TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB"

Transkript

1

2 .. TAASTRUP OG.OMEGNS FUGLESKYDNINGS SELSKAB

3 Taastrup og Omegns Fugleskydnings Selskab stiftet den 10. September 1859 Selskabets Liv og Virke gennem Aarene 1959~19.84 ved Tønnes Solhart MARCU-tryk TAASTRUP

4 FORORD Ved Tåstrup og Omegns Fugleskydningsselskabs 100 års jubilæum blev udgivet et festskrift forfattet af min forgænger i embedet daværende kasserer gymnastiklærer Hans Petersen. I festskriftet opruller han levende og malende billeder og begivenheder, som er sket i selskabets I()()år. I bogens indledning giver han os en spændende og fornøjelig beskrivelse af, hvorledes fugleskydning oprindelig er begyndt. Mod bogens slutning fortælier han levende om Roskilde Kroen, som i selskabets 100 års historie har dannet ramme om vor skydning og vore festlige heder. Vi har efter I()() år søgt at bevare de gode traditioner, men nogle af disse har vi desværre måttet opgive, således finder skydning ikke mere sted på Roskilde Kroen. Et strejftog gennem de sidste 25 år med beskrivelser og fortæilinger for denne periode i vor gamle ærværdige selskab hidrører hovedsagelig fra de gamle velførte protokolier. Jeg siger tak til de brødre, som har givet en håndsrækning ved udarbejdelse af skriftet. TØNNES SOLHART -

5 Hans Petersen sluttede sit festskrift med beskrivelse af fugleskydningen Da bogen forelå færdigtrykt til Fugleskydningens jubilæumsår 1959, kunne han naturligt i bogen ikke beskrive selve den store festdag. Det må derfor være naturligt, at jeg indleder dette skrift om.arene DER FULGTE. med at fortælle om den store dag, fugleskydningen 1959, hvor selskabet fejrede sin loo års dag. I maj måned var der stor aktivitet for at forberede den store dag. Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 5. maj på Roskilde Kro, der blev afholdt generalforsamling den 19. maj på Roskilde Kro og der blev igen afholdt bestyrelsesmøde den 25. maj på Roskilde Kro. Hans Petersen gør ved et bestyrelsesmøde klart, at selskabet blev stiftet IO. september 1859 og det vedtages derfor, at der holdes en fest med deltagelse af brødrenes damer den IO. september Selve skydedagen, som bliver den store jubilæumsdag, finder sted onsdag den 17. juni, og dagen før tirsdag den 16. juni finder indskydning sted. Ved generalforsamlingen genvalgtes følgende brødre: Bankbestyrer Carl Rafn, Tåstrup.. Direktør Alfred Hansen, Tåstrup. Købmand Vagn Rasmussen, Greve Strand. Ejendomsmægler Henry Jakobsen, Tåstrup. Og bestyrelsen i jubelåret 1959 bestod derefter af følgende:. Harry Hansen. Alfred Hansen. J. P. Mengel. Ernst Knudsen. Vagn Rasmussen. Carl Rafn. Vincents Lerche. Hans Petersen. Henry Jakobsen. Og formand var baron Vincents Lerche, sekretær ejendomsmægler Henry Jakobsen, og kasserer gymnastiklærer Hans Petersen. I festskriftet udarbejdet af Hans Petersen i anledning af 100 års dagen, er indsat billede af nævnte bestyrelse. Som nævnt var der store forberedelser forud for den store dag og der blev' udarbejdet et udførligt program for dagen. Programmet gengives her uændret i den form som broder, sekretær Henry Jakobsen havde skrevet det. 9

6 Tåstrup og omegns Fugleskydningsselskab Programfor 100 års dagensfugleskydning, onsdag d. I7.juni Roskilde Kro. Kl. 8 morgen samles skydebrødrene (br.) på Akseltorvet i Tåstrup. Faner er opstil/et på torvet. Musikken er ankommen (6 mand m. høje hatte, mørkt tøj), til marchturen. Præmiekassen er på pladsen. Når br. er samlet, marcheres over til a/s Jessens gl. Købmandsgård. (Fanerne først, derefter præmiekassen. så br.fmd. med Fuglekongen. derefter de øvrige br.). Br. direktør Hansen byder velkommen og ønsker en god dag. efter forfriskningen, takker br. fmd. og udbringer et leve for Fugleskydningsselskabet. Derefter afgang. med samme rækkefølge. til Roskilde Kro. Umiddelbart før ankomsten saluteres med 3 skud. fra skydepladsen. Der marcheres ud til fuglen (2 musikere fratræder og 4 forbliver på skydepladsen og spiller indtil frokosten). Br. stiller op i rundkreds ved pavillonen og br. fmd. oplæser skydenumrene, de br. der ikke ønsker at skyde,får intet nr. da nr. fordeles mellem skytterne. Fuglekongen affyrer det første skud. Der udleveres 10 patroner til hver skytte. og betales ved modtagelsen med 15 øre pr. stk. Evt. tiloversblevne patroner skal. efter skydningen, afleveres og afregnes til skytten med 75 øre igen. Der skal stadig være 1 musiker. til tuch, når en gevinst skydes ned. Kl. ca. 12 blæses til samling og der marcheres. med faner og musik i spidsen til frokostbordet. dog skal der i år, 100 års dagen, alle br.fotograferesforan Kroen, inden frokosten. Der dækkes på terrassen til mindst 20 kuverter. da der beregnes større tilslutning i år, og i salen er der plads til 140 kuverter. altså ialt ca Ved hovedbordet placeres br. fuglekonge ved br. [md. højre side. Æresmedlemmer, gæster, og jubilarer samt bestyrelsen placeres ved hovedbordet efter bordkort. I. Br. fmd. mindes afdøde br. (siden sidste fugleskydningsdag), disse er: Grd. Anders Kristensen. Tranegilde. installatør Chr. Andersen, Tåstrup. Byder derefter velkommen til 100 års dagen og til fuglekongen. de indbudte gæster, jubilarer. æresmedlemmer, nye br. og øvrige brødre. Udbringer en skål for hds. majestæt Kong Frederik. 2. Br. Rafn. Talefor fædrelandet, derefter sangenfor samme. 3. Br. Mengel (sen.). Fuglekongen, derefter sangenfor samme. 4. Br. Jakobsen,»Æresmedlemmer, jubilarer, nye bredre«. Hæderstegn og broderbreve til de nye brødre overrækkes of br.formand. 5. Br. Alf. Hansen. Talefor damerne, derefter synges sangenfor damerne..6. Br. Johs. Bredo. Tale for Fugleskydningsselskabet, derefter sangen for selskabet. 7. Br. Ernst Jessen. Talefor skytterne. derefter sangenfor skytterne. Efter disse officielle taler er ordet frit ved henv. til sekretæren (Henry Jakobsen). IO

7 Br. fmd. oplyser ved velkomsten at br. Henry Jakobsen er dirigent og dirigenten giver efter de officielle taler, oplysning til br. vedr. opkrævning ved bordet og denne opkævning kanforetages, uanset talerne, når det gøres diskret. Der må helst kun være 3 præmier at skyde ned efter frokosten, er der flere, må skytterne forlade bordet inden afslutningen. Kaffen efterfrokosten serveres vedforskellige borde irestaurant og have. Præmieuddelingen: ved aftensbordet, kl. ca Br. afg. fuglekonge afleverer skærftet til den nyefuglekonge og takker samtidig for året som er gået og ønsker den nye konge held og lykke. Br. fmd., br. Mengel. sen. samt br. kass. H. Petersen uddeler præmierne. Præmier til evt. fraværende brødte modtages af kass. H. Petersen, der besørger aflevering til disse. Lotteriet trækkes og bestyrelsen har dafri. Me,dflyvende faner og klingende spil marchererman til frokostbordet. Il

8 100 års jubilæumsdagen blev virkelig en festdag. Som sædvanlig gik starten fra Axeltorv med fuglekongen kaffegrosserer Jensen og formand baron V. -Lerche i spidsen. 1. station var tæt ved, over gaden, ind i NS H. Jessens Gård, hvor broder Alfred Hansen efter at have budt velkommen til selskabet holdt en lille tale, og der blev udskænket forfriskninger og budt på cigarer. Derefter fortsatte brødrene marchen gennem Tåstrup ledsaget af det festlige orkester med høje hatte og de vejende faner. Pressefotografer fulgte brødrene på marchen ligesom Danmarks Fjernsyn var til stede og optog film hvoraf klip blev vist i TV om aftenen.. Ved skydepladsen blev selskabet modtaget med den traditionelle kanonsalut, og efter at man havde været ude og bese fuglen og få uddelt skydenumre, kunne man tage fat på dagens arbejde - nemlig fugleskydning - og de brødre, som ikke deltog i skydningen hyggede sig med en sildemad, en dram og en øl. Præcis kl samledes man til frokost. Festdagens store oplevelse. På det tidspunkt havde man kun skudt kronen og ringen ned. Ved frokosten bød formand baron V. Lerche velkommen til brødrene, til æresmedlemmer og gæster, ligesom broder formand udbragte et leve for hans majestæt Kong Frederik den 9. Kong Frederik var inviteret til at deltage i festen, men han måtte sige nej til invitationen. Som sædvanlig blev der afsendt telegram til kongen og senere på dagen modtog selskabet lykønskningstelegram fra Kong Frederik d. 9. Efter broder formands indledning oplæste broder kasserer Hans Petersen sin prolog -så kom den dag- foruden den prolog, som Hans Petersen oplæste havde han skrevet de fleste af sangene til festdagen. Efter formandens indledning og broder kasserers prolog fulgte de enkelte taler med efterfølgende sange som angivet i ovenstående program. Selskabet modtog mange gaver og flere gæster havde ordet for at lykønske det gamle hæderkronede selskab. Resultatet af fugleskydningen og de øvrige -idræuer- blev således: Fuglekonge blev vognmand Svend Rasmussen ved kaptajn C. E. Dam. 2. præmie fik skrædermester C. C. Hansen ved bankbestyrer Rafn. 3. præmie fik installatør Arne Jensen ved fabrikant Handberg. 4. præmie fik bagermester Haagensen ved arkitekt J. Petersen. 5. præmie fik proprietær J. F. Petersen, Kappelev, ved eget skud. 6. præmie fik grosserer J. Chr. Jensen ved J. P. Mengel. 7. præmie fik mekaniker Poul Thomsen ved eget skud. 8. præmie fik slagtermester Poul Zarp ved H. E. Bang-Petersen. 9. præmie fik forvalter Svend Jeppesen ved F. A. Bang-Petersen. 10. præmie fik regnskabskonsulent M. Olsen ved eget skud. ll. præmie fik uddeler Blach Rasmussen ved E. Berthelsen. 12. præmie fik grosserer Niels Jensen ved revisor Søren Mengel. Keglespil: l. præmie Evald Petersen, 2. præmie depotejer Chr. Jensen. l. præmie med luftbøsse fik revisor Søren Mengel og 2. præmie Ove Nielsen. l. præmie ved lotteriet nr. 30,2. præmie nr. 235 og 3. præmie nr

9 I marchen fra Axeltorv om morgenen deltog ca. 70 brødre og til frokost deltog 164 brødre. Kuvertprisen til frokosten var kr. 19,- pr. kuvert + 12Y1% i betjeningsafgift. Fuglekonge vognmand Svend Rasmussen, Hedehusene, fik i anledning af loo-års dagen en gylden fugl til vedhæng på sit emblem. Det blev en festlig og minde rig dag. Den IO. september afholdtes festmiddag med deltagelse af damer, menuen var suppe, andesteg, æbleskiver med syltetøj og et glas sherry til suppen og for dette skulle der erlægges kr. 15,- + 12Y1%betjening. Det blev en god fest, men der var alt for ringe tilslutning. Den 23. april 1960 afholdtes bestyrelsesmøde hos broder formand baron Lerche. Baronessen og baronen havde arrangeret en hyggelig aften for bestyrelsen, der blev serveret gule ærter og pandekager med tilbehør. Det blev vedtaget, at den årlige generalforsamling skulle finde sted den IO. maj 1960 kl på Roskilde Kroen, og under bestyrelsesmødet meddelte broder formand, at han ønskede at fratræde som formand bl.a. på grund af dårligt helbred. På generalforsamlingen den 10. maj var der efter generalforsamlingen spisning, og der serveredes sild, Yl kylling, kompot, salat og ostesnitter, det kostede kr. 9,- pr. kuvert. Bankbestyrer broder Carl Rafn, Tåstrup, blev valgt til formand, øvrige nyvalg til bestyrelsen var gårdejer Hans Kristensen og baron Christian Lerche samt kaptajn S. E. Dam, København. Til optagelse i vort gamle selskab blev foreslået 19 nye brødre, som alle blev godkendt. Ved fugleskydningen 1960, 14.juni var der ølstrejke i Danmark, hvilket selvfølgelig foruroligede skydebrødrene meget, men kromand broder Charles Larsen, Roskilde Kro, sørgede for, at ingen af brødrene kom til at tørste. I forbindelse med frokosten skal nævnes, at den traditionelle skildpadde for 1. gang i selskabets historie blev strøget af aftenbordet. Dog ikke på grund af manglende ølforsyning. Efter at der var afholdt generalforsamling den 9. maj 1961, afholdes der den 25. maj 1961 bestyrelsesmøde hos afgåede broder formand baron Lerche på Benzonsdal og der fortælles, at broder kasserer Hans Petersen, som havde baronessen til bords udfoldede sig med det franske sprog. Den 13. marts 1962 afholdes bestyrelsesmøde på Roskilde Kro, formand broder Rafn mindes 2 afdøde brødre, nemlig æresmedlem og gamle skydebroder gennem 73 år A. P. Christensen, samt bestyrelsesmedlem broder kaptajn S.E.Damm. 13

10 På bestyrelsesmødet meddeles det, at der endnu ikke er givet skydetilladelse til kommende fugleskydning, og det er som der trækker mørke skyer op i baggrunden for vort gamle selskab. I kommende år 1963 forventes det at S-toge vil begynde at køre fast mellem København og Tåstrup. Vi må nok se i øjnene, at der derefter ikke bliver givet skydetilladelse i Lunden med de gamle Remington rifler. Mange forslag er fremme, men brødrene i bestyrelsen er enige om, at vi må bøje os for udviklingen. Dog håber ingen, at det skal medføre vi frernovermå skyde med salonrifler, de gæve skydebrødre sværger jo til det store knald. Mulighederne for at skyde på andre baner bliver også drøftet, men foreløbig forventer man, at kunne gennemføre skydningen på sædvanlig måde i Broder kasserer Hans Petersen omtaler de store stigende udgifter og foreslår, at kontingentet forhøjes til kr. 40,- for brødrene og kr. 45,- for nye brødre. På generalforsamlingen i 1962 nyvalgtes stadsingeniør Børge Romme i stedet for afdøde kaptajn broder Damm. De øvrige valg var genvalg. Ved samme generalforsamling udnævnes ejendomsmægler Henry Jakobsen og gymnastiklærer H. Petersen, Tåstrup, til æresmedlemmer. Fugleskydningen finder sted den 19. juni 1962 og fuglekonge bliver broder C. V. Nielsen.Kappelev. ved skud fra Frederik Frandsen. Ved generalforsamlingen den 14. maj 1963 på Roskilde Kroen ønskede 3 bestyrelsesmedlemmer, broder C. Rafn, broder Alfred Hansen, broder Bay Hansen, ikke at modtage genvalg og broder J. P. Mengel var afgået ved døden. Derfor blev valgt 4 nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen består herefter af følgende: Hans Petersen, Hans Kristensen, Børge Romme, Christian Lerche, Henry Jakobsen, Johannes Petersen, Anders Jacobsen, Lars Frederik Hansen og Mogens Olsen. Hvoraf de 4 sidstnævnte var nyvalgte. Ved bestyrelsesmødet den 20. maj 1963 på Roskilde Kroen konstituerer bestyrelsen sig således: Formand broder Henry Jakobsen. Kasserer Hans Petersen. Næstformand og sekretær Johannes R. Petersen. Tirsdag den 5. maj 1964 afholdes generalforsamling Og dagsordenen så således ud: på Roskilde Kroen. 14

11 Generalforsamling på Roskilde Kro tirsdag d. 5/ Taastrup og omegns Fugleskydningsse/skab afholder generalforsamling på Roskilde Kro tirsdag den 5. maj 1964 kl. 18. Dagsorden iflg. lovene. Efter generalforsamlingen spisning: Sild,!Il kylling og.ostesnitter. Pr. kuvert kr. 12,75. Selskabets emblem skal bæres ved generalforsamlingen. For udeladelse gælder de sædvanlige bødebestemmelser. Hvis brødrene har nye emner til expetancelisten, skal disse anmeldes senest dagen inden generalforsamlingen til formand eller kassereren. Spisning anmeldes til Roskilde Kro, telf Bestyrelsen TAASTRUP OG OMEGNS FUGLESKYDNINGSSELSKAB Generalforsamling d. 5. maj 1964 Dagsorden l. Valg af didigent. Fuglekongen vælges; hvis han ikke er tilstede. vælges en anden broder af foreningen. 2. Formanden aflægger beretning. Herunder mindes afdøde brødre. Døde i 1964 er: Br. skrædermester C. C. Hansen. Taastrup. Br. depotejer Chr. Jensen, Taastrup. Br. kommissionær Otto Larsen. Taastrup. Br. gårdejer Chr. Olsen. Teglet pr. Hedehusene. 3. Sekretæren oplæserforhandlingsprotokollen. 4. Kassererenfremlægger regnskabet. Herunder fastsættelse af kontingent 1964 samt drøftelse af henlæggelse til fond. 5. Sekretærenforelægger listen over nye emner til optagelse i Fastsættelse afskydedag Herunder aftale med restauratøren 15

12 7. Valg til bestyrelse. Afgående er: Br. Hans Petersen Br. Chr. Lerche Br. Børge Romme Br. Hans Kristensen Alle 4 er villige til at modtage genvalg. Fanebærere. nuvær. Mex Jørgensen og Oscar Lauth 8. Gevinstindkeb. I år indkøbes gevinster hos br. guldsmed Schrøder Hansen. 9. Skydeudvalget forelægger skydereglement. JO. Eventuelt. Valg af bestyrelse, var genvalg. 25 brødre var foreslået til optagelse, og de blev alle godkendt. Skydereglerne, som blev vedtaget at skulle være gældende. var som følger: ~»Taastrup og omegns Fugleskydnmgsselskab«SKYDEREGLER I. Skydenumre uddeles kl. 9.00, og de brødre. som måtte ønske at skyde. må personlig være til stede ved uddelingen, da der ikke ved fuldmagt kan modtages skydenumrefor andre brødre. Skytten kan kun afgive skud for de skydenumre. der er tildelt ham ved uddelingen kl. Y.OO. Skytter, som ikke ønsker at fortsætte skydningen, skal aflevere de ham udleverede skydenumre til skydeudvalget, der uddeler disse blandt de øvrige skytter. 2. Patroner kan købes hos skydeudvalget, pris kr. 1,00 pr. stk. Ikke benyttede patroner tilbagekebes. 3. Kun skydelederen må gå til fuglen, og kun han varetager ledelsen af skydningen. 4. Der må kun være l skytte iafskydningshuset. 16

13 5. Bedert, Der lietizies kr. 1,00 i bøde, hvis en skytte er fraværende, når han s/cqiafgive skud. Ved undladelse af ringning med klokken inden afgivelse af skud betales 25 øre i bøde. For. tilstedeværelse i afskydningshuset som anført under pkt. 4. betales kr. 1,00 i bøde.. 6. Efter frokosten må skytterne omgående begive sig til skydepladsen. 7. Skydning, salonskydning og keglespil ophører kl Er fuglen ikke skudt ned, trækkes lod om de sidste præmier. Hvis der er pointslighed ved bedste resultater ved salonskydning og keglespil,. trækkes der lod om præmierne. 8. Præmieuddeling og eventuellodtrækningforegår i salen kl Vedtaget på generalforsamlingen den 5. maj l. Brystpladen. 2. Højre vinge. 3. Venstre vinge. 4. Halen. 5. Højre halsplade. 6. Venstre halsplade. 7. Højre haleplade. 8. Venstre haleplade. 9. Højre klo. 10. Venstre klo. 11. Ringen, 12. Kronen. Fugleskydning fandt sted den 17.juni og fuglekonge blev broder Alfred Hansen ved skud fra broder Svend Frederiksen. Den ll. maj 1965 afholdes generalforsamling på Roskilde Kroen. Nyvalgt i bestyrelsen blev kriminalassistent A. Tofte, idet Mogens Olsen udgik. Det blev oplyst, at man endnu i dette Af får lov at skyde på den gamle skydebane, men politiet har henstillet, at keglebanen stilles nord for Roskildevejen af hensyn til trafikken over Roskildevejen. Ved fugleskydningen den 17. juni 1965 sker den sensation, at den 82 årige gårdejer Hans Lauridts Hansen, Høje-Tåstrup, nedskyder brystpladen for købmand Christian Christiansen, Brøndbyerne, som bliver fuglekonge. 17

14 Den gamle broder Hans Lauridts bliver selvfølgelig hyldet hjerteligt af de forsamlede brødre. Den Il. maj 1966 afholdes generalforsamling på Roskilde Kroen. Valg til bestyrelsen er alle genvalg. Og den 13. maj holdes bestyrelsesmøde for at fastlægge skydedagen. Den gamle protokol fortæller om bestyrelsesmødet. Musik m.m. Fugl Salut Sange Lodsedler Medhjælp Fanebærere Bordkort Bestyrelsesmøde hosformanden, br. Henry Jakobsen. den 13. maj. Hele bestyrelsen ogfuglekongen br. Chr. Christiansen var mødt. Genvalg offormand, kasserer og sekretær. Skydevoldene udbedres. Br. Romme bestiller sveller m.m. Der er givet tilsagn fra flere brødre om hjælp til arbejdets udførelse. Det blev aftalt at arbejde den 2 l. og 22. maj. Tilrettelæggelse afskydedagen 14/6-66. Clausen Johansen er bestilt. Der spilles af6 musikere under marchen. 4 om formiddagen og under frokosten - 2 om eftermiddagen og under præmieuddelingen. Formanden sørger for flag. guirlander og andre effekter som tidligere. Bestilles af br. Romme hos br. tømrermester Ernst Nielsen - taler med smeden om kraftigere beslag og søm. Br. Chr. Lerche saluterer i lunden med 3 kanonslag. når marchkolonnen ankommer. Br. Hans Petersen har skrevet ~sangeneog bringer dem til bogtrykker br. A. Marcussen. Br. Hans Petersen bestiller 600 lodsedler og skaffer 2 damer til salg af dissepå skydedagen underfrokosten. Br. Hans Petersen skaffer listefører m.m. ialt 4 mand - samt skydeskiver til skydning med luftbøsser. og bærere of præmiekasse får 2 stk. smørrebrød. og l øl hver ved ankomst til skydepladsen. Talere. bestyrelses- og æresmedlemmer skal have plads ved hovedbordet. Br. L. Fr. Hansen og br. Hans Petersen arrangerer bordplanen. 18

15 Skydning Skydeudvalget: Br..Romme, br. Chr. Lerche og br. Hans Kristensen (suppl. br. A. Tofte) sælger patroner å 1,- kr./stk. - skyderegiement ophænges. Br. Poul Thomsen er skydeleder. Præmier Indskydning den 13/61966 kl. 16. Br. Hans Petersen udarbejder skydeliste. Navneopråb foretages afbr. A. Tofte og br. Chr. Lerche. Br. Hans Petersen og br. A. Jacobsen uddeler skydenumre. Br. formand og br. kasserer indkøber gevinster for ca. kr hos br. guldsmed Poul Birkestrøm Andersen, Glostrup. Johs. R. Petersen Fugleskydning afholdtes den 14. juni og fuglekonge blev broder Jørgen Høg Madsen ved skud af broder Anders Jacobsen. Ved generalforsamling den 17. maj 1967 mindes formanden afdøde brødre siden sidste skydedag. Det var broder tidligere formand baron V. Lerche, broder købmand Martin Nielsen og broder gårdejer Laurits Olsen. Nyvalgt i bestyrelsen bliver Ebbe Korvin, idet Johannes Petersen udtræder af bestyrelsen. Og Ebbe Korvin overtager hvervet som sekretær. Det står nu klart, at fugleskydningen" 967 ikke kan finde sted på vor gamle skydebane i Lunden. Aviserne omtaler dette med store overskrifter som: ET STYKKE KULTURHISTORIE I TASTRUP BLEV VINGESKUDT. POLITIET HAR SAGT JA I 108 AR, MEN NU SIGER KOMMUNEN NEJ. Trods den sørgelige meddelelse var der ca. 100 morgenduelige brødre, som samledes på Axeltorv den 14.juni, da fugleskydningen fandt sted. Dagen startede med et tæppe af grå skyer, men humøret kom hurtigt i top under marchen, idet der aflagdes besøg såvel hos broder Alfred Hansen,,-. som hos fuglekongen broder Jørgen Høg Madsen, og begge steder blev der mulighed for at væde ganen. Vejret klarede dog senere op og selvom skydningen måtte foregå med salonrifler, blev det en livlig og vellykket dag. Fuglekonge blev mekaniker broder Henry Jensen ved skud fra broder E. Bertelsen. Efter fugleskydningen drøfter bestyrelsen i løbet af året, om der er mulighed for at etablere en ny skydeplads. Bestyrelsen når frem til, at der nok som i 1967 må afholdes fugleskydning i laden i Roskilde Kroen i året

16 Den 13. april 1968 tilskriver broder formand Henry Jakobsen direktør O. Murmann således: /3i41068.»Taastrup og Omegns Fugleskydningsselskab«Hr. direktør O. Murmann, Lundegårdsvej 21, Hellerup. 13/ Vedr. Fugleskydningen 1968 skal vi have bestyrelsesmøde d. 22 april for fastsættelse af den årlige generalforsamling og skydedagen. Jeg vil da oplyse bestyrelsesmedlemmerne om Deres tilsagn til at benytte den store lodebygning, i lighed med sidste år, og vi får 2 dage, før selve skydedagen. til pyntning og opstilling af fugl m.m. samt l dag efter til oprydning. Da ladebygningen er udlejet afh. fugleskydningsselskabet evt. udgifter, indenfor en rimelig grænse, der vil påføres Deres lejer i denne anledning, evt. kan vi få et møde med lejeren inden 22/4, jeg er gerne til tjeneste, men jeg går da ud fra, såfremt jeg ikke hører nærmere fra Dem, at jeg kan forelægge for bestyrelsen at vi kan afh. fugleskydningen på Roskilde kroen igen i år, og som sædvanlig i midten af juni md. en tirsdag el. onsdag. med venlig hilsen Henry Jacobsen. 20

17 Der indkaldes til generalforsamling 9. maj På indkaldelsen til generalforsamling er påtrykt den nye regel om, at brødre som ikke har betalt kontingent 2 dage før skydedagen ikke får skydenumre, men dog kan bevare ancienniteten ved at betale det skyldige kontingent på selve skydedagen. Da broder Christian Lerche udtræder af bestyrelsen vælges som nyt medlem broder T. Mex Jørgensen, de øvrige valg til bestyrelsen var genvalg. Fugleskydningen finder sted på TERMINSDAGEN, DEN Il. JUNI, det er strålende solskinsvejr og fuglekonge bliver broder Egon Heede ved skud fra broder Torben Nielsen. Skydningen fandt sted med salonrifler, men der deltog mange aktive skytter i skydningen. Ved generalforsamlingen på Roskilde Kro den 6. maj 1969 udgår broder Lars Frederik Hansen af bestyrelsen og nyvalgt bliver broder Tørirres Solhart. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med broder Henry Jakobsen som formand, broder Tønnes Solhart som kasserer, og broder Ebbe Korvin som sekretær. På generalforsamlingen lyder en tak til de tre brødre, Mex Jørgensen, Hans Kristensen og Anders Jacobsen, som byggede den nye skydevold, således at de gamle Remington igen kunne komme i brug. 21

18 Fugleskydningen finder sted den IO. juni på Roskilde Kroen og det viser sig at de gamle Remington er i fin stand, efter de har fået et eftersyn. Der var usædvanlig mange træffere. Og straks efter at fugleskydningen var gået i gang mistede fuglen omgående en del af sin skønne pragt. Alligevel blev det hen under aften inden fuglen måtte -lade livet«. Ved frokosten var der som vanligt festlige taler, og festlige sange. Et af selskabets æresmedlemmer, den 86 årige forhenværende gårdejer Hans Laurids Hansen, Høje Tåstrup, fortalte han havde skudt hvert år i 47 år og flere gange skudt til kongeværdigheden, og han har også på fugleskydningsdagen denne dag afgivet skud med fine resultater. Som sædvanlig satte broder Godtfred Petersen fra Glostrup stemning i selskabet ved under brødrenes medvirken og bifald at synge»amagervisen. Amagervisen, som kun Godtfred kan synge den. Operasanger broder Tage Absalon sang mange dejlige sange blandt andet livets glæder fra Farinelli og et potpourri over sømandssange. Den meget sangglade broder Barstad førte an i skydebrødrenes sang og gjorde sit til, at der blev en dejlig stemning under frokosten. Fuglekonge blev broder Villy Andersen ved skud fra broder Kaj Dupont. Ved generalforsamlingen 1970 forelægges og vedtages nye love og kasserer og æresmedlem broder Hans Petersen ønsker på grund af svigtende helbred at udtræde af bestyrelsen, og i stedet valgtes broder Johannes R. Petersen. Det blev accepteret at ændre betalingsform en således, at fremtidig indbetaling skal ske på giro. Før fugleskydningsdagen den 9. juni udsendes til samtlige brødre den 22. maj 1970 meddelelse om den nye indbetalingsform bilagt giroindbetalingskort og de nye love som blev vedtaget på generalforsamlingen den 12. maj. Tåstrup, den 22. maj 1970 Til Brødrene i Tåstrup & Omegns Fugleskydningsselskab Hoslagtfremsendes: Nye love vedtaget på generalforsamlingen, den 12. maj d.å. Giroindbetalingskort til indbetaling af kontingent. Kontingentet dækker medlemsskab og spisning påfugleskydningsdagen, tirsdag den 9. juni. Det bedes bemærket, at indbetalingsformen er ændret og indbetalingen skalforetages på girokonto og være kassereren i hænde senest første tirsdag i juni, i henhold til vedtægternes s 3. Vi beder Dem venligst overholde dennefrist. Såfremt kontingentet ikke er kassereren i hænde senest første tirsdag i juni måned.frafalder retten til at afgive skud påfugleskydningsdagen (vedtægternes 3j. Såfremt kontingentet ikke er betalt senest på selve fugleskydningsdagen slettes De som broder af selskabet (vedtægternes 7j. 22

19 Indskydningfinder sted mandag den 8. juni mellem kl. 16-/8. Skulle nogle brødre have private geværer, som ikke er anmeldt til myndighederne, er der mulighed for, at få disse anmeldt sammen med selskabets geværer. Man bedes da henvende sig til broder Børge Romme, Zeniavej 20, Tåstrup, og meddele geværets nr. og opbevaringssted. Vi glæder os til at samles medjer påfugleskydningsdagen. M ed venlig hilsen Bestyrelsen Tønnes Solhart kasserer Fugleskydningen finder sted den 9. juni 1970, og fuglekonge bliver broder Niels Løfholrn. Da brystpladen ikke er skudt ned findes fuglekongen ved lodtrækning. Efter bestyrelsesmødet den 21. april 1971 udsender vor formand broder Henry Jakobsen meddelelse om arbejdsfordeling m.v. ved den kommende fugleskydning, som skal finde sted den 8. juni, og endnu i dette år 1971 er vi sikret mulighed for at afholde vor fugleskydning på Roskilde Kro. Ved generalforsamlingen som afholdtes den Il. maj på Roskilde Kro blev følgende brødre genvalgt: Henry Jakobsen, Anders Andersen, Tønnes Solhart og nyvalgt blev broder Eskild Andersen og broder Jørgen Høg Madsen, idet broder Korvin og broder Tofte ikke ønskede at blive genvalgt. Og inden fugleskydningen fremsender broder formand meddelelse vedrørende frokostbord m.v. og broder sekretær Johannes R. Petersen fremsætter meddelelse om frokostslagets gang. Frokosten, Fugleskydningsdagen tirsdag d. 8. juni /97/. Ijl. ajtåie med restauratøren på Roskilde Kro, mandag d. /7. maj d.å. Sildebord: Marinerede sild. Røg. sild i eddike og løg. Karry si/d. Sherry sild. Portugisiske sardin henhv. i olie-tomat. Røg. makrel henhv. olietomat. Stegte ål. Røg. ål. Pillede og upil/ede rejer. Fersk røg. laks m. spinat og røræg. Varmt: Stegte rødspættefileter m. remulade. Lammesteg (danske lam), nye kartofler, agurkesalat, og stuvede grønærter og gulleredder samt brun sauce. Ost: Anrettes påfade m. vindruer m. v. Der vil på bordene være fade m. afskåret pålæg: rullepølse. spegep., salt kød, roastbef, skinke m. v. 23.

20 Pris pr. kuvert alt iberegnet (moms, betjening m. v.] kr. 54,00 ialt. Fugleskydningsselskabet leverer brystbuketter, og på dettes regning. Servering for medhjælper: l listefører, l geværrenser. l v. luftbøsser, 2 v. keglebane og samtidig som lodseddelsælgere. lait 5 pers. Varm ret + øl pr. kuvert kr. 10,- der aflv. spisebillet, ligeledes skal der ved ankomsten kj. ca. 9fmd. udleveres 3 snitter, l øl, l snaps til 2fanebærer, 4 gevinstbærer, 2 politibetjente, modtagerne får ligeledes udlv. spisebilletter, servering herudover må ikke finde sted på selskabets regning. Ved frokostbordet i salen har alle de deltagne skydebrødre spisebillet der gælder for spisning m. drikkepenge og moms, herudover betales drikkevarer m. v. af skydebrødrene selv og uden ansvar for skydeselskabet. l øl kr. 3,90, l snaps kr. 3,75 alt iberegnet. Y1 snaps kr. 75,-. Tåstrup d. 17. maj 1971 Henry Jakobsen fmd. Velkomst Meddelelse Talere: Fugleskydning den Frokosten v/formanden broder Henry Jakobsen. af toastmaster broder Johs. R. Petersen: I øl koster kr. 3,90. l snaps koster kr. 3,75. Spisebilletter skal ved afregning afleveres til tjeneren. Har man glemt sin billet, skal man henvende sig til kassereren, broder Tønnes Solhart. a) Tale for kongen viformanden broder Henry Jakobsen. Umiddelbart herefter: l. vers af s Kong Christian«. Sangenfor kongen. b) Talefor fædrelandet vi broder Tønnes Solhart. Sangenforfædrelandet. c) Talefor fuglekongen vi broder Henry Jakobsen. Sangen forfuglekongen. Tale affuglekongen broder Niels Løjholm. d) Talefor skytterne vi broder Egon Heede. Sangen for skytterne. ej Tale for æresmedlemmer og jubilarer vi broder Jørgen Høg Madsen. Ingen sang. 24

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller

Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du Uddrag af foreningens protokoller Vidste du 1949-2007 Kolonihavernes historie Kolonihave, lille jordstykke, anlagt på kommunal eller statsejet jord for et begrænset åremål. Jordstykkerne blev

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

KAF ønsker Godt Nytår

KAF ønsker Godt Nytår 95. ÅRGANG - 2005 NR. 1 - JANUAR / FEBRUAR / MARTS KAF ønsker Godt Nytår Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009.

Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. MAJ 2009 NR. 13 Et af de søde små lam på Thorø. April 2009. EFTER TORDEN Idag er der viftende vinde på hver lille sommerlig sti. En torden som tyngede luften er udløst og brudt og forbi. Idag vil jeg købe

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af

Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Møllen i Ganløse 25 år plus 12½ år Skrevet af Erik Labori & Svend Rasmussen Lay-out Jan Hovard Forsidebillede af Vagn Christensen Bagsidebillede af Peder Sterll Tak til øvrige der har bidraget med billeder

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé

O M K L. Nr. 270, 35. årg. juni 2012. Ford A Coupé VESTJYSK O M TORVETERAN K L UB 1934 Nr. 270, 35. årg. juni 2012 Ford A Coupé INFO - SIDEN BESTYRELSEN: Formand: Næstformand: Løbs- og turudvalg Bladudvalg Ansvarshavende redaktør Kasserer: Regnskab Medlems-

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik

FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik FOA Psykiatri 100 års jubilæum 1909-12. juni - 2009 Et historisk tilbageblik 100 års jubilæum 2009 1 Indhold: Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Det skrev vi ved 75 års jubilæummet...4 Således skrev vi

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl.

BESTYRELSE: Formand Jørgen Hjortstrøm. Poul Hansen Jørgen S. Jørgensen. Flemming Schutt, suppl. @EL TOFT OLF UB GOLF l EBELTOFT REDAKTION: Jørgen Hjortstrøm P. E. Lausen ANNONCER: Sponsor- og PR-udvalg FOTO: P. E. Lausen TRYK/LAY-OUT: Hasnæs Tryk ApS Ebeltoft GOLF l EBELTOFT 1999: Nr. 50 Marts Nr.

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

35. årgang Nr. 4 April 2007

35. årgang Nr. 4 April 2007 35. årgang Nr. 4 April 2007 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev det endelig forår. Sådan da, med lidt frost på bilruderne og nogle

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere