STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011"

Transkript

1 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

2 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal for Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligareal (brutto). De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammensætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2010, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m² boligareal. Fra regnskabsåret 2010 er det statistiske opgørelsesprincip ændret fra primo til ultimo regnskabsåret. Det betyder, at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for den statistiske opgørelse af regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet er ændret fra primo til ultimo. LANDSBYGGEFONDEN August 2012 SIDE 2 I 51

3 INDHOLD DATAGRUNDLAG... 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK DEL 1. HUSLEJEN DEL 2. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET DEL 3. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER - REGNSKAB DEL 4. UDVIKLINGEN I HUSLEJERNE FRA SIDE 3 I 51

4 DATAGRUNDLAG Betegnelsen Husleje 2011 dækker over den budgetterede husleje for Disse budgettal findes i de indberettede regnskaber for Det er de budgetterede lejeindtægter for 2011 (konto 201.1, 201.2, 201.3), som - sammen med de indberettede boligarealer - udgør de fundamentale data i huslejestatistikken. Huslejen beregnes ud fra budgettal, da det er budgettet, der afgør det faktiske huslejeniveau i de enkelte afdelinger. I udgiftsstatistikkerne (både budget og regnskab) skal det bemærkes, at udgifterne samlet set er større end huslejeindtægterne. Den resterende del af udgifterne dækkes bl.a. af indtægter i forbindelse med erhvervslejemål, institutioner og drift af fællesfaciliteter, samt renteindtægter, tilskud fra boligorganisationen og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. I forhold til fortolkningen af statistikken bør der tages højde for, at der også er udgifter forbundet med drift og administration af erhvervslejemål og institutioner. På opgørelsestidspunktet for Husleje- og udgiftsstatistik 2011 udgjorde de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2010 ca. 95 % af det samlede antal regnskaber for de almene boliger på landsplan. Heraf er ca. 2 % frasorteret af følgende årsager: 1. Afdelinger med mindre end 50 boliger er frasorteret, hvis huslejen, efter validering af data, er steget mere end 50 kr. pr. m² eller faldet mere end 30 kr. pr. m² ift Større afdelinger med lignende huslejeudvikling er blevet gennemgået ved at sammenholde de indberettede regnskabstal med Landsbyggefondens stamdata, hvad angår boligarealer. 2. Manglende (forsinket) eller fejlbehæftet indberetning af regnskabs- og budgettal. 3. Afdelinger, der ikke er gået i drift kaldet byggebalancer. Nedenfor fremgår dækningsgraden for Husleje- og udgiftsstatistik 2011 fordelt på boligtyper. Af tabellen kan det konstateres, at datagrundlaget for alle boliger efter frasortering er 93,1 % ud af en samlet almen boligmasse på boliger. Dermed er statistikkens fordeling af boliger på regioner og ibrugtagelsesår ikke nødvendigvis som den samlede fordeling jf. fondens stamdata pr. 1. januar Det vurderes dog, at forskelle i fordelingen er små og ikke påvirker de opgjorte huslejeniveauer væsentligt, da datagrundlaget er over 90 %. SIDE 4 I 51

5 Tabel A: Datagrundlag for Husleje- og udgiftsstatistik Alle boliger Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Blandede boliger I alt Efter frasortering Dækningsgrad* 93,1 % 93,5 % 73,5 % 82,9 % 99,9 % Note: Det samlede antal boliger i Husleje- og udgiftsstatistikken adskiller sig fra antallet af boliger i Landsbyggefondens månedlige opgørelse af ledige boliger på Forskellen mellem de to opgørelser opstår som følge af, at Husleje- og udgiftsstatistikken, i modsætning til ledige boliger, indeholder samtlige regnskabspligtige afdelinger og dermed også byggeregnskaber. *) Dækningsgraden for ældreboliger er mindre end for de øvrige afdelingstyper, da der blandt ældreboligerne er en højere andel byggebalancer end blandt de øvrige afdelingstyper. Opgørelser på familie-, ældre- og ungdomsboliger er foretaget ud fra rene afdelinger, dvs. at det kun er afdelinger, der består af én af boligtyperne. Denne opdeling er foretaget, fordi boligtyperne har forskellig udgiftsstruktur, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke er direkte sammenlignelige. Enkeltværelser er henført til familieboliger. Opgørelse af alle boliger medtager derimod både boliger fra de rene afdelinger og afdelinger bestående af flere boligtyper. Huslejen er korrigeret for, at der i nogle afdelinger indgår individuelt vandforbrug for de enkelte boliger. Korrektionen er foretaget således, at de afdelinger hvor udgiften til vandforbrug er mindre end 35 kr. pr. m², er tilføjet et vandtillæg. Vandtillægget og vandudgiften er udformet således, at de tilsammen summerer til 35 kr. pr. m². Dermed giver det et mere retvisende billede af den gennemsnitlige husleje pr. m². Vandtillægget er oplyst af Landsbyggefondens Driftsstøtteafdeling. Til yderligere sammenligning er der foretaget en beregning af, hvor stor en gennemsnitlig familiebolig er. Beregningen er foretaget på baggrund af boligarealer i Landsbyggefondens Stamdata, og viser, at en gennemsnitlig familiebolig i 2011 udgjorde 78 m² (se tabel 16). Før blev boligarealerne i fondens Stamdata oprettet med udgangspunkt i de støtteberettigede arealer, herefter er anvendt BBR (bruttoetageareal). Boligorganisationerne har dog pligt til, at vedligeholde stamdataoplysningerne i fondens Stamdata. Tidligere støtteberettigede arealer kan derfor være ændret til bruttoetagearealet. Huslejestatistikken er endvidere opdelt i forhold til ibrugtagelsesår. Denne opdeling er foretaget på baggrund af, hvilken finansieringsform boligerne oprindeligt er opført med. Før 1958 blev der ydet statslån 1 til opførelse af almene boliger. Fra blev nybyggeri finansieret via et nyoprettet 2. prioriteringsinstitut, der afløste statslånene, derudover var der skiftende mulighed for tilskud. Fra blev byggeriet finansieret via nominallån med statslig rentesikring. I perioden blev det almene byggeri finansieret via IS-20 lån, dette skifter til IS-35 lån fra Fra 1999 og frem bliver byggeriet finansieret ved nominallån, fastforrentede eller rentetilpasningslån. For udgiftsstatistikkerne er der ligeledes foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Inddelingen er som følger: før 1968, fra , og efter årtusindeskiftet. Finansieringsformen er givet ved tilsagnsdatoen og da ibrugtagelsesåret ikke nødvendigvis er tæt på tilsagnsdatoen, kan dette give nogle 1 Statslånene blev indført 29. marts 1887, før det fandtes der ingen samlet finansieringsform. SIDE 5 I 51

6 forskydninger i forhold til opdelingen på finansieringsformer. Da periodeinddelingerne af statistikken dækker over en bred årrække, vurderes det ikke at påvirke udviklingen i husleje- og udgiftsniveauet. Husleje- og udgiftsstatistikken er fra og med 2008 opdelt i de nuværende 5 regioner. Tidligere var statistikken opdelt i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land. Betegnelsen Hovedstadsregionen omfattede kommunerne København og Frederiksberg samt de tidligere amter København, Frederiksborg og Roskilde. Det er derfor ikke muligt at sammenligne de geografisk opdelte husleje- og udgiftsstatistikker før og efter Fra og med Husleje- og udgiftsstatistik 2006 er der sket en ændring i definitionen af ibrugtagelsesår. Ibrugtagelsesåret beregnes herefter som et vægtet gennemsnit af antallet af boliger. Tidligere var ibrugtagelsesår defineret som ibrugtagelsesåret for det ældste byggeafsnit. Denne ændring påvirker afdelinger med mere end et byggeafsnit. Der vil i huslejestatistikken kunne forekomme ibrugtagelsesår med 0 boliger. Forklaringen på dette er, at der enten ikke er bygget boliger i det pågældende år eller at de er blevet frasorteret som følge af fejlbehæftede oplysninger, manglende indberetninger eller at der er tale om byggeregnskaber. Der tages forbehold for definitionsændringen ved sammenligning over tid. Afdelingens alder er defineret som årene fra ibrugtagelsesår til og med regnskabsåret Fra regnskabsåret 2010 er det statistiske opgørelsesprincip ændret fra primo til ultimo regnskabsåret jf. LBF orienterer nr. 510 af 1. oktober Det betyder, at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for den statistiske opgørelse af regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet bliver ændret fra primo til ultimo. Grundet ændringen af det statistiske opgørelsesprincip, vil der være et genbrug af den tredjedel af regnskaberne, der efter primo-princippet blev henregnet til 2009, men efter ændringen af det statistiske opgørelsesprincip nu hører til regnskabsåret Det sker for at opretholde et repræsentativt datagrundlag. Som følge af genbrug af ca. en tredjedel af regnskaberne fra forrige husleje- og udgiftsstatistik er det vurderet, at udviklingen i husleje- og udgiftsniveauet vil være undervurderet fra budgetår og for regnskabsår Regnskaberne fra 2009 er ikke indekseret, da der fremadrettet ikke vil være genbrug af data, og dermed er det mere konsistent med den fremtidige opgørelsesmetode. Alle beløb er opgjort i løbende priser og der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. Den ændrede regionsopdeling og opdelingen på ibrugtagelsesår vil kunne skabe forskelle i forhold til tidligere offentliggjorte statistikker. SIDE 6 I 51

7 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 I 2011 var den gennemsnitlige husleje i de almene boliger 697 kr. pr. m². Det svarer til, at den gennemsnitlige husleje steg med 1,5 % i forhold til Fordelt efter afdelingstype udgjorde den gennemsnitlige husleje i 2011 for en almen familiebolig 669 kr. pr. m², mens den var hhv. 967 kr. pr. m² for ældreboliger og 855 kr. pr. m² for ungdomsboliger. Halvdelen af de almene familieboligafdelinger, afgrænset ved 25 % og 75 % fraktilen 2, havde et gennemsnitligt huslejeniveau på mellem kr. pr. m² i Den gennemsnitlige huslejestigning fra 2010 til 2011 var relativt størst for almene ældreboliger og relativt mindst for ungdomsboliger. Der kan konstateres forholdsvist store regionale forskelle i huslejeniveauet. Det gennemsnitlige huslejeniveau var i 2011 højst på Sjælland, da huslejeniveauet i Region Hovedstaden (773 kr. pr. m²) og Region Sjælland (736 kr. pr. m²) lå over niveauet i de øvrige regioner. Huslejeniveauet er fra 2010 til 2011 steget mest i Region Sjælland og Nordjylland med hhv. 2,6 % og 2,1 %, mens niveauet i de øvrige regioner er steget med 0,4-1,6 %. Set over en 5-årig periode var huslejeudviklingen i 2011 mindre end i de foregående år. Den gennemsnitlige årlige huslejestigning i perioden var 3,1 %, mens huslejen gennemsnitligt steg med 1,5 % fra Opgjort efter afdelingens ibrugtagelsesår er den gennemsnitlige husleje steget mest i afdelinger ibrugtaget før Opgjort efter kommuner var huslejeniveauet i 2011 størst i kommunerne beliggende i Region Hovedstaden (Se figur 1 side 8). Det gennemsnitlige huslejeniveau er mere end 200 kr. pr. m² højere i den østlige del af Danmark end den vestlige på trods af, at nettokapitaludgifterne er mindre i den østlige del, da boligmassen er ældre. Der er tilsvarende tendens til, at huslejeniveauet på Fanø, Ærø og Samsø er højt, selvom de ligger i regioner, hvor huslejeniveauet typisk er mindre % fraktil betyder, at 25 % af afdelingerne havde en gennemsnitlig kvadratmeterhusleje under dette niveau. Omvendt betyder 75 % fraktilen, at 25 % af afdelingerne havde en gennemsnitlig kvadratmeterhusleje over dette niveau. SIDE 7 I 51

8 FIGUR 1: GENNEMSNITLIG HUSLEJE 2011 FORDELT EFTER KOMMUNER, KR. PR. M² Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen SIDE 8 I 51

9 BUDGETTEREDE UDGIFTER De budgetterede udgifter for en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m² beløb sig i 2011 samlet til kr. Heraf var ca. en fjerdedel ( kr.) budgetteret til nettokapitaludgifterne og 6 % til administrationsudgifter (3.664 kr.). Henlæggelserne androg 18 % ( kr.) af de samlede udgifter, mens de ekstraordinære udgifter udgjorde 14 % (7.683). De øvrige udgifter kan ses i tabel 9 side 28. I alt var 92 % af de samlede udgifter finansieret af huslejeindtægter, de resterende 8 % blev finansieret af lejeindtægter fra erhvervslejemål og institutioner, renteindtægter, driftssikring mv. I 2011 kostede det således kr. at bebo en gennemsnitlig almen familiebolig, svarende til en månedlig husleje på kr. De budgetterede nettokapitaludgifter var i 2011 mindre i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Det skal ses i lyset af, at afdelingerne i Region Hovedstaden i gennemsnit er 6-8 år ældre end i de øvrige regioner. Overordnet set var de gennemsnitlige budgetudgifter pr. m² dog højere i Region Hovedstaden (816 kr. pr. m²) sammenlignet med de øvrige regioner ( kr. pr. m²). Der var således i 2011 en forskel på 181 kr. pr. m² i det budgetterede udgiftsniveau mellem afdelingerne i Region Hovedstaden (816 kr. pr. m²) og Region Syddanmark (635 kr. pr. m²). Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2011 højst for de nyeste boligafdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet. I 2011 var den årlige gennemsnitsudgift pr. m² for boligafdelinger med ibrugtagelsesår efter 2000 således budgetteret til 853 kr., mens den var på 684 kr. for afdelinger med ibrugtagelsesår før Hovedparten af sammenhængen mellem udgifter og afdelingens ibrugtagelsesår kan forklares ved størrelsen af nettokapitaludgifterne. I de nyere afdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet androg nettokapitaludgifterne således mere end 65 % af de samlede budgetudgifter pr. m², mens de udgjorde en forholdsvist lille andel (6 %) af de ældre boligers budgetudgifter Der kan ligeledes konstateres en sammenhæng mellem udgiftsniveau og afdelingstype. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2011 højere for ældreboliger og ungdomsboliger end familieboliger. Den årlige gennemsnitsudgift pr. m² i 2011 var således budgetteret til hhv. 728 kr. for almene familieboliger, 921 kr. for ungdomsboliger og kr. for ældreboliger. Sammenhængen mellem udgifter og afdelingstype kan for en stor del forklares ved, at ældre- og ungdomsboliger generelt er af nyere dato end familieboligerne, og derfor har større nettokapitaludgifter. Samtidig er disse boliger generelt mindre end familieboliger, og udgiftsposter så som administrationsbidrag og renholdelse må forventes at afhænge mere af antallet af lejemålsenheder end af boligernes størrelse. Faktiske udgifter Set over perioden er de gennemsnitlige udgifter i afdelingsregnskaberne steget med 15 %, heraf var den største stigning fra med ca. 5 %. Fra er udgifter pr. m² til renholdelse, ejendomsskatter, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og planlagt og periodisk fornyelse steget mere end de samlede gennemsnitlige udgifter pr. m². SIDE 9 I 51

10 DEL 1. HUSLEJEN 2011 Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af huslejen 2011 på regioner, afdelingernes alder (ibrugtagelsesår), afdelingstype, hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdeling, og boligernes størrelse. Tabel 1 (side 11) viser huslejen 2011 fordelt efter regioner og ibrugtagelsesår. For at skabe et sammenligningsgrundlag er desuden vist de tilsvarende tal for 2010, såvel som en opgørelse over stigningsprocenterne i denne 1-årige periode. Tabel 2A 2C (side 12-14) indeholder en tilsvarende opgørelse for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Figur A (side 14) illustrerer denne opgørelse, hvad angår familieboliger. Tabel 3A (side 16) og 3B (side 17) viser en opgørelse over huslejeniveauet opgjort efter afdelingernes størrelse. Tabel 4A 5B (side 18 og 19) og figur B (side 20) viser, hvorledes huslejen i den almene sektor har udviklet sig siden Tabel 6 (side 21) samt figur C (side 22) viser, hvorledes boligerne fordeler sig på forskellige huslejeniveauer. Af tabel 7-8 (side 23-26) fremgår huslejen inklusiv tillæg ved forbrugsafregnet individuelt vandforbrug. Da mange almene boliger endnu betaler det individuelle vandforbrug over huslejen, giver disse tabeller et bedre udgangspunkt for sammenligning af huslejeniveauet i forskellige afdelinger. SIDE 10 I 51

11 TABEL 1: DEN ÅRLIGE KVADRATMETERHUSLEJE OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER ALLE ALMENE BOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,0 % ,2 % ,3 % ,5 % ,2 % ,1 % ,6 % ,3 % ,4 % ,8 % ,8 % ,3 % Samlet ,5 % ,6 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,4 % ,7 % ,3 % ,2 % ,7 % ,9 % ,2 % ,3 % ,4 % ,2 % ,7 % Samlet ,6 % ,2 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,2 % ,6 % ,5 % ,9 % ,7 % ,3 % ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,3 % Samlet ,4 % ,1 % Den var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 93,1 % af den samlede almene boligmasse. SIDE 11 I 51

12 TABEL 2: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE OPGJORT EFTER AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER 2A. FAMILIEBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,4 % ,0 % ,3 % ,9 % ,0 % ,3 % ,6 % ,7 % ,2 % ,8 % ,9 % Samlet ,5 % ,9 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,2 % ,2 % ,7 % ,4 % ,0 % ,5 % ,0 % ,1 % ,0 % ,6 % ,3 % ,0 % Samlet ,6 % ,3 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,7 % ,8 % ,9 % ,1 % ,5 % ,8 % ,8 % ,5 % ,3 % ,3 % ,2 % Samlet ,0 % ,4 % Den var der i alt almene familieboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 93,5 % af de samlede familieboliger. SIDE 12 I 51

13 2B. ÆLDREBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,5 % ,7 % ,1 % ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % ,2 % ,0 % Samlet ,9 % ,3 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % ,2 % ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % Samlet ,2 % ,7 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,1 % ,6 % ,1 % ,3 % ,1 % ,6 % Samlet ,9 % ,1% Den var der i alt almene ældreboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 73,5 % af de samlede ældreboliger. SIDE 13 I 51

14 2C. UNGDOMSBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,6 % ,7 % ,1 % ,0 % ,7 % ,6 % ,3 % ,2 % ,8 % Samlet ,6 % ,9 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning *22,6 % ,5 % ,3 % ,4 % ,4 % ,4 % ,6 % ,1 % ,1 % ,7 % Samlet ,8 % ,0 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,3 % ,4 % ,2 % ,8 % ,1 % ,8 % ,7 % ,4 % ,3 % ,3 % Samlet ,5 % ,9 % Den var der i alt almene ungdomsboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 82,9 % af de samlede ungdomsboliger. *) Den forholdsvist høje stigning i huslejeniveauet fra kan forklares med, at der i 2011 indgår 133 boliger, mens der i 2010 indgik 201 boliger. De 133 boliger tilhører en enkelt afdeling, mens de 201 boliger i 2010 var fordelt på 4 afdelinger. SIDE 14 I 51

15 FIGUR A: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE I FAMILIEBOLIGER Kr. pr. m² Ibrugtagelsesår Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Note: Den årlige kvadratmeter husleje er 0 for afdelinger med ibrugtagelsesår 2010 i Region Hovedstaden og Region Sjælland, se tabel 2A. Det skyldes enten, at der ikke er kommet nye afdelinger til i 2010, byggeregnskaber eller, at regnskaberne endnu ikke er indberettet. SIDE 15 I 51

16 TABEL 3A: HUSLEJE 2011 FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE REGIONER OG KR. PR. M² Hele landet Hovedstaden M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet Sjælland Syddanmark M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet Midtjylland Nordjylland M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet SIDE 16 I 51

17 TABEL 3B: HUSLEJE 2011 FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE - IBRUGTAGELSESÅR OG KR. PR. M² Ibrugtagelsesår: M² Før Samlet Samlet gns SIDE 17 I 51

18 TABEL 4A: HUSLEJEUDVIKLINGEN ALLE ALMENE BOLIGER (KR. PR. M²) Region: Gennemsnitlig årlig stigning Hovedstaden ,6 % Sjælland ,2 % Syddanmark ,5 % Midtjylland ,7 % Nordjylland ,9 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % ,1 % ,6 % ,9 % Boligtype: Familieboliger ,2 % Ældreboliger ,4 % Ungdomsboliger ,9 % Samlet gns ,1 % TABEL 4B: HUSLEJEUDVIKLINGEN FAMILIEBOLIGER (KR. PR. M²) Region: Gennemsnitlig årlig stigning Hovedstaden ,7 % Sjælland ,2 % Syddanmark ,4 % Midtjylland ,7 % Nordjylland ,6 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % ,8 % ,6 % ,9 % Samlet gns ,2 % SIDE 18 I 51

19 TABEL 5A: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING ALLE ALMENE BOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 2,7 % 5,1 % 4,9 % 1,6 % 3,6 % Sjælland 2,8 % 3,9 % 3,6 % 2,6 % 3,2 % Syddanmark 2,4 % 2,3 % 4,0 % 1,2 % 2,5 % Midtjylland 2,5 % 4,4 % 3,6 % 0,4 % 2,7 % Nordjylland 2,1 % 4,1 % 3,1 % 2,1 % 2,9 % Ibrugtagelsesår: før ,5 % 5,0 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % ,1 % 4,2 % 3,8 % 2,2 % 3,1 % ,3 % 2,9 % 3,7 % 1,4 % 2,6 % ,0 % 4,4 % 2,9 % 1,3 % 2,9 % Boligtype: Familieboliger 2,8 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,2 % Ældreboliger 5,1 % 2,4 % 4,2 % 1,9 % 3,4 % Ungdomsboliger 4,1 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 2,9 % Samlet gns. 2,6 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,1 % TABEL 5B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FAMILIEBOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 3,0 % 4,8 % 4,9 % 1,9 % 3,7 % Sjælland 2,2 % 4,2 % 3,9 % 2,6 % 3,2 % Syddanmark 2,0 % 2,7 % 3,5 % 1,3 % 2,4 % Midtjylland 2,2 % 4,8 % 3,7 % 0,0 % 2,7 % Nordjylland 2,5 % 3,3 % 3,4 % 1,4 % 2,6 % Ibrugtagelsesår: før ,0 % 4,6 % 4,3 % 2,1 % 3,7 % ,4 % 4,3 % 3,7 % 1,9 % 2,8 % ,7 % 3,2 % 4,1 % 1,4 % 2,6 % ,0 % 2,3 % 2,9 % 1,3 % 1,9 % Samlet gns. 2,8 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,2 % SIDE 19 I 51

20 FIGUR B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT PÅ REGIONER Stigning i procent 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland SIDE 20 I 51

21 TABEL 6: ANTAL FAMILIEBOLIGER PR. 1. JANUAR 2011 FORDELT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG HUSLEJE I KR. PR. M² - HELE LANDET Kr. pr. m² Andel ,1 % ,0 % ,1 % ,1 % ,3 % ,2 % ,5 % ,0 % ,4 % ,8 % ,3 % ,4 % ,7 % ,2 % ,8 % ,7 % ,0 % ,6 % ,5 % ,9 % ,7 % ,3 % ,5 % ,0 % ,1 % ,5 % ,5 % ,6 % ,0 % ,5 % ,5 % ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % ,3 % ,7 % 100,0 % Samlet Note: De markerede tal viser, hvilket interval den gennemsnitlige husleje pr. m² befinder sig i, for de forskellige ibrugtagelsesår. SIDE 21 I 51

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007. 6 DEL 1. HUSLEJEN 2007. 8 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 25 DEL

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 102 - Nivåhøj II Skæringsdato: 01-04-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger i alt - Boliger

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 100 Den Selvejende Institution Tranemosegård Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund Boligorganisationsnr. 100 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 564 LBFnr.: 564 kommunenr.:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 108 - Afdeling - Bogtrykkergården Skæringsdato: 04-06-1978 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Sager til orientering... 4

Sager til orientering... 4 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 3-2014 Langelandsvej 32 Køge kl. 19.00 Torsdag den 25. september 2014 Sager til orientering... 4 Pkt. 27. Udlejningen 4 Pkt. 28. Budgetkontrol

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 103 - Afdeling - Nivåhøj III Skæringsdato: 01-04-1983 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 Galgebakken Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 0 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Afdeling 12 Plougslundvej 102-116, 128-176, 202-250 og 302-350 Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden Arbejdernes Andels Boligforening Resultatopgørelse for perioden 01.01.2015-31.12.2015 Udgifter Budget Budget Konto Note Specifikation 2015 2016 (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 * NETTOKAPITALUDGIFTER

Læs mere

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune

Budget for afdeling 54101 - Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014-31.12.2014. Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Almene boligorganisationer Budgetperiode Budget for afdeling 54101 Christianshave Plejecenter, Solrød 01.01.2014 31.12.2014 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 116 Televænget Skæringsdato: 01-09-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 9.350

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015

Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra 01-07-2014 Budgetperiode til 30-06-2015 Forside Almene boligorganisationer år periode fra 0-07-204 periode til 30-06-205 for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr.

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

BUDGET

BUDGET BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 53 Banehegnet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 3 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelse 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Haraldsvej 4, lejl. 1-8 8600 Silkeborg Antal lejemål: 8 Antal m²: 536 Budgettet viser en samlet

Læs mere

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé

Forside. Afdeling. Afdeling 010 - Lykkesholms Allé Forside Afdeling Afdeling 010 - Lykkesholms Allé 30. juni 2014 Budget for 2015 Afdeling 010 - Lykkesholms Allé BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 715 LBF-afdelingsnr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 142 - Afdeling - Bagergården Skæringsdato: 01-07-1988 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 2601 Kommunenr.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010

Bilag 1 punkt 8.1 fællesmøde 162 8.september 2010 Almene boligorganisationer Budgetår 2011 Budgetperiode fra 01-01-2011 Budgetperiode til 31-12-2011 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000

Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Huslejen i det almene boligbyggeri 1. januar 2000 Resultatet af huslejeundersøgelsen pr. 1. januar 2000 bygger på besvarelsen af spørgeskemaer, der er udsendt til samtlige almene boligforetagender. Besvarelsesprocenten

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

De almene plejeboliger på Nexøhuset

De almene plejeboliger på Nexøhuset Regnskab for afdeling 106 Regnskabsperiode 01.09.2011-31.12.2011 Resultatopgørelse Resultat Budget 2011 2011 4 måneder 4 måneder Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 34.588 213.317

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 13,43% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 2 86,00 111.004 1.290,74 1.137,91 2

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32

SILKEBORG BOLIGSELSKAB. Afd. 32 SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt på afdelingsmøde d. 8.9.2016 Ejendommens beligenhed: Skærbækvej 15,17,25 A-H 8600 Silkeborg Antal lejemål: 20 Antal m²: 1434 Budgettet viser en samlet

Læs mere

SILKEBORG BOLIGSELSKAB

SILKEBORG BOLIGSELSKAB SILKEBORG BOLIGSELSKAB Budget for året 2017 Godkendt af hovedbestyrelsen 15.8.2016 Ejendommens beligenhed: Amerikavej 37-47 8883 Gjern Antal lejemål: 6 Antal m²: 373 Budgettet viser en samlet lejeforhøjelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 117 - Afdeling - Konges Bryghus I Skæringsdato: 01-08-1980 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager:

Læs mere

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/1-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1 Fra 01.01.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0101 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn -

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl.

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Afdeling 27 Konsul Graus Gade m.fl. Regnskab for året 1. januar 2014-31. december 2014 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2014 Regnskabsperiode til 31-12-2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 1

Beboermøde. Afdeling 1 Beboermøde Afdeling 1 Dagsorden beboermøde afdeling 1 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning ved formand Palle Christensen 5. Orientering om afdelingens årsregnskab

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 7 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,07% Erhverv Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger

Læs mere

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014

Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Regnskabsperiode 1. januar 2014 31. december 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 1 510 Vojens Andels-Boligforening Afdeling

Læs mere

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen

Økonomisk analyse. Huslejen og huslejeudviklingen Økonomisk analyse Huslejen og huslejeudviklingen Indhold 1. UNDERSØGELSE AF BUDGETLEJEN, JANUAR 2003... 2 2. LEJENIVEAUET OG DEN OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJE... 2 3. HUSLEJESTIGNINGERNE 1993-2002... 4 1. Undersøgelse

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 74 Elmely Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1995 Boliger: 20 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 1.549,00 Garager: Areal i

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere