BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN"

Transkript

1

2 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution og dagpleje. Denne rapport dokumenterer resultaterne for SFO-området. Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept til gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau, med henblik på eventuelt senere at udrulle konceptet til nationalt niveau. Brugertilfredshedsundersøgelser indgår som led i regeringens kvalitetsreform som et redskab til at styrke kvaliteten i de offentlige serviceydelser. Et af aspekterne er, at det med gennemførelse af sammenlignelige undersøgelser på tværs af kommuner bliver muligt at få etableret et bredt benchmarkgrundlag, der kan danne grundlag for at udbrede erfaringer og praksis fra de kommuner/institutioner, hvor brugerne er meget tilfredse. Set i forhold til enkeltstående brugertilfredshedsundersøgelser rummer dette således større muligheder for at lære af de bedste. 2

3 LÆSEVEJLEDNING I figurerne angives gennemsnitsscoren for hvert af spørgsmålene. Beregningen af scoren er et uvægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Resultaterne for Gladsaxe Kommune er beregnet som et uvægtet gennemsnit, hvorimod totalresultaterne for pilotkommunernes er vægtet, således at hver kommune tæller lige meget. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Eftersom der er tale om en totalundersøgelse med høje svarprocenter, er resultaterne behæftet med en meget lille statistisk usikkerhed. 3

4 DATAINDSAMLING Resultaterne i rapporten stammer fra den kvantitative dataindsamling, der fandt sted i perioden 8. januar til 28. februar 2010 blandt forældre til børn i Gladsaxes SFO er. Rambøll Management Consulting har stået for udsendelse af invitationsbreve til forældrene. Efter 14 dage blev der udsendt ét rykkerbrev til de forældre, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Til sidst blev der anvendt telefonisk opfølgning/interview med henblik på at hæve svarprocenten i kommuner eller i enkelte områder, hvor denne var lav. Svarprocenterne på tværs af pilotkommunerne er vist herunder. Deltagelse og svarprocent fordelt på kommune på SFO-området Kommune Gladsaxe Gribskov Holbæk Varde Population Antal svar Svarprocent 73,3% 74,4% 74,6% 72,6% De opnåede svarprocenter må betragtes som meget tilfredsstillende. 4

5 SAMMENFATNING FOR SFO-OMRÅDET Undersøgelsen viser, at 84% af forældrene i Gladsaxe er tilfredse eller meget tilfredse med den SFO deres barn går på, hvilket er 3 procentpoint højere end gennemsnittet for alle de kommuner, der indgår i pilotprojektet. Personalets evne til at udvikle børnenes sociale kompetencer og få dem til at føle sig glade og trygge vurderes højt. Det samme gælder for personalets engagement i hverdagen og de daglige aktiviteter i SFO en. Der er desuden tilfredshed med dialogen og samarbejdet mellem forældre, SFO og skole. Gladsaxe er blandt de to bedste kommuner på ovennævnte områder. SFO ens fysiske rammer er det område, der vurderes lavest af forældrene. Det samme gør sig gældende for de øvrige pilotkommuner, men det bør bemærkes, at Gladsaxe er blandt de to lavest scorende kommuner på dette område. De statistiske analyser viser dog, at de fysiske rammer ikke har den store betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Det har til gengæld personalets evner og engagement, hvor Gladsaxe er blandt de to højest scorende kommuner. Indsatskortet viser, at personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene kunne være et forbedringspunkt. Gladsaxe ligger dog relativt pænt i forhold til de øvrige pilotkommuner på dette punkt. En sammenstilling af den samlede tilfredshed med de enkelte SFO er viser en koncentration i intervallet mellem 3,8-4,3. En enkelt SFO skiller sig positivt ud med en samlet forældretilfredshed på 4,6. Her kan det overvejes at benytte lær af de bedste -tankegangen. 5

6 RAPPORTENS STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER TVÆRGÅENDE RESULTATER INSPIRATION - Den samlede tilfredshed sammenlignet med pilotkommunerne som helhed. - Resultater for de enkelte spørgsmål. - Resultater for temaer. - Resultater på de fælles spørgsmål sammenlignet med øvrige pilotkommunerne. - Overblik over spredningen i tilfredsheden på tværs af kommunens SFO er. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 6

7 84% AF FORÆLDRENE ER TILFREDSE/MEGET TILFREDSE MED SFO EN - LIDT HØJERE END GENNEMSNITTET FOR PILOTKOMMUNERNE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? 84% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse, hvilket er 3 procentpoint højere end gennemsnittet for alle pilotkommuner. 5% er utilfredse eller meget utilfredse, hvilket er en anelse lavere end gennemsnittet for alle pilotkommunerne. 7

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS 8

9 SAMARBEJDET MELLEM SFO OG HJEM SAMT SFO ENS FYSISKE RAMMER Samarbejdet mellem SFO og hjem SFO ens fysiske rammer 9

10 OVERSIGT OVER RESULTATER OPDELT PÅ UNDER- SØGELSENS OVERORDNEDE TEMAER Resultater på temaer Den pædagogiske indsats Den pædagogiske indsats og SFO/hjemsamarbejdet vurderes højest. Samarbejdet mellem SFO/Fritidshjem og hjem SFO ens fysiske rammer (indendørs og udendørs) vurderes lavest. SFO/Fritidshjemmets fysiske rammer 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 10

11 RESULTATER PÅ FÆLLES SPØRGSMÅL STILLET TIL SAMTLIGE PILOTKOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål Største positive forskelle ses på spørgsmålene vedr. SFO ens evne til at udvikle barnets sociale kompetencer og skabe kontakt mellem børnene. Vurderingen af samarbejdet mellem skole og SFO ligger også pænt over gennemsnittet. Til gengæld ligger de fysiske rammer under pilotkommunerne som helhed. SFOens/ fritidshjemmets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=1810) Aktiviteterne i SFOen/ fritidshjemmet (n=1815) Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) (n=1789) Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem (n=1672) Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre (n=1810) Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (n=1732) Personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene (n=1705) SFOens/ fritidshjemmets udendørs faciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv.) (n=1820) SFOens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (n=1821) 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,5 3,6 Note: Undersøgelsen omfattede en række fælles spørgsmål for alle pilotkommuner, der gør det muligt at benchmarke på tværs af disse kommuner Meget utilfreds Meget tilfreds Gladsaxe Kommune Alle pilotkommuner 11

12 SAMMENLIGNING AF RESULTATER FOR FÆLLES SPØRGSMÅL PÅ TVÆRS AF KOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål (mellem kommuner) Note: Farveskalaen er lavet relativt ift. den højeste og laveste værdi, og følger således ikke 5-punktsskalaen. 12

13 DELKONKLUSION: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 84% af forældrene i Gladsaxe er tilfredse eller meget tilfredse med den SFO deres barn går i, hvilket er 3 procentpoint højere end gennemsnittet for de kommuner, der indgår i pilotprojektet. - Høj tilfredshed med personalets engagement, SFO ernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt aktiviteter i hverdagen. Gladsaxe er i den bedste halvdel af pilotkommunerne på disse områder. - På punkterne vedr. SFO ens evne til at udvikle barnets sociale kompetencer og skabe kontakt mellem børnene ligger Gladsaxe pænt over gennemsnittet. - Tilfredsheden med SFO ernes fysiske rammer indendørs og udendørs vurderes lavest. På dette område er Gladsaxe i den dårligste halvdel. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Overblik over spredningen i tilfredsheden på tværs af kommunens SFO er. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 13

14 Antal SFO er SPREDNING I DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF GLADSAXES SFO ER 5 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 3 ud af de 13 SFO er har et gennemsnit på under 4. 9 ud af de 13 SFO er har et gennemsnit på mellem og 4,3. En enkelt SFO har et gennemsnit på 4,6. 14

15 Forældres alder Barnets alder SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF BØRNENES OG FORÆLDRENES ALDER Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? 5 år (n=14) 6 år (n=417) Svag tendens til lavere forældretilfredshed jo ældre børnene bliver. 7 år (n=422) 8 år (n=442) 9 år (n=450) 10 år (n=78) 3, år (n=53) 4, år (n=277) Ingen tydelig sammenhæng mellem forældrenes alder og deres tilfredshed år (n=611) år (n=614) Over 45 år (n=171) Meget utilfreds Meget tilfreds 15

16 Forældres uddannelse SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF FORÆLDRES UDDANNELSE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? Skole klasse (n=17) 4,2 Folkeskole, mellemskole eller real (n=65) 4,2 EFG/HG/Teknisk skole (n=41) 4,2 Mindre forskelle på tværs af forældres uddannelsesniveau. Den højeste tilfredshed ses umiddelbart ved forældre med en relativ kort uddannelse. Studentereksamen, HF, HH/HHX (n=94) Erhvervsfaglig uddannelse (n=303) Kort videregående uddannelse (n=135) Mellemlang videregående uddannelse (n=535) Lang videregående uddannelse (n=509) Meget utilfreds Meget tilfreds 16

17 Civilstand Sprog Forældres køn Barnets køn SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KØN, SPROG OG CIVILSTAND Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns SFO? Kun små forskelle på baggrund af barnets køn. Dreng (n=938) Pige (n=885) Til gengæld er kvinderne en anelse mere tilfredse end mændene. Mand (n=444) Kvinde (n=1345) Stort set den samme tilfredshed blandt forældre, der taler dansk, som hos forældre, der taler et andet sprog. Dansk (n=1676) Andet sprog (n=123) Samboende/gift (n=1504) Stort set samme tilfredshed hos forældre, der er samboende/gift som hos forældre, der er enlige. Enlig (n=284) Meget utilfreds Meget tilfreds 17

18 DELKONKLUSION: TVÆRGÅENDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 84% af forældrene i Gladsaxe er tilfredse eller meget tilfredse med den SFO deres barn går i, hvilket er 3 procentpoint bedre end gennemsnittet for de kommuner, der indgår i pilotprojektet. - Høj tilfredshed med personalets engagement, SFO ernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt aktiviteter i hverdagen. Gladsaxe er i den bedste halvdel af pilotkommunerne på disse områder. - På punkterne vedr. SFO ens evne til at udvikle barnets sociale kompetencer og skabe kontakt mellem børnene ligger Gladsaxe pænt over gennemsnittet. - Tilfredsheden med SFO ernes fysiske rammer indendørs og udendørs vurderes lavest. På dette område er Gladsaxe i den dårligste halvdel. TVÆRGÅENDE RESULTATER - På tværs af SFO er ses en mindre spredning i den samlede tilfredshed. En enkelt SFO skiller sig positivt ud med en samlet forældretilfredshed på 4,6. Her kan det overvejes at benytte lær af de bedste - tankegangen. - Der er kun mindre forskelle på tværs af forældrenes baggrundskarakteristika. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 18

19 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER Udgangspunkt: For at styrke forældrenes samlede tilfredshed, er det optimalt at sætte ind på de områder, som har størst betydning for denne, og som forældrene samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. Metode: Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (de uafhængige variable) betydning for forældrenes samlede tilfredshed (den afhængige variabel). Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget, og hvilke, der betyder mindre. Betydningen sammenholdes efterfølgende med forældrenes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. Model og prioriteringsmatrice illustreres på de efterfølgende slides. 19

20 GRUPPERING I OVERORDNEDE FAKTORER Via en faktoranalyse kan der identificeres en række sammenhænge i datamaterialet Personalets evner & engagement Tilfredshed med Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer SFOens/ fritidshjemmets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad Personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Personalets engagement i hverdagen Konstruktion af faktorer via en statistisk faktoranalyse På baggrund af analysen er der dannet fire faktorer. Disse ses til højre med deres tilhørende underspørgsmål. Det ses, at spørgsmålene vedr. personalets pædagogiske evner grupperer sig og danner faktoren Personalets evner & engagement. Aktiviteterne i SFOen grupperer sig alene. De to sidste faktorer indeholder spørgsmål vedr. dialogen mellem forældre og SFO og de fysiske rammer indendørs og udendørs. Aktiviteterne Dialogen & samarbejdet De fysiske rammer Aktiviteterne i SFOen/ fritidshjemmet Tilfredshed med Tilfredshed med Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem Tilfredshed med SFOens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) SFOens/ fritidshjemmets udendørs faciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv.) 20

21 Tilfredshed INDSATSKORTSVEJLEDNING For at styrke forældrenes samlede tilfredshed anbefales det primært at sætte ind på de områder, som betyder mest, og som forældrene samtidigt vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. J I en statistisk analyse estimeres hver faktors og hvert spørgsmåls betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Muligheder (Tilpas) Styrker (Fortsæt) Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshed. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med styrkerne kan den samlede tilfredshed vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Bør observeres, idet området evt. kan blive en fremtidig udfordring, hvis området får større betydning i fremtiden. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Dette er ikke et oplagt område for forbedringer, idet tilfredsheden i forvejen er høj og området har lav betydning for den samlede tilfredshed. L Lav Svagheder (Observer) Betydning Udfordringer (Indsats) Høj 21

22 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE PÅ FAKTORNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? 4,3 Muligheder Styrker Styrker: - Aktiviteterne - Personalets evner & engagement Muligheder: - Dialogen & samarbejdet Svagheder: - De fysiske rammer Udfordringer: Der er ifølge figuren ikke nogle primære indsatsområder, men det anbefales at have fortsat fokus på styrkerne for at fastholde den høje forældretilfredshed. 3,9 3,7 De fysiske rammer Dialogen & samarbejdet Aktiviteterne Personalets evner & engagement Note: Krydset der angiver grænserne i matricen er lavet ud fra et gennemsnit af tilfredsheden (den vandrette linje) og betydningen (den lodrette linje) af faktorerne. 3,5 Svagheder Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Udfordringer Høj 22

23 OVERBLIK OVER SPØRGSMÅL I PRIORITERINGSMATRICEN Nr. Spørgsmål 1 Aktiviteterne i SFOen/ fritidshjemmet 6 Personalets evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper) 7 SFOens/ fritidshjemmets evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad 9 Personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene 10 Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn 12 Personalets engagement i hverdagen 17 Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem SFO/fritidshjem og dig/jer som forældre 18 Dialogen og samarbejdet mellem dit barns skole og SFO/fritidshjem 19 SFOens/ fritidshjemmets fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) 20 SFOens/ fritidshjemmets udendørs faciliteter (skolegård/legeplads, boldbaner mv.) 23

24 Tilfredsheden for de forskellige spørgsmål PRIORITERINGSMATRICE PÅ SPØRGSMÅLSNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? 4,2 Muligheder Styrker Figuren viser det enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed Blandt spørgsmål med høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed og samtidig lav tilfredshed kan fremhæves: - Personalets evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn (10) 3, Personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene (9) 20 3,6 Note: Krydset der angiver grænserne i matricen er lavet ud fra et gennemsnit af tilfredsheden (den vandrette linje) og betydningen (den lodrette linje) af samtlige spørgsmål. 3,4 Svagheder Lav 19 Betydningen for den samlede tilfredshed Udfordringer Høj 24

25 SAMLET OVERBLIK OVER KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 84% af forældrene i Gladsaxe er tilfredse eller meget tilfredse med den SFO deres barn går i, hvilket er 3 procentpoint højere end gennemsnittet for de kommuner, der indgår i pilotprojektet. - Høj tilfredshed med personalets engagement, SFO ernes evne til at få børnene til at føle sig trygge og glade samt aktiviteter i hverdagen. Gladsaxe er i den bedste halvdel af pilotkommunerne på disse områder. - På punkterne vedr. SFO ens evne til at udvikle barnets sociale kompetencer og skabe kontakt mellem børnene ligger Gladsaxe pænt over gennemsnittet. - Tilfredsheden med SFO ernes fysiske rammer indendørs og udendørs vurderes lavest. På dette område er Gladsaxe i den dårligste halvdel. TVÆRGÅENDE RESULTATER - På tværs af SFO er ses en mindre spredning i den samlede tilfredshed. En enkelt SFO skiller sig positivt ud med en samlet forældretilfredshed på 4,6. Her kan det overvejes at benytte lær af de bedste - tankegangen. - Der er kun mindre forskelle på tværs af forældrenes baggrundskarakteristika. INSPIRATION - Indsatskortet på faktorniveau peger ikke direkte på nogle primære indsatsområder, men der er alligevel to områder med høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Disse relaterer sig til aktiviteterne i hverdagen og personalets evner og engagement. - Indsatskortet på spørgsmålsniveau viser, at personalets evne til at håndtere konflikter, drillerier og mobning mellem børnene kunne være et forbedringspunkt. Gladsaxe ligger dog relativt pænt i forhold til de øvrige pilotkommuner på dette punkt. 25

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar

Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent. Distributionsform for gennemførte svar Forældretilfredshedsundersøgelse for dagplejen juni Svarprocent Ikke svaret 9% 8 Nogen svar Gennemført 5% 5% 5 75% Distributionsform for gennemførte svar Email 7% 9 Brev 6% 5% 5 75% Hvor tilfreds er du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO1 Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål er valgfrie: nr. 2-4, 7, 10-13,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud.

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud. INDHOLD 01 Læsevejledning 3 02 Sammenfatning 5 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau 11 04 Politisk fastsatte effektmål 12 05 Pasningstilbud 15 06 Skole 42 07 SFO 72 08 Fritids- og klubtilbud

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER

ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER ØKONOMI- OG INDENRIGSMINISTERIET BASELINEMÅLING: INDSATSKORT PÅ DE FEM DELOMRÅDER METODE TIL IDENTIFIKATION AF INDSATS- OMRÅDER FORMÅL - At identificere mulige indsatsområder gennem en statistisk analyse

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere