STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007"

Transkript

1 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007

2 INDHOLD FORORD. 3 DATAGRUNDLAG. 4 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK DEL 1. HUSLEJEN DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET DEL 3. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - REGNSKAB SIDE 2 I 46

3 FORORD Denne publikation indeholder en statistik baseret på budgettal for 2007 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2006 og budgettal for Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefondens regnskabsdatabase. Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger. Det vil sige, at boligernes udgifter til vand-, varme-, gas- og elforbrug som udgangspunkt ikke er indbefattet. Dog er der flere almene boligafdelinger, hvor lejernes vandforbrug betales over n, og det derfor påvirker niveauet. Huslejen er opgjort som en årlig gennemsnits pr. m² boligareal. De to udgiftsstatistikker omhandler udviklingen i de almene boligers udgifter og udgiftssammensætningen. Udgiftsstatistikken baseret på budgettallene giver et indblik i dannelsen i den almene sektor, da dannelsen er baseret på budgettal. Udgiftsstatistik baseret på regnskabstal viser de almene boligafdelingers faktiske udgifter i 2006, ligesom der fremgår en oversigt over udviklingen i udgifterne siden Udgifterne er ligesom n opgjort som en årlig gennemsnitsudgift pr. m² boligareal. LANDSBYGGEFONDEN Juli 2009 SIDE 3 I 46

4 DATAGRUNDLAG Betegnelsen Husleje 2007 dækker det over den budgetterede for Disse budgettal findes i de indberettede regnskaber for Det er de budgetterede lejeindtægter for 2007 (konto 201.1, 201.2, 201.3), som - sammen med de indberettede boligarealer - udgør de fundamentale data i statistikken. Huslejen beregnes ud fra budgettal, da det er budgettet, der afgør det faktiske niveau i de enkelte afdelinger. I udgiftsstatistikkerne (både budget og regnskab) skal det bemærkes, at udgifterne samlet set er større end indtægterne. Det skyldes, at ca. 10 % af de almene boligafdelingers indtægter stammer fra andre kilder. Bl.a. fra indtægter i forbindelse med erhvervslejemål, institutioner og drift af fællesfaciliteter, samt renteindtægter, tilskud fra boligorganisationen og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. I forhold til fortolkningen af statistikken bør der tages højde for, at der også er udgifter forbundet med driften og administrationen af erhvervslejemål og institutioner. Lejlighederne, som indgår i Husleje- og udgiftsstatistik 2007, udgør ca. 98 % af det samlede antal almene set på landsplan. De resterende 4 % er frasorteret af følgende årsager: 1. Afdelinger med mindre end 50 boliger, hvor stigningen, før valideringen af data, i n i forhold til 2006 er på mere end 50 kr. pr. m² p.a. eller faldet på mere end 30 kr. pr. m² p.a. er frasorteret. Større afdelinger med lignende udvikling er blevet gennemgået ved at sammenholde de indberettede regnskabstal med Landsbyggefondens stamdatabase, hvad angår boligarealer. 2. Manglende (forsinket) eller fejlbehæftet indberetning af regnskabs- og budgettal. Nedenfor fremgår datagrundlaget for Husleje- og udgiftsstatistikken 2007 fordelt på boligtyper. Af tabellen kan det konstateres, at datagrundlaget for alle boliger efter frasortering er 94 % ud af en samlet boligmasse på boliger. Tabel A: Datagrundlag for - og udgiftsstatistikken Alle Boliger Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger I alt Efter frasortering Datagrundlag 94 % 91 % 73 % 83 % Som følge af kommunalreformen er den hidtidige geografiske opdeling af statistikkerne i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land blevet erstattet af den gældende regionsinddeling. Til og med Husleje- og udgiftsstatistik 2006 omfattede betegnelsen Hovedstadsregionen kommunerne København og Frederiksberg samt de tidligere amter København, Frederiksborg og Roskilde. Fra Husleje- og udgiftsstatistik 2007 og frem består den geografiske opdeling af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland. SIDE 4 I 46

5 Fra og med Husleje- og udgiftsstatistik 2005 er der sket en ændring i definitionen af ibrugtagelsesår. Fra budgetår 2005 og regnskabsår 2004 beregnes ibrugtagelsesåret som et vægtet gennemsnit på antallet af boliger. Tidligere var ibrugtagelsesår defineret som ibrugtagelsesåret for det ældste byggeafsnit. Denne ændring påvirker afdelinger med mere end et byggeafsnit. Der tages forbehold for definitionsændringen ved sammenligning over en årrække. Afdelingens alder er defineret som årene fra ibrugtagelsesår til og med regnskabsåret Opgørelser på familie-, ældre- og ungdomsboliger er foretaget ud fra rene afdelinger dvs., at det kun er afdelinger, der består af én af boligtyperne. Denne opdeling er foretaget fordi boligtyperne har forskellig udgiftsstruktur, hvilket medfører, at afdelinger bestående af flere boligtyper ikke er direkte sammenlignelige. Til yderligere sammenligning er der foretaget en beregning af hvor stor en gennemsnitlig familiebolig er, denne beregning er foretaget på baggrund af indberettede boligarealer fra boligafdelingerne. En gennemsnitlig familiebolig udgjorde i m² (se tabel 16). For statistikken er der foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Denne opdeling er foretaget på baggrund af, hvilken finansieringsform boligerne oprindeligt er opført med. Før 1958 blev der ydet statslån 1 til opførelse af almene boliger, Fra blev nybyggeri finansieret via et nyoprettet 2. prioriteringsinstitut, der afløste statslånene, derudover var der skiftende mulighed for tilskud. Fra blev byggeriet finansieret via nominallån med statslig rentesikring. I perioden blev det almene byggeri finansieret via IS-20 lån dette skifter til IS-35 lån fra Fra 1999 og frem bliver byggeriet finansieret ved nominallån eller rentetilpasningslån. For udgiftsstatistikkerne er der ligeledes foretaget opdelinger i forhold til ibrugtagelsesår. Inddelingen er som følger: før 1968, fra , og efter årtusindeskiftet. Finansieringsformen er givet ved tilsagnsdatoen og da ibrugtagelsesåret ikke nødvendigvis er tæt på tilsagnsdatoen, kan dette give nogle forskydninger i forhold til opdelingen på finansieringsformer. Da periodeinddelingerne i statistikken dækker over en bred årrække, vurderes dette ikke at påvirke beskrivelsen af udviklingen i - og udgiftsniveau. Alle beløb er opgjort i løbende priser og der tages forbehold for mindre afvigelser, der skyldes afrunding. Den ændrede regionsopdeling og opdeling i forhold til ibrugtagelsesår vil kunne skabe ændringer i forhold til tidligere offentliggjorte statistikker. 1 Statslånene blev indført 29. marts 1887, før det fandtes der ingen finansieringsform. SIDE 5 I 46

6 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2007 Den gennemsnitlige for almene boliger var i kr. pr. m² i hele landet. Dette svarer til en stigning på 2,6 % i forhold til Størstedelen, ca. 62 %, af de almene boliger havde et gennemsnitligt niveau på mellem kr. pr. m² i Det gennemsnitlige niveau for 2007 var højst på Sjælland, da både det gennemsnitlige niveau i Region Hovedstaden (671 kr. pr. m²) og Region Sjælland (649 kr. pr. m²) lå over gennemsnittet for hele landet (616 kr. pr. m²). Det gennemsnitlige niveau var mindst i Region Syddanmark hvor niveauet udgjorde 555 kr. pr. m². Det svarede til en gennemsnitlig forskel i niveauet på lidt over 100 kr. pr. m² mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark for Huslejeudviklingen for samtlige almene boliger opgjort over en 5-årig periode udviste en noget større stigning end udviklingen i 2007 isoleret betragtet. I perioden lå den gennemsnitlige årlige stigning således på 3 %, medens n fra 2006 til 2007 gennemsnitlig steg med 2,6 %. De største stigninger var i Region Hovedstaden og Region Midtjylland, hvor n fra steg med 2,9 % i begge regioner, medens den gennemsnitlige stigning i perioden var hhv. 3,4 % og 2,8 %. Fordelt på boligtyper var den gennemsnitlige stigning fra 2006 til 2007 relativt størst for almene familieboliger og relativt mindst for ungdomsboliger. Huslejen for almene familieboliger steg således 2,3 % fra I 2007 udgjorde den gennemsnitlige for en almen familiebolig 590 kr. pr. m². Fra steg niveauet for ældreboliger i gennemsnit med 2,8 % over hele landet, medens ændringen for ungdomsboliger udgjorde 2,9 % i forhold til året før. De ældre boligafdelinger med ibrugtagelsesår før 1982 oplevede ligeledes relativt større procentvis stigning end de nyere afdelinger. I henhold til budgetterne for 2007 beløb de samlede årlige udgifter sig til kr. for en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m². Heraf gik en fjerdedel ( kr.) til nettokapitaludgifter og kr., svarende til 6 %, til administrationsudgifter. Henlæggelserne til løbende vedligeholdelse og lignende udgjorde 18 % (8.807 kr.) og 12 % (5.782 kr.) til ekstraordinære udgifter i forbindelse med bl.a. forbedringsarbejder. Huslejeindtægterne finansierede 92 % af de samlede udgifter. Det kostede således kr. at bebo en gennemsnitlig almen familiebolig i 2007 svarende til en månedlig på kr. Resten af udgifterne blev finansieret af lejeindtægter fra erhvervslejemål og institutioner, renteindtægter, driftssikring mv. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2007 højst for de nyeste boligafdelinger ibrugtaget efter årtusindeskiftet. I 2007 var den årlige gennemsnitsudgift pr. m² for boligafdelinger med ibrugtagelsesår efter 2000 således budgetteret til 766 kr., medens den var på 595 kr. for afdelinger med ibrugtagelsesår før Sammenhængen mellem udgifter og ibrugtagelsesår kan for en stor del forklares ved nettokapitaludgifternes størrelse. Nettokapitaludgifterne udgjorde således mere end 60 % af den årlige gennemsnitsudgift for afdelinger ibrugtaget ved årtusindeskiftet, medens de kun udgjorde en meget lille andel (7 %) af de ældre boligers udgiftssammensætning. SIDE 6 I 46

7 Fordelt på regioner var den gennemsnitlige budgetterede nettokapitaludgift mindre i Region Hovedstaden set i forhold til de øvrige regioner. Dette skal ses i lyset af at afdelingerne i Region Hovedstaden gennemsnitligt er 7-9 år ældre i forhold til de øvrige regioner. Samlet set var de gennemsnitlige udgifter pr. m² dog højst i Region Hovedstaden (706 kr. pr. m²) sammenlignet med de øvrige regioner ( kr. pr. m²). Denne forskel i de samlede udgifter betød, at der var en forskel på 131 kr. pr. m² mellem Region Hovedstaden (706 kr. pr. m²) og Region Syddanmark (575 kr. pr. m²). Det var især poster som ejendomsskatter og vandafgifter, der var ca. dobbelt så store i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner. Der kan ligeledes konstateres en sammenhæng mellem udgiftsniveau og afdelingstype. Den budgetterede årlige gennemsnitsudgift pr. m² var i 2007 højere for ældreboliger og ungdomsboliger end familieboliger. Den årlige gennemsnitsudgift pr. m² i 2007 var således budgetteret til hhv. 640 kr. for almene familieboliger, 819 kr. for ungdomsboliger og 880 kr. for ældreboliger. Sammenhængen mellem udgifter og afdelingstype kan for en stor del forklares ved, at ældre- og ungdomsboliger generelt er af nyere dato end familieboligerne og som sådan har større nettokapitaludgifter. Samtidig er disse boliger generelt mindre end familieboliger, og udgiftsposter så som administrationsbidrag og renholdelse må forventes at blive påvirket mere af antallet af lejemålsenheder end af boligernes størrelse. SIDE 7 I 46

8 DEL 1. HUSLEJEN 2007 En opgørelse over n 2007 over forskellige parametre, såsom landsdele, hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land, afdelingernes alder (ibrugtagelsesår), afdelingstype, hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdeling, og boligernes størrelse. Tabel 1 viser n 2007 fordelt efter regioner og ibrugtagelsesår. For at skabe et sammenligningsgrundlag er desuden vist de tilsvarende tal for 2006, såvel som en opgørelse over stigningsprocenterne i denne 1-årige periode. Tabel 2A 2C indeholder en tilsvarende opgørelse for de forskellige afdelingstyper hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Figur A illustrerer denne opgørelse, hvad angår familieboliger. Tabel 3a og 3b viser en opgørelse over niveauet opgjort efter afdelingernes størrelse. Tabel 4a - 5b og figur B viser, hvorledes n i den almene sektor har udviklet sig siden Tabel 6 samt figur C viser, hvorledes boligerne fordeler sig på forskellige niveauer. Det ses, at der er stor variation i niveauet, men også at hovedparten af de almene boliger befinder sig i intervallet mellem 500 og 700 kr. pr. m 2 p.a. Af tabel 7-8 fremgår n inklusiv tillæg ved forbrugsafregnet individuelt vandforbrug. Da mange almene boligafdelinger endnu betaler det individuelle vandforbrug over n, giver disse tabeller et bedre udgangspunkt til sammenligning af niveauet i forskellige afdelinger. SIDE 8 I 46

9 TABEL 1: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE FORDELT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER ALLE ALMENE BOLIGER Hele landet Hovedstaden ,4 % ,6 % ,5 % ,9 % ,5 % ,8 % ,0 % ,0 % ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % I alt ,6 % ,9 % Sjælland Syddanmark ,4 % ,5 % ,2 % ,6 % ,7 % ,2 % ,3 % ,6 % ,1 % ,9 % ,7 % ,3 % I alt ,6 % ,2 % Midtjylland Nordjylland ,4 % ,5 % ,3 % ,4 % ,2 % ,9 % ,1 % ,5 % ,6 % ,1 % ,5 % ,4 % I alt ,9 % ,2 % Den var der i alt almene boliger i Danmark. Statistikkens udgør 94 % af den samlede almene boligmasse. SIDE 9 I 46

10 TABEL 2: DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE OPGJORT EFTER AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER 2A. FAMILIGBOLIGER Hele landet Hovedstaden ,4 % ,6 % ,3 % ,8 % ,3 % ,8 % ,2 % ,4 % ,8 % ,1 % ,8 % ,3 % I alt ,3 % ,6 % Sjælland Syddanmark ,5 % ,3 % ,3 % ,4 % ,8 % ,9 % ,7 % ,1 % ,4 % ,6 % ,2 % ,3 % I alt ,8 % ,1 % Midtjylland Nordjylland ,5 % ,5 % ,3 % ,1 % ,1 % ,1 % ,9 % ,2 % ,0 % ,9 % ,0 % ,9 % I alt ,9 % ,6 % Den var der i alt almene familieboliger i Danmark. Statistikkens udgør 91 % af de samlede familieboliger. SIDE 10 I 46

11 2B. ÆLDREBOLIGER Hele landet Hovedstaden ,1 % ,2 % ,0 % ,1 % ,0 % ,4 % ,7 % ,3 % ,6 % ,2 % I alt ,7 % ,4 % Sjælland Syddanmark ,0 % ,0 % ,4 % ,6 % ,6 % ,8 % ,9 % ,4 % ,4 % ,7 % I alt ,3 % ,6 % Midtjylland Nordjylland ,0 % ,1 % ,2 % ,5 % ,3 % ,5 % ,9 % ,4 % ,7 % ,0 % I alt ,1 % ,9 % Den var der i alt almene ældreboliger i Danmark. Statistikkens udgør 73 % af de samlede ældreboliger. SIDE 11 I 46

12 2C. UNGDOMSBOLIGER Hele landet Hovedstaden ,6 % ,5 % ,4 % ,9 % ,6 % ,8 % ,6 % ,6 % ,7 % ,6 % I alt ,9 % ,2 % Sjælland Syddanmark ,3 % ,7 % ,3 % ,8 % ,7 % ,5 % ,7 % ,4 % ,2 % ,4 % I alt ,3 % ,4 % Midtjylland Nordjylland ,7 % ,0 % ,5 % ,8 % ,7 % ,0 % ,7 % ,1 % ,3 % ,9 % I alt ,8 % ,7 % Den var der i alt almene ungdomsboliger i Danmark. Statistikkens udgør 83 % af de samlede ungdomsboliger. SIDE 12 I 46

13 FIGUR A DEN ÅRLIGE KVADRATMETER HUSLEJE I 2007 Kr. pr. m² Ibrugtagelsesår Hele landet Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland SIDE 13 I 46

14 TABEL 3A: HUSLEJE FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE REGIONER OG KR. PR. M² Hele landet Hovedstaden m m m m m m m m I alt Sjælland Syddanmark m m m m m m m m I alt Midtjylland Nordjylland m m m m m m m m I alt SIDE 14 I 46

15 TABEL 3B: HUSLEJE FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER BOLIGERNES STØRRELSE - IBRUGTAGELSESÅR OG KR. PR. M² Ibrugtagelsesår: før I alt 0-50 m m m m m m m m I alt SIDE 15 I 46

16 TABEL 4A: HUSLEJEUDVIKLINGEN ALLE ALMENE BOLIGER (KR. PR. M²) Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden ,4 % Sjælland ,1 % Syddanmark ,8 % Midtjylland ,8 % Nordjylland ,3 % Ibrugtagelsesår: før ,1 % ,7 % ,4 % ,3 % Boligtype: Familieboliger ,8 % Ældreboliger ,9 % Ungdomsboliger ,7 % I alt ,0 % TABEL 4B: HUSLEJEUDVIKLINGEN FAMILIEBOLIGER (KR. PR. M²) Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden ,2 % Sjælland ,0 % Syddanmark ,4 % Midtjylland ,6 % Nordjylland ,7 % Ibrugtagelsesår: før ,0 % ,5 % ,9 % ,3 % I alt ,8 % SIDE 16 I 46

17 TABEL 5A: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING ALLE ALMENE BOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 3,8 % 3,9 % 2,9 % 2,9 % 3,4 % Sjælland 3,6 % 3,4 % 2,9 % 2,6 % 3,1 % Syddanmark 3,8 % 3,1 % 2,0 % 2,2 % 2,8 % Midtjylland 3,6 % 2,5 % 2,4 % 2,9 % 2,8 % Nordjylland 5,3 % 3,1 % 2,6 % 2,2 % 3,3 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % 3,4 % 2,7 % 2,4 % 3,1 % ,1 % 2,8 % 2,2 % 2,5 % 2,7 % ,9 % 2,5 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % ,2 % 4,3 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % Boligtype: Familieboliger 3,6 % 3,3 % 2,0 % 2,3 % 2,8 % Ældreboliger 2,2 % 4,3 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % Ungdomsboliger 3,3 % 2,2 % 2,5 % 2,9 % 2,7 % I alt 3,7 % 3,3 % 2,6 % 2,6 % 3,0 % TABEL 5B: DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FAMILIEBOLIGER Gennemsnitlig årlig stigning Region: Hovedstaden 3,8 % 4,0 % 2,4 % 2,6 % 3,2 % Sjælland 3,4 % 3,4 % 2,4 % 2,8 % 3,0 % Syddanmark 3,2 % 2,9 % 1,4 % 2,1 % 2,4 % Midtjylland 3,2 % 2,5 % 1,8 % 2,9 % 2,6 % Nordjylland 5,0 % 3,1 % 1,4 % 1,6 % 2,7 % Ibrugtagelsesår: før ,7 % 3,4 % 2,4 % 2,3 % 3,0 % ,1 % 2,7 % 1,7 % 2,4 % 2,5 % ,5 % 2,4 % 1,5 % 1,3 % 1,9 % ,2 % 4,3 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % I alt 3,6 % 3,3 % 2,0 % 2,3 % 2,8 % SIDE 17 I 46

18 FIGUR B DEN ÅRLIGE HUSLEJESTIGNING FOR FAMILIEBOLIGER I OPGJORT PÅ REGIONER i procent 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland SIDE 18 I 46

19 TABEL 6: ANTAL ALMENE FAMILIEBOLIGER PR. 1. JANUAR 2007 FORDELT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG HUSLEJE I KR. PR. M² - HELE LANDET Kr. pr. m² I alt ,3 % ,3 % ,3 % ,5 % ,9 % ,3 % ,4 % ,2 % ,4 % ,5 % ,7 % ,4 % ,4 % ,0 % ,0 % ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % ,2 % ,9 % ,5 % ,0 % ,3 % ,8 % ,7 % ,9 % ,9 % ,8 % ,5 % ,4 % ,4 % ,3 % ,2 % ,2 % ,0 % ,2 % I alt SIDE 19 I 46

20 FIGUR C DE ALMENE FAMILIEBOLIGER FORDELT EFTER HUSLEJENIVEAU HELE LANDET Andel af boliger 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Kr. pr. m² SIDE 20 I 46

21 TABEL 7: HUSLEJE 2007 FOR ALLE ALMENE BOLIGER FORDELT PÅ IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER - INKLUSIV TILLÆG VED INDIVIDUEL VANDMÅLING (KR. PR. M²) Hele landet Hovedstaden , , , , , , , , , , , , , ,6 I alt , ,9 Sjælland Syddanmark , , , , , , , , , , , , , ,3 I alt , ,7 Midtjylland Nordjylland , , , , , , , , , , , , , ,8 I alt , ,7 SIDE 21 I 46

22 TABEL 8: HUSLEJE 2007 FORDELT EFTER AFDELINGSTYPE, IBRUGTAGELSESÅR OG REGIONER - INKLUSIV TILLÆG VED INDIVIDUEL VANDMÅLING (KR. PR. M²) TABEL 8A. FAMILIEBOLIGAFDELINGER Hele landet Hovedstaden , , , , , , , , , , , , , ,9 I alt , ,3 Sjælland Syddanmark , , , , , , , , , , , , , ,7 I alt , ,5 Midtjylland Nordjylland , , , , , , , , , , , , , ,8 I alt , ,9 SIDE 22 I 46

23 TABEL 8B. ÆLDREBOLIGAFDELINGER Hele landet Hovedstaden , , , , , , , , , , , ,8 I alt , ,4 Sjælland Syddanmark , , , , , , , , , , , ,7 I alt , ,3 Midtjylland Nordjylland , , , , , , , , , , , ,0 I alt , ,3 SIDE 23 I 46

24 TABEL 8C. UNGDOMSBOLIGAFDELINGER Hele landet Hovedstaden , , , , , , , , , , , ,7 I alt , ,5 Sjælland Syddanmark , , , , , , , , , , ,8 I alt , ,9 Midtjylland Nordjylland , , , , , , , , , , , I alt , ,7 SIDE 24 I 46

25 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET 2007 En opgørelse over udgifternes volumen og struktur i henhold til boligafdelingernes budgetter for Disse tabeller giver mulighed for at få et nærmere indblik i dannelsen i den almene sektor, eftersom denne tager sit udgangspunkt i netop budgetterne. Tabel 9 viser udgifterne for familieboligafdelinger i hele landet fordelt på hovedposter. For at illustrere volumen og strukturen af udgifterne i forbindelse med et typisk alment lejemål fremgår det af tabellen, hvor meget de forskellige udgiftsområder beløber sig til på årsbasis i en gennemsnitlig almen familiebolig på 78 m 2. Tabel 10 viser, hvorledes udgifterne for alle familieboligafdelinger fordeler sig i hhv. Hovedstadsregionen og det øvrige land. Tabel 11 og figurerne D1-D4 viser fordelingen af udgifterne for familieboligafdelinger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur D1 omhandler boliger fra før Figur D2 omhandler boliger fra perioden Figur D3 omhandler boliger fra perioden , mens figur D4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 12 og figurerne E1-E3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper - hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. SIDE 25 I 46

26 TABEL 9: UDGIFTER - BUDGET 2007 FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - HELE LANDET Udgifter pr. m 2 (i kr.) Fordeling Årlig udgift for 78 m 2 (i kr.) Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 35 5 % Vandafgifter 28 4 % Renovation 24 4 % Forsikringer 12 2 % 931 Energiforbrug 17 3 % Bidrag til LBF 22 3 % Administrationsbidrag 40 6 % Andet 3 0 % 199 Variable udgifter % Renholdelse % Almindelig vedligeholdelse 32 5 % Andet 18 3 % Henlæggelser % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 19 3 % Tab ved leje ledighed og fraflytning 5 1 % 367 Andet 2 0 % 126 Ekstraordinære udgifter % Forbedringsarbejder 48 8 % Afskrivning af forbedringer 5 1 % 386 Bygningsskader 13 2 % 991 Ombygning 2 0 % 166 Andet 6 1 % 462 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 0 0 % 3 I alt % finansieret via: Husleje 2007* % Lejeindtægter erhverv og institutioner 11 2 % 864 Renteindtægter 9 1 % 680 Driftssikring mm. (konto 204) 8 1 % 660 Øvrige indtægter 21 3 % Indtægter i alt % *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 26 I 46

27 TABEL 10: UDGIFTER - BUDGET 2007 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ REGIONER OG HOVEDPOSTER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2007* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 27 I 46

28 TABEL 11: UDGIFTER - BUDGET 2007 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M² OPGJORT EFTER AFDELINGENS IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2007* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 28 I 46

29 FIGUR D UDGIFTER BUDGET 2007 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 D1. IBRUGTAGELSESÅR FØR 1968 I alt 595 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 119 D2. IBRUGTAGELSESÅR I alt 654 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter 109 Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 90 *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 29 I 46

30 FIGUR D UDGIFTER BUDGET 2007 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 D3. IBRUGTAGELSESÅR I alt 709 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser 75 Ekstraordinære udgifter D4. IBRUGTAGELSESÅR I alt 766 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 30 I 46

31 TABEL 12: UDGIFTER - BUDGET 2007 I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2007* Lejeindtægter erhverv og institutioner Renteindtægter Driftssikring mm. (konto 204) Øvrige indtægter Indtægter i alt *) Huslejestatistik 2007 tabel 4A. SIDE 31 I 46

32 FIGUR E UDGIFTER - BUDGET 2007 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 E1. FAMILIEBOLIGER I alt 640 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter 113 Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 106 E2. ÆLDREBOLIGER I alt 880 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter 468 Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter 91 Henlæggelser Ekstraordinære udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 32 I 46

33 FIGUR E UDGIFTER - BUDGET 2007 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 E3. UNGDOMSBOLIGER I alt 819 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag 144 Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 33 I 46

34 DEL 3. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - REGNSKAB 2006 En opgørelse over udgifterne i den almene sektor i henhold til regnskaberne for Det fremgår, hvorledes n og afdelingernes andre indtægter fordeler sig på forskellige udgiftsposter såsom kapitaludgifter, skatter/afgifter og administrationsbidrag. Tabel 13 viser, hvorledes udgifterne for de almene familieboligafdelinger fordeler sig på de forskellige hovedudgiftsområder i henhold til regnskaberne for Som udgangspunkt er der anvendt udgifterne for de rene familieboligafdelinger for bedre at kunne sammenligne udgiftsstrukturen i forhold til afdelingernes alder. Som det vil fremgå af tabel 16 er udgiftsstrukturen forskellig mht. de forskellige afdelingstyper, ligesom ældre- og ungdomsboliger i gennemsnit er væsentlig nyere end familieboligerne. Tabel 14 viser hvordan udgifterne for alle familieboliger i Hovedstadsregionen og det øvrige land fordeler sig på hovedposterne. Tabel 15 og figurerne F1-F4 viser fordelingen af udgifterne for familieboliger opgjort efter ibrugtagelsesår. Figur F1 omhandler boliger fra før Figur F2 omhandler boliger fra perioden Figur F3 omhandler boliger fra perioden , mens figur F4 viser udgiftsfordelingen for boliger opført efter årtusindeskiftet. Tabel 16 og figurerne G1-G3 viser volumen og strukturen af udgifterne for de forskellige afdelingstyper - hhv. familie-, ældre- og ungdomsboligafdelinger. Tabel 17a 17c viser udviklingen i de forskellige udgiftsposter siden SIDE 34 I 46

35 TABEL 13: UDGIFTER - REGNSKAB 2006 I KR. PR. M² FOR FAMILIEBOLIGER FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - HELE LANDET Udgifter pr. m 2 (i kr.) Fordeling Årlig udgift for 78 m 2 (i kr.) Nettokapitaludgifter % Offentlige og andre faste udgifter % Ejendomsskatter 33 5 % Vandafgifter 27 4 % Renovation 23 4 % Forsikringer 11 2 % 889 Energiforbrug 16 3 % Bidrag til LBF 22 3 % Administrationsbidrag 39 6 % Andet 3 0 % 196 Variable udgifter % Renholdelse 60 9 % Almindelig vedligeholdelse 31 5 % Andet 17 3 % Henlæggelser % Planlagt og periodisk fornyelse % Istandsættelse ved fraflytning 19 3 % Tab ved leje ledighed og fraflytning 5 1 % 355 Andet 4 1 % 342 Ekstraordinære udgifter % Forbedringsarbejder 46 7 % Afskrivning af forbedringer 5 1 % 426 Bygningsskader 12 2 % 921 Ombygning 2 0 % 170 Andet 10 2 % 818 Udgifter i alt % Afsat til uforudsete udgifter 15 2 % I alt % finansieret via: Husleje 2006* % Andre indtægter og tilskud % *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 35 I 46

36 TABEL 14: UDGIFTER - REGNSKAB 2006 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M² FORDELT PÅ REGIONER OG HOVEDPOSTER Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2006* Andre indtægter og tilskud Afdelingernes gennemsnitlige alder 37 år 29 år 30 år 30 år 28 år Boligernes gennemsnitlige størrelse 77 m² 76 m² 79 m² 79 m² 79 m² *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 36 I 46

37 TABEL 15. UDGIFTER - REGNSKAB 2006 FOR FAMILIEBOLIGER I KR. PR. M 2 OPGJORT EFTER AFDELINGERNES IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER Før Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2006* Andre indtægter og tilskud Boligernes gennemsnitlige størrelse 76 m² 82 m² 75 m² 82 m² *) Huslejestatistik 2007 tabel 4B. SIDE 37 I 46

38 FIGUR F UDGIFTER REGNSKAB 2006 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 F1. IBRUGTAGELSESÅR FØR 1968 I alt 589 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter 114 F2. IBRUGTAGELSESÅR I alt 660 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter 111 Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter 31 Henlæggelser Ekstraordinære udgifter 37 Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 38 I 46

39 FIGUR F UDGIFTER REGNSKAB 2006 FOR FAMILIEBOLIGER OPGJORT EFTER IBRUGTAGELSESÅR OG FORDELT PÅ HOVEDPOSTER - ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 F3. IBRUGTAGELSESÅR I alt 706 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter F4. IBRUGTAGELSESÅR I alt 769 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 39 I 46

40 TABEL 16: UDGIFTER - REGNSKAB 2006 I KR. PR. M 2 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Andet Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Andet Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved leje ledighed og fraflytning Andet Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Afskrivning af forbedringer Bygningsskader Ombygning Andet Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt finansieret via: Husleje 2006* Andre indtægter og tilskud Afdelingernes gennemsnitlige alder 31 år 10 år 15 år Boligernes gennemsnitlige størrelse 78 m² 66 m² 36 m² *) Huslejestatistik 2007 tabel 4A. SIDE 40 I 46

41 FIGUR G UDGIFTER - REGNSKAB 2006 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 G1. FAMILIEBOLIGER I alt 639 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter G2. ÆLDREBOLIGER I alt 882 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 41 I 46

42 FIGUR G UDGIFTER - REGNSKAB 2006 FORDELT PÅ AFDELINGSTYPER OG HOVEDPOSTER ÅRLIG GENNEMSNITSUDGIFT PR. M 2 G3. UNGDOMSBOLIGER I alt 813 kr. pr. m² fordelt på: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Administrationsbidrag Øvrige offentlige og andre faste udgifter* Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Afsat til uforudsete udgifter *Øvrige offentlige og andre faste udgifter indeholder renovation, forsikringer, energiforbrug og bidrag til Landsbyggefonden. SIDE 42 I 46

43 TABEL 17A: UDGIFTER I KR. PR. M 2 FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET FORDELT PÅ UDVALGTE HOVEDPOSTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt SIDE 43 I 46

44 TABEL 17B: INDEKSTAL FOR UDGIFTER FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET FORDELT PÅ UDVALGTE HOVEDPOSTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation Forsikringer Energiforbrug Bidrag til LBF Administrationsbidrag Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Henlæggelser Planlagt og periodisk fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Ekstraordinære udgifter Forbedringsarbejder Udgifter i alt Afsat til uforudsete udgifter I alt SIDE 44 I 46

45 TABEL 17C: DEN PROCENTVISE STIGNING I UDGIFTERNE FOR FAMILIEBOLIGER I HELE LANDET Gennemsnitlig årlig stigning Nettokapitaludgifter 2,4 % 2,8 % -0,8 % 1,9 % 1,5 % Offentlige og andre faste udgifter 2,2 % 2,0 % 0,8 % 2,1 % 1,8 % Ejendomsskatter 2,2 % 2,6 % 0,4 % 2,0 % 1,8 % Vandafgifter -0,3 % -1,1 % -1,7 % 1,7 % -0,4 % Renovation 1,9 % 2,3 % 2,0 % 2,0 % 2,1 % Forsikringer 15,8 % 11,3 % 2,3 % 1,8 % 7,6 % Energiforbrug 0,5 % -0,2 % 2,0 % 1,4 % 0,9 % Bidrag til LBF 0,1 % 0,1 % 0,7 % 2,0 % 0,7 % Administrationsbidrag 3,2 % 3,3 % 1,5 % 2,9 % 2,7 % Variable udgifter 3,0 % 3,4 % 2,5 % 3,0 % 3,0 % Renholdelse 4,9 % 3,5 % 2,8 % 3,2 % 3,6 % Almindelig vedligeholdelse 1,0 % 2,2 % 2,8 % 2,3 % 2,1 % Henlæggelser 4,7 % 5,3 % 4,6 % 6,1 % 5,2 % Planlagt og periodisk fornyelse 4,5 % 4,4 % 4,6 % 4,3 % 4,5 % Istandsættelse ved fraflytning 4,8 % 3,9 % 3,1 % 3,8 % 3,9 % Ekstraordinære udgifter 3,9 % 4,7 % 4,2 % 2,3 % 3,8 % Forbedringsarbejder 2,5 % 3,1 % 5,8 % 3,2 % 3,6 % Udgifter i alt 3,0 % 3,3 % 1,7 % 2,9 % 2,7 % Afsat til uforudsete udgifter 2,8 % 3,5 % 20,5 % -0,9 % 6,2 % I alt 3,0 % 3,3 % 2,1 % 2,8 % 2,8 % SIDE 45 I 46

Husleje- og udgiftsstatistik 2006

Husleje- og udgiftsstatistik 2006 LANDSBYGGEFONDEN April 2009 Husleje- og udgiftsstatistik 2006 Indhold Forord...... 2 Datagrundlag... 3 Husleje og udgiftsstatistik 2006... 5 Del 1. Huslejen 2006... 7 Del 2. De almene boligafdelingers

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2009 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2008 og budgettal for.

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2015 STATISTIK - og udgiftsstatistik - og udgiftsstatistik Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2014 og

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2013 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2016

STATISTIK. Huslejestatistik 2016 STATISTIK statistik 2016 statistik 2016 Forord statistikken for den almene boligsektor 2016 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14

Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 TEMASTATISTIK 2016:4 Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-14 De almene boligafdelinger havde i gennemsnit forsikringsudgifter for 1.087 kr. pr. lejemålsenhed i 2014. Det er 23 % mere end i

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo. Budget for 2016 Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 32. Skaglen AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. august 2004 Boliger: 20 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.665,00 Garager: 0 Areal i

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2017 August 2016 Afd. 28. Lokesvænget AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. juli 2002 Boliger: 24 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 2.132,60 Garager: 0 Areal

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 37. Asmild Hegn AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1. august 2009 Boliger: 18 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 1.848,00 Garager: 18 Areal

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2016 Juli 2015 Afd. 04. Sct. Mogensparken AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1.987,00 Boliger: 82 Erhverv: 0 Areal i boliglejemål: 5.449,70 Garager: 0 Areal

Læs mere

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION

TABEL 1: FRAFLYTNINGER 2010-2013 OPGJORT PÅ REGION Antallet af eksterne husstandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger i Region Hovedstaden. Fraflytningsprocenterne

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2013 Budgetperiode fra 01-01-2013 Budgetperiode til 31-12-2013. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255 LBF's afdelingsnr. 1800 Kommunenr.

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 110 - Afdeling - Gartnertoften Skæringsdato: 01-07-1977 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund.

NOTAT. Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum, skema B. Allerød Kommune. Baggrund. NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Notat om opførelse af 60 almene plejeboliger på Poppelvej den endelige anskaffelsessum,

Læs mere

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015

Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 TEMASTATISTIK 2015:5 Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015 De almene boliger i Region Sjælland har i gennemsnit de højeste udgifter til varme, vand og el, viser en ny opgørelse

Læs mere

BoligBarometret. 1. august 2011-1. november 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 1. august 2011-1. november 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 1. august 211-1. november 211 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB,

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12

Læs mere

Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger Lægeforeningens Boliger Afdeling 2 Sionsgade Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 0,77% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 FOR PERIODEN 1/7 2015-30/6 2016 Familieboliger: Huslejeforøgelsen udgør: 13,43% Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 1 rum 2 86,00 111.004 1.290,74 1.137,91 2

Læs mere

De almene beboeres anciennitet 2016

De almene beboeres anciennitet 2016 TEMASTATISTIK 2016:2 De almene beboeres 2016 Beboerne i almene familieboliger har i gennemsnit boet i deres boliger i mere end 10 år. I hver 10. bolig har beboerne boet mere end 25 år. Beboere i større

Læs mere

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016

Hvidovrebo. Afdeling 4. Hvidovrebo, afdeling 4. Budget for 2016 Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo, afdeling 4 Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 2,26% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget

Læs mere

UDGIFTER Kapitaludgifter

UDGIFTER Kapitaludgifter Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2012 Afd. 05, Digterparken I Maj 2011 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1950 Boliger: 155 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 12.043,80 Garager:

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011

Boligselskabet Hjem. Afdeling 3. Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligselskabet Hjem Afdeling 3 Ny Heimdalshus BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 2,91% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 847,43 kr./m² 24,69 kr./m² 872,12 kr./m² Side

Læs mere

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 119 Kastanjegården Skæringsdato: 01-11-1983 Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger 4.995

Læs mere

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum Boligforeningen VIBO Afdeling 133 - Afdeling - Skotlandsgade Skæringsdato: 01-10-1987 Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal Almene familieboliger Boligoplysninger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 63.103. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016

BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 BUDGET 01.01.2016-31.12.2016 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 55 Kanalens Kvarter Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 501 kommunenr.: 165

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen

Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698. Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ORIENTERER Emne: Ledige boliger og udlejningssituationen Nr.: 698 Dato: 9. december 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af ledige boliger, indberetningen af udlejningssituationen ophører. Antal ledige

Læs mere

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden

Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Benchmark analyser fra Landsbyggefonden Viden er guld - Ledelse og grunddata i de almene boligorganisationer 9. juni 2017 Evy Ivarsson Nielsen Historik I forlængelse af Boligaftale 2014: Nedsættelse af

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 243-1. Baggrund Balanceforskydninger Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse af lån, der betragtes

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 9.864. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2008/2009 Regnskabsperiode fra 01-10-2008 Regnskabsperiode til 30-09-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2008/2009 Regnskabsperiode fra 01-10-2008 Regnskabsperiode til 30-09-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2008 Regnskabsperiode til 30-09-2009 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 676 1. juni 2015 Dato: 29. maj 2015 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Notat Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Emne.: Nøgletal for alment byggeri med tilsagn i 1999-2002 Notatet omhandler en sammenligning af nøgletal

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2011 27. juni 2012 FRAVÆRSSTATISTIKKEN Formålet med statistikken er at beskrive omfanget af og strukturen i fraværet i den kommunale og regionale sektor fordelt på kommuner/regioner,

Læs mere

Emne: Ledige boliger Nr.: 701

Emne: Ledige boliger Nr.: 701 ORIENTERER Emne: Ledige boliger Nr.: 701 Dato: 7. januar 2016 BRK/ENI/RKP/lbw Ledige boliger pr. 1. januar 2016 Ledighedsopgørelsen pr. 1. januar 2016 er den sidste månedlige ledighedsopgørelse, som udsendes

Læs mere

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015

Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TEMASTATISTIK 2016:1 Anvisninger i den almene bolig sektor i 2015 Der er anvist 87.188 boliger i den almene boligsektor

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 103 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 03 Viggo Stuckenbergs Vej Aarhus Kommune

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Ejendomsforvaltningen. H. H. Seedorffs Stræde 3-5. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 31. marts 2004 via Magistraten J.nr. Ref.: Tlf.nr. Jørn

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

FællesBo. Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året 2014. Indholdsfortegnelse

FællesBo. Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året 2014. Indholdsfortegnelse FællesBo Afd. 111 Heimdalsvej, Gefionsvej, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 42 Firkløveren. Huslejeforhøjelse 1,14% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2016 Afdeling 42 Firkløveren Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8%

Budgetudkast. For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014. Henlæggelse/ Opsparing 18% Faste udgifter 8% 1 2 For perioden 1. april 2013 til 31. marts 2014 Henlæggelse/ Opsparing 18% Variable udgifter 23% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 8% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 7. Huslejeforhøjelse 0,0% Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2015 Afdeling 7 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger

Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger Bilag 6 Regnskaber og budgetter for almene boliger For de almene ejendomme gennemgås ejendomme først hver for sig, og derefter udarbejdes et samlet budgetoplæg for hver afdeling. De nuværende budgetter

Læs mere

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster

Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Bilag 19: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Overskud op til 5 procent kan overføres indenfor samme ledelsesområde/center.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0

Budget 2014. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 7. Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Afdeling 7 Budget 2014 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,00% Svarende til 0 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 589 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2013 Ændring Husleje 2014 64,49 3.128

Læs mere

Bilag til møde 204 punkt 5 Budget 2016

Bilag til møde 204 punkt 5 Budget 2016 Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A

Budget Afdeling 58. Huslejeforhøjelse 2,78% Smedebakken Stil dig her og vælg Indsæt, Billede. Vælg herefter afdelingens billede A Budget 2017 Afdeling 58 Smedebakken 22-76 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 117 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 17 Kongsvang Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst december 2014 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser og på specialskoler skoleåret 2010/11 1 Af Katja Behrens Skolerne planlægger i gennemsnit med flere timer end påkrævet på årsbasis Skolerne planlægger i

Læs mere

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW

1RWDWRP. $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW 1RWDWRP $QWDOVNnQHRJIOHNVMRE XJHXJH &HQWHUIRU /LJHEHKDQGOLQJDI+DQGLFDSSHGH $XJXVW Kolofon Notatet er udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Notatet kan rekvireres ved henvendelse til Center

Læs mere

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL

DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. november 2012 Mette Engelbrecht Larsen metl@vd.dk 7244 3348 DØDSULYKKER 2011 REGIONALE TAL RESULTATER FRA DEN UDVIDEDE DØDSULYKKESSTATISTIK INDLEDNING Vejdirektoratet

Læs mere

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne

Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om. Indregning af over- eller underskud i taksterne Vejledende fortolkningsbidrag - supplement til takstprincipper 2009 om Indregning af over- eller underskud i taksterne Model 1 Grundvilkåret for opgørelsen af, om der er opstået over- eller underskud ved

Læs mere

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør

FORORD. København, den 24. maj 2012. Anne Lind Madsen Direktør FORORD I 2011 vurderede Arbejdsskadestyrelsens Center for private erstatningssager i alt 5.247 erstatningssager, hvilket er 17 procent flere sager, end der blev oprettet. Næsten hver tredje sag handlede

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Almene boligorganisationer Budgetår 2012 Budgetperiode fra 01-01-2012 Budgetperiode til 31-12-2012 Budget for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 410 LBF's

Læs mere

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 4,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Forhøjelse Ny leje 1307,63 kr./m² 55,55 kr./m² 1363,18 kr./m²

Læs mere

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12

Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Planlagte undervisningstimetal i specialklasser, specialskoler og dagbehandlingstilbud 2011/12 Af Mathilde Molsgaard Stort set alle elever i specialklasser, på specialskoler og dagbehandlingstilbud modtager

Læs mere

Offentlig buskørsel, regnskab 2008

Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Offentlig buskørsel, regnskab 2008 Trafikselskaberne indberetter årligt data til Trafikstyrelsen.

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7

Almene ældreboliger 399 7. Boligoplysning i alt 399 7 REGNSKAB 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune BLF-boligorganisationsnr. 0458 BLF-afdelingsnr. 03101 Kommunenr 740 CVR-nr. (SE-nr.) 38204319 Afd. 31 AAB SILKEBORG SILKBORG KOMMUNE ESTRUPSGADE

Læs mere

Udlejningssituationen i den almene boligsektor

Udlejningssituationen i den almene boligsektor TEMASTATISTIK :4 Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005- Indenfor de seneste par år har de almene boligorganisationer oplevet en forbedring i udlejningssituationen. Der er dog endnu et stykke

Læs mere

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Børneinstitution v/stationsparken Fra 01-10-2014 Til 30-09-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0061 LBF-nr.: 027 Kommunenr.: 159 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Børneinstitution v/stationsparken

Læs mere

Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 Afdeling 6 - Finlandsvej

Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 Afdeling 6 - Finlandsvej Årsregnskab for 2014 og budget for 2016 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 79 LBF-afdelingsnr. 600 Kommunenr. 779 Arbejdernes AndelsBoligforening Skive Kommune Albert

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark Sygefravær 2012 Sygehus Sønderjylland 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kontakter til praktiserende læger under Sygesikringen 1990-2002 2003:10 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

August 2016. rækkehuse steget med 3 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder

August 2016. rækkehuse steget med 3 dage. Udbudstiden for ejerlejligheder August 2016 Næsten uændret boligudbud siden sidste år Ved udgangen af august 2016 var der på landsplan 59.057 boliger til salg på internettet. Udbuddet er fordelt på 38.688 parcel- og rækkehuse, 7.407

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Afdeling 3 Blokkene Lærkevej-Solsortvej Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 22 Skovparken - rækkehuse

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING. Afdeling 22 Skovparken - rækkehuse Afdeling 22 Skovparken - rækkehuse Regnskab for året 1. januar 2015-31. december 2015 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2015 Regnskabsperiode til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 155 - Afdeling - Holger Danskes Vej Skæringsdato: 01-07-1987 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 260

Læs mere

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0031 LBF-nr.: 171 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligkontoret Århus 71 Damgårdstoften Aarhus Kommune Brendstrupgårdsvej

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / FOR PERIODEN 1/5 2016-31/12 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 6,28% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 3 rum 12 1.009,64 981.000 971,60 914,19

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2009 Regnskabsperiode til 30-09-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra 01-01-2015 Til 31-12-2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0197 LBF-nr.: 011 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB,AARHUS Riisvangen I Aarhus Kommune Langelandsgade 50 Riisvangs

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

Boligforeningen Fjordblink Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Afdeling 35, Godsbanen Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0293 LBF-nr.: 035 Kommunenr.: 851 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen Fjordblink Afdeling 35, Godsbanen Aalborg Kommune

Læs mere

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra 01-01-2012 Til 31-12-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0108 LBF-nr.: 039 Kommunenr.: 621 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AAB Kolding Midtgaarden - Lejligheder Kolding Kommune Engstien

Læs mere

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra 01-01-2013 Til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0328 LBF-nr.: 299 Kommunenr.: 751 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: AlmenBo Aarhus 99, Kløvervangen (serviceareal) Aarhus Kommune

Læs mere