Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid"

Transkript

1 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværleset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen, Ingvard Ladefoged, Per Rask Jensen, Preben Olesen, Holger Grumme Nielsen, Erhardt Jull Ingen Pia Koch Hauge

2 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Side 270. Godkendelse af dagsorden Gensidig orientering Udvikling af Varde Fritidscenter O Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid O Idrætshallernes anvendelse af Udviklingstilskuddet i O Dialogmøde med de fire råd Anmodning - Samarbejde om kunstprojekt, Varde Kunstforening Spil Dansk Kommune Reparation af statuen af Frederik den VII, Varde torv Status på lokaletilskudskontoen Revidering af regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune Styrket organisering på integrationsområdet som følge af øget tilstrømning af flygtninge Sager til kommende udvalgsmøder Formandens orientering til Tistrup News Bilagsliste Underskriftsblad Side 572

3 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Godkendelse af dagsorden Dok.nr.: 5725 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Godkendt Side 573

4 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Gensidig orientering Dok.nr.: 7152 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Orientering ved formanden Eliteidrætspuljen Ansøgning fra BIC Orientering ved forvaltningen Kulturpuljen Foreløbige resultater af halanalysen Lokaler til Oksbøl Kunstforening Visionsmøde den 18. maj Gensidig orientering Bilag: 1 Åben Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen 2004/15 Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Lisbet orienterede om: Oplæg til visions og måldialogen den 18. maj 2015 blev drøftet. Dans på Torvet den 22. maj Transport til Helsingør onsdag eftermiddag kl Lisbet stiller bil til rådighed. Velkomst/optog af nye sergentelever på Artilleri museet. DM i beach-volley Visionsdag i Varde Museum den 15. juni Kirstine orienterede om henvendelse fra Outrup volleyball club Side 574

5 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Udvikling af Varde Fritidscenter Dok.nr.: 8110 Sagsid.: 14/14419 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling IFV og Varde Kommune har en aftale, om driften af Varde Fritidscenter. Fritidscenteret ejes af Varde Kommune, mens IFV forpagter anlægget og driver det som en selvejende institution. IFV modtager tilskud til drift af svømme- og tørhaller på lige fod med de andre selvejende idrætshaller i Varde Kommune. Ifølge aftalen mellem IFV og Varde Kommune er IFV forpligtet til både at drive og udvikle anlægget. IFV ønsker at udvide de tilbud, der stilles til rådighed af centeret for Varde Kommunes borgere og gæster. De nuværende ejer- og kontraktforhold besværliggør dog større udviklingsprojekter. IFV fik ved budgetforlig 2015 tildelt kr. til afdækning af mulige forretningsmodeller for Fritidscenteret. IFV har derfor det sidste halve år i samarbejde med konsulentvirksomheden Gribskov Gruppen A/S udarbejdet en vision for Fritidscenteret, der skal underbygge og udvikle Varde Fritidscenter som Varde Kommunes kraftcenter for idræt og fritid. Dette arbejde omfatter også beskrivelse af mulige forretningsmodeller, udbygningsbehov og finansieringsmuligheder. De overordnede konklusioner fra samarbejdet er: Der ses et kommercielt grundlag for et udvidet center. Der vil være en platform for såvel svømmehal, spa og wellness samt fitness i bredeste forstand med andre af Varde Fritidscenters tilbud på tørsportsområdet flettet ind. Det er centralt, at der etableres et center, der kan drives med så lave omkostninger som muligt. Layout i forhold til logistik og minimering af personale er vigtigt for at kunne servicere kunder effektivt også i ydertimer til en lav omkostning. Det er vigtigt at tænke i effektiv udnyttelse af ressourcerne. Dette fordrer en stram styring af foreningernes tid. Denne stramme styring sikrer, at foreningerne kan få den tid, de har behov for, men at der samtidig er plads til andre aktiviteter som f. eks. udstillinger og udlejning af baner på timebasis til andre end klubber. I Forhold til svømme- og spaafdelingen viser analysen et potentiale på mere end betalende brugere per år. Ovenstående konklusioner bygger på, at den nødvendige nybygning næsten udelukkende finansieres via realkreditlån, hvilket kræver, at den nuværende ejendom, Fritidscenteret, stilles som sikkerhed. Realisering af planerne kræver derfor, at ejerskabet af bygningerne overføres til en fond, der ejes af IFV, som optager lån og realiserer planerne. Varde Kommune vil fortsat eje grunden, og det er en forudsætning for modellen, at IFV kan leje den af Varde Kommune. Modellen forudsætter, at der efter overdragelse af ejendommen til fonden indgås en lejeaftale mellem fonden og Varde Kommune om en ejendom, der tidligere tilhørte kommunen. Derfor forudsætter modellen Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse. Side 575

6 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Den nye fond, der skal overtage Fritidscenteret, skal have vedtægter, der kan godkendes af realkreditselskabet og Varde Kommune. Varde Kommune skal føre tilsyn med fonden, og i tilfælde af fondens opløsning overtager Varde kommune vederlagsfrit ejendom og gæld med sikkerhed i ejendommen. Udgangspunktet for fondens låntagning er, at hvis der lånes til et kommunalt formål, skal der deponeres af kommunen svarende til det lånte beløb. Da kun en mindre del af den nye aktivitet relaterer sig til kommunale formål, vil også kun en mindre del af det samlede lånebeløb skulle deponeres. Det vurderes, at deponeringsbeløbet vil udgøre omkring 12 mio. kr. Forvaltningen vil naturligvis forsøge fritagelse for deponering. IFV skal for at gennemføre projektet og den planlagte ud- og ombygning af Fritidscenteret optage lån for 125 mio. kr. Gennemføres projektet vil det medføre: En udvidelse af svømmehal med En spa- og wellnessafdeling med saunahave Et nyt fitnesscenter En tredje idrætshal Et sportel, der giver mulighed for overnatning. Ovenstående giver Fritidscenteret mulighed for nye aktiviteter, samt en forbedret mulighed for kombination aktivitetstilbud. Jesper Brodersen fra Varde Fritidscenter deltager i behandlingen af punktet kl Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at IFV og Gribskov Gruppens forslag er gennemarbejdet og velfunderet i undersøgelse af kundegrundlag mv. Forvaltningen har beregnet de økonomiske konsekvenser ved gennemførelse af det fremlagte projekt i forhold til de tilskud og udgifter, som IFV henholdsvis modtager eller har over for Varde Kommune. Forvaltningen vurderer, at det ikke medfører nævneværdige ændringer i de økonomiske forhold. Ligeledes har forvaltningen i samarbejde med IFV testet Gribskovs Gruppens beregninger, herunder opsat mindre positive scenarier for indtægtsgrundlag. Det er forvaltningens vurdering, at det fremlagte projekt vil være rentabelt selv med et mindre indtjeningsgrundlag end det skitserede. Dog under forudsætning af, at det lave renteniveau holdes indtil lånetilsagn er modtaget. Forvaltningen udarbejder en oversigt over, hvad en eventuel ændring i renteniveauet vil få af indflydelse på projektets driftsresultat. Det er forvaltningens vurdering, at den største risiko for Varde Kommune ligger i det tilfælde, at fonden går fallit, hvorved Varde Kommune overtager ejendommen og gæld med sikkerhed i ejendommen. Risikoen ligger i, at lånet vil være af en størrelsesorden, der overstiger Varde Kommunes låneramme. Finansieringsmodellens lovmedholdelighed vil skulle undersøges nærmere, hvis Udvalget beslutter at sende sagen videre til budgetseminar. Side 576

7 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Det er forvaltningens vurdering, at gennemførelse af IFV og Gribskov Gruppens forslag vil gøre Fritidscenteret til et kraftcenter for idræts- og fritidslivet i Varde Kommune. Konsekvens i forhold til visionen Fritids-, Idræts- og Kulturpolitikken, der er en af de tolv tværgående visionspolitikker, der støtter op om Vision 2030 har følgende visionstekst: Sammen vil vi skabe rammerne for, at kultur- og fritidslivet bliver omdrejningspunktet for et indholdsrigt og aktivt liv i Varde Kommune. Vi vil gøre det markante i kultur- og fritidslivet til kendetegn for Varde Kommune. Gennemførelse af det foreslåede projekt vil medføre udvidede rammer til idrætslivet. Fritids-, Idræts-, og Kulturpolitikken indeholder følgende målsætning for faciliteter: Vi vil arbejde for, at der er faciliteter, så borgerne har let adgang til og kan dyrke kultur- og fritidsaktiviteter året rundt. Det er et mål, at faciliteterne følger borgernes vaner og behov. Det er ligeledes et mål, at faciliteterne kan rumme større begivenheder, som kan tiltrække borgere fra andre kommuner. Vi vil arbejde for, at vores faciliteter nedbryder den traditionelle opfattelse af inde- og uderum. Det foreslåede projekt vil forbedre borgernes mulighed for at dyrke idræt i vinterhalvåret samt give bedre mulighed for at rumme større begivenheder. Det er dog uvist, om de endelige bygninger vil nedbryde skellet mellem inde og uderum. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Bekendtgørelse nr om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bekendtgørelse nr. 799 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme Lovbekendtgørelse nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet Økonomi Hvis det bliver besluttet at gennemføre hele projektet, er den anslåede til- og ombygningspris 124,4 mio. kr. Gribskov Gruppen forventer, at hele beløbet kan lånefinansieres med et realkreditsforeningslån, jf. tidligere erfaringer. Hvis dette er tilfældet, vil Varde Kommune ikke få udgifter i forbindelse med opførelsen af det foreslåede projekt. Varde Kommune skal derimod forvente, at realkreditinstituttet vil kræve, at Varde Kommune overtager ejendom og relateret gæld i tilfælde af fondens opløsning. Forvaltningen har i samarbejde med direktøren for IFV gennemgået det udarbejde økonomiske grundlag. Denne gennemgang har på dette tidspunkt ikke givet anledning til bemærkninger. I forbindelse med fondens låntagning vil Varde Kommune forventeligt skulle deponere et beløb svarende til den del af det lånte beløb, der relaterer sig til kommunale formål. Deponeringsbeløbet forventes at ville udgøre omkring 12 mio. kr. Side 577

8 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Høring Ingen Bilag: 1 Åben Plantegning over ombygning af Fritidscenteret 59417/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler at Udvalget fremsender IFVs ønske til behandling på budgetseminar Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Udvalget besluttede, at sagen fremsendes til Byrådet med henblik på principiel godkendelse af projektet. Side 578

9 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid Dok.nr.: 8102 Sagsid.: 14/12945 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Økonomi og Erhverv skal 24. juni 2015 behandle de samlede ønsker til budget Inden dette skal hvert fagudvalg behandle og prioritere budgetønsker for sit område. Derfor skal Udvalget for Kultur og Fritid senest på sit møde 9. juni 2015 tage stilling til budgetønskerne. De foreløbige budgetønsker fra aftaleholderne under Udvalget for Kultur og Fritid er vist i bilag. For nogle af budgetønskerne er beløbsstørrelsen endnu ikke kendt. Forvaltningens vurdering Forvaltningen vurderer, at Udvalget med fordel kan præsenteres for forvaltningens budgetønsker forud for den endelige prioritering og indstilling til Udvalget for Økonomi og Erhverv. Retsgrundlag Kommunens økonomiregulativ Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid 61916/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning Side 579

10 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Idrætshallernes anvendelse af Udviklingstilskuddet i 2014 Dok.nr.: 7972 Sagsid.: 14/1534 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Udvalget for Kultur og Fritid besluttede 16. september 2014 at tildele alle idrætshaller et udviklingstilskud. Udviklingstilskuddet udgjorde kr. pr. hele hal og kr. pr. mini-hal. Hallerne skulle anvende tilskuddet til flg. formål: Tilpasse service i hallen til brugernes behov og virkelighed Arbejdsmiljøforbedringer til at lette hverdagen for de ansatte, brugerne og de frivillige Øget aktivitet i hallerne. Hallerne har oplyst, hvordan de har anvendt midlerne i Et kort notat, der sammenfatter hallernes anvendelse af midlerne, er vedlagt som bilag. Udvalget besluttede at tildele hallerne et tilsvarende udviklingstilskud efter samme kriterier i Udviklingstilskuddet er finansieret af Udviklingspuljen til Idræts- og Svømmehaller med kr. årligt. Forvaltningens vurdering Det er forvaltningens vurdering, at idrætshallerne har anvendt Udviklingstilskuddet inden for de opsatte kriterier. Af det vedhæftede notat fremgår det, at hallernes fokus i højere grad ligger på at forbedre forholdende for ansatte og brugere af hallerne, frem for at fokusere på tiltag, der kan skabe umiddelbar øget aktivitet. Forvaltningen vurderer, at det er en forvaltningsmæssig nem metode at få midlerne ud til Idrætshallerne. Det skyldes at midlernes udbetales uden ansøgning, og at kriterierne kan tolkes bredt. Det er derved op til hallerne at anvende midlerne inden for den relativt brede ramme. Konsekvens i forhold til visionen Hvis man fortsætter med udviklingstilskud til hallerne, kan det overvejes, om kriterierne skal ændres eller suppleres så udviklingstilskuddet f.eks. anvendes til udendørsaktiviteter eller til nedbrydelse af skellet mellem inde- og uderum, så anvendelse af udviklingspuljen støtter op om visionen. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 580

11 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Ingen Høring Det vedlagte notat har været sendt til SIV for kommentering. SIVs kommentarer er indarbejdet i notatet. Bilag: 1 Åben Hallernes anvendelse af udviklingstilskuddet i /15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning Udvalget ønsker kriterier for 2016 drøftet. Side 581

12 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid O Dialogmøde med de fire råd Dok.nr.: 8249 Sagsid.: 15/5091 Initialer: pkha Åben sag Sagsfremstilling Den 23. april 2015 afholdt Udvalget for Kultur og Fritid dialogmøde med de fire råd Idrætsrådet, Foreningsrådet, Aftenskolerådet og Kulturelt Råd. Der er udarbejdet stikord fra mødet som vedhæftes til orientering. Der vil efterfølgende i forvaltningen blive arbejdet med, hvordan vi som forvaltning kan understøtte de behov som de fire råd gav udtryk for under mødet. Forvaltningens vurdering De fire råd er stadig i opstartsfasen, men viser allerede nu, at de har stort engagement og at der er vilje til at gøre deres råd til et velfungerende organ for de områder som de repræsenterer. Forvaltningen vil fortsat understøtte rådene hvor der er behov for det. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Økonomi Ingen Høring Ingen Bilag: 1 Åben stikord Aftenskoleråd 56024/15 2 Åben stikord Idræts råd 55998/15 3 Åben stikord Foreningsråd 56021/15 4 Åben stikord Kulturelt råd 55925/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Orienteringen blev taget til efterretning Side 582

13 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anmodning - Samarbejde om kunstprojekt, Varde Kunstforening Dok.nr.: 8144 Sagsid.: 15/5688 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Varde Kunstforening har henvendt sig til Varde Kommune om samarbejde omkring et kunst- og dialogprojekt af Jens Galschiøt Abrahams Børn, som omhandler de monoteistiske religioners dogmer. Udstillingen er tilbudt for en 3-måneders periode og tænkes opstillet i det offentlige rum. Stedet kunne være på Varde torv. Udstillingen indeholder 6 store skriftsøjler samt debat (foredrag) og formidling i form af pjecer og programmering af citatskærme på tysk, PR i form af nyhedsbreve og invitationer m.v. tilpasset Varde. Der er fremsendt et tilbud på kr. Det oprindelige budget for udstillingen er ca kr. Den reducerede pris fremkommer ved, at timebetalingen er sat til 0 kr. Det betyder, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal bistå den konkrete planlægning. Varde Kommune forventes at indgå i arbejdsgruppen sammen med andre relevante foreninger og institutioner, som stiller personaleressourcer til rådighed til udførelse af konkret fysisk samt administrativt arbejde. Udstillingen har blandt andet fundet sted på Kunstcentret Silkeborg Bad. Udstillingen påregnes at finde sted i Varde i 2016 og i Varde midtby af hensyn til turismen. Mulige pladser kunne være Kulturspinderiet, Kong Svends Plads og Torvet. Af hensyn til tidsplanen for udstillingens videre forløb ønskes en afklaring af, om Varde Kommune vil indgå i samarbejdet samt give et tilsagn om et tilskud på kr. samt personaleressourcer til planlægningen. Forvaltningens vurdering Forvaltningen er positiv overfor henvendelsen og vil anbefale, at der arbejdes videre med samarbejdet med Varde Kunstforening og nedsættelse af en arbejdsgruppe til den videre planlægning af tid og sted, inden der underskrives kontrakt. Projektet foreslås forankret i Kultur og Fritid, og arbejdsgruppen foreslås sammensat tværsektorielt, da det vedrører alle direktørområder. Konsekvens i forhold til visionen Kunstprojektet vil være et markant og kvalitativt bidrag til, hvordan vi oplever, sanser og lærer i naturen via kunsten. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten. Side 583

14 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Tilskuddet på kr. indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budget for Personaleressourcer til projektet findes indenfor de eksisterende rammer. Høring Ingen Bilag: 1 Åben Ansøgning Varde kom. Vedr. Abrahams børn.docx 57213/15 2 Åben VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 3. side budget 57209/15 Galschiøt.pdf 3 Åben VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 2. side budget 57206/15 Galschiøt.pdf 4 Åben VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 1. side budget Galschiøt.pdf 57202/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde Kommune imødekommer Varde Kunstforenings henvendelse, og at der snarest nedsættes en arbejdsgruppe. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 584

15 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Spil Dansk Kommune 2015 Dok.nr.: 8139 Sagsid.: 15/5671 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Spil Dansk Dagen er en tilbagevendende landsdækkende begivenhed, som markeres den sidste torsdag i oktober måned. Der spilles og synges danskkomponeret musik i radioen hele dagen. Desuden foregår der en lang række arrangementer over hele landet. Ud over at deltage med et arrangement i en central kalender, har kommunerne mulighed for at søge om at blive Spil Dansk Kommune. Varde Kommune indgik første gang i 2012 et samarbejde med sekretariatet for Spil Dansk (Koda/-Gramex) og blev Spil Dansk Kommune. Det udløste en musikpakke og en forpligtigelse til at nedsætte en styregruppe samt bidrage med og synliggøre et antal arrangementer i hele kommunen, hvor der blev spillet og sunget danskkomponeret musik. I 2014 blev konceptet fra Koda/Gramex ændret således, at der tilbydes 3 musikpakker: bronzepakke til kr., sølvpakke til kr. og en guldpakke til kr. I hver af pakkerne indgår sparring i forhold til PR og markedsføring. I 2014 købte Varde Kommune en bronzepakke til kr. Styregruppen har evalueret på 2014 og vil foreslå, at der i 2015 indkøbes en bronzepakke til kr., og at der samtidig afsættes et beløb på kr. til markedsføring og ekstraordinære tiltag med fokus på forfatter Halfdan Rasmussen i anledning af 100 året efter hans fødsel. Der sættes fokus på alle spil dansk arrangementer i uge 44 ved udarbejdelse af program, som annonceres i ugeaviserne, samt plakater til ophæng forskellige steder i kommunen. Indholdet i musikpakkerne fremgår af spildansk-hjemmesiden: Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid vurderer, at indholdet i alle tre pakker er interessante, og er med til at give et musikalsk løft til såvel børn og unge som borgerne i hele Varde Kommune. Styregruppens indstilling om fortsat at kunne kalde sig Spil Dansk Kommune ved køb af bronzepakken, ekstra fokus på forfatter Halfdan Rasmussens 100 år i 2015 samt synligheden af den opmærksomhed, der efterhånden er fra andre kulturelle foreninger ved en fælles markedsføring vurderes af stor værdi for Varde Kommune. Forvaltningen foreslår at udgiften på kr. finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Side 585

16 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Økonomi Forvaltningen foreslår at udgiften på kr. finansieres af puljen til Andre Kulturelle Arrangementer. Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Varde kommune deltager som Spil Dansk Kommune i 2015 med bronzepakken til kr. og ekstraordinære tiltag med fokus på 100 året for forfatter Halfdan Rasmussen og markedsføring til kr., og at den samlede udgift på kr. finansieres af kontoen for Andre Kulturelle Arrangementer. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker en sag på møde ultimo 2015 med evaluering af Spil Dansk ordningen. Side 586

17 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Reparation af statuen af Frederik den VII, Varde torv Dok.nr.: 8111 Sagsid.: 15/5501 Initialer: anpe Åben sag Sagsfremstilling Statuen af Frederik den VII er som formodet i en ret dårlig stand og befinder sig p.t. på materielgården i Sig. Det er fastgørelsen fra statuen til granitsoklen, der er fuldstændig tæret op og derfor skal repareres. Monumentet er fremstillet af zink, og det er derfor ret kompliceret at reparere og arbejde med. Vej og Park har undersøgt mulighederne hos forskellige specialister, som kan udføre arbejdet. Det er en tidskrævende og ret bekostelig opgave. Der indhentes flere overslag fra kompetente virksomheder. Der ligger p.t. et overslag på kr. med færdiggørelse midt i september Forvaltningens vurdering Forvaltningen afventer flere tilbud men vil foreslå, at Udvalget forholder sig til reparationsarbejdet allerede nu, idet det antages, at udgiften til reparationen formentlig ikke ændrer sig væsentligt, selvom det undersøges yderligere. Der er ikke umiddelbart afsat midler til reparation af kunstværker i den størrelse, og forvaltningen foreslår derfor, at en del af udgiften afholdes af de overførte budgetmidler fra Kultur og Fritid har et samarbejde med Vej og Park om løbende vedligehold af kunstværker, deres budget rummer ikke økonomi til så omfattende reparation. Kultur og Fritid har ikke budget til reparation af kunstværker. Forvaltningen har på tidligere budgetseminar foreslået at der blev afsat budget til reparation af kunstværker. Det foreslås, at lignende budgetønske medtages igen. Statuen er dog et så markant kunstværk for Varde Kommune, at det anbefales, at der findes en løsning. Retsgrundlag Kommunalfuldmagten Økonomi En del af udgiften foreslås afholdt af overførte budgetmidler fra Den resterende del foreslås finansieret indenfor Udvalgets budget. Høring Ingen Side 587

18 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at udgiften finansieres indenfor Udvalgets budgetområde, og at forvaltningen bemyndiges til at sætte arbejdet i gang, når der foreligger en fast pris på reparationsarbejdet. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Udvalget ønsker udarbejdet ønske til budget seminar med kr. /år til vedligehold af Kommunens kunstværker. Side 588

19 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Status på lokaletilskudskontoen 2015 Dok.nr.: 8127 Sagsid.: 15/5540 Initialer: bera Åben sag Sagsfremstilling Udvalget har ønsket en opdateret status over, hvor meget der er udbetalt på lokaletilskudskontiene i indeværende år sammenlignet med sidste års forbrug. Herunder ses forbruget pr. 24. april 2015 sammenlignet med forbruget på samme tidspunkt i Forbrug april 2014 Forbrug april 2015 Pr. 24. april 2015 Budget 2015 Lokaletilskud til oplysningsforbund kr kr kr. Lokaletilskud til haller kr kr kr. Lokaletilskud til andre lokaler kr kr kr Total kr kr kr. Der er følgende bemærkninger til afvigelserne fra 2014 til 2015: Afvigelsen på aftenskoleområdet skyldes en fejlpostering af tilskud til en aftenskole på ca kr., som er reguleret på kontoen i oktober Afvigelsen på haller skyldes, at der er regninger fra hallerne for december 2014, som er bogført i Afvigelsen på andre lokaler skyldes blandt andet, at a conto udbetalinger for 2015 til rideklubber m.fl. alle er bogført i januar måned men først bliver udbetalt til foreningerne til hvert kvartal i løbet af I 2014 blev de bogført ved hvert kvartal. Det betyder, at der er et halvt års bogføringer mere med i forbruget pr. 24. april Derudover er IFV s opkrævning af leje af omklædningsrum for 2014 ikke med i forbruget for første halvår Opkrævningen for 2015 fremgår nu af forbruget for Afvigelserne skulle gerne regulere sig sidst på året i forhold til sammenligningen med sidste års forbrug. Ansøgningsfristen for lokaletilskud til egne lokaler (klubhuse m.m.) er senest et halvt år efter foreningens regnskabsafslutning. Det betyder, at foreningerne i løbet af foråret fremsender deres ansøgninger om lokaletilskud for De vil blive behandlet i løbet af foråret og først på sommeren. Derfor vil dette forbrug af lokaletilskud til klublokaler m.m. først fremgå af kontoen, når ansøgningerne er behandlet. Forvaltningens vurdering Der er pt. forbrugt ca. 36 % af lokaletilskudskontiene. Forbruget dækker de tunge måneder i hallerne (januar, februar og marts). Dertil kommer, at forvaltningen først begynder behandlingen af de øvrige ansøgninger hen over forår/sommer. Det er derfor Side 589

20 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere, hvor lokaletilskudsområdet vil ende ved årets udgang. Fjernelsen af 25 års reglen vil først for alvor slå igennem, når ansøgningerne for 2015 bliver behandlet i løbet af forår/sommer Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere, hvilken effekt det har givet. Dog vil noget af den økonomiske virkning kunne ses sidst på året 2015, men den fulde virkning vil først kunne ses i løbet af 2016, hvor der er et helt tilskudsår med 75 % til alle foreninger uanset medlemssammensætning. Forvaltningen anbefaler fortsat at have fokus på lokaletilskudskontoen. Forvaltningen foreslår at den første statusopgørelse til Udvalget udarbejdes i august/september, hvor en større del af de øvrige udbetalinger af lokaletilskud også fremgår af forbruget. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven Varde Kommunes regler for lokaletilskud Økonomi Ingen Høring Ingen Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at Udvalget orienteres om status på mødet i september. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Side 590

21 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Revidering af regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune Dok.nr.: 7779 Sagsid.: 15/3423 Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid har gennemgået reglerne for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til folkeoplysningsloven og har lavet en lettere revidering, som nu ønskes godkendt. De fleste rettelser er forenkling af sproget med en fastholdelse af meningen. Formålet med disse ændringer er at lette tolkningen og administrationen af reglerne. Samtidig er Folkeoplysningsudvalget skrevet ud af reglerne. Der er fjernet en regel om fordeling af det samlede budget. Reglen sagde, at hele budgettet skulle fordeles forholdsmæssigt mellem aftenskolerne. Aftenskolerne vil derved modtage et tilskud, der er væsentligt større end det, folkeoplysningsloven foreskriver. Tilskuddet er i forvejen forhøjet med henblik på at støtte oprettelse af hold med færre deltagere i tyndtbefolkede områder. Der er også fjernet en passus, som sagde, at ikke anvendt beløb overføres til efterfølgende års ramme for folkeoplysende voksenundervisning. Ved fjernelse af denne passus opstår der større frihed i anvendelse af det samlede budget under Udvalget for Kultur og Fritid. Endelig er der fjernet er stykke, der forbød tilskud til foredragshonorar, som udbetales til firmaer. Begrundelsen herfor ligger i, at de fleste foredragsholdere i dag har et enkeltmandsfirma. Foredragene skal fortsat leve op til folkeoplysningens formål og kan derfor ikke være f.eks. salg af et firmas produkter. Vedhæftet er både de reviderede og tidligere regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune. Forvaltningens vurdering Kultur og Fritid anbefaler, at ændringerne godkendes. Det er forvaltningens vurdering, at reglerne efter revideringen i højere grad afspejler virkeligheden, både i forhold til regler om tilskud, men også i forhold til den politiske organisering. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven kapitel 4. Økonomi Ingen Høring Er sendt til høring i Aftenskolerådet (VAR) med høringsfrist til 13. april Side 591

22 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid VARs høringssvar er vedlagt. Bilag: 1 Åben Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold 37136/15 til Folkeoplysningsloven 2 Åben Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til 36944/14 Folkeoplysningsloven 3 Åben Kommentarer til ændringer i regler 57706/15 Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at det reviderede regelsæt godkendes og træder i kraft per 1. maj Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt med de faldne bemærkninger. Tilrettede retningslinjer fremsendes til udvalget. Side 592

23 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Styrket organisering på integrationsområdet som følge af øget tilstrømning af flygtninge Dok.nr.: 8159 Sagsid.: 12/5236 Initialer: pimn Åben sag Sagsfremstilling Direktionen besluttede den 8. august 2013 at placere den Koordinerende Borger Integrationsforvaltning til at varetage koordineringen omkring udfyldelse af integrationsplanen, jf. Integrationslovens 15b, i Borger og Arbejdsmarked, indtil videre Jobcentret. Organisering Direktionen besluttede desuden, for at sikre en sammenhængende og bred indsats, at udpege en administrativ Styregruppe, hvis opgave er at sikre koordineringen omkring integrationsplanen. Den Administrative Styregruppe består af ledere fra Sundhed og Rehabiliteringsteamet, Børn, Unge og Familie, Skoler, Dagtilbud, Social og Handicap, PPR og Borger og Arbejdsmarked. Styregruppen nedsatte en operationel koordineringsgruppe med repræsentanter for deres afdelinger. Indsatsen for integration forvaltes i flere forvaltninger Indsatserne i forhold til ny ankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er reguleret i forskellige lovgivninger og dermed i forskellige direktørområder og deres forvaltninger. Aktuelt forvaltes i følgende direktørområder: Social, Sundhed og Beskæftigelse Borger og Arbejdsmarked o Jobcentret med Koordinerende forvaltning, modtagelse og beskæftigelsesindsats o Borgerservice med tolkeadministration o Ydelsesteamet. Børn og Unge Dagtilbud Skoler o Ungdomsskolen og SSP Børn, Unge og Familie Børnetandplejen PPR. Som følge af den øgede tilstrømning af flygtninge og de forventede nye rammer og muligheder for boligplacering af nye flygtninge, er der behov for at organiseringen også omfatter følgende områder: Plan, Kultur og Teknik Fritid og Kultur Plan og Teknik. Side 593

24 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Øget tilstrømning af flygtninge Kommunens kvote på 151 i 2015 forventes at føre til familiesammenføring med 100 eller flere børn og voksne i 2015 og starten af Den øgede tilstrømning vil udfordre alle politiske niveauer og forvaltninger i Varde Kommune, hvorfor forvaltningen vurderer, at en ny organisering er nødvendig. Ny organisering pr. 1. august 2015 Den øgede tilstrømning af flygtninge og behovet for en øget samskabelse omkring integrationen kalder på en styrkelse af organiseringen, hvorfor følgende organisering anbefales: Politisk niveau Styregruppe bestående af formænd og næstformænd for Udvalgene Arbejdsmarked og Integration, Børn og Undervisning og Social og Sundhed samt Direktøren for Børn og Unge og Forvaltningschefen for den Koordinerende Borger Forvaltning. Formanden for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration er formand for Styregruppen. Formænd og næstformænd for Udvalget for Plan og Teknik samt Fritid og Kultur kan indkaldes ved behov. Forvaltningsniveau Administrativ styregruppe, bestående af Forvaltningscheferne samt Direktøren for Børn og Unge, suppleret med de 2 direktører ad hoc. Ved behov kan styregruppen hidkalde personer med særlig ekspertise på området. Direktionen har behandlet sagen på møde den 8. april Forvaltningens vurdering Styrkelse af nuværende organisering Forvaltningen vurderer, at den pr. 1. august 2013 gældende organisering har været et gavnligt første trin i en organisering på integrationsområdet, der kan matche de aktuelle og kommende udfordringer. En organisering med politisk niveau og styrket administrativt niveau vil kunne sikre en hurtig indsats ved udfordringer på alle niveauer, en tværkommunal koordinering af igangsatte indsatser i alle afdelinger samt optimere det tværfaglige samarbejde. Forvaltningen anbefaler, at der til første møde i den administrative styregruppe fremlægges et kommissorium for den administrative og politiske styregruppe. Endvidere anbefaler forvaltningen, at styrkelsen af den nuværende organisering er gældende for en 2 årig periode fra 1. august Retsgrundlag Integrationslovens 15 B Økonomi --- Høring --- Bilag: 1 Åben Styrket organisering på integrationsområdet 36644/15 Side 594

25 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Anbefaling Udvalget for Arbejdsmarked og Integration anbefaler udvalgene Børn og Undervisning, Kultur og Fritid samt Social og Sundhed, at den beskrevne organisering godkendes til ikrafttræden hurtigst muligt og gerne senest 1. juni 2015, herunder at der nedsættes en politisk styregruppe bestående af formænd og næstformænd for udvalgene for Børn og Undervisning, Arbejdsmarked og Integration, Kultur og Fritid, og Social og Sundhed, at direktøren for Børn og Unge deltager i den politiske og administrative styregruppe, at der til første møde i den administrative styregruppe fremlægges et kommissorium for den administrative og politiske styregruppe, og at det er gældende for en 2-årig periode. Beslutning Udvalget for Social og Sundhed den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Børn og Undervisning den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt. Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Anbefalingen blev godkendt Side 595

26 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Sager til kommende udvalgsmøder Dok.nr.: 7165 Sagsid.: Initialer: Åben sag Sagsfremstilling Juni Budgetønsker prioritering Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Analyse af idrætsfaciliteter Strategier for FIK-politikken Temadrøftelse med Biblioteket Ansøgning fra BIC August Status lokaletilskud Uddannelse af hal-ledere: Fra faciliteter til facilitator Møde med DGI Koncept for Fest- og Kulturugen i 2017 September Budget/regnskabsopfølgning Nyt koncept for årets mestre og Varde Prisen Oktober Status lokaletilskud November Evaluering af bemyndigelsesordningen Dialogmøder med foreninger og aftaleholdere December Evaluering af udviklingspuljen og prioritering for 2016 Evaluering af Spil Dansk Dagen Godkendelse af aftaler Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Drøftet Side 596

27 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Formandens orientering til Tistrup News Dok.nr.: 8160 Sagsid.: Initialer: Åben sag Beslutning Udvalget for Kultur og Fritid den Fraværende: Ingen Frit valg til Lisbet Rosendahl Side 597

28 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Bilagsliste 271. Gensidig orientering 1. Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen (2004/15) 272. Udvikling af Varde Fritidscenter 1. Plantegning over ombygning af Fritidscenteret (59417/15) 273. O Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid 1. Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid (61916/15) 274. O Idrætshallernes anvendelse af Udviklingstilskuddet i Hallernes anvendelse af udviklingstilskuddet i 2014 (46698/15) 275. O Dialogmøde med de fire råd 1. stikord Aftenskoleråd (56024/15) 2. stikord Idræts råd (55998/15) 3. stikord Foreningsråd (56021/15) 4. stikord Kulturelt råd (55925/15) 276. Anmodning - Samarbejde om kunstprojekt, Varde Kunstforening 1. Ansøgning Varde kom. Vedr. Abrahams børn.docx (57213/15) 2. VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 3. side budget Galschiøt.pdf (57209/15) 3. VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 2. side budget Galschiøt.pdf (57206/15) 4. VS: Budget Galschiøt - samarbejdsaftale - 1. side budget Galschiøt.pdf (57202/15) 280. Revidering af regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune 1. Regler for tilskud til voksenundervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven (37136/15) 2. Regler for tilskud til undervisning i Varde Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven (36944/14) 3. Kommentarer til ændringer i regler (57706/15) 281. Styrket organisering på integrationsområdet som følge af øget tilstrømning af flygtninge 1. Styrket organisering på integrationsområdet (36644/15) Side 598

29 Varde Kommune Udvalget for Kultur og Fritid Underskriftsblad Lisbet Rosendahl Mads Sørensen Ingvard Ladefoged Per Rask Jensen Preben Olesen Holger Grumme Nielsen Erhardt Jull Side 599

30 Bilag: Oversigt over bevillinger/tilskud i kulturpuljen Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 2004/15

31 Andre kulturelle Arrangementer - Oversigt over udgifter 2015 Projekter I alt kr. - Bevilgede tilskud i 2015 Blåbjerg Børnemusikfestival kr ,00 ldm Folk skovlund kr ,00 Vestjyllandsudstillingen 2014 udb. Garanti kr ,00 Kulturdageforeningen garanti 2014 kr ,00 I alt kr ,00 Saldo Budget 2015 incl overførsel fra 2014 incl. moms kr ,00 Projekter kr. - Øvrige posteringer kr ,00 I alt kr ,00 Bevillinger underskudsgarantier KS2015 kr ,00 supra Sand i øjet kr ,00 RolleRock i Gårde 22/8-15 kr ,00 I alt kr ,00

32 Bevillinger under behandling Sommerkoncerter i Vestjylland kr ,00 I alt kr ,00

33 Bilag: Plantegning over ombygning af Fritidscenteret Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 59417/15

34

35 Bilag: Budgetønsker til Udvalget for Kultur og Fritid Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 61916/15

36 Budgetønsker Udvalget for Kultur og Fritid Budgetønsker til budgetperioden Udvalg Aftaleholder Titel Dok.nr. A/D K&F 607 Sommerbibliotek 54544/15 Drift K&F 111 Styrkelse af Museets markedsføring 61457/15 Drift K&F 111 Styrkelse af Museets skoletjeneste 61463/15 Drift K&F 111 Byrådets Kunstudvalg 61197/15 Drift Driftsønsker K&F 111 Danmarks Flygtningemuseum 61466/15 Anlæg K&F 111 Ølgod Hallerne, renovering af omklædinngsfaciliteter og driftsteknik 59626/15 Anlæg K&F 111 Skovlund-Ansager Hallen, renovering af halgulv, bander, 59696/15 Anlæg adgangsforhold m.m. 4 K&F 111 Hodde-Tistrup Hallen, udskiftning af varmeanlæg, ventilation m.m /15 Anlæg K&F 111 Form og Fritid Nørre Nebel, nyt tag og asfaltering af p-plads 59993/15 Anlæg K&F 111 Helle Hallen, udbygning af motionscenter, nyt tag, kølesystem, asfalt 60142/15 Anlæg på p-plads m.m. 4 K&F 111 Janderup Sogns Aktivitetshus, ombygning af ventilationssystem, facadebeklædning, fitnesscenter, banelys 60900/15 Anlæg Anlægsønsker

37 Bilag: Hallernes anvendelse af udviklingstilskuddet i 2014 Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46698/15

38 Sag: Dok: Ref: bovi Idrætshallernes anvendelse af udviklingstilskuddet i 2014 Idrætshallernes blev i september 2014 tildelt kr. per hal og kr. per mini-haller, der er en del af deres samlede facilitet. Det var et krav at midlerne blev anvendt til: - Tilpasning af service i hallen til brugernes behov og virkelighed. - Arbejdsmiljøforbedringer til at lette hverdagen for de ansatte, brugerne og de frivillige. - Øget aktivitet i hallerne. Hallerne har primært valgt at tilpasse service til brugernes behov og virkelighed samt at lette hverdagen for de ansatte, brugere og frivillige. Flere haller har for at forbedre arbejdsforholdende anskaffet letvægtsbander og vogne, der letter det tunge opsætningsarbejde. En enkelt hal har benyttet midlerne til indkøb af nye computere, der kan lette de ansattes arbejde, og en enkelt hal har benyttet midlerne til uddannelse af cafeteriepersonale. En hal har indkøbt en bundstøvsuger til rengøring af svømmebassin. For at tilpasse servicen til brugernes behov har flere haller indkøbt udstyr til deres brugere fx volleyballstøtte til henholdsvis elite- og børnevolley, gymnastikmadrasser, scoringstavle, og infoskærm. En enkelt er gået så vidt at benytte tilskuddet til fjernelse af en søjle, så gymnasterne kan få bedre tilløb. En hal har investeret i halopdeling, så hallerne kan tilpasses holdstørrelser. Blot to haller har benyttet tilskuddet til at skabe øget aktivitet i hallen. En hal har renoveret et mødelokale, så det lever op til moderne standard og har i samarbejde med en forening forbedret klublokalet, så flere medlemmer motiveres til at benytte det. Den anden hal har fulgt tråden fra Åbne Haller version 1 og indgået samarbejde med daginstitutionerne om at skabe nye aktiviteter. Midlerne er i den sammenhæng benyttet til at dække udgifterne til halleje. Hallen har ligeledes benyttet midler til at indkøbe materiel til opstart af Crossfit, som ny aktivitet. På baggrund af hallerne anvendelse af midlerne kan det udledes at hallernes fokus ligger på at forbedre forholdende for ansatte og brugere af hallerne, frem for at fokusere på tiltag, der kan skabe umiddelbar øget aktivitet. Tiltag: Kriterie: Blåvandshuk Indkøb af bundstøvsuger Arbejdsmiljøforbedringer Blåvandshuk Etablering af Halopdeling Tilpasning af service Form og Fritid personale omklædningsfaciliteter Arbejdsmiljøforbedringer Helle Hallen Nye bander og transportvogne til Arbejdsmiljøforbedringer bander Helle Hallen Volleyballstøtter Tilpasning af service

39 Helle Hallen Indkøb af Pommesfritesovn Tilpasning af service Horne Hallen Ændre P-Plads for at forbedre Tilpasning af service af- og pålæsningsforhold. HT-Hallen Opsætning af Infoskærm Tilpasning af service HT-Hallen Uddannelse af personale Arbejdsmiljøforbedringer HT-Hallen Samarbejde med institutioner Øget aktivitet i hallerne og indkøb af materiel IFV Indkøb og renovering af Tilpasning af service materiel IFV Indkøb af computere Arbejdsmiljøforbedringer IFV Renovering af møde- og Øget aktivitet i hallerne klublokaler Janderup SA Indretning af klublokale Tilpasning af service Outrup Ombygge hal og mødelokale Tilpasning af service Outrup Opgradering af lydanlæg og Tilpasning af service trådløs netforbindelse SA-Hallen Letvægtsbander Arbejdsmiljøforbedringer Ølgod Hallerne Kidsvolley støtter Tilpasning af service Ølgod Hallerne Bandevogn og vogn til volley Arbejdsmiljøforbedringer Ølgod Hallerne Flytbare ribber Tilpasning af service

40 Bilag: stikord Aftenskoleråd Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 56024/15

41 Dato Dok.nr /15 Sagsnr. 15/5091 Ref. Pkha Stikord dialogmøde med Aftenskolerådet Præsentation af deltagerne. Henriette, Horne Hans Moss, FOF midt Vest Helle Bruun, Tistrup Agnes, Tistrup Synliggørelse Rådet blev orienteret om muligheden ved Ruban Kommunen betaler basisudgiften til etablering af hjemmesiden, der tages initiativ til et fælles møde hvor de 4 råd mødes med repræsentanter fra Ruban så der sikres en løsning som virker for rådet. Den efterfølgende driftsudgift (som er begrænset) vil være rådets. Aftenskolerådet vil invitere til et cafémøde, formålet er at få flere af aftenskolerne med i rådet. Fælles annoncering er noget de bl.a. har drøftet. Nye samarbejder på sundhedsområdet Der er drøftet nye samarbejdsmuligheder med Sundhedscentret så aftenskolerne fx bygger ovenpå den kommunale rehabiliterings indsats, når den stopper har aftenskolerne et tilbud som bygger oven på. Der er mulighed for at etablere nye indsatser også i overensstemmelse med reglerne for aftenskolerne. Kommunens vision vi i naturen Livsstilsændring og kostvejledning. Det kommer med i efterårets program gå en tur og kostvejledning Der blev spurgt til om aftenskolerne har fået henvendelser om etablering af nye hold og hvor det pga. reglerne ikke kunne lade sig gøre. Det har man ikke oplevet fra Aftenskolerne. Integration Aftenskolerne spurgte til muligheden for kursus med dansk hjælp til flygtninge/indvandrere efter de kommer ud fra sprogskolen, hvor de har brug for mere undervisning. Det blev spurgt til om muligheden for at lave mindre hold. Udfordringen med krav til deltagere på hold og deltagerbetalingen. Der er gode erfaringer med eksemplet med danskprøveundervisningen, hvor der var fuld betaling fra udvalget så kurset blev helt gratis. Der er sendt evaluering til udvalget. Der blev spurgt til en økonomisk løsningsmodel, så man kan hjælpe flygtningene mest muligt. Aftenskolerne er velkomne til at komme med forslag. 1/2

42 Nogle flygtninge kommer som traumatiskerede og med store vanskeligheder for læring, derfor kræver det en særlig indsats. Også så det sikres at undervisningen har et højt niveau. Undervisningen i dansk kultur i bred forstand, skolekultur, foreningskultur, fagforeninger, pasning af børn mv. Det kunne også være et relevant undervisningsemne. Faldende medlemstal Klippekortsordninger i hallerne mere fleksibel idræt opfordring til at tænke en mere fleksibel model. Forvaltningen igangsætter en afklaring af hvordan man kan tænke mere fleksible muligheder. Spørgsmål til aftenskolernes erfaringer med tilslutning til deres kurser. Det fortælles at det er ganske uforudsigeligt hvilke nye kurser der virker og får tilslutning. Deltagere og timetal. De seneste år så har der ikke været en stor svingning. Der er også erfaringer med at evt. lidt lavere priser for kurser kan være med til at få startet noget nyt op. Kasernen Aftenskolerne har ikke lige tænkt i det, men hvis der holdes et møde kan det være at nye samarbejdsmuligheder opstår. Navnet aftenskole kan måske også være en barriere for nye kursister. Navnet aftenskole er støvet. Der kan evt. også tænkes i samarbejde for nogle af kasernens ansatte har viden eller færdigheder som der kan laves kurser i. 2/2

43 Bilag: stikord Idræts råd Udvalg: Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: 12. maj Kl. 13:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 55998/15

44 Dato Dok.nr /15 Sagsnr. 15/5091 Ref. Pkha Stikord dialogmøde med Idrætsrådet Præsentation af deltagerne. Idrætsrådets forslag - Talentlinjen meget tilfredse med KF s beslutning om støtte til talentlinjen. Men ønsker at drøfte hvilke kriterier der skal leves op til for at kunne være med. P.t. har man ikke været så konkret politisk, der er tale om et ganske nyt projekt, som udvalget følger. Det her skal ikke handle om hvad vi som politikere vil, men hvad foreningerne og de unge mennesker vil. Udvalget foreslår at kriterierne kommer fra jer, og måske i forbindelse med de screeninger der foregår lige nu. - Hensigten er at gøre det åbent for alle skoler i kommune. - Hvad vil man efter de 2 år når projektet er udløbet? Det er ikke afgjort, men det starter jo i august og vi er meget spændte på projektet. - Hvad er elite, og hvad er talent? Det er idrætsområdet nødt til at være med til at konkretisere. - Kunne det tænkes at Idrætsrådet skal være med til at lave kriterierne? Ja i er selvskrevne medspillere. - Powertumbling i Outrup er ét eksempel på hvordan arbejde med elite og talentudvikling kan gøres. Lokaletilskud og lokaleleje - Rådet foreslår en differentieret lokaleleje fx til ydertimer eller i sommerhalvåret hvor der er mindre brug af hallerne. Et relevant emne som bør drøftes med hallerne. - Vi er hårdt belastede, nogle klubber betaler meget i lokaleleje. De 75 % er for lavt sat. Andre kommuner kan stille lokaler gratis til rådighed eller i hvert fald med højere procentdel. Det vil sige vi har ikke lige vilkår. - Der er tidspunkter hvor hallerne ikke kan lånes ud, kan man lave en model hvor disse tider er billigere end andre, eller på samme måde i sommerperioden, hvor mange klubber har lukket kunne lokalerne være lidt billigere her. Erhardt har mange haller ikke rabatordninger i forhold til tidspunkterne i dag? - Hjemmeside hvordan vi bliver synlige. Kan man tænke sig at de 4 råd får en fælles platform som kommunen finansiere? Kirstine informerede om Ruban som fælles platform og kommunens finansiering af anlæg men ikke driftsdelen på kr. pr. år pr. forening. Det er vigtigt at vi bliver skarpe på hvad en hjemmeside skal indeholde, den er nødt til at være dynamisk hvis den skal bruges også af turister. Muligheden med Ruban blev drøftet. Der blev talt om fællesmøde med de 4 råd og Ruban så der sikres en god løsning som virker for rådene. Indenfor 14 dage skal der laves en aftale. 1/3

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværleset, det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Kantinen stuen Lisbet Rosendahl, Ingvard

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Jobs 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen, Ingvard

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 21. august 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid. Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard, Erhardt Jull Åbent Referat til Mødedato: Tirsdag den 22. januar 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 22. oktober 2014 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Kantinen, BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Saida Guled, Lone H. Pedersen, Keld

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014

Møde i Børne- og Uddannelsesudvalget Onsdag den 05. februar 2014 3. 13/28798 Ungdomskulturhus Indstilling: Direktøren for Børn og Undervisning og direktøren for By, Land og Kultur indstiller sagen til drøftelse og beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget og Kultur-

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1

Referat af møde i. Folkeoplysningsudvalget. torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på. Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg J.NR.: Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget torsdag, den 15. februar 2007, kl. 17.30 på Pandrup Rådhus, mødelokale 1 Ad hoc - Folkeoplysningsudvalg 6 J.NR.: 18.14.00

Læs mere

Åbent Referat. til. Handicaprådet

Åbent Referat. til. Handicaprådet Åbent Referat til Handicaprådet Mødedato: Mandag den 8. december 2014 Mødetidspunkt: 15:30-17:30 Mødested: Borgercenter Varde, Mødelokale 10 Deltagere: Fraværende: Referent: Poul Rosendahl, Else Marie

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:45 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21. juni 2011 Mødested: Hansborg, mødelokale 3-2 Mødet starter kl. 16.30. Der startes med besøg ved Haderslev Kamp Kunst Klub, og derefter Haderslev

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Åbent Referat. til. Integrationsrådet

Åbent Referat. til. Integrationsrådet Åbent Referat til Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantine BCV (lille del) Abder Razak Jenayah, Lone H. Pedersen,

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek

Referat. Demokrati og Politisk Udvikling. Skælskør Bibliotek Referat Demokrati og Politisk Udvikling Mødedato 9. november 2009 kl. 17.00 Mødelokale Skælskør Bibliotek Fraværende Flemming Erichsen. Ole Quist deltog ikke i behandlingen af punkt 1 og 2. Henrik Brodersen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Rådhuset, mødelokale 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30

Varde Kommune. Referat. fra. MED-udvalg Børn og Unge. Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015. Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Referat fra MED-udvalg Børn og Unge Mødedato: Onsdag den 25. marts 2015 Mødetidspunkt: 8:00-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Titan - Børn & Unge Louise Raunkjær, Anette Brodde, Ole Holdgaard,

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Mandag den 21-01-2013 Kl. 17:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Jan Find Petersen, Erling Johansen, Jan Bunkenborg, Kurt Sorknæs, Erik Jakobsen, Preben Juhl Rasmussen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat. af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 18. august 2016 Side: 1 Referat af Folkeoplysningsudvalgets møde den 18. august 2016, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne

Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 2. september 2014 Låneomlægning for Vejlby Risskov Hallerne Vejlby Risskov Hallerne ønsker at omlægge lån for at lave fire

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 TIRSDAG DEN 1. APRIL 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 1. april 2008 Side: 2 Fraværende: Pia Longet

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 7:30-8:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Erik Buhl Nielsen, Peder

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg

Åbent Referat. til. Folkeoplysningsudvalg Åbent Referat til Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00-18:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hos Kultur og Fritid - Torvet i Varde Carsten Thorhauge,

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 13.05.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Gitte Overgaard, Ole Olesen Indholdsfortegnelse: 169. Meddelelser og orientering... 3

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg

Referat. fra Kultur & Fritidsudvalg Referat fra Kultur & Fritidsudvalg Mødedato: Tirsdag den 22. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00-16:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 3 Esbjerg Rådhus Jakob Lose (V), Annemette Knudsen Andersen (V), Mussa

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 11. oktober 2010 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aalestrup Skytteforening - beregning af medlemstilskud. 3 002. Hvalpsund Boldklub - udvidelse

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere