Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet"

Transkript

1 Bachelor i offentlig innovation og digitalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse,

2 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling... 7 Begrundelse... 7 Grundoplysninger... 8 Uddannelsens kompetenceprofil... 9 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 18 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse Kriterium 5: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bilag 1: Institutionens system for kvalitetssikring Indstilling til UI for bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering Oplysninger til UI om bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering

4 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af Danmarks Akkrediteringsinstitution med støtte fra et akkrediteringspanel. Danmarks Akkrediteringsinstitution har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 1 og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. Styrelsen for Universiteter og Internationalisering (UI) træffer afgørelse om uddannelsens juridiske forhold 2 på baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling. Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - Danmarks Akkrediteringsinstitutions indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen, uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den faglige vurdering af uddannelsen - Indstilling og oplysninger til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering ACE Denmark blev pr. 1. juli 2013 til Danmarks Akkrediteringsinstitution, som beskæftiger sig med akkreditering af hele det videregående uddannelsesområde. 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 2 Uddannelsens tilskudsmæssige placering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UI-forhold) 4

5 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering består af en kernefaglig ekspert og en aftagerrepræsentant. Kernefaglig ekspert Carsten Sørensen er Reader i Informations Systemer og Innovation ved Department of Management på The London School of Economics and Political Science. Han er uddannet indenfor matematik og datalogi og har en PhD i informationssystemer (fra Aalborg Universitet). Carsten Sørensen har siden midt i 80erne studeret de socio-tekniske aspekter af digital innovation, så som organisatorisk anvendelse af mobil informatik og digital infrastruktur innovation. Han har dermed en solid viden om uddannelsens fagområder og har desuden mange års erfaring som underviser. Aftagerrepræsentant Poul Højmose Kristensen er ressourcedirektør ved UCN (University College Nordjylland) og har et overordnet ledelsesansvar inden for bl.a. it og digitalisering. Han er uddannet Cand.scient.pol. og MBA (hhv. Aarhus Universitet og Handelshøjskolen i Aarhus). Poul Højmose Kristensen har en bred erfaring indenfor uddannelsens erhvervssigte og har tidligere været ansat ved AAU, KMD og Sundheds CVU Nordjylland. Datoer i sagsbehandlingen Ansøgning modtaget 1. maj 2013 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 7. juni 2013 supplerende dokumentation om kandidatuddannelser. 1. juli 2013 supplerende oplysninger om forskningsmiljøer (antallet af forskere tilknyttet de to miljøer). Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 20. august 2013 Høringssvar modtaget 3. september 2013 Kriterium 3 Følgende vurderinger er ændret på baggrund af universitetets høringssvar: - Før høringen vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsens danske titel og navn kun delvist svarede til kompetenceprofilen. Vurderingen er ændret, fordi universitetet har ændret uddannelsens danske titel fra bachelor i innovation og digitalisering til bachelor i offentlig innovation og digitalisering. Vurderingen af kriterium 3 er på den baggrund ændret fra delvist tilfredsstillende til tilfredsstillende. 5

6 Sagsbehandling afsluttet 17. september 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 3. oktober

7 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Bacheloruddannelsen i offentlig innovation og digitalisering ved Aalborg Universitet indstilles til positiv akkreditering. Det er vurderingen, at uddannelsen på tilfredsstillende vis opfylder kriterierne for: - Behov for uddannelsen (kriterium 1) - Forskningsbaseret uddannelse (kriterium 2) - Uddannelsens faglige profil og mål for læringsudbytte (kriterium 3) - Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse (kriterium 4) - Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 5) Indstillingen sker på baggrund af en analyse af universitetets proces med udvikling af uddannelsen og en analyse af det samfundsmæssige behov. Bacheloruddannelsen sigter mod at uddanne arbejdskraft med særlig kompetence indenfor innovation og digitalisering i den offentlige sektor. Uddannelsen er tværfaglig og kombinerer viden om IT og digitalisering, innovation og forandring, samt organisation og ledelse. Universitetet har gennemført en udviklings- og kvalitetssikringsproces, som har været forankret i ledelsen. Relevante aftagere har været involveret i udviklingsprocessen, og uddannelsens tilrettelæggere har anvendt dialogen med aftagerpanelet i udviklingen af uddannelsen. Ansøgningen er i øvrigt baseret på en solid afdækning af behovet for kompetencer inden for innovation og digitalisering i den offentlige sektor. Samlet set har universitetet sandsynliggjort et behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet. Bacheloruddannelsen har et klart erhvervssigte rettet mod den offentlige sektor. Uddannelsens titel og navn svarer til uddannelsens kompetenceprofil og erhvervssigte. Der er desuden en god sammenhæng mellem forskningsområder knyttet til uddannelsen og uddannelsens fagelementer. Forskningsmiljøerne bag uddannelsen er aktive og forskningen har en høj kvalitet. Samlet set fremstår uddannelsen som en velgennemtænkt og sammenhængende uddannelse med en kompetenceprofil, der sikrer, at de studerende når bachelorniveauet. Endelig vil universitetets beskrevne kvalitetssystem kunne medvirke til fremover at sikre kvaliteten og relevansen af uddannelsen. 7

8 Grundoplysninger Udbudssted Uddannelsen skal udbydes i Aalborg. Sprog Undervisningen vil foregå på dansk (dog udbydes 5. semester kun på engelsk). Hovedområde Uddannelsen hører under det samfundsvidenskabelige hovedområde. Antal forventede studerende Uddannelsen ønskes udbudt første gang 1. september 2014 Uddannelsen erstatter helt eller delvist en eksisterende uddannelse? Nej 8

9 Uddannelsens kompetenceprofil Kompetenceprofil Bachelor i offentlig innovation og digitalisering (AAU) Viden Skal have viden om teori, metoder og praksis inden for a) IT og digitalisering, organisation og ledelse, samt innovation og forandring og inden for b) væsentlige sektorer og områder i den offentlige sektor som fx sundheds- og plejesektoren. Formålet er, at de studerende skal kunne anvende den viden, der tilegnes under (a) til at forbedre praksis under (b). Denne viden omfatter ikke kun, hvordan den offentlige sektor fungerer i Danmark, men også at man har viden om og kan hente inspiration fra, hvordan tilsvarende problemstillinger håndteres i andre lande. Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metoder og praksis. Denne forståelse og refleksion omfatter både teori, metode og praksis der indgår i de studerendes egen værktøjskasse (fx teorier, metoder og praksis, der kan bringes i anvendelse, når man skal digitalisere offentlige sagsgange eller serviceydelser) samt teori, metoder og praksis inden for den sektor eller område, der konkret arbejdes med (fx metoder og praksis inden for sundheds- og plejesektoren). Færdigheder Skal kunne anvende videnskabelige metoder og redskaber inden for IT og digitalisering, organisation og ledelse, og innovation og forandring samt kunne anvende generelle færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for disse områder, herunder fx at kunne medvirke ved planlægning og gennemførelse af innovative digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor eller evaluere nye teknologier før og efter de tages i brug. Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante analyseog løsningsmodeller, herunder fx gennemføre en analyse af arbejdspraksis og/eller serviceydelser inden for et specifikt velfærdsområde og deltage i udarbejdelse af forslag til, hvordan denne arbejdspraksis og/eller serviceydelse kan effektiviseres eller forbedres vha. innovativ teknologianvendelse. Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikkespecialister, herunder fx formidle problemstillinger, analyser og mulige løsninger til ledere, fremtidige brugere, borgere, politikere, leverandører og andre interessenter i forbindelse med digitaliseringsprojekter. Kompetencer Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge, herunder både teknisk, organisatorisk og politisk kompleksitet. De færdige bachelorer skal således kunne navigere i både politiske og administrative systemer og forstå de forskellige former for beslutningsprocesser, der kendetegner de forskellige niveauer i den offentlige sektor, som omgiver og skaber rammerne for, men også påvirkes af, digitaliserings- og innovationsprojekter. (Studieordning, s.3) Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang. Typisk vil dimittenderne skulle samarbejde med højt specialiserede faggrupper som fx fagprofessionelle inden for sundhedssektoren og IT specialister i forbindelse med udvikling og implementering af ny teknologi, men også borgere der påvirkes af teknologien. Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer. Denne læring omfatter både læring i forbindelse med at forbedre egen arbejdspraksis (fx det at forbedre egne kompetencer og praksis inden for digitalisering) og læring relateret til at forbedre andres arbejdspraksis (fx det at kunne forstå et nyt domæne eller en ny type arbejdspraksis inden for den offentlige sektor). 9

10 Uddannelsens struktur 10

11 Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 1 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Begrundelse Karakteristik af processen Universitetet har taget initiativ til uddannelsen på baggrund af forskningsprojektet DISIMIT (støttet af det strategiske forskningsråd), som blev afsluttet i Projektet havde til formål at fremme kommunernes ITledelsesmæssige kompetencer og resulterede blandt andet i ny viden om fremtidige udfordringer i den kommunale sektor. Uddannelsens tilrettelæggere har anvendt viden fra forskningsprojektet i afdækningen af behovet for kompetencer inden for innovation og digitalisering i den offentlige sektor. Der blev i foråret 2013 nedsat et aftagerpanel, som har forholdt sig til arbejdsgruppens første forslag til en studieordning. Panelmedlemmerne blev i processen interviewet om uddannelsen, hvor deltagerne forholdt sig til studiets indhold, behovet for kompetencer m.m. Uddannelsens tilrettelæggere har anvendt dialogen med aftagerpanelet i den videre udvikling af uddannelsen. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (AAU) har en fast procedure for ledelsesinvolvering ved oprettelse af nye uddannelser (jf. bilag 3, procesnotat). Udviklingen af uddannelsen er foregået i et samarbejde mellem fakultet, skole og studienævn. Udviklingsarbejdet er startet i skolerne som et led i det generelle kvalitetsarbejde. Der har igennem hele processen været en dialog mellem uddannelsens tilrettelæggere og universitetets ledelse (prodekanen og fakultetskontoret). Ledelsen har forholdt sig til uddannelsernes udvikling på forskellige tidspunkter i processen, hvilket gælder ledelsesniveauerne: Rektorat, direktion, dekanat, institutledere og studieledere. Uddannelsen blev endelig godkendt af rektoratet i april Uddannelsen har dermed gennemgået en udviklingsproces med ledelsesinvolvering på forskellige niveauer og har fulgt universitetets faste procedurer for udvikling af nye uddannelser. Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Bacheloruddannelsen sigter mod at uddanne arbejdskraft til den offentlige sektor. Uddannelsen har især fokus på udvikling af offentlig administration, organisationsformer og velfærdsydelser ved hjælp af innovativ brug af informationsteknologi. Uddannelsen fokuserer især på digitalisering af områderne: - Undervisning/det pædagogiske område - Borgerservice og pleje/sundhed - Styring af offentlige organisationer Erhvervssigtet er rettet mod offentlige virksomheder, der arbejder med innovation og digitalisering, rådgivende konsulent virksomheder med speciale i innovation og digitalisering i den offentlige sektor og itvirksomheder, der udvikler it-systemer til den offentlige sektor (ansøgning s.6). Universitetet forventer, at størstedelen af bachelorerne fortsætter på én af de kandidatuddannelser, som uddannelsen er adgangsgivende til. Det drejer sig om Cand.it. i it-ledelse og Cand.it. i it, læring og organisatorisk omstilling. Kandidater i it-ledelse, vil opnå forholdsvist brede it-ledelsesrelaterede kompetencer, hvorimod kandidater i it, læring og organisatorisk omstilling vil være specialiserede inden for undervisningsområdet. Det gælder for begge af de to mulige uddannelsesforløb, at de færdige kandidater er særligt kvalifice- 11

12 rede til at arbejde med it-udvikling, digitalisering, innovationn og organisations- og serviceudvikling i offent- it og digi- lige institutioner (ansøgning, s.4). Stillingstyperne forbundet med ovennævnte kandidatuddannelser spænder bredt indenfor området talisering. Eksempler på stillingstyper for kandidater i it-ledelse er it projektledere, forretningsanalytikere og konsulenter, som arbejder med it-baseret forretningsudvikling, teknisk innovation, design og implementering af informationssystemer. Eksemplerr på stillingstyper for kandidater i it, læring l og organisatorisk omstilling er: Pædagogisk it-konsulent, E-læringskonsulent, projektleder og læremiddeldesignerr (ansøgning, s.4). Universitetet har redegjort for sammenhængen mellem bacheloruddannelsens kompetenceprofil og udvalgte stillingstyper i en oversigt (ansøgning, bilag 1): Nedenfor findes et uddrag: (ansøgning, bilag 1, uddrag fra oversigt) Akkrediteringspanelet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil og fagelementerf r ikke addresserer beho- vet for kompetencer inden for området digital infrastruktur. Området err væsentligt set i lyset af uddannel- indenfor sens erhvervssigte, og de studerendes kompetencer til at kunne håndtere de fremtidige udfordringer digitaliseringen af offentlige tjenester. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en velbeskrevet sammenhæng mellem m uddannelsens kompetence- profil og erhvervssigte. 12

13 Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Bacheloruddannelsen i offentlig innovation og digitalisering er en tværfaglig uddannelse, hvor de studerende kombinerer tre former for faglighed: 1) It og digitalisering 2) organisation og ledelse 3) innovation og forandring. Uddannelsen tilhører det samfundsvidenskabelige hovedområde, men har samtidig et væsentligt element af it faglighed. Dertil kommer, at den nye bacheloruddannelse har til formål at uddanne arbejdskraft til den offentlige sektor. Aalborg Universitet udbyder allerede bacheloruddannelsen i politik og administration, hvor fokus er på offentlig administration. Uddannelsen har dog ingen berøring med fagområderne innovation og digitalisering, hvilket udgør kernefagligheden i den nye uddannelse. Det samme gør sig gældende for andre uddannelser, som har fokus på offentlig administration og ledelse, som f.eks. professionsbachelor i offentlig administration. Det særlige ved bachelor i innovation og digitalisering, er ifølge universitetet, at uddannelsen er tværfaglig og placerer sig i konteksten af offentlige organisationer (ansøgning, s.10). Universitetet peger på tværfaglige HA (it.) uddannelser, som beslægtede uddannelser, der i deres idégrundlag minder mest om bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering. Disse uddannelser kombinerer også viden om it og datalogi med viden om organisation og ledelse, men er primært rettet mod den private sektor. Det kan for eksempel være HA (it.) Erhvervsøkonomi og informationsteknologi ved CBS. Bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering adskiller sig især fra HA (it.) ved at placere sig i konteksten af offentlige og politisk ledede organisationer og med særligt fokus på de velfærdsydelser, der produceres i sådanne organisationer. Derudover fremhæver universitetet, at bacheloruddannelsen har et stærkere fokus på innovation og forandring end de beslægtede tværfaglige HA (it.) uddannelser. Enkelte ingeniøruddannelser kombinerer elementer fra offentlig administration/forvaltning med innovation og digitalisering. Det drejer sig om ingeniøruddannelserne i velfærdsteknologi og sundhedsteknologi, som især henvender sig til sundhedssektoren. Universitetet lægger i den forbindelse vægt på, at ingeniøruddannelserne ikke har fokus på organisation og ledelse inden for offentlige organisationer. Alligevel findes der emner som kunne være relevante på både ingeniøruddannelserne og bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering, f.eks. et emne som elektronisk patientjournal. Hertil kommer at kandidaterne i et vist omfang vil kunne bestride samme generelle jobfunktioner, f.eks. som projektleder i en offentlig organisation. Der er dog en tydelig forskel i både uddannelsesindhold og erhvervssigte set i forhold til den nye bacheloruddannelse. Flere humanistiske uddannelser inden for feltet informationsvidenskab, kommunikation og it har fokus på digitalisering af systemer, som anvendes inden for den offentlige administration. Det gælder f.eks. kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling ved Det Informationsvidenskabelige Akademi, som universitetet nævner som en mindre beslægtet uddannelse. Universitetet fremhæver, at humanistiske uddannelser af denne type ikke lægger vægt på innovation, organisation og ledelse af offentlige organisationer. Akkrediteringspanelet anerkender universitetets analyse af beslægtede uddannelser. Bacheloruddannelsen adskiller sig ved dens tværfaglighed og det stærke fokus på samfundsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor. Beslægtede uddannelser og beskæftigelse Universitetet har i ansøgningen vedlagt beskæftigelsesstatistik for den beslægtede bacheloruddannelse HA (it.) ved Copenhagen Business School og for samtlige bacheloruddannelser indenfor samfundsvidenskab. Ved at sammenligne de to tabeller ses det, at den tilsvarende bacheloruddannelse HA (it.), set over de tre år, har en højere beskæftigelsesgrad end samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser generelt (dokumentati- 13

14 onsrapport, dannelse. bilag 2). Som det fremgår af tabellerne fortsætterr størstedelenn af bachelorerne på en kandidatud- Universitetet forventer, at størstedelen af bachelorerne fortsætter på en aff de to kandidatuddannelser: Cand.it i it-ledelse og Cand.it. i it, læring og organisatorisk omstilling (dimittenderne har et retskrav på optagelse på Cand.it. i it-ledelse). Kandidatuddannelsen i it-ledelse er relativ r ny, hvor det første hold blev færdigt f i sommeren Der findes derfor ikke nogen tilgængelig statistik over ledigheden. Universitetet har dog en intern opgørelse over første hold sommeren 2012, som viser at kun 1 ud af de 20 færdiguddannede err ledig. Kandidatuddannelsen i it, læring og organisatorisk omstilling er også en nyy uddannelse, og her er der d endnu ingen dimittender (første optag var september 2012). Universitetet har indhentet oplysninger om beskæftigelse fra a-kasserne, som kan supplere billedet af ar- bejdsmarkedssituationen. Generelt tegner der sigg et positivt billede af beskæftigelsen n for Cand.it. uddannel- un- serne. Universitetet oplyser, at 92 % af de 1344 kandidater (cand.it.), derr er medlem af en af a-kasserne der Akademikernes Centralorganisation (AC), err i beskæftigelse i september Blandt de kandidater, der 14

15 har været færdige 1-2 år, var beskæftigelsesgraden i september 2012 på 93,8 %, og blandt dem, der blev færdige for 2-4 år siden, var tallet 96,3 % (ansøgning, s.11). Akkrediteringspanelet vurderer, at arbejdsmarkedssituationen for beslægtede uddannelser sandsynliggør et behov for dimittender med uddannelsens kompetenceprofil. Involvering af interessenter Udviklingen af uddannelsen har været forankret i ledelsen på universitetet og har været drøftet på møder på forskellige ledelsesniveauer i efteråret 2012 og foråret 2013 særligt med henblik på at sikre at uddannelsen lever op til krav om samfundsmæssig relevans og ligger inden for fakultetets strategi på uddannelsesområdet. Der har været ledelsesinvolvering på niveauerne rektorat, direktion, dekanat, institut- og studieledere (jf ansøgningens oversigt over ledelsesinvolvering, bilag 3). Uddannelsen har gennemgået den faste proces for ledelsesinvolvering i forbindelse med udvikling af nye uddannelser ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (AAU). Involveringen af interessenter i udviklingen af uddannelsen er primært sket i to faser. I den første fase af processen har uddannelsens tilrettelæggere primært anvendt forskningsprojektet DISIMIT (støttet af det strategiske forskningsråd). I den anden fase blev der nedsat et aftagerpanel, som gennem dialog har forholdt sig uddannelsen. Forskningsprojektet DISIMIT (støttet af det strategiske forskningsråd) løb over godt tre år og blev afsluttet i Projektet DISIMIT havde til formål at fremme kommunernes IT-ledelsesmæssige kompetencer og ad den vej øge kommunernes digitaliseringsgrad. Forskningsprojektet var baseret på interaktion med aftagerrepræsentanter og der er gennemført to omfattende spørgeskemaundersøgelser, ca. 30 workshops og ca. 100 interviews (ansøgning, s.7). En del af forskerne bag bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering havde i den forbindelse et tæt samarbejde med en række kommuner, en rådgivende konsulentvirksomhed og en it-virksomhed. Viden hentet fra forskningsprojektet har haft stor indflydelse på uddannelsens design (ansøgning, s.4). Akkrediteringspanelet finder, at forskningsprojektet DISIMIT har bidraget med en stor viden om den offentlige sektors udfordringer inden for innovation og digitalisering. Samtidig noterer panelet sig, at det ikke i ansøgningen er godtgjort, at DISIMIT projektet adresserer en ny bacheloruddannelse som løsning på den offentlige sektors udfordringer. Panelet er dog af den opfattelse, at bacheloruddannelsen i innovation og digitalisering vil kunne bidrage til at udvikle relevante kompetencer inden for området. I den anden fase af udviklingen af uddannelsen nedsatte universitetet et aftagerpanel. I sammensætningen af panelet blev der lagt vægt på at inddrage de typiske aftagervirksomheder og at inddrage deltagere med både en teknisk og samfundsvidenskabelig baggrund. Fra medio marts til medio april 2013 blev der gennemført semi-strukturerede interviews med hver enkelt paneldeltager, som på forhånd havde fået tilsendt det første forslag til en studieordning. Universitetet har revideret forslaget til studieordningen på baggrund af dialogen med panelet. Oversigt over aftagerpanelets deltagere: 15

16 Følgende spørgsmål har indgået i dialogen med aftagerpanelet (ansøgning, s.9): - Omfanget af behovet for denne type arbejdskraft i de forskellige typer af aftagervirksomheder, alene og i kombination med de nævnte kandidat uddannelser - I hvilket omfang formål og kompetencep profil er relevant - Hvilke forventninger de ville have til dee studerendess kompetencer, såfremt de skulle ansættes i de jobfunktioner, som uddannelsen sigter mod - Studiets indholdd og opbygning her er hvert enkelt semester og modul gennemgået med henblik på at få detaljeredee kommentarer - Om samme behov dækkes af beslægtedee uddannelser Aftagerpanelet vurderede generelt, at der er et behov for typen af arbejdskraft, og at behovet ikke allerede er dækket af beslægtede uddannelser. Universitetet t har desuden redegjort for, hvordan paneldeltagernes feed- med back har medført ændringer i studieordningen (ansøgning, s. 8). Akkrediteringspanelet vurderer, at relevante interessenter har været involveret i universitetets proces henblik på at bidrage til udviklingenn af uddannelsen. Universitetets udviklings- og kvalitetssikringsprocess Universitetets udviklingsproces fandt sted i efteråret 2012 og foråret Udviklingen af uddannelsen har været forankret i ledelsen, og i universitetets interne udviklingsproces har ledelsen været involveret på insti- tut-, skole-, fakultets-, og direktionsniveau. I foråret 2013 blev der nedsat et aftagerpanel, som har forholdt sig til uddannelsesforslaget. I sammensætnin- inter- gen af aftagerpanelet har universitetet sikret en god repræsentation af aftagere, og derr blev gennemført view med hver enkelt panelmedlem om uddannelsen. Uddannelsens tilrettelæggere har anvendt dialogen med aftagere, og studieordningen blev efterfølgende revideret på baggrund af f aftagernes feedback. Kontakten til 16

17 aftagerne er primært sket gennem interviews, og det har under processen ikke været muligt for paneldeltagerne at diskutere uddannelsen i et fælles forum. Uddannelsen adskiller sig fra beslægtede uddannelser ved dens tværfaglighed og det stærke fokus på samfundsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor. De tilgængelige oplysninger om beskæftigelse for cand.it. uddannelserne er begrænsede, men tyder på, at der er et behov for dimittender med uddannelsens profil. Samlet set har universitetet gennemført en solid udviklingsproces med en tilfredsstillende involvering af interessenter. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Ansøgning, s Bilag 1: Sammenhæng mellem kompetenceprofil og erhvervssigte Bilag 2: Beskæftigelsesstatistik HA datalogi Bilag 3: Procesnotat ledelsesinvolvering i akkrediteringsprocesser på SAMF Bilag 4: Materiale sendt til aftagerpanel og feedback fra panel Supplerende oplysninger modtaget den 1. juli om ledighedstal og cand.it. uddannelser. 17

18 Kriterium 2: Uddannelsen err baseret på forskning og er knyttet k til et aktivt forsk- ningsmiljø af høj kvalitet Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillendee Begrundelse Sammenhæng mellemm forskningsområderr og uddannelsens fagelementer Universitetet oplyser, at forskningsgrupperne bag uddannelsen bliver tilknyttet uddannelsen på to forskellige måder. Der er to primære forskningsgrupper, som er ansvarlige for uddannelsens indhold og tilrettelæggelse. Desuden er der enkelte sekundære forskningsgrupper og individuelle forskere, som leverer dele af undervis- er Center ningen på specielle områder. De to primære forskningsgrupper, som er ansvarlige for uddannelsens indhold og tilrettelæggelse, for IT ledelse og Forskningsgruppenn Organisation og Forvaltning. Beggee grupper er fra Institut for Stats- kundskab. Universitetet har vedlagt en tabel, som illustrerer sammenhængen mellem de primære forsknings- grupper og uddannelsens tre fagområder. (Ansøgning, s.13) Universitetet har i ansøgningen illustreret sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer og forsk- kursus- ningsområder. Af oversigterne fremgår det tydeligt hvilke forskere der err ansvarlige for de enkelte moduler (ansøgning, s.15) Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem forskningsområder tilknyttet uddannelsen og uddannelsens fagelementer. 18

19 Forskningens samvirke med praksis Universitetet oplyser at forskningen samvirker med praksis på flere måder. Det kan f.eks. være gennem deltagelse i forskningsprojekter eller gennem udarbejdelse og afholdelse af specifikke virksomhedsrettede kurser for praktikere (ansøgning, s.19). I uddannelsens konkrete fagelementer inddrages praksis på følgende måder: 1. Gennem anvendelse af praktikere som gæsteforelæsere. 2. Gennem anvendelse af case-baseret undervisning. 3. Gennem semesterprojekter hvor de studerende, med udgangspunkt i praktiske problemstillinger og gennem interaktion med praksis, skal anvende og tilegne sig det faglige indhold i det pågældende semesters kurser. (ansøgning, s.20) Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen samvirker med praksis. Uddannelsens tilrettelæggere Af ansøgningen fremgår det, at uddannelsen tilrettelægges og udvikles af VIP er med relevante forskningsprofiler i forhold til uddannelsens kernefaglighed. Universitetet har vedlagt forskernes cv er og publikationslister.de primære tilrettelæggere af uddannelsen er følgende personer: - Kim Normann Andersen (professor, Forskningsgruppen Organisation & Forvaltning) - Pernille Kræmmergaard (professor mso, Center for IT ledelse) - Morten Balle Hansen (professor mso, Organisation & Forvaltning) - Keld Pedersen (lektor, Center for IT ledelse) Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af forskernes cv er, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges og udvikles af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Uddannelsens VIP er Universitetet oplyser, at de studerende som hovedregel vil blive undervist af VIP er. Det forventede optag er studerende det første år, på de efterfølgende årgange (Ansøgning, s.20). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende i udstrakt grad vil blive undervist af VIP er. Uddannelsens nære tilknytning til et aktivt forskningsmiljø Forskningsmiljøet bag uddannelsen er fysisk placeret på samme campus som de studerende. Forskningsmiljøets kvalitet Universitetet har vedlagt en tabel, som viser antallet af publikationer i de to forskningsgrupper, der står bag uddannelsen. 19

20 Publikationer/miljøer Center for ITledelse Organisation & Forvaltning I alt 2012 Forskningspublikationer Peer review tidsskrift Peer review bogbidrag Peer review bog Øvrige (konferenceabstracts, Ph.D. afhandlinger, rapporter o. lign.) Forskningspublikationer Peer review tidsskrift Peer review bogbidrag Peer review bog Øvrige (konferenceabstracts, Ph.D. afhandlinger, rapporter o. lign.) Forskningspublikationer Peer review tidsskrift Peer review bogbidrag Peer review bog Øvrige (konferenceabstracts, Ph.D. afhandlinger, rapporter o. lign.) Følgende tabel viser antal artikler jf. Forsknings og Innovationsstyrelsens bibliometriske forskningsindikatorer. Center for IT ledelse (CIM) Organisation & Forvaltning Niveau Niveau Tabel 1 Niveau for publikationer Akkrediteringspanelet har gennemgået publikationslisterne ved begge forskningsgrupper og konstaterer, at de to grupper løbende udgiver forskning af høj kvalitet. Publikationerne findes i forskellige former, som spænder fra forskningsprojekter til bøger og bogbidrag. Center for IT-ledelse (4 forskere, 2 ph.d.) udgiver artikler i højt rangerende tidsskrifter som f.eks. MIS Quarterly, hvilket forudsætter forskning af meget høj kvalitet. Forskningsgruppen Organisation & Forvaltning har en rimelig forskningsprofil baseret på 2 professorer, 2 lektorer, og 2 adjunkter. Specielt kan det noteres at gruppen indenfor de seneste år har et kraftigt øget antal artikler i selektive tidskrifter. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøet har en høj kvalitet, som vil sikre, at undervisningen på uddannelsen baserer sig på den nyeste forskning indenfor området. 20

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation og digitalisering ved Aalborg Universitet Februar 2014

Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation og digitalisering ved Aalborg Universitet Februar 2014 Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation og digitalisering ved Aalborg Universitet Februar 2014 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet

Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet Bachelor i organisatorisk læring Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 1 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i it-ledelse Kandidatuddannelsen i it-ledelse (herefter uddannelsen)

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab

Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab Uddannelsesevaluering, Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi, sommeren 2012 Kære kommende kandidat Vi er glade for, at du vil tage dig tid til at deltage i uddannelsesevalueringen ved at

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i it ved IT-Universitetet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens afgørelse

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt humanistisk-teknologisk basisstudium ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser

Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for universitetets godkendelse af oprettelse af nye uddannelser Bilag 1. Tjekliste for udvikling af nye uddannelser inkl. skabeloner Formål Denne procedure

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet

Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk. Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Notat om nøgletal og grænseværdier på Aalborg Universitet Aalborg Universitet ønsker, at en bred vifte af kvalificerede nøgletal indgår som en del af beslutningsgrundlaget

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester.

Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse cand. it uddannelsen i it-ledelse 1. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015)

Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Studieordning for Masteruddannelsen i Idræt og Velfærd (September 2005) (Revideret med virkning 1. sep. 2015) Indholdsfortegnelse 1 Titel... 2 2 Uddannelsens varighed... 2 3 Faglig profil... 2 4 Adgangskrav...

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 2. november 2012 truffet

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i læring og forandringsprocesser.

Læs mere

Bacheloruddannelse i kinesisk virksomhedskommunikation og globalisering Aalborg Universitet

Bacheloruddannelse i kinesisk virksomhedskommunikation og globalisering Aalborg Universitet Bacheloruddannelse i kinesisk virksomhedskommunikation og globalisering Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere