De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer"

Transkript

1 DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr Arsrapport for tiden Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i ~ets ordinære g eralforsamli, den 9/4 201] Annette Elmer

2 Indhoidsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Uafhængig revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

3 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer Store Kongensgade 23, Baghuset 1264 København K CVR-nr Bestyrelse Finn Reincke Egon Tækker Keld Larsen Jørn Hansen Egil Hansen Sten Christensen Erik Rasmussen Steffen Hansen Ulrik Hansen Direktion Annette Elmer Revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 3

4 Ledelsesberetning Selskabets hovedaktivitet Selskabets aktivitet består i kasko- og ansvarsforsikring at medlemmernes fiskefartøjer. Foreningen kan forsikre fiskefartøjer at en længde på op til maksimalt 17,50 m., dog 22 m. for træfartøjer. Selskabet forsikrer fiskefartøjer som er indregistrerede indenvands ved de danske ky ster. økonomisk udvikling i regnskabsåret Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udløb indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse at resul tatet at virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets slut ning. Årets resultat blev et overskud på t.dkk 292 mod sidste års overskud på t.dkk 944. Årets resultat kan ikke siges at være tilfredsstillende. Antallet at skader har været lidt større end sidste år (144 i forhold til 128 i 2009). Erstatningsudgifterne har været Ca. 1,5 mio. kr. større end i Bruttopræmieindtægten i 2010 har været lidt mindre end i 2009 (Ca. t.dkk 242 før fradrag at præmiebonus), og antallet af forsikrede fartøjer lig ger på 474, hvilket er 13 stk. mindre end i Foreningen kan således for første gang mærke til det markante fald i den samlede fiskeflåde. Det har igen i år været et turbulent år på det finansielle marked. Renten er meget lav og det påvirker afkastet. I forhold til sidste år har der kun været et mindre, men positivt kursudsvin g. Det forsikringstekniske resultat udgør et underskud på t.dkk 989. Der er ikke i år afsat præmiebonus. Sidste år udgjorde det forsikringstekniske resultat et underskud på t.dkk 1.424, efter afsættelse at t.dkk i præmiebonus. lnvesteringsvirksomheden udviser et nettooverskud på t.dkk mod t.dkk i Obligationsbeholdningen udgør pr t.dkk mod t.dkk sidste år. Risikostyring Finansielle risici Selskabets finansielle aktiver investeres i overensstemmelse med bestyrelsens fastlagte strategi herfor der indeholder bestemmelser om omfanget af værdipapirer i hvilke der investeres. lnvesteringsstrategien fastlægger at der primært investeres i danske børsnoterede obligationer med kortere varighed, der sikrer et markedsrelateret at kast og 4

5 Ledelsesberetning begrænset risiko, der kunne påvirke selskabets driftsresultat og økonomiske stilling. Der foretages løbende gennemgang af investeringsrisikoen. De finansielle risici knytter sig primært til ændringer i det generelle renteniveau. For konsekvens heraf henvises til følsomhedsberegningen i note 15. Forsikringsrisici Den forsikringsmæssige risiko er direkte omfattet og fastlagt i selskabets forsikringsbe tingelser og forreiningsgange og er begrænset til forsikring af fiskefartøjer mod tab, samt rederansvar. Hele personansvarsdcekningen og tingskade ud over forsikrings summen er afdækket via genforsikring ligesom kaskodækning over DKK 3,5 mio. pr. fartøj er genforsikret. De forsikringsmcessige risici overvåges løbende af selskabets be styrelse. De forsikringsmæssige risici knytter sig til omfanget af havarier. Forventninger til 2011 Selskabet forventer samme eller et stagnerende til faldende aktivitetsomfang frem over. Dette på grund af fortsat netfoafgang fra den del at den danske erhvervsfiskeri flåde der udgøres at mindre både og som udgør selskabets aktivitetsomfang. Med forventning om et normalt havariomfang forventes et positivt resultat for Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter regnskabsårets udløb og frem til d.d. ikke indtrådt forhold af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller torsikringsmæssige stilling. Led elses hverv Bortset fra Ulrik Hansen har hverken selskabets direktør eller de øvrige med lemmer at selskabets bestyrelse ledelseshverv i danske aktieselskaber. Ulrik Hansen er direktør i Fiskeriselskabet Cecilie AIS. 5

6 De Sydlige Forvandes G/F for Fiskefartøjer Ledelsesberetning Fem-års oversigt t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk t.dkk Bruttoprcemier Bruttoerstatningsudgifter Forsikringsmæssige driftsom kostninger i alt Resultat at afgiven forretning Forsikringsteknisk resultat Investeringsaf kast efter forsik ringsteknisk rente Arets nettoresultat Afløbsresultat Forsikringsmæssige hensæt telser i alt Forsikringsaktiver i alt Egenkapital i alt Aktiver i alt Nøgletal i Bruttoerstatningsprocent 65,35 77,33 86,97 71,55 74,29 2 Bruttoomkostningsprocent 33,45 27,43 44,47 36,61 30,67 3 Combineci ratio 108,33 113,90 142,78 122,54 112,44 4 Operating ratio 108,10 113,65 142,32 122,24 112,22 5 Relativt afløbresultat i pro cent 20,29 20,29 39,67-18,32 2,33 6 Egenkapitalforrentning 0,34 1,46 1,76 1,67 0,51 7 Solvensdækning 2,42 2,45 2,34 2,38 2,19 1) Forholdet mellem bruttoerstatningsudgifter og bruttopræmieindtægter efter bonus og præmierabatter. 2) Forholdet mellem forsikringsmæssige driftsomkostninger og bruttopræmieindtcegter efter bonus og præmierabatter. 3) Summen af erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenten. 4) Summen at erstatnings-, omkostnings- og nettogenforsikringsprocenten, hvor det allokerede investeringsafkast er lagt til prcemieindtcegter i nævneren. 5) Afløbsresultat f.e.r., i forhold til de primohensættelser, det vedrører. 6) Forholdet mellem årets resultat og årets gennemsnitlige egenkapital. 7) Forholdet mellem basiskapital og solvenskrav. Solvensdækning viser, egenkapitalen overstiger lovgivningens minimumskrav (solvenskrav). hvor mange gange 6

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapport for 2010 for De Sydlige Farvan des G/F for Fiskefartøjer. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende re degørelse for udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet påvirkes af, Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 5. marts 2011 Direktionen Bestyrelsen Egon Tækker Næstformand Keld Larsen ( ~~Egil H~n)en Steffen nsen 7

8 Den uafhængige revisors påtegning Til medlemmer i De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer Vi har revideret årsregnskabet for De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer for regnskabsåret , omfattende resultatopgørelse, balance, fem-års oversigt, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvis ende billede i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse at interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regn skabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstæn dighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger at revisors vurdering, herunder vurderingen at risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revi sor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et refvisende billede, med henblik på at udforme revisi onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten at virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmcessige skøn er rimelige, samt en vurdering at den samlede præsentation at årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 8

9 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvis ende redegørelse i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til Lov om fi nansiel virksomhed samt regler udstedt i medfør heraf gennemlæst ledelsesberetnin gen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i overensstemmelse med årsregnskabet. ledelsesberetningen er i København, den 5. marts 201 i PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab k~tt sp r Edelbo Statsaut. revisor 9

10 Anvendt regnskabspraksis GEN ER ELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed med tilhø rende bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (bekendtgørelse nr. 1310) af 16. december Den anvendte regn skabspraksis er uændret i forhold til året før og omfatter følgende væsentlige indreg ningsmetoder og målegrundlag. RESULTAT AF FORSIKRINGSVIRKSOMHED Præmieindtægter f.e.r. Præmieindtægter f.e.r. omfatter årets opkrævede præmier med fradrag af de til genforsikringen afgivne præmier reguleret for udbetalte og opgjorte ristornobeløb samt med fradrag at afskrivninger på uerholdelige præmier og fradrag for regnskabsårets opgjorte præmiebonusbeløb. Præmieindtcegten periodiseres i overensstemmelse med forsikringernes dækningsperi ode, som alle udløber på balancetidspunktet, idet selskabets prcemieindtægter har hovedforfald 1/1 og 1/7. Præmiebonusbeløb fastsættes efter retningslinier udstukket af selskabets bestyrelse og udgør p.t. det at årets overskud der overstiger DKK 1 mio. af det skattemæssige resul tat. Årets præmiebonus fordeles blandt forsikringstagere efter deres individuelle forsikrings sum og uden hensyntagen til eventuelle erstatningsforløb dog således at nyindtrådte forsikringstagere først er præmiebonusberettigede i 2. medlemsår. Forsikringsteknisk rente Af det samlede resultat af investeringsvirksomheden overføres et beregnet renteafkast (forsikringsteknisk rente) til resultat at forsikringsvirksomhed. Forsikringsteknisk rente indeholder et beregnet renteafkast at den forsikringsmæssige drift, som fremkommer som følge af tidsmæssig forskydning mellem ind- og udbetalin ger. Renteafkastet beregnes på grundlag at årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige obligationsrente for obli gationer med kort løbetid. 10

11 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis Erstotningsudgifter f.e.r. Erstatningsudgifter f.e.r omfatter årets udbetalte erstatninger med fradrag at de fra genforsikringen refunderede erstatninger reguleret for bevægelserne i erstatningshen sættelser svarende til kendte og forventede erstatningsudgifter vedrørende regnska bsåret. Endvidere indgår forskellen (afløbsresultatet) mellem de i regnskabsåret udbetalte og hensatte erstatninger vedrørende skader indtruffet i tidligere år og erstatningshenscet telserne ved regnskabsårets begyndelse. I erstatningsudgifterne indgår endvidere di rekte og indirekte omkostninger til skadesbehandling. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. Den andel at de forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., der kan henføres til er hvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden, opføres under erhvervelsesomkostnin ger. Samtlige erhvervelsesomkostninger udgiftsføres ved forsikringernes tegning. Administrationsomkostninger omfatter de periodiserede udgifter, der kan henføres til regnskabsåret, herunder afgifter til offentlige myndigheder samt årets afskrivninger på driftsmidler. Husleje m.v. vedrørende foreningens hovedkontor opføres under administrationsom kostninger. RESULTAT AF INVESTERINGSVIRKSOMHED Renteindtægter Renteindtægter indeholder de i regnskabsåret indtjente renter at bankindeståender og værdipapirinvesteringer. Der foretages fuld periodisering af indtjente men endnu ikke modtagne renter. Kursreg uleri nger Resultat at investeringsvirksomhed omfatter realiserede og urealiserede gevinster og tab på selskabets værdipapirbeholdning, herunder fra salg og udtræk af investerings aktiver. Realiserede kursgevinster og tab ved salg at værdipapirer opgøres som forskellen mellem salgssummen og den bogførte værdi primo regnskabsåret eller anskaffelses summen, såfremt de afhændede værdipapirer er erhvervet i regnskabsåret.

12 Anvendt regnskabspraksis Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver vedrører gebyrer og andre omkostninger, som er direkte forbundet med forvaltningen at investeringsaktiverne. Skat Aktuel skat at årets resultat er beregnet med udgangspunkt i korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. årets resultat før skat, Udskudt skat hensættes med 25% at alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabs mæssige og det skattemæssige resultat. Udskudt skat indregnes som et aktiv i det om fang, der med overvejende sandsynlighed forventes en fremtidig udnyttelse heraf. 12

13 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis BALANCEN Driftsmidler Driftsmidler værdiansættes til anskaffelsesvcerdi med fradrag af afskrivninger. Der fore tages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid: Inventar og edb-anlæg m.v. 5 år Obligationer Børsnoterede obligationer værdiansættes til den på balancetidspunktef senest note rede børskurs for alle handler. Udtrukne obligationer værdiansættes til parikurs. Obli gationer indregnes på handelsdag. Indlån i kreditinstitutter Indlån/gæld til kreditinstitutter indregnes til nominel værdi. Tilgodehavende i forbindelse med genforsikring Tilgodehavende hos forsikringsselskaber omfatter udelukkende mellemvcerende med reassurandøren og indregnes til den værdi som de forventes at indgå til. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrcensningsposter omfatter tilgodehavende renter, som indregnes til nominel værdi. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser omfatter beløb, der ved regnskabsårets slutning er hensat til dækning af kendte og forventede, men endnu ikke udbefalte erstatninger. Hensæt telserne opgøres som sag for sag hensættelser ud fra erfaringsmæssige skøn baseret på de tilgængelige oplysninger på opgørelsestidspunktet. I erstatningshensættelserne indgår endvidere omkostninger som efter skøn forventes at skulle afholdes i forbindelse med afvikling af erstatningsforpligtelserne. Ved opgørelsen modregnes provenuer fra tredjemand, såfremt beløbet er indgået til foreningen før årsrapportens færdiggørelse eller på anden måde kan betragtes som sikkert. 13

14 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Anvendt regnskabspraksis Erstatningshensættelser - fortsat De indregnede erstatningshensættelser er indregnet uden brug af nogen diskonte nn gs metode. Anden gæld Anden gæld indregnes til nominel værdi. 14

15 Resultatopgørelse Note 2010 DKK 2009 t.dkk Forsikringsvirksomhed 1/2 3 Præmieindtægter: Bruttoprcemier Afgivne forsikringspræmier Præmieindtægterf.e.r., i alt Forsikringsteknisk rente Erstatni ngs udgifter: Udbetalte erstatninger Modtaget i genforsikringsdcekning Ændring i erstatningshenscettelser Erstatningsudgifter f.e.r., i alt Forsikringsmcessige driftsomkostninger: Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskab Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Forsikringsteknisk resultat

16 Resultatopgørelse Note 2010 DKK 2009 t.dkk lnvesteringsvirksomhed 8 Renteindtægter 9 Kursreguleringer Renteudgifter Administrationsomkostninger i ringsvirksomhed forbindelse med investe lnvesteringsafkast i alt Forrentning af forsikringsmæssige hensættelser Investeringsaf kast efter forsikringsteknisk rente Resultat før skat Skat at årets resultat Årets resultat Overført fra sidste år Årets resultat Til disposition der af bestyrelsen foreslås overført til næste år Overført til næste år I alt

17 De Sydlige Farvandes G/E for Fiskefartøjer Balance Note AKTIVER DKK t.dkk 10 Driftsmidler i Materielle aktiver i alt Obligationer Indlån i kreditinstitutter Investeringsaktiver i alt Tilgodehavender hos forsikringstagere Tilgodehavender hos forsikringsvirksomheder i 67 Tilgodehavender i alt Tilgodehavende renter i.632 Periodeafgrænsningsposter i alt Aktiver i alt

18 Balance Note PASSIVER DKK t.dkk Grundkapital Sikkerhedsfond: Reservefond Suppieringsfond Overført overskud Egenkapital i alt Erstatningshenscettelser Hensættelsertilforsikringskontrakter i alt Gæld til kreditinstitutter Anden gæld Gæld i alt Passiver i alt Afløbsresultat 14 Eventual forpligtigelser 5 :Følsomhedsoplysninger 16 Fem-års oversigt, ledelsesberetning side 6 7 Anvendt regnskabspraksis, side 10-14

19 Noter 2010 DKK 2009 LDKK 1. Brancheregnskab, søforsikring Bruttopræmier og bruttopræmieindtcegter Bruttoerstatningsudgifter Bruttodriftsomkostninger Resultat at genforsikring Forsikringsteknisk rente Forsikringsteknisk resultat Selskabet har under forsikringsklassen Ulykkesforsikringer en helt ubetydelig aktivitet, hvorfor der ikke er opgjort brancheregnskab herfor. Antal skader Gennemsnitlig erstatning for indtrufne skader i t.dkk Erstatningsfrekvens 29,9% 26,1% 2. Bruttopræmier Opkrævede bruttoprcemier Præmiebonus I alt Resultat af genforsikring Afgivne forsikringspræmier Modtaget genforsikringsdækning i 68 Provisioner og gevinsfandele fra genforsikringsselskab I alt

20 Noter DKK t.dkk 4. Forsikringsteknisk rente Årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelse Anvendt rentesats 1,32% 2,28% Forsikringsteknisk rente Ændring i erstatningshensættelser Erstatni ngs Erstatnings- Genfor- Hensættelser Hensættelser sikringens for egen Beløb i DKK Brutto andel Regning Erstatningshensæftelser Erstatningshenscettelser Ændring Der er i erstatningshensættelserne brutto modregnet forventede provenuer fra tred jemand med DKK 0 (2009, DKK 0). Der forventes ingen genforsikringsrefusion på erstatningshensættelsen i

21 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Noter DKK t.dkk 6. Erhvervelsesomkostninger Provision m.v Ialt Administrationsomkostninger Lønninger og honorarer m.v Pensioner Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Heraf overført til erstatning og erhvervelsesomkostninger Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger,jf. note I alt Antal fuldtidsbeskceftigede 2 2 Af administrationsomkostningerne udgør det samlede vederlag til: Bestyrelsen Direktionen I alt Samlet honorar til generalforsamlingsvalgte revisor: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsak tieselskab: (2009 Beierholm Statsaut. Rev.aktieselskab) Lovpligtig revision Øvrige ydelser PWC Øvrige ydelser Beierholm I alt ]

22 De Sydlige Forvandes G/F for Fiskefartøjer Noter 2010 DKK 2009 t. DKK 8. Renteindtægter Renter udlån i kreditinstitutter 0 34 Renter, obligationer I alt Kursreguleringer Realiseret kursgevinst, obligationer i 73 Realiseret tab, obligationer Urealiseret kurstab I alt

23 Noter DKK t.dkk 10. Driftsmidler Kostpris prima Arets tilgang 0 0 Kostpris ultimo Afskrivning primo Arets afskrivning Afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Obligationer Kostpris primo Tilgang i året Arets afgang Kostpris ultimo Urealiserede kursreguleringer primo Arets kursreguleringer Urealiserede kursreguleringer ultimo Regnskabsmæssig værdi pr

24 Noter 12. Egenkapital I Su pp Grund- Reserve- lerings- Overført Beløb i DKK kapital Fond fond Overskud alt Saldo primo Overført til resultat Overført resultat Saldo ultimo Solvensmargen udgør pr DKK Basiskapitalen andrager pr. samme dato DKK og modsvarer selskabets egenkapital DKK t.dkk 13. Afløbsresultat Bruttoafløbsresultat: Erstatningshensæftelser primo i Udbetalte erstatninger vedr, tidligere år Erstatningshensættelser ultimo For lidt hensat Afløbsresultat f.e.r: Erstatningshensættelser primo f.e.r Udbetalte erstatninger vedr, tidligere år, t.e.r Erstatningshenscettelser ultimo, f.e.r For meget hensat Eventual forpligtigelser Til sikring at selskabets forsikringsmcessige henscettelser er pr. 31. december 2010 LDKK 1.259, 2009, t.dkk i.500 af selskabets obligationer anmeldt som registrerede aktiver, jt. i 67, stk. i i Lov om finansiel virksomhed. 24

25 De Sydlige Farvondes G/F for Fiskefartøjer Noter 15. Følsomhedsoplysninger vedr. finansiel risiko Påvirkning Pr afegen Beløb i t.dkk Exponering Ændring Kapitalen Hændelser Rentestigning på 0,7 pct. point ,7% -383 Rentefald på 0,7 pct. point ,7% 383 Aktiekursfald på 12 pct. 0 Ikke aktuelt Ejendomsprisfald på 8 pct. 0 Ikke aktuelt Valutakursrisiko (Var 99,5) 0 Ikke aktuelt Tab på modparter på 8 pct

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg

Dansk Supermarked A/S. Højbjerg Dansk Supermarked A/S Højbjerg Årsrapport for 2009 CVR-nr. 35 95 47 16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02

Jensen & Møller Invest A/S. CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Godkendt på generalforsamlingen den 28. maj 2015 Dirigent Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT

FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2011 FRITZ HANSEN A/S CVR-NR. 14120211 ÅRSRAPPORT FOR 1.1.-31.12.2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014

NwrBrand Forsikring G/S. Arsrapport for 2014 NwrBrand.dk 4 samarbejde med Topdanmark NwrBrand Forsikring G/S Arsrapport for 2014 CVR-nr. 17 34 25 17 Indholdsfortegnelse Side Pfitegninger Ledelsespategning 1 Den uafheengige revisors erklringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 2740 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 INTERNT Hornsleth Arms Investment Corporation ApS Literbuen 12B 274 Skovlunde CVR nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 29. april 28-3. juni 29 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent.

Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011. CVR-nr. 60 18 88 15. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets. Dirigent. Lillerød Andelsvandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2011 CVR-nr. 60 18 88 15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andeisvandværkets ordinære generalforsamling den 11/4 2012 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere