COMMUNICATION ON PROGRESS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMMUNICATION ON PROGRESS"

Transkript

1 COMMUNICATION ON PROGRESS UN GLOBAL COMPACT BALSLEV, 2013

2 2

3 INDHOLD Erklæring om støtte til Global Compact Balslev Rådgivende Ingeniører A/S De 10 principper i Global Compact Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Miljø Anti-korruption Cases Aktiviteter og udbytte

4 ERKLÆRING OM STØTTE TIL GLOBAL COMPACT Som rådgivende ingeniørvirksomhed har vi et socialt ansvar i de projekter, som vi er medskabere af og i driften af vores virksomhed, og vi ønsker på alle niveauer at bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet. Med vores støtte til UN Global Compact har vi forpligtet os til at udvise social og miljømæssig ansvarlighed samt arbejde aktivt for at integrere Global Compacts 10 principper i vores virksomhed. Med denne statusrapport vil jeg, på vegne af Balslev Rådgivende Ingeniører, bekræfte vores fortsatte opbakning til de ti principper i Global Compact, som også indgår i vores Code of Coduct, der er gældende for alle virksomhedens medarbejdere. Vi vil fortsat bruge principperne til at fremme og guide arbejdet med virksomhedens samfundsansvar. Dette er Balslev Rådgivende Ingeniørers første statusrapport til Global Compact. Vi har i denne rapport beskrevet vores aktiviteter for at integrere Global Compact i vores forretningsstrategi, kultur og daglige handlinger. COP-rapporten vil være tilgængelig på vores hjemmeside. Med venlig hilsen Bo Memhave Adm. Direktør Balslev Rådgivende Ingeniører 4

5 BALSLEV RÅDGIVENDE INGENIØRER SIDEN 1939 Balslev er en full-service virksomhed, der arbejder med at løse nogle af de store udfordringer, vi som samfund står over for i forbindelse med miljø, byggeri, forsyning, klima, natur og energi. Vi leverer uafhængig rådgivning, projektering og projektledelse inden for alle gængse ingeniørdiscipliner som fx el, vvs, konstruktion, ventilation, it & kommunikation samt automation. Vores ekspertise omfatter også innovative, bæredygtige og profitable løsninger inden for intelligent bygningsautomatik, energiforsyning, sikrings- og transportanlæg, korrosionsbeskyttelse, hospitalsplanlægning samt energioptimering. Firmaet blev grundlagt i 1939 og er ejet 100 % af Mogens Balslevs Fond. Balslev beskæftiger i alt 130 medarbejdere på hovedkontoret i Glostrup samt i afdelinger i Odense, Kolding, Herning, Viborg og Kalundborg. Balslev er medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og den internationale sammenslutning af rådgivende ingeniører (FIDIC). 5

6 DE 10 PRINCIPPER I GLOBAL COMPACT MENNESKERETTIGHEDER 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og 2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling og 4. støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde og 5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og 6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. MILJØ 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og 8. tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og 9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. ANTI-KORRUPTION 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 6

7 MENNESKERETTIGHEDER Princip 1 Princip 2 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og sikre, at den ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne Code of Conduct Vi har i 2013 udviklet Balslevs Code of Conduct, der med udgangspunkt i Global Compacts 10 principper skitserer, hvorledes vi som virksomhed skal agere over for vores omverden. På det obligatoriske introduktionskursus for nye medarbejdere bliver der undervist i vores Code of Conduct og de etiske retningslinjer, som vi arbejder efter. Derved bliver det en integreret del af vores organisation. Samfundsansvar Balslev vil gerne tage et samfundsansvar, og derfor er vi opmærksomme på, hvordan vi kan bidrage til at løfte opgaver, som er et fælles anliggende. Vi har i ansættelsesøjemed øget vores fokus på at afspejle et globalt samfund og stræber mod at opnå en mangfoldighed i etnicitet, uddannelsesbaggrund, køn, religion, seksualitet, alder og arbejdsevne. Vi involverer os derudover i at uddanne nye medarbejdere i branchen og har løbende praktikpladser til studerende og vejleder på bachelor- og masterniveau. Derudover involverer vores medarbejdere sig i specialeopgaver samt underviser og holder faglige foredrag og oplæg for ingeniørstuderende. Balslev er ejet af Mogens Balslevs Fond, som endvidere yder støtte til dansk ingeniørvirksomhed, især uddannelse - Kønog forskning. Medarbejdergrupper Desuden yder Fonden støtte hos Balslev til andre - Anciennitet almennyttige rgrupper hos Balslev samfundsformål. e Fordeling på køn: Fordeling af medarbejderne 23% Kvinde Fordeling på anciennitet: 42% 2 år eller mindre 77% Mand 20% 3-5 år 8% 6-10 år 29% 11 år eller mere ergrupper hos Balslev - Alder Fordeling på alder: ne delt på Køn 100 8% Under 30 år Vurdering fordelt på Anciennitet 5% år 19% år 100 Kvinde Mand 2 år eller mindre 3-5 år 6-10 år 11 år eller mere Vurdering % år % 50 år eller ældre Vurdering Under 30 år

8 HR-funktion etableret Primo 2013 blev en fast HR-funktion etableret i Balslev. Funktionen har bl.a. til formål at støtte afdelingslederne med HR-procedurer, nye HR-tiltag m.m. HR skal levere korrekte og præcise kontrakter, som sikrer både Balslevs og medarbejdernes rettigheder og forpligtelser. HR skal desuden i samarbejde med ledelsen udvikle en state of the art buket af personalegoder, et centralt HR-system og støtte op om de menneskelige rammer for vores medarbejderes udvikling. Derudover skal HR sikre, at alle medarbejdere får tilbudt en årlig MUS samtale samt opfølgning herpå. Ny medarbejderhåndbog I foråret 2013 blev en ny udgave af Balslev medarbejderhåndbog udgivet, som på præcis og overskuelig vis redegør for retningslinjer, beføjelser og forpligtelser for alle medarbejdere. For at holde fokus på en god tone i virksomheden er der i håndbogen indført et afsnit om hhv. adfærd og mobning, hvori det understreges, at alle medarbejdere skal holde en sober toner og undgå ukvemsord samt at mobning er uacceptabel adfærd. Medarbejderhåndbogen er tilgængelig i digital form på Balslevs intranet. Obligatorisk optrapning af pensionsordning og sundhedsforsikring Der er iværksat en optrapning af Balslevs pensionsordning for at få en mere tidssvarende ordning. Pensionsordningen og sundhedsforsikringen er obligatorisk for alle medarbejdere. 8

9 ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER Princip 3 Princip 4 Princip 5 Princip 6 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling og støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde og støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. Introduktionsdag for alle nye medarbejdere Balslev tror på, at det er vigtigt at involvere og informere om virksomheden, vores historie, strategi og handlingsplaner. Derfor er det afgørende, at nye medarbejdere får en god introduktion til arbejdspladsen, og vi har valgt at indføre en obligatorisk introduktionsdag for nye medarbejdere. På dagen introduceres Balslev som virksomhed, de enkelte afdelinger, kompetenceområderne samt procedurer og processer. Efter hvert forløb evalueres forløbet. Derudover udarbejdes en personlig introduktionsplan for medarbejderens første uger i virksomheden. Projektledelseskursus for alle medarbejdere Vores medarbejdere er det vigtigste aktiv, og deres viden og evne til at køre projekter er afgørende for, om vi har succes eller ej. Derfor er det os magtpåliggende at holde et højt vidensniveau og i den forbindelse har Balslev udviklet sin egen niveaudelte projektledelsesuddannelse, som er skudt i gang i Vi har pt. gennemført 7 kurser i grundmodulet og har haft 85 % af alle medarbejdere igennem uddannelsen. Derudover er der afholdt 2 kurser af modul 2 for byggeleder og projektleder, og alle medarbejdere i ledelsesgruppen har været igennem et specialkursus i jura i rådgiverbranchen. Forebyggelse af stress For at forebygge stress hos Balslevs medarbejdere har vi valgt at sætte fokus på, hvordan vi som ledere og medarbejdere kan blive bedre til at se symptomerne på stress, før det bliver alvorligt og håndtere stress, når den er opstået. Derfor er der oprettet en hotline til stress coach, som alle medarbejdere hos Balslev har adgang til at bruge, hvis man får brug for professionel hjælp til at håndtere situationer med begyndende stress. Coachen kan give nogle værktøjer til at tackle de svære situationer, så vi forhåbentlig kan undgå de alvorlige tilfælde af stress. Fratrædelsessamtale og outplacement Gennem det seneste år har Balslev haft fokus på at sikre en ordentlig afsked til medarbejdere, der forlader virksomheden. Vi gennemfører derfor fratrædelsessamtaler med alle fratrådte medarbejdere og i tilfælde af afskedigelser tilbydes i et vist omfang også outplacementforløb. Nedadgående sygdomsstatistik Vi arbejder aktivt for at nedbringe sygdomsfraværet og har en klar målsætning i 2014 om at den gennemsnitlige sygdom skal ned på branchegennemsnittet. 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Fravær i alt % Gennemsnit 1,00% 0,00% 9

10 MILJØ Princip 7 Princip 8 Princip 9 Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer og tage initiativ til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed og opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Balslev vision er skabe morgendagens bæredygtige og intelligente løsninger. Vi bestræber os på at efterleve vores vision bl.a. gennem de mange projekter, hvor vi er rådgivere. Ved planlægning og design af nye bygninger, installationer, anlæg og infrastruktur samt ved renovering nøjes Balslev ikke med at tage højde for de krav, der stilles i dag. Vi gør alt for at sikre, at designet indeholder den fornødne fleksibilitet til at imødekomme fremtidige krav med hensyn til: Bæredygtighed Energieffektivitet, herunder genvinding Miljøskadelige eller giftige stoffer Genanvendelighed efter endt levetid. DGNB certificering Balslev er blevet DGNB-certificeret, og vores konsulent kan indgå i et byggeprojektteam og vejlede omkring bæredygtighed og rette fokus på de områder, man skal være opmærksom på for at bygge bæredygtigt og opnå en DGNB-certificering. DGNB-systemet er en certificeringsordning, der har til formål at skabe et fælles afsæt for måling og vurdering af bæredygtigt byggeri. Systemet bygger på en helhedsbetragtning og en livscyklusvurdering af et byggeri. Rådgivning om energioptimering Balslevs energikonsulenter arbejder målrettet på at optimere energiforbruget i større bygninger med både enkle og mere komplicerede installationer. Vi har i tæt samarbejde med brugerne og ejernes driftsansvarlige eller tekniske afdelinger gennemført et meget stort antal optimeringsprojekter, hvor der er opnået store energibesparelser med kort tilbagebetalingstid. Forskningsprojekter Som rådgivende ingeniørvirksomhed vil vi gerne tage ansvar for at der bliver gennemført forskning inden for fremtidens energiforsyning, og derfor deltager vores medarbejdere i flere forskningsprogrammer inden for intelligent energi. Bl.a. er vi en del af det store nationale projekt ipower og det Europæiske projekt SmartGen, hvor Balslevs medarbejdere har gennemført en række casestudier, som viser hvordan intelligent styrede varmepumper og elbiler kan forbedre kvaliteten i lavspændingsnettet. 10

11 ANTI KORRUPTION Princip 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Da vi som rådgivere skifter rolle fra projekt til projekt har vi stor fokus på at bevare vores uvildige tilgang til den konkrete sag og sagens involverede parter. For at undgå interessekonflikter er det i Balslevs medarbejderhåndbog beskrevet at det ikke er tilladt at modtage gaver, opmærksomheder, rabatter eller lignende fra virksomhedens leverandører, forretningsforbindelser eller andre, medmindre der i hvert enkelt tilfælde er givet forudgående tilladelse hertil af nærmeste leder. Herudover er det i vores Code of Conduct beskrevet, at Balslev ikke tolererer nogen form for korrupt adfærd eller svigagtig praksis. 11

12 POWERLAB DK - EN UNIK EKSPERIMENTEL PLATFORM Hele den elektrotekniske branche har fået en unik eksperimentel platform kaldet PowerLab DK på DTU. Studerende, forskere og ikke mindst den elektrotekniske industri kan udvikle, teste og demonstrere SmartGrid teknologier til fremtidens intelligente el-system såvel i laboratorier som i pilotforsøg samt i fuld skala. Udover de store Smart Grid modeller og vedvarende energisystemer vil også andre teknologier og komponenter kunne testes i PowerLabDK. PowerLabDK er en platform for eksperimentel afprøvning, test og demonstration af teknologier, der vil bidrage til realiseringen af de danske klimamål og det langsigtede mål om en energiforsyning uden fossile brændstoffer. Balslev har haft ansvar for bygherrerådgivningen i forbindelse med hele bygningsrenoveringen samt etableringen af de nye laboratoriefaciliteter. 12

13 MILJØPRIS TIL SØFRYD-PROJEKTET - PASSIVHUSE I MÅLØV I september 2013 modtog Søfryd-projektet Ballerup Kommunes miljøpris. Prisen er givet for det visionære energiarbejde, der kan tjene som inspiration for fremtidige byggerier såvel som renoveringer. I partnerskab med Jönsson A/S og JJW Arkitekter har Balslev opført de 56 bæredygtige lejligheder i Måløv med bl.a. solenergi, jordvarme og varmegenvinding. Det lave energiforbrug og betegnelsen passivhus opnås ved en række tiltag: Radial jordvarme med varmepumpe, der sparer naturgas og dermed CO2. Der anvendes en ny metode med skrå boringer, som udnytter jordvarmen bedre end lodrette og som har en højere virkningsbrad. Solceller (60 m2) på tagflader til elproduktion Opvarmning er forberedt for naturgas baseret på bl.a. Genvex og en kondenserende gasunit under hver bygning som alternativ til fælles varmecentral. Herved reduceres både varmetab og CO2-belastning, hvilket vil give en årlig besparelse på i alt 50 m3 naturgas. Varmeanlægget er forberedt til, at der uden ombygning kan installeres fjernvarme, hvis dette bliver muligt. Derved kan bebyggelsen nærme sig Ballerup Kommunes mål om CO2-neutralt byggeri. Energieffektive ventilationsanlæg med varmegenvinding og høj virkningsgrad i alle lejligheder Optimeret klimaskærm 13

14 RIGSHOSPITALET - ENERGIOPTIMERING Rigshospitalets energiforbrug er reduceret med 35 %. En selvfinansierende energihandlingsplan med bl.a. omlægning af dampsystem og nyt kølesystem sparer ca. 30 mio. kr. om året. Rigshospitalet i København har arbejdet målrettet med energioptimering siden starten af 1990 erne. Sammen med Balslevs rådgivere udarbejdede man en energihandlingsplan, der omfattede ventilation og aircondition, varme, køling, desinfektion, kontrolsystemer, anlæg for komprimeret luft og belysning. Planen identificerede en række besparelser, der gjorde det muligt at gennemføre planen selvfinansierende med positiv likviditet allerede fra første år. Største enkeltbesparelser er hentet på: Hoveddampsystemet, hvor man identificerede store graddagsuafhængige ledningstab, som blev afhjulpet ved at omlægge en højtryksinstallation Et nyt kølesystem med lavere energiforbrug, der udfasede brug af CFC gasser 14

15 UDBYTTE OG AKTIVITETER 2014 MENNESKERETTIGHEDER I 2014 vil vi fortsat arbejde på virksomhedens mangfoldighed og sætte fokus på de skævheder, der måtte være. 1. Øge/fastholde andelen af kvinder i organisationen 2. Etablere samarbejde med en erhvervs Ph.d. 3. Etablere praktikpladser fordelt bredt over virksomhedens specialer ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER 1. Nedbringe sygdomsstatistik til branchegennemsnit 2. Gennemføre 4 projektlederkurser om året 3. Igangsætte en puljeordning for uddannelsesmidler 4. Etablere et formelt SU-udvalg MILJØ 1. Deltage i minimul et DGNB-projekt 2. Deltage i minimum et udviklingsprojekt, hvor målet er CO2 neutralitet 3. Udarbejde energiregnskab for Balslevs projektportefølje ANTI-KORRUPTION I 2014 vil vi fortsat bevare vores uvildige tilgang og gennem træning, regulering og italesættelse sikre denne adfærd. 15

16 16

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact

Danske Spil A/S. COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af. FNs Global Compact Danske Spil A/S COP Rapport 2012 i forbindelse med medlemskabet af FNs Global Compact 1. Ledelsens erklæring Jeg vil hermed bekræfte, at Danske Spil fortsat støtter Global Compacts 10 principper på de

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3

CSR rapport. Indhold. 1. Danske Spils CSR-politik 2. 2. KPI er for 2011 3. 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 0 1 Indhold 1. Danske Spils CSR-politik 2 2. KPI er for 2011 3 3. Tiltag der begrænser risiko for spilafhængighed 3 4. Samarbejde med behandlingsinstitutioner 4 5. Etablering af egen hjælpelinje til ludomaner

Læs mere

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

CSR-rapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København CSR-rapport 2013 for Arbejdernes Landsbank CSR-rapport 2013 Indhold Kunder og produkter Initiativer 5 Resultater 6 Målsætninger

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende

Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende Forretningsdrevet samfundsansvar - også et juridisk anliggende FORRETNINGSDREVET SAMFUNDSANSVAR Som følge af en ny lov skal de 1.000 største danske virksomheder fra 1. januar 2009 i deres årsrapport beskrive

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri

Temahæfte 1. Kompetencer og uddannelser. Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1 Kompetencer og uddannelser Opkvalificering af region Sjælland til bæredygtigt byggeri Temahæfte 1: Kompetencer og uddannelser Fremtidens byggeri er bæredygtigt Omlægningen af Danmark til et

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Corporate Citizenship Rapport 2008 corporate Corporate citizenship Citizenship Indledning til Corporate Citizenship Danfoss er en global virksomhed med tilstedeværelse i

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere