Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013"

Transkript

1 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup Præstegaard Volstrup Bye med Huse, Skovsgaard med Huse, Graverhuus med Huus, Heden, Røllen, Pors mose, samt Stederne Chr Jensen, Jens Chrestensens Enke, Thomas Sørensen, Thor Chr Jensen, Chr Sørensen, udfløttere fra Ørtoft By samt Vester Kiilstrup og Lundegaard. 5 District Store og Lille Ørtoft, Bajensgaard, Holtet samt alle Stederne i Skovegnen. 6 District Øster Kiilstrup, Kraglund og Huse, Grønheden, Ugerholt og Huse, Dyrheden og Huse, Solsbæk, Fugelsang, Ørheden. og Kraftet. 7 District, Langtved, Vandkjær og Enghuset. 8 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. 9 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. Følgende Snefogeder ere for Tiden ansatte som Snefog For 1 ste District Peter Petersen Toftelund hvis Funktionstid er udløben 31 Decbr Niels Laursen Øxenhede 31 Decbr Niels Andersen Skjølstrup Chr Mortensen Volstrup Morten Jørgensen Ørtoft Andr Chr Chrestensen Solsbæk Jørgen Langtved Oversnefoged Gotfred Chrestensen Graverhuus. 9 Oversnefoged Thomas Sørensen Ørtoft udløber Tid 31 Decbr Det vedtoges ved Afstemning at Bygningsudvalget som ved Mødet den 23 Januar 1870 blev valgt til at indkjøbe Eiendom samt opføre Bygninger til en Fattiggaard, afgaar fra idag at regne. Til at forestaa Bygningerne som agtes opførte næste Aar udnævntes ved Afstemning Sogneraadsmedlemmerne Chr Jensen Gadensgaard, Niels Chr Thomsen,

2 Side 161 A og Jens Jensen Heden, til med udindskrænket Myndighed paa Sogneraadets Vegne at varetage alt betræffende de Bygninger som næste Aar agtes opførte ved Fattiggaarden. Da den 24 d.m. er en Søndag vedtoges det at afholde Sogneraadsmøde den 23 dennes og bliver der at foretage Communeligning samme Dag over Udgifterne til næste Aar. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1871 Lørdagen den 23 de December var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, for at foretage Lig - 1. ning over Udgivterne til næste Aar, der blev lignet med ¾ paa Hartkornet og ¼ paa Formue og Leilighed. Paa Hartkornet blev lignet i Penge pr Tønde 5 rd, der udgjør 1806 rd 3mk 15sk. paa Formue og Leilighed 692 rd 4mk Af Naturalier 6144 Pd Hø, 9216 Pd Halm og Stk Knobtørv. 2. Dicteredes Skoleforsømmelser for November Maaned fra Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for øverste Klasse og 1 Dag for Nederste Klasse. 3. Mødt var Thor Jørgensen boende paa Sæby Hede, og er Forsørgelsesberettiget heri Sognet, og begjerede Understøttelse; der tillagdes ham 2 Skp Rug, 2 Skp Byg for Maanederne Januar, Februar og Marts Maaneder. 4. Der var fremkommen Mundtlig Andragende fra Jens Stisholts Enke om en understøttelse af 8 rd til hendes Barn, da et Alimentationsbidrag som hun har erholt, ikke kan erholdes paa grund af at Faderens Opholdssted ikke kan udfindes. Sogneraadet vedtog at tilstaa Hende 5 Rd eller at hun indtræder i Fattiggaarden.

3 Side 161 B 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Fattigvæsenet i Sæby dateret d 17 dennes hvori oplyses at en Pige Ane Mari Sørensdatter er indlagt i Sygecuur dersteds og udvises af Skudsmaalsbogen at hun er Forsørgelsesberettiget heri Communen. Sogneraadet vedtog efter endt 6 Ugers Kuur at forlange hende Hjemsendt. 6. Der var fremkommen og oplæstes et Andragende fra Sogneraadsmedlem Jens Jensen Heden om at erholde Raadets Samtykke til at hans Børn maa forflyttes fra Volstrup til Ørtoft Skole. Sogneraadet vedtog at give dette Andragende paategning om at Skoleplanen ikke forandres hvorved Communen vilde erholde en vist ikke ubetydelig Udgift, ved anlæg af en Skolestie. 7. Der fremkom og oplæstes et Andragende fra nogle af Sognets Beboere hvori disse besværer sig over det skete ny Bygningsudvalgs Valg. Dette Udvalg anmodedes om at give nævnte Skrivelse Paategning, men disse nægtede samme. 8. Foretoges Valg ef en Formand for det kommende Aar, gjenvalgt blev Jens Jensen Volstrup. 9. Valg af en Casserer for næste Aar. Valgt blev Chresten Chrestensen Skovsgaard. 10. Til Skoleforstandere gjenvalgtes Chr Jensen for Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Ørtoft og Grønheden Skoler. 11. Til Fattigforstander valgtes Ole Mortensen. 12. Til at have Overopsyn med Veiene Valgtes Chr Chrestensen 13. Til at føre Protocollen over Kjørsler og Pligtarbeide i Communen valgtes: Ole Mortensen. 14. Valg af tvende Revisorer til at revidere Regnskaberne for indeværende Aar valgtes Krarup Knæverhede og Jørgen Pedersen Langtved.

4 Side 162 A 15. Til at føre det Daglige tilsyn med Veiene vedbliver som var bestemt i Mødet d 3 Januar d.a. 9 de Post. 16. Som Tilsynskommitee ved Fattiggaarden i henhold til Regulativets 20, Valgtes: Niels Thomsen, Chr Jensen og Jens Jensen Heden. 17. Der gjordes Accord med Bestyreren ved Fattiggaarden om at forblive i Tjenesten som Bestyrer et Aar fra 1 Mai næste Aar at regne for (for) Løn 145 Rdlr samt et Faar født og græsset. Tjenesten kan opsiges med ½ Aars Varsel fra hver af Siderne til de bestemte Flyttetider Mai og November, At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Niels Christensen Da intet videre var at Forhandle sluttedes Mødet. Jens Jensen Christen Jensen Ole Mortensen Chr Christensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Lørdagen den 6 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup Skole hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, tilligemed en stor Deel Beboere af Sognet, nærmest var Mødet foranlediget for om mulig at bestemme om den i Mødet den 23 de Januar (1870) valgte Bygningsudvalg skal vedblive at bestaa, og om samme kan blive bekjendt med om de have udført noget som var udenfor dets competence, Sognets Beboere vedtog eenstemmig at Bygningudvalget som den 23 Decbr (??? Januar!!) blev valgt af Sognebeboerne skal bestaa indtil de 2 Bygninger ere færdig som i indeværende Aar agtes bygget. og anseer at Sogneraadet ikke er berettiget til at forandre den i nævnte Møde gjorte Udvalg. Ligeledes vedtoges af

5 Side 162 B Beboerne at udnævne et femte Medlem til at indtræde i Udvalget istedetfor Hr Krarup Knæverhede, Hertil blev afgivet Stemmer af 38 Beboere der fordeeltes saaledes: Gaardeier J B Krarup Krættrup 25 Stemmer Ole Mortensen Øxenhede 3 Hsmd Jens Jensen Heden 2 Grmd Jens Jacob Thomsen Volstrup 8 Altsaa blev Gaardeier J B Krarup Valgt som femte Medlem af Bygningsudvalget. 2. Begjæring fra Jacob Nielsen Øxenhede om at erholde 5 rd til Hjælp til et hos ham værende Pleiebarn af Pigen Else Mari Andersdatter af Øxenhede, bevilgedes. 3. Raadets Medlemmer Niels Chr Thomsen, Jens Jensen, Chresten Jensen og Ole Mortensen nægtede at underskrive Protocollen. Men nogen afvigende Mening Hvorfor var ikke at formaa disse Mænd til at Dictere Protocollen. Mødet Hævet! Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Aar 1872 Frededagen den 19 de Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Mødet indlededes af Formanden der fremlagde og oplæste en Skrivelse som Sogneraadsmedlemmerne Niels Chr Thomsen, Jens Jensen Heden og Chresten Jensen Gadensgaard, havde Indgivet til Amtet og hvor i disse besværer sig over nogle Skrivelser hvori Sognebeboere yttrede Misfornøielse over den i Mødet den 6 Decbr f.a. valgte Bygningsudvalg, og som var Ledsaget med Afskrifter af disse Skrivelser samt Udtog af de Stykker af Forhandlingsprotocollen som angaar

6 Side 163 A Bygningudvalget og dets Function forrige Aar. Amtet har besvaret denne Skrivelse saaledes: Da Kommitteen har faaet sit Hverv overdraget og anviist af Sogneraadet og fungerer under dettes Ansvar, ville Raadet behagelig selv meddele Kommitteemedlemmerne den af dem ovenfor begjærte Instruktion. Iøvrigt skal jeg ikke undlade at tilføie, at de i Afskrift medfølgende Forhandlinger indeholder tilstrækkelig Hjemmel saavel for den først beskikkede Kommittees Afgang som for den nuværendes Udmeldelse Efter flere Beboeres Ønske tilkjendegav Formanden at han Personlig den 16 de dennes havde været i Hjørring og talt med Amtmanden og for ham baade Mundtlig og Skriftlig forklarede den hele Sags Sammenhæng og erholdt baade Mundtlig og Skriftlig følgende Udtalelser: Da der for Øieblikket ligesom existerer ligesom to Committeer til at forestaa Bygningsvæsenet saa vilde Han give os det Raad, at Sogneraadet holder et Møde og søger at opnaa Enighed om, hvilken af de to Bygnings - committeer der skal bestaa, eller som Han vilde Mene var heldigst vælge en ny, samt forfatte en Instrux om hvor stor Myndighed Committeen skal have, hvilken Myndighed, det staar Sogneraadet frit for at bestemme. Formanden kom med det Forslag at Sogneraadet forfatter en Instrux saaledes: De Bygninger som i indeværende Aar agtes opførte ved Fattiggaarden, overdrages til en Committe bestaaende af 3 Medlemmer af Sogneraadet og vælges af Sogneraadet og to Medlemmer udenfor Sogneraadet hvilke sidste vælges af Sognets Beboere, denne Committe skal have uindskrænket Fuldmagt til at forestaa Indkjøb af Materialier samt have Opsyn med Arbeidets Udførelse og Gang, hvorimod Sogneraadet

7 Side 163 B i Forening med Committeen affatter og Vedtager Conditioner, bestemmer og overværer Licitationen antager eller forkaster Buddene ved Licitationen, vedtager i Forening de Forandringer af større Betydning der mulig maatte afvige fra den engang vedtagne Tegning og Overslag, samt endelig Antage eller gjøre Udsættelser ved den endelige Aflevering af Arbeidet eller hvad andre Omstændigheder der mulig i Anledning heraf mulig maatte fremkomme. Formanden forlangte dette Forslag sat under Afstemning: Chr Chrestensen Skovsgaard Stemte for Forslaget: Imod Forslaget Stemte Niels Chr Thomsen Chr Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen og Jens Jensen Heden. Ole Mortensen fremkom med det Forslag at hele Sogneraadet overtager Bygningsarbeiderne uden at nogen særlig Committe skal bestaa: Dette Forslag blev Vedtaget af Sogneraadets Majoritet. 2. Da Sogneraadet er kommen til Kundskab om at der i slutningen af 1869, skulle have været foretaget nyt Valg af Forligs mæglere i henhold til Tyendelov af 10 Mai , 66, saa Vælger Sogneraadet Skolelærer Astrup som Forligsmægler og til Supleant Valgtes Grmd Jens Jensen Volstrup. 3. Ligeledes er man kommen til Kundskab om at der for treaaret skal vælges Bestyrelse for de Fattiges Kasse hvilket Valg skal foregaa af Sognets Beboere og bestemtes at dette Valg skal foregaa den 30 te dennes kl 2 Emdag paa Formandens Bopæl i Volstrup. Til at assistere ved Valghandlingen Valgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Jensen Heden

8 Side 164 A 4. Der fremlagdes og oplæstes en Klage fra Gaardeier Mørk i Badensgaard hvorved Sogneraadet er Indkaldt at Møde i Forligelsescommissionen for Hjørring 3 Kreds som holdes i Sæby Fredagen den 26 de dennes, til paa Sogneraad(et)s Vegne at Møde for Commissionen Valgtes Formanden. 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Simested Sogneraad hvori disse oplyser at herværende Fattiglem Rosine A Geertsens Tøi kan erholdes tilsendt imod at den Halmkiste som hun medbragte hertil skal sendes tilbage tilligemed 3mk som hun var skyldig til en vis Søren Vastrup i Korsør skal sendes inden Tøiet kan forventes tilsendt Det Vedtoges at sende Kisten og de 3mk snarest mulig samt affordre Effecterne tilsendt. 6. Der fremlagdes og oplæstes Skjøder til de tre Parcellister som have kjøbt Jord fra Fattiggaarden samt en Obligation til Stamhuset Sæbygaard angaaende Communens Gjæld til samme so m andrager Rd 3mk som indestaaer i Fattiggaarden. disse Documenter Underskreves af samtlige Raadets Medlemmer. 7. Der var fremkommen Begjæring fra Skolelæreren i Volstrup om at der mangler Regnetavler i Skolen. Det overdroges til Skoleforstander Chr Gadensgaard at eftersee Tavlerne samt indkjøbe saa stort et antal som han maatte finde Passende. 8. Formanden havde forespurgt Amtmanden om Sogneraadet var berettiget til foreløbig at istandsætte Skolestien til Ørtoft Skole som besvaredes bejaende, det overdroges til Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen at besørde (besørge) dette Arbeide udført, samt i forveien anmode Hr Mørk om at han udfører Arbeidet. 9. Det overdroges til Formanden at bestemme Licitationen over Bygningarbeiderne samt besørge Bekjendtgjørelser i Frederikshavns Avis samt i

9 Side 164 B de nærmest omliggende Sogne. 10. Det overdroges til Formanden at accordere med en Murer at besørge rensning af Skorsteen og Kakkelovnsrør m.m. ved Fattiggaarden. 11. Formanden forlangte om der ikke maa anskaffes en Taske til at bære Forhandlingsprotocollen og Sognets Papirer i. Dette Bevilgedes. 12. Det vedtoges at modtage Communepenge d 23 de i Grønheden Skole fra kl 10 til 12 Fmd. og i Ørtoft Skole fra kl 1 til 3 Eftermidag, og den 24 de ds kl 9 Formidag i Fattiggaarden hvor der da ogsaa holdes ordinairt Sogneraadsmøde. 13. Det vedtoges at der gjøres Udpantning for Communepenge for indeværende Aar efter udgangen af hver af de fire Betalingsterminer. Da ingen havde videre at bemærke sluttedes Mødet. Jens Jensen Chr Christensen Christen Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Onsdagen den 24 Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Der modtoges Communepenge for første Qvartal indeværende Aar, ligesom udeling af Fattigbidrag af Korn og Penge til Lemmerne udenfor Fattiggaarden foregik. 1. Der gjordes accord med Mads Chr Simonsen Steendal Hede Understed Sogn om at Brolægge et Stk Gaardsplads ved Fattiggaarden fra den østre Port til Brøndens vestre Side af 9 Alens Brede, for en Betaling af 24sk pr Favn, samt en Rendesteen langs nordre Side og vestre Ende af Vaadningen for en Betaling af 2 Rdl. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Mads Christian Simonsen

10 Side 165 A 2. Det vedtoges at foranstaaende omtalte Brolægning skal have en Profil af 3 Tommer, Rendestenen skal have 6 Tommers Fald. 3. Der toges nogle Bestemmelser om Fordelingen af hvorledes de forskjellige Indkjøb og Tilsyn af Materialier til de ny Bygninger fordeles imellem Sogneraadets Medlemmer. a) Det overdroges til Ole Mortensen, Jens Jensen Heden, Chr Jensen, Thomas Pedersen og Niels Chr Thomsen at søge efter Kampesteen i Egeborg Mark samt besørge Indkjøb af de Kampesteen og Muursteen som skal bruges til de to Bygninger som skal opføres ved Fattiggaarden og tillige være tilstede ved Transport af Stenene til disse kommer til Byggepladsen. b) Det overdroges til Chr Chrestensen og Formanden at besørge Indkjøb af Tømmer, Brædder, Kalk, Søm og Vinduer til Bygningerne. Det vedtoges at nordre Side af Laden skal opføres af gammel Egetømmer og Muursteen. 4. Der foretoges Valg i Henhold til Lov af 6 Marts af 3 Hegnsynsmænd og en Supleant. til Hegnsynsmand gjenvalgtes Grmd Jens Jensen Knæverhede som Formand Jens Jacob Thomsen Volstrup Jens Chr Thomsen Langtved til Supleant valgtes Hsmd Jens Jensen Heden. Ligeledes foretoges efter samme Lovs 24, Valg af to Vurderingsmænd, Valgte bleve Chr Chrestensen Skovsgaard /:Gjenvalg:/ og Gaardeier Krarup Krættrup. Alle valgte for en Tid af 3 Aar. 5. Foretoges Valg af Voldgifts mand for det Gaardog Boelsteder paahvilende (Paahvilende) Pligtarbeide

11 Side 165 B i Volstrup Sogn for Treaaret , Valgtes Gaardmand Ras musen i St. Ørtoft. Til Voldgiftsmænd ved Jagtrettens Afløsning i Sognet for treaaret , gjenvalgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Chrestensen Stisholt 6. Den bekjendte Ingerline Jensen fra Taars har Personlig været hos to af Sogneraadets Medlemmer med et Brev fra Pastor Krøier hvori Sogneraadet anmodes og bedes om, at tilstaa Ingerline en Understøttelse af 12 Rd Aarlig Det Vedtoges eenstemmig at tilstaa Hende et Beløb af 10 rd for Aaret Foretoges Dictat af Skoleforsømmelser for Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for Øverste og een Dag for nederste Klasse. 8. Der var kommen Svar fra Sindssygeanstalten ved Aarhuus hvori oplyses at den Sindssyge Jens Vinkel i Lille Ørtoft ikke strax kan Optages, og overdroges til Jens Heden at accordere med Chr Caspersen i Ørtoft om foreløbig at tage Jens Vinkel i Pleie. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Thomas Pedersen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 30 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte med undtagelse af Ole Mortensen som havde anmeldt Forfald. Der foretoges Valg af tre Mænd til Bestyrelse af de Fattiges Kasse, i Henhold til Lov, om Tilveiebringelse af Midler til fri Fattigunderstøttelse om(og) om disse Midlers Bestyrelse, af 8 Marts 1856 Dette Valg som skal foregaa af de Sognebeboere som kunne deeltage i Valg af den mindre Halvdeel af Sogneraadets Medlemmer

12 Side 166 A var Bekjendtgjort ved Kirkestævne den 21 de dennes. Valglister fremlagdes og skredes til Afstemning. Gjenvalgte bleve Skolelærer Astrup i Volstrup, Grdmd Jens Jensen Volstrup, og Gaardmand Niels Andersen Skjølstrup, eenstemmig til at forestaa denne Bestilling for treaaret Der Vedtoges Conditioner til Brug ved Licitationen paa Raadhuset i Sæby Tirsdagen d. 13 Februar over Opførelsen af tvende ny Bygninger ved Fattiggaarden tilligemed Overslag af Samme. Disse Documenter underskreves af Sogneraadets Medlemmer. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Løverdagen den 3 die Februar afholdt Sogneraadet et extra Møde i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, Formanden fremlagde og oplæste et Andragende ledsaget af 2 Lægeattester som han havde havt tilsendt Amtet og hvori han (:Formanden:) Andrager om paa Grund af Svaghed at udgaa af Sogneraadet, Amtet havde givet nævnte Andragende følgende Paategning: I Henhold til Landcommunallovens 10, maa nærværende Andragende først forelægges Sogneraadet, som uden at Approbation herpaa er fornøden, er berettiget til at bevilge Begjæringen. Kun saafremt Sogneraadet nægter sit Samtykke til Udtrædelsen, bliver Andragendet at forelægge Amtsraadet. Formanden forlangte dette Andragende sat under Afstemning, omhvorvidt Sogneraadet vil bevilge hans Entledigelse. Ja Stemte Chr Chrestensen, Ole Mortensen, Chr jensen, Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen Nei Stemte Niels Chr Thomsen. Da saaledes Majoriteten Stemte for at Grmd Jens Jensen af Volstrup snarest mulig udgaar af Sogneraadet saa bestemtes det at Valg af et Sogneraadsmedlem

13 Side 166 B Vælges snarest mulig, dette Vedtoges at skulle afholdes paa Sognefogdens Bopæl i Knæverhede Tirsdagen den 20 de Februar Formidag kl 10. Da dette Valg skal foretages af de Medlemmer i Communen som ere valgbare til Rigsdagens Folkething naar de derhos i det foregaaende Calenderaar, under hvilkensomhelst Benævnelse, have udredet deres Bidrag, det være sig i Penge, Naturalier eller Arbeide til Communen saa affattedes Valgliste over de Valgberettigede Beboere som skal fremlægges til Eftersyn i Volstrup Skole fra den 4 de til 18 de dennes begge inclusive. Til at assistere ved den ovenfor omtalte Valghandling Valgtes Jens Jensen Heden og Chr Chrestensen Skovsgaard. Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Aar 1872 Tirsdagen den 13 de Februar var Sogneraadet samlet i Sæby nærmest for at være tilstede ved Licitationen over tvende Bygninger ved Fattiggaarden som idag ere Bortliciterede paa Sæby Raadhuus, Licitationen var Bekjendtgjort to gange i Frederikshavns Avis samt ved Kirkestævne i de omliggende Sogne. Det laveste Bud blev gjort af Jens Chr Nielsen Silkeborg med for begge Bygninger med 768 rd, det næstlaveste Bud blev gjort af Murer og Værtshuusholder Vulff af Sæby med 772 Rd. Sogneraadet blev enig om at antage Jens Chr Nielsen som den lavestbydende men da han ikke kunde stille nogen Caution kunde man ikke antage Ham, og Vedtoges det saaledes at antage det næstlaveste Bud, og blev saaledes Murer Vulff antaget som Entrepreneur for disse Bygningers opførelse for en Betaling af 772 rd. 2. Der underskreves en Fuldmagt hvorefter Formanden samme Dag optog et Laan af 600 rd i Sæby Sparekasse, for at dække Betalingen af

14 Side 167 A nogle Regninger som forlængst vare forfaldne til Betaling. 3. Det vedtoges og accorderedes med Hanne Bruun at hun beboer den nordre Leilighed i det Volstrup Commune tilhørende Huus i Sæby fra 1 Mai 1872 til 1 Novbr s.a. for en Leieafgift af 10 rd. Det overdroges til Formanden paa Sogneraadets Vegne at oprette Contract herom. Oplæst og Vedtaget! Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 20 Februar var Sogneraadet samlet i Knæverhede hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, og foretoges Valg af et Medlem af Sogneraadet istedetfor Grmd Jens Jensen af Volstrup som ifølge Sogneraadets Bestemmelse i Mødet den 3 die dennes nu er fritaget for den tilbageværende Deel af de Sex Aar hvortil han i sin Tid er Valgt. Valgt blev Forpagter Bang Sæbygaard. 2. Søren Jensen Krættrup var Mødt og gjorde Accord med Sogneraadet om fremdeles at beboe den Leilighed i det gamle Vaadningshuus som han fortiden Beboer, i et Aar fra 1 Mai d.a. at regne, for en Leieafgift af 12 Rd samt selv vedligeholder Leiligheden baade Ind og Udvendig. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift. Søren Jensen 3. Det bestemtes at næste Møde afholdes førstkommende Torsdag den 22 de ds i Fattiggaarden. Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet! Jens Jensen Chr Christensen Niels Chr Thomsen O Mortensen Jens Jensen Thomas Pedersen Christen Jensen

15 Side 167 B Aar 1872 Torsdagen den 22 Februar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Valg af en Formand hvortil Forpagter Bang eenstemmig valgtes. 2. Valglisterne til Folkethinget for 1 April gjennemgigges og bragtes i Orden. 3. Forsømmelseslisterne fra Volstrup og Ørtoft fremlagdes, Mulcter dicteredes for Volstrup Skoles Vedkommende. 4. Archivet overleveredes af den tidligere Formand og modtoges af Forpagter Bang. 5. Istedetfor den fratrædende Formand Jens Jensen valgtes Ole Mortensen til at indkjøbe Tømmer, Kalk, Søm, Vinduer etc til de nye Bygninger i Forening med Christen Christensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Jens Jensen Chr Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen

16 Side 168 A Aar 1872 Mandagen den 25 Marts var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Brev fra Skjæve Sogneraad med Spørgsmaal om et Fattiglem kan blive optaget i Fattiggaarden her i Communen. Det vedtoges at Fattiglemmet kan modtages naar det forholder sig med hans Forhold i alle Henseender som i Brevet er anført og da foreløbig for et Tidsrum af 3 Maaneder imod en Betaling af 24sk daglig. 2. Spørgsmaal fra Hjørring Amts Landboforening om Communen vil betale en lille Sum aarlig for at fremme en bedre Dyrkning af Huusmandslodderne i Amtet. Det vedtoges at tegne Communen for et aarlig Bidrag af 2 rd. 3. Det vedtoges med Hensyn til et Laan som er nødvendigt til at dække Udgifterne ved Bygningerne ved Fattiggaarden etc at et saadant skal søges paa 3000 rd. Andragende derom besørges af Formanden. 4. Forsømmelseslisterne for Skolerne for Februar Maaned fremlagdes og Skolemulcter dicteredes.

17 Side 168 B 5. Angaaende et Brev fra Albek Sogneraad med Spørgsmaal om Niels Chr Nielsen tidligere af Rønholthuus er forsørgelsesberettiget her besvaredes saaledes, at man ikke antager at han er forsørgelsesberettiget her i Communen. 6. Da det var omtalt af nogle af Raadets Medlemmer at det vilde være heldigt om nogle Forandringer blev foretagne ved de nye Bygninger der er under Opførelse ved Fattiggaarden blev Sagen undersøgt og det vedtoges at forandre en Deel ved Bryggerset Svinehuset og Vognporten og at indrette et Kammer til Haandredskaber og et Hønsehus. 7. Angaaende et Andragende fra Skolelærer Astrup om nogen Hjælp af Communekassen til at betale hans Kone for at holde Haandgjerningskole for Pigebørn Det vedtoges at Formanden skulde forespørge hos Madam Astrup om hun vilde holde Haandgjerningskole 2 Gange om Ugen 4 Timer daglig for Børn fra den nordre Deel den ene Dag og fra den søndre Deel den anden Dag og for hvilken Priis hun da ville gjøre det. Mødet hævet. O L Bang Chr Christensen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Niels Chr Thomsen

18 Side 169 A Aar 1872 den 24 April afholdes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Fattiglem Peder Mortensen Back fremstod og forlangte at faa Tilladelse til at forlade Fattiggaarden, da han antog selv at kunne forsørge sig, men Sogneraadet nægtede ham den forlangte Tilladelse da han ifjor efter at have været borte en Tid mødte næsten uden Klæder og i en ussel og svinagtig Tilstand. 2. Anders Jacobsen Øxenhede var mødt for at anmode Sogneraadet om Betaling fir Else Marie Andersens Barn da Moderen er bortrejst uden at betale det accorderede Beløb; det vedtoges at betale ham 3 rd for den første Maaned fra 1 ste April til 1 ste Mai halv for Pleie og halv til Hjælp til Medicin. 3. Formanden paatog sig at skrive til Vadum Sogneraad om Dreng Mads Chr Madsen der er i Pleie hos Mads Hansen Ørkesløs og som har et daarligt Been der nødvendigt skal underkastes Lægebehandling. 4. Jacob Nielsen Øxenhede har paataget sig at tage begge Else Marie Andersens Børn i Pleie for et Aar fra 1 Mai 1872 til 1 ste Mai 1873 for en Betaling af 48 rd. Børnene klædes af Jacob Nielsen. Ovenanførte Accord er saaledes indgaaet af mig tilstaaes Jacob Nielsen

19 Side 169 B 5. Den Auction der var berammet til i dag over det gamle Tørvehus og??????? at udsættes til den 24 Mai. 6. Det vedtoges at der om Haven ved Fattiggaarden skal opføres en Jordvold ved vestre, søndre og østre Side og ved den nordre Side et Stakkit saalangt som Stuelængen naaer. Mødet hævet. O L Bang Ole Mortensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen Jens Jensen Aar 1872 den 24 Mai afholdtes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Hans Christensen Ørtoft mødte og erholdt Tilladelse til at forlade Fattiggaarden samt modtog for Arbeide 5 rd. 2. Det vedtoges at det Huus som Communen eier i Sæby skal sælges for den ringeste Kjøbesum 300 rd imod 150 rd Udbetaling; enhver af Raadets Medlemmer kan i Forening med Formanden afslutte Handelen. 3. Forsømmelseslisterne for April Maaned fremlagdes for Ørtoft og Grønhedens Skoler og Mulcter dicteredes for den sidste.

20 Side 170 A 4. Det vedtoges at slutte Accord med Skorsteensfeier Sørensen i Frederikshavn om at holde Skorstenene og Kakkelovnsrørene i Communens Fattiggaard samt i Skolerne for 24 rd om Aaret fra 1 Juli 1872 at regne (2 Gange om Sommeren og 4 Gange om Vinteren) 5. Det vedtoges at Ane Tolne reqvireres hjem til Fattiggaarden hvis hun ikke vil nøies med den Hjælp hun nu modtager. 6. Det paalagdes Bestyreren af Fattiggaarden at føre det daglige Tilsyn med Udfyldningen af Steenmuren med fornødne Fliser saaat Kalken ikke bortøsles til Unytte, samt naar Tækkearbeidet begynder paasee ar Taget oplægges forsvarligt. 7. Et Gangtræ skal lægges over Bækken imellem Jørgen Larsens og Lars Skjølstrups Marker og Besørgelsen deraf overdroges til Ole Mortensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen

Side 180 B. (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne

Side 180 B. (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne Side 180 B (Fortsat) fornøden Glas, Kit, Kjønrøg, Okker og Tjære for egen Regning. 3. Arbeidet eftersees og bedømmes af Skoleforstanderne 4. Naar Arbeidet er fuldført og godkjendt af Sogneraadet betales

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges

Side 220 B. udføre ved leiede Folk paa de Forsømmeliges Side 220 B 2. I Anledning af en Klage fra endel Beboere i Lyngså angaaende mangelfuld Oprensning af et privat Vandløb, der gaar igjennem Solsbek m. fl. Eiendomme, vedtoges det at sammenkalde de paagjældende

Læs mere

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh

164 Rdl 2 mk 5 sk. Baronen har altsaa til Dato til gode. Sæbygaard, d. 1 Octbr 1864 C. W. Kragh Side 31 Af Volstrup Sogneforstanderskab Dags Dato modtaget - - - - - - 444 Rdl 3 mk sk For afbetalt Krigsskat, for August Maaned - - - - - 267 Rdl 2 mk 2 sk Altsaa Rest - - - - - - - - - - - - - - 177

Læs mere

Side 140 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013

Side 140 B  Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013 Side 140 B 9) Der fremkom Andragende fra Hr Skolelærer Nielsen i Ørtoft om at han mangler Ildingsbrændsel. Sogneraadet vedtog at give nævnte Andragende Paategning til Amt Skoledirektionen, denne underskreves.

Læs mere

Side 090 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013

Side 090 B Transskriberet af Henry Ammitzbøll, november 2013 Side 090 B af Pæleværket. Pælene vare i Overslaget kun? ansatte til 6 Alen lange og 7 Tommer tykke; men for at erholde denne Tykkelse kunde Pælene ikke kjøbes under 7 Alen lange. Da det ved Nedramningen

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til

Aar 1892 Tirsdagen den 22 November var Sogneraadet for Understed-Karup mødte i Dahls Skole for i Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse til Aar 1890 Tirsdagen den 9 de September var Sogneraadet for Understed-Karup mødt i Dahls Skole for i Henhold til Kongeligt aabent Brev af 11 Juli er tilstillet med Stiftamtets Skrivelse af 23 Juli overensstemmende

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden)

Forhandlingsprotokol ( nederste del af siden) Forhandlingsprotokol 1870 15 ( nederste del af siden) Aar 1870, d.16. Januar afholdtes et Møde hos Gjæstgiver Brøndum. Det nyvalgte Udvalg constituerede sig og valgte af sine Medlemmer: Holst, Meyer, Møller,

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet.

Skagen Købstad Skoleprotokol 1869. Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede. Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Købstad Skoleprotokol 1869 Denne, af 380 paginerede Sider bestaaende, igjennemdragne og forseglede Bog autoriseres herved til Forhandlingsbog for Skagen Byraads Udvalg for Skolevæsenet. Skagen Byraad

Læs mere

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk

Side 41. ?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Skattens Beløb Rdl Mk Sk Side 41?? aaret 1864 65 over Krigsskatten af Volstrup Sogns nordlige District Steder Beboerne Skattens Beløb Rdl Mk Sk Enghuus Mads P. Nielsen Agerled Skovfoged Friie Præstegaarden Sognepræsten 37 1 2

Læs mere

Side 190 B. 1) Kommunepenge for 2 det Kvartal modtoges.

Side 190 B. 1) Kommunepenge for 2 det Kvartal modtoges. Side 190 B Aar 1874 den 18 April blev bortsolgt ved Auction det gamle Tag paa Grønhedens Skole Det samlede Beløb der indkom ved Auctionen udgjorde 45 rd 1 mk Aar 1874 Fredagen den 24 April blev afholdt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m.

Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. 10. December 1828. Fr. f. Danmark, ang. de Foranstaltninger, der blive at træffe for at hindre reisende Haandværkssvendes Omflakken i Landet, m. m. Cancell. p. 216. C.T. p. 969). Gr. Kongen har bragt i

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850

Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Raaberg Forhandlingsprotokol 1850 Aar 1850 den 2 Marts blev afholdt et Sogneforstanderskabsmøde i Raaberg Præstegaard, hvortil alle Sogneforstanderne gave Møde. Fattig Skole og Communal Regnskaberne for

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Side 070 B serede forsynedes med Underskrift.

Side 070 B serede forsynedes med Underskrift. Side 070 B serede forsynedes med Underskrift. Due. Gad Morten Andersen Anders Chr Svendsen Niels Chrestensen Niels Laursen 1860 Febr. 27 de afholdtes et Forstanderskabs Møde i Prstgdn, hvor Skolepatronen

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873

Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen. R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 1874-01 Gjenpart KJØBENHAVNS POLITI. Hovedstationen R A P P O R T Mandagen den 29 de December 1873 Efter Ordre og i Anledning af hoslagte Skrivelse af Dags Dato fra Kommunehospitalet skal Undertegnede

Læs mere

Ark.No.36/1889

Ark.No.36/1889 1889-036-001 Ark.No.36/1889 Christensen har løn 850 Udringning mindst 200 Pension af Staten 288 fast Indtægt 1338 Kr Ombæring af Auktionsregningerne besørges ogsaa af ham det giver vel en 50 Kr, saa hans

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39.

Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. 30 Marts. 1889 Lov om Lærlingeforholdet. (Indenrigsministeriet) Nr. 39. Vi Christian den Niende, osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende: Lov: 1. Enhver Læremester

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus:

Politirapport. Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1872-134 Politirapport Over Skomagersvend Niels Chr. Sørensen der er indlagt under Cuur paa det herværende Fattigsygehuus: 1. Han er født i Sindal By og Sogn under Hjørring Amt den 28. Mai 1843 af Forældrene

Læs mere

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10).

II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). II. Valg til Sogneraadet. (Landkommunalloven 6 Juli 186? 1-10). Ved Valg til Sogneraadet skjelnes mellem de sædvanlige (ordentlige, ordinære) Valg, der foregaa regelmæssig hvert 3die Aar, de usædvanlige

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873

1873-17. Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 1873-17 Hasle og Freersløv Sogneraad Den 22. Juni 1873 Efterat have modtaget den med det ærede Udvalgs behagelige Skrivelse af 17de April d.a. fulgte Farsøes Udskrift undlader man ikke herved at anerkjende

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

J K Astrup Jørgen Pedersen O Christensen Anders Christensen Jens Christensen

J K Astrup Jørgen Pedersen O Christensen Anders Christensen Jens Christensen Side 080 B valget i Hjørring den 29 de April d.a. Ved Stemmefleerhed valgtes Formanden Skolel. Astrup til denne Function. Formanden anmeldte at have modtaget fra Amtsstuen i Hjørring at Skatter, som for

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten

Ark No 27/1879. Ansøgninger om Arrestforvarerposten Ark No 27/1879 Ansøgninger om Arrestforvarerposten 1. Bager I.F. Kastrup, Kolding 2. Husmand J. Chr. Nielsen, Ammitsbøl Mark 3. Leutnant G.I.F. Gjerding, Aarhus 4. Christen Jeppesen, Kjøbenhavn 5. A. Jespersen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord

Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord Skæve Sognekommune tyende forligsmægling 1867-1920 forord Denne af 90 Blade bestaaende Protokol autori seres herved til Brug ved Tyende-Forligsmæglingen i Skæve Sogn, i Henhold til Lov af 10. Mai 1854.

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C.

cst. Hvilket herved meddeles det ærede Byraad til behagelig Efterretning. Veile d. 30 Marts Paa Kirkeinspectionens A.C. Ark No 19/1880 Stiftsøvrigheden har under 18de d.m. tilskrevet Kirkeinspectionen saaledes: Ved behagel. Skrivelse af 10de d.m. har Inspectionen meddelt os, at Veile Byaad, for at undgaae Paaligningen af

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013

Transskriberet af Henry Ammitzbøl, maj 2013 Borgerlige vielser 1871-76 Side 21 Aar 1871 den 20 Mai mødte paa Raadstuen i Frederikshavn i Herreds - foged, Cancelliraad s Fraværelse, for exam. jur. Friis ifølge Amtets Const. af - i Overværelse af

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m.

I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. I. Om Sogneraadene i Almindelighed, deres Myndighed, Forretningsførelse og Medlemmernes Pligter m. m. Sogneraadene have Styrelsen af Sognekommunernes Anliggender efter de Regler og med de Begrændsningen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet.

Ark No 38/1876. Udvalget for Skolevæsenet i Veile d 18 Septembr J. Møller H.C. Therkilsen E. Friis. Til Byraadet. I Henhold til den ny Skoleplan skal Skoleudvalget tillade sig at fremkomme med følgende Forslag til Ordning af Skolevæsenets Timelærere og Timelærerinder. 1) at Madamme Neuchs og Jomfruerne Fischer entlediges

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b

Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b Wedellsborg Birkedommer Kopibog 1853-1854 fol. 23 b 15. oktober 1853 Wedell Heinen i Middelfart fol. 24a I Middelfart skal boe en Tømmerkarl ved Navn Jørgen Madsen, der er gift med en Broderdatter af den

Læs mere

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869

Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract for Actie Tændstiksfabriken Godthaab ved Kjøbenhavn Averteret i Berlingske Tidende 22. 23. 27. juli 1869 Interessentskabscontract Imellem os Undertegnede R.B. Green, Julius Achenbach,

Læs mere

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn,

( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen. Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, ( mormor skudsmålsbog 1909 side 2 ) Jenny Jensen Datter af Hans Kristian Jensen og Hustru Elise Kirstine Hansen, Staaby Mark, N.Broby Sogn, er født paa Staaby Mark d. 25 Oktober 1895, er døbt i N.Broby

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012

Byrådssag Transskriberet af Rita Jacobsen August 2012 Byrådssag 1875-11 Paa den mig tilhørende grund udenfor Hotel du Nord bygningen agter jeg i indeværende foraar at opføre et stendige imod søen for derefter efterhaanden at opfylde det inddigede stykke.

Læs mere

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle.

Ark No 35/1875. Til Byraadet i Vejle. Til Byraadet i Vejle. I Anledning af den over mig indsendte Klage tillader jeg mig korteligt at fremsætte følgende. De tvende af L. Vistesens i Klagen anførte Børn ere konfirmerede. Førstnævnte i 71 og

Læs mere

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes:

Ark No 26/1883. Vejle Amt d. 12 Febr Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: Vejle Amt d. 12 Febr. 1883 Justitsministeriet har under10 ds. tilskrevet Amtet saaledes: I Anledning af det med Hr. Amtmandens behagelige Erklæring af 8 f.m. hertil indsendte Andragende, hvori V ejle Byraad

Læs mere

6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet).

6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet). 6. juli 1867 L. om Landcommunernes Styrelse m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: I. Sognecommunerne.

Læs mere

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger.

Uddrag. Lovbestemmelserne om Skudsmaalsbøger. ( morfars skudsmålsbog 1906 ) Johannes Martin Jensen, født i Jordløse Sogn 1892, 25 Oktober døbt i Jordløse Sogn 1892, 4 December er konfirmeret i Jordløsr Kirke d. 30 September 1906 Jordløse d. 1 Oktober

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Transskriberet af Emma Madsen December 2012

Transskriberet af Emma Madsen December 2012 R. Sogneraadet 1870 1870 den 27. Januar var Sogneraadet samlet i extraordinært Møde i Sovkrog og forhandlede. Til Efterretning fremlagdes. a, Circulære fra???ministr. af 17. Decemb.1869 om at Ingen kan

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune.

V E D T Æ G T E R. Foreningens navn er grundejerforeningen for Bredbjerg vest af 1984. Foreningens hjemsted er Søndersø kommune. Undertegnede grundejere i Bredbjerg vest, hvis ejendomme omfattes af lokalplan nr. 30 for et boligområde i Bredbjerg, deklarerer herved for os og efterfølgende ejere af ejendommene: matr.nr. beliggende

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Sammenligning af drivkræfter

Sammenligning af drivkræfter 1826 Sammenligning af drivkræfter Ole Jeppesen VUCFYN Odense, 2013 J.C. Drewsen, Johan Christian Drewsen, 23.12.1777-25.8.1851, dansk fabrikant, landøkonom og politiker. Drewsen var søn af papirfabrikant

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder.

Stk. 2 Brønderslev Kommune kan bestemme, at foreningen skal optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen 8-12 Kap.

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere