TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB"

Transkript

1

2 .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

3 Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

4 FORORD Ved Tåstrup og Omegns Fugleskydningsselskabs 100 års jubilæum blev udgivet et festskrift forfattet af min forgænger i embedet daværende kasserer gymnastiklærer Hans Petersen. I festskriftet opruller han levende og malende billeder og begivenheder, som er sket i selskabets I()()år. I bogens indledning giver han os en spændende og fornøjelig beskrivelse af, hvorledes fugleskydning oprindelig er begyndt. Mod bogens slutning fortælier han levende om Roskilde Kroen, som i selskabets 100 års historie har dannet ramme om vor skydning og vore festlige heder. Vi har efter I()() år søgt at bevare de gode traditioner, men nogle af disse har vi desværre måttet opgive, således finder skydning ikke mere sted på Roskilde Kroen. Et strejftog gennem de sidste 25 år med beskrivelser og fortæilinger for denne periode i vor gamle ærværdige selskab hidrører hovedsagelig fra de gamle velførte protokolier. Jeg siger tak til de brødre, som har givet en håndsrækning ved udarbejdelse af skriftet. TØNNES SOLHART -

5 Hans Petersen sluttede sit festskrift med beskrivelse af fugleskydningen Da bogen forelå færdigtrykt til Fugleskydningens jubilæumsår 1959, kunne han naturligt i bogen ikke beskrive selve den store festdag. Det må derfor være naturligt, at jeg indleder dette skrift om.arene DER FULGTE. med at fortælle om den store dag, fugleskydningen 1959, hvor selskabet fejrede sin loo års dag. I maj måned var der stor aktivitet for at forberede den store dag. Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 5. maj på Roskilde Kro, der blev afholdt generalforsamling den 19. maj på Roskilde Kro og der blev igen afholdt bestyrelsesmøde den 25. maj på Roskilde Kro. Hans Petersen gør ved et bestyrelsesmøde klart, at selskabet blev stiftet IO. september 1859 og det vedtages derfor, at der holdes en fest med deltagelse af brødrenes damer den IO. september Selve skydedagen, som bliver den store jubilæumsdag, finder sted onsdag den 17. juni, og dagen før tirsdag den 16. juni finder indskydning sted. Ved generalforsamlingen genvalgtes følgende brødre: Bankbestyrer Carl Rafn, Tåstrup.. Direktør Alfred Hansen, Tåstrup. Købmand Vagn Rasmussen, Greve Strand. Ejendomsmægler Henry Jakobsen, Tåstrup. Og bestyrelsen i jubelåret 1959 bestod derefter af følgende:. Harry Hansen. Alfred Hansen. J. P. Mengel. Ernst Knudsen. Vagn Rasmussen. Carl Rafn. Vincents Lerche. Hans Petersen. Henry Jakobsen. Og formand var baron Vincents Lerche, sekretær ejendomsmægler Henry Jakobsen, og kasserer gymnastiklærer Hans Petersen. I festskriftet udarbejdet af Hans Petersen i anledning af 100 års dagen, er indsat billede af nævnte bestyrelse. Som nævnt var der store forberedelser forud for den store dag og der blev' udarbejdet et udførligt program for dagen. Programmet gengives her uændret i den form som broder, sekretær Henry Jakobsen havde skrevet det. 9

6 Tåstrup og omegns Fugleskydningsselskab Programfor 100 års dagensfugleskydning, onsdag d. I7.juni Roskilde Kro. Kl. 8 morgen samles skydebrødrene (br.) på Akseltorvet i Tåstrup. Faner er opstil/et på torvet. Musikken er ankommen (6 mand m. høje hatte, mørkt tøj), til marchturen. Præmiekassen er på pladsen. Når br. er samlet, marcheres over til a/s Jessens gl. Købmandsgård. (Fanerne først, derefter præmiekassen. så br.fmd. med Fuglekongen. derefter de øvrige br.). Br. direktør Hansen byder velkommen og ønsker en god dag. efter forfriskningen, takker br. fmd. og udbringer et leve for Fugleskydningsselskabet. Derefter afgang. med samme rækkefølge. til Roskilde Kro. Umiddelbart før ankomsten saluteres med 3 skud. fra skydepladsen. Der marcheres ud til fuglen (2 musikere fratræder og 4 forbliver på skydepladsen og spiller indtil frokosten). Br. stiller op i rundkreds ved pavillonen og br. fmd. oplæser skydenumrene, de br. der ikke ønsker at skyde,får intet nr. da nr. fordeles mellem skytterne. Fuglekongen affyrer det første skud. Der udleveres 10 patroner til hver skytte. og betales ved modtagelsen med 15 øre pr. stk. Evt. tiloversblevne patroner skal. efter skydningen, afleveres og afregnes til skytten med 75 øre igen. Der skal stadig være 1 musiker. til tuch, når en gevinst skydes ned. Kl. ca. 12 blæses til samling og der marcheres. med faner og musik i spidsen til frokostbordet. dog skal der i år, 100 års dagen, alle br.fotograferesforan Kroen, inden frokosten. Der dækkes på terrassen til mindst 20 kuverter. da der beregnes større tilslutning i år, og i salen er der plads til 140 kuverter. altså ialt ca Ved hovedbordet placeres br. fuglekonge ved br. [md. højre side. Æresmedlemmer, gæster, og jubilarer samt bestyrelsen placeres ved hovedbordet efter bordkort. I. Br. fmd. mindes afdøde br. (siden sidste fugleskydningsdag), disse er: Grd. Anders Kristensen. Tranegilde. installatør Chr. Andersen, Tåstrup. Byder derefter velkommen til 100 års dagen og til fuglekongen. de indbudte gæster, jubilarer. æresmedlemmer, nye br. og øvrige brødre. Udbringer en skål for hds. majestæt Kong Frederik. 2. Br. Rafn. Talefor fædrelandet, derefter sangenfor samme. 3. Br. Mengel (sen.). Fuglekongen, derefter sangenfor samme. 4. Br. Jakobsen,»Æresmedlemmer, jubilarer, nye bredre«. Hæderstegn og broderbreve til de nye brødre overrækkes of br.formand. 5. Br. Alf. Hansen. Talefor damerne, derefter synges sangenfor damerne..6. Br. Johs. Bredo. Tale for Fugleskydningsselskabet, derefter sangen for selskabet. 7. Br. Ernst Jessen. Talefor skytterne. derefter sangenfor skytterne. Efter disse officielle taler er ordet frit ved henv. til sekretæren (Henry Jakobsen). IO

7 Br. fmd. oplyser ved velkomsten at br. Henry Jakobsen er dirigent og dirigenten giver efter de officielle taler, oplysning til br. vedr. opkrævning ved bordet og denne opkævning kanforetages, uanset talerne, når det gøres diskret. Der må helst kun være 3 præmier at skyde ned efter frokosten, er der flere, må skytterne forlade bordet inden afslutningen. Kaffen efterfrokosten serveres vedforskellige borde irestaurant og have. Præmieuddelingen: ved aftensbordet, kl. ca Br. afg. fuglekonge afleverer skærftet til den nyefuglekonge og takker samtidig for året som er gået og ønsker den nye konge held og lykke. Br. fmd., br. Mengel. sen. samt br. kass. H. Petersen uddeler præmierne. Præmier til evt. fraværende brødte modtages af kass. H. Petersen, der besørger aflevering til disse. Lotteriet trækkes og bestyrelsen har dafri. Me,dflyvende faner og klingende spil marchererman til frokostbordet. Il

8 100 års jubilæumsdagen blev virkelig en festdag. Som sædvanlig gik starten fra Axeltorv med fuglekongen kaffegrosserer Jensen og formand baron V. -Lerche i spidsen. 1. station var tæt ved, over gaden, ind i NS H. Jessens Gård, hvor broder Alfred Hansen efter at have budt velkommen til selskabet holdt en lille tale, og der blev udskænket forfriskninger og budt på cigarer. Derefter fortsatte brødrene marchen gennem Tåstrup ledsaget af det festlige orkester med høje hatte og de vejende faner. Pressefotografer fulgte brødrene på marchen ligesom Danmarks Fjernsyn var til stede og optog film hvoraf klip blev vist i TV om aftenen.. Ved skydepladsen blev selskabet modtaget med den traditionelle kanonsalut, og efter at man havde været ude og bese fuglen og få uddelt skydenumre, kunne man tage fat på dagens arbejde - nemlig fugleskydning - og de brødre, som ikke deltog i skydningen hyggede sig med en sildemad, en dram og en øl. Præcis kl samledes man til frokost. Festdagens store oplevelse. På det tidspunkt havde man kun skudt kronen og ringen ned. Ved frokosten bød formand baron V. Lerche velkommen til brødrene, til æresmedlemmer og gæster, ligesom broder formand udbragte et leve for hans majestæt Kong Frederik den 9. Kong Frederik var inviteret til at deltage i festen, men han måtte sige nej til invitationen. Som sædvanlig blev der afsendt telegram til kongen og senere på dagen modtog selskabet lykønskningstelegram fra Kong Frederik d. 9. Efter broder formands indledning oplæste broder kasserer Hans Petersen sin prolog -så kom den dag- foruden den prolog, som Hans Petersen oplæste havde han skrevet de fleste af sangene til festdagen. Efter formandens indledning og broder kasserers prolog fulgte de enkelte taler med efterfølgende sange som angivet i ovenstående program. Selskabet modtog mange gaver og flere gæster havde ordet for at lykønske det gamle hæderkronede selskab. Resultatet af fugleskydningen og de øvrige -idræuer- blev således: Fuglekonge blev vognmand Svend Rasmussen ved kaptajn C. E. Dam. 2. præmie fik skrædermester C. C. Hansen ved bankbestyrer Rafn. 3. præmie fik installatør Arne Jensen ved fabrikant Handberg. 4. præmie fik bagermester Haagensen ved arkitekt J. Petersen. 5. præmie fik proprietær J. F. Petersen, Kappelev, ved eget skud. 6. præmie fik grosserer J. Chr. Jensen ved J. P. Mengel. 7. præmie fik mekaniker Poul Thomsen ved eget skud. 8. præmie fik slagtermester Poul Zarp ved H. E. Bang-Petersen. 9. præmie fik forvalter Svend Jeppesen ved F. A. Bang-Petersen. 10. præmie fik regnskabskonsulent M. Olsen ved eget skud. ll. præmie fik uddeler Blach Rasmussen ved E. Berthelsen. 12. præmie fik grosserer Niels Jensen ved revisor Søren Mengel. Keglespil: l. præmie Evald Petersen, 2. præmie depotejer Chr. Jensen. l. præmie med luftbøsse fik revisor Søren Mengel og 2. præmie Ove Nielsen. l. præmie ved lotteriet nr. 30,2. præmie nr. 235 og 3. præmie nr

9 I marchen fra Axeltorv om morgenen deltog ca. 70 brødre og til frokost deltog 164 brødre. Kuvertprisen til frokosten var kr. 19,- pr. kuvert + 12Y1% i betjeningsafgift. Fuglekonge vognmand Svend Rasmussen, Hedehusene, fik i anledning af loo-års dagen en gylden fugl til vedhæng på sit emblem. Det blev en festlig og minde rig dag. Den IO. september afholdtes festmiddag med deltagelse af damer, menuen var suppe, andesteg, æbleskiver med syltetøj og et glas sherry til suppen og for dette skulle der erlægges kr. 15,- + 12Y1%betjening. Det blev en god fest, men der var alt for ringe tilslutning. Den 23. april 1960 afholdtes bestyrelsesmøde hos broder formand baron Lerche. Baronessen og baronen havde arrangeret en hyggelig aften for bestyrelsen, der blev serveret gule ærter og pandekager med tilbehør. Det blev vedtaget, at den årlige generalforsamling skulle finde sted den IO. maj 1960 kl på Roskilde Kroen, og under bestyrelsesmødet meddelte broder formand, at han ønskede at fratræde som formand bl.a. på grund af dårligt helbred. På generalforsamlingen den 10. maj var der efter generalforsamlingen spisning, og der serveredes sild, Yl kylling, kompot, salat og ostesnitter, det kostede kr. 9,- pr. kuvert. Bankbestyrer broder Carl Rafn, Tåstrup, blev valgt til formand, øvrige nyvalg til bestyrelsen var gårdejer Hans Kristensen og baron Christian Lerche samt kaptajn S. E. Dam, København. Til optagelse i vort gamle selskab blev foreslået 19 nye brødre, som alle blev godkendt. Ved fugleskydningen 1960, 14.juni var der ølstrejke i Danmark, hvilket selvfølgelig foruroligede skydebrødrene meget, men kromand broder Charles Larsen, Roskilde Kro, sørgede for, at ingen af brødrene kom til at tørste. I forbindelse med frokosten skal nævnes, at den traditionelle skildpadde for 1. gang i selskabets historie blev strøget af aftenbordet. Dog ikke på grund af manglende ølforsyning. Efter at der var afholdt generalforsamling den 9. maj 1961, afholdes der den 25. maj 1961 bestyrelsesmøde hos afgåede broder formand baron Lerche på Benzonsdal og der fortælles, at broder kasserer Hans Petersen, som havde baronessen til bords udfoldede sig med det franske sprog. Den 13. marts 1962 afholdes bestyrelsesmøde på Roskilde Kro, formand broder Rafn mindes 2 afdøde brødre, nemlig æresmedlem og gamle skydebroder gennem 73 år A. P. Christensen, samt bestyrelsesmedlem broder kaptajn S.E.Damm. 13

10 På bestyrelsesmødet meddeles det, at der endnu ikke er givet skydetilladelse til kommende fugleskydning, og det er som der trækker mørke skyer op i baggrunden for vort gamle selskab. I kommende år 1963 forventes det at S-toge vil begynde at køre fast mellem København og Tåstrup. Vi må nok se i øjnene, at der derefter ikke bliver givet skydetilladelse i Lunden med de gamle Remington rifler. Mange forslag er fremme, men brødrene i bestyrelsen er enige om, at vi må bøje os for udviklingen. Dog håber ingen, at det skal medføre vi frernovermå skyde med salonrifler, de gæve skydebrødre sværger jo til det store knald. Mulighederne for at skyde på andre baner bliver også drøftet, men foreløbig forventer man, at kunne gennemføre skydningen på sædvanlig måde i Broder kasserer Hans Petersen omtaler de store stigende udgifter og foreslår, at kontingentet forhøjes til kr. 40,- for brødrene og kr. 45,- for nye brødre. På generalforsamlingen i 1962 nyvalgtes stadsingeniør Børge Romme i stedet for afdøde kaptajn broder Damm. De øvrige valg var genvalg. Ved samme generalforsamling udnævnes ejendomsmægler Henry Jakobsen og gymnastiklærer H. Petersen, Tåstrup, til æresmedlemmer. Fugleskydningen finder sted den 19. juni 1962 og fuglekonge bliver broder C. V. Nielsen.Kappelev. ved skud fra Frederik Frandsen. Ved generalforsamlingen den 14. maj 1963 på Roskilde Kroen ønskede 3 bestyrelsesmedlemmer, broder C. Rafn, broder Alfred Hansen, broder Bay Hansen, ikke at modtage genvalg og broder J. P. Mengel var afgået ved døden. Derfor blev valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen består herefter af følgende: Hans Petersen, Hans Kristensen, Børge Romme, Christian Lerche, Henry Jakobsen, Johannes Petersen, Anders Jacobsen, Lars Frederik Hansen og Mogens Olsen. Hvoraf de 4 sidstnævnte var nyvalgte. Ved bestyrelsesmødet den 20. maj 1963 på Roskilde Kroen konstituerer bestyrelsen sig således: Formand broder Henry Jakobsen. Kasserer Hans Petersen. Næstformand og sekretær Johannes R. Petersen. Tirsdag den 5. maj 1964 afholdes generalforsamling Og dagsordenen så således ud: på Roskilde Kroen. 14

11 Generalforsamling på Roskilde Kro tirsdag d. 5/ Taastrup og omegns Fugleskydningsse/skab afholder generalforsamling på Roskilde Kro tirsdag den 5. maj 1964 kl. 18. Dagsorden iflg. lovene. Efter generalforsamlingen spisning: Sild,!Il kylling og.ostesnitter. Pr. kuvert kr. 12,75. Selskabets emblem skal bæres ved generalforsamlingen. For udeladelse gælder de sædvanlige bødebestemmelser. Hvis brødrene har nye emner til expetancelisten, skal disse anmeldes senest dagen inden generalforsamlingen til formand eller kassereren. Spisning anmeldes til Roskilde Kro, telf Bestyrelsen TAASTRUP OG OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB Generalforsamling d. 5. maj 1964 Dagsorden l. Valg af didigent. Fuglekongen vælges; hvis han ikke er tilstede. vælges en anden broder af foreningen. 2. Formanden aflægger beretning. Herunder mindes afdøde brødre. Døde i 1964 er: Br. skrædermester C. C. Hansen. Taastrup. Br. depotejer Chr. Jensen, Taastrup. Br. kommissionær Otto Larsen. Taastrup. Br. gårdejer Chr. Olsen. Teglet pr. Hedehusene. 3. Sekretæren oplæserforhandlingsprotokollen. 4. Kassererenfremlægger regnskabet. Herunder fastsættelse af kontingent 1964 samt drøftelse af henlæggelse til fond. 5. Sekretærenforelægger listen over nye emner til optagelse i Fastsættelse afskydedag Herunder aftale med restauratøren 15

12 7. Valg til bestyrelse. Afgående er: Br. Hans Petersen Br. Chr. Lerche Br. Børge Romme Br. Hans Kristensen Alle 4 er villige til at modtage genvalg. Fanebærere. nuvær. Mex Jørgensen og Oscar Lauth 8. Gevinstindkeb. I år indkøbes gevinster hos br. guldsmed Schrøder Hansen. 9. Skydeudvalget forelægger skydereglement. JO. Eventuelt. Valg af bestyrelse, var genvalg. 25 brødre var foreslået til optagelse, og de blev alle godkendt. Skydereglerne, som blev vedtaget at skulle være gældende. var som følger: ~»Taastrup og omegns Fugleskydnmgsselskab«SKYDEREGLER I. Skydenumre uddeles kl. 9.00, og de brødre. som måtte ønske at skyde. må personlig være til stede ved uddelingen, da der ikke ved fuldmagt kan modtages skydenumrefor andre brødre. Skytten kan kun afgive skud for de skydenumre. der er tildelt ham ved uddelingen kl. Y.OO. Skytter, som ikke ønsker at fortsætte skydningen, skal aflevere de ham udleverede skydenumre til skydeudvalget, der uddeler disse blandt de øvrige skytter. 2. Patroner kan købes hos skydeudvalget, pris kr. 1,00 pr. stk. Ikke benyttede patroner tilbagekebes. 3. Kun skydelederen må gå til fuglen, og kun han varetager ledelsen af skydningen. 4. Der må kun være l skytte iafskydningshuset. 16

13 5. Bedert, Der lietizies kr. 1,00 i bøde, hvis en skytte er fraværende, når han s/cqiafgive skud. Ved undladelse af ringning med klokken inden afgivelse af skud betales 25 øre i bøde. For. tilstedeværelse i afskydningshuset som anført under pkt. 4. betales kr. 1,00 i bøde.. 6. Efter frokosten må skytterne omgående begive sig til skydepladsen. 7. Skydning, salonskydning og keglespil ophører kl Er fuglen ikke skudt ned, trækkes lod om de sidste præmier. Hvis der er pointslighed ved bedste resultater ved salonskydning og keglespil,. trækkes der lod om præmierne. 8. Præmieuddeling og eventuellodtrækningforegår i salen kl Vedtaget på generalforsamlingen den 5. maj l. Brystpladen. 2. Højre vinge. 3. Venstre vinge. 4. Halen. 5. Højre halsplade. 6. Venstre halsplade. 7. Højre haleplade. 8. Venstre haleplade. 9. Højre klo. 10. Venstre klo. 11. Ringen, 12. Kronen. Fugleskydning fandt sted den 17.juni og fuglekonge blev broder Alfred Hansen ved skud fra broder Svend Frederiksen. Den ll. maj 1965 afholdes generalforsamling på Roskilde Kroen. Nyvalgt i bestyrelsen blev kriminalassistent A. Tofte, idet Mogens Olsen udgik. Det blev oplyst, at man endnu i dette Af får lov at skyde på den gamle skydebane, men politiet har henstillet, at keglebanen stilles nord for Roskildevejen af hensyn til trafikken over Roskildevejen. Ved fugleskydningen den 17. juni 1965 sker den sensation, at den 82 årige gårdejer Hans Lauridts Hansen, Høje-Tåstrup, nedskyder brystpladen for købmand Christian Christiansen, Brøndbyerne, som bliver fuglekonge. 17

14 Den gamle broder Hans Lauridts bliver selvfølgelig hyldet hjerteligt af de forsamlede brødre. Den Il. maj 1966 afholdes generalforsamling på Roskilde Kroen. Valg til bestyrelsen er alle genvalg. Og den 13. maj holdes bestyrelsesmøde for at fastlægge skydedagen. Den gamle protokol fortæller om bestyrelsesmødet. Musik m.m. Fugl Salut Sange Lodsedler Medhjælp Fanebærere Bordkort Bestyrelsesmøde hosformanden, br. Henry Jakobsen. den 13. maj. Hele bestyrelsen ogfuglekongen br. Chr. Christiansen var mødt. Genvalg offormand, kasserer og sekretær. Skydevoldene udbedres. Br. Romme bestiller sveller m.m. Der er givet tilsagn fra flere brødre om hjælp til arbejdets udførelse. Det blev aftalt at arbejde den 2 l. og 22. maj. Tilrettelæggelse afskydedagen 14/6-66. Clausen Johansen er bestilt. Der spilles af6 musikere under marchen. 4 om formiddagen og under frokosten - 2 om eftermiddagen og under præmieuddelingen. Formanden sørger for flag. guirlander og andre effekter som tidligere. Bestilles af br. Romme hos br. tømrermester Ernst Nielsen - taler med smeden om kraftigere beslag og søm. Br. Chr. Lerche saluterer i lunden med 3 kanonslag. når marchkolonnen ankommer. Br. Hans Petersen har skrevet ~sangeneog bringer dem til bogtrykker br. A. Marcussen. Br. Hans Petersen bestiller 600 lodsedler og skaffer 2 damer til salg af dissepå skydedagen underfrokosten. Br. Hans Petersen skaffer listefører m.m. ialt 4 mand - samt skydeskiver til skydning med luftbøsser. og bærere of præmiekasse får 2 stk. smørrebrød. og l øl hver ved ankomst til skydepladsen. Talere. bestyrelses- og æresmedlemmer skal have plads ved hovedbordet. Br. L. Fr. Hansen og br. Hans Petersen arrangerer bordplanen. 18

15 Skydning Skydeudvalget: Br..Romme, br. Chr. Lerche og br. Hans Kristensen (suppl. br. A. Tofte) sælger patroner å 1,- kr./stk. - skyderegiement ophænges. Br. Poul Thomsen er skydeleder. Præmier Indskydning den 13/61966 kl. 16. Br. Hans Petersen udarbejder skydeliste. Navneopråb foretages afbr. A. Tofte og br. Chr. Lerche. Br. Hans Petersen og br. A. Jacobsen uddeler skydenumre. Br. formand og br. kasserer indkøber gevinster for ca. kr hos br. guldsmed Poul Birkestrøm Andersen, Glostrup. Johs. R. Petersen Fugleskydning afholdtes den 14. juni og fuglekonge blev broder Jørgen Høg Madsen ved skud af broder Anders Jacobsen. Ved generalforsamling den 17. maj 1967 mindes formanden afdøde brødre siden sidste skydedag. Det var broder tidligere formand baron V. Lerche, broder købmand Martin Nielsen og broder gårdejer Laurits Olsen. Nyvalgt i bestyrelsen bliver Ebbe Korvin, idet Johannes Petersen udtræder af bestyrelsen. Og Ebbe Korvin overtager hvervet som sekretær. Det står nu klart, at fugleskydningen" 967 ikke kan finde sted på vor gamle skydebane i Lunden. Aviserne omtaler dette med store overskrifter som: ET STYKKE KULTURHISTORIE I TASTRUP BLEV VINGESKUDT. POLITIET HAR SAGT JA I 108 AR, MEN NU SIGER KOMMUNEN NEJ. Trods den sørgelige meddelelse var der ca. 100 morgenduelige brødre, som samledes på Axeltorv den 14.juni, da fugleskydningen fandt sted. Dagen startede med et tæppe af grå skyer, men humøret kom hurtigt i top under marchen, idet der aflagdes besøg såvel hos broder Alfred Hansen,,-. som hos fuglekongen broder Jørgen Høg Madsen, og begge steder blev der mulighed for at væde ganen. Vejret klarede dog senere op og selvom skydningen måtte foregå med salonrifler, blev det en livlig og vellykket dag. Fuglekonge blev mekaniker broder Henry Jensen ved skud fra broder E. Bertelsen. Efter fugleskydningen drøfter bestyrelsen i løbet af året, om der er mulighed for at etablere en ny skydeplads. Bestyrelsen når frem til, at der nok som i 1967 må afholdes fugleskydning i laden i Roskilde Kroen i året

16 Den 13. april 1968 tilskriver broder formand Henry Jakobsen direktør O. Murmann således: /3i41068.»Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab«Hr. direktør O. Murmann, Lundegårdsvej 21, Hellerup. 13/ Vedr. Fugleskydningen 1968 skal vi have bestyrelsesmøde d. 22 april for fastsættelse af den årlige generalforsamling og skydedagen. Jeg vil da oplyse bestyrelsesmedlemmerne om Deres tilsagn til at benytte den store lodebygning, i lighed med sidste år, og vi får 2 dage, før selve skydedagen. til pyntning og opstilling af fugl m.m. samt l dag efter til oprydning. Da ladebygningen er udlejet afh. fugleskydningsselskabet evt. udgifter, indenfor en rimelig grænse, der vil påføres Deres lejer i denne anledning, evt. kan vi få et møde med lejeren inden 22/4, jeg er gerne til tjeneste, men jeg går da ud fra, såfremt jeg ikke hører nærmere fra Dem, at jeg kan forelægge for bestyrelsen at vi kan afh. fugleskydningen på Roskilde kroen igen i år, og som sædvanlig i midten af juni md. en tirsdag el. onsdag. med venlig hilsen Henry Jacobsen. 20

17 Der indkaldes til generalforsamling 9. maj På indkaldelsen til generalforsamling er påtrykt den nye regel om, at brødre som ikke har betalt kontingent 2 dage før skydedagen ikke får skydenumre, men dog kan bevare ancienniteten ved at betale det skyldige kontingent på selve skydedagen. Da broder Christian Lerche udtræder af bestyrelsen vælges som nyt medlem broder T. Mex Jørgensen, de øvrige valg til bestyrelsen var genvalg. Fugleskydningen finder sted på TERMINSDAGEN, DEN Il. JUNI, det er strålende solskinsvejr og fuglekonge bliver broder Egon Heede ved skud fra broder Torben Nielsen. Skydningen fandt sted med salonrifler, men der deltog mange aktive skytter i skydningen. Ved generalforsamlingen på Roskilde Kro den 6. maj 1969 udgår broder Lars Frederik Hansen af bestyrelsen og nyvalgt bliver broder Tørirres Solhart. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med broder Henry Jakobsen som formand, broder Tønnes Solhart som kasserer, og broder Ebbe Korvin som sekretær. På generalforsamlingen lyder en tak til de tre brødre, Mex Jørgensen, Hans Kristensen og Anders Jacobsen, som byggede den nye skydevold, således at de gamle Remington igen kunne komme i brug. 21

18 Fugleskydningen finder sted den IO. juni på Roskilde Kroen og det viser sig at de gamle Remington er i fin stand, efter de har fået et eftersyn. Der var usædvanlig mange træffere. Og straks efter at fugleskydningen var gået i gang mistede fuglen omgående en del af sin skønne pragt. Alligevel blev det hen under aften inden fuglen måtte -lade livet«. Ved frokosten var der som vanligt festlige taler, og festlige sange. Et af selskabets æresmedlemmer, den 86 årige forhenværende gårdejer Hans Laurids Hansen, Høje Tåstrup, fortalte han havde skudt hvert år i 47 år og flere gange skudt til kongeværdigheden, og han har også på fugleskydningsdagen denne dag afgivet skud med fine resultater. Som sædvanlig satte broder Godtfred Petersen fra Glostrup stemning i selskabet ved under brødrenes medvirken og bifald at synge»amagervisen. Amagervisen, som kun Godtfred kan synge den. Operasanger broder Tage Absalon sang mange dejlige sange blandt andet livets glæder fra Farinelli og et potpourri over sømandssange. Den meget sangglade broder Barstad førte an i skydebrødrenes sang og gjorde sit til, at der blev en dejlig stemning under frokosten. Fuglekonge blev broder Villy Andersen ved skud fra broder Kaj Dupont. Ved generalforsamlingen 1970 forelægges og vedtages nye love og kasserer og æresmedlem broder Hans Petersen ønsker på grund af svigtende helbred at udtræde af bestyrelsen, og i stedet valgtes broder Johannes R. Petersen. Det blev accepteret at ændre betalingsform en således, at fremtidig indbetaling skal ske på giro. Før fugleskydningsdagen den 9. juni udsendes til samtlige brødre den 22. maj 1970 meddelelse om den nye indbetalingsform bilagt giroindbetalingskort og de nye love som blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj. Tåstrup, den 22. maj 1970 Til Brødrene i Tåstrup & Omegns Fugleskydningsselskab Hoslagtfremsendes: Nye love vedtaget på generalforsamlingen, den 12. maj d.å. Giroindbetalingskort til indbetaling af kontingent. Kontingentet dækker medlemsskab og spisning påfugleskydningsdagen, tirsdag den 9. juni. Det bedes bemærket, at indbetalingsformen er ændret og indbetalingen skalforetages på girokonto og være kassereren i hænde senest første tirsdag i juni, i henhold til vedtægternes s 3. Vi beder Dem venligst overholde dennefrist. Såfremt kontingentet ikke er kassereren i hænde senest første tirsdag i juni måned.frafalder retten til at afgive skud påfugleskydningsdagen (vedtægternes 3j. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest på selve fugleskydningsdagen slettes De som broder af selskabet (vedtægternes 7j. 22

19 Indskydningfinder sted mandag den 8. juni mellem kl. 16-/8. Skulle nogle brødre have private geværer, som ikke er anmeldt til myndighederne, er der mulighed for, at få disse anmeldt sammen med selskabets geværer. Man bedes da henvende sig til broder Børge Romme, Zeniavej 20, Tåstrup, og meddele geværets nr. og opbevaringssted. Vi glæder os til at samles medjer påfugleskydningsdagen. M ed venlig hilsen Bestyrelsen Tønnes Solhart kasserer Fugleskydningen finder sted den 9. juni 1970, og fuglekonge bliver broder Niels Løfholrn. Da brystpladen ikke er skudt ned findes fuglekongen ved lodtrækning. Efter bestyrelsesmødet den 21. april 1971 udsender vor formand broder Henry Jakobsen meddelelse om arbejdsfordeling m.v. ved den kommende fugleskydning, som skal finde sted den 8. juni, og endnu i dette år 1971 er vi sikret mulighed for at afholde vor fugleskydning på Roskilde Kro. Ved generalforsamlingen som afholdtes den Il. maj på Roskilde Kro blev følgende brødre genvalgt: Henry Jakobsen, Anders Andersen, Tønnes Solhart og nyvalgt blev broder Eskild Andersen og broder Jørgen Høg Madsen, idet broder Korvin og broder Tofte ikke ønskede at blive genvalgt. Og inden fugleskydningen fremsender broder formand meddelelse vedrørende frokostbord m.v. og broder sekretær Johannes R. Petersen fremsætter meddelelse om frokostslagets gang. Frokosten, Fugleskydningsdagen tirsdag d. 8. juni /97/. Ijl. ajtåie med restauratøren på Roskilde Kro, mandag d. /7. maj d.å. Sildebord: Marinerede sild. Røg. sild i eddike og løg. Karry si/d. Sherry sild. Portugisiske sardin henhv. i olie-tomat. Røg. makrel henhv. olietomat. Stegte ål. Røg. ål. Pillede og upil/ede rejer. Fersk røg. laks m. spinat og røræg. Varmt: Stegte rødspættefileter m. remulade. Lammesteg (danske lam), nye kartofler, agurkesalat, og stuvede grønærter og gulleredder samt brun sauce. Ost: Anrettes påfade m. vindruer m. v. Der vil på bordene være fade m. afskåret pålæg: rullepølse. spegep., salt kød, roastbef, skinke m. v. 23.

20 Pris pr. kuvert alt iberegnet (moms, betjening m. v.] kr. 54,00 ialt. Fugleskydningsselskabet leverer brystbuketter, og på dettes regning. Servering for medhjælper: l listefører, l geværrenser. l v. luftbøsser, 2 v. keglebane og samtidig som lodseddelsælgere. lait 5 pers. Varm ret + øl pr. kuvert kr. 10,- der aflv. spisebillet, ligeledes skal der ved ankomsten kj. ca. 9fmd. udleveres 3 snitter, l øl, l snaps til 2fanebærer, 4 gevinstbærer, 2 politibetjente, modtagerne får ligeledes udlv. spisebilletter, servering herudover må ikke finde sted på selskabets regning. Ved frokostbordet i salen har alle de deltagne skydebrødre spisebillet der gælder for spisning m. drikkepenge og moms, herudover betales drikkevarer m. v. af skydebrødrene selv og uden ansvar for skydeselskabet. l øl kr. 3,90, l snaps kr. 3,75 alt iberegnet. Y1 snaps kr. 75,-. Tåstrup d. 17. maj 1971 Henry Jakobsen fmd. Velkomst Meddelelse Talere: Fugleskydning den Frokosten v/formanden broder Henry Jakobsen. af toastmaster broder Johs. R. Petersen: I øl koster kr. 3,90. l snaps koster kr. 3,75. Spisebilletter skal ved afregning afleveres til tjeneren. Har man glemt sin billet, skal man henvende sig til kassereren, broder Tønnes Solhart. a) Tale for kongen viformanden broder Henry Jakobsen. Umiddelbart herefter: l. vers af s Kong Christian«. Sangenfor kongen. b) Talefor fædrelandet vi broder Tønnes Solhart. Sangenforfædrelandet. c) Talefor fuglekongen vi broder Henry Jakobsen. Sangen forfuglekongen. Tale affuglekongen broder Niels Løjholm. d) Talefor skytterne vi broder Egon Heede. Sangen for skytterne. ej Tale for æresmedlemmer og jubilarer vi broder Jørgen Høg Madsen. Ingen sang. 24

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 1. 2015 20. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 1. 2015 20. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26 362 123 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej 5 8600

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup.

2. kreds omfattede Gundsølille, St. Valby, Li. Valby, Vederlev, Ågerup, Herringløse, Hvedstrup, Østrup, Tågerup og Gerdrup. Foreningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Starten... 3 Skydning er vel ikke så svær?... 4 Lidt om Gundsølille Skytteforening's mål og aktiviteter... 5 Lidt om vores faciliteter... 5 Øvrige

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015

Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Referat Ordinær Generalforsamling GEV 13. april 2015 Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt Jernbane Allé 48, Fiskafeen, er tilsendt alle medlemmerne pr. mail den 23. marts 2015 kl. 19.00.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO)

Vedtægter. for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) Vedtægter for Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Garantiforeningen for Ejendomsmæglernes Landsorganisation (GELO). Foreningens hjemsted

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Grundejerforeningen Lynge Nord

Grundejerforeningen Lynge Nord Love for Grundejerforeningen Lynge Nord som ændret på foreningens generalforsamling den 28. april 1977. Navn, hjemsted, omfang og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Lynge Nord. Dens hjemsted

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013.

Vi kan derfor oplyse kan derfor allerede nu oplyse at næste års generalforsamling bliver afholdt fredag den 22. marts 2013. Klitmøller Vandværk - Generalforsamling 2012 Velkomst v/formand Søren Konradsen På bestyrelsens vegne er det mig en glæde at byde velkommen til årets generalforsamling. Lad mig slå fast med det samme:

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen

Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Vedtægter For Snejbjerg-Hallen Snejbjerg-Hallen, Nørretanderupvej 28, Snejbjerg, 7400 Herning. www:snejbjerg-hallen.dk 1 Institutionens navn er Snejbjerg Hallen. Det er en selvejende institution, hvis

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/7 2012 1 NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København,

- De Danske Skytteforeninger Storkøbenhavn, - Københavns Skytteforbund og - Dansk Sportsskytte Forbund Distrikt København, Vedtægter for Skydeba neforen i n gen Køben havns Skyttecenter (binavn Københavns Skyttecenter) Stiftet d. 74. december 2011 $ 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er "skydebaneforeningen Københavns Skyttecenter".

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne. Vedtægter Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er "", og dens hjemsted er Albertslund kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen for Albertslund kommune, ligesom senere

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere