MØDETIDSPUNKT :00-16:00 MØDESTED. LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT 09-03-2015 14:00-16:00 MØDESTED. LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager"

Transkript

1 DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT :00-16:00 MØDESTED LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø Side 1 af 29

2 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst V/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden 2. Beslutningssag - Godkendelse af tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst 3. Beslutningssag - Drøftelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi forud for høring i Danmarks Vækstråd 4. Orienteringssag - Greater Copenhagen-samarbejdet og nye initiativer 5. Beslutningssag - Godkendelse af plan for udmøntning af Vækstpartnerskabsaftale Beslutningssag - Bevillinger 7. Beslutningssag - Samarbejde med Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR) 8. Orienteringssag - Gapanalyse af finansieringsinstrumenter 9. Formandsmeddelelser 10. Bordet rundt 11. Eventuelt Side 2 af 29

3 1. VELKOMST V/ SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN, FORMAND FOR VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Sophie Hæstorp Andersen byder velkommen til Vækstforum Hovedstadens 1. ordinære møde i Side 3 af 29

4 2. BESLUTNINGSSAG - GODKENDELSE AF TEMATISERET ANSØGNINGSRUNDE FOR SUND VÆKST BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum besluttede den 25. juni 2014 at gennemføre forsøg med tematiserede ansøgningsrunder. Det første tema var grøn omstilling, hvor der netop har været ansøgningsfrist. Med denne sag introduceres næste tema, som er sund vækst. Strukturfondsmidler vil kunne medfinansiere en del initiativer under indsatsområdet sund vækst i den ny regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Der vil især være tale om initiativer, som retter sig mod vækst i små og mellemstore virksomheder (SMV er) samt iværksætteri, inklusion og uddannelsestiltag. Denne sag omfatter oplæg til drøftelse af proces og indhold for ansøgningsrunden. Som inspiration til Vækstforum Hovedstadens drøftelse er Jørgen Bardenfleth, formand for Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og Ida Sofie Jensen, direktør i Lægemiddelindustriforeningen (LIF), inviteret til at tale om sund vækst ud fra hver deres perspektiv. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum drøfter regionens udfordringer og potentialer for vækst på sundheds- og velfærdsområdet godkender oplægget til tematiseret ansøgningsrunde, herunder at ansøgningsfristen fastlægges til 2. november 2015 reserverer op til 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler fra budget 2016 til medfinansiering af projekter, som bidrager til sund vækst POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Sundhedsområdet er et centralt element i både den nuværende og kommende vision og strategi for Region Hovedstaden. En tematiseret ansøgningsrunde for sund vækst er således strategisk forankret i både den nuværende og nye strategi for erhvervsudvikling. Det globale marked for sundheds- og velfærdsløsninger er i hastig vækst som følge af aldrende befolkninger, flere borgere med kroniske sygdomme og livstilssygdomme samt øgede forventninger til behandling og pleje. Fremtidens sundhedsvæsen er stærkt udfordret af den internationale konkurrence og et stort udgiftspres på den offentlige sektor. Der er derfor en væsentlig efterspørgsel efter nye løsninger på globalt plan. Greater Copenhagen har et strategisk godt udgangspunkt for, at denne udvikling bliver udnyttet til gavn for vækst og jobskabelse som vækstmotor for hele Danmark, samtidig med, at Greater Copenhagen udvikles til et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesrige metropoler i Europa i de kommende år. Sund vækst indgår i Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og udgør et af de fire strategiske væksttemaer i den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Strategiernes fokus handler om at realisere vækstmuligheder hos private virksomheder og gevinster for offentlige institutioner gennem et tættere og fokuseret samarbejde mellem offentlige institutioner og private leverandører om at udvikle, implementere og skalere innovative produkter og løsninger. Sund vækst strækker sig lige fra etablering af nye arbejdsgange og velfærdsteknologi til test og udvikling af nye lægemidler. Formålet med sund vækst er skabe vækst og arbejdspladser i Greater Copenhagen samt derved at sikre høj livskvalitet og optimale løsninger for borgere og patienter i sundhedsvæsenet. De nye løsninger udvikles f.eks. i tætte triple helix samarbejder mellem erhvervsliv, videninstitutioner og offentlige parter. Side 4 af 29

5 Hovedstadsregionen har allerede en strategisk styrkeposition inden for sund vækst og særligt inden for biotek, lægemidler og medico-teknisk udstyr. Der er en stærk tradition inden for offentlig-privat samarbejde, og både hospitaler og kommuner har unik viden om patienters og borgeres behov, som er værdifuld for virksomheder, der udvikler nye løsninger og produkter. Samtidig forskes der for mere end 2 mia. kr. om året på regionens hospitaler og 80 pct. af Danmarks virksomheder inden for sundheds- og velfærdsteknologi er placeret i hovedstadsregionen. Region Hovedstaden har indgået mere end 600 samarbejdsaftaler med virksomheder om forskning, innovation og kliniske forsøg og står årligt for patentansøgninger. I konkurrencen mellem metropolregioner spiller tilstedeværelse af ekspansive videnmiljøer en helt afgørende rolle. Greater Copenhagen er i dag hjemsted for en international erhvervsklynge med pharma-, biotek- og medicovirksomheder i global topklasse. Men den internationale konkurrence er hård. Derfor igangsætter Region Hovedstaden sammen med andre parter et ambitiøst og fokuseret samarbejde, som skal skabe sund vækst, nye jobs og etablere nye virksomheder. Det skal bidrage til at synliggøre regionen som en vidensregion. Det strategiske sigte er, som nævnt i ReVUS en, at udvikle Copenhagen Science Region som internationalt knudepunkt indenfor sund vækst. Målet er, at førende forskere, virksomheder og topuniversiteter som for eksempel Harvard, Stanford, Massachusetts Institute of Technology og gerne en videntung institution fra Kina etablerer sig og investerer i samarbejder inden Samarbejdets omdrejningspunkter er blandt andet nye typer af uddannelser til sundhedsmedarbejdere og sundhedsentreprenører, offentligt-privat innovation inden for nye sundhedsteknologier, udvikling af regionen som naturligt centrum for nye videntunge sundhedsiværksættere og særligt at drage maksimal fordel af European Spallation Source (ESS) og Max IV som magnet for forskning og innovation i nye materialer. Under sund vækst-initiativer er der i Hovedstadsregionen etableret en ny sundheds- og velfærdsteknologisk klynge, Copenhagen Healthtech Cluster (CHC). Formålet med klyngen er at gøre Greater Copenhagen til et globalt centrum for ny sundheds- og velfærdsteknologi. Med CHC vil Copenhagen Capacity, Region Hovedstaden og Københavns Kommune sammen med virksomheder, videninstitutioner og andre offentlige parter udvikle innovative løsninger med et globalt markedspotentiale. Klyngens fokus er på løsninger, der fremmer test, innovative indkøb, implementering, skalering, eksport og internationale investeringer. Ansøgningsfristen for sund vækst flyttes fra den oprindeligt planlagte 24. august til den 2. november - dels for at give ansøgere ordentlig tid i ansøgningsfasen, dels fordi den endelig godkendelse således først falder i 2016, og dermed ikke belaster budget 2015, hvor der allerede er et stort træk på de regionale erhvervsudviklingsmidler. Se i øvrigt oversigt over ansøgningsfrister og økonomi i mødesag 5 om bevillinger. Sekretariatet vurderer, at et ambitiøst niveau for denne tematiserede ansøgningsrunde for sund vækst vil være disponering af op til i alt 40 mio. kr. fra strukturfondene. Herudover lægges op til, at der reserveres 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der reserveres 15 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til medfinansiering af strukturfondsansøgninger vedrørende sund vækst". Midlerne tages fra budget 2016 til regional erhvervsudvikling, hvor der er afsat i alt 50 mio. kr. KOMMUNIKATION Der igangsættes en informationsindsats, der via egne og eksterne kanaler informerer relevante målgrupper om den tematiserede ansøgnignsrunde. Indsatsen indbefatter bl.a. presse, web, trykt materiale, sociale medier og arrangementer. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj Side 5 af 29

6 JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Bilag Temarunde Sund Vækst, eksempler og mulige aktører Side 6 af 29

7 3. BESLUTNINGSSAG - DRØFTELSE AF DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FORUD FOR HØRING I DANMARKS VÆKSTRÅD BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), der redegør for den fremtidige udvikling for regionen og for de initiativer, der vil blive igangsat for at følge op på strategien. Administrationen har udarbejdet et udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS), som forelægges til drøftelse forud for den lovpligtige høring i Danmarks Vækstråd den 12. marts (Link til: ReVUS - Version til høring i Danmarks Vækstråd). Udarbejdelse af handlingsplan med nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer vil ske i foråret Vækstforum vil på sit møde 20. maj blive orienteret om den version af ReVUS, som sendes i høring. Efter den lovpligtige høringsperiode og på baggrund af indkomne høringssvar vil Vækstforum skulle godkende ReVUS endeligt på sit møde den 23. september Vækstforum har bidraget til de vækstrettede dele af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. På Vækstforums møde vil regionsdirektør Hjalte Aaberg præsentere indhold af ReVUS og svare på afklarende spørgsmål. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum drøfter udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som forelægges Danmarks Vækstråd den 12. marts. godkender Vækstforums engagement i de foreslåede dialogaktiviteter, herunder rolle som medafsender til vækstarrangementet POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Baggrund Udkastet til den regionale vækst- og udviklingsstrategi bygger på analyser af regionens erhvervsmæssige styrkepositioner og udfordringer samt et diskussionsoplæg, der har været drøftet på dialogmøder med virksomheder, universiteter, interesseorganisationer m.fl. Desuden er der afholdt ReVUS-seminar med Vækstforum den 25. juni 2014 og møder med flere af regionens kommuner. Formålet med den omfattende dialogproces er at skabe grundlag for, at ReVUS samler kommuner, universiteter og virksomheder om fælles målsætninger for hele regionen, som der er bredt ejerskab til, samt at der igangsættes fælles større satsninger. Politisk proces Udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi bliver behandlet i erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget den 20. januar Derefter behandler forretningsudvalget udkastet, og den 3. februar drøftes det i regionsrådet. Herefter justeres udkastet på baggrund af drøftelserne, hvorefter det sendes til høring i Danmarks Vækstråd, som behandler udkastet den 12. marts Vækstforum afgiver bemærkninger til formanden den 9. marts 2015, således at formanden har mulighed for at tage Vækstforums bemærkninger med til høringen i Danmarks Vækstråd. Administrantionen afsender udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi til Danmarks Vækstråd ultimo februar 2015, senest 14 dage før mødet den 12. marts Datoer for behandling af udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi frem mod endelig godkendelse fremgår af bilag 3. Udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi Det foreslås, at Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi (bilag 1) bliver en kort og Side 7 af 29

8 fokuseret strategi, der samler kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter om fælles politiske mål og fælles indsatser. Med udgangspunkt i regionens styrkepositioner og udfordringer i forhold til vækst og udvikling, er der udvalgt fire strategiske temaer og to rammevilkår, der fokuserer på regionens erhvervs- og udviklingsarbejde i de kommende år. Ved at sætte ind på disse områder, bidrages der til at nå målsætningerne om at udvikle ekspansive vidensmiljøer, en grøn og innovativ metropol samt stærk infrastruktur. Dermed sikres de bedste betingelser for at skabe en attraktiv metropol med høj vækst og livskvalitet. De to rammevilkår er: Effektiv og bæredygtig mobilitet Kompetent arbejdskraft og internationalisering De fire væksttemaer er: Sund vækst Grøn vækst Kreativ vækst Smart vækst Hvert tema indeholder forslag til konkrete initiativer, der bidrager til udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Regionsrådet har med budget 2015 afsat 40 mio. kr. om året over de næste fire år til udmøntning af ReVUS. Nogle initiativer igangsættes umiddelbart efter vedtagelsen af strategien i september 2015, mens andre kræver mere forarbejde og vil kunne igangsættes inden for få år. Initiativerne er udvalgt med udgangspunkt i målsætningerne inden for hvert tema. Det er ambitionen, at strategien udmøntes gennem store fælles markante satsninger, der skaber effekt på vækst og udvikling i hovedstadsregionen. Udover de 40 mio. kr. har regionsrådet afsat 50 mio. kr. erhvervsudviklingsmidler til udmøntning af de erhvervsrettede dele af ReVUS efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum indstiller også EU's strukturfondsmidler til udmøntning af de erhvervsrettede dele af ReVUS; dog er strukturfondsmidlerne også underlagt rammer med prioriteter fra EU. Ud over den forelagte strategi (bilag 1: ReVUS - Version til høring i Danmarks Vækstråd), vil der blive udarbejdet en handlingsplan med nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer i foråret Bilag 2 viser et eksempel på en beskrivelse af et initiativ. Tæt samarbejde om implementering Det er et fundament for udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi, at den samler kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter omkring fælles politiske mål. Strategien skal imødekomme de udfordringer og behov, som aktørerne i regionen vurderer som afgørende for hovedstadsregionens vækst og udvikling. Derfor har administrationen gennemført en række dialogmøder med kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter (bilag 4) foruden drøftelser i Vækstforum Hovedstaden, erhvervs- og vækstudvalget, miljø- og trafikudvalget, foretningsudvalget, regionsrådet, Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) samt kommunaldirektørerne for alle 29 kommuner, Klimapolitisk Forum, Administrativt Klimaforum og embedsmandsudvalget for vækst, uddannelse og beskæftigelse under KKR i løbet af Tilbagemeldinger fra kommuner, virksomheder, organisationer og universiteter viser opbakning til en fælles, fokuseret og ambitiøs strategi for regionens udvikling, samt opbakning til at fokusere på regionens styrkepositioner på sund, grøn, kreativ og smart vækst. Der er et stort ønske om færre, men større fælles og mere fokuserede satsninger inden for centrale regionale udfordringer, som parterne kan samles om. Den videre proces Arbejdet med den regionale vækst- og udviklingsstrategi er inddelt i tre faser, som fremgår af bilag 4: Fase 1: Udarbejdelse og drøftelse af diskussionsoplæg (august-september 2014) Fase 2: Udarbejdelse og drøftelse af første udkast til ReVUS (oktober 2014-marts 2015) Fase 3: Godkendelse og høring af endeligt forslag til ReVUS (marts-september 2015) Side 8 af 29

9 Fase 2 dækker oktober til marts Udkast til ReVUS er godkendt i erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget den 20. januar 2015 og af regionsrådet den 3. februar Den 9. marts 2015 kommenterer Vækstforum udkastet til ReVUS. Vækstforums arbejdsgruppe har forud haft mulighed for at afgive kommentarer, som Regionsråds-formanden kan tage med til høringen i Danmarks Vækstråd den 12. marts På baggrund af høringssvaret fra Danmarks Vækstråd udarbejdes en tilrettet version af ReVUS, som godkendes af regionsrådsformanden forud for den offentlige høring 27. april til 19. juni Forud for høringen i Danmarks Vækstråd kan der blive behov for, at administrationen laver mindre redaktionelle rettelser i strategien i samspil med regionsrådsformanden. Fase 3 dækker marts til september I den offentlige høringsfase, som forventes at vare fra 27. april til 19. juni 2015, er den regionale vækst- og udviklingsstrategi offentligt tilgængelig, og det vil være muligt at indgå i dialog med interessenter om strategien. Efter den offentlige høring indarbejdes høringssvarene i ReVUS, hvorefter den forelægges til godkendelse hos erhvervs- og vækstudvalget samt miljø- og trafikudvalget i september, forretningsudvalget den 15. september 2015, regionsrådet den 22. september 2015 og Vækstforum den 23. september Dialogarrangementer i forbindelse med den offentlige høring og lancering af ReVUS Erhvervs- og vækstudvalget har bedt om, at der planlægges dialogaktiviteter i forbindelse med den offentlige høring af ReVUS fra 27. april til 19. juni På mødet i erhvervs- og vækstudvalget den 2. december 2014 blev det præciseret, at målgruppen for ReVUS primært er kommuner, universiteter og virksomheder. Der vil blive udarbejdet en pixi-udgave, som er målrettet borgerne. Administrationen foreslår, at der arrangeres to events med udgangspunkt i vækst og livskvalitet i offentlighedsperioden, hvor udvalgene får mulighed for at komme i dialog med interessenter. Vækstarrangementet foreslås at have fokus på kommuner, universiteter og virksomheder, mens arrangementet om livskvalitet foreslås en borgerrettet vinkel. Der lægges op til, at Vækstforum får en rolle som medafsender af vækstarrangementet. Dialogaktiviteterne skal sikre en politisk platform for drøftelse af regionens visioner på det regionale udviklingsområde samt øget kendskab til regionens indsats inden for vækst og udvikling hos borgerne. Tidligere erfaringer har vist, at den mest givtige debat skabes gennem tematiserede drøftelser om konkrete udfordringer og initiativer ved event-prægede arrangementer. Endvidere har der tidligere været gode erfaringer med lanceringskonferencer. Der planlægges derfor en lanceringskonference i forbindelse med vedtagelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi i september Der lægges op til, at Vækstforums medlemmer og baglande inviteres til at deltage i lanceringskonferencen. Administrationen foreslår derfor, at der afholdes to større dialogarrangementer i offentlighedsperioden og en lanceringskonference i forbindelse med vedtagelsen af ReVUS. Administrationen vil arbejde videre med et oplæg til dialogmøder og lanceringsarrangementer, som vil blive præsenteret for erhvervs- og vækstudvalget den 24. marts Link: ReVUS - Version til høring i Danmarks Vækstråd ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 9 af 29

10 BILAGSFORTEGNELSE 1. Forslag til regional vækst og udviklingsstrategi, enkeltsidet 2. Eksempel på beskrivelse af initiativ til handlingsplan 3. ReVUS tidslinje 4. Baggrund og politisk proces 5. Dialog og tilblivelse af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Side 10 af 29

11 4. ORIENTERINGSSAG - GREATER COPENHAGEN-SAMARBEJDET OG NYE INITIATIVER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum Hovedstaden er rådgivende organ for Greater Copenhagen-samarbejdet for at sikre en tæt kobling til virksomheder, organisationer og universiteter. Det er derfor aftalt, at der løbende afrapporteres på nye tiltag i samarbejdet. Greater Copenhagens bestyrelse vedtog den 4. februar at igangsætte fem nye initiativer i Vækstforum Hovedstaden opfordres til at drøfte, hvilke initiativer der er særligt vigtige for hovedstadsregionen i forhold til at skabe en højere vækst og flere arbejdspladser. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager orienteringen om nye tiltag til efterretning drøfter, hvilke initiativer, der er særligt vigtige for hovedstadsregionen POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Status på Greater Copenhagen-samarbejdet Greater Copenhagen-samarbejdet er godt forankret på den danske side, og der arbejdes på at få Skåne integreret i arbejdet. Skånsk indtræden er afgørende, hvis vi skal indfri visionen om et samlet Greater Copenhagen med 3,8 mio. indbyggere. Den 22. juni planlægges et politisk topmøde til afholdelse i Skåne. Det skal sikre opbakning hos de skånske kommuner til en fælles erhvervsindsats, der skal skabe højere vækst og flere arbejdspladser i hele metropolregionen. Fælles møde mellem Greater Copenhagen og de tre østdanske vækstfora samt det skånske Forsknings- og innovationsråd (FIRS) De tre vækstfora fra Hovedstaden, Sjælland og Bornholm samt det skånske forsknings- og innovationsråd (FIRS) mødtes med Greater Copenhagens bestyrelse den 4. februar. På mødet fremlagde de tre vækstfora og FIRS deres vækststrategier. Efterfølgende var der en drøftelse af samspillet med Greater Copenhagen. Der var opbakning til Greater Copenhagen og til de initiativer, der er igangsat. Der var opbakning til, at man fra politisk hold samler kræfterne, og det blev understreget, at virksomheder og universiteter gerne vil inddrages i det videre arbejde. Status på Greater Copenhagens initiativer Greater Copenhagens bestyrelse vedtog i 2014 igangsættelsen af otte initiativer: Et fælles trafikcharter, der indeholder en fælles trafikpolitisk prioritering Et fælles Greater Copenhagen-opslag til brug i de to regioners ReVUS og i kommuneplanerne. International House - fælles borgerservice for udlændinge (Operatør: Københavns Kommune) En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele regionen. (Operatør: Copenhagen Capacity) Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer. (Operatør: Copenhagen Capacity) Et fælles fødevareinitiativ Et fælles turismeinitiativ En fælles brandstrategi under navnet Greater Copenhagen. (Operatør: Copenhagen Capacity) Trafikcharteret og det fælles opslag er udarbejdet, og opslaget findes nu i udkastet til Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsplan (ReVUS). Desuden er International House gået i drift. Investorportalen er klar til lancering på den store europæiske investorkonference, MIPIM, i Cannes i marts. Modtageapparatet er i en pilotfase, hvor udvalgte kommuner fra hele Østdanmark deltager. Side 11 af 29

12 Fødevare- og turismeinitiativet udvikles fortsat. Til at udvikle og implementere brandet "Greater Copenhagen" er Copenhagen Capacity valgt som operatør. Copenhagen Capacity skal sikre, at alle de østdanske kommuner og regioner går positivt ind i arbejdet med at brande Greater Copenhagen internationalt. I slutningen af februar lanceres en Greater Copenhagen-hjemmeside henvendt til kommunerne, og Copenhagen Capacity vil i den kommende periode tage rundt til kommunerne og afholde workshops. Formålet er at informere om brandet, at hjælpe kommunerne i gang og at udarbejde en kernefortælling om regionen i samarbejde med kommunerne. Et sammenhængende erhvervsfremmesystem Det østdanske erhvervsfremmesystem er en krumtap i ambitionen om at skabe højere vækst og flere arbejdspladser. Analysebureauet IRIS Group har for Greater Copenhagen udarbejdet en rapport, der konkluderer, at der i de to danske regioner er mere end 120 erhvervsfremmeaktører, som arbejder alt for ukoordineret. Rapporten viste bl.a.: At der blandt aktørerene primært er fokus på iværksætterområdet og et overlap mellem aktører og aktiviteter. At der er mange klyngeorganisationer - 12 store og små organisationer alene på det grønne område. At der er stor variation i kvaliteten af kommunernes erhvervsservice. At der er et "hul" i systemet i forhold til at støtte vækst og jobskabelse i etablerede små og mellemstore virksomheder. Greater Copenhagens bestyrelse har vedtaget seks principper for dannelsen af et sammenhængende erhvervsfremmesystem, som bl.a. peger på behovet for færre, stærkere, fokuserede og koordinerede aktører. Der er desuden udarbejdet en eksekveringsplan, som skal sikre, at principperne føres ud i livet. Eksekveringsplanen er vedlagt i bilag. Nye initiativer i Greater Copenhagen i 2015 Bestyrelsen besluttede den 4. februar 2015 at igangsætte fem nye strategiske initiativer, som skal være med til at ændre den erhvervspolitiske infrastruktur i Greater Copenhagen og styrke samarbejdet mellem parterne. De fem initiativer er: ESS og MaxIV To af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, neutronstråleanlægget ESS og røntgensynkrotronen MAX IV, er ved at blive bygget i Lund. Initiativet har til formål at gøre anlæggene til en løftestang for forskning og udvikling i danske forskningsinstitutioner og i danske virksomheder og placere metropolen i en global førerposition inden for nye materiale- og bioteknologiske løsninger. Det anslås, at der alene for hovedstadsregionen er et vækstpotentiale på kr. 3 mia. pr. år. Internationalisering af SMV'er Produktivitetskommissionen konkluderer, at internationalisering er blandt de vigtigste drivkræfter for vækst i den private sektor. Men i mange virksomheder strander internationaliseringen på dårlig forberedelse, for lidt viden og for få ressourcer. Initiativet skal udvikle og kvalificere virksomhedernes internationale vækstplaner og efterfølgende eksekvering gennem et internationaliseringsprogram, der møder virksomhederne, hvor de er. Sund vækst Greater Copenhagens styrkeposition inden for sund vækst udfordres af, at andre storbymetropoler satser store summer på innovation og tiltrækning af talenter og virksomheder på området. Greater Copenhagen er desuden udfordret på evnen til at omsætte viden til løsninger, der kan kommercialiseres, fordi der mangler et samspil mellem det offentlige, videninstitutioner og virksomheder. Initiativet skal skabe løsninger til sundhedsvæsenet, der giver mere eksport og flere arbejdspladser og investeringer i Greater Copenhagen. Grøn vækst og ressourceeffektivitet Greater Copenhagen har en styrkeposition inden for grøn vækst. Det skal udnyttes til at øge Side 12 af 29

13 internationaliseringen af virksomheder i Greater Copenhagen og dermed øge eksport og skabe nye arbejdspladser. Initiativet skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne via øget ressourceeffektivitet og fastholde regionens styrkepositionen inden for cleantechprodukter og udvikling af grøn teknologi. Lysets metropol Markedet for nye lystyper, intelligent belysning og andre smart city-løsninger revolutioneres i disse år. Vækst- og jobmulighederne antages at være store. Men det er også et vanskeligt marked, fordi teknologien udvikler sig hurtigt, og fordi der er et underskud af kompetencer hos indkøberne. Det hindrer indløsning af erhvervspotentiale og udbredelse af bedre smart city-løsninger. Initiativet skal etablere Greater Copenhagen som det sted, hvor internationale investorer kan se de nyeste løsninger inden for smart city-teknologier i praksis og dermed investerer i innovation af de bedste løsninger. De nye initiativer foldes ud i bilag 2. Det videre arbejde med de nye initiativer Bestyrelsen vedtog, at der arbejdes videre med ESS og MaxIV allerede nu, mens de øvrige initiativer skal kvalificeres yderligere med klare effektmål. Desuden ønsker bestyrelsen, at der tages stilling til, hvordan initiativerne kan inddrage en bredere aktørkreds, der dækker hele Greater Copenhagen. Vækstforum Hovedstaden opfordres til at drøfte, hvilke initiativer Vækstforum vurderer særligt vigtige for hovedstadsregionen i forhold til at forfølge målsætningen om at skabe højere vækst og flere arbejdspladser. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Greater Copenhagen-styregruppens eksekveringsplan 2. Nye strategiske initiativer i Greater Copenhagen-samarbejdet Side 13 af 29

14 5. BESLUTNINGSSAG - GODKENDELSE AF PLAN FOR UDMØNTNING AF VÆKSTPARTNERSKABSAFTALE 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Formandsskabet for Vækstforum og regeringen har den 16. december 2014 indgået Vækstpartnerskabsaftale for 2015 og er blevet enige om en række fælles initiativer, som skal rulles ud i løbet af INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager den indgående vækstpartnerskabsaftale til efterretning, jf. bilag 1 (Regionalt vækstpartnerskab mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen). godkender ansvarsfordeling mellem regeringen og Vækstforum Hovedstaden, jf. bilag 2 godkender opstart af arbejdet med Team Vækst Danmark og igangsætning af udbud i samarbejde med Erhvervsstyrelsen og de øvrige regioner med henblik på, at der udarbejdes en konkret ansøgning til behandling på et af Vækstforums møder i andet halvår 2015, jf. bilag 3 POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Den 16. december forhandlede Vækstforums formandsskab med regeringen om aftaletekst med konkrete initiativer, som nu indgår i den fælles vækstpartnerskabsaftale for Aftalen er ambitiøs og ligger i god forlængelse af tankerne bag ReVUS og Greater Copenhagen-samarbejdet. Link til vækstpartnerskabsaftale: Regionalt vækstpartnerskab mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen. For at sikre gode muligheder for opfølgning har regeringen og vækstforumsekretariatet udarbejdet en initiativoversigt med forslag til ansvarsfordeling (bilag 2). Der er udpeget 'lead-partnere' for hvert af initiativerne og således igangsættes nogle initiativer af regeringen, nogle af Vækstforum Hovedstaden og andre igen af de øvrige regioners vækstfora. Der skal nu opstilles milepæle for initiativerne med frister for, hvornår de i løbet af 2015 vil kunne præsenteres for Vækstforum. I første omgang præsenteres nedenfor opstart af arbejdet med initiativet 'Team Vækst Danmark' - et fælles program for vækstvirksomheder (bilag 3). Initiativet forventes endelig behandlet på et af Vækstforums møder i andet halvår 2015 på baggrund af en konkret ansøgning. "Team Vækst Danmark" Team Vækst Danmark skal etableres som et fælles program for vækstvirksomheder for at fremme tættere samarbejde mellem succesfulde iværksættere, erfarne erhvervsfolk og det danske iværksættermiljø. Op til 150 vækstvirksomheder skal fra kunne komme igennem et intensivt sparrings- og uddannelsesforløb. Initiativet er med i alle regioners vækstpartnerskaber og initiativet planlægges gennemført i i samarbejde mellem regioner og staten. De øvrige regioner behandler lignende sager i deres vækstfora i 1. kvartal På baggrund heraf kan der i givet fald igangsættes fælles udbud og sagsbehandling af konkrete ansøgninger indkommet til en af ansøgningsfristerne med henblik på behandling på et af Vækstforums møder i Samlet set forventer regionerne, at Team Vækst Danmark kan skabe mindst 500 arbejdspladser over en femårsperiode. Heraf i Region Hovedstaden. Vækstforumsekretariatet vurderer dog, at dette ambitionsniveau er utilstrækkeligt og vil gå i dialog med de øvrige regioner om dette. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Side 14 af 29

15 KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER og BILAGSFORTEGNELSE 1. Regionalt vækstpartnerskab mellem Vækstforum Hovedstaden og regeringen 2. Opfølgning på vækstpartnerskaber for Sagsfremstilling til Vækstforum Team Vækst Danmark Side 15 af 29

16 6. BESLUTNINGSSAG - BEVILLINGER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum har på mødet den 25. juni 2014 besluttet, at der gennemføres 3-4 ansøgningsrunder om året, hvor 1-2 er tematiserede, jf. nedenfor hvor de konkrete ansøgningsfrister er optilllet i tabel. Ansøgningsfristerne er justerede i forhold til tidligere annonceret bl.a. for at give god tid til ansøgere under temaet sund vækst, jævnfør mødesag 2. Dato 8. dec Ansøgningsrunde Ikke tematiseret 2. mar juni 2015 Tematiseret: Flyttes til Grøn 24. august Vækst 24. aug Ikke tematiseret 2. nov Tematiseret: Sund Vækst Vækstforumsekretariatet har til ansøgningsfristen 8. december 2014 modtaget i alt 8 ansøgninger, heraf 7 strukturfondsansøgninger og 1 ansøgning udelukkende om erhvervsudviklingsmidler. I dialog med sekretariatet har én ansøger trukket sig. Bevillingssagerne vedrører den nye strukturfondsperiode , hvor der i alt er afsat 342 mio. kr. Bevillingerne vedrørende erhvervsudviklingsmidlerne tages fra budget Det regionale strategiske grundlag for godkendelse af ansøgningerne er den eksisterende strategi "Hovedstaden Nordeuropas grønne, innovative vækstmotor indtil den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) bliver godkendt i INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum For strukturfondsmidler Vedrørende projekt Vækst gennem udenlandske højtuddannede Ansøger: Copenhagen Capacity indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 14,507 mio. kr. af EU's socialfondsmidler Vedrørende projekt Fremtidens Maritime Håndværker Ansøger: Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,518 mio. kr. af EU's socialfondsmidler indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 3,396 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015 Vedrørende projekt Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV'er Ansøger: Væksthus Hovedstaden indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 9,156 mio. kr. af EU's socialfondsmidler indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2,770 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for 2015 bemyndigerer sekretariatet til at godkende et tilpasset projektforslag til indsendelse til Erhvervsstyrelsen, hvori det ansøgte beløb og projektperioden er reduceret med 50 pct. Vedrørende projekt Vækst gennem internationalisering af SMV'er Ansøger: Væksthus Hovedstaden indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges 7,700 mio. kr. af EU's Regionalfondsmidler indstiller til Regionsrådet, at der bevilges 2,310 mio. kr. af erhvervsudviklingsmidlerne for Beløbet er nedjusteret i forhold til det ansøgt 3,080 mio. kr., da den ansøgte medfinansiering udgjorde en relativ stor andel af de samlede budget. Side 16 af 29

17 bemyndigerer sekretariatet til at godkende et tilpasset projektforslag til indsendelse til Erhvervsstyrelsen, hvori projektets finansiering er i overensstemmelse med ovenstående Vedrørende projekt Jobværkstedet - nyankomne flygtninge Ansøger: Hillerød Sprogcenter giver afslag på ansøgningen Vedrørende projekt Baristeriet Ansøger: Vikon A/S giver afslag på ansøgningen For erhvervsudviklingsmidler Vedrørende projekt ISCC - International Student City of Copenhagen giver afslag på ansøgningen POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Den indledende proces ved behandling af ansøgninger er således, at projektansøgninger ved ansøgningsfristens udløb sendes til Vækstforums sekretariat, som herefter foretager den første screening og dialog med ansøgerne. Projekter der opfylder formalia og som falder ind under de relevante indsatsområder under strukturfondene og den gældende erhvervsudviklingsstrategi forelægges Rådgivningsgruppen til drøftelse. Rådgivningsgruppen er med til at vurdere ansøgningerne, men har alene en rådgivende funktion i forhold til sekretariatet. Det er sekretariatet, der udarbejder de endelige indstillinger til Vækstforum. Af de 7 ansøgninger til behandling indstiller sekretariatet 4 ansøgninger til tilsagn og 3 indstilles til afslag i Vækstforum. Samlet set giver det et forbrug af strukturfondsmidlerne på 40,881 mio. kr. og et forbrug på de regionale erhvervsudviklingsmidler på 8,476 mio. kr. af 2015 midlerne. Se iøvrigt tabel nedenfor for økonomisk overblik. Indstillet Antal beløb ansøgninger mio. kr. Nedenfor er opstillet en kort oversigt over projekter, der er indstillet til tilsagn. Sagsfremstillinger af projektansøgningerne samt sekretariatets vurderinger kan findes i bilag. De fuldstændige ansøgninger kan rekvireres ved vækstforumsekretariatet. KORT OVERSIGT OVER PROJEKTER TIL INDSTILLING OM TILSAGN ELLER AFSLAG Ansøgere til strukturfondsmidler Tidligere indstillet (inkl. Rest reservation af 15 mio. kr. erhvervsudviklingsmidler til grøn omstilling) beløb mio. kr. til 2020 EU-socialfond 6 33, ,820 EU-regionalfond 1 7, ,300 Regionale erhvervsudviklingsmidler ,476 38,995 2, Navn: Vækst gennem udenlandske højtuddannede Side 17 af 29

18 Ansøger: Copenhagen Capacity Formål: Projektet har til formål at sikre regionens virksomheders adgang til udenlandske højtuddannede for at øge den internationale konkurrenceevne. Virksomhederne, især SMV er, oplever tre centrale udfordringer: a) Virksomhederne efterspørger globale kompetencer; b) Virksomhederne efterspørger kompetencer indenfor naturvidenskabelige- og tekniske områder, fx ingeniører; c) Talent paradoks - Trods relativ høj generel ledighed mangles specifikke kompetencer. Målet er derfor at give 200 udenlandske studerende kompetencer til det danske arbejdsmarked og at tiltrække 200 udenlandske højruddannede med efterspurgte kompetencer. Samlet budget: 29,014 mio. kr. Ansøgt beløb: 14,507 mio. kr. Socialfonden. Sekretariatets indstilling: 14,507 mio. kr. fra Socialfonden. Begrundelse: Projektet understøtter både mål i den gældende erhvervsudviklingsstrategi og den kommende ReVUS, hvor behov for tiltrækning af udenlandsk talent er i fokus. Projektet ligger samtidig i tråd med den resultatkontrakt, som Region Hovedstaden har indgået med Copenhagen Capacity, hvor Copenhagen Capacity er tiltænkt rollen som samlende operatør for talentindsatsen i regionen. Projektet passer desuden godt ind i socialfondsprogrammets rammer under indsatsen vedr. erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, der har til mål at øge antallet af personer med erhvervsuddannelser (herunder også voksen-) eller personer med en videregående uddannelse. 2. Navn: Fremtidens Maritime Håndværker Ansøger: Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Formål: Projektet skal øge antallet af, og kompetenceniveauet hos de maritime håndværkere, så virksomhederne i "Det Blå Danmark" også i fremtiden sikres gode vækstmuligheder. Projektet har tre indsatsområder: 1) Bedre og mere målrettede erhvervsuddannelser til de maritime virksomheders kompetencebehov; 2) Tiltrække flere og dygtigere elever til erhvervsuddannelser for den maritime sektor; 3) Oprette flere praktikpladser hos de maritime virksomheder. Erhvervsuddannelserne i projektet omfatter: Elektrikere, industriteknikere (maskinarbejdere), smede, automationsteknikere (Automatik- og procesuddannelsen). Andre uddannelser som eksempelvis skibsmontør, VVS, og de maritime håndværksuddannelser vil blive inddraget efter relevans. Samlet budget: 19,035 mio. kr. Ansøgt beløb: 9,518 mio. kr. Socialfonden og 3,396 mio. kr. i erhvervsudviklingsmidler. Sekretariatets indstilling: 9,518 mio. kr. fra Socialfonden og 3,396 mio. kr. i erhvervsudviklingsmidler fra budget Begrundelse: Projektet understøtter både mål i den gældende erhvervsudviklingsstrategi og den kommende ReVUS, om blandt andet at flere skal tage en erhvervsuddannelser. Derudover vurderes projektet at være et metodeudviklingsprojekt på praktikpladsområdet, der vil kunne anvendes på andre branceområder efterfølgende - og dermed øge antallet af praktikpladser. Projektet passer også godt ind i socialfondsprogrammets indsat for erhvervsuddannelse og videregående uddannelse, da det bidrager til at øge antallet af personer med en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse. 3. Navn: Vækstrettet kompetenceudvikling i SMV'er Ansøger: Væksthus Hovedstaden Formål: Projektet vil styrke væksten gennem kompetenceafklarings- og udviklings forløb målrettet både ledelse og medarbejdere i mindst 220 SMVer. Der tilbydes vækstkompetencer til ledelse og medarbejdere, afstemt efter den enkelte virksomheds vækstplaner og mål. På resultatsiden forventes 220 virksomhedsledere og medarbejdere at få nye kompetencer, mens der 2 år efter projektets afslutning forventes en jobeffekt på 440 nye jobs. Der lægges vægt på, at projektet understøtter væksten indenfor temaerne i ReVUS: Sund vækst, grøn vækst, kreativ vækst og smart vækst. Samlet budget: 36,776 mio. kr. Ansøgt beløb: 18,311 mio. kr. Socialfonden og 5,539 mio. kr. i erhvervsudviklingsmidler. Sekretariatets indstilling: 9,156 mio. kr. fra Socialfonden og 2,770 mio. kr. i erhvervsudviklinsmidler fra budget 2015, hvilket svarer til en indstilling, hvor beløb og projektperiode er reduceret med 50%. Begrundelse: Projektet understøtter både mål i den gældende erhvervsudviklingsstrategi og den kommende ReVUS, herunder indsatsen med udvikling af en kompetent og innovativ arbejdsstyrke, som kan bidrage til øget produktivitet og vækst. Projektet er samtidig godt underbygget og passer godt ind i socialfondsprogrammets rammer under vækstrettet kompetenceudvikling. Side 18 af 29

19 4. Navn: Vækst gennem internationalisering af SMV'er Ansøger: Væksthus Hovedstaden Formål: Mange SMV'er har vækst på dagsordenen, men er tilbageholdende med at igangsætte vækstaktiviteter. Fx mangler de viden om udbuds- og efterspørgselsforhold på et nyt marked, herunder viden om prisdannelse og konkurrence, distributionsforhold, offentlig regulering og kulturelle barrierer. Projektet skal finde 170 virksomheder og støtte dem til at udvikle en international vækstplan. Virksomhederne screenes før de inviteres til at deltage i projektets workshops og camps om vækstplaner for internationalisering. Resultatet bliver, at 30 af virksomhederne bliver til vækstvirksomheder på det internationale marked. Samlet budget: 15,400 mio. kr. Ansøgt beløb: 7,700 mio. kr. Regionalfonden og 3,080 mio. kr. i erhvervsudviklingsmidler. Sekretariatets indstilling: 7,700 mio. kr. fra Regionalfonden og 2,310 mio. kr. i erhvervsudviklinsmidler fra budget Den regionale medfinansiering indstilles til at blive nedsat fra de ansøgte 3,1 mio. kr. til 2,3 mio. kr., da andelen af den regionale medfinansiering er relativ høj. Begrundelse: Projektet understøtter både mål i den gældende erhvervsudviklingsstrategi og den kommende ReVUS, hvor en af de regionale udfordringer er en internationalisering af små og mellemstore virksomheder. I ReVUS peges konkret på et behov for et fælles Greater Copenhagen internationaliseringsstøtteprogram for virksomhederne og deres arbejdskraft. 5. Navn: Jobværkstedet Virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge Ansøger: Sprogcenter Hillerød Formål: Projektet har til formål at udvikle best practise for at optimere nyankomne flygtninges integration og indslusning på det danske arbejdsmarked i samarbejde med kommuner og virksomheder. Flygtningene skal hurtigst muligt blive selvforsørgende og dermed bidrage til vækst i regionen. Flygtningene tilbydes forløb på 22 uger med danskundervisning, virksomhedsrettet forløb, realkompetencevurdering, vejledning og praktik med tilknyttet sprogmentor. Undervejs indgår 3 dages AMU-kursus. Over 2,5 år forventes det, at 12 hold med 12 deltagere opstartes heraf forventes 115 at gennemføre deres praktik, hvoraf 38 forventes at få indslusnings eller deltidsjob, 38 går på en kortere erhvervsuddannelse og 39 er kommet tættere på arbejdsmarkedet. Samlet budget: 13,763 mio. kr. Ansøgt beløb: 6,133 mio. kr. Socialfonden. Sekretariatets indstilling: Der indstilles til afslag. Begrundelse: Projektet passer godt ind i rammerne for socialfondsprogrammets indsats vedrørende indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder, men det er sekretariatets vurdering, at de foreslåede aktiviteter ikke er tilstrækkeligt additionelle i forhold til de forløb og tilbud, som kommunerne tilbyder med henblik på f.eks. kompetenceafklaring og praktikforløb. Socialfondsmidlerne skal anvendes til en indsats, der supplerer initiativerne i de forskellige nye reformer, samt eksisterende nationale, regionale og lokale initiativer. Derudover er ansøgningen på flere punkter svagt underbygget. 6. Navn: Baristeriet Ansøger: Vikon A/S Formål: Projektets formål er at etablere et innovativt privat-offentligt partnerskab til udviklingen af en socialøkonomisk virksomhed i et udsat byområde i København. Der gennemføres et større antal indslusningsforløb for især udsatte ledige, hvoraf nogle vil blive beskæftiget i den socialøkonomiske virksomhed. der fokuseres på to målgrupper: 1) Udsatte ledige med behov for virksomhedsrettet afklaringsforløb, herunder ledige med f.eks. psykiske og fysiske barrierer for at indtræde på det ordinære arbejdsmarked, og 2) Ledige med iværksætter-potentiale/planer. Resultaterne forventes bl.a. at være, at flere end 200 personer deltager i indslusningsforløb, halvdelen gennemfører virksomhedsrettede indslusningsforløb og målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet. Samlet budget: 19,294 mio. kr. Ansøgt beløb: 8,487 mio. kr. Socialfonden. Sekretariatets indstilling: Der indstilles til afslag. Begrundelse: Til trods for et sympatisk projekt lever projektet ikke i tilstrækkeligt høj grad op til krav i Socialfonden om additionalitet - og iværksætteriaktiviteter skal søges under anden indsatsområde i socialfondsprogrammet. Samtidig er der flere uafklarede forhold i ansøgningen, fx foreligger der ikke en forretningsplan for den socioøkonomiske virksomhed. Side 19 af 29

20 7. Navn: The International Student City og Copenhagen, ISCC Ansøger: Venneforeningen, ISCC Formål: Med projektet ønsker venneforeningen for The International Student City of Copenhagen at skaffe kapital, så man kan erhverve og bebygge en grund tæt ved Sundby metro station. Planen er at opføre en international studenterby i København med op mod studio-boliger fordelt over nationers individuelle studenterhuse i et stærkt internationalt miljø. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en masterplan i samarbejde med HenningLarsenArkitekter og der er kontakt til Rambøll om at udarbejde en businessplan. Projektet og venneforeningen har modtaget støtteerklæringer fra bl.a. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Københavns Kommune, Københavns Universitet, Copenhagen Business School, Den franske ambassadør, Den tyske ambassadør m.fl. Samlet budget: 3,196 mio. kr. Ansøgt beløb: 3,036 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler. Sekretariatets indstilling: Der indstilles til afslag. Begrundelse: Til trods for et interessant projekt, der flugter mål i den kommende ReVUS, vurderes projektet ikke at være støtteberettiget, da der ikke findes lovhjemmel i erhvervsfremmeloven om at give støtte til de ansøgte aktiviteter. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevillingerne til projekterne afholdes inden for budgetrammen til regional udvikling i I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER , , , , , og BILAGSFORTEGNELSE 1. Vækst gennem højtuddannede 2. Fremtidens maritime håndværker 3. Vækstrettet kompetenceudvikling i SMVer 4. Vækst gennem internationalisering af SMV'er 5. Jobværksted - virksomhedsrettet forløb for nyankomne flygtninge Baristeriet 7. The international student city of Copenhagen ISCC Side 20 af 29

21 7. BESLUTNINGSSAG - SAMARBEJDE MED DET REGIONALE ARBEJDSMARKEDSRÅD FOR HOVEDSTADEN (RAR) BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Pr. 1. januar 2015 er der oprettet nye regionale arbejdsmarkedsråd, henholdsvis RAR Hovedstaden og RAR Sjælland, som afløser det Regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden og Sjælland. Ændringen har tre mindre konsekvenser. Vækstforum Hovedstaden er blevet bedt om at indstille tilforordnet vækstforummedlem til RAR Hovedstaden. RAR Hovedstaden har udpeget observatør til Vækstforum Hovedstaden. Og den indgåede samarbejdsaftale fra 2014 foreslås forlænget som aftale mellem RAR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden. Link til Samarbejdsaftale mellem det Regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden og Sjælland og Vækstforum Hovedstaden. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum indtiller til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden, at direktør for Hotel- og Restaurantskolen Søren Kühlwein Kristiansen udpeges som tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden tager orientering om udpegning af John Westhausen som observatør fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden til efterretning tager orientering om, at samarbejdsaftale fra 2014 med Beskæftigelsesregion Østdanmark justeres og forlænges til også at gælde for samarbejdet mellem RAR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden til efterretning POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Styrelsen for Arbejdsmarked Øst har i vedlagte brev af 7. januar 2015 (bilag 1) anmodet Vækstforum Hovedstaden om at indstille en tilforordnet til Det regionale Arbejdsmarkedsråd for Hovedstaden (RAR Hovedstaden). Søren Kühlwein Kristiansen bestrider p.t. posten som repræsentant for Vækstforum i Beskæftigelsesrådet. Han har tilkendegivet, at han ønsker at fortsætte som repræsentant for RAR Hovedstaden. RAR Hovedstaden har den 2. februar 2015 orienteret om, at John Westhausen er blevet udpeget som observatør til Vækstforum Hovedstaden (bilag 2). Vækstforum godkendte på sit møde den 29. september 2014 samarbejdsaftale mellem Vækstforum Hovedstaden og det Regionale Beskæftigelsesråd for Hovedstaden og Sjælland (bilag 3: Samarbejdsaftale). Formålet med samarbejsaftalen er at styrke samarbejdet mellem Vækstforum og Beskæftigelsesrådet om udviklingen af relevante projekter, således at opkvalificering og beskæftigelsespolitiske overvejelser i den tidlige udviklingsfase indarbejdes i relevante erhvervsudviklingsprojekter. For at sikre gyldighed af aftalen på beskæftigelsesområder efter overgang til RAR Hovedstaden lægges op til administrative justeringer, så aftalen også dækker samarbejdet mellem RAR Hovedstaden og Vækstforum Hovedstaden. Link til Samarbejdsaftale mellem det Regionale Beskæftigelsesråd Hovedstaden og Sjælland og Vækstforum Hovedstaden. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Side 21 af 29

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED. Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Vækstforum mødesager

MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED. Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Side 1 af 29 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst

Læs mere

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Forslag til aktiviteter som kan indgå i handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Dato: 10. marts 2015 Brevid: 2453034 Behandling i Udvalget for europæiske relationer, 16. marts

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde den 24. august 2015 1. Velkomst v/ Sophie

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1

Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland Samarbejdsaftale mellem Vækstforum Sjælland, Det regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland, VEU-Center Øst og Øerne og VEU- Center Vestsjælland 1 1. Baggrund Denne samarbejdsaftale

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED. Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager

MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED. Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst

Læs mere

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015

Høringssvar vedr. den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød sendt pr. mail til: revus.center-for-regional-udvikling@regionh.dk KOMMUNALBESTYRELSEN Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVS- OG VÆKSTRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte. Mødedato Mandag den 1. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Onmondo, Kongevejen 400 D, 2840 Holte Mødedato Mandag den 1. juni 2015 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Ive (Kommunalbestyrelsen) Formand,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde den 16. november 2015 1. Velkomst v/

Læs mere

2. Præsentation af vært V/ Niels Aksel Nielsen (DTU) Niels Aksel Nielsen satte DTU s arbejde i perspektiv til temaerne i den kommende ReVUS.

2. Præsentation af vært V/ Niels Aksel Nielsen (DTU) Niels Aksel Nielsen satte DTU s arbejde i perspektiv til temaerne i den kommende ReVUS. REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde 26. november 2014 2. Præsentation af

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering.

Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. 2. april 2014 J.nr. 13/03858 /erst Resume af høringssvar i forbindelse med det danske regionalfondsprogram for perioden 2014-2020 og den strategiske miljøkonsekvensvurdering. Udkast til nationalt program

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark er en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Referat fra Vækstforums møde den 7. marts 2016 Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk 1. Velkomst v/ Sophie

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013

Copenhagen Capacity. The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency. - Financial Times, 2013 Copenhagen Capacity The World s Most Innovative Regional Investment Promotion Agency - Financial Times, 2013 Agenda Sådan arbejder Copenhagen Capacity Sådan ser verden ud Ny resultatkontrakt med Region

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset

Vækstforum. Referat. Mødedato: Tirsdag den 22. september Mødetidspunkt: 15:00-18:00. Regionshuset Referat Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-18:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Regionsrådssalen Regionshuset Birthe Friis Mortensen, Grethe Johnsen, Hinrich Jürgensen, Ib Kristensen,

Læs mere