Kilder: Lærebog primært kapitel 8 og 9, samt Danisco s årsregnskab 1998/99. Alle sidehenvisninger er til Danisco regnskab.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kilder: Lærebog primært kapitel 8 og 9, samt Danisco s årsregnskab 1998/99. Alle sidehenvisninger er til Danisco regnskab."

Transkript

1 Kilder: Lærebog primært kapitel 8 og 9, samt Danisco s årsregnskab 1998/99. Alle sidehenvisninger er til Danisco regnskab

2 275 Danisco, KFX, Chr. Hansen og Cultor Indeks - Januar 1995 = May Sep 96 May Sep 97 May Sep 98 May Sep 99 May Sep Denmark Danisco, close daily [index 1995] Denmark CHR Hansen B, close daily [index 1995] Finland Cultor 1, close daily [index 1995] Denmark Share prices KFX

3 Den klassiske finansteori skattebetaling reduktion af følsomhed (cashflow, balance) undgå fejlinvesteringer/underinvesteringer konkursrisici De brede risici hvor ser Danisco disse risici? Hvad gøres der konkret i virksomheden?

4

5

6 De forretningsmæssige risici - Ingridiens Selskabets forretningsområder, der er opdelt i fem business segementer, side 14 Selskabets omsætningsfordeling, hvor 58% er uden for Europa, side 15. Selskabets landerisici - kommercielle og politiske forhold: der er opført fabrikker i Kina, Indien, Malaysia i regnskabsåret, og der er produktion i en lang række oversøiske lande eks. Brasilien, Mexico, USA. Produktudvikling af ensymproduktion af genmodificerede mikroorganismer, side 14. Højere råvarepriser

7 De forretningsmæssige risici - Flexible Hård markedskonkurrence Problemer med omstruktureringer Ruslandskrise med fald i mejeri-og slagterieksport Styrkelse af DKK mod NOK,SEK og GBP virker negativt

8 De forretningsmæssige risici - Pack Påvirket af de finansielle kriser i Rusland og Asien Priskonkurrence af billigt pap fra Nordtyskland Dæmpel efterspørgsel i UK og overkapacitet Forbruget af genbrugspapir opvejer svækkelse på bølgepap, og Danisco er stærk rustet til at drage fordel af denne udvikling via fabrikken i Grenaa

9 De forretningsmæssige risici - Distillers Påvirkes af ændringer i afgiftsatser i EU-lande

10 550 Danisco-kursen og verdensmarkedsprisen på sukker sukker i USD pr. ton aktiekurs Jul 94 Jul 95 Jul 96 Jul 97 Jul 98 Jul 99 Jul Commodity prices White Sugar LCE 1 pos, daily Denmark Danisco, close daily

11 De forretningsmæssige risici - Sugar Krisen i Rusland medfører fald i den sukkerforbrugende industris eksport. EU-og sukkerkvoter og EU s landbrugspolitik? De internationale konjunkturer Nye branchestrukturer Forbrugerens præferencer og økologi Vejret

12 IT. Der gøres opmærksom på, at man ikke har Y2K problemer. Side 9 Miljøforhold Bioteknologi/genmodificiering Integration af det nye Danisco En regnfuld sommer i Vesteuropa er ikke godt for koncernen, side

13 Den klassiske finansteori De brede risici hvor ser Danisco disse risici? Hvad gøres der konkret i virksomheden? Topledelsens involvering Shareholder value og volatilitet

14 Anvendelse af finansielle instrumenter i Dansico koncernen er reguleret i instruks fra bestyrelse og direktion. side 35 Der foretages kun kommerciel afdækning, s.35. Der er fastsat risikolimits for Group Treasury, dels: hvilke parter må der handles med og hvilke instrumenter må der anvendes Der skal rapporteres om faktiske positioner i forhold til fastsatte risikolimits

15 Anvendelsen af terminsforretninger kan som hovedregel kun ske indenfor 12 mdr. tab og gevinster resultatføres som realiseres, side 36. Rentestyring sker via den korte ende af rentekurven, side 36. Kreditrisikoen på varetilgodehavender er begrænset, og der anvendes kun banker med høj rating. Prisrisikoen på indkøb og råvarer: det er koncernes politik, at langtidskontrakter med kunder og leverandører kan genforhandles ved store prisændringer, side

16 De generelle principper: Likviditets-og renterisici styres centralt, mens valutarisici styres i divisioner, side 35. Group Treasury er husbank, og foretager intern udligning og ekstern afdækning (banker) af åbentstående positioner. Risikostyring sker af transaktioner, der afdækkes ikke translationsposter, side

17 Skattebetaling eff.skatteprocent 31%, side

18 Det teoretiske argument er at virksomheden kan låne og dermed sikre likviditet. Herudover kan virksomheden sikre likviditet. Danisco har en underwriting commitment fra Deutsche Bank på 1 mia. Euro, der efter regnskabsåret slut er afløst af et syndikeret lån på 1 mia. Euro med ni syndikatbanker, side 9. Der er fokus på lange commitments fra banker, men i hvor stor udstrækning anvendes lange commitments fra realkreditsegmentet jvf. selskabets 3,5 årige lån fra marts Kunne man havde modtaget yderligere et statssubsidie?

19

20 De cashflowbaserede transaktioner - likviditet og valuta De balancedrevne transaktioner - renter

21 Transaktionsopgørelse og risiko Markedsrisiko, side 48 i årsregnskab Balance P&L Transaktionsopgørelse P&L aktiver passiver volatilitet risiko Danmark DKK % 0 Øvrige EU-lande EUR % 98,39 Øvrig Vesteuropa UK? 1208?? 8% 96,64 Østeuropa PLZ 1030?? 15% 154,5 Nordamerika USD 1010?? 11% 111,1 Mellem-og Sydamerika USD 566?? 12% 67,92 Øvrige verden. USD 1097?? 13% 142, ,16 Balance Aktiver Passiver Anlægsaktiver Egenkapital Goodwill 3526 Udskudt skat Grunde og bygninger 3812 Samlet gæld % i EUR og GBP Anlæg og maskiner Kreditorer 1596 Omsætningsaktiver Off.gæld Råvarer 998 Færdigvarer 3619 Debitorer 3382 Likvider Maksimal i valuta Fed = mulig valuta 21

22 Funding sker gennem den centrale enhed - Group Treasury på baggrund af divisionernes investerings-og driftsmæssige likviditetsbehov. Der anvendes mellemregningskonti foretages intern udligning af likviditet. Likviditetsberedskab består af deposits, fastaftalte trækningsretttigheder (committede og ucommitterede faciliteter). I mindre grad indgår pengemarkeds-og obligationsplaceringer. Primære formål med reserve: virksomhedskøb

23 Likviditetsreserve pr. 30.april 1999: Beløb Udnyttet Uudnyttet slut 2000 slut 2001 slut 2002 slut 2003 slut 2004 I alt

24 Selskabet anvender syndikerede lån til at sikre likviditetsberedskabet. Deutsche Bank er lead manager på et committet lån på 1 mia. Euro med en løbetid på 364 dage til finansiering af Cultor Oyj. Hovedkarakteristika ved syndikerede lån: Der er en lead manager, der sammensætter et konsortie af banker, der vil låne Danisco et stort lån. Fordelen for selskabet er at det ikke skal tale med 9 banker, men med en bank. Faciliteten er på eurovilkår, dvs. standardbetingelser for sådanne lånetyper. Typisk skriver virksomheden under på en række klausuler i retning af: at virksomheden vil sidestille lånet med øvrig gæld (pari passus), at virksomheden ikke vil pantsætte dele af virksomheden (negativ pledge), at virksomheden vil levere regnskaber 2-3 efter regnskabsafslutningen (let covenants)

25 Principper gælder koncernens gæld, idet Danisco pr ikke havde rentebærende aktiver: Politik: Låntagning sker fortrinsvis i den korte ende af rentekurven. Den konkrete placering på rentekurven fastsættes under hensyntagen til den fremtidige retneudvikling. I regnskabsåret er låntagning fortrinsvis sket i den korte ende af rentekurven (0-6 måneder), idet der dog i marts 1999 blev optaget et lån på 1 mia.kr. på 1 mia.kr. med fast rente i ca. 3,5 år. Den medførte politik medfører, at renteændringer hurtigt vil vise sig i resultatopgørelsen. Modsat til renteændringer ikke medføre væsentlige ændringer i nutidsværdien af bankfinansieringen, side 36. Koncernens bankfinansiering sker i valutaer, der er bestemt af koncernens aktiviteter og behov. pr udgjortde EUR og GBP 40% hver af koncernens gæld

26 Markedsbillede af rentepolitikken den

27 Markedsværdi af rentepolitikken via selskabets rentesikring fra marts

28 Valutakursrisici opstår på grund af Danisco koncernens international forretningsmæssige aktiviteter. Det er koncernens politik at begrænse valutakursændringers indflydelse på resultatet og på koncernens økonomiske stilling. Valutakursrisikoen begrænses ved, at koncernen har investeringer og driftsomkostninger i de på gældende valutaer og dels gennem en aktiv valutastyring via pengemarkedsstransaktioner og terminsforretninger, side

29 Danisco terminssalg og volatilitet Terminsssalg i mill.kr Terminssalg 2000 Risiko EUR GBP USD NOK Volatilitet i mill.kr.

30 Koncernen er meget følsom overfor prisændringer på sukker, bølgepap, energi. Der anvendes sukkerfutures til styring af sukkerrisikoen

31 Eksterne muligheder for risikominimering Danisco-koncernen anvender terminskontrakter, FRA og renteswaps til styring af rente-og valutarisici, side 56. Rentestyring: Der anvendes kapitalmarkedstransaktioner (syndikerede lån og mellemlange lån). Valutastyring: der anvendes terminsforretninger og pengemarkedstransaktioner

32 Interne principper for risikominimering: Rentestyring og likviditetsstyring sker centralt. Likviditet nettes via Group Treasury. Valutastyring nettes koncernstrømme, og valutakursrisikoen begrænses ved, at koncernen har investeringer og driftsomkostninger i på de pågældende valutaer. Genforhandlingsklausuler på tunge råvaregrupper (begge veje) for sukker og øvrige leverandører

33 Finansielle instrumenter anvendt til sikring af omsætningsaktiver og kortfristet gæld værdiansættes som hovedregel til markedsværdi. Varighed? Value-at-risk? Creditmetrics? Corporatemetrics? Stresstest? Simulering?

34 Der anvendes internationale regnskabsstandarder. Omregning af fremmed valuta, side 38. Finansielle poster, side 40. Finansielle anlægsaktiver, side 41. Egne aktier, side 42. Øvrige finansielle instrumenter, side

35 Danisco ledes efter principper om værdiskabelse, det vil sige shareholder value-baseret ledelse, side 2. Tilbagekøb af egne aktier for 879 mill.kr, side 9 En aktivklasse, side 33 Stk-størrelsen - 20 kr. aktier 7,5% som max. stemmeretsbegrænsning Udbyttebetaling på 30% af aktiekapital. Incentive schemes for ledelsen (aktieoptioner, side 48)

36 Danisco ledes efter principper om værdiskabelse, det vil sige shareholder value-baseret ledelse, side 2. Corporatemetrics/ Var og shareholder value tilbydes det til selskabets ejere?

37 Beskriv Danisco s hedgingpolitik efter en international målestok. Vurder virksomhedens best practise på det finansielle område, herunder om virksomheder følger international best practise. Vurder størrelsesforholdet af virksomhedens risici Vurder Danisco s risikomål Foretages der spekulationsforretninger Vurder de embedded options der ligger i virksomhedens forretningsgrundlag og om virksomheden er opmærksom på dem

38 Vurder Danisco s risiko på det meget brede forretningsområde, herunder virksomhedens indkøbspolitik på forretningsområder. Hvilke synergier vurderer Danisco s ledelse som værende de største, og er du enig Vurder om virksomheden med fordel kunne anvende realoptioner i det brede forretningsgrundlag

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Kapitel 9 Virksomhedens finansielle flow, aktiver og passiver

Kapitel 9 Virksomhedens finansielle flow, aktiver og passiver Kapitel 9. Virksomhedens finansielle flow, aktiver og passiver 1 Kapitel 9 Virksomhedens finansielle flow, aktiver og passiver Som det fremgår af foregående kapitel er styring af virksomhedens rente-og

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Delårsrapport Q1 / 2012

Delårsrapport Q1 / 2012 Delårsrapport Q1 / 2012 1 Indhold Ledelsesberetning 3 Kort fortalt 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning 11 Begivenheder efter periodens udløb 11 Regnskabsmeddelelser udsendt i 2012 11 Finanskalender 2012 12

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser

Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Kapitel 5. De finansielle byggeklodser 1 Kapitel 5 Finansielle byggeklodser Generally, I think it is important to dispel the notion that derivatives are inherently more speculative in nature than more

Læs mere

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003

Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Årsrapport 2003 Indhold 3 Til aktionærerne 4 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen 5 2003 i hovedtræk 6 Påtegninger Ledelsesberetning 9 Året 2003 12 Tørlast 18 Tank 24

Læs mere

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18

Årsrapport 2013. Helping you grow. Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Årsrapport 2013 Helping you grow Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 6. marts 2014 CVR nr. 34 62 92 18 Brev til aktionærerne Hoved- og nøgletal Hovedpunkter Mål og strategi Årets finansielle resultater Marked

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

Finansiel sta bi li tet

Finansiel sta bi li tet Danmarks Nationalbank Finansiel sta bi li tet 2006 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 0 0 6 FINANSIEL STABILITET 2006 Det lille billede på forsiden viser et karakteristisk udsnit af Nationalbankens

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14

DANTAX A/S. CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 DANTAX A/S CVR. nr. 36 59 15 28 ÅRSRAPPORT FOR 2013/14 1/7 2013 30/6 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE - Ledelsesberetning... 1-6 Ledelsens regnskabspåtegning... 7 Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Resultatopgørelse

Læs mere

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER

78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 78 NOTE 1 VÆSENTLIGE REGNSKABSMÆSSIGE SKØN OG VURDERINGER 82 NOTE 2 SEGMENTOPLYSNINGER 83 NOTE 3 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 4 SALGS- OG DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER 84 NOTE 5 HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALGT

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com

Columbus IT Årsrapport 2009. www.columbusit.com Columbus IT Årsrapport 2009 www.columbusit.com Indholdsfortegnelse Columbus IT Et år i modvind, men efter planen 4 Columbus IT s forretningsmodel 5 Ledelsens beretning 2009 i hovedtræk 10 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008

Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Investea German High Street II A/S Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2008 Selskabets ejendom i Passau, hvor der arbejdes på færdiggørelsen af et nyt stort indkøbscenter, der får indgang ud til byens

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere