BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN"

Transkript

1

2 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal dagpleje og særlige dagtilbud. Denne rapport dokumenterer resultaterne for daginstitutionsområdet. Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept til gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau, med henblik på eventuelt senere at udrulle konceptet til nationalt niveau. Brugertilfredshedsundersøgelser indgår som led i regeringens kvalitetsreform som et redskab til at styrke kvaliteten i de offentlige serviceydelser. Et af aspekterne er, at det med gennemførelse af sammenlignelige undersøgelser på tværs af kommuner bliver muligt at få etableret et bredt benchmarkgrundlag, der kan danne grundlag for at udbrede erfaringer og praksis fra de kommuner/institutioner, hvor brugerne er meget tilfredse. Set i forhold til enkeltstående brugertilfredshedsundersøgelser rummer dette således større muligheder for at lære af de bedste. 2

3 LÆSEVEJLEDNING I figurerne angives gennemsnitsscoren for hvert af spørgsmålene. Beregningen af scoren er et uvægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Resultaterne for Gentofte Kommune er beregnet som et uvægtet gennemsnit, hvorimod totalresultaterne for pilotkommunernes er vægtet, således at hver kommune tæller lige meget. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Eftersom der er tale om en totalundersøgelse med høje svarprocenter, er resultaterne behæftet med en meget lille statistisk usikkerhed. 3

4 SÅDAN LÆSES FIGURER MED BLÅT DIAGRAM 1. Overskrift / Tema. 2. Kort tekst/tekster der, mere detaljeret, beskriver de væsentligste dele af grafen. 3. Selve grafen. Denne kan læses hvis man ønsker fuld detaljeringsgrad. Gennemsnitsscoren for spørgsmålet. Den maksimale score er 5 og den minimale er 1. Alle spørgsmål er formuleret, så en høj score er udtryk for noget positivt. Antal svar på spørgsmålet fraregnet Ved ikke. 4

5 SÅDAN LÆSES FIGURER MED FLERFARVET DIAGRAM Figurerne viser svarfordelingen på de enkelte spørgsmål, fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. I eksemplet har 55% svaret Meget tilfreds og 34% Tilfreds og 10% har svaret Hverken eller på det første spørgsmål. Ingen har svaret Utilfreds eller Meget utilfreds. På grund af afrundinger til heltal giver summen ikke altid 100%. Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Pilotkommuner daginstitutioner total I eksemplet ligger Gentofte Kommunes gennemsnitsscore 0,4 over Pilotkommuner daginstitutioner total. Der er stillet 11 fælleskommunale spørgsmål. De øvrige spørgsmål er ikke stillet i alle pilotkommuner, og der er derfor ingen sammenligning med Pilotkommuner daginstitutioner total. 5

6 DATAINDSAMLING Resultaterne i rapporten afspejler den dataindsamling, der fandt sted i perioden 8. januar til 28. februar Rambøll Management Consulting har stået for udsendelse af invitationsbreve til forældrene. Efter 14 dage blev der udsendt ét rykkerbrev til de forældre, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Til sidst blev der anvendt telefonisk opfølgning/interview med henblik på at hæve svarprocenten i kommuner eller i enkelte afdelinger, hvor denne var lav. Svarprocenterne på tværs af pilotkommunerne er vist herunder. Deltagelse og svarprocent fordelt på kommune på daginstitutionsområdet Kommune Gentofte Gladsaxe Gribskov Holbæk Population Antal svar Svarprocent 78,3% 76,0% 79,5% 74,9% De opnåede svarprocenter må betragtes som yderst tilfredsstillende. 6

7 SAMMENFATNING FOR DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Undersøgelsen viser, at 89% af forældrene i Gentofte Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med den daginstitution deres barn går i, hvilket er fire procentpoint over gennemsnittet for de kommuner, der indgår i pilotprojektet. Der er stillet 11 fælles spørgsmål til alle fire pilotkommuner. På samtlige fælles spørgsmål ligger Gentofte pænt over gennemsnittet. Der er meget høj forældretilfredshed med børnenes trivsel, personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt skabe en god omgangstone mellem børnene. Spørgsmålene vedr. ventetid, information og valgmuligheder ved valg af en daginstitutionsplads opnår de laveste vurderinger fra forældrene, men den statistiske analyse på side 33 viser, at området har lav betydning for den samlede forældretilfredshed. Indsatskortet på spørgsmålsniveau viser, at personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter, dialogen og samarbejdet mellem forældrene og daginstitutionsledelsen samt tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen kunne være relevante forbedringspunkter. 7

8 PRÆSENTATIONSSTRUKTUR SAMLEDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed sammenlignet med pilotkommunerne som helhed. - Resultater på spørgsmål opdelt på de højeste vurderinger, vurderinger i midten og de laveste vurderinger. - Resultater på temaer. - Resultater på de fælles spørgsmål sammenlignet med de øvrige pilotkommuner. - Resultater præsenteret efter spørgsmålsrækkefølgen i spørgeskemaet til forældre. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika og institutionstype. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 8

9 89% AF FORÆLDRENE ER TILFREDSE MED BARNETS DAGSINSTITUTION, HVILKET ER DEN HØJESTE ANDEL BLANDT PILOTKOMMUNERNE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? 89% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er 4 procentpoint højere end gennemsnittet for alle pilotkommuner. Meget tilfreds Tilfreds 37% 41% 48% 48% Hverken utilfreds eller tilfreds 7% 9% 4% af forældrene er utilfredse eller meget utilfredse, hvilket er 2 procentpoint lavere end gennemsnittet for forældrene i alle pilotkommunerne. Utilfreds Meget utilfreds 3% 5% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Gentofte Kommune (Gns= n=3102) Alle kommuner (Gns=4,1 n=9937) 9

10 SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAG- INSTITUTIONER (DEL 1) DE HØJESTE VURDERINGER Hvor tilfreds er du med Gns Antal svar Dit barns trivsel i daginstitutionen samlet set 54% 39% 5% 2% 4, Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 56% 35% 6% 2% 4, Omgangstonen mellem personale og børn 50% 41% 6% 2% 4, Åbningstiderne 51% 39% 4% 5% 3104 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 48% 40% 7% 3% 3105 Personalets engagement i hverdagen 48% 40% 8% 4% 3088 Afstanden til daginstitutionen 49% 39% 7% 4% 3082 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 43% 44% 10% 3% 3103 Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og 43% 43% 10% 4% 4, % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 10

11 SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAG- INSTITUTIONER (DEL 2) VURDERINGER I MIDTEN Hvor tilfreds er du med Gns Antal svar Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 42% 44% 10% 4% 4, Personalets faglige niveau 41% 44% 11% 3% 4, Din egen indsats i forhold til samarbejde og dialog med personalet 27% 60% 11% 4, Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 37% 44% 14% 4% 4, Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling 36% 45% 15% 3% 4, Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 33% 50% 13% 3% 4, Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene 34% 49% 12% 5% 4, Aktiviteterne i dagligdagen 35% 48% 11% 5% 4, % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 11

12 SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAG- INSTITUTIONER (DEL 3) VURDERINGER I MIDTEN Hvor tilfreds er du med Gns Antal svar De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 37% 43% 10% 8% 2% 4, Institutionens pædagogiske læreplan samlet set 32% 46% 17% 3% 4, Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 31% 47% 16% 5% 4, Daginstitutionens skriftlige kommunikation med dig/jer som forældre 33% 45% 14% 6% 2% 4, De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 28% 51% 12% 8% 4, Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og daginstitutionsledelsen 31% 43% 17% 6% 3% 3, Bestyrelsens arbejde samlet set 24% 47% 26% 2% 3, Tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen samlet set 29% 40% 21% 7% 3% 3, % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 12

13 SPØRGSMÅL TIL FORÆLDRE MED BØRN I DAG- INSTITUTIONER (DEL 4) DE LAVESTE VURDERINGER Hvor tilfreds er du med Gns Antal svar Rengøringsstandarden 19% 56% 17% 7% 1% 3, Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende daginstitutionen 23% 43% 26% 5% 2% 3, Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 18% 54% 17% 9% 2% 3, Informationen fra bestyrelsen 20% 43% 27% 7% 2% 3, Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 17% 48% 26% 8% 3% 3, Personalets indsats i forhold til at understøtte kontakten mellem forældrene i daginstitutionen (fx via legeaftaler) 18% 32% 40% 8% 2% 3, Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner 16% 46% 22% 12% 5% 3, Ventetiden på en daginstitutionsplads i din kommune 17% 43% 19% 15% 6% 3, % 25% 50% 75% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Meget utilfreds 13

14 OVERSIGT OVER RESULTATER OPDELT PÅ UNDERSØGELSENS OVERORDNEDE TEMAER Resultater på temaer Den pædagogiske indsats vurderes højest Den pædagogiske indsats 4,2 Børnene imellem 4,1 De fysiske rammer 4,0 Samarbejdet med personalet 4,0 imens Fleksibilitet og valgmuligheder samt Daginstitutionsledelsen og forældrebestyrelsen vurderes lavest. Daginstitutionsledelsen og Forældrebestyrelsen Fleksibilitet og valgmuligheder 3,8 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 14

15 RESULTATER PÅ FÆLLES SPØRGSMÅL STILLET TIL SAMTLIGE PILOTKOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål Resultaterne for Gentofte ligger for alle fælles spørgsmål over gennemsnittet for alle fire pilotkommuner. Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=3102) Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) (n=2997) Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet (n=3104) Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling (n=2978) Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling (n=2915) Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=2913) Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene (n=2813) Aktiviteterne i dagligdagen (n=3067) De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) (n=3101) De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) (n=3105) 4,4 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0 3, Meget utilfreds Meget tilfreds Note: Undersøgelsen omfattede en række fælles spørgsmål for alle pilotkommuner, der gør det muligt at benchmarke på tværs af disse kommuner. Gentofte Kommune Alle pilotkommuner 15

16 SAMMENLIGNING AF FÆLLES SPØRGSMÅL PÅ TVÆRS AF KOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål (på tværs af kommuner) Gentofte Pilotkommune 1 Pilotkommune 2 Pilotkommune 3 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? 4,1 4,2 4,0 Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,4 4,2 4,2 Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,2 4,1 4,1 4,0 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,2 3,9 4,1 4,1 Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,1 4,0 4,1 3,9 Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,1 4,0 4,1 3,9 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4,1 4,0 4,1 3,8 Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,1 3,9 4,0 3,9 Aktiviteterne i dagligdagen 4,1 4,0 4,0 3,8 Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene 4,1 3,9 3,9 3,8 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 3,7 3,8 3,4 Note: Farveskalaen er lavet relativt ift. den højeste og laveste værdi, og følger således ikke 5-punktsskalaen. 16

17 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Den samlede tilfredshed Den pædagogiske indsats 17

18 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Den pædagogiske indsats - fortsat 18

19 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Samarbejdet med personalet Dagsinstitutionsledelsen og forældrebestyrelsen 19

20 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Børnene imellem De fysiske rammer 20

21 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Fleksibilitet og valgmuligheder 21

22 RESULTATER PRÆSENTERET EFTER SPØRGSMÅLSRÆKKE- FØLGEN I SPØRGESKEMAET TIL FORÆLDRE Ved tildeling af plads, hvilken prioritet var dit barns daginstitution? Grunden til, hvis pladsen ikke var 1. prioritet 22

23 DELKONKLUSION: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 89% af forældrene i Gentofte er tilfredse eller meget tilfredse med den dagsinstitution, som deres barn går i. Det er 4 procentpoint bedre end gennemsnittet for alle pilotkommunerne. - Resultaterne for Gentofte ligger for de alle fælles spørgsmål over gennemsnittet for alle fire pilotkommuner. - Der er meget høj forældretilfredshed med børnenes trivsel, personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt skabe en god omgangstone mellem børnene. - Spørgsmålene vedr. ventetid, information og valgmuligheder ved valg af en daginstitution opnår de laveste vurderinger fra forældrene. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika og institutionstype. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 23

24 Barnets alder Forældres alder SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BARNETS- OG FORÆLDRES ALDER Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Under 25 år (n=19) år (n=113) 4,4 Små forskelle i tilfredsheden på tværs af forældrenes alder. Ingen tydelig sammenhæng mellem barnets alder og forældrenes tilfredshed år (n=663) år (n=1278) år (n=772) Over 45 år (n=128) 0 år (n=18) 1 år (n=484) 2 år (n=635) 3 år (n=623) 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,2 4 år (n=660) 5 år (n=631) 6 år (n=50) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 24

25 Civilstand Sprog Barnets køn Forældre køn SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KØN, SPROG I HJEMMET OG CIVILSTAND Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Mand (n=683) Minimal forskel mellem mænd og kvinders tilfredshed med deres barns dagsinstitution Kvinde (n=2363) 4,4 Ingen forskel mellem forældrenes tilfredshed afhængig af barnets køn. Dreng (n=1625) Pige (n=1477) Marginal forskel i tilfredsheden ift. forældrenes modersprog. Dansk (n=2922) Andet sprog (n=165) Svag tendens til at enlige forældre er lidt mere tilfredse end forældre, der er gifte eller samboende. Samboende/gift (n=2849) Enlig (n=214) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 25

26 Uddannelsesniveua SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF FORÆLDRENES UDDANNELSESNIVEAU Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Skole klasse (n=7) 4,1 Folkeskole, mellemskole eller real (n=32) 4,5 EFG/HG/Teknisk skole (n=31) 4,5 Ingen tydelig sammenhæng mellem forældrenes uddannelsesniveau og deres tilfredshed. Studentereksamen, HF, HH/HHX (n=147) Erhvervsfaglig uddannelse (n=209) 4,4 Kort videregående uddannelse (n=165) Mellemlang videregående uddannelse (n=748) Lang videregående uddannelse (n=1605) Meget utilfreds Meget tilfreds 26

27 Inkl/alm. Institutionstype SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONSTYPE OG DAGTILBUDSTYPE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? Vuggestue (n=389) 4,5 Børnehave (n=901) 4,4 Forældre til børn i vuggestue er mest tilfredse. Integreret daginstitution (n=909) Kombineret daginstitution (n=903) Forældre til børn i inkluderende dagtilbud er mere tilfredse end forældre til børn med almindelig dagtilbud. Almindelige dagtilbud (n=2685) Inkluderende dagtilbud (n=417) 4, Meget utilfreds Meget tilfreds 27

28 TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF DAGINSTITUTIONSTYPER I GENTOFTE KOMMUNE Vuggestue Børnehave Integreret daginstitution Kombineret daginstitution Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns daginstitution? 4,5 4,4 Dit barns trivsel i daginstitutionen - samlet set 4,6 4,4 4,4 4,4 Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 4,7 4,4 4,4 4,4 Omgangstonen mellem personale og børn 4,5 4,4 4,4 Åbningstiderne 4,2 4,5 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 4,6 Personalets engagement i hverdagen 4,5 4,2 Afstanden til daginstitutionen Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 4,5 4,2 4,2 Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer 4,4 4,2 4,1 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 4,4 4,2 4,2 4,1 Personalets faglige niveau 4,2 4,1 Din egen indsats i forhold til samarbejde og dialog med personalet 4,2 4,1 4,1 4,1 Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,2 4,0 4,0 Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling 4,2 4,1 4,0 Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 4,1 4,1 4,0 Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene 4,4 4,1 4,1 4,0 Aktiviteterne i dagligdagen 4,2 4,2 4,1 4,0 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 4,1 4,0 4,0 Institutionens pædagogiske læreplan samlet set 4,1 4,1 4,0 4,0 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 4,2 4,0 4,0 3,9 Daginstitutionens skriftlige kommunikation med dig/jer som forældre 4,2 4,1 3,8 4,0 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,1 4,0 3,9 3,9 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og daginstitutionsledelsen 4,2 4,1 3,8 3,8 Bestyrelsens arbejde samlet set 4,0 3,9 3,8 3,8 Tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen samlet set 4,0 4,0 3,8 3,7 Rengøringsstandarden 4,1 3,9 3,7 3,8 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende daginstitutionen 3,9 3,9 3,7 3,7 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 3,8 3,9 3,7 3,7 Informationen fra bestyrelsen 3,8 3,8 3,7 3,7 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 3,6 3,7 3,7 3,7 Personalets indsats i forhold til at understøtte kontakten mellem forældrene i daginstitutionen 3,6 3,7 3,5 3,5 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner 3,5 3,6 3,6 3,5 Ventetiden på en daginstitutionsplads i din kommune 3,4 3,6 3,4 3,6 28 Note: Farveskalaen er lavet relativt ift. den højeste og laveste værdi, og følger således ikke 5-punktsskalaen.

29 DELKONKLUSION: TVÆRGÅENDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 89% af forældrene i Gentofte er tilfredse eller meget tilfredse med den dagsinstitution, som deres barn går i. Det er 4 procentpoint bedre end gennemsnittet for alle pilotkommunerne. - Resultaterne for Gentofte ligger for de alle fælles spørgsmål over gennemsnittet for alle fire pilotkommuner. - Der er meget høj forældretilfredshed med børnenes trivsel, personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt skabe en god omgangstone mellem børnene. - Spørgsmålene vedr. ventetid, information og valgmuligheder ved valg af en daginstitution opnår de laveste vurderinger fra forældrene. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Forældre til børn i vuggestue er mest tilfredse. - Forældre til børn i inkluderende dagtilbud er mere tilfredse end forældre til børn med almindelig dagtilbud. - Der er kun mindre forskelle på tværs af de øvrige baggrundskarakteristika for forældrene. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 29

30 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER Udgangspunkt: For at styrke forældrenes samlede tilfredshed, er det optimalt at sætte ind på de områder, som har størst betydning for denne, og som forældrene samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. Metode: Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (de uafhængige variable) betydning for forældrenes samlede tilfredshed (den afhængige variabel). Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget, og hvilke, der betyder mindre. Betydningen sammenholdes efterfølgende med forældrenes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. Model og prioriteringsmatrice illustreres på de efterfølgende sider. 30

31 GRUPPERING I OVERORDNEDE FAKTORER Via en faktoranalyse kan der identificeres en række sammenhænge i datamaterialet Konstruktion af faktorer via en statistisk faktoranalyse På baggrund af analysen er der dannet fem faktorer. Disse ses til højre med deres tilhørende underspørgsmål. Det ses, at en lang række spørgsmål vedr. pædagogik og det sociale aspekt mellem børnene grupperer sig og danner faktoren Den pædagogiske indsats & børnene imellem. Ligeledes grupperer spørgsmålene vedr. samarbejde med hjemmet og informationen fra ledelsen sig til Samarbejdet, daginstitutionsledelsen & forældrebestyrelsen. De tre sidste faktorer indeholder spørgsmål vedr. de fysiske rammer, forældrenes valgmuligheder og åbningstider. Den pædagogiske indsats & børnene imellem Samarbejdet, daginst.ledelsen & forældrebestyrelsen De fysiske rammer Fleksibilitet & valgmuligheder Din egen indsats i forhold til samarbejde og dialog med personalet Tilfredshed med Institutionens pædagogiske læreplan samlet set Tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen samlet set Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling Aktiviteterne i dagligdagen Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering Personalets faglige niveau Omgangstonen mellem personale og børn Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer Dit barns trivsel i daginstitutionen? samlet set Personalets engagement i hverdagen Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad Personalets lydhørhed over for dine synspunkter Tilfredshed med Personalets indsats i forhold til at understøtte kontakten mellem forældrene i daginstitutionen Daginstitutionens skriftlige kommunikation med dig/jer som forældre Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og daginstitutionsledelsen Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende daginstitutionen Bestyrelsens arbejde samlet set Informationen fra bestyrelsen De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) Rengøringsstandarden Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) Afstanden til daginstitutionen Ventetiden på en daginstitutionsplads i din kommune Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner Tilfredshed med Tilfredshed med Åbningstiderne Åbningstiderne Tilfredshed med 31

32 Tilfredshed INDSATSKORTSVEJLEDNING For at styrke forældrenes samlede tilfredshed anbefales det primært at sætte ind på de områder, som betyder mest, og som forældrene samtidigt vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. J I en statistisk analyse estimeres hver faktors og hvert spørgsmåls betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Muligheder (Tilpas) Styrker (Fortsæt) Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshed. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med styrkerne kan den samlede tilfredshed vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Bør observeres, idet området evt. kan blive en fremtidig udfordring, hvis området får større betydning i fremtiden. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Dette er ikke et oplagt område for forbedringer, idet tilfredsheden i forvejen er høj og området har lav betydning for den samlede tilfredshed. L Lav Svagheder (Observer) Betydning Udfordringer (Indsats) Høj 32

33 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE PÅ FAKTORNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? Åbningstiderne: Der er meget høj tilfredshed med daginstitutionernes åbningstider, men de har stort set ingen betydning for den samlede forældretilfredshed. 4,5 Muligheder Styrker De fysiske rammer: Tilfredsheden med indeklima, udendørs faciliteter, de fysiske rammer indendørs og rengøring vurderes relativt lavt. Dette område har relativ lav betydning for den samlede forældretilfredshed. Åbningstiderne Den pædagogiske indsats & børnene imellem Fleksibilitet og valgmuligheder: Tilfredsheden med en række kommunale rammer (fx ventetid, information og valgmuligheder) er relativ lav, men området har lav betydning for den samlede forældretilfredshed. Den pædagogiske indsats og børnene imellem: Tilfredsheden med personalets pædagogiske indsats er på et meget højt niveau og har stor betydning for forældretilfredsheden. Samarbejdet, daginstitutionsledelsen & forældrebestyrelsen: Tilfredsheden med samarbejdet med personale, ledelse og bestyrelse er på lavt niveau - set relativt i forhold til den meget høje tilfredshed med de fleste andre temaer. Området har samtidig en vis betydning for den samlede forældretilfredshed. 4,1 3,9 3,7 3,5 Svagheder Lav De fysiske rammer Fleksibilitet & valgmuligheder Samarbejdet, daginstitutionsledelsen & forældrebestyrelsen Udfordringer Høj Det detaljerede indsatskort (side 35) udpeger relevante indsatsområder på spørgsmålsniveau, der kan medvirke til at øge forældretilfredsheden yderligere. Betydningen for den samlede tilfredshed 33

34 OVERBLIK OVER SPØRGSMÅL I INDSATSKORTET Nr. Spørgsmål 1 Aktiviteterne i dagligdagen 3 Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 4 Personalets evne til at understøtte dit barns sproglige udvikling 5 Personalets evne til at understøtte dit barns fysiske og motoriske udvikling 7 Personalets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 10 Personalets engagement i hverdagen 12 Personalets faglige niveau 13 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og personalet 14 Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende daginstitutionen 15 Personalets lydhørhed over for dine synspunkter 18 Personalets evne til at håndtere konflikter og drillerier mellem børnene 19 Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 21 Åbningstiderne 22 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 23 De udendørs faciliteter (legeplads og lignende) 24 Rengøringsstandarden 25 Indeklimaet (fx temperatur, luftforhold og lugt) 31 Mulighederne for at vælge mellem de enkelte daginstitutioner 32 Ventetiden på en daginstitutionsplads i din kommune 33 Afstanden til daginstitutionen 34 Kommunens information om de forskellige pasningsmuligheder 102 Personalets modtagelse af dig og dit barn ved aflevering 103 Personalets måde at sige farvel til dig og dit barn ved afhentning 106 Institutionens pædagogiske læreplan samlet set 107 Tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen samlet set 108 Omgangstonen mellem personale og børn 109 Dit barns trivsel i daginstitutionen - samlet set 113 Din egen indsats i forhold til samarbejde og dialog med personalet 114 Daginstitutionens skriftlige kommunikation med dig/jer som forældre 115 Personalets indsats i forhold til at understøtte kontakten mellem forældrene i daginstitutionen (fx via legeaftaler) 124 Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og daginstitutionsledelsen 125 Informationen fra bestyrelsen 126 Bestyrelsens arbejde samlet set 34

35 Tilfredsheden for de forskellige spørgsmål PRIORITERINGSMATRICE PÅ SPØRGSMÅLSNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? Figuren viser det enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. 4,7 Muligheder Styrker Blandt spørgsmål med høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed og samtidig lav tilfredshed kan fremhæves: 4, Inddragelsen af dig/jer som forældre i beslutninger vedrørende daginstitutionen (14) - Personalets lydhørhed over for dine synspunkter (15) - Institutionens pædagogiske læreplan samlet set (106) - Tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen samlet set (107) - Personalets indsats i forhold til at understøtte kontakten mellem forældrene i daginstitutionen (fx via legeaftaler) (115) - Dialogen og samarbejdet mellem dig/jer som forældre og daginstitutionsledelsen (124) 4,1 3,9 3,7 3, ,3 Svagheder Udfordringer Lav Høj Betydningen for den samlede tilfredshed 35

36 SAMLET OVERBLIK OVER KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 89% af forældrene i Gentofte er tilfredse eller meget tilfredse med den dagsinstitution, som deres barn går i. Det er 4 procentpoint bedre end gennemsnittet for alle pilotkommunerne. - Resultaterne for Gentofte ligger for de alle fælles spørgsmål over gennemsnittet for alle fire pilotkommuner. - Der er meget høj forældretilfredshed med børnenes trivsel, personalets evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt skabe en god omgangstone mellem børnene. - Spørgsmålene vedr. ventetid, information og valgmuligheder ved valg af en daginstitution opnår de laveste vurderinger fra forældrene. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Forældre til børn i vuggestue er mest tilfredse. - Forældre til børn i inkluderende dagtilbud er mere tilfredse end forældre til børn med almindelig dagtilbud. - Der er kun mindre forskelle på tværs af de øvrige baggrundskarakteristika for forældrene. INSPIRATION - Faktoranalysen peger på Samarbejdet, daginstitutionsledelsen & forældrebestyrelsen som et primært indsatsområde, der har relativ høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed. - Indsatskortet på spørgsmålsniveau viser, at personalets lydhørhed over for forældrenes synspunkter, dialogen og samarbejdet mellem forældrene og daginstitutionsledelsen samt tydeligheden i den pædagogiske linje i institutionen med fordel kan prioriteres. 36

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 74% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 56 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 76% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% Vallensbæk Kommune Antal besvarelser: 754 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 75,9% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% beelser: 48 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,4% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% beelser: 47 FORÆLDRETILFREDSHED 205 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 0 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 69,8% beelser: 37 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 69,8% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 77,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,8% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 64,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 83% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 83% Forældretilfredshed 26 LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 81,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 81,1% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg

BDV:Institution 3,69 3,69. BDV:Institution. Børnehuset Lerbjerg Aktiviteterne i dagligdagen Meget tilfreds (=5) 12% 5 12% 5 Tilfreds (=4) 56% 24 56% 24 Hverken tilfreds/utilfreds (=3) 19% 8 19% 8 Utilfreds (=2) 12% 5 12% 5 Meget utilfreds (=1) 0% 0 0% 0 Ved ikke/ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 93,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 26 Svarprocent: 93,3% LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 27,8% Lundtofte og Hjortekær beelser: 15 FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 27,8% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 88,3% Thorsø/Ulstrup-området beelser: 91 FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent:,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% beelser: 281 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 77,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% beelser: 329 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,8% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 82,1% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 82,1% Forældretilfredshed 216 LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% beelser: 79 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 68,1% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% beelser: 236 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 76,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD NORDVEST Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 374 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HELSTED BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Helsted Børnehus baseret på i alt 51 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema, som

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE BJERREGRAV BØRNEHUS Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Bjerregrav Børnehus baseret på i alt 31 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET

Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE HIMMELBLÅ OG MÅNEHUSET Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Himmelblå og Månehuset baseret på i alt 53 besvarelser. Grundlaget for rapporten er et spørgeskema,

Læs mere

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme:

Notat. Indledning. Nedenfor listes de spørgsmål, som arbejdsgruppen har peget på, skal indgå i undersøgelsens spørgeramme: Notat Vedrørende: Spørgeramme for brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud Sagsnavn: Brugertilfredshedsundersøgelse i dagtilbud 2016 Sagsnummer: 28.00.00-P05-1-16 Skrevet af: Louise Bisgaard E-mail:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 71,3% Områdeinstitution Holte beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 216 Svarprocent: 71,3% LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) August 2016 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION OG DAGPLEJE) 1 VELKOMMEN TIL UNDERSØGELSEN AF BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD Vejledning Du kan vælge blandt x sprog Spørgeskemaet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Lyngby-Taarbæk Kommune beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% Områdeinstitution Hestkøb beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 78,3% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Kommunerapport 2014 Dokumentnr.: 727-2014-135878 side 1 Indhold Indledning... 3 Metode... 4 Succesmål for tilfredsheden... 5 Den pædagogiske

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SÆRLIGE DAG- TILBUD Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på dagtilbudsområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge

Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Daginstitutionerne NaturbørnehavenMolsBjerge Sagsid 12/2938 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012

Forældretilfredshed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Forældrehed daginstitution og dagpleje i Odder Kommune Solstrålen 2012 Dokumentnr.: 727-2012-79651 side 1 Indhold Indledning... 3 Succesmål... 4 Pædagogisk indsats... 5 Samarbejdet med personalet... 7

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET Dato Marts 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAG- TILBUDSOMRÅDET APPENDIX TIL ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere