sats for studentermedhjælper (ca. 113 kr/time eller 127 kr/time inkl. feriepenge). Tilbagemeldinger til Studiestartkontoret Meget af tutorarbejdet foregår i samarbejde med tutorkontaktpersonen på dit institut, men i nogle tilfælde vil du blive bedt om at melde tilbage til studiestartskontoret, enten direkte eller gennem kontaktpersonen. Det kan f.eks, være ved tilmelding til tutorseminar 2, udførelse af bestemte opgaver, evaluering af jeres aktiviteter mv. Studiestartkontoret får via studielederen eller tutorkontaktpersonen lister med kontaktdata på alle tutorer og udpegede fag-kontaktpersoner på instituttet. Samarbejde på instituttet på tværs af uddannelserne I samarbejde med tutor-kontaktpersonerne på instituttet og uddannelsen skal tutorgruppen udspecificere de konkrete arrangementer og tiltag, du og dine medtutorer skal tage jer af. Disse aktiviteter skal svare til jeres arbejdsbeskrivelse. Studielederen eller kontaktpersonen skal godkende planen. Vi opfordrer til, at du og dine medtutorer samarbejder med tutorerne på hele instituttet, ikke bare internt på uddannelsen. Der er muligvis flere typer af arrangementer, som I med fordel kan lave for alle nye studerende ved instituttet og ikke bare for de nyankomne ved jeres egen uddannelse. Det kan have flere fordele: Dels kan I opnå nogle stordriftfordele ved de fælles arrangementer og dermed spare resurser i studiestarten. Dels oplever de nye studerende, at de indgår i et større studiemiljø, end det der er på den specifikke uddannelse, de er optaget på. Alkoholpolitik Det er et job at være tutor, og derfor gælder fakultetets alkoholpolitik for dig på lige vilkår med andre ansatte. Det er ikke tilladt at drikke alkohol før efter kl. 17, når du er på arbejde som tutorer. Det gælder for introdagene og også på hytteturen. På hytteturen skal du sammen med tutorgruppen sørge for, at der altid er mindst en ædru tutor - også efter kl. 17. Du er medansvarlig for de nye studerende, og du og dine medtutorer skal kunne tage jer af dem - også selvom en fest er godt i gang. Ingen andre rusmidler er selvsagt tilladt på noget tidspunkt. 12

15 Festregler På de forskellige institutter findes der regler for, hvordan, hvor og hvornår man må holde fest. Reglerne varierer fra sted til sted, og det er vigtigt at undersøge dem i god tid inden studiestartsfestlighederne. Du kan høre mere om regler for afholdelse af fester på KUA ved henvendelse hos Humanioras Bygningsdrift på KUA, lok eller Rygning inden døre er forbudt på hele universitetets område. Selvforsikringen dækker kun skader begået som led i dit arbejde som tutor, og hvis det er sket uforsætligt. KU dækker ikke skader ved grov uagtsomhed. Grov uagtsomhed vil sige, at du gør noget, man burde vide kunne få konsekvenser. Det kunne f.eks. være skader begået i fuldskab eller som følge af dumdristighed. Kort sagt: Du dækker selv skader påført med vilje, eller skader du laver i beruset tilstand, også selv om det ikke er med vilje! Ejendele Økonomi og forsikring Studielederen skal godkende alt, hvad du foretager dig som tutor. Det gælder især udgifter, f.eks. til leje af hytte, trykning af pjecer, osv. Universitetet er såkaldt selvforsikrende. Det betyder, at skader på KU s materialer eller skader på andres ejendom forvoldt af ansatte, dækkes af institutionen selv. Som ansat er du altså dækket af KU s arbejdsgiveransvar, dvs. KU s selvforsikring. Som ansat skal du sørge for at få godkendt alt af din studieleder, hvis det involverer en udgift eller bare en mulig udgift. Hvis du f.eks. på egen hånd låner en bil til brug på hytteturen, er du ikke dækket af universitetets selvforsikring, med mindre studielederen skriftligt har godkendt, at du låner bilen. KU s selvforsikring dækker hverken tutorers eller nye studerende personli ge ejendele. Hvis bussen brænder med al jeres bagage, er det en sag mellem jeres eget forsikringsselskab og busselskabets forsikring. Det kan derfor være smart at undersøge busselskabets og hyttens forsikring ved bestillingen. De nye studerende Universitetet har ikke mulighed for at forsikre sine studerende, hvilket I skal informere de nye studerende om. Hvis de skulle komme til at forvolde skader på ting og andre, skal de via deres egen forsikring erstatte skaden. 13

16 Ved skader eller ulykker Lokalebooking på KUA Hvis uheldet er ude, skal du kontakte din studieleder. Studielederen tager så stilling til, om skaden er omfattet af arbejdsgiveransvaret og derved selvforsikringen. Derfor er det igen vigtigt at aktiviteten er godkendt på forhånd ellers hænger du og dine medtutorer selv på erstatningen. Hvis du har spørgsmål eller kommer i problemer, kan du naturligvis altid kontakte os på Studiestartkontoret, så taler vi med fakultetets jurist om sagen for dig. Forebyggelse af skader ædru vagter, førstehjælp og allergimedicin Booking af undervisningslokaler og auditorier til studiestartarrangementer foretages ved henvendelse til de bookingansvarlige på de enkelte institutter, der på vegne af brugerne indsender bookinganmodningen til lokaleadministrationen. Der er 7 hverdages ekspeditionstid på en lokalebooking. I kan finde en oversigt over de bookingansvarlige på Husk at booke lokaler i god tid! Det er ærgerligt at stå med 120 nye studerende og ikke have et sted at gå hen. Hvis du er med på en hyttetur, er det vigtigt at være forberedt på eventuelle uheld. I skal derfor aftale indbyrdes i tutorgruppen, at der er mindst en ædru tutor på vagt på alle tider af døgnet. Skulle der ske et uheld midt om natten, så har I sikret, at der er mindst én sober tutor, der ved hvor førstehjælpskassen står og er klar til at tage hånd om problemerne. Der er ofte tutorer eller nye studerende, der har allergier eller sygdomme, som kræver daglig medicin. Sørg for at få oplysninger om dette allerede ved tilmeldingen til hytteturen. Det er godt for alle parter, at I har fået instruktioner i, hvordan I kan hjælpe, hvis noget skulle gå galt på en hyttetur, hvor der kan være er et godt stykke vej til nærmeste apotek eller hospital. Hvis nogen i jeres tutorgruppe har været på førstehjælpskursus, så sørg for at alle ved, hvem vedkommende er. 14

17 5Tutorernes konkrete opgaver og samarbejdspartnere Her kan du læse om de konkrete opgaver, som tutorerne er ansvarlige for at udføre, om hvordan studiestarten er organiseret på instituttet, og om dine samarbejdspartneres ansvarsområder. Jobbet som tutor indebærer en lang række opgaver, og tutorfunktionen er i høj grad en koordinerende funktion, hvor det gælder om at få de rigtige parter impliceret i planlægningen. Du skal som tutor ikke vide alt men vide, hvor du finder information eller hvem, der kan svare på de nye studerendes mange forskellige spørgsmål. Tutor-opgaver Du og dine medtutorer skal planlægge og udføre følgende konkrete opgaver: Introducere uddannelsens identitet og udformning Planlægge og afholde introdage og rustur i samarbejde med den fastansatte kontaktperson på instituttet Introducere til studiemiljøet på uddannelsen faglige og sociale fora læsegrupper, cafe, festudvalg, faglige arrangementer, diskussionsklubber mv. Introducere til muligheder for studievejledning på instituttet og fakultetet og sørge for, at studievejledningen får plads til at holde oplæg i introdagene Introducere studiekortet og selvbetjeningssystemer: Punkt.ku, Absalon, sis.ku.dk og evt. holdtilmelding på uddannelsen Sørge for, at de nye studerende får oplæg om studieog karrierevejledning, universitetsloven og de kollegiale organer, informationssøgning, SU og studieteknik i samarbejde med studievejledningen på instituttet Lave velkomstbreve (30. juli-brevet) Lave rusmateriale (materiale om uddannelsen og instituttet) Orientere administrationen på instituttet om studiestartarrangementerne og sørge for, at de har kopier af alt materiale Uddele diverse materiale til de nye studerende tilsendt fra Studiestartkontoret Være repræsenteret ved Studenterrådets velkomstarrangement medio august (som måske er første gang de nye studerende møder dig og dine medtutorer) Evt. deltage i Åbent Hus, ultimo februar og primo marts 2010 Evt. arrangere et studiestartarrangement særligt rettet mod tilvalgsstuderende på uddannelsen/instituttet i samarbejde med institutvejledningen 15

18 Evaluere kontakt med nye studerende og melde tilbage til både studieleder, kontaktperson på instituttet og på uddannelsen samt til Studiestartkontoret. Tiden efter introdage og hyttetur Du er ansat som tutorer for studiestarten 2009/2010, og selvom langt det største planlægningsarbejde ligger i forbindelse med rusmateriale, introdage og hyttetur, så er der stadig opgaver, der skal udføres fra september 2009 til marts Studiestarten er defineret som de første tre semestre, hvor tutorerne primært er inddraget på 1. semester, men på flere fag er tilgængelige hele det første studieår. Studieleder afgør, om tutorgruppen skal lave semesterstartsarrangementer på 2. og 3. semester for at understøtte sammenholdet blandt de nye studerende efter eksamen og sommerferie, og dermed forebygge frafald, der skyldes manglende studiemiljø. Institutterne afgør desuden, om der skal arrangeres et selvstændigt studiestartforløb for tilvalgsstuderende, og om tutorerne også skal ansættes til at medvirke ved Åbent Hus (ultimo februar og primo marts hvert år). Du og dine medtutorer skal overveje, hvordan I vil holde kontakt til de nye studerende, som I er tutorer for, i løbet af året. Vil I mødes med en rusgruppe en gang om måneden, lave rusmiddage eller tage på faglige udflugter? De nye studerende kan også få til opgave at arrangere en cafédag eller en fest på faget for både nye, gamle og tutorer. Organisering af studiestarten på instituttet Du er som tutor ikke primært ansvarlig for det overordnede program for studiestartsarrangementerne på instituttet men refererer på instituttet til: studielederen en fastansat kontaktperson for alle tutorer på instituttet, som er udpeget af studielederen en kontaktperson blandt underviserne på tutorens uddannelse, som også er udpeget af studielederen Du og dine medtutorer skal desuden samarbejde med både studievejledning og undervisere på instituttet. Her følger derfor noget om, hvad disse samarbejdspartneres opgaver er i studiestarten, så det er klart, hvem der gør hvad, og hvem man kan bruge til hvad. Studielederens opgaver Aftale budget for studiestarten på instituttet med institutlederen Ansættelse af tutorer herunder kontrakter til alle tutorer, også frivillige Udpege en fastansat kontaktperson (f.eks. AC-vejlederen) for tutorerne på instituttet, der er hovedansvarlig for planlægningen af introdagene på instituttet for alle uddannelser Udpege en kontaktperson på hver uddannelse på instituttet, som skal hjælpe tutorerne i deres planlægning af introduktion til uddannelsen 16

19 Sørge for, at Studiestartkontoret modtaget kontaktdata på alle tutorer samt konktaktpersoner på instituttet og blandt underviserne på de enkelte uddannelser senest 1. april 2009 Afholde opstartsmøde for alle tutorer ved instituttet om deres opgaver og forpligtelser i forhold til den nye strategi, kontaktpersoner på instituttet og uddannelserne, samarbejde på tværs af uddannelserne mm. Organisere en evaluering af alle studiestartsaktiviteter på instituttet Kontaktpersonen centralt på instituttet For at hjælpe tutorerne i deres planlægning, har det siden 2008 været et krav, at alle institutter har en fastansat kontaktperson for alle tutorer ved alle uddannelser på instituttet. Funktionen er indført på baggrund af tutorernes evalueringer i 2007 om, at de har manglet en sådan funktion i deres arbejde. Denne kontaktperson er udpeget at studielederen og skal stå for at: Hjælpe studielederen med at ansætte tutorer, aflønne og lave kontrakter Hovedansvarlig for planlægningen af introdagene på instituttet for alle uddannelser Ekspert i Tutorpjecen og andre forhold vedrørende tutoransættelser Da funktionen stadig er forholdsvis ny, kan der løbende opstå opgaver, som vil blive tilføjet. I forhold til dit arbejde som tutor skal du se det som en hjælp til tutorgruppens arbejde og til at få et overblik på instituttet. Undervisernes opgaver For at sikre, at alle tutorer har faglig ekspertise og opbakning, udpeger studielederen også en kontaktperson på hver uddannelse på instituttet, som skal hjælpe tutorerne i deres planlægning af introduktion til uddannelsen. Den faglige kontaktperson skal sikre, at: fagligheden i uddannelsen får en passende rolle i studiestarten han/hun er en synlig repræsentant for underviserstaben overfor de nye studerende og dermed en indgang for dem til undervisergruppen du og dine medtutorer får hjælp til planlægningen af introforløbet de øvrige undervisere bliver informeret om aktiviteterne Da denne funktion også er ny, vil der løbende opstå opgaver, som vil blive tilføjet. I forhold til dit arbejde som tutor skal du se det som en hjælp til tutorgruppens arbejde og til at få støtte af underviserne i planlægningen og udførslen. Facilitere fælles arrangementer i studiestarten på tværs af uddannelserne på instituttet Hjælpe med lokalebookinger og andre praktiske ting Evaluere alle studiestartsaktiviteter på instituttet Være kontaktperson på instituttet for Studiestartkontoret 17

20 Institutvejledningens opgaver Der er en række opgaver, som tutorerne løser i nært samarbejde med instituttets studievejledning. Flere af disse opgaver har før 2008 været tutorernes opgaver, hvorfor det her skal understreges, at det er studievejledningens opgave. Mange vejledninger har længe haft tradition for at udføre nedenstående opgaver, som nu bliver kortlagt og kvalitetssikret, så alle nye studerende modtager samme omfang af studie- og karrierevejledning, når de starter på humaniora. Studievejledningen på instituttet står for at introducere: studieordningen studiestrukturen ved fakultetet muligheder for tilvalg, praktik, udlandsophold mv. i løbet af uddannelsen studieaktivitetskrav beskæftigelsesmuligheder mulighederne for studie- og karrierevejledning på institut/fakultet/universitet eksamenstilmelding (efterår 2009 og forår 2010) sørge for, at de nye studerende får oplæg om studieog karrierevejledning, universitetsloven og de kollegiale organer, informationssøgning, SU og studieteknik i samarbejde med tutorerne på instituttet uddele materiale fra Studie- og karrierevejledningen Humaniora Studie- og Karrierevejledningen Humaniora sørger for at klæde institutvejledningerne på til deres opgaver i studiestarten og står til rådighed med sparring og vejledning. 18

21 19

22 6Etiske retningslinier At være ansat som tutor handler i høj grad om at skabe et godt studiemiljø for de nye studerende, så der er plads og rum til alle. I det følgende kan du derfor læse om de etiske retningslinier, som du skal overholde og medtænke i planlægningen af introforløbet. Etik i studiestarten De etiske retningslinier for tutorer på humaniora følger Fællesrådet for foreninger for Uddannelses- og Erhvervsvejlednings principper for etik i studie- og karrierevejledning (FUE 2006). Som tutor skal du ikke direkte vejlede nye studerende, men du spiller en vigtig rolle i introduktionen til universitetsverdenen. Deres opfattelse af deres nye uddannelse på humaniora bliver dannet i et samspil mellem tutorgruppens, studievejledernes og undervisernes præsentation af mulighederne undervejs i uddannelsen og efter. Det er derfor vigtigt, at du er bevidste herom og klædt på til mødet. FUE s etiske principper er: alder, religion, handicap, seksuel orientering, etnisk baggrund, social status og uddannelsesmæssig baggrund. De rigtige studerende på jeres uddannelse, er alle de nystartede uden undtagelse. I skal derfor byde alle lige velkomne. At de har fået en plads på studiet betyder, at de er berettiget til at gå på uddannelsen. UAFHÆNGIGHED I mødet med de nye studerende bør du stræbe efter at være neutral og uafhængig af egen mening, politiske interesser mv. Det er den enkelte nye studerendes interesse, du skal varetage. ÅBENHED Det er dit ansvar som tutor at klargøre rammerne for tutorarbejdet overfor de nye studerende, f.eks. at du er repræsentant for fakultetet og har nogle begrænsninger i dine opgaver, som betyder, at du f.eks. ikke kan studievejlede. TILLID Tutorarbejdet skal bygge på et gensidigt tillidsforhold mellem dig og de nye studerende. Derfor har du tavshedspligt og må kun drøfte den nye studerendes situation med andre tutorer eller studievejledningen, hvis I har fået den studerendes samtykke. RESPEKT Den enkelte nye studerende skal mødes med anerkendelse af dennes ret til selvbestemmelse. Den enkelte skal træffe sine egne valg og danne sin egen mening om uddannelsen og studiemiljøet. LIGEVÆRDIGHED Alle nye studerende skal mødes med anerkendelse og uden fordomme, uanset køn, Om målgruppen: Hvem skal det være sjovt for? Studiestarten skal naturligvis være sjov for både de nye studerende og dig som tutor, men fokus holdes naturligvis på de nye studerende og deres interesser. Når du sammen med tutorgruppen planlægger de forskellige indslag, 20

23 kan det være en god ide at tænke tilbage på dit eget introforløb: Hvad var spændende at høre om uddannelsen og humaniora? Hvad var sjovt og hyggeligt? Var der noget, du oplevede som uforståeligt eller indforstået? Hvornår deltog du flest af de nye studerende, og hvornår stod de af? dansk i hånden den allerførste dag. Fakultetet står for faglighed og et sagligt studiemiljø, og det giver et ærgerligt førstehåndsindtryk at koble denne profil med alkohol. De nye studerende vil huske deres første dage som toneangivende, og de vil fortælle om deres oplevelser til både familie og venner og måske fremtidige potentielle studerende ved fakultetet. Du må meget gerne allerede nu begynde at overveje, hvordan du og dine medtutorer vil modtage de nye studerende: Hvem er dine medtutorer? Om professionaliteten: Fakultetets ansigt udadtil. Tutorgruppen er sandsynligvis de første personer, som de nye studerende møder på humaniora, hvorfor din og dine medtutorers opgave som repræsentanter og rollemodeller er meget vigtig. Du vil af mange nye studerende blive anset som ekspert i din uddannelse, og du skal derfor være opmærksom på den professionelle ansvarlighed, som følger deraf. Hvordan kan I bruge hinanden indbyrdes og dermed opnå det bedste fælles udtryk? Hvordan kunne du tænke dig, at de nye studerende skal opleve dig og dine medtutorer? Du skal sikre, at al information er korrekt, og du skal ajourføre dig med rammer og regler, som har indflydelse på tutorarbejdet f.eks. læse denne pjece, deltage i Tutorseminaret og læse din Tutorpost. Desuden skal du sørge for at samarbejde med dine mange kolleger i studiestarten, så de studerende får en positiv oplevelse af alle grupper af ansatte. Det er ikke professionelt at starte en hyttetur med at fortælle, hvilke undervisere I ikke synes om, eller hvad der er skidt ved uddannelsen. De nye studerende har ret til selv at danne deres egne indtryk. Det er heller ikke en særlig god ide at møde de studerende med en flaske gammel 21

24 Det er i orden at sige fra Selvom du og dine medtutorer overvejer meget nøje, hvordan I holder jer fra grænseoverskridende aktiviteter i introdagene og på hytteturen, oplever I måske stadig, at der er nye studerende, der siger fra på dele af jeres arrangementer. En studiestart på universitetet vil være overvældende for nogle af de nye studerende. Det er derfor vigtigt, at I skaber en stemning og laver et program, hvor det er i orden, hvis nogle trænger til en pause af og til. Samtidig er det også vigtigt, at du som tutor selv kan sætte en grænse. F.eks. er det vigtigt, at du siger fra med det samme, hvis de studerende stiller spørgsmål, som du ikke kan svare på. Velmenende men forkerte råd og oplysninger kan få alvorlige konsekvenser for de nye studerende, både fagligt og personligt. Henvis altid til eksperterne. Der kan også være studerende, som føler sig trygge ved dig som tutor, og derfor henvender sig til dig med meget personlige problemer. Det er positivt, at du har opnået deres tillid i løbet af introarrangementerne, men det er også vigtigt, at du siger fra, hvis du føler, at dine grænser bliver overskredet. Tavshedspligt Husk at du har tavshedspligt. Det betyder, at du ikke må drøfte en studerendes personlige oplysninger med nogen uden den studerendes samtykke hverken dine medtutorer, din studieleder, studievejledningen eller andre. Muligheder versus begrænsninger Når du har været igennem de forskellige etiske overvejelser, skal du stadig se tutorgerningen som en lang række af muligheder for at introducere de nye studerende til din uddannelse og institut og alt hvad du selv er glad for ved humaniora. Du får som tutor erfaring med projektkoordinering og ledelse, organisationsforståelse og skriftlig og mundtlig formidling i arbejdet som tutorer. Du kan læse mere om det sidstnævnte i det næste afsnit i pjecen. Vi anbefaler dig derfor at gøre opmærksom på de forskellige muligheder for vejledning på såvel fag, institut og fakultet, som du kan læse mere om i artiklen Vejledningstilbud ved Det Humanistiske Fakultet i denne pjece. 22

25 23

26 7Mundtlig og skriftlig formidling i studiestarten En stor del af dine tutoropgaver handler om formidling via oplæg i introdagene og på hyttetur og via skriftligt materiale. Du skal derfor kunne formidle, så alle nye studerende på din uddannelse fatter interesse og får de rigtige informationer. Nogle studerende kommer direkte fra en gymnasial uddannelse, andre har haft sabbatår og andre igen har læst op til flere år på en anden uddannelse, hvor de også var på hyttetur og til introdage. Forventningerne til jeres fremtoning kan derfor være meget forskellige, men de er helt sikkert høje. Det forventes, at du som ansat tutor holder en saglig og faglig tone i både det skriftlige materiale og dine mundtlige oplæg, hvilket dette afsnit handler om. Dermed ikke sagt, at det akademiske ikke harmonerer med grin og hygge. Det mundtlige oplæg Her er en række gode råd til din mundtlige formidling på baggrund af en retorisk klassiker inden for humaniora, nemlig Aristoteles Retorik fra det 4. årh. fvt., og diverse erfaringer med nye studerende: 1. Planlægning af oplægget Informationen skal målrettes de nye studerende, der f.eks. ikke har interesse i at høre om ældre studieordninger end den, de selv starter på. Aftal med dine medtutorer, hvad du skal informere om, og hvad du ikke skal informere om. Afklar indbyrdes i tutorgruppen hvor I bestemt skal være enige, og hvor det er ok at være uenige. Sørg for at dobbelttjekke, at du giver korrekte oplysninger. 2. Disposition af oplægget Lav en disposition til hvert af dine oplæg, som dine medtutorer ser igennem. Du skal overveje, hvad dit hovedbudskab er og bygge oplægget op herom. Modstå fristelsen for at medtage for mange perifære anekdoter. Et godt oplæg indeholder 1) en indledning, hvor du præsenterer dit emne og relevansen af emnet, 2) en gennemgang af emnet samt 3) en afslutning, hvor du konkluderer og resumerer de vigtigste pointer. 24

27 Bed de nye studerende om kun at stille opklarende spørgsmål undervejs, men ellers spørgsmål til sidst, så du ikke bliver afbrudt for meget i dit oplæg. Lav et fleksibelt program, hvor du og dine medtutorer varierer mellem de indholdstunge (f.eks. gennemgang af studieordningen, universitetsloven mm.) og de mere lette indslag (f.eks. præsentation af tutorerne, navneleg, rundvisning på instituttet mm.). Der skal også være plads til pauser og evt. forskydninger i programmet. Eksempler i form af cases kan også bruges som en effektfuld indledning. Du kan indlede dit oplæg om mulighederne i studieordningen med at fortælle, hvordan du f.eks. selv har sammensat dit studieforløb. En case fanger opmærksomheden og giver forståelse for det generelle. Et oplæg skal gerne varieres ca. hvert 15. minut, dvs. at der skal skiftes emne, skiftes oplægsholder eller være en anden form for brud, så tilhørerne bliver holdt til ilden. 3. Sprogbrug og stil Hav altid målgruppen som udgangspunkt, når du overvejer dit ordvalg og din stil. Oplægget skal balancere mellem det seriøse og det sjove, så alle nye studerende føler sig velkomne. Pas på med forkortelser og henvisninger, der er indforståede for gamle men ikke nye studerende. Tænk over din fremtoning og kropssprog. Overvej om du kan inddrage de nye studerende i oplægget. Et oplæg de sociale aktiviteter på uddannelsen kan f.eks. indledes med at spørge de nye studerende, hvad deres forventninger er. Overvej sammenhængen mellem emne og oplægsholder, så I skaber troværdighed. Måske det ikke er den stille mus i tutorgruppen, der skal fortælle om festudvalget og heller ikke den yngste tutor, der skal fortælle om erhvervsmuligheder efter uddannelsen. Og måske er det bedre at få en studerende, der ikke er tutor, til at fortælle om livet som studerende? 4. Virkemidler ved fremførelsen Det er godt at bruge konkrete eksempler, når du fortæller om noget, der kan virke abstrakt på nye studerende. Når du f.eks. fortæller om studienævnets arbejde, kan du give eksempler på typer af sager, som studienævnet behandler. 5. Efter oplægget Lav en evaluering internt i tutorgruppen. Fik I sagt det hele på den rigtige måde? Husk at udsende de oplysninger, I har givet på et oplæg, pr. mail eller tutorhjemmeside. De få studerende der ligger syge den dag, skal også have mulighed for at få den information. 25

28 Retningslinier for det skriftlige materiale Det skriftlige materiale, som tutorerne skal lave, er: Velkomstbrev til de nye studerende, 30. juli brevet. Ruspjece med information om fag, institut og fakultet Her følger mimimumskriterierne til indhold og form for disse skriftlige materialer. Velkomstbrevet Den 30. juli 2009 modtager de nye studerende breve med tilbud om optagelse. Det er igen i år muligt for dig og dine medtutorer at sende et velkomstbrev med tilbuddet om optagelse. Normalt vil studielederen gerne have en del af pladsen, så det er vigtigt at I koordinerer dette med ham. Det er godt at inkludere information som f.eks. program for hyttetur, introprogram mm., da de nye studerende selvfølgelig er meget nysgerrige efter at vide, hvordan I vil introducere dem til deres kommende uddannelse. Det kan f.eks. spare studievejledningen for rigtig mange opkald af den slags. Telefonnummer og -adresse på uddannelsens tutorer Telefonnummer, -adresse og træffetider for instituvejledningen Brevet skal være kopieret i det rette antal eksemplarer, hvilket er optagelsestallet inkl. overbooking for jeres fag. Hellere for mange end for få. Jeres studieleder og AC-vejleder kender antallet af optagne studerende på jeres fag. Frist: fredag d. 19. juni 2009 skal brevet skal være afleveret, i færdigkopieret stand, på Studiestartkontoret, som sender alle uddannelsers breve samlet til optagelsen i indre by. Ruspjece På samme måde som velkomstbrevet har studiestarternes interesse, så bliver de også glade for at modtage selve ruspjecen i god tid før studiestart. Ruspjecen skal bl.a. være en præsentation af uddannelsen, instituttet og fakultetet, og den skal derfor virke seriøs i både udseende, inddeling og sprogbrug. Kriterierne for et velkomstbrev er: Brevet må max fylde en A4-side (eller et A4-ark med tekst på begge sider). Det er ikke muligt at få medsendt ruspjecer eller andre større materialer. Tid og sted for hyttetur, introdage og øvrige arrangementer i studiestarten Kriterierne for en ruspjece er: Forside Indholdsfortegnelse Velkomst og præsentation af tutorerne navne, kontaktdata, evt. fotos mm. Det er vigtigt, at de nye studerende kan få fat på jer allerede inden studiestart. 26

29 Introdagene hvor og hvornår, program, oplægsholdere mm. Hytteturen hvor og hvornår, tilmeldingsfrist, pris, program mm. Undervisningen hvornår starter den, skema for efterårets undervisning, så studiestarterne kan tilrettelægge studiejob, børnepasning, ferie mm. Hvis ikke undervisningen er fastlagt, så inkluder information om, hvornår det kommer, og hvordan man finder det. En præsentation af uddannelsens identitet, f.eks. v/ studielederen eller en lektor, f.eks. kontaktpersonen på uddannelsen En præsentation af studiemiljøet faglige aktiviteter som f.eks. diskussionsklubber, fagråd og fagblad og sociale fora som festudvalg, idrætsliv, fredagscafé mm. En præsentation af uddannelsen/instituttet/fakultetets faciliteter biblioteker, computerrum, kantine, kopirum mm. Det kan også være en god ide at inkludere et kort over området, så de har noget at finde rundt efter. Artikler i tutorpjecen til brug i ruspjecen I denne pjece er en række artikler og diverse studieforhold, som dels fungerer som information for tutorerne, men som du og dine medtutorer også kan sætte direkte ind i jeres rusmateriale eller tilpasse til jeres egen form. På den måde kan I slippe for selv at producere tekster om følgende forhold: Studiestrukturen på humaniora Vejledningstilbud på humaniora Studieaktivitetskrav Udlandsophold At blive mentor for en udenlandsk studerende Universitetsloven I kan desuden finde artiklerne i elektronisk form på www. hum.ku.dk/tutor Institutvejledningens træffetider og kontaktdata nogle studiestartere har behov for studievejledning allerede før studiestart. Er jeres institutvejledning sommerferie-lukket, så henvis til Studie- og Karrierevejledningen Humaniora. Frist: Den første uge af august. Her modtager Studiestartkontoret lister på studerende, der har fået en studieplads på uddannelser på humaniora, som du og dine medtutorer selv skal sende jeres materiale ud til. Tryk af materiale I skal selv sørge for at få ruspjecen trykt eller kopieret. Husk at tjekke trykkerimuligheder før sommerferien. Af trykkemuligheder på universitetet kan nævnes Kopi-Service, Forenede Studenterråds Tryk 16 og Det Samfundsvidenskabelige Reprocenter. 27

30 Formidling i introdagene og på hytteturen Introdagene Introdagene er de dage, hvor du og dine medstuderende byder de nye studerende velkomne til jeres uddannelse og institut. Introdagene ligger som oftest inden immatrikulationen (anden hverdag i september, i år onsdag d. 2. september 2009). Med uddannelserne samlet på seks store institutter, skal I overveje, om I med fordel kan slå nogle arrangementer sammen med jeres medtutorer på instituttet på tværs af uddannelserne. I kan også tale med jeres studieleder og institutvejledningen om mulighederne for dette. Husk at nogle af præsentationerne skal afholdes af andre (f.eks instituvejledningen), men det er jer, der skal sørge for at arrangere det. Se evt. punkt 5 i tutorpjecen om opgavefordeling og samarbejdspartnere. Introdagene bruges til præsentation af følgende: Uddannelsen/instituttet studieordning, studiestruktur, kompetencebeskrivelser og erhvervsmuligheder Studieformerne på uddannelsen: holdundervisning/ forelæsninger, læsegrupper mm. Introduktion til punkt.ku.dk, Absalon.ku.dk og lektionskataloget på Tutorerne og deres funktion Institutvejledningen Introduktion studiemiljøet de faglige og sociale fora på uddannelsen/instituttet/fakultetet f.eks. fagråd, festudvalg, caféudvalg, diskussionsklubber mm. Uddeling af studieordninger Og meget mere af den sociale slags Husk at: Lave et fleksibelt program, hvor I varierer mellem de indholdstunge oplæg (f.eks. gennemgang af studieordningen, universitetsloven mm.) og de mere lette oplæg (f.eks. præsentation af tutorerne, navneleg, rundvisning på instituttet mm.). Der skal også være plads til pauser og evt. forskydninger i programmet. Reservere lokaler i god tid de kan godt være optaget i august, selvom der endnu ikke er undervisning. I skal kontakte den lokaleansvarlige på instituttet. Have orden i jeres aftaler med f.eks. studieledere, sekretærer mm. Få gerne aftalerne bekræftet pr. , så I har dem på skrift. Og husk at minde om jeres aftaler en uge eller to før selve arrangementet. Orientere administrationen og underviserne på uddannelsen/instituttet om tid og sted for introdage og efterfølgende hyttetur. Sekretærerne kan med fordel have et program liggende, så de kan svare på eventuelle spørgsmål fra nye studerende. Orientere Studiestartkontoret om det samme. Balancere mellem det seriøse og det sjove. Det gælder om at få alle de nye studerende til at føle sig velkomne, hvorfor grænseoverskridende aktiviteter og alkohol ikke bør være en del af introdagene. 28

31 Husk at: Sikre jer en hytte til sensommer eller efterår 2009 Undersøge betingelserne for lejen af hytten betaling, forsikringsforhold, rengøring, afrejsetidspunkt mm. Undersøge hyttens placering og faciliteter, før I står med en årgang af nye studerende, så der ikke venter ubehageligt overraskelser. Skal I selv medbringe service, viskestykker, toiletpapir mm.? Hytteturen Hytteturen eller rusturen varer ofte to-tre dage. Forhåbentlig har sidste års tutorer booket en hytte til jer i år. Hvis ikke skal I starte med at reservere en hytte, for der er rift om dem i august måned i hele landet. Er I tutorer ved meget små uddannelser, kan I overveje, om I eventuelt kan tage på hyttetur med nye studerende på andre små uddannelser på samme institut. Undersøge transport til hytten skal I leje en bus eller med det offentlige? Lave et overslag på udgifterne, så I kan melde ud til de nye studerende, hvad det vil koste dem at deltage i hytteturen Planlægge indkøb og madlavning måske I kan få en lokal købmand til at levere mad og drikkevarer? Planlægge faglige og sociale indslag på hytteturen, så det bliver en hyttetur for de nye studerende og ikke for tutorerne. Holde styr på økonomien gem kvitteringer mm. og lav et endeligt regnskab Gemme indkøbslister mv. til næste års tutorer Bestille hytte til næste års tutorer til studiestarten 2010 I er altid velkomne til at kontakte Studiestartkontoret på 29

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt

Til studieledere og institutledere på humaniora. Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten 2008-09. Sagsbehandler: Luise Hvidt D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til studieledere og institutledere på humaniora S A G S N O T A T Vedr.: Ansættelse af tutorer til studiestarten

Læs mere

RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET

RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER FOR TUTORER VED SCIENCE AND TECHNOLOGY, AARHUS UNIVERSITET 1. Om studiestarten Studiestarten forstås bredt set som aktiviteter for nye studerende gennem det første halve

Læs mere

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet

Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Retningslinjer og alkoholpolitik for rusugen på Arts, Aarhus Universitet Baggrund Med fusionen af tre tidligere fakulteter til Arts er der opstået behov for at skabe en fælles ramme med fælles retningslinjer

Læs mere

ALKOHOL- OG ADFÆRDSPOLITIK PÅ DET SAMFUNDSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET Besluttet på et udvidet ledermøde den 19. marts 2009

ALKOHOL- OG ADFÆRDSPOLITIK PÅ DET SAMFUNDSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET Besluttet på et udvidet ledermøde den 19. marts 2009 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET ALKOHOL- OG ADFÆRDSPOLITIK PÅ DET SAMFUNDSVIDEN- SKABELIGE FAKULTET Besluttet på et udvidet ledermøde den 19. marts 2009 Nedenstående regler er

Læs mere

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015

RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 RUSPJECE Portugisisk og Brasilianske Studier 2015 Velkommen! Kære nye studerende, velkommen til Portugisiske og Brasilianske Studier 2015! Hjertelig tillykke med pladsen på studiet og velkommen til Københavns

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på Første Studieår ved Det Teknisk- Naturvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2015 Revideret 6. februar 2015 Målet

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017

SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 SDUs strategi for studie- og karrierevejledning 2014-2017 Strategi for vejledning tager udgangspunkt i: Relevante mål i Syddansk Universitets udviklingskontrakt 2012-14 bl.a. smidigere overgang til arbejdsmarkedet

Læs mere

Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk

Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk Københavns Universitet, EnGeRom, BA-tysk Indholdsfortegnelse Velkomst 3 Kære nye tyskstuderende! 3 Kære tilvalgsstuderende! 3 Introduktion af dine tutorer 5 Klara Gade Thomsen 5 Signe Kirk Andersen 5 Frej

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN Asienstudier ASIENSTUDIER 1 Asienstudier ASIENSTUDIER 2 VELKOMMEN PÅ ASIENSTUDIER Tillykke med optagelsen på en af Asienstudiers tre uddannelser. På vegne af undervisere, medstuderende og ledelsen vil vi gerne byde dig velkommen

Læs mere

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet

Evaluering af Mentorordningen. HA (almen) Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet ?idx=dfxb55&rid=tstinq-20100119084352-840176267&np=1&hidepreview=1&lg=engl... Vejledning i besvarelse af spørgeskemaet Mentorordningen er de ældre studerende, der blandt andet har holdt oplæg på dit hold

Læs mere

Kære filosofistuderende anno 2016!

Kære filosofistuderende anno 2016! Kære filosofistuderende anno 2016! Velkommen på Filosofistudiet! I denne ruspjece finder du de relevante informationer om dit skema for Rus-ugen, vigtige telefonnumre og alle de praktiske oplysninger,

Læs mere

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer. Årets Rusprogram. Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N 2013 Ernæring og sundheds tutorteam præsenterer Årets Rusprogram Ernæring og Sundhedsuddannelsen VIA Campus Aarhus N Hedeager 2, 8200 Aarhus N Velkomst fra tutorteamet Kære alle dejlige, nye studerende

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN DIGITAL DESIGN Program for studiestarten 2017 Digital Design VELKOMMEN PÅ DIGITAL DESIGN! Tillykke! Du er nu studerende på Digital Design! Det betyder, at nu kan se frem til at starte på et af de bedste

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Mål for ruskursus samt kommissorium for rusplanlæggere og rusinstruktører på School of Medicine and Health ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Gældende fra og med ruskursus 2017 Revideret 06.04.2017

Læs mere

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M

L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M V E L K O M M E N P Å L Æ R E R U D D A N N E L S E N I N Ø R R E N I S S U M TUTORHOLDET 2011 PROGRAM INTRO 1. årgang Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at se dig,

Læs mere

Cases: Snitflader og visitationspraksis (SKAL være alumne/ku-mail)

Cases: Snitflader og visitationspraksis   (SKAL være alumne/ku-mail) Navn: Cases: Snitflader og visitationspraksis E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: Start med at se de videocases, der hører til arbejdsarket og udfyld herefter arket.

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende

Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Kære kommende Sundhed og Informatik studerende Først og fremmest STORT tillykke med optagelse på Sundhed og Informatik (tidligere IT og Sundhed). Når nu denne formalitet er af vejen - så videre til noget

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS AARHUS UDDANNELSESVIDENSKAB Kære studerende, Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab 2017 på, Campus

Læs mere

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense

Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Studierelevante jobs ved UCL, Sygeplejeuddannelsen i Odense Sygplejerskeuddannelsens hensigt med at etablere studierelevante jobs er at anvende studerendes erhvervede studiekompetencer i mødet med medstuderende

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2016 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge

a d e m i e t Program for foråret 2011 Akademiet for Talentfulde Unge A k a d e m i e t Program for foråret 2011 Årgang Akademiet Mørkhøjvej 78 2700 Brønshøj Tlf: 4454 4736 info@ungetalenter.dk www.ungetalenter.dk Akademiet er støttet af Region Hovedstaden Forår 1.g Akademisk

Læs mere

HUSK AT MELDE DIG IND I FACEBOOKGRUPPEN: Tysk2013. Her kan du se blive venner med dine nye medstuderende og os

HUSK AT MELDE DIG IND I FACEBOOKGRUPPEN: Tysk2013. Her kan du se blive venner med dine nye medstuderende og os Velkommen, nye tyskstuderende! Tiden nærmer sig, hvor du skal begynde på tyskstudiet ved Københavns Universitet. Lige nu har du sikkert en masse spørgsmål, og vi vil her og naturligvis også i introdagene

Læs mere

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 Medievidensk VELKOMMEN PÅ MEDIEVIDENSKAB! PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 ab INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET HELSINGFORSGADE 14 8200 AARHUS N 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015

Læs mere

Principper for studiestarten

Principper for studiestarten Principper for studiestarten 0. Formål Syddansk Universitet ønsker at integrere alle nye studerende på bedste vis i det faglige og sociale liv på deres nye studie. Alle studerende skal hjælpes til at blive

Læs mere

Håndbog og retningslinjer

Håndbog og retningslinjer Håndbog og retningslinjer - for nye studenterundervisere ved Det rullende Universitet Aarhus Universitet Velkommen til Det rullende Universitet Denne håndbog er tiltænkt nye og nuværende ansatte ved Det

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KLASSISKE STUDIER ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 INSTITUT FOR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig

Læs mere

Rusmateriale 2015. Finsk, indoeuropæisk og lingvistik - aka FINDOLINGO

Rusmateriale 2015. Finsk, indoeuropæisk og lingvistik - aka FINDOLINGO Rusmateriale 2015 Finsk, indoeuropæisk og lingvistik - aka FINDOLINGO I dette rusmateriale finder du: Velkommen 3 Tutorgalleri...4 Studenterrådet.5 Introuge...5 Rusarrangementer.6 Social Media..6 Din uddannelses

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET

VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET VELKOMMEN TIL DET RULLENDE UNIVERSITET Velkomst og præsentation af Det rullende Universitet v. Jeppe Bergh Torp og 14 15.00: INTRODUKTION til DrU Konceptet: Universitetsstuderende overtager undervisning

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013

Det juridiske Studienævn 3. maj 2013 Referat af 3. møde 2013/2014 i Det juridiske Studienævn fredag den 3. maj kl. 10.15 i mødelokale 247 i bygning 1410. Til stede: Fraværende: Desuden deltog: Lektor, studieleder for jura Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Kære kommende filosofistuderende anno 2017

Kære kommende filosofistuderende anno 2017 Kære kommende filosofistuderende anno 2017 Først og fremmest: Hjerteligt velkommen til filosofistudiet på Aarhus Universitet! Denne ruspjece vil sætte dig ind i, hvad det vil sige at starte som filosofistuderende

Læs mere

Studenterdialogforum med dekanen

Studenterdialogforum med dekanen D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterdialogforum med dekanen M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2009 Forum Studenterdialogforum

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET STRATEGI FOR STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING. Vedtaget

AARHUS UNIVERSITET STRATEGI FOR STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING. Vedtaget AARHUS UNIVERSITET STRATEGI FOR STUDIE- OG ERHVERVSVEJLEDNING 2010 2014 Vedtaget 22.2.2010 INDHOLD 1. Mission Hvad skal studie- og erhvervsvejledningen bidrage med på Aarhus Universitet? 2. Vision Hvad

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle!

Vi håber, du har lyst til at deltage for foreningen skal være for os alle! Aarhus den 24. februar 2013 Kære idéhistoriske alumne Der sker ting og sager i miljøet omkring Idéhistorie. En forening, der vedrører dig, ser snart dagens lys. Nærmere bestemt den 5. april, hvor vi afholder

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC

BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC BILAG 1: Interview med den centrale studievejledning på RUC 27.04.2015 Interviewer 1 (I1) Interviewer 2 (I2) Respondent (R) I1: Ja, vi vil jo lave en app, som skal vejlede den studerende igennem sit studieforløb.

Læs mere

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt.

Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Guide til UDLANDSOPHOLD International Virksomhedskommunikation At tage på udlandsophold er en kæmpe oplevelse - både socialt, kulturelt og fagligt. Indhold Hvor kan du komme hen?... 3 Hvornår kan du komme

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Institut d Etudes de Politiques, Paris (Sciences Po, Paris) Land: Frankrig Periode: Fra: August

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN

UDDANNELSESVIDENSKAB. Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2017 UDDANNELSESVIDENSKAB, NOBEL PARKEN Kære studerende, Velkommen på uddannelsesvidenskab! Tillykke med din optagelse og velkommen til Uddannelsesvidenskab

Læs mere

Velkommen filosofistuderende anno 2015!

Velkommen filosofistuderende anno 2015! Velkommen filosofistuderende anno 2015! Vi må desværre infomere dig om, at de store filosofiske spørgsmål, du har gået med hele dit liv, ikke vil blive besvaret i denne Rus-pjece. Derimod kan du finde

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Eksempel på en handleplan

Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Eksempel på en handleplan Handleplan til handicappolitikken for Danmarks Universitet I dette eksempel på en handleplan kan I hente inspiration til hvordan en handleplan kan være

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

vide Uddann PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET

vide Uddann PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET vide PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2014 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddann INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ UDDANNELSESVIDENSKAB! Kære kommende studerende!

Læs mere

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber.

Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Rammer for kursusevaluering under Studienævnet for de Farmaceutiske Videnskaber. Nærværende rammer beskriver evalueringsplaner og praktiske anliggender, der er aftalt mellem studienævn, Institut for Farmaci,

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studiemiljøundersøgelse 2015 Handlingsplan 2015-2017 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Handleplanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er udarbejdet efter følgende proces: Ultimo september blev

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende!

VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! VELKOMMEN! Kære kandidatstuderende! Velkommen til kandidatstudiet på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Kandidaten er studenterforeningen for alle kandidatstuderende på statskundskab

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET DRAMA TURGI INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2016 DRAMATURGI VELKOMMEN TIL DRAMATURGI! Du kan nu se frem til din kommende tid som dramaturgistuderende

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH

Opfølgning på identificerede problemer i studiemiljøet på ENG og TECH Fakultetskontoret for ENGINEERING, SUND og TECH Dokument dato: Maj 2017 Dokumentansvarlig: Line Kousholt Caspersen Senest revideret: Senest revideret af: Sagsnr.: Opfølgning på identificerede problemer

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

DJØF studerende får orientering under punkt 3. Med denne tilføjelse er dagsorden og referat fra sidste møde godkendt.

DJØF studerende får orientering under punkt 3. Med denne tilføjelse er dagsorden og referat fra sidste møde godkendt. Referat fra Politrådsmøde tirsdag d. 21. maj 2013 1. Valg af ordstyrer og referent. - Nickels vælges som ordstyrer - Nanna vælges som referent 2. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde DJØF

Læs mere

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB

V E L K O M M E N. LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM INTROFORLØB V E L K O M M E N PÅ LÆRERUDDANNELSEN i NØRRE NISSUM TUTORERNE INTROFORLØB Kære nye studerende på Læreruddannelsen i Nørre Nissum Læreruddannelsen i Nørre Nissum Vi glæder os til at møde dig, og til at

Læs mere

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø

det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Din uddannelse, dit studiemiljø SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 SCIENCE Studiemiljøsatsning 2014-2016 KU s studiemiljøstrategi SCIENCE

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Tillæg vedrørede internationale uddannelsesmuligheder Gældende august 2014 1 1. Internationale uddannelsesmuligheder... 3 2. Ansøgning og Merit... 3 3. Læringskontrakt og læringsudbytter... 3 4. Sprog...

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET ANTROPOLOGI PROGRAM FOR RUSUGEN 2015 TILVALG I ANTROPOLOGI INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMST FRA TILVALGSTUTORERNE Tillykke med, at du nu

Læs mere

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014

Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Foråret 2014 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Foråret 2014 1 Resultat af undervisningsevalueringen på økonomiuddannelsen på Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV.

KØBENHAVNS UNIVERSITET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET REV. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET PROCEDURE FOR STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNING 12. MARTS 2015 REV. MARTS 2016 SCIENCE har i henhold til KU s fælles kvalitetssikringspolitik

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle

Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Intro-program 2013 Serviceøkonom, Vejle Velkommen på Seviceøkonom-uddannelsen! Kære kommende studerende, Velkommen til Erhvervsakademi Lillebælt, Vejle og tillykke med dit optag på erhvervsakademiuddannelsen

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja jeg deltog i predeparture møde, samt have mailkorrespondance med vejlederne US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Vrije Universiteit Amsterdam Land: Holland Periode: Fra: 01.02.2012 Til:07.07.2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Lektionskatalog. 7. semester moduler

Lektionskatalog. 7. semester moduler Lektionskatalog 7. semester moduler Rummets sociologi - Rum, mobilitet og sted Critique and counter critique - Sociological time-diagnoses Recognition, respect and redistribution Biographical method Forløbsanalyse

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere