NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND

2 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 5 Nationalparkens afgrænsning 7 Afgrænsningen indeholder fire typer arealer 7 Nationalparkområdet i tal 7 Det særlige ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland 8 Kort Forslag til den sammenhængende nationalpark 10 Kort Opdelt efter ejerforhold 12 Kort Hovedattraktioner 14 Vision 16 Naturvision 17 Kulturhistorisk vision 18 Friluftsvision 19 Erhvervs- og turismevision 21 Organisering af nationalparken 22 Tidslinje 23 KOLOFON Udgiver: Hillerød Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune Fotografer: Helsingør Kommune, Naturstyrelsen, Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme, Halsnæs Kommune, Jens Vind Frederiksen, Flemming Kirstein og Arne Magnussen Layout: rentegner.dk Trykkeri: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 stk

3 FORORD 3 Forord Den samlede styregruppe præsenterer hermed i enighed sit oplæg til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget til nationalparken fremstår i en helt anden og mere dynamisk version end det første forslag fra juni Med fokus på dialog og reel frivillighed er det lykkedes en enig styregruppe at skabe grundlaget for en Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der i både praksis og plan vokser indefra og ud, fra de statsejede kerneområder midt i Nordsjælland ud i landskabet og ud til kysterne. Kysterne er et væsentligt supplement til det oprindelige udpegningsgrundlag. Forslaget indeholder styregruppens idegrundlag og visioner for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Arbejdet har siden december 2012 været koordineret af en styregruppe med fem borgmestre, bistået af de tre nordsjællandske landbrugs- og lodsejerorganisationer. Naturstyrelsen Nordsjælland har siddet i styregruppen som rådgivere i konkrete spørgsmål. Styregruppen har i sit arbejde lagt vægt på nationalparklovens bærende principper om frivillighed for den enkelte lodsejer om konkrete projekter, og om at en nationalpark ikke er omfattet af særlige arealbindinger. Som et særkende ved denne planlægningsproces og i erkendelse af, at nationalparken skal gennemføres i et område, der er mere tætbefolket end andre nationalparker i Danmark har man gennemført en meget omfattende inddragelse af borgere og lodsejere. Denne tilgang, med en tydelig lodsejerbekræftelse, vil i høj grad medvirke til, at nationalparken meget hurtigt vil være i aktion. Nye analyser fra efteråret 2014 dokumenterer, at en nationalpark i Nordsjælland også vil være et aktiv i forhold til handel og turisme og vil medvirke til at skabe øget omsætning og beskæftigelse i lokalområderne. Hele historikken og de mange rapporter og analyser, der er udarbejdet som grundlag for forslaget, findes på Naturstyrelsen hjemmeside: Borgmester Benedikte Kiær Formand for styregruppen

4 4 FORUDSÆTNINGER OG PRÆMISSER FOR PARKEN Forudsætninger og præmisser for parken December 2012 modtog Halsnæs-, Gribskov-, Fredensborg-, Hillerød- og Helsingør Kommuner et brev fra daværende miljøminister Ida Auken, om at genstarte processen med etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ministeren understregede, at en afbalanceret og tæt inddragelse af alle relevante interessenter var et krav til processen. På den baggrund blev der nedsat en styregruppe bestående af borgmestrene fra de fem kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Endvidere blev arbejdet fulgt af en følgegruppe bestående af styregruppen samt repræsentanter fra Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Esrum Kloster & Møllegård, Verdens Skove, Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Ornitologisk Forening og Museum Nordsjælland Styregruppens opgave var at afklare, om der kunne findes opbakning til en nationalpark i det nordsjællandske. Styregruppen valgte som præmis, at der skulle være fuld frivillighed for lodsejerne med landbrugsarealer og skovområder til at være en del af nationalparken. Der blev derfor igangsat en tæt dialog, så disse lodsejerne på et fuldt oplyst grundlag kunne træffe beslutning om eventuelt at lade deres ejendom indgå i nationalparken. Udgangspunktet for nationalparken har fortsat været de store statsejede arealer i Nordsjælland, som skulle forbindes over privatejede arealer. Styregruppen opstillede på sit visionsseminar i 2013, at principperne for dannelsen af nationalparken, udover frivillighed, skulle være snævre forbindelser mellem statsejede arealer, der ved en senere revision af parkens omfang kan udvides til brede forbindelser, hvis der var enighed herom fra lodsejernes side. Dialog-processen 2014 I 2014 har de fem kommuner gennemført en tæt dialog med private lodsejere i områder mellem de statsejede arealer. I praksis er der afholdt køkkenbordsmøder med hver enkelt lodsejer eller grupper af naboer, eller på anden måde foretaget en afbalanceret og personlig dialog med samtlige lodsejerne med landbrugsareal. Mange lodsejere har givet stor anerkendelse til processen baseret på frivillighed og ser en kommende nationalpark som en unik mulighed for at indgå i et fællesskab, der kan synliggøre og styrke Nordsjællands natur, kulturhistorie og rekreative værdier. Andre lodsejere har udtrykt bekymring for, om love og regler for f.eks. landbrug, byggeri og offentlig adgang ville blive ændret for private ejendomme i nationalparken. Styregruppen har understreget, at en udpegning som nationalpark ikke kan betyde ændringer i de rettigheder, landbruget har i dag, hverken i natio nalparken eller i umiddelbar tilknytning hertil. I den direkte dialog med lodsejerne er det tydeliggjort, at der er tale om en frivillig deltagelse, og at der vil gælde samme lovgivning såvel indenfor som udenfor nationalparken. Præmisser præsenteret for lodsejere: Der gælder samme lovgivning indenfor som udenfor nationalparken Nationalparken har ingen myndighedsfunktion eller tvangsbeføjelser Aftaler om tiltag på den enkelte ejendom kan alene indgås på frivillig basis mellem lodsejer og nationalparkfonden Nationalparken operer gennem en nationalparkfond, der skal muliggøre en bredviftet og afbalanceret indsats i overensstemmelse med nationalparkens formål Der skal fortsat være lokal opbakning og lokalt ejerskab til nationalparken. Det er en grundlæggende forudsætning for at bekendtgørelse om nationalparken, såvel som den kommende bestyrelses arbejde, baseres på nævnte præmisser Hvis forudsætninger i præmisser ændres væsentligt, og der dermed ikke kan opretholdes en bred opbakning til parken, vil der blive taget fornyet stilling til evt. nedlæggelse af parken.

5 FRIVILLIGHED FOR LODSEJERE MED LANDBRUGSJORD ER UNIK FOR NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 5 Øresund med kig til Sverige. Foto: Helsingør Kommune Parforce jagtsystem i Gribskov Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er speciel, fordi nationalparken kun omfatter områder hvor ejere af landbrugsejendomme personligt har tilkendegivet, at de har villet være med til at skabe Nationalpark Kongernes Nordsjælland sammen med kommunerne. Udformningen af parken afspejler denne frivillighed. Kongernes Nordsjælland ville dermed være den eneste af de fem nationalparker, hvor frivilligheden for landsbrugsarealerne er central. Det har været forudsætningen for at få opbakning til parken, hvilket har gjort processen både tungere og mere udfordrende. Forslaget indeholder derfor de store statslige arealer herunder alle områdets statsejede Natura 2000 arealer bundet sammen af større eller mindre private arealer baseret på den enkelte lodsejeres frivillige deltagelse og ønske om at få etableret Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Mountain-bikes i Gribskov. Foto: Naturstyrelsen

6 Frederiksborg Slot med haverne Foto: Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme

7 NATIONALPARKENS AFGRÆNSNING 7 Nationalparkens afgrænsning Afgrænsningen er lagt, så parken har høj kvalitet og stor variation i natur-, kultur- og landskabsværdier. Målet har været at forbinde de store statsejede arealer Esrum Sø, Gribskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn og Arresø. Ambitionen har været at skabe en nationalpark fra Øresund til Roskilde Fjord med et stærkt fokus på kulturhistorie, landskaber, natur og friluftsliv, som kan udvikle både natur- og kulturværdier og styrke turisme og erhverv til glæde for lokalområderne. Formen på afgrænsningen afspejler den præmis, at parken etableres på frivillig basis. Det har været afgørende for styregruppen, kun at medtage arealer, hvor der er lokal opbakning og lokalt ejerskab. Det betyder, at alle private landbrugsarealer i parken er meldt ind frivilligt. Afgrænsningen indeholder fire typer arealer: Offentligt ejede arealer. Det kan være Naturstyrelsens arealer, kommunale arealer samt arealer som ejes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Vejdirektoratet eller ejendomsselskabet Freja Sejlads på Esrum Sø. Foto: Naturstyrelsen Private arealer, hvor lodsejere har tilkendegivet at lade arealer indgå i nationalparken Enkeltstående boligejendomme og mindre bebyggelser i landzone Bysamfund og sommerhusområder. Nationalparkområdet i tal Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme Kommunale arealer Private arealer med tilsagn Statslige arealer I alt 894 ha 814 ha ha ha ha

8 8 DET SÆRLIGE VED NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND DET SÆRLIGE VED Nationalpark Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland får sin stærke profil pga. sin rige natur, kulturhistorie, landskaber og oplevelsesmuligheder. Kongernes Nordsjælland ligger tæt på København og har en relativ stor befolkningstæthed. Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kysten, søerne, de store skove og kulturlandskabet imellem dem giver mulighed for, at man på en tur på tværs af nationalparken kan møde de fleste danske landskabstyper. Parken indeholder store skovarealer med nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark. For eksempel Gribskov, som er en af landets største skove med en stor, biologisk mangfoldighed, og Tisvilde Hegn som med sin næringsfattige lysåbne karakter, kystnære beliggenhed og store artsrigdom giver mulighed for unikke naturoplevelser. Kvaliteten af naturen i parken understreges af, at store dele af især de statsejede arealer er udpeget som Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det gælder bl.a. Gribskov, Danmarks største sø Arresø, Esrum Sø, samt Gurre Sø, som er klarvandede søer med høj biologisk kvalitet og et rigt fugleliv. Nationalparkens kystlandskab med både Øresund, Kattegat og Roskilde Fjord er kendetegnet ved et varieret forløb af høje kystskrænter, statsejede plantager, lange sandstrande og små stemningsfulde kystbyer, der er vokset op omkring de kulturhistoriske fiskerlejer. Kysten rummer dermed en enestående og formidlingsegnet fortælling om landhævning efter jægerstenalderen, sandflugtsbekæmpelse, kunstner- og badebyer, samt en dynamisk og righoldig natur. Hele Nordsjælland har gennem historien, og frem til i dag været vigtige jagtområder og jægerne har gennem deres virke værnet om naturen og bidraget til kronvildtforvaltningens nuværende store omfang. Kongernes Nordsjælland har en enestående og allestedsnærværende kulturhistorie fra oldtidshøje til klostre og kongemagtens helt særlige historie. Den nuværende del af det velbevarede Esrum Kloster vidner om et magtfuldt cistercienserkloster fra før reformationen. Navnet Kongernes Nordsjælland refererer til, at Nordsjælland i historisk tid har haft kongernes særlige bevågenhed. Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg slotte viser kongemagtens tilstedeværelse i området, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave dokumenterer flere hundrede års kongelige jagtinteresse. Kronborg er udpeget som verdensarv, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave er på vej til at blive det. Mod vest er Frederiksværk et enestående eksempel på den industrielle udvikling i Danmark og udpeget som nationalt industriminde. Der er mange kulturmiljøer, som naturligt indgår i parken. Det kan være tidlige landsbystrukturer, fiskeri- og industrikultur samt nogle af landets første sommerhusområder. Parken har mange aktive landsbysamfund med ildsjæle, der sammen lægger et stort arbejde i at holde lokalområderne levende. Det betyder, at den allerede i dag er et yndet besøgsmål for både endags-turister og for sommerhusgæster i længere perioder.

9 XXXXX 9 Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kæruld Foto: Naturstyrelsen

10 10 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK

11 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK 11 TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km

12 12 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD

13 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Statslige arealer Private arealer med tilsagn Kommunale arealer Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme km 13

14 14 HOVEDATTRAKTIONER Krudtværket Troldeskoven Bæver Arresø Løgfrø

15 Gribskov Esrum Kloster Esrum Sø HOVEDATTRAKTIONER Parforcejagt systemet Kronborg TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km 15

16 16 VISION Vision Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Områderne skal forbindes til et sammenhængende område, der skal styrke områdets store naturmæssige-, kulturhistoriske- og landskabelige værdier, og derigennem også skabe vækst i lokalsamfundene. Med en nationalpark, der ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Københavns centrum, tæt på en række andre store by- og sommerhussamfund langs Kattegatkysten og nær det folkerige Skåne, vil der kunne tiltrækkes besøgende til et unikt stykke af Danmark. Det er vigtigt, at nationalparken, ud over at udvikle naturen og vise kulturhistorien frem, også er med til at udvikle stærke lokalsamfund. Der er mange unikke landsbyer og miljøer inden for parken, som hver især fortæller en vigtig del af den nordsjællandske historie. Med nationalparken vil vi formidle lokalområderne, som det særlige de er hver for sig, men også bevidstgøre, at de er en del af et større område. Det vil øge sammenhængskraften i parken og gøre det attraktivt at besøge og bosætte sig i Nordsjælland. Vi vil arbejde for, at de muligheder nationalparken giver for at opnå støtte til konkrete projekter, er med til at udvikle parkens natur-, landskabs-, og kulturhistoriske værdier. Det kan være gennem initiativer der fremmer levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, giver fælles markedsføring af regionale produkter, forbedrer friluftsmuligheder samt formidler af historie, jordbrug, skovbrug og jagt. Nationalparken vil skabe vækst i Nordsjælland, når rammerne for unikke landskabs- og naturoplevelser forbedres og besøgende fra ind- og udland vil bliver trukket til. Samtidig vil borgere, der allerede bor i området, opleve et større fællesskab og mulighed for flere oplevelser. Styregruppen ser udviklingen af nationalparken i et års perspektiv, og udviklingen skal baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk samarbejde mellem lokale borgere, lodsejere, erhvervslivet og myndigheder.

17 NATURVISION 17 Naturvision Vi vil være med til at skabe større sammenhæng mellem områdernes naturværdier for at øge mangfoldigheden, og give bedre mulighed for de borgere, der gerne vil opleve naturen og landskabet. Derfor vil vi arbejde for: At sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv bl.a. ved at gennemføre naturpleje, udlægge arealer til urørt skov, ændre hydrologi i skovene, sikre landskabsstrukturer og unikke kystområder mv. At truede plante- og dyrearter får bedre levevilkår og spredningsmuligheder At de store søer i naturparken er rene og at friluftsaktiviteter på søerne forvaltes, så der tages hensyn til dyrelivet At tilbyde et bredt spektrum af unikke oplevelser i naturen fra mountainbike-events til stille naturoplevelser afhængig af det enkelte naturområdes robusthed At formidle de særlige natur- og landskabsværdier til glæde for både borgere og besøgende At adgang til naturen sker på en måde som ikke skader naturen, og i respekt for jordbrugeres ejendomsret At støtte lodsejere med rådgivning og økonomi, hvis de ønsker at forbedre naturindholdet på deres ejendom At initiativer for at styrke naturen ikke får konsekvenser for husdyrproducenter indenfor eller i nær tilknytning til nationalparken. Dette kan gøres ved at inddrage landbrugsorganisationer i udvælgelse af projekter At engagere lokale interessenter i at tage ansvar for naturpleje og formidling, så kendskabet til og interessen for lokalområder styrkes At samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, lodsejerlaug og naturinteressenter om at styrke og følge naturudviklingen i parken.

18 18 KULTURHISTORISK VISION Frederiksværk, Gjethuset, byens gamle kanonstøberi, i dag kulturhus Foto: Halsnæs Kommune Kulturhistorisk vision Vi vil være kendte for områdets mangfoldige kulturhistorie fra den store kongehistorie til den autentiske lokalhistorie. Derfor vil vi arbejde for: At synliggøre bredden i nationalparkens kulturhistorie fra oldtidshøje, middelalderklostre og kirker, kongernes jagtanlæg og slotte, skov- og landbrugshistorie, udskiftningslandsbyer, gamle fiskersamfund, industrihistorie samt den historie, som vi skaber hver dag At bruge kulturarven til at udvikle en fælles identitet og stærke fællesskaber i Nordsjælland At inddrage områdets mange kulturaktører på slotte, kirker og museer i formidling og tilrettelægge udviklingen af parkens natur-, landskabs og kulturhistoriske værdier At støtte initiativer fra lodsejere eller interesseorganisationer, der ønsker at fremvise kulturarv At samarbejde med kulturaktører om at styrke kulturoplevelser og udvikle undervisningsmateriale, som sætter fokus på regionens kulturarv i et moderne lys At befolkningen kender de væsentligste dele af deres landskabs kulturhistorie, og at de tager et medansvar for at formidle og beskytte de kulturhistoriske værdier At vise besøgende og kommende tilflyttere, at man i Kongernes Nordsjælland bliver en del af et aktivt fællesskab med uanede ressourcer At de enkelte kulturelementers potentialer afdækkes og videreudvikles, så der opnås flere besøgende fra nær og fjern.

19 FRILUFTSVISION 19 Friluftsvision Vi vil styrke muligheden for et aktivt friluftsliv fuld af landskabs-, natur- og kulturoplevelser for såvel borgere i nationalparken som besøgende i respekt for natur og dyreliv og for de lokale lodsejere. Derfor vil vi arbejde for: At give borgere der bor inden for og tæt på parken mulighed for at føre et aktivt hverdagsliv At skabe et netværk af besøgssteder, hvorfra formidling og aktiviteter udgår At organisere og afvikle større natur- og kulturbegivenheder som er med til at give unikke oplevelser og traditioner i nationalparken At udvikle turismen i området uden at landskabs- og naturværdier forringes og med det mål, at der opstår nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser inden for kultur- og naturrejser, cykelturisme, bondegårds- og naturferier med kulturdestinationer såsom Esrum Kloster At forbedre oplevelser i og på tværs af parken fx ved udbygning af ridestier, cykel- og vandreruter, kano- og kajakfaciliteter samt øge tilgængeligheden for handicappede og børn og unge gennem frivillige aftaler og i samarbejde med Naturstyrelsen. Egebæksvang i Helsingør Foto: Jens Vind Frederiksen

20 20 XXXXXX Esrum Kloster Foto: Jens Vind Frederiksen

21 ERHVERVS- OG TURISMEVISION 21 Helsingør middelalderbyen og Kulturhavn Kronborg Foto: Helsingør Kommune Vi vil, styrke landbrug, turisme og erhvervsliv således at virkelyst og initiativrigdom kan udfolde sig i sammenhæng med Nationalparkens natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdier. Erhvervs- og turismevision Derfor vil vi arbejde for: At fremme et aktivt og dynamisk landbrug med plads til forskellige former for brug med et bredt udvalg af produkter At samarbejde med lodsejere og erhvervslivet bredt om udvikling og initiativer i parken At styrke eksisterende og udvikle nye turismeprodukter i særklasse med afsæt i Nordsjællands kirke-, kloster og kongeprofil At etablere erhvervsnetværk med fokus på samarbejde, vidensdeling og bæredygtig brug af muligheder i parken At styrke partnerskaber og forretningsmodeller inden for lokal fødevareproduktion og non-food-produkter At nationalparken fungerer som løftestang for kendte attraktioner, produkter og pakkerejser for eksempel inden for fuglekig, cykling, industrikultur, parforcejagt, pilgrimsvandringer, kystturisme, lystfiskeri og sejlsport, vandring m.m. At understøtte nye og eksisterende muligheder for overnatning og spisesteder, så parken får en bredde fra shelter-overnatning i skoven til luksushoteller og fra en hurtig håndpølse til gourmetmåltider At udnytte tætheden til Københavns arbejdsmarkedsopland og lufthavnen til at tilbyde unikke rammer for konferencer og erhvervsmesser.

22 22 ORGANISERING AF NATIONALPARKEN Organisering af nationalparken Nationalparkens bestyrelse skal efter loven bestå af 6 12 medlemmer. Derudover kommer en formand, som udpeges af Miljø ministeren samt 1 2 medlemmer valgt af og blandt Nationalparkrådet, når dette er nedsat. I bemærkningerne til nationalparkloven er der principper om fordeling af pladserne. De involverede kommuner har hver en plads. Der ud over fordeles pladserne med en repræsentant fra henholdsvis den lokale statslige enhed (Naturstyrelsen Nordsjælland), en kulturhistorisk institution, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt 1 3 repræsentanter for jordbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervene. Louise øen v/ Frederiksborg Slot Foto: Flemming Kirstein Der indgår 5 kommuner i Kongernes Nordsjælland, som alle gerne vil være repræsenteret i nationalparkens bestyrelse. Styregruppen foreslår følgende fordeling i bestyrelse. Èn repræsentant fra: Helsingør Byråd Fredensborg Byråd Hillerød Byråd Gribskov Byråd Halsnæs Byråd Naturstyrelsen Nordsjælland Museum Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Visit Nordsjælland Landbruget vælger en repræsentant via Nordsjællands Landboforening Repræsentant fra Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug Ladegårdssøen Foto: Flemming Kirstein Som formand vil Styregruppen anbefale en lodsejerrepræsentant. Skiløjperne i Gribskov Foto: Jens Vind Frederiksen

23 TIDSLINJE 23 Tidslinje Wilhjelmudvalgets rapport En rig natur i et rigt samfund i 2001 Den daværende styregruppe afleverer pilotprojektet sammen med analyser og rapporter Borgertopmøde i februar 2005 Forslag til afgrænsning af nationalparken indleveres november 2008 Den daværende miljøminister igangsætter i februar 2004 pilotprojektet Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland udpeges til kandidat som nationalpark januar 2008 Forligspartierne i januar 2009 mener ikke at forslaget er ambitiøst nok og ønsker mere borgerinddragelse Juni 2009 Nyt forslag indleveres Møde i forligskredsen den 11. december 2012, hvor fornyet proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland besluttes Besøg i nationalpark Thy i oktober 2012 Møde i forligskredsen 23. marts 2012 om kvalitetssikring af lodsejertilkendegivelser Køkkenbordsmøder august 2013 til december 2014 December 2014 aflevering af forslag til nationalparken

24 Hvis du vil vide mere Hillerød Kommune Telefon Gribskov Kommune Telefon Halsnæs Kommune Telefon Fredensborg Kommune Telefon Helsingør Kommune Telefon Nordsjællands Landboforening Telefon Frederiksborg Amts Familielandbrug Telefon Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland Nationalpark Kongernes Nordsjælland (Lidt om Esrum Kloster) - Den lange vej; om etableringsprocessen - Hvad er særligt ved NP KN? (i forhold til andre danske nationalparker) - Effekt (erhvervsliv, grundejere

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus.

Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl på Helsingør Rådhus. Helsingør den 28.jan. 2013 Referat af Styregruppemøde den 24.januar 2013 kl. 16.30 på Helsingør Rådhus. Fremmødte: Preben Birch, lodsejergruppen Herdis Dam, NOLA Arne Winther Madsen, Nordsjællands Familiebrug

Læs mere

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Debat og information Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Debat og information Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland Debat og information Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland Juni 2017 Det kan du læse om Side 1: Side 3: Side 9: Side 13 Giv din mening til kende Forslag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016

Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Velkommen til Nationalpark Thy Danmarks største vildmark og første nationalpark. Udeskolenet Vorupør, 19. april 2016 Forventningsafstemning Hensigten er give jer viden om: 1. Hvad en dansk nationalpark

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet

Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Naturparkbegrebet i Danmark og udlandet Anne-Marie C. Bürger, Biomedia Planlagte naturparker i Region Sjælland Naturparker der enten er etablerede, eller er på vej til at blive det Hvad er en naturpark?

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018

Introduktion til Nationalpark Thy. Nationalparkskolen 2018 Introduktion til Nationalpark Thy Nationalparkskolen 2018 Nationalpark et internationalt brand Stærkere brand end Michelin-guiden (344 mio. hits på google ift. 6,7 mio.) Yellowstone var den første i verden

Læs mere

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet

Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet. Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Mer, fler och ännu bättre i Danmark Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Jan Eriksen, direktør i Friluftsrådet Friluftsrådet kort Oprettet af statsministeren i 1942 Paraply for 90 organisationer indenfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune

Naturpark Åmosen. Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen. Sorø Kommune. Holbæk Kommune Naturpark Åmosen Informations- og debatpjece til lodsejere i Naturpark Åmosen Holbæk Kommune Sorø Kommune Foto: Jacob Eskekjær KOM FREM MED DIN MENING OG DINE IDEER Med denne pjece til samtlige lodsejere

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune

beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune beskyt & benyt naturen naturpolitik for guldborgsund kommune Vedtaget af byrådet den 9. oktober 2008 1 Wilhjelm-udvalgets konklusion I 2001 udkom den såkaldte Wilhjelm-rapport En rig natur i et rigt samfund.

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen.......................................................... 7 Strategisporene....................................................

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft.

Naturpark Maribosøerne blev etableret i 1992, med Storstrøms Amt som den drivende kraft. Naturpark Maribosøerne - historik 1991-2014 Maribosøerne er et meget højt prioriteret naturområde. Søerne med enge og skove er landskabsfredede. Fredningen er fra 1954 med visse tilføjelser og justeringer

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark.

Der er generel tilfredshed og ros til naturparkplanen, ligesom der er opbakning til mærkningen af naturområdet som Dansk Naturpark. Forslag til naturparkplan for Naturpark Mølleåen 2017-2021 Høringssvar med forvaltningens bemærkninger Forslag til naturparkplanen har været i høring i otte uger i perioden 16. juni 12. august 2016. Kommunen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk

Poul.Erik@Pedersen.mail.dk. Hallandsvej 75, 3140 Ålsgårde. Tlf. 4970 9902. Mobil 2033 3412 eller Gunnar Brusch gb@brusch.dk Beretning om Friluftsrådets arbejde i Kreds 19, Nordsjælland år 2010 v/ Kreds- og Regionsformand Poul Erik Pedersen, medlem af Det Danske Spejderkorps. Arbejdet i vores Kredsbestyrelse. Det har været et

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur

NATURSYN. Vi arbejder for RASKnatur NATURSYN Vi arbejder for RASKnatur RASKnatur 2 INDLEDNING Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere. Vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del af naturforvaltningen,

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Lodsejere i et naturnetværk Afdelingsleder Klaus Enevoldsen, Natur og Friluftsliv, Vejle

Lodsejere i et naturnetværk Afdelingsleder Klaus Enevoldsen, Natur og Friluftsliv, Vejle Lodsejere i et naturnetværk Afdelingsleder Klaus Enevoldsen, Natur og Friluftsliv, Vejle Plantekongres, Herning 21/1 2016 1. Oplevelses og naturnetværket 2. Netværksbaseret naturudvikling 3. SMART Natura

Læs mere

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen

Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen Marts 2010 Vedtægt for Fonden Naturpark Åmosen 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Naturpark Åmosen. Fonden er stiftet af styregruppen for Naturpark Åmosen den Styregruppen for Naturpark Åmosen

Læs mere

Forslag til Nationalpark. Skjoldungernes Land. Februar 2014

Forslag til Nationalpark. Skjoldungernes Land. Februar 2014 ForslagtilNationalpark SkjoldungernesLand Februar2014 Indhold Hvad er en dansk nationalpark?. 4 Det overordnede idé og udpegningsgrundlag. 6 Præmisser de grundlæggende forudsætninger for oprettelsen. 7

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte

Forslag til. Nationalpark Thy. Informations- og debathæfte. Informations- og debathæfte Forslag til Nationalpark Thy Informations- og debathæfte Informations- og debathæfte 1 Du kan give din mening til kende Nationalpark Thy bliver en realitet, når miljøministeren i løbet af 2008 underskriver

Læs mere

Et eksempel på planlægning for naturen mm.

Et eksempel på planlægning for naturen mm. Natur og Miljø 2013 Session 1: Borgeren og naturen Et eksempel på planlægning for naturen mm. Jørgen Jørgensen Chef for Natur og Vand, Viborg Kommune Grønne Sammenhænge Natur- og Parkpolitik for Viborg

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen.

Skov- og Naturstyrelsen. Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Skov- og Naturstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi sætter naturen og fremtidens Danmarkskort på dagsordenen. Miljøministeriets organisation Ministeren Departementet Miljøstyrelsen

Læs mere

PILOTPROJEKT NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Styregruppens samlede rapport til miljøministeren

PILOTPROJEKT NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. Styregruppens samlede rapport til miljøministeren PILOTPROJEKT NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Styregruppens samlede rapport til miljøministeren Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland styregruppens samlede rapport til miljøministeren Redaktion

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Kolofon. Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter:

Kolofon. Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter: Kolofon Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter: - Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Styregruppens samlede rapport til miljøministeren, juni 2005.

Læs mere

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området.

Projektet er opstået på opfordring af Hjørring Kommune, der har ansvaret for plejen af store dele af området. Projektbeskrivelse: Afgræsning ved Skallerup klit. - Ansøgning om tilskud til etablering af græsningsselskab. 1. Resumé Ansøgning om støtte til etablering af græsningsselskab på ca. 138 ha med fokus på

Læs mere

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET

NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET VISION 4: NATUREN SKAL SÆTTE OS PÅ LANDKORTET Profilering, turisme og bosætning. Kommunen har en fantastisk og smuk natur, som er en værdifuld ressource i forhold til det gode liv, bosætning og turisme.

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Debatoplæg RASKnatur

Debatoplæg RASKnatur RASKnatur Danmarks Jægerforbunds natursyn 2016 1 Indledning Danmarks Jægerforbund er en interesseorganisation for jægere, og vi arbejder for vores vision MEST MULIG JAGT OG NATUR, hvor jagten er en del

Læs mere

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør

Landzonetilladelse. Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Center for Kommunale Ejendomme Att. Henny Inger Nielsen Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder

Dato: 28. april qweqwe. Mangfoldige by og boligområder Dato: 28. april 2018 qweqwe Mangfoldige by og boligområder Boligudviklingen skal ske i balance med de landskabelige og naturmæssige værdier, der findes i kommunen og vi skal kunne tilbyde velfungerende

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift

R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten, som står i normal skrift Bestyrelsens 4. møde Torsdag d. 22. oktober 2015 kl 18:00 21:00 Sted: Roskilde Museum Der blev serveret en let aften-anretning fra museets café Romus. R E F E R A T - referat i kursiv indskrevet i dagsordensteksten,

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Velkommen til kick-off

Velkommen til kick-off Tøndermarsk Initiativet Velkommen til kick-off Marskhallen, Højer Onsdag den 28. september 2016 29-09-2016 www.toender.dk 2 Velkommen 29-09-2016 www.toender.dk 3 Kick-off 19.00-19.10 Velkommen v. borgmester

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land

Kulturarv i Hjørring Kommune. Plan09 Netværk om det åbne land Kulturarv i Hjørring Kommune Plan09 Netværk om det åbne land Visionen Tænk hvis.. Kulturministeren i 2015 indledte konferencen Kulturarv identitet og oplevelser med: Hjørring Kommune har vist hvordan kulturarv

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale

Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Ringkøbing-Skjern Kommune Lønborg Hede et uudnyttet potentiale Lønborg Hede Tæt på Ringkøbing Fjord og Skjern åens enge Projektafgrænsning Natura 2000-områder: Skjern Å Ringkøbing Fjord Lønborg Hede Trusler

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. december 2011 kl. 16.00 i F 7 Mødet slut kl. 16.30 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen

Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger hvad er deres skæbne? Mette Marcker Christiansen, Naturstyrelsen 2012-11-01 Naturplan Danmark SIDE 1 Natur- og landbrugskommissionen Rapport april 2013 44

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge

Forslag til Nationalpark Mols Bjerge F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E 1 Forslag til Nationalpark Mols Bjerge Informations- og debathæfte 2 F O R S L A G T I L N A T I O N A L P A R K M O L S B J E R G E Det

Læs mere

Autentisk og kompetent

Autentisk og kompetent ODSHERRED KOMMUNE VISIT ODSHERRED ODSHERRED ERHVERVSRÅD ODSHERREDS NYE ERHVERVSPOLITIK: Autentisk og kompetent Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted Odsherred som et kompetent og fleksibelt

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt

Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt. Kort fortalt Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 350 Offentligt Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Danmark i omstilling Danskerne flytter fra landet til byerne hurtigere end tidligere. Det giver

Læs mere