HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE"

Transkript

1 Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE

2 POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato -- Udarbejdet af Per Madsen (PEM) + Kontrolleret af Marianne Bondo Hoff (MBOH) Godkendt af Per Madsen (PEM) Ref. \LF--PEM Rambøll Rambøll Hannemanns Allé Olof Palmes Allé DK- København S DK- Aarhus T + T + F + F +

3 POPPELBAKKE. ETAPE IDHOLD. Resumé. Undersøgelsens grundlag og formål. Undersøgelsens omfang. og grundvand. Funderingsforhold. Projekteringsgrundlag. Funderingsmetode og funderingsniveau. Styrke- og deformationsparametre. Miljøforhold. Tørholdelse. Udførelse. Udgravningsskråninger. Geoteknisk kontrol BILAG Bilag Bilag - Bilag A Situationsplan er Signaturforklaring \LF--PEM

4 POPPELBAKKE. ETAPE. RESUMÉ Holing Sø Afsnit A, Poppelbakken. etape omfatter parcelhusgrunde, Poppelbakken,,,,, og samt den dertilhørende stamvej. Vi har udført geotekniske undersøgelser på det aktuelle areal i og igen i til belysning af jordbunds- og grundvandsforholdene for byggemodningen og for de fremtidige parcelhuse. Boring - er udført i, på et tidspunkt, hvor der var påfyldt, a, m sandfyld på arealet. De øvrige boringer fra er udført inden jordpåfyldningen. På arealet er under, a, m muld eller, a, m fyld truffet postglaciale aflejringer af gytje, tørv og organiskholdigt sand og silt til, a, m under terræn (m u.t.). Herunder er der i boringerne,, - og truffet lag af ler og silt, der enten er postglaciale eller senglaciale til, a, m u.t. Under disse lag er truffet bæredygtige aflejringer af postglacialt sand uden væsentligt organisk indhold eller af senglacialt sand. Ved pejlinger --, -- og -- blev der i boringerne indmålt grundvandsspejl i, a, m u.t. svarende til kote, a,. For ledningsanlæg og vejanlæg anbefales i forbindelse med byggemodningen udført en udskiftning af fyld, muld, gytje og tørv samt stærkt organiskholdigt sand til afrømningsniveauer (AFR), som angivet på situationsplanen, bilag. Udskiftningen skal foretages med komprimeret sandfyld. For de fremtidige parcelhuse anbefales udført en udskiftning med komprimeret sandfyld af fyld, muld, gytje, tørv, eventuelle forekomster af postglacialt ler og silt samt sand med et væsentligt organisk indhold til oversiden af bæredygtige aflejringer (OSBL), som angivet på situationsplanen, bilag. Der skal udføres skærpet geoteknisk tilsyn med udskiftningsniveauerne til sikring af, at der ikke funderes på postglacialt sand med et skadeligt organisk indhold. Ved boringerne,, - og skal der udføres kontrolboringer i forbindelse med udførelsen for at sikre, at de trufne ler- og siltlag er senglaciale og dermed bæredygtige. I forbindelse med udskiftning af sætningsgivende og ikke bæredygtige lag skal der udgraves i sand under de i boringerne pejlede grundvandsspejl. Udskiftningen skal udføres tørt, og der skal derfor udføres en midlertidig grundvandssænkning, f.eks. ved hjælp af sugespidser. \LF--PEM

5 POPPELBAKKE. ETAPE. UDERSØGELSES GRUDLAG OG FORMÅL I forbindelse med Herning Kommunes udstykning af parcelhusgrunde ved Holing Sø i den nordvestlige del af Herning mellem Tjørring og Gullestrup er der udført en geoteknisk parameterundersøgelse for et areal, som mod nord afgrænses af den ny vej Poppelbakken. Undersøgelsen dækker grundene Poppelbakken nr. - (ulige numre) samt den dertil hørende stamvej. Der er oplyst følgende vejledende sokkelkoter (SK): Poppelbakken nr. : SK:, Poppelbakken nr. og : SK:, Poppelbakken nr. -: SK:, Det planlagte byggeri vil bestå af enfamiliehuse i etage uden kælder. Formålet med den udførte geotekniske parameterundersøgelse har været at tilvejebringe et grundlag for vurdering af jordbunds- og grundvandsforholdene på arealet at opstille et projekteringsgrundlag for fundamenter og gulve samt veje og afløbsledninger at vurdere behovet for og evt. omfanget af særlige udførelsesmæssige foranstaltninger (grundvandssænkning o.lign.). UDERSØGELSES OMFAG I de på situationsplanen viste punkter,,, - og - har vi i udført i alt geotekniske boringer ført til a m u.t. I punkterne - er der efterfølgende i udført supplerende geotekniske boringer til a m u.t. Boringernes placering og terrænkoten ved boringerne er indmålt med DGPS. Koordinater i system UTME og koter i DVR er angivet på boreprofilerne. I boringerne er udtaget omrørte prøver til geologisk bedømmelse. Der er udført vingeforsøg for bestemmelse af kohæsive aflejringers udrænede forskydningsstyrke i såvel intakt, c fv, som omrørt, c fvr, tilstand. Der er udført SPT-forsøg og rammesondering med let rammesonde for vurdering af sandaflejringernes relative lejringstæthed, I D. I samtlige boringer er der etableret pejlerør Ø mm for bestemmelse af grundvandsspejlets beliggenhed. Boringerne er udført i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin, lthåndbogen. I laboratoriet er alle prøver blevet geologisk bedømt i h.t. retningslinierne i DGF Bulletin, Vejledning i Ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse. På udvalgte prøver er foretaget bestemmelse af det naturlige vandindhold, w. Laboratorieundersøgelserne er udført i h.t. DGF Bulletin, Laboratoriehåndbogen. Samtlige resultater af ovenstående inkl. de i boringerne registrerede laggrænser og vandspejl fremgår af boreprofilerne, bilag -. \LF--PEM

6 POPPELBAKKE. ETAPE Borearbejdet er udført af Jysk Geoteknik. For boringerne udført i er også den geologiske prøvebeskrivelse og laboratoriearbejdet udført af Jysk Geoteknik. Signaturforklaring og definitioner fremgår af bilag A.. GEOLOGI OG GRUDVAD Det aktuelle område er beliggende på Skovbjerg Bakkeø, som er et morænelandskab dannet og udformet under den næstsidste istid. Af målebordsblad fra perioden - ses, at arealet er beliggende i et eng-/vådområde langs albæk, som har forbindelse til Gilmose mod nordvest. I var terrænet ved de først udførte boringer i ca. kote a, faldende svagt mod vest mod albækken. I, da der blev udført supplerende boringer i området var der foretaget opfyldning med, a, m sandfyld ved borepunkterne. De øvrige boringer fra er udført inden jordpåfyldningen. På arealet er under, a, m muld eller, a, m fyld truffet postglaciale aflejringer af gytje, tørv og organiskholdigt sand og silt til, a, m u.t. Herunder er der i boringerne,, - og truffet lag af ler og silt, der enten er postglaciale eller senglaciale til, a, m u.t. Under disse lag er truffet postglacialt sand uden væsentligt organisk indhold eller senglacialt sand. For en del af boringerne har det ved den geologiske prøvebeskrivelse været svært at skelne mellem postglacialt sand og senglacialt sand. Ved pejlinger --, -- og -- blev der i boringerne indmålt grundvandsspejl i ca., á, m u.t. svarende til kote, a,. De trufne vandspejl repræsenterer sandsynligvis et større sekundært grundvandsmagasin og må påregnes at variere med årstid og nedbør. \LF--PEM

7 POPPELBAKKE. ETAPE. FUDERIGSFORHOLD. Projekteringsgrundlag Fundamenter skal dimensioneres og udføres i h.t. DS/E -, geoteknisk kategori, med tilhørende nationale anneks E- DK A samt med partialkoefficienter svarende til middel konsekvensklasse CC. At projektet skal henføres til geoteknisk kategori er en følge af, at en del af byggeriet muligvis funderes på postglacialt sand med et mindre indhold af planterester. Der skal derfor gennemføres et skærpet geoteknisk/geologisk tilsyn af fundamentsudgravningerne til sikring af, at der ikke funderes på postglacialt sand med et skadeligt organisk indhold.. Funderingsmetode og funderingsniveau Med de givne sokkelkoter og med de trufne jordbundforhold må der forventes nogen ekstra fundering for huse og anlæg. Herning Kommune har oplyst, at det er besluttet at udføre en sandpudefundering af huse, veje og ledningsanlæg. Oversiden af de bæredygtige aflejringer (OSBL), der her angiver højest mulige funderingsniveau for let byggeri, er anført på situationsplanen, bilag for hver enkelt boring. Ved flere af boringerne er der angivet niveauer til OSBL. Det højeste niveau er usikkert og skal verificeres, mens det nederste niveau er sikkert. På situationsplanen, bilag er ligeledes er anført afrømningsniveau (AFR) for veje og afløbsledninger i forbindelse med byggemodningen. Ved fundering af huse og gulve i eller under OSBL og etablering af veje og afløbssystem i eller under AFR forventes sætningerne at blive små og uden betydning. Ved en sandpudefundering skal sandpuden opbygges ved udskiftning af de ikke bæredygtige aflejringer til OSBL med velkomprimeret sandfyld. Udskiftningen skal ske såvel under bygningen som indenfor linier med anlæg a =, fra overside bæredygtige aflejringer skærende funderingsniveau, m udenfor fundamentskant. Sandfylden skal bestå af lerfrit sand, der mindst opfylder kravene til bundsikringsmaterialer kvalitet II i h.t. Vejdirektoratets udbuds- og anlægsforskrifter, november, med det supplerende krav at U >. Sandfylden skal komprimeres til i middel % vibration målt ved isotopsondemetoden, idet ingen enkeltmåling må være mindre end % vibration. Alle fundamenter skal som minimum føres til frostsikker dybde svarende til, m under fremtidigt terræn for opvarmede bygninger. For eventuelle uopvarmede bygværker og fritstående bygningsdele skal fundamenter føres til frostsikker dybde svarende til, m under fremtidigt terræn. Vi vil anbefale, at fundamenterne ilægges revnefordelende armering. Vi vil anbefale, at der etableres omfangsdræn omkring bygningerne, hvis gulvets overflade ligger mindre end, m over terræn. Ved en sandpudefundering af huse og gulve, skal gulve udlægges direkte på et kapillarbrydende lag på den indbyggede sandpude. For veje og ledningsanlæg skal foretages udskiftning til de på situationsplanen angivne niveauer for AFR og genindbygning af egnede materialer til vejens råjordsplanum. Komprimeringskrav til den indbyggede jord skal være i overensstemmelse med Vejdirektoratets vejregler, AABjordarbejder. Såfremt genindbygning under veje foretages med egnet, kalkholdigt moræneler til de krævede komprimeringsgrader, kan der i råjordsplanum forventes et bundmodul på E m = MPa. Såfremt \LF--PEM

8 POPPELBAKKE. ETAPE der indbygges egnet sand til de krævede komprimeringsgrader, kan der i råjordsplanum forventes et bundmodul på E m = MPa.. Styrke- og deformationsparametre Ved fundamentsdimensionering kan der forventes følgende karakteristiske parametre: Velkomprimeret, velgraderet sandfyld pl,k = / = / k/m Post-/senglacialt sand: pl,k = / = / k/m Senglacialt ler: c u,k = k/m / = / k/m Moræneler (boring ): c u,k = k/m / = / k/m Moræneler (boring og ): c u,k = k/m / = / k/m Moræneler (boring,,, og ): c u,k = k/m / = / k/m Til brug for sætningsberegninger kan forudsættes følgende deformationsparametre: Sandpude af velkomprimeret, velgraderet sandfyld: E oed =. k/m Post-/senglacialt sand: E oed =. k/m Senglacialt ler: E oed =. k/m Moræneler: E oed =.. MILJØFORHOLD Der er hverken under borearbejdet eller under den geologiske bedømmelse af jordprøverne registreret forhold, der tyder på forurening af jorden. Det skal dog understreges, at der ikke er foretaget en egentlig vurdering af de miljømæssige forhold eller udført konkrete miljøundersøgelser, ligesom mange forureninger ikke nødvendigvis kan erkendes ved syn eller lugt.. TØRHOLDELSE Udskiftning af de sætningsgivende lag med komprimeret sandfyld under huse, ledningsanlæg og veje skal udføres tørt. Med de målte vandspejl vil det være nødvendigt at udføre en midlertidig grundvandssænkning for hele det aktuelle område, f.eks. ved anvendelse af sugespidser.. UDFØRELSE. Udgravningsskråninger Ubelastede, midlertidige udgravningsskråninger over grundvandsspejlet kan ved udgravning af højst måneds varighed og med en maksimal udgravningsdybde på m påregnes stabile med anlæg a, i sandfyld og sand og anlæg a i tørv og gytje.. Geoteknisk kontrol Der skal udføres et skærpet geoteknisk tilsyn af afrømningsniveauet under huse og veje forud for indbygning af en sandpude, således det sikres, at der ikke efterlades postglaciale lag med væsentligt organisk indhold under den kommende sandpude. \LF--PEM

9 POPPELBAKKE. ETAPE Der skal ligeledes udføres kontrolboringer inkl. vingeforsøg i ler og silt under tilsyn af en erfaren kvartær geolog ved boring,, - og til sikring af, at de trufne ler- og siltlag er senglaciale og bæredygtige. Der skal foretages materiale- og komprimeringskontrol af de indbyggede fyldmaterialer for at sikre, at opfyldningsmaterialet og komprimeringsgraden er i overensstemmelse med det foreskrevne. \LF--PEM

10 ,,,,?/,,,,,,,,,,,,?/,,,,,,,?/,,,,,,, Copyright Kort & Matrikelstyrelsen, OTE:,,,,,,,,,?/,,,,?/,,,,,,?/, b c a d BORIG. a: BORIG R. b: KOTE TIL TERRÆ PÅ BORE TIDSPUKTET c: KOTE TIL AFRØMIGSIVEAU UDER VEJE OG AFLØBSLEDIGER (AFR) d: KOTE TIL OVERSIDE BÆREDYGTIGE LAG (OSBL)?: USIKKERT IVEAU, DER SKAL VERIFICERES AGIVER HUSUMMER.,,,,,, K KOTER ER I DVR. Rev. Dato Konst./Tegn. Kontrol. Godk. -- PEM/MZO MBOH PEM Projektnr. Mål : HERIG KOMMUE BYGGEMODIG VED HOLIG SØ Olof Palmes Allé DK- Århus Tlf. + Fax + Bilag nr. SITUATIOSPLA GEOTEKISK UDERSØGELSE Fil: Rev.

11 r. DVR. m S Ø + =% MULD, ifølge boreformand SAD, mellem, jernudfældninger, ifølge boreformand GYTJE, leret, mørkebrunt + SAD, fint, sort, leret, gråt / / SAD, fint, velsorteret, grågult / / + SAD - - / / SAD - - / / S + SAD - - / / SAD, fint, velsorteret, leret, grågult / / + MORÆELER, stærkt sandet, let gruset, lys gulbrunt MORÆELER, svagt sandet, enk. gruskorn, gråbrunt + MORÆELER, ret fedt til fedt, siltet, svagt sandet, enk. gruskorn, gråbrunt + (%) S (Slag/ cm), (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

12 r. DVR. m S Ø + MULD, ifølge boreformanden SAD, fint, sorteret, let leret, rødbrunt + SAD - - SAD, fint til mellem, tørveslirer, ifølge boreformanden SAD, fint, sorteret, let leret, mørkegråt + SAD, mellem, sorteret, grågult / / LER, siltet til stærkt siltet, rødgult / / + SAD, fint, sorteret, grågult / / S + LER, sandet, grågult SAD, fint, sorteret, let leret, grågult / / / / SAD - - / / + SAD, mellem, sorteret, enk. gruskorn, lys grågult / / SAD, fint, sorteret, let gruset, lys grågult / / + SAD, fint, sorteret, gruset, lys grågult / / SAD, fint, velsorteret, lysegråt / / + SAD, mellem, velsorteret, lysegråt / / SAD, mellem, velsorteret, enk. gruskorn, lysegråt / / + SAD - - / / (%) S (Slag/ cm) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

13 r. DVR. m S Ø + MULD, sandet, ifølge boreformanden SAD, fint, sorteret, enk. muldstriber, brunt SAD SAD, mellem, sorteret, gråt TØRV, ifølge boreformanden + LER, stærkt siltet, stærkt sandet, grågult / / LER - - / / + LER - - / / SAD, mellem, sorteret, leret, siltet, grågult / / S + SAD - - / / SAD, stærkt leret, stærkt siltet, grågult / / + SAD - - / / SAD, mellem, sorteret, let gruset, grågult / / + MORÆELER, svagt sandet til sandet, enk. gruskorn, gråbrunt MORÆELER - - MORÆELER MORÆELER MORÆELER, sandet, enk. gruskorn, gråbrunt (%) S (Slag/ cm), (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. --: Boring uddybet fra til m.u.t. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

14 r. DVR. m Ø GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt + SAD, fint, sorteret, let leret, gulbrunt =% GYTJE, leret, brunt + SAD, fint, sorteret, let leret, gråt SAD SAD, fint, sorteret, stærkt siltet, gråt SILT, let leret, svagt sandet, gråt + SAD, fint, ringe sorteret, let siltet, gråt SAD, fint, ringe sorteret, let siltet, lys gråbrunt + SAD, fint, ringe sorteret, let siltet, leret til stærkt leret, lys gråbrunt SAD, mellem, sorteret, let gruset, lys gråbrunt + SAD, mellem, sorteret, gruset, lys gråbrunt SAD, fint, sorteret, enk. gruskorn, lys gråbrunt + SAD - - SAD MORÆELER, svagt sandet, enk. gruskorn, gråt + (%), (kpa) (Slag/ cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

15 r. DVR. m Ø + MULD, ifølge boreformanden =% SAD, fint, sorteret, let leret, gulbrunt TØRV, leret, mørkebrunt + SAD, fint, sorteret, let leret, siltet, gråt SAD, fint, sorteret, let leret til leret, siltet, gråt + SAD - - SAD, fint, sorteret, let leret til leret, siltet, lys gråbrunt + SILT, let leret, let finsandet, lys gråbrunt SILT SAD, fint, sorteret, let leret, siltet, lys gråbrunt SAD SAD, mellem, ringe sorteret, let leret til leret, gruset, lys gulbrunt MORÆELER, sandet, let gruset, mørkegråt + MORÆELER (%), (kpa) (Slag/ cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

16 r. DVR. m Ø =% + GYTJE, leret, mørkebrunt =% SAD, fint, velsorteret, gråbrunt TØRV, let leret, mørkebrunt + SAD, fint, sorteret, let leret, gråt SAD SILT, let leret, let sandet, gråt SAD, fint, sorteret, let leret, enk. gruskorn, lys gråbrunt + SAD - - SAD SAD, fint, sorteret, leret, enk. gruskorn, lys gråbrunt SAD, mellem, sorteret, lys grågult + SAD, mellem, sorteret, enk. gruskorn, lys grågult SAD MORÆELER, svagt sandet, enk. gruskorn, mørkegråt MORÆELER, ret fedt, svagt sandet, enk. gruskorn, mørkegråt + + (%), (kpa) (Slag/ cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

17 r. DVR. m Ø + MULD, ifølge boreformand SAD, fint, velsorteret, grågult =% + TØRV, leret, mørkebrunt SAD, fint, sorteret, let leret, siltet, grågult SAD, fint, sorteret, let siltet, grågult + SAD, fint, sorteret, let leret, let siltet, grågult SAD SAD - - SAD SAD, mellem, sorteret, let leret, grågult SAD MORÆELER, svagt sandet, enk. gruskorn, gråbrunt MORÆELER, fedt, svagt sandet, enk. gruskorn, gråt + MORÆELER, svagt sandet, enk. gruskorn, gråbrunt + (%), (kpa) (Slag/ cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

18 r. DVR. m Ø =% + GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt S =% SAD, mellem, tørvepræget, ifølge boreformanden GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt + SAD, fint, sorteret, let leret, gråt SAD SAD, fint, sorteret, let leret, gulbrunt SAD, fint, sorteret, lys grågult / / + SAD - - / / S SAD, fint, sorteret, let leret, lys grågult / / + SAD, mellem, sorteret, grågult / / SAD, mellem, sorteret, gruset, grågult / / + (%) S (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

19 r. DVR. m Ø S + FYLD: SAD, fint, ringe sorteret, siltet, let gruset, teglrester, humøst, mørkebrunt SAD, fint, velsorteret, gulbrunt + =% GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt + SAD, fint til mellem, tørvestriber, brunt, ifølge boreformanden SAD, fint, sorteret, grågult / / SAD - - / / + SAD - - / / MORÆELER, svagt sandet til sandet, enk. gruskorn, gråt + MORÆELER - - S MORÆELER MORÆELER - - > + (%) S (Slag/ cm), (kpa) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer. Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK GEOT. Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

20 r. DVR +, m Ø + GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt + LER, stærkt sandet, let organisk holdigt, mørkebrunt.. =% GYTJE, leret, svagt sandet, mørkebrunt + SAD, fint, sorteret, let leret, gråt SAD, fint, sorteret, let leret til leret, gråt + SAD - - SAD SAD, fint, sorteret, stærkt leret, gråt SAD, fint, sorteret, stærkt leret, gulbrunt + SAD, mellem, sorteret, let leret, grågult SAD, mellem, sorteret, stærkt leret, grågult + SAD (%) (Slag/ cm) Boremetode: '' foret snegleboring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - GeoGIS# borebase - PSTGDK - -- ::

21 r. DVR +, m.. =% Ø + MULD, sandet, stenet, ifølge boreformand SAD, mellem, sorteret, let leret, gråbrunt GYTJE, leret, mørkebrunt + SILT, leret, sandet, enk. gytjestriber, gråbrunt SILT SAD, fint, sorteret, let leret, lys grågult SAD, fint, sorteret, let leret, stærkt siltet, grågult + SILT, leret, svagt sandet, grågult SILT, leret, stærkt sandet, grågult + SAD, fint, sorteret, leret, grågult SAD SAD, fint, sorteret, stærkt leret, grågult MORÆELER, stærkt sandet, gruset, grågult + MORÆELER, svagt sandet til sandet, enk. gruskorn, olivengråt + (%), (kpa) (Slag/ cm) Der må forventes sten og blokke i moræneaflejringer Boremetode: '' foret snegleboring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: JYSK DGU-r.: Boring: Udarb. af: AHT Kontrol: RAUB Godkendt: AHT Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - GeoGIS# borebase - PSTGDK - -- ::

22 r. Ø DVR. m + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, enk. grusk., små lerklp., olivengråt, kfr. FYLD: SAD, mellem, sort., mange muldklp., olivenbrunt, sv. khl. + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, sv. gruset, sv. muldbl., lyst olivenbrunt, kfr. FYLD: SAD, mellem, ringe sort., sv. siltet, sv. gruset, muldbl., olivenbrunt, kfr. =.% + SAD, fint - mellem, sort., små partier af siltet gytje, olivenbrunt, kfr. SAD, fint - mellem, ringe sort., siltet, mange plr., siltstriber, olivengråt, kfr. + SAD, fint, sort., siltet, plr., lyst olivenbrunt, kfr. SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, enk. plr., olivengult, kfr. e + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, enk. plr., lyst gulbrunt, kfr. SAD, fint, sort., siltet, lyst olivenbrunt, kfr. e e + SAD, mellem, ringe sort., siltet, sv. gruset, lag af siltet finsand, enk. små plr., gulbrunt, kfr. e + (%) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

23 r. Ø DVR. m + FYLD: SAD, fint, ringe sort., siltet, sv. organiskh., mørkt gråbrunt FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, sv. organiskh., gråbrunt, kfr. + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, små lerklp., små plr., gråbrunt, kfr. FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, små lerklp., små plr., mørkt gråbrunt, kfr. + SAD, fint, sort., st. siltet, mange plr., olivenbrunt, kfr. SAD, fint, sort., st. siltet, mange plr., grøngråt, kfr. + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, st. siltede lag, plr., gulbrunt, kfr. SAD, mellem, sort., sv. siltet, lyst gulbrunt, kfr. e/ + SAD, fint - mellem, sort., siltet, tynde siltslirer, lyst gulbrunt, kfr. e/ SAD, fint, sort., siltet, tynde siltslirer, lyst gulbrunt, kfr. e/ + SAD, mellem, sort., tynde siltslirer, lidt okkerudf., brungult, kfr. e/ + (%) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

24 r. Ø DVR. m + MULD, iflg. boreformand FYLD: SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, små muldklp., lyst olivenbrunt, kfr. FYLD: SAD - - FYLD: SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, små muldklp., lyst gulbrunt, kfr. + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, enk. små plr., lyst brungråt, kfr. =.% + A SAD - - TØRV, omdannet, st. sandet, sandstriber, mørkt brunt, kfr. SAD, fint, sort., siltet, slirer m. svovljernudf., plr., olivengråt, kfr. SAD, fint, sort., sv. siltet, siltede striber, plr., olivengråt, kfr. + SAD, mellem, sort., sv. siltet, enk. små plr., olivengråt, kfr. / e / SAD, fint, sort., st. siltet, enk. små plr., lyst olivenbrunt, kfr. e + SAD, fint, sort., st. siltet, olivengult, kfr. e/ SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, olivengult, kfr. e/ + SAD, mellem, sort., sv. siltet, enk. grusk., olivengult, kfr. e/ SAD, mellem, ringe sort., sv. siltet, gruset, små lerede klp., olivengult, kfr. e/ + + (%) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

25 r. Ø DVR. m + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, enk. grusk., plr., brunt, kfr. FYLD: SAD, mellem, sort., olivengråt, kfr. + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, sv. gruset, mange små siltklp., olivengråt, khl. FYLD: SAD, fint - mellem, ringe sort., siltet, enk. plr., olivenbrunt, sv. khl. =.% + GYTJE, tørvepræget, sv. sandet, meget mørkt brunt, kfr. GYTJE, tørvepræget, sandstriber, mørkt olivenbrunt, kfr. =.% + TØRV, st. omdannet, gytjeh., sv. sandet, meget mørkt brunt, kfr. SAD, mellem, ringe sort., siltet, striber m. plr., lyst olivenbrunt, kfr. e/ / + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, blegoliven, kfr. e SAD, fint, sort., st. siltet, siltslirer, slirer m. små plr., blegoliven, kfr. e + SAD, fint - mellem, ringe sort., siltet, enk. små plr., blegoliven, kfr. e SAD, fint - mellem, ringe sort., siltet, enk. grusk., enk. små plr., blegoliven, kfr. e + SAD - - e + (%), (kpa) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

26 r. Ø DVR. m + FYLD: SAD, mellem, ringe sort., siltet, sv. gruset, gråbrunt, kfr. FYLD: SAD, mellem, sort., sv. siltet, klp. af ret fedt ler, lyst gulbrunt, sv. khl. + FYLD: SAD, mellem, sort., sv. siltet, enk. små lerklp., lyst gulbrunt, sv. khl. SAD, mellem, sort., organiskh., mørkt brunt, kfr. + SAD, mellem, sort., siltede striber, lag m. plr., olivengråt, kfr. SAD, mellem, sort., sv. siltet, mange st. siltede klp., mange plr., gråbrunt, kfr. + SAD, mellem, sort., sv. siltet, enk. små plr., lyst olivenbrunt, kfr. e SAD, fint, sort., siltet, partier af finsandet silt, gråt, kfr. e/ + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, blegoliven, kfr. e/ SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, siltede striber, lag m. plr., blegoliven, kfr. e/ + SAD, mellem, sort., siltede lag, blegoliven, kfr. e/ + (%) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

27 r. Ø DVR. m + MULD, iflg. boreformand FYLD: SAD, fint, sort., siltet, enk. små muldklp., lyst brungråt, kfr. FYLD: SAD - - TØRV, st. omdannet, sandet, mange sandstriber, sort, kfr. + SAD, fint, sort., sv. siltet, gulbrunt, kfr. =.% TØRV, omdannet, sandstriber, mørkt brunt, kfr. + SAD, fint, sort., siltet, enk. forkullede plr., olivenbrunt, kfr. e SAD, mellem, sort., sv. siltet, enk. forkullede plr., olivengråt, kfr. e + SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, enk. forkullede plr., olivengråt, kfr. e SAD, fint - mellem, sort., sv. siltet, st. siltede partier, olivengråt, kfr. e + SAD, mellem, sort., sv. siltet, lyst olivenbrunt, kfr. e/ SAD, mellem, sort., bleggult, kfr. e/ + + (%) (Slag/ cm) Boremetode: Tørboring med foring Koordinatsystem: UTME X: Y: Plan: Sag: Byggemodning ved Holing Sø, Herning. Boret af: JYSK Dato:.. Bedømt af: PLIT DGU-r.: Boring: Udarb. af: RAUB Kontrol: IH Godkendt: PEM Dato:.. Bilag: S. / GeoGIS.. - geogis - PSTGDK - -- ::

28 Jordartssignatur Situationsplan FYLD MORÆESAD Pumpeboring nummer as prøve MULD MORÆESILT Miljøboring Boring uden prøver Intakt prøve/ rørprøve Omrørt prøve MULD, SAD MORÆELER Boring med prøver Boring med prøver og vingeforsøg Sondering, rammesonde Stor omrørt prøve Laggrænse Kerne prøve SAD, muldet KALK (KRIDT) FLIT CPT ske forkortelser Pejlerør SAD, muldpartier STE GRUS SAD SILT LER KLIPPE GYTJE SKALLER TØRV TØRVEDYD PLATERESTER I moræneaflejringer kan der forventes sten og blokke, der ikke ses i boringerne. Dannelsesmiljø Br Brakvand rskvand Fl Flydejord etscher Ma Marin e edskyl O Overjord Sk Skredjord eltevand Vi Vindaflejret Vu Vulkansk Kv Al Ig Is Te g Pn Pi Mi Ol Eo Pl Sl Da Kt Ms Se Re Kvartær Postglacial Senglacial Allerød acial Interglacial Interstadial Tertiær eogen Palæogen Pliocæn Miocæn Oligocæn Eocæn Palæocæn Selandien Danien Kridt Maastrichtian Senon Recent.. Pejlerør Tilbagefyld GVS Bentonit Filtergrus Filterrør Definitioner Signatur Begreb Fork. Enhed Definition Vandindhold % Vand i % af tørstofvægt Flydegrænse L % Vandindhold ved flydegrænse Plasticitetsgrænse P % Vandindhold ved platicitetsgrænse Plasticitetsindex IP % L - P Rumvægt γ k/m³ Forholdet mellem totalvægt og totalvolumen ødetab gl % Vægttab ved glødning i % af tørstofvægten Reduceret ødetab glr % gl - ka Kalkindhold ka % Vægt af CaCo i % af tørstofvægten -/(+)/+/++ Kalkprøve kp - Reaktion med saltsyre: - kf.: kalkfrit, (+) sv.khl.: svagt kalkholdigt, + khl.: kalkholdigt, ++ st. khl.: stærkt kalkholdigt ++/+/(+) -/--/?/-?/+? Frost ++ Opfrysningsfarlige under alle betingelser + Opfrysningsproblemer, selv under korte frostperioder (+) Opfrysningsproblemer, under længere frostperioder - Ikke opfrysningsfarlig -- Absolut ingen opfrysningsfare? Frostfaren kan ikke bedømmes -?/+? Frostfaren er vanskelig at bedømme H,H,H,H,H Hærdningsgrader H: Uhærdnet, H: Svagt hærdnet, H: Hærdnet, H: Stærkt hærdnet, H: Meget stærkt hærdnet Sorteringsgrader U > : Usorteret,, < U < : Ringe sorteret, < U <,: Sorteret, U < : Velsorteret Vingestyrke, intakt cfv kpa Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i intakt jord Vingestyrke, omrørt crv kpa Udrænet forskydningsstyrke målt ved vingeforsøg i omrørt jord Sonderingsmodstand: RSP - belastet spidsbor Antal halve omdrejninger pr. mm nedsynkning - svensk rammesonde RRS Antal slag pr. mm nedsynkning - let rammesonde RLSD Antal slag pr. mm nedsynkning - SPT-sonde, lukket/åben SPT Antal slag pr. mm nedsynkning Bilag A Signaturforklaring Rev. --

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 3 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 2, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse

Vestbjerg. Hanebjælken 60-68 Geoteknisk undersøgelse Vestbjerg. Hanebjælken - 8 Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. 9 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med Aalborg Kommunes planer om salg af parcelhusgrunde på Hanebjælken 8 i Vestbjerg har

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

Odder, Smedegade 89, Ørting

Odder, Smedegade 89, Ørting Odder, Smedegade 89, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 89, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 13

Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 13 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 3 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 3 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 28 Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP5 - Parcel nr. 28 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 400 F +45 8228 40 www.grontmij-carlbro.dk

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

Odder, Smedegade 83, Ørting

Odder, Smedegade 83, Ørting Odder, Smedegade 83, Ørting Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Smedegade 83, Ørting Side 1 Klient : Odder Kommune Teknisk afdeling Rådhusgade 3 8300 Odder att.: Esben Kindt Udgivelsesdato : 14. maj 2007 Sag

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 21 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 21 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE

HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE Til Høje Taastrup Kommune Dokument Undersøgelsesrapport Projektnr. 0008-00 Dato November-0 HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK OG HYDROGEOLOGISK FORUNDERSØGELSE HØJE TAASTRUP CITY INDLEDENDE GEOTEKNISK

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Vodskov. Langholt. Kidholm Udstykning af grunde Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 79 Rapport, 0-0-09 Sammenfatning På matrikel v, Horsens By, Horsens i Langholt skal der udstykkes

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT

VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport nr. Sagsnr. Dato -- VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT VESTERHOLMVEJS FORLÆNGELSE GEOTEKNISK RAPPORT Revision Dato -- Udarbejdet af ANHT Kontrolleret

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Viborg Ingeniørerne Fabriksvej 8800 Viborg Att.: Henrik Juel Poulsen Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. Lokalplan 8,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Viborg Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. 0008 Dato 0--0 Lokalitet Viborg, Erik ippings vej m.fl. AREALER TIL INFRASTRUKTUR I VIBORG BANEBY GEOTEKNISK UNDERSØGELSE AREALER TIL INFRASTRUKTUR

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE

Region Sjælland. Juni 2015 RÅSTOFKORTLÆGNING FASE 1- GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE Region Sjælland Juni RÅSTOFKORTLÆGNING FASE - GUNDSØMAGLE KORTLÆGNINGSOMRÅDE PROJEKT Region Sjælland Råstofkortlægning, sand grus og sten, Fase Gundsømagle Projekt nr. Dokument nr. Version Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold

Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Roskilde Havn Opførelse af havneknejpe Geo- og miljøteknisk undersøgelse af jordbundsforhold Geo projekt nr. 38788 Rapport nr. 1, 2015-09-08 Sammenfatning På en mole i Roskilde Havn planlægges opført en

Læs mere

Kerteminde, Tårup Strandpark 5

Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.51 Geoteknisk rapport nr. 1 Kerteminde, Tårup Strandpark 5 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport for parcel Klient : Kerteminde Kommune

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Odder, Gylling nord for Søbyvej

Odder, Gylling nord for Søbyvej Odder, Gylling nord for Søbyvej Geoteknisk rapport nr. 1 Parcel 23 Sag 24.0783.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Gylling nord for Søbyvej, Parcel 23 Side 1 Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Odder

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Thomas Jensen Provstebakken 46 8230 Åbyhøj E-mail: toller14@hotmail.dk Geoteknisk undersøgelsesrapport nr. 1 Tilbygning,

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Geoteknisk placeringsundersøgelse Geo projekt nr. 39126 Rapport 1, 2015-12-15 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning af en grund på 4.160 m

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34

Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Høghus 34 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Høghus 34 UNDERSØGELSENS

Læs mere

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38

Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Odder Vestby, Etape 3 Overskov 38 Geoteknisk rapport nr. 1 Sag 24.0980.84 Geoteknisk rapport Odder Vestby, Etape 3 Side 1 Geoteknisk undersøgelse for Overskov 38 Juli 2011 Odder Vestby, Etape 3 Overskov

Læs mere

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE

NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Til Bygningsstyrelsen Dokumenttype Geoteknisk Placeringsundersøgelse Dato August Adresse OPP Kalvebod Brygge Sags nummer NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE NYT KONTORKOMPLEKS VED KALVEBOD BRYGGE Revision

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE

DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE Til Egedal Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj, 06 DYVELÅSEN - BYGGE- MODNING SUPPLERENDE GEOTEK- NISK UNDERSØGELSE DYVELÅSEN - BYGGEMODNING SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato 06-0-7

Læs mere

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler

Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Conefaktor i Søvindmergel, Septarieler og fedt moræneler Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Marianne Bondo Hoff GEO, Danmark, mbh@geo.dk Morten Rasmussen GEO, Danmark, msr@geo.dk Abstract: I forbindelse

Læs mere

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning

Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Sammenfatning Køge, Tujavej 11 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37946 Rapport 1, 2014-10-16 Sammenfatning Der er på Tujavej 11 og 13 i Køge konstateret forurening som påtænkes at skulle fjernes. Der er i forbindelse

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Syddjurs Kommune Trafik og Veje Lundbergsvej 800 Ebeltoft E-mail: lbo@syddjurs.dk Att.: Lars Bonde Geoteknisk undersøgelsesrapport

Læs mere

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse

Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Mårslet. Hørretløkken Geoteknisk og geofysisk undersøgelse Geo projektnr. Rapport, --8 Sammenfatning Aarhus Kommune planlægger at byggemodne og udstykke et areal i Mårslet, nord for boligområdet Hørretløkken.

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

Til Hjørring Kommune. Dokumenttype Geoteknisk rapport. Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Hjørring Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato Marts 2012 NYT TEATER OG OPLEVELSESHUS I VENDSYSSEL GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE 1 Revision 0 Dato 2012-03-05 Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

MATERIALERNES ANVENDELIGHED

MATERIALERNES ANVENDELIGHED VD Standard bilag nr 5 Skanderborg, den 14-06-2012 MATERIALERNES ANVENDELIGHED ANVENDELIGHED I nærværende bilag er jordarternes egenskaber beskrevet generelt med henblik på deres anvendelse til følgende

Læs mere

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2015 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND, ANKELBOVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 000 Odense C Danmark TLF + 6 0 00 00 FAX + 6 0 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse

Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Svenstrup J. Duathlonvej Byggemodning Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning Aalborg Kommune påtænker at udstykke parceller på et areal placeret ved Duathlonvej i Svenstrup.

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

LASKEDALEN 103 BRABRAND

LASKEDALEN 103 BRABRAND LASKEDALEN BRABRAND INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport AREALUDVIKLING AARHUS GRUNDSALG PAKHUS 7 NORDHAVNSGADE -4 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 ÅBNINGSTID 9.30-5.00 MANDAG - FREDAG

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING

14 HELSINGØRMOTORVEJEN - 1435 HØRSHOLM S - ØVERØDVEJ - OMLÆGNING AF VANDLEDNING JANUAR VEJDIREKTORATET HELSINGØRMOTORVEJEN HØRSHOLM S ØVERØDVEJ OMLÆGNING AF VANDLEDNING GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX cowidk JANUAR VEJDIREKTORATET

Læs mere