Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse"."

Transkript

1 :J953JbI REGULATIV FOR GJEL A. (Tudbrek). Indholdsfortegnelse. 1. Grundlag for regulativet 2. Betegnelse af vandl bet 3. Vandl bets skikkelse 4. Bygvoerker 5. Administrative bestemmelser 6. Bredejerforhold 7. Vedligeholdelse 8. Tilsyn 9. Revision 10. Regulativets ikrafttroeden Bilag I: Bilag II: Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse". La:ngdeprofil. Tva:rprofil. ' "

2 J-953/bl 1. Grundlag for regulativet. Dette regu1ativ omfatter Gjel a og Tudb~k fra, hvor Tudb~k bliver gr~nsevandl b mellem Gjern og Hvorslev kommuner til udl bet i Gudenaen. Str~kningen fra Truust Dambrug til Gudenaen har hidtil v~ret privat, men optages som kommunalt i forbindelse med vedtagelse n af dette regulativ. Tudb~k's forl b i Hvorslev kommune ~ndres fra kommunalt vand1 b til privat. Regulativet er udarbejdet pa grundlag af: Opmaling af vandl bet foretaget september 1992, samt udtegnede fotoplaner optaget Redeg re1se for regulativets grundlag. Redeg relsen er optaget som bilag I til regulativet. Regulativ for "Tudb~k" stadf~stet af Skanderborg Amtsrad den 27. maj 1929 og Viborg Amtsrad den Betegnelse af vandlabet. Gjel a er en del af Gudenaens vandsystem, som udmunder i Randers fjord. Vand1 bets 1~ngde er 5938 m, og om fatter str~kningen fra sammenl bet syd stfor Nysted til udl bet i Gudenaen. Den verste del af aen kaldes Tudb~k. Vand1 bets n~rmere kortgrundlag. beliggenhed er angivet pa regulativets 3. Vandlabets skikkelse. 3.1 Afm~rkning og stationering. Vandl bsstr~kningen er stationeret med udgangspunkt i sammenl bet syd st for Nysted som station 0 og udl bet i Gudenaen som station Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Der er ikke foretaget s~rskilt afm~rkning af vandl bene. De faste broan1~g over vandl bet er tillagt en stationering som angivet i punkt Dimensioner. Det bestemmes, at vandl bet skal vedligeholdes pa basis af den naturlige skikkelse, saledes at vandf ringsevnen svarer til den "teoretiske skikkelse" som anf rt i bilag II. Bilaget angivet bundkote, bundbredde, sideanl~g og < fald til ethvert punkt pa vandl bet, idet bunden har en retlinet forl b mellem de angivnekoter.

3 3.3 Kontrol af skikkelse. Kontrol af skikkelse udf res i den gr defri periode fra 1. januar til 30. april. 3.4 Fixpunkter. Dimensionerne i bilag II er fastlagt pa baggrund af opmaling af vandl bene, som blev udf rt september Opmalingen har taget udgangspunkt i f lgende fixpunkter: Fixpunkt Kote Beskrivelse GM nr ,51 Transformatorbygning 300 m syd for Degnebro Plade 0,4 m o. terr~n stlige facade. i den Indmalt af landinspekt r Hjort Nielsen"s eftf Flodemal ved fisketrappe ved Truust Dambrug. Bolt i stlige side af bro. Endvidere er indma.lt: St St St Yderligere fixpunkter kan indmales efter behov. Indl b under Ny Degnebro. Overkant af r r. Betonbro, pa betonpladen. Indl b under Gjelbro. Underkant betondrager N Bygvrerker. Broer, overk rsler m.v. Station Kote bund Vandslug/ Ejer m.v. (m) (m) diameter (m) komm.- beton komm.- beton privat-beton privat-traj privat-jernplade privat-beton stk 01.0 privat-beton privat-beton amt. -beton

4 4.2 Stemmev~rker m.v. opstemning til kote m i station 4858 for anvendelse af vand til dambrug. Der henvises til Landv~senskommissionsbekendelse af Se pkt 4 i bilag I: Redeg relse for regulativets grundlag. 4.3 Till b. Station H/V side R rdim. Udl bskote Bem~rkninger 8 V gr ft 199 H gr ft 258 H gr ft 449 V gr ft 480 H gr ft 553 H gr ft 612 H gr ft 811 H gr ft 1364 V gr ft 1462 V gr ft 1532 V gr ft 2074 V Trodyb b~k (till b) 3328 H gr ft 3390 V dr~n 4820 V kana V 050 fra bassin 5145 V 040 fra bassin 5166 V fra stemmev~rk 5705 H gr ft 5. Administrative bestemmelser. Vandl bet administreres af Hvorslev og Gjern byrad. 1) Vandl bet med bygv~rker m.v. skal vedligeholdes sadan, at den for vandl bet fastsatte vandf ringsevne overholdes. 2) Vandl bets vedligeholdelse pahviler byradene. Med hensyn til de for vandl bet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og - metoder henvises til afsnit 7. 3) Stryg, udl bsbygv~rk og skraningssikringer der er udf rt af hensyn til vandl bet, vedligeholdes som dele af vandl bet. Vedligeholdelsen af vrige bygv~rker - broer, overk rsler og vandingsanl~g m. v. - pahviler ejerne eller brugerne. Ejerne eller brugerne har pligt til at opt age den slam;,:: gr de m.v., der samler sig ved bygv~rkerne, jfr. vandl bslovens 27, stk. 4.

5 4) Tr~er og buske langs vandl bet skal sa vidt muligt bevares af hensyn til deres gr debegr~nsende virkning. Beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandl bets verste kant rna ikke fjernes uden vandl bsmyndighedens tilladelse. Efter aftale med lodsejerne kan byradene regulere beplantningen langs vandl bet. 6. Bredejerforhold. 1) Dyrkning, jordbehandling, terr~n~ndring og opf relse af bygv~rker rna' i landzone ikke foretages i en br~mme pa 2 m langs vandl bet. ' 2) Ejere og brugere af de ejendomme, der gr~nser til vandl bet, skal tale de forn dne vedligeholdelsesarbejders udf reise, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejder langs vandl bets bredder. Arbejdsb~ltet bli- ' ver normalt ikke over 8 meter bredt. 3) Bygninger, bygv~rker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende rna ikke uden byradenes tilladelse anbringes n~rmere verste vandl bskant end,8 meter. 4) Hvor arealer, der gr~nser til vandl bet, anvendes til l sdrift, kan byradet forlange opsat et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra verste vandl bskant. Sadanne hegn skal ejerne fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er n dvendigt af hensyn til maskinel udf relse af vedligeholdelsesarbejdet. 5) Efter vandl bslovens 6 rna ingen bortlede vand fra vandl bet, for andre vandstanden i vandl bet eller hindre vandets frie l b. 6) Regulering - herunder r rl~gning af vandl bet - rna ikke finde sted uden byradenes tilladelse. 7 ) 8) 9) Ingen rna uden tilladelse fra byradene foretage foranstaltninger ved vandl bet med anl~g hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandl bsloven eller anden lovgivning. Vandl bet rna ikke tilf res faste stoffer, haveaffald, okkerholdigt dr~nspulevand, eller andre v~sker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejninger i vandl bet. Udledning af husspildevand rna kun ske efter tilladelse fra byradene. De tilgr~nsende lodsjere kan uden tilladelse pumpe vand op fra vandl bet til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Byradet kan give tilladelse til indretning af af egentlig vandingssteder. Andet vandindtag rna ikke ske uden tilladelse. jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

6 10) Hvis vandl bet, bygv~rker eller andre anl~g ved vandl bet beskadiges eller der foretages foranstaltninger i strid med vandl bsloven kan byradet give pabud om at genoprette den tidligere tilstand. Er et pabud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan byradet foretage det forn dne pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af us~dvanlig nedb rsforhold eller andre udefra kommende us~dvanlige begivenheder, kan byradet foretage det forn dne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Udl b fra dr~nledninger skal udf res og vedligeholdes sadan, at de ikke g r skade pa vandl bets skraninger. 14) Anl~g af broer, overk rsler eller lignende og nedl~gning af r r, kabler m.v. i vandl bet rna ikke ske uden byradets godkendelse. 15) Overtr~delse af bestemmelserne i regulativet straffes ved ' b de jfr. 85 i vandforsyningsloven. 7. Vedligeholdelse. 1) vandl bet vedligeholdes af de tekniske forvaltninger pa byradenes vegne. 2) Byradene afg r, om vedligeholdelsen skal udf res i entreprise eller ved egen foranstaltning. 3) Vandl bet er i Arhus og Viborg amters recipientkvalitetsplan mal sat som Bl opstr ms Truust dambrug og B2 nedstr ms dambruget... 4) Vandl bet vedligeholdes sadan, at vandl bets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav som malsffitningen stiller hertil. Endvidere danner den i redeg relse beskrevne metode til milj venlig vandl bsvedligeholdelse grundlag for vedligeholdelsen: 4.1 Gr desk~ring. N dvendig gr desk~ring udf res een gang om aret i august maned. Skansomt og sa vidt muligt med Ie. Der sk~res en str mrende, saledes at noget gr de efterlades pa siderne. Pa lige str~kninger formes str mrenden i et snoet forl b, saledes at den efterlader gr de langs siderne star tilbage som brffirnrner af varierende bredde. Str mrendens bredde skal efter gr desk~ring v~re 2/3 af vandl bets bred de. '.. Den afskarne, frit drivende gr de skal optages og f res pa land.

7 4.2 Opgravning (bundskovling) Opgravning foretages, hvis det konstateres, at vandl bets skikkelse i de gr defri peri ode ikke overholder regulativets bestemmelser. Der kan dog aeeepteres forringelse af vandf ringsevnen svarende til at bunden er 10 em over regulativm~ssig bundkote. Ved opgravning ma vandl bet ikke uddybes mere end til 10 em under regulativm~ssig bundkote. Opgravningen foretages sa vidt muligt, sa str mrenden far et snoet forl b. Dr~n, der ligger over regulativm~ssig bundkote ma holdes fri for aflejringer, der hindrer frit udl b. 4.3 Andre bestemmelser. Kant- og bredvegetationen kan besk~res en gang om aret i efteraret. Besk~ringen skal da udf res skansomt og kun i det omfang, at vegetationen h~mmer vandets frie bev~gelse. Sten og grus ma ikke fjernes fra vandl bet. Opgravninger samt udbedringer af skraninger foretages fortrinsvis i perioden juli - august. 5) Ved tilrettel~ggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal u lemper, som ejere og brugere skal tale, s ges ligeligt fordelt pa begge sider af vandl bet. 6) Brugerne af de tilst dende arealer skal fjerne den fyld m.v. fra vandl bskanten, der fremkommer ved vandl bets regulativm~ssige vedligeholdelse eller sprede den i et ikke over 10 em tykt lag inden hvert ars 1. maj. 7) Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at unders ge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan byradet 2 uger efter at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel lade arbejdet udf re pa den pag~ldendes bekostning. 8) Lodsejere, eller andre med interesse i vandl bet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller speeielle forhold vedr rende vandl bet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til byradet/byradene. 8. Tilsyn. 1) Tilsyn med vandl bet ud ves af Gjern og Hvorslev byrad. 2) Der foretages offentlig syn over vandl bet i oktober maned. 3) Bredejere, organisationer eller andre, der har nske om at deltage i dette syn, kan inden 1. september tr~ffe n~rmere aftale herom med kommunens teknisk forva1tninger, der gennemf rer synet pa byradenes vegne.

8 9. Revision. Regulativet revideres, hvis der sker v~sentlige i plangrundlaget med betydning for vandl bet. ~ndringer 10. Regulativets ikrafttraeden. Regulativet har v~ret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med opfordring til enhver om at komme mfod 99 indsigelser og amdringsforslag inden den... 2{J.. ~. I... ~ Regulativet tr~der i kraft fra datoen for dets vedtagelse. Saledes vedtaget af Hvorslev byrad, den borgmester kommunaldirekt r Saledes vedtaget af Gjern byrad, den borgmester kommunaldirekt r

9 G-953/ep Bilag nr 1 Redeg relse for regulativets grundlag Gjel a ( pa verste str~kning kaldet Tudb~k) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Fysisk beskrivelse af vandl bet og dets omgivelser 3. Okkerforhold 4. Afvandingsforhold 5. Sektorplaner 5.1 Recipientkvalitetsplanen 5.2 Vandindvindingsplanen 5.3 Landbrugsplanen 5.4 Fredningsplan samt 3 forhold 5.5 Spildevandsforhold 6. Plan for uds~tning af fisk 7. Principper for vandl bsvedligeholdelsen 7.1 Gr defri periode 7.2 Gr des~son

10 ;-953/ep Gjel a (TudbiEK) Redeg~relse for regulativets grundlag. 1. Indledning Redeg relsen savel som regulativet er udarbejdet af Gjern og Hvorslev Kommuner, som er fielles om vandl bsmyndigheden for vandl bet. I forbindelse med regulativets godkendelse omklassificeres dele af vandl bet: Den nederste striekning fra Truust Dambrug til udl b i Gudenaen iendres fra privat til Kommunevandl b. Den verste striekning til sammenl bet syd st for Nysted iendres fra Kommunevandl b til privat vandl b. 2. Fysisk beskrivelse af vandl~bet og dets omgivelser Regulativet omfatter striekningen fra sammenl bet syd st for Nysted til udl bet i Gudenaen. Pa denne striekning danner vandl - bet griense mellem Gjern og Hvorslev Kommuner og Arhus og Viborg amter. Den verste del af vandl bet er reguleret og har en ensformig skikkelse, hvorimod den nederste del i stor udstriekning forl ber naturligt med varierende fysiske forhold. Gjel a er opstemt ved Truust dambrug; hvor den efter fiske - trappen forl ber i leje udgravet i 1990 nord om dambruget. 3. Okkerforhold Arealer omkring vandl bet er Klassificeret som okkerpotentiel le omrader jfr. nedenstaende oversigtskort.

11 4. Afvandingsforhold Vandstanden i vandl bet er reguleret af afstr mningen fra oplandet og vandl bets vandf ringsevne. Nedstr ms dambruget tillige af dambrugets indvinding af grundvand. vandf ringsevnen fastl~gges aktuelle forhold. med fald og dimensioner efter d e Ved Truust m lles dambrug er der foretaget opstemning og anlagt fisketrappe i henhold til Landv~sensn~vnskendelse af 11. februar 1955 og 22. november 1957 samt Landv~senskommissionskendelse af 30. juli Herfra noteres: -Flodemalskoten angives som 19 em h jere end etfixpunkt pa overkanten af den stlige frontmur for genneml bet under tilk rselsvejen til m lleh. -Gennemstr mningsabningen i fisketrappen s~ttes og anbringes 15 em over kamrenes bund. til 20 x 30 em -Fisketrappen skal v~re i drift fra 1. november til 31. januar. -Af hensyn til ungfiskenes nedtr~k forsynes frislusen med en ungfiskesluse bestaende af en 8 em bred og 6 em dyb udsk~ring forbundet med bagvandet med en overl bsrende. Ungfiskeslusen skal altid v~re vandf rende i tiden fra 1. april til 31. maj. -Alepas skal anbringes ved f dekanalens overl b i tide n 15. april til 3. september j~vnf r ferskvandsfiskerilovens 7. Der findes rester af yderligere opstemninger, som forarsager styrt. Disse styrt omdannes til stryg ved tilf rsel af sten og grus. 5. Sektorplaner 5.1 Reeipientkvalitetsplanen indgar som et grundl~ggende element ved revisionen af regulativer for offentlige vandl b og dermed for vedligeholdelsen af vandl bene. Gjel a er opstr ms dambruget malsat som et vandl b, der skal kunne anvendes som gydeomrade og opv~kstomrade for yngel af rred og andre laksefisk (El). Forureningsgraden skal v~re grad II eller bedre. Vandl bsvedligeholdelsen skal begr~nses mest muligt. Ved gr desk~ring efterlades v~sentlige gr debr~mmer i vandl bet, gydebanker opgraves ikke, og vandl bets brinker bortgraves kun, hvis en konkret vurdering har vist, at dette er n dvendigt af hensyn til vandf ringsevnen. Der rna ikke ske gravning af brinker i begge vandl bssider det samme ar. Vegetationen langs vandl bet skal normalt lades u r rt. Oppumpning af grundvand rna ikke rnedf re at vandf ringen i vandl bet mindskes v~sentligt. Nedstr ms dambruget er Gjel a rnalsat sam vandl b, der skal kunnp ~nupnnp.s ~nm onv~k~t- on nnhn'n~nmranp Tnr mrrad nn ~nnrp

12 grad II eller bed laksefisk (82). Forureningsgraden skal v~re reo Vandl bsvedligeholdelsen fasts~ttes efter en konkret afvejning af behovet af hensyn til dyrkning af jorden mod de milj m~ssige ulemper, der matte f lge af vedligeholdelsen. Gydeomrader friholdes for opgravning. Oppumpning af vand fra vandl bet rna ikke finde sted. Grundvandsindvinding rna ikke medf re en v~sentlig mindskelse af fiskebestanden. 5.2 Vandindvindingsplanen udl~gger ikke oplandet til Gjel a som fremtidig indvindingsomradetil almene vandforsyningsformal. Indvinding af vand fra vandl bet tillades ikke. Tilladelser til indvinding af grundvand kan normalt forl~nges. 5.3 Landbrugsplanen. Kap i Regionsp1anen for Arhus amt fastl~gger f lgende retnings1inier: "Ved revisioner af vandl bsregu1ativer med baggrund i recipientkva1itetsp1anen foruds~ttes det i a1mindelighed, at vandl benes evne til afledning af overfladevand og dr~nvand ikke forringes, hvis dette giver anledning til en forringelse af dyrkningsmulighederne.". Det foreliggende regulativ sikrer de afvandingsm~ssige forhold, idet regulativets bestemmelser ikke forringer eksisterende afvandingsevne. 5.4 Fredningsplan samt 3-forhold Gjel a er udpeget som beskyttet vandl b efter 3 i loy om naturbeskyttelse. Det er amternes hensigt at beskytte disse vandl b mod forringelser, samt hvor det er muligt, at forbedre vandkvaliteten og restaurere regulerede vandl b. 5.5 Spildevandsforhold. Vandl bet modtager spildevand fra landejendomme i oplandet. Tillige modtages ved till b af Gr lsted b~k spildevand fra landsbyerne Skorup og Gr lsted. Det tilledte spildevand er renset i septictanke eller tilsvarende. Spildevandet fra Gr lsted og Skorup er planlagt renset i sandfilter eller afledt til renseanl~g i Truust inden Spildevand fra landejendomme i Gjern kommune skal nedsives eller renses i sandfilterbr ndesenest ved ejerskifte. I Hvorslev kommune modtages spildevand fra enkelte ejendomme beliggende i vandl bets opland. Disse udledninger s ges ~ndret eller forbedret ved nedsiyning eller etablering af sandfiltre. 6. Plan for uds~tning af fisk I Ferskvandslaboratoriets ud s~ tningsplan uds~tningen saledes: fra 1988 fasts~ttes Gjel bro Degnebro 200 stk 1 ars i april 4000 stk ynge1 i april Svn f. VH;Hrs lev 1300 stk 1/2 Ar~ i oktoher

13 I henhold til ferskvandsfiskerilovens 19 skal der ved stemmev~rket ved Truust dambrug v~re anbragt et alepas, som er virksom i perioden 15. april til 30. september. 7. principper for vandl bsvedligeholdelse 7.1 Gr defri periode. Vandl bet er normalt gr defri i perioden 1. december til 30. april. For denne periode stilles der krav til vandl bets naturlige skikkelse m.h.t. vandf ringsevnen. Findes kravet. ikke at v~re opfyldt i den gr defri periode, udl ser det en opgravning af vandl bet. Vandl bets dimensioner anses for at v~re overholdt, hvis vandl bets vandf ringsevne er lige sa god som i tilsvarende vandl b med regulativm~ssige dimensioner. Det betyder at formen er underordnet. Vandl bet skal blot kunne f re lige sa meget vand ved en given vandstand, som hvis vandl bet havde haft de regulativm~ssige dimensioner, der fremgar af regulativets bilag nr Gr des~son Gr des~sonen er normalt perioden 1. maj til 31. oktober. I denne periode fasts~ttes ingen krav til skikkelse eller vandf ringsevne. I august maned sk~res gr den een gang. Gr den sk~res i en str mrendepa ca. 2/3 af vandl bets bredde. Gr den sk~res med handkraft og sa vidt muligt med leo Der sk~res prim~rt, hvor der i forvejen er en str mrende, men hvor str mrenden ikke findes eller er svagt udviklet, formes en str mrende i et snoet forl b, saledes at str mmen gar skiftevis fra side til side i vandl bet. Kantvegetationen sk~res som hovedregel ikke.

14 ; -953jep Bilag 2 Gjel a (Tudb<ek) Teoretisk skikkelse: Station Kate Fald Bundbredde Anl<eg Bem<erkninger m m % m 0 28,85 x x 2, ,30 0,8 1, ,40 x 3, ,10 2,3 5T 1780, li&j)ellcc:eve/pccajetsi ,65 6, ,40 3,7 1,00 s-r :207'1, 7iLUp[! 7f(cL!J'E li'd:k , ,50 2,3 1:1 ST :'It?o: GtIi?"SVe7', B/?o 2, ' 19,60 1, ,40 2, ,20 2, ,25 x Fisketrappe 48,72 15,70 x 3, ,05 1,30 1, : klo:,te1itf'fil?()spe7, $Ro ,10 x Udl b i Gudenaen

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online.

Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. Notat Bemærk venligst Oplysninger vedr. vandløbets skikkelse og dimension findes ikke tilgængelig online. For yderligere oplysninger om dette vandløb kontakt venligst Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 36.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet"... "".".. ""... """.. "".. ".".. """... ".... """.. "".. "... ""."...

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 27.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.""."""".""""""""""""""".""""""""""".. ""."".. ""."".. "... "... ""...

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor September 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDLIGEHOLDELSESBESTEMMELSER 1.1 Udførelse og omkostninger

Læs mere

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET

REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET REGULATIV FOR LEMMING Å SYSTEMET FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Lemming å systemet, der omfatter: Lemming å ( nr. 25 ) Skægkær bæk ( nr. 29 ) Sinding bæk ( nr. 28 ) Sejling

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17

R E G U L A T I V. for. Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 R E G U L A T I V for Stokkeruprenden m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 17 Regulativ, Stokkeruprenden m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1.

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19

R E G U L A T I V. for. Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 R E G U L A T I V for Vandmose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 19 Regulativ, Vandmose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV. Kommunevandløb nr. K 33 FOR. April Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 33. 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 33 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune

Regulativ for kommunevandløbet. Værngrøften. Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd. Ringkøbing-Skjern Kommune Regulativ for kommunevandløbet Værngrøften Vandløbsområde: Ringkøbing Fjord, Syd Ringkøbing-Skjern Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Side Forord 1. Grundlaget for regulativet 2. Betegnelse af vandløbet

Læs mere

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring

Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Regulativforslag for vandløbet Stampestrømmen i høring Holstebro Kommune har opklassificeret vandløbet Stampestrømmen og har jf. vandløbslovens kapitel 5 udarbejdet et regulativ for dette vandløb. Regulativet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 57.1 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af I INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... ".................... 3 2. Betegnelse af vandløbet"........ "....

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB

GENERELLE BESTEMMELSER KOMMUNEVANDLØB MAJ 1997 GENERELLE BESTEMMELSER FOR KOMMUNEVANDLØB I RIBE KOMMUNE RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé 2, 6760 Ribe, tlf. 7989 8989, fax 7989 8992 Generelle bestemmelser for kommunevandløb i Ribe

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 13.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet..".".. "... "."... ".""".. "."."."... "".. "..... "... ".... "..

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 60 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 2. HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af NDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "".""... ".""... ""... """."".. "... """."".. """.. ""."".. ""... "...

Læs mere

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Vandløb mellem Havbro og Grårup. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Vandløb mellem Havbro og Grårup Regulativ 2005 Kommunevandløbet VANDLØB MELLEM HAVBRO OG GRÅRUP Vandløb nr. 861-6.1 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften

By & Miljø - Miljøafdelingen. Regulativ for kommunevandløb nr August Råkildegrøften By & Miljø - Miljøafdelingen Regulativ for kommunevandløb nr. 4.43 August 2003 Råkildegrøften FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere og myndighed om - vandløbets fysiske

Læs mere

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM

REGULATIV. Kommunevandløb nr. 27 FOR. Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 27 Ravnsborg kommune Storstrøms amt JUNI 1994 TEKNISK TEAM 1. Grundlaget for regulativet 2 Vandløbet er optaget som kommunevandløb i Ravnsborg kommune i henhold til beslutning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEV ANDLØB NR. 35.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet.... "...... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "...... 3 3. Vandløbets

Læs mere

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184

OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR. Alslev Å. Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 OJP-MILJØrådgivning REGULATIV FOR Alslev Å Hovedopland 3100 omfattende Varde Å systemet Afstrømningsområder 3180, 3182 og 3184 Kvl. nr. A 1 Alslev Å ESBJERG KOMMUNE - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE... Side 0.

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr. K 10. I Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. K 10 I Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 10 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR ( KOMMUNEV AND LØB NR. 21,0 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN Kommunevandløb nr. 317 HOVEDGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT

Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT Kommunevandløb nr. 329 NYMARKSGRØFT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE

IISilkeborg Kommune REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE REGULATIV FOR VANDLØB MED STOR MILJØMÆSSIG INTERESSE IISilkeborg Kommune ~ Teknisk forvaltning ~ Søve 1, 8600 Silkeborg - Tlf. 86822000 - Giro 2 0091 10 ~,. _ Eksp.tid: Mandag-fredag kl. 10-14 - Torsdag

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 36 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE

TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup TILLØB TIL GRÅSTENS RENDE Regulativ for kommunevandløbene Nr. 108 Rytlebæk Nr. 110 Lerbæk Regulativ 1999 FORORD Et vandløbsregulativ er populært

Læs mere

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om

Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens. Almindeligt med bestemmelser om Bilag 4. Ændringer, begrundelser og uddybning af konsekvenser ved fællesregulativet Hvad er ændret? Begrundelse Konsekvens Grødeskæringsmetoder Fremgår af specifikt regulativ Grødeskæringsterminer + 14

Læs mere

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56

Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 Vandløbsregulativ for kommunevandløb nr. 56 l Ravnsborg kommune Storstrøms amt side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner.

Læs mere

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune

Vandløbsregulativ for. Stenstrup-Lumsåsløbet. Odsherred Kommune Vandløbsregulativ for Stenstrup-Lumsåsløbet Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for regulativet... 3 2. Betegnelse af vandløbet... 3 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner... 4 4. Tilløb...

Læs mere

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk

Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø 26. november 2009 Regulativ for Krusebæk Regulativ for Krusebæk Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for regulativet 2 2. Betegnelse for vandløbet 2 3. Vandløbets vandføringsevne 2 4. Bygværker, tilløb m.v. 3. Administrative bestemmelser 3. Bredejerforhold

Læs mere

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB

Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB Kommunevandløb nr. 312 KLITHUSE - SNEVRE VANDLØB 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 HOLEBY KOMMUNE REGULATIV FOR KOMMUNE V AND LØB NR. 31,2 I HOLEBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb

Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb Information om vandløbsvedligeholdelse Odsherred Kommune har i 2007 modtaget mange henvendelser omkring vedligeholdelse af vandløb og dræn. For at mindske risikoen for vand på grundene anbefaler Odsherred

Læs mere

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT.

REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. REGULATIV FOR LINÅ OG LINÅ GRØFT. FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Linå ( nr. 5 ) og Linå Grøft ( nr. 13 ). Regulativet indeholder bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK

ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 136 Kanal fra Lundergårds mose Nr. 138 Vandengsvandløbet Nr. 153 Lundergårds bæk

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 37.0 I HØJREBY KOMMUNE STORSTRØMS AMT Side 2 af JO INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Grundlaget for regulativet... "..... 3 2. Betegnelse af vandløbet... "... "... " ".. "".. " "...

Læs mere

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb

Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb Indledning Bestemmelserne fastlægger, hvordan private vandløb i Silkeborg Kommune skal vedligeholdes på en miljømæssigt forsvarlig måde samtidig med

Læs mere

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ

REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ REGULATIV FOR GRAVBÆK OG THORSØ FORORD Dette regulativ danner retsgrundlag for administration af Thorsø ( nr. 93 ) og Gravbæk ( nr. 90 ). Thorsø opfattes i denne forbindelse som et vandløb. Regulativet

Læs mere

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt

Side 1 Københavns Amt Revideret 2000 Regulativ for St. Vejleå R E G U L A T I V. For. St. Vejle å. Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For St. Vejle å Københavns Amt Side 2 REGULATIVETS VIGTIGSTE BESTEMMELSER I FORHOLD TIL LODSEJERNE 1. Københavns Amt er vandløbsmyndighed for den del af St. Vejleå. ser omhandles

Læs mere

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET

VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET VANDLØBSREGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE I VANDLØBSSYSTEMET 837-27... HOVED- og REFSBJERGGRØFTEN I SDR. KONGERSLEV SEJLFLOD KOMMUNE FORORD Et vandløbsregulativ er populært sagt en aftale mellem brugere

Læs mere

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005

AARS KOMMUNE. Mosbækken. Regulativ 2005 AARS KOMMUNE Mosbækken Regulativ 2005 Kommunevandløbet MOSBÆKKEN Vandløb nr. 861-2.0 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET

Læs mere

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt

REGULATIV FOR. Kommunevandløb nr Nakskov Kommune Storstrøms Amt REGULATIV FOR Kommunevandløb nr. 4 1 Nakskov Kommune Storstrøms Amt April 2004 2 1. Grundlaget for regulativet. Vandløbet er optaget som kommunevandløb nr. K 4 i Nakskov Kommune. Regulativet er udarbejdet

Læs mere

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN

Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN Kommunevandløb nr. 318 SKELGRØFTEN 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Grundlaget for regulativet side 3 2.0 Betegnelse af vandløbet - 4 3.0 Vandløbets skikkelse, dimensioner m.v. - 5 3.1 Afmærkning og stationering

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE

FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FORSLAG TIL FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR DE OFFENTLIGE VANDLØB I FREDENSBORG KOMMUNE 3 INDHOLD 1 Indledning 6 2 Grundlaget for regulativet 7 2.1

Læs mere

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. PRIVATE VANDLØB - PLIGTER OG RETTIGHEDER Vandløbsloven omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvorfor kan jeg opleve oversvømmelser? Alle

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE FJERRITSLEV KOMMUNE Teknisk forvaltning Danmarksgade 3 9690 Fjerritslev REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØBENE Nr. 14 Sønderkærgrøften Nr. 21 Mejlhedegrøften Nr. 25 Gøttrup bæk Nr. 60 Skivergrøftens nedre del

Læs mere

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ

RØDBY. Vandløbsregulativ. Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) for. Vandløbsregulativ. 9. april 200 I. Rødby Ko mmune. Tlf S Fax S I SJSJ RØDBY for Vandløb nr.: 34.5 ( 15 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970 RIHlby Tlf S4 67 01 00 Fax S4 67 0 I SJSJ Rødby Ko mmune 9. april 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34.5 ( 15 TSV) I. Grundlag for

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL RY Å

NEDRE TILLØB TIL RY Å PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 117 Skødsholmsvandløbet (nedklas. privat) Nr. 118 Voldkærsvandløbet Nr. 119 Holmsgårdsvandløbet

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Møngegrøften. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Møngegrøften Helsinge Kommune Regulativ, Møngegrøften. Helsinge Kommune, 1998. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...5

Læs mere

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax

RØDBY. Vandløbsr egulativ. Vandløb nr.: ( 19 TSV) for. 9. apr il 200 I. Fruegade7 4970R9dby. Rødby Kommune. Tlf S Fax RØDBY for Vandløb nr.: 34.1. 1.2 ( 19 TSV) R dby Kommune Fruegade7 4970R9dby Tlf S4 67 01 00 Fax 146701 99 Vandløbsr egulativ 9. apr il 200 I Indholdsfortegnelse Vandløb nr. 34. 1.1.2 ( 19 TSV) I. Grundlag

Læs mere

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK

NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup NEDRE TILLØB TIL HUNE BÆK Regulativ for kommunevandløbene Nr. 139 Kvorupkærvandløbet Nr. 140 Kærsiggrøften Nr. 145 Ilsig Regulativ 1999 FORORD

Læs mere

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER

BODHOLT BÆK, NR ALMINDELIGE BESTEMMELSER 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER BODHOLT BÆK, NR. 53 De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen inkl.

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. SMEDEGÅRD GRØFT NR. 14 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 210 NØRHALNE NORDLIGE KLOAKGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3

R E G U L A T I V. for. Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 R E G U L A T I V for Ellebækken Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 3 Regulativ, Ellebækken. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET 7 2.

Læs mere

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger.

1. Vandløbenes vedligeholdelse påhviler kommunalbestyrelsen. Det gælder dog ikke fornyelser af rørlagte strækninger. LILLEÅ NR 19 0.0 ALMINDELIGE BESTEMMELSER De "Almindelige bestemmelser" gælder generelt for samtlige kommunevandløb i Ikast kommune med afløb til Fjederholt Å/Skjern Å, Karup Å og til Storåen incl. grænsevandløbene.

Læs mere

Regulativ for Usserød Å

Regulativ for Usserød Å Regulativ for Usserød Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR USSERØD Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet... 5

Læs mere

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene

ØVRE TILLØB TIL RY Å. PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej Pandrup. Regulativ for kommunevandløbene PANDRUP KOMMUNE Teknisk forvaltning Lundbakvej 5 9490 Pandrup ØVRE TILLØB TIL RY Å Regulativ for kommunevandløbene Nr. 102 Banegrøften Nr. 105 Munkholtvandløbet Nr. 107 Ilbækken Regulativ 1999 FORORD Et

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 261 SKELGRØFTEN MED TILLØB AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE

REGULATIV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE REGULATV FOR KOMMUNEV AND LØB NR. 40,0 HOLEBY KOMMUNE ndholdsfortegnelse: 1. Grundlaget for regulativet. 2. Betegnelse af vandløbet. 3. Vandløbets skikkelse og dimensioner. 4. Bygværker. 5. Adminstrative

Læs mere

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / )

Pixi-udgave. af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune. Side 1 af 33 ( / ) Pixi-udgave af Bilag til fællesregulativ for offentlige vandløb i Næstved Kommune 2012 Side 1 af 33 Indhold Bilag nr. Indhold Bilag nr. Indhold 3 Vandløbenes dimension og/eller vandføringsevne. Oversigt

Læs mere

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 202 BYRBÆKKENS ØVRE DEL INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets skikkelse og

Læs mere

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007

Trend å til Røjbæk. Tillægsregulativ 2007 Trend å til Røjbæk Tillægsregulativ 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET Side 3 2.0 BETEGNELSE AF VANDLØBET - 3 3.0 DIMENSIONER OG GRØDESKÆRING - 4 4.0 BYGVÆRKER - 4 5.0 VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg Kommuner. November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å November 2015 FORSLAG TIL REGULATIV FOR USSERØD Å Forslag til regulativ for Usserød Å INDHOLD 1 Introduktion... 1 2... 1 2.1 Grundlaget for regulativet... 1 2.1.1 Planmæssige forhold... 2 2.2 Betegnelse

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune

R E G U L A T I V. for. Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune R E G U L A T I V for Annissevandløbet med sideløb Helsinge Kommune Regulativ, Annissevandløbet med sideløb. Helsinge Kommune 1999. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 2 BETEGNELSE

Læs mere

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m

UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU. Vandløb nr St St m UDKAST HALS KOMMUNE TILLÆGSREGULATIV FOR RENDEN I HOU Vandløb nr. 817 2.0 St. 1835 St. 2049 m Juli 2006 Tillægsregulativ for Renden i Hou, 2006 1 Forord Dette tillægsregulativ og regulativ af 15.9.2006

Læs mere

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE

REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE REDEGØRELSE OM FÆLLESGRUNDLAGET FOR REGULATIVERNE FOR KOMMUNEVANDLØB I ÅRHUS KOMMUNE ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Stadsingeniørens Kontor SEPTEMBER 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 227 BOVSTBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 2 4.0 Vandløbets skikkelse

Læs mere

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9

R E G U L A T I V. for. Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 R E G U L A T I V for Maglemose å m. tilløb Græsted-Gilleleje Kommune Kommunevandløb nr. 9 Regulativ, Maglemose å m. tilløb. Græsted-Gilleleje Kommune, 1997. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET

Læs mere

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER

Vandteam VANDLØBSREGULATIVER natur, NATUR, miljø MILJØ og OG trafik TRAFIK Vandteam VANDLØBSREGULATIVER overskrift LÆS MERE OM VANDLØBSREGULATIVER ET VANDLØBSREGULATIV BESKRIVER HVORDAN TILSTANDEN I OFFENTLIGE VANDLØB OPRETHOLDES.

Læs mere

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe

Regulativ for amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskommune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskommune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram og Ribe Regulativ fr amtsvandløb nr. H 6, Sønderjyllands amtskmmune, amtsvandløb nr. 17, Ribe amtskmmune, Gelså, nedre del, ved Årup, gennem Gram g Ribe kmmuner, Sønderjyllands g Ribe amtskmmuner. I Regulativ

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 217 SKELGRØFTEN OG NEDRE DEL AF HORSBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet

Læs mere

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006

AARS KOMMUNE. Herredsbækken Gislum bæk. Regulativ 2006 AARS KOMMUNE Herredsbækken Gislum bæk Regulativ 2006 Kommunevandløbene HERREDSBÆKKEN Vandløb nr. 861 1.0 GISLUM BÆK Vandløb nr. 861 1.4 Aars kommune Nordjyllands amt. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GRUNDLAGET

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å

Ballerup Kommune Herlev Kommune. Regulativ for Sømose Å Ballerup Kommune Herlev Kommune Regulativ for Sømose Å Side 0. Generelt...1 1. Grundlaget for regulativet...2 1. 1. Lovgrundlag...2 1. 2. Tidligere regulativ....2 1. 3. Fredning...2 1. 4. Regulering....2

Læs mere

Høring af forslag til restaurering af Maglemoserenden

Høring af forslag til restaurering af Maglemoserenden Rudersdal Kommune Natur, Park og Miljø 2840 Holte Teknik og Miljø Natur, Park og Miljø tom@rudersdal.dk Høring af forslag til restaurering af Maglemoserenden Baggrund Vandløbsmyndigheden i Rudersdal Kommune

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 201 HORSBÆKKEN OG MØLLEBÆKKEN AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0 Vandløbets

Læs mere

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug

Høring af reguleringsprojekt af Sunds Nørreå ved Nr. Aagaard Dambrug TEKNIK OG MILJØ Se liste Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8084 mynwp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 06.02.03-P20-10-15 Høring af reguleringsprojekt

Læs mere

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet

Administrationsgrundlag for vandløbsområdet Godkendt i Udvalget for Klima og Miljø 20. december 2011 Administrationsgrundlag for vandløbsområdet 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MÅL... 2 4 MÅLGRUPPE... 2 5 POLITISK

Læs mere

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10

R E G U L A T I V. St. Vejle å. Albertslund kommune. Høje-Taastrup kommune. Kommunevandløb nr. 10 R E G U L A T I V for St. Vejle å Albertslund kommune Høje-Taastrup kommune Kommunevandløb nr. 10 Regulativ, St. Vejle å. Albertslund kommune/høje-taastrup kommune, december 1993. Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815

REGULATIV RIBE KOMMUNE FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD. Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 DECEMBER 1997 REGULATIV FOR RIBE VESTERÅSYSTEM SYD I RIBE KOMMUNE Hovedopland 3800 omfattende Ribe Å s vandsytem Afstrømningsområderne 3813 (Syd for Ribe å) 3815 RIBE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Bøgeallé

Læs mere

FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ

FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ FUNDER Å, 0RNS0 og LYSÅ regulativ Amtsvandløb nr. 50, 77 og 69, beliggende i Silkeborg og Them kommuner, Århus Amt samt kast Kommune, Ringkøbing Amt ARHUS AMT Forord Dette regulativer retsgrundlagetfor

Læs mere

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug

Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Screening af etablering af et omløbsstryg ved Rakkeby Dambrug Jernbanevej 7 7900 Nykøbing Mors Telefon 9970 7000 e-mail: naturogmiljo@morsoe.dk 2 1. Formål....s.3 2. Eksisterende forhold s.4 3. Beskrivelse

Læs mere

F Æ L L E S R E G U L A T I V. for. Hessemose å med sideløb Møllebækrenden med sideløb Nejlingevandløbet med sideløb.

F Æ L L E S R E G U L A T I V. for. Hessemose å med sideløb Møllebækrenden med sideløb Nejlingevandløbet med sideløb. F Æ L L E S R E G U L A T I V for Hesseose å ed sideløb Møllebækrenden ed sideløb Nejlingevandløbet ed sideløb Helsinge Koune Regulativ, Hesseose å, Møllebækrenden og Nejlingevandløbet ed diverse sideløb.

Læs mere

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb

Skånsom vedligeholdelse. en genvej til bedre, små vandløb Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Servicedeklaration Skånsom vedligeholdelse en genvej til bedre, små vandløb Indhold: Bækken kan selv...side 4 Strømrenden nøglen til et godt vandløb...side

Læs mere

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen

Temadag om dræning. Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Temadag om dræning Hvilke regler er der på området? v/ Sten W. Laursen Relevante retsregler Vandløbsloven Okkerloven Miljøbeskyttelsesloven Naturbeskyttelsesloven Habitatbekendtgørelsen Planloven Miljømålsloven

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk

Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Detailprojekt Vandplanprojekt Skrævad Bæk og Nordentoft Bæk Ref. 680. Statens kommentarer: Restaurering. Strækningen er på 732 m Tilstødende arealer er naturbeskyttet. Da denne strækning løber gennem en

Læs mere

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE

FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE FAUNAPASSAGE VED KÆRSMØLLE INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Indledning 1 2. Historie 1 3. Beskrivelse af projektet 1 4. Grundlag for projektering 2 5. Projektering af faunapassage 2 6. Krydsning af ledninger

Læs mere

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90

SVENSTRUPGRØFTEN REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 KALUNDBORG KOMMUNE. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 4 SVENSTRUPGRØFTEN KALUNDBORG KOMMUNE Kalundborg kommune Teknisk forvaltning Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg. BEMÆRK Koter er ikke i DVR90 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT

REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT REGULATIV FOR KOMMUNEVANDLØB NR. 225 BIERSTED-AJSTRUP SKELGRØFT AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning side 2 2.0 Grundlaget for regulativet side 2 3.0 Betegnelse af vandløbet side 3 4.0

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt

REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å. Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt REGULATIV FOR MØNSTED JORDBRO Å Amtsvandløb nr. 112 og 115 Viborg Amt Side 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1 FORORD...3 2 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...4 3 BETEGNELSE AF VANDLØBET...6 3.1 Plankort

Læs mere

Fiskenes krav til vandløbene

Fiskenes krav til vandløbene Fiskenes krav til vandløbene Naturlige vandløbsprojekter skaber god natur med gode fiskebestande Jan Nielsen Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua www.fiskepleje.dk Vandløbene er naturens blodårer Fiskene lever

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun

Vandløbsregulativer det kommunale ansvar. v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun Vandløbsregulativer det kommunale ansvar v/advokat Mark Villingshøj Nielsen, Bech-Bruun 2 Disposition Vandløbslovens formålsbestemmelse - 1 Nye regulativer med mindre grødeskæring/vedligeholdelse Fordeling

Læs mere

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å

Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Til Fra Vokslev Samråd Aalborg Kommune Vandmiljøafdelingen 16-04-2008 Sagsnr.: 2008-8960 Dok.nr.: 2008-77873 Init.: KBF Projektforslag til faunapassage ved Huul Mølle i Binderup Å Indeværende projektforslag

Læs mere