HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED"

Transkript

1 HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye erhvervsarealer side 4 Turisme side 4 Forskønnelse af Holmegaard side 4 Centerstruktur side 5 Detailhandel side 5 Fremtidens boliger side 6 Landsbyer side 6 Kloakforsyning side 7 Miljø side 7 Vindmøller side 8 Særlige botilbud til unge side 9 Daginstitutioner m.m. side 9 Forventede kommende opgaver side 9 Folkemusikhuset side 10 Folkebiblioteket side 10 Musikskolen side 11 Regionalt kultursamarbejde side 12 Fritid side 12 Særlige indsatsområder side 14 IT og Elektronisk borgerservice side 14 Bynet side 15 2

3 F O R O R D Kommuneplanen er en beskrivelse af, hvordan kommunens samlede areal tænkes anvendt til forskellige formål i den kommende periode frem til år Det handler om den fysiske planlægning: Hvor skal der bygges boliger? Hvor reserverer vi plads til mere industri? Kommunalbestyrelsen vedtog i 1998, at den gældende kommuneplan for skal revideres. Temaerne i den kommende kommuneplan skal behandles ud fra begreberne: Tryghed og vækst Trafik Teknisk område: Trafikken ind og ud af kommunen skal betjene pendlerne på deres vej til arbejde hver dag. Og den skal betjene eksisterende og fremtidige virksomheder i kommunen. Derfor skal der findes en fornuftig udbygning af landevejstrafikken, som ikke fungerer tilfredsstillende i øjeblikket. Amtet har dog offentliggjort en vejudbygningsplan, hvori indgår en ny vej nord om Holme-Olstrup - enten som motorvej eller motortrafikvej. Den skal indgå i denne revision af kommuneplanen som et forslag og i den forbindelse skal der samtidig planlægges for en mulig vejforbindelse til erhvervsområdet sydvest for Toksværd til aflastning af Toksværd Bygade. Den nuværende togbetjening af Holme-Olstrup station skal fastholdes. Målet for de kommende år i Amtets regionplan er, at der fortsat bliver udviklet og iværksat integrerede kørselsordninger, hvor koordinering mellem regional-, lokal- og specialkørsel skal øge udbuddet af kollektive trafikmuligheder i de tyndtbefolkede områder inden for de økonomisk fastlagte rammer. Lokaltrafikken i Holmegaard kommune skal for en stor del dækkes af Holmegaardbussen sammen med de fastsatte 4 taxibevillinger, hvoraf de to bevillinger tilknyttes store vogne til transport af bl.a. kørestole. Holmegaardbussen skal betjene hele kommunen. Det kan derfor ikke undgås, at der for nogle vil blive en forholdsvis lang transporttid til og/eller fra skole. Et samarbejde omkring skolernes slippe -tider og terapikørsel for ældre skal forsøges koordineret bedre. Det optimale for lokaltrafikken ville være en teletaxi til at supplere Holmegaardbussen på de mest belastede tidspunkter. Opmærksomheden lokalt skal især rettes mod at skabe størst mulig tryghed for de svage trafikanter, cyklister og gående. Ved nye udstykninger fortsættes strategien med at etablere et stisystem, der har sammenhæng med det overordnede net af stier. De højest prioriterede færdselssikkerhedsfremmende projekter er: 3

4 Krydset Ellegårdsvej/Næstvedvej/Glasværksvej. Her overvejes det at lave lysregulering eller rundkørsel. Bump på Stationsvej fra forsamlingshuset til Olstrupvej. Holmegaardsvej omprofileres med vejhævninger og bump for at reducere hastigheden. P-pladsen ved Holmegaardskolens ny afdeling sikres ved udkørslen med chikane eller bump. I samme forbindelse overvejes det at ændre de to lysregulerede fodgængerovergange på Holmegaardsvej - f.eks. fjerne lyset og etablere bump eller chikaner i stedet for. Toksværd Bygade og udkørslen fra daginstitutionen Ellebæk revurderes vedrørende chikaner og oversigtsforhold. Bump på Stenskovvej. Rødebrovej/Holmegaardsvej. Amtets udspil til en ny sektorplan for trafikken peger på en motorvej mellem Næstved og Rønnede med en fra- og tilkørselsrampe ved Ravnstrup/BonBon. Det vil bane vej for en løsning af trafikproblemerne i Holme-Olstrup forårsaget af trafikken på Landevejen. Skulle dette projekt ikke komme til udførelse som foreslået af Amtet, vil kommunen fortsætte sine bestræbelser på at få sikret Landevejen i og omkring Holme-Olstrup med belysning, lysregulering, hastighedsdæmpende foranstaltninger og lignende, så sikkerhed og adgangsmuligheden til og over Landevejen sikres for bysamfundet. Behov for nye erhvervsarealer De nuværende erhvervsarealer i Fensmark og Holme-Olstrup er allerede ved at være fuldt udnyttet. Derfor skal der planlægges for nye erhvervsarealer. Det vil være hensigtsmæssigt at fortsætte erhvervsudviklingen fra Næstved kommune langs Landevejen imellem Landevejen og den ny-planlagte omfartsvej og imellem Landevejen og Jernbanen. Erhvervsområdet sydvest for Toksværd omfatter i dag kun SF-sten. Her ønskes Køreteknisk anlæg og Skydebanen inddraget foruden et område sydøst for SF-sten. BonBon har erhvervet en landbrugsejendom øst for BonBon-land. Denne ejendom ønskes inddraget med status som fritidsområde. Udbygningen af renseanlægget i Holme-Olstrup kræver, at området inddrages i rammerne for erhverv (offentlige formål). Turisme Udvikling af turisme sker gennem Næstvedegnens Turistbureau og Susålandet og med fælles markedsføring. Den lokale udvikling af nye attraktioner skal som hidtil foregå gennem Holmegaard Turistpark. Der skal arbejdes med at skabe supplementer til de to største attraktioner, Holmegaards Glasværk og BonBon-land. Som konsekvens af den succes som BonBon-land er blevet, skal der skabes planmæssige muligheder fra en fortsat ekspansion og udvikling af allerede udnyttede arealer. I forbindelse med de gener, dette vil afstedkomme for de relativt få naboer, der er til BonBon-land, skal det tages i betragtning, at Landevejen, jernbanen og en evt. ny motorvej giver/vil give en væsentlig baggrundsstøj,. Samtidig skal der skabes rammer for overnatningsmuligheder. Her kan der f.eks. i forbindelse med den planlagte campingplads etableres hytter. Forskønnelse af Holmegaard 4

5 For at fastholde kommunen som et attraktivt sted for tilflyttere og erhvervsliv, skal der lægges større vægt på, hvordan de eksisterende værdier forvaltes. Derfor vil kommunalbestyrelsen indstifte en Holmegaard-pris, som skal tildeles borgere, der værner om forskønnelse af egne bygninger og arealer eller på anden vis bidrager til forskønnelse af vor kommune. En indsatsplan for en fremtidig udskiftning/forskønnelse af en vejstrækning eller område kan strækkes over en årrække på 3-5 år, således at udgiften fordeles. I planperioden iværksættes udarbejdelsen af et kommuneatlas, hvoraf skal fremgå, hvilke bevaringsværdige bygninger, der findes i kommunen. Til at registrere disse bygninger skal der udpeges en ekstern konsulent f.eks. arkitekt eller anden bygningskyndig person. Formålet vil være at skabe et værktøj for et evt. bygningsbevaringsudvalg i forbindelse med prioritering af eventuelle støttemidler. Centerstruktur Holmegaard kommune ligger i nær tilknytning til Næstved egnscenter, der i rigt mål opfylder retningslinierne for et egnscenter. Kommunecenter Fensmark er i regionplanen udpeget som kommunecenter. Her er der skole med overbygning til 10. klasse, børneinstitutioner, plejehjem, rådhus, posthus, bibliotek, idrætshal, lokaler til forskellige kulturelle aktiviteter, pengeinstitutter og dagligvarebutikker samt enkelte liberale erhverv. Fensmark betjenes af regional busrute fra Næstved og Haslev samt den lokale Holmegaardbus. I det nye boligområde i Kalkerup er der i lokalplanen reserveret plads til offentlige formål som f.eks. børneinstitutioner. Lokalcentre Holme-Olstrup og Toksværd er i regionplanen udpeget som lokalcentre. I Holme-Olstrup er der skole til og med 5. klasse, børneinstitutioner, dagligvarehandel med postekspedition, forsamlingshus og ikke mindst Holme-Olstrup station med timedrift til Næstved og København. Desuden betjenes Holme-Olstrup af den regionale busrute fra Næstved til Fakse. I Toksværd er der skole til og med 9. klasse, børneinstitutioner, dagligvarehandel, forsamlingshus, idrætshal, ældreboliger, aktivitetscenter, biblioteksfilial samt enkelte liberale erhverv. Toksværd betjenes ligeledes af den regionale busrute fra Næstved til Fakse samt den lokale Holmegaardbus. Detailhandel Den fremtidige butiksudbygning skal samles i bymidten. Der skal være gode adgangsmuligheder både til fods, på cykel og i bil. I Fensmark kan der arbejdes på en bymidtestrategi, som vil kunne udvikle bymiljøet og bl.a. indeholde en målsætning om at forskønne Holmegaardsvej, således at de to forretningsområder bliver bundet sammen. I Holme-Olstrup og Toksværd er der en dagligvarebutik til forsyning af lokalområdet. Bruttoetagearealet opgjort på baggrund af detailhandelsanalysen i 1998 og forslag til regionplantillæg nr. 3 Dagligvarer Udvalgsvarer Ialt Fensmark m m m 2 5

6 Holme-Olstrup m 2 60 m m 2 Toksværd 360 m m 2 Den samlede omsætning for dagligvarer skønnes at være og for udvalgsvarer 80,4 mio. kr. 2,1 mio. kr. Det samlede behov for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål for hele kommunen og samlet ramme skønnes at være: Eksisterende Behov ud fra Behov ud fra Samlet behov Rammer for butiksareal forbrugsprognosen omsætning/forbrug nybyggeri og omdannelse Kommunen m m m m m 2 Målene for detailhandelsstrukturen er, at butikkerne placeres i bymidterne, således at mange forbrugere uden bil tilgodeses. Tilgængeligheden til bymidterne i de tre byområder er gode for alle forbrugere, idet der også kan etableres forbindelse via telebussen (Holmegaardbussen). De enkelte dagligvarebutikker må max. have et bruttoetageareal på 3000 m 2, medens bruttoetagearealet for udvalgsvarebutikker max. må være 1000 m 2. Fremtidens boliger Den fysiske planlægning skal skabe rammer for, at kommunens tre bysamfund fortsat kan udvikle sig. Ved bebyggelsen skal der skabes en vifte af forskellige boligtilbud: Særlige boenheder, hvor unge med problemer kan få en beskyttet start på at flytte hjemmefra. Stor-parceller til bolig - kombineret med hobbylandbrug eller værksted. Parcelhusgrunde. Kollektivboliger for seniorer. Mulighed for valg mellem eje- og lejebolig. Målet er vækst. Det indebærer, at der skal satses på tilflyttere. Der er i den gældende kommuneplan inddraget arealer til fremtidig boligbebyggelse i: 1. Kalkerupområdet 2. Olstrupvejs forlængelse 3. Tofteengen herudover kan der peges på følgende nye områder: 4. Trollesgavemarken mellem Chr.Winthersvej og Tørvevej 5. Arealet mellem Søledsvej og idrætsanlægget i Toksværd 6. Krags Krog og Kalkerup mod Holmegaard Gods 7. Loddervej 8. Areal mellem Lundebakkevej og Tofteengen Landsbyer Landsbyerne skal forblive i landzone. Kommunen ønsker at overtage landzoneadministrationen for de landsbyer, der bliver afgrænset i kommuneplanen. 6

7 Udviklingen i landbyerne er kun mulig ved udfyldning af huller i bybilledet eller ved afrunding af landsbyerne. Sådanne byggemuligheder i landsbyerne skal udnyttes på en måde, så de nye bygninger falder ind i landsbykarakteren. Her kunne der evt. blive mulighed for at etablere enkelte jordbrugsparceller. Opmærksomheden henledes dog på bestemmelserne i bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. En udfyldning af landsbyerne vil i nogle tilfælde kunne blokere for en etablering, udvidelse eller ændring af dyreholdet. Med de gældende regler er det i dag meget svært at etablere en produktion med mere end 15 dyreenheder i en landsby. Kloakforsyning Der arbejdes på en ny spildevandsplan. Det forventes at den fremtidige løsning på spildevandsrensningen for alle kloakområderne - på nær Dysted - samles i Holme-Olstrup, der udbygges til centralt renseanlæg. Vedrørende kloakker forestår et større arbejde med renovering. Ud fra en registrering og gennemgang af kloakkerne skal der udarbejdes en prioriteret plan for renoveringen af kloakkerne. En væsentlig opgave er at fjerne uvedkommende drænvand og regnvand i spildevandet. I det åbne land skal der efter nye lovregler ske væsentlig forbedret rensning på enkeltejendomme, enten nedsivning, minirenseanlæg eller tilledning til centralt renseanlæg. Miljø Grønne områder Såvel i den eksisterende som i den fremtidige byudvikling skal der sikres grønne områder, der kan skabe forbindelser til natur og landskab. De grønne områder skal udformes og beplantes, så vedligeholdelse af områderne kan ske uden brug af kemiske midler og mindst mulig brug af kunstgødning. Vandløb. Kommunens vandløb er levested for en række planter og dyr og udgør en væsentlig del af naturen i kommunen. Vandløbene skal sikre den nødvendige afvanding af dyrkede arealer samtidig med, at de sikres som grundlag for et mangfoldigt dyre- og planteliv. Dette søges opnået ved at kombinere maskinel med manuel vandløbsvedligeholdelse. Drikkevand. Opmærksomheden på at sikre grundvandsressourserne mod forurening vil blive styrket. Kommunen ønsker at styrke samarbejdet med de private vandværker med henblik herpå. Affald. Affaldsmængderne er stadig stigende og en miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet er et stadig større problem. Der skal igangsættes initiativer, der mindsker affaldsmængderne og gør en miljørigtig behandling af affaldet lettere og mindre ressoursekrævende. Dette skal bl.a. ske med hjælp af øget genanvendelse ved udsortering i nye fraktioner. En ny affaldsplan Affald 21 forventes vedtaget ultimo år Miljøtilsyn. Miljølovgivningen pålægger kommunerne at føre tilsyn med landbrug og virksomheder om overholdelse af miljølovgivningen. 7

8 Vindmøller Vindmølleplanen for Holmegaard kommune er fuldt udbygget. Der er udpeget 2 områder, hvor der allerede er opført 2 vindmøller på Holmegaardens jorder i 1998 og 3 vindmøller i Ravnsbjerg i Derudover findes der henholdsvis 1 vindmølle i Nr.Tvede opført i 1989 og 2 vindmøller i Kalkerup som er opført i I vindmølleplanen åbnes der mulighed for opførelse af husstandsmøller. Disse kan placeres i tilknytning til fritliggende landejendommes eksisterende bebyggelsesarealer og uden for de regionale naturområder m.v. Børn og unge: Særlige botilbud til unge For at skabe den størst mulige kontinuitet i tilbudene til unge med særlige støttebehov, skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem Børneudvalget (der tager sig af unge under 18 år) og Socialudvalget (der tager sig af voksne over 18 år). Holmegaard har gennem mange år udviklet ekspertise i tilbud til unge med behov for et anderledes skoletilbud inden for den undervisningspligtige alder og ved overgangen til at blive selvforsørgende. Nogle unge har ved overgangen til det selvstændige voksenliv behov for et støttende botilbud. Ikke i en institution, men i egen bolig, hvor en tilknyttet støtteperson kan give vejledning efter behov. Daginstitutionernes samspil mellem børn og forældre For at tilgodese flest mulige ønsker fra børn og forældre skal der være mulighed for at vælge mellem daginstitutioner med forskellige tilbud: - Forskellige institutionstyper. - Forskellige aktivitetstilbud. - Forskellige åbningstider. Daginstitutionerne har gennem en lang periode arbejdet med kvalitetsudvikling af samspillet mellem børn og pædagoger. Kommunalbestyrelsen ønsker dette arbejde fortsat, både i forholdet børn/ pædagoger og i forholdet forældre/ børn/ pædagoger, hvor der sættes fokus på opdragerrollen. Daginstitutioner, foreninger og de større børn Institutionstilbud efter skoletid for de større børn (skolefritidsordning) skal fortsættes. Et samarbejde mellem foreningernes fritidstilbud til børnene og institutionerne kunne skabe nye muligheder og et bredere tilbud til de større børn. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der igangsættes en undersøgelse af, hvordan der kan udvikles aktivitetstilbud til børn efter 3. klasse, hvor der sker en sammenkædning af institutionernes og foreningernes tilbud. 9

9 Forventede kommende opgaver Renovering af skolebygninger: Generelt er kommunens 2 store skoler ikke indrettet efter den gældende folkeskolelov og gældende regler for særlige faglokaler og der vil i den kommende tid være konkret behov for at renovere fysiklokaler og etablere mediatek (skolebibliotek) og på Holmegaardskolen desuden et konkret behov for renovering af hjemkundskabslokale. Udvikling af elevtallet i kommunens skoler peger ikke på nuværende tidspunkt for ændringer i skolestørrelse eller distrikt, dag kan det overvejes på et tidspunkt, at sammenlægge kommunens 2 mindste skoler i et skoledistrikt. Etablering af tilbud til børn med særlige behov. Nye politiske målfastsættelser på alle områder under Børneudvalget. Børneudvalget vil løbende udpege indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Holmegaard Kommune. Fritid og kultur Alle borgere skal have mulighed for en personlig udvikling, hvor oplevelse, udfoldelsesmuligheder, information og tilegnelse af viden er fundamentet. Kommunens kultur- og fritidstilbud skal derfor sammensættes således, at så mange borgere som muligt kan udnytte tilbudene optimalt inden for kommunens egne grænser. De eksisterende kulturtilbud såsom biblioteket, musikskolen, teaterforestillinger, koncerter, udstillinger må ikke forringes, ligesom kommunen fortsat skal understøtte det nordiske og europæiske venskabsbysamarbejde. Tilbudene skal fortsat udvikles i et tæt samarbejde med kommunens aktive foreninger og kredse. Mangfoldigheden indenfor idrætsområdet og folkeoplysningsforbundene er med til at styrke den kulturelle identitet og det aktive liv i lokalsamfundene. Befolkningstilvæksten er forskellig i de tre bysamfund. Det betyder for nogle foreninger, at det kan være svært at skabe et bæredygtigt grundlag for alle de aktiviteter, som foreningerne har tradition for at udbyde. Kommunalbestyrelsen ønsker, at foreningslivet videreføres i alle tre bysamfund. Der skal udvikles samarbejdsmodeller, så børn og unge kan få mere gavn af tilbudene i både de kommunale institutioner og i de kommunalt støttede foreninger. I foreningernes arbejde inddrages forældre og andre frivillige. Den indsats vil kommunalbestyrelsen støtte ved at flytte budgetmidler fra det traditionelle institutionsområde til nye initiativer i de foreninger, der også inddrager idrætssvage unge og hvor det ikke alene handler om konkurrence. 10

10 Kommunen vil deltage i et fortsat regionalt kultursamarbejde, der baserer sig på såvel driftsaftaler/kulturaftaler som støtte til nye og større projekter, der kun kan realiseres via et tværkommunalt samarbejde. Folkemusikhuset Af hensyn til evt. kommende udbygning af Folkemusikhuset og dermed øget aktivitet i og omkring dette hus ønskes der reserveret et område til offentlig formål med max. højde på 8.5 meter og en bebyggelsesprocent på 50%. Folkebibliotek. Målsætning: Folkebiblioteket skal være kommunens centrale kultur- og informationscenter og fastholde den nuværende struktur med hovedbibliotek i Fensmark samt filialen i Toksværd. Åbningstiden, hvor borgerne har fysisk adgang til biblioteket, må ikke forringes. Individuel betjening af enkeltpersoner eller grupper udenfor bibliotekets åbningstid vil kunne tilbydes efter aftale. Folkebiblioteket skal sikre, at informationsteknologien understøtter alle adminsitrative funktioner og er målrettet borgernes behov. Borgerne vil via internettet få adgang til at søge og reservere i bibliotekets bestand i døgnets 24 timer. Folkebiblioteket skal med henvisning til ny lov om biblioteksvirksomhed (1999) ligestille alle materialer, således at elektroniske informationsdatabaser samt musikbærende materialer, digitale multimedier ligestilles med bøger og trykt materiale. Folkebiblioteket stiller pc`ere til rådighed for publikum, med gratis adgang til Internettet for både børn og voksne. Personalet skal kunne tilbyde professionel hjælp og yde kvalificeret konsulenthjælp til de borgere, der måtte have behov. Folkebiblioteket skal sikre, at der forsat er kulturelle tilbud i form af aktiviteter, film, foredrag, udstillinger, der giver borgerne en kulturel oplevelse. Folkebibliotekets indretning skal til stadighed tilpasses aktuelle behov og være attraktiv for borgerne. Ved omflytning skal der også være plads til en åndelig oase med mulighed for fordybelse. Børnebibliotekets rolle som kulturformidler skal styrkes og det kulturelle rum for børnene skal udvikles. delmål: at erstatte det traditionelle bibliotekssystem med nye systemmoduler, der kan sammenbindes via netværksbaserede tjenester at gøre bibliotekets bestand tilgængelig på internettet at opbygge en musiksamling for voksne at udvide samlingerne af nye medier og tilbyde flere elektroniske ydelser at tilbyde målrettet undervisning og introduktioner til internettet at udvide materialesamlingen til børn at sikre alle børns adgang til bibliotekets materialer evt. ved at oprette særlige biblioteker i børneinstitutionerne. 11

11 MUSIKSKOLEN Målsætning: at udvikle elevernes musikalske evner og kundskaber, at stimulere interessen for og glæden ved sang og musik samt at etablere korsang og sammenspil. Skolen skal virke til fremme af det lokale musikmiljø. Endvidere kan skolen arrangere kurser og stævner med deltagelse af egne elever og elever fra andre musikskoler, samt tilbyde kurser for kommunens personale. I henhold til "Lov om musik" tilbyder Musikskolen undervisning på en bred vifte af instrumenter, i musikalsk forskole (rytmik), sang og musikteori samt i andre fag, der opfylder skolens formål. I tilknytning til undervisningen afholdes der koncerter med elever og lærere, og med udefra kommende amatører såvel som professionelle musikere. Elever der ønsker det, skal kunne undervises på et niveau, der kan føre til optagelse på Musikalsk Grundkursus. Delmål: Undervisningen og aktiviteterne udvikles og tilrettelægges i takt med brugernes ønsker og det stigende børnetal Musikskolens status som kommunens udbyder af musikundervisning fastholdes Musikskolens bygnings- og lokalemæssige forhold bringes på et niveau, der muliggør, at formålet kan opfyldes, og som yder brugere og ansatte gode undervisnings- og arbejdsforhold. Det vil dog stadig være nødvendigt også at benytte folkeskolens lokaler i en vis udstrækning, blandt andet for ikke at give eleverne transportproblemer Der skal skaffes den nødvendige depotplads til instrumenter, noder og andre arkivalier Musikskolens instrumentsamling sikres og udbygges gennem nyanskaffelser og vedligeholdelse. Det tværkommunale samarbejde med Fladså, Holmegaard, Næstved og Suså Musikskoler fortsættes og udbygges. Musikskolen skal fortsat være den kommunale koncertarrangør Musikskolen skal samarbejde med folkeskolen som ligeværdige parter. De to skoler skal i videst muligt omfang supplere og drage nytte af hinanden Regionalt kultursamarbejde I Storstrøms amt har kommunerne og amtet i fælleskab tilkendegivet ønsket om et fortsat regionalt kultursamarbejde. Der ønskes fortsat kulturel vækst på baggrund af planlægnings- og udviklingsinitiativer med understregning af, at kulturområdet anses for at være et væsentligt bidrag til den samlede regionale udvikling i Storstrøms amt. Aftaleområderne vil være: Museumsområdet, 4-årig drifts- og udviklingsaftale Musikområdet, især for musikskolernes vedkommend Teaterområdet, ønske om etablering af egnsteater i Næstved 12

12 Billedkunsten, ønske om udvikling af regionale udstillingsteder Kulturskolevirksomhed Andre kulturelle aktiviteter for børn og unge, nye partnerskaber for børn og kultur Det forventes, at indholdet i den børnepolitiske redegørelse (1999) vil skabe grundlag for nye tiltag også lokalt. Det kommende Kulturråd for Børn vil få til opgave at afprøve forskellige samarbejdsmodeller mellem kultursektorens institutioner og foreninger på den ene side og skoler, fritidsordninger og daginstitutioner på den anden side. FRITID - foreninger og kredse Målsætning: At skabe rammerne for et alsidigt tilbud af fritidsaktiviteter, som er med til at øge borgernes trivsel og livskvalitet. At sikre en retfærdig fordeling af kommunale tilskud, således at tilskudsordningerne tilgodeser og understøtter de tilbud, der har borgerens interesse. At styrke mangfoldigheden, nye initiativer og udviklingen af aktiviteter ud fra holdningen: S a m a r b e j d e - i k k e s a m m e n l æ g n i n g Som borger i Holmegaard Kommune skal der være lige adgang for alle til at kunne vælge og få adgang til tilbud og lokalefaciliteter. Disse skal være attraktive for at kunne fastholde og tiltrække nye medlemmer. Såvel kommunen som de enkelte foreninger skal i fælleskab arbejde på at fastholde et tilfredstillende niveau for vedligeholdelse af de fysiske rammer. Den gamle sogneinddeling er i vid udstrækning bestemmende for foreningslivet. Borgernes engagement i lokalområderne er af afgørende betydning for en fortsat udvikling af hele kommunen. Fakta: Kommunen har 2 oplysningforbund 32 støtteberettigede foreninger andre foreninger, der klarer sig selv uden tilskud. Kommunen råder over 2 A haller og en B hal, gymnastiksale, lokaler på skoler, biblioteker og på øvrige institutioner. Udendørs arealer er etableret i kommunens 3 byområder. I Fensmark er arealerne etableret ved Holmegaardskolen og Holmegaard Hallen: Ved Holmegaardskolen er der 1 grusbane, 1 opvisningsbane og et areal som bruges til træningsbaner. Ved Holmegaard Hallen er der 1 opvisningsbane 4 håndboldbaner, 3 fodboldbaner og 3 tennisbaner. I Holme-Olstrup findes der 2 fodboldbaner, 2 håndboldbaner og 2 tennisbaner. I Toksværd findes der 1 grusbane, 1 opvisningsbane, 2 fodboldbaner og et areal der bruges til træningsbaner. Af de støtteberettigede klubber findes der 3 rideklubber, 2 spejderforeninger og en FDF forening som modtager lokalestøtte til egne lokaler. Andre idrætsforeninger samt svømmeklubben modtager lokaletilskud til lejede lokaler. 13

13 Lokaleleje opkræves ikke af kommunen. Samtlige offentlige lokaler og udendørs arealer stilles gratis tilrådighed med nødvendigt udstyr. I de selvejende haller opkræves der halleje i henhold til de enkelte bestyrelsers vedtagelser. Folkeoplysningsudvalget (FOU) Folkeoplysningsudvalget i Holmegaard Kommune er det udvalg, der råder over og fordeler økonomiske midler til kommunens oplysningsforbund, kredse og foreninger. delmål, hvor udvalget vil : medvirke til, at den kommunale tilskudsordning udmøntes retfærdigt mellem hovedområderne. tilskynde foreninger og kredse til en optimal udnyttelse af haller og andre faciliteter. give særlig støtte til de foreninger og kredse, der udvikler nye initiativer rettet mod børn og unge under 25 år. støtte nye initiativer fra 5%-puljen ud fra den holdning, at nye initiativer er nødvendige aktiviteter for udviklingen af foreningen. give en særlig støtte til de foreninger og kredse, der vil udvikle nye samarbejdsformer. prioritere midler til leder og instruktørkurser, idet egen-rekrutering af nye ledere og gode trænere er en nødvendig forudsætning for en forening. besøge foreninger og kredse på skift. afholde et årligt foreningsmøde hvor foreninger og kredse via dialog og diskusion kan inspire hinanden. Der kan aftales deltagelse med eksterne foredragsholdere. koordinere handlings - og visionsplaner fra de enkelte foreninger og kredse og formidle resultaterne. forbedre dialogen med foreningsformændene ved årlige møder og herigennem bidrage til bredere erfaringsudveksling på tværs af foreninger og kredse. være initiativtager til fællesaktivitetsdage / arrangementer i kommunen - også for at give nye borgere mulighed for at skabe nye netværk. samarbejde med andre udvalg om nye idrætspolitiske delprojekter. være opmærksom på initiativer for ældre i forbindelse med særlig støtte. fremhæve svømmeklubbens særlige forhold uden adgang til kommunal svømmehal. Særlige indsatsområder De særlige indsatsområder, der formuleres lokalt hænger ofte sammen med en lovgivning eller redegørelser på nationalt plan. Når man fra regeringens side sætter fokus på nogle områder, afspejles dette lokalt især når der er mulighed for at opnå økonomisk støtte. Andre lokale indsatsområder hænger selvfølgelig sammen med et politisk ønske om at forbedre nogle forhold ud fra nogle visioner og ideer. IT & ældre formål: at undervise ældre i brugen af internettet Elektronisk borgerservice formål: at udvikle kommunens hjemmeside med henblik på egenbetjening Børn og kultur formål: at udvikle samarbejdet mellem biblioteket, foreningerne, skolerne, fritidsordningerne og dagsinstitutioner med afsæt i regeringens børnekulturpolitiske program. De foreningsløse formål: at udvikle nye tværgående tilbud målrettet de idrætssvage børn og unge. Udvidelse af Folkemusikhuset 14

14 formål: at forbedre de fysiske rammer for musik- og teaterfolket. IT og Elektronisk borgerservice Informationsteknologien (IT) er den basisplatform, der er en forudsætning for at udnytte de mange tjenester, der stilles til rådighed via elektronisk kommunikation. Og netop kommunikationen mellem den enkelte borger og den offentlige sektor vil få nogle andre dimensioner i det fremtidige netværkssamfund. Opgaveløsningen vil ske i et ændret perspektiv som følge af borgernes differentierede krav om serviceydelser og egenbetjening på selvvalgte tidspunkter. Informationsteknologien skal fortsat understøtte den frie adgang til information, demokrati og den enkeltes adgang til medindflydelse. Den skal bidrage til en fortsat udvikling indenfor den offentlige sektor ud fra kravene om åbenhed tilgængelighed og ansvarlighed. På den baggrund vil Holmegaard kommune anvende IT-ressourcer ud fra en betragtning om at opnå forbedret service for borgerne effektivisering af arbejdsgange forbedret kvalitet i sagsbehandlingen frigørelse af ressourcer til mere krævende opgaver.således at den enkelte borger kan kommunikere med kommunen i døgnets 24 timer får den optimale mulighed for egenbetjening får adgang til al offentlig information fra stat, amt og kommuner får adgang til egne data i henhold til gældende lovgivning ved at. etablere et moderne telefonanlæg og nye pc-ere udvikle kommunens hjemmeside med nye tjenester anvende elektroniske blanketter på internettet skabe de fornødne indgange til faglige portaler og relevante databaser Bynet I 1999 har Holmegaard Kommune endvidere indgået en Bynetaftale med Sjællandske- Net. Bynettet skal håndtere hele lokalsamfundet på Internettet med god markedsføring af kommunens egne sider. Turisme, erhverv, foreningslivet m.fl. vil blive synlige for omverdenen. De mange kulturelle aktiviteter og arrangementer vil blive opdateret i begivenhedskalenderen. E-handel og øvrige faciliteter bliver mere udbredt. Med Bynetaftalen vil Holmegaard Kommune i de kommende år bidrage til en kvalificeret markedsføring i et driftsikkert miljø, hvor borgerne har adgang i døgnets 24 timer. 15

15 HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST

16 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område side 13 Socialforvaltningens område side 15 Kulturforvaltningens område side 19 Indkomne ideer og forslag side 22 2

17 I N D L E D N I N G I henhold til lov om planlægning skal kommunalbestyrelsen udarbejde en kommuneplan ud fra en samlet vurdering af de arealmæssige, naturgivne og økonomiske ressourcer i kommunen, samt ud fra målene for befolknings- og erhvervsudvikling sammenholdt med sektorplanlægningen. Indenfor rammerne af regionplanlægningen skal kommuneplanen fastlægge en hovedstruktur for hele kommunen og for de enkelte dele af kommunen rammer for lokalplanernes indhold. R E V I S I O N A F K O M M U N E P L A N E N I henhold til lov om planlægning nr. 746 af kapitel 6 skal kommuneplanen revideres hvert fjerde år. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at revidere/ajourføre kommuneplanen, enten ved at foretage en redigering af den nugældende kommuneplan, det vil sige at foretage ændringer, der ikke strider mod planens hovedprincipper, eller lade en ny kommuneplan udarbejde. I 1998 besluttede kommunalbestyrelsen, at kommuneplanen for Holmegaard kommune skulle ajourføres. F O R U D S Æ T N I N G E R Rammerne for kommuneplanen sættes af den overordnede planlægning i form af planloven, landsplandirektiver samt regionplanen for Storstrøms amt. PLANLOVEN Planloven indeholder nye bestemmelser om detailhandelsplanlægning. Bestemmelserne regulerer mulighederne for opførelse af større daglig- og udvalgsvareforretninger. Hensigten med bestemmelserne er at forbedre mulighederne for bevarelse af mindre butikker i bykerner og landområder. Indtil der i regionplanen er indføjet bestemmelser om detailhandelens udviklingsmuligheder (forventes tilvejebragt inden udgangen af år 2000 i form af et regionplantillæg), gælder et sæt overgangsbestemmelser. Overgangsbestemmelserne betyder, at kommunerne ikke kan udlægge nye arealer i kommuneplanerne til detailhandelsformål. LANDSPLANDIREKTIVER P.t. er der ingen bindinger, der berører Holmegaard kommune. REGIONPLANLÆGNING Storstrøms amt har vedtaget regionplan 1997, der beskriver de overordnede retningslinier. 3

18 Af særlig betydning for Holmegaard kommune kan nævnes, at der med regionplanen lægges op til en udbygning af Næstved-Rønnede landevejen. På miljøområdet lægges der store bindinger på udnyttelsen af det åbne land, idet den største del af kommunen er udpeget til særlige naturområder og områder, der er af stor væsentlighed for grundvandsindvindingen. Generelt går det igen inden for næsten alle sektorer, at Storstrøms amt søger at udbygge den grønne profil. Et område der meget konkret vil blive berørt i denne sammenhæng er spildevandshåndteringen også i det åbne land. Ud fra den målsætning om renhed det enkelte vandløb har fået tildelt i Amtets udpegning, vil der af kommunen skulle stilles krav til rensning af spildevandet, hvis målsætningen ikke kan opnås. Det gælder alle udledninger af spildevand både fra renseanlæg og udledning fra enkeltejendomme. Regionplanen for Storstrøms amt har følgende punkter, der kan have betydning for kommuneplanlægningen i Holmegaard kommune: 2.12 Kommunecentre (Fensmark). Kommunecentrene skal i den regionale centerstruktur fungere som overordnede centre for den offentlige og private service, andre erhverv og kulturelle aktiviteter i et område, der svarer til den enkelte kommunes geografiske udbredelse Lokalcentre (Holme-Olstrup og Toksværd). Lokalcentre skal fungere som nærcentre i mindre lokalområder og indeholde funktioner, der dækker befolkningens daglige behov Detailhandel. Det er et overordnet mål at den fremtidige udvikling på detailhandelsområdet bør tilpasses den eksisterende centerstruktur således, at detailhandelen fremover placeres inden for de eksisterende centerbyer og således at bymidterne og forbrugere uden bil tilgodeses Byvækst. Hovedmålet er, at byvæksten lokaliseres i eller i direkte tilknytning til eksisterende byzone. Derudover bør byvæksten placeres således, at der skabes god adgang til arbejdspladser og servicefunktioner samt til rekreative områder inden for de enkelte dele af regionen Arealer til erhvervsformål. Udlæg af erhvervsområder i kommuneplanen skal ske under hensyntagen til miljøfølsom arealanvendelse samt miljøbelastende aktiviteter. I og ved byområderne kan der kun udlægges erhvervsarealer, der forbeholdes anvendt til lettere industri- og værkstedsvirksomhed og mindre lagervirksomhed Campingpladser. Der er i regionplanen givet mulighed for campingplads ved BonBon-land. I regionplanen åbnes mulighed for, at der gives tilladelse til op til 30 % hytter på campingpladserne: når campingpladsen ikke ligger i eller i tilknytning til særlig følsomme landskabs-områder Veje (hovedlandeveje og landeveje). Amtet har udarbejdet en vejsektorplan, der sammenfatter alle større anlægsopgaver, der planlægges for i de kommende 4 år med en perspektivdel, der rækker yderligere 8 år frem. Vejsektorplanen er til høring indtil den 31. oktober

19 I vejsektorplanen foreslås en ny vej nord om Holme-Olstrup - som motorvej, alternativ som motor/trafikvej. Den forudsættes bygget i årene Den hidtil planlagte vejforbindelse fra Holme-Olstrup til Haslev er taget ud af den nye vejsektorplan Kollektiv trafik. Målet for de kommende år vil være, at der fortsat bliver udviklet og iværksat integrerede kørselsordninger, hvor koordinering mellem regional-, lokal- og specialkørsel skal øge udbuddet af kollektive trafikmuligheder i de tyndtbefolkede egne inden for de økonomisk fastlagte rammer Affaldsbortskaffelse. Affaldsbortskaffelsen skal indrettes således, at såvel erhvervsvirksomheder og andre private kan bortskaffe alle typer affald inden for det organiserede affaldssystem på en miljømæssig forsvarlig måde Spildevandsanlæg. Kommunernes spildevandsplaner må ikke stride imod regionplanen. Spildevandsplanen skal være i overensstemmelse med recipientkvalitetsplanen samt vandindvinding og vandforsyningsplanen og skal i øvrigt tilgodese hensynet til grundvandets beskyttelse Vandforsyningsanlæg. Kommunerne skal udarbejde en vandforsyningsplan, som redegør for kommunens drikkevandsforsyning. Det skal understreges, at drikkevandsforsyningen skal baseres på den enklest mulige rensning af det renest mulige grundvand Andre tekniske anlæg. Siden januar 1990 er køreteknisk anlæg anvendt til obligatorisk undervisning i køreteknik som led i en ny køreuddannelse. Køreteknisk anlæg i Toksværd er medtaget i regionplanen Vindmølleplanlægning. Regionplanen åbner mulighed for, at der kan etableres husstandsmøller, som placeres i tilknytning til fritliggende landejendommes eksisterende bebyggelsesarealer. Regionplantillæg nr. 9 er vedtaget den 15. december Tillægget fastsætter en minimumsafstand mellem vindmøllegrupper på 3 km Skovrejsning. Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er ønsket, skal danne grundlag for statens initiativ til fremtidig skovtilplantning som for statens tilskud til privat skovrejsning på landbrugsejendomme, idet der inden for disse områder gives det største tilskud til skovrejsning samt mulighed for en 20-årig indkomstkompensation. De udpegede områder, hvor skovrejsning er uønsket, er direkte bindende for de enkelte grundejere. Hvis særlige forhold taler for det, kan der undtagelsesvis meddeles tilladelse til skovtilplantning i disse områder. Den største del af amtets arealer udgør en gråzone, hvor skovrejsning er mulig med statslig tilskud, selv om det efter nugældende regler er mindre end tilskuddet i skovrejsningsområderne og i dag uden mulighed for en 20-årig indkomstkompensation Lavbundsarealer. 5

20 I et tillæg til regionplanen er der udpeget lavbundsområder, der på sigt - så vidt muligt frivilligt - skal etableres som vådområder. (Porsmosen - område 5, område 68 - nordvest for Ravnsbjerg, område 77 - Denderupvænge, område 91 - vest for Sparresholm 4.21 Regionale naturområder. I de regionale naturområder findes en betydelig koncentration af landskabelige, natur- og kulturhistoriske værdier og særlige muligheder for friluftslivet. I de regionale naturområder skal de fredningsmæssige værdier sikres gennem fredning, arealopkøb og naturpleje, gennem en konsekvent administration af naturbeskyttelses- og planlovens bestemmelser samt gennem formidling og vejledning Økologiske forbindelser. De økologiske forbindelser er udlagt som korridorer, der forbinder eksisterende regionale naturområder, skove og lavbundsarealer. Areallovgivningen skal administreres restriktivt i de økologiske forbindelser, mens naturpleje, miljøvenlig drift og naturgenopretning skal prioriteres højt Råstofindvindingsinteresser. Det bør tilstræbes, at anlæg, der muliggør genanvendelse af kasseret asfalt og betonprodukter, etableres i amtets egnede aktive grusgrave Grundvandsbeskyttelse og vandindvinding. Efterladte boringer og brønde på ejendomme, der er tilsluttet fælles vandforsyning, skal kortlægges og sløjfes. Ud fra en generel risikovurdering bør kortlægning og sløjfning først ske i 300 m beskyttelsesområdet omkring aktive vandværksboringer og efterfølgende i hele indvindingsoplandet Vandløb. Spildevand, der tillades udledt i vandløb, skal inden udledningen renses tilstrækkeligt til målsætningen for det pågældende vandløb opfyldes. Dette gælder både udledninger fra enkeltejendomme, renseanlæg, industri samt udledninger af regnvand og udløb fra overfaldsbygværker. Rørlægning af vandløb tillades normalt ikke. Ved omlægning/renovering skal muligheden for at åbne de rørlagte strækninger undersøges nøje. En åbning af de rørlagte strækninger skal prioriteres særdeles højt. Indvinding af vand fra vandløb tillades ikke Miljøbeskyttelse. Arealanvendelsen i region- og kommuneplanerne skal fastlægges på en sådan måde, at forurening af luft, vand og jord samt støjulemper forebygges bedst muligt. 6

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE REDEGØRELSE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 REDEGØRELSE TRYGHED VÆKST INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Forudsætninger side 3 Planberetning: Teknisk forvaltnings område side 7 Børneforvaltningens område

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune

Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplanretninglinjer der ønskes ophævet for Silkeborg Kommune Regionplan Retningslinje Tekst Regionplan for 1.1 Centerstruktur Regionplan for 1.7 Detailhandel Regionplan for 1.2 Mulige byvækstområder

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev

Mødenotat fra dialogmøde i Ørslev Anja Valhøj Dato 15. november 2007. Sagsnr: 28680 Inden mødet invitation og annoncering i lokalaviser Deltagere Knap 35 engagerede borgere deltog i mødet med følgende fra dialogudvalget: Henrik Holmer

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken

Handleplaner. 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889039 Handleplaner 1. etape af udmøntningen af Handicap- og Psykiatripolitikken Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer

Xx Kommune - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Xx - Skema til brug for ophævelse af regionplanretningslinjer Svarene indlægges i Internetløsningen (hvis den ikke er klar, sendes skemaet elektronisk til Miljøcenter Odense) Amt 1 Regionplandokument 2

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg:

Budgetforlig 2016. Indledning. Herning Kommune og anlæg: Budgetforlig 2016 Indledning Med denne aftale bekræfter budgetforligspartierne, at Herning Kommunes økonomi grundlæggende er sund og robust. Vedtagelsen af mulighedskataloget i foråret 2015 har skabt et

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup

FORSLAG. Fruerhøjvej. Stationsvej. Solbakkevej. Rugårdsvej TILLÆG NR. 13. til Kommuneplan 2009-2021. Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup FORSLAG Fruerhøjvej Stationsvej Solbakkevej Rugårdsvej TILLÆG NR. 13 til Kommuneplan 2009-2021 Nyt lokalcenter ved Stationsvej i Brenderup Oktober 2012 PRAKTISKE OPLYSNINGER... Forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune

Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 MILJØPOLITIK BILAG TIL. politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Sorø Kommune HANDLEPLAN FOR UDVALGTE INDSATSER 2012-2013 BILAG TIL MILJØPOLITIK politik for natur, miljø, planlægning og infrastruktur i Sorø Kommune Juni 2011 Indledning Denne handleplan er udarbejdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik

Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Projektejendom Nørrebrogade 109 Fredericia Mulighed for boliger og butik Side Lynge Advice ApS, Lyngby Hovedgade 10, 2800 Kgs. Lyngby, T. +45 70 260 240, E. info@lyngeadvice.dk www.lyngeadvice.dk Kontaktperson

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Haldum?

Hvordan skal vi udvikle Haldum? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HALDUM Indledning: Borgerforeningen i Halduminviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere