De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer"

Transkript

1 DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr Arsrapport for tiden Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i ~ets ordinære g eralforsamli, den 9/4 201] Annette Elmer

2 Indhoidsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Uafhængig revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer Store Kongensgade 23, Baghuset 1264 København K CVR-nr Bestyrelse Finn Reincke Egon Tækker Keld Larsen Jørn Hansen Egil Hansen Sten Christensen Erik Rasmussen Steffen Hansen Ulrik Hansen Direktion Annette Elmer Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 3

4 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktivitet Selskabets aktivitet består i kasko- og ansvarsforsikring at medlemmernes fiskefartøjer. Foreningen kan forsikre fiskefartøjer at en længde på op til maksimalt 17,50 m., dog 22 m. for træfartøjer. Selskabet forsikrer fiskefartøjer som er indregistrerede indenvands ved de danske ky ster. økonomisk udvikling i regnskabsåret Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udløb indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse at resul tatet at virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets slut ning. Årets resultat blev et overskud på t.dkk 292 mod sidste års overskud på t.dkk 944. Årets resultat kan ikke siges at være tilfredsstillende. Antallet at skader har været lidt større end sidste år (144 i forhold til 128 i 2009). Erstatningsudgifterne har været Ca. 1,5 mio. kr. større end i Bruttopræmieindtægten i 2010 har været lidt mindre end i 2009 (Ca. t.dkk 242 før fradrag at præmiebonus), og antallet af forsikrede fartøjer lig ger på 474, hvilket er 13 stk. mindre end i Foreningen kan således for første gang mærke til det markante fald i den samlede fiskeflåde. Det har igen i år været et turbulent år på det finansielle marked. Renten er meget lav og det påvirker afkastet. I forhold til sidste år har der kun været et mindre, men positivt kursudsvin g. Det forsikringstekniske resultat udgør et underskud på t.dkk 989. Der er ikke i år afsat præmiebonus. Sidste år udgjorde det forsikringstekniske resultat et underskud på t.dkk 1.424, efter afsættelse at t.dkk i præmiebonus. lnvesteringsvirksomheden udviser et nettooverskud på t.dkk mod t.dkk i Obligationsbeholdningen udgør pr t.dkk mod t.dkk sidste år. Risikostyring Finansielle risici Selskabets finansielle aktiver investeres i overensstemmelse med bestyrelsens fastlagte strategi herfor der indeholder bestemmelser om omfanget af værdipapirer i hvilke der investeres. lnvesteringsstrategien fastlægger at der primært investeres i danske børsnoterede obligationer med kortere varighed, der sikrer et markedsrelateret at kast og 4

5 Ledelsesberetning begrænset risiko, der kunne påvirke selskabets driftsresultat og økonomiske stilling. Der foretages løbende gennemgang af investeringsrisikoen. De finansielle risici knytter sig primært til ændringer i det generelle renteniveau. For konsekvens heraf henvises til følsomhedsberegningen i note 15. Forsikringsrisici Den forsikringsmæssige risiko er direkte omfattet og fastlagt i selskabets forsikringsbe tingelser og forreiningsgange og er begrænset til forsikring af fiskefartøjer mod tab, samt rederansvar. Hele personansvarsdcekningen og tingskade ud over forsikrings summen er afdækket via genforsikring ligesom kaskodækning over DKK 3,5 mio. pr. fartøj er genforsikret. De forsikringsmcessige risici overvåges løbende af selskabets be styrelse. De forsikringsmæssige risici knytter sig til omfanget af havarier. Forventninger til 2011 Selskabet forventer samme eller et stagnerende til faldende aktivitetsomfang frem over. Dette på grund af fortsat netfoafgang fra den del at den danske erhvervsfiskeri flåde der udgøres at mindre både og som udgør selskabets aktivitetsomfang. Med forventning om et normalt havariomfang forventes et positivt resultat for Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb og frem til d.d. ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller torsikringsmæssige stilling. Led elses hverv Bortset fra Ulrik Hansen har hverken selskabets direktør eller de øvrige med lemmer at selskabets bestyrelse ledelseshverv i danske aktieselskaber. Ulrik Hansen er direktør i Fiskeriselskabet Cecilie AIS. 5

6 De Sydlige Forvandes G/F for Fiskefartøjer Ledelsesberetning Fem-års oversigt t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk Bruttoprcemier Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsom kostninger i alt Resultat at afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsaf kast efter forsik ringsteknisk rente Arets nettoresultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensæt telser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Nøgletal i Bruttoerstatningsprocent 65,35 77,33 86,97 71,55 74,29 2 Bruttoomkostningsprocent 33,45 27,43 44,47 36,61 30,67 3 Combineci ratio 108,33 113,90 142,78 122,54 112,44 4 Operating ratio 108,10 113,65 142,32 122,24 112,22 5 Relativt afløbresultat i pro cent 20,29 20,29 39,67-18,32 2,33 6 Egenkapitalforrentning 0,34 1,46 1,76 1,67 0,51 7 Solvensdækning 2,42 2,45 2,34 2,38 2,19 1) Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter efter bonus og præmierabatter. 2) Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger og bruttopræmieindtcegter efter bonus og præmierabatter. 3) Summen af erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenten. 4) Summen at erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenten, hvor det allokerede investeringsafkast er lagt til prcemieindtcegter i nævneren. 5) Afløbsresultat f.e.r., i forhold til de primohensættelser, det vedrører. 6) Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital. 7) Forholdet mellem basiskapital og solvenskrav. Solvensdækning viser, egenkapitalen overstiger lovgivningens minimumskrav (solvenskrav). hvor mange gange 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2010 for De Sydlige Farvan des G/F for Fiskefartøjer. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende re degørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet påvirkes af, Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. marts 2011 Direktionen Bestyrelsen Egon Tækker Næstformand Keld Larsen ( ~~Egil H~n)en Steffen nsen 7

8 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmer i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer Vi har revideret årsregnskabet for De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, fem-års oversigt, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvis ende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse at interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn dighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger at revisors vurdering, herunder vurderingen at risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi sor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et refvisende billede, med henblik på at udforme revisi onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten at virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmcessige skøn er rimelige, samt en vurdering at den samlede præsentation at årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8

9 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvis ende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Lov om fi nansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf gennemlæst ledelsesberetnin gen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i overensstemmelse med årsregnskabet. ledelsesberetningen er i København, den 5. marts 201 i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab k~tt sp r Edelbo Statsaut. revisor 9

10 Anvendt regnskabspraksis GEN ER ELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhø rende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (bekendtgørelse nr. 1310) af 16. december Den anvendte regn skabspraksis er uændret i forhold til året før og omfatter følgende væsentlige indreg ningsmetoder og målegrundlag. RESULTAT AF FORSIKRINGSVIRKSOMHED Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier reguleret for udbetalte og opgjorte ristornobeløb samt med fradrag at afskrivninger på uerholdelige præmier og fradrag for regnskabsårets opgjorte præmiebonusbeløb. Præmieindtcegten periodiseres i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperi ode, som alle udløber på balancetidspunktet, idet selskabets prcemieindtægter har hovedforfald 1/1 og 1/7. Præmiebonusbeløb fastsættes efter retningslinier udstukket af selskabets bestyrelse og udgør p.t. det at årets overskud der overstiger DKK 1 mio. af det skattemæssige resul tat. Årets præmiebonus fordeles blandt forsikringstagere efter deres individuelle forsikrings sum og uden hensyntagen til eventuelle erstatningsforløb dog således at nyindtrådte forsikringstagere først er præmiebonusberettigede i 2. medlemsår. Forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat at forsikringsvirksomhed. Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast at den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalin ger. Renteafkastet beregnes på grundlag at årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige obligationsrente for obli gationer med kort løbetid. 10

11 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis Erstotningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag at de fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshen sættelser svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnska bsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshenscet telserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifterne indgår endvidere di rekte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Den andel at de forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., der kan henføres til er hvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostnin ger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på driftsmidler. Husleje m.v. vedrørende foreningens hovedkontor opføres under administrationsom kostninger. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renteindtægter Renteindtægter indeholder de i regnskabsåret indtjente renter at bankindeståender og værdipapirinvesteringer. Der foretages fuld periodisering af indtjente men endnu ikke modtagne renter. Kursreg uleri nger Resultat at investeringsvirksomhed omfatter realiserede og urealiserede gevinster og tab på selskabets værdipapirbeholdning, herunder fra salg og udtræk af investerings aktiver. Realiserede kursgevinster og tab ved salg at værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelses summen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret.

12 Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver vedrører gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen at investeringsaktiverne. Skat Aktuel skat at årets resultat er beregnet med udgangspunkt i korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. årets resultat før skat, Udskudt skat hensættes med 25% at alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabs mæssige og det skattemæssige resultat. Udskudt skat indregnes som et aktiv i det om fang, der med overvejende sandsynlighed forventes en fremtidig udnyttelse heraf. 12

13 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis BALANCEN Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsesvcerdi med fradrag af afskrivninger. Der fore tages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: Inventar og edb-anlæg m.v. 5 år Obligationer Børsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktef senest note rede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes til parikurs. Obli gationer indregnes på handelsdag. Indlån i kreditinstitutter Indlån/gæld til kreditinstitutter indregnes til nominel værdi. Tilgodehavende i forbindelse med genforsikring Tilgodehavende hos forsikringsselskaber omfatter udelukkende mellemvcerende med reassurandøren og indregnes til den værdi som de forventes at indgå til. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrcensningsposter omfatter tilgodehavende renter, som indregnes til nominel værdi. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter beløb, der ved regnskabsårets slutning er hensat til dækning af kendte og forventede, men endnu ikke udbefalte erstatninger. Hensæt telserne opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. I erstatningshensættelserne indgår endvidere omkostninger som efter skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelsen modregnes provenuer fra tredjemand, såfremt beløbet er indgået til foreningen før årsrapportens færdiggørelse eller på anden måde kan betragtes som sikkert. 13

14 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis Erstatningshensættelser - fortsat De indregnede erstatningshensættelser er indregnet uden brug af nogen diskonte nn gs metode. Anden gæld Anden gæld indregnes til nominel værdi. 14

15 Resultatopgørelse Note 2010 DKK 2009 t.dkk Forsikringsvirksomhed 1/2 3 Præmieindtægter: Bruttoprcemier Afgivne forsikringspræmier Præmieindtægterf.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Erstatni ngs udgifter: Udbetalte erstatninger Modtaget i genforsikringsdcekning Ændring i erstatningshenscettelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Forsikringsmcessige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat

16 Resultatopgørelse Note 2010 DKK 2009 t.dkk lnvesteringsvirksomhed 8 Renteindtægter 9 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i ringsvirksomhed forbindelse med investe lnvesteringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsaf kast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat at årets resultat Årets resultat Overført fra sidste år Årets resultat Til disposition der af bestyrelsen foreslås overført til næste år Overført til næste år I alt

17 De Sydlige Farvandes G/E for Fiskefartøjer Balance Note AKTIVER DKK t.dkk 10 Driftsmidler i Materielle aktiver i alt Obligationer Indlån i kreditinstitutter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder i 67 Tilgodehavender i alt Tilgodehavende renter i.632 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

18 Balance Note PASSIVER DKK t.dkk Grundkapital Sikkerhedsfond: Reservefond Suppieringsfond Overført overskud Egenkapital i alt Erstatningshenscettelser Hensættelsertilforsikringskontrakter i alt Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Afløbsresultat 14 Eventual forpligtigelser 5 :Følsomhedsoplysninger 16 Fem-års oversigt, ledelsesberetning side 6 7 Anvendt regnskabspraksis, side 10-14

19 Noter 2010 DKK 2009 LDKK 1. Brancheregnskab, søforsikring Bruttopræmier og bruttopræmieindtcegter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat at genforsikring Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Selskabet har under forsikringsklassen Ulykkesforsikringer en helt ubetydelig aktivitet, hvorfor der ikke er opgjort brancheregnskab herfor. Antal skader Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i t.dkk Erstatningsfrekvens 29,9% 26,1% 2. Bruttopræmier Opkrævede bruttoprcemier Præmiebonus I alt Resultat af genforsikring Afgivne forsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning i 68 Provisioner og gevinsfandele fra genforsikringsselskab I alt

20 Noter DKK t.dkk 4. Forsikringsteknisk rente Årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelse Anvendt rentesats 1,32% 2,28% Forsikringsteknisk rente Ændring i erstatningshensættelser Erstatni ngs Erstatnings- Genfor- Hensættelser Hensættelser sikringens for egen Beløb i DKK Brutto andel Regning Erstatningshensæftelser Erstatningshenscettelser Ændring Der er i erstatningshensættelserne brutto modregnet forventede provenuer fra tred jemand med DKK 0 (2009, DKK 0). Der forventes ingen genforsikringsrefusion på erstatningshensættelsen i

21 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Noter DKK t.dkk 6. Erhvervelsesomkostninger Provision m.v Ialt Administrationsomkostninger Lønninger og honorarer m.v Pensioner Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Heraf overført til erstatning og erhvervelsesomkostninger Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger,jf. note I alt Antal fuldtidsbeskceftigede 2 2 Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til: Bestyrelsen Direktionen I alt Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak tieselskab: (2009 Beierholm Statsaut. Rev.aktieselskab) Lovpligtig revision Øvrige ydelser PWC Øvrige ydelser Beierholm I alt ]

22 De Sydlige Forvandes G/F for Fiskefartøjer Noter 2010 DKK 2009 t. DKK 8. Renteindtægter Renter udlån i kreditinstitutter 0 34 Renter, obligationer I alt Kursreguleringer Realiseret kursgevinst, obligationer i 73 Realiseret tab, obligationer Urealiseret kurstab I alt

23 Noter DKK t.dkk 10. Driftsmidler Kostpris prima Arets tilgang 0 0 Kostpris ultimo Afskrivning primo Arets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Obligationer Kostpris primo Tilgang i året Arets afgang Kostpris ultimo Urealiserede kursreguleringer primo Arets kursreguleringer Urealiserede kursreguleringer ultimo Regnskabsmæssig værdi pr

24 Noter 12. Egenkapital I Su pp Grund- Reserve- lerings- Overført Beløb i DKK kapital Fond fond Overskud alt Saldo primo Overført til resultat Overført resultat Saldo ultimo Solvensmargen udgør pr DKK Basiskapitalen andrager pr. samme dato DKK og modsvarer selskabets egenkapital DKK t.dkk 13. Afløbsresultat Bruttoafløbsresultat: Erstatningshensæftelser primo i Udbetalte erstatninger vedr, tidligere år Erstatningshensættelser ultimo For lidt hensat Afløbsresultat f.e.r: Erstatningshensættelser primo f.e.r Udbetalte erstatninger vedr, tidligere år, t.e.r Erstatningshenscettelser ultimo, f.e.r For meget hensat Eventual forpligtigelser Til sikring at selskabets forsikringsmcessige henscettelser er pr. 31. december 2010 LDKK 1.259, 2009, t.dkk i.500 af selskabets obligationer anmeldt som registrerede aktiver, jt. i 67, stk. i i Lov om finansiel virksomhed. 24

25 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Noter 15. Følsomhedsoplysninger vedr. finansiel risiko Påvirkning Pr afegen Beløb i t.dkk Exponering Ændring Kapitalen Hændelser Rentestigning på 0,7 pct. point ,7% -383 Rentefald på 0,7 pct. point ,7% 383 Aktiekursfald på 12 pct. 0 Ikke aktuelt Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 Ikke aktuelt Valutakursrisiko (Var 99,5) 0 Ikke aktuelt Tab på modparter på 8 pct

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2013 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2013 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2008 (dirigent) Den Danske Maritime Fond CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2007 AMALIEGADE 33 B

Læs mere

Næstved Erhverv A/S CVR-nr

Næstved Erhverv A/S CVR-nr CVR-nr. 32 34 87 42 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.05.15 Kim Ulrik Larsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

Dansk Træforenings Legat

Dansk Træforenings Legat Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 5/5 2009. Dirigent Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5

Påtegninger Ledelsespåtegning 1. Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4-5 Halvårsrapport Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport

gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Halvårsrapport gensidigt selskab CVR-nr. 55124612 Danske Fiskeres Forsikring, pr. 30. juni 2015 Halvårsrapport Ind hoidsforteg ne Ise Side Selskabets navn, ledelse og revision Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3.

SKELBÆKGAARD STUTTERI & HESTEPENSION APS ULRIKKENBORG ALLÉ KGS. LYNGBY CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/12 3. GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S SKELBÆKGAARD

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008

Solrød Strands Grundejerforening. samt. Strandfonden. Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2008 1 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1. januar -

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere