Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1"

Transkript

1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts side 1

2 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse Side Haver / Haveråd Side Skader / skadedyr Affald Husdyr... Se i "Ordensreglement" Skillevægge Aktiviteter/Arrangementer... 5 Aktivitetslokaler... 4 Altaner Anmeldelse af skader Anmeldelse til boligforeningen Antenner / Paraboler... 6 Badeværelser Bestyrelse Boligbytte Boligen... 5 Boligforeningen Ringgården Bolignet-Aarhus... 7 Boligsikring Campingvogne / Trailere. 16 Døgnservice / Hjælp Eksempler Husleje Hækkeklipning Installationsretten Internet... 7 Kollektiv Råderet Kælderrum... 4 Køkkener Legearealer... 4 Lejlighedstyper Lov vedr. boliger Medbestemmelse... 3 Møblering... 9 Notater (egne) Nøgler... 5 Soverum >33 Tekniske problemer Telefoni... 7 Terrasser Tildelingsregler Tilladte arbejder i afd Trapper / Opgange... 8 Trækvogn til flytning TV / Radio... 6 Udendørs-områder Varmemesterkontoret Vaskeregulativ Vaskerianlæg Vedligeholdelse Vedligeholdelsesreglement.. 33 Ventelister Værktøj (udlejning) Flytning Flytte- / trækvogn Forandring/Forbedring. 21--> Forsikring Opgange / Trapper... 8 Paraboler / Antenner... 6 Parkering (Forsøgsudlejning) p.t. ingen! Fremleje Friarealer... 4 Fritidsaktiviteter... 5 Fritidsfaciliteter... 4 Gardinmål... 9 Godtgørelse Radio / Radioanlæg / TV 6 Rengøring / Trappevask 8+14 Reservedele Ringgården Rummål... 9 Rygning. - Se i "Ordensreglement" Råderet >31 Råderetbestemmelser for afd Abz - marts side 2

3 Beboernes medbestemmelse En lejlighed i Trigeparken er en almen bolig. Trigeparken er en del af Boligforeningen Ringgården, hvori de respektive afdelinger fungerer som selvstændige enheder. Ringgården og andre almene boligforeninger har til formål at opføre og udleje boliger, uden at der er nogen der skal tjene på det. Huslejen bestemmes af de omkostninger der har været ved at opføre boligen, og de udgifter der er ved at administrere og vedligeholde den. Foreningens opbygning og funktionsmåde er nærmere beskrevet i foreningens vedtægter. Beboerdemokrati er den almene boligsektors varemærke. Derfor har du som beboer i Trigeparkens afd. 20, ret til medbestemmelse og medindflydelse på din egen boligsituation. Afdelingsmødet er beboerdemokratiets krumtap. Ordinært afdelingsmøde afholdes en gang årligt i september måned. Indkaldelse til mødet sker skriftligt til samtlige husstande. Afdelingsmødet er afdelingens øverste myndighed, og det er her beboernes mening skal høres. Afdelingsmødet godkender bl.a. afdelingens driftsbudget, og afgør om årsregnskabet skal forelægges afdelingsmødet til orientering eller godkendelse. Afdelingsmødet fastsætter desuden ordensreglementet for afdelingen, og træffer beslutning om iværksættelse af større renoverings- og moderniseringsarbejder, samt udbedring af eventuelle bygningsskader. Endeligt er det afdelingsmødet der vælger afdelingsbestyrelse og suppleanter, samt træffer beslutninger om, hvor mange medlemmer der skal være i afdelingsbestyrelsen. Afdelingsmødet vælger desuden beboerrepræsentant og suppleant til Arrangementsudvalget. Afdelingsbestyrelsen formidler beboernes ønsker og forslag om ændringer og forbedringer. Det kan være forslag til ændring af gældende regler / bestemmelser og driften m.v. Via afdelingsbestyrelsen er der skabt mulighed for at realisere det beboervenlige miljø, som fællesanlæggene - i og uden for husene - i hele bebyggelsen lægger op til. Men det er beboerne, der skal gøre mulighederne til virkelighed, gennem aktiv stillingtagen i hverdagen og debat på afdelingsmøderne. Her skal ønsker og krav mødes og munde ud i praktiske beslutninger på demokratisk flertalsbasis, som det er sket med de nugældende bestemmelser for bebyggelsen. Det følgende er tænkt som en orientering om en række praktiske ting vedr. det at bo i Trigeparken. Hvis der er spørgsmål der skal besvares, er beboerne velkommen til at møde op i bestyrelseslokalet - Trige Parkvej 27, kælderen - i bestyrelsens træffetid. (Se evt. opslag på døren til bestyrelseslokalet). Træffetiderne kan ses i bladet Mellem Naboer, og en fortegnelse over bestyrelses-medlemmerne i afdelingen findes i bladet Treklang. Begge blade omdeles gratis til alle lejemål. Der afholdes beboerinformationsmøder efter behov, hvortil nye beboere kan blive specielt indbudt. Abz - marts side 3

4 Boligens Abz I lejekontrakten, ordensreglementet, vedligeholdelsesreglementet og bestemmelse om råderet m.v., kan du finde de regler der gælder i Trigeparkens afdeling 20. Vejledningerne i denne Abz supplerer de nævnte reglementer og bestemmelser. Aktivitetslokaler Fritidsfaciliteter Der findes kælderrum, som ved henvendelse til Beboerrådgiveren, kan udlånes til fælles aktiviteter. Der er allerede en del aktiviteter / klubber, der holder til i disse kælderrum. Ligeledes foregår der en del aktiviteter / arrangementer i beboerhuset Oasen. De kælderrum der er udlånt til aktiviteter / klubber, må ikke anvendes til overnatning. Kælderrum til udlejning Kælderrum - i den blok man bor i - kan lejes som supplerende pulterum. Henvendelse herom skal ske til varmemesterkontoret, hvor en lejekontrakt vil blive udfærdiget. Der gøres opmærksom på, at disse rum ikke må anvendes til overnatning. Lejede kælderrum skal fraflyttes og være tømte / rengjorte senest samtidig med fraflytningen fra lejemålet. Kælderrum udlejes kun til lejere i afdeling 20. Lejemålet opsiges når opsigelsen af lejligheden modtages. Fælles udeområder Færdselsloven med alle dens konsekvenser i form af ansvar og strafferetsbestemmelser, gælder i sin helhed for alle områder der er offentligt tilgængelige - altså også her i Trigeparken. Legearealer Da alle skal have glæde af at se på - og bruge - udeområderne, har afdelingen vedtaget at indrette legepladser til både mindre og større børn, samt at boldspil skal begrænses til de dertil indrettede boldbaner.legearealerne er placeret mellem boligblokkene, og er indrettet med en legeplads for større børn midt i området, samt ved skilpadden mellem nr. 19 og 39, og med flere små legepladser specielt for de mindre børn i begge ender af bebyggelsen. De omliggende friarealer kan benyttes frit, men af hensyn til bl.a. vinduerne og den almindelig færdsel i området, er boldspil altså kun tilladt på boldbanerne. Foruden de åbne græsbaner, findes der en indhegnet boldbane, hvor der kan spilles volleyball, tennis m.v. Af hensyn til børnenes sikkerhed bør beboerne straks melde skader på legeredskaber til varmemesterkontoret, så snart de opdages. Friarealer Der er indrettet en grillplads med bord og bænke i den nordligste ende af området, og der er ligeledes bord og bænke i det lille areal ud for gavlen ved nr. 1. Der er også opstillet en grill til fælles afbenyttelse ved beboerhuset Oasen. Disse områder kan frit benyttes af beboerne i Trigeparken. For at undgå at de grønne områder bliver ødelagte, kræves der kun almindelig hensynstagen: At man ikke misbruger og beskadiger legeredskaber, pladser, plæner, beplantning og områdets øvrige udstyr. Abz - marts side 4

5 Fritidsaktiviteter / Arrangementer I Trigeparken er der etableret et Forretningsudvalg og et Arrangementsudvalg, som er sammensat af repræsentanter fra de to afdelinger 19 og 20, Ringgården samt Trigeparkens Beboerrådgiver. Disse udvalg støtter aktiviteterne med lokaler og eventuel økonomi, samt råd og vejledning om fritidsaktiviteter for børn og voksne. De hjælper endvidere med dannelse af hobbyklubber og lignende, indretning ved brug af kælderrum, anlæggelse af boldbaner og byggelegepladser m.m. Der gøres desuden opmærksom på vores Beboerrådgiver, samt de aktiviteter der foregår i beboerhuset Oasen. En opdateret fortegnelse over hvilke klubber og fritidsaktiviteter der er i Trigeparken, samt telefonnummeret til Beboerrådgiveren (aktivitetsmedarbejderen) kan læses i beboerbladet Treklang. Affald Boligen Alt husholdningsaffald skal indpakkes i tætte affaldsposer af plastik. Affaldsposerne kan rekvireres hos varmemesteren. Haveaffald og større ting, (storskrald) som f.eks. møbler, tæpper, papkasser, gl. fjernsyn o.s.v., som ikke kan være i affaldsposerne, skal afleveres i affaldsgården på parkeringspladsen ud for Trige Parkvej nr. 9, hvor der også er opstillet containere til pap, papir, glas og tøj. Endvidere er der opstillet små containere til papir, aviser og reklamer ved udgangene ud til Trige Parkvej (gavlene ved T.P. nr. 7 og 13). HUSK aviser og reklamer skal ikke ligge og flyde i opgangene! Undgå skadedyr Indkøbes større partier af f.eks. mel og lignende, er det en god ide at opbevare disse i lukkede emballager for at undgå angreb af kakerlakker. Nøgler Der udleveres normalt 3 nøgler til lejligheden, som også passer til postkassen og tørrerummet i kælderen, samt 2 nøgler der passer til blokkens kælderdøre og vaskerum. Ønsker beboerne flere nøgler, kan disse bestilles hos varmemesteren. Beboerne skal selv betale for ekstra nøgler. Hvis man har behov for adgang til de aflåste cykel- og barnevognsrum i kælderen, kan en nøgle rekvireres hos varmemesteren. Herudover kan varmemesteren - mod et depositum - udlevere en nøgle til bilvaskepladsen og motorcykel- / knallertparkeringsrummet (som ligger i forlængelse af affaldsgården). Abz - marts side 5

6 Radio & Tv Afdeling 20 forsynes via fællesantenneanlæg med radio- / tv-programmer fra YouSee (TDC). Grundpakken er obligatorisk og betales via huslejen, mens ekstrapakker tilkøbes for egen regning. Fællesantenne Tilslutning til fællesantenne for radio og TV skal - af hensyn til andre beboeres modtageforhold - ske med de til boligen udleverede stueledninger, og af samme grund må udvendige antenner og paraboler ikke opsættes uden særlig tilladelse fra Boligforeningen Ringgården. For paraboler gælder desuden, at de ikke må monteres udvendigt på bygningen eller på de franske altaner. Paraboler monteres på en svingarm inde på egen altan. Ved fraflytning skal parabol og svingarm afmonteres for fraflytters regning. Antenne til C.B. Radioanlæg Opsætning af antenne til C.B. Radioanlæg må kun foretages efter indhentet tilladelse hos Boligforeningen Ringgården. For opsætning og brug af antennen gælder følgende: 1. Ejeren af C.B. radioanlægget forpligter sig til at anvende en antenne af mærket G.P.A. 27,5 bølge godkendt af boligforeningen Ringgården. Såfremt ovennævnte mærke skulle udgå, skal nyt fabrikat godkendes af boligforeningen Ringgården. 2. Montering af antennen må kun finde sted på øverste brøstning under taget til køkkensiden. Montering må under ingen omstændigheder finde sted på taget eller dele deraf. 3. Ved montering eller demontering af antennen må der kun anvendes et af Ringgården godkendt firma. Man må således ikke selv udføre dette arbejde. 4. Montering eller demontering skal godkendes af afdelingsbestyrelsen samt afdelingens inspektør, og faktura på arbejdets udførelse skal være til stede ved synet. 5. Der skal tegnes en antenneforsikring af ejeren, der er indforstået med, at Ringgården vil blive underrettet ved opsigelse af forsikringen. Forsikring samt forsikringsbetingelser skal i alle tilfælde foreligge sammen med ansøgningen om opsættelse af antennen. Antenneforsikringen henstilles tegnet hos forsikringsselskabet ALKA. 6. Ved fraflytning eller nedlæggelse af radioanlæg skal hele antennen og beslag demonteres, og eventuelle skader på bygningen udbedres på ejerens regning. 7. Enhver skade, som ejeren af radioanlægget måtte forvolde, vil blive udbedret på ejerens regning. Abz - marts side 6

7 Telefoni & Internet Trigeparken er tilsluttet Bolignet-Aarhus, som tilbyder gratis intern-telefoni mellem alle de husstande der er medlemmer (også fra andre tilsluttede boligafdelinger), samt ekstern-telefoni til rimelige priser. Endvidere tilbydes der en højhastigheds-opkobling til internettet i alle døgnets 24 timer - til en farvorabel pris. Gratis support på tlf.: (se evt. ). Yderligere oplysninger samt tilmelding til Bolignet-Aarhus sker ved henvendelse til boligforeningens kontor: Dybedalen 1A Århus V. - Tlf.: Fax.: eller pr. Telefonservices: Bolignet-Aarhus tilbyder en række telefonservices ganske gratis. I nedenstående skema finder du en oversigt over disse services, samt en vejledning i hvordan du benytter dem. * = stjerne Abz - marts side 7

8 Trapper og gange Trapper og gange er beregnet til nem og sikker færdsel - også for børn, svagtseende, blinde og ældre derfor må hverken aviser, reklamer, fodtøj, barnevogne, cykler eller andet, der kan genere fri passage eller udgør en brandfare, befinde sig i opgangene Rengøring og trappevask På afdelingsmødet i sept vedtog beboerne, at trappevask og rengøring af opgangene - incl. glaspartier - fremover skal foretages af et privat rengøringsfirma, og betales over huslejen. Rengøringen omfatter følgende: 1 gang hver uge: Trapperne fejes og vaskes. Måtter rystes og lægges på plads. Indgangsmåtten rystes (og der fejes under den). Fjernelse af spindelvæv, tyggegummi og lignende. 1 gang hver måned: Aftørring af indgangspartiet, lamper og gelændere. Polering ind- og udvendig af vinduer og glas i indgangspartiet. Det er en forudsætning for denne rengøring, at der er ryddeligt og tilgængeligt i opgangene - også under trappen. Ejendomsfunktionærerne tager sig af hovedparten af rengøringen i kældre og udenomsarealer! Abz - marts side 8

9 Noget om at møblere På næste side finder du en plan over din bolig, som forhåbentlig kan blive dig til hjælp ved indretningen. På planen har rummene fået numre i stedet for den sædvanlige betegnelse: Stue, soveværelse, kammer o.s.v., som let kan komme til at forhindre - en for dig rigtigere og bedre fordeling af rummene til familiens medlemmer. Familiens størrelse, børnenes alder, hjemmearbejde, fritidsinteresser, kort sagt - familiens levevis, må være bestemmende for brugen af hvert enkelt rum. Planløsning Når fordelingen af rummene ligger fast, kan arbejdet med planen og skabelonerne begynde. Dette arbejde er nyttigt, fordi du i tide vil opdage, at møblerne måske ikke kan stilles på den ønskede plads på grund af faste væg- og rummål. Desuden vil man også kunne se, hvordan de enkelte møblers størrelse og form, bedst passer til både rum og behov - og derved forhindre fejlkøb. Planen viser kun længde og bredde. For at tage møblernes højde med ind i arbejdet, opgives her de rumhøjder i boligen, der kan have betydning for planløsningen: Rumhøjder Mål fra gulv til: overkant fodpanel overkant dørindfatning loft I opgangssiden Rum 1 og 3: til underkant vinduesramme til overkant vinduesramme Rum 2: til overkant vinduesplads I altansiden Rum 4, 5, 7, 8: til overkant vinduesplads til underkant gardinkasse 5 cm 210 cm 250 cm 90 cm 210 cm 86 cm 48 cm 242 cm Gardiner Vinduesstørrelser Vinduerne i din bolig er ligesom de øvrige dele standardiserede, så der kun findes to højdemål: 126 cm og 191 cm, som ydermål for det indrammede glasareal. Da man desuden kun kan anvende korte gardiner for de små vinduer og normalt vil anvende hellange gardiner for de store vinduer, vil der generelt kun forekomme to mål på færdige gardinbaner uden rynkehoved. Abz - marts side 9

10 Gardinlængder Til små vinduer (køkkensiden): Til store vinduer (altansiden): 1,26 m 2,40 m Antallet af baner til de enkelte vinduer er til dels en smagssag, men det normale er, at man måler vinduets bredde og lægger 50-75% til for kraftige gardiner og % for lette undergardiner. I altansiden er du frit stillet med hensyn til, om du vil have korte gardiner (til vinduespladen), halvlange eller hellange, da radiatoren er fastgjort på gulvet i en afstand fra vinduet, der tillader at gardiner kan falde frit mellem radiatorer og vinduer. Foran skydevinduer og -døre på altaner og terrasser er der opsat et bræt i loftet til montering af gardinstænger, persienner eller rullegardiner. Lejlighedstyper (Lejlighedsplanerne er ikke målfaste) Abz - marts side 10

11 Haver, terrasser og altaner Selv om haver, terrasser og altaner er en del af de enkelte lejemål kan det ikke undgås, at de til en vis grad også bliver en del af det fælles udeområde. Det opleves som sådan, når man færdes i bebyggelsen eller sidder og kigger ud over den. Ved beplantning, vedligeholdelse, afskærmning og andet, bestemmer man også praktiske ting som lys eller skygge, fugletilhold, spredning af ukrudt med mere - for andre end sig selv. Haver ved stuelejlighederne Haverne afgrænses ved siderne af hegn af trykimprægneret træ, der ikke kræver særlig vedligeholdelse. Haverne er for enden afgrænset af en hæk. Haven kan beplantes og udnyttes frit inden for denne afgrænsning, dog bør der også her tages hensyn til naboerne. For at hækkene kan forblive tætte og yde den læ og afskærmning, der er meningen med dem, er det nødvendigt at sørge for, at der kan komme lys og luft til hækken. Andre planter holdes i en vis afstand, ellers bliver hækken ujævn i væksten. Jorden langs hækken skal holdes fri for græs og ukrudt i en afstand af mindst 25 cm fra hækplanternes rod. Det tilrådes at træer og høje buske ikke placeres for tæt på bygningen. Haveaffald Haveaffald emballeres forsvarligt og anbringes på affaldspladsen - Trige Parkvej - ud for nr. 9. Der kan aflægges grønt affald, og almindeligt større affald: Papkasser, plastiksække, kasserede møbler og lignende (absolut ikke madaffald og jord). Græsslåning / Hækkeklipning Til hver boligblok hører en græsslåmaskine, som frit kan benyttes. Slåmaskinen står i rummet i opgangen umiddelbart op til vaskeriet, og nøglen til lejligheden passer til døren. Ejendomsfunktionærerne klipper hækkene i beboerhaverne i toppen og på den udvendige side. Den indvendige side skal beboerne selv klippe. Hvis en beboer ønsker at klippe hele hækken selv, skal varmemesteren orienteres, når meddelelse om tidspunktet for hækklipning uddeles. Terrasser og altaner Efter renoveringen i 1995, hvor både altaner og terrasser blev lukket med skydevinduer og - døre, er disse udestuer omfattet af den indvendige vedligeholdelse. Råderetten giver mulighed for bl.a. at lægge trægulve i disse rum. Vægge og de inderste facadedøre og -vinduer kan males i farver efter beboernes eget valg. De lukkede altaner er forsynet med skydevinduer og to skydedøre. Den ene dør åbner til en lille fransk altan, som også kan bruges i forbindelse med vinduespudsning. Inden for vinduespartierne er monteret et sikkerhedsgelænder, som øverst er afsluttet med en trækant. Dette gelænder må ikke anvendes som tørrestativ, da både trækant og metalkonstruktion tager skade. Konstruktion og højde er beregnet til at hindre voksne og større børn i at kunne styrte ud, men forældre med små børn bør være opmærksomme på, at nysgerrighed plus de ting, der står på altanen, kan være en farlig kombination. Den kan man kun sikre sig imod ved enten at rydde alt væk eller aldrig at lade små børn være alene på altanen. Altanen har ikke noget afløb så regnvand kan løbe af, så husk at lukke skydevinduer /-døre, hvis der er udsigt til regn, eller hvis lejligheden forlades i en længere periode. Abz - marts side 11

12 Nyttige haveråd Til hver stuelejlighed hører et lille stykke have. Beboerne kan udforme haven efter eget ønske og behov. Selv på et begrænset område er der mange muligheder. Det mest enkle er at bevare græsset og plante nogle få gode og hårdføre planter, der hverken kræver beskæring eller opbinding, f.eks. Hjortetaktræ, Bambus, Cotoneaster salicifolia, Ildtorn, lave Enebær som Juniperus pfitzeriano eller lign. Man behøver så kun at klippe hækken, slå græsset, holde ukrudt borte og tilføre den nødvendige gødning, for at alt kan trives. Bemærk at det er vedtaget af repræsentantskabet i boligforeningen Ringgården, at der ikke må bruges sprøjtemidler i de grønne områder og beboerhaverne. Ønsker man blomster i sin have, kan man i stedet anlægge et eller flere bede i græsplænen. Her vil det nok være nødvendigt at forbedre jorden med tilførsel af spagnum og gødning. Man kan så udfolde sig alt efter den tid, man vil anvende på blomsternes pleje med f.eks. rosenbede (beskæring, renholdelse og vinterdækning), sommerblomster (stadig udskiftning) eller stauder (opbinding og jævnlig omlægning). Man skal dog huske på, at disse planter ikke ser ud af ret meget en stor del af året. Den virkelig haveinteresserede kan jo ikke få alle sine havedrømme opfyldt på så lille et areal, men en meget smuk og varieret have kan opnås ved udskiftning af hele græsplænen med en lav bunddækkende beplantning, f. eks. Vintergrønt (Vinca minor), Tæppetimian, Trædebregne (Cotula) eller lignende, hvori der plantes forskellige småbuske, solitærstauder og evt. roser og blomsterløg. I forbindelse med en sådan omlægning bør der nok lægges fliser i større eller mindre udstrækning, så man kan komme rundt i haven uden at skulle vade i jorden. Ønsker en beboer at anlægge en større fliseterrasse eller at lægge fliser i det meste af haven, er dette også en mulighed, der er omfattet af råderetten. Det eneste der skal foretages - før man går i gang med arbejdet - er en skriftlig meddelelse til Boligforeningen om at man agter at lægge fliser. (Se i øvrigt under afsnittet om råderet - for den nærmere procedure). Abz - marts side 12

13 Skader Ting kan gå i stykker. For at sikre, at eventuelle skader ordnes og bliver betalt af rette vedkommende, præciseres lejekontraktens bestemmelser om pligten til vedligeholdelse. Her står at reparation eller fornyelse af alle indvendige faste bygningsdele og -inventar, påhviler lejeren - med mindre det sker som følge af almindeligt slid og ælde, og dels at større istandsættelser som følge af svamp, råd, vandskade og lignende, helt eller delvist betales af afdelingen. Anmeldelse af skader (se også afsnittet: Tekniske Problemer ) Da mange skader desuden hurtigt forværres eller medfører nye skader - og ofte kræver omgående anmeldelse af hensyn til forsikring eller garanti, bør følgende omgående meddeles varmemesterkontoret: alle egentlige bygningsskader utætheder ved radiatorer og rør ituslåede ruder desuden skader på: håndvaske og WC-skåle gulvfliser marmorplader (vindueskarmene) dørkarme og -indfatninger døre og fodpaneler postkasser beslag og låse køkkeninventar lampesteder / lampekupler i køkken og badeværelse. Forsikringer Inventar (løsøre) i lejligheden er ikke forsikret af boligforeningen, d.v.s. at det er du selv ansvarlig for. Det anbefales derfor, at du hos dit eget forsikringsselskab undersøger, om din familie- eller husstandsforsikring dækker sanitet, elkomfur, køle- og fryseskabe m.v. Hvis den ikke gør - bør du nok overveje at få et tilbud på en sådan forsikring. Du har ikke pligt til at tegne en sådan forsikring, men det kan være dyrt at reparere eller udskifte disse ting, hvis der sker skader på dem. I øvrigt henvises til ordensreglernes afsnit om forsikringer. Reservedele Hvis du selv ønsker at udskifte ting i din lejlighed, for eksempel: dørhåndtag håndskåle til foldedøre / låger / skuffer lampekupler kan du på varmemesterkontoret få oplyst, hvor de kan anskaffes. Abz - marts side 13

14 Vaskerianlæg I hver blok findes et fælles vaskeri i kælderen. Vaskeriet er indrettet som betalingsvaskeri. Brugen af maskinerne betales over huslejen, og der betales kun for det reelle forbrug. For at kunne anvende vaskeriet, må beboerne benytte det chip-kort som tilhører lejemålet, og som skal bruges i betalingsautomaten. I denne forbindelse er det værd at huske på, at vand og el er dyrt, så fyld maskinerne op. Vaskeriet må kun benyttes mellem kl og kl Vaskeriet er udstyret med moderne vaskemaskiner, tørretumbler, klatvaskborde og strygemaskine. Der er desuden et aflåst tørrerum i hver boligblok. Nøglen til kælderen passer også til vaskeriet og lejlighedsnøglen passer til tørrerummet. Betjening af maskinerne Brugsanvisning, der fortæller, hvordan de enkelte maskiner og betalingsautomaten skal betjenes, er ophængt i vaskeriet. Disse anvisninger bør læses grundigt igennem, og anvisningerne skal følges for at undgå, at der sker stop på maskinerne på grund af fejlbetjening. Maskiner og vaskerum SKAL afleveres rengjorte efter brugen. Det understreges, at selv om maskinerne er automatiske, sker brugen på eget ansvar. Boligforeningen erstatter ikke ødelagt tøj. I øvrigt er det vigtigt at bemærke: at maskinerne naturligvis kun må benyttes af beboerne i Trigeparkens afdeling 20, og selvfølgelig kun til familiens eget tøj, at der kun må bruges lavtskummende vaskemidler, at maskinerne ikke må benyttes til tøjfarvning eller andre kemikalier, der kan ødelægge maskinen, eller det tøj der bliver vasket efterfølgende. at børn af hensyn til deres sikkerhed ikke må opholde sig i vaskerummet uden opsyn af voksne. Vaskeriet bør i alles interesse beskyttes mod enhver overlast. Derfor luk vinduerne og lås døren efter endt brug, og meddel i øvrigt omgående til varmemesterkontoret, hvis maskinerne er i uorden. For at beskytte bl.a. lejeren, har boligforeningens varmemester myndighed til at nægte personer adgang til vaskeriet, såfremt disse personer er skyld i groft misbrug af anlægget. Rengøring i vaskeri: Alle der benytter vaskeriet, må efter endt vask og strygning gøre rent i de rum, der hører til vaskeriet, således at ingen har grund til klager. I vaskeriet forefindes alle til rengøringen nødvendige redskaber: Karklude til aftørring af maskinerne, gulvspand, gulvskrubbe, gulvklud, fejekost og fejeblad samt affaldsspand. Se efter om tingene findes, inden du begynder at vaske, og giv meddelelse til varmemesterkontoret såfremt der mangler noget. Rengøringsredskaber og vaskekurve må ikke fjernes fra vaskeriet. Abz - marts side 14

15 Vaskeregulativ for afd Vaskeriet er kun til brug for afdelingens beboere. 2. Vaskeriet må kun benyttes i tidsrummet kl Såvel vaskemaskiner som tørretumblere skal tømmes, når vask / tørring er færdig, og alt vasketøjet skal fjernes fra vaske- og tørrerummet. 4. Farvning af tøj i vaskemaskinerne er strengt forbudt. 5. Misbrug af maskiner og øvrigt inventar medfører erstatningsansvar. 6. Børn må kun opholde sig i vaskerierne ifølge med voksne. 7. Maskinerne må ikke betjenes af børn under 16 år. 8. Til maskinerne kan kun anvendes det udleverede chip-kort. 9. Alt vask foregår på eget ansvar. 10. Maskiner og lokaler SKAL rengøres efter endt brug. 11. Overtrædelse af vaskeregulativet medfører inddragning af ret til at benytte vaskeriet. Abz - marts side 15

16 Regler for parkering af campingvogne, camplet, combicamp samt trailere m. m. i Boligforeningen Ringgården s afdeling 20 Beboerne i afd. 20 kan i tiden - 1. april til 31. oktober - få tilladelse til parkering af indregistrerede campingvogne og trailere på følgende betingelser: 1. Tilladelse gives kun til beboere i afdeling Tilladelse kan kun opnås ved at forevise varmemesteren en indregistreringsattest, samt en kvittering for betalt vægtafgift. 3. Det skilt man får udleveret skal anbringes synligt, når køretøjet står parkeret. 4. Der må kun parkeres på de dertil beregnede pladser. Vogne der står på boligvejen eller mellem blokkene, kan blive fjernet for ejers regning. Dette gælder også ikke indregistrerede vogne, samt parkering uden for det tilladte tidsrum. 5. Campingvogne skal opsættes på støtteben med plader under, så asfalten ikke beskadiges. Eventuelle skader vil blive udbedret for ejers regning. 6. Parkering skal optage mindst mulig plads. 7. Parkering finder sted for ejers regning og risiko. 8. Overtrædelse af ovennævnte regler betragtes som overtrædelse af afdelingens ordensreglement, og kan derfor medføre opsigelse af indgået aftale med øjeblikkeligt varsel. Indregistrings nr.: Dato: Ejers underskrift Boligforeningens underskrift Abz - marts side 16

17 Tekniske problemer Hvis der opstår akutte tekniske problemer i hverdagen med f. eks.: køleskab / fryser eller komfur, utætte vandhaner, faste lampesteder i køkken og badeværelse, manglende varme eller vand, manglende lys i opgange eller kældre, tekniske problemer i vaskerummene, defekte legeredskaber på legepladserne konstant løbende vand i toiletcisterne og lignende, henvender man sig på varmemesterkontoret, som ligger Trige Parkvej 39, kld. - tlf Kontoret har åbent mellem kl og mandag til fredag. Der kan også indtales en besked om et problemet på kontorets telefonsvarer. Hvis der opstår akutte problemer - uden for almindelig arbejdstid - rettes der henvendelse til Servicetelefonen (se nedenfor under Døgnservice). (Se også afsnittet: Anmeldelse af skader ). Døgnservice Boligforeningen Ringgården har indgået en aftale med ISS-Skadeservice om telefonberedskab - uden for boligforeningens åbningstider - på telefon : Ordningen trådte i kraft 1. maj 1999, og du kan (foruden her) finde servicenummeret på bagsiden af beboerbladet Mellem Naboer. Formålet med servicetelefonen er, at give den enkelte beboer mulighed for at rekvirere hjælp, når der sker noget uopsætteligt. Det kan f.eks. være: Et sprængt vandrør Akut strømsvigt Brand- eller stormskade Hærværk i form af smadrede ruder eller lignende. Stop i vaskeriet om aftenen og i weekenden er ikke et akut problem. Proceduren er følgende: Du ringer op til Boligforeningen Ringgårdens servicetelefon (= ISS): Du bliver bedt om at opgive din adresse, dit afdelingsnummer (= afd.20), samt at redegøre for hvilket problem du har. Vagten på servicetelefonen slår op i en instruks for den pågældende afdeling, og rekvirerer i givet fald den nødvendige assistance. Boligforeningen vil blive orienteret om, hvilke opkald der har været inden for det seneste døgn. Det er derved muligt at kontrollere omfanget af udkald, og efterfølgende at godkende fakturaen for det udførte arbejde. Abz - marts side 17

18 Du vil selv skulle betale for selvforskyldte tilkald af håndværkere, f.eks. på grund af forkert brug af el-installationer eller til oplukning af dør. Hvis du ringer til boligforeningens almindelige telefonnummer ( ) uden for åbningstiden, vil telefonsvareren ligeledes opgive servicenummeret - sidst i meddelelselsen. Hvis du har spørgsmål vedrørende servicetelefonen, er du velkommen til at kontakte din varmemester, ligesom du også kan kontakte boligforeningens tekniske chef. Udlejning af værktøj, flyttevogn m.m. Hos varmemesteren kan lejes forskellige redskaber og værktøjer som boremaskiner, tapetborde og stiger. Desuden er der mulighed for at låne en trækvogn ved flytning. Trækvognen rekvireres i kontortiden, og nøgle til den udleveres således at beboeren senere kan afhente vognen. Boremaskine koster kr. 20,- i leje pr.døgn + et depositum på kr. 100,- For tapetbord, stige, hækkeklipper, trækvogn og andet lånt på varmemesterkontoret, betales der et depositum på kr. 100,- Depositum tilbagebetales kun når det lejede / lånte afleveres på varmemesterkontoret - til aftalt tid. Huslejebetaling og boligsikring Huslejeindbetaling - tid og sted Huslejen skal indbetales senest den 3. hverdag i hver måned. Indbetaling kan ske i alle banker, sparekasser og på posthuse. Du kan eventuelt aftale med din egen bank at få huslejebeløbet overført via betalingsservice (PBS). Såfremt huslejen ikke er indbetalt til tiden, sender boligforeningen en rykker, som skal betales senest 3 dage efter modtagelsen. Der vil blive pålagt et gebyr, hvis størrelse er fastsat af Boligforeningen Ringgårdens bestyrelse. Overholdes denne frist ikke, overgives beløbet til retslig inkasso for lejers regning uden yderligere varsel, samtidig med at beboeren indberettes til Ribers Kredit Information (RKI). Boligsikring Boligsikring hjælper til at skære toppen af huslejen for de fleste familier i det almennyttige boligbyggeri. Det er en offentlig tilskudsordning, hvis størrelse varierer efter huslejens størrelse, beboernes indtægter og antal børn. Ansøgningsskema til boligsikring kan udleveres på boligforeningens kontor. Information om boligsikring fås ved henvendelse til Boligkontoret i Århus Kommune Abz - marts side 18

19 Flytning Flytning fra afdelingen Ved fraflytning skal lejemålet opsiges på en opsigelsesblanket, som rekvireres fra boligforeningens kontor. Normalt skal opsigelsen ske med det i lejekontrakten angivne varsel, til fraflytning den første i en måned. Hvis kortere varsel ønskes, vil boligforeningen forsøge at løse problemet ved hurtig genudlejning - hvis det er muligt. Når boligforeningen har modtaget opsigelsesblanketten i underskrevet stand, meddeler foreningen dig tidspunktet for syn af den tomme lejlighed. I banker og på posthuset fås pjecer om alt, hvad man skal huske i forbindelse med flytning. Husk at aflevere alle nøgler og vaske-chipkortet til varmemesteren, og vær opmærksom på at antenne- og telekabler, samt Abz-mappen skal forblive i lejligheden ved fraflytning. Boligbytte og fremleje Bor du til leje, har du ret til at bytte din bolig med andre, der også bor til leje. Det er blevet nemmere at bytte. Du kan nu bytte bolig uden særlige krav til til din husstandsstørrelse eller sammensætning. Det gælder også, hvis du ønsker at bytte med en familie i en privat lejebolig. Derimod kan du ikke bytte med ejere af en privat andelsbolig eller en ejerlejlighed. Bor du i en almen bolig, skal du som regel have boet der i mindst tre år for at kunne bytte. Har du boet i din bolig i mindre end tre år (eller evt. to), så kan boligorganisationen modsætte sig, at du bytter. Den kan også modsætte sig det, hvis bytningen betyder, at der kommer til at bo flere end en person i boligen - pr. beboelsesrum. Indgår der en ungdomsbolig eller en ældrebolig i bytningen, kan man normalt kun bytte med nogen, der er berettiget til en sådan bolig. Her er nogle eksempler på boligbytte: Bor du som enlig i en fireværelses almen lejlighed, så kan du bytte med et ægtepar uden børn, der bor i en privat toværelsers lejebolig. Bor du sammen med din ægtefælle i en toværelses almen lejlighed, så kan I byttte med en enlig, der bor privat i en treværelsers. Bor du sammen med dit barn i en toværelses almen lejlighed, kan du bytte dig til en fireværelses leje-lejlighed, eller til en almen af samme størrelse. Det vil sige, at har du først fået en udlejningsbolig, så kan du bytte den - uanset din husstands størrelse - til forskel fra en lejer, der skal til at flytte ind i sin første almene bolig. Bytter du dig til en bolig i en almen andelsboligforening, så skal du meldes ind i foreningen og betale et medlemsgebyr, når du overtager boligen. Ved bytte skal begge boliger opsiges, og reglerene om istandsættelse ved fraflytning er de samme som ved almindelige fraflytninger. BL s hjemmeside Boligselskabernes Landsforening har en hjemmeside på adressen hvor du kan bytte din bolig. Her kan du skrive dit boligønske, og det vil blive stående i tre måneder, hvorefter det automatisk bliver slettet. Finder du en passende byttebolig, så kan du skrive eller ringe til den, du ønsker at bytte med. Abz - marts side 19

20 Fremleje / venteliste Du har ret til at fremleje din bolig, når følgende betingelser er opfyldt: Fremlejen må højst vare i to år - i en sammenhængende periode, og du må ikke kræve en højere husleje end den, du selv betaler. Du må højst fremleje til en person pr. beboelsesrum - dvs. at en toværelses lejlighed ikke må udlejes til mere end to personer. Men fremlejer behøver iøvrigt ikke at opfylde boligens krav til husstandens størrelse og sammensætning. Du må kun fremleje, hvis du kan dokumentere, at fremlejen skyldes følgende: At du er syg, skal på rekreation, på forretningsrejse, på studieophold, du skal forflyttes midlertidigt - eller lignende. Når du vil lave en fremlejeaftale skal du -senest to uger før du gør det - underrette boligforenin-gen om, at du vil fremleje. Din aftale med lejer skal være skriftlig, og du skal give en kopi af aftalen til din boligorganisation. Selvom du har fremlejet din bolig er det stadig dig, der har ansvaret for, at huslejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt, og at din bolig ikke misligholdes eller vanrøgtes. Hvis du kun vil fremleje en del af din bolig Reglerne om fremleje, som står ovenfor, gælder også her. Men derudover gælder det også, at: Ønsker du kun at udleje et værelse eller en del af din bolig, har du ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum. Det antal personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Ventelister / Ventelistegebyr Hovedprincippet er, at lejligheder udlejes efter ventelister. Der er 2 slags ventelister. Den ene som kaldes den almindelige venteliste gælder for ansøgere, der ikke allerede bor i boligforeningen. Den anden kaldet oprykningsventelisten gælder for lejere i Ringgården, som gerne vil have en anden lejlighed. Der skal betales et årligt gebyr for optagelse på venteliste. Størrelsen af gebyret fastsættes af boligforeningens hovedbestyrelse. Gebyr ved ajourføring af oprykningsventelisten opkræves hvert år i april. Tildelingsregler Boligsøgende medlemmer, der ønsker at blive optaget på ventelisten, indtræder på denne venteliste med sit medlemsnummer. Det vil sige, at boligsøgende med lavt nummer går forud for andre med højere numre. Det er altså ikke den, der har stået længst på ventelisten, der først får lejlighed. Hovedprincippet er herefter, at bolighavende ansøgere fra oprykningslisten - går forud for ikke bolighavende ansøgere fra den almindelige venteliste. Dog går den boligsøgende forud, som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling. Husstande med 1 eller flere børn har fortrinsret til 3 eller flere beboelsesrum. Boliger med 3 beboelsesrum kan dog udlejes til ægtepar, registrerede par og sidestillede par, der kan dokumentere, at de har boet i samme bolig i de sidste forudgående 2 år. Lejere af foreningens ungdomsboliger og de specielle boliger for unge under uddannelse, har samme fortrinsret som lejere på oprykningslisten efter 2 års botid. Foreningen afviser udlejning, hvis boligen skal beboes af flere end 2 personer pr. beboelsesrum Abz - marts side 20

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005

Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Boligselskabet Danbo Råderetsregler gældende fra 1. juli 2005 Forbedring inden for boligen Lejeren har ret til at udføre enhver form for forbedring inde i boligen og få økonomisk godtgørelse ved fraflytning.

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

November Råderetten. og andre muligheder for forbedringer af boligen

November Råderetten. og andre muligheder for forbedringer af boligen November 2016 Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen Tekst og idé: BL Danmarks Almene Boliger Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Fax 3376 2001 www.bl.dk email bl@bl.dk

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby

Råderetsregler 2014. Afd. 28. Barsøvænget Løjt Kirkeby Råderetsregler 2014 Afd. 28 Barsøvænget Løjt Kirkeby Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N

AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N AFD. - Lavbrinkevej 11 45 & 14 48. R Å D E R E TT E N Den 1. juli 2005 blev der vedtaget en lov om råderet i den almene boligsektor. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D.

AFDELING 21. Råderetsregler 2006. Karpedam 2 A - D. AFDELING 21 Råderetsregler 2006 Karpedam 2 A - D. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS

ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS ALM E N BOLIGORGANISATION AARHUS Indhold: Om råderet Forbedrings- eller forandringsarbejder Arbejder inde i boligen Arbejder udenfor boligen Anmeldelse af arbejderne Byggetilladelse Vedligeholdelse af

Læs mere

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN

AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN AFD. 14 - Skovkrogen 1-20 RÅDERETTEN Den 1. juli 2005 blev lov om råderet i den almene boligsektor vedtaget. Boligindretning optager mange danskere, og ideer og muligheder for at forandre boligerne synes

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse. Side 3 Om råderet.. side 3 Forbedring eller forandring. Side

Læs mere

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger

Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Råderetten i Fortegårdens udlejningsboliger Hvad er råderet Råderetten blev indført i lovgivningen i 1993 og er siden blevet udvidet, og er nu fastlagt i lejeloven 62.a, lov om almene boliger og bekendtgørelse

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Lejet, men helt dit eget

Lejet, men helt dit eget Lejet, men helt dit eget Råderetten DOMEA HOVEDKONTOR Borgergade 6, 1300 København K Telefon: 76 64 64 64 Fax: 76 64 64 65 domea@domea.dk Åbningstider: Man-Ons 8.30-16 Tors 8.30-17 Fre 8.30-14.30 www.domea.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. De 5 hovedregler side 1-2. Forbedringer side 3. Forandringer side 4. Kollektiv råderet side 5. Godtgørelse side 6 RÅDERET 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE De 5 hovedregler side 1-2 Forbedringer side 3 Forandringer side 4 Kollektiv råderet side 5 Godtgørelse side 6 Installationsretten side 7 RÅDERET i din afdeling Princippet

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling Silkeborgvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling Silkeborgvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 010 - Silkeborgvej Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for KONGSHVILEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Råderet inde i boligen Reglerne for råderet inde i boligen er beskrevet i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN II RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for VADGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge Lov

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 VIRUMGÅRD RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 28 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Lyngby almennyttige Boligselskab side 29 af 33 Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for

Læs mere

Råderetskatalog afd

Råderetskatalog afd Råderetskatalog afd. 4 + 5 + 6 + 7 +8 Sådan bruger du din Råderet. Det skal være attraktivt at bo i alment byggeri; og det kan det blive, hvis du som lejer har mulighed for at indrette boligen efter dine

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej

Udskiftning af døre. Opsætning af nye lofter. Råderetskatalog. Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Udskiftning af døre Opsætning af nye lofter Råderetskatalog Gældende for Afdeling 90 Skovfyrvej Godkendt på afdelingsmøde d. 22 september 2016 Indhold Indhold... 2 Om råderet... 3 Råderet Hvad betyder

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET

NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej INDIVIDUEL RÅDERET NORDBORG ANDELSBOLIGFORENING AFDELING 7 Søvej, Mågevej, Lærkevej Generelt om råderetten: INDIVIDUEL RÅDERET Gennem råderetten er der skabt mulighed for, at du kan indrette din almene bolig efter eget behov

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO 2010 DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 225 GILLELEJE I GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 15. JANUAR 2002 REV. 2. FEBRUAR 2010 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for Afd.35, Kagsåvej RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN En lejer i en almennyttig bolig har ret til at foretage forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG. for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN. Januar 2012 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYNGPARKEN I RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Januar 2012 1 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen

Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Rammer for forbedring, vedligehold og ændringer i boligen Domea Boliger i hele Danmark Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse side 3 Om råderet. side 3 Forbedring eller forandring. side

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for LYKKEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 026 Nis Petersens Gård. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 026 Nis Petersens Gård. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 026 Nis Petersens Gård Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for HØJGÅRDSPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetskatalog. Egeparken

Råderetskatalog. Egeparken 1. Råderetskatalog for Egeparken Domea Fredensborg EGEPARKEN INDHOLD Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 10 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Reglernes godkendelse og ikrafttræden Råderetsreglerne for Grønnegården er godkendt på afdelingsmøde den 16. marts 2011. Råderetsreglerne er trådt i kraft på datoen

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling Valdemarsvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling Valdemarsvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 025 - Valdemarsvej Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Brug af råderet i AlmenBolig+

Brug af råderet i AlmenBolig+ Brug af råderet i AlmenBolig+ 1. Dine muligheder 2. Forandringsarbejde 3. Forbedringsarbejde 4. Fremgangsmåde - hvordan kommer jeg i gang 5. Hvordan kommer jeg i gang med arbejder der kræver særlig tilladelse

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

AFDELING 107, PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ.

AFDELING 107, PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ. RÅDERETSBESTEMMELSER FOR AFDELING 107 PORSHØJ. 1 RÅDERETSBESTEMMELSER. Indledning Beboere i en almen bolig har ret til at forbedre og/eller forandre sin bolig efter egne ønsker og behov. Der er i lovgivningen

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR KILDEPARKEN 2 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Råderetskatalog Positivliste

Råderetskatalog Positivliste Råderetskatalog Positivliste Heimdalsparken Afdeling 24 (Godkendt på afdelingsmødet den 9. marts 2015) Kontakt altid inspektørkontoret og få vejledning og godkendelse før du går i gang med at ændre på

Læs mere

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7

RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 Afsnit 5. RÅDERETSKATALOG FOR AFDELING 7 BYAGER VÆNGE, 3460 BIRKERØD Hvad er råderet? Råderetten blev indført ved lov i 1993 og ændret i 2005. Råderetten gælder kun de individuelle lejemål, dvs. ikke fællesarealerne.

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling Skoleparken. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling Skoleparken. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 003 - Skoleparken Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

RÅDIGHEDSRETSKATALOG

RÅDIGHEDSRETSKATALOG RÅDIGHEDSRETSKATALOG for Seniorbofællesskabet Frejas Have Domea afdeling 1668 Hjemmeside: www.frejashave.dk/ Hvad må jeg?????? Vedtaget på det ekstraordinære Afdelingsmøde den 11. September 2011 RÅDERETSKATALOG

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets

Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo Råderets Råderetskatalog for Boligselskabet Birkebo 723-06 Råderets Generelt om boligændringer og forbedringer Lov om leje af almene boliger giver en række muligheder for, at den enkelte beboer kan indrette sin

Læs mere

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. side 3. - forbedringer... side 4. - forandringer... side 5.

Indholds. holdsfortegnelse: Indledning... Arbejder uden for boligen. side 3. - forbedringer... side 4. - forandringer... side 5. Vedtaget på afdelingsmødet den 17. september 2015 Indholds holdsfortegnelse: Indledning... side 3 Arbejder uden for boligen - forbedringer... side 4 - forandringer... side 5 side 2 Indledning Lejerne har

Læs mere

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18.

RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården. Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Viborg 2013. RÅDERETSBESTEMMELSER. Afd. 36 Møllegården FORORD Beboerens råderet i lejligheden er i dag lovbestemt i lov om leje af almene boliger 39 og i kapitel 18. Der skelnes mellem ændringer inde i

Læs mere