Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ"

Transkript

1 FONDSRÅDET Bestyrelsen og direktionen for 2. december 2008 Investeringsforeningen Etik Invest Ref. FJ J.nr Kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport 2007 Indledning Finanstilsynet har foretaget kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for Dette er sket som led i den kontrol af finansielle virksomheders årsrapporter, som Finanstilsynet på vegne af Fondsrådet udfører i medfør af 83, stk. 2, i lov om værdipapirhandel 1. Årsrapporten omfatter samtlige foreningens tre afdelinger, som er følgende: Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest, Verden Aktier Sekretariat: FINANSTILSYNET Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Tlf Fax CVR-nr ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol konstateret de nedenfor anførte forhold, hvilket Finanstilsynet har meddelt foreningen ved brev af 20. august 2008, og 4. november Foreningen har ved brev af 23. september 2008, af 8. oktober 2008 samt brev af 4. november 2008 og af 6. november 2008 kommenteret på de konstaterede forhold. Herudover har Finanstilsynet afholdt møde den 23. oktober 2008 med foreningens bestyrelsesformand og revisor. Endelig har foreningen fået 1. udkast til Fondsrådets afgørelse i høring den 10. oktober 2008 samt 2. udkast den 12. november Ved af 16. november 2008 meddelte foreningen, at foreningen ikke havde yderligere bemærkninger til partshøringen. Den 28. november 2008 meddelte foreningen mindre korrektioner til de tidligere oplyste tal for afholdte handelsomkostninger i to af foreningens afdelinger. Endelig fremsendte foreningen med mail af 1. december 2008 yderligere bemærkninger udarbejdet af foreningens anden revisor. 1 Lov om værdipapirhandel m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 19. august 2008

2 2 Fondsrådets afgørelse Af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 fremgår det, at samtlige afholdte handelsomkostninger i forbindelse med værdipapirhandel ikke er indregnet i resultatopgørelsen, men er afholdt over emissionstillæg og indløsningsfradrag under medlemmernes formue, således at regnskabsposten "Handelsomkostninger" i resultatopgørelsen udviser 0 kr. Under sagens behandling har foreningen imidlertid oplyst, at de afholdte handelsomkostninger i de tre afdelinger herunder også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning - var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Som følge af, at afholdte handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes løbende formuepleje ikke fremgår af resultatopgørelsen under "Handelsomkostninger", finder Fondsrådet, at afdelingernes årsrapport er misvisende og ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen 2. Hertil kommer, at kursreguleringsposterne i resultatopgørelsen som følge heraf samt som følge af, at også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning fejlagtigt er indregnet som kursreguleringer, er væsentligt fejlbehæftede, og ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen. Fondsrådet skal derfor i medfør af lov om investeringsforeninger 3 133, stk. 2 påbyde Investeringsforeningen Etik Invest, for alle tre afdelinger at udarbejde korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 vedrørende den fejlagtige indregning i resultatopgørelsen af de i året afholdte handelsomkostninger såvel i forbindelse med den løbende formuepleje som i forbindelse med emission og indløsning. Foreningen skal ved udarbejdelsen af de supplerende/korrigerende oplysninger vurdere, om de hidtil meddelte oplysninger til Finanstilsynet vedrørende handelsomkostningernes fordeling mellem omkostninger afholdt i forbindelse med den løbende formuepleje og omkostninger afholdt i forbindelse med emissioner og indløsninger er korrekte og indarbejde eventuelle ændringer som følge af vurderingen i oplysningerne. I givet fald skal foreningen endvidere straks orientere Fondsrådet om ændringerne. 2 Bekendtgørelse nr. 723 af 7. juli 2005 om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. 3 Lov om investeringsforeninger og specialforeninger m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008

3 3 Fondsrådet skal endvidere påtale, at de af foreningen afgive oplysninger under sagens behandling både har været modstridende og fejlagtige. Af de korrigerende/supplerende oplysninger skal det fremgå, at den tidligere offentliggjorte finansielle information i form af de tre afdelingers årsrapport for 2007 indeholder en væsentlig fejl, og det skal fremgå, hvorledes korrektionen af fejlen påvirker årsrapporten for 2007, herunder årsrapportens forskellige elementer, poster, noter mv. Der henvises til appendiks 1 til denne afgørelse, hvor Fondsrådet har anført minimumsog formkrav til foreningens korrigerende/supplerende information til årsrapporterne for Foreningens ledelse skal afgive ledelsespåtegning, som omfatter den korrigerende/supplerende information, jf. lov om investeringsforeninger 57. Endvidere skal den korrigerende/supplerende information revideres af foreningens eksterne revisor. Fondsrådet skal gøre opmærksom på, at den korrigerende/supplerende information ikke er at betragte som en integreret del af den allerede offentliggjorte årsrapport for 2007, men et tillæg hertil. Foreningen skal derfor i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens 38 korrigere fejlen i den næstkommende årsrapport. Investeringsforeningen Etik Invest skal offentliggøre den korrigerende/supplerende information på samme måde som de omhandlede årsrapporter for 2007 blev offentliggjort, herunder som fondsbørsmeddelelse og på foreningens hjemmeside. Endvidere skal foreningen indsende tre eksemplarer af den korrigerende/supplerende information til Finanstilsynet, som videresender det ene af eksemplarerne til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor den korrigerende/supplerende information gøres tilgængelig efter de af styrelsen herfor fastsatte regler. Frist for indsendelse af ovennævnte korrigerende/supplerende information er 5. december Fondsrådet gør opmærksom på, at rådet har udsendt en vejledning om "virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter". Vejledningen kan findes på Fondsrådets hjemmeside, Herudover skal Fondsrådet i medfør af lov om investeringsforeninger 133, stk. 2 påbyde Investeringsforeningen Etik Invest fremover at opfylde de i appendiks 2 til denne afgørelse angivne bestemmelser.

4 4 Denne afgørelse kan i henhold til 88, stk. 1, i lov om værdipapirhandel m.v. indbringes for Erhvervsankenævnet, Kampmannsgade 1, Postboks 2000, 1780 København V, senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Indbringelse af sagen for Erhvervsankenævnet er forbundet med et gebyr. Sagsfremstilling Finanstilsynet har foretaget en kontrol af Investeringsforeningen Etik Invest årsrapport for 2007 for foreningens tre afdelinger. Kontrollen blev foretaget som led i den kontrol af finansielle virksomheder årsrapporter, som Finanstilsynet udfører på Fondsrådets vegne i medfør af 116, stk. 1 i lov om investeringsforeninger. Ved denne kontrol konstaterede tilsynet en række fejl og mangler, herunder at det i resultatopgørelserne var anført, at handelsomkostninger i 2007 udgjorde 0 kr. samtidig med, at det af nøgletalsoplysningerne i årsrapporten fremgik, at afdelingernes beholdning af værdipapirer var blevet omsat 1-2 gange i forbindelse med den almindelige formuepleje. Af årsrapporternes note til handelsomkostningerne fremgik, at samtlige handelsomkostninger var blevet modregnet i emissions- og indløsningsindtægterne. Finanstilsynet anmodede ved brev af 20. august 2008 foreningen om at fremkomme med kommentarer til de konstaterede fejl og mangler, idet Finanstilsynet samtidig anførte, at man havde til hensigt på Fondsrådets vegne at påbyde foreningen fremover at opfylde de anførte bestemmelser. Herudover anmodede Finanstilsynet foreningen om nærmere at redegøre for det forhold, at handelsomkostningerne i alle tre afdelinger udgjorde 0 kr. samtidig med, at det af årsrapporten fremgik, at afdelingernes beholdning i forbindelse med almindelig formuepleje var blevet omsat 1-2 gange. Af foreningens svarbrev af 23. september 2008 samt af 8. oktober 2008 fremgik, at handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes omlægning af aktiebeholdningerne som følge af ændret investeringspolitik i 2007 udgjorde mellem 36 t.kr. og 40 t.kr. for de tre afdelinger. Foreningen anførte endvidere i sit svarbrev følgende: I Finanstilsynets brev af 20. august 2008 anføres korrekt, at alle handelsomkostningerne i Årsrapporten 2007 (og i øvrigt 2006) blev modregnet i emissions- og indløsningsindtægterne. Foreningen begrundede i sit svarbrev ikke, hvorfor handelsomkostninger ikke var indregnet i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler, men oplyste alene, at den fremover ville se til, at handelsomkost-

5 5 ninger ved handler, der ikke beroede på emissioner og indløsninger ville komme til at fremgå af årsrapporten. Foreningen oplyste herudover, at den fremadrettet ville overholde regnskabsbestemmelserne vedrørende de øvrige påpegede forhold. På baggrund af foreningens redegørelse udarbejdede Finanstilsynet på Fondsrådets vegne udkast til afgørelse, som blev fremsendt i høring til foreningen den 10. oktober Af udkastet fremgik, at Fondsrådet ville påbyde foreningen at offentliggøre supplerende/korrigerende oplysninger som følge af manglende indregning af handelsomkostninger i samtlige foreningens tre afdelingers resultatopgørelse for Endvidere ville Fondsrådet påbyde foreningen fremover at overholde en række regnskabsbestemmelser. Foreningen blev anmodet om at fremkomme med bemærkninger til udkast til afgørelse senest den 31. oktober Den 23. oktober 2008 anmodede foreningen om et møde med Finanstilsynet samme dag, hvor foreningen redegjorde for den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje. Foreningens statsautoriserede revisor Mads Jensen, Ernst & Young, fremlagde et regneeksempel til belysning af, hvorledes foreningen havde indregnet handelsomkostninger. Det fremgik heraf, at foreningens afdelinger indregnede aktier og obligationer ved første indregning til kostpris inklusive handelsomkostninger. Ved den løbende regulering til dagsværdi, vil handelsomkostningerne derfor indgå som en del af værdipapirernes kursregulering. Revisor fremhævede, at der ikke var fejl i resultat før skat, idet handelsomkostningerne herved var indregnet som kursregulering. Da de på mødet fremkomne oplysninger om, at handelsomkostningerne var indregnet under kursreguleringer og ikke, som det fremgik af årsrapporten og foreningens svarbrev af 23. september 2008, modregnet i emissions- og indløsningsindtægter under medlemmernes formue, blev foreningen på mødet anmodet om at fremsende en ny redegørelse vedrørende den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger. Af foreningens redegørelse af 4. november 2008 fremgik det, at afdelingernes handelsomkostninger er indregnet under kursreguleringer, således som det blev oplyst af foreningen på mødet den 23. oktober Det fremgik endvidere, at det er foreningens opfattelse, at det således var faktuelt forkert, når det af udkast til afgørelse fremgik, at:

6 6.regnskabsposten Handelsomkostninger i resultatopgørelsen udviste 0 kr. Som følge af den manglende indregning i resultatopgørelsen af handelsomkostninger På baggrund af foreningens redegørelse anmodede Finanstilsynet den 4. november 2008 foreningen om bl.a. at oplyse beløbene for afholdte handelsomkostninger fordelt på handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostninger ved emission og indløsning samt oplyse, om handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning også var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Den 6. november 2008 bekræftede foreningen, at samtlige afholdte handelsomkostninger, herunder også handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning var indregnet i resultatopgørelsen under kursreguleringer. Foreningen oplyste herudover, at den ikke var i stand til at opgøre handelsomkostningerne i afdeling Obligationer, idet handlerne var foretaget netto, således at der ingen bogføring af handelsomkostninger var for denne afdeling. De omkostninger, som blev oplyst i af 8. oktober 2008 vedrørende denne afdeling var opgjort ud fra et skøn, da der ifølge foreningen ikke var noget faktuelt grundlag for at opgøre de afholdte handelsomkostninger som følge af, at handler i denne afdeling var foretaget netto. Foreningen anførte yderligere, at andre investeringsforeninger er: tilbageholdende med at angive skøn, og vi vil derfor gerne afstå fra at opstille skøn over de øvrige handelsomkostninger. Endvidere oplyste foreningen, at den manglende opdeling af handelsomkostninger på formuepleje og på emissioner og indløsninger beroede på, at foreningen fra primo 2006 var holdt op med at købe og sælge aktier efter forventninger til deres udvikling. På den basis ville alle handler ifølge foreningen som udgangspunkt bero på emissioner og indløsninger. Foreningen oplyste i relation hertil, at den foranlediget af tilsynets brev af 20. august 2008 blev klar over, at de handelsomkostninger, der var afholdt i forbindelse med omlægningerne af afdelingernes investeringspolitik i marts 2007 klart ikke havde forbindelse med emissioner og indløsninger. På baggrund af de af foreningen ændrede oplysninger om den regnskabsmæssige behandling af handelsomkostninger udarbejdede Finanstil-

7 7 synet herefter 2. udkast til Fondsrådets afgørelse, som den 12. november 2008 blev fremsendt i partshøring til foreningen. Foreningens bestyrelsesformand kontaktede Finanstilsynet telefonisk den 14. november 2008 og anmodede om endnu et møde, idet der var forhold i 2. udkast til afgørelse, som foreningen mente ikke længere var relevante at medtage i sagsfremstillingen, efter at foreningen havde meddelt, at de først givne oplysninger var fejlagtige Finanstilsynet meddelte bestyrelsesformanden, at tilsynet gerne deltog i endnu et møde, såfremt foreningen kunne fremkomme med nye oplysninger eller påpege faktuelle fejl i det fremsendte udkast til afgørelse, men at indholdet i sagsfremstillingen og vurderingen ikke kunne gøres til genstand for diskussion. Samtidig meddeltes, at foreningen kunne fremsende sine bemærkninger til udkastet. Ved af 16. november 2008 meddelte bestyrelsesformanden, at foreningen efter en nøje gennemgang af udkastet til afgørelse ikke ønskede yderligere et møde, og at foreningen ikke havde yderligere bemærkninger til det fremsendte udkast til afgørelse. Den 28. november 2008 oplyste foreningen, at ved en nøjere gennemgang af bogholderimaterialet havde det vist sig, at de tidligere meddelte oplysninger om afholdte handelsomkostninger i forbindelse med formuepleje skulle korrigeres for to afdelingers vedkommende. Endvidere oplyste foreningen i de ved mail af 1. december 2008 fremsendte bemærkninger udarbejdet af foreningens revisor, at korrigerende information i overensstemmelse med det af Fondsrådet påtænkte påbud ikke ville ændre nøgletallene og den indre værdi for de tre afdelinger, hvorfor det ville være forkert at offentliggøre korrigerende/supplerende information til årsrapporten for Foreningen oplyste yderligere, at markedskursen ville være upåvirket af de supplerende/korrigerende oplysninger, idet kursen alene bestemmes af afdelingernes indre værdi. Retligt grundlag Af lov om investeringsforeninger fremgår følgende: 58, stk. 1,: Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningen og de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. 59, stk. 2,: Årsrapporten skal udarbejdes, således at den støtter regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger.

8 8 59, stk.3,: Årsrapporten skal udarbejdes, således at den oplyser om forhold, der normalt er relevante for regnskabsbrugerne. Oplysningerne skal desuden være pålidelige i forhold til, hvad regnskabsbrugerne normalt forventer. Af regnskabsbekendtgørelsen fremgår følgende: 13: "Under resultatpost 2. Kursgevinster og tab føres kursgevinster og tab samt værdireguleringer, realiserede såvel som urealiserede. Beløbet fordeles som minimum på de aktivtyper, der er anført under underposterne Under post 2.7 Handelsomkostninger føres alle direkte omkostninger i forbindelse med handel med finansielle instrumenter." 21: "Finansielle instrumenter skal på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi" 41: "Der skal i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter. Stk. 2. For hver post, der omfatter finansielle instrumenter, skal gives oplysning om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag." Af bekendtgørelse nr. 713 af 21. juni 2007 fremgår følgende: 2: "Emissionsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen. Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen.

9 9 Vurdering Afdelingernes handelsomkostninger fremgår af nedenstående tabel, der på baggrund af foreningens oplysninger, herunder de pr. 28. november 2008 fremsendte mindre korrektioner, viser afdelingernes omsætning, afholdte handelsomkostninger, resultat før skat, handelsomkostninger i procent af resultat før skat og handelsomkostninger i procent af omsætningen: Omsætning, handelsomkostninger, resultat før skat, omkost- Omsætning Handelsomk. Re- Omk. i Omk. i ninger i % af resultat og omkostninger i % af omsætning sultat % af % af T.kr. før skat resultat omsætning Etik Invest, Danske Obligationer Formuepleje Emission/indløsning ,0 1,8 0,05 0,21 I alt Etik Invest, Danske Obligationer ,8 0,05 Etik Invest Human, Nordiske Aktier Formuepleje Emission/indløsning ,6 1,6 0,09 0,55 I alt Etik Invest Human, Nordiske aktier ,2 0,10 Etik Invest, Verden Aktier Formuepleje Emission/indløsning ,5 12,7 0,08 0,20 I alt Etik Invest, Verden Aktier ,2 0,09 I oversigten er beregningerne vedrørende afdeling Danske Obligationer foretaget på baggrund af foreningens oplysninger i af 8. oktober 2008, uanset at foreningen i sin af 6. november 2008 har oplyst, at som følge af, at denne afdeling ingen bogføring har for handelsomkostninger, vil foreningen afstå fra at skønne over størrelsen af denne afdelings handelsomkostninger. 4 Beregnet omsætning. 5 Beregnet omsætning. 6 Beregnet omsætning.

10 10 Tallet er således baseret på foreningens skøn i af 8. oktober I tilknytning hertil kan nævnes, at afdelingens handelsomkostninger fremgår af årsrapportens note 3, og at der intet er anført i ledelsesberetningen vedrørende usikkerhed ved indregning og måling, jf. regnskabsbekendtgørelsens 60, nr. 2. I henhold til foreningens redegørelser indregnes finansielle aktiver ved første indregning til kostpris, hvilket vil sige inklusive handelsomkostninger. Som følge heraf indregnes alle handelsomkostningerne i resultatopgørelsen under kursreguleringen, uanset om der er tale om handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje eller handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsninger. Der er efter Fondsrådets vurdering på baggrund af det oplyste fejl i den regnskabsmæssige behandling af såvel handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje som handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning. Endvidere er der som følge af, at alle handelsomkostningerne indregnes under kursreguleringen, fejl i kursreguleringsposten. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 21 skal finansielle instrumenter på tidspunktet for første indregning måles til dagsværdi. Den fejlagtige indregning i resultatopgørelsen af handelsomkostninger i forbindelse med afdelingernes løbende formuepleje medfører, at afdelingernes årsrapport ikke er aflagt i overensstemmelse med 13 i regnskabsbekendtgørelsen. Efter regnskabsreglerne skal handelsomkostningerne fremgå som en særskilt post i resultatopgørelsen. De i året afholdte handelsomkostninger er ifølge note til de tre afdelingers årsrapport modregnet i emissions- og indløsningsindtægter under medlemmernes formue, hvilket foreningen i første omgang har bekræftet i sit svarbrev af 23. september Det fremgår af svarbrevet, at indholdet er blevet drøftet med foreningens eksterne revisor og foreningens tidligere direktør. Efterfølgende har foreningen dog oplyst, at handelsomkostningerne indgår i resultatopgørelsen under kursreguleringer, og at dette tillige også gælder for handelsomkostninger i forbindelse med emission og indløsning, hvilket foreningens revisor har erklæret sig enig i. For så vidt angår omkostningerne i forbindelse med emission og indløsning skal Fondsrådet bemærke, at disse omkostninger skulle være afholdt over emissions- og indløsningsindtægterne direkte under medlemmernes formue og ikke være indregnet i kursreguleringsposten i resultatopgørelsen, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser 2.

11 11 Foreningens revisors oplysning på møde afholdt den 23. oktober 2008 om, at der ikke er fejl i resultat før skat er således ikke korrekt. Når foreningen i sit svarbrev af 4. november 2008 giver udtryk for, at det var faktuelt forkert, at det i udkast til afgørelse var anført, at handelsomkostninger i resultatopgørelsen udviste 0 kr. skal Fondsrådet hertil oplyse, at når regnskabsposten udviser 0 kr., må en regnskabslæser gå ud fra, at dette er i overensstemmelse med de faktiske forhold. Størrelsen af afdelingernes handelsomkostninger er en væsentlig regnskabsoplysning, såvel for afdelingernes nuværende medlemmer som for potentielle nye investorer. Når handelsomkostninger i forbindelse med den løbende porteføljepleje er anført til at være 0 kr. som følge af en forkert indregning i resultatopgørelserne, giver dette efter Fondsrådets vurdering et misvisende billede af resultatopgørelserne og foreningens formueforvaltning. I relation hertil bemærkes, at der, som det fremgår af oversigten, ikke er tale om ubetydelige beløb set i forhold til resultat før skat i de respektive afdelinger, Det er derfor Fondsrådets vurdering, at den forkerte indregning af afdelingernes handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje er en væsentlig fejl. Det er endvidere Fondsrådets vurdering, at det forhold at såvel handelsomkostningerne vedrørende den løbende formuepleje som handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning fejlagtigt er indregnet under resultatopgørelsens post kursgevinster og tab også indebærer, at kursreguleringsposten er væsentligt fejlbehæftet. Såfremt handelsomkostningerne ikke havde været indregnet under kursreguleringer, ville denne post i afdelingen Danske Obligationer have været 26 % større, i afdelingen Nordiske aktier 33, 6 % større og i afdelingen verden aktier have været 19,2 % større. Det er på baggrund af ovenstående Fondsrådets vurdering, at den fejlagtige indregning af handelsomkostninger i de respektive afdelinger indebærer, at afdelingernes årsrapporter er væsentligt fejlbehæftede og ikke er aflagt i overensstemmelse med regnskabsreglerne. Som følge af de anførte fejl er også noteoplysningerne om handelsomkostningerne fejlbehæftede. Som det fremgår af afsnittet om sagsbehandling, har foreningen i sine breve henholdsvis s til tilsynet givet modstridende oplysninger, ligesom de senest fremkomne oplysninger ikke stemmer overens med de i årsrapporten anførte oplysninger om handelsomkostningerne.

12 12 Det fremgår af det af foreningens revisor på mødet den 23. oktober 2008 fremlagte eksempel, at foreningen ved køb af værdipapirer bogholderimæssigt registrerer købet under aktiver inklusiv afholdte handelsomkostninger. Dette vil normalt indebære, at handelsomkostningerne ikke fremgår af de bogholderimæssige registreringer. Ved udarbejdelse af årsrapporten har foreningen til trods herfor dog kunnet opgøre handelsomkostningerne, idet disse fremgår af note 3 og 4. Foranstående oversigt over handelsomkostninger i procent af omsætningen, viser endvidere, at der er en markant forskel på handelsomkostningerne relative størrelse i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning. Som følge heraf er det Fondsrådet vurdering, at der er usikkerhed om handelsomkostningernes fordeling mellem handelsomkostninger i forbindelse med den løbende formuepleje og handelsomkostningerne i forbindelse med emission og indløsning. Dette er baggrunden for Fondsrådets påbud om, at foreningen ved udarbejdelsen af korrigerende/supplerende oplysninger skal vurdere, om de hidtil meddelte oplysninger til Finanstilsynet vedrørende handelsomkostningernes fordeling mellem omkostninger afholdt i forbindelse med den løbende formuepleje og omkostninger afholdt i forbindelse med emissionen og indløsninger er korrekte og indarbejde eventuelle ændringer, en sådan vurdering måtte medføre, i de supplerende/korrigerende oplysninger. For så vidt angår de i foreningens mail af 1. december 2008 anførte bemærkninger om, at markedskursen ikke vil blive påvirket af de supplerende/korrigerende oplysninger, idet denne fastsættes ud fra den indre værdi, er Fondsrådet enig heri. Det er dog Fondsrådets vurdering, at dette forhold ikke ændrer på den tidligere nævnte vurdering af, at afdelingernes årsrapporter er væsentligt fejlbehæftede. Selv om de korrigerende/supplerende oplysninger ikke ændrer på markedsprisen, vurderes oplysningerne om afdelingernes afholdte handelsomkostninger at være en væsentlig information for investorernes investeringsvalg, og derfor vurderes fejlene at være af væsentlig betydning for investorerne. Kopi af denne afgørelse er fremsendt til foreningens eksterne revisor. Lars Østergaard / Freddy Jacobsen Kontorchef Specialkonsulent

13 13 Appendiks 1 - Minimums- og formkrav til den korrigerende/supplerende information til Investeringsforeningen Etik Invest Den af Investeringsforeningen udarbejdede og af revisor reviderede korrigerende/supplerende information skal gives på en måde, så den giver regnskabsbrugerne et klart og overskueligt billede af de korrigerede forholds indvirkning på afdelingens årsrapport for Det er på denne baggrund, at Fondsrådet påbyder Investeringsforeningen Etik Invest i den korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 som minimum at oplyse følgende: Fondsrådet har påbudt Investeringsforeningen Etik Invest at udarbejde korrigerende/supplerende information til årsrapporten for 2007 vedrørende fejl i resultatopgørelsens post for handelsomkostninger for alle foreningens tre afdelinger. Herudover skal foreningen vise, hvorledes korrektionerne i henhold til ovennævnte påvirker årsrapporten for Dette skal vises ved for alle tre afdelinger at opstille en fuldstændig resultatopgørelse og balance med tre kolonner: 1. De oprindelige tal 2. De korrigerede tal 3. Forskel på de to sæt tal På tilsvarende vis skal foreningen for alle noter, som påvirkes af korrektionen, vise de tre kolonner.

14 14 Appendiks 2 Konstaterede fejl og mangler i øvrigt i Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 Finanstilsynet har ved den gennemførte kontrol af Investeringsforeningen Etik Invests årsrapport for 2007 konstateret nedenstående fejl og mangler, hvilket tilsynet har meddelt foreningen ved brev af 20. august Foreningen har med brev af 23. september 2008 kommenteret på de konstaterede forhold. På baggrund af foreningens redegørelse vedrørende de af Finanstilsynet påpegede forhold, skal Fondsrådet meddele, at foreningens redegørelse vedrørende manglende oplysninger om finansielle instrumenters procentuelle fordeling i henhold til 45, stk. 3, i regnskabsbekendtgørelsen er taget til efterretning. I medfør af 116, stk. 1 i lov om investeringsforeninger, jf. værdipapirhandelslovens 83, stk. 2 skal Fondsrådet påbyde Investeringsforeningen Etik Invest fremover at opfylde de nedenfor angivne bestemmelser: 1. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 41, stk. 1 skal der i et særskilt afsnit i årsrapporten redegøres for alle væsentlige indregningsmetoder og målegrundlag, der er anvendt på posterne i balance, resultatopgørelse og noter, og for hver post, der omfatter finansielle instrumenter, skal der gives oplysninger om den regnskabspraksis, der er anvendt med hensyn til indregningskriterier og målegrundlag. For afdelingernes finansielle aktiver er der ikke givet oplysning om målegrundlag ved første indregning. Foreningen har i svarbrev af 23. september 2008 oplyst, at indregning af finansielle aktiver er sket i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler og medsendt udkast til ny tekst til afsnittet om regnskabspraksis, hvoraf fremgår: "Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris." Fondsrådet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at der ved indregning gælder forskelligt målegrundlag for finansielle aktiver og øvrige aktiver. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 21 skal finansielle aktiver ved første indregning måles til dagsværdi. Det fremsendte udkast til anvendt regnskabspraksis er således på dette punkt ikke i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler. Fondsrå-

15 15 det har, bortset fra hvad der er anført under punkt. 4, ikke forholdt sig til foreningens udkast til anvendt regnskabspraksis i øvrigt. Fondsrådet skal i øvrigt ikke undlade at bemærke, at foreningens indregning af finansielle aktiver ikke er sket i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsens regler, idet finansielle aktiver ved første indregning er indregnet til kostpris inkl. handelsomkostninger og ikke til dagsværdi. Foreningen har i sit svarbrev af 4. november 2008 oplyst, at det med formuleringen i anvendt regnskabspraksis: Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris ikke har været hensigten at gøre noget andet end at måle til dagsværdi, og at formuleringen vil blive tilpasset. 2. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 5, stk. 1, skal balance og resultatopgørelse opstilles i skematisk form i overensstemmelse med bilag 2 til regnskabsbekendtgørelsen. I resultatopgørelsen mangler hovedoverskrifterne "Renter og udbytter" og "Kursgevinster og tab". Endvidere mangler hovedoverskrifterne i balancen for de forskellige aktiv- og passivgrupper samt beløb for disse gruppers totaler. Endelig er balanceposten "Aktiver i alt" i afdeling Nordiske Aktier fejlagtigt betegnet som "I alt andre aktiver". I foreningens svarbrev er der oplyst følgende: Disse mangler vil blive afhjulpet i fremtidige årsrapporter." 3. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 16 skal et aktiv indregnes, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Foreningen anfører i anvendt regnskabspraksis, at "udbytte indtægtsføres, når udbyttet modtages".

16 16 Udbytte skal i medfør af regnskabsbekendtgørelsens 16 indregnes på tidspunktet for vedtagelsen på den udbyttebetalende virksomheds generalforsamling. Foreningen har i sit svarbrev af 4. november 2008 oplyst, at teksten fremover vil være: "De indregnede udbytter er de i året deklarerede udbytter." 4. I henhold til regnskabsbekendtgørelsens 57, stk. 1, skal personaleudgifter oplyses og specificeres på henholdsvis løn, pension og andre udgifter til social sikring og afgifter beregnet på grundlag af personaleantallet eller lønsummen. Disse oplysninger fremgår ikke af noterne. Det er i foreningens svarbrev anført, at de manglende oplysninger vil blive medtaget fra og med årsrapporten 2008.

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension

Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Bestyrelsen og direktionen for PFA Pension Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 21. april 2015 Afgørelse vedrørende årsrapporten for 2013 for PFA Pension Indledning I Økonomisk Ugebrev nr. 34 2014 fremgik

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring. Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport Bestyrelsen og direktionen for Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikring 17.december 2009 Ref. IH/ FT nr. 50544 J.nr. 6645-0595 Kontrol af Urmagernes Gensidige Indbrudstyveriforsikrings årsrapport

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 Bestyrelsen og direktionen for Danica Pension A/S Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0502 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Danica Pensions årsrapport for 2014 I forlængelse af

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet Bestyrelsen og direktionen for Forsikringsselskabet Danica, Skadesforsikringsaktieselskab af 1999 Finanstilsynet 14. september 2015 Ref. HHE J.nr.6645-0471 Afgørelse om delvis regnskabskontrol af Forsikringsselskabet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009.

Sagsfremstilling. Årsrapporten for 2008 for Selskabet, er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. juli 2009. Beierholm Statsautoriseret revisionsaktieselskab Att.: Statsautoriseret revisor Søren Rasborg og statsautoriseret revisor Morten Normann Alsted Gribskovvej 2 2100 København Ø 3. september 2010 /ave Indledning

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012

Kreds Nordea. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kreds Nordea CVR-nr. 10 51

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. CVR nr. 20436875. Fusionsregnskab pr. l. januar 2006. mellem Bilag til fælles fusionsredegørelse for Afdeling 7 - Globale Aktier og Afdeling 13 - Globale Aktier Pension Investeringsforeningen Alm. Brand Invest CVR nr. 20436875 Fusionsregnskab pr. l. januar 2006

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 19. februar 2015 blev der i sag nr. 053/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Morten Frederik Clauson-Kaas afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet,

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014)

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Opgørelse af skattepligtig indkomst for indkomståret 2014 (Regnskabsåret 2014) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere