Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015"

Transkript

1 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse fra Landsbyggefonden. Boligerne i Region Nordjylland har til gengæld de laveste forbrugsudgifter. Det er især forskelle i varmeudgifterne, som giver anledning til de regionale forskelle. De almene boliger i Aalborg Kommune har landets laveste varmeudgifter, mens boligerne i Morsø Kommune har landets højeste varmeudgifter. I 2015 er de gennemsnitlige årlige forbrugsudgifter i den almene boligsektor 206 kr. pr. m 2, fordelt med 99 kr. pr. m 2 til varme, 49 kr. pr. m 2 til vand og 57 kr. pr. m 2 til el, jævnfør tabel 1. De gennemsnitlige årlige forbrugsudgifter er højest i ungdomsboliger, 231 kr. pr. m 2 og lavest i ældreboliger, 196 kr. pr. m 2. For familieboliger er de gennemsnitlige årlige forbrugsudgifter 205 kr. pr. m 2, svarende til det gennemsnitlige niveau i den almene boligsektor. De relativt høje forbrugsudgifter i ungdomsboliger, kan især tilskrives højere vandog eludgifter. Det kan bl.a. hænge sammen med, at forbrugsudgifterne fra fællesarealer indgår i beboernes forbrugsafregning. Forbrugsudgifterne er højest i Region Sjælland, hvor de udgør 224 kr. pr. m 2. Det er 50 kr. pr. m 2 højere end i Region Nordjylland, hvor udgifterne er lavest, 174 kr. pr. m 2. I Region Hovedstaden er de gennemsnitlige udgifter 217 kr. pr. m 2, mens udgifterne i Region Midtjylland er på niveau med landsgennemsnittet, 210 kr. pr. m 2. Endeligt er forbrugsudgifterne i Region Syddanmark 189 kr. pr. m 2. Den regionale variation skyldes især varmeudgifterne. Der er dog også mindre regionale forskelle i vand- og eludgifterne. Sparer nordjyder mere på varmen end sjællændere? Der er relativ stor forskel på de gennemsnitlige varmeudgifter i de almene boliger i landets fem regioner. I Region Hovedstaden er den gennemsnitlige årlige varmeudgift 104 kr. pr. m 2, mens varmeudgifterne i Region Nordjylland udgør 78 kr. pr. m 2. I regionerne Sjælland og Midtjylland overstiger den gennemsnitlige varmeudgift ligeledes landsgennemsnittet på 99 kr. pr. m 2. Der kan være flere årsager til den relativt store variation i varmeudgifterne mellem de almene boliger i landets regioner. Varmeudgifterne er i gennemsnit højere i ældre end nyere boligafdelinger, jævnfør tabel 1. Det kan være en indikation af, at isoleringen er bedre i nyere boliger end ældre boliger. En del af den regionale variation i forbrugsudgifterne kan derfor skyldes forskellige opførsels-/ibrugtagelsestidspunkter rundt om i landet. Regionale forskelle i boligtyper og størrelse indvirker ligeledes på dette. Derudover kan det ikke afvises, at de regionale forskelle i varmeudgifterne skyldes, at beboerne i den almene boligsektor møder forskellige forbrugspriser lokalt. Fjernevarmepriserne varierer eksempelvis over 500 % afhængigt af leverandøren, jævnfør bilagstabel B. 1

2 Tabel 1: Gennemsnitlige årlige forbrugsudgifter i den almene sektor fordelt på udgiftstype, region, ibrugtagelsesår, boligareal, boligtype og opvarmningsforhold, pr. 1. november 2015 Varme Vand El Kr. pr. m 2 Kr. pr. m 2 Kr. pr. m 2 Kr. pr. m 2 Familieboliger (inkl. enkeltværelser) Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet gennemsnit Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Samlet gennemsnit Ibrugtagelsesår Før Samlet gennemsnit Boligareal Under 50 m m m m Over 111 m Samlet gennemsnit Opvarmningsforhold Fjernvarme/blokvarmecentral 98 * * * Gas / naturgas (inkl. øvrige) 105 * * * Samlet gennemsnit Note: Tabellen summer ikke pga. afrundinger. Beløbene i tabellen er beregnet pba. en stikprøve af alle almene boliger, jfr. bilagstabel C Tabellen viser kun varmeudgifterne fordelt på opvarmningsforhold. Øvrige forbrugsudgifter er markeret med *. 2

3 Store kommunale forskelle i varmeudgifterne I Aalborg Kommune er de gennemsnitlige årlige varmeudgifter i den almene sektor 67 kr. pr. m 2, hvilket er lavest i landet. Men også i Odense og Fredericia samt på Frederiksberg er de gennemsnitlige årlige varmeudgifter relativt lave, ca. 80 kr. pr. m 2. Se figur A. I Morsø Kommune udgør de gennemsnitlige årlige varmeudgifter i den almene boligsektor 162 kr. pr. m 2, hvilket er højest i landet. Også i Sorø, Stevns, Samsø og Læsø kommuner, overstiger de gennemsnitlige årlige varmeudgifter 135 kr. pr. m 2. Dvs. i disse fem kommuner er varmeudgifterne mindst dobbelt så høje som i Aalborg Kommune, hvor de gennemsnitlige årlige varmeudgifter er lavest. Desuden skal det bemærkes, at de gennemsnitlige varmeudgifter er på samme niveau i mange nabokommuner. Det inkluderer en række geografiske klynger af kommuner med samme udgiftsniveau i bl.a. Østjylland, Københavnsområdet og på Roskildeegnen, hvor de gennemsnitlige årlige varmeudgifter er ca. 100 kr. pr. m 2, samt i Nord-, Vestog Sydsjælland, hvor varmeudgifterne i gennemsnit udgør 108 kr. pr. m 2 til 127 kr. pr. m 2. Kommunerne med de højeste varmeudgifter ligger generelt geografisk isoleret fra hinanden, mens mange af kommunerne med de laveste varmeudgifter har en nabokommune, hvor udgifterne ligeledes er lave. Vandforbruget indgår i n, varme og el gør ikke I den almene boligsektor forbrugsafregnes der på forskellige måder. I nogle boliger er forbrug inkluderet i n, mens andre forbrugsafregner aconto til boligorganisationen i tillæg til n. Endeligt er der boliger, som forbrugsafregner direkte med forsyningsselskabet. Forbrugsafregningsforholdene varierer på tværs af boliger i nogle tilfælde selv inden for samme boligafdeling. Der kan dog observeres en række tendenser i afregningsforholdene, som især relaterer sig til forbrugs- og boligtyperne. Varme- og vandafregningen sker for 4 ud 5 boligers vedkommende til en almen boligorganisation. Det dækker over, at varmeforbruget næsten udelukkende afregnes aconto i tillæg til n, mens vandforbruget er inkluderet i n i næsten halvdelen af alle almene boliger, jævnfør tabel 2. Tabel 2: Antal boliger i den almene boligsektor fordelt på forbrugstype og afregningsforhold, pr. 1. november 2015 Antal boliger I pct. af alle afregningsforhold Afregningsforhold Varme Vand El Varme Vand El % 48% 1% n % 38% 16% % 14% 83% Samlet % 100% 100% For elforbruget er det modsat. Her afregner mere end 4 ud af 5 boliger direkte med forsyningsselskabet. Mens de resterende boliger næsten udelukkende afregner aconto til en boligorganisation. Endeligt skal det bemærkes, at kun et fåtal af almene boliger har varme og el inkluderet i n. 3

4 Figur A: Gennemsnitlige varmeudgifter i familieboliger fordelt på kommuner, pr. 1. november 2015 Note: Kortet er baseret på DAGI-kort fra Geodatastyrelsen Varmeudgiften er inddelt i fem intervaller med forskellige intervallængder. Intervalgrænserne er valgt til at give den bedste beskrivelse af data. 4

5 Andre forbrugsafregningsforhold i enkeltværelser og ungdomsboliger I familieboliger er forbrugsafregningsforholdene identiske med den almene sektor som helhed. Det skyldes, at boligtypen udgør størstedelen af den almene boligmasse. I ældreboliger er afregningsforholdene ikke væsentligt forskellige fra familieboliger. Se tabel 3 og bilagstabel 2. For enkeltværelser og til dels ungdomsboliger er afregningsforholdene dog anderledes. Forbrug er inkluderet i n i en større andel boliger, mens relativt færre boliger afregner direkte med et forsyningsselskab. Varme og el er således inkluderet i n i op mod halvdelen af alle enkeltværelser, sammenlignet med 1 % i den almene boligsektor som helhed. Vand indgår i n i 75 % af enkeltværelserne mod ca. halvdelen af boligerne i den almene sektor. I ungdomsboliger er varme og el inkluderet i n i hhv. 10 % og 7 % af boligerne. Til gengæld er der kun begrænsede forskelle i vandafregningsformen, sammenlignet med den øvrige sektor. Tabel 3: Andel boliger fordelt på forbrug, afregningsform og boligtype, pr. 1. november 2015 Varme n Familieboliger 0% 80% 19% 100% Enkeltværelser 43% 43% 14% 100% Ældreboliger 2% 81% 18% 100% Ungdomsboliger 10% 78% 12% 100% Samlet 1% 80% 19% 100% Vand n Familieboliger 48% 38% 14% 100% Enkeltværelser 73% 27% - 100% Ældreboliger 51% 36% 13% 100% Ungdomsboliger 49% 39% 12% 100% Samlet 48% 38% 14% 100% El n Familieboliger 0% 15% 85% 100% Enkeltværelser 50% 14% 36% 100% Ældreboliger 2% 20% 79% 100% Ungdomsboliger 7% 19% 74% 100% Samlet 1% 16% 83% 100% Note: 0% angiver, at der er få boliger i kategorien, som pga. afrundingen ellers ville fremstå som 0%. Det faktiske antal boliger fremgår af bilagstabel 2 5

6 Om temastatistikken Oplysningerne i denne temastatistik stammer fra Landsbyggefondens Huslejeregister pr. 1. november 2015, og er baseret på en opgørelse fra d. 20. november Huslejeregisteret bygger på de almene boligorganisationers indberetninger af bolig- og udgiftsforhold for landets almene boliger. Et fåtal almene boliger indgår ikke i registeret, bl.a. pga. manglende registrering i BBR eller særlige udlejningsforhold i boligen, fx kombineret bolig- og erhvervslejemål, samt samlede udlejninger af boliger til kommuner. De gennemsnitlige forbrugsudgifter i temastatistikken dækker over de indberettede acontobetalinger for forbrug i boliger, som afregner aconto til en almen boligafdeling. Der er indikationer på, at sektorens samlede acontobetalinger til forbrug svarer til forbrugsudgifterne. Det fremgår af bilagstabel A, som viser hhv. acontobetalinger og forbrugsudgifter fra uafsluttede forbrugsregnskaber i årsregnskab Bilagstabel A: Opkrævede acontobetalinger samt forbrugsudgifter i uafsluttede forbrugsregnskaber, hele den almene sektor, regnskab 2014 Varme Vand El Mio kr. Mio kr. Mio kr. Forbrug (aktiver) Indbetalt aconto (passiver) Forbrug ift. acontobetaling 90% 95% 99% Kilde: Landbyggefondens Regnskabsdatabase, udtræk pr. 9/ Note: Afdelingernes varme-, vand- og elforbrug fremgår af konto 305.3, mens de indbetalte acontobeløb fremgår af konto 419. Kun afdelinger med posteringer på begge konti indgår i tabellen. De uafsluttede forbrugsregnskaber er periodisering af forbrugsafregningen i regnskaberne, idet afregningsperioden for forbrug kun i særlige tilfælde svarer til regnskabsperioden. Sammenligningen af posteringerne på de to konti, giver dermed en indikation af forholdet mellem forbrug og acontobetalinger i perioden fra seneste forbrugsafregning til regnskabsafslutningen. Af tabellen kan det ses, at i regnskabsåret 2014 var de faktiske forbrugsudgifter til varme og vand blot 5 % til 10 % lavere end de samlede acontobetalinger, mens elforbruget var nærmest identisk med de indbetalte acontobeløb. På den baggrund vurderer Landsbyggefonden, at sondringen mellem acontobetalinger og forbrugsudgifter har begrænset betydning for temastatistikken. I fremstillingen benyttes betegnelsen udgift derfor synonymt med acontobetaling for alle tre forbrugstyper. I bilagstabel B fremgår fjernvarmepriserne for en række udvalgte fjernvarmeværker. Heraf fremgår, at de årlige varmeudgifter, for en af Energitilsynet defineret bolig på 75 m 2, varierer med op til kr. pr. år eller 543 % afhængigt af, hvilket fjernvarmeværk som forsyner boligen. Selv for de midterste 50 % af værkerne, dvs. fra 25 % til 75 % fraktilen, er prisforskelen ca kr. eller ca. 40 %. Den store variation i energipriser på tværs af kommuner betyder derfor, at det ikke er muligt at benytte temastatistikken til konklusioner om energiforbruget i den almene sektor. Endeligt opgør temastatistikken ikke vand- og eludgifterne fordelt på kommuner, idet datagrundlaget ikke er tilstrækkeligt stort. 6

7 Bilagstabel B: Fjernvarmepriser for udvalgte fjernvarmeværker, august 2015 Fraktil Pris pr. MWh Pris inkl. bidrag for 75 m 2 Pris inkl. bidrag for 130 m 2 Kr. pr. MWh Kr. Kr. Lavest Lav 10 % Lav 25 % Median (50 %) Høj 75 % Høj 90 % Højest Kilde: Energitilsynet Note: Fraktilerne er udregnet på baggrund af prisen for en 75 m 2 bolig. Pris inkl. bidrag for 75 / 130 m 2 tager udgangspunkt i et forbrug på 15 / 18,1 mwh og inkluderer både et fast og variabelt bidrag. Det faste bidrag beregnes på baggrund af f.eks. aftagerens beboelsesareal, ejendommens rumfang eller hedeflademål, samt et eventuelt abonnementsbidrag. Derfor kan fjernvarmeprisen ikke beregnes ud fra den variable pris pr. MWh alene. Validering og repræsentativitet Huslejeregisteret bygger på den almene boligsektors indberetninger. Landsbyggefonden validerer derfor oplysningerne i registeret, før de anvendes statistisk. Til beregningen af de gennemsnitlige forbrugsudgifter i den almene sektor, tabel 1 og bilagstabel 1, indgår kun boliger fra Huslejeregisteret, som afregner forbrug i tillæg til n, og hvor der er registreret en acontobetaling pr. 1. november Landsbyggefonden har yderligere frasorteret boliger, hvor acontobetalingerne afviger markant fra et normalforbrug, idet dette kan være udtryk for fejlregistreringer. Normalforbruget er defineret ud fra offentlige myndigheders / brancheforeningers opgørelser af gennemsnitsforbruget / forbrugsudgifterne i hele landet 1. Langt størstedelen af de frasorterede boliger, i opgørelsen af de gennemsnitlige forbrugsudgifter i den almene boligsektor, har enten ikke registreret et acontoforbrug, eller har meget lave forbrugsudgifter, dvs. under 10 kr. pr. m 2, i Huslejeregisteret. Kun et fåtal af boliger er frasorterede pga. høje forbrugsudgifter. Idet opgørelsen af forbrugsudgifterne har karakter af en stikprøve, fremgår dækningsgraden af denne i nedenstående bilagstabel C. Varmeudgifterne er beregnet på baggrund af 76 % af de almene boliger, vandudgifterne på baggrund af 35 % af boligerne, mens eludgifterne er beregnet på baggrund af 5 % af de almene boliger. Som udgangspunkt er dette 1 Energitilsynets opgørelse af medianfjernvarmeprisen for en 75 m 2 bolig, jfr. bilagstabel B, ligger til grund for normalforbrugsudgiften på 151 kr. pr. m 2 for varme. Normalforbrugsudgiften for vand er beregnet pba. Dansk Vand og Spildevandsforenings opgørelse af et normalforbrug på 107 L vand pr. person pr. døgn á 6,3 øre pr. L. Mens elforbruget stammer fra Boligejernes Videncenter, som har opgjort et gennemsnitsforbrug af el til KWh pr. person pr. år á 2,17 kr. pr. KWh. Idet der bor 1,8 personer på 79 m 2 i gennemsnit i den almene boligsektor, er normalforbruget for vand og el hhv. 51 kr. pr. m 2 og 79 kr. pr. m 2. 7

8 tilstrækkeligt til at sikre repræsentativitet for hele sektoren. Stikprøverne er dog ikke tilfældigt udvalgte, hvilket for især elforbruget bevirker, at stikprøven fordeler sig anderledes på region, boligtype og ibrugtagelsesår end boligerne i den samlede almene boligsektor. Landsbyggefonden vurderer, at konsekvensen heraf er begrænset, hvorfor der ses bort fra denne problemstilling i temastatistikken. Bilagstabel C: Antal boliger med oplyste forbrugsudgifter i Huslejeregisteret samt antal boliger i alt fordelt på forbrugstype, pr. 1. november 2015 Varme Vand El Antal boliger Antal boliger Antal boliger Forbrug: n Stikprøve Huslejeregister Dækningsgrad 76% 35% 5% Note: De tre stikprøven indeholder kun boliger med følgende forbrugsudgifter, varme: kr. pr. m 2, vand: kr. pr. m 2, el: kr. pr. m 2. I opgørelsen af boligernes forbrugsafregningsforhold i tabellerne 2 og 3 samt bilagstabel 2, er registerets oplysninger anvendt, som de foreligger. Idet datamaterialet er relativt stort for både familie-, ældre- og ungdomsboliger, er validiteten af opgørelserne høje. For enkeltværelser består datagrundlaget kun af ca boliger hvorfor, at validiteten er mindre end for de andre boligtyper. Forbindelse til Landsbyggefondens Husleje- og udgiftsstatistik Temastatistikken viser, at vandforbruget er inkluderet i n i ca. halvdelen af boligerne i den almene sektor, mens der i den anden halvdel boliger betales en individuel vandregning i tillæg til n. Dette vanskeliggør sammenligninger af niveauet på tværs af boligafdelinger med forskellige afregningsforhold. I enkelte opgørelser i Landsbyggefondens årlige Husleje- og udgiftsstatistik påføres boligafdelinger, hvor vand ikke er inkluderet i n, derfor et vandtillæg for at øge sammenligneligheden. I Husleje- og udgiftsstatistik 2015 udgør vandtillægget mindst 47 kr. pr. m². Er forbruget i en afdeling derfor lavere end 47 kr. pr. m², påføres n et tillæg, der bringer omkostningerne op på dette niveau. I denne temastatistik fremgår det, at den almene boligsektor i gennemsnit betaler 49 kr. pr. m 2 (aconto) for vand. Hvis acontobetalingerne overvurderer det faktiske forbrug med 5 %, som bilagstabel A indikerer, svarer det til, at sektorens faktiske forbrug er 47 kr. pr. m 2, hvilket er identisk med det benyttede vandtillæg i Husleje- og udgiftsstatikstik

9 Bilag Bilagstabel 1: Andel almene boliger fordelt på forbrugsudgift i kr. pr. m 2 og udgiftstype pr. 1. november 2015 Varme Vand El Forbrugsudgift i kr. pr. m 2 I pct. af boliger i alt I pct. af boliger i alt I pct. af boliger i alt 20 og under - 4,7% 1,5% ,2% 11,8% 6,7% ,8% 24,8% 18,8% ,1% 21,9% 34,0% ,7% 13,7% 40,9% ,1% 8,3% 31,4% ,8% 5,8% 21,0% ,6% 2,9% 17,2% ,4% 2,1% 10,2% ,9% 1,6% 4,1% ,3% 0,9% 5,7% ,9% 0,7% 5,3% ,9% 0,3% 1,2% ,1% 0,2% 0,7% ,1% 0,2% 0,4% ,5% 0,1% 0,3% ,1% 0,1% 0,1% ,8% 0,1% 0,1% ,6% 0,0% 0,1% ,4% - 0,1% ,3% - 0,1% ,2% - 0,1% ,2% - 0,0% ,1% - 0,0% Over 251 0,2% - 0,1% 100,0% 100,0% 100,0% Stikprøvestørrelse Antal boliger Note: Forbrugsudgiften med medianudgiften, dvs. 50 % fraktilen, er markeret med fed for hver af udgiftstyperne. Det skal bemærkes, at gennemsnitsudgiften og medianudgiften er i samme interval. 0% i tabellen angiver, at der er få boliger med det pågældende udgiftsniveau, som pga. afrundingen ellers ville fremstå som 0%. 9

10 Bilagstabel 2: Antal boliger fordelt på forbrug, afregningsform og boligtype, pr. 1. november 2015 Varme n Familieboliger Enkeltværelser Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet Vand n Familieboliger Enkeltværelser Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet El n Familieboliger Enkeltværelser Ældreboliger Ungdomsboliger Samlet

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor

Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:5 Renholdelsesudgifter i den almene boligsektor 2008-2014 De almene afdelinger betalte til sammen over 3 mia. kr. til renholdelse i 2014, hvilket svarer til knapt 60 % af boligafdelingernes

Læs mere

Hund og kat i den almene boligsektor 2016

Hund og kat i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:9 i den almene 2016 I 2016 er det tilladt at holde hund og/eller kat i 60 % af de almene boliger med en centralt registreret husdyrorden. Der er flest tilladelser til at holde hund og/eller

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017

Ledige boliger i den almene boligsektor januar 2016 januar 2017 TEMASTATISTIK 217:2 Ledige boliger i den almene boligsektor januar 216 januar 217 I januar 217 er der 1.637 boliger i den almene boligsektor. Siden januar 216 er antallet af boliger steget med 69 boliger,

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Erhverv og institutioner i de almene boligafdelinger 2014

Erhverv og institutioner i de almene boligafdelinger 2014 TEMASTATISTIK 2016:7 Erhverv og institutioner i de almene boligafdelinger 2014 I 2014 har godt hver 5. almene boligafdeling erhvervs- og institutionslejemål. Der er generelt flere institutionslejemål end

Læs mere

Udearealer i almene boligafdelinger 2016

Udearealer i almene boligafdelinger 2016 TEMASTATISTIK 2016:8 Udearealer i almene boligafdelinger 2016 Det gennemsnitlige udeareal i de almene boligafdelinger er ca. 14.500 m 2 pr. afdeling eller ca. 182 m 2 pr. bolig i 2016. Der er stor variation

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse TEMASTATISTIK 2015:2 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-2013 De almene boligafdelinger henlægger generelt mere til vedligeholdelse end tidligere. Der er store regionale

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007. 6 DEL 1. HUSLEJEN 2007. 8 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 25 DEL

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2015 STATISTIK Beboere i den almene bolig 2015 Forord Beboere i den almene bolig 2015 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2015 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2016 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2016 Forord Beboere i den almene boligsektor 2016 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013

Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb. November, 2013 Bilag VI: Generel information om almene boligorganisationer og AlmenIndkøb November, 2013 Indhold Introduktion til AlmenIndkøb og den almene boligsektor Information om AlmenIndkøb og den almene boligsektors

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2014 FORORD Beboere i den almene bolig 2014 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene bolig pr. 1. januar 2014 fordelt på husstandstyper

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2016

STATISTIK. Huslejestatistik 2016 STATISTIK statistik 2016 statistik 2016 Forord statistikken for den almene boligsektor 2016 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Nybyggeri i den almene boligsektor

Nybyggeri i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2017:6 Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016 Der er opført 20.255 almene boliger i perioden 2011-2016 med en samlet anskaffelsessum på 31,8 mia. kr. Halvdelen af boligerne er familieboliger.

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2012 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2012 indeholder oplysninger om beboere og husstande i den almene boligsektor fordelt på husstandstyper og størrelser,

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Almene boliger i Danmark

Almene boliger i Danmark Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 144 Offentligt Velfærdspolitisk Analyse Almene boliger i Danmark Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct.

Læs mere

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik

Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Sekretariatet for Energitilsynet Baggrundsnotat: Beskrivende statistik Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Center for Varme Baggrundsnotat: Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Fjernvarmesektoren

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening

GRØNT REGNSKAB 2014. Vridsløselille Andelsboligforening GRØNT REGNSKAB 214 Vridsløselille Andelsboligforening Introduktion Grønt regnskab for Vridsløselille Andelsboligforening (VA) som helhed. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling

Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Region Nordjylland Ydelses- og udgiftsudvikling 2012-2016 MAJ 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) regionalt

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen

Grundbeløbets ophør. En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald. Kasper Jessen Grundbeløbets ophør En geografisk analyse af konsekvensen for varmeprisen efter grundbeløbets bortfald Kasper Jessen Side 1 Dato: 24.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Jessen Kontrolleret af: Kasper Nagel og

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi

Dyr gæld belaster de fattiges økonomi Dyr gæld belaster de fattiges økonomi De fattige har oftere nettogæld end ikke-fattige har. Derudover udgør renteudgifter en væsentlig større belastning for de fattiges økonomi end renteudgifter gør for

Læs mere

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr.

April parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter udbydes således til knap kr. April 2009 Boligudbuddet øget i april Udbuddet af ejerboliger til salg på internettet fortsatte i april stigningen gennem de seneste måneder. Parcel- og rækkehuse og fritidsboliger trækker fortsat stigningen,

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Når virksomheder afleverer årsregnskabet

Når virksomheder afleverer årsregnskabet FSR ANALYSE / JULI 2016 Når virksomheder afleverer årsregnskabet for sent har de typisk et dårligere resultat og dårligere kreditrating Undersøgelse af for sent afleverede regnskaber Danske selskaber skal

Læs mere

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik

Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694. Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik ORIENTERER Emne: Ledige boliger pr. 1. oktober 2015 Nr.: 694 Dato: 27. oktober 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedsopgørelse baseret på ny webbaseret ledighedsstatistik Ledighedsdata fra Huslejeregisteret Landsbyggefonden

Læs mere

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet

GRØNT REGNSKAB VA 53 Banehegnet GRØNT REGNSKAB 215 VA 53 Banehegnet Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 53 Banehegnet. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER

NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 2 OPDATEREDE SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER Notat NGF Nature Energy UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Kommentarer til Fjernvarme Fyn 14. januar 2015 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1214522924 Version 1 Udarbejdet af ACS Kontrolleret af NBA

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013

STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 STATISTIK BEBOERE I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR 2013 FORORD Beboere i den almene boligsektor 2013 indeholder oplysninger om beboere, husstande og flytninger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2013 fordelt

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

De ældres boligforhold 2014

De ældres boligforhold 2014 ÆLDRE I TAL 2014 De ældres boligforhold 2014 Ældre Sagen Januar 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK Fald i økonomisk tomgang Den økonomiske tomgang for investeringsejendomme er i oktober 2015

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016

Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Bredbåndsdækningen i Danmark 2016 Publikationen kan hentes på Energistyrelsens hjemmeside: www.ens.dk ISSN: 1903-3761 ISBN: 978-87-93180-30-7 Maj 2017 Indholdsfortegnelse SIDE Indledning 3 Resultater 5

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder

December lavere end i august 2006, hvor udbudsprisen for ejerlejligheder December 2008 Fortsat stigende boligudbud 62.621 boliger var til salg på internettet ved udgangen af december 2008, hvilket var 15 pct. flere end på samme tidspunkt sidste år. Udbuddet fordelte sig med

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 20. oktober 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Statistik om ledige boliger 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. FAST MÅNEDLIG OPGØRELSE OVER LEDIGE BOLIGER PÅ FORSIDEN...

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere