***II FÆLLES HOLDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "***II FÆLLES HOLDNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0615/ /11/2000 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 17. november 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF (COD 1998/0277) DA DA

2

3

4

5 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. november 2000 (20.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 1998/0277 (COD) 7074/1/00 REV 1 LIMITE ENT 33 CODEC 207 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt af Rådet den 17. november 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF 7074/1/00 REV 1 HV/ikn DG C II DA

6 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/ /EF af om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95, under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg 2, efter proceduren i traktatens artikel 251 3, og ud fra følgende betragtninger: EFT C 326 af , s. 4, og EFT C 116E af , s. 2. EFT C 101 af , s. 15. Europa-Parlamentets udtalelse af (EFT C 219 af , s. 58), Rådets fælles holdning af (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af (endnu ikke offentliggjort i EFT). 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 1 DG C II DA

7 (1) Rådets direktiv 78/548/EØF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende opvarmning af bilers kabiner 1 blev vedtaget som et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 2. Følgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om køretøjssystemer, komponenter og separate tekniske enheder også anvendelse på direktiv 78/548/EØF. (2) Efter direktiv 70/156/EØF, særlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, skal der til hvert særdirektiv knyttes et oplysningsskema, der indeholder de relevante punkter i bilag I til nævnte direktiv, og en typegodkendelsesattest, baseret på bilag VI til samme direktiv, således at typegodkendelser kan edb-registreres. (3) Som følge af den tekniske udvikling har mange typer køretøjer nu anlæg, der forbrænder dieselolie, benzin eller LPG til opvarmning af passagerrum (f.eks. i busser), varerum (f.eks. i lastbiler og påhængskøretøjer) eller soverum (f.eks. i lastbiler og campingbiler), med henblik på at opnå effektiv opvarmning uden støj og gasemission fra en kørende fremdrivningsmotor, medens køretøjet er parkeret. Af hensyn til sikkerheden er det nødvendigt også at fastsætte krav vedrørende varmeanlæg af forbrændingstypen og montering af disse. Sådanne krav bør afspejle den højeste aktuelle tekniske standard; 1 2 EFT L 168 af , s. 40. EFT L 42 af , s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/91/EF (EFT L 11 af , s. 25). 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 2 DG C II DA

8 (4) Det er nødvendigt, at der gives mulighed for typegodkendelse af opvarmningsanlæg af forbrændingstypen som komponenter og af køretøjer monteret med sådanne anlæg. (5) Det vil blive nødvendigt at give mulighed for at opstille supplerende sikkerhedsmæssige krav til anlæg til opvarmning med autogas (LPG) ved at tilføje et bilag. (6) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 1. (7) Af hensyn til klarheden bør direktiv 78/548/EØF ophæves og erstattes af nærværende direktiv UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Ved "køretøj" forstås ethvert køretøj, som direktiv 70/156/EØF finder anvendelse på. Artikel 2 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører anlæg til opvarmning af passager- eller varerum, nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type køretøj eller en type anlæg til opvarmning ved forbrænding, hvis anlægget opfylder kravene i bilagene. 1 EFT L 184 af , s /1/00 REV 1 HV/ikn 3 DG C II DA

9 Artikel 3 Medlemsstaterne kan ikke af grunde, der vedrører anlæg til opvarmning af passager- eller varerum, nægte eller forbyde salg, registrering, ibrugtagning eller brug af et køretøj eller af et anlæg til opvarmning ved forbrænding, hvis anlægget opfylder kravene i bilagene. Artikel 4 1. Fra den [...] * kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedrører opvarmningsanlægget, nægte EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en type køretøj eller opvarmningsanlæg, eller forbyde salg, registrering eller ibrugtagning af køretøjer eller salg eller ibrugtagning af opvarmningsanlæg, hvis opvarmningsanlægget opfylder kravene i dette direktiv. 2. Fra den [...] ** kan medlemsstaterne ikke længere meddele EF-typegodkendelse, kan medlemsstaterne nægte national typegodkendelse, af en køretøjstype af grunde, der vedrører opvarmningsanlægget, eller af en type anlæg til opvarmning ved forbrænding, hvis kravene i dette direktiv ikke er opfyldt. * ** 18 måneder efter direktivets ikrafttræden. 30 måneder efter direktivets ikrafttræden. 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 4 DG C II DA

10 3. Fra den [...] * skal medlemsstaterne anse typeattester, der ledsager nye køretøjer i henhold til direktiv 70/156/EØF, for ugyldige til det i samme direktivs artikel 7, stk. 1, nævnte formål, kan medlemsstaterne nægte salg, registrering og ibrugtagning af fabriksnye køretøjer, af grunde, der vedrører opvarmningsanlægget, hvis kravene i nærværende direktiv ikke er opfyldt. Dette stykke gælder ikke for køretøjstyper, der er udstyret med anlæg til opvarmning ved udnyttelse af spildvarme - vand. 4. Fra den [...] * finder de krav i dette direktiv, som vedrører anlæg til opvarmning ved forbrænding som komponenter, anvendelse til formålet i artikel 7, stk. 2, i direktiv 70/156/EØF. Artikel 5 Senest den... ** undersøger Kommissionen supplerende sikkerhedsmæssige krav med hensyn til anlæg til opvarmning af motorkøretøjer med autogas (LPG) og ændrer i givet fald dette direktiv efter proceduren i artikel 6, stk. 2. * ** 42 måneder efter direktivets ikrafttræden. 12 måneder efter direktivets ikrafttræden. 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 5 DG C II DA

11 Artikel 6 1. Kommissionen bistås af det udvalg med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, der er nedsat ved artikel 13 i direktiv 70/156/EØF, i det følgende benævnt "udvalget". 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Fristen i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder. 3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Artikel 7 Direktiv 70/156/EØF ændres således: 1) Punkt 36 i del 1 i bilag IV affattes således: " Vedrørende Direktiv nr. Henvisning til EFT 36.Opvarm ningsanlæg Finder anvendelse på M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1 O 2 O 3 O / /EF L x x x x x x x x x x " 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 6 DG C II DA

12 2) Bilag XI ændres således: " a) Punkt 36 i del 1 affattes således: Emne Direktiv nr. M (1) M 1 > (1) kg kg 36. Varmeanlæg 2000/ /EF I G + P " " b) Punkt 36 i del 2 affattes således: Emne Direktiv nr. Pansrede køretøjer i klasse M Varmeanlæg 2000/ /EF X " Artikel 8 Direktiv 78/548/EØF ophæves med virkning fra den... *. Henvisninger til det ophævede direktiv skal anses som henvisninger til nærværende direktiv. Artikel 9 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den [...] ** og underretter straks Kommissionen herom. * ** 30 måneder efter direktivets ikrafttræden. 18 måneder efter direktivets ikrafttræden. 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 7 DG C II DA

13 Disse bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 10 Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Artikel 11 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Udfærdiget i, den På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 8 DG C II DA

14 "BILAGSFORTEGNELSE BILAG I: Administrative bestemmelser om EF-typegodkendelse Tillæg 1: Oplysningsskema EF-typegodkendelse af motorkøretøjer Tillæg 2: EF-typegodkendelsesattest Tillæg 3: Oplysningsskema EF-typegodkendelse af komponent Tillæg 4: EF-typegodkendelsesattest Tillæg 5: EF-typegodkendelsesmærke for komponent BILAG II: Anvendelsesområde, definitioner og krav BILAG III: Krav til anlæg til opvarmning ved udnyttelse af spildvarme - luft BILAG IV: Prøve for luftkvalitet BILAG V: Temperaturprøve BILAG VI: Prøve for forurenende stoffer i røggassen BILAG VII: Krav til anlæg til opvarmning ved forbrænding og montering af sådanne anlæg BILAG VIII: Sikkerhedskrav til autogas (LPG)-opvarmningsanlæg 7074/1/00 REV 1 HV/ikn 1 DG C II DA

15 BILAG I ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER OM EF-TYPEGODKENDELSE 1. ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE AF KØRETØJSTYPE 1.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af en køretøjstype i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF, hvad angår opvarmningsanlægget, indgives af køretøjets fabrikant Oplysningsskemaet udformes som vist i tillæg Følgende materiale skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesafprøvningen: Et køretøj, der er repræsentativt for den køretøjstype, der søges godkendt. 2. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE AF EN KØRETØJSTYPE 2.1. Hvis de relevante krav er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EØF EF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i tillæg Hver godkendt køretøjstype tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med bilag VII til direktiv 70/156/EØF. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige køretøjstyper. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 1 BILAG I DG C II DA

16 3. ANSØGNING OM EF-TYPEGODKENDELSE AF EN TYPE OPVARMNINGS- ANLÆG AF FORBRÆNDINGSTYPEN 3.1. Ansøgning om EF-typegodkendelse af et opvarmningsanlæg i henhold til artikel 3, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF, indgives af anlæggets fabrikant Oplysningsskemaet udformes som vist i tillæg Følgende skal indleveres til den tekniske tjeneste, der forestår typegodkendelsesafprøvningen: Et opvarmningsanlæg, der er repræsentativt for den type, der søges godkendt. 4. MEDDELELSE AF EF-TYPEGODKENDELSE AF EN TYPE OPVARMNINGS- ANLÆG AF FORBRÆNDINGSTYPEN 4.1. Hvis de relevante bestemmelser er opfyldt, meddeles EF-typegodkendelse i henhold til artikel 4, stk. 3, og, i påkommende tilfælde, artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/156/EØF EF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i tillæg Hver godkendt type opvarmningsanlæg tildeles et godkendelsesnummer i overensstemmelse med direktiv 70/156/EØF, bilag VII. En medlemsstat må ikke tildele samme nummer til to forskellige opvarmningsanlæg Hvert opvarmningsanlæg, der er godkendt i henhold til dette direktiv, skal være påført EF-komponenttypegodkendelsesmærkning som angivet i tillæg /1/00 REV 1 HV/bms 2 BILAG I DG C II DA

17 5. ÆNDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE 5.1. For ændring af en type køretøj eller opvarmningsanlæg, der er godkendt i henhold til dette direktiv, gælder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EØF. 6. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE 6.1. Der træffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse i henhold til artikel 10 i direktiv 70/156/EØF. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 3 BILAG I DG C II DA

18 Tillæg 1 Oplysningsskema nr. i henhold til bilag I til Rådets direktiv 70/156/EØF * om EF-typegodkendelse af motorkøretøjer hvad angår opvarmningsanlæg ** (direktiv 2000/ /EF) Nedennævnte oplysninger skal i det omfang, de er relevante, indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok og detaljeringsgrad i A4-format eller foldet til A4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1. Mærke (fabrikantens firmabetegnelse): 0.2. Type: Handelsnavn: 0.3. Typeidentifikationsmærker, såfremt anbragt på køretøjet b): Mærkets anbringelsessted: * ** Punkter og fodnoter i dette oplysningsskema er nummereret som i bilag I til direktiv 70/156/EØF. Ikke-relevante punkter udelades. For opvarmningsanlæg, som udnytter varmen fra motorens kølervæske, finder kun punkt 0 til 0.8, og anvendelse. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 4 BILAG I DG C II DA

19 0.4. Køretøjets klasse c): 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): 1.0. KØRETØJETS ALMINDELIGE KONSTRUKTIONSSPECIFIKATIONER 1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repræsentativt køretøj: 3. MOTOR q) Fabrikantens motorkode: (som markeret på motoren, eller anden identifikationsmåde) Funktionsprincip: styret tænding/kompressionstænding, firetakt/totakt Antal cylindre og cylinderarrangement: Største nettoeffekt:... kw ved... min -1 (den af fabrikanten angivne værdi) Kølesystem (væske/luft) Nominel indstilling af motorens temperaturregulering: Tryklader: ja/nej Type(r): Beskrivelse af systemet (f.eks. maksimalt ladetryk:... kpa, eventuel ladetrykventil) 7074/1/00 REV 1 HV/bms 5 BILAG I DG C II DA

20 9. KARROSSERI Varmesystemer for kabinen En kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til varmesystemet, hvis varmesystemet anvender varmen i motorkølervæsken En kort beskrivelse af køretøjstypen med hensyn til varmesystemet, hvis køleluft eller udstødningsgas fra motoren anvendes som varmekilde, herunder skitsetegning af varmesystemet, der viser placeringen i køretøjet, skitsetegning af varmeveksleren til varmesystemer, der anvender udstødningsgas til opvarmning, eller af de dele, hvor varmevekslingen finder sted (for varmesystemer, der anvender køleluft fra motoren til opvarmning), gennemskåret tegning af henholdsvis varmeveksleren eller de dele, hvor varmevekslingen finder sted, med angivelse af godstykkelse, anvendte materialer og overfladekarakteristik, specifikationer for andre større komponenter i varmesystemet, f.eks. blæseren, med hensyn til konstruktion og tekniske data maksimalt el-forbrug:...kw 7074/1/00 REV 1 HV/bms 6 BILAG I DG C II DA

21 Tillæg 2 MODEL (største format: A4 (210 x 297 mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST MYNDIGHEDENS STEMPEL Meddelelse om: typegodkendelse 1 udvidelse af typegodkendelse 1 nægtelse af typegodkendelse 1 inddragelse af typegodkendelse 1 for en køretøjstype/komponent/separat teknisk enhed 1 i henhold til direktiv 2000/.../EF. Typegodkendelse nr.: Årsag til udvidelse: 7074/1/00 REV 1 HV/bms 7 BILAG I DG C II DA

22 DEL I 0.1. Mærke (fabrikantens firmabetegnelse): 0.2. Type: Handelsnavn: 0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed 1 2 : 0.4. Køretøjets klasse 1 3 : 0.5. Navn og adresse på fabrikanten: 0.7. Anbringelsessted og -måde for EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): Det ikke relevante overstreges. Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separate tekniske enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen af spørgsmålstegn (f.eks. ABC??123??). som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 8 BILAG I DG C II DA

23 DEL II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg 2. Teknisk tjeneste, der foretager afprøvninger: 3. Afprøvningsrapportens dato: 4. Afprøvningsrapportens nummer: 5. Eventuelle bemærkninger: se tillæg 6. Sted: 7. Dato: 8. Underskrift: 9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som udleveres på begæring, er vedlagt. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 9 BILAG I DG C II DA

24 Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. vedrørende typegodkendelse af køretøj i henhold til direktiv 2000/ /EF 1. Supplerende oplysninger 1.1. Opvarmningsanlæg, som udnytter spildvarme fra motorens kølervæske/udstødningsgas/køleluft Eventuelle anlæg til opvarmning ved forbrænding 5. Bemærkninger: 1 Som defineret i bilag II til direktiv 70/156/EØF. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 10 BILAG I DG C II DA

25 Tillæg 3 Oplysningsskema nr. om EF-typegodkendelse af anlæg til opvarmning ved forbrænding (direktiv 2000/ /EF) Nedennævnte oplysninger skal i det omfang, de er relevante, indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelægges i en passende målestok og detaljeringsgrad i A4-format eller foldet til A4-format. Eventuelle fotografier skal være tilstrækkelig detaljerede. Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anføres relevante funktionsspecifikationer. 0. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1. Mærke (fabrikantens firmabetegnelse): 0.2. Type: Eventuel(le) handelsbetegnelse(r): 0.5. Fabrikantens navn og adresse: 0.7. Anbringelsessted og -måde for EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): 7074/1/00 REV 1 HV/bms 11 BILAG I DG C II DA

26 1.0. ANLÆG TIL OPVARMNING VED FORBRÆNDING 1.1. Prøvetryk (i tilfælde af et anlæg til opvarmning ved forbrænding, der opvarmes med LPG eller tilsvarende, gastrykket ved indtaget til anlægget): 1.2. etc. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 12 BILAG I DG C II DA

27 Tillæg 4 MODEL (største format: A4 (210 x 297 mm)) EF-TYPEGODKENDELSESATTEST MYNDIGHEDENS STEMPEL Meddelelse om: typegodkendelse 1 udvidelse af typegodkendelse 1 nægtelse af typegodkendelse 1 inddragelse af typegodkendelse 1 for en type køretøjstype/komponent/separat teknisk enhed 1 i henhold til direktiv 2000/.../EF. Typegodkendelse nr.: Begrundelse for udvidelsen: 7074/1/00 REV 1 HV/bms 13 BILAG I DG C II DA

28 DEL I 0.1. Mærke (fabrikantens firmabetegnelse): 0.2. Type og handelsbetegnelse(r): 0.3. Typeidentifikationsmærker som markeret på køretøjet/komponenten/den separate tekniske enhed 1 2 : 0.4. Køretøjets klasse 1 3 : 0.5. Navn og adresse på fabrikanten: 0.7. Anbringelsessted og -måde for EF-typegodkendelsesmærket for komponenter og separate tekniske enheder: 0.8. Adresse på samlefabrik(ker): Det ikke relevante overstreges. Indeholder typeidentifikationen tegn, som ikke indgår i beskrivelsen af den type køretøj, komponent eller separate tekniske enhed, som omfattes af denne typegodkendelsesattest, erstattes de pågældende tegn i dokumentationen af spørgsmålstegn (f.eks. ABC??123??). Som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EØF. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 14 BILAG I DG C II DA

29 DEL II 1. Eventuelle supplerende oplysninger: se tillæg 2. Teknisk tjeneste, der foretager afprøvningerne: 3. Afprøvningsrapportens dato: 4. Prøverapportens nummer: 5. Eventuelle bemærkninger: se tillæg 6. Sted: 7. Dato: 8. Underskrift: 9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som udleveres på begæring, er vedlagt. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 15 BILAG I DG C II DA

30 Tillæg til EF-typegodkendelsesattest nr. vedrørende typegodkendelse af anlæg til opvarmning ved forbrænding i henhold til direktiv 2000/ /EF 1. Supplerende oplysninger 1.1. Beskrivelse af varmeanlægget: etc. 5. Bemærkninger: 7074/1/00 REV 1 HV/bms 16 BILAG I DG C II DA

31 Tillæg 5 EF-TYPEGODKENDELSESMÆRKE FOR KOMPONENT 1. ALMINDELIGE OPLYSNINGER 1.1. EF-typegodkendelsesmærke for komponent består af: et rektangel, som omslutter bogstavet "e" (lille e) efterfulgt af kodenummer eller -bogstaver på den medlemsstat, som har meddelt typegodkendelse: 1 for Tyskland 12 for Østrig 2 for Frankrig 13 for Luxembourg 3 for Italien 17 for Finland 4 for Nederlandene 18 for Danmark 5 for Sverige 21 for Portugal 6 for Belgien 23 for Grækenland 9 for Spanien 24 for Irland 11 for Det Forenede Kongerige i nærheden af rektanglet, et 4-cifret løbenummer - i det følgende betegnet "basis-godkendelsesnummer" - som er indeholdt i fjerde del af det typegodkendelsesnummer, som der henvises til i bilag VII i direktiv 70/156/EØF, med to foranstillede cifre, der er løbenummeret på den seneste væsentlige tekniske ændring af direktiv 2000/ /EF på den dato, da EF-typegodkendelse af komponent er meddelt. I nærværende direktiv er dette løbenummer EF-typegodkendelsesmærket skal være let læseligt og uudsletteligt. 7074/1/00 REV 1 HV/bms 17 BILAG I DG C II DA

32 2. EKSEMPEL PÅ EF-TYPEGODKENDELSESMÆRKE FOR KOMPONENT 2.1. Ovennævnte typegodkendelsesmærke for komponent angiver, at det pågældende opvarmningsanlæg er godkendt i Tyskland (e1) i henhold til dette direktiv (00) under basis-godkendelsesnummer /1/00 REV 1 HV/bms 18 BILAG I DG C II DA

33 BILAG II ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG KRAV 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Dette direktiv finder anvendelse på køretøjer i klasse M, N og O, som er monteret med opvarmningsanlæg. 2. DEFINITIONER I dette direktiv forstås ved: 2.1. "Opvarmningsanlæg", en anordning, der anvendes til at hæve temperaturen i køretøjets indre, herunder et eventuelt varerum 2.2. "Anlæg til opvarmning ved forbrænding", en anordning, der direkte anvender flydende eller gasformigt brændstof, i modsætning til anlæg, der udnytter spildvarmen fra køretøjets fremdrivningsmotor 2.3. "Køretøjstype hvad angår opvarmningsanlægget", køretøjer, som indbyrdes ikke afviger på væsentlige punkter såsom: opvarmningsanlæggets arbejdsprincip opvarmningsanlæggets type (i påkommende tilfælde) 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG II DG C II DA

34 2.4. "Type anlæg til opvarmning ved forbrænding", anordninger, der indbyrdes ikke afviger på væsentlige punkter som: brændstoftype (f.eks. flydende eller gasformig) varmeoverførende medium (f.eks. luft eller vand) placering i køretøjet (f.eks. passagerrummet eller lastrummet) 2.5. "Anlæg til opvarmning ved udnyttelse af spildvarme", en anordning, der udnytter spildvarme fra køretøjets fremdrivningsmotor til at hæve temperaturen indvendigt i køretøjet med vand, olie eller luft som varmeoverførende medium 2.6. "Køretøjets indre", den indvendige del af køretøjet, hvad enten den anvendes til passagerer eller last 2.7. "Anlæg til opvarmning af passagerrummet", en anordning til forøgelse af temperaturen i passagerrummet 2.8. "Anlæg til opvarmning af varerummet", en anordning til forøgelse af temperaturen i varerummet 2.9. "Passagerrum", den del af køretøjets indre, hvori fører og passagerer opholder sig "Gasformigt brændstof", brændstoffer, der under normale temperatur- og trykforhold (288, 2 K og 101,33 kpa) er gasformige, f.eks. flaskegas (LPG) og komprimeret naturgas "Overophedning", den tilstand, som opstår ved fuldstændig blokering af luftindtaget for opvarmningsluften til et forbrændingsanlæg til opvarmning 7074/1/00 REV 1 HV/pg 2 BILAG II DG C II DA

35 3. KRAV TIL OPVARMNINGSANLÆG 3.1. Passagerrummet på køretøjer i klasse M og N skal være udstyret med opvarmningsanlæg 3.2. De almindelige krav til opvarmningsanlæg er følgende: den opvarmede luft, der tilføres passagerrummet, må ikke være mere forurenet end udeluften, føreren og passagererne må under kørslen ikke kunne komme i berøring med køretøjsdele eller varm luft, som kan medføre forbrændinger, emissionen fra røggassen fra anlæg til opvarmning ved forbrænding skal være inden for acceptable grænser. Metoder til prøvning for hvert at disse krav er indeholdt i bilag IV, V og VI. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 3 BILAG II DG C II DA

36 I nedenstående tabel er angivet, hvilke bilag der finder anvendelse for det pågældende opvarmningsanlæg i den pågældende køretøjsklasse: OPVARMNINGS ANLÆG Spildvarme fra motor - vand Spildvarme fra motor - luft Se bemærkning 1 Spildvarme fra motor - olie Gasfyret opvarmningsanlæg KØRETØJS KLASSE M BILAG IV luftkvalitet BILAG V temperatur N O M l l N l l O M l l BILAG VI røggas BILAG VII LPGsikkerhed N l l O M l l 1 l N l l 1 l Se bemærkning 2 & 3 O l Opvarmningsanlæg til M l l 1 flydende brændstof Se bemærkning 3 N l l 1 O Yderligere krav til anlæg til opvarmning ved forbrænding og montering af sådanne anlæg i køretøjet er anført i bilag VII. Bemærkning 1: Køretøjer, der opfylder kravene i bilag III, er undtaget fra disse prøvningskrav. Bemærkning 2: Et nyt bilag VIII "Sikkerhedskrav til opvarmning ved forbrænding af autogas (LPG)" vil blive tilføjet til dette direktiv i overenstemmelse med artikel 5. Bemærkning 3: Anlæg til opvarmning ved forbrænding, som er placeret uden for passagerrummet og anvender vand som varmeoverførende medium, anses for at opfylde kravene i bilag IV og V. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 4 BILAG II DG C II DA

37 BILAG III KRAV TIL ANLÆG TIL OPVARMNING VED UDNYTTELSE AF SPILDVARME - LUFT 1. For opvarmningsanlæg med varmeveksler, hvis primærkreds gennemstrømmes af udstødningsgas eller forurenet luft, anses kravene i bilag II, punkt 3.2, for opfyldt, når følgende betingelser er overholdt: 2. Varmevekslerens primærkreds skal være tæt ved tryk indtil 2 bar. 3. Væggene i varmevekslerens primærkreds må ikke indeholde aftagelige komponenter. 4. Er den varmeoverførende del af varmeveksleren fremstillet i ulegeret stål, skal vægtykkelsen være mindst 2 mm Anvendes der andre materialer (herunder kompositmaterialer og overtrukne materialer), skal vægtykkelsen være tilstrækkelig til at sikre, at varmeveksleren har samme levetid som den i punkt 4 beskrevne Er den varmeoverførende del af varmeveksleren emaljeret, skal den væg, hvor dette lag er påført, være mindst 1 mm tyk, og emaljelaget skal være holdbart, tæt og uden porer. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG III DG C II DA

38 5. Røret, som fører udstødningsgassen, skal have en mindst 30 mm lang kontrolzone for korrosion; denne zone skal være placeret umiddelbart efter varmevekslerens afgang og være utildækket og let tilgængelig I denne zone må vægtykkelsen ikke være større end vægtykkelsen af varmevekslerens indvendige udstødningsgasførende rør, og materialer og overfladeegenskaber skal svare til disse rør Udgør varmeveksler og lyddæmper en samlet enhed, betragtes lyddæmperens ydervæg som den zone, hvor eventuel korrosion vil opstå, og skal således være i overensstemmelse med punkt For opvarmningsanlæg, der udnytter motorens køleluft som opvarmningsluft, anses kravene i bilag II, punkt 3.2, for opfyldt uden brug af varmeveksler, forudsat at følgende betingelser er overholdt: den køleluft, der anvendes som opvarmningsluft, må kun komme i berøring med de af motorens overflader, hvor der ikke indgår aftagelige komponenter forbindelserne mellem denne køleluftkreds og de varmeoverførende overflader skal være gastætte og oliebestandige. Disse betingelser vil være opfyldt, når for eksempel: 6.1. en kappe omkring hvert tændrør leder eventuel udsivende gas bort fra opvarmningsluftkredsen, 6.2. samlingen mellem topstykke og udstødningsmanifold er beliggende uden for opvarmningsluftkredsen, 7074/1/00 REV 1 HV/pg 2 BILAG III DG C II DA

39 6.3. der er dobbelt tætning mellem topstykke og cylinder, og eventuel udsivende gas fra den første tætning ledes bort fra opvarmningsluftkredsen, eller tætningen mellem topstykke og cylinder stadig er effektiv, når topboltene ved kold motor er tilspændt med en tredjedel af det nominelle tilspændingsmoment foreskrevet af fabrikanten, eller samlingen mellem topstykke og cylinder er beliggende uden for opvarmningsluftkredsen. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 3 BILAG III DG C II DA

40 BILAG IV PRØVE FOR LUFTKVALITET 1.0. Komplette køretøjer afprøves på følgende måde: 1.1. Opvarmningsanlægget bringes til at fungere med maksimal ydelse i én time i stille vejr (vindhastighed 2 m/s); alle vinduer skal være lukket, og for køretøjer med anlæg til opvarmning ved forbrænding skal køretøjets fremdrivningsmotor være standset. Såfremt opvarmningsanlægget efter at være bragt til at fungere med maksimal ydelse automatisk afbryder inden en time, kan målingerne dog foretages inden afbrydelsen CO-indholdet i den omgivende luft måles ved udtagning af prøver fra: a) et punkt uden for køretøjet så tæt som muligt på det punkt, hvor der tilføres frisk luft til varmeanlægget, og b) et punkt inde i køretøjet mindre end 1 m fra det punkt, hvor opvarmningsluften tilføres Der måles i en repræsentativ periode på 10 minutter I punkt b) må den målte koncentration højst være 20 ppm CO højere end koncentrationen i punkt a). 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG IV DG C II DA

41 2.0. Opvarmningsanlæg som komponenter afprøves på følgende måde efter prøverne i bilag V, bilag VI og punkt 1.3 i bilag VII Varmevekslerens primærkreds underkastes en tæthedsprøve for at sikre, at der ikke kan blive blandet forurenet luft i den opvarmningsluft, der tilføres passagerrummet Dette krav anses for opfyldt, hvis udsivningen fra varmeveksleren ved et overtryk på 500 hpa er højst 30 dm 3 /h. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 2 BILAG IV DG C II DA

42 BILAG V TEMPERATURPRØVE 1. Opvarmningsanlægget bringes til at fungere med maksimal ydelse i én time i stille vejr (vindhastighed 2 m/s); alle vinduer skal være lukket. Såfremt opvarmningsanlægget efter at være bragt til at fungere med maksimal ydelse automatisk afbryder efter kortere tid end en time, kan målingerne dog foretages tidligere. Hvis anlæggets luftindtag findes udvendigt på køretøjet, skal prøven udføres ved en udetemperatur på mindst 15 C. 2. Med et kontakttermometer måles overfladetemperaturen af alle de dele af opvarmningsanlægget, som kan komme i berøring med føreren under normal kørsel. På sådanne dele må temperaturen ikke overstige 70 C for metal uden belægning eller 80 C for andre materialer Såfremt dele af varmeanlægget er placeret bag førersædet eller såfremt anlægget bliver overophedet, må denne temperatur ikke være over 110 C For køretøjer af klasse M 1 og N må temperaturen ikke overstige 110 C på de dele af systemet, som kan forventes at komme i berøring med siddende passagerer under normal kørsel, med undtagelse af tilførselsåbningens gitter For køretøjer af klasse M 2 and M 3 må temperaturen ikke overstige 70 C for metal uden belægning eller 80 C for andre materialer på de dele af systemet, som kan forventes at komme i berøring med passagerer under normal kørsel. 4. Temperaturen af den opvarmningsluft, der tilføres passagerrummet, må ikke være over 150 C, målt i midten af tilførselsåbningen. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG V DG C II DA

43 BILAG VI PRØVE FOR FORURENENDE STOFFER I RØGGASSEN 1. Opvarmningsanlægget bringes til at arbejde med maksimal ydelse i én time i stille vejr (vindhastighed 2 m/s) ved en udetemperatur på 20 ± 10 C. Såfremt opvarmningsanlægget efter at være bragt til at fungere med maksimal ydelse automatisk afbryder efter kortere tid end en time, kan målingerne dog foretages inden afbrydelsen. 2. Den tørre koncentration af forurenende stoffer i den ufortyndede røggas, må ikke overstige følgende grænseværdier, målt med passende apparatur: PARAMETER ANLÆG MED GASFORMIGT BRÆNDSTOF CO 0,1% v/v 0,1% v/v NOx 200 ppm 200 ppm HC 100 ppm 100 ppm Bacharach-standardenhed 1 4 * ANLÆG MED FLYDENDE BRÆNDSTOF 3. Prøven gentages under forhold svarende til en kørehastighed på 100 km/h. Herunder må COindholdet ikke overstige 0,2% v/v. Har prøven været udført på opvarmningsanlæg som komponenter, behøver prøven ikke gentages med henblik på den køretøjstype, hvori anlægget er monteret. * Standardenheden "Bacharach" ASTM D 2156 anvendes. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG VI DG C II DA

44 BILAG VII KRAV TIL ANLÆG TIL OPVARMNING VED FORBRÆNDING OG DERES MONTERING 1. ALMINDELIGE KRAV 1.1. Med hvert varmeanlæg skal følge brugs- og vedligeholdelsesanvisning og, for varmeanlæg til eftermontering, desuden anvisninger for montering Der skal forefindes en sikkerhedsanordning (enten som del af forbrændingsvarmeanlægget eller som del af køretøjet), som styrer varmeanlæggets funktion i nødsituationer. Sikkerhedsanordningen skal være konstrueret således, at i tilfælde af, at brændstoffet enten ikke antændes ved opstart, eller flammen går ud under driften, vil brændstofforsyningens antændings- og tilslutningstid højst blive overskredet med fire minutter for anlæg med flydende brændstof og for anlæg med gasformigt brændstof med et minut, såfremt der forefindes en termoelektrisk flammekontrolanordning, eller med 10 sekunder, såfremt der forefindes en automatisk flammekontrolanordning Forbrændingskammeret og varmeveksleren skal kunne tåle et tryk på det dobbelte af det normale arbejdstryk, dog mindst 2 bar (overtryk). Prøvetrykket skal være angivet i oplysningsskemaet Opvarmningsanlægget skal være forsynet med en fabrikationsplade, der angiver fabrikantens navn, modelnummer og type samt mærkeeffekt i kw. Desuden skal angives brændstoftype og, hvor relevant, arbejdsspænding og gastryk. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG VII DG C II DA

45 1.5. Blæser med slukningsforsinkelse Er anlægget udstyret med blæser, skal denne fungere med slukningsforsinkelse, også i tilfælde af overophedning eller afbrydelse af brændstoftilførslen Der kan anvendes andre foranstaltninger til forhindring af deflagrations- eller korrosionsskader, hvis fabrikanten over for den godkendende myndighed godtgør, at de har tilsvarende virkning Krav til elektrisk udstyr Alle tekniske krav, der påvirkes af spændingen, skal opfyldes inden for et spændingsinterval på + 16% af arbejdsspændingen. Er anlægget udstyret med under- og/eller overspændingsbeskyttelse, skal samtlige krav afprøves i umiddelbar nærhed af strømafbrydelsespunkterne Kontrollampe En klart synlig kontrollampe i førerens synsfelt skal informere om, hvornår opvarmningsanlægget er tændt eller slukket. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 2 BILAG VII DG C II DA

46 2. KRAV TIL MONTERING I KØRETØJET 2.1. Område Anlæg til opvarmning ved forbrænding skal være monteret i overensstemmelse med kravene i nærværende bilag, jf. dog bestemmelserne i Køretøjer af klasse O med opvarmningsanlæg, der anvender flydende brændstof, anses for at opfylde kravene i dette bilag Opvarmningsanlægs placering Karrosseridele og andre komponenter i nærheden af opvarmningsanlægget skal være beskyttet mod stærk varme og mod tilsmudsning med brændstof eller olie Opvarmningsanlægget må ikke give anledning til risiko for brand, selv når det bliver overophedet. Dette krav anses for opfyldt, når anlægget er monteret med tilstrækkelig afstand til alle dele og med passende udluftning, og der er anvendt brandbestandige materialer eller varmeskjold På køretøjer M 2 og M 3 må opvarmningsanlægget ikke være placeret i passagerrummet. Dog kan det godkendes, at anlægget er monteret i en effektivt tætnet indeslutning, der tillige opfylder kravene i punkt /1/00 REV 1 HV/pg 3 BILAG VII DG C II DA

47 Den i punkt 1.4 omhandlede fabrikationsplade eller en kopi heraf skal være placeret, så den er let læselig, når opvarmningsanlægget er monteret i køretøjet Ved valg af opvarmningsanlæggets placering skal være truffet alle rimelige foranstaltninger til minimering af risikoen for skade på personer og deres ejendele Brændstoftilførsel Brændstofpåfyldningsdækslet må ikke være placeret i passagerrummet og skal være forsynet med et dæksel, der effektivt forhindrer spild af brændstof Når brændstoftilførslen er separat i forhold til køretøjets, skal brændstoftype og -påfyldningssted være tydeligt markeret En anvisning om, at opvarmningsanlægget skal afbrydes inden påfyldning, skal være påført ved påfyldningsstedet. Endvidere skal en passende anvisning herom være indeholdt i fabrikantens brugerhåndbog Røggasaftræk Anlæggets aftræk skal så vidt muligt være placeret således, at røggassen ikke kan trænge ind i køretøjet gennem friskluftindtag, varmluftindtag eller oplukkelige vinduer. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 4 BILAG VII DG C II DA

48 2.5. Tilførsel af forbrændingsluft Luften til opvarmningsanlæggets brændkammer må ikke tilføres fra køretøjets passagerrum Luftindtaget skal være således placeret eller afskærmet, at det ikke er udsat for at blive spærret af affald eller bagage Tilførsel af luft til opvarmning Den tilførte opvarmningsluft kan være udeluft eller recirkuleret luft og skal tages fra et rent område, der ikke er udsat for forurening med røggas fra køretøjets fremdrivningsmotor, opvarmningsanlæg mv Luftindtagsrøret skal være beskyttet ved hjælp af trådvæv eller på anden hensigtsmæssig måde Tilførsel af opvarmet luft Rør, der anvendes til at føre varm luft gennem køretøjet, skal være således anbragt eller afskærmet, at de ikke volder skade, hvis personer eller ting kommer i berøring med dem Lufttilførslen skal være således placeret eller afskærmet, at den ikke er udsat for at blive spærret af affald eller bagage Automatisk kontrol af opvarmningsanlæg Opvarmningsanlægget skal afbrydes automatisk inden for 5 sekunder, efter at køretøjets motor er stoppet, medmindre en manuel anordning aktiveres for at holde opvarmningsanlægget i gang. Dette punkt gælder ikke for påhængskøretøjer. 7074/1/00 REV 1 HV/pg 5 BILAG VII DG C II DA

49 BILAG VIII SIKKERHEDSKRAV TIL OPVARMNING VED FORBRÆNDING AF AUTOGAS (LPG) (Se bilag II, punkt 3.3, note 2) 7074/1/00 REV 1 HV/pg 1 BILAG VIII DG C II DA

50

51 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. november 2000 (20.11) (OR. fr) Interinstitutionel sag: 1998/0277 (COD) 7074/1/00 REV 1 ADD 1 LIMITE ENT 33 CODEC 207 FÆLLES HOLDNING Vedr.: Fælles holdning (EF) nr..../2000 fastlagt af Rådet den 17. november 2000 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/.../EF om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF RÅDETS BEGRUNDELSE 7074/1/00 REV 1 ADD 1 pg/aa/fh/tm/sol/fh 1 DG C II DA

52 I. INDLEDNING 1. Den 28. september 1998 sendte Kommissionen Rådet et forslag baseret på traktatens artikel 100 A (ny artikel 95) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende opvarmning af bilers kabiner Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 13. april På baggrund af denne udtalelse forelagde Kommissionen et ændret forslag den 13. august Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 23. oktober Den 17. november 2000 vedtog Rådet sin fælles holdning i overensstemmelse med traktatens artikel 251. II. FORMÅL 4. Formålet med forslaget er at forbedre bestemmelserne for alle typer kabineopvarmning og at rette direktivets administrative bestemmelser ind efter bestemmelserne i direktiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil EFT C 326 af EFT C 219 af EFT C... EFT C 101 af EFT L 42 af , s /1/00 REV 1 ADD 1 pg/aa/fh/tm/sol/fh 2 DG C II DA

53 III. GENNEMGANG AF DEN FÆLLES HOLDNING 5. Generelt svarer den fælles holdning i alt væsentligt til Kommissionens ændrede forslag. Teksten tager hensyn til de fleste af de parlamentsændringer, som Kommissionen har indarbejdet i sit ændrede forslag. Rådet har dog ændret visse formuleringer uden derved at ændre indholdet af Europa-Parlamentets ændringer. Kommissionen har accepteret alle disse ændringer af det ændrede forslag. 6. Rådet har således accepteret Europa-Parlamentets ændring 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9, da de gør direktivets tekniske bestemmelser klarere. 7. Ifølge den fælles holdning skal Kommissionen endvidere efter et år undersøge sikkerheden ved LPG-anlæg (autogas), og hvis det er relevant forelægge et forslag for det udvalg med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, der er nedsat ved artikel 13 i direktiv 70/156/EØF. 8. Ændring 7 opfordrer Kommissionen til inden den 1. oktober 2001 at forelægge forslag til effektivitetsprøvning af opvarmningsanlæg; Rådet har ikke overtaget denne ændring, da det mener, at sådanne bestemmelser henhører under Kommissionens initiativret (ændring 7 er heller ikke accepteret af Kommissionen). 9. For så vidt angår ændring 11 (som Kommissionen har accepteret) vedrørende placeringen af anvisningen om, at opvarmningsanlægget skal afbrydes inden påfyldning, finder Rådet, at denne ændring vil reducere sikkerhedsniveauet. Rådet har derfor af sikkerhedsgrunde foretrukket at fastsætte, at advarslen obligatorisk skal være anbragt ved påfyldningsstedet. 7074/1/00 REV 1 ADD 1 pg/aa/fh/tm/sol/fh 3 DG C II DA

54 10. Rådet var ikke i stand til at overtage ændring 12 (som ikke blev accepteret af Kommissionen) vedrørende de nærmere betingelser for montering af forbrændingsvarmeanlæg i køretøjer i klasse M 2 og M 3. Rådet mener, at den foreslåede formulering medfører et lavere sikkerhedsniveau end det, der fastsættes med den fælles holdning. IV. KONKLUSION 11. Rådet, der har overtaget de fleste af Parlamentets ændringer, mener alt i alt, at det har fundet en afbalanceret løsning. 7074/1/00 REV 1 ADD 1 pg/aa/fh/tm/sol/fh 4 DG C II DA

55 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den SEK(2000) 2158 endelig 1998/0277 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF

56 1998/0277 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om opvarmningsanlæg til motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 78/548/EØF 1. SAGSFORLØB Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet, (KOM(1998)526 endelig udgave 1998/0277 COD): Europa-Parlamentets udtalelse ved førstebehandlingen: Udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg: Vedtagelse af fælles holdning: FORMÅL MED KOMMISSIONENS FORSLAG Hensigten med det oprindelige forslag er at udvide anvendelsesområdet for Rådets direktiv 78/548/EØF, således at det ikke blot gælder for M 1 -biler (personbiler), men alle køretøjer i klasse M, N og O (biler til person- og varebefordring og påhængskøretøjer). Derudover indføres der nye sikkerheds- og miljøforskrifter for forbrændingsvarmeanlæg, der fungerer uafhængigt af motoren, således at sådanne anlæg opfylder de højeste sikkerhedsstandarder, der kan opnås med dagens teknologi. Endelig rettes direktivets administrative bestemmelser ind efter rammedirektivet om procedurerne for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer (rådsdirektiv 70/156/EØF med senere ændringer). 3. BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 3.1. Kortfattede generelle bemærkninger Et juridisk aspekt af Rådets fælles holdning er, at Kommissionens oprindelige forslag, der bestod i en ændring af rådsdirektiv 78/548/EØF, omdannes til et nyt direktiv, og at det gældende direktiv ophæves. Dette skift er foretaget af hensyn til den juridiske klarhed, frem for alt fordi forslaget ændrer eller udskifter næsten alle direktivets artikler og hele bilaget. Rådet har derfor fundet det mere hensigtsmæssigt at udskifte det gældende direktiv fra ende til anden. 2

57 Rådets fælles holdning indeholder ingen substansændringer i forhold til Kommissionens oprindelige forslag. Der er dog foretaget følgende ændringer i den fælles holdning: Der er indsat en ny artikel, hvorefter Kommissionen senest 12 måneder efter direktivets ikrafttræden skal undersøge supplerende sikkerhedsmæssige krav med hensyn til anlæg til opvarmning af motorkøretøjer med autogas (LPG) og i givet fald fremkomme med forslag til ændring af direktivet. I overensstemmelse hermed er alle krav vedrørende typegodkendelse af sådanne anlæg fjernet fra teksten. Artiklen om udvalgsproceduren er ændret, så den nu svarer til de nye udvalgsprocedurer som defineret i afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Der er indsat en ny artikel, som ajourfører de relevante referencer i rammedirektivet, 70/156/EØF. Datoerne for gennemførelse og obligatorisk anvendelse af kravene er ændret, så der bliver et forsvarligt tidsrum til at afslutte de administrative og tekniske procedurer. I bilag V, punkt 2 og 3.2 er maksimumstemperaturen for metal uden belægning sat ned fra 80ºC til 70 C. I bilag VII er der tilføjet et nyt punkt 2.8 om automatisk afbrydning af forbrændingsvarmeanlæg Europa-Parlamentets ændringsforslag ved førstebehandlingen Europa-Parlamentet vedtog 11 ændringsforslag. Kommissionen accepterer 9 ændringsforslag, hvoraf de 6 hovedsagelig består i tydeliggørelse af den oprindelige tekst (ændringsforslag nr. 1, 2, 3, 5, 6 og 8). De 3 andre accepterede ændringsforslag (ændringsforslag nr. 4, 9 og 11) vedrører nogle specifikke sikkerhedsspørgsmål: Et ændringsforslag om, at ikke blot føreren men også passagererne ikke må kunne komme i berøring med køretøjsdele eller varm luft, som kan medføre forbrændinger. Et ændringsforslag om, at brændstofforsyningens antændings- og tilslutningstid i nødsituationer skal være kortere for gasdrevne forbrændingsvarmeanlæg, hvis de har automatisk flammekontrolanordning. Et ændringsforslag om, at advarslen til brugerne om, at opvarmningsanlægget skal afbrydes inden påfyldning, skal anbringes ved indgangsdøren til førerpladsen, hvis en sådan anvisning ved påfyldningsstedet ikke er hensigtsmæssig. 3

58 De første 8 ændringsforslag er indeholdt i Rådets fælles holdning, i nogle tilfælde med mindre ændringer. Det 9. ændringsforslag er tilpasset, således at en anvisning ved påfyldningsstedet er påbudt; derved bliver en anvisning i nærheden af døren til førerpladsen overflødig. Kommissionen afviser følgende 2 ændringsforslag: Anmodning om, at Kommissionen inden den 1. oktober 2001 skal udarbejde forslag til effektivitetsprøvning af varmeanlæg (ændringsforslag nr. 7). Efter Kommissionens opfattelse vil markedskræfterne på dette område sikre høj effektivitet, så der ikke er behov for regulering. Desuden vil det, at forbrændingsvarmeanlæg opfylder direktivets krav, føre til, at sikkerhed og miljøbeskyttelse ligger på et højt niveau, nemlig hvad man formår med dagens teknologi. Hvis der i fremtiden skulle opstå særlige problemer eller fremkomme nyskabelser, der ændrer på denne situation, vil Kommissionen blive underrettet herom af de nationale godkendende myndigheder i arbejdsgrupperne og derefter skride til handling. Indførelse af anderledes forskrifter for de vilkår, hvorunder et forbrændingsvarmeanlæg må placeres i passagerrummet på køretøjer i klasse M 2 og M 3.Den foreslåede formulering giver højst samme, eller måske endda ikke så høj, sikkerhed som de forskrifter, der er i Kommissionens forslag. Det er bl.a. ikke sikkert, at den foreslåede formulering vil give samme beskyttelse mod brandfare. Desuden betyder ændringsforslaget en unødvendig indsnævring af de konstruktionsmæssige begrænsninger. Ingen af disse 2 ændringsforslag er med i Rådets fælles holdning. 4. KONKLUSION KommissionenstøtterRådetsfællesholdning. 4

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende

KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende L 337/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 98/90/EF af 30. november 1998 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/387/EØF vedrørende døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EØS-relevant

Læs mere

F1 71 PE T4.3 TRACTORS

F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA F1 71 PE T4.3 TRACTORS DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Udkast til Bruxelles, den 23.6.2009. KOMMISSIONENS DIREKTIV../ /EF af [ ] om ændring af Rådets direktiv 74/152/EØF, 80/720/EØF,

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 43/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.2.2012 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 130/2012 af 15. februar 2012 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer hvad angår indstigningsforhold og manøvreevne samt

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF L 203/52 Den Europæiske Unions Tidende 5.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/68/EF af 13. juli 2009 om komponenttypegodkendelse af lygter og lyssignaler til landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002

EUROPA-PARLAMENTET C /2002. Fælles holdning. Mødedokument 2001/0135(COD) 01/07/2002 EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-00310/2002 2001/0135(COD) DA 01/07/2002 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/6/EØF

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 13.5.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 124/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 458/2011 af 12. maj 2011 om typegodkendelseskrav for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil for så vidt angår montering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0344 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.6.2007 KOM(2007) 344 endelig 2007/0119 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli af støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer, (kodificeret udgave) L 231/8 Den Europæiske Unions Tidende 3.9.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/78/EF af 13. juli 2009 om støtteben på tohjulede motordrevne køretøjer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF)

RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om døre i motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer (70/387/EØF) 1970L0387 DA 01.06.2001 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2013 (OR. en) 12878/13 ENER 381 ENV 760 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 25. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer L 201/18 Den Europæiske Unions Tidende 1.8.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/76/EF af 13. juli 2009 om støjniveauet i ørehøjde for førere af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (kodificeret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1970L0156 DA 12.07.2007 025.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af

KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/20/EF af 27. marts 1996 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 70/157/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilladt støjniveau og udstødningssystemer

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0004 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.01.2006 KOM(2006) 4 endelig 2006/0003 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om særlige foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods 1) BEK nr 468 af 11/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings-, og Boligmin., Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.12.2010 KOM(2010) 746 endelig 2010/0358 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betjeningsplads og adgangsforhold til førerplads samt om døre og

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 12.1.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 8/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 19/2011 af 11. januar 2011 om krav til typegodkendelse af fabrikantens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.4.2003 KOM(2003) 186 endelig 2003/0075 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 92/79/EØF og 92/80/EØF med henblik på at bemyndige

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF 9.5.2002 L 124/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.5.2000 KOM(2000) 346 endelig 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 Transport- og Turismeudvalget 2009 FORELØBIG 2003/0226(COD) 15. september 2004 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0037/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /..

Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /.. af [ ] om Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010L0019 DA 16.07.2011 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2010/19/EU af 9. marts 2010 om ændring, med henblik

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2002 SEK(2002) 1202 endelig 2001/0033 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251,

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87

PUBLIC. Bruxelles, den 13. marts 2003 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE UEM 67 INST 33 OC 87 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. marts 2003 7205/03 Interinstitutionel sag: 2003/0803 (CNS) LIMITE PUBLIC UEM 67 INST 33 OC 87 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Beslutning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0169/2003 2001/0317(COD) DA 08/04/2003 Fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt

Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt Europaudvalget 2003 KOM (2003) 0550 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.2.2006 KOM(2006) 50 endelig 20003/0210 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1976L0762 DA 01.01.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 27. juli 1976 M2 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere