Nyheder inden for regnskabsmæssige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyheder inden for regnskabsmæssige"

Transkript

1 Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 Februar 2008 Indhold IASB Ændringer til IAS 32 Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden ved indregning af indtægter på entreprisekontrakter efter årsregnskabsloven IFRS Kalender IASB Ændringer til IAS 32 vedr. egenkapitalinstrumenter med tilbagekøbspligt for selskabet og forpligtelser, der opstår ved likvidation af et selskab Products & Services Strandvejen Hellerup Telefon Den gældende udgave af IAS 32 har en sondring mellem egenkapitalinstrumenter og gældsinstrumenter. Efter denne sondring udgør ethvert instrument, der giver indehaveren ret til at tilbagesælge instrumentet til udsteder, et gældsinstrument. Hvorvidt indehaveren har ret til en andel af virksomhedens nettoaktiver ( ejerinteresse ) indgår ikke. Instrumenter, hvis primære risiko består i en risiko for værdiændringer i nettoaktiverne, og ikke - som det er typisk for gældsinstrumenter - kreditrisiko, risikerer at blive klassificeret som gældsinstrumenter. Bestemmelsen har medført, at en række virksomhedstyper regnskabsmæssigt ikke har nogen egenkapital eller kun egenkapital i begrænset omfang. Det gælder f.eks. investeringsforeninger, hvor indehaver har en lovbestemt indløsningsret, og en række kooperative virksomheder, hvor den enkelte andelshaver typisk har en ret og pligt til at lade sig indløse ved udtræden. For så vidt angår sidstnævnte modificerer IFRIC 2 dog konsekvenserne, idet den accepterer en porteføljebetragtning i de tilfælde, hvor der eksempelvis er en vedtægtsbestemt minimumskapital. Bestemmelserne har været meget kritiserede, fordi det ikke tillægges betydning, at et instrument har ret til en andel af virksomhedens nettoaktiver ( ejerinteresse ). IASB udsendte i midten af 2006 et udkast til ændring af IAS 32, som medførte undtagelser fra klassifikation som gældsinstrumenter i enkelte, nærmere specificerede tilfælde. Ændringen, der netop er udsendt i endelig form, indeholder lidt bredere formulerede undtagelser end det, der var lagt op til i udkastet. Betingelserne for at klassificere et egenkapitalinstrument, der giver indehaveren en ret til at tilbagesælge til selskabet, er: 1. Instrumentet giver indehaveren en ret til forholdsmæssig del af nettoaktiverne ved en likvidation 2. Der er tale om den lavest rangerende klasse af egenkapitalinstrumenter for så vidt angår ret til likvidationsprovenu 3. Samtlige instrumenter i klassen har samme rettigheder 4. Instrumentet indeholder ikke i øvrigt elementer, der forpligter udsteder til at betale likvider til indehaveren 5. De samlede pengestrømme på instrumentet over instrumentets løbetid er i al væsentlighed baseret på virksomhedens resultat, værdiændringer i indregnede nettoaktiver eller ændringer i dagsværdien af indregnede og ikke indregnede nettoaktiver Alle betingelser skal være opfyldt. Den sidste betingelse betyder, at indløsningsprisen skal være baseret på enten dagsværdi af instrumenterne eller en regnskabsmæssig værdi. Det betyder, at beviser i investeringsforeninger og lignende foreninger, der kan kræves indløst

2 til den regnskabsmæssige indre værdi - svarende til dagsværdien af nettoaktiverne - fremadrettet vil blive klassificeret som egenkapital. Det samme vil være tilfældet for en række kooperative virksomheder og interessentskaber/partnerskaber, hvor indløsningsprisen ofte baseres på formler med tilknytning til regnskabsmæssige værdier og/eller dagsværdier. Betingelserne for at klassificere et instrument, der giver udsteder en pligt til at uddele nettoaktiverne ved likvidation, når likvidationen på forhånd er bestemt til at finde sted på et bestemt tidspunkt - hvorved instrumentet efter den gældende udgave af IAS 32 klassificeres som et gældsinstrument - er de 1-3 ovenfor anførte betingelser. Ændringen træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2009 eller senere. Det er tilladt at anvende den fra et tidligere tidspunkt. Danske virksomheder kan dog ikke anvende den, før den er godkendt i. Økonomi- og Erhvervsministeriet Erhvervs- og selskabsstyrelsen har udsendt notat om brug af produktionsmetoden ved indregning af indtægter på entreprisekontrakter efter årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udsendte d. 28. januar 2008 et notat om anvendelse af produktionsmetoden efter årsregnskabsloven. For virksomheder i klasse B er det frivilligt at benytte produktionsmetoden, mens det er en pligt for virksomheder i regnskabsklasse C og D. Konklusionen i E&S-notatet er, at indtægter på entreprisekontrakter alene må indregnes efter produktionsmetoden (i takt med produktionen), hvis betingelserne i IAS 11 er opfyldt. Betingelserne i de internationale regnskabsstandarder for anvendelse af produktionsmetoden afhænger af, om det, der leveres, er en tjenesteydelse eller en vare. Tjenesteydelser E&S-notatet tager ikke stilling til den regnskabsmæssige behandling af indtægtsindregning på servicekontrakter, hvorfor tjenesteydelser fortsat indregnes efter produktionskriteriet, når: omsætningen kan måles pålideligt det er sandsynligt, at de økonomiske fordele forbundet med transaktionen vil tilgå virksomheden transaktionens færdiggørelsesgrad på balancedagen kan måles pålideligt omkostningerne, som er afholdt i forbindelse med transaktionen og omkostningerne forbundet med at fuldføre transaktionen, kan måles pålideligt. Entreprisekontrakter Er der tale om salg af en vare, gælder lignende betingelser. Det er dog i dette tilfælde en væsentlig yderligere betingelse for anvendelse af produktionskriteriet, at der er tale om en entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt defineres i de internationale regnskabsstandarder som en individuelt forhandlet kontrakt om anlæg, opførelse eller bygning af et aktiv eller flere aktiver, som er nært forbundne eller indbyrdes afhængige med hensyn til deres design, teknologi og funktion eller deres endelige formål eller anvendelse. IFRIC - som er det organ, der udarbejder de officielle fortolkninger af de internationale regnskabsstandarder - har udarbejdet et udkast, D21, til en fortolkning af, hvornår en kontrakt er en entreprisekontrakt i overensstemmelse med IAS 11 s kriterier. Efter udkastet er forhold, der alene eller tilsammen indikerer dette: 1. Køber skal have mulighed for at få afgørende indflydelse på byggeriets udformning, design, valg af materialer, indretning osv., inden byggeriet påbegyndes, og/eller skal have mulighed for at specificere væsentlige ændringer i takt med byggeriet. 2. Sælger overdrager kontrollen og de væsentligste risici og fordele knyttet til ejerskabet i takt med arbejdets udførelse. Indikationer herpå er f.eks.: Byggeriet foregår på en grund, der er ejet af køber Køber har ret til at overtage byggeriet i løbet af opførelsen (evt. ved at betale en godtgørelse til sælger), eksempelvis for at få en anden til at overtage byggeriet Hvis aftalen om opførelse afbrydes i byggeforløbet, og køber dermed overtager byggeriet, skal sælger alene have ret til betaling for arbejde, der allerede er udført. Udkastet til fortolkningen er ikke vedtaget. Det fremgår ikke, hvorvidt både nr. 1 og nr. 2 skal være opfyldt. Det er et af de forhold, der p.t. drøftes som led i IFRIC s endelige udsendelse af fortolkningen. Brugen af produktionskriteriet vil fremover ske i færre tilfælde, hvis

3 der hidtil ikke har været tilstrækkelig fokus på ét af de kriterier, der i IAS 11 er helt afgørende: At det producerede aktiv skal være specielt designet og opført til kunden. Er der tale om standardvarer - f.eks. visse typehuse, hvor kunden ikke tilbydes mange muligheder for at tilpasse aktivet - vil produktionsmetoden således ikke kunne benyttes. Ændring af regnskabspraksis I de situationer, hvor virksomheden i dag benytter produktionsmetoden til indregning af indtægter, og denne efter E&S s notat ikke kan anses for at opfylde årsregnskabslovens betingelser for brug af produktionsmetoden, skal den anvendte regnskabspraksis ændres. Det er vores opfattelse, at virksomheden kan gennemføre denne ændring som en sædvanlig praksisændring, hvor såvel regnskabsårets tal som sammenligningstallene tilpasses den nye praksis. Effekten af ændringen indregnes på egenkapitalen primo sammenligningsåret. Derved sikres, at såvel sammenligningsåret som indeværende år vises korrekt i henhold til den ændrede praksis.

4 IFRS-kalender Senere Q4 Q1 Q2 IAS 1 Projekt om præsentation af regnskabet (fase A) Indførelse af ændret terminologi, i visse tilfælde krav om to års sammenligningstal til balance (herefter opgørelse over finansielle stilling); krav om opgørelse af totalindkomst separat fra transaktioner med ejere - eventuelt i forlængelse af resultatopgørelse. IAS 1 Projekt om præsentation af regnskabet (fase B) Opdeling i opgørelsen over den finansielle position (balancen) i driftsaktiver og forpligtelser og investeringsaktiver og forpligtelser; i opgørelsen over totalindkomsten foretages en opdeling på aktivitet (funktion) og en underopdeling på omkostningsart; afskaffelse af recycling fra anden totalindkomst ; krav om afstemning mellem beløb i opgørelsen af totalindkomsten og pengestrømsopgørelsen. IAS 7 irksomhedssammenslutninger fase I Ændringer i besiddelser af ejerandel af dattervirksomhed klassificeres som finansieringsaktivitet. Opnås eller mistes kontrol klassificeres pengestrømmene under investeringsaktivitet. IAS 7 Projekt om præsentation af regnskabet (fase B) Afskaffelse af den indirekte metode til præsentation af pengestrømsopgørelsen. IAS 11 Projekt om indregning af indtægter ED Indregning af indtægter på basis af ændringer i aktiver og forpligtelser. IAS 12 Kortsigtet harmoniseringsprojekt med FASB ED Ændring i definitionen på en midlertidig forskel. Hensigten med et aktiv eller en forpligtelse U må samtidig ikke længere have betydning for fastsættelse af den skattemæssige værdi. Samtidig afskaffes undtagelsen fra at indregne udskudt skat af forskelle, der opstår ved første indregning, som hverken påvirker den skattepligtige indkomst eller resultat, og som ikke opstår ved en virksomhedssammenslutning. IAS 12 irksomhedssammenslutninger fase II Reguleringer, der foretages efter 12 måneder, af udskudte skatteaktiver vedr. en overtagen virksomhed skal ske i reslutatopgørelsen. IAS 14 Kortsigtet harmoniseringsprojekt med FASB Standarden erstattes af IFRS 8. IAS 17 Samarbejdsprojekt om leasing med FASB Samarbejdsprojekt med FASB om leasing. IAS 17 Kortsigtet harmoniseringsprojekt Angivelse af, at IAS 37 finder anvendelse på tabsgivende leasingkontrakter. IAS 18 Projekt om indregning af indtægter ED Indregning af indtægter på basis af ændringer i aktiver og forpligtelser. IAS 19 Ydelser efter ansættelsen ED Langsigtet harmoniseringsprojekt med FASB omkring personale ydelser (særligt pensioner). IAS 19 Godtgørelser i forbindelse med fratrædelse Tilføjelse om behandlingen af godtgørelser i forbindelse med fratrædelse. IAS 20 Harmoniseringsprojekt med FASB Opdeling i betingede og ubetingede støtteordninger. Standarden skal ikke regulere behandling af lån med ingen eller lav rente samt garantikontrakter. Disse behandles i IAS 39. IAS 20 Handel med forureningsrettigheder Den regnskabsmæssige behandling af handel med udledningsrettigheder. IAS 21 irksomhedssammenslutninger fase II Angivelse af hvornår indregning af akkumulerede valutakursforskelle i relation til dattervirksomheder, fælleskontrolerede og associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen. IAS 23 Kortsigtet harmoniseringsprojekt med FASB Krav om at låneomkostninger indgår i kostprisen for kvalificerede aktiver. IAS 24 Ændring i definitionen af nærtstående parter Lempelse for statslige virksomheder og ændring i definitionen på nærtstående parter. IAS 27 irksomhedssammenslutninger fase II Minoritetens andel af tab i en dattervirksomhed skal fordeles til minoriteten. Ændringer i en modervirksomheds besiddelser i en dattervirksomhed behandles som egenkapitaltransaktioner (så længe kontrollen bevares). IAS 27 Konsolidering, kontrol og SPE er Revision af IAS 27 hvor er bl.a. også tages højde for SPE-er. IAS 27 Ændring i definitionen på kostpris og indskydelse af ny modervirksomhed Kravet om at modtagne udbytter, som overstiger modervirksomhedens andel af overført resultat siden overtagelsen, bortfalder. Behandling når der indskydes ny modervirksomhed angives. IAS 28 irksomhedssammenslutninger fase II Afstås kapitalandele i en associeret virksomhed, men bevares den betydelige indflydelse, skal en til afhændelsen svarende del af indtægter og omkostninger, der er indregnet direkte på egenkapital, medregnes i resultatopgørelsen. Mistes den betydelige indflydelse, skal alle de omtalte bevægelser indregnes i resultatopgørelsen. Investeringen måles til dagsværdi fra det tidspunkt den betydelige indflydelse mistes. ærdireguleringen indregnes i resultatopgørelsen.

5 Senere Q4 Q1 Q2 IAS 31 Afskaffelse af mulighed for pro rata konsolidering Fællesledede virksomheder, hvori der udelukkende modtages en andel af resultatet, kan ikke længere pro rata konsolideres. IAS 31 irksomhedssammenslutninger fase II Afhændes kapitalandele i en fællesledet virksomhed, men bevares den fælles kontrol, skal en tilsvarende del af den tidligere fællesledede virksomheds indtægter og omkostninger, der er indregnet direkte på anden totalindkomst (egenkapitalen), medtages i resultatopgørelsen. Mistes fælles indflydelse i en fællesledet virksomhed, skal kapitalandelene måles efter IAS 39, såfremt der ikke bliver tale om en associeret virksomhed eller en dattervirksomhed. Alle bevægelser, der er indregnet direkte på anden totalindkomst, indregnes i resultatopgørelsen. IAS 32 Kapitalandele, der kan indløses til dagsværdi Ændringer der medfører en anden klassifikation mellem egenkapital og gæld (finansielle instrumenter, som kan indløses til dagsværdi, og forpligtelser som opstår ved likvidation). IAS 33 irksomhedssammenslutninger fase II Tilpasninger som følge af ændring til IFRS 3. IAS 33 Indtjening pr. aktie ED Ændring som kræver anvendelse af fondsaktiemetoden ved beregning af udvandingseffekten af konvertibel gæld. IAS 34 Segmenteringsoplysninger i delårsregnskaber Der stilles ændrede og flere krav om segmenteringsoplysninger i delårsregnskaber. IAS 36 Projekt om needskrivninger Fællesprojekt med FASB omkring nedskrivning. IAS 37 Harmoniseringsprojekt med FASB Afskaffelse af begrebet eventualforpligtelser. En del af disse skal i stedet indregnes i balancen. IAS 38 irksomhedssammenslutninger fase II Ændringer som led i virksomhedssammenslutninger fase II-projektet. IAS 38 irksomhedssammenslutninger fase II Bestemmelser om fastlæggelse af brugstiden for generhvervede rettigheder. IAS 38 Harmoniseringsprojekt med FASB Indførelse af begreberne betingede og ubetingede aktiver. Ændringen medfører, at en række eventualaktiver skal indregnes i balancen i forbindelse med en virksomhedssammenslutning IAS 38 Harmoniseringsprojekt med FASB Harmoniseringsprojekt med FASB omkring immaterielle aktiver. IAS 39 irksomhedssammenslutninger fase II Betingede vederlag i en virksomhedssammenslutning omfattes af standarden. IAS 39 Arbejdsgruppe om finansielle instrumenter Langsigtet projekt om ændring af IAS 39. IAS 39 Harmoniseringsprojekt med FASB Harmoniserings- og forenklingsprojekt med FASB omkring finansielle instrumenter. IAS 39 Regnskabsmæssig afdækning af en del Ændringer der skal klarlægge, hvilke risici der kan afdækkes, og hvorledes en virksomhed må henføre en del af pengestrømmene fra et finansielt aktiv som det, der afdækkes. IAS 39 irksomhedssammenslutninger fase II Tab og gevinster på den effektive del af en pengestrømsafdækning hos en associeret eller fællesledet virksomhed skal indregnes forholdsmæssigt i resultatopgørelsen hos investor, når denne afstår kapitalandele, men bibeholder den betydelige, fælles eller bestemmende indflydelse. IFRS 1 irksomhedssammenslutninger fase II Implementeringsbestemmelser i relation til fase II i projektet om virksomhedssammenslutninger. IFRS 1 Måling af kapitalandele ved overgang til IFRS ed overgang til IFRS kan kostprisen for en dattervirksomhed opgøres til den regnskabsmæssige værdi af dattervirksomheden efter tidligere regnskabspraksis eller dagsværdien af kapitalandelene i dattervirksomheden. IFRS 1 Kortsigtet harmoniseringsprojekt med FASB Indførelse af mulighed for at låneomkostninger først indregnes i kostprisen for kvalificerede aktiver fra overgangstidspunktet til IFRS. IFRS 2 irksomhedssammenslutninger fase II IFRS 3 skal anvendes ved vurdering af, om egenkapitalinstrumenter, som er udstedt som led i en virksomhedssammenslutning, er en del af vederlaget for den overtagne virksomhed. IFRS 2 Ophør af aktieopsparingsordning mv. Tilføjelse til IFRS 2 der tager stilling til alle former for ophør af en aktieaflønningsordning. Herudover sker der ændring i definitionen af optjeningsbetingelser. Efter ændringen kan optjeningsbetingelser kun være enten servicebetingede eller performancebaserede. IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse i koncernforhold ED Tilføjelse som angiver, at standarden også finder anvendelse, når en virksomhed modtager ydelser eller varer fra en tredjepart (herunder medarbejdere), men det er en anden virksomhed i koncernen, der skal afregne med tredjepart og prisen/værdien er baseret på prisen på aktierne i et af koncernselskaberne.

6 Senere Q4 Q1 Q2 IFRS 3 irksomhedssammenslutninger fase II algfrit også at beregne goodwill for minoritetsinteressen (som herefter benævnes ikkekontrollerende interesse). Omkostninger til rådgivere mv. anses ikke som en del af vederlaget og skal indregnes i resultatopgørelsen i de år, de afholdes. Kapitalandele, som virksomheden besidder i forvejen, anses for solgt og købt igen til dagsværdien på overtagelsestidspunktet. Reguleringer af betingede vederlag senere end 12 måneder fra overtagelsestidspunktet skal indregnes i resultatopgørelsen. IFRS 4 Forsikringskontrakter fase II ED Standarden skal tages op til revision. IFRS 5 irksomhedssammenslutninger fase II Oplysning om aktionærer i moderselskabets andel af resultat fra forsættende aktivitet og resultat fra ophørende aktivitet. IFRS 8 Segmentoplysinger Segmentopdeling og segmentoplysningerne skal baseres på den information, der anvendes i den interne styring (gældende fra regnskabsår der starter den 1. januar 2009 eller senere). Årlige tilretninger ED Årlig tilretninger til eksisterende standarder (IFRS 1, 5 og 7, IAS 1, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 og 41) Regnskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder Regnskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder Regnskabsmæssig måling Forskningsprojekt om regnskabsmæssige problemer i relation til anvendelsen af en passende måling af regnskabets elementer. Ændringer i begrebsrammen Projekt med FASB mod en fælles ny begrebsramme. Fase A ED Fase B Fase C Fase D Fase E Fase F Fase G Fase H Udvindingsaktiviteter Projekt om udvindingsaktiviteter. Hyperinflation Forskningsprojekt om hyperinflation Ledelsesberetning Projekt om standard for ledelsens kommentarer. Måling til dagsværdi Projekt om vejledning til måling til dagsværdi Forpligtelser og egenkapital Projekt om forpligtelser og egenkapital (med FASB). Andet Regnskabsstandarder for små og mellemstore virksomheder. Årlige korrektioner (udkast oktober) ED Blandt andet korrektioner af: IFRS 1, 5 og 7, IAS 1, 2, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 og 41. ED Diskussionsoplæg Projektarbejde m.m. ED Udkast til standard Behandling af kommentarer til udkast Standard er vedtaget? Status uvis Godkendt af -Kommissionen Oversigten er angivet summarisk og dermed på ingen måde fyldestgørende. Forholdende kan være ændret mellem redaktionens afslutning og udsendelsen. Læseren bør derfor ikke basere sine handlinger på baggrund af oversigten. Angivne forventninger er generelt meget usikre.

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 6 maj 2006 Indhold Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nye regler for kapitalnedsættelse og likvidation. IASB Foreslåede ændringer til IAS 23. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 1 januar 2006 Indhold PricewaterhouseCoopers PwC IFRS University. IFRIC IFRIC 8 vedtaget Udkast til IFRIC 18 udsendt. IASB IFRS 4 ny implementeringsvejledning

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige

Nyheder inden for regnskabsmæssige Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 3 marts 2007 Indhold EU-kommissionen Nye prospektkrav. Fondsrådet Seneste principielle afgørelser. IASB Udkast til regnskabsstandard for små og mellemstore

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 3 Marts 2009 Indhold IASB IFRS Delårsrapporter fra 1. kvartal 2009 og frem IFRIC 18 Overdragelse af aktiver fra kunder Ændringer til IFRS 7 om oplysninger om finansielle

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 9 oktober 2008 Indhold IASB Hasteændringer til IAS 39 og IFRS 7 - Bestemmelserne for hvornår et finansielt instrument efter første indregning kan overføres fra en kategori

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 6 september 2007 Indhold IASB Ændringer til IAS 1, Presentation of Financial statements Ændringer til IAS 39 - finansielle instrumenter 9, Joint Arrangement. EFRAG Europæisk

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen

Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen Nye regler i årsregnskabsloven praktisk fortolkning Revisorevent 2017 v/ statsautoriseret revisor Kim Larsen EMNER - FORTOLKNING NY ÅRL KLASSE B Oplysning om tilvalg fra højere klasse hvornår? Oplysning

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS:

IFRS-STANDARDER OG FORTOLKNINGSBIDRAG (GODKENDT AF EU) Siden udsendelsen af IFRS-NYT 2010-02 har EU godkendt følgende ændringer til IFRS: IFRS-nyt 2010-03 Faglig udviklingsafdeling IFRS-NYT 2010-03 Indhold: Ny IFRS: IFRS-standarder og fortolkningsbidrag (godkendt af EU) Kommende ændringer af IFRS-standarder. Temaer: Tema I: Fokusområder

Læs mere

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn

Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændring i regnskabspraksis og regnskabsmæssige skøn Ændringer kan opdeles i områderne ændring i regnskabspraksis og ændring af regnskabsmæssige skøn. Herudover kan der være ændringer som følge af fejl.

Læs mere

Ændringer til årsregnskabsloven

Ændringer til årsregnskabsloven Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467

Læs mere

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009

L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 L 139/8 Den Europæiske Unions Tidende 5.6.2009 IFRIC FORTOLKNINGSBIDRAG 16 Sikring af nettoinvesteringer i en udenlandsk virksomhed HENVISNINGER IAS 8 Anvendt regnskabspraksis, ændringer i regnskabsmæssige

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences

Aarhus Universitet - Business and Social Sciences BILAG 1 Undtagelser i IAS 39 IAS 39 skal anvendes af alle virksomheder på alle typer af finansielle instrumenter med undtagelse af følgende: 1 a) De kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004

Endelig IAS/IFRS om aktieløn udsendt Februar 2004 Indhold: Standarden i hovedtræk Omfang Indregning Måling Ændring eller erstatning af ordninger Afregning eller annullering af ordninger Afdækningsstrategier Oplysningskrav Overgangsbestemmelser Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14

Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 Ole Kjeldsen Holding A/S Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 39 39 40 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11 2014 Ole Kjeldsen Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

ESMAs fokusområder 2014

ESMAs fokusområder 2014 ESMAs fokusområder 2014 Det europæiske værdipapirtilsyn (ESMA) har udsendt en meddelelse (Public Statement), hvori der er redegjort for fokusområderne for de europæiske tilsynsmyndigheders regnskabskontrol

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/

TN Horsens ApS. Årsrapport for CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/ TN Horsens ApS CVR-nr. 34 89 11 84 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/05 2014 Torben Vinkler Nielsen Dirigent TN Horsens ApS Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Nyheder inden for regnskab

Nyheder inden for regnskab Nyheder inden for regnskab Nr. 8 december 2007 Indhold IFRS 8 IASB Ikrafttrådte og ikke-ikrafttrådte IFRS/IAS og IFRIC pr. 31.12.07 Udkast til ændringer af internationale regnskabsstandarder Årsregnskabsloven

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Temaartikel 7 / Januar 2016 Årsregnskabsloven 2016 Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler Resume ÅRL 2016's ændrede krav til indregning og måling betyder som udgangspunkt ændring

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014

MARTIN RIEL HOLDING ApS. Årsrapport for 2014 Traverbanevej 3 2920 Charlottenlund CVR-nr. 29137633 Årsrapport for 2014 8. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. marts 2015 Martin Riel Dirigent

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold

Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nyheder inden for regnskabsmæssige forhold Nr. 8 september 2006 Indhold Fondsrådet Vejledning om konsekvenser af Fondsrådets afgørelser. IASB Standardpause. IFRIC Udkast til fortolkning relateret til indregning

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017

S Godkendt pa selskabets/ordinære generalforsamling den / tj 2017 m S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Advokat Svend-Aage Dreist Hansen ApS Bag Haverne 32-50 4600 Køge (CVR-nr. 37 13 41 55) Årsrapport for 2016 S Godkendt pa

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/270 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IAS 39 Finansielle instrumenter: Indregning og måling FORMÅL 1. Formålet med denne standard er at fastlægge principperne for indregning og måling af

Læs mere

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015

DANSK FERIEBOLIG A/S. Liseborg Høje Viborg. Årsrapport 1. januar december 2015 DANSK FERIEBOLIG A/S Liseborg Høje 20 8800 Viborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/07/2016 Bryan Göddert

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Empire Media ApS CVR-nr

Empire Media ApS CVR-nr CVR-nr. 35 05 16 86 Årsrapport for regnskabsåret 04.03.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.10.14 Stefan Mård Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/02 2017 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Schier Håndværker Service ApS

Schier Håndværker Service ApS Statsautoriseret revisor Aksel Christensen Schier Håndværker Service ApS Vanløse Allé 1, st. tv. 2720 Vanløse CVR-nr. 31 86 45 42 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16

Gammel Kongevej 142 ApS. Årsrapport 2015/16 c/o Cafe Emma Gammel Kongevej 142 1850 Frederiksberg C CVR-nr. 37218006 Årsrapport 2015/16 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2017

Læs mere

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger

- Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Ny årsregnskabslov tema 13 31. maj 2017 - Audit & Assurance Årsregnskabsloven - Uafklarede forhold vedrørende virksomhedssammenslutninger Årsregnskabsloven 2015 Folketinget vedtog i maj 2015 en række væsentlige

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012

Amager Ejendomsadministration A/S. Årsrapport for 2011/2012 Over Bølgen 2 C 2 2670 Greve CVR-nr. 41115815 Årsrapport for 2011/2012 40. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2012 Carl Frode Andersen

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere