NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE,"

Transkript

1 r OFFIIEL FOREGNELE NKE KRIG- OG HANDELKIBE, l'fli ERE LLDELE KEND ING -IGNA LER, ALFABEIK REGIER OVER HANDEL-KIBENE. EXENHE UDGAVE. JANUAR 190. KJO BENHAVN. DE KONGELIGE ØKOR ARKIV

2 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

3 DANMARK HANDEL-FLAADE I AARE 190 UDGIVEN EFER FORANALNING AF INDENRIG-MINIERIE OG MARINE-MINIERIE VED REGIRERING- OG KIBMAALING-BUREAUE KJØBENHAVN BIANO LUNO BOGRYKKERI 190

4 INDHOLD-FOREGNELE. Indledning. ide Afsnit a. Internationale Kendings-ignal-Lister over Krigs-og Handels-Flaaderne... III. b. Det internationale Kendings-ignal-ystem... VI. c. Kyst-ignal og emafor-tationer... VI. d. Danske Kyst-ignal-tationer... VII. e. Engelske Kyst-ignal- og torm-varsels-tationer... VIII. f. Dampskibs-Listens Oplysninger og Benyttelse... X. g. ejlskibs-listens... XII. Afdeling I. Kendings-ignaler for kibe førende Dansk Flag. Afsnit a. Krigs-Flaaden GQBG o.s.v.... XIII. b. Danmarks Handels-Flaade N BD o.s.v.... XIV. c. Færøernes KB D o.s.v. Islands LBD o.s.v. og de Dansk-Vestindiske Øers Handels-kibe MB D o.s.v... XXVII. Den officielle kibsliste. Afdeling II. Alfabetisk Dampskibs-Liste. Afsnit a. Dampskibe af og over 0 ons Brutto b. Dampbaade af under 0 ons Brutto c. Hjemsteds-Liste over Dampskibs-Rederier Afdeling III. Alfabetisk ejlskibs-liste. Afsnit a. ejlskibe af og over 0 ons Brutto b. Hjemsteds -Liste over ejlskibs-rederier Afdeling IV. Alfabetisk Liste over: Afsnit a. Færøske Damp- og ejlskibe af og over 0 ons Brutto b. Islandske Damp- og ejlskibe af og over 0 ons Brutto c. Dansk-Vestindiske Damp- og ejlskibe af og over 0 ons Brutto Afdeling V. illæg. Afsnit a. ilføjninger og Rettelser til kibslisterne b. Den Danske Handels-Flaades tørrelse den 1. Januar c. Det Danske kibsmaals Anerkendelse i Udlandet... 0.

5 INDLEDNING. Afsnit a. Internationale Kendings-ignal-Lister over Krigs- og Handels-Flaaderne. om illæg til International ignal-bog" skal der, ifølge derom afsluttede internationale Overenskomster, af hver ø-tat med passende Mellemrum udgives Lister over sammes Krigs- og Handels-kibe, som have erholdt Kendings-ignaler efter det internationale ignal-ystem, til Brug for kibe i øen og ignal-tationer. I Overensstemmelse hermed indbefatter den under Afdeling I optagne Liste alle Danske kibe, der ere tildelte Kendings- ignaler efter dette ystem, ordnede efter ignal-bogstavernes alfabetiske Rækkefølge saaledes, at disse ignaler hurtigt kunne findes og aflæses; dog er der her, for ikke at gøre Listen vidtløftigere end nødvendigt, ikkun anført Navnene paa kibene, idet kibets Art eller akling, i Forbindelse med Nations-Flaget, der selvfølgelig bør iagttages af de ignalerende, vil afgive tilstrækkelige Oplysninger til Rapportering af det paagældende kib. Ønskes imidlertid nærmere Underretning om kibet, f. Ex. om Rederiet, Hjemstedet, onnagen, m. m. opsøges saadanne Oplysninger i de under de Afdelingerne II og III optagne alfabetiske Lister over Damp- og ejlskibene. For strax at kunne eftersøge det paagældende kib i den rette Liste er der føjet Bogstavet " (for krue-dampskibe) eller H" (for Hjul- Dampskibe) til de Navne, som føres af Dampskibene. Findes der flere kibe af samme Navn, ville ignal-bogstaverne strax vise, hvilket kib det er, hvorom der er pørgsmaal. As an Appendix to the I nternational Gode of ignals a ode List, containing the names of ships to which ode ignals have been allotted, ought, according to international arrangements, made to that effect, to be published at proper intervals by the maritime powers, which have adopted this system, for the purpose of enabling Officers at ignal tations on shore, and Masters of ships at sea, to signal and report passing ships. In accordance herewith the present ode List contains the names of all Danish ships, to which signal letters have been allotted; but, to avoid too much prolixity, in this edition the Port of Registry and the Registered onnage has been left out, partly because these data can be found by referring to Parts II & III, containing the Lists of team vessels and ailing ships, separately arranged in alphabetical order, and partly because the rig, together with the national flag, which of course will be observed by the signalling parties, will suffice to report the ship in question. In order to know immediately in what List the ship in question is to be sought for, the letter (for screw-steamers) or H (for paddle-wheel steamers) has been added to the names carried by steam ships. In case of more than one ship bearing the same name, the subjoined signal letters will immediately show what ship is the right one.

6 VI Afsnit b. Det Internationale Kendings-ignal-ystem. Ifølge den ny, fra den 1. Januar 190 enegældende Internationale ignal-bog 1 ) benyttes det engelske Alfabets samtlige Bogstaver der svare til det danske Alfabets første Bogstaver til ignalering paa øen. Ethvert af disse Bogstaver gengives ved et Flag eller en tander af forskellig Farve og Mønster ). ignalerne ere ordnede under Grupper, nemlig: o-flags ignaler, re-flags ignaler og Fire-Flag s ignaler. Naar Flagene ikke kunne skelnes gengives Bogstaverne ved Afstands-ignaler eller emafor-ignaler ). Handels-kibenes Kendings-ignaler betegnes, som hidtil, ved 4 af Konsonanter bestaaende Bogstaver. Naar der øverst vajer en tander (svarende til Bogstavet G) er det paagældende kib et Krigs-kib; naar der øverst vajer et firkantet Flag (tut-flag) er kibet et Handels-kib. Fire-Flags ignalerne fra GQBG til GWV (1440 ignaler) ere altsaa tildelte Krigs-kibene og fra HBD til WV (5040 ignaler) Handels-kibene som Kendings-ignaler. Enhver tat har fri Raadighed over samtlige Kendings-ignaler til Fordeling blandt de kibe, som føre dens Flag. kibe af forskellig Nationalitet kunne følgelig have samme Kendings-ignal. kibe af samme Nationalitet derimod aldrig. kibe, som mødes paa øen, kunne altsaa ved at vise deres Kendings-ignaler for saa vidt vedkommende Lands officielle kibs-liste haves om Bord give og modtage Meddelelse om deres Navn, Hjemsted, onnage o. s. v. Ere de ikke i Besiddelse af den paagældende kibs-liste bør dog saavel ignal-bogstaverne som kibets Nationalitet og Art, Længdeog Bredde-Grad, samt Datum, optegnes til videre Rapportering efter Ankomst til Havn. Ethvert under dansk Flag farende Handels-kib af eller over 0 ons Brutto bliver der af Registrerings- og kibsmaalings-bureauet i tildelt et Kendings-ign al. ignal-bogstaverne ere indførte i kibets Nationalitets- og Registrerings- ertifikat, samt indhuggede i Dæks-Bjælken i en Dæks-Luge, og følge saaledes kibet, saa længe dette existerer. il Forebyggelse af mulige Forvexlinger foraarsagede ved, at det danske Handels-Flag i større Afstand vanskeligt kan skelnes fra nogle fremmede Nationers Handels-Flag, begynder, for Handels-kibe hjemmehørende i Kongeriget Danmark, Kendings-ignalerne med NBD og slutter med N WV. Alle disse kibe føre altsaa N (Dambræt-Flaget) øverst i deres Kendings-ignal. For kibe hjemmehørende paa Færøerne begynde ignalerne derimod med K B D. For kibe hjemmehørende paa Island med LBD, og for kibe hjemmehørende paa de Dansk- Vestindiske Øer med M B D. Afsnit c. Kyst-ignal- og emafor-tationer. Paa Kysterne af de fleste ø-tater, navnlig ved Fyr-aarnene, er der oprettet Internationale ignal-tationer, til hvilke passerende kibe af hvilken som helst Nationalitet, ved Hjælp af deres Kendings-ignaler i de respektive taters kibslister samt af International ignal-bog, dels kunne opgive deres Navn, Hjemsted og onnage, dels modtage eller afsende elegrammer fra eller til deres Redere, Agenter eller andre Interesserede efter nærmere opgiven Adresse 4 ). Paa kortere Afstande, hvor Flagenes Farver kunne skelnes, benyttes de almindelige ignal-flag. Paa længere Afstande anvendes Afstands-ignaler eller emafor-igna1er 5 ). 1 ) Den Internationale ignal-bogs dansk-norske Udgave udkom i Marts ) e Flag-abellen paa Omslagets den ide. ) e International ignal-bog, Del III, ide ) ) 551.

7 VII tationerne, der i Reglen ere satte i Forbindelse med det elektriske elegraf-net, befordre videre de dem fra øen signalerede Meddelelser, enten pr. elegraf eller pr. Post; pr. elegraf dog kun for saa vidt Bestemmelses-tedet er beliggende i et af de Lande, der har tiltraadt den internationale elegraf-konvention. aadanne elegrammer benævnes i elegraf-proget ignal-elegrammer og skal i Indledningen til elegrammet gives denne Betegnelse, ligesom de, naar de ere bestemte til kibe i øen, skal indeholde Oplysning om kibets Navn, Art og Nationalitet. elegrammerne bør være affattede enten i det Lands prog, i hvilket den paagældende ignal-tation er beliggende, eller i ignal-bogstavgrupper efter Bestemmelserne i International ignal-bog. elegram fra kib i øen befordres i ignal-bogstaver kun naar dette af Afsenderen udtrykkelig forlanges, men ellers i Oversættelse paa almindeligt prog. En stor Del ignal-tationer rapportere til Offentliggørelse i øfarts-idender Navnene paa de kibe, der, idet de passere tationen, hejse deres Kendings-ignal og Nations-Flag. I et til kib i øen bestemt ignal-elegram bør Adressen indeholde Oplysning om: kibets Nationalitet, Kendings-ignal, Navn, akling samt Hjemsted. Hertil føjes som Del af Adressen ignal-elegram samt ignal-tationens Navn. Med Hensyn til selve ignaleringen er at bemærke: 1) Naar et kib kun vil vise Kendings-ignal, hejses dette i god id paa tor- eller Kryds-oppen, medens samtidig Nations-Flaget vises under Gaflen eller paa en tang agter. Kendings-ignalet maa ikke stryges, førend det er besvaret fra tationen med ignal-ystemets Kendings-tander (var-tanderen). ) Vil kibet signalere andre Meddelelser, hejses først Kendings-ignalet, og samtidig hermed bør ystemets Kendings-tander vises under Nations-Flaget. Naar Kendings- ignalet er besvaret vises de andre ignaler under Iagttagelse af, at intet ignal nedhales forinden det er besvaret. ) Naar en ignal-tation har Ordre til et kib maa det ignal, som angiver Havnen hvortil det beordres, gentages af kibet. axten for hvert elegram, der udvexles med kibe i øen, er 1 Franc (Kr. 0,75). Dette Beløb lægges til elegram-axten efter de almindelige Regler, og det hele Beløb opkræves hos Afsenderen for de til kibe i øen adresserede elegrammer, og hos Adressaten for de fra kibe kommende elegrammer. Afsnit d. Danske Kyst-ignal-tationer. tat s-ignal-tationerne i Kongeriget Danmark ere for iden følgende: Hanstholm. ignal-apparatet er anbragt 0 Fod NV. for Fyr-aarnet. Hirshals. 150 Ø.t.N. kagen. paa Klitten tæt Ø. for det ny Fyr-aarn. Fornæs. 18 Fod ØØ. for Fyr-aarnet. Helsingør. paa Kronborg-Pynten Ø. for Kronborg-lot. Hammershus. 00Fod N. for Fyr-aarnet. tationerne modtage og afgive ignaler og elegrammer fra ol-opgang til ol-nedgang. Der signaleres kun med Flag og Afstands-ignaler. Paa Forlangende signalere tationerne saadanne almindelige Oplysninger, der staa til deres Raadighed, saasom om Fyrskibenes Borttagelse, Is-ilstanden 1 ), o. s. v., ligesom de besørge Begæringer om Lodser, Bugser- Dampskibe, m. m. Uden at afvente Forespørgsel signalere tationerne hurtigst mulig til ethvert kib Underretning om Farer ved ejladsen. kibe, der under Forbisejlingen af en af disse tationer vise deres Kendings-ignal, ville, uden Udgift, hver Dag Kl. 1 M. D. blive meldte pr. elegraf til Børserne i 1 ) e Efterretninger for øfarende (Nr.4). Det Kgl. økort-arkiv den 15. Oktober 190.

8 VIII og hus og derefter offentliggjorte samme Dags Aften i Berlingske idende m. fl. Meldingen optages desuden i Hamburgischen Børsen Halle og i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List, London. Ønskes et kibs Forbisejling meldt pr. elegraf direkte til Rederen, maa vedkommende ignal-tation enten forud underrettes derom, eller ogsaa maa kibet begære dette ved ignaler, samt, om nødvendigt, signalere Rederens Navn og Adresse. Hele Depecher til Redere og Andre kunne ligeledes signaleres. Alle danske Fyrskibe ere forsynede med den Internationale ignal-bog. Afsnit e. Engelske Kyst-ignal og torm-varsels-tationer a ). he orporation of Lloyd's har paa de engelske Kyster oprettet følgende ignal-tationer: outhend Pier. Deal. Dover *. Dungeness. Beachy Head. No-Man's Fort*, pithead. t. atherine's Point (I. of W.). Portland Bill. Brixham (for orbay). Prawle Point*. he Lizard*. Penzance. cilly Islands. Lundy Island. Barry Island. Fiatholm Island. Mumbles Head. t. Anne's Head (Milford Haven). alf of Man. Flamborough Head. River ees (outh Gare Breakwater). purn Head. Aldeburgh. Roche's Point (Queenstown). Brow Head*. Old Head of Kinsale*. ory Island. Malin Head. Inishtrahull. Rathlin Island. or Point, co. Antrim. Kildonan (Mouth of the lyde). tornoway. Lamlash. Butt of Lewis (Hebrides). Dunnet Head (Pentland Firth). Peterhead. May Island. t. Abb's Head. Irland kotland Uden for England findes følgende tationer, der sender eller modtager Rapporter og Meddelelser til og fra Lloyd's b ): Færder 1 ). Oxø 1 ). Krasnajo Gorka (Kronstadt). Helgoland. uxhaven. Holtenau. Brunsbüttel. Rother-and 1 ) Hoheweg 1 ) Heyst (Belgien). Hoek van Holland. Weser. Flushing (Vliessingen). Grisnez 1 ). Ushant reach 1 ) ape Finisterre 1 ). Gibraltar. arifa 1 ). Pomegues 1 ) (Marseille). ape orse 1 ). ape Pertusato 1 ). Malta. apo esta 1 ). apo d'armi 1 ). Fortespuria 1 ). Pantellaria Isl 1 ). ape Bon (unis) 1 ). Zea Island (Grækenland*). Dardanellerne. Kertch. Mex (Alexandria). Port aïd. uez. Perim. Aden. ape partel. Madeira. eneriffe. Ponta Ferraria Ponta do Arnel Fayal. Las Palmas. ape Verde 1 ). t. Helena. Ascension. t. Michaels. ape Point (ape Good Hope). ape L'Agulhas. ape t. Francis. a) De med * mærkede tationer ere indrettede til ogsaa at modtage Nat-Kendings-ignaler fra Dampskibe, og Lloyd's anmoder derfor Dampskibs-elskaberne om at faa meddelt, hvilke Nat-ignaler deres Dampskibe benytte. b) De med 1 ) mærkede tationer ere tats-ignal-tationer.

9 IX kibe, som vise deres Kendings-ignal under Forbisejlingen af de oven nævnte tationer, ville, uden Udgift, hurtigst mulig blive rapporterede i hipping & Mercantile Gazette and Lloyd's List samt i Lloyd's Weekly hipping Index. Enhver Anmodning fra Rederierne om at faa Ordre signaleret til kibe maa adresseres til he ecretary of Lloyd's, London E.., der giver Oplysning om Betingelserne for ignalering fra tationerne til forbisejlende kibe. Alle Instruktioner, gaaende ud paa at stoppe et kib ved en af Lloyd's ignal- tationer eller paa at give Ordre til en saadan, maa sendes til ekretæren, der besørger dem videre til tationen og de maa ikke sendes direkte til denne. Britiske og irske Fyrtaarne og Fyrskibe ere forsynede med he International ode of ignals og ville, naar noget kib ses at nærme sig Fare, meddele dette ved at hejse ignalet: De stævner mod Fare og, om fornødent, affyre kud eller opsende Raketter indtil ignalet besvares. torm-varsels-ignaler. Det meteorologiske Institut i London sender til de fleste engelske Havne, Fyrtaarne, ignal- og Fiskeri-tationer telegrafisk Underretning om større Forstyrrelser i Atmosfæren paa eller i Nærheden af de britiske Kyster, samt offentliggør daglig den meteorologiske Melding i Londons Blade. aa snart en saadan Underretning er modtaget, tilkendegives dette ved, at der hejses et ignal, der, regnet fra den id Underretningen er modtaget fra London, forbliver oppe højst i 48 imer. ignalerne ere om Dagen 1 Kegle og om Natten i en riangel ophejste Lanterner med ensartet Lys. ydlig Kuling. En Kegle eller Lanterner i riangel med pidsen nedad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra yd (fra Ø. rundt gennem yd til NV.). Er det sandsynligt, at en torm vil begynde mellem Ø og Ø. og trække sig mod. og V., hejses ignalet for torm fra yd. Nordlig Kuling. En Kegle eller Lanterner i riangel med pidsen opad betegner, at haard Kuling er sandsynlig fra Nord (fra NV. rundt gennem Nord til Ø.). Er det sandsynligt, at en torm vil begynde mellem V. og NV. og trække sig mod N. og NØ., hejses ignalet for torm fra Nord. I flere af de indiske (f. Ex. alcutta og Madras) og de australske Havne afgives der ligeledes Varsels-ignaler; dog paa en noget afvigende Maade. Afsnit f. De alfabetiske Dampskibs-Listers Oplysninger og Benyttelse. Afdeling II er inddelt i Afsnit, heraf indeholder a: Listen over Dampskibe af og over 0 ons Brutto (i Alt 5). b: Listen over Dampbaade af under 0 ons Brutto (i Alt 1). c: Listen over Dampskibs-Rederier med af og over 0 ons Brutto, ordnede efter Hjemstederne og Brutto-onnagernes tørrelse, og med Angivelse af ele- gram-adresse, Kontor-Flag og korstens-mærke efter Rederiernes Anmeldelse herom. (B)

10 Forklaring over palternes Indhold og de anvendte Forkortelser i Afsnit a. X palte.. betyder krue-dampskib. H. Hjul-Dampskib. Bugs.-D. Bugserdamper. Bk. betyder Barkskib. m k. remastet konnert. k. konnert. Fg. Færge. palte 4.. betyder ompound -Maskine.. riple expansion "-Maskine. y. betyder ylindre. For Maskinernes Heste-Kraft betegner det øverste al den nominelle Heste-Kraft (Lloyd's nominal horse power); det underste al den indicerede (effektive) Heste-Kraft, der er angivet overensstemmende med den af kibets Rederi i Henhold til ønærings-loven af 5. Marts afgivne Meddelelse om Maskinens ind. H. K. (jfr. den gennem Indenrigsministeriet d. 1. Oktober 1900 udfærdigede, i Ministerial-idende Nr. 5 af / 11 l900 optagne Vejledning til Brug ved Ansættelsen af den indicerede Hestekraft af Maskiner i Dampskibe ). palte 7. J. betyder Jærn. ti. taal. p. D. par Deck", ɔ : fuldslændigt Overdæk. Awng. D. Awning Deck", ɔ : fuldstændigt Overdæk af lettere Konstruktion. Pt. Awng. D. betyder Partial Awning Deck", ɔ : delvis Overdæk. WD. Well decked" kib, ɔ : med udækket Rum mellem Bak og midtskibs Overbygning. BH. Bulkheads", ɔ : Vandtætte kodder. Elek. L. Elektrisk Belysning. palte 9. FP. betyder Fore Peak ank. D. Deep-ank,ɔ : Almindelige Vand-Ballastrum (Høj ank). AP. After Peak ank. DB. Double Bottom ank,ɔ : Dobbelt Bund til Vand-Ballast. palte 8-. ons DW. Det Antal tons deadweight (à 40 Ibs.), som kibene efter Angivelse fra Rederierne (evt. efter Lloyd's Register of British and Foreign hipping ), henholdsvis kunne føre i de permanente Kulrum (bunkers) palte 8 og kunne rumme i deres water ballast tanks palte 9 samt kunne bære under almindelige Forhold (med fyldte bunkers ), altsaa deres arrying apacity i engelske ons Vægtgods palte. palte 11, 1 og 1. Kendings-Maalene: Længde paa øverste (faste) Dæk fra Forkant af Forstævn til Agterkant af Agterstævn; Bredde (største udenbords) mellem Yderfladerne af Yderklædningerne;, midtskibs, fra øverste (faste) Dæks Underside til Inderklædningen paa Bund-Vinkeljærnene (evt. tillige til Bund-ankens Overflade). For kibe med Dæk er endvidere anført n fra Hoved dækkets (Main Deck) Underside til Inderklædningen paa Bund- Vinkeljærnene. palte 14. onnagen (1 on = 0 engl. = 91,59 danske Kubik-Fod) af Rummet under Hoved-Dækket. Den nederst anførte onnage angiver Rummet under Dækket tillagt Vandballast-Rummene i den dóbbelte Bund.

11 XI angiver ummen af: palte 15. Brutto (Gross) onnagen saavel for Damp- som for ejlskibe 1) onnagen under Hoved-Dækket. ) onnagen af Mellemdæks- samt Overdæks-Rummene, for saa vidt saadanne forefindes. ) onnagerne af de paa eller oven over øverste Dæk fast anbragte, tillukkede og dækkede Rum. palte 18. Dampskibenes onnage bestemmes ved i Brutto-onnagen at fra- drage saavel onnagen af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til kibets Navigering, samt til Kabelrum for saa vidt de fyldestgøre de for saadant Fradrag stillede Betingelser som ogsaa det eller de Rum, der optages af eller ere fornødne for den bevægende Kraft. Ifølge den her i Landet fra den 1. April 1895 gen- indførte saakaldte British Rule (a.) (Merchant hipping Aet 1894, ect. 78 (1.) (a.)) gives Fradrag for disse Rum i krue-dampskibe med pt. af Brutto onnagen, naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene (exkl. Kul-Rummene) udgør over 1, men under 0pt. af Brutto-onnagen, og for Hjul-Dampskibe med 7 pt. af Brutto onnagen, naar samme onnage udgør over 0, men under 0pt. af Brutto onnagen. Undtagelsesvis nemlig naar det egentlige Maskin-Rum enten er usædvanligt lille eller usædvanligt stort kommer den i fornævnte engelske Lov under ect. 78 (1.) (b.) foreskrevne alternative Regel til An- vendelse. Denne Regel, der er overensstemmende med den her i Landet indtil den 1. April 1895 gældende, saakaldte Danube Rule, anvendes for krue-dampskibe naar onnagen af Maskin-, Kedel- og Axel-Rummene udgør enten 1 pt. og derunder, eller 0pt. og derover af Brutto onnagen; idet Fradraget for den bevægende Kraft da skal gives med 1 / 4 Gang onnagen af sidstnævnte Rum; samt for Hjul-Dampskibe, naar samme onnage udgør enten 0 pt. og derunder, eller 0 pt. og derover af Brutto onnagen, og Fradraget gives da med 1 onnagen af de maalte Rum. 1 / Gang Det i danske Nationalitets- og Registrerings-ertifikater optagne Maale- brev indeholder Oplysning om onnagen og Beskrivelsen af ethvert særskilt opmaalt Rum, som enten er indbefattet i Brutto onnagen eller er fradraget i samme til Bestemmelsen af - onnagen. onnagerne ere tillige angivne i Kubik-Meter, der udfindes ved at multiplicere onnagen med Faktoren,8, medens omvendt Kubik-Meter omsættes til ons ved Multipli- kation med Faktoren 0,5. Afsnit g. Den alfabetiske ejlskibs-listes Oplysninger og Benyttelse. Afdeling III er delt i Afsnit, heraf indeholder a: Listen over ejlskibe af og over 0 ons Brutto (i Alt ca. 00). b: Listen over ejlskibs-rederier med af og over 50 ons, ordnede efter Hjemstederne i alfabetisk Rækkefølge og onnagernes tørrelse. Endvidere Havne-rne i engelsk Fod-Maal ved Omsættelse af de i Den Danske Havne-Lods an- givne, tilsvarende r i dansk Fod-Maal, samt Antallet og -onnagen for de i hver Havn hjemmehørende Damp- og ejlskibe. Forklaring over palternes Indhold og de anvendte Forkortelser i Afsnit a. palte : Navnene paa kibene i alfabetisk Orden og Førernes Navne. En tjerne * ved kibets Navn betegner, at dets Reder tillige er dets Fører. benyttede: palte : Art eller akling. il Betegnelse heraf ere følgende Forkortelser (B*)

12 XII Bg. betyder Brig. Ktgl. betyder Kutter-Galeas (Yawl). Bk.,, Bark. Lgt.,, Lægter. Db.,, Dæks-Baad. Lkt.,, Lyst-Kutter. Dkg.,, Dæks-Kaag. Pr.,, Pram. Ev.,, Evert. b.,, Fuldrigget kib. Evgl.,, Evert-Galeas. k.,, konnert. Fg.,, Færge. kbg.,, konnert-brig. Gl.,, Galeas. kgt.,, konnert-galeot. Gt.,, Galeot. kkf.,, konnert-kuf. H..,, Hjælpe-krue. l.,, lup. J.,, Jagt. lgl.,, lup-galeas. Jgl.,, Jagt-Galeas. jk.,, jalk. Jsk.,, Jagt-konnert. m Kt.,, omastet Kutter. Kf.,, Kuf. lm Kv.,, Enmastet Fisker-Kvase. Kfgl.,, Kuf-Galeas. m Kv.,, omastet Fisker-Kvase. Kt.,, Kutter. m k.,, remastet konnert. palte 4: Bygnings-ted. Er kibet undergaaet en større Ombygning eller Fortømring, hvorom Anmeldelse ved Fremlæggelse af en kibs-ombygnings-attest er modtagen, findes tedet for saadan Ombygning (betegnet ved Ob. ) ligeledes angivet. palte 5: Bygnings-. For Kortheds kyld er her kun angivet stallets to sidste iffre. I ilfælde af Ombygning er Bygnings-et adskilt fra Ombygnings-et ved en treg. palte : Bygnings-Materiale, m. m., hvortil følgende Forkortelser ere benyttede: B. betyder Bøg. Kl. betyder at kibet er bygget paa Klink. E.,, Eg. Kr.,,,,,,,, Kravel. F.,, Fyr. z.,, forhudet med Zink. G.,, Gran. y,, gult Metal (yellow metal)..,, eak. k,,,, Kobber. Hvor der for ræ-kibenes Vedkommende Intet findes anført angaaende Bygnings- Maaden, er kibet bygget paa Kravel. palte 7: i engelsk Fod-Maal midtskibs i Last-Rummet, fra Undersiden af Dækket til Inder-Klædningen ved iden af Kølsvinet. palte 8: kibenes tørrelse i internationale ons Brutto. palte 9: kibenes tørrelse i internationale ons. Hvor der foran onnagen findes anført et c. (,,circa ), er det paagældende kib endnu ikke maalt og meddelt Nationalitets- og Registrerings-ertifikat i Henhold til Lovene af 1. Marts 187 om kibes Maaling og af 1. April 189 om danske kibes Registrering, men sejler med et af en dansk Konsul i Udlandet udstedt Interims Nationalitets-ertifikat. Et ejlskibs - onnage bestemmes ved i Brutto onnagen at fradrage ons-allet af det eller de Rum, der benyttes til Ophold eller Brug for Officerer og Mandskab eller til kibets Navigering samt til ejlkøje, Kabelrum m. m., for saa vidt de fyldestgøre de for saadanne Fradrag stillede Betingelser. I ilfælde, hvor intet Fradrag kan tilstaas, bliver altsaa et ejlskibs onnage ansat lig med dets Brutto onnage. palte : Den registrerede Ejers eller bestyrende Reders Navn, betegnet ved Forretnings- eller Firma-Navnet, for saa vidt saadant føres, samt kibets Registrerings-Havn. Ejes kibet af et Aktie-elskab, er dette betegnet ved: (Akt..). Naar der foran kibets Registrerings-Havn i en Parentes findes angivet et andet ted-navn, betegner dette Ejerens Hjemsted. egnet i nogen af de foran nævnte palter angiver, at den paagældende Oplysning savnes. egnet betyder: ligeledes.

13 XIII Afdeling I. Kendings-ignaler for kibe førende Dansk Flag. Afsnit a. Krigs-Flaaden. ignal- Bogstaver kibets Navn Art Dimensioner i engelske Fod 1 ) Længde Bredde Dybgaaende Agter ) onnage Brutto (British Rule) Deplacement i engelske ons (deadweight) Maskinens indicerede Hestekraft Antal Kanoner GRBF Helgoland... Panserskib H kjold... Panserbatteri J Lindormen... Panserbatteri K Odin... Panserskib L Heimdal... Krydser af die Klasse Hekla... Krydser af die Klasse Geiser... Krydser af die Klasse W Diana... konnert (koleskib) GRB Absalon... konnert (koleskib) D Esbern nare... orpedo-kib (koleskib) F. F. Grove... Fyrinspektionsskib H Kattegat... Fyrtransportskib J Nordsöen... Fyrtransportskib Q Willemoes... Opmaalings-Fartøj Krieger... Opmaalings-Fartøj V Marstrand... Opmaalings-Fartøj GRDH Gorm... Panserbatteri K Agnete... Kutter (koleskib) L Falster... Kanonbaad N Öresund... Kanonbaad P tore Belt... Kanonbaad Q Drogden... Kanonbaad Ingolf... konnert (koleskib) Lille Belt... Kanonbaad V Lövenörn... Vagerinspektionsskib W ordenskjold... Panserskib GRFB Fyen... Krydser-Fregat Örnen... Brig (koleskib) D vanen... Kutter (koleskib) H Dannebrog... Dampskib (til Hs. Majestæt Kongens Burg) J Grönsund... Kanonbaad K Guldborgsund... Kanonbaad L leipner... orpedo-ransportbaad M Iver Hvitfeldt... Panserskib N Valkyrien... Krydser-Korvet P Hjælperen... Damp-Minebaad Q Beskytteren... Damp-Minebaad Herluf rolle... Panserskib GBF værdfisken... orpedobaad af lste Klasse GB Delflnen... orpedobaad af lste Klasse D Hvalrossen... orpedobaad af lste Klasse F tören... orpedobaad af lste Klasse H ölöven... orpedobaad af lste Klasse Narhvalen... orpedobaad af lste Klasse F Havhesten... orpedobaad af lste Klasse H pringeren... orpedobaad af lste Klasse J Nordkaperen... orpedobaad af lste Klasse K Makrelen... orpedobaad af lste Klasse L Hajen... orpedobaad af lste Klasse M Havörnen... orpedobaad af lste Klasse N öbjörnen... orpedobaad af lste Klasse ) 1 engelsk Fod = dansk Fod = 0.05 Meter. ) Fuldt udrustet.

14 XIV Afsnit b. Danmarks Handels-Flaade. ignal-bogstaverne NBD til NWV. ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NBD Medina () NBLH Anna NBL Marie F ylfiden J onstance Hamlet () G Enigheden P Haabet NBVG oureer H omet Bien H Baron tjernblad () K Laura V Albertine J Rigmor L Elise W Dine Marie K Andrea R Rosenborg () NBM Dagmar (H) P Albatros W Inger H Fremad Q Brödrene NBD Marie ophie J Helsingör () R vanen H Wesley K Pregel () NBWP höger Q Romanus L Anna Kirstine Q R. P. Pedersen R Julie R Marie hristine W Kamma Immanuel NBD Rasmine Marie NBFD Neptunus W Frederikke J Haabet M Amor NBP Jörgen K Rovang Q Gjedser (H) D Anna Q Enoch R Aurelia F Nancy R Haabet Fredensborg () G Hans Nordpolen V Immanuel K hyra NDB Marie () NBGF Nökken M Marie G Robert J Marie Q Activ () H Immanuel M athrine W Kronborg () L Kronborg P Karoline NBQF Axel P Expres R Maria J Yrsa () NFG Emanuel harles K Haabet H Dannebrog W Agnete hr. Broberg () J Brödrene NBH Ourö () V Alice () L Nordland K Kruse W Hansigne M Maren hristine P Laura 7 NBR Anna Willy P Maja () Q Hildur F Pauline NGD Ruth V Aron G huus () K Vulcanus () NBJ Russia () J Luvise L Mary () D purgeon K J.. Jacobsen () M Hekla F Karen L Ane Marie P Pella K Mette Kirstine M asma R Heimdal L Maria P Nielsine aroline P Douro () Q Havörnen () V Robert chou Q Kureren () Garibaldi NH Martin Alfrede W Ellen W heodor Ane hatrine NBF Nidaros () NJD hristine V harlotte ophie H England () F Kjöbenhavn (H) NBK Gorm () M Falken () L Mjölner () J Julie Q Hvidkilde Q Rusland () L Randers () W Paquet Margrethe yr () Q Marie NB Nordcap hora () R Riborg J Elise NKF Öresund () NBLG Brage () K Erik G Alf () ved kibets Navn betegner, at kibet er et krue-dampskib; (H) at det er et Hjul-Dampskib.

15 ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XV kibets Navn ignal- Bogstaver NKH til NFHB kibets Navn NKH Mathilde NW Elise NDQF De tre ödskende J Mercurius NDB Niels G lara L Nordvest () F Margarethe J Kronprinsesse Louise (H) Q Alexander J Marie Mölgaard K Ane Marie NLD Karen Marie K Lilly M Fredensborg F Anna & Mathias Q Marie P Anne Margrethe G ercera Freia () Gæa K Ella () Anna aroline Prinsesse Marie P Forældres Minde NDF Libra NDR Anna Andrea H Hojger () L Anna Margrethe NMB hor () P Neptun M Laura 90 F Lykkens Pröve Q podsbjerg () NDB Prins Valdemar G hy () NDFB De fire Brödre F Hermia () P Elise G Willy M Astræa Q kandinavien () L hristine Edvard Freden M Anne ophie NDF Nestved NPD Frem () Q Brödrene G Venus H kibladner aroline J Fanny J Rosa V Fanny K Margrethe ecilie L Valkyrien W Berthe Marie L Dania V Hosanna NDGR Ida Q Emilie Franziska NQD J. B. Berggren W habor R aga F Kirstine NDHB ölling W Prins Valdemar H hristian F Frederikke NDV Fredshaabet R Immanuel K Juliane F Elisabeth V Gotfred Q Emma G Elisabetha NRH Jenny V Blenda () K Hulda J A. Asgeirsson () NDJ Adonis L Fortuna L J. L. Ginge P örine P Danmark Q Wilhelmine Q Kolding () R Marie Oluf Bager () M. Davidsen () NDWB Diana W Ellinor Maren F Emanuel NB Ægir W Else H Kirstine D Harriet NDKB hea J Marie Regine G Fiona () F Alpha NFBK Hercules J Nauta () G Hans L Nordstjernen K Nicoline J Hjemmet Q Botnia () M Ivarine athrine L arl Argo Q kirner P Mary W Ludvig amilla Hebe NFB Emma V Baltic NDLF Herman Olsen D Venus ND Ringkjöbing H Anna Agnete H Ingeborg H Ane Kirstine J Örnen () J Hermine K Vega K Enigheden () M Argus L Karmel R ecilie usaa () NVD Dana NDM Johanne Marie W hristiane H W. Klitgaard H Viking () NFDB Marie J Venners Minde K Laura Julie Q Grane () L homas K Delphin Osmund P Marie Q Anna W P. chou Q Marie NFGD aron NWD Laura P. M. Asp L Fri F Kattegat V Elisabeth M Familiens Haab H Maagen NDPB E.. Benzon Q oncordia M lara H Hans hristensens Mfnde Flid Q Mærdor L eres W Olga R hristiania M Ask () NFHB Maria

16 NFHG til NGPR ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XVI kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NFH erapis NFR Erna NGDL Mercur D Haabet hyra (H) M Mette L Valdemar V Noah P Ino M Vera () NFB Mariane Q Hertha R Kristine G Elna V Maren Vega H Boreas W Fox II () V Erik Kirstine K Uffo NGFB Danmark NFJB De 8 ödskende M Emilie Otto hristine Q Dagmar D Jörgen H igurd R Expres () H Birgithe ophie K östjernen obias L Brödrene P Wilheimine V Gabriele P Petra R Nordlyset NFD Laura Diana alvador H De tvende Brödre NGH Ansgar Marie J Anna Maria L Johannes V hyborön () K Ella M imbria () NFK Maracaibo L reue P jalfe G Fred og Ro P Anglo-Dane () Q hristine Amalie H Hans Emil R Bethesda aroline L Haabet Minna ( V De sex ödskende M Niels NFVB Ingeborg NGJB Valkyrien P rafik () D De fem Brödre Primus Emilie G Frode () D F.. Andersen () NFLD Meta Anna J Juno H Marie G Martha K Albert M Örnen J Lauritz L horvaldsen Q Immanuel Q Langeland P Kodan yr () R Mine Edda (H) V ondor Morsö Prinsesse Marie W eres V Energi W Emilie NGKB Anna Marie W Hebe NFWB Kirstine J M. hristiansen NFMB Holland () D Magnet L Olga arl Hecksher () G Emanuel P Peter Berg () G Freia J Martin Alexander hukoff () J Rolf L Katrine V Harmonie L valen P Marie NGLF Fremad () P Doris Brodersen Q.. Hornung H Elna R Pröven. P. A. Koch () J Munkebjerg (8) Fanny () NGB Anna K G. R. Berg Rita () D Banne Q torken () W ylphe F Mindet R Abba NFP Niels J Herman Mercantil K Alexandra (H) K Neptun V Vordingborg () L lara P Jensine NGMB Ulfsund (H) R Fides Anne athrine Marie Agent Petersen Johanne D eylon V Marie V hora Johanne F Fylla NFQB Hjælperen () NGD Dorthea H Juliane G aga F Wilhelmine L Gabriel L erpen H L.P. Holmblad () R Ellen Margrethe M Willy J Nerma () Lykkens Pröve R Hansine Kirstine K Augusta V Anna V Helge M Anne Kirstine W Oline Dahl NFRB Kvik P Anna NGP Martha G Elias Q Ane Dorthea F Johanne J hristine R Danmark () Q Ida Q Niels Juel N G amsö () R Esther

17 ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XVII kibets Navn ignal- Bogstaver NGP til NHW kibets Navn NGP Möen NHD ophie NHLD V Emilie J Bornholm G Ane W Lars Jörgensen M Ophelia () J lara () NGQB Hans Q Henriette K chrödersee H imbria Paris () M K kjelskör () Valparaiso P Merida M Asnæs () V horvaldsen () V Ömen () P Dan () NHDF De trende Brödre NHM Vestkysten () R re önner G Margrethe D De seks Brödre Orrest K Harald F Emilie W Johan iem () M Brödrene G Gribben NGRB Anna P hor L Lucinde Ansgar Q Bertha P olon D Kathinka Gerda Q Else F Hjemmet Ellen R Veset H V Marie W Lovise L Lenita NHF Albina NHPB Graadyb M Alma Marie D Magda D Q ylphiden G Ingeborg F Hugo V Margrethe J hyra () J Ingeborg NG Dagmar K Kama K Anna K kirner P Rut () L Ebenezer M Blomsten Q Laura M Enigheden P Pawel Andrejeff () irene Q Fortuna W Kirstine Horsens () R Rasmine NGD Nordlyset V Karen Alf F Marie W. A. Wichmann V Emma K Maryane NHGB Johanne NHQB lytia L Johanne Peder Kamma () P M.. Holm () D Josefine D Jægersborg () Q Fremad F Julie F Klampenborg () R Kronprindsesse Louise J Ellen Ring G Marie V Fædrenes Minde K Jane K oncordia W ingalese L Karoline Marie P Alfen NGVD Gladstone M R Berthine F Havila P Immanuel Kastor J Henner Friser Marie Attempt K Aalborg V Alexandra () V H.. hristensen P Jylland () W Xenia () W Hermod Q Hilda NHJD Anne NHRB igurd () NGW Annes Minde F Familiens Haab J hristiane ophie F Killeena G Laurine Mathilde K Norden () H Karen Kirstine L hristian L Anne J Amarant M opley M K Greve Frijs P J. P. Holm Q Nelly () Q hekla Q Emanuel Florentine R hristine herese V Marie Agnete () V Mjölner () W Oscar NHB Esmeralda W Henriette NHB Argus D Freden NHKB Alf Ragnar () F Johanne D Marie D Frisia () G Adolph Harboe F Kjöbenhavn (H) G Fremad J Familiens Minde G Kjöge J N. J. Fjord () L Roma L Lillebelt (H) K Nr. X P vava M Georg chwalbe Q Reform V Uranienborg () Dania () R Louisiana () NHB Otto NHLB Anna W hor ()

18 NHB til NJRV XVIII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NHB Agda () NJDH Ragnhild NJLP Louise () Ebba K Anna Breum Q Venus D Marie ophie L Nautik () R Martha F ixtus Q Harald Marie K Dannebrog R Nicotines Minde Hólar () L Activ () uborg () V kálholt () M Bertha imbria () W M. Hay P Bertha V Margrethe Marie NJMB iam () Q Ficaria () W Herkules Luna R Jomsborg () NJFB Venus D Kirstine V Falken () D kibladner II G Anni iede NHVB Johanne G Hvalen () K Fortuna he Duke H Hjeilen (H) L Flid D Amelia. K Kentucky () P J. P. Kongsbak F Helene () M Russ () Q arl J Agnes P Niels R Högen () L Rolf () Q Familiens Haab Zephyr M karodde () R Faders Minde Harriet P aroline æsar V Juliane Lodsen () Anna W Johanne W Paquetten W Neptun NJPB Lyna NHWB Nordkap () NJGB tege () D Ebba Nordboen () Anne G Lucina D Meta D Pampa H Frits Juel (H) F Magda K Mathilde K Harmina G iloam L Henry L Adolph Andersen () J Alvilde M Imanuel M Albert K aroline Marie P Klitten Q Nordlyset L Anne Dorthea Q Rudkjöbing () Maren Kirstine M Families R Jensine V Agapetus Jacob Andersen Avance W Haabet Eleonora Frederlk () NJQB Mira V vanen V Aurora Alpha NJB Hirtsholmen NJHF Familien D Anna Kristina D Fremad G Remiga G Nora () G ura K Arkansas () H Anna K H.. Örsted () M Else K Louise M riton Q Ella L Nordhavet () P enator imbria () M Ellen Q aroline V Kristian P Dorthea R Nazareth W Veile () R Mary Marselisborg () NJKD Johanne Kongsbak kjold () V Haabet G Kjerteminde Villemoes W Grethe L östrene V Familien NJD Laura M John Harry () NJRB Nymindegab () F Nordland () P Louise Louise H Forening Q Enigheden D Anna () K Enigheden Familien F Mars () L Willi V Diana G Zoar M aroline W William H Kirstine P Ellen NJLB jælland () K Hilma Marie Anne athrine L olide V Marie D andormen () P De syv ödskende W Bien () G Johanne Marie Q Britannia () NJDB Guldborg () H Enigheden uristen () tevns K harlotta Poul & Anna G Leda M Peter V Peru

19 ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XIX kibets Navn ignal- Bogstaver N J R W til N K P kibets Navn NJRW E. M. Dalgas () NKBW Edske mit NKH Adolflne NJB Danmark () NKB Patria D Falken () Energi () D Marie F Duen D Flora F Haabet G Niord G Just Nielsen G Birgitte L Elona H Niels Juel J D. F. D.. M eres () K Julius Holmblad () L De to Brödre P Enigheden M Laura M Kirstine Marie Q Lovise Q Andreas P Vestjylland R andormen () Nordfarer () Q Marie Mathilde W ranekjær () R Johanne V Laurine NJB Martin Birgitte W Freya Vulcan () Florida () NKJB öborg () F Rudolph V Poul Breinholt Nancy () G Bangsbostrand W onstance D D. F. D.. H harlotte Olsen NKDB L. H. arl () F hristine K Hafnia Hejmdal G vend () L Emaus F Brattingsborg () H Immanuel M De syv ödskende H Marselisborg () L Margrete Q arl. & Nanna J Else () M exas () R Maria Magdalene L Marie P itus Rolf () M N. G. Petersen () Q Heimdal () V Elna () P aledonia () V Kirstine Jensen W John Hintze Q D. F. D.. W Vesta () NJVB vea Bien NKLB Osiris Gottrup I Ansgar D. F. D.. F Jylland () V Hermann () D George Barry Mudd G Wineland () W Azira F Jens Krogh H t. t. Blicher () NKFB D. F. D.. 4 G Maja () K arl D. F. D.. 7 H Frederiksborg () L Lars Kruse () D Arno () M Agnes M Johanne G Enigheden P Beira () P Freden H Urania Q Euxinia () Q Mathilde J Johanne Marie Gudrun R Heimdal L Vilhelm Viking NJWB Godthaab () M Fransiska V Ingeborg Kronprins Frederik (H) P Anholt () W Algarve () D Anna Elisabeth R Karen NKMB Dagmar () F Apollo Freia () Emanuel G ikar V Vestervig D hauma H hérèse () W D. F. D.. 5 F Alabama () K Ingeborg NKGB Hejmdal H Haabet M Ingeborg Adjutor J Danneskjold P Nansen D Laurine Mathilde L Bornholm () Q Fylla () F Xantho Q if () Polarstjernen () H Henrik Bödker R Niobe () V Wlademir avin (s) J Mercur () Alfa NKB Frem L tören () Esperance D Karen M Anna ecilie V Nordstjernen () F Kirstine P Olga NKP Najaden () H Reina Q National D Fremad J Margrethe Helene R Nielsine F D. F. D.. 11 L Freja () arla () G Rebekka horsöe M imbria Ane H Enigheden Flandrla () V Volunteer M vip D. F. D.. 1 W Gefion Q Ingrid () V Augusta NKHB Maagen () hampion (*)

20 NKPV til NLHW XX ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NKPV anadia () NKVD Njord NLDF Minde W kandia F Karen (). G Dagmar NKQ Alfa G Henry Brooke H Ulfsborg () D Johanne Olsen H Hermod J Enigheden F D. F. D.. 1 J Wilhelmine K tore Bælt (H) J Ellen Margrethe L Halmö M Martine L Elise () M Haabet P Hekla M Ariel P Kattegat () Q Enok P Margrethe Kristine Q Johanne R Marie R Marie Magdalene R Eos () Freja N. Laursen igrid Ingeborg Hammershus () Ivigtnt () V laudia V Ane Maries Minde W Adele W Odin W aroline NKWB athrine () NLFB Als NKRB ofie Frida Læsö () h. Brönnum D Mester D Harris D Niels Ebbesen () F aroline G Guldborgland () F Diana G Bethania H hor G Möen () H Granaria () J Nina H Patria () J Jomsey K Ring Anderson L Gæa (s) L Ane athrine M Knud II () M Berthel M Ane Marie P Erik II () P Gustav () P ilkeborg () Q Iris Q Nordkap Q Pharos R Mol () London () R Karen Margrete arpsborg () tjerneborg () Laura Marie Gudrun V Föniks Niels Ebbesön V Kai () W Vigilant V Pallesen W Habil NKB Yrsa NLB Debora NLGB vend II () Adolph () D Familien Nexos () D Oline Jensine F Emanuel D Laurentine Emilie F Fred G hristian F Elvine Bronnum H allingsund () H Betty H Niels J Elise J Phönix J Flora L Andreas K Helga K Kay () M Ærö () M igga M eth P Martin Larsen P Johanne P Valkyrien Q Hercules Q Nordlyset Q Erhardt R Forældres Minde R hor R Delos Nordby () Pauline () Nordsöen () V Jörgine hor () Fremad W tandard V Hroar V hrestense NKB Agnes W Argo W Agnes Falster () NLB Waldemar NLHB Victoria D Martin Nisson F Dronningmölle () Vesta F Magrethe G Johanne () D Erik Hansen G pera H Anna hristine G Norden H Erna J Debora J Haabet J Mogens midt K Lizie K Henry L Vega M Havörnen M Lovise M Margrethe P Kjerstine P Dannebrog P Esbjerg () Q hyra Q Emma R Dania Freden II R Mercur ernen Erik () Emilie V Anna Fabricius V haris Diana W Hans Peter W Osvald V Isabella NKV Boline Marie NLD Dollar W Augusta

21 ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver XXI kibets Navn ignal- Bogstaver NLJB til NMQ kibets Navn NLJB J. A. Kroraan NLQ Nicoline NLV Fremad Peder D Asa () W amson D Brage F tirling NLVB aroline Kock F Martha G Flynderborg () Veritas G Ajax () H Dagny () D Eos H Adele J arl Mörk F Activ M Edmund K Anna Marie G Yrsa P Marie M Althæa H Hilda Q Frieda P Daglyset J vanen R Marthing R Esbjerg K Johan chylander Mathilde Dana M William Hnnter armatia () Atlantic P Valborg V arl Emil V lesvig Q arl W J.. la our () W Palmen R Vilhelma NLKB Jens Nielsen NLRB armen Prins Valdemar () Echo Husavik Naja II D Maren D Marri W Karl F Hjelm (s) F Dannebrog NLWB tella Polaris G Rolf G extus Ydun H Vega H Dunmore D Hans's Minde J Progres () J ito F H.. Andersen () M Phantom K Elise Bay G Danmark P Kathrine M Gloria H Anna Elisabeth Q Hydra P Broholm () J Asger Byg () R Anna Q Emanuel K Nanna Karen Marie M Marie Kallnndborg () Aage P Dagmar () V Hans Andreas V Emanuel Q Norden W Ingeborg () W Amelia R Rise NLMB ophie NLB Georg Rekna Helfort vend Vega D Vera D Bota V Mette Hedevig F Benedikt () F Lorenz NMB Prinsesse Marie () G Neptun () G H. H. Petersen D J. P. horsöe H Od H arl F Frem J Vera J astor G Laura K Julie Hedegaard K kandia H vend P Aagot M Fox () J Nordstjernen Q Anna P Urædd K Mohawk R Karens Minde Q Anne L Irene arl R Zampa P G. Koch () V Norma undet () Q oto () W F. N. Halmöe V Viola R Hans avsen () NLPB Gratia () W Rossing Hans Juul trib (H) NLB Diana Dagmar D Bintang () Abelone Margrethe V Helsingborg () G Albertha D Buth W Alva () J Hertha F Yrsa NMB Peter Willemoes () K mart G Moder D Union M Agnes H Nordvest F Johanne Q Hejmdal J Nordwest G Maius Bay R Gæa K Ingolf H Prammen Kronprins Frederik () M Oscar II () J H.. Grube Væring () P Falken K vanen V Minerva Q Valkyrien L Fyen W Erindring () R Merkur P Kronprinsesse Louise () NLQB hrym () Anamba () Q Bretland ()

22 NMR til NMB XXII ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NMR Belona NMHL NMPG Kristian P Freir H Johannes Q Den unge Lods J V R Brödrene K W L NMDB t. lemens Q V R F W G NMJB Geflon (H) igrid H V J D Marie W K F De tvende Brödre NMQB L G Ane Marie P H D Ellen Q K Elise Marie F R De to Venner L aroline G P H Ornen Q J V R Lökken K W L NMFB P V R D W G NMKB H V J D W riton K F Newsky NMRB Karl L G P H D Q J F alus R L G P Fortuna H Q J V hristian R Assistenten K W Marie L NMGB P hristine Marie V Q D W F NMLB H Jens V J D W K F Hansine NMB Elise Dyreborg L Fyen () G P Roska H D Q J F R K G kagen P H Martha Q J V R K W horseng () L NMHB P V Q D W R Zampa (H) F NMPB G Hans Ditlev V J D W De to Brödre K Helgenæs () F NMB

23 XXIII NM til NQFL ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NM NPBV NPGR D W Harriet F NPB G D V Lillestine H F W J G NPHD Embla K H F Elise & Julie L J Q Wemyss astle P K NPJM Odin Q L Q Urania R M Gotfred Q Riberhuus () V asper V Dragör () R W Kirkholm W Aurora () Olga () NPKB Esbern nare () NMVB igrid Marie D Waldemar Jörgen Ring V NPLF Ærö () D W Anne R Hanne F NPDB Knud G NPM Najaden H Anna F Q t. Knud () J Dronning Louise G Birgitte K H V Anna Marie L Margaretha J NPQ Bien () P K Jacobine hristine D ecilie Q Adolphine L J Dana () R M M Aalborg (H) Q Mindet Volmer () R NPRB Peter W F axo () NMWB Valdemar () J Marie Georg () V Q Katrine D W NPF August F NPFB Union () G aroline G V Mary H D NPD Jylland J G hristiania (H) R ordenskjold K H Maria Kristine L J Margrethe Magdalene W Frederik & Ane P K NPVB Zeus Q L K Nakskov () R M L Haabet Q NPWD Frederikshavn () R G Alma V NQBL ura NPB Argo R Freya D V Union NQB Öresund F Johanna Fredericka W H Karen G NPGB J igne Marie H P kjold J D NQDF Maren Kirstine K F G Hans Illum L aroline Elisabeth H M Galathea M J hristian IX () P Valdemar Q K Havlitten NQF Activ R L D Ellida Paket M H Anne Q L Psyche

24 NQF til ND XXIV ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NQF Elisabeth NRJW Hertha () NJR Kirstine W hor () NRK Activ () W Meta NQGF Faaborg () D Kammerherre chütte NK Alf J Aurora Karen M Vega K Neptunus Pröven V Dagmar onfidence NRLP Ane Kirstine NLB Peter NQHW Union V hristian IX G Vega NQJB Baldur () NRMH O. B. uhr () J tore Nordiske () K ecilie NRP Althaea V Rhea P Löven F Hansine NM Louise NQKH Hengest () V Anne Kirstine J Frits Emil Alma W Ellen K Margrethe Ellen NRQG Fanö () P Frigga V Maria Marie Q Freir NQLB Venners Minde Dannebrog R Argus K Anne Kirstine V Anna Dorothea Emanuel M Haabet NRF H. P. Prior (H) V Aerial P Egen G Karensine W Peter ophus Danneskjold amsö (H) J. M. Nielsen NPB Frederikshavn V Elise Höy V Freyr Masnedsund () NQMP Guldborgsund () NR Phönix D Jyden () NQPM hetis M Langeland () G Johanne NQRB N. M. Harboe V Hjalmar H Uller () L onstance NRVB Oline M if M Vesta H Marie Duen NQH Lyö M Gotfred & Johannes V Elise K ort Q Jörgen Larsen NQ Inger Margrethe Maren Interessenten D Brödrene NQ Paula NRWJ Ydun F Kjerteminde () Hvalfisken Dronning Louise G kirner V Hjalmar NBH Marie NR Hertha W Martha () K kirner (H) D Hjalmar () NQVG aroline Maria M Genius F Laurine H Venus R De tre östre H Expres () J Havlitten NB De to östre NF Kursk () NQWK Guldborg D Ella J Örkildshus () P Alpha J Karen K Niels Brock () NRD Anna Q Hilda L Ingeborg G Roeskilde W Nordpol () M tubbekjöbing () K Nicoline NDF Alfred Q Horns Herred () P Fortuna G Ansgar () NVB Agnete Ekliptika () NFB Ellen Kirstine H Limfjorden () V Gjertrud Amor L Kiew () NRDH Niels Juel D Kiana P hristianssund () P Valborg K Marie Mathilde NRFJ Fredericia (H) M Azela W hor NRGJ Pollux W Poseidon NW Astræa K astor NGB Asgeir litli () H Laura () Juliette Anna Elisabeth P Emanuel NRHB Ane Marie F Rasmus tine Marie G hristian L amson NB aroline K Frigga P torebelt () D Haabet L Lykkens Pröve Q Moskov () G Emanuel Q Anna NH onstantin () L Læsö () NRJ Agnete NJG Nishnij Novgorod () Q Georgine P A. N. Hansen () H Erik NB Fransiska Marie Elise M Knuthenborg () D Marie

25 XXV NG til NVWG ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NG Màlfridur NP Ingeborg (H) NVJF kjalm Hvide () K Ydun R Dagny G Dan () Q Kirstine V Fremad Bryderen () NDB Haabet NVD Hermod W Makrellen L Anna hristine F Norden NVK Nordjylland () P Lolland () G Perwie () H Fuglen Q Activ H Havfruen Q Rödkilde Haabet J Urda R Marie W Kirstine M Jylland vende Brödre NF amtoos P tærkodder () W Orrik () Q altholm () Anes Minde NVLB Em. Z. vitzer () R Valdemar W igne F Octa () NGB akuntala NWF Morsö () G vanen () D Georg tage () G Anna Dorthea K kanderborg () F Frederiksværk () J Isafjord Martin H Union K Maren W Mine NHB Zephyr M Korsör (H) NVMD Gjertrud Dorthea Amete P Nyborg (H) F Hanne Q Island () R Flora G hristine NJD Fylla NVB Niels Juel H Dagmar F Kalifen G Johanne Q Fladstrand L Enigheden H Andreas R Emma M Marie K Laura NVPB London Laura () P Rota Lucinde NKD Marie Q Klara Marie H Augusta H Frode Kjerstine J Embla J Dannebrog NVB ecilie L Edwards L eierskransen D Hans Q Anna NLB August G Nordenskjold R Inca Kathinka H Ora & Labora NVQD Mercur () K Bornholm () K Elise Marie F Pröven () M Fyen () L Marie G Hans Q M Eden M ophie warland () NVDB Danmark W hristen Jensen V Frejr () Metha NVRB Amalia W Hjalmar Q Hekla () Plucky () NMD Eleonora Ib F Poul H Hveen () NVFB Mjölner () G aga J Haabet J Enighed H Karoline K Montana K J. N. Madvig () L Ebenezer Activ L Amalienborg () M Peder W Peter Q Helsingborg () P Enigheden NPB Fremad W kirner Q hristine Marie NVGB Arctic () Karoline Marie L Dorthea K Frigga W Lodsens Minde NQB Margrethe L Doris NVB Marie F Perm () P Ignatz Breum D oncordia P kjold () NVHB Eva H M. G. Melchior () R Valdemar eir Eliza J Notos NR Koldinghuus (H) F Regina P Anna D Ægir (H) L Ærö Q Juno F Hals () P Anker NV Valdemar () K Dorane Q Rönne () D Livonia () V Kasan () Zephyr G Johanne Emilie NF Dannebrog NVJB Omsk () H Helga () H Hjalmar (H) Axelhuus () NVW Vesterby M Vendsyssel () D kjold G hor () (D)

26 NVWJ til NWV XXVI ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn ignal- Bogstaver kibets Navn NVWJ Irene NWJ Faders Minde NWRF Alfa () K Anna NWK Antwerpen () G Franziska Helene Q Magnus () D Ella Alexia H önderjylland Beate F Harald Klitgaard () J Gerda NWB Familiens Haab P Esbjerg L kodsborg () F Ilwo V önderjylland () M J Geflon () NWLF Olga P Primula () Q Ane G Helga Q Hans NWB olon H Dania () H. J. Jensen J Anna J Nordby Anne Anne M Nordjylland V Nordby () NWDB kjoldnæs () P Aurora NWD Mary Jose G Ægir R Nora F J Hansine Nordsöen G Helge () K hea Nordlyset H Activ M Minerva NWM Elida J arbonia () P astor () F Johanne K Familien Q Pollux () J M Hans R irius () P Fylla P Hafnia () NWFB Anna Q Fyen R Brödrene hora R Ydun Augusta D Karen Hebe (H) V kjold J Olga Kvik NWB K Nordstjernen V Fulvia Pietronella de Boer L Immanuel NWPB æby D Emma M Marie jalfe F Eliezer V Dagmar & Elisabeth F G NWGB Familien J Leopold II () H Anine () Harmoni M Rosenfeldt J Minerva () D Moody Q Dronningen (H) K Mary F D. F. D.. 9 R L Argo J Esperance Mathilde M Neptun () K Kronborg V iber () R Anna L D. F. D.. 8 NWQB Euros Nicolai II () M Lilly leipner () V Polyxene () P Undine D Anna NWVB Norge () R Rigmor F Freia Debora V Dannebrog G Gallia () D Nordhvalen () NWHB Jylland H Fjælstauvnin F eine () hora J Kronborg () G Ingeborg D Gudmund K Jolantha () H tærkodder () G Anine L Najaden J hristian IX K Emilie M Normannia () K Harboöre L Frem P Georgios I () L Alma M Nevada R Dannebrog P Fædres Minde P Jörgen Olsen Olaf () R Meta R jælland (H) hristence Garonne () Young Hero V Immanuel () Loire () NWJD Mariane NWRD Inverurie

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE,

DANSKE KRIGS- OG HAXDELS-SKIBE, OFFIIEL FOREGNELE DANKE KRIG- OG HAXDEL-KIBE, KENDIXG - IGrXALER, ALFABEER REGIER OVER HANDEL-KIBENE. YENDE U DGAVE../ Å i: i s KJOBENHAVN. DE KONGELIOE ØKOR-ARKIV FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE

ANSKE KRIGS- OG HANDELS-SKIBE ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE KENDING-IGNALER. ALFABEIK REGIER OYB HANDEL-KIBENE. REENbZ UDGAVE. I/.!./ ti KJOBKNHAV DE KONGELIGK ØKAAR ARHIV Flag-abel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets Kjendings-

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

KRIGS -OW HANDELSSKIBE

KRIGS -OW HANDELSSKIBE KRIG -OW HANDELKIBE ERE ILDELE KENDINGIGNALEB ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE MEXDE LlHiAVK r.. > JA NU AR 1909 FORHANDLE FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAV X FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses.

FLAGTABEL INTERNATIONALE SIGNAL-SYSTEM SYSTEMFI/A& OG SVARSTANDER. Anvendt som Systemflag. under Nationsflaget. Mastetoppen eller hvor den bedst ses. DANMARK KIBLIE 1913 FLAGABEL IL DE INERNAIONALE IGNAL-YEM YEMFI/A& OG VARANDER Anvendt som ystemflag hejses denne tander under Nationsflaget. Anvendt som varstander hejses den paa Mastetoppen eller hvor

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE,

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE, OFFIIEL FORTEGNELE OVER DANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE, DER ERE TILDELTE KJENDING-IGNALER. amt ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE TIENDE UDGAVE. APRIL 1891. KJØBENHAVN. DET KONGELIGE ØKAART-ARHIV. Flag-Tabel

Læs mere

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE

ÉANSKE KRIGS- OG HAXPELS-sKIBE ÉANKE KRIG- OG HAXPEL-sKIBE UER EOE ILDELE KEXIHXG-NrXALER. aii ALFABEIK HEIEli OVEI! lamiel-kibene. FJUKEMiE UDGÅ»E. MAR DE K KJØBEKHAVK. EU«R fikaar AWH1V Flag-abel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS - OG HANDELS-SKIBE. KRIG - OG HANDEL-KIBE. KE TILDELTE KENDING-IGNALER. ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. TOLVTE UDGAVE..11 LI 1895, KJOKEXHAYN. it T K03 - (KAART-AEHTV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem''.

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn

Folketælling 1930 Slangerup Landsogn 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna Elvine Kristine 1902 38 Andersen,

Læs mere

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE

DANSK KRIGS- OG HANDELSSKIBE i! OFFICIEL FORTEGNELE DANK KRIG- OG HANDELKIBE l>ei ERE TILUELTE KENDrGIGNALER ALFABETIK REGITER OVER HANDELKIBENE ATTENUE L[K; FEBBUAE 10 FOR'IANDLE FRA DET KONGELIGE ØKORT-,vRKIV KJØBENHAVN FLAGTABEL

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Navnestatistik for Grønland 2004

Navnestatistik for Grønland 2004 Befolkning 2004:2 Navnestatistik for Grønland 2004 Navne i Grønland Hans og Ane er de populæreste fornavne Oplysninger pr. 1. januar 2004 De mest populære fornavne i Grønland pr. 1. januar 2004 er henholdsvis

Læs mere

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline

Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred Andersen, Anna Lise Andersen, Ellen Margrethe Andersen, Elly Caroline Folketælling 1930, Slangerup by. 7 Andersen, Alfred 1908 50 Andersen, Anna Lise 1925 20 Andersen, Ellen Margrethe 1912 50 Andersen, Elly Caroline Kirstine 1923 14 Andersen, Emilie 1892 50 Andersen, Gunna

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE

KEIGS- OG HANDELS-SKIBE DANKE KEIG- OG HANDEL-KIBE HELTE KJEXDIXG-KxNALEK. ALFABETIK REGITER OVEli HANDEL-KIBENE. ELLEVTE UDGAVE. i'e ni; v.\i; KJ O 11! : Ml AV \. DE'I AKHIV. Flag-Tabel til det Internationale ignal-ystem". ignal-ystemets

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE.

DANSKE RIGS- OG HANDELS-SKIBE. OFFICm FOBTrøELE OVEK DANKE RIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERK TlLDI-'LTf KJENDING-IGNALEE, AMT ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. MART KJOBENHAVN. LUNO KGL. HOF-BOGTRYKKEKL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE.

KRIGS- OG HANDELS-SKIBE. ANKE KRIG- OG HANDEL-KIBE. DER ERF. TILDELTE KJENDING - IGNALER, ALFABETIK REGITER OVER HANDEL-KIBENE. 6TTE>DE IDfcAYE. APRIL 1887. KJOB E NHAVN. GYLDENDALKE BOGHANDEL Flag-Tabel til det Internationale

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

KRIGS- O# HANDELSSKIBE

KRIGS- O# HANDELSSKIBE OFFIIEL./FOREGNELE KRIG- O# HANDELKIBE >KH EHE LI>EI.E KENDLVGIGNALER lm ALFABEIK REGIER OVER HANDELKIBENE YV ENDE UDGAVE JANUAR 9 FRA DE KONGELIGE ØKOR-ARKIV KJØBENHAVN DANMARK KIBLIE 9 UDGIVE EFER FORANALNING

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Ole Michelsen Svane, * 1762, 7. november 1827 i Randers, Sankt Mortens Sogn, Støvring Herred, Randers amt, begravet 12. november 1827 på Randers Sankt Mortens Kirkegård. Han blev gift

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen

Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Slægtsoplysninger skrevet i 1980-81 af Chresten Salling Jensen Som en videreførelse af den slægtsbog, som vi har, og som kun omhandler min mors slægt, vil vi, Kathrine og Chresten Salling Jensen, gerne

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Foreningen for national Kunst

Foreningen for national Kunst 0 1 1. ^ FORTEGNELSE over Maleren PROFESSOR CHR. RLÅCHE' S Arbejder udstillede i Foreningen for national Kunst 1907, Malerier, Studier, Skitser og Tegninger. 1. Den gamle Havn ved Engelbrechts Badeanstalt.

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex

Han Herred Bogen - Billedindex Han Herred Bogen - Billedindex - 2002 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Abrahamsen, Inger 2002 29 Foto Haverslev skole ca. 1932 Aggersund 2002 13 Foto Ca. 1900 Andersen (Jensen), Larsine 2002 (128) Foto Ca.

Læs mere

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 17. Efterkommere af: Peder Christensen Lodberg. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 17 1st Generationer 1. blev født i 1769 og døde den Jul. 5 1844. Han giftede sig med Karen Christensdatter Banch. Karen Christensdatter blev født i 1769 og døde den Okt. 25 1853. Børn af og Karen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: John Larsen Løb 1, 800m Frisvømning

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg).

Gift 28.05.1966 i Grene, Merete Bindesbøl Nielsen, * 26.05.1946 i Brande (datter af Frede Bindesbøl Nielsen og Valdborg Skovbjerg). Side 1 Niels Peder Pedersen. Han blev gift med Else Maria Christensen. I. Jens Peder Pedersen, * 02.12.1867. Gift 27.11.1888, Mette Lund Christensen, * 22.01.1867 i Dueholmhuus Vildbjerg (datter af Christen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Efterslægt Povel Pedersen

Efterslægt Povel Pedersen Efterslægt Povel Pedersen 1. generation 1. Povel Pedersen, søn af Peder Jensen og Ukendt, blev født før 14 Aug. 1692 i Nørre Nærå, Skam, Odense, døde før 11 Feb. 1747 i Nørre Nærå, Skam, Odense, og blev

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Skole OL Aarhus klasse

Skole OL Aarhus klasse Skole OL Aarhus 2016 6. klasse Vis kun bedste resultater pr. elev Kast med hylere Startnr Elev Køn Skole Klasse Resultat 1 60 Phillip Dreng Ellevangskolen 6.v 49,60 2 1228 Peter Dreng Skæring Skole 6.x

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år

Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012. Piger under 7 år. Piger 8 år Resultatliste - Samlet Nålestævne, Dybvad Atletikstadion tirsdag den 28. august 2012 Piger under 7 år 1 201 Chia Lund 2005 Aalborg AM 40m 400m Læ Bo Ku 1084 8,6s (295) 1.48,9s (188) 2,12m (340) 10,27m

Læs mere

Efterslægt Rasmus Mortensen

Efterslægt Rasmus Mortensen Efterslægt Rasmus Mortensen 1. generation 1. Rasmus Mortensen blev født på en ukendt dato, døde før 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde, og blev begravet den 25 Maj 1660 i Kirkerup, Sømme, Roskilde.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens

Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Ahnentafel-rapport for Damsbo, Mogens Generation 1 1. Damsbo, Mogens. Mogens blev født d. 1958-02-24 i Greve Kommune, Region Sjælland, Danmark. Han er søn af Andersen, Poul og Andersen, Marie Lund. Han

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898

Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 Folket lling 1911, Slangerup By AO nr Efternavn, fornavn rstal 106 Akselsen, Ane Marie 1845 106 Akselsen, Hans Peder 1842 41 Albrechtsen, Gunner 1898 12 Andersen, Anders 1873 60 Andersen, Anders 1844 89

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Lærerpersonalets Ansættelse og Afskedigelse Skole- og Undervisningsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1937 2) Byrådsmødet den 20. august 1937

Læs mere

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn

Marie Kjerstine Andersdatter (1510) * 20 MAR 1817 - Stenhuse, Vindum sogn 21 MAR 1817. Jørgen Andersen (1511) * 23 SEP 1818 - Stenhuse, Vindum sogn Anders Jørgensen (1508) * 21 Jul 1795 - Thisted, Tapdrup sogn 21 JUL 1795 - Hjemme 16 OKT 1877 - Stenhuse, Vindum sogn Ane 2 ~ 28 JUN 1816 - Vinkel Ane Mogensdatter (1509) * 1796 - Vinkel 26 MAJ 1877 -

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født , (datter af? #18 og? #19) død 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Jens 1 Jensen #8, født 20-02-1878, (søn af? #16 og? #17) død 19-05-1956. Han blev gift med Karen Margrete Jensen #9, født 03-09-1874, (datter af? #18 og? #19) død

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

KRIGS- OG HANDELSSKIBE

KRIGS- OG HANDELSSKIBE DANMARKS SKIBSLISE 1917 OFFIIEL FOREGNELSE OVER DANSKE KRIGS- OG HANDELSSKIBE MED KENDINGSSIGNALER SAM ALFABEISK REGISER OVER HANDELSSKIBENE UDGIVE EFER FORANSALNING AF HANDELSMINISERIE VED REGISRERINGS-

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Rygsvømning Damer, Finaler 9 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: HEI Cup 2012 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Overdommer: Lasse Lings, Sanne Ulbrichsen Stævneleder: Hans

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95

Nyhed. ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574. Pris pr. par: 349,95 Etly Klarborg 2014 ÅRSNISSEPAR 2014 CECILIE & VILHELM Højde: 9/12 cm Varenr.: 330574 Pris pr. par: 349,95 Nyhed Årsnisserne Årsnissepar er blevet en fast tradition blandt den årlige kollektion af nisser.

Læs mere

Broholm Avlsgaard, Matr. Nr. 1a mfl.

Broholm Avlsgaard, Matr. Nr. 1a mfl. Folketælling 1911, 1. februar - for Gudme Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt. 1 Folketællings-Skema Nr. 1, Byens Navn: Gudme. Broholm, Matr. Nr. 1. 1. Hannibal Sehested, 16. november 1842, Enkemand, Broholm,

Læs mere

Resultatliste - 40 m Nålestævne, SparNord Atletikstadion torsdag den 10. september 2015. Piger under 7 år

Resultatliste - 40 m Nålestævne, SparNord Atletikstadion torsdag den 10. september 2015. Piger under 7 år Resultatliste - 40 m Piger under 7 år 1 58 Camilla Langagergaard 2008 SIK80 0 9,18 s 252 2 57 Camille Ahmt 2008 SIK80 0 9,51 s 211 3 95 Caroline Søe Andersen 2008 SIK80 0 9,59 s 201 4 80 Frida Fischer

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Forældre 2. Peter Johannes Knud Pedersen #2, * 04.12.1923

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere