Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse".

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse"."

Transkript

1 :J953JbI REGULATIV FOR GJEL A. (Tudbrek). Indholdsfortegnelse. 1. Grundlag for regulativet 2. Betegnelse af vandl bet 3. Vandl bets skikkelse 4. Bygvoerker 5. Administrative bestemmelser 6. Bredejerforhold 7. Vedligeholdelse 8. Tilsyn 9. Revision 10. Regulativets ikrafttroeden Bilag I: Bilag II: Redeg relse for regulativets grundlag. "Teoretisk skikkelse". La:ngdeprofil. Tva:rprofil. ' "

2 J-953/bl 1. Grundlag for regulativet. Dette regu1ativ omfatter Gjel a og Tudb~k fra, hvor Tudb~k bliver gr~nsevandl b mellem Gjern og Hvorslev kommuner til udl bet i Gudenaen. Str~kningen fra Truust Dambrug til Gudenaen har hidtil v~ret privat, men optages som kommunalt i forbindelse med vedtagelse n af dette regulativ. Tudb~k's forl b i Hvorslev kommune ~ndres fra kommunalt vand1 b til privat. Regulativet er udarbejdet pa grundlag af: Opmaling af vandl bet foretaget september 1992, samt udtegnede fotoplaner optaget Redeg re1se for regulativets grundlag. Redeg relsen er optaget som bilag I til regulativet. Regulativ for "Tudb~k" stadf~stet af Skanderborg Amtsrad den 27. maj 1929 og Viborg Amtsrad den Betegnelse af vandlabet. Gjel a er en del af Gudenaens vandsystem, som udmunder i Randers fjord. Vand1 bets 1~ngde er 5938 m, og om fatter str~kningen fra sammenl bet syd stfor Nysted til udl bet i Gudenaen. Den verste del af aen kaldes Tudb~k. Vand1 bets n~rmere kortgrundlag. beliggenhed er angivet pa regulativets 3. Vandlabets skikkelse. 3.1 Afm~rkning og stationering. Vandl bsstr~kningen er stationeret med udgangspunkt i sammenl bet syd st for Nysted som station 0 og udl bet i Gudenaen som station Stationeringen svarer til afstanden fra begyndelsespunktet i meter. Der er ikke foretaget s~rskilt afm~rkning af vandl bene. De faste broan1~g over vandl bet er tillagt en stationering som angivet i punkt Dimensioner. Det bestemmes, at vandl bet skal vedligeholdes pa basis af den naturlige skikkelse, saledes at vandf ringsevnen svarer til den "teoretiske skikkelse" som anf rt i bilag II. Bilaget angivet bundkote, bundbredde, sideanl~g og < fald til ethvert punkt pa vandl bet, idet bunden har en retlinet forl b mellem de angivnekoter.

3 3.3 Kontrol af skikkelse. Kontrol af skikkelse udf res i den gr defri periode fra 1. januar til 30. april. 3.4 Fixpunkter. Dimensionerne i bilag II er fastlagt pa baggrund af opmaling af vandl bene, som blev udf rt september Opmalingen har taget udgangspunkt i f lgende fixpunkter: Fixpunkt Kote Beskrivelse GM nr ,51 Transformatorbygning 300 m syd for Degnebro Plade 0,4 m o. terr~n stlige facade. i den Indmalt af landinspekt r Hjort Nielsen"s eftf Flodemal ved fisketrappe ved Truust Dambrug. Bolt i stlige side af bro. Endvidere er indma.lt: St St St Yderligere fixpunkter kan indmales efter behov. Indl b under Ny Degnebro. Overkant af r r. Betonbro, pa betonpladen. Indl b under Gjelbro. Underkant betondrager N Bygvrerker. Broer, overk rsler m.v. Station Kote bund Vandslug/ Ejer m.v. (m) (m) diameter (m) komm.- beton komm.- beton privat-beton privat-traj privat-jernplade privat-beton stk 01.0 privat-beton privat-beton amt. -beton

4 4.2 Stemmev~rker m.v. opstemning til kote m i station 4858 for anvendelse af vand til dambrug. Der henvises til Landv~senskommissionsbekendelse af Se pkt 4 i bilag I: Redeg relse for regulativets grundlag. 4.3 Till b. Station H/V side R rdim. Udl bskote Bem~rkninger 8 V gr ft 199 H gr ft 258 H gr ft 449 V gr ft 480 H gr ft 553 H gr ft 612 H gr ft 811 H gr ft 1364 V gr ft 1462 V gr ft 1532 V gr ft 2074 V Trodyb b~k (till b) 3328 H gr ft 3390 V dr~n 4820 V kana V 050 fra bassin 5145 V 040 fra bassin 5166 V fra stemmev~rk 5705 H gr ft 5. Administrative bestemmelser. Vandl bet administreres af Hvorslev og Gjern byrad. 1) Vandl bet med bygv~rker m.v. skal vedligeholdes sadan, at den for vandl bet fastsatte vandf ringsevne overholdes. 2) Vandl bets vedligeholdelse pahviler byradene. Med hensyn til de for vandl bet fastlagte vedligeholdelsesprincipper og - metoder henvises til afsnit 7. 3) Stryg, udl bsbygv~rk og skraningssikringer der er udf rt af hensyn til vandl bet, vedligeholdes som dele af vandl bet. Vedligeholdelsen af vrige bygv~rker - broer, overk rsler og vandingsanl~g m. v. - pahviler ejerne eller brugerne. Ejerne eller brugerne har pligt til at opt age den slam;,:: gr de m.v., der samler sig ved bygv~rkerne, jfr. vandl bslovens 27, stk. 4.

5 4) Tr~er og buske langs vandl bet skal sa vidt muligt bevares af hensyn til deres gr debegr~nsende virkning. Beplantning indenfor en afstand af 2 m fra vandl bets verste kant rna ikke fjernes uden vandl bsmyndighedens tilladelse. Efter aftale med lodsejerne kan byradene regulere beplantningen langs vandl bet. 6. Bredejerforhold. 1) Dyrkning, jordbehandling, terr~n~ndring og opf relse af bygv~rker rna' i landzone ikke foretages i en br~mme pa 2 m langs vandl bet. ' 2) Ejere og brugere af de ejendomme, der gr~nser til vandl bet, skal tale de forn dne vedligeholdelsesarbejders udf reise, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejder langs vandl bets bredder. Arbejdsb~ltet bli- ' ver normalt ikke over 8 meter bredt. 3) Bygninger, bygv~rker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende rna ikke uden byradenes tilladelse anbringes n~rmere verste vandl bskant end,8 meter. 4) Hvor arealer, der gr~nser til vandl bet, anvendes til l sdrift, kan byradet forlange opsat et forsvarligt hegn langs med og mindst 1 meter fra verste vandl bskant. Sadanne hegn skal ejerne fjerne inden 2 uger efter tilsynets meddelelse om, at det er n dvendigt af hensyn til maskinel udf relse af vedligeholdelsesarbejdet. 5) Efter vandl bslovens 6 rna ingen bortlede vand fra vandl bet, for andre vandstanden i vandl bet eller hindre vandets frie l b. 6) Regulering - herunder r rl~gning af vandl bet - rna ikke finde sted uden byradenes tilladelse. 7 ) 8) 9) Ingen rna uden tilladelse fra byradene foretage foranstaltninger ved vandl bet med anl~g hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i dette regulativ, vandl bsloven eller anden lovgivning. Vandl bet rna ikke tilf res faste stoffer, haveaffald, okkerholdigt dr~nspulevand, eller andre v~sker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejninger i vandl bet. Udledning af husspildevand rna kun ske efter tilladelse fra byradene. De tilgr~nsende lodsjere kan uden tilladelse pumpe vand op fra vandl bet til kreaturvanding med mulepumpe eller eventuelt vindpumpe. Byradet kan give tilladelse til indretning af af egentlig vandingssteder. Andet vandindtag rna ikke ske uden tilladelse. jfr. vandforsyningslovens bestemmelser.

6 10) Hvis vandl bet, bygv~rker eller andre anl~g ved vandl bet beskadiges eller der foretages foranstaltninger i strid med vandl bsloven kan byradet give pabud om at genoprette den tidligere tilstand. Er et pabud ikke efterkommet inden den fastsatte frist, kan byradet foretage det forn dne pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Er der fare for, at der kan ske betydelig skade pa grund af us~dvanlig nedb rsforhold eller andre udefra kommende us~dvanlige begivenheder, kan byradet foretage det forn dne uden pabud og pa den forpligtedes regning, jfr. vandl bslovens ) Udl b fra dr~nledninger skal udf res og vedligeholdes sadan, at de ikke g r skade pa vandl bets skraninger. 14) Anl~g af broer, overk rsler eller lignende og nedl~gning af r r, kabler m.v. i vandl bet rna ikke ske uden byradets godkendelse. 15) Overtr~delse af bestemmelserne i regulativet straffes ved ' b de jfr. 85 i vandforsyningsloven. 7. Vedligeholdelse. 1) vandl bet vedligeholdes af de tekniske forvaltninger pa byradenes vegne. 2) Byradene afg r, om vedligeholdelsen skal udf res i entreprise eller ved egen foranstaltning. 3) Vandl bet er i Arhus og Viborg amters recipientkvalitetsplan mal sat som Bl opstr ms Truust dambrug og B2 nedstr ms dambruget... 4) Vandl bet vedligeholdes sadan, at vandl bets fysiske tilstand er i overensstemmelse med de krav som malsffitningen stiller hertil. Endvidere danner den i redeg relse beskrevne metode til milj venlig vandl bsvedligeholdelse grundlag for vedligeholdelsen: 4.1 Gr desk~ring. N dvendig gr desk~ring udf res een gang om aret i august maned. Skansomt og sa vidt muligt med Ie. Der sk~res en str mrende, saledes at noget gr de efterlades pa siderne. Pa lige str~kninger formes str mrenden i et snoet forl b, saledes at den efterlader gr de langs siderne star tilbage som brffirnrner af varierende bredde. Str mrendens bredde skal efter gr desk~ring v~re 2/3 af vandl bets bred de. '.. Den afskarne, frit drivende gr de skal optages og f res pa land.

7 4.2 Opgravning (bundskovling) Opgravning foretages, hvis det konstateres, at vandl bets skikkelse i de gr defri peri ode ikke overholder regulativets bestemmelser. Der kan dog aeeepteres forringelse af vandf ringsevnen svarende til at bunden er 10 em over regulativm~ssig bundkote. Ved opgravning ma vandl bet ikke uddybes mere end til 10 em under regulativm~ssig bundkote. Opgravningen foretages sa vidt muligt, sa str mrenden far et snoet forl b. Dr~n, der ligger over regulativm~ssig bundkote ma holdes fri for aflejringer, der hindrer frit udl b. 4.3 Andre bestemmelser. Kant- og bredvegetationen kan besk~res en gang om aret i efteraret. Besk~ringen skal da udf res skansomt og kun i det omfang, at vegetationen h~mmer vandets frie bev~gelse. Sten og grus ma ikke fjernes fra vandl bet. Opgravninger samt udbedringer af skraninger foretages fortrinsvis i perioden juli - august. 5) Ved tilrettel~ggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal u lemper, som ejere og brugere skal tale, s ges ligeligt fordelt pa begge sider af vandl bet. 6) Brugerne af de tilst dende arealer skal fjerne den fyld m.v. fra vandl bskanten, der fremkommer ved vandl bets regulativm~ssige vedligeholdelse eller sprede den i et ikke over 10 em tykt lag inden hvert ars 1. maj. 7) Det pahviler den enkelte ejer eller bruger selv at unders ge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne fyldet, kan byradet 2 uger efter at ejeren eller brugeren har modtaget skriftlig varsel lade arbejdet udf re pa den pag~ldendes bekostning. 8) Lodsejere, eller andre med interesse i vandl bet, der finder dets vedligeholdelsestilstand eller speeielle forhold vedr rende vandl bet utilfredsstillende, kan rette henvendelse til byradet/byradene. 8. Tilsyn. 1) Tilsyn med vandl bet ud ves af Gjern og Hvorslev byrad. 2) Der foretages offentlig syn over vandl bet i oktober maned. 3) Bredejere, organisationer eller andre, der har nske om at deltage i dette syn, kan inden 1. september tr~ffe n~rmere aftale herom med kommunens teknisk forva1tninger, der gennemf rer synet pa byradenes vegne.

8 9. Revision. Regulativet revideres, hvis der sker v~sentlige i plangrundlaget med betydning for vandl bet. ~ndringer 10. Regulativets ikrafttraeden. Regulativet har v~ret bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med opfordring til enhver om at komme mfod 99 indsigelser og amdringsforslag inden den... 2{J.. ~. I... ~ Regulativet tr~der i kraft fra datoen for dets vedtagelse. Saledes vedtaget af Hvorslev byrad, den borgmester kommunaldirekt r Saledes vedtaget af Gjern byrad, den borgmester kommunaldirekt r

9 G-953/ep Bilag nr 1 Redeg relse for regulativets grundlag Gjel a ( pa verste str~kning kaldet Tudb~k) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Fysisk beskrivelse af vandl bet og dets omgivelser 3. Okkerforhold 4. Afvandingsforhold 5. Sektorplaner 5.1 Recipientkvalitetsplanen 5.2 Vandindvindingsplanen 5.3 Landbrugsplanen 5.4 Fredningsplan samt 3 forhold 5.5 Spildevandsforhold 6. Plan for uds~tning af fisk 7. Principper for vandl bsvedligeholdelsen 7.1 Gr defri periode 7.2 Gr des~son

10 ;-953/ep Gjel a (TudbiEK) Redeg~relse for regulativets grundlag. 1. Indledning Redeg relsen savel som regulativet er udarbejdet af Gjern og Hvorslev Kommuner, som er fielles om vandl bsmyndigheden for vandl bet. I forbindelse med regulativets godkendelse omklassificeres dele af vandl bet: Den nederste striekning fra Truust Dambrug til udl b i Gudenaen iendres fra privat til Kommunevandl b. Den verste striekning til sammenl bet syd st for Nysted iendres fra Kommunevandl b til privat vandl b. 2. Fysisk beskrivelse af vandl~bet og dets omgivelser Regulativet omfatter striekningen fra sammenl bet syd st for Nysted til udl bet i Gudenaen. Pa denne striekning danner vandl - bet griense mellem Gjern og Hvorslev Kommuner og Arhus og Viborg amter. Den verste del af vandl bet er reguleret og har en ensformig skikkelse, hvorimod den nederste del i stor udstriekning forl ber naturligt med varierende fysiske forhold. Gjel a er opstemt ved Truust dambrug; hvor den efter fiske - trappen forl ber i leje udgravet i 1990 nord om dambruget. 3. Okkerforhold Arealer omkring vandl bet er Klassificeret som okkerpotentiel le omrader jfr. nedenstaende oversigtskort.

11 4. Afvandingsforhold Vandstanden i vandl bet er reguleret af afstr mningen fra oplandet og vandl bets vandf ringsevne. Nedstr ms dambruget tillige af dambrugets indvinding af grundvand. vandf ringsevnen fastl~gges aktuelle forhold. med fald og dimensioner efter d e Ved Truust m lles dambrug er der foretaget opstemning og anlagt fisketrappe i henhold til Landv~sensn~vnskendelse af 11. februar 1955 og 22. november 1957 samt Landv~senskommissionskendelse af 30. juli Herfra noteres: -Flodemalskoten angives som 19 em h jere end etfixpunkt pa overkanten af den stlige frontmur for genneml bet under tilk rselsvejen til m lleh. -Gennemstr mningsabningen i fisketrappen s~ttes og anbringes 15 em over kamrenes bund. til 20 x 30 em -Fisketrappen skal v~re i drift fra 1. november til 31. januar. -Af hensyn til ungfiskenes nedtr~k forsynes frislusen med en ungfiskesluse bestaende af en 8 em bred og 6 em dyb udsk~ring forbundet med bagvandet med en overl bsrende. Ungfiskeslusen skal altid v~re vandf rende i tiden fra 1. april til 31. maj. -Alepas skal anbringes ved f dekanalens overl b i tide n 15. april til 3. september j~vnf r ferskvandsfiskerilovens 7. Der findes rester af yderligere opstemninger, som forarsager styrt. Disse styrt omdannes til stryg ved tilf rsel af sten og grus. 5. Sektorplaner 5.1 Reeipientkvalitetsplanen indgar som et grundl~ggende element ved revisionen af regulativer for offentlige vandl b og dermed for vedligeholdelsen af vandl bene. Gjel a er opstr ms dambruget malsat som et vandl b, der skal kunne anvendes som gydeomrade og opv~kstomrade for yngel af rred og andre laksefisk (El). Forureningsgraden skal v~re grad II eller bedre. Vandl bsvedligeholdelsen skal begr~nses mest muligt. Ved gr desk~ring efterlades v~sentlige gr debr~mmer i vandl bet, gydebanker opgraves ikke, og vandl bets brinker bortgraves kun, hvis en konkret vurdering har vist, at dette er n dvendigt af hensyn til vandf ringsevnen. Der rna ikke ske gravning af brinker i begge vandl bssider det samme ar. Vegetationen langs vandl bet skal normalt lades u r rt. Oppumpning af grundvand rna ikke rnedf re at vandf ringen i vandl bet mindskes v~sentligt. Nedstr ms dambruget er Gjel a rnalsat sam vandl b, der skal kunnp ~nupnnp.s ~nm onv~k~t- on nnhn'n~nmranp Tnr mrrad nn ~nnrp

12 grad II eller bed laksefisk (82). Forureningsgraden skal v~re reo Vandl bsvedligeholdelsen fasts~ttes efter en konkret afvejning af behovet af hensyn til dyrkning af jorden mod de milj m~ssige ulemper, der matte f lge af vedligeholdelsen. Gydeomrader friholdes for opgravning. Oppumpning af vand fra vandl bet rna ikke finde sted. Grundvandsindvinding rna ikke medf re en v~sentlig mindskelse af fiskebestanden. 5.2 Vandindvindingsplanen udl~gger ikke oplandet til Gjel a som fremtidig indvindingsomradetil almene vandforsyningsformal. Indvinding af vand fra vandl bet tillades ikke. Tilladelser til indvinding af grundvand kan normalt forl~nges. 5.3 Landbrugsplanen. Kap i Regionsp1anen for Arhus amt fastl~gger f lgende retnings1inier: "Ved revisioner af vandl bsregu1ativer med baggrund i recipientkva1itetsp1anen foruds~ttes det i a1mindelighed, at vandl benes evne til afledning af overfladevand og dr~nvand ikke forringes, hvis dette giver anledning til en forringelse af dyrkningsmulighederne.". Det foreliggende regulativ sikrer de afvandingsm~ssige forhold, idet regulativets bestemmelser ikke forringer eksisterende afvandingsevne. 5.4 Fredningsplan samt 3-forhold Gjel a er udpeget som beskyttet vandl b efter 3 i loy om naturbeskyttelse. Det er amternes hensigt at beskytte disse vandl b mod forringelser, samt hvor det er muligt, at forbedre vandkvaliteten og restaurere regulerede vandl b. 5.5 Spildevandsforhold. Vandl bet modtager spildevand fra landejendomme i oplandet. Tillige modtages ved till b af Gr lsted b~k spildevand fra landsbyerne Skorup og Gr lsted. Det tilledte spildevand er renset i septictanke eller tilsvarende. Spildevandet fra Gr lsted og Skorup er planlagt renset i sandfilter eller afledt til renseanl~g i Truust inden Spildevand fra landejendomme i Gjern kommune skal nedsives eller renses i sandfilterbr ndesenest ved ejerskifte. I Hvorslev kommune modtages spildevand fra enkelte ejendomme beliggende i vandl bets opland. Disse udledninger s ges ~ndret eller forbedret ved nedsiyning eller etablering af sandfiltre. 6. Plan for uds~tning af fisk I Ferskvandslaboratoriets ud s~ tningsplan uds~tningen saledes: fra 1988 fasts~ttes Gjel bro Degnebro 200 stk 1 ars i april 4000 stk ynge1 i april Svn f. VH;Hrs lev 1300 stk 1/2 Ar~ i oktoher

13 I henhold til ferskvandsfiskerilovens 19 skal der ved stemmev~rket ved Truust dambrug v~re anbragt et alepas, som er virksom i perioden 15. april til 30. september. 7. principper for vandl bsvedligeholdelse 7.1 Gr defri periode. Vandl bet er normalt gr defri i perioden 1. december til 30. april. For denne periode stilles der krav til vandl bets naturlige skikkelse m.h.t. vandf ringsevnen. Findes kravet. ikke at v~re opfyldt i den gr defri periode, udl ser det en opgravning af vandl bet. Vandl bets dimensioner anses for at v~re overholdt, hvis vandl bets vandf ringsevne er lige sa god som i tilsvarende vandl b med regulativm~ssige dimensioner. Det betyder at formen er underordnet. Vandl bet skal blot kunne f re lige sa meget vand ved en given vandstand, som hvis vandl bet havde haft de regulativm~ssige dimensioner, der fremgar af regulativets bilag nr Gr des~son Gr des~sonen er normalt perioden 1. maj til 31. oktober. I denne periode fasts~ttes ingen krav til skikkelse eller vandf ringsevne. I august maned sk~res gr den een gang. Gr den sk~res i en str mrendepa ca. 2/3 af vandl bets bredde. Gr den sk~res med handkraft og sa vidt muligt med leo Der sk~res prim~rt, hvor der i forvejen er en str mrende, men hvor str mrenden ikke findes eller er svagt udviklet, formes en str mrende i et snoet forl b, saledes at str mmen gar skiftevis fra side til side i vandl bet. Kantvegetationen sk~res som hovedregel ikke.

14 ; -953jep Bilag 2 Gjel a (Tudb<ek) Teoretisk skikkelse: Station Kate Fald Bundbredde Anl<eg Bem<erkninger m m % m 0 28,85 x x 2, ,30 0,8 1, ,40 x 3, ,10 2,3 5T 1780, li&j)ellcc:eve/pccajetsi ,65 6, ,40 3,7 1,00 s-r :207'1, 7iLUp[! 7f(cL!J'E li'd:k , ,50 2,3 1:1 ST :'It?o: GtIi?"SVe7', B/?o 2, ' 19,60 1, ,40 2, ,20 2, ,25 x Fisketrappe 48,72 15,70 x 3, ,05 1,30 1, : klo:,te1itf'fil?()spe7, $Ro ,10 x Udl b i Gudenaen

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT

Gjern Å. Regulativ. Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT Gjern Å Regulativ Amtsvandløb nr. 48 beliggende i Hammel og Gjern Kommuner ÅRHUS AMT NATUR OG MILJØ SEPTEMBER 1988 og JUNI 1993 Opdateret i Februar 2006 2 Forord Dette regulativ er retsgrundlaget for administrationen

Læs mere

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund

Regulativ for. Mademose å. Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund Regulativ for Mademose å Frederikssund Kommune, Teknik og Miljø, Torvet 2, 3600 Frederikssund INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET... 4 2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT...

Læs mere

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt

R E G U L A T I V. For. Værebro å. Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 1 R E G U L A T I V For Værebro å Frederiksborg Amt Roskilde Amt Københavns Amt Side 2 Udgivet af: Frederiksborg Amt Teknisk Forvaltning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Tlf.: 42 26 66 00 Roskilde Amt

Læs mere

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000

Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Regulativ for Gudenåen Silkeborg - Randers 2000 Viborg Amtsvandløb nr.: 105 i Viborg amt 78 i Århus amt O 10 km 20 Indholdsfortegnelse side Forord 4 1. Grundlag

Læs mere

I De anførte koter er i G.I. system.

I De anførte koter er i G.I. system. Lall.J.brugn:ni.nla.erle!s sieupu 1:papir til 'h:rug /;::r lan :ivæ:senel'ett'.lr ~!1 af.tancllj:tg11lrnmm.lujone2 ~ 1 ~ '\fe!l ud.tær d.igelu af udøkrlfte r og til dobn1en1u m.v., dez i::al 11ohre11 l

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune

Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Vandløbsvedligeholdelse i Svendborg Kommune Møde med Det Grønne Råd den 11. april 2012 Miljøtekniker Lene Strøm Pedersen Indhold Vandløbsloven Formål Vandløbsregulativ Vandløbsvedligeholdelse Vedligeholdelse,

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Omsætninger af længdemål

Omsætninger af længdemål > Indhold Kapitel 1 Faglig regning msætning af længdemål Målforhold Arealberegning Spørgsmål Skråningsanlæg (grøftesider) Beregning af overbredde B Rumfangsberegning Nivelleringsopgave Koteopgave (kælder)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt 2014-223985 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedr rende Odense Kommunes afg relser om afslag pе aktindsigt Du har i e-mail af 30. september 2014 klaget over Odense

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Afskedigelsesnævnets forretningsorden

Afskedigelsesnævnets forretningsorden Afskedigelsesnævnets forretningsorden Forretningsorden med ændringer pr. 1. marts 2006 for det i henhold til 4, stk. 3, i Hovedaftalen af 1973 med senere ændringer nedsatte permanente nævn, Afskedigelsesnævnet.

Læs mere

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord

Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord 1 Lokalplan nr. 199 Spulefelt langs Randers fjord EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed og stwrelse Lokalplanen omfatter et område - T15 - ti1 spulefelt på ca. 33 ha. Området er beliggende mellem Randers

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam

Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam Stampedam Notat vedr. optimering af afstrømningskapacitet fra Stampedam UDFØRT AF ENVICLEAN/NHJ 29-05-2012 Skodshøj 16, Guldbæk 9530 Støvring, Tel. +45 9686 7600 Email: nhj@enviclean.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt

Udkast. Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Udkast Tillæg til regulativerne for amtsvandløbene i Nordjyllands Amt Teknik og Miljø Naturkontoret december 2003 2 Naturkontoret Indholdsfortegnelse: Side: 1. Grundlag for tillægsregulativet... 5 2. Betegnelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERT1575 http://da.yourpdfguides.com/dref/634572 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune

Vedtægt for. det offentlige. Lysabild-Skovby landvindingslag. i Sønderborg Kommune Vedtægt for det offentlige Lysabild-Skovby landvindingslag i Sønderborg Kommune Lysabild- Skovby Landvindingslag består af et digelag og et afvandingslag og er oprettet i henhold til Vandløbslovens 39

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse

Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Sammenskrivning af lov om kystbeskyttelse Dette er en uofficiel sammenskrivning af lov nr. 108 af 5. marts 1988 om kystbeskyttelse som ændret ved 96 i lov nr. 9 af 3. januar 1992 om naturbeskyttelse 1,

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Ordinær generalforsamling 2009. Gældende regler. Forslag til ændringer. Side 1 af 5. Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Kystsikringslaget - Ålsgårde Boderne Ellekilde (Vedtaget 14-08-2000, godkendt 14.08.2001). 1. Kystsikringslagets dannelse Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP

VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP VEJLEDNING TIL EJERE AF PRIVATE UDLEJNINGSEJENDOMME VEDRØRENDE FUGT OG SKIMMELSVAMP August 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Tegn på skimmelsvamp... 4 2. Lovgrundlag... 5 2.1. Lejeloven... 5

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse

Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse Thomas Lind Tranberg Vålse Vesterskovvej 14 4840 Vålse 06. NOVEMBER 2014 VARSEL AF PÅBUD OM TILSLUTNING TIL GULDBORGSUND FORSY- NINGS KLOAK SAMT SEPARERING AF REGN- OG SPILDEVAND PÅ EJENDOMMEN Baggrund

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner

Byggeri 2011. Vejledning 9. Retningslinjer for udførelse af faskiner Byggeri 2011 Vejledning 9 Retningslinjer for udførelse af faskiner Faskiner Vejledningen gælder faskiner i forbindelse med ukompliceret byggeri af: Enfamiliehuse og lign. Sommerhuse Garage og carporte

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding

Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Tilladelse efter 20 i vandforsyningsloven til indvinding af grundvand fra matr. nr. 10s, Fårup By, Saltum til markvanding Indholdsfortegnelse: Side: 1 Jammerbugt Kommunes tilladelse og vilkår... 2 1.1

Læs mere

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus

Lokalplan nr. 857/l. Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Lokalplan nr. 857/l Om overfwsel af area1 fra landzone til byzone for et omrhde til erhvervsformq1 i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlagning tradte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2006. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 24 02-2006. Sket siden generalforsamlingen. Kommunesammenlægning: Gørlev kommune sammenlægges fra 1. januar 2007 sammen med 4 andre kommuner, den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.

l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr. l Natur og Miljø Dato: 24. juni 2011 Reference: Sune Mikkelsen Direkte telefon: 89 59 40 45 E-mail: sunm@norddjurs.dk Journalnr.: 10/1869 Mødeaften om den fremtidige vandforsyningsstruktur i område 4.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark

Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011. Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Slide: 1 Rørnetskonferencen Malmø 30 31 marts 2011 Strafafgift på ledningsført vand hvis lækage > 10 % Erfaringer fra Danmark Civ. Ing. Lars Isager Hedegaard, Hvidovre Forsyning Slide: 2 Inden vi ser på

Læs mere

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag

Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag Vedtægt for Ålsgårde Kystsikringslag 1. Kystsikringslagets dannelse. Ålsgårde kystsikringslag er oprettet i henhold til lov nr. 235 af 12. juni 1922 (ændret ved lov nr. 108 af 5. marts 1988 og senere ændringer)

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen

Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen Handleplan 1 Møde den 23. april 2012 Chefrådgiver Mogens Terkelsen Roskilde kommunes handleplan og de tekniske elementer i planen - Resumé Roskilde Kommunes handleplan, september 2011 2 TRIN 1 Gennemføre

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri

LOKALPLAN NR.92. Det gamle Carlsmindebryggeri LOKALPLAN NR.92 Det gamle Carlsmindebryggeri NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1997 2 Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Indledning 4 Lokaiplanens baggrund Lokaiplanens indhold Forholdet til

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil:

Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan. Postnr.: By: Tlf.nr.: Mobil: Lejekontrakt mellem kolonihaveforening og havelodslejer i område med lokalplan Kolonihaveforeningen fremlejer have nr. til: Navn: Adresse: Postnr.: By: Mail: Tlf.nr.: Mobil: Havens areal udgør: For lejemålet

Læs mere

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S

FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S DIT FORSYNINGSSELSKAB VELKOMMEN Kære forbruger i Allerød Kommune. Velkommen til dit forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal. Forsyningen Allerød Rudersdal har

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere