TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Jan R. Jakobsen, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Tina Weber

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af Dagsorden Meddelelser Fredningsforslag Kastrup Strandpark behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/ Godkendelse af Beskæftigelsesplan Høring vedrørende forpligtende samarbejde Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan Valgtiltag ifm. kommunalvalg Revision af årsregnskabet for Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Økonomiaftale anlægsramme Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Anmodning fra Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 21.8., 28.8., 4.9. og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 21.8., 28.8, 4.9. og LUKKET SAG

3 1. Godkendelse af Dagsorden. Åben sag Sagsnr.: 13/25609 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Borgmesteren orienterede om den udsendte tillægsdagsorden. Optages som punkt 12. Borgmesteren orienterede om, at da der til mødet forelå afbud fra Tina Weber vil stedfortræder Stig Brenøe deltage under behandlingen af budgetforslaget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende indkaldelse af stedfortræder /13 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/25609 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Intet BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

5 3. Fredningsforslag Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 11/14487 Sagsansvarlig: HMJ.TF RESUMÉ I forbindelse med dispensationerne fra fredningen i Kastrup Strandpark til omlægning af vej m.m. til Den Blå Planet, blev Tårnby Kommune pålagt at udarbejde forslag til en ny fredning af området, der dels præciserer og moderniserer den gældende fredning, dels udvider det fredede areal mod nord. Forslag til ny fredning fremlægges hermed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fredningsforslaget indebærer som udgangspunkt, at arealet nord for den nuværende fredning og frem til kommunegrænsen (delområde 3) inddrages i fredningen, begrønnes og åbnes for offentligheden. På længere sigt er det tanken, at området udvikles til et egentligt parkområde, som den øvrige strandpark, og at der gives mulighed for at anlægge stier m.v. De eksisterende fredede arealer forbliver som udgangspunkt, som de er, men der åbnes mulighed for, at der indenfor det samlede parkområde kan anlægges legeplads, bålpladser, motionsredskaber m.v., og at der i parken kan tilføjes ny beplantninger for nyt rekreativt eller æstetisk indhold. Der lægges yderligere op til, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan for parken, som revideres i forbindelse med, at nye tiltag ønskes gennemført. Fredningsnævnet skal godkende planen. Hvis fredningsforslaget kan godkendes, indsendes det til Fredningsnævnet med henblik på at gennemføre en fredningssag. Det er Fredningsnævnet, der afgør om fredningen skal gennemføres, og om der evt. skal ændres i forslaget for så vidt angår den geografiske udstrækning eller fredningsbestemmelserne. Det er således muligt, at Fredningsnævnet ønsker hele strandparken, inkl. strandområdet, inddraget i fredningen, eller at nogle af bestemmelserne udgår eller ændres. HØRING Efter fremsendelsen af fredningsforslaget foretager Fredningsnævnet offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning til ejere og brugere af de ejendomme, der omfattes af forslaget samt myndigheder og relevante organisationer. Under behandlingen af sagen afholder Fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. 4

6 ØKONOMI I fredningsforslagets bilag 1 er beregnet overslag på omkostningerne til dels at begrønne det nye fredningsareal ( kr), dels at anlægge området som park med stier og parkudstyr ( kr). Det er muligt at anlægge en hvilken som helst mellemløsning mellem begrønning og parkanlæg, ligesom det er muligt løbende at udvikle området. De samlede omkostninger ved sidstnævnte strategi vil dog forøge udgifterne, da man ikke opnår stordriftsfordele og synergieffekter. Opmærksomheden henledes på at fredningsforslagets 5 indebærer, at begrønning gennemføres i forbindelse med fredningen, mens nogle af elementerne fra parkanlægget skal tilvejebringes i løbet af en nærmere fastsat tidshorisont. Gennemførelsen af fredningens delelementer er ikke finansieret, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering. De løbende driftsmidler kan hverken dække basisprojektet (begrønning) eller en løbende udvikling af området. Gennemførelsen af fredningsforslaget forudsætter derfor en tillægsbevilling til begrønningen, og at der løbende eller ved et senere samlet projekt afsættes midler til et parkanlæg. Der fremsendes en særskilt indstilling herom. Der er ligeledes ikke finansiering til de anlæg, som fredningsforslaget muliggør jf. punkterne samt 6.2, men heller ingen forpligtelse til at de gennemføres. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at Fredningsforslaget for Kastrup Strandpark godkendes og indgives til Fredningsnævnet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf /13 2 Åben Notat vedr. ændringer til fredningsforslaget /13 3 Åben Kortbilag_6.pdf /13 4 Åben Kortbilag_5.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med en enkelt justering. Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen. 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som konsekvens af beslutningerne i Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget vedr. Landskabsprojektet for Kastrup Forstrand og Øresundsparken foreslår Teknisk Forvaltning at indarbejde områder til motionsredskaber og naturlegeplads i fredningsforslaget. Dette og øvrige konsekvensrettelser fremgår af vedlagte notat med tilhørende kortbilag (revideret kortbilag 5 og et nyt kortbilag 6). BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt, jf. Bygge- og ejendomsudvalgets bemærkninger. 6

8 4. 2. behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Den har sagen antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret været til 1. behandling og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af de indkomne 7 høringssvar fra skolebestyrelserne vedrører det gennemgående opmærksomhedspunkt fra Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen sig primært om lokalekapaciteten. Korsvejens skole, Nordregårdsskolen og Skelgårdsskolen tager planlægningsgrundlaget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, at høringssvarene drøftes, og at forslaget anbefales overfor Kommunalbestyrelsen på mødet i september /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejens skoles høringssvar afsendt slut maj /13 genfremsendes antal 0. klasser.docx 2 Åben Løjtegårdsskolen - Høringssvar antal 0.kl doc /13 3 Åben Nordregårdsskolen Høringssvar 0. klasser - 0. klasser pdf /13 4 Åben Pilegårdsskolen - Høringssvar skolebestyrelse - Antal 0 klasser / doc 5 Åben Skelgårdsskolen Høringssvar -- Bilag til punkt 4 - Høringssvar /13 antal 0. klasser i skoleåret doc 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar antal 0.-klasser /13 SKMBT_C pdf 7

9 7 Åben Skottegårdsskolen - høringssvar 0.klasser doc /13 8 Åben grafer /13 9 Åben Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 8

10 5. 2. behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/15 Åben sag Sagsnr.: 11/14403 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Forslag til Ferie- og Fridagsplanen ved Tårnby Kommunes skolevæsen har efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget den været udsendt til høring på kommunens 7 skolebestyrelser samt til Ungdomsskolens skolebestyrelse og Tårnbygårdsskolens bestyrelse. HØRING Høringsfristen har været sat til den , og der er indkommet høringssvar fra samtlige. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar drøfter Ferie- og Fridagsplanen 2014/15, at Børne- og Skoleudvalget først på et senere tidspunkt beslutter sommerferiens længde og dermed også skolestart for skoleåret 2015/16, og at Børne- og Skoleudvalgets forslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse på mødet i september /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Kastrupgårdsskolen (1) /13 2 Åben Høringssvar - Korsvejens Skole /13 3 Åben Høringssvar - Skelgårdsskolen /13 9

11 4 Åben Høringssvar - Skottegårdsskolen /13 5 Åben Høringssvar - Tårnbygårdsskolen /13 6 Åben Høringssvar - Nordregårdsskolen /13 7 Åben Høringssvar - Løjtegårdsskolen /13 8 Åben Høringssvar - Pilegårdsskolen /13 9 Åben Ferie- og Fridagsplan 2014/ /13 10 Åben Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/ /13 11 Åben Høringssvar - Ungdomsskolen /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget fremsender det udsendte forslag (høringsmateriale) med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget anbefaler endvidere at skoleåret i 2015/2016 starter den 12/ BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt, jf. Børne- og Skoleudvalgets anbefaling. 10

12 6. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/16591 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Som grundlag for kommunens beskæftigelsesindsats skal der for hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, som dels indeholder de udmeldte beskæftigelsesmål fra beskæftigelsesministeren, og dels de mål der fastlægges som særlige lokale mål. Beskæftigelsesplanen forelægges nu til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beskæftigelsesplanen beskriver udover generelle beskæftigelsesforhold i Jobcentret også en evaluering af den nuværende indsats, og som fremadrettet tænkes videreført i forhold til hvert af de meddelte 4 minister mål og 2 lokale mål. De omhandlede mål er: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Der skal gives en bedre og helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af Arbejdsmarkedet og færre borgere skal henvises til en førtidspension. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. Der skal oprettes en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 5. Der skal være færre sygeforløb af over26 uger (lokalt mål). 6. Oprettede jobrotationspladser skal fastholdes og antallet af disse skal søges yderligere øget (lokalt mål). Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger skal fremgå af planen eventuelt som et bilag. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med behandlingen af næste års budget have forelagt beskæftigelsesplanen for 2014 til godkendelse, bilagt bemærkninger fra henholdsvis LBR og Beskæftigelsesregionen, således at denne kan fremsendes som godkendt senest den 31. oktober 2013 til Beskæftigelsesregionen. HØRING Beskæftigelsesplanen er fremsendt i høring til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Beskæftigelsesregionen. Bemærkningerne er endnu ikke modtaget men forventes at forelægge til behandlingen af beskæftigelsesplanen i udvalgsmødet d. 20. august

13 LOVGRUNDLAG 23 i lov om ansvar for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr. 731 af 15/06/2010. ØKONOMI Der henvises til budgetforslaget for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget, der tager udgangspunkt i de anførte mål. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at den forelagte beskæftigelsesplan 2014 fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben BP juni /13 2 Åben Bilagstabeller til BP /13 3 Åben Beskæftigelsesregionens høringssvar vedrørende /13 beskæftigelsesplan Åben Høringssvar fra LO/FTF-gruppen i LBR Tårnby til /13 beskæftigelsesplan Åben LBR's tillæg til beskæftigelsesplan /13 6 Åben DA's udtalelse til Beskæftigelsesplan /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion, LO/FTF og DA samt tillæg til beskæftigelsesplan blev omdelt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 7. Høring vedrørende forpligtende samarbejde Åben sag Sagsnr.: 13/24608 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ I forbindelse med Dragør Kommunes ønske om ophør af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, er kommunaldirektøren telefonisk blevet kontaktet af Økonomiog Indenrigsministeriet med ønske om en udtalelse om det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er forvaltningernes vurdering, at det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune herunder samarbejdsrelationer - fungerer tilfredsstillende. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at - det foreliggende udkast til høringssvar fremsendes til ministeriet. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brevet til ministeriet om forpligtende samarbejde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 14

16 8. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan Åben sag Sagsnr.: 13/12937 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt resultatet af urafstemning om helhedsplan for afdeling Bredagergården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen er positivt indstillet overfor helhedsplanen for afdeling Bredagergården. Det blev godkendt at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen ville afvente resultatet af urafstemning blandt beboerne, før der ville blive taget endelig stilling til meddelelse af tilsagn til projektet, herunder meddelelse af garanti samt tilskud til kapitaltilførsel. Der henvises til bilag 1. Tårnbyhuse har nu haft helhedsplanen til urafstemning blandt beboerne. Resultatet blev et ja til projektet med 70 stemmer mod 30 nej-stemmer. Den samlede investering er stadig kr. Der kan fremdeles gennem Landsbyggefonden opnås ydelsesstøtte til et lånebeløb på kr. hvilket også fremgår af skema A (bilag 1). LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91 ØKONOMI Kommunens økonomiske engagement vil være at yde kr. som en del af kapitaltilførslen på kr. Beløbet ydes som lån til Landsbyggefonden. Derudover forudsættes en kommunal garanti på op til Kommunens økonomiske engagement er således uændret i forhold til det tidligere fremsendte. Der henvises til bilag 1. 15

17 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden tilsagn til helhedsplanen for Bredagergården og godkendelse af skema A med et støtteberettiget beløb på kr., og at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen indgår i projektet med kapitaltilførsel på kr. samt en garantistillelse på op til kr. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnbyhuse materiale og første indstilling m bilag /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 16

18 9. Valgtiltag ifm. kommunalvalg 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/11472 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2013 tiltrådt en række forslag til ekstraordinære valgtiltag, som skal øge valgdeltagelsen ved det kommende kommunalvalg. Tiltagene er rettet mod alle vælgere, men med særligt fokus på yngre vælgere. Med denne indstilling orienteres Kommunalbestyrelsen om udmøntningen af valgtiltagene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Mobil valgenhed En mobil valgenhed vil i perioden fra den 29. oktober til og med den 16. november 2013 køre rundt til forskellige lokationer i kommunen. Som løsning er der valgt en vogn, som indrettes til at kunne afgive stemme pr. brev. Vognen vil tydeligt signalere, at den fungerer som afstemningssted. Opstillede kandidater må ikke agitere politisk i den mobile valgenheds nærhed på samme måde, som der ikke må ske valgagitation foran valglokalerne den 19. november Følgende steder vil en eller flere gange få besøg af den mobile valgenhed: Vestamagercentret, Ugandavej 111 Kvickly / Føtex, Amagerbrogade Tårnby Torv Teknisk skole (KTS Kastrup), Brønderslev Alle 25 Produktionsskolen, Løjtegårdsvej 107 Tårnby Gymnasium, Tejn Alle 5 Skottegårdens Butikscenter Bredager Torv / Kastruplundgade VUC Amager, Sneseresvej 10 Kristinehøj v. Jem & Fix mv. 17

19 Københavns Lufthavn i Kastrup (personale indgang, kantine mv.) Netto ved parkeringspladsen ved Amager Landevej. Rema 1000, Løjtegårdsvej 2. Stemme pr. brev på kommunens biblioteker I perioden fra lørdag den 26. oktober 2013 til og med lørdag den 16. november 2013 vil man også kunne afgive stemme pr. brev på Hovedbiblioteket og Biblioteksfilialen i Vestamagercentret. 3. Udsendelse af generelt informationsmateriale Generelt informationsmateriale om valget i form af et postkort udsendes i uge 43 til samtlige 18 til 25-årige i kommunen. Der er tale om ca personer. 4. Spots i Kastrup Bio I Kastrup Bio vil der i en fire ugers periode op til den 19. november før hver film blive vist et reklamespot, hvor der opfordres til at deltage i valget. 5. Opsætning af plakater 12 infostandere vil fra uge 44 blive forsynet med plakater, som opfordrer til at deltage i valget. Plakaterne er en del af den nationale kampagne, som KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Økonomiministeriet står bag. Derudover opsættes plakaterne fra den nationale kampagne på Rådhuset og på bibliotekerne. 6. Kommunens hjemmeside m.v. På taarnby.dk er der oprettet en særlig valgside, som løbende opdateres og udvides. Der opfordres til at deltage og informeres om valget og Kommunalbestyrelsens opgaver. På Tårnby Kommunes Facebook side vil der være en henvisning til den særlige valgside på taarnby.dk. 7. SMS-beskeder Der udsendes to SMS beskeder til alle mobilabonnenter, som har et registreret nummer i kommunen. Dog er undtaget den gruppe som specifikt har sagt nej til markedsføring. SMS beskederne udsendes hhv. den 29. oktober 2013 og den 19. november LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, nr. 127 af 11. februar

20 ØKONOMI Den økonomiske side af sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget. Udgiften afholdes inden for det vedtagne budget. INDSTILLING Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen tager de opstillede valgtiltags udmøntning til efterretning. Jse BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 19

21 10. Revision af årsregnskabet for 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2012 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, Jse at årsregnskabet 2012 godkendes, at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2012 tiltrædes, og at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2012 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A - Følgebrev - Hoved+Socialberetning.pdf /13 2 Åben B - Påtegning på årsregnskab 2012.pdf /13 3 Åben C - Revisionsberetning for 2012 vedr. årsregnskabet.pdf /13 4 Åben A - samlet besvarelse - Følgebrev til revisionsberetning.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 20

22 11. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2012 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4 tages til efterretning, og at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben D - Revisionsberetning for 2012 vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.pdf 2 Åben Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf /13 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf /13 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landistrikt.pdf /13 5 Åben Bilag 4 - Redegørelse til Skat.pdf /13 6 Åben D - samlet besvarelse - Revisionsberetning vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter.pdf 7 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse - Redegørelse til Social- og /13 Integrationsministeriet.pdf 8 Åben Bilag 2 - samlet besvarelse - Redegørelse til /13 Beskæftigelsesministeriet.pdf BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 21

23 12. Økonomiaftale anlægsramme Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ KL s bestyrelse har den besluttet at henstille til en revurdering af de indberettede anlægsbudgetter i samtlige kommuner med henblik på at bringe det samlede niveau i overensstemmelse med aftalen med regeringen. Henstillingen er udsendt efter der samme dag har været afholdt borgmestermøde, hvor den aktuelle status for Budget 2014 blev drøftet. Ovennævnte henstilling er den fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den foreliggende prognose for anlægsudgifterne i 2014 er godt 1,1 mia. kr. højere end det aftalte niveau. KL s bestyrelse finder det helt afgørende for at undgå fremtidige sanktioner og for at kunne indgå frivillige aftaler med regeringen, at kommunerne lever op til den indgåede Økonomiaftale. Det er derfor nærmere undersøgt, om der er anlæg i det foreliggende Budgetforslag 2014, som vil være mulige at fremrykke til indeværende år. Fra Teknisk Forvaltning peges der på en fremrykning af følgende anlæg: Vejbelysningsmaster fremrykkes med 3,0 mill. kr. Slidlag fremrykkes med 0,75 mill. kr. og Skybrudssikring, Amager Landevej fremrykkes med 0,25 mill. kr. Svarende til i alt 4,0 mill. kr. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at de ovennævnte anlægsarbejder fremrykkes til 2013 og at der meddeles tillægsbevillinger samt frigivelse heraf. 22

24 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget 2014, service og anlæg /13 2 Åben Mail fra KL af 19. september 2013 vedr. anlæg i Budget /13 3 Åben Anlægsbevillingsskema -Skybrudssikring /13 4 Åben Anlægsbevillingsskema -slidlag /13 5 Åben Anlægsbevillingsskema -vejbelysning /13 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 23

25 13. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2014 samt overslag for årene Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. INDSTILLING Det anbefales, at der for 2014 vælges statsgaranti som grundlag for udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Der henvises i øvrigt til vedlagte indstilling vedrørende Budgetforslag 2014 samt overslag for årene BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1 Forside - Budget /13 2 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget /13 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget /13 4 Åben 4 Bilag 1 & 2 - Budget /13 5 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget / Åben 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget /13 7 Åben 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de /13 politiske partier - Budget Åben 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget /13 9 Åben 9 forslag til Investeringsoversigt /13 10 Åben 9.1 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget /13 11 Åben 9.2 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget /13 12 Åben 9.3 Takstbilag til 2. behandling - Budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. 24

26 Det fremsatte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende udbud af parkeringskontrol i Kastrup er trukket. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslag til budget 2014 samt overslagsår: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 1. Afsættelse af yderligere 3,0 mill. kr. i 2014 (anlæg) til renovering af Kastruplundgade finansieret af lønsumspuljen. 2. Fremrykning af anlægsudgifterne til ny kunstgræsbane på 8,0 mill. kr. fra 2016 til Afsættelse af 15,0 mill. kr. på anlægsbudgettet i 2017 til energi- og klimaformål årig ansættelse af klimakonsulent finansieret af lønsumspuljen. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti 5. Renovering af fodboldbanen på Tårnby Stadion (anlæg). 6. Renovering af bade- og omklædningsforhold på Tårnby Stadion (anlæg). 7. Udbud af parkeringskontrol i Kastrup. 8. Frivillig sommerskole. 9. Interaktive tavler og IT understøttelse i samtlige undervisningslokaler (anlæg). 10. Afsætning af pulje på 1,0 mill. kr. til skolebøger. 11. Ansættelse af Borgerombudsmand. 12. Indkøb og indretning af mobilt samtalerum (SSP-bus). 13. Omdannelse af en børnehave til decideret idrætsbørnehave. 14. Afsætning af pulje på 0,5 mill. kr. til at forberede indførelse af Telemedicin. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti 15. Løbende udskiftning af stole i skolerne over en 3-årig periode. 16. Mulighed for årligt medicincheck for borgere over 60 år. 25

27 17. Afsætning af pulje på 0,4 mill. kr. til understøttelse af skoleelevers madopbevaring. 18. Omdannelse af rundkørsel Kongelundsvej Oliefabriksvej til lysreguleret kryds (anlæg). Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti 19. Styrkelse af kontrolenheden. 20. Fastfrysning af grundskylden på 2013 niveau. 21. Styrkelse af den forebyggende indsats i institutioner og skoler. Ændringsforslag fra Venstre 22. Nedsættelse af dækningsafgiften for forretningsejendomme fra 10,0 til 8,0 0 /00. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Stig Brenøe deltog i sagens behandling, som stedfortræder for Tina Weber. Det foreliggende budgetforslag godkendt med de 4 ændringsforslag som der er fremsat af Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti samt de ændringer som der er vedtaget under punkt 12. Endvidere blev renoveringen af Televænget på 3 mill. kr. flyttet til drift. Øvrige ændringsforslag blev trukket. For budgetforslaget stemte A (8), F (4), Paw Karslund og Mathias Grøning. Paw Karslund tog forbehold for overslagsårene. Imod ingen. 5 undlod at stemme O (2), V (2) og C (1). 26

28 14. Anmodning fra Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen Åben sag Sagsnr.: 13/25751 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunalbestyrelsesmedlem Tina Webers ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen samt indtræden af 1. stedfortræder Stig Brenøe. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved mails af 2. september og 4. september 2013 sendt til borgmester Henrik Zimino anmoder Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige årsager herunder helbredsforhold. Det kan oplyses, at ved kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009 blev Stig Brenøe valgt som 1. stedfortræder på liste F. Ved en godkendelse af anmodningen om udtræden vil Stig Brenøe i overensstemmelse med den kommunale valgs 104, jf. 91, blive tilskrevet om at indtræde i Kommunalbestyrelsen. I henhold til lov om kommunernes styrelse 28 skal der også ske udpegning til de ledige pladser i udvalg m.m. SF har meddelt borgmester Henrik Zimino, at for den resterende kommunale valgperiode skal Stig Brenøe varetage de udvalgsposter m.m., som Tina Weber er udpeget til. Tina Weber er medlem af følgende stående udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Derudover er Tina Weber medlem af: Handicapråd Skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Endvidere er Tina Weber personlig stedfortræder/suppleant for: Brian Franklin i Folkeoplysningsudvalget Lars Brandstrup i Naturgas I/S (HMN) Lars Brandstrup i SMOKA I/S, Repræsentantskabet 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. september 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 20. maj 2008 på Jobcenter Syddjurs Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 21. maj 2008 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd

LBR Lokalt Beskæftigelses Råd LBR Lokalt Beskæftigelses Råd Onsdag den 16. juni 2010, kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes i mødelokalet 1, Rådhuset, Torvegade 10, 7800 Skive Preben Andersen, Bent Møller Winther, Gert Ringgaard, Jørgen Knudsen,

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP

Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Referat for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 17. august 2010 kl. 14:30 i Lokale SDP Indholdsfortegnelse 041. Godkendelse af dagsorden 58 042. Godkendelse af referat 59 043. Opfølgning på brugen af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere