Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse"."

Transkript

1 :J953JbI REGULATIV FOR GJEL A. (Tudbrek). Indholdsfortegnelse. 1. Grundlag for regulativet 2. Betegnelse af vandl bet 3. Vandl bets skikkelse 4. Bygvoerker 5. Administrative bestemmelser 6. Bredejerforhold 7. Vedligeholdelse 8. Tilsyn 9. Revision 10. Regulativets ikrafttroeden Bilag I: Bilag II: Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse". La:ngdeprofil. Tva:rprofil. ' "

2 J-953/bl 1. Grundlag for regulativet. Dette regu1ativ omfatter Gjel a og Tudb~k fra, hvor Tudb~k bliver gr~nsevandl b mellem Gjern og Hvorslev kommuner til udl bet i Gudenaen. Str~kningen fra Truust Dambrug til Gudenaen har hidtil v~ret privat, men optages som kommunalt i forbindelse med vedtagelse n af dette regulativ. Tudb~k's forl b i Hvorslev kommune ~ndres fra kommunalt vand1 b til privat. Regulativet er udarbejdet pa grundlag af: Opmaling af vandl bet foretaget september 1992, samt udtegnede fotoplaner optaget Redeg re1se for regulativets grundlag. Redeg relsen er optaget som bilag I til regulativet. Regulativ for "Tudb~k" stadf~stet af Skanderborg Amtsrad den 27. maj 1929 og Viborg Amtsrad den Betegnelse af vandlabet. Gjel a er en del af Gudenaens vandsystem, som udmunder i Randers fjord. Vand1 bets 1~ngde er 5938 m, og om fatter str~kningen fra sammenl bet syd stfor Nysted til udl bet i Gudenaen. Den verste del af aen kaldes Tudb~k. Vand1 bets n~rmere kortgrundlag. beliggenhed er angivet pa regulativets 3. Vandlabets skikkelse. 3.1 Afm~rkning og stationering. Vandl bsstr~kningen er stationeret med udgangspunkt i sammenl bet syd st for Nysted som station 0 og udl bet i Gudenaen som station Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Der er ikke foretaget s~rskilt afm~rkning af vandl bene. De faste broan1~g over vandl bet er tillagt en stationering som angivet i punkt Dimensioner. Det bestemmes, at vandl bet skal vedligeholdes pa basis af den naturlige skikkelse, saledes at vandf ringsevnen svarer til den "teoretiske skikkelse" som anf rt i bilag II. Bilaget angivet bundkote, bundbredde, sideanl~g og < fald til ethvert punkt pa vandl bet, idet bunden har en retlinet forl b mellem de angivnekoter.

3 3.3 Kontrol af skikkelse. Kontrol af skikkelse udf res i den gr defri periode fra 1. januar til 30. april. 3.4 Fixpunkter. Dimensionerne i bilag II er fastlagt pa baggrund af opmaling af vandl bene, som blev udf rt september Opmalingen har taget udgangspunkt i f lgende fixpunkter: Fixpunkt Kote Beskrivelse GM nr ,51 Transformatorbygning 300 m syd for Degnebro Plade 0,4 m o. terr~n stlige facade. i den Indmalt af landinspekt r Hjort Nielsen"s eftf Flodemal ved fisketrappe ved Truust Dambrug. Bolt i stlige side af bro. Endvidere er indma.lt: St St St Yderligere fixpunkter kan indmales efter behov. Indl b under Ny Degnebro. Overkant af r r. Betonbro, pa betonpladen. Indl b under Gjelbro. Underkant betondrager N Bygvrerker. Broer, overk rsler m.v. Station Kote bund Vandslug/ Ejer m.v. (m) (m) diameter (m) komm.- beton komm.- beton privat-beton privat-traj privat-jernplade privat-beton stk 01.0 privat-beton privat-beton amt. -beton

4 4.2 Stemmev~rker m.v. opstemning til kote m i station 4858 for anvendelse af vand til dambrug. Der henvises til Landv~senskommissionsbekendelse af Se pkt 4 i bilag I: Redeg relse for regulativets grundlag. 4.3 Till b. Station H/V side R rdim. Udl bskote Bem~rkninger 8 V gr ft 199 H gr ft 258 H gr ft 449 V gr ft 480 H gr ft 553 H gr ft 612 H gr ft 811 H gr ft 1364 V gr ft 1462 V gr ft 1532 V gr ft 2074 V Trodyb b~k (till b) 3328 H gr ft 3390 V dr~n 4820 V kana V 050 fra bassin 5145 V 040 fra bassin 5166 V fra stemmev~rk 5705 H gr ft 5. Administrative bestemmelser. Vandl bet administreres af Hvorslev og Gjern byrad. 1) Vandl bet med bygv~rker m.v. skal vedligeholdes sadan, at den for vandl bet fastsatte vandf ringsevne overholdes. 2) Vandl bets vedligeholdelse pahviler byradene. Med hensyn til de for vandl bet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og - metoder henvises til afsnit 7. 3) Stryg, udl bsbygv~rk og skraningssikringer der er udf rt af hensyn til vandl bet, vedligeholdes som dele af vandl bet. Vedligeholdelsen af vrige bygv~rker - broer, overk rsler og vandingsanl~g m. v. - pahviler ejerne eller brugerne. Ejerne eller brugerne har pligt til at opt age den slam;,:: gr de m.v., der samler sig ved bygv~rkerne, jfr. vandl bslovens 27, stk. 4.

5 4) Tr~er og buske langs vandl bet skal sa vidt muligt bevares af hensyn til deres gr debegr~nsende virkning. Beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandl bets verste kant rna ikke fjernes uden vandl bsmyndighedens tilladelse. Efter aftale med lodsejerne kan byradene regulere beplantningen langs vandl bet. 6. Bredejerforhold. 1) Dyrkning, jordbehandling, terr~n~ndring og opf relse af bygv~rker rna' i landzone ikke foretages i en br~mme pa 2 m langs vandl bet. ' 2) Ejere og brugere af de ejendomme, der gr~nser til vandl bet, skal tale de forn dne vedligeholdelsesarbejders udf reise, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejder langs vandl bets bredder. Arbejdsb~ltet bli- ' ver normalt ikke over 8 meter bredt. 3) Bygninger, bygv~rker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende rna ikke uden byradenes tilladelse anbringes n~rmere verste vandl bskant end,8 meter. 4) Hvor arealer, der gr~nser til vandl bet, anvendes til l sdrift, kan byradet forlange opsat et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra verste vandl bskant. Sadanne hegn skal ejerne fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er n dvendigt af hensyn til maskinel udf relse af vedligeholdelsesarbejdet. 5) Efter vandl bslovens 6 rna ingen bortlede vand fra vandl bet, for andre vandstanden i vandl bet eller hindre vandets frie l b. 6) Regulering - herunder r rl~gning af vandl bet - rna ikke finde sted uden byradenes tilladelse. 7 ) 8) 9) Ingen rna uden tilladelse fra byradene foretage foranstaltninger ved vandl bet med anl~g hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandl bsloven eller anden lovgivning. Vandl bet rna ikke tilf res faste stoffer, haveaffald, okkerholdigt dr~nspulevand, eller andre v~sker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejninger i vandl bet. Udledning af husspildevand rna kun ske efter tilladelse fra byradene. De tilgr~nsende lodsjere kan uden tilladelse pumpe vand op fra vandl bet til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Byradet kan give tilladelse til indretning af af egentlig vandingssteder. Andet vandindtag rna ikke ske uden tilladelse. jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

6 10) Hvis vandl bet, bygv~rker eller andre anl~g ved vandl bet beskadiges eller der foretages foranstaltninger i strid med vandl bsloven kan byradet give pabud om at genoprette den tidligere tilstand. Er et pabud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan byradet foretage det forn dne pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af us~dvanlig nedb rsforhold eller andre udefra kommende us~dvanlige begivenheder, kan byradet foretage det forn dne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Udl b fra dr~nledninger skal udf res og vedligeholdes sadan, at de ikke g r skade pa vandl bets skraninger. 14) Anl~g af broer, overk rsler eller lignende og nedl~gning af r r, kabler m.v. i vandl bet rna ikke ske uden byradets godkendelse. 15) Overtr~delse af bestemmelserne i regulativet straffes ved ' b de jfr. 85 i vandforsyningsloven. 7. Vedligeholdelse. 1) vandl bet vedligeholdes af de tekniske forvaltninger pa byradenes vegne. 2) Byradene afg r, om vedligeholdelsen skal udf res i entreprise eller ved egen foranstaltning. 3) Vandl bet er i Arhus og Viborg amters recipientkvalitetsplan mal sat som Bl opstr ms Truust dambrug og B2 nedstr ms dambruget... 4) Vandl bet vedligeholdes sadan, at vandl bets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav som malsffitningen stiller hertil. Endvidere danner den i redeg relse beskrevne metode til milj venlig vandl bsvedligeholdelse grundlag for vedligeholdelsen: 4.1 Gr desk~ring. N dvendig gr desk~ring udf res een gang om aret i august maned. Skansomt og sa vidt muligt med Ie. Der sk~res en str mrende, saledes at noget gr de efterlades pa siderne. Pa lige str~kninger formes str mrenden i et snoet forl b, saledes at den efterlader gr de langs siderne star tilbage som brffirnrner af varierende bredde. Str mrendens bredde skal efter gr desk~ring v~re 2/3 af vandl bets bred de. '.. Den afskarne, frit drivende gr de skal optages og f res pa land.

7 4.2 Opgravning (bundskovling) Opgravning foretages, hvis det konstateres, at vandl bets skikkelse i de gr defri peri ode ikke overholder regulativets bestemmelser. Der kan dog aeeepteres forringelse af vandf ringsevnen svarende til at bunden er 10 em over regulativm~ssig bundkote. Ved opgravning ma vandl bet ikke uddybes mere end til 10 em under regulativm~ssig bundkote. Opgravningen foretages sa vidt muligt, sa str mrenden far et snoet forl b. Dr~n, der ligger over regulativm~ssig bundkote ma holdes fri for aflejringer, der hindrer frit udl b. 4.3 Andre bestemmelser. Kant- og bredvegetationen kan besk~res en gang om aret i efteraret. Besk~ringen skal da udf res skansomt og kun i det omfang, at vegetationen h~mmer vandets frie bev~gelse. Sten og grus ma ikke fjernes fra vandl bet. Opgravninger samt udbedringer af skraninger foretages fortrinsvis i perioden juli - august. 5) Ved tilrettel~ggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal u lemper, som ejere og brugere skal tale, s ges ligeligt fordelt pa begge sider af vandl bet. 6) Brugerne af de tilst dende arealer skal fjerne den fyld m.v. fra vandl bskanten, der fremkommer ved vandl bets regulativm~ssige vedligeholdelse eller sprede den i et ikke over 10 em tykt lag inden hvert ars 1. maj. 7) Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at unders ge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan byradet 2 uger efter at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel lade arbejdet udf re pa den pag~ldendes bekostning. 8) Lodsejere, eller andre med interesse i vandl bet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller speeielle forhold vedr rende vandl bet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til byradet/byradene. 8. Tilsyn. 1) Tilsyn med vandl bet ud ves af Gjern og Hvorslev byrad. 2) Der foretages offentlig syn over vandl bet i oktober maned. 3) Bredejere, organisationer eller andre, der har nske om at deltage i dette syn, kan inden 1. september tr~ffe n~rmere aftale herom med kommunens teknisk forva1tninger, der gennemf rer synet pa byradenes vegne.

8 9. Revision. Regulativet revideres, hvis der sker v~sentlige i plangrundlaget med betydning for vandl bet. ~ndringer 10. Regulativets ikrafttraeden. Regulativet har v~ret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med opfordring til enhver om at komme mfod 99 indsigelser og amdringsforslag inden den... 2{J.. ~. I... ~ Regulativet tr~der i kraft fra datoen for dets vedtagelse. Saledes vedtaget af Hvorslev byrad, den borgmester kommunaldirekt r Saledes vedtaget af Gjern byrad, den borgmester kommunaldirekt r

9 G-953/ep Bilag nr 1 Redeg relse for regulativets grundlag Gjel a ( pa verste str~kning kaldet Tudb~k) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Fysisk beskrivelse af vandl bet og dets omgivelser 3. Okkerforhold 4. Afvandingsforhold 5. Sektorplaner 5.1 Recipientkvalitetsplanen 5.2 Vandindvindingsplanen 5.3 Landbrugsplanen 5.4 Fredningsplan samt 3 forhold 5.5 Spildevandsforhold 6. Plan for uds~tning af fisk 7. Principper for vandl bsvedligeholdelsen 7.1 Gr defri periode 7.2 Gr des~son

10 ;-953/ep Gjel a (TudbiEK) Redeg~relse for regulativets grundlag. 1. Indledning Redeg relsen savel som regulativet er udarbejdet af Gjern og Hvorslev Kommuner, som er fielles om vandl bsmyndigheden for vandl bet. I forbindelse med regulativets godkendelse omklassificeres dele af vandl bet: Den nederste striekning fra Truust Dambrug til udl b i Gudenaen iendres fra privat til Kommunevandl b. Den verste striekning til sammenl bet syd st for Nysted iendres fra Kommunevandl b til privat vandl b. 2. Fysisk beskrivelse af vandl~bet og dets omgivelser Regulativet omfatter striekningen fra sammenl bet syd st for Nysted til udl bet i Gudenaen. Pa denne striekning danner vandl - bet griense mellem Gjern og Hvorslev Kommuner og Arhus og Viborg amter. Den verste del af vandl bet er reguleret og har en ensformig skikkelse, hvorimod den nederste del i stor udstriekning forl ber naturligt med varierende fysiske forhold. Gjel a er opstemt ved Truust dambrug; hvor den efter fiske - trappen forl ber i leje udgravet i 1990 nord om dambruget. 3. Okkerforhold Arealer omkring vandl bet er Klassificeret som okkerpotentiel le omrader jfr. nedenstaende oversigtskort.

11 4. Afvandingsforhold Vandstanden i vandl bet er reguleret af afstr mningen fra oplandet og vandl bets vandf ringsevne. Nedstr ms dambruget tillige af dambrugets indvinding af grundvand. vandf ringsevnen fastl~gges aktuelle forhold. med fald og dimensioner efter d e Ved Truust m lles dambrug er der foretaget opstemning og anlagt fisketrappe i henhold til Landv~sensn~vnskendelse af 11. februar 1955 og 22. november 1957 samt Landv~senskommissionskendelse af 30. juli Herfra noteres: -Flodemalskoten angives som 19 em h jere end etfixpunkt pa overkanten af den stlige frontmur for genneml bet under tilk rselsvejen til m lleh. -Gennemstr mningsabningen i fisketrappen s~ttes og anbringes 15 em over kamrenes bund. til 20 x 30 em -Fisketrappen skal v~re i drift fra 1. november til 31. januar. -Af hensyn til ungfiskenes nedtr~k forsynes frislusen med en ungfiskesluse bestaende af en 8 em bred og 6 em dyb udsk~ring forbundet med bagvandet med en overl bsrende. Ungfiskeslusen skal altid v~re vandf rende i tiden fra 1. april til 31. maj. -Alepas skal anbringes ved f dekanalens overl b i tide n 15. april til 3. september j~vnf r ferskvandsfiskerilovens 7. Der findes rester af yderligere opstemninger, som forarsager styrt. Disse styrt omdannes til stryg ved tilf rsel af sten og grus. 5. Sektorplaner 5.1 Reeipientkvalitetsplanen indgar som et grundl~ggende element ved revisionen af regulativer for offentlige vandl b og dermed for vedligeholdelsen af vandl bene. Gjel a er opstr ms dambruget malsat som et vandl b, der skal kunne anvendes som gydeomrade og opv~kstomrade for yngel af rred og andre laksefisk (El). Forureningsgraden skal v~re grad II eller bedre. Vandl bsvedligeholdelsen skal begr~nses mest muligt. Ved gr desk~ring efterlades v~sentlige gr debr~mmer i vandl bet, gydebanker opgraves ikke, og vandl bets brinker bortgraves kun, hvis en konkret vurdering har vist, at dette er n dvendigt af hensyn til vandf ringsevnen. Der rna ikke ske gravning af brinker i begge vandl bssider det samme ar. Vegetationen langs vandl bet skal normalt lades u r rt. Oppumpning af grundvand rna ikke rnedf re at vandf ringen i vandl bet mindskes v~sentligt. Nedstr ms dambruget er Gjel a rnalsat sam vandl b, der skal kunnp ~nupnnp.s ~nm onv~k~t- on nnhn'n~nmranp Tnr mrrad nn ~nnrp

12 grad II eller bed laksefisk (82). Forureningsgraden skal v~re reo Vandl bsvedligeholdelsen fasts~ttes efter en konkret afvejning af behovet af hensyn til dyrkning af jorden mod de milj m~ssige ulemper, der matte f lge af vedligeholdelsen. Gydeomrader friholdes for opgravning. Oppumpning af vand fra vandl bet rna ikke finde sted. Grundvandsindvinding rna ikke medf re en v~sentlig mindskelse af fiskebestanden. 5.2 Vandindvindingsplanen udl~gger ikke oplandet til Gjel a som fremtidig indvindingsomradetil almene vandforsyningsformal. Indvinding af vand fra vandl bet tillades ikke. Tilladelser til indvinding af grundvand kan normalt forl~nges. 5.3 Landbrugsplanen. Kap i Regionsp1anen for Arhus amt fastl~gger f lgende retnings1inier: "Ved revisioner af vandl bsregu1ativer med baggrund i recipientkva1itetsp1anen foruds~ttes det i a1mindelighed, at vandl benes evne til afledning af overfladevand og dr~nvand ikke forringes, hvis dette giver anledning til en forringelse af dyrkningsmulighederne.". Det foreliggende regulativ sikrer de afvandingsm~ssige forhold, idet regulativets bestemmelser ikke forringer eksisterende afvandingsevne. 5.4 Fredningsplan samt 3-forhold Gjel a er udpeget som beskyttet vandl b efter 3 i loy om naturbeskyttelse. Det er amternes hensigt at beskytte disse vandl b mod forringelser, samt hvor det er muligt, at forbedre vandkvaliteten og restaurere regulerede vandl b. 5.5 Spildevandsforhold. Vandl bet modtager spildevand fra landejendomme i oplandet. Tillige modtages ved till b af Gr lsted b~k spildevand fra landsbyerne Skorup og Gr lsted. Det tilledte spildevand er renset i septictanke eller tilsvarende. Spildevandet fra Gr lsted og Skorup er planlagt renset i sandfilter eller afledt til renseanl~g i Truust inden Spildevand fra landejendomme i Gjern kommune skal nedsives eller renses i sandfilterbr ndesenest ved ejerskifte. I Hvorslev kommune modtages spildevand fra enkelte ejendomme beliggende i vandl bets opland. Disse udledninger s ges ~ndret eller forbedret ved nedsiyning eller etablering af sandfiltre. 6. Plan for uds~tning af fisk I Ferskvandslaboratoriets ud s~ tningsplan uds~tningen saledes: fra 1988 fasts~ttes Gjel bro Degnebro 200 stk 1 ars i april 4000 stk ynge1 i april Svn f. VH;Hrs lev 1300 stk 1/2 Ar~ i oktoher

13 I henhold til ferskvandsfiskerilovens 19 skal der ved stemmev~rket ved Truust dambrug v~re anbragt et alepas, som er virksom i perioden 15. april til 30. september. 7. principper for vandl bsvedligeholdelse 7.1 Gr defri periode. Vandl bet er normalt gr defri i perioden 1. december til 30. april. For denne periode stilles der krav til vandl bets naturlige skikkelse m.h.t. vandf ringsevnen. Findes kravet. ikke at v~re opfyldt i den gr defri periode, udl ser det en opgravning af vandl bet. Vandl bets dimensioner anses for at v~re overholdt, hvis vandl bets vandf ringsevne er lige sa god som i tilsvarende vandl b med regulativm~ssige dimensioner. Det betyder at formen er underordnet. Vandl bet skal blot kunne f re lige sa meget vand ved en given vandstand, som hvis vandl bet havde haft de regulativm~ssige dimensioner, der fremgar af regulativets bilag nr Gr des~son Gr des~sonen er normalt perioden 1. maj til 31. oktober. I denne periode fasts~ttes ingen krav til skikkelse eller vandf ringsevne. I august maned sk~res gr den een gang. Gr den sk~res i en str mrendepa ca. 2/3 af vandl bets bredde. Gr den sk~res med handkraft og sa vidt muligt med leo Der sk~res prim~rt, hvor der i forvejen er en str mrende, men hvor str mrenden ikke findes eller er svagt udviklet, formes en str mrende i et snoet forl b, saledes at str mmen gar skiftevis fra side til side i vandl bet. Kantvegetationen sk~res som hovedregel ikke.

14 ; -953jep Bilag 2 Gjel a (Tudb<ek) Teoretisk skikkelse: Station Kate Fald Bundbredde Anl<eg Bem<erkninger m m % m 0 28,85 x x 2, ,30 0,8 1, ,40 x 3, ,10 2,3 5T 1780, li&j)ellcc:eve/pccajetsi ,65 6, ,40 3,7 1,00 s-r :207'1, 7iLUp[! 7f(cL!J'E li'd:k , ,50 2,3 1:1 ST :'It?o: GtIi?"SVe7', B/?o 2, ' 19,60 1, ,40 2, ,20 2, ,25 x Fisketrappe 48,72 15,70 x 3, ,05 1,30 1, : klo:,te1itf'fil?()spe7, $Ro ,10 x Udl b i Gudenaen

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug

Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld Dambrug FORUNDERSØGELSE AF PROJEKT TIL ETABLERING AF FAUNAPASSAGE VED LERKENFELD DAMBRUG I LERKENFELD Å Vesthimmerlands Kommune Faunapassage ved Lerkenfeld

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV

LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV LOKALPLAN 01-022 ERHVERV, NIBEVEJ FREJLEV AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 2002 En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvendes,

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!!

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1067 - Langelinie. Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind. September 2013 !!!!!! !! SKANDERBORG KOMMUNE!!!!!!!! 0 50 100 25 Meters - Langelinie Lokalplan for et boligområde nord for Langelinie i Herskind September 2013 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1067 er offentlig bekendtgjort den 11.

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere