FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED"

Transkript

1 KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER

2 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme til: 1. den folkeoplysende voksenundervisning 2. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 3. udviklingsarbejde inden for lovens område Byrådet fastsætter en tilskudsmodel for hvert område på baggrund af lokale forhold. Grundlaget for beregningen af tilskuddet skal fremgå af modellen. DEN FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i undervisningen at øge deltagernes almene og faglige indsigt og færdigheder. Sigtet er at styrke den enkeltes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysningslovens 7 Der ydes tilskud til undervisning m.v. og tilskud til lokaler i forbindelse med folkeoplysende voksenundervisning. Hvem kan søge? Godkendte aftenskoler, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning i henhold til kapitel 4 i Folkeoplysningsloven. 2

3 Tilskud til undervisning m.v. Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. november. Ansøgningsskema hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside hvor du også kan finde Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvordan fordeles tilskuddet? Tilskuddet fordeles for det kommende kalenderår forholdsmæssigt blandt de ansøgende aftenskoler på baggrund aftenskolernes lønudgifter det seneste år. I særlige tilfælde kan der ske en regulering af løntilskuddet på baggrund af begrundet ansøgning. Ved nye aftenskoler foretages en konkret vurdering ud fra fremsendt ansøgning med relevante omlysninger om planlagt undervisning m.v. i det kommende tilskudsår. Svar på ansøgningen vil ske primo december. Hvad ydes der tilskud til? Der ydes tilskud til aftenskolens aflønning af lærere og ledere inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Aflønning m.v. skal ske i henhold til de centralt fastsatte satser og regler i lønbekendtgørelsen. Tilskuddet til lønninger ydes med følgende tilskudsbrøker: almen undervisning, foredrag (højest 6 x lærerlønssatsen), studiekredse samt fleksible tilrettelæggelsesformer: max 1/3 lønudgiften. undervisning af handicappede i relation til et konkret emne: max 8/9 af lønudgiften. Instrumentalundervisning: max 4/7 af lønudgiften Det særlige løntilskud til handicap- og instrumentalundervisning gælder kun ved små hold med max. 7 deltagere. Der ydes ikke tilskud til kompetencegivende undervisning. 10 % af tilskuddet til lønudgifter skal aftenskolen afsætte til debatskabende aktiviteter. 3

4 Den enkelte aftenskole kan afsætte op til 36 % af tilskuddet til fleksible tilrettelæggelsesformer. Ved debatskabende aktiviteter og fleksible tilrettelæggelsesformer kan der afregnes på andre udgiftsformer end lærer- og lederløn, f.eks. undervisningsmateriale af ikke blivende værdi, annoncer o.l. Udbetaling af tilskud Tilskud til undervisning og debatskabende aktiviteter udbetales ratevis efter aftale med Kultur og Fritid. Såfremt Odsherred Kommune varetager lønadministrationen for en aftenskole udbetales alene tilskuddet til debatskabende aktiviteter til aftenskolen. Afregning af tilskud Afregning for løntilskuddets anvendelse sker senest 1. april året efter tilskudsåret til Kultur og Fritid på afregningsskema, som hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside, Aftenskoler, der selv har afregnet løn, medsender den fornødne dokumentation. Vedr. debatskabende arrangementer skal der aflægges regnskab for hvert gennemført arrangement. Regnskaberne vedlagt bilag indsendes sammen med afregningen af løntilskuddet. Sammen med regnskaberne for de debatskabende arrangementer indsendes en kort redegørelse for arrangementet. Vedr. fleksible tilrettelæggelsesformer skal der ved afregningen af tilskud medsendes dokumentation, såfremt der har været andre udgiftsformer end lærer- og lederløn. En aftenskole kan max. modtage et tilskud svarende til det bevilgede tilskud. For meget tilskud til undervisning, debatskabende aktiviteter m.m. skal tilbagebetales. Revision I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. 4

5 Revision af regnskab skal ske efter reglerne Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Revideret regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på aftenskolens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på aftenskolens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor. Dog kan aftenskoler, som modtager mere end kr i tilskud, og hvor Odsherred Kommune varetager lønudbetalingen, foretage revision efter reglerne for mindre tilskud. Mellemkommunal betaling Aftenskolerne skal fremsende lister over deltagere fra andre kommuner til Kultur og Fritid. Børneattester Aftenskolen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om tilskud til undervisning mv. afgive erklæring om, at aftenskolen indhenter børneattester, i det omfang aftenskolen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. 5

6 Foreligger erklæringen ikke, ydes der ikke tilskud og anvises lokaler. Bliver Odsherred Kommune opmærksom på, at aftenskolen ikke indhenter, de børneattester, den er forpligtiget til, stoppes udbetalingerne af tilskud, og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Andet Udbetaling af tilskud til undervisning mv. og/eller lokaletilskud kan standses eller tilbageholdes, hvis en aftenskole ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser. Tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet. Tilskud til lokaler Hvad ydes der tilskud til? Hvis der ikke kan anvises egnet offentligt lokale til folkeoplysende voksenundervisning, kan der udbetales lokaletilskud til støtte for leje af lokaler eller driftsudgifterne ved eget lokale. Der er forlods godkendt 100 % lokaleleje til voksenundervisning i Lumsås Forsamlingshus, idet der ikke kan anvises offentlige lokaler i Lumsås. Hvornår og hvordan søges? Ansøgning om tilskud til lokaler sendes sammen med ansøgning om tilskud til undervisning mv. den 15. november. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvad ydes der tilskud til? Lokaletilskud til almindelige lokaler ydes med 75 % af driftsudgifterne, dog ikke til driftsudgifter ud over det max. beløb, der fremgår af KL s takstbald. Lokaletilskud til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, ydes med en fast sats pr. time, der fastsættes årligt i forbindelse med behand ling af de indkomne ansøgninger. Det samlede tilskud til lokaler kan ikke overstige den afsatte økonomiske ramme. 6

7 FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Folkeoplysningslovens 14 Der ydes aktivitetstilskud og lokaletilskud til foreninger med medlemmer under 25 år i forbindelse med frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Hvem kan søge? Godkendte foreninger, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til kapitel 5 i Folkeoplysningsloven, og som har aktive medlemmer under 25 år. Aktivitetstilskud Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. februar i tilskudsåret. Ansøgningsskema hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside hvor du også kan finde Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvordan fordeles tilskuddet? Aktivitetstilskud ydes til foreninger, der i det forudgående år har afviklet aktiviteter for børn og unge under 25 år. Den afsatte budgetramme til aktivitetstilskuddet fordeles på baggrund af antal medlemmer i foreningerne under 25 år. Medlemstallet opgøres pr. 31. december eller på den dato, som er fastlagt i den fælles portal for medlemsregistrering. Hvis en forening har flere aktivitetsafdelinger, hvortil der betales selvstændigt kontingent, ydes tilskud for hver aktivitet, medlemmet deltager i. 7

8 For at fremme integration af handicappede børn og unge og flygtninge/indvandere under 25 år i foreningslivet ydes dobbelt aktivitetstilskud til disse grupper. Aktivitetstilskuddet kan ikke overskride foreningens gennemsnitlige årlige kontingent for medlemmer under 25 år. Lokaletilskud Hvornår og hvordan søges? Ansøgningsfrist er den 15. februar. Ansøgningsskema hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside hvor du også kan finde Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed. Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb bliver ikke imødekommet. Hvad ydes der tilskud til? Der ydes tilskud til foreningernes udgifter det forudgående år til egne eller lejede lokaler. I tilskudsberegningen indgår de udgifter til lokaler m.v. der er anført i oversigten i Folkeoplysningsbekendtgørelsen. 8

9 Tilskuddets størrelse Der ydes tilskud på minimum 65 % til tilskudsberettigede lokaleudgifter til foreninger med aktive medlemmer under 25 år. Såfremt budgetrammen giver mulighed for det, vil tilskudsprocenten kunne være højere. Undtaget fra herfra er: Rideforeninger, jagtforeninger, motorkøretøjsforeninger samt hundeførerforeninger. Motionscentre, der ikke er en del af en flerstrenget forening. Til disse foreninger ydes lokaletilskud med lovens minimum på 65 % reduceret for medlemmer over 25 år. Handicapidrætsforeninger vil kunne opnå 100 % lokaletilskud, selv om foreningen i en periode ikke har medlemmer under 25 år. Foreninger der (ny)etablerer sig i egne eller lejede lokaler, hvortil man agter at søge tilskud, skal altid søge leje-/driftsudgifterne godkendt af Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Udbetaling af tilskuddet Aktivitetstilskud og lokaletilskuddet udbetales inden udgangen af april måned, såfremt foreningen har indsendt underskrevet regnskab. Børneattester Foreningen skal hvert år i forbindelse med ansøgning om aktivitetstilskud afgive erklæring om, at foreningen indhenter børneattester, i det omfang foreningen ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Foreligger erklæringen ikke, ydes der ikke tilskud og anvises lokaler. Bliver Odsherred Kommune opmærksom på, at foreningen ikke indhenter, de børneattester, den er forpligtiget til, stoppes udbetalingerne af tilskud, og der kan rejses krav om tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Doping Tilskud til idrætsforeninger og andre foreninger, hvor der foregår en fysisk aktivitet for udøveren, kan bortfalde/nedsættes, såfremt foreningen ikke 9

10 indfører og håndhæver regler om dopingkontrol og sanktioner, jf. lov om fremme af dopingfri idræt. Andet Udbetalingen af aktivitetstilskud og/eller lokaletilskud kan standses eller tilbageholdes, hvis en forening ikke overholder Folkeoplysningslovens tilskudsbetingelser. Tilskud skal tilbagebetales, hvis det ikke er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og nærværende retningslinjer vedtaget af Byrådet. Regnskab og revision I henhold til folkeoplysningslovens 29 skal tilskudsmodtageren aflægge regnskab for anvendelsen af tilskuddet, herunder dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling. Revision af regnskab skal ske efter reglerne Folkeoplysningsloven og Folkeoplysningsbekendtgørelsen. Revideret regnskab skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer og indsendes til Kultur og Fritid snarest muligt efter, at det er godkendt på foreningens generalforsamling. Regnskabet revideres af revisor, valgt på foreningens generalforsamling. Regnskab for større tilskud (over kr ) skal revideres ved registeret eller statsautoriseret revisor, medmindre udbetalingen er sket på baggrund af dokumenterede udgifter. 10

11 UDVIKLINGSPULJE TIL FRITIDSFORMÅL Puljens formål er at støtte nye initiativer, udviklings- og samarbejdsprojekter samt enkelt-arrangementer m.v. på fritidsområdet. Puljen er åben for ansøgninger fra såvel organiserede som uorganiserede aktører (aktører, som ikke er organiseret i foreningsregi med vedtægter), der er hjemmehørende i Odsherred Kommune. Enkeltpersoner kan ikke søge. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget kan udpege særlige indsatsområder gældende for ét eller flere år. Puljen kan ikke anvendes til finansiering af aktiviteter, der normalt betragtes som hjemme-hørende i andet regi end folkeoplysning, ligesom udvidelse af hidtidige aktiviteter i foreningerne vil blive henvist til tilskud fra de generelle tilskudsordninger (aktivitets- og lokaletilskud). Ansøgning Ansøgninger indsendes og behandles løbende. Ansøgningsskema hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside hvor du også kan finde Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed. Ansøgninger om tilskud på op til kr. behandles og afgøres af Kultur og Fritid. Kultur- og Folkeoplysningsudvalget afgør ved ansøgninger over kr. Klager over administrative afgørelser kan inden for 4 uger fra afgørelsens modtagelse, indbringes for Kultur- og Folkeoplysningsudvalget. Klagen sendes til Kultur og Fritid. Evaluering og regnskab Tilskuddet udbetales efter aftale med Kultur og Fritid. Tilskudsmodtageren skal aflægge evaluering og regnskab for det bevilgede tilskud senest 2 måneder efter projektets/arrangementets afslutning benyt Evalueringsskema vedr. Udviklings-puljen til fritidsformål, som hentes på Odsherred Kommunes hjemmeside. Eventuelt uforbrugte tilskudsmidler skal tilbagebetales i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 11

12 KULTUR OG FRITID ODSHERRED KOMMUNE Nyvej Højby Telefon: Fax: September 2014 Layout: Kommunikation og Projekter

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR

EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR EFTER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN UNDERVISNING, STUDIEKREDSE, FOREDRAGSVIRKSOMHED OG DEBATSKABENDE AKTIVITETER REGLER FOR TILSKUD, ANSØGNING OG REGNSKAB MV. Struer Kommune Folkeoplysningsudvalget Under revision

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen 1. januar 2014 Indhold Hvad er Frederikshavner Ordningen? 4 Hvem kan få tilskud? 5 Forudsætninger for at modtage tilskud 5 Generelt 5 Begrænsninger 6 Børneattester 6 Hvad kan

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere