NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND

2 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 5 Nationalparkens afgrænsning 7 Afgrænsningen indeholder fire typer arealer 7 Nationalparkområdet i tal 7 Det særlige ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland 8 Kort Forslag til den sammenhængende nationalpark 10 Kort Opdelt efter ejerforhold 12 Kort Hovedattraktioner 14 Vision 16 Naturvision 17 Kulturhistorisk vision 18 Friluftsvision 19 Erhvervs- og turismevision 21 Organisering af nationalparken 22 Tidslinje 23 KOLOFON Udgiver: Hillerød Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune Fotografer: Helsingør Kommune, Naturstyrelsen, Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme, Halsnæs Kommune, Jens Vind Frederiksen, Flemming Kirstein og Arne Magnussen Layout: rentegner.dk Trykkeri: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 stk

3 FORORD 3 Forord Den samlede styregruppe præsenterer hermed i enighed sit oplæg til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget til nationalparken fremstår i en helt anden og mere dynamisk version end det første forslag fra juni Med fokus på dialog og reel frivillighed er det lykkedes en enig styregruppe at skabe grundlaget for en Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der i både praksis og plan vokser indefra og ud, fra de statsejede kerneområder midt i Nordsjælland ud i landskabet og ud til kysterne. Kysterne er et væsentligt supplement til det oprindelige udpegningsgrundlag. Forslaget indeholder styregruppens idegrundlag og visioner for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Arbejdet har siden december 2012 været koordineret af en styregruppe med fem borgmestre, bistået af de tre nordsjællandske landbrugs- og lodsejerorganisationer. Naturstyrelsen Nordsjælland har siddet i styregruppen som rådgivere i konkrete spørgsmål. Styregruppen har i sit arbejde lagt vægt på nationalparklovens bærende principper om frivillighed for den enkelte lodsejer om konkrete projekter, og om at en nationalpark ikke er omfattet af særlige arealbindinger. Som et særkende ved denne planlægningsproces og i erkendelse af, at nationalparken skal gennemføres i et område, der er mere tætbefolket end andre nationalparker i Danmark har man gennemført en meget omfattende inddragelse af borgere og lodsejere. Denne tilgang, med en tydelig lodsejerbekræftelse, vil i høj grad medvirke til, at nationalparken meget hurtigt vil være i aktion. Nye analyser fra efteråret 2014 dokumenterer, at en nationalpark i Nordsjælland også vil være et aktiv i forhold til handel og turisme og vil medvirke til at skabe øget omsætning og beskæftigelse i lokalområderne. Hele historikken og de mange rapporter og analyser, der er udarbejdet som grundlag for forslaget, findes på Naturstyrelsen hjemmeside: Borgmester Benedikte Kiær Formand for styregruppen

4 4 FORUDSÆTNINGER OG PRÆMISSER FOR PARKEN Forudsætninger og præmisser for parken December 2012 modtog Halsnæs-, Gribskov-, Fredensborg-, Hillerød- og Helsingør Kommuner et brev fra daværende miljøminister Ida Auken, om at genstarte processen med etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ministeren understregede, at en afbalanceret og tæt inddragelse af alle relevante interessenter var et krav til processen. På den baggrund blev der nedsat en styregruppe bestående af borgmestrene fra de fem kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Endvidere blev arbejdet fulgt af en følgegruppe bestående af styregruppen samt repræsentanter fra Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Esrum Kloster & Møllegård, Verdens Skove, Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Ornitologisk Forening og Museum Nordsjælland Styregruppens opgave var at afklare, om der kunne findes opbakning til en nationalpark i det nordsjællandske. Styregruppen valgte som præmis, at der skulle være fuld frivillighed for lodsejerne med landbrugsarealer og skovområder til at være en del af nationalparken. Der blev derfor igangsat en tæt dialog, så disse lodsejerne på et fuldt oplyst grundlag kunne træffe beslutning om eventuelt at lade deres ejendom indgå i nationalparken. Udgangspunktet for nationalparken har fortsat været de store statsejede arealer i Nordsjælland, som skulle forbindes over privatejede arealer. Styregruppen opstillede på sit visionsseminar i 2013, at principperne for dannelsen af nationalparken, udover frivillighed, skulle være snævre forbindelser mellem statsejede arealer, der ved en senere revision af parkens omfang kan udvides til brede forbindelser, hvis der var enighed herom fra lodsejernes side. Dialog-processen 2014 I 2014 har de fem kommuner gennemført en tæt dialog med private lodsejere i områder mellem de statsejede arealer. I praksis er der afholdt køkkenbordsmøder med hver enkelt lodsejer eller grupper af naboer, eller på anden måde foretaget en afbalanceret og personlig dialog med samtlige lodsejerne med landbrugsareal. Mange lodsejere har givet stor anerkendelse til processen baseret på frivillighed og ser en kommende nationalpark som en unik mulighed for at indgå i et fællesskab, der kan synliggøre og styrke Nordsjællands natur, kulturhistorie og rekreative værdier. Andre lodsejere har udtrykt bekymring for, om love og regler for f.eks. landbrug, byggeri og offentlig adgang ville blive ændret for private ejendomme i nationalparken. Styregruppen har understreget, at en udpegning som nationalpark ikke kan betyde ændringer i de rettigheder, landbruget har i dag, hverken i natio nalparken eller i umiddelbar tilknytning hertil. I den direkte dialog med lodsejerne er det tydeliggjort, at der er tale om en frivillig deltagelse, og at der vil gælde samme lovgivning såvel indenfor som udenfor nationalparken. Præmisser præsenteret for lodsejere: Der gælder samme lovgivning indenfor som udenfor nationalparken Nationalparken har ingen myndighedsfunktion eller tvangsbeføjelser Aftaler om tiltag på den enkelte ejendom kan alene indgås på frivillig basis mellem lodsejer og nationalparkfonden Nationalparken operer gennem en nationalparkfond, der skal muliggøre en bredviftet og afbalanceret indsats i overensstemmelse med nationalparkens formål Der skal fortsat være lokal opbakning og lokalt ejerskab til nationalparken. Det er en grundlæggende forudsætning for at bekendtgørelse om nationalparken, såvel som den kommende bestyrelses arbejde, baseres på nævnte præmisser Hvis forudsætninger i præmisser ændres væsentligt, og der dermed ikke kan opretholdes en bred opbakning til parken, vil der blive taget fornyet stilling til evt. nedlæggelse af parken.

5 FRIVILLIGHED FOR LODSEJERE MED LANDBRUGSJORD ER UNIK FOR NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 5 Øresund med kig til Sverige. Foto: Helsingør Kommune Parforce jagtsystem i Gribskov Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er speciel, fordi nationalparken kun omfatter områder hvor ejere af landbrugsejendomme personligt har tilkendegivet, at de har villet være med til at skabe Nationalpark Kongernes Nordsjælland sammen med kommunerne. Udformningen af parken afspejler denne frivillighed. Kongernes Nordsjælland ville dermed være den eneste af de fem nationalparker, hvor frivilligheden for landsbrugsarealerne er central. Det har været forudsætningen for at få opbakning til parken, hvilket har gjort processen både tungere og mere udfordrende. Forslaget indeholder derfor de store statslige arealer herunder alle områdets statsejede Natura 2000 arealer bundet sammen af større eller mindre private arealer baseret på den enkelte lodsejeres frivillige deltagelse og ønske om at få etableret Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Mountain-bikes i Gribskov. Foto: Naturstyrelsen

6 Frederiksborg Slot med haverne Foto: Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme

7 NATIONALPARKENS AFGRÆNSNING 7 Nationalparkens afgrænsning Afgrænsningen er lagt, så parken har høj kvalitet og stor variation i natur-, kultur- og landskabsværdier. Målet har været at forbinde de store statsejede arealer Esrum Sø, Gribskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn og Arresø. Ambitionen har været at skabe en nationalpark fra Øresund til Roskilde Fjord med et stærkt fokus på kulturhistorie, landskaber, natur og friluftsliv, som kan udvikle både natur- og kulturværdier og styrke turisme og erhverv til glæde for lokalområderne. Formen på afgrænsningen afspejler den præmis, at parken etableres på frivillig basis. Det har været afgørende for styregruppen, kun at medtage arealer, hvor der er lokal opbakning og lokalt ejerskab. Det betyder, at alle private landbrugsarealer i parken er meldt ind frivilligt. Afgrænsningen indeholder fire typer arealer: Offentligt ejede arealer. Det kan være Naturstyrelsens arealer, kommunale arealer samt arealer som ejes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Vejdirektoratet eller ejendomsselskabet Freja Sejlads på Esrum Sø. Foto: Naturstyrelsen Private arealer, hvor lodsejere har tilkendegivet at lade arealer indgå i nationalparken Enkeltstående boligejendomme og mindre bebyggelser i landzone Bysamfund og sommerhusområder. Nationalparkområdet i tal Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme Kommunale arealer Private arealer med tilsagn Statslige arealer I alt 894 ha 814 ha ha ha ha

8 8 DET SÆRLIGE VED NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND DET SÆRLIGE VED Nationalpark Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland får sin stærke profil pga. sin rige natur, kulturhistorie, landskaber og oplevelsesmuligheder. Kongernes Nordsjælland ligger tæt på København og har en relativ stor befolkningstæthed. Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kysten, søerne, de store skove og kulturlandskabet imellem dem giver mulighed for, at man på en tur på tværs af nationalparken kan møde de fleste danske landskabstyper. Parken indeholder store skovarealer med nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark. For eksempel Gribskov, som er en af landets største skove med en stor, biologisk mangfoldighed, og Tisvilde Hegn som med sin næringsfattige lysåbne karakter, kystnære beliggenhed og store artsrigdom giver mulighed for unikke naturoplevelser. Kvaliteten af naturen i parken understreges af, at store dele af især de statsejede arealer er udpeget som Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det gælder bl.a. Gribskov, Danmarks største sø Arresø, Esrum Sø, samt Gurre Sø, som er klarvandede søer med høj biologisk kvalitet og et rigt fugleliv. Nationalparkens kystlandskab med både Øresund, Kattegat og Roskilde Fjord er kendetegnet ved et varieret forløb af høje kystskrænter, statsejede plantager, lange sandstrande og små stemningsfulde kystbyer, der er vokset op omkring de kulturhistoriske fiskerlejer. Kysten rummer dermed en enestående og formidlingsegnet fortælling om landhævning efter jægerstenalderen, sandflugtsbekæmpelse, kunstner- og badebyer, samt en dynamisk og righoldig natur. Hele Nordsjælland har gennem historien, og frem til i dag været vigtige jagtområder og jægerne har gennem deres virke værnet om naturen og bidraget til kronvildtforvaltningens nuværende store omfang. Kongernes Nordsjælland har en enestående og allestedsnærværende kulturhistorie fra oldtidshøje til klostre og kongemagtens helt særlige historie. Den nuværende del af det velbevarede Esrum Kloster vidner om et magtfuldt cistercienserkloster fra før reformationen. Navnet Kongernes Nordsjælland refererer til, at Nordsjælland i historisk tid har haft kongernes særlige bevågenhed. Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg slotte viser kongemagtens tilstedeværelse i området, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave dokumenterer flere hundrede års kongelige jagtinteresse. Kronborg er udpeget som verdensarv, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave er på vej til at blive det. Mod vest er Frederiksværk et enestående eksempel på den industrielle udvikling i Danmark og udpeget som nationalt industriminde. Der er mange kulturmiljøer, som naturligt indgår i parken. Det kan være tidlige landsbystrukturer, fiskeri- og industrikultur samt nogle af landets første sommerhusområder. Parken har mange aktive landsbysamfund med ildsjæle, der sammen lægger et stort arbejde i at holde lokalområderne levende. Det betyder, at den allerede i dag er et yndet besøgsmål for både endags-turister og for sommerhusgæster i længere perioder.

9 XXXXX 9 Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kæruld Foto: Naturstyrelsen

10 10 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK

11 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK 11 TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km

12 12 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD

13 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Statslige arealer Private arealer med tilsagn Kommunale arealer Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme km 13

14 14 HOVEDATTRAKTIONER Krudtværket Troldeskoven Bæver Arresø Løgfrø

15 Gribskov Esrum Kloster Esrum Sø HOVEDATTRAKTIONER Parforcejagt systemet Kronborg TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km 15

16 16 VISION Vision Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Områderne skal forbindes til et sammenhængende område, der skal styrke områdets store naturmæssige-, kulturhistoriske- og landskabelige værdier, og derigennem også skabe vækst i lokalsamfundene. Med en nationalpark, der ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Københavns centrum, tæt på en række andre store by- og sommerhussamfund langs Kattegatkysten og nær det folkerige Skåne, vil der kunne tiltrækkes besøgende til et unikt stykke af Danmark. Det er vigtigt, at nationalparken, ud over at udvikle naturen og vise kulturhistorien frem, også er med til at udvikle stærke lokalsamfund. Der er mange unikke landsbyer og miljøer inden for parken, som hver især fortæller en vigtig del af den nordsjællandske historie. Med nationalparken vil vi formidle lokalområderne, som det særlige de er hver for sig, men også bevidstgøre, at de er en del af et større område. Det vil øge sammenhængskraften i parken og gøre det attraktivt at besøge og bosætte sig i Nordsjælland. Vi vil arbejde for, at de muligheder nationalparken giver for at opnå støtte til konkrete projekter, er med til at udvikle parkens natur-, landskabs-, og kulturhistoriske værdier. Det kan være gennem initiativer der fremmer levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, giver fælles markedsføring af regionale produkter, forbedrer friluftsmuligheder samt formidler af historie, jordbrug, skovbrug og jagt. Nationalparken vil skabe vækst i Nordsjælland, når rammerne for unikke landskabs- og naturoplevelser forbedres og besøgende fra ind- og udland vil bliver trukket til. Samtidig vil borgere, der allerede bor i området, opleve et større fællesskab og mulighed for flere oplevelser. Styregruppen ser udviklingen af nationalparken i et års perspektiv, og udviklingen skal baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk samarbejde mellem lokale borgere, lodsejere, erhvervslivet og myndigheder.

17 NATURVISION 17 Naturvision Vi vil være med til at skabe større sammenhæng mellem områdernes naturværdier for at øge mangfoldigheden, og give bedre mulighed for de borgere, der gerne vil opleve naturen og landskabet. Derfor vil vi arbejde for: At sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv bl.a. ved at gennemføre naturpleje, udlægge arealer til urørt skov, ændre hydrologi i skovene, sikre landskabsstrukturer og unikke kystområder mv. At truede plante- og dyrearter får bedre levevilkår og spredningsmuligheder At de store søer i naturparken er rene og at friluftsaktiviteter på søerne forvaltes, så der tages hensyn til dyrelivet At tilbyde et bredt spektrum af unikke oplevelser i naturen fra mountainbike-events til stille naturoplevelser afhængig af det enkelte naturområdes robusthed At formidle de særlige natur- og landskabsværdier til glæde for både borgere og besøgende At adgang til naturen sker på en måde som ikke skader naturen, og i respekt for jordbrugeres ejendomsret At støtte lodsejere med rådgivning og økonomi, hvis de ønsker at forbedre naturindholdet på deres ejendom At initiativer for at styrke naturen ikke får konsekvenser for husdyrproducenter indenfor eller i nær tilknytning til nationalparken. Dette kan gøres ved at inddrage landbrugsorganisationer i udvælgelse af projekter At engagere lokale interessenter i at tage ansvar for naturpleje og formidling, så kendskabet til og interessen for lokalområder styrkes At samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, lodsejerlaug og naturinteressenter om at styrke og følge naturudviklingen i parken.

18 18 KULTURHISTORISK VISION Frederiksværk, Gjethuset, byens gamle kanonstøberi, i dag kulturhus Foto: Halsnæs Kommune Kulturhistorisk vision Vi vil være kendte for områdets mangfoldige kulturhistorie fra den store kongehistorie til den autentiske lokalhistorie. Derfor vil vi arbejde for: At synliggøre bredden i nationalparkens kulturhistorie fra oldtidshøje, middelalderklostre og kirker, kongernes jagtanlæg og slotte, skov- og landbrugshistorie, udskiftningslandsbyer, gamle fiskersamfund, industrihistorie samt den historie, som vi skaber hver dag At bruge kulturarven til at udvikle en fælles identitet og stærke fællesskaber i Nordsjælland At inddrage områdets mange kulturaktører på slotte, kirker og museer i formidling og tilrettelægge udviklingen af parkens natur-, landskabs og kulturhistoriske værdier At støtte initiativer fra lodsejere eller interesseorganisationer, der ønsker at fremvise kulturarv At samarbejde med kulturaktører om at styrke kulturoplevelser og udvikle undervisningsmateriale, som sætter fokus på regionens kulturarv i et moderne lys At befolkningen kender de væsentligste dele af deres landskabs kulturhistorie, og at de tager et medansvar for at formidle og beskytte de kulturhistoriske værdier At vise besøgende og kommende tilflyttere, at man i Kongernes Nordsjælland bliver en del af et aktivt fællesskab med uanede ressourcer At de enkelte kulturelementers potentialer afdækkes og videreudvikles, så der opnås flere besøgende fra nær og fjern.

19 FRILUFTSVISION 19 Friluftsvision Vi vil styrke muligheden for et aktivt friluftsliv fuld af landskabs-, natur- og kulturoplevelser for såvel borgere i nationalparken som besøgende i respekt for natur og dyreliv og for de lokale lodsejere. Derfor vil vi arbejde for: At give borgere der bor inden for og tæt på parken mulighed for at føre et aktivt hverdagsliv At skabe et netværk af besøgssteder, hvorfra formidling og aktiviteter udgår At organisere og afvikle større natur- og kulturbegivenheder som er med til at give unikke oplevelser og traditioner i nationalparken At udvikle turismen i området uden at landskabs- og naturværdier forringes og med det mål, at der opstår nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser inden for kultur- og naturrejser, cykelturisme, bondegårds- og naturferier med kulturdestinationer såsom Esrum Kloster At forbedre oplevelser i og på tværs af parken fx ved udbygning af ridestier, cykel- og vandreruter, kano- og kajakfaciliteter samt øge tilgængeligheden for handicappede og børn og unge gennem frivillige aftaler og i samarbejde med Naturstyrelsen. Egebæksvang i Helsingør Foto: Jens Vind Frederiksen

20 20 XXXXXX Esrum Kloster Foto: Jens Vind Frederiksen

21 ERHVERVS- OG TURISMEVISION 21 Helsingør middelalderbyen og Kulturhavn Kronborg Foto: Helsingør Kommune Vi vil, styrke landbrug, turisme og erhvervsliv således at virkelyst og initiativrigdom kan udfolde sig i sammenhæng med Nationalparkens natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdier. Erhvervs- og turismevision Derfor vil vi arbejde for: At fremme et aktivt og dynamisk landbrug med plads til forskellige former for brug med et bredt udvalg af produkter At samarbejde med lodsejere og erhvervslivet bredt om udvikling og initiativer i parken At styrke eksisterende og udvikle nye turismeprodukter i særklasse med afsæt i Nordsjællands kirke-, kloster og kongeprofil At etablere erhvervsnetværk med fokus på samarbejde, vidensdeling og bæredygtig brug af muligheder i parken At styrke partnerskaber og forretningsmodeller inden for lokal fødevareproduktion og non-food-produkter At nationalparken fungerer som løftestang for kendte attraktioner, produkter og pakkerejser for eksempel inden for fuglekig, cykling, industrikultur, parforcejagt, pilgrimsvandringer, kystturisme, lystfiskeri og sejlsport, vandring m.m. At understøtte nye og eksisterende muligheder for overnatning og spisesteder, så parken får en bredde fra shelter-overnatning i skoven til luksushoteller og fra en hurtig håndpølse til gourmetmåltider At udnytte tætheden til Københavns arbejdsmarkedsopland og lufthavnen til at tilbyde unikke rammer for konferencer og erhvervsmesser.

22 22 ORGANISERING AF NATIONALPARKEN Organisering af nationalparken Nationalparkens bestyrelse skal efter loven bestå af 6 12 medlemmer. Derudover kommer en formand, som udpeges af Miljø ministeren samt 1 2 medlemmer valgt af og blandt Nationalparkrådet, når dette er nedsat. I bemærkningerne til nationalparkloven er der principper om fordeling af pladserne. De involverede kommuner har hver en plads. Der ud over fordeles pladserne med en repræsentant fra henholdsvis den lokale statslige enhed (Naturstyrelsen Nordsjælland), en kulturhistorisk institution, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt 1 3 repræsentanter for jordbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervene. Louise øen v/ Frederiksborg Slot Foto: Flemming Kirstein Der indgår 5 kommuner i Kongernes Nordsjælland, som alle gerne vil være repræsenteret i nationalparkens bestyrelse. Styregruppen foreslår følgende fordeling i bestyrelse. Èn repræsentant fra: Helsingør Byråd Fredensborg Byråd Hillerød Byråd Gribskov Byråd Halsnæs Byråd Naturstyrelsen Nordsjælland Museum Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Visit Nordsjælland Landbruget vælger en repræsentant via Nordsjællands Landboforening Repræsentant fra Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug Ladegårdssøen Foto: Flemming Kirstein Som formand vil Styregruppen anbefale en lodsejerrepræsentant. Skiløjperne i Gribskov Foto: Jens Vind Frederiksen

23 TIDSLINJE 23 Tidslinje Wilhjelmudvalgets rapport En rig natur i et rigt samfund i 2001 Den daværende styregruppe afleverer pilotprojektet sammen med analyser og rapporter Borgertopmøde i februar 2005 Forslag til afgrænsning af nationalparken indleveres november 2008 Den daværende miljøminister igangsætter i februar 2004 pilotprojektet Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland udpeges til kandidat som nationalpark januar 2008 Forligspartierne i januar 2009 mener ikke at forslaget er ambitiøst nok og ønsker mere borgerinddragelse Juni 2009 Nyt forslag indleveres Møde i forligskredsen den 11. december 2012, hvor fornyet proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland besluttes Besøg i nationalpark Thy i oktober 2012 Møde i forligskredsen 23. marts 2012 om kvalitetssikring af lodsejertilkendegivelser Køkkenbordsmøder august 2013 til december 2014 December 2014 aflevering af forslag til nationalparken

24 Hvis du vil vide mere Hillerød Kommune Telefon Gribskov Kommune Telefon Halsnæs Kommune Telefon Fredensborg Kommune Telefon Helsingør Kommune Telefon Nordsjællands Landboforening Telefon Frederiksborg Amts Familielandbrug Telefon Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010

Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk. Marts 2010 Grøn-blå Struktur Udgiver: Aalborg Kommune Park & Natur Stigsborgs Brygge 5 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2251 Mail: parkognatur@aalborg.dk Marts 2010 Tekst og layout Niras konsulenterne 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4

FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 FORSLAG U d v i k l i n g s - o g P l a n s t r a t e g i 2 0 1 4 Forord Hermed foreligger forslag til Udviklings- og Planstrategi 2014 for Sorø Kommune. Strategiforslaget indeholder Byrådets visioner

Læs mere

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003

NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 NATURVEJLEDERORDNINGEN ÅRSRAPPORT 2003 Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Friluftsrådet Titel: Naturvejlederordningen - Årsrapport 2003 Redaktion: Arne Bondo-Andersen og Grethe Povlsen Tekst: Arne

Læs mere

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania

Det åbne land. Debat i efteråret 2007. Miljøministeriet Realdania Det åbne land Debat i efteråret 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1

Turismestrategi og handleplan for Helsingør Kommune frem til 2020. Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2020 Vedtaget november 2012 1 Turismestrategi og handleplan for frem til 2022 Indhold Turismestrategi og handleplan for frem til 2022... 2 Indledning... 3 Formålet

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014

Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 Grøn Blå Strategi Det skal der ske fra 2014 November 2014 Forord Indhold Grøn Blå Strategi Handleplan er arbejdsplanen for realiseringen af Grøn Blå Strategi Udviklingsprogram. Det er et dynamisk dokument,

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere