De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning"

Transkript

1 De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

2 Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så RAR kan blive et stærkt politisk forum og drivkraft i den regionale beskæftigelsesindsats. Folderen rummer fælles pejlemærker for de organisationer, som har repræsentanter i de regionale arbejdsmarkedsråd: Akademikerne DA, Dansk Arbejdsgiverforening DH, Danske Handicaporganisationer FTF, hovedorganisation for offentligt og privat ansatte KL, Kommunernes Landsforening og LO, Landsorganisationen i Danmark RAR har følgende opgaver: RAR skal overvåge udviklingen på det regionale arbejdsmarked. RAR skal koordinere og samarbejde om beskæftigelsesindsatsen på tværs af kommuner og mellem kommuner og arbejdsløshedskasser. RAR skal understøtte samarbejde med uddannelsesinstitutioner og vækstfora. RAR skal understøtte samarbejde om rekruttering af arbejdskraft på tværs af kommunegrænser. RAR skal koordinere virksomhedsindsatsen og indsatsen rettet mod områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed. RAR har desuden nogle faste opgaver, som er nævnt på sidste side. Juni

3 Et politisk forum De regionale arbejdsmarkedsråd har fokus på at understøtte en effektiv og sammenhængende beskæftigelsesindsats i og på tværs af kommunerne. RAR skal overvåge det regionale arbejdsmarked og på grundlag heraf drøfte og udvikle de mere overordnede strategier for den regionale beskæftigelsesindsats på tværs af kommunegrænser. Det skal foregå i samspil med kommuner, fag- og brancheorganisationer samt arbejdsløshedskasser. Parternes involvering i beskæftigelsesindsatsen er med den nye lovgivning ændret fra at være opfølgning på lokal indsats og resultater til konkret at understøtte samarbejde og koordinering af indsatserne på tværs af de enkelte kommuner og med andre aktører/ interessenter. Kommunernes årlige beskæftigelsesplaner og det analysemateriale, som udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er naturlige dele af RAR s overvågning af beskæftigelsesudviklingen og beskæftigelsesindsats. Andre analyser og undersøgelser kan med fordel indgå i RAR s vidensgrundlag. RAR tager initiativ til politiske drøftelser og udvikling af strategier for arbejdsmarkedet, herunder beskæftigelsesindsatserne i regionen. RAR kan fx invitere til konferencer, temadrøftelser eller til deltagelse i arbejdsgrupper om konkrete udfordringer og løsningsmuligheder. Sætte mål og retning gennem samarbejde De regionale arbejdsmarkedsråd arbejder i lyset af, at der er kommet et langt større fokus på opkvalificering af kompetencer og match til de behov, som virksomhederne efterspørger. Jobformidling bliver igen en kerneopgave. RAR skal sikre, at udviklingen af beskæftigelsesindsatsen sker i tæt dialog med relevante regionale aktører. En væsentlig opgave for RAR er netop at udvikle samarbejdet med andre aktører, så beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling spiller sammen og kan understøtte den regionale udvikling. 3 Det regionale arbejdsmarkedsråd udpeger derfor en række tilforordnede blandt sine samarbejdspartnere: 1 fra Vækstforum 1 fra VEU-området (voksen og efteruddannelsesområdet) 1 fra enten erhvervsakademier og professionshøjskoler i fællesskab eller universiteter i det regionale område 1 fra det eller de VEU-Centerråd i området

4 RAR orienteres om de kommunale beskæftigelsesplaner, og kan gå i dialog med kommunerne herom med henblik på at fremme fælles koordinering af retningen i indsatsen. I sin rådgivning kan RAR bidrage med viden om arbejdsmarkedet. RAR kan løfte indsatsen i kraft af den samlede viden, som det regionale arbejdsmarkedsråd repræsenterer, og styrke indsatsen yderligere ved at udvikle samarbejde med endnu flere interessenter, så det sikres, at indsatsen i regionen trækker i samme retning. Det kan ske gennem: årlig konference med relevante interessenter for at drøfte den regionale indsats og give input til kommunernes beskæftigelsesplaner partnerskaber med andre interessenter på arbejdsmarkedet, uddannelsesinstitutioner, vækstfora, m.fl., herunder de tilforordnede medlemmer af rådet samarbejde med kommunekontaktrådene Relevante aktører kan være VEU-centre (Voksen- og Efteruddannelses centre), uddannelsesinstitutioner på universitets-, bachelor- eller akademiniveau samt regionernes vækstfora, brancheorganisationer, handicaporganisationer m.fl. i regionen. Samarbejdet med andre aktører kan samtidig være med til at styrke RAR s opgave med at koordinere uddannelses- og erhvervsvejledning. Indsatsen på områder med mangel på arbejdskraft og områder med høj ledighed er to af de udfordringer, som det regionale arbejdsmarkedsråd skal arbejde med. RAR skal understøtte, at kommunerne i regionen arbejder sammen om virksomhedsindsatsen og holder fokus på disse opgaver. RAR skal have et bredt blik for udfordringerne i regionen, herunder for den samlede beskæftigelsesindsats for alle målgrupper. Årshjulet på bagsiden illustrerer, hvordan opgaverne i RAR kan forløbe gennem året. 4

5 Fælles strategiske indsatsområder Samarbejdet med andre aktører er afgørende for, at RAR kan fæstne sig som regionens synlige, koordinerende kraft i beskæftigelsesindsatsen, og med sin flerårige strategi beskrive fokusområder og indsatser i regionen. Samarbejdet med de tilforordnede til RAR og andre aktører kan forstærkes fx gennem partnerskabsaftaler. Samarbejde om kompetenceudvikling af arbejdskraften Et samarbejde med VEU-Centre (for voksen- og efteruddannelse) og med andre uddannelsesinstitutioner kan bidrage til at få etableret uddannelsesforløb og kurser med kompetenceløft, hvor flere kommuner arbejder sammen om at sende personer med de samme behov på kursus sammen. Dette kan også være til gavn for mindre målgrupper, for eksempel inden for særlige brancher, ledige med særlige uddannelsesbaggrund eller handicap. I hele landet findes 13 VEU-centre, som er det formelle samarbejde mellem voksenuddannelsescentre og skoler, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser. VEUcentrene fungerer som én indgang til voksenuddannelse og efteruddannelse, og gør det lettere for kursister, virksomheder m.fl. at få rådgivning og adgang til uddannelse. Der eksisterer ikke på tilsvarende vis en central indgang til videregående uddannelsesinstitutioner. I det regionale opland findes erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, der giver henholdsvis en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Uddannelsesinstitutionerne tilbyder forløb og korte erhvervsrettede uddannelser til ledige, og de følger deres dimittender og udviklingen i kompetencebehov på arbejdsmarkedet. De videregående uddannelsesinstitutioner kan tilbyde højt specialiserede og skræddersyede kursusforløb fx når mangel på højtuddannet arbejdskraft skal imødekommes. RAR kan eksempelvis bede uddannelsesinstitutionerne byde ind på opgaver, som fastlægges gennem strategien for anvendelse af den regionale uddannelsespulje og positivlisten. I sådanne konkrete samarbejdsprojekter kan arbejdsløshedskasser og jobcentre deltage og være med til at finde personer, der mangler opkvalificering og kortlægge efterspørgslen på specielle kompetencer, der dækker virksomhedernes behov. 5

6 Partnerskaber om den regionale vækst Vækstforum er Regionsrådets rådgivende organ, hvad angår vækst og udvikling af erhvervslivet i regionen, herunder sikre medfinansiering til erhvervsudvikling via regionale erhvervsudviklingsmidler og indstillingsret til EU strukturudviklingsmidler. Vækstforum arbejder blandt andet i vækstpartnerskaber og støtter ofte op om klyngenetværk. Der kan etableres partnerskabsaftaler mellem RAR og Vækstforum i regionerne. Det kan bibringe nyttig viden om virksomheders vækst og udvikling, samt hvad der rører sig i det regionale erhvervsliv. Gennem partnerskaber kan der sættes initiativer i gang, som understøtter væksten og de regionale erhvervsudviklingsplaner og tilfører områderne den nødvendige og efterspurgte arbejdskraft gennem uddannelse og opkvalificering til ledige, som har behov. Samarbejde om et inkluderende arbejdsmarked RAR kan koordinere den regionale indsats for at fremme inklusion af personer på kanten af arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap. Socialfonden kan støtte opkvalificeringsindsatser, som fremmer beskæftigelse for personer på kanten af arbejdsmarkedet. 6

7 Faste opgaver for RAR De regionale arbejdsmarkedsråd har ansvar for en række faste opgaver. Positivlisten og den regionale uddannelsespulje RAR skal drøfte og godkende den regionale positivliste to gange om året, så den gælder regionalt i perioderne 1. april-30.september og 1. oktober 31. marts. Et udkast til positivlisten udarbejdes i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tre decentrale arbejdsmarkedskontorer. Positivlisten er et redskab til at give ledige inden for områder, hvor der forventes åbninger i de kommende seks måneder, mulighed for korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Kurser og uddannelsesforløb finansieres gennem den regionale uddannelsespulje, som RAR lægger sin egen strategi for, herunder prioritering af faggrupper og brancher med gode jobmuligheder eller mangel på arbejdskraft. Indsats ved massefyringer RAR skal tage imod underretninger om varsling af større afskedigelser efter varslingsloven samt udmønte varslingspuljen til en aktiv indsats ved masseafskedigelser og virksomhedslukninger. Arbejdstilladelser til personer fra tredjelande Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan i sager om opholds- og arbejdstilladelse til borgere fra lande uden for EU høre RAR om de sædvanlige danske løn- og arbejdsforhold er opfyldt. Nytteindsats og virksomhedspraktik Kommunerne skal løbende underrette RAR om anvendelse af virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud. En gang om året skal RAR drøfte kommunernes strategier for nytteindsats. RAR træffer desuden afgørelser om dispensation fra rimelighedskravet for personer i virksomhedspraktik og nytteindsats. Desuden træffer det regionale arbejdsmarkedsråd afgørelser, om hvorvidt betingelserne er opfyldt ved ansættelse af personer med løntilskud hos private virksomheder uden overenskomst. Andre løbende opgaver RAR skal godkende arbejdsfordelingsordninger for virksomheder med midlertidig nedgang i produktionen. Desuden skal RAR udtale sig til Kriminalforsorgen vedrørende etablering af pladser til samfundstjeneste. De formelle rammer 7 Se nærmere på hjemmesiden for RAR:

8 Muligt årshjul 4. KVARTAL: 31. oktober: Den regionale Positivliste godkendes Status for brug af DRU Beslutte positivliste for DRU Beslutte flerårig strategi og udviklingsplan, herunder strategi for DRU Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse ØIM 1. KVARTAL: Kommunernes beskæftigelsesplaner sendes til RAR i januar Lever den samlede kommunale indsats op til regionens behov (Rådets strategi- og udviklingsplan) for kvalifikationer? hvis ikke? Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse ØIM Arbejdsmarkedsbalancen Virksomhedernes rekrutteringssituation Drøftelse af samarbejdet mellem RAR og Beskæftigelsesrådet (BER) Drøftelse af rådets handlingsplan Er den kommunale beskæftigelsesindsats nok til at løse udfordringerne i RAR-oplandet? Forventet arbejdskraftbehov for større bygge- og anlægsprojekter Virksomhedernes vurdering af jobcentrenes service 31. marts: Den regionale Positivliste godkendes 3. KVARTAL: Drøfte ændringer i positivlisten for (DRU) Drøfte strategi for nytteindsats Drøfte indhold på mødet med Vækstforum Manglen på arbejdskraft årsager og muligheder Fremskrivning af ledighed og beskæftigelse ØIM Møde med Vækstfora: Den regionale vækststrategi RAR-strategikonferencer: Drøfte rådets strategi- og udviklingsplan, herunder strategi for positivlisten for DRU Strategi for nytteindsats Evt. afholdelse af regionale konferencer 2. KVARTAL: Status på brugen af Den Regionale Uddannelsespulje (DRU) hvilken indsats resulterede den i? Drøfte indhold i møde med uddannelsesinstitutionerne Møde med uddannelsesinstitutionerne

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Referat Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg

Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 : Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm,

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget Ordinært møde Dato 9. marts 2015 Tid 12:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Eventuelt afbud sendes til Susanen Andersen, suan@frederikshavn.dk, tlf 9845 5660 Gæster: Mette Krog

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere