GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co."

Transkript

1 GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, :52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og 9, så De ikke risikerer skader på grund af betjeningsfejl. DIGITALT VIDEOKAMERA GR-D240 Besøg vores hjemmeside for digitale videokameraer på Internettet: For tilbehør: DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17 AVANCEREDE FACILITETER 22 REFERENSER 38 TERMER 47 INSTRUKTIONSBOG Indstil DEMO MODE til OFF for at deaktivere demonstrationen. ( s. 22, 25) LYT A DA

2 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 2 Thursday, November 18, :52 AM 2 DA Vigtige funktioner i camcorderen Wipe/fade-effekter De kan benytte wipe/fade-effekter til at skabe sceneovergange med professionelt tilsnit. ( s. 33) Fade-ind Baglyskompensation Tryk på BACK LIGHT-knappen for at belyse et billede, som er mørkt pga. baglys. ( s. 31) De kan også vælge et måleområde, så eksponeringskompensationen bliver mere nøjagtig. ( s. 31, Spoteksponeringskontrol) Fade-ud Program AE med specielle effekter Indstillingen SPORTS gør det f.eks. muligt at fange motiver i hurtig bevægelse i ét delbillede ad gangen, så livlig, stabil slowmotion-gengivelse muliggøres. ( s. 34) Databatteri De kan kontrollere status for batteriet ved blot at trykke på DATA-knappen. ( s. 12) BATTERY CONDITION LEVEL 100% 50 0 MAX TIME LCD 60min FINDER 80min

3 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 3 Thursday, November 18, :52 AM SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ADVARSEL: UDSÆT IKKE DETTE APPARAT FOR REGN OG FUGT, DER GIVER RISIKO FOR BRAND OG ELEKTRISKE STØD. FORSIGTIGHEDSREGLER: Forsøg aldrig at lukke kabinettet op. Der er risiko for at få elektrisk stød. Der findes ingen dele i videokameraet, som brugeren selv kan reparere. Reparationer og service skal udføres af fagfolk. Hvis De ikke anvender lysnetadapter i længere tid, anbefales det, at De tager netledningen ud af stikkontakten i væggen. FORSIGTIG: For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af apparatet, skal den lille ende af netledningen trykkes godt ind i lysnetadapteren, indtil den ikke kan rokkes, hvorefter den store ende af netledningen sættes i et vekselstrømsudtag. FORSIGTIGHEDSREGLER: Denne camcorder er konstrueret til at kunne benyttes sammen med PAL farve-tv. Den kan ikke benyttes til gengivelse sammen med et TV af en anden standard. Optagelse og gengivelse via LCD-monitoren/søgeren kan imidlertid lade sig gøre hvor som helst i verden. Dette produkt omfatter patenteret og andet ophavsretsligt beskyttet teknologi, og det fungerer kun med JVC Databatteri. Anvend JVC BN-VF707U/VF714U/VF733U batteripakningen og anvend den medfølgende multi-spændings lysnetadapter til at oplade dem eller strømforsyne camcorderen fra en stikkontakt i lysnettet. (Det kan eventuelt være nødvendigt med et adapter-stik ved brug i andre lande.) DA 3 Forsigtighedsregler for udskifteligt lithiunbatteri Lithium-batteriet i dette apparat kan forårsage brand eller kemiske forbrændinger, såfremt det ikke behandles med varsomhed. Batteriet må ikke oplades, skilles ad, udsættes for mere end 100 C eller brændes. Skift batteriet ud med Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Der er fare for eksplosion og/eller risiko for brand, hvis batteriet ikke sættes rigtigt i. Brugte batterier skal hurtigst muligt afleveres til destruktion. Opbevar batterierne utilgængeligt for børn. Forsøg aldrig at skille batteriet ad og brænd det ikke. NB: Typebetegnelse (serienummerpladen) og forsigtighedsregler er anbragt på undersiden og/eller bagsiden af hovedenheden. Information om mærkekapacitet og sikkerhedsforskrifter for lysnetadapteren sidder på øverst og nederst på siden. Hvis udstyret installeres i et skab eller på en hylde, skal De sikre Dem, at der er tilstrækkelig plads omkring det, således at ventilationen ikke hindres (10 cm eller mere på begge sider samt over det og på bagsiden). Bloker ikke ventilationsåbningerne. (Hvis ventilationsåbningerne blokeres af en avis eller et stykke stof el. lign., er det ikke sikkert, at varmen kan slippe ud). Ingen kilder med åben ild, som for eksempel stearinlys, må anbringes ovenpå apparatet. Når De skiller Dem af med batterierne, bør De tage miljø-problemerne i betragtning og overholde de lokale regler og love, der vedrører afhændelsen af disse batterier, til punkt og prikke. Dette apparat må ikke udsættes for vanddryp eller vandsprøjt. Anvend ikke dette udstyr på et badeværelse eller på steder, hvor der er vand. Undlad ligeledes at anbringe beholdere med vand eller væske (som for eksempel kosmetik eller medicin, blomstervaser, potteplanter, kopper osv.) ovenpå dette apparat. (Hvis der kommer vand eller væske ind i dette apparat, kan der opstå brand og/eller elektriske stød.)

4 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 4 Thursday, November 18, :52 AM 4 DA Ret ikke objektivet eller søgeren direkte mod solen. Dette kan føre til øjenskader og bevirke, at det interne kredsløb ikke fungerer som det skal. Desuden vil der være fare for brand og/eller elektrisk stød. FORSIGTIG! De følgende bemærkninger vedrører eventuel fysisk beskadigelse af camcorderen og personskade. Når De bærer camcorderen, skal De sørge for, at den medfølgende rem er sat på og altid bruge den. Hvis De bærer eller holder camcorderen i søgeren eller i LCD-monitoren, risikerer De at tabe eller beskadige den. Pas på ikke at få fingrene i klemme i kassettedækslet. Giv ikke børn lov til at bruge camcorderen, da de i særlig grad er udsat for at komme til skade ved at få fingrene i klemme. Brug ikke et trebenet stativ, hvis underlaget er ustabilt eller ujævnt. Stativet kan vælte, hvorved camcorderen kan lide skade. FORSIGTIG! Tilslutning af kabler (lyd/video, S-Video, osv.) til camcorderen og anbringelse af den ovenpå et fjernsyn frarådes, da der i så fald vil være fare for at snuble over kablerne med materiel skade og personskade til følge.

5 MasterPage: TOC_Heading0_Right GR-D240PAL_03Toc.fm Page 5 Monday, November 22, :52 PM TIL AT BEGYNDE MED 6 Indeks... 6 Standardudstyr Strømforsyning Betjeningstilstand Indstilling af sprog Indstilling af dato/tid Justering af greb Justering af søgeren Justering af displayets lysstyrke Montering på stativ Isætning og udtagning af en kassette VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17 VIDEO-OPTAGELSE Grundlæggende optagelse Resterende tid på båndet LCD-monitor og søger Zoomning Kreative optagelser Tidskode Hurtigt gennemsyn Optagelse fra et punkt inde på båndet VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Still-gengivelse Shuttle-søgning Blanksøgning Tilslutning til et TV eller en videobåndoptager...21 INDHOLD DA 5 AVANCEREDE FACILITETER 22 MENUER TIL DETALJERET INDSTILLING Ændring af menuindstillingerne Optagelsesmenuer Gengivelsesmenuer FUNKTIONER TIL OPTAGELSE sekundersoptagelse Night-Scope Snapshot (for video-optagelse) Manuel fokusering Eksponeringskontrol Irisblænde-lås Baglyskompensation Spoteksponeringskontrol Indstilling af hvidbalance Manuel justering af hvidbalance Wipe- eller fade-effekter Program AE med specielle effekter REDIGERING Overspilning til en videobåndoptager Overspilning til et videoapparat, som er udstyret med en DV-bøsning (digital overspilning) Tilslutning til en PC REFERENSER 38 FEJLFINDING BRUGERVEDLIGEHOLDELSE FORSIGTIGHEDSREGLER TEKNISKE SPECIFIKATIONER TERMER 47

6 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 6 Thursday, November 18, :52 AM 6 DA Indeks TIL AT BEGYNDE MED 1 B CDE U S T 6 O N P 78 Z a b Q V IJ KR W L X Y c d M e

7 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 7 Thursday, November 18, :52 AM Kontroller A Stopknap [8] ( s. 20) Baglyskompenstionsknap [BACK LIGHT] ( s. 31) B Gengive/pause-knap [4/9] ( s. 20) Manuel fokuseringsknap [FOCUS] ( s. 29) C Tilbagespolingsknap [3] ( s. 20) Menuvalgknap [ ] ( s. 14) Hurtigt gennemsyn-knap [ ] ( s. 19) D Fremspolingsknap [5] ( s. 20) Menuvalgknap [+] ( s. 14) Natteknap [NIGHT] ( s. 28) E Menu-knap [MENU] ( s. 22) Databatteri-knap [DATA] ( s. 12) F Diopter-justeringskontrol ( s. 15) G Snapshot-knap [SNAPSHOT] ( s. 29) H Motorzoomknap [T/W] ( s. 18) Lydstyrkekontrol til højttalere [VOL. +, ] ( s. 20) I Batteriudløserknap [PUSH BATT.] ( s. 11) J Optagestart/stop-knap ( s. 17) K Afbryder [A, M, PLAY, OFF] ( s. 13) L Låseknap ( s. 13) M Kassette Open/Eject-knap [OPEN/EJECT] ( s. 16) Bøsninger Bøsningerne sidder under dækslerne. N S-Video/lyd/video-udgangsbøsning [S/AV] ( s. 21, 35) O DC-indgangsbøsning [DC] ( s. 11) P Digital Video-bøsning [DV OUT] (i.link*) ( s. 36, 37) Q Mikrofonbøsning [MIC] ( s. 26) (Der kan anvendes en mikrofon (ekstraudstyr) under videoindspilning og lydoverspilning. Brug af en skoadapter (ekstraudstyr) anbefales for at stabilisere mikrofonen.) * i.link refererer til IEEE industrispecifikationen og dennes tilføjelser. Logoet anvendes til produkter, der er i overensstemmelse med i.link-standarden. Indikatorer R POWER/CHARGE-indikator ( s. 11, 17) TIL AT BEGYNDE MED Andre dele S Monitorlås ( s. 18) T LCD-monitor ( s. 18, 19) U Søger ( s. 15) V Beslag til batteri ( s. 12) W Øje til skulderrem ( s. 11) X Højttaler ( s. 20) Y Håndrem ( s. 14) Z Objektiv a Kamerasensor (Sørg for ikke at tildække dette område, da der her er indbygget en sensor, som er nødvendig til optagelse.) b Stereomikrofon c Hul til beslag ( s. 15) d Gevindhul til stativ ( s. 15) e Kassetteholderdæksel ( s. 16) DA 7 TIL AT BEGYNDE MED

8 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 8 Thursday, November 18, :52 AM 8 DA TIL AT BEGYNDE MED Indikatorer i LCD-monitoren/søgeren Under video-optagelse x W T BRIGHT SOUND 12BIT 15:55 qwe 1h40m 50m : 00 d s a p a Betjeningstilstand ( s. 13) B : Night-Scope-indikator ( s. 28) : Gain Up-funktion ( s. 23) C Indikator for hvidbalance ( s. 32) D : Indikator for spoteksponeringskontrol ( s. 31) : Indikator for baglyskompensation ( s. 31) ±: Indikator for justering af eksponering ( s. 30) E Indikator for valgt program AE med specielle effekter ( s. 34) F Indikator for irisblænde-lås ( s. 30) G SOUND 12BIT/16BIT: Indikator for lydindstilling ( s. 23) (Vises cirka 5 sekunder efter at der er tændt for camcorderen.) L R REC : Lydstyrkeindikator for ekstra mikrofon (Vises, når der er tilsluttet en mikrofon (ekstraudstyr). s. 26, AUX MIC ) H Digital billedstabilisator ( DIS ) ( s. 24) I Omtrentligt zoomforhold ( s. 18) J Zoom-indikator ( s. 18) K Indikator for valgt wipe/fade-effekt ( s. 33) L Indikator for båndtransport ( s. 17) (Roterer, når båndet kører.) M Indikator for valgt vidvinkelfunktion ( s. 24) N Optagehastighed (SP/LP) ( s. 23) O Resterende tid på båndet ( s. 17) P REC: (Vises under optagelse.) ( s. 17) PAUSE: (Vises under optage-standby indstilling.) ( s. 17) O: (Vises, når der tages snapshot.) ( s. 29) Q 5S/Anim.: Viser 5-sekundersoptagelsesfunktion eller animationsoptagelsesfunktion. ( s. 24) R Indikator for Wind Cut ( s. 24) r t y u i o S Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 40) T Dato/tid ( s. 14) U Indikator for lysstyrkekontrol (LCD-monitor/ søger) ( s. 15) V Indikator for manuel fokusering ( s. 29) W Tidskode ( s. 26, 27)

9 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 9 Thursday, November 18, :52 AM Under video-gengivelse BIT/ M I X L BLANK SEARCH PUSH "STOP" BUTTON TO CANCEL VOLUME 20 : 21 : 25 50m : a Indikator for lydindstilling ( s. 26) B Indikator for blanksøgning ( s. 20) C Båndhastighed ( s. 23) D 4: Gengivelse 5: Fremspoling/hurtig billedsøgning 3: Tilbagespoling/hurtig billedsøgning 9: Pause 9 U: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i fremad retning Y 9: Gengivelse med et enkeltbillede ad gangen/slowmotion i baglæns retning E Indikator for resterende batterikapacitet ( s. 40) F Dato/tid ( s. 26, 27) G VOLUME: Indikator for lydstyrke ( s. 20) BRIGHT: Indikator for lysstyrkekontrol (LCDmonitor/søger) ( s. 15) H Tidskode ( s. 26, 27) 5 TIL AT BEGYNDE MED Før De anvender camcorderen DA 9 Sørg for, at De kun anvender kassetter med mærket. Denne camcorder er udelukkende beregnet til brug med digitale videobånd. Kun kassetter med mærket kan anvendes med denne camcorder. Husk, at denne camcorder ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk, at denne camcorder udelukkende er beregnet til private optagelser. Enhver kommerciel anvendelse uden forudgående tilladelse er forbudt. (Selv i tilfælde, hvor De optager en begivenhed som f.eks. et show, en forestilling eller en udstilling til personlig brug, bør De indhente tilladelse på forhånd.) Før De indspiller vigtige videoer, skal De foretage en prøveindspilning. Gengiv prøveindspilningen for at sikre Dem, at videoen og lyden er indspillet korrekt. Det anbefales at rense videohovederne før brug. Hovederne kan være snavsede, hvis De ikke har benyttet camcorderen i længere tid. Det anbefales jævnligt at rense videohovederne med en rensekassette (ekstraudstyr). Sørg for at opbevare kassettebåndene og camcorderen under korrekte forhold. Videohovederne bliver lettere snavsede, hvis kassettebåndene og camcorderen opbevares i støvede omgivelser. Kassettebånd skal tages ud af camcorderen og opbevares i kassetteetuier. Opbevar camcorderen i en taske eller i en anden beholder. Brug SP-indstilling (Standard Play) til vigtige video-optagelser. I LP-indstilling (Long Play) kan De optage 50% mere video end i SP-indstilling (Standard Play), men der kan opstå mosaiklignende støj under gengivelsen afhængigt af båndets type og optageforholdene. Derfor anbefales SP-indstilling til vigtige optagelser. Det anbefales at benytte kassettebånd fra JVC. Alle kommercielt tilgængelige kassettebånd, som overholder MiniDV-standarden, kan benyttes sammen med camcorderen, men kassettebånd fra JVC er specielt udviklet til at få mest muligt ud af denne camcorder. Læs også FORSIGTIGHEDSREGLER på side TIL AT BEGYNDE MED

10 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 10 Thursday, November 18, :52 AM 10 DA TIL AT BEGYNDE MED Standardudstyr ELLER Hvordan objektivhætten sættes på For at beskytte objektivet skal De sætte den medfølgende objektivhætte på camcorderen som vist i illustrationen. BEMÆRK: For at kontrollere at objektivhætten sidder rigtigt, skal De se efter, at hætten er justeret til camcorderen. a Lysnetadapter AP-V17E eller AP-V14E b Netledning (kun til AP-V14E) c Batteripakning BN-VF707U d S/AV kabel e Kabeladapter f Skulderrem ( s. 11 for montering) g Objektivhætte (se i højre kolonne for montering) De medfølgende kabler kan være forsynet med et eller flere støjfiltre, således at camcorderens optimale ydelse sikres. Hvis et kabel kun har et støjfilter, bør den ende, som er nærmest filteret, tilsluttes camcorderen. Sørg for at anvende de medfølgende kabler til tilslutninger. Anvend aldrig andre kabler. Placer her, når der optages.

11 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 11 Thursday, November 18, :52 AM Sådan sættes skulderremmen på Se illustrationen. 1 Før remmen gennem øjet. 2 Fold den tilbage, og før den gennem rembåndet og spændet. Løsn remmen i spændet, og stram den derefter for at justere længden af remmen. 3 Træk rembåndet helt ned mod øjet. Spænde Rembånd 2 2 Strømforsyning TIL AT BEGYNDE MED DA 11 Denne camcorders 2-vejs strømforsyning giver Dem mulighed for at vælge den strømkilde, der passer bedst. Anvend ikke strømforsyningsenheder, som hører til andet udstyr. Opladning af batteripakningen M A POWER/ CHARGE OFF PLAY Afbryder POWER/CHARGE-indikator Beslag for batteri PUSH BATT. Batteripakning Pil TIL AT BEGYNDE MED Øje 1 3 -mærke Til DC bøsning Åbn dækslet. Til stikkontakt i væggen Lysnetadapter (Eksempel: AP-V17E) 1 Sæt afbryderen i stilling OFF. 2 Vend batteripakningen, så pilen peger nedad, og skub batteripakningen let mod monteringsdelen til batteripakningen a. 3 Tryk batteripakningen ned, indtil den låses fast b. 4 Tilslut lysnetadapteren til camcorderen. 5 Tilslut netledningen til lysnetadapteren. (gælder kun AP-V14E) 6 Sæt lysnetadapteren i en vekselstrømsstikkontakt. POWER/CHARGEindikatoren på camcorderen begynder at blinke som indikation af, at opladningen er begyndt. 7 Når POWER/CHARGE-indikatoren slukkes, er opladningen færdig. Tag lysnetadapterens netledning ud af stikkontakten. Tag lysnetadapteren ud af forbindelse med camcorderen. FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

12 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 12 Thursday, November 18, :52 AM 12 DA TIL AT BEGYNDE MED Aftagning af batteripakningen Tryk batteripakningen opad, mens der trykkes på PUSH BATT., for at tage den ud. Batteripakning BN-VF707U* BN-VF714U BN-VF733U * Medfølger Opladetid Cirka 1 timer 30 min. Cirka 2 timer 40 min. Cirka 5 timer 40 min. Det anbefales kun at benytte originale JVC-batterier i camcorderen. Brug af almindelige ikke-jvcbatterier kan beskadige de interne kredsløb. Hvis beskyttelseshætten sidder på batteripakningen, skal den fjernes først. Camcorderen kan ikke anvendes under opladning. Opladning er ikke mulig, hvis der anvendes en forkert type batteripakning. Det er ikke sikkert, at opladeindikatoren POWER/ CHARGE-indikatoren lyser, når batteripakningen oplades for første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug. Tag i dette tilfælde batteripakningen ud af camcorderen, og prøv at oplade igen. Hvis batteridriftstiden stadig er meget kort, efter at en fuld opladning har fundet sted, er batteriet udtjent, og det skal udskiftes. Anskaf et nyt batteri. Eftersom lysnetadapteren behandler elektricitet internt, vil den blive varm under opladningen. Anvend den derfor kun på et godt ventileret sted. Ved at anvende AA-VF7-batteriopladeren (ekstraudstyr) kan De oplade BN-VF707U/ VF714U/VF733U-batteripakningen uden camcorderen. Efter 5 minutter i optage-standby med en kassette isat slukker camcorderen automatisk for strømmen fra lysnetadapteren. I så fald starter opladningen af batteriet, hvis batteriet er sat i camcorderen. Anvendelse af batteripakningen Udfør trin 2 3 under Opladning af batteripakningen. Maksimal kontinuerlig optagetid Batteripakning LCD-monitor til Søger til BN-VF707U* 1 timer 5 min. 1 timer 25 min. BN-VF714U 2 timer 20 min. 3 timer BN-VF733U 5 timer 25 min. 7 timer 5 min. * Medfølger Optagetiden reduceres betydeligt under følgende forhold: Zoom- eller optage-standby-indstilling aktiveres gentagne gange. LCD-monitoren anvendes gentagne gange. Gengivelsestilstand aktiveres gentagne gange. Inden længerevarende anvendelse anbefaler vi, at De holder nok batteripakninger i beredskab til at dække 3 gange den planlagte optagetid. OBS: Sørg for, at der er slukket for camcorderen, før strømkilden tages af. Forsømmelse af dette kan bevirke, at camcorderen ikke fungerer efter hensigten. Databatterisystem De kan kontrollere den resterende batterikapacitet og den tid, der kan indspilles. 1) Sørg for, at batteriet er monteret, og at afbryderknappen er sat i stilling OFF. 2) Åbn LCD-monitoren helt. 3) Tryk på DATA. Statusskærmen for batteriet vises. Skærmen kan vises i søgeren, når LCDmonitoren er lukket. Skærmen vises i 5 sekunder, hvis knappen nedtrykkes og slippes hurtigt, og i 15 sekunder, hvis knappen holdes nede i flere sekunder. Hvis COMMUNICATION ERROR vises i stedet for batteristatusskærmen, selv om De har prøvet at trykket på DATA flere gange, kan der være et problem med batteriet. Kontakt i så fald Deres JVC-forhandler.

13 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 13 Thursday, November 18, :52 AM Brug af lysnetadapteren Udfør trin 4 5 under Opladning af batteripakningen. BEMÆRK: Den medfølgende netledning er forsynet med automatisk spændingsvalg i området 110 V til 240 V. Om batterierne FARE! Forsøg ikke at skille batterierne ad, og udsæt dem ikke for ild eller stærk varme, da det kan medføre brand eller eksplosion. ADVARSEL! Lad ikke batteriet eller dets terminaler komme i berøring med metaller, da dette kan resultere i kortslutning og risiko for brand. Sådan gendannes den præcise visning af indikatoren for batteristrøm. Hvis indikatoren for batteristrøm afviger fra den faktiske driftstid, skal batteriet oplades helt og derefter drænes helt. Denne funktion vender dog muligvis ikke tilbage, hvis batteriet er blevet brugt i lang tid under ekstremt høje/lave temperaturer eller er opladet for mange gange. Betjeningstilstand TIL AT BEGYNDE MED DA 13 For at tænde for camcorderen skal De sætte afbryderen til enhver anden betjeningstilstand end OFF, mens der trykkes på låseknappen på kontakten. MENU/DATA Afbryder Låseknap POWER/ CHARGE Vælg den ønskede betjeningstilstand med afbryderen. Afbryderens position A (Fuldautomatisk optagelse): Giver Dem mulighed for at optage UDEN specialeffekter eller manuelle justeringer. Velegnet til almindelig optagelse. A -indikatoren kommer frem på displayet. M (Manuel optagelse): Giver Dem mulighed for at indstille forskellige optagefunktioner via menuerne. ( s. 22) Prøv denne indstilling, hvis De ønsker flere kreative muligheder end ved Fuldautomatisk optagelse. OFF: Giver Dem mulighed for at slukke for camcorderen. PLAY: Muliggør gengivelse af en optagelse på båndet. Giver Dem mulighed for at angive forskellige gengivefunktioner via menuerne. ( s. 22) M A POWER/CHARGEindikator TIL AT BEGYNDE MED FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE

14 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 14 Thursday, November 18, :52 AM 14 DA TIL AT BEGYNDE MED Power-Linked betjening Når afbryderen er sat til A eller M, kan De også tænde/slukke camcorderen ved at åbne/ lukke LCD-monitoren eller trække søgeren ud eller skubbe den ind. INFORMATION: Følgende forklaringer i manualen antager, at De anvender LCD-monitoren. Hvis De vil anvende søgeren, skal De lukke LCD-monitoren og trække søgeren helt ud. Indstilling af sprog De kan ændre sproget i displayet. ( s. 22, 26, 27) 1 Sæt afbryderen i stilling M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 18) 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på + eller for at vælge n, og tryk på MENU. CAMERA DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge LANGUAGE, og tryk på MENU. 6 Tryk på + eller for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på MENU. 7 Tryk på + eller for at vælge BRETURN, og tryk to gange på MENU. Menu-skærmen forsvinder. CAMERA DI SPLAY BRIGHT ON SCREEN LCD / TV DAT E /TIME AUTO TIM E CODE OFF LANGUAGE ENGLISH AUX MIC ON CLOC K AD J. 17 :30 RETURN CAMERA DISPLAY LANGUAGE ENGLISH ESPAÑOL РУССКИЙ Indstilling af dato/tid Dato og tid optages altid på båndet. De kan vælge, om De vil se denne information under gengivelse. ( s. 22, 27) 1 Udfør trin 1 4 i Indstilling af sprog i venstre spalte. 2 Tryk på + eller for at vælge CLOCK ADJ., og tryk på MENU. Parameteret for Dag fremhæves. 3 Tryk på + eller for at indstille datoen, og tryk på MENU. Gentag dette for at indstille måneden, året, timetallet og minuttallet. 4 Tryk på + eller for at vælge BRETURN, og CAMERA DI SPLAY CLOC K AD J. 17 :30 tryk to gange på MENU. Menu-skærmen forsvinder. Justering af greb 1 Juster velcroremmen. 2 Stik højre hånd ind gennem løkken, og tag fat i grebet. 3 Juster håndremmen i forhold til Deres tommelfinger og fingre, så De ubesværet kan betjene optagestart/stopknappen, afbryderen og motorzoomknappen. Sørg for at fastgøre velcroremmen, hvor stillingen er passende.

15 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 15 Thursday, November 18, :52 AM Justering af søgeren 1 Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud, og juster den manuelt for at opnå det tydeligst mulige billede. 3 Drej diopter-justeringskontrollen, indtil indikatorerne i søgeren er skarpt fokuserede. Eksempel: PAUSE Diopter-justeringskontrol FORSIGTIG: Pas på ikke at få fingrene i klemme, når søgeren skubbes tilbage. TIL AT BEGYNDE MED DA 15 Justering af displayets lysstyrke 1 Sæt afbryderen i + stilling M eller PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 2 Åbn LCD-monitoren helt. ( s. 18) For at justere MENU lysstyrken i søgeren skal De trække søgeren helt ud og indstille PRIORITY til FINDER BRIGHT ( s. 22, 25). 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på + eller for at vælge n, og tryk på MENU. CAMERA DISPLAY-menuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge BRIGHT, og tryk på MENU. Menuskærmen lukker og indikatoren for lysstyrkekontrol vises. 6 Tryk på + eller, indtil den ønskede lysstyrke opnås. 7 Tryk på MENU for at fjerne indikatoren for lysstyrkekontrol fra displayet. Montering på stativ Ved montering af camcorderen på et stativ retter De stativets orienteringstap og skrue ind efter gevindhullet og taphullet på camcorderen. Stram derefter skruen til i urets retning. Nogle stativer er ikke udstyret med tapper. TIL AT BEGYNDE MED

16 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 16 Thursday, November 18, :52 AM 16 DA TIL AT BEGYNDE MED Isætning og udtagning af en kassette Der skal være strøm på camcorderen, for at De kan isætte eller udtage en kassette. Kassetteholder PUSH HERE Hvis kassetteholderen ikke åbner i løbet af et par sekunder, skal De lukke kassetteholderdækslet og prøve igen. Hvis kassetteholderen stadig ikke åbner, skal De slukke for camcorderen og tænde for den igen. Hvis båndet ikke går rigtigt ind, skal De åbne kassetteholderdækslet helt og tage kassetten ud. Vent nogle minutter, og sæt den i igen. Vent et stykke tid, før De åbner kassetteholderdækslet, hvis camcorderen pludseligt er flyttet fra kolde til varme omgivelser. OPEN/EJECT Sørg for, at siden med ruden vender udad. Kassetteholderdæksel Slettegarderingstap 1 Skyd og hold OPEN/EJECT i retning af pilen, og træk derefter kassetteholderdækslet åbent, indtil det låser på plads. Kassetteholderen åbnes automatisk. Rør ikke ved de indvendige dele. 2 Sæt et bånd i, eller tag det ud, og tryk på PUSH HERE for at lukke kassetteholderen. Vær påpasselig med kun at trykke på PUSH HERE -delen, når De lukker kassetteholderen, da der ellers er risiko for, at De får fingrene i klemme i kassetteholderen og derved kommer til skade eller forårsager skade på camcorderen. Når kassetteholderen er lukket, trækkes den automatisk tilbage. Vent, til den er trukket helt tilbage, før De lukker kassetteholderdækslet. Hvis batteripakningens effekt er lav, kan De muligvis ikke lukke kassetteholderdækslet. Brug ikke magt. Skift batteripakningen ud med en, der er fuldt opladet, eller tilslut lysnetadapteren, før De går videre. 3 Luk kassetteholderdækslet godt, indtil det låses fast med et klik. Beskyttelse af værdifulde optagelser Skyd slettegarderingstappen på bagsiden af båndet mod SAVE. Dette forhindrer båndet i at blive slettet. Hvis De senere vil optage på båndet, skal De skyde knappen tilbage mod REC, før båndet sættes i.

17 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE MasterPage: Video_Heading0_Right GR-D240PAL.book Page 17 Thursday, November 18, :52 AM Grundlæggende optagelse BEMÆRK: Før De fortsætter, skal De udføre nedenstående trin: Strømforsyning ( s. 11) Isætning af en kassette ( s. 16) Motorzoomknap Afbryder Låseknap POWER/CHARGE-indikator Resterende tid på båndet VIDEO-OPTAGELSE DA 17 Den omtrentlige resterende tid på båndet vises i displayet. h m angiver, at camcorderen er ved at beregne den resterende tid. Når den resterende tid kommer ned på 2 minutter, begynder indikatoren at blinke. Den tid, det tager at beregne og vise den resterende tid på båndet, og nøjagtigheden af beregningen kan variere alt efter, hvilken type bånd der anvendes. Optagestart/stop-knap 1 Fjern objektivhætten. ( s. 10) 2 Åbn LCD-monitoren helt. 3 Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. POWER/CHARGE-indikatoren lyser, og camcorderen indstilles til optage-standby. PAUSE vises. Hvis De vil optage i LP-tilstand (Long Play), s Tryk på optagestart/stop-knappen for at starte optagelsen. T REC kommer frem på displayet, mens der optages. 5 Tryk på optagestart/stop-knappen igen for at stoppe optagelsen. Camcorderen indstilles igen til optage-standby. Omtrentlig optagetid Bånd Optagehastighed SP LP 30 min. 30 min. 45 min. 60 min. 60 min. 90 min. 80 min. 80 min. 120 min. VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE Hvis optage-standby-funktionen fortsætter i 5 minutter, vil camcorderen automatisk blive afbrudt. Tryk søgeren tilbage, og træk den ud igen, eller luk LCD-monitoren, og åbn den igen for at tænde for camcorderen igen. Hvis der er et blankt afsnit mellem optagelserne på båndet, afbrydes tidskoden, og der kan forekomme fejl, når båndet redigeres. Se Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 19) for, hvordan dette kan undgås. For at koble biblyden fra, s. 22, 25.

18 MasterPage: Left GR-D240PAL_05Video.fm Page 18 Monday, November 22, :51 PM 18 DA VIDEO-OPTAGELSE LCD-monitor og søger Ved brug af LCD-monitoren: Sørg for, at søgeren er skubbet ind. Træk i LCDmonitorens kant, og åbn LCD-monitoren helt. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Ved brug af søgeren: Sørg for, at LCD-monitoren er lukket og låst fast. Træk søgeren helt ud. 180 Zoomning Producer ind/udzoomningseffekt eller en hurtig ændring i billedforstørrelsen. Zoom ind Skyd motorzoomknappen mod T. Zoom ud Skyd motorzoomknappen mod W. Jo længere De skyder motorzoomknappen, desto hurtigere sker zoomningen. Zoom ind (T: Telefoto) 1 xw T 10xW T 20xW T 40xW T 90 Billedet vil ikke komme frem samtidigt i LCDmonitoren og søgeren. Når søgeren trækkes ud, mens LCD-monitoren er åben, kan De vælge, hvilken af de to, der skal bruges. Indstil PRIORITY til den ønskede indstilling på SYSTEM menuen. ( s. 22, 25) Der kan forekomme lyse farveprikker over hele LCD-monitoren eller i søgeren. Dette er dog ikke nogen fejlfunktion. ( s. 39) 10 x W T Zoom ud (W: Bredformat) Digitalt zoomområde 25X (optisk) zoomområde Omtrentligt zoomforhold Fokuseringen kan blive ustabil under zoomning. Indstil i dette tilfælde zoomen, mens camcorderen er i optage-standby, lås fokus ved at anvende den manuelle fokusering ( s. 29), og zoom ind eller ud i optagetilstand. Zoomning er mulig til maks. 800X, eller den kan ændres til 25X forstørrelse med anvendelse af optisk zoomning. ( s. 23) Zoomforstørrelse på over 25X foretages via digital billedbehandling, hvorfor det kaldes digital zoom. Under digital zoom kan billedkvaliteten være forringet. Makrooptagelse (helt ned til cirka 5 cm fra motivet) kan udføres, når motorzoomknappen er skubbet hele vejen til W. Vi henviser også til TELE MACRO i MANUAL-menuen på side 24. Når De optager et motiv tæt ved objektivet, skal De først zoome ud. Hvis der zoomes ind i autofokusindstilling, kan camcorderen zoome ud automatisk afhængigt af afstanden mellem camcorderen og motivet. Dette sker ikke, når TELE MACRO er sat til ON. ( s. 24)

19 MasterPage: Start_Right GR-D240PAL.book Page 19 Thursday, November 18, :52 AM Kreative optagelser I visse situationer kan man opnå mere dramatiske resultater, hvis man anvender anderledes optagevinkler. Hold camcorderen i den ønskede position, og drej LCDmonitoren i den mest bekvemme retning. Monitoren kan dreje 270 (90 nedad og 180 opad). Tidskode Under optagelse indspilles en tidskode på båndet. Denne kode er beregnet på lokalisering af scenerne på båndet under gengivelse. Display Minutter Sekunder Delbilleder* (25 delbilleder 12:34:24 = 1 sekund) * Delbilleder vises ikke under optagelse. Hvis en optagelse starter fra et blankt afsnit, begynder tidskoden at tælle fra 00:00:00 (minutter:sekunder:delbilleder). Hvis en optagelse starter fra slutningen af en tidligere indspillet scene, fortsætter tidskoden fra den sidste tidskode. Hvis et blankt afsnit indspilles et stykke inde på båndet, afbrydes tidskoden. Når optagelsen genoptages, begynder tidskoden igen at tælle op fra 00:00:00. Det betyder, at camcorderen kan indspille de samme tidskoder, som findes i en tidligere optaget scene. For at forhindre dette udføres Optagelse fra et punkt inde på båndet ( s. 19) i de følgende tilfælde; Efter at De har afspillet et indspillet bånd og vil optage igen. Når strømmen afbrydes under en optagelse. Når et bånd tages ud og isættes igen under en optagelse. Når De optager på et delvist indspillet bånd. Når De optager på et blankt afsnit et stykke inde på båndet. Når De vil fortsætte med at optage, og De har åbnet/lukket kassetteholderdækslet. VIDEO-OPTAGELSE DA 19 Tidskoden kan ikke nulstilles. Under hurtig frem- og tilbagespoling skifter tidskode-visningen i ryk. Tidskoden vises kun, når TIME CODE er sat i stilling ON. ( s. 26) Hurtigt gennemsyn Gør det muligt at kontrollere slutningen af den sidste optagelse. 1) Tryk på i optage-standby-indstilling. 2) Båndet spoles nogle sekunder tilbage og afspilles automatisk, hvorefter det afbrydes til optage-standby-indstilling til den næste optagelse. Der kan optræde forvrængning i starten af afspilningen. Dette er normalt. Optagelse fra et punkt inde på båndet 1) Afspil et bånd, eller anvend blanksøgning ( s. 20) for at finde det punkt, hvorfra De vil påbegynde optagelsen, og aktiver derefter stillgengivelse. ( s. 20) 2) Sæt afbryderen i stilling A eller M, mens låseknappen på afbryderen trykkes ind, og begynd derefter at optage. VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE

20 MasterPage: Left GR-D240PAL.book Page 20 Thursday, November 18, :52 AM 20 DA VIDEO-GENGIVELSE Normal gengivelse Højttaler 1 Sæt et bånd i. ( s. 16) 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 3 Tryk på 4/9 for at begynde gengivelsen. 4 Tryk på 8 for at stoppe gengivelsen. Tryk på 3 for at spole båndet tilbage eller på 5 for at spole det frem i stop-indstilling. Kontrol af højttalerlydstyrken Skyd motorzoomknappen (VOL. +/ ) mod + for at skrue op for lyden eller mod for at skrue ned for lyden. Gengivebilledet kan ses i LCD-monitoren, i søgeren eller på et tilsluttet TV. ( s. 21) Hvis stop-indstillingen fortsætter i 5 minutter, når camcorderen strømforsynes fra et batteri, vil camcorderen automatisk blive afbrudt. For at tænde for den igen skal De sætte afbryderen i stilling OFF og derefter i stilling PLAY. Hvis et kabel er sat i S/AV-bøsningen, høres lyden ikke fra højttalerne. Still-gengivelse 5 VOL. +/ 3 Låseknap 4/9 8 MENU Pause under video-gengivelse. 1) Tryk på 4/9 under gengivelsen. 2) Tryk igen på 4/9, når De vil fortsætte gengivelsen. Hvis still-gengivelse fortsætter i mere end 3 minutter, vil camcorderen automatisk blive indstillet til stop. M A Afbryder Shuttle-søgning Gør det muligt at udføre hurtig søgning i en af retningerne under video-gengivelse. 1) Tryk på fremspolingsknappen 5 under gengivelse for at spole frem, eller tryk på 3 for at spole tilbage. 2) Tryk på 4/9, når De vil fortsætte den normale gengivelse. Tryk under gengivelse på 5 eller 3, og hold den inde. Søgningen fortsætter, så længe knappen holdes inde. Når knappen slippes, fortsætter den normale gengivelse. En ubetydelig mosaik-effekt vises på skærmen under shuttle-søgning. Dette er normalt. OBS: Under shuttle-søgning er dele af billedet muligvis ikke klart synligt, især i venstre side af skærmen. Blanksøgning Blanksøgning er en hjælp til at finde ud af, hvor De skal starte optagelse midt på et bånd for at undgå, at tidskoden afbrydes. ( s. 19) 1 Sæt et bånd i. ( s. 16) 2 Sæt afbryderen i stilling PLAY, mens låseknappen på afbryderen holdes nede. 3 Tryk på MENU. Menu-skærmen kommer frem. 4 Tryk på MENU for at vælge t. VIDEOmenuen kommer frem. 5 Tryk på + eller for at vælge BLANK SRCH, og tryk på MENU. Sub-menuen kommer frem. 6 Tryk på + eller for at vælge EXECUTE, og tryk på MENU. BLANK SEARCH indikatoren vises, og camcorderen starter automatisk søgning i baglæns eller forlæns retning og stopper på det sted, der er cirka 3 sekunders bånd før begyndelsen af den detekterede blanke del. Tryk på 8 for at annullere blanksøgningen. Hvis den aktuelle position er i et blankt afsnit før søgningen, søger camcorderen baglæns. Hvis den aktuelle position er i et indspillet afsnit, søger camcorderen fremad. Hvis starten eller slutningen af båndet nås under blanksøgning, stopper camcorderen automatisk. Et blankt afsnit på mindre end 5 sekunders bånd bliver muligvis ikke fundet.

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET

MULTIMEDIALE DVD DOTATA DI PANNELLO DI CONTROLLO A SFIORAMENTO DA 7 7 POLLICI DVD MULTIMEDIA STATION MET Owner s manual & Installation manual Mode d emploi et manuel d installation Benutzerhandbuch & Installationshandbuch Manuale dell utente e manuale di installazione Gebruikershandleiding en installatiehandleiding

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai

DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai DVD-Spelare DVD Afspiller DV-757Ai Bruksanvisning Brugsanvisning FORSIGTIG: STANDBY/ON-AFBRYDEREN ER KUN TILSLUTTET SEKUNDÆRT OG AFBRYDERDERFOR IKKE STRØMMEN FRA ENHEDEN I STANDBY-TILSTAND. ENHEDEN BØRDERFOR

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer...

Indhold DANSK. 3. Justering af indstillingerne i skærmmenuen (OSD)...15. 4. Fejlfinding...22 5. Understøtter timing...23 6. Specifikationer... Indhold Lovmæssig information...2 Beskrivelse af advarselssymboler...2 Sikkerhedsbemærkninger...2 Indledning...4 Garanti og service / reparation...4 Rengøring...4 1. Kom godt i gang...5 Pakkens indhold...5

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató

User guide. Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба Návod k obsluze Használati útmutató User guide Bedienungsanleitung Instrucciones de uso Guide de l utilisateur du téléviseur Guida utente Instrukcja obsługi Guia do usuário Korisnički priručnik Navodila za uporabo Ръководство за употреба

Læs mere

OVERSIGT. Hovedapparat

OVERSIGT. Hovedapparat OVERSIGT Hovedapparat Forside 1. Blå LED-lampe for standbytilstand 2. Disk-skuffe 3. PLAY: Afspilning 4. OPEN/CLOSE: Åbn og luk diskskuffen 5. STANDBY: Tænd fra standbytilstand, og skift tilbage til standbytilstand

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293

Din brugermanual SAMSUNG SHR-6042P http://da.yourpdfguides.com/dref/2596293 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual

LCX-15MT & LCX-16CT. Dansk Manual LCX-15MT & LCX-16CT Dansk Manual 1 Indhold Specifikationer 3 Tilbehør 3 Transducere 4 Installering 4 Tilslutning af ekstraudstyr 6 MMC hukommelseskort 7 Tastaturet 7 Betjening af ekkoloddet Sider/pages

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere