Ændringer til årsregnskabsloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til årsregnskabsloven"

Transkript

1 Ændringer til årsregnskabsloven i høring Af Jan Fedders og Kim Tang Lassen Kontakt Jan Fedders Telefon: Mobil: Kim Tang Lassen Telefon: Mobil: Erhvervsstyrelsen udsendte d. 7. november 2014 et forslag til ændring af årsregnskabsloven i høring. Forslaget indeholder den største ændring af årsregnskabsloven siden 2001 og har især indflydelse på små virksomheder. Ændringerne til årsregnskabsloven skyldes primært, at EU i sommeren 2013 vedtog et nyt regnskabsdirektiv og sekundært et ønske om tilpasning af årsregnskabsloven til IFRS. Væsentlige ændringer for små virksomheder i regnskabsklasse B Høringsforslaget indeholder en række forskellige ændringer for B-virksomheder, fordi det nye regnskabsdirektiv implementerer en række lempelser af byrder for små virksomheder. Det betyder, at enkelte oplysningskrav vil bortfalde, fordi Danmark ikke indfører yderligere oplysninger for klasse B-virksomheder end indeholdt i regnskabsdirektivet såkaldt maksimumharmonisering af noteoplysninger. Herudover indføres specielle regler for mikrovirksomheder og dattervirksomheder. Der vil dog også være enkelte yderligere krav til små virksomheder. Bl.a. genindføres kravet om en ledelsesberetning, hvori virksomhederne skal beskrive deres væsentligste aktiviteter, væsentlige ændringer i aktiviteter og virksomhedens økonomiske forhold. Lempelser for mikrovirksomheder For mikrovirksomheder foreslås et specielt regelsæt. Mikrovirksomheder er virksomheder, som i to på hinanden følgende år ikke overstiger to af følgende størrelsesgrænser: Omsætning DKK 5,4 mio. Balancesum DKK 2,7 mio. Gennemsnitligt antal ansatte 10. Derudover må en mikrovirksomhed ikke eje kapitalandele i andre virksomheder og heller ikke drive investeringsvirksomhed. Det er samtidig et krav, at mikrovirksomheden skal måle finansielle aktiver og forpligtelser og investeringsejendomme til kostpris PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen.

2 En virksomhed, som overholder disse krav, kan undlade en række oplysninger fra årsrapporten: Oplysning om anvendt regnskabspraksis Oplysning om op- og nedskrivninger af aktiver, der ikke løbende reguleres til dagsværdi Oplysning om gæld, der forfalder til betaling mere end fem år efter balancedagen Oplysninger om særlige poster (nyt oplysningskrav for øvrige virksomheder) Oplysninger om gennemsnitligt antal ansatte (genindførelse af oplysningskrav for øvrige virksomheder) Oplysning om modervirksomheden for den mindste koncern, hvori virksomheden indgår som dattervirksomhed. Mikrovirksomheder skal fortsat udarbejde en årsrapport, som indeholder ledelsespåtegning (medmindre der kun er ét ledelsesmedlem), ledelsesberetning, resultatopgørelse og balance. Årsrapporten skal fortsat indberettes til Erhvervsstyrelsen. Mikrovirksomheder skal med undtagelse af ovennævnte begrænsning ved måling af finansielle aktiver og forpligtelser samt investeringsejendomme følge de almindelige regler for indregning og måling i regnskabsklasse B. Såfremt virksomheden anvender reglerne for mikrovirksomheder helt eller delvist, skal dette oplyses i noterne. Lempelser for dattervirksomheder Dattervirksomheder i regnskabsklasse B får mulighed for at aflægge årsrapport efter reglerne for mikrovirksomheder, såfremt følgende betingelser overholdes: Dattervirksomhedens regnskab indgår ved fuld konsolidering i et koncernregnskab Modervirksomheden henhører under lovgivningen i et EU/EØS-land Koncernregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven eller regnskabslovgivning baseret på regnskabsdirektivet og er revideret og offentliggjort Alle virksomhedsdeltagere har erklæret sig indforstået med fremgangsmåden Modervirksomheden har erklæret, at den indestår for dattervirksomhedens eksisterende forpligtelser og forpligtelser, der opstår i perioden, indtil dattervirksomheden har indsendt en årsrapport, hvor undtagelsen ikke er anvendt Det oplyses både i dattervirksomhedens årsrapport og i koncernregnskabet, at dattervirksomheden har aflagt årsrapport i henhold til denne undtagelse. Det betyder, at dattervirksomheder får mulighed for at udarbejde årsrapporter efter mere simple krav og derfor kan undlade en række oplysninger i årsrapporten. Samtidig begrænser det dog dattervirksomhederne, idet de ligesom mikrovirksomhederne skal måle finansielle aktiver og forpligtelser samt investeringsejendomme til kostpris. Dattervirksomhederne opnår derved nogle lempelser, men kan sandsynligvis ikke aflægge en årsrapport efter samme regnskabspraksis som moderselskabet. Forhøjelse af størrelsesgrænser I høringsforslaget lægges op til en forhøjelse af størrelsesgrænserne, hvor der anvendes de maksimale størrelsesgrænser i regnskabsdirektiverne. Det betyder for klasse B-virksomheder og C-mellemvirksomheder, at størrelsesgrænserne for om- 2

3 sætning og balancesum forhøjes, men gennemsnitligt antal ansatte holdes konstant. DKK mio. Klasse B Klasse C mellem Små koncerner Nuværende Ny Nuværende Ny Nuværende Ny Omsætning Balancesum Gns. antal ansatte Forøgelsen af størrelsesgrænserne vil betyde, at flere virksomheder kan aflægge årsrapport som klasse B-virksomhed, ligesom flere koncerner kan undlade at udarbejde koncernregnskab. Der foretages også justering af bestemmelserne om, hvordan størrelsesgrænserne skal opgøres. Det skyldes, at en række holdingvirksomheder og investeringsvirksomheder hidtil har kunnet aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B, idet deres indtægter ikke har været omfattet af definitionen på nettoomsætning i årsregnskabsloven. De har derfor ikke overskredet to af størrelsesgrænserne. Fremadrettet skal indtægter fra investeringsvirksomhed og finansielle indtægter medregnes ved opgørelsen af nettoomsætningen til brug for fastlæggelse af størrelsesgrænserne, såfremt indtægter fra investeringsvirksomhed og finansielle indtægter overstiger virksomhedens nettoomsætning. Det vil betyde, at flere virksomheder skal aflægge årsrapport efter en højere regnskabsklasse, idet de formodentlig vil overskride størrelsesgrænsen for både nettoomsætning og balancesum. Virksomhedens indtægter kan i resultatopgørelsen præsenteres som hidtil. Det er kun ved opgørelse af nettoomsætningen til brug for fastlæggelse af regnskabsklassen, at nettoomsætningen skal opgøres anderledes end hidtil. Særligt for investeringsvirksomheder Årsregnskabslovens bestemmelse for investeringsvirksomheder har ud over investeringsejendomme også omfattet andre investeringsaktiver, fx kapitalandele. Bestemmelsen ændres, så at den alene kan anvendes på investeringsejendomme. Til gengæld vil det ikke være et krav, at investering er virksomhedens hovedaktivitet. Ændringen betyder også, at det ikke længere vil være muligt at måle de tilknyttede gældsforpligtelser til dagsværdi. Særligt om immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver har hidtil maksimalt kunne afskrives over 20 år. Dette maksimalkrav ophæves, hvorfor immaterielle anlægsaktiver fremover ligesom materielle anlægsaktiver skal afskrives over brugstiden. Samtidig ophæves kravet om oplysning af en begrundelse, hvis afskrivningsperioden overstiger fem år. Der indføres dog et krav om, at brugstiden for goodwill altid skal beskrives og begrundes, uanset brugstidens længde. Samtidig præciseres det i loven, at en nedskrivning af goodwill aldrig kan tilbageføres, hvorimod en nedskrivning på andre anlægsaktiver godt kan tilbageføres. 3

4 Indregning af hensættelser til omstrukturering Indregningskriterierne for hensættelser til omstrukturering tilpasses IFRS. Det betyder, at en omstruktureringshensættelse skal indregnes på et senere tidspunkt end under de nuværende regler. I dag kan en omstruktureringshensættelse indregnes, når den er besluttet, og der foreligger en overordnet plan. Fremadrettet stilles der krav om, at omstruktureringen skal være besluttet, at der er udarbejdet en detaljeret plan, og at processen med at gennemføre omstruktureringen er påbegyndt. Alt andet lige vil ændringen betyde, at virksomhederne kan indregne færre omstruktureringshensættelser på balancedagen. Det vil ligeledes betyde, at der kan indregnes færre omstruktureringshensættelser i en virksomhedsovertagelse, idet det vil være stort set umuligt at indregne en omstruktureringshensættelse vedrørende den overtagne virksomhed, fordi der ikke eksisterer en forpligtelse på overtagelsesdagen. Oplysningskrav for B-virksomheder, som bortfalder Som følge af regnskabsdirektivets krav om maksimumharmonisering må Danmark ikke indføre yderligere oplysningskrav end medtaget i regnskabsdirektivet. Det betyder, at en række oplysningskrav i regnskabsklasse B ophæves. Oplysningskravene flyttes dog i stort omfang til regnskabsklasse C, som derfor fortsat skal overholde disse. Bl.a. følgende oplysningskrav ophæves: Paragraf i ÅRL Nuværende oplysningskrav for regnskabsklasse B, som ophæves 56 Egenkapitalopgørelse eller note med bevægelser på egenkapitalen 64 Særskilte oplysninger om sikkerhedsstillelser 64 Særskilte oplysninger om eventualforpligtelser 72 Oplysninger om kapitalandele, herunder navn, hjemsted, retsform, ejerandel mv. 75 Specifikation af selskabskapitalen 76 Egne kapitalandele flyttes til ledelsesberetningen Nye oplysningskrav Der indføres for B-virksomheder enkelte nye oplysningskrav. Bl.a. genindføres kravet om oplysning af gennemsnitligt antal ansatte i virksomheden. Der tilføjes samtidig et nyt oplysningskrav om specifikation af de særlige poster, som virksomheden har haft i regnskabsåret. Det er dog alene et oplysningskrav og således ikke en mulighed for særskilt præsentation i resultatopgørelsen, som ses hos IFRSaflæggere. Væsentlige ændringer for virksomheder i regnskabsklasse C Der foretages enkelte ændringer for virksomheder i regnskabsklasse C, herunder lempelser for dattervirksomheder og videreførelse af en række af de ophævede oplysningskrav fra regnskabsklasse B. Samtidig forhøjes størrelsesgrænserne for mellemstore virksomheder i klasse C, jf. ovenfor. 4

5 Lempelser for dattervirksomheder Dattervirksomheder i regnskabsklasse C får mulighed for at aflægge årsrapport efter regnskabsklasse B. Det kræver dog, at betingelserne oplistet ovenfor under regnskabsklasse B overholdes. Det vil betyde, at dattervirksomhederne kan følge lempeligere krav til oplysninger, men også for indregning og måling. En anvendelse af bestemmelsen betyder ligeledes, at dattervirksomhederne får mulighed for at vælge udvidet gennemgang i stedet for revision af årsrapporten. Nye præsentationskrav Virksomheder i regnskabsklasse C skal præsentere ophørende aktiviteter på en særskilt post i resultatopgørelsen og specificere posten i noterne. Dette svarer til præsentationen af ophørende aktiviteter i IFRS 5. Hvis virksomheden indregner udviklingsprojekter i balancen, stilles et nyt krav om binding af en reserve under egenkapitalen, som svarer til de aktiverede omkostninger. Reserven kan reduceres med afskrivninger foretaget på udviklingsprojekterne og vil derfor som udgangspunkt være lig den regnskabsmæssige værdi af de aktiverede udviklingsprojekter. Nye oplysningskrav Når en klasse C-virksomhed enten har indregnet udskudte skatteaktiver eller udviklingsomkostninger i balancen, skal der gives oplysninger om de forudsætninger, der ligger til grund for indregningen. Herudover ændres kravet om oplysninger om transaktioner med nærtstående parter fra alene at gælde for transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår, til fremover at omfatte alle transaktioner med nærtstående parter. Det betyder, at virksomhederne skal oplyse om flere transaktioner. Til gengæld slipper virksomheden for at dokumentere, hvorvidt alle transaktioner er indgået på markedsmæssige vilkår, hvilket i praksis har vist sig at være byrdefuldt for virksomhederne at opfylde. Redegørelsen for samfundsansvar for store virksomheder i klasse C og virksomheder i klasse D bliver udvidet, så den også skal omfatte virksomhedens forretningsmodel. Denne udvidelse af redegørelsen skyldes vedtagelsen af et nyt EU-direktiv men får først ikrafttræden for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Endvidere indføres såkaldt land-for-land-rapportering om betalte skatter til offentlige myndigheder. Dette krav gælder alene for store klasse C-virksomheder med aktivitet inden for efterforskning eller udvinding af naturressourcer samt skovbrug. Børsnoterede virksomheder inden for de pågældende brancher skal ligeledes rapportere herom. Der skal oplyses om aftaler, som kan medføre afgang af eksisterende eller udstedelse af nye kapitalandele. Det betyder, at der fx skal oplyses om udstedelse af warrants eller andre ordninger med aktiebaseret vederlæggelse, som er egenkapitalbaserede. Dette er en væsentlig udvidelse af oplysningskravet i forhold til i dag, hvor 5

6 der alene skal oplyses om warrantordninger, såfremt de er indgået med selskabets ledelse. Andre ændringer I lighed med forhøjelsen af størrelsesgrænserne for klasse B-virksomheder foretages forhøjelse af størrelsesgrænserne for små koncerner, jf. ovenfor. Samtidig ændres metoden til at opgøre størrelsesgrænserne for små koncerner, så at der fremover er to muligheder: Der foretages eliminering i forbindelse med opgørelse af nettoomsætning og balancesum Der foretages ikke eliminering i forbindelse med opgørelse af størrelsesgrænserne, men til gengæld fortages en forhøjelse af størrelsesgrænsen for nettoomsætning og balancesum med 20 %. For koncernregnskaber foretages herudover en ændring vedrørende minoritetsinteresser, som ikke længere er en selvstændig kategori under passiver men derimod en del af egenkapitalen. Det betyder ligeledes, at minoriteternes andel af resultatet ikke skal fratrækkes årets resultat i resultatopgørelsen men indgå i resultatdisponeringen. Som følge af tilpasningen til IFRS vil der også komme ændringer til, hvordan virksomhedssammenslutninger skal behandles under årsregnskabsloven. Erhvervsstyrelsen vil udsende en vejledning om, hvilke af bestemmelserne i IFRS 3 der er relevante at anvende under årsregnskabsloven. Det betyder ikke, at IFRS 3 kan eller skal anvendes fuldt ud under årsregnskabsloven, men at vi må forvente, der vil komme tilpasninger og dermed ændringer til den måde, virksomhedssammenslutninger indregnes på i dag. Sammenlægningsmetoden vil fortsat kunne anvendes på koncerninterne virksomhedssammenlægninger. I den forbindelse indføres dog mulighed for anvendelse af sammenlægningsmetoden pr. overtagelsesdagen, hvilket medfører, at der ikke korrigeres tal forud for overtagelsesdagen, herunder sammenligningstal. Indsendelsesfristen for årsrapporter for ikke-børsnoterede virksomheder i regnskabsklasse B og C forlænges fra fem måneder til seks måneder. Ikrafttræden Loven forventes at blive fremsat således at den kan vedtages i Folketinget inden sommeren 2015 og få ikrafttræden for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2016 eller senere. Ændringen til redegørelsen for samfundsvar forventes dog først at få ikrafttræden for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2018 eller senere. Der lægges i høringsudkastet op til, at førtidig implementering vil være muligt, hvis virksomhederne har et ønske om at anvende lempelserne tidligere dog tidligst for

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering

Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Indsendelsesbekendtgørelse i høring mere digitalisering Erhvervsstyrelsen har sendt en ny bekendtgørelse om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation

Læs mere

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014

IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 IFRS Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag 2014 Oversigt over nye og ændrede standarder og fortolkningsbidrag Dette dokument indeholder en oversigt og en omtale af nye og ændrede

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2013-2014 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2013 Koncentreret IFRS - klar til brug Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet af

Læs mere

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2011. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2011 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 7 Overskudsudlodning... 8 Ledelsesberetning... 9 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater.

Antal spil SPH tilbød ved udgangen af 2013 i alt 13 spil. Alle i kategorien gevinstgivende spilleautomater. Årsberetning 2013 Nøgletal Udbud af spil i Danmark og Grønland Spillehallen.dk ApS herefter SPH - erhvervede sin onlinekasino spil licens fra Spillemyndigheden den 15. december 2011 og påbegyndte udbud

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling.

ATP Ejendomme A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 17 26 16 49 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på Selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S

ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2011 - MULTIDATA HOLDING A/S KONCERNCHEFEN HAR ORDET I 2011 har Multidata-Bluegarden forbedret resultatet før renter og afskrivninger med 60 MDKK, hvilket er mere end en fordobling af resultatet

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Indledende bemærkninger til rettevejledningen

Indledende bemærkninger til rettevejledningen Indledende bemærkninger Indledende bemærkninger til rettevejledningen Denne rettevejledning er udarbejdet som hjælp til de censorer, der retter besvarelser til revisoreksamen 2012 og til støtte for nuværende

Læs mere

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter

Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 128 Moderselskabet Carlsberg A/S 128 Resultatopgørelse 129 Totalindkomstopgørelse 130 Balance 132 Egenkapitalopgørelse 133 Pengestrømsopgørelse 134 Noter 134 NOTe 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og

Læs mere