Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ"

Transkript

1 FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet på vegne af Fondsrådet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel 1. Årsrapporten omfatter samtlige foreningens tre afdelinger, som er følgende: Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier Sekretariat: FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol konstateret de nedenfor anførte forhold, hvilket Finanstilsynet har meddelt foreningen ved brev af 20. august 2008, og 4. november Foreningen har ved brev af 23. september 2008, af 8. oktober 2008 samt brev af 4. november 2008 og af 6. november 2008 kommenteret på de konstaterede forhold. Herudover har Finanstilsynet afholdt møde den 23. oktober 2008 med foreningens bestyrelsesformand og revisor. Endelig har foreningen fået 1. udkast til Fondsrådets afgørelse i høring den 10. oktober 2008 samt 2. udkast den 12. november Ved af 16. november 2008 meddelte foreningen, at foreningen ikke havde yderligere bemærkninger til partshøringen. Den 28. november 2008 meddelte foreningen mindre korrektioner til de tidligere oplyste tal for afholdte handelsomkostninger i to af foreningens afdelinger. Endelig fremsendte foreningen med mail af 1. december 2008 yderligere bemærkninger udarbejdet af foreningens anden revisor. 1 Lov om værdipapirhandel m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008

2 2 Fondsrådets afgørelse Af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 fremgår det, at samtlige afholdte handelsomkostninger i forbindelse med værdipapirhandel ikke er indregnet i resultatopgørelsen, men er afholdt over emissionstillæg og indløsningsfradrag under medlemmernes formue, således at regnskabsposten "Handelsomkostninger" i resultatopgørelsen udviser 0 kr. Under sagens behandling har foreningen imidlertid oplyst, at de afholdte handelsomkostninger i de tre afdelinger herunder også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning - var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Som følge af, at afholdte handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes løbende formuepleje ikke fremgår af resultatopgørelsen under "Handelsomkostninger", finder Fondsrådet, at afdelingernes årsrapport er misvisende og ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen 2. Hertil kommer, at kursreguleringsposterne i resultatopgørelsen som følge heraf samt som følge af, at også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning fejlagtigt er indregnet som kursreguleringer, er væsentligt fejlbehæftede, og ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen. Fondsrådet skal derfor i medfør af lov om investeringsforeninger 3 133, stk. 2 påbyde Investeringsforeningen Etik Invest, for alle tre afdelinger at udarbejde korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 vedrørende den fejlagtige indregning i resultatopgørelsen af de i året afholdte handelsomkostninger såvel i forbindelse med den løbende formuepleje som i forbindelse med emission og indløsning. Foreningen skal ved udarbejdelsen af de supplerende/korrigerende oplysninger vurdere, om de hidtil meddelte oplysninger til Finanstilsynet vedrørende handelsomkostningernes fordeling mellem omkostninger afholdt i forbindelse med den løbende formuepleje og omkostninger afholdt i forbindelse med emissioner og indløsninger er korrekte og indarbejde eventuelle ændringer som følge af vurderingen i oplysningerne. I givet fald skal foreningen endvidere straks orientere Fondsrådet om ændringerne. 2 Bekendtgørelse nr. 723 af 7. juli 2005 om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. 3 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008

3 3 Fondsrådet skal endvidere påtale, at de af foreningen afgive oplysninger under sagens behandling både har været modstridende og fejlagtige. Af de korrigerende/supplerende oplysninger skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af de tre afdelingers årsrapport for 2007 indeholder en væsentlig fejl, og det skal fremgå, hvorledes korrektionen af fejlen påvirker årsrapporten for 2007, herunder årsrapportens forskellige elementer, poster, noter mv. Der henvises til appendiks 1 til denne afgørelse, hvor Fondsrådet har anført minimumsog formkrav til foreningens korrigerende/supplerende information til årsrapporterne for Foreningens ledelse skal afgive ledelsespåtegning, som omfatter den korrigerende/supplerende information, jf. lov om investeringsforeninger 57. Endvidere skal den korrigerende/supplerende information revideres af foreningens eksterne revisor. Fondsrådet skal gøre opmærksom på, at den korrigerende/supplerende information ikke er at betragte som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport for 2007, men et tillæg hertil. Foreningen skal derfor i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 38 korrigere fejlen i den næstkommende årsrapport. Investeringsforeningen Etik Invest skal offentliggøre den korrigerende/supplerende information på samme måde som de omhandlede årsrapporter for 2007 blev offentliggjort, herunder som fondsbørsmeddelelse og på foreningens hjemmeside. Endvidere skal foreningen indsende tre eksemplarer af den korrigerende/supplerende information til Finanstilsynet, som videresender det ene af eksemplarerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor den korrigerende/supplerende information gøres tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler. Frist for indsendelse af ovennævnte korrigerende/supplerende information er 5. december Fondsrådet gør opmærksom på, at rådet har udsendt en vejledning om "virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter". Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Herudover skal Fondsrådet i medfør af lov om investeringsforeninger 133, stk. 2 påbyde Investeringsforeningen Etik Invest fremover at opfylde de i appendiks 2 til denne afgørelse angivne bestemmelser.

4 4 Denne afgørelse kan i henhold til 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Indbringelse af sagen for Erhvervsankenævnet er forbundet med et gebyr. Sagsfremstilling Finanstilsynet har foretaget en kontrol af Investeringsforeningen Etik Invest årsrapport for 2007 for foreningens tre afdelinger. Kontrollen blev foretaget som led i den kontrol af finansielle virksomheder årsrapporter, som Finanstilsynet udfører på Fondsrådets vegne i medfør af 116, stk. 1 i lov om investeringsforeninger. Ved denne kontrol konstaterede tilsynet en række fejl og mangler, herunder at det i resultatopgørelserne var anført, at handelsomkostninger i 2007 udgjorde 0 kr. samtidig med, at det af nøgletalsoplysningerne i årsrapporten fremgik, at afdelingernes beholdning af værdipapirer var blevet omsat 1-2 gange i forbindelse med den almindelige formuepleje. Af årsrapporternes note til handelsomkostningerne fremgik, at samtlige handelsomkostninger var blevet modregnet i emissions- og indløsningsindtægterne. Finanstilsynet anmodede ved brev af 20. august 2008 foreningen om at fremkomme med kommentarer til de konstaterede fejl og mangler, idet Finanstilsynet samtidig anførte, at man havde til hensigt på Fondsrådets vegne at påbyde foreningen fremover at opfylde de anførte bestemmelser. Herudover anmodede Finanstilsynet foreningen om nærmere at redegøre for det forhold, at handelsomkostningerne i alle tre afdelinger udgjorde 0 kr. samtidig med, at det af årsrapporten fremgik, at afdelingernes beholdning i forbindelse med almindelig formuepleje var blevet omsat 1-2 gange. Af foreningens svarbrev af 23. september 2008 samt af 8. oktober 2008 fremgik, at handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes omlægning af aktiebeholdningerne som følge af ændret investeringspolitik i 2007 udgjorde mellem 36 t.kr. og 40 t.kr. for de tre afdelinger. Foreningen anførte endvidere i sit svarbrev følgende: I Finanstilsynets brev af 20. august 2008 anføres korrekt, at alle handelsomkostningerne i Årsrapporten 2007 (og i øvrigt 2006) blev modregnet i emissions- og indløsningsindtægterne. Foreningen begrundede i sit svarbrev ikke, hvorfor handelsomkostninger ikke var indregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler, men oplyste alene, at den fremover ville se til, at handelsomkost-

5 5 ninger ved handler, der ikke beroede på emissioner og indløsninger ville komme til at fremgå af årsrapporten. Foreningen oplyste herudover, at den fremadrettet ville overholde regnskabsbestemmelserne vedrørende de øvrige påpegede forhold. På baggrund af foreningens redegørelse udarbejdede Finanstilsynet på Fondsrådets vegne udkast til afgørelse, som blev fremsendt i høring til foreningen den 10. oktober Af udkastet fremgik, at Fondsrådet ville påbyde foreningen at offentliggøre supplerende/korrigerende oplysninger som følge af manglende indregning af handelsomkostninger i samtlige foreningens tre afdelingers resultatopgørelse for Endvidere ville Fondsrådet påbyde foreningen fremover at overholde en række regnskabsbestemmelser. Foreningen blev anmodet om at fremkomme med bemærkninger til udkast til afgørelse senest den 31. oktober Den 23. oktober 2008 anmodede foreningen om et møde med Finanstilsynet samme dag, hvor foreningen redegjorde for den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje. Foreningens statsautoriserede revisor Mads Jensen, Ernst & Young, fremlagde et regneeksempel til belysning af, hvorledes foreningen havde indregnet handelsomkostninger. Det fremgik heraf, at foreningens afdelinger indregnede aktier og obligationer ved første indregning til kostpris inklusive handelsomkostninger. Ved den løbende regulering til dagsværdi, vil handelsomkostningerne derfor indgå som en del af værdipapirernes kursregulering. Revisor fremhævede, at der ikke var fejl i resultat før skat, idet handelsomkostningerne herved var indregnet som kursregulering. Da de på mødet fremkomne oplysninger om, at handelsomkostningerne var indregnet under kursreguleringer og ikke, som det fremgik af årsrapporten og foreningens svarbrev af 23. september 2008, modregnet i emissions- og indløsningsindtægter under medlemmernes formue, blev foreningen på mødet anmodet om at fremsende en ny redegørelse vedrørende den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger. Af foreningens redegørelse af 4. november 2008 fremgik det, at afdelingernes handelsomkostninger er indregnet under kursreguleringer, således som det blev oplyst af foreningen på mødet den 23. oktober Det fremgik endvidere, at det er foreningens opfattelse, at det således var faktuelt forkert, når det af udkast til afgørelse fremgik, at:

6 6.regnskabsposten Handelsomkostninger i resultatopgørelsen udviste 0 kr. Som følge af den manglende indregning i resultatopgørelsen af handelsomkostninger På baggrund af foreningens redegørelse anmodede Finanstilsynet den 4. november 2008 foreningen om bl.a. at oplyse beløbene for afholdte handelsomkostninger fordelt på handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostninger ved emission og indløsning samt oplyse, om handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning også var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Den 6. november 2008 bekræftede foreningen, at samtlige afholdte handelsomkostninger, herunder også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Foreningen oplyste herudover, at den ikke var i stand til at opgøre handelsomkostningerne i afdeling Obligationer, idet handlerne var foretaget netto, således at der ingen bogføring af handelsomkostninger var for denne afdeling. De omkostninger, som blev oplyst i af 8. oktober 2008 vedrørende denne afdeling var opgjort ud fra et skøn, da der ifølge foreningen ikke var noget faktuelt grundlag for at opgøre de afholdte handelsomkostninger som følge af, at handler i denne afdeling var foretaget netto. Foreningen anførte yderligere, at andre investeringsforeninger er: tilbageholdende med at angive skøn, og vi vil derfor gerne afstå fra at opstille skøn over de øvrige handelsomkostninger. Endvidere oplyste foreningen, at den manglende opdeling af handelsomkostninger på formuepleje og på emissioner og indløsninger beroede på, at foreningen fra primo 2006 var holdt op med at købe og sælge aktier efter forventninger til deres udvikling. På den basis ville alle handler ifølge foreningen som udgangspunkt bero på emissioner og indløsninger. Foreningen oplyste i relation hertil, at den foranlediget af tilsynets brev af 20. august 2008 blev klar over, at de handelsomkostninger, der var afholdt i forbindelse med omlægningerne af afdelingernes investeringspolitik i marts 2007 klart ikke havde forbindelse med emissioner og indløsninger. På baggrund af de af foreningen ændrede oplysninger om den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger udarbejdede Finanstil-

7 7 synet herefter 2. udkast til Fondsrådets afgørelse, som den 12. november 2008 blev fremsendt i partshøring til foreningen. Foreningens bestyrelsesformand kontaktede Finanstilsynet telefonisk den 14. november 2008 og anmodede om endnu et møde, idet der var forhold i 2. udkast til afgørelse, som foreningen mente ikke længere var relevante at medtage i sagsfremstillingen, efter at foreningen havde meddelt, at de først givne oplysninger var fejlagtige Finanstilsynet meddelte bestyrelsesformanden, at tilsynet gerne deltog i endnu et møde, såfremt foreningen kunne fremkomme med nye oplysninger eller påpege faktuelle fejl i det fremsendte udkast til afgørelse, men at indholdet i sagsfremstillingen og vurderingen ikke kunne gøres til genstand for diskussion. Samtidig meddeltes, at foreningen kunne fremsende sine bemærkninger til udkastet. Ved af 16. november 2008 meddelte bestyrelsesformanden, at foreningen efter en nøje gennemgang af udkastet til afgørelse ikke ønskede yderligere et møde, og at foreningen ikke havde yderligere bemærkninger til det fremsendte udkast til afgørelse. Den 28. november 2008 oplyste foreningen, at ved en nøjere gennemgang af bogholderimaterialet havde det vist sig, at de tidligere meddelte oplysninger om afholdte handelsomkostninger i forbindelse med formuepleje skulle korrigeres for to afdelingers vedkommende. Endvidere oplyste foreningen i de ved mail af 1. december 2008 fremsendte bemærkninger udarbejdet af foreningens revisor, at korrigerende information i overensstemmelse med det af Fondsrådet påtænkte påbud ikke ville ændre nøgletallene og den indre værdi for de tre afdelinger, hvorfor det ville være forkert at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten for Foreningen oplyste yderligere, at markedskursen ville være upåvirket af de supplerende/korrigerende oplysninger, idet kursen alene bestemmes af afdelingernes indre værdi. Retligt grundlag Af lov om investeringsforeninger fremgår følgende: 58, stk. 1,: Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningen og de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 59, stk. 2,: Årsrapporten skal udarbejdes, således at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.

8 8 59, stk.3,: Årsrapporten skal udarbejdes, således at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer. Af regnskabsbekendtgørelsen fremgår følgende: 13: "Under resultatpost 2. Kursgevinster og tab føres kursgevinster og tab samt værdireguleringer, realiserede såvel som urealiserede. Beløbet fordeles som minimum på de aktivtyper, der er anført under underposterne Under post 2.7 Handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter." 21: "Finansielle instrumenter skal på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi" 41: "Der skal i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter. Stk. 2. For hver post, der omfatter finansielle instrumenter, skal gives oplysning om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag." Af bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 fremgår følgende: 2: "Emissionsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.

9 9 Vurdering Afdelingernes handelsomkostninger fremgår af nedenstående tabel, der på baggrund af foreningens oplysninger, herunder de pr. 28. november 2008 fremsendte mindre korrektioner, viser afdelingernes omsætning, afholdte handelsomkostninger, resultat før skat, handelsomkostninger i procent af resultat før skat og handelsomkostninger i procent af omsætningen: Omsætning, handelsomkostninger, resultat før skat, omkost- Omsætning Handelsomk. Re- Omk. i Omk. i ninger i % af resultat og omkostninger i % af omsætning sultat % af % af T.kr. før skat resultat omsætning Etik Invest, Danske Obligationer Formuepleje Emission/indløsning ,0 1,8 0,05 0,21 I alt Etik Invest, Danske Obligationer ,8 0,05 Etik Invest Human, Nordiske Aktier Formuepleje Emission/indløsning ,6 1,6 0,09 0,55 I alt Etik Invest Human, Nordiske aktier ,2 0,10 Etik Invest, Verden Aktier Formuepleje Emission/indløsning ,5 12,7 0,08 0,20 I alt Etik Invest, Verden Aktier ,2 0,09 I oversigten er beregningerne vedrørende afdeling Danske Obligationer foretaget på baggrund af foreningens oplysninger i af 8. oktober 2008, uanset at foreningen i sin af 6. november 2008 har oplyst, at som følge af, at denne afdeling ingen bogføring har for handelsomkostninger, vil foreningen afstå fra at skønne over størrelsen af denne afdelings handelsomkostninger. 4 Beregnet omsætning. 5 Beregnet omsætning. 6 Beregnet omsætning.

10 10 Tallet er således baseret på foreningens skøn i af 8. oktober I tilknytning hertil kan nævnes, at afdelingens handelsomkostninger fremgår af årsrapportens note 3, og at der intet er anført i ledelsesberetningen vedrørende usikkerhed ved indregning og måling, jf. regnskabsbekendtgørelsens 60, nr. 2. I henhold til foreningens redegørelser indregnes finansielle aktiver ved første indregning til kostpris, hvilket vil sige inklusive handelsomkostninger. Som følge heraf indregnes alle handelsomkostningerne i resultatopgørelsen under kursreguleringen, uanset om der er tale om handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje eller handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsninger. Der er efter Fondsrådets vurdering på baggrund af det oplyste fejl i den regnskabsmæssige behandling af såvel handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje som handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning. Endvidere er der som følge af, at alle handelsomkostningerne indregnes under kursreguleringen, fejl i kursreguleringsposten. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 21 skal finansielle instrumenter på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi. Den fejlagtige indregning i resultatopgørelsen af handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes løbende formuepleje medfører, at afdelingernes årsrapport ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen. Efter regnskabsreglerne skal handelsomkostningerne fremgå som en særskilt post i resultatopgørelsen. De i året afholdte handelsomkostninger er ifølge note til de tre afdelingers årsrapport modregnet i emissions- og indløsningsindtægter under medlemmernes formue, hvilket foreningen i første omgang har bekræftet i sit svarbrev af 23. september Det fremgår af svarbrevet, at indholdet er blevet drøftet med foreningens eksterne revisor og foreningens tidligere direktør. Efterfølgende har foreningen dog oplyst, at handelsomkostningerne indgår i resultatopgørelsen under kursreguleringer, og at dette tillige også gælder for handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning, hvilket foreningens revisor har erklæret sig enig i. For så vidt angår omkostningerne i forbindelse med emission og indløsning skal Fondsrådet bemærke, at disse omkostninger skulle være afholdt over emissions- og indløsningsindtægterne direkte under medlemmernes formue og ikke være indregnet i kursreguleringsposten i resultatopgørelsen, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser 2.

11 11 Foreningens revisors oplysning på møde afholdt den 23. oktober 2008 om, at der ikke er fejl i resultat før skat er således ikke korrekt. Når foreningen i sit svarbrev af 4. november 2008 giver udtryk for, at det var faktuelt forkert, at det i udkast til afgørelse var anført, at handelsomkostninger i resultatopgørelsen udviste 0 kr. skal Fondsrådet hertil oplyse, at når regnskabsposten udviser 0 kr., må en regnskabslæser gå ud fra, at dette er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Størrelsen af afdelingernes handelsomkostninger er en væsentlig regnskabsoplysning, såvel for afdelingernes nuværende medlemmer som for potentielle nye investorer. Når handelsomkostninger i forbindelse med den løbende porteføljepleje er anført til at være 0 kr. som følge af en forkert indregning i resultatopgørelserne, giver dette efter Fondsrådets vurdering et misvisende billede af resultatopgørelserne og foreningens formueforvaltning. I relation hertil bemærkes, at der, som det fremgår af oversigten, ikke er tale om ubetydelige beløb set i forhold til resultat før skat i de respektive afdelinger, Det er derfor Fondsrådets vurdering, at den forkerte indregning af afdelingernes handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje er en væsentlig fejl. Det er endvidere Fondsrådets vurdering, at det forhold at såvel handelsomkostningerne vedrørende den løbende formuepleje som handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning fejlagtigt er indregnet under resultatopgørelsens post kursgevinster og tab også indebærer, at kursreguleringsposten er væsentligt fejlbehæftet. Såfremt handelsomkostningerne ikke havde været indregnet under kursreguleringer, ville denne post i afdelingen Danske Obligationer have været 26 % større, i afdelingen Nordiske aktier 33, 6 % større og i afdelingen verden aktier have været 19,2 % større. Det er på baggrund af ovenstående Fondsrådets vurdering, at den fejlagtige indregning af handelsomkostninger i de respektive afdelinger indebærer, at afdelingernes årsrapporter er væsentligt fejlbehæftede og ikke er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Som følge af de anførte fejl er også noteoplysningerne om handelsomkostningerne fejlbehæftede. Som det fremgår af afsnittet om sagsbehandling, har foreningen i sine breve henholdsvis s til tilsynet givet modstridende oplysninger, ligesom de senest fremkomne oplysninger ikke stemmer overens med de i årsrapporten anførte oplysninger om handelsomkostningerne.

12 12 Det fremgår af det af foreningens revisor på mødet den 23. oktober 2008 fremlagte eksempel, at foreningen ved køb af værdipapirer bogholderimæssigt registrerer købet under aktiver inklusiv afholdte handelsomkostninger. Dette vil normalt indebære, at handelsomkostningerne ikke fremgår af de bogholderimæssige registreringer. Ved udarbejdelse af årsrapporten har foreningen til trods herfor dog kunnet opgøre handelsomkostningerne, idet disse fremgår af note 3 og 4. Foranstående oversigt over handelsomkostninger i procent af omsætningen, viser endvidere, at der er en markant forskel på handelsomkostningerne relative størrelse i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning. Som følge heraf er det Fondsrådet vurdering, at der er usikkerhed om handelsomkostningernes fordeling mellem handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning. Dette er baggrunden for Fondsrådets påbud om, at foreningen ved udarbejdelsen af korrigerende/supplerende oplysninger skal vurdere, om de hidtil meddelte oplysninger til Finanstilsynet vedrørende handelsomkostningernes fordeling mellem omkostninger afholdt i forbindelse med den løbende formuepleje og omkostninger afholdt i forbindelse med emissionen og indløsninger er korrekte og indarbejde eventuelle ændringer, en sådan vurdering måtte medføre, i de supplerende/korrigerende oplysninger. For så vidt angår de i foreningens mail af 1. december 2008 anførte bemærkninger om, at markedskursen ikke vil blive påvirket af de supplerende/korrigerende oplysninger, idet denne fastsættes ud fra den indre værdi, er Fondsrådet enig heri. Det er dog Fondsrådets vurdering, at dette forhold ikke ændrer på den tidligere nævnte vurdering af, at afdelingernes årsrapporter er væsentligt fejlbehæftede. Selv om de korrigerende/supplerende oplysninger ikke ændrer på markedsprisen, vurderes oplysningerne om afdelingernes afholdte handelsomkostninger at være en væsentlig information for investorernes investeringsvalg, og derfor vurderes fejlene at være af væsentlig betydning for investorerne. Kopi af denne afgørelse er fremsendt til foreningens eksterne revisor. Lars Østergaard / Freddy Jacobsen Kontorchef Specialkonsulent

13 13 Appendiks 1 - Minimums- og formkrav til den korrigerende/supplerende information til Investeringsforeningen Etik Invest Den af Investeringsforeningen udarbejdede og af revisor reviderede korrigerende/supplerende information skal gives på en måde, så den giver regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af de korrigerede forholds indvirkning på afdelingens årsrapport for Det er på denne baggrund, at Fondsrådet påbyder Investeringsforeningen Etik Invest i den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 som minimum at oplyse følgende: Fondsrådet har påbudt Investeringsforeningen Etik Invest at udarbejde korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 vedrørende fejl i resultatopgørelsens post for handelsomkostninger for alle foreningens tre afdelinger. Herudover skal foreningen vise, hvorledes korrektionerne i henhold til ovennævnte påvirker årsrapporten for Dette skal vises ved for alle tre afdelinger at opstille en fuldstændig resultatopgørelse og balance med tre kolonner: 1. De oprindelige tal 2. De korrigerede tal 3. Forskel på de to sæt tal På tilsvarende vis skal foreningen for alle noter, som påvirkes af korrektionen, vise de tre kolonner.

14 14 Appendiks 2 Konstaterede fejl og mangler i øvrigt i Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 konstateret nedenstående fejl og mangler, hvilket tilsynet har meddelt foreningen ved brev af 20. august Foreningen har med brev af 23. september 2008 kommenteret på de konstaterede forhold. På baggrund af foreningens redegørelse vedrørende de af Finanstilsynet påpegede forhold, skal Fondsrådet meddele, at foreningens redegørelse vedrørende manglende oplysninger om finansielle instrumenters procentuelle fordeling i henhold til 45, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen er taget til efterretning. I medfør af 116, stk. 1 i lov om investeringsforeninger, jf. værdipapirhandelslovens 83, stk. 2 skal Fondsrådet påbyde Investeringsforeningen Etik Invest fremover at opfylde de nedenfor angivne bestemmelser: 1. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 41, stk. 1 skal der i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter, og for hver post, der omfatter finansielle instrumenter, skal der gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag. For afdelingernes finansielle aktiver er der ikke givet oplysning om målegrundlag ved første indregning. Foreningen har i svarbrev af 23. september 2008 oplyst, at indregning af finansielle aktiver er sket i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler og medsendt udkast til ny tekst til afsnittet om regnskabspraksis, hvoraf fremgår: "Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris." Fondsrådet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der ved indregning gælder forskelligt målegrundlag for finansielle aktiver og øvrige aktiver. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 21 skal finansielle aktiver ved første indregning måles til dagsværdi. Det fremsendte udkast til anvendt regnskabspraksis er således på dette punkt ikke i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler. Fondsrå-

15 15 det har, bortset fra hvad der er anført under punkt. 4, ikke forholdt sig til foreningens udkast til anvendt regnskabspraksis i øvrigt. Fondsrådet skal i øvrigt ikke undlade at bemærke, at foreningens indregning af finansielle aktiver ikke er sket i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler, idet finansielle aktiver ved første indregning er indregnet til kostpris inkl. handelsomkostninger og ikke til dagsværdi. Foreningen har i sit svarbrev af 4. november 2008 oplyst, at det med formuleringen i anvendt regnskabspraksis: Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris ikke har været hensigten at gøre noget andet end at måle til dagsværdi, og at formuleringen vil blive tilpasset. 2. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 5, stk. 1, skal balance og resultatopgørelse opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2 til regnskabsbekendtgørelsen. I resultatopgørelsen mangler hovedoverskrifterne "Renter og udbytter" og "Kursgevinster og tab". Endvidere mangler hovedoverskrifterne i balancen for de forskellige aktiv- og passivgrupper samt beløb for disse gruppers totaler. Endelig er balanceposten "Aktiver i alt" i afdeling Nordiske Aktier fejlagtigt betegnet som "I alt andre aktiver". I foreningens svarbrev er der oplyst følgende: Disse mangler vil blive afhjulpet i fremtidige årsrapporter." 3. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 16 skal et aktiv indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Foreningen anfører i anvendt regnskabspraksis, at "udbytte indtægtsføres, når udbyttet modtages".

16 16 Udbytte skal i medfør af regnskabsbekendtgørelsens 16 indregnes på tidspunktet for vedtagelsen på den udbyttebetalende virksomheds generalforsamling. Foreningen har i sit svarbrev af 4. november 2008 oplyst, at teksten fremover vil være: "De indregnede udbytter er de i året deklarerede udbytter." 4. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 57, stk. 1, skal personaleudgifter oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension og andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen. Disse oplysninger fremgår ikke af noterne. Det er i foreningens svarbrev anført, at de manglende oplysninger vil blive medtaget fra og med årsrapporten 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008.

Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Alternativ Invests årsrapport for 2008. FONDSRÅDET Bestyrelsen for Investeringsforeningen Alternativ Invest og direktionen for Forvaltningsselskabet SEBinvest A/S Landemærket 10 1119 København K 18. januar 2010 Ref. bi J.nr. 6445-0318; F11165

Læs mere

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet.

A/S Vinderup Bank fik udkast til afgørelse i partshøring den 7. september 2009. Banken har ved brev af 15. september 2009 kommenteret på udkastet. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for A/S Vinderup Bank Søndergade 30 7830 Vinderup 19. oktober 2009 Ref. IH J.nr.6245-0501 Kontrol af A/S Vinderup Banks årsrapport for 2008 Indledning Finanstilsynet

Læs mere

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010

Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Til bestyrelsen og direktionen 26. januar 2010 Ref. mma Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om aflæggelse af års- og halvårsrapport Finanstilsynet har i år valgt at udarbejde et orienteringsbrev, hvor

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger.

Årsrapporten for 2008 er revideret af Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og er påtegnet uden forbehold og uden supplerende oplysninger. FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for Max Bank A/S 7. december 2009 Regnskabskontrol af årsrapporten for 2008 for Max Bank A/S Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Max Bank A/S årsrapport

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport

Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S 19. januar 2015 Regnskabskontrol af Danske Bank A/S årsrapport for 2013 Finanstilsynet har foretaget en delvis 1 regnskabskontrol af Danske Bank A/S (Danske

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015

Børneulykkesfonden CVR-nr Årsregnskab 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Børneulykkesfonden CVR-nr.

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39

Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Angstforeningen CVR-nr. 26 40 17 39 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2014 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S

CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S CONTEX SCANNING TECHNOLOGY JAPAN A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Aage Snorgaard Dirigent Side

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling Navn på klub GF Forsikringsklubben Pas På, klub 114 Valdemarshaab 1, 1. tv. 4600 Køge Telefon 56142487 E-mail pp@gfforsikring.dk Hjemmeside: gfpaspaa.dk CVR- nr. 33081766 Budget Resultatopgørelse 2016

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere