En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet"

Transkript

1 En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning fra. / Således starter Søren Ulrik Thomsens digt. En rose der føjes til livet. Hvis det skal forstås bogstaveligt lyder som det rene volapyk, derfor må rosen og måske også natten være billede på noget andet. For at bestemme hvad er vi nødt til at se på resten af digtet, - hvor går rosen igen og hvad antyder digtets andre symboler? Det er altså nødvendigt at gå analysere digtets billedsprog for at forstå digtet. Rosen møder vi igen i strofe 2. Denne / ( ) blev lagt som en tværbjælke øverst i digtet, /. Her er det klart at der refereres til den rose i første linie, som nu er blevet til digtets tværbjælke. Rosen ligger altså øverst i digtet, men den er også noget gennemgående (tvær-). Den går tværs gennem digtet og er også blevet en del af digtets bærende konstruktion i sin egenskab som bjælke. Samme sted gør teksten bogstaveligt talt opmærksom på sig selv som digt, hvilket viser at digtet ikke foregiver at være noget virkeligt, men er bevidst om sin egen kunstige form. Herved skaber digtet en distance mellem det der formidles og sig selv som medie. Det bliver metapoetisk et digt der handler om sig selv og sin tilblivelse. Denne distance er der allerede antrit til i strofe et: / Selv de enkleste linier, næsten en sang, / hober sig op i kompakte sonetter, / hvis skyggeløvhangs flimrende vildnis / falder ud mellem dig og verden. Det kan forstås således, at alle de sanseinputs vi konstant udsættes for (herunder også det konkrete digt vi som læsere sidder med), danner en sonet (som er en meget skematisk digtform, men også meget kompliceret) i vores erindring. Denne skaber så efterfølgende et flimrende vildnis, et slags uklart filter mellem os selv og den verden vi lever i. Vi får også her (str. 2, v. 3) et eksplicit jeg, som ikke kan ( ) bære, at sekundet / hvor en rose blev lagt som en tværbjælke øverst i digtet [= sekundet hvor digtets første linie blev skrevet] / nu er trukket fra tiden, der kommer: / Dette jeg, som er bevidst om at det indgår i et digt, står altså overfor et dilemma, hvor han på den ene side har skabelsen af digtet, og på den anden side tiden efter det er skrevet. Allerede nu virker det som om vi er nået ind til digtets kerne. Vi har en fortæller der er fortvivlet over, at hans fremtid vil blive fyldt af hans fortid, Jeg har levet i 35 år 1

2 og har brug for lige så mange / til at komme mig over de første. Men det er langt fra så ensidigt. Rosen, som går igen tre gange i digtet, har tradition for at symbolisere skønhed eller kærlighed, og metonymisk set som værende billede på kvindekønnet. Hvis man ser på digtets kontekst, opdager man at ingen af de traditionelle rose-betydninger synes at passe på dette digt. En mere passende betydning finder man i malerkunstens nature morte- eller stillebenbilleder. I disse indgår ofte en smuk rose som symbol på forfængelighedens eller livets forgængelighed. Rosen vil trods dens nuværende skønhed før eller senere visne og dø, ganske som mennesket. Denne forståelse understreges yderligere i strofe tre, hvor der: / Mellem regninger, breve og skrivelser / dukker en tørret rose op - / I samme strofe møder vi også et andet (og noget mere morbidt) vanitassymbol, nemlig kraniet. Det er nu tydeligt at vi har at gøre med et figurativt sprog, der til dels henter sine centrale billeder i vanitassymbolikken. Sammenholdt med resten af digtet, kan man så konkludere at digtets omdrejningspunkt er den livets forgængelighed og den altdominerende tid. I digtet nævnes der også konkret et spænd mellem to årstider: / lampen hængt ud på altanen i sommer / synger som en vægter i vinden: / Det er efterår! Efterår! Der sker en personificering af lampen, som knager i vinden, og derved minder fortælleren om at det er blevet efterår. Men det er en tørret rose som sætter denne refleksion i gang hos fortælleren. Som billede på en erindring dukker den op og minder ham om tidligere tider om hans livs sommer eller mere bogstaveligt: hans ungdom. Fortælleren er nu i sit efterår, han er blevet ældre, har fået ( ) grå hår på kraniet som vinger, /. Det er også konkret efterår i digtet: På ny har oktober brændt vores liv ned, /. Her sammenlignes livet med et lys, der er brændt ned igen et vanitasmotiv. Alt i alt er stemningen dyster og melankolsk sidst i digtet. Men der er også lyspunkter. Noget klichéagtigt / ( ) er blækkets ocean stillet frem - / vi har fået en chance til. /. Der er altså mulighed for at skrive sig ud af sin fortvivlelse, eller gennem skriften undgå den altid nærværende død - at skrive sig til udødelighed. Derfor også en opfordring til læseren: / Fortab dig i skyggen mellem denne bogs blade.. Kun i kraft af læsere kan den litterære udødelighed opnås. Ovenstående kan ses som en tematisk læsning, med det formål at finde en slags overordnet budskab i teksten. Der er dog langt flere planer i teksten, som især 2

3 kommer frem hvis man laver en segmentlæsning. Hvis man eksempelvis ser på de enkelte strofers opbygning og billedsprog, opdager man hvor komplekst digtet egentlig er. I strofe et er det digtermetaforer der dominerer (fortolkning, linier, sang, sonetter) sammen med naturmetaforer (rose, løvhang, vildnis). De førstnævnte indvarsler digtets metapoetiske form, de sidste danner (i forbindelse med strofe fire) en ramme om digtet. Der er også nogle begreber som modstilles i strofe et: Tilføjet rose > < fratrukken sorgløs fortolkning Nat > < dag Dig > < verden Hvis vi ser på rosen kontra den sorgløse fortolkning, og sammenholder det med de øvrige modsætninger, kan det forstås således at hver gang vi føjer en tanke (rose) til vores bevidsthed, medfører det at der er noget, vi ikke længere kan se nyt på (sorgløs fortolkning). Der vil altid eksistere en bevidsthed med en fortid og dermed en erindring. Kort sagt vil der være noget i vores bevidsthed, som farver den måde vi opfatter ting på. De to andre modsætningspar, nat + dig overfor dag + verden, viser når de sammenstilles at digtet synes at sige at natten er personlig og dagen tilhører verden, hvilket jo stemmer meget godt overens med de fleste menneskers liv. I strofe to sker der så et markant skift i billedsproget. Det bliver kraftigere og mere direkte. Der er tids- / dødsmetaforer (grå hår, kranie, sekund, tid, leve, år) men også to metaforer som skiller sig helt ud. Den ene er rosen som tværbjælke, der fungerer som en slags struktureringsmetafor (se s. 1). Det andet billede der skiller sig ud er ( ) de grå hår som vinger, / der glimter, når vi vender os om efter hinanden. /. Hvis man ser metonymisk på dette billede er der en hvis lighed at spore. Hår kan godt stritte og (med lidt fantasi) komme til at ligne vinger. Men hvorfor glimter disse når vi vender os efter hinanden? Det kan betyde flere ting. For det første at vores grå hår står for vores erindrende bevidsthed, som glimter, dvs. husker noget når man møder nogen. Derfor ordet vinger vores bevidsthed er flyvsk. For det andet kan det betyde at vores konkrete grå hår, altså vores fremtrædende aldring, glimter, dvs. lyser op eller gør opmærksom på sig selv, når vi vender os om efter nogen (eksempelvis én man synes er smuk). Man mærker så at sige sin alder når man føler kærlighed. I og med at der er flere måder at tolke disse linier (og desuden også resten af digtet) på, opnår digtet en flertydighed. Det siger og mener flere ting på en gang. 3

4 Gennemgående kan anden strofe dog ses som et kraftfuldt billede på fortællerens afmagt overfor tidens gang. Tredje strofe domineres af bygningsmetaforer (højhus, gardiner, etage, elevator, altan), hvorved der skabes sammenhæng med anden strofes rose som tværbjælke. Disse metaforer indgår også i digtets metapoetiske sprog: I højhuset er der stadigvæk lys, / på gardinerne flyder de levendes aftryk, / ned gennem alle sytten etager / sænker elevatoren lydløst de dødes. Elevatoren sænker de dødes aftryk ned gennem højhusets sytten etager. Elevatoren er i digtets syttende linie, og derved bliver højhuset en metafor for digtet. Ganske finurligt er sætningsstrukturen konstrueret således, at der i digtet både er levende og døde aftryk. Vers 2 plus 3 kan læses sammenhængende, men det kan vers 3 og 4 også. Der tales altså nu om digtets foregående linier og ikke mindst dets vertikale udstrækning, modsat tidens horisontale. Digtet rager således op i sin egenskab som højhus, - op fra en ellers flad, kontinuerlig tidslinie. Der er også lys i højhuset. Det er her, i digtet, at håbet og livet ligger. Men fortiden er stadig en faktor. Elevatoren sænker de dødes aftryk ned gennem højhusets sytten etager. Digtets forrige sytten linier er (selvom de kan virke levende) allerede fortid, og derfor døde. Det er en evig flugt fra tiden, hvilket allerede blev sagt i anden strofe: / Men jeg kan ikke bære, at sekundet, / hvor en rose blev lagt som tværbjælke øverst i digtet, /. Tiden står aldrig stille, men alligevel er der håb i form af digtet. Dette kommer også til udtryk ved tredje strofes modsætningspar: I højhuset > < på altanen De levende > < de døde Sommer > < efterår Konklusionen må derfor være at det er i højhuset, hvilket vil sige i digtet, at der er liv og sommer, modsat ude på altanen, altså uden for digtet, hvor det er efteråret der regerer med sin død og forgængelighed. Samtidig er der dog en konflikt, eftersom et højhus jo konkret er uorganisk og derfor egentlig det modsatte af digtets liv. Denne kompleksitet står i direkte kontakt med digtets fjerde strofe. Billedsproget går her fra tredje strofes materielle metaforer til nogle meget mere organiske (ahorn, blodbøg, blade). / mens ahornen ofrer sit kys til blæsten, / tætnes digtets ulmende blodbøg: / Digtet er nu ikke længere et ulevende højhus, men en ulmende blodbøg. I strofens første linie har oktober på ny ( ) brændt vores liv helt ned / men der er også kommet blæk på bordet: / vi har fået en chance til. Det vil sige, at det netop 4

5 er i kraft af efterårets død vi kan føle os levende. Der skal være modsætninger for at man kan skrive og derved leve og glemme tidens gang. Men det er alligevel ikke nok for fortælleren, med årets evigt fremadgående cyklus: / Men på det seneste er jeg blevet bange for, / at det ikke længere rækker at dø en gang om året; /. Der skal mere til for at han kan føle sig levende. Afrundende kommer digtets sidste linie som en konklusion: / Fortab dig i skyggen mellem denne bogs blade. Selvom dette digt er fortid, og bare fylder op i vores erindring og derved skaber afstand til verden, er det nødvendigt at læse det for at være levende. Det vil sige at fortiden er nødvendig sammen med fremtiden, for at det er muligt at skrive og derved være levende og trodse livets forgængelighed. På den ene side har vi altså naturens livgivende og på samme tid dødbringende årscyklus, og på den anden har vi fortiden som spiller ind på fremtiden. Dette understreges ved digtets form, fire strofer og tredive vers fordelt således: 1. str.: 6 vers 2. str.: 7 vers 3. str.: 9 vers 4. str.: 8 vers Vi har fire strofer og fire årstider, og på den måde er digtet synkront med året. Og så alligevel ikke. Digtet følger jo netop ikke årets systematiske kronologi. Der sker et spring i antallet af vers og derved bryder digtet ud af tidens kontrol. Hvis opbygningen havde været 6, 7, 8, 9, så ville digtet have tabt kampen mod tiden. I stedet sætter det 8 efter 9 og bryder kronologien, sætter fortiden ind i fremtiden, og slipper tilmed godt fra det. Som konklusion kan man gennemgående sige, at vi her har at gøre med et digt der handler om tid. Gennem en udvikling i dets billedsprog og form forholder det sig til fortiden, nutiden og fremtiden, men kæmper sig samtidig ud af tiden, ved at bryde dennes faste form. Skrevet af: Peter Sejersen 5

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere