NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATIONALPARK FORSLAG TIL KONGERNES NORDSJÆLLAND"

Transkript

1 FORSLAG TIL NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND

2 2 XXXXXX Indhold Forord 3 Forudsætninger og præmisser for parken 4 Dialog-processen Præmisser præsenteret for lodsejere 4 Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland 5 Nationalparkens afgrænsning 7 Afgrænsningen indeholder fire typer arealer 7 Nationalparkområdet i tal 7 Det særlige ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland 8 Kort Forslag til den sammenhængende nationalpark 10 Kort Opdelt efter ejerforhold 12 Kort Hovedattraktioner 14 Vision 16 Naturvision 17 Kulturhistorisk vision 18 Friluftsvision 19 Erhvervs- og turismevision 21 Organisering af nationalparken 22 Tidslinje 23 KOLOFON Udgiver: Hillerød Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Fredensborg Kommune og Helsingør Kommune Fotografer: Helsingør Kommune, Naturstyrelsen, Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme, Halsnæs Kommune, Jens Vind Frederiksen, Flemming Kirstein og Arne Magnussen Layout: rentegner.dk Trykkeri: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 stk

3 FORORD 3 Forord Den samlede styregruppe præsenterer hermed i enighed sit oplæg til Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Forslaget til nationalparken fremstår i en helt anden og mere dynamisk version end det første forslag fra juni Med fokus på dialog og reel frivillighed er det lykkedes en enig styregruppe at skabe grundlaget for en Nationalpark Kongernes Nordsjælland, der i både praksis og plan vokser indefra og ud, fra de statsejede kerneområder midt i Nordsjælland ud i landskabet og ud til kysterne. Kysterne er et væsentligt supplement til det oprindelige udpegningsgrundlag. Forslaget indeholder styregruppens idegrundlag og visioner for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Arbejdet har siden december 2012 været koordineret af en styregruppe med fem borgmestre, bistået af de tre nordsjællandske landbrugs- og lodsejerorganisationer. Naturstyrelsen Nordsjælland har siddet i styregruppen som rådgivere i konkrete spørgsmål. Styregruppen har i sit arbejde lagt vægt på nationalparklovens bærende principper om frivillighed for den enkelte lodsejer om konkrete projekter, og om at en nationalpark ikke er omfattet af særlige arealbindinger. Som et særkende ved denne planlægningsproces og i erkendelse af, at nationalparken skal gennemføres i et område, der er mere tætbefolket end andre nationalparker i Danmark har man gennemført en meget omfattende inddragelse af borgere og lodsejere. Denne tilgang, med en tydelig lodsejerbekræftelse, vil i høj grad medvirke til, at nationalparken meget hurtigt vil være i aktion. Nye analyser fra efteråret 2014 dokumenterer, at en nationalpark i Nordsjælland også vil være et aktiv i forhold til handel og turisme og vil medvirke til at skabe øget omsætning og beskæftigelse i lokalområderne. Hele historikken og de mange rapporter og analyser, der er udarbejdet som grundlag for forslaget, findes på Naturstyrelsen hjemmeside: Borgmester Benedikte Kiær Formand for styregruppen

4 4 FORUDSÆTNINGER OG PRÆMISSER FOR PARKEN Forudsætninger og præmisser for parken December 2012 modtog Halsnæs-, Gribskov-, Fredensborg-, Hillerød- og Helsingør Kommuner et brev fra daværende miljøminister Ida Auken, om at genstarte processen med etablering af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Ministeren understregede, at en afbalanceret og tæt inddragelse af alle relevante interessenter var et krav til processen. På den baggrund blev der nedsat en styregruppe bestående af borgmestrene fra de fem kommuner samt Nordsjællands Landboforening, Frederiksborg Amts Familielandbrug og Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug. Endvidere blev arbejdet fulgt af en følgegruppe bestående af styregruppen samt repræsentanter fra Friluftsrådet, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Sportsfiskerforbund, Esrum Kloster & Møllegård, Verdens Skove, Visit Nordsjælland, Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Idræts Forbund, Dansk Ornitologisk Forening og Museum Nordsjælland Styregruppens opgave var at afklare, om der kunne findes opbakning til en nationalpark i det nordsjællandske. Styregruppen valgte som præmis, at der skulle være fuld frivillighed for lodsejerne med landbrugsarealer og skovområder til at være en del af nationalparken. Der blev derfor igangsat en tæt dialog, så disse lodsejerne på et fuldt oplyst grundlag kunne træffe beslutning om eventuelt at lade deres ejendom indgå i nationalparken. Udgangspunktet for nationalparken har fortsat været de store statsejede arealer i Nordsjælland, som skulle forbindes over privatejede arealer. Styregruppen opstillede på sit visionsseminar i 2013, at principperne for dannelsen af nationalparken, udover frivillighed, skulle være snævre forbindelser mellem statsejede arealer, der ved en senere revision af parkens omfang kan udvides til brede forbindelser, hvis der var enighed herom fra lodsejernes side. Dialog-processen 2014 I 2014 har de fem kommuner gennemført en tæt dialog med private lodsejere i områder mellem de statsejede arealer. I praksis er der afholdt køkkenbordsmøder med hver enkelt lodsejer eller grupper af naboer, eller på anden måde foretaget en afbalanceret og personlig dialog med samtlige lodsejerne med landbrugsareal. Mange lodsejere har givet stor anerkendelse til processen baseret på frivillighed og ser en kommende nationalpark som en unik mulighed for at indgå i et fællesskab, der kan synliggøre og styrke Nordsjællands natur, kulturhistorie og rekreative værdier. Andre lodsejere har udtrykt bekymring for, om love og regler for f.eks. landbrug, byggeri og offentlig adgang ville blive ændret for private ejendomme i nationalparken. Styregruppen har understreget, at en udpegning som nationalpark ikke kan betyde ændringer i de rettigheder, landbruget har i dag, hverken i natio nalparken eller i umiddelbar tilknytning hertil. I den direkte dialog med lodsejerne er det tydeliggjort, at der er tale om en frivillig deltagelse, og at der vil gælde samme lovgivning såvel indenfor som udenfor nationalparken. Præmisser præsenteret for lodsejere: Der gælder samme lovgivning indenfor som udenfor nationalparken Nationalparken har ingen myndighedsfunktion eller tvangsbeføjelser Aftaler om tiltag på den enkelte ejendom kan alene indgås på frivillig basis mellem lodsejer og nationalparkfonden Nationalparken operer gennem en nationalparkfond, der skal muliggøre en bredviftet og afbalanceret indsats i overensstemmelse med nationalparkens formål Der skal fortsat være lokal opbakning og lokalt ejerskab til nationalparken. Det er en grundlæggende forudsætning for at bekendtgørelse om nationalparken, såvel som den kommende bestyrelses arbejde, baseres på nævnte præmisser Hvis forudsætninger i præmisser ændres væsentligt, og der dermed ikke kan opretholdes en bred opbakning til parken, vil der blive taget fornyet stilling til evt. nedlæggelse af parken.

5 FRIVILLIGHED FOR LODSEJERE MED LANDBRUGSJORD ER UNIK FOR NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 5 Øresund med kig til Sverige. Foto: Helsingør Kommune Parforce jagtsystem i Gribskov Frivillighed for lodsejere med landbrugsjord er unik for Nationalpark Kongernes Nordsjælland Forslaget til Nationalpark Kongernes Nordsjælland er speciel, fordi nationalparken kun omfatter områder hvor ejere af landbrugsejendomme personligt har tilkendegivet, at de har villet være med til at skabe Nationalpark Kongernes Nordsjælland sammen med kommunerne. Udformningen af parken afspejler denne frivillighed. Kongernes Nordsjælland ville dermed være den eneste af de fem nationalparker, hvor frivilligheden for landsbrugsarealerne er central. Det har været forudsætningen for at få opbakning til parken, hvilket har gjort processen både tungere og mere udfordrende. Forslaget indeholder derfor de store statslige arealer herunder alle områdets statsejede Natura 2000 arealer bundet sammen af større eller mindre private arealer baseret på den enkelte lodsejeres frivillige deltagelse og ønske om at få etableret Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Mountain-bikes i Gribskov. Foto: Naturstyrelsen

6 Frederiksborg Slot med haverne Foto: Finn Kristoffersen, Styrelsen for Slotte og Ejendomme

7 NATIONALPARKENS AFGRÆNSNING 7 Nationalparkens afgrænsning Afgrænsningen er lagt, så parken har høj kvalitet og stor variation i natur-, kultur- og landskabsværdier. Målet har været at forbinde de store statsejede arealer Esrum Sø, Gribskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn og Arresø. Ambitionen har været at skabe en nationalpark fra Øresund til Roskilde Fjord med et stærkt fokus på kulturhistorie, landskaber, natur og friluftsliv, som kan udvikle både natur- og kulturværdier og styrke turisme og erhverv til glæde for lokalområderne. Formen på afgrænsningen afspejler den præmis, at parken etableres på frivillig basis. Det har været afgørende for styregruppen, kun at medtage arealer, hvor der er lokal opbakning og lokalt ejerskab. Det betyder, at alle private landbrugsarealer i parken er meldt ind frivilligt. Afgrænsningen indeholder fire typer arealer: Offentligt ejede arealer. Det kan være Naturstyrelsens arealer, kommunale arealer samt arealer som ejes af Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme, Vejdirektoratet eller ejendomsselskabet Freja Sejlads på Esrum Sø. Foto: Naturstyrelsen Private arealer, hvor lodsejere har tilkendegivet at lade arealer indgå i nationalparken Enkeltstående boligejendomme og mindre bebyggelser i landzone Bysamfund og sommerhusområder. Nationalparkområdet i tal Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme Kommunale arealer Private arealer med tilsagn Statslige arealer I alt 894 ha 814 ha ha ha ha

8 8 DET SÆRLIGE VED NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND DET SÆRLIGE VED Nationalpark Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland får sin stærke profil pga. sin rige natur, kulturhistorie, landskaber og oplevelsesmuligheder. Kongernes Nordsjælland ligger tæt på København og har en relativ stor befolkningstæthed. Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kysten, søerne, de store skove og kulturlandskabet imellem dem giver mulighed for, at man på en tur på tværs af nationalparken kan møde de fleste danske landskabstyper. Parken indeholder store skovarealer med nogle af de biologisk rigeste skove i Danmark. For eksempel Gribskov, som er en af landets største skove med en stor, biologisk mangfoldighed, og Tisvilde Hegn som med sin næringsfattige lysåbne karakter, kystnære beliggenhed og store artsrigdom giver mulighed for unikke naturoplevelser. Kvaliteten af naturen i parken understreges af, at store dele af især de statsejede arealer er udpeget som Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det gælder bl.a. Gribskov, Danmarks største sø Arresø, Esrum Sø, samt Gurre Sø, som er klarvandede søer med høj biologisk kvalitet og et rigt fugleliv. Nationalparkens kystlandskab med både Øresund, Kattegat og Roskilde Fjord er kendetegnet ved et varieret forløb af høje kystskrænter, statsejede plantager, lange sandstrande og små stemningsfulde kystbyer, der er vokset op omkring de kulturhistoriske fiskerlejer. Kysten rummer dermed en enestående og formidlingsegnet fortælling om landhævning efter jægerstenalderen, sandflugtsbekæmpelse, kunstner- og badebyer, samt en dynamisk og righoldig natur. Hele Nordsjælland har gennem historien, og frem til i dag været vigtige jagtområder og jægerne har gennem deres virke værnet om naturen og bidraget til kronvildtforvaltningens nuværende store omfang. Kongernes Nordsjælland har en enestående og allestedsnærværende kulturhistorie fra oldtidshøje til klostre og kongemagtens helt særlige historie. Den nuværende del af det velbevarede Esrum Kloster vidner om et magtfuldt cistercienserkloster fra før reformationen. Navnet Kongernes Nordsjælland refererer til, at Nordsjælland i historisk tid har haft kongernes særlige bevågenhed. Kronborg, Fredensborg og Frederiksborg slotte viser kongemagtens tilstedeværelse i området, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave dokumenterer flere hundrede års kongelige jagtinteresse. Kronborg er udpeget som verdensarv, og parforcejagt-systemet i Gribskov og Store Dyrehave er på vej til at blive det. Mod vest er Frederiksværk et enestående eksempel på den industrielle udvikling i Danmark og udpeget som nationalt industriminde. Der er mange kulturmiljøer, som naturligt indgår i parken. Det kan være tidlige landsbystrukturer, fiskeri- og industrikultur samt nogle af landets første sommerhusområder. Parken har mange aktive landsbysamfund med ildsjæle, der sammen lægger et stort arbejde i at holde lokalområderne levende. Det betyder, at den allerede i dag er et yndet besøgsmål for både endags-turister og for sommerhusgæster i længere perioder.

9 XXXXX 9 Landskabet har efter danske forhold en enestående stor variation pga. istidens formning af landskabet med randmoræner, dødislandskaber og markante kyster med stejle skrænter og områder med flyvesand. Kæruld Foto: Naturstyrelsen

10 10 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK

11 KORT FORSLAG TIL DEN SAMMENHÆNGENDE NATIONALPARK 11 TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km

12 12 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD

13 KORT OPDELT EFTER EJERFORHOLD TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Statslige arealer Private arealer med tilsagn Kommunale arealer Bysamfund, sommerhusområder og småejendomme km 13

14 14 HOVEDATTRAKTIONER Krudtværket Troldeskoven Bæver Arresø Løgfrø

15 Gribskov Esrum Kloster Esrum Sø HOVEDATTRAKTIONER Parforcejagt systemet Kronborg TEGNFORKLARING Forbindelser langs kyst og vandløb Nationalpark Kongernes Nordsjælland km 15

16 16 VISION Vision Nationalpark Kongernes Nordsjællands grundlæggende vision er at skabe en sammenhængende nationalpark med udgangspunkt i de statslige arealer Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn. Områderne skal forbindes til et sammenhængende område, der skal styrke områdets store naturmæssige-, kulturhistoriske- og landskabelige værdier, og derigennem også skabe vækst i lokalsamfundene. Med en nationalpark, der ligger mindre end 45 minutters kørsel fra Københavns centrum, tæt på en række andre store by- og sommerhussamfund langs Kattegatkysten og nær det folkerige Skåne, vil der kunne tiltrækkes besøgende til et unikt stykke af Danmark. Det er vigtigt, at nationalparken, ud over at udvikle naturen og vise kulturhistorien frem, også er med til at udvikle stærke lokalsamfund. Der er mange unikke landsbyer og miljøer inden for parken, som hver især fortæller en vigtig del af den nordsjællandske historie. Med nationalparken vil vi formidle lokalområderne, som det særlige de er hver for sig, men også bevidstgøre, at de er en del af et større område. Det vil øge sammenhængskraften i parken og gøre det attraktivt at besøge og bosætte sig i Nordsjælland. Vi vil arbejde for, at de muligheder nationalparken giver for at opnå støtte til konkrete projekter, er med til at udvikle parkens natur-, landskabs-, og kulturhistoriske værdier. Det kan være gennem initiativer der fremmer levevilkår for truede dyr og mangfoldigheden i naturen, giver fælles markedsføring af regionale produkter, forbedrer friluftsmuligheder samt formidler af historie, jordbrug, skovbrug og jagt. Nationalparken vil skabe vækst i Nordsjælland, når rammerne for unikke landskabs- og naturoplevelser forbedres og besøgende fra ind- og udland vil bliver trukket til. Samtidig vil borgere, der allerede bor i området, opleve et større fællesskab og mulighed for flere oplevelser. Styregruppen ser udviklingen af nationalparken i et års perspektiv, og udviklingen skal baseres på frivillighed og lokal tilslutning. Parken forvaltes og udvikles i et dynamisk samarbejde mellem lokale borgere, lodsejere, erhvervslivet og myndigheder.

17 NATURVISION 17 Naturvision Vi vil være med til at skabe større sammenhæng mellem områdernes naturværdier for at øge mangfoldigheden, og give bedre mulighed for de borgere, der gerne vil opleve naturen og landskabet. Derfor vil vi arbejde for: At sikre en mangfoldig natur og et rigt plante- og dyreliv bl.a. ved at gennemføre naturpleje, udlægge arealer til urørt skov, ændre hydrologi i skovene, sikre landskabsstrukturer og unikke kystområder mv. At truede plante- og dyrearter får bedre levevilkår og spredningsmuligheder At de store søer i naturparken er rene og at friluftsaktiviteter på søerne forvaltes, så der tages hensyn til dyrelivet At tilbyde et bredt spektrum af unikke oplevelser i naturen fra mountainbike-events til stille naturoplevelser afhængig af det enkelte naturområdes robusthed At formidle de særlige natur- og landskabsværdier til glæde for både borgere og besøgende At adgang til naturen sker på en måde som ikke skader naturen, og i respekt for jordbrugeres ejendomsret At støtte lodsejere med rådgivning og økonomi, hvis de ønsker at forbedre naturindholdet på deres ejendom At initiativer for at styrke naturen ikke får konsekvenser for husdyrproducenter indenfor eller i nær tilknytning til nationalparken. Dette kan gøres ved at inddrage landbrugsorganisationer i udvælgelse af projekter At engagere lokale interessenter i at tage ansvar for naturpleje og formidling, så kendskabet til og interessen for lokalområder styrkes At samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, lodsejerlaug og naturinteressenter om at styrke og følge naturudviklingen i parken.

18 18 KULTURHISTORISK VISION Frederiksværk, Gjethuset, byens gamle kanonstøberi, i dag kulturhus Foto: Halsnæs Kommune Kulturhistorisk vision Vi vil være kendte for områdets mangfoldige kulturhistorie fra den store kongehistorie til den autentiske lokalhistorie. Derfor vil vi arbejde for: At synliggøre bredden i nationalparkens kulturhistorie fra oldtidshøje, middelalderklostre og kirker, kongernes jagtanlæg og slotte, skov- og landbrugshistorie, udskiftningslandsbyer, gamle fiskersamfund, industrihistorie samt den historie, som vi skaber hver dag At bruge kulturarven til at udvikle en fælles identitet og stærke fællesskaber i Nordsjælland At inddrage områdets mange kulturaktører på slotte, kirker og museer i formidling og tilrettelægge udviklingen af parkens natur-, landskabs og kulturhistoriske værdier At støtte initiativer fra lodsejere eller interesseorganisationer, der ønsker at fremvise kulturarv At samarbejde med kulturaktører om at styrke kulturoplevelser og udvikle undervisningsmateriale, som sætter fokus på regionens kulturarv i et moderne lys At befolkningen kender de væsentligste dele af deres landskabs kulturhistorie, og at de tager et medansvar for at formidle og beskytte de kulturhistoriske værdier At vise besøgende og kommende tilflyttere, at man i Kongernes Nordsjælland bliver en del af et aktivt fællesskab med uanede ressourcer At de enkelte kulturelementers potentialer afdækkes og videreudvikles, så der opnås flere besøgende fra nær og fjern.

19 FRILUFTSVISION 19 Friluftsvision Vi vil styrke muligheden for et aktivt friluftsliv fuld af landskabs-, natur- og kulturoplevelser for såvel borgere i nationalparken som besøgende i respekt for natur og dyreliv og for de lokale lodsejere. Derfor vil vi arbejde for: At give borgere der bor inden for og tæt på parken mulighed for at føre et aktivt hverdagsliv At skabe et netværk af besøgssteder, hvorfra formidling og aktiviteter udgår At organisere og afvikle større natur- og kulturbegivenheder som er med til at give unikke oplevelser og traditioner i nationalparken At udvikle turismen i området uden at landskabs- og naturværdier forringes og med det mål, at der opstår nye erhvervsmuligheder og arbejdspladser inden for kultur- og naturrejser, cykelturisme, bondegårds- og naturferier med kulturdestinationer såsom Esrum Kloster At forbedre oplevelser i og på tværs af parken fx ved udbygning af ridestier, cykel- og vandreruter, kano- og kajakfaciliteter samt øge tilgængeligheden for handicappede og børn og unge gennem frivillige aftaler og i samarbejde med Naturstyrelsen. Egebæksvang i Helsingør Foto: Jens Vind Frederiksen

20 20 XXXXXX Esrum Kloster Foto: Jens Vind Frederiksen

21 ERHVERVS- OG TURISMEVISION 21 Helsingør middelalderbyen og Kulturhavn Kronborg Foto: Helsingør Kommune Vi vil, styrke landbrug, turisme og erhvervsliv således at virkelyst og initiativrigdom kan udfolde sig i sammenhæng med Nationalparkens natur, kulturhistorie, landskab og oplevelsesværdier. Erhvervs- og turismevision Derfor vil vi arbejde for: At fremme et aktivt og dynamisk landbrug med plads til forskellige former for brug med et bredt udvalg af produkter At samarbejde med lodsejere og erhvervslivet bredt om udvikling og initiativer i parken At styrke eksisterende og udvikle nye turismeprodukter i særklasse med afsæt i Nordsjællands kirke-, kloster og kongeprofil At etablere erhvervsnetværk med fokus på samarbejde, vidensdeling og bæredygtig brug af muligheder i parken At styrke partnerskaber og forretningsmodeller inden for lokal fødevareproduktion og non-food-produkter At nationalparken fungerer som løftestang for kendte attraktioner, produkter og pakkerejser for eksempel inden for fuglekig, cykling, industrikultur, parforcejagt, pilgrimsvandringer, kystturisme, lystfiskeri og sejlsport, vandring m.m. At understøtte nye og eksisterende muligheder for overnatning og spisesteder, så parken får en bredde fra shelter-overnatning i skoven til luksushoteller og fra en hurtig håndpølse til gourmetmåltider At udnytte tætheden til Københavns arbejdsmarkedsopland og lufthavnen til at tilbyde unikke rammer for konferencer og erhvervsmesser.

22 22 ORGANISERING AF NATIONALPARKEN Organisering af nationalparken Nationalparkens bestyrelse skal efter loven bestå af 6 12 medlemmer. Derudover kommer en formand, som udpeges af Miljø ministeren samt 1 2 medlemmer valgt af og blandt Nationalparkrådet, når dette er nedsat. I bemærkningerne til nationalparkloven er der principper om fordeling af pladserne. De involverede kommuner har hver en plads. Der ud over fordeles pladserne med en repræsentant fra henholdsvis den lokale statslige enhed (Naturstyrelsen Nordsjælland), en kulturhistorisk institution, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, samt 1 3 repræsentanter for jordbrugs-, skovbrugs- og fiskerierhvervene. Louise øen v/ Frederiksborg Slot Foto: Flemming Kirstein Der indgår 5 kommuner i Kongernes Nordsjælland, som alle gerne vil være repræsenteret i nationalparkens bestyrelse. Styregruppen foreslår følgende fordeling i bestyrelse. Èn repræsentant fra: Helsingør Byråd Fredensborg Byråd Hillerød Byråd Gribskov Byråd Halsnæs Byråd Naturstyrelsen Nordsjælland Museum Nordsjælland Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Visit Nordsjælland Landbruget vælger en repræsentant via Nordsjællands Landboforening Repræsentant fra Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug Ladegårdssøen Foto: Flemming Kirstein Som formand vil Styregruppen anbefale en lodsejerrepræsentant. Skiløjperne i Gribskov Foto: Jens Vind Frederiksen

23 TIDSLINJE 23 Tidslinje Wilhjelmudvalgets rapport En rig natur i et rigt samfund i 2001 Den daværende styregruppe afleverer pilotprojektet sammen med analyser og rapporter Borgertopmøde i februar 2005 Forslag til afgrænsning af nationalparken indleveres november 2008 Den daværende miljøminister igangsætter i februar 2004 pilotprojektet Kongernes Nordsjælland Kongernes Nordsjælland udpeges til kandidat som nationalpark januar 2008 Forligspartierne i januar 2009 mener ikke at forslaget er ambitiøst nok og ønsker mere borgerinddragelse Juni 2009 Nyt forslag indleveres Møde i forligskredsen den 11. december 2012, hvor fornyet proces for Nationalpark Kongernes Nordsjælland besluttes Besøg i nationalpark Thy i oktober 2012 Møde i forligskredsen 23. marts 2012 om kvalitetssikring af lodsejertilkendegivelser Køkkenbordsmøder august 2013 til december 2014 December 2014 aflevering af forslag til nationalparken

24 Hvis du vil vide mere Hillerød Kommune Telefon Gribskov Kommune Telefon Halsnæs Kommune Telefon Fredensborg Kommune Telefon Helsingør Kommune Telefon Nordsjællands Landboforening Telefon Frederiksborg Amts Familielandbrug Telefon Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerlaug

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K

Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K. Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Miljøminister Ida Auken Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K & Miljøudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K Roskilde og Lejre, den 3. januar 2012 Anmodning om udpegning af Nationalpark

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030

Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådets visioner for Nationalpark Thy år 2030 Friluftsrådet ser fremtidens Nationalpark Thy som et sted med harmoni mellem natur og friluftsliv, kulturmiljøet er fremhævet og erhvervslivet trives

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485

Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 04-03- 2009 TILSYNET Vedr. j. nr. 2008-4485 Velfærdsministeriet anmodede ved brev af 15. juli 2008 Statsforvaltningen Midtjylland om en udtalelse til

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Kolofon. Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter:

Kolofon. Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter: Kolofon Denne rapport gennemgår slutrapporter fra følgende nationalpark-pilotprojekter: - Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Styregruppens samlede rapport til miljøministeren, juni 2005.

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE

humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE humlebæk FOR LIVSNYDERE I ALLE ALDRE Humlebæk v.1 jmdanmark.dk byen ved øresund Humlebæk side 3 JM Danmark, der er en af nordens førende projektudviklere af boliger og boligområder, opfører de kommende

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE

SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE SKOVPOLITIK FOR FREDERIKSHAVN KOMMUNE Foto: Henning Larsen Hvorfor en skovpolitik? Frederikshavn Kommune ejer 825 hektar skov fordelt på 16 områder (se bagside). Skovene har stor økonomisk såvel som rekreativ

Læs mere

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune

Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune ERHVERVSPOLITIK Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 Fax +45 5786 5001 politik@gefion.dk www.gefion.dk Sorø den 11. juni 2013 Høringssvar til kommuneplan for Slagelse Kommune Landbrugsproduktionen

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

for Friluftsrådet 2013-2020

for Friluftsrådet 2013-2020 for Friluftsrådet 2013-2020 Strategi for Friluftsrådet 2013-2020 1. En strategi frem mod 2020 2. Vision 3. Mission 4. Værdier 5. Strategiske fokusområder 6. Organisationsmål og udviklingsmål 7. Friluftsliv

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent.

Niels Jørgen Pedersen havde meddelt, at han ville komme lidt senere end kl. 19, men mødte ikke op. Ib Nord Nielsen deltog som referent. Ref. INN Den 9. marts 2009 Referat af bestyrelsesmøde i Nationalpark Thy Torsdag, den 2. marts 2009, kl. 19-22 på Søholt Deltagere: Bestyrelsen: Ejner Frøkjær Bestyrelsesformand Nationalpark Thy Hans Buck

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V Vingsted, den 6. januar, 2014. Vedrørende: Høring angående revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Slutrapport for projektet

Slutrapport for projektet Hjeruplund den 7. april 2015 J.nr.: 32312-G-13-01018 Slutrapport for projektet Brende Ådal Demonstrationsprojekt for helårsgræsning med Naturkvæg Tilsagnsholder: Lisbeth Blomstrøm Tellerupvej 15 5591 Gelsted

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Plads til alt og alle?

Plads til alt og alle? Se mere på: www.skanderborg.dk/pladstilaltogalle www.facebok.com/pladstilaltogalle Temamøde med Byrådet Den 19. marts 2015 Hvad er natur og miljøpolitikken? Natur Miljø Overfladevand Grundvand Skove Friluftsliv

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Landdistriktspolitik Thisted Kommune

Landdistriktspolitik Thisted Kommune Landdistriktspolitik Thisted Kommune (udkast oktober2007) 1 Indholdsfortegnelse 1 DEFINITION AF LANDDISTRIKTERNE I THISTED KOMMUNE 3 2 INDLEDNING 3 3 VISION 4 4 INDSATSOMRÅDER 4 4.1 Erhvervsudvikling 4

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance

Projektleder: Anni Berndsen - anni.berndsen@middelfart.dk tlf.: 8888 4923 Et bælt i balance Projekttitel Kort beskrivelse af projektet Resumé Navn på partnerskabet Projektbeskrivelse Naturpark Lillebælt Naturpark Lillebælt er en marin naturpark. Det er et samarbejdsprojekt mellem Kolding, Fredericia

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere