STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011"

Transkript

1 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

2 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal for Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug, som udgangspunkt, ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over huslejen, og derfor påvirker huslejeniveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligareal (brutto). De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene afdelingers udgifter og udgiftssammensætning. Udgiftsstatistikken baseret på budgettal giver et indblik i huslejedannelsen i den almene sektor. Udgiftsstatistikken baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2010, ligesom der indgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden Udgifterne er i lighed med huslejen opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m² boligareal. Fra regnskabsåret 2010 er det statistiske opgørelsesprincip ændret fra primo til ultimo regnskabsåret. Det betyder, at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for den statistiske opgørelse af regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet er ændret fra primo til ultimo. LANDSBYGGEFONDEN August 2012 SIDE 2 I 51

3 INDHOLD DATAGRUNDLAG... 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK DEL 1. HUSLEJEN DEL 2. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET DEL 3. DE ALMENE AFDELINGERS UDGIFTER - REGNSKAB DEL 4. UDVIKLINGEN I HUSLEJERNE FRA SIDE 3 I 51

4 DATAGRUNDLAG Betegnelsen Husleje 2011 dækker over den budgetterede husleje for Disse budgettal findes i de indberettede regnskaber for Det er de budgetterede lejeindtægter for 2011 (konto 201.1, 201.2, 201.3), som - sammen med de indberettede boligarealer - udgør de fundamentale data i huslejestatistikken. Huslejen beregnes ud fra budgettal, da det er budgettet, der afgør det faktiske huslejeniveau i de enkelte afdelinger. I udgiftsstatistikkerne (både budget og regnskab) skal det bemærkes, at udgifterne samlet set er større end huslejeindtægterne. Den resterende del af udgifterne dækkes bl.a. af indtægter i forbindelse med erhvervslejemål, institutioner og drift af fællesfaciliteter, samt renteindtægter, tilskud fra boligorganisationen og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. I forhold til fortolkningen af statistikken bør der tages højde for, at der også er udgifter forbundet med drift og administration af erhvervslejemål og institutioner. På opgørelsestidspunktet for Husleje- og udgiftsstatistik 2011 udgjorde de indberettede regnskaber for regnskabsåret 2010 ca. 95 % af det samlede antal regnskaber for de almene boliger på landsplan. Heraf er ca. 2 % frasorteret af følgende årsager: 1. Afdelinger med mindre end 50 boliger er frasorteret, hvis huslejen, efter validering af data, er steget mere end 50 kr. pr. m² eller faldet mere end 30 kr. pr. m² ift Større afdelinger med lignende huslejeudvikling er blevet gennemgået ved at sammenholde de indberettede regnskabstal med Landsbyggefondens stamdata, hvad angår boligarealer. 2. Manglende (forsinket) eller fejlbehæftet indberetning af regnskabs- og budgettal. 3. Afdelinger, der ikke er gået i drift kaldet byggebalancer. Nedenfor fremgår dækningsgraden for Husleje- og udgiftsstatistik 2011 fordelt på boligtyper. Af tabellen kan det konstateres, at datagrundlaget for alle boliger efter frasortering er 93,1 % ud af en samlet almen boligmasse på boliger. Dermed er statistikkens fordeling af boliger på regioner og ibrugtagelsesår ikke nødvendigvis som den samlede fordeling jf. fondens stamdata pr. 1. januar Det vurderes dog, at forskelle i fordelingen er små og ikke påvirker de opgjorte huslejeniveauer væsentligt, da datagrundlaget er over 90 %. SIDE 4 I 51

5 Tabel A: Datagrundlag for Husleje- og udgiftsstatistik Alle boliger Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Blandede boliger I alt Efter frasortering Dækningsgrad* 93,1 % 93,5 % 73,5 % 82,9 % 99,9 % Note: Det samlede antal boliger i Husleje- og udgiftsstatistikken adskiller sig fra antallet af boliger i Landsbyggefondens månedlige opgørelse af ledige boliger på Forskellen mellem de to opgørelser opstår som følge af, at Husleje- og udgiftsstatistikken, i modsætning til ledige boliger, indeholder samtlige regnskabspligtige afdelinger og dermed også byggeregnskaber. *) Dækningsgraden for ældreboliger er mindre end for de øvrige afdelingstyper, da der blandt ældreboligerne er en højere andel byggebalancer end blandt de øvrige afdelingstyper. Opgørelser på familie-, ældre- og ungdomsboliger er foretaget ud fra rene afdelinger, dvs. at det kun er afdelinger, der består af én af boligtyperne. Denne opdeling er foretaget, fordi boligtyperne har forskellig udgiftsstruktur, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke er direkte sammenlignelige. Enkeltværelser er henført til familieboliger. Opgørelse af alle boliger medtager derimod både boliger fra de rene afdelinger og afdelinger bestående af flere boligtyper. Huslejen er korrigeret for, at der i nogle afdelinger indgår individuelt vandforbrug for de enkelte boliger. Korrektionen er foretaget således, at de afdelinger hvor udgiften til vandforbrug er mindre end 35 kr. pr. m², er tilføjet et vandtillæg. Vandtillægget og vandudgiften er udformet således, at de tilsammen summerer til 35 kr. pr. m². Dermed giver det et mere retvisende billede af den gennemsnitlige husleje pr. m². Vandtillægget er oplyst af Landsbyggefondens Driftsstøtteafdeling. Til yderligere sammenligning er der foretaget en beregning af, hvor stor en gennemsnitlig familiebolig er. Beregningen er foretaget på baggrund af boligarealer i Landsbyggefondens Stamdata, og viser, at en gennemsnitlig familiebolig i 2011 udgjorde 78 m² (se tabel 16). Før blev boligarealerne i fondens Stamdata oprettet med udgangspunkt i de støtteberettigede arealer, herefter er anvendt BBR (bruttoetageareal). Boligorganisationerne har dog pligt til, at vedligeholde stamdataoplysningerne i fondens Stamdata. Tidligere støtteberettigede arealer kan derfor være ændret til bruttoetagearealet. Huslejestatistikken er endvidere opdelt i forhold til ibrugtagelsesår. Denne opdeling er foretaget på baggrund af, hvilken finansieringsform boligerne oprindeligt er opført med. Før 1958 blev der ydet statslån 1 til opførelse af almene boliger. Fra blev nybyggeri finansieret via et nyoprettet 2. prioriteringsinstitut, der afløste statslånene, derudover var der skiftende mulighed for tilskud. Fra blev byggeriet finansieret via nominallån med statslig rentesikring. I perioden blev det almene byggeri finansieret via IS-20 lån, dette skifter til IS-35 lån fra Fra 1999 og frem bliver byggeriet finansieret ved nominallån, fastforrentede eller rentetilpasningslån. For udgiftsstatistikkerne er der ligeledes foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Inddelingen er som følger: før 1968, fra , og efter årtusindeskiftet. Finansieringsformen er givet ved tilsagnsdatoen og da ibrugtagelsesåret ikke nødvendigvis er tæt på tilsagnsdatoen, kan dette give nogle 1 Statslånene blev indført 29. marts 1887, før det fandtes der ingen samlet finansieringsform. SIDE 5 I 51

6 forskydninger i forhold til opdelingen på finansieringsformer. Da periodeinddelingerne af statistikken dækker over en bred årrække, vurderes det ikke at påvirke udviklingen i husleje- og udgiftsniveauet. Husleje- og udgiftsstatistikken er fra og med 2008 opdelt i de nuværende 5 regioner. Tidligere var statistikken opdelt i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land. Betegnelsen Hovedstadsregionen omfattede kommunerne København og Frederiksberg samt de tidligere amter København, Frederiksborg og Roskilde. Det er derfor ikke muligt at sammenligne de geografisk opdelte husleje- og udgiftsstatistikker før og efter Fra og med Husleje- og udgiftsstatistik 2006 er der sket en ændring i definitionen af ibrugtagelsesår. Ibrugtagelsesåret beregnes herefter som et vægtet gennemsnit af antallet af boliger. Tidligere var ibrugtagelsesår defineret som ibrugtagelsesåret for det ældste byggeafsnit. Denne ændring påvirker afdelinger med mere end et byggeafsnit. Der vil i huslejestatistikken kunne forekomme ibrugtagelsesår med 0 boliger. Forklaringen på dette er, at der enten ikke er bygget boliger i det pågældende år eller at de er blevet frasorteret som følge af fejlbehæftede oplysninger, manglende indberetninger eller at der er tale om byggeregnskaber. Der tages forbehold for definitionsændringen ved sammenligning over tid. Afdelingens alder er defineret som årene fra ibrugtagelsesår til og med regnskabsåret Fra regnskabsåret 2010 er det statistiske opgørelsesprincip ændret fra primo til ultimo regnskabsåret jf. LBF orienterer nr. 510 af 1. oktober Det betyder, at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for den statistiske opgørelse af regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet bliver ændret fra primo til ultimo. Grundet ændringen af det statistiske opgørelsesprincip, vil der være et genbrug af den tredjedel af regnskaberne, der efter primo-princippet blev henregnet til 2009, men efter ændringen af det statistiske opgørelsesprincip nu hører til regnskabsåret Det sker for at opretholde et repræsentativt datagrundlag. Som følge af genbrug af ca. en tredjedel af regnskaberne fra forrige husleje- og udgiftsstatistik er det vurderet, at udviklingen i husleje- og udgiftsniveauet vil være undervurderet fra budgetår og for regnskabsår Regnskaberne fra 2009 er ikke indekseret, da der fremadrettet ikke vil være genbrug af data, og dermed er det mere konsistent med den fremtidige opgørelsesmetode. Alle beløb er opgjort i løbende priser og der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. Den ændrede regionsopdeling og opdelingen på ibrugtagelsesår vil kunne skabe forskelle i forhold til tidligere offentliggjorte statistikker. SIDE 6 I 51

7 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 I 2011 var den gennemsnitlige husleje i de almene boliger 697 kr. pr. m². Det svarer til, at den gennemsnitlige husleje steg med 1,5 % i forhold til Fordelt efter afdelingstype udgjorde den gennemsnitlige husleje i 2011 for en almen familiebolig 669 kr. pr. m², mens den var hhv. 967 kr. pr. m² for ældreboliger og 855 kr. pr. m² for ungdomsboliger. Halvdelen af de almene familieboligafdelinger, afgrænset ved 25 % og 75 % fraktilen 2, havde et gennemsnitligt huslejeniveau på mellem kr. pr. m² i Den gennemsnitlige huslejestigning fra 2010 til 2011 var relativt størst for almene ældreboliger og relativt mindst for ungdomsboliger. Der kan konstateres forholdsvist store regionale forskelle i huslejeniveauet. Det gennemsnitlige huslejeniveau var i 2011 højst på Sjælland, da huslejeniveauet i Region Hovedstaden (773 kr. pr. m²) og Region Sjælland (736 kr. pr. m²) lå over niveauet i de øvrige regioner. Huslejeniveauet er fra 2010 til 2011 steget mest i Region Sjælland og Nordjylland med hhv. 2,6 % og 2,1 %, mens niveauet i de øvrige regioner er steget med 0,4-1,6 %. Set over en 5-årig periode var huslejeudviklingen i 2011 mindre end i de foregående år. Den gennemsnitlige årlige huslejestigning i perioden var 3,1 %, mens huslejen gennemsnitligt steg med 1,5 % fra Opgjort efter afdelingens ibrugtagelsesår er den gennemsnitlige husleje steget mest i afdelinger ibrugtaget før Opgjort efter kommuner var huslejeniveauet i 2011 størst i kommunerne beliggende i Region Hovedstaden (Se figur 1 side 8). Det gennemsnitlige huslejeniveau er mere end 200 kr. pr. m² højere i den østlige del af Danmark end den vestlige på trods af, at nettokapitaludgifterne er mindre i den østlige del, da boligmassen er ældre. Der er tilsvarende tendens til, at huslejeniveauet på Fanø, Ærø og Samsø er højt, selvom de ligger i regioner, hvor huslejeniveauet typisk er mindre % fraktil betyder, at 25 % af afdelingerne havde en gennemsnitlig kvadratmeterhusleje under dette niveau. Omvendt betyder 75 % fraktilen, at 25 % af afdelingerne havde en gennemsnitlig kvadratmeterhusleje over dette niveau. SIDE 7 I 51

8 FIGUR 1: GENNEMSNITLIG HUSLEJE 2011 FORDELT EFTER KOMMUNER, KR. PR. M² Kilde: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Kort og Matrikelstyrelsen SIDE 8 I 51

9 BUDGETTEREDE UDGIFTER De budgetterede udgifter for en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m² beløb sig i 2011 samlet til kr. Heraf var ca. en fjerdedel ( kr.) budgetteret til nettokapitaludgifterne og 6 % til administrationsudgifter (3.664 kr.). Henlæggelserne androg 18 % ( kr.) af de samlede udgifter, mens de ekstraordinære udgifter udgjorde 14 % (7.683). De øvrige udgifter kan ses i tabel 9 side 28. I alt var 92 % af de samlede udgifter finansieret af huslejeindtægter, de resterende 8 % blev finansieret af lejeindtægter fra erhvervslejemål og institutioner, renteindtægter, driftssikring mv. I 2011 kostede det således kr. at bebo en gennemsnitlig almen familiebolig, svarende til en månedlig husleje på kr. De budgetterede nettokapitaludgifter var i 2011 mindre i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Det skal ses i lyset af, at afdelingerne i Region Hovedstaden i gennemsnit er 6-8 år ældre end i de øvrige regioner. Overordnet set var de gennemsnitlige budgetudgifter pr. m² dog højere i Region Hovedstaden (816 kr. pr. m²) sammenlignet med de øvrige regioner ( kr. pr. m²). Der var således i 2011 en forskel på 181 kr. pr. m² i det budgetterede udgiftsniveau mellem afdelingerne i Region Hovedstaden (816 kr. pr. m²) og Region Syddanmark (635 kr. pr. m²). Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2011 højst for de nyeste boligafdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet. I 2011 var den årlige gennemsnitsudgift pr. m² for boligafdelinger med ibrugtagelsesår efter 2000 således budgetteret til 853 kr., mens den var på 684 kr. for afdelinger med ibrugtagelsesår før Hovedparten af sammenhængen mellem udgifter og afdelingens ibrugtagelsesår kan forklares ved størrelsen af nettokapitaludgifterne. I de nyere afdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet androg nettokapitaludgifterne således mere end 65 % af de samlede budgetudgifter pr. m², mens de udgjorde en forholdsvist lille andel (6 %) af de ældre boligers budgetudgifter Der kan ligeledes konstateres en sammenhæng mellem udgiftsniveau og afdelingstype. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2011 højere for ældreboliger og ungdomsboliger end familieboliger. Den årlige gennemsnitsudgift pr. m² i 2011 var således budgetteret til hhv. 728 kr. for almene familieboliger, 921 kr. for ungdomsboliger og kr. for ældreboliger. Sammenhængen mellem udgifter og afdelingstype kan for en stor del forklares ved, at ældre- og ungdomsboliger generelt er af nyere dato end familieboligerne, og derfor har større nettokapitaludgifter. Samtidig er disse boliger generelt mindre end familieboliger, og udgiftsposter så som administrationsbidrag og renholdelse må forventes at afhænge mere af antallet af lejemålsenheder end af boligernes størrelse. Faktiske udgifter Set over perioden er de gennemsnitlige udgifter i afdelingsregnskaberne steget med 15 %, heraf var den største stigning fra med ca. 5 %. Fra er udgifter pr. m² til renholdelse, ejendomsskatter, renholdelse, almindelig vedligeholdelse og planlagt og periodisk fornyelse steget mere end de samlede gennemsnitlige udgifter pr. m². SIDE 9 I 51

10 DEL 1. HUSLEJEN 2011 Denne del af statistikken indeholder en opgørelse af huslejen 2011 på regioner, afdelingernes alder (ibrugtagelsesår), afdelingstype, hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdeling, og boligernes størrelse. Tabel 1 (side 11) viser huslejen 2011 fordelt efter regioner og ibrugtagelsesår. For at skabe et sammenligningsgrundlag er desuden vist de tilsvarende tal for 2010, såvel som en opgørelse over stigningsprocenterne i denne 1-årige periode. Tabel 2A 2C (side 12-14) indeholder en tilsvarende opgørelse for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Figur A (side 14) illustrerer denne opgørelse, hvad angår familieboliger. Tabel 3A (side 16) og 3B (side 17) viser en opgørelse over huslejeniveauet opgjort efter afdelingernes størrelse. Tabel 4A 5B (side 18 og 19) og figur B (side 20) viser, hvorledes huslejen i den almene sektor har udviklet sig siden Tabel 6 (side 21) samt figur C (side 22) viser, hvorledes boligerne fordeler sig på forskellige huslejeniveauer. Af tabel 7-8 (side 23-26) fremgår huslejen inklusiv tillæg ved forbrugsafregnet individuelt vandforbrug. Da mange almene boliger endnu betaler det individuelle vandforbrug over huslejen, giver disse tabeller et bedre udgangspunkt for sammenligning af huslejeniveauet i forskellige afdelinger. SIDE 10 I 51

11 TABEL 1: DEN ÅRLIGE KVADRATMETERHUSLEJE OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER ALLE ALMENE BOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,0 % ,2 % ,3 % ,5 % ,2 % ,1 % ,6 % ,3 % ,4 % ,8 % ,8 % ,3 % Samlet ,5 % ,6 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,4 % ,7 % ,3 % ,2 % ,7 % ,9 % ,2 % ,3 % ,4 % ,2 % ,7 % Samlet ,6 % ,2 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,2 % ,6 % ,5 % ,9 % ,7 % ,3 % ,0 % ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,3 % Samlet ,4 % ,1 % Den var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 93,1 % af den samlede almene boligmasse. SIDE 11 I 51

12 TABEL 2: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE OPGJORT EFTER AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER 2A. FAMILIEBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,4 % ,0 % ,3 % ,9 % ,0 % ,3 % ,6 % ,7 % ,2 % ,8 % ,9 % Samlet ,5 % ,9 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,2 % ,2 % ,7 % ,4 % ,0 % ,5 % ,0 % ,1 % ,0 % ,6 % ,3 % ,0 % Samlet ,6 % ,3 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,7 % ,8 % ,9 % ,1 % ,5 % ,8 % ,8 % ,5 % ,3 % ,3 % ,2 % Samlet ,0 % ,4 % Den var der i alt almene familieboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 93,5 % af de samlede familieboliger. SIDE 12 I 51

13 2B. ÆLDREBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,1 % ,5 % ,7 % ,1 % ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % ,2 % ,0 % Samlet ,9 % ,3 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,0 % ,0 % ,9 % ,7 % ,2 % ,3 % ,0 % ,3 % ,0 % Samlet ,2 % ,7 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,7 % ,3 % ,8 % ,8 % ,1 % ,6 % ,1 % ,3 % ,1 % ,6 % Samlet ,9 % ,1% Den var der i alt almene ældreboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 73,5 % af de samlede ældreboliger. SIDE 13 I 51

14 2C. UNGDOMSBOLIGER Hele landet Hovedstaden Stigning 1/ / Stigning ,5 % ,6 % ,7 % ,1 % ,0 % ,7 % ,6 % ,3 % ,2 % ,8 % Samlet ,6 % ,9 % Sjælland Syddanmark Stigning 1/ / Stigning *22,6 % ,5 % ,3 % ,4 % ,4 % ,4 % ,6 % ,1 % ,1 % ,7 % Samlet ,8 % ,0 % Midtjylland Nordjylland Stigning 1/ / Stigning ,3 % ,4 % ,2 % ,8 % ,1 % ,8 % ,7 % ,4 % ,3 % ,3 % Samlet ,5 % ,9 % Den var der i alt almene ungdomsboliger i Danmark. Statistikkens boliger udgør 82,9 % af de samlede ungdomsboliger. *) Den forholdsvist høje stigning i huslejeniveauet fra kan forklares med, at der i 2011 indgår 133 boliger, mens der i 2010 indgik 201 boliger. De 133 boliger tilhører en enkelt afdeling, mens de 201 boliger i 2010 var fordelt på 4 afdelinger. SIDE 14 I 51

15 FIGUR A: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE I FAMILIEBOLIGER Kr. pr. m² Ibrugtagelsesår Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Note: Den årlige kvadratmeter husleje er 0 for afdelinger med ibrugtagelsesår 2010 i Region Hovedstaden og Region Sjælland, se tabel 2A. Det skyldes enten, at der ikke er kommet nye afdelinger til i 2010, byggeregnskaber eller, at regnskaberne endnu ikke er indberettet. SIDE 15 I 51

16 TABEL 3A: HUSLEJE 2011 FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE REGIONER OG KR. PR. M² Hele landet Hovedstaden M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet Sjælland Syddanmark M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet Midtjylland Nordjylland M² Boliger Husleje Boliger Husleje 1/ / Samlet SIDE 16 I 51

17 TABEL 3B: HUSLEJE 2011 FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE - IBRUGTAGELSESÅR OG KR. PR. M² Ibrugtagelsesår: M² Før Samlet Samlet gns SIDE 17 I 51

18 TABEL 4A: HUSLEJEUDVIKLINGEN ALLE ALMENE BOLIGER (KR. PR. M²) Region: Gennemsnitlig årlig stigning Hovedstaden ,6 % Sjælland ,2 % Syddanmark ,5 % Midtjylland ,7 % Nordjylland ,9 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % ,1 % ,6 % ,9 % Boligtype: Familieboliger ,2 % Ældreboliger ,4 % Ungdomsboliger ,9 % Samlet gns ,1 % TABEL 4B: HUSLEJEUDVIKLINGEN FAMILIEBOLIGER (KR. PR. M²) Region: Gennemsnitlig årlig stigning Hovedstaden ,7 % Sjælland ,2 % Syddanmark ,4 % Midtjylland ,7 % Nordjylland ,6 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % ,8 % ,6 % ,9 % Samlet gns ,2 % SIDE 18 I 51

19 TABEL 5A: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING ALLE ALMENE BOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 2,7 % 5,1 % 4,9 % 1,6 % 3,6 % Sjælland 2,8 % 3,9 % 3,6 % 2,6 % 3,2 % Syddanmark 2,4 % 2,3 % 4,0 % 1,2 % 2,5 % Midtjylland 2,5 % 4,4 % 3,6 % 0,4 % 2,7 % Nordjylland 2,1 % 4,1 % 3,1 % 2,1 % 2,9 % Ibrugtagelsesår: før ,5 % 5,0 % 4,2 % 2,1 % 3,7 % ,1 % 4,2 % 3,8 % 2,2 % 3,1 % ,3 % 2,9 % 3,7 % 1,4 % 2,6 % ,0 % 4,4 % 2,9 % 1,3 % 2,9 % Boligtype: Familieboliger 2,8 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,2 % Ældreboliger 5,1 % 2,4 % 4,2 % 1,9 % 3,4 % Ungdomsboliger 4,1 % 2,3 % 2,7 % 2,6 % 2,9 % Samlet gns. 2,6 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,1 % TABEL 5B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FAMILIEBOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 3,0 % 4,8 % 4,9 % 1,9 % 3,7 % Sjælland 2,2 % 4,2 % 3,9 % 2,6 % 3,2 % Syddanmark 2,0 % 2,7 % 3,5 % 1,3 % 2,4 % Midtjylland 2,2 % 4,8 % 3,7 % 0,0 % 2,7 % Nordjylland 2,5 % 3,3 % 3,4 % 1,4 % 2,6 % Ibrugtagelsesår: før ,0 % 4,6 % 4,3 % 2,1 % 3,7 % ,4 % 4,3 % 3,7 % 1,9 % 2,8 % ,7 % 3,2 % 4,1 % 1,4 % 2,6 % ,0 % 2,3 % 2,9 % 1,3 % 1,9 % Samlet gns. 2,8 % 4,2 % 4,2 % 1,5 % 3,2 % SIDE 19 I 51

20 FIGUR B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT PÅ REGIONER Stigning i procent 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland SIDE 20 I 51

21 TABEL 6: ANTAL FAMILIEBOLIGER PR. 1. JANUAR 2011 FORDELT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG HUSLEJE I KR. PR. M² - HELE LANDET Kr. pr. m² Andel ,1 % ,0 % ,1 % ,1 % ,3 % ,2 % ,5 % ,0 % ,4 % ,8 % ,3 % ,4 % ,7 % ,2 % ,8 % ,7 % ,0 % ,6 % ,5 % ,9 % ,7 % ,3 % ,5 % ,0 % ,1 % ,5 % ,5 % ,6 % ,0 % ,5 % ,5 % ,1 % ,9 % ,7 % ,6 % ,3 % ,7 % 100,0 % Samlet Note: De markerede tal viser, hvilket interval den gennemsnitlige husleje pr. m² befinder sig i, for de forskellige ibrugtagelsesår. SIDE 21 I 51

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår

Lejervilkår i Danmark. Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejervilkår i Danmark Om lejernes sociale og økonomiske vilkår Lejernes Landsorganisation 8. udgave, December 2004 Indhold... SIDE FORORD... 3 1. LEJERBOLIGEN HOLDER STAND... 4 2. BEBOERSAMMENSÆTNINGEN

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 17 Offentligt Socialministeriet ØSK-bolig J.nr. 5215-5 avr 24. marts 2006 Notat om Sammenligning af boligomkostninger mellem boligtyperne til brug for besvarelsen

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 219 - udigning, skatter m.v. Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Baggrund Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024

BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 BEFOLKNINGSPROGNOSE FOR EGEDAL KOMMUNE 2012-2024 APRIL 2012-1 - Indholdsfortegnelse I. Indledning... 3 Resume af prognosen... 3 II. Hovedtabeller... 7 III. Datagrundlag og forudsætninger... 19 Områdeinddeling...

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer

Del 1. Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Del 1 Tilskudsordningen vedr. kommuner med mindre øer Finansieringsudvalget Juni 2013 1 Tilskudsordningen v edr. kommuner med mindre øer I tabeller kan af runding medf øre, at tallene ikke summer til totalen.

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Danske boligejeres økonomi

Danske boligejeres økonomi Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser En registerbaseret undersøgelse af årene 1995 til 2010 Morten Skak Gintautas Bloze Boligøkonomisk Videncenter Danske boligejeres økonomi under

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Af Bent Madsen 3. januar 2000

Af Bent Madsen 3. januar 2000 p:\gs\december 99\boform-bm.doc Af Bent Madsen 3. januar 2000 RESUMÈ TILSKUD TIL FORSKELLIGE BOLIGFORMER I den offentlige debat bliver det ofte fremstillet som om, at de almene boliger modtager rigelige

Læs mere