Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden"

Transkript

1 Forslag til model for kommunalt ejerskab i det nye erhvervsfremmesystem i Hovedstaden Sagsfremstilling Med det nye erhvervsfremmesystem bliver det politiske ansvar for erhvervsudvikling entydigt forankret to steder: Nationalt og kommunalt. Det betyder, at der er et godt afsæt for at styrke det politiske ejerskab og til at præge erhvervsudviklingen og hvilke initiativer, der skal igangsættes og prioriteres i Hovedstadsområdet. Det gælder både strukturelt og på aktivitets-/ydelsesniveau, således at den styrker virksomheds- og erhvervsudviklingen i hele regionen. Med nedlæggelsen af Vækstforum og et Regionsråd, der ikke længere skal adressere erhvervs- og vækstdagsordenen, ligger der et potentiale i, at lokale politikere kan forme og påvirke både den regionale og lokale vækstdagsorden og i samarbejde med øvrige relevante aktører realisere ambitionerne om et mere enkelt erhvervsfremmesystem for virksomhederne og på den måde sikre gode tilbud til lokale virksomheder. Baggrund: Landskabet i dag Region Hovedstaden er kendetegnet ved et komplekst landskab, hvor der er 29 kommuner med meget forskellige erhvervsprofiler (nogle er primært bosætningskommuner), mange erhvervsoperatører og ringe politisk forankring/ejerskab på tværs. Der er i dag velfungerende samarbejder på tværs af kommuner, som en fremtidig governancemodel bør bygge videre på. Det gælder bl.a. de fælles initiativer som Iværksætterhuset, Hovedstadens iværksætterprogram og Hovedstadens Rekrutteringsservice. Men den lokalpolitiske forankring kan styrkes. Også erfaringerne med Greater Copenhagen-samarbejdet bør inddrages i en fremtidig governancemodel. Greater Copenhagen-samarbejdet har siden 2015 skabt et tæt partnerskab mellem kommuner og regioner på Sjælland og i Sydsverige om en sammenhængende hovedstadsregion, som er attraktiv at investere, arbejde og bosætte sig i. Det har imidlertid også vist sig svært i praksis at skabe en god styringsmodel i det komplekse landskab, bl.a. fordi Greater Copenhagensamarbejdet indtil nu har haft to sekretariater og har haft svært ved at nå ud til kommunerne. Regionen har været en markant aktør med den hidtidige strategi og den indsats bortfalder nu både økonomisk og ressourcemæssigt. Regionen skal fortsat lave en regional udviklingsstrategi (RUS) med inddragelse af kommunerne, hvilket skal koordineres med erhvervsstrategiprocessen. Den nye erhvervsfremmestruktur åbner mulighed for, at kommunerne får mere indflydelse og mere ejerskab, både i forhold til de tværkommunale erhvervshuse og til den samlede strategi for den decentrale erhvervsfremme. Det er derfor nødvendigt, at kommunerne tager initiativ og sammen med aktørerne er strategiske i forhold til at skabe vækst i hovedstadsområdet. Det er på den baggrund vigtigt at sikre, at arbejdet med de regionale erhvervsprioriteter i det nye system i høj grad får stillet skarpt på de politiske pejlemærker og visioner og i højere grad overlader udførelsen til operatørerne. 1

2 Erhvervshuset som bidragsyder til den samlede strategi for decentral erhvervsfremme Som det fremgår af etableringsaftalen om erhvervshusene mellem KL og Erhvervsministeriet skal erhvervshusene og deres bestyrelser fungere som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses regionale og lokale bidragsyder og sparringspartner, når der skal udviklet en samlet erhvervsfremmestrategi for hele Danmark. Det fremgår endvidere, at sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelsen vil understøtte arbejdet med analyser og viden. Det nye erhvervshus og dets bestyrelse vil dermed indtage en central rolle som et både fysisk og kompetencemæssigt knudepunkt i erhvervsfremmesystemet. Men med 29 kommuner i hovedstadsområdet, vil der være brug for en politisk overligger til erhvervshuset, som sikrer politisk ejerskab og opbakning til både de strategiske prioriteter for regionen og til erhvervshusets ydelser. I det følgende beskrives elementer i en model, hvor både kommuner, KKR og de udførende operatører kan inddrages i udviklingsarbejdet og implementeringen. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og den samlede erhvervsfremmestrategi Det forventes, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse mødes primo 2019 og drøfter processen for udarbejdelsen af en ny samlet erhvervsfremmestrategi for 2020 og frem. Der udestår en afklaring af, hvordan KKR og Erhvervshuset spiller ind til det regionale kapitel. Erhvervsstyrelsen i Silkeborg, som sekretariatsbetjener erhvervsfremmebestyrelsen, vil være pennefører på strategien og samle input til kapitlerne fra relevante interessenter med bestyrelserne i de nye erhvervshuse som omdrejningspunkt. Governance-struktur i det nye erhvervsfremmesystem: 2

3 Tidsramme og proces for de regionale erhvervspolitiske prioriteter 1. Strategidag og operatørinddragelse (forslås afholdt ultimo februar 2019) KKR er vært for en strategidag, hvor de strategiske erhvervspolitiske prioriteter for regionen drøftes og afstemmes med virksomhedernes behov og generelle tendenser. Rammen for dagen vil være baseret på inspirationsmateriale, som deltagerne læser inden selve dagen. Det foreslås, at der på dagen inviteres både politikere, dvs. borgmestre og udvalgsformænd, højtstående embedsmænd og andre relevante kommunale og regionale aktører, herunder virksomhedsrepræsentanter. Deltagerne drøfter aktuelle og fremtidige prioriteter for erhvervsudviklingen i hovedstadsregionen under forskellige temaer og paneldebatter. Bestyrelsesmedlemmer i Erhvervshuset samt embedsmænd fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse inviteres også. Formålet med dagen er både at skabe ejerskab til kommunernes nye rolle i erhvervsfremmesystemet og komme med konkrete input, ønsker og bidrag til fx det regionale kapitel i den samlede erhvervsfremmestrategi. Operatører: Erhvervshuset og filialer Copenhagen Capacity 3

4 Wonderful Copenhagen EU-office Klynger, fx CLEAN Gate Kommuneindspil inkl. Greater Copenhagen og Region H digitale input (frem til ultimo marts) På baggrund af drøftelser på den fælles strategidag vil kommunerne blive bedt om at beskrive de erhvervspolitiske prioriteter, som ud over de lokale tilbud vil være værdiskabende for kommunens virksomheder. Ligeledes vil de input, der er kommet på strategidagen blive drøftet videre lokalt enten i byråd eller/og udvalg. Erhvervshuset er tovholder på at indsamle input fra kommunerne og skabe et samlet overblik over prioriteterne samt, hvor der er interessefællesskaber og alliancemuligheder på tværs af kommunegrænser. Dette overblik kan danne afsæt for dialog med operatørerne om deres planlægning af tilbud og services til virksomheder og hvilke prioriteter, som de gerne ser fremmet i det regionale kapitel for erhvervsfremmestrategien. Der vil i denne proces være mulighed for at trække på ambassadører fra KKR og Erhvervshusets bestyrelse. Der udarbejdes desuden en fælles sag til alle kommuner til at understøtte processen. 3. Erhvervshus samler og forelægger til KKR (ultimo april) Med input fra både kommuner og operatører udarbejdes et samlet oplæg til de regionale erhvervspolitiske prioriteter. KKR bestiller Erhvervshuset til at drive processen med deltagelse af hele operatørkredsen. Erhvervshusets bestyrelse drøfter og godkender oplægget, som derefter forelægges KKR til politisk godkendelse. Dette forslås at blive på KKR mødet i slutningen af april eller juni. Med afsæt i de vedtagne prioriteter udarbejdes: Resultatkontrakt for Erhvervshuset koordineres med Sjælland Input til det regionale kapitel i den nationale erhvervsfremmestrategi Input til resultatkontrakter for WoCo og CopCap. (Det forventes, at der er nationale kontrakter for disse operatører) samt Greater Copenhagen Strategi for at søge midler i den nationale erhvervsfremmebestyrelse Øvrig interessevaretagelse på det erhvervspolitiske område for at sætte Hovedstadens ønsker og behov på dagsordenen. De enkelte kommuner får efterfølgende prioriteringerne til deres lokale videre arbejde, således den underbygger de lokale indsatser og giver mulighed for at planlægge egne supplerende tiltag. OBS: De foreslåede tidsangivelser ovenfor er skrevet under forbehold for, at tidsplanen for den kommende nationale strategiproces endnu ikke udmeldt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Det kan derfor bliver nødvendigt at justere i den ovenfor skitserede tidsplan. IT-system til at understøtte processen 4

5 Det afklares i dialog mellem Erhvervshuset og Erhvervsministeriet hvilke IT-tekniske muligheder, der kunne være for at understøtte strategiprocessen og sikre en agil styring og opfølgning på erhvervsfremmeindsatsen i Hovedstaden (efter år 1). Arbejdsgruppen forestiller sig et cloudbaseret it-system, der understøtter en 2-årig proces, der forbinder de lokale og regionale erhvervspolitiske prioriteter med det operationelle niveau, men vurderer, at hovedstadsregionen ikke bør etablere sit eget system, det skal ske nationalt og er derfor ikke en del af governancemodellen i første periode. Organisering og ressourcer Gevinsten ved den ny governancemodel i hovedstaden vil forventeligt være, at ressourcerne i erhvervsfremmesystemet anvendes mere effektivt til gavn for virksomhederne, når der kommer et lokalt ejerskab til ydelserne og operatørerne har en klar retning. Det vil imidlertid kræve ressourcer at drive denne proces i et komplekst politisk landskab. For Erhvervshuset og KKR Hovedstadens sekretariat vil det medføre nye procesopgaver som der ikke pt. ikke før har været løftet i de organisationer. Disse opgaver inkluderer blandt andet styring af strategiprocessen, planlægning af fælles strategidag, dialog med aktører til udformning af det regionale kapitel til den nationale erhvervsfremmestrategi, koordinering af erhvervspolitisk interessevaretagelse mm. Det er hensigten, at dette koordineres med KKR Sjælland, så det taler ind i en Greater Copenhagen dagsorden samt kan sikre, at den dialog og muligheder for at tiltrække aktiviteter og midler til hovedstaden løbende koordineres med Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og kontoret i Silkeborg. Styringsmodel i år 1 efter lovændring (2019) Det forventes, at Folketinget vedtager lov om erhvervsfremme som træder i kraft pr I overgangsfasen vil KKR have en lang række opgaver i forbindelse med etablering af det nye erhvervsfremmesystem samtidig med at der sikres en stabil drift: 1. Udpegning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse: KKR giver mandat på møde 16. nov. 2. Tværkommunal strategi/regionalt kapitel: KKR giver input til strategi 2019 på møde 16. nov. 3. Afklaring ift. regionale aktører og samarbejder 4. Etablering af Erhvervshuset: KKR godkender resultatkontrakt på møde 8. feb Overblik for hovedstadsregionen over projekter og midler i nyt erhvervsfremmesystem 6. Governance-struktur i det nye erhvervsfremmesystem: KKR vedtager endelig model på møde 8. feb I denne periode er der nedsat følgende: Politisk arbejdsgruppe 5

6 o bestående af KKR formandskabet samt de politiske udpegede medlemmer i det nuværende Væksthus bestyrelse Embedsmands arbejdsgruppe o Bestående af Anders Mørk Hansen, Halsnæs, Niels Hedegaard Jørgensen, KKR, Signe Ingholt-Gaarde, Københavns Kommune, Freja Ludvigsen, Gladsaxe Kommune, Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstadsregionen 6

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem

KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem KKR Hovedstaden og nyt erhvervsfremmesystem Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse Liselotte Stokholm, Direktør for Væksthus Hovedstaden Nyt erhvervsfremmesystem

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 28-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Mødetidspunkt 28-02-2019 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs-, Beskæftigelses- og

Læs mere

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019

Bilag 3A: Oplæg til organisering og involvering UDKAST 31. januar 2019 Organisering Fundamentet for BRN s samarbejdsmodel er en netværksorganisation, der består af en fast kerne af aktører samt en ad-hoc baseret organisering og involvering fra sag til sag, hvor vi sammensætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Implementering af ny lov om erhvervsfremme...2 Bilag 1: Model for fremadrettet governance-system for erhvervsfremme i hovedstadsområdet...2

Læs mere

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Søren Asp Mikkelsen, kontorchef Agenda 1 Nyt erhvervsfremmesystem, forenklet og efterspørgselsdrevet 2 Status for dannelsen af Danmarks erhvervsfremmebestyrelse 3 Status

Læs mere

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

REFERAT Mission. KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt. demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser REFERAT 2016 K K R S J Æ L L A N D Dato: 13-09-2016 09:30 Sted: Sørup Herregård Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mødet er fra kl. 9.30-13.00. Partierne aftaler selv gruppemøder, de kan placeres i tidsrummet

Læs mere

En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen

En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstadsregionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig

UDFOR- DRINGERNE. For mange midler går til administration. Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet. Kvaliteten er ikke tilstrækkelig UDFOR- DRINGERNE Udbudsdrevet frem for efterspørgselsdrevet Kvaliteten er ikke tilstrækkelig høj For mange midler går til administration Virksomhederne ved ofte ikke, hvor de skal henvende sig For mange

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2011 K K R H O V E D S T A D E N Dato : 07-11-2011 Tidspunkt: 10:00 Sted: Vilvorde Kursuscenter, Vilvordevej 70, 2920 Charlottenlund KL s mission Varetage demokratisk styrede kommuners fælles

Læs mere

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR

Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice KKR Fremtidigt nordjysk samarbejde om erhvervsfremme og erhvervsservice Nordjylland nedsatte på -mødet 14. sept. 2018 er politisk styregruppe og en administrativ tovholder gruppe, der bl.a. har arbejdet med

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Hovedstadsregionens EU Kontor i Bruxelles Dato: 7. november 2014

Hovedstadsregionens EU Kontor i Bruxelles Dato: 7. november 2014 Præambel Region Hovedstaden og Hovedstaden er gået sammen om at etablere et fælles EU-kontor for hovedstadsregionen i Bruxelles. Kontoret skal understøtte regional udvikling og vækst med særlig vægt på

Læs mere

Referat BMF. Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg KOMMUNALDIREKTØRFORUM FYN. 03. juli 2018 kl

Referat BMF. Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg KOMMUNALDIREKTØRFORUM FYN. 03. juli 2018 kl Referat BMF 03. juli 2018 kl. 12.30 14.30 Rådhuset i Faaborg Byrådssalen Mellemgade 15 Faaborg Sekretariat: Byregion Fyn Thomas Thume Nielsen thni@odense.dk tlf.nr. 30 66 16 28 Dagsorden 1. Generalforsamlingen

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Turisme Business Region North Denmark 2. september 2016 Baggrund for fælles indsats for turismen i Nordjylland Med vedtagelse af vækstplan for turisme i Danmark og ny national organisering af turismefremme

Læs mere

KL høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

KL høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Steen Frederiksen (stefre@erst.dk) Daniel Lauest Vistisen (danvis@erst.dk) KL høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen har den 2. juli 2018,

Læs mere

Til bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen Fruebjergvej København Ø Tlf.:

Til bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen Fruebjergvej København Ø Tlf.: Til bestyrelsen for Væksthus Hovedstadsregionen Fruebjergvej 3 2100 København Ø Tlf.: +45 3010 8080 Referat 4-2018 Tid: Onsdag d. 29 august kl. 10-13 29. november 2018 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Nyt erhvervsfremmesystem Hvem gør hvad?

Nyt erhvervsfremmesystem Hvem gør hvad? Nyt erhvervsfremmesystem Hvem gør hvad? Liselotte Stokholm, Direktør for Erhvervshus Hovedstaden Anders Mørk Hansen, Formand for embedsmandsudvalget vedr. Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse ARBEJDSDELING

Læs mere

KL s politiske organisering

KL s politiske organisering KKR HOVEDSTADEN KL s politiske organisering 2018-2022 Hvad er KKR? Ingen formel beslutningskompetence (den er i kommunalbestyrelserne) Forholdsvis ny arbejdsform for politikere og forvaltning I gang med

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bilag : Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser

Bilag : Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser 15. marts 2019 Sag 2018-17917 Bilag 5.2.5.2: Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg Sagen vedrører Der skal tages stilling til et forslag om at udmønte

Læs mere

Oktober Fra virvar til vækst. Fremtidens erhvervsfremmesystem

Oktober Fra virvar til vækst. Fremtidens erhvervsfremmesystem Oktober 2017 Fra virvar til vækst Fremtidens erhvervsfremmesystem Indhold: Erhvervsfremmesystemet i dag Uigennemskueligt, uklart og udbudsstyret De mange lag Et virvar Dansk Erhvervs forslag til et fremtidigt

Læs mere

Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET

Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET Klynger og innovationsnetværk i et nyt erhvervs- og innovationsfremmesystem ANDREAS BLOHM GRAVERSEN KONTORCHEF, ERHVERVSMINISTERIET 2 NEDSLAG Overflyvning af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet

Læs mere

Velkommen til KKR Sjælland

Velkommen til KKR Sjælland 1 Velkommen til KKR Sjælland Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland) er den organisatoriske ramme for samarbejdet mellem de 17 kommuner i Region Sjælland. KKR Sjælland Kort fortalt KKR Sjælland består

Læs mere

2. Hjemsted [Erhvervshus] hjemsted er [x kommune] med filial[er] beliggende i [x kommune] [og x kommune].

2. Hjemsted [Erhvervshus] hjemsted er [x kommune] med filial[er] beliggende i [x kommune] [og x kommune]. Vedtægter for [Erhvervshus] 1. Juridisk personlighed og status [Erhvervshus] er oprettet med hjemmel i 12, stk. 1, i lov nr. L73 af [19.] december 2018 om erhvervsfremme og udgør en selvstændig juridisk

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus

Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus Forslag til temaer for KKR Midtjyllands politiske fokus 2018-22 Med en ny valgperiode følger, udover nye fordelinger af de politiske poster, ny debat om det indholdsmæssige fokus i de sager, der arbejdes

Læs mere

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE

COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE Det fælles regionale EU-kontor COPENHAGEN REGIONAL EU-OFFICE V/ Vicedirektør Kristian Johnsen SMV-arrangement om EU-funding og Horizon2020 VÆKSTHUS HOVEDSTADSREGIONEN 17. juni 2014 Mødelokale M1, Fruebjergvej

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Midtjysk teknologipagt

Midtjysk teknologipagt Midtjysk teknologipagt Kim Kofod Hansen, Vækstforum, 19. marts 2018 www.regionmidtjylland.dk Teknologipagt i Region Midtjylland Vækstpartnerskabsaftale med regeringen: Region Midtjylland vil bidrage og

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen

Læs mere

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland

Den regionale udviklingsplan - en vision for Tel regional udvikling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Procesbeskrivelse for udarbejdelse af 1. generation af Den regionale udviklingsplan for Region Midtjylland Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012.

Indstilling. Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger. 1. Resume. Til Magistraten. Den 6. november 2012. Indstilling Til Magistraten Den 6. november 2012 Håndtering af Styreforms- og Strukturudvalgets anbefalinger Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Denne indstilling indeholder forslag til tids- og procesplan

Læs mere

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE

BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Task Force Rapport BAGGRUND FOR VÆKSTHUSENE Den overordnede vision for Væksthusene er, at Danmark frem mod 2020 udvikler sig til et af de lande i verden, der har flest vækstvirksomheder pr. indbygger.

Læs mere

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion:

Læs mere

2. Hjemsted Erhvervshus Midtjyllands hjemsted er Aarhus Kommune med filialer beliggende i Herning Kommune og Horsens Kommune.

2. Hjemsted Erhvervshus Midtjyllands hjemsted er Aarhus Kommune med filialer beliggende i Herning Kommune og Horsens Kommune. 1. Juridisk personlighed og status Erhvervshus Midtjylland er oprettet med hjemmel i 12, stk. 1, i lov nr. 1518 af 18. december 2018 om erhvervsfremme og udgør en selvstændig juridisk enhed. Erhvervshus

Læs mere

Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE

Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE Oktober 2018 GRUNDLAG FOR AFTALE OM ETABLERING AF GREATER COPENHAGEN EU OFFICE DET GAMLE AFTALEGRUNDLAG FOR FUSION AFTALE FRA MAJ 2018 Etablering af Greater Copenhagen EU Office pr. d. 1.1.2019 ved en

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME

KOMMUNAL ERHVERVSFREMME MEA KURSUS 19. SEPTEMBER 2017 ERHVERVSFREMMESYSTEMET - HVEM, HVAD, HVOR KOMMUNAL ERHVERVSFREMME Eva Glæsner, Chefkonsulent i KLs sekretariat for KKR Midtjylland KKR MIDTJYLLAND MEA KURSUS 19. SEPTEMBER

Læs mere

Turisme Business Region North Denmark

Turisme Business Region North Denmark Tovholdergruppemøde Turisme Business Region North Denmark 21. oktober 2015 Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Deltagere Lise-Lotte Stisager Frederikshavns Kommune Tanja Christiansen Morsø Kommune Martin

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

En sammenhængende indsats for vækst, beskæftigelse og uddannelse

En sammenhængende indsats for vækst, beskæftigelse og uddannelse En sammenhængende indsats for vækst, beskæftigelse og uddannelse Direktør Kristian Heunicke KKR Syddanmark 10. september 2015 Hovedpointer Danmark er i forandring Et Danmark i balance er centralt for kommunerne

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 13. maj 2019 Sag 2019-4785 Indkaldelse af ansøgninger under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Annoncering af Strategisk pulje til erhvervsfremmeindsatser Resume Danmark Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet

Læs mere

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst

Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst 0 Fællesforvaltning Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 29. januar 2017 Sagsid Proces mod ny Vision 2025 for velfærd og vækst Notatet er et oplæg til drøftelse af processen mod en ny Vision 2025 for velfærd

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene

Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene Jes Lerche Ratzer, chefkonsulent jelr@di.dk, 3377 4518 AUGUST 2019 Virksomhederne søger forskellig vejledning fra erhvervshusene Virksomhederne efterspørger forskellig vejledning fra erhvervshusene afhængig

Læs mere

Erhvervspolitisk dagsorden

Erhvervspolitisk dagsorden Erhvervspolitisk dagsorden Ny rolle i lokal Erhvervsservice Regionale Erhvervshuse Varetager specialiseret vejledning til ALLE typer iværksættere og virksomheder. Undgå overlap. Sikre tæt samarbejde med

Læs mere

Bilag : Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Bilag : Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft 14. juni 2019 Sag 2018-17921 Bilag 4.2.3.2: Indsats vedr. tiltrækning af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Udfordring Den nuværende højkonjunktur og mangel på højtkvalificeret arbejdskraft i Danmark

Læs mere

Erhvervsstrategi

Erhvervsstrategi Erhvervsstrategi 2019-2022 Vision Lyngby-Taarbæk Kommune har et stærkt erhvervsliv. Iværksættere og smv er går hånd i hånd med et af Danmarks mest innovative videns miljøer - og et af de aller bedste handelsmiljøer.

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S

Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Samarbejdsaftale 2017 mellem Gribskov Kommune og Gribskov Erhvervscenter A/S Formål Formålet med denne samarbejdsaftale er, at klarlægge hvilke opgaver Gribskov Erhvervscenter A/S udfører for Gribskov

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Principperne udspringer af lov om erhvervsfremme og principper i Forenklingsudvalgets rapport.

Principperne udspringer af lov om erhvervsfremme og principper i Forenklingsudvalgets rapport. 22. januar 19 Sag 18-613 Bilag 3.1.2: Opmærksomhedspunkter for udmøntning Dette notat præsenterer en række centrale elementer i udmøntningen af decentrale erhvervsfremmemidler og strukturfondsmidler i

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Transport for Greater Copenhagen

Transport for Greater Copenhagen Center for Regional Udvikling Transport for Greater Copenhagen - giver en øget værdi for borgerne Trafikdagene i Aalborg 2016 Direktør Claus Bjørn Billehøj Transport for Greater Copenhagen Claus Bjørn

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD)

Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) Punkt 6. Orientering om Fælles Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP NORD) 2019-004751 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til byrådet orientering om Strategisk Energiplan for Nordjylland (SEP

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor

Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Oplevelser og erhverv som udviklingsmotor Fredensborg Kommunes Erhvervs- og Turismepolitik 2019-2023 Godkendt af Byrådet den xx Forord Vi er stolte over, at du nu sidder med Byrådets Erhvervs- og Turismepolitik

Læs mere

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum

Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger. En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Oplæg til Vækstforums drøftelse af anbefalinger Evaluering af Vækstforum Hovedstadens arbejde og resultater 2006-2009 En stafet som godt afsæt for det nye Vækstforum Om evalueringsrapporten: Mål: Fokus:

Læs mere

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så?

Agenda. Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Agenda Hvorfor byregioner? Trekantområdet: Danmarks ældste byregion Trekantområdet Danmark i dag Den fælles kommuneplan og hvad så? Hvorfor byregioner? Byregioner på vej. Fremtidens vækst vil efter al

Læs mere

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven.

Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. PARTNERSKABSAFTALE Mellem Faxe Kommune Adr Adr Og Business Faxe Industrivej 2 4683 Rønnede Om Udøvelse af lokal erhvervsservice og -udvikling i henhold til Erhvervsfremmeloven. 1 PRÆAMBEL 3 1 FORMÅL 3

Læs mere

Økonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 %

Økonomiske forudsætninger Økonomien i aftalen ser på landsplan og for Randers Kommune ud på følgende måde: Før, landsplan. Randers' andel 1,7 % Notat Vedrørende: Aftale om erhvervsfremme - konsekvenser for Randers Kommune Sagsnavn: Budget 2019-22 Sagsnummer: 00.01.00-A00-41-17 Skrevet af: Vibeke Nørrevang Løland, Dennis Jensen E-mail: vibeke.norrevang.loland@randers.dk

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI

STRATEGI / SIDE 1 AF 6 STRATEGI STRATEGI / 13-05-2019 SIDE 1 AF 6 STRATEGI 2019-2020 SIDE 2 AF 6 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. MISSION... 4 3. MÅL... 4 4. FORUDSÆTNINGER... 4 5. AKTIVITETSOMRÅDER... 4 5.1 Projektudvikling... 5 5.2 Interessevaretagelse...

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS

Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Henrik Rasmussen Bestyrelsesformand Væksthus Hovedstadsregionen - GØR UDFORDRINGER TIL MULIGHEDER SAMMEN MED OS Borgmesterrunde og Copenhagen strategien Grundlæggende tilfredshed med Væksthuset Behov for

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft 1 HVAD ER GREATER COPENHAGEN? Greater Copenhagen er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner, regioner og organisationer i Østdanmark og Sydsverige. Vi er 79

Læs mere

Greater Skills i Regional Kontekst

Greater Skills i Regional Kontekst Oplæg på workshop om arbejdskraft og uddannelse d. 21. januar 2016 arrangeret af Frederikssund Erhverv og Frederikssund Kommune. Greater Skills i Regional Kontekst Lars Gaardhøj, formand for erhvervs-

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde

Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Opsamling fra dialogmøde vedrørende udviklingen af det specialiserede socialområde Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden Torsdag den 5. januar 2012 Indhold Kort

Læs mere

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017

Erhvervsfremmestrategi Revideret udgave juni 2017 Erhvervsfremmestrategi 2014-2018 Revideret udgave juni 2017 Indledning I foråret 2013 udpegede byrådet Sønderborg Erhvervs- og Turistcenter (SET) som tovholdere på udarbejdelsen af en ny erhvervsfremmestrategi.

Læs mere

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA

G FOR EVENTS I SØNDERBORG FORRETNINGSGRUNDLA NDLAG U R G S G IN N T E FORR FOR EVENTS I SØNDERBORG Indhold 1. Formål med et forretningsgrundlag for events 2. Politisk og strategisk sammenhæng 3. Formål og mål for arbejdet med event 4. Organisering

Læs mere

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office

Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Udkast til vedtægter for Copenhagen EU Office Region Hovedstaden, Kommunekontaktråd Hovedstaden (herefter KKR Hovedstaden), Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Copenhagen Business

Læs mere

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt

Det regionale Arbejdsmarkedsråd Bornholm RAR-møde onsdag den 13. februar 2019 mødematerialet er fortroligt, indtil mødet er afholdt Møde i Arbejdsmarkedsrådet, onsdag den 13. februar 2019 kl. 12.00-15.00 Mødet afholdes Paradisvej 3, 3700 Rønne DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden 2. af møde i RAR den 26. september 2018 Punkter til

Læs mere

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse

Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Anbefalinger til samarbejdet mellem kommuner og væksthuse Kommunerne er hver dag i berøring med virksomheder i hele Danmark og hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, sørger for at infrastrukturen

Læs mere

Bilag 3.1.2: Sigtelinjer for udmøntning efter 2019

Bilag 3.1.2: Sigtelinjer for udmøntning efter 2019 13. september 2019 Sag 2018-17922 Bilag 3.1.2: Sigtelinjer for udmøntning efter 2019 ERHVERVSSTYRELSEN Vejlsøvej 29 8600 Silkeborg 1. Indledning På bestyrelsesmødet i november 2019 vil bestyrelsen blive

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1

KKR Syddanmark-møde 8. september 2014. Væksthus Syddanmark 1 KKR Syddanmark-møde 8. september 2014 Væksthus Syddanmark 1 Væksthus Syddanmark KKR aftale 2015 Agenda: 1. Kort status på Væksthus 2.0 2. Kort status på nuværende KKR kontrakt 2014 3. Indsatser ny KKR

Læs mere

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18

Udkast: Projektoplæg vedrørende visionsproces for Aalborg Kommune MAR18 #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Borgmesterkontoret Sagsnr./Dok.nr. 2018-004065 / 2018-004065-32 Borgmesterens Forvaltning Boulevarden 13 9000 Aalborg Init.: LBS 22-03-2018

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Tids- og procesplan. Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S. 16. juli 2018

Tids- og procesplan. Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S. 16. juli 2018 Tids- og procesplan Fælles ejerstrategi for Reno Djurs I/S 16. juli 2018 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Norddjurs Kommune, Syddjurs Kommune og Reno Djurs har bedt Horten udarbejde en tids- og procesplan over

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme Erhvervsstyrelsen Att. Steen Frederiksen stefre@erst.dk Att. Stine Nylev stinyl@erst.dk Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om erhvervsfremme og forskellige andre love Erhvervs- og Vækstministeriet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 20. december 2018

Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 20. december 2018 18. januar 2019 Sagsnr.: 2018-15082 Referat fra bestyrelsesmøde i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse den 20. december 2018 Tid og sted: Torsdag den 20. december 2018 kl. 10-16, Vejlsøhus kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

Udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet NOTAT KKR HOVEDSTADEN Udkast til anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet Arbejdsgruppen vedr. tværkommunale samarbejder Baggrund Beskæftigelsesreformen placerer ansvaret for

Læs mere