HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED"

Transkript

1 HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye erhvervsarealer side 4 Turisme side 4 Forskønnelse af Holmegaard side 4 Centerstruktur side 5 Detailhandel side 5 Fremtidens boliger side 6 Landsbyer side 6 Kloakforsyning side 7 Miljø side 7 Vindmøller side 8 Særlige botilbud til unge side 9 Daginstitutioner m.m. side 9 Forventede kommende opgaver side 9 Folkemusikhuset side 10 Folkebiblioteket side 10 Musikskolen side 11 Regionalt kultursamarbejde side 12 Fritid side 12 Særlige indsatsområder side 14 IT og Elektronisk borgerservice side 14 Bynet side 15 2

3 F O R O R D Kommuneplanen er en beskrivelse af, hvordan kommunens samlede areal tænkes anvendt til forskellige formål i den kommende periode frem til år Det handler om den fysiske planlægning: Hvor skal der bygges boliger? Hvor reserverer vi plads til mere industri? Kommunalbestyrelsen vedtog i 1998, at den gældende kommuneplan for skal revideres. Temaerne i den kommende kommuneplan skal behandles ud fra begreberne: Tryghed og vækst Trafik Teknisk område: Trafikken ind og ud af kommunen skal betjene pendlerne på deres vej til arbejde hver dag. Og den skal betjene eksisterende og fremtidige virksomheder i kommunen. Derfor skal der findes en fornuftig udbygning af landevejstrafikken, som ikke fungerer tilfredsstillende i øjeblikket. Amtet har dog offentliggjort en vejudbygningsplan, hvori indgår en ny vej nord om Holme-Olstrup - enten som motorvej eller motortrafikvej. Den skal indgå i denne revision af kommuneplanen som et forslag og i den forbindelse skal der samtidig planlægges for en mulig vejforbindelse til erhvervsområdet sydvest for Toksværd til aflastning af Toksværd Bygade. Den nuværende togbetjening af Holme-Olstrup station skal fastholdes. Målet for de kommende år i Amtets regionplan er, at der fortsat bliver udviklet og iværksat integrerede kørselsordninger, hvor koordinering mellem regional-, lokal- og specialkørsel skal øge udbuddet af kollektive trafikmuligheder i de tyndtbefolkede områder inden for de økonomisk fastlagte rammer. Lokaltrafikken i Holmegaard kommune skal for en stor del dækkes af Holmegaardbussen sammen med de fastsatte 4 taxibevillinger, hvoraf de to bevillinger tilknyttes store vogne til transport af bl.a. kørestole. Holmegaardbussen skal betjene hele kommunen. Det kan derfor ikke undgås, at der for nogle vil blive en forholdsvis lang transporttid til og/eller fra skole. Et samarbejde omkring skolernes slippe -tider og terapikørsel for ældre skal forsøges koordineret bedre. Det optimale for lokaltrafikken ville være en teletaxi til at supplere Holmegaardbussen på de mest belastede tidspunkter. Opmærksomheden lokalt skal især rettes mod at skabe størst mulig tryghed for de svage trafikanter, cyklister og gående. Ved nye udstykninger fortsættes strategien med at etablere et stisystem, der har sammenhæng med det overordnede net af stier. De højest prioriterede færdselssikkerhedsfremmende projekter er: 3

4 Krydset Ellegårdsvej/Næstvedvej/Glasværksvej. Her overvejes det at lave lysregulering eller rundkørsel. Bump på Stationsvej fra forsamlingshuset til Olstrupvej. Holmegaardsvej omprofileres med vejhævninger og bump for at reducere hastigheden. P-pladsen ved Holmegaardskolens ny afdeling sikres ved udkørslen med chikane eller bump. I samme forbindelse overvejes det at ændre de to lysregulerede fodgængerovergange på Holmegaardsvej - f.eks. fjerne lyset og etablere bump eller chikaner i stedet for. Toksværd Bygade og udkørslen fra daginstitutionen Ellebæk revurderes vedrørende chikaner og oversigtsforhold. Bump på Stenskovvej. Rødebrovej/Holmegaardsvej. Amtets udspil til en ny sektorplan for trafikken peger på en motorvej mellem Næstved og Rønnede med en fra- og tilkørselsrampe ved Ravnstrup/BonBon. Det vil bane vej for en løsning af trafikproblemerne i Holme-Olstrup forårsaget af trafikken på Landevejen. Skulle dette projekt ikke komme til udførelse som foreslået af Amtet, vil kommunen fortsætte sine bestræbelser på at få sikret Landevejen i og omkring Holme-Olstrup med belysning, lysregulering, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende, så sikkerhed og adgangsmuligheden til og over Landevejen sikres for bysamfundet. Behov for nye erhvervsarealer De nuværende erhvervsarealer i Fensmark og Holme-Olstrup er allerede ved at være fuldt udnyttet. Derfor skal der planlægges for nye erhvervsarealer. Det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte erhvervsudviklingen fra Næstved kommune langs Landevejen imellem Landevejen og den ny-planlagte omfartsvej og imellem Landevejen og Jernbanen. Erhvervsområdet sydvest for Toksværd omfatter i dag kun SF-sten. Her ønskes Køreteknisk anlæg og Skydebanen inddraget foruden et område sydøst for SF-sten. BonBon har erhvervet en landbrugsejendom øst for BonBon-land. Denne ejendom ønskes inddraget med status som fritidsområde. Udbygningen af renseanlægget i Holme-Olstrup kræver, at området inddrages i rammerne for erhverv (offentlige formål). Turisme Udvikling af turisme sker gennem Næstvedegnens Turistbureau og Susålandet og med fælles markedsføring. Den lokale udvikling af nye attraktioner skal som hidtil foregå gennem Holmegaard Turistpark. Der skal arbejdes med at skabe supplementer til de to største attraktioner, Holmegaards Glasværk og BonBon-land. Som konsekvens af den succes som BonBon-land er blevet, skal der skabes planmæssige muligheder fra en fortsat ekspansion og udvikling af allerede udnyttede arealer. I forbindelse med de gener, dette vil afstedkomme for de relativt få naboer, der er til BonBon-land, skal det tages i betragtning, at Landevejen, jernbanen og en evt. ny motorvej giver/vil give en væsentlig baggrundsstøj,. Samtidig skal der skabes rammer for overnatningsmuligheder. Her kan der f.eks. i forbindelse med den planlagte campingplads etableres hytter. Forskønnelse af Holmegaard 4

5 For at fastholde kommunen som et attraktivt sted for tilflyttere og erhvervsliv, skal der lægges større vægt på, hvordan de eksisterende værdier forvaltes. Derfor vil kommunalbestyrelsen indstifte en Holmegaard-pris, som skal tildeles borgere, der værner om forskønnelse af egne bygninger og arealer eller på anden vis bidrager til forskønnelse af vor kommune. En indsatsplan for en fremtidig udskiftning/forskønnelse af en vejstrækning eller område kan strækkes over en årrække på 3-5 år, således at udgiften fordeles. I planperioden iværksættes udarbejdelsen af et kommuneatlas, hvoraf skal fremgå, hvilke bevaringsværdige bygninger, der findes i kommunen. Til at registrere disse bygninger skal der udpeges en ekstern konsulent f.eks. arkitekt eller anden bygningskyndig person. Formålet vil være at skabe et værktøj for et evt. bygningsbevaringsudvalg i forbindelse med prioritering af eventuelle støttemidler. Centerstruktur Holmegaard kommune ligger i nær tilknytning til Næstved egnscenter, der i rigt mål opfylder retningslinierne for et egnscenter. Kommunecenter Fensmark er i regionplanen udpeget som kommunecenter. Her er der skole med overbygning til 10. klasse, børneinstitutioner, plejehjem, rådhus, posthus, bibliotek, idrætshal, lokaler til forskellige kulturelle aktiviteter, pengeinstitutter og dagligvarebutikker samt enkelte liberale erhverv. Fensmark betjenes af regional busrute fra Næstved og Haslev samt den lokale Holmegaardbus. I det nye boligområde i Kalkerup er der i lokalplanen reserveret plads til offentlige formål som f.eks. børneinstitutioner. Lokalcentre Holme-Olstrup og Toksværd er i regionplanen udpeget som lokalcentre. I Holme-Olstrup er der skole til og med 5. klasse, børneinstitutioner, dagligvarehandel med postekspedition, forsamlingshus og ikke mindst Holme-Olstrup station med timedrift til Næstved og København. Desuden betjenes Holme-Olstrup af den regionale busrute fra Næstved til Fakse. I Toksværd er der skole til og med 9. klasse, børneinstitutioner, dagligvarehandel, forsamlingshus, idrætshal, ældreboliger, aktivitetscenter, biblioteksfilial samt enkelte liberale erhverv. Toksværd betjenes ligeledes af den regionale busrute fra Næstved til Fakse samt den lokale Holmegaardbus. Detailhandel Den fremtidige butiksudbygning skal samles i bymidten. Der skal være gode adgangsmuligheder både til fods, på cykel og i bil. I Fensmark kan der arbejdes på en bymidtestrategi, som vil kunne udvikle bymiljøet og bl.a. indeholde en målsætning om at forskønne Holmegaardsvej, således at de to forretningsområder bliver bundet sammen. I Holme-Olstrup og Toksværd er der en dagligvarebutik til forsyning af lokalområdet. Bruttoetagearealet opgjort på baggrund af detailhandelsanalysen i 1998 og forslag til regionplantillæg nr. 3 Dagligvarer Udvalgsvarer Ialt Fensmark m m m 2 5

6 Holme-Olstrup m 2 60 m m 2 Toksværd 360 m m 2 Den samlede omsætning for dagligvarer skønnes at være og for udvalgsvarer 80,4 mio. kr. 2,1 mio. kr. Det samlede behov for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål for hele kommunen og samlet ramme skønnes at være: Eksisterende Behov ud fra Behov ud fra Samlet behov Rammer for butiksareal forbrugsprognosen omsætning/forbrug nybyggeri og omdannelse Kommunen m m m m m 2 Målene for detailhandelsstrukturen er, at butikkerne placeres i bymidterne, således at mange forbrugere uden bil tilgodeses. Tilgængeligheden til bymidterne i de tre byområder er gode for alle forbrugere, idet der også kan etableres forbindelse via telebussen (Holmegaardbussen). De enkelte dagligvarebutikker må max. have et bruttoetageareal på 3000 m 2, medens bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker max. må være 1000 m 2. Fremtidens boliger Den fysiske planlægning skal skabe rammer for, at kommunens tre bysamfund fortsat kan udvikle sig. Ved bebyggelsen skal der skabes en vifte af forskellige boligtilbud: Særlige boenheder, hvor unge med problemer kan få en beskyttet start på at flytte hjemmefra. Stor-parceller til bolig - kombineret med hobbylandbrug eller værksted. Parcelhusgrunde. Kollektivboliger for seniorer. Mulighed for valg mellem eje- og lejebolig. Målet er vækst. Det indebærer, at der skal satses på tilflyttere. Der er i den gældende kommuneplan inddraget arealer til fremtidig boligbebyggelse i: 1. Kalkerupområdet 2. Olstrupvejs forlængelse 3. Tofteengen herudover kan der peges på følgende nye områder: 4. Trollesgavemarken mellem Chr.Winthersvej og Tørvevej 5. Arealet mellem Søledsvej og idrætsanlægget i Toksværd 6. Krags Krog og Kalkerup mod Holmegaard Gods 7. Loddervej 8. Areal mellem Lundebakkevej og Tofteengen Landsbyer Landsbyerne skal forblive i landzone. Kommunen ønsker at overtage landzoneadministrationen for de landsbyer, der bliver afgrænset i kommuneplanen. 6

7 Udviklingen i landbyerne er kun mulig ved udfyldning af huller i bybilledet eller ved afrunding af landsbyerne. Sådanne byggemuligheder i landsbyerne skal udnyttes på en måde, så de nye bygninger falder ind i landsbykarakteren. Her kunne der evt. blive mulighed for at etablere enkelte jordbrugsparceller. Opmærksomheden henledes dog på bestemmelserne i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. En udfyldning af landsbyerne vil i nogle tilfælde kunne blokere for en etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet. Med de gældende regler er det i dag meget svært at etablere en produktion med mere end 15 dyreenheder i en landsby. Kloakforsyning Der arbejdes på en ny spildevandsplan. Det forventes at den fremtidige løsning på spildevandsrensningen for alle kloakområderne - på nær Dysted - samles i Holme-Olstrup, der udbygges til centralt renseanlæg. Vedrørende kloakker forestår et større arbejde med renovering. Ud fra en registrering og gennemgang af kloakkerne skal der udarbejdes en prioriteret plan for renoveringen af kloakkerne. En væsentlig opgave er at fjerne uvedkommende drænvand og regnvand i spildevandet. I det åbne land skal der efter nye lovregler ske væsentlig forbedret rensning på enkeltejendomme, enten nedsivning, minirenseanlæg eller tilledning til centralt renseanlæg. Miljø Grønne områder Såvel i den eksisterende som i den fremtidige byudvikling skal der sikres grønne områder, der kan skabe forbindelser til natur og landskab. De grønne områder skal udformes og beplantes, så vedligeholdelse af områderne kan ske uden brug af kemiske midler og mindst mulig brug af kunstgødning. Vandløb. Kommunens vandløb er levested for en række planter og dyr og udgør en væsentlig del af naturen i kommunen. Vandløbene skal sikre den nødvendige afvanding af dyrkede arealer samtidig med, at de sikres som grundlag for et mangfoldigt dyre- og planteliv. Dette søges opnået ved at kombinere maskinel med manuel vandløbsvedligeholdelse. Drikkevand. Opmærksomheden på at sikre grundvandsressourserne mod forurening vil blive styrket. Kommunen ønsker at styrke samarbejdet med de private vandværker med henblik herpå. Affald. Affaldsmængderne er stadig stigende og en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet er et stadig større problem. Der skal igangsættes initiativer, der mindsker affaldsmængderne og gør en miljørigtig behandling af affaldet lettere og mindre ressoursekrævende. Dette skal bl.a. ske med hjælp af øget genanvendelse ved udsortering i nye fraktioner. En ny affaldsplan Affald 21 forventes vedtaget ultimo år Miljøtilsyn. Miljølovgivningen pålægger kommunerne at føre tilsyn med landbrug og virksomheder om overholdelse af miljølovgivningen. 7

8 Vindmøller Vindmølleplanen for Holmegaard kommune er fuldt udbygget. Der er udpeget 2 områder, hvor der allerede er opført 2 vindmøller på Holmegaardens jorder i 1998 og 3 vindmøller i Ravnsbjerg i Derudover findes der henholdsvis 1 vindmølle i Nr.Tvede opført i 1989 og 2 vindmøller i Kalkerup som er opført i I vindmølleplanen åbnes der mulighed for opførelse af husstandsmøller. Disse kan placeres i tilknytning til fritliggende landejendommes eksisterende bebyggelsesarealer og uden for de regionale naturområder m.v. Børn og unge: Særlige botilbud til unge For at skabe den størst mulige kontinuitet i tilbudene til unge med særlige støttebehov, skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem Børneudvalget (der tager sig af unge under 18 år) og Socialudvalget (der tager sig af voksne over 18 år). Holmegaard har gennem mange år udviklet ekspertise i tilbud til unge med behov for et anderledes skoletilbud inden for den undervisningspligtige alder og ved overgangen til at blive selvforsørgende. Nogle unge har ved overgangen til det selvstændige voksenliv behov for et støttende botilbud. Ikke i en institution, men i egen bolig, hvor en tilknyttet støtteperson kan give vejledning efter behov. Daginstitutionernes samspil mellem børn og forældre For at tilgodese flest mulige ønsker fra børn og forældre skal der være mulighed for at vælge mellem daginstitutioner med forskellige tilbud: - Forskellige institutionstyper. - Forskellige aktivitetstilbud. - Forskellige åbningstider. Daginstitutionerne har gennem en lang periode arbejdet med kvalitetsudvikling af samspillet mellem børn og pædagoger. Kommunalbestyrelsen ønsker dette arbejde fortsat, både i forholdet børn/ pædagoger og i forholdet forældre/ børn/ pædagoger, hvor der sættes fokus på opdragerrollen. Daginstitutioner, foreninger og de større børn Institutionstilbud efter skoletid for de større børn (skolefritidsordning) skal fortsættes. Et samarbejde mellem foreningernes fritidstilbud til børnene og institutionerne kunne skabe nye muligheder og et bredere tilbud til de større børn. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der igangsættes en undersøgelse af, hvordan der kan udvikles aktivitetstilbud til børn efter 3. klasse, hvor der sker en sammenkædning af institutionernes og foreningernes tilbud. 9

9 Forventede kommende opgaver Renovering af skolebygninger: Generelt er kommunens 2 store skoler ikke indrettet efter den gældende folkeskolelov og gældende regler for særlige faglokaler og der vil i den kommende tid være konkret behov for at renovere fysiklokaler og etablere mediatek (skolebibliotek) og på Holmegaardskolen desuden et konkret behov for renovering af hjemkundskabslokale. Udvikling af elevtallet i kommunens skoler peger ikke på nuværende tidspunkt for ændringer i skolestørrelse eller distrikt, dag kan det overvejes på et tidspunkt, at sammenlægge kommunens 2 mindste skoler i et skoledistrikt. Etablering af tilbud til børn med særlige behov. Nye politiske målfastsættelser på alle områder under Børneudvalget. Børneudvalget vil løbende udpege indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Holmegaard Kommune. Fritid og kultur Alle borgere skal have mulighed for en personlig udvikling, hvor oplevelse, udfoldelsesmuligheder, information og tilegnelse af viden er fundamentet. Kommunens kultur- og fritidstilbud skal derfor sammensættes således, at så mange borgere som muligt kan udnytte tilbudene optimalt inden for kommunens egne grænser. De eksisterende kulturtilbud såsom biblioteket, musikskolen, teaterforestillinger, koncerter, udstillinger må ikke forringes, ligesom kommunen fortsat skal understøtte det nordiske og europæiske venskabsbysamarbejde. Tilbudene skal fortsat udvikles i et tæt samarbejde med kommunens aktive foreninger og kredse. Mangfoldigheden indenfor idrætsområdet og folkeoplysningsforbundene er med til at styrke den kulturelle identitet og det aktive liv i lokalsamfundene. Befolkningstilvæksten er forskellig i de tre bysamfund. Det betyder for nogle foreninger, at det kan være svært at skabe et bæredygtigt grundlag for alle de aktiviteter, som foreningerne har tradition for at udbyde. Kommunalbestyrelsen ønsker, at foreningslivet videreføres i alle tre bysamfund. Der skal udvikles samarbejdsmodeller, så børn og unge kan få mere gavn af tilbudene i både de kommunale institutioner og i de kommunalt støttede foreninger. I foreningernes arbejde inddrages forældre og andre frivillige. Den indsats vil kommunalbestyrelsen støtte ved at flytte budgetmidler fra det traditionelle institutionsområde til nye initiativer i de foreninger, der også inddrager idrætssvage unge og hvor det ikke alene handler om konkurrence. 10

10 Kommunen vil deltage i et fortsat regionalt kultursamarbejde, der baserer sig på såvel driftsaftaler/kulturaftaler som støtte til nye og større projekter, der kun kan realiseres via et tværkommunalt samarbejde. Folkemusikhuset Af hensyn til evt. kommende udbygning af Folkemusikhuset og dermed øget aktivitet i og omkring dette hus ønskes der reserveret et område til offentlig formål med max. højde på 8.5 meter og en bebyggelsesprocent på 50%. Folkebibliotek. Målsætning: Folkebiblioteket skal være kommunens centrale kultur- og informationscenter og fastholde den nuværende struktur med hovedbibliotek i Fensmark samt filialen i Toksværd. Åbningstiden, hvor borgerne har fysisk adgang til biblioteket, må ikke forringes. Individuel betjening af enkeltpersoner eller grupper udenfor bibliotekets åbningstid vil kunne tilbydes efter aftale. Folkebiblioteket skal sikre, at informationsteknologien understøtter alle adminsitrative funktioner og er målrettet borgernes behov. Borgerne vil via internettet få adgang til at søge og reservere i bibliotekets bestand i døgnets 24 timer. Folkebiblioteket skal med henvisning til ny lov om biblioteksvirksomhed (1999) ligestille alle materialer, således at elektroniske informationsdatabaser samt musikbærende materialer, digitale multimedier ligestilles med bøger og trykt materiale. Folkebiblioteket stiller pc`ere til rådighed for publikum, med gratis adgang til Internettet for både børn og voksne. Personalet skal kunne tilbyde professionel hjælp og yde kvalificeret konsulenthjælp til de borgere, der måtte have behov. Folkebiblioteket skal sikre, at der forsat er kulturelle tilbud i form af aktiviteter, film, foredrag, udstillinger, der giver borgerne en kulturel oplevelse. Folkebibliotekets indretning skal til stadighed tilpasses aktuelle behov og være attraktiv for borgerne. Ved omflytning skal der også være plads til en åndelig oase med mulighed for fordybelse. Børnebibliotekets rolle som kulturformidler skal styrkes og det kulturelle rum for børnene skal udvikles. delmål: at erstatte det traditionelle bibliotekssystem med nye systemmoduler, der kan sammenbindes via netværksbaserede tjenester at gøre bibliotekets bestand tilgængelig på internettet at opbygge en musiksamling for voksne at udvide samlingerne af nye medier og tilbyde flere elektroniske ydelser at tilbyde målrettet undervisning og introduktioner til internettet at udvide materialesamlingen til børn at sikre alle børns adgang til bibliotekets materialer evt. ved at oprette særlige biblioteker i børneinstitutionerne. 11

11 MUSIKSKOLEN Målsætning: at udvikle elevernes musikalske evner og kundskaber, at stimulere interessen for og glæden ved sang og musik samt at etablere korsang og sammenspil. Skolen skal virke til fremme af det lokale musikmiljø. Endvidere kan skolen arrangere kurser og stævner med deltagelse af egne elever og elever fra andre musikskoler, samt tilbyde kurser for kommunens personale. I henhold til "Lov om musik" tilbyder Musikskolen undervisning på en bred vifte af instrumenter, i musikalsk forskole (rytmik), sang og musikteori samt i andre fag, der opfylder skolens formål. I tilknytning til undervisningen afholdes der koncerter med elever og lærere, og med udefra kommende amatører såvel som professionelle musikere. Elever der ønsker det, skal kunne undervises på et niveau, der kan føre til optagelse på Musikalsk Grundkursus. Delmål: Undervisningen og aktiviteterne udvikles og tilrettelægges i takt med brugernes ønsker og det stigende børnetal Musikskolens status som kommunens udbyder af musikundervisning fastholdes Musikskolens bygnings- og lokalemæssige forhold bringes på et niveau, der muliggør, at formålet kan opfyldes, og som yder brugere og ansatte gode undervisnings- og arbejdsforhold. Det vil dog stadig være nødvendigt også at benytte folkeskolens lokaler i en vis udstrækning, blandt andet for ikke at give eleverne transportproblemer Der skal skaffes den nødvendige depotplads til instrumenter, noder og andre arkivalier Musikskolens instrumentsamling sikres og udbygges gennem nyanskaffelser og vedligeholdelse. Det tværkommunale samarbejde med Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså Musikskoler fortsættes og udbygges. Musikskolen skal fortsat være den kommunale koncertarrangør Musikskolen skal samarbejde med folkeskolen som ligeværdige parter. De to skoler skal i videst muligt omfang supplere og drage nytte af hinanden Regionalt kultursamarbejde I Storstrøms amt har kommunerne og amtet i fælleskab tilkendegivet ønsket om et fortsat regionalt kultursamarbejde. Der ønskes fortsat kulturel vækst på baggrund af planlægnings- og udviklingsinitiativer med understregning af, at kulturområdet anses for at være et væsentligt bidrag til den samlede regionale udvikling i Storstrøms amt. Aftaleområderne vil være: Museumsområdet, 4-årig drifts- og udviklingsaftale Musikområdet, især for musikskolernes vedkommend Teaterområdet, ønske om etablering af egnsteater i Næstved 12

12 Billedkunsten, ønske om udvikling af regionale udstillingsteder Kulturskolevirksomhed Andre kulturelle aktiviteter for børn og unge, nye partnerskaber for børn og kultur Det forventes, at indholdet i den børnepolitiske redegørelse (1999) vil skabe grundlag for nye tiltag også lokalt. Det kommende Kulturråd for Børn vil få til opgave at afprøve forskellige samarbejdsmodeller mellem kultursektorens institutioner og foreninger på den ene side og skoler, fritidsordninger og daginstitutioner på den anden side. FRITID - foreninger og kredse Målsætning: At skabe rammerne for et alsidigt tilbud af fritidsaktiviteter, som er med til at øge borgernes trivsel og livskvalitet. At sikre en retfærdig fordeling af kommunale tilskud, således at tilskudsordningerne tilgodeser og understøtter de tilbud, der har borgerens interesse. At styrke mangfoldigheden, nye initiativer og udviklingen af aktiviteter ud fra holdningen: S a m a r b e j d e - i k k e s a m m e n l æ g n i n g Som borger i Holmegaard Kommune skal der være lige adgang for alle til at kunne vælge og få adgang til tilbud og lokalefaciliteter. Disse skal være attraktive for at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer. Såvel kommunen som de enkelte foreninger skal i fælleskab arbejde på at fastholde et tilfredstillende niveau for vedligeholdelse af de fysiske rammer. Den gamle sogneinddeling er i vid udstrækning bestemmende for foreningslivet. Borgernes engagement i lokalområderne er af afgørende betydning for en fortsat udvikling af hele kommunen. Fakta: Kommunen har 2 oplysningforbund 32 støtteberettigede foreninger andre foreninger, der klarer sig selv uden tilskud. Kommunen råder over 2 A haller og en B hal, gymnastiksale, lokaler på skoler, biblioteker og på øvrige institutioner. Udendørs arealer er etableret i kommunens 3 byområder. I Fensmark er arealerne etableret ved Holmegaardskolen og Holmegaard Hallen: Ved Holmegaardskolen er der 1 grusbane, 1 opvisningsbane og et areal som bruges til træningsbaner. Ved Holmegaard Hallen er der 1 opvisningsbane 4 håndboldbaner, 3 fodboldbaner og 3 tennisbaner. I Holme-Olstrup findes der 2 fodboldbaner, 2 håndboldbaner og 2 tennisbaner. I Toksværd findes der 1 grusbane, 1 opvisningsbane, 2 fodboldbaner og et areal der bruges til træningsbaner. Af de støtteberettigede klubber findes der 3 rideklubber, 2 spejderforeninger og en FDF forening som modtager lokalestøtte til egne lokaler. Andre idrætsforeninger samt svømmeklubben modtager lokaletilskud til lejede lokaler. 13

13 Lokaleleje opkræves ikke af kommunen. Samtlige offentlige lokaler og udendørs arealer stilles gratis tilrådighed med nødvendigt udstyr. I de selvejende haller opkræves der halleje i henhold til de enkelte bestyrelsers vedtagelser. Folkeoplysningsudvalget (FOU) Folkeoplysningsudvalget i Holmegaard Kommune er det udvalg, der råder over og fordeler økonomiske midler til kommunens oplysningsforbund, kredse og foreninger. delmål, hvor udvalget vil : medvirke til, at den kommunale tilskudsordning udmøntes retfærdigt mellem hovedområderne. tilskynde foreninger og kredse til en optimal udnyttelse af haller og andre faciliteter. give særlig støtte til de foreninger og kredse, der udvikler nye initiativer rettet mod børn og unge under 25 år. støtte nye initiativer fra 5%-puljen ud fra den holdning, at nye initiativer er nødvendige aktiviteter for udviklingen af foreningen. give en særlig støtte til de foreninger og kredse, der vil udvikle nye samarbejdsformer. prioritere midler til leder og instruktørkurser, idet egen-rekrutering af nye ledere og gode trænere er en nødvendig forudsætning for en forening. besøge foreninger og kredse på skift. afholde et årligt foreningsmøde hvor foreninger og kredse via dialog og diskusion kan inspire hinanden. Der kan aftales deltagelse med eksterne foredragsholdere. koordinere handlings - og visionsplaner fra de enkelte foreninger og kredse og formidle resultaterne. forbedre dialogen med foreningsformændene ved årlige møder og herigennem bidrage til bredere erfaringsudveksling på tværs af foreninger og kredse. være initiativtager til fællesaktivitetsdage / arrangementer i kommunen - også for at give nye borgere mulighed for at skabe nye netværk. samarbejde med andre udvalg om nye idrætspolitiske delprojekter. være opmærksom på initiativer for ældre i forbindelse med særlig støtte. fremhæve svømmeklubbens særlige forhold uden adgang til kommunal svømmehal. Særlige indsatsområder De særlige indsatsområder, der formuleres lokalt hænger ofte sammen med en lovgivning eller redegørelser på nationalt plan. Når man fra regeringens side sætter fokus på nogle områder, afspejles dette lokalt især når der er mulighed for at opnå økonomisk støtte. Andre lokale indsatsområder hænger selvfølgelig sammen med et politisk ønske om at forbedre nogle forhold ud fra nogle visioner og ideer. IT & ældre formål: at undervise ældre i brugen af internettet Elektronisk borgerservice formål: at udvikle kommunens hjemmeside med henblik på egenbetjening Børn og kultur formål: at udvikle samarbejdet mellem biblioteket, foreningerne, skolerne, fritidsordningerne og dagsinstitutioner med afsæt i regeringens børnekulturpolitiske program. De foreningsløse formål: at udvikle nye tværgående tilbud målrettet de idrætssvage børn og unge. Udvidelse af Folkemusikhuset 14

14 formål: at forbedre de fysiske rammer for musik- og teaterfolket. IT og Elektronisk borgerservice Informationsteknologien (IT) er den basisplatform, der er en forudsætning for at udnytte de mange tjenester, der stilles til rådighed via elektronisk kommunikation. Og netop kommunikationen mellem den enkelte borger og den offentlige sektor vil få nogle andre dimensioner i det fremtidige netværkssamfund. Opgaveløsningen vil ske i et ændret perspektiv som følge af borgernes differentierede krav om serviceydelser og egenbetjening på selvvalgte tidspunkter. Informationsteknologien skal fortsat understøtte den frie adgang til information, demokrati og den enkeltes adgang til medindflydelse. Den skal bidrage til en fortsat udvikling indenfor den offentlige sektor ud fra kravene om åbenhed tilgængelighed og ansvarlighed. På den baggrund vil Holmegaard kommune anvende IT-ressourcer ud fra en betragtning om at opnå forbedret service for borgerne effektivisering af arbejdsgange forbedret kvalitet i sagsbehandlingen frigørelse af ressourcer til mere krævende opgaver.således at den enkelte borger kan kommunikere med kommunen i døgnets 24 timer får den optimale mulighed for egenbetjening får adgang til al offentlig information fra stat, amt og kommuner får adgang til egne data i henhold til gældende lovgivning ved at. etablere et moderne telefonanlæg og nye pc-ere udvikle kommunens hjemmeside med nye tjenester anvende elektroniske blanketter på internettet skabe de fornødne indgange til faglige portaler og relevante databaser Bynet I 1999 har Holmegaard Kommune endvidere indgået en Bynetaftale med Sjællandske- Net. Bynettet skal håndtere hele lokalsamfundet på Internettet med god markedsføring af kommunens egne sider. Turisme, erhverv, foreningslivet m.fl. vil blive synlige for omverdenen. De mange kulturelle aktiviteter og arrangementer vil blive opdateret i begivenhedskalenderen. E-handel og øvrige faciliteter bliver mere udbredt. Med Bynetaftalen vil Holmegaard Kommune i de kommende år bidrage til en kvalificeret markedsføring i et driftsikkert miljø, hvor borgerne har adgang i døgnets 24 timer. 15

15 HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST

16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område side 13 Socialforvaltningens område side 15 Kulturforvaltningens område side 19 Indkomne ideer og forslag side 22 2

17 I N D L E D N I N G I henhold til lov om planlægning skal kommunalbestyrelsen udarbejde en kommuneplan ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, samt ud fra målene for befolknings- og erhvervsudvikling sammenholdt med sektorplanlægningen. Indenfor rammerne af regionplanlægningen skal kommuneplanen fastlægge en hovedstruktur for hele kommunen og for de enkelte dele af kommunen rammer for lokalplanernes indhold. R E V I S I O N A F K O M M U N E P L A N E N I henhold til lov om planlægning nr. 746 af kapitel 6 skal kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at revidere/ajourføre kommuneplanen, enten ved at foretage en redigering af den nugældende kommuneplan, det vil sige at foretage ændringer, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller lade en ny kommuneplan udarbejde. I 1998 besluttede kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen for Holmegaard kommune skulle ajourføres. F O R U D S Æ T N I N G E R Rammerne for kommuneplanen sættes af den overordnede planlægning i form af planloven, landsplandirektiver samt regionplanen for Storstrøms amt. PLANLOVEN Planloven indeholder nye bestemmelser om detailhandelsplanlægning. Bestemmelserne regulerer mulighederne for opførelse af større daglig- og udvalgsvareforretninger. Hensigten med bestemmelserne er at forbedre mulighederne for bevarelse af mindre butikker i bykerner og landområder. Indtil der i regionplanen er indføjet bestemmelser om detailhandelens udviklingsmuligheder (forventes tilvejebragt inden udgangen af år 2000 i form af et regionplantillæg), gælder et sæt overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne betyder, at kommunerne ikke kan udlægge nye arealer i kommuneplanerne til detailhandelsformål. LANDSPLANDIREKTIVER P.t. er der ingen bindinger, der berører Holmegaard kommune. REGIONPLANLÆGNING Storstrøms amt har vedtaget regionplan 1997, der beskriver de overordnede retningslinier. 3

18 Af særlig betydning for Holmegaard kommune kan nævnes, at der med regionplanen lægges op til en udbygning af Næstved-Rønnede landevejen. På miljøområdet lægges der store bindinger på udnyttelsen af det åbne land, idet den største del af kommunen er udpeget til særlige naturområder og områder, der er af stor væsentlighed for grundvandsindvindingen. Generelt går det igen inden for næsten alle sektorer, at Storstrøms amt søger at udbygge den grønne profil. Et område der meget konkret vil blive berørt i denne sammenhæng er spildevandshåndteringen også i det åbne land. Ud fra den målsætning om renhed det enkelte vandløb har fået tildelt i Amtets udpegning, vil der af kommunen skulle stilles krav til rensning af spildevandet, hvis målsætningen ikke kan opnås. Det gælder alle udledninger af spildevand både fra renseanlæg og udledning fra enkeltejendomme. Regionplanen for Storstrøms amt har følgende punkter, der kan have betydning for kommuneplanlægningen i Holmegaard kommune: 2.12 Kommunecentre (Fensmark). Kommunecentrene skal i den regionale centerstruktur fungere som overordnede centre for den offentlige og private service, andre erhverv og kulturelle aktiviteter i et område, der svarer til den enkelte kommunes geografiske udbredelse Lokalcentre (Holme-Olstrup og Toksværd). Lokalcentre skal fungere som nærcentre i mindre lokalområder og indeholde funktioner, der dækker befolkningens daglige behov Detailhandel. Det er et overordnet mål at den fremtidige udvikling på detailhandelsområdet bør tilpasses den eksisterende centerstruktur således, at detailhandelen fremover placeres inden for de eksisterende centerbyer og således at bymidterne og forbrugere uden bil tilgodeses Byvækst. Hovedmålet er, at byvæksten lokaliseres i eller i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Derudover bør byvæksten placeres således, at der skabes god adgang til arbejdspladser og servicefunktioner samt til rekreative områder inden for de enkelte dele af regionen Arealer til erhvervsformål. Udlæg af erhvervsområder i kommuneplanen skal ske under hensyntagen til miljøfølsom arealanvendelse samt miljøbelastende aktiviteter. I og ved byområderne kan der kun udlægges erhvervsarealer, der forbeholdes anvendt til lettere industri- og værkstedsvirksomhed og mindre lagervirksomhed Campingpladser. Der er i regionplanen givet mulighed for campingplads ved BonBon-land. I regionplanen åbnes mulighed for, at der gives tilladelse til op til 30 % hytter på campingpladserne: når campingpladsen ikke ligger i eller i tilknytning til særlig følsomme landskabs-områder Veje (hovedlandeveje og landeveje). Amtet har udarbejdet en vejsektorplan, der sammenfatter alle større anlægsopgaver, der planlægges for i de kommende 4 år med en perspektivdel, der rækker yderligere 8 år frem. Vejsektorplanen er til høring indtil den 31. oktober

19 I vejsektorplanen foreslås en ny vej nord om Holme-Olstrup - som motorvej, alternativ som motor/trafikvej. Den forudsættes bygget i årene Den hidtil planlagte vejforbindelse fra Holme-Olstrup til Haslev er taget ud af den nye vejsektorplan Kollektiv trafik. Målet for de kommende år vil være, at der fortsat bliver udviklet og iværksat integrerede kørselsordninger, hvor koordinering mellem regional-, lokal- og specialkørsel skal øge udbuddet af kollektive trafikmuligheder i de tyndtbefolkede egne inden for de økonomisk fastlagte rammer Affaldsbortskaffelse. Affaldsbortskaffelsen skal indrettes således, at såvel erhvervsvirksomheder og andre private kan bortskaffe alle typer affald inden for det organiserede affaldssystem på en miljømæssig forsvarlig måde Spildevandsanlæg. Kommunernes spildevandsplaner må ikke stride imod regionplanen. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen samt vandindvinding og vandforsyningsplanen og skal i øvrigt tilgodese hensynet til grundvandets beskyttelse Vandforsyningsanlæg. Kommunerne skal udarbejde en vandforsyningsplan, som redegør for kommunens drikkevandsforsyning. Det skal understreges, at drikkevandsforsyningen skal baseres på den enklest mulige rensning af det renest mulige grundvand Andre tekniske anlæg. Siden januar 1990 er køreteknisk anlæg anvendt til obligatorisk undervisning i køreteknik som led i en ny køreuddannelse. Køreteknisk anlæg i Toksværd er medtaget i regionplanen Vindmølleplanlægning. Regionplanen åbner mulighed for, at der kan etableres husstandsmøller, som placeres i tilknytning til fritliggende landejendommes eksisterende bebyggelsesarealer. Regionplantillæg nr. 9 er vedtaget den 15. december Tillægget fastsætter en minimumsafstand mellem vindmøllegrupper på 3 km Skovrejsning. Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er ønsket, skal danne grundlag for statens initiativ til fremtidig skovtilplantning som for statens tilskud til privat skovrejsning på landbrugsejendomme, idet der inden for disse områder gives det største tilskud til skovrejsning samt mulighed for en 20-årig indkomstkompensation. De udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, er direkte bindende for de enkelte grundejere. Hvis særlige forhold taler for det, kan der undtagelsesvis meddeles tilladelse til skovtilplantning i disse områder. Den største del af amtets arealer udgør en gråzone, hvor skovrejsning er mulig med statslig tilskud, selv om det efter nugældende regler er mindre end tilskuddet i skovrejsningsområderne og i dag uden mulighed for en 20-årig indkomstkompensation Lavbundsarealer. 5

20 I et tillæg til regionplanen er der udpeget lavbundsområder, der på sigt - så vidt muligt frivilligt - skal etableres som vådområder. (Porsmosen - område 5, område 68 - nordvest for Ravnsbjerg, område 77 - Denderupvænge, område 91 - vest for Sparresholm 4.21 Regionale naturområder. I de regionale naturområder findes en betydelig koncentration af landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier og særlige muligheder for friluftslivet. I de regionale naturområder skal de fredningsmæssige værdier sikres gennem fredning, arealopkøb og naturpleje, gennem en konsekvent administration af naturbeskyttelses- og planlovens bestemmelser samt gennem formidling og vejledning Økologiske forbindelser. De økologiske forbindelser er udlagt som korridorer, der forbinder eksisterende regionale naturområder, skove og lavbundsarealer. Areallovgivningen skal administreres restriktivt i de økologiske forbindelser, mens naturpleje, miljøvenlig drift og naturgenopretning skal prioriteres højt Råstofindvindingsinteresser. Det bør tilstræbes, at anlæg, der muliggør genanvendelse af kasseret asfalt og betonprodukter, etableres i amtets egnede aktive grusgrave Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding. Efterladte boringer og brønde på ejendomme, der er tilsluttet fælles vandforsyning, skal kortlægges og sløjfes. Ud fra en generel risikovurdering bør kortlægning og sløjfning først ske i 300 m beskyttelsesområdet omkring aktive vandværksboringer og efterfølgende i hele indvindingsoplandet Vandløb. Spildevand, der tillades udledt i vandløb, skal inden udledningen renses tilstrækkeligt til målsætningen for det pågældende vandløb opfyldes. Dette gælder både udledninger fra enkeltejendomme, renseanlæg, industri samt udledninger af regnvand og udløb fra overfaldsbygværker. Rørlægning af vandløb tillades normalt ikke. Ved omlægning/renovering skal muligheden for at åbne de rørlagte strækninger undersøges nøje. En åbning af de rørlagte strækninger skal prioriteres særdeles højt. Indvinding af vand fra vandløb tillades ikke Miljøbeskyttelse. Arealanvendelsen i region- og kommuneplanerne skal fastlægges på en sådan måde, at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges bedst muligt. 6

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger

Budget 2013. Bind 2 - bemærkninger Budget 2013 Bind 2 - bemærkninger Indhold Drift 3 Teknik- og Miljøudvalget 3 Uddannelsesudvalget 20 Børn- og Familieudvalget 35 Erhverv- og Kulturudvalget 50 Økonomiudvalget 59 Omsorgsudvalget 72 Social-

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007

Bæredygtig udvikling. Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 Bæredygtig udvikling Sønderborg Kommune Lokal Agenda 21 Strategi 2007 2 Indhold indledning 4 Agenda 21 vision 5 project zero 6 by & land 9 miljø - mindskelse af miljøbelastningen 10 miljølovens opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Regionplan 2005-2016. December 2005

Regionplan 2005-2016. December 2005 Regionplan 2005-2016 December 2005 3 Regionplan 2005-2016 December 2005 4 Indhold Forord 7 Indledning 8 Forudsætninger 10 Vision 14 Retningslinjer/Redegørelse 15/107 1. Hovedstruktur 16/109 1.1 Hovedstruktur

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur

Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Hovedstruktur Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen er den overordnede plan, hvor borgere, offentlige og private virksomheder, investorer og mange flere kan orientere sig

Læs mere

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis

LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN. i praksis LANDSPLANAFDELINGEN PLANLOVEN i praksis DANMARK I TAL Danmarks areal er på 43.000 km2. Landet består af Jylland og et øhav på 406 øer, hvoraf 78 er beboede. Den samlede kystlængde er 7.300 km. Arealanvendelsen

Læs mere

Regionplan 2001 for Københavns Kommune

Regionplan 2001 for Københavns Kommune Regionplan 2001 for Københavns Kommune november 2001 Regionplan 2001 for Københavns Kommune Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Vedtaget Udgivet af Telefon e-mail Trykning Oplag Kort ISBN Københavns

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009

Rolfsted Sogn. ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Rolfsted Sogn ~et levende lokalsamfund tæt på det hele... Udviklingsplan 2009 Baggrund for lokalråd og udviklingsplan Formål med udarbejdelse af udviklingsplan 2 Indhold Baggrund for lokalråd og udviklingsplan...

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde.

Planloven i praksis. Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. lanloven i praksis Planloven i praksis Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 2007 Gengivelse tilladt med angivelse af kilde. Publikationen er samtidig udgivet på engelsk med titlen Spatial planning

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere