Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013"

Transkript

1 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup Præstegaard Volstrup Bye med Huse, Skovsgaard med Huse, Graverhuus med Huus, Heden, Røllen, Pors mose, samt Stederne Chr Jensen, Jens Chrestensens Enke, Thomas Sørensen, Thor Chr Jensen, Chr Sørensen, udfløttere fra Ørtoft By samt Vester Kiilstrup og Lundegaard. 5 District Store og Lille Ørtoft, Bajensgaard, Holtet samt alle Stederne i Skovegnen. 6 District Øster Kiilstrup, Kraglund og Huse, Grønheden, Ugerholt og Huse, Dyrheden og Huse, Solsbæk, Fugelsang, Ørheden. og Kraftet. 7 District, Langtved, Vandkjær og Enghuset. 8 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. 9 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. Følgende Snefogeder ere for Tiden ansatte som Snefog For 1 ste District Peter Petersen Toftelund hvis Funktionstid er udløben 31 Decbr Niels Laursen Øxenhede 31 Decbr Niels Andersen Skjølstrup Chr Mortensen Volstrup Morten Jørgensen Ørtoft Andr Chr Chrestensen Solsbæk Jørgen Langtved Oversnefoged Gotfred Chrestensen Graverhuus. 9 Oversnefoged Thomas Sørensen Ørtoft udløber Tid 31 Decbr Det vedtoges ved Afstemning at Bygningsudvalget som ved Mødet den 23 Januar 1870 blev valgt til at indkjøbe Eiendom samt opføre Bygninger til en Fattiggaard, afgaar fra idag at regne. Til at forestaa Bygningerne som agtes opførte næste Aar udnævntes ved Afstemning Sogneraadsmedlemmerne Chr Jensen Gadensgaard, Niels Chr Thomsen,

2 Side 161 A og Jens Jensen Heden, til med udindskrænket Myndighed paa Sogneraadets Vegne at varetage alt betræffende de Bygninger som næste Aar agtes opførte ved Fattiggaarden. Da den 24 d.m. er en Søndag vedtoges det at afholde Sogneraadsmøde den 23 dennes og bliver der at foretage Communeligning samme Dag over Udgifterne til næste Aar. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1871 Lørdagen den 23 de December var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, for at foretage Lig - 1. ning over Udgivterne til næste Aar, der blev lignet med ¾ paa Hartkornet og ¼ paa Formue og Leilighed. Paa Hartkornet blev lignet i Penge pr Tønde 5 rd, der udgjør 1806 rd 3mk 15sk. paa Formue og Leilighed 692 rd 4mk Af Naturalier 6144 Pd Hø, 9216 Pd Halm og Stk Knobtørv. 2. Dicteredes Skoleforsømmelser for November Maaned fra Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for øverste Klasse og 1 Dag for Nederste Klasse. 3. Mødt var Thor Jørgensen boende paa Sæby Hede, og er Forsørgelsesberettiget heri Sognet, og begjerede Understøttelse; der tillagdes ham 2 Skp Rug, 2 Skp Byg for Maanederne Januar, Februar og Marts Maaneder. 4. Der var fremkommen Mundtlig Andragende fra Jens Stisholts Enke om en understøttelse af 8 rd til hendes Barn, da et Alimentationsbidrag som hun har erholt, ikke kan erholdes paa grund af at Faderens Opholdssted ikke kan udfindes. Sogneraadet vedtog at tilstaa Hende 5 Rd eller at hun indtræder i Fattiggaarden.

3 Side 161 B 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Fattigvæsenet i Sæby dateret d 17 dennes hvori oplyses at en Pige Ane Mari Sørensdatter er indlagt i Sygecuur dersteds og udvises af Skudsmaalsbogen at hun er Forsørgelsesberettiget heri Communen. Sogneraadet vedtog efter endt 6 Ugers Kuur at forlange hende Hjemsendt. 6. Der var fremkommen og oplæstes et Andragende fra Sogneraadsmedlem Jens Jensen Heden om at erholde Raadets Samtykke til at hans Børn maa forflyttes fra Volstrup til Ørtoft Skole. Sogneraadet vedtog at give dette Andragende paategning om at Skoleplanen ikke forandres hvorved Communen vilde erholde en vist ikke ubetydelig Udgift, ved anlæg af en Skolestie. 7. Der fremkom og oplæstes et Andragende fra nogle af Sognets Beboere hvori disse besværer sig over det skete ny Bygningsudvalgs Valg. Dette Udvalg anmodedes om at give nævnte Skrivelse Paategning, men disse nægtede samme. 8. Foretoges Valg ef en Formand for det kommende Aar, gjenvalgt blev Jens Jensen Volstrup. 9. Valg af en Casserer for næste Aar. Valgt blev Chresten Chrestensen Skovsgaard. 10. Til Skoleforstandere gjenvalgtes Chr Jensen for Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Ørtoft og Grønheden Skoler. 11. Til Fattigforstander valgtes Ole Mortensen. 12. Til at have Overopsyn med Veiene Valgtes Chr Chrestensen 13. Til at føre Protocollen over Kjørsler og Pligtarbeide i Communen valgtes: Ole Mortensen. 14. Valg af tvende Revisorer til at revidere Regnskaberne for indeværende Aar valgtes Krarup Knæverhede og Jørgen Pedersen Langtved.

4 Side 162 A 15. Til at føre det Daglige tilsyn med Veiene vedbliver som var bestemt i Mødet d 3 Januar d.a. 9 de Post. 16. Som Tilsynskommitee ved Fattiggaarden i henhold til Regulativets 20, Valgtes: Niels Thomsen, Chr Jensen og Jens Jensen Heden. 17. Der gjordes Accord med Bestyreren ved Fattiggaarden om at forblive i Tjenesten som Bestyrer et Aar fra 1 Mai næste Aar at regne for (for) Løn 145 Rdlr samt et Faar født og græsset. Tjenesten kan opsiges med ½ Aars Varsel fra hver af Siderne til de bestemte Flyttetider Mai og November, At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Niels Christensen Da intet videre var at Forhandle sluttedes Mødet. Jens Jensen Christen Jensen Ole Mortensen Chr Christensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Lørdagen den 6 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup Skole hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, tilligemed en stor Deel Beboere af Sognet, nærmest var Mødet foranlediget for om mulig at bestemme om den i Mødet den 23 de Januar (1870) valgte Bygningsudvalg skal vedblive at bestaa, og om samme kan blive bekjendt med om de have udført noget som var udenfor dets competence, Sognets Beboere vedtog eenstemmig at Bygningudvalget som den 23 Decbr (??? Januar!!) blev valgt af Sognebeboerne skal bestaa indtil de 2 Bygninger ere færdig som i indeværende Aar agtes bygget. og anseer at Sogneraadet ikke er berettiget til at forandre den i nævnte Møde gjorte Udvalg. Ligeledes vedtoges af

5 Side 162 B Beboerne at udnævne et femte Medlem til at indtræde i Udvalget istedetfor Hr Krarup Knæverhede, Hertil blev afgivet Stemmer af 38 Beboere der fordeeltes saaledes: Gaardeier J B Krarup Krættrup 25 Stemmer Ole Mortensen Øxenhede 3 Hsmd Jens Jensen Heden 2 Grmd Jens Jacob Thomsen Volstrup 8 Altsaa blev Gaardeier J B Krarup Valgt som femte Medlem af Bygningsudvalget. 2. Begjæring fra Jacob Nielsen Øxenhede om at erholde 5 rd til Hjælp til et hos ham værende Pleiebarn af Pigen Else Mari Andersdatter af Øxenhede, bevilgedes. 3. Raadets Medlemmer Niels Chr Thomsen, Jens Jensen, Chresten Jensen og Ole Mortensen nægtede at underskrive Protocollen. Men nogen afvigende Mening Hvorfor var ikke at formaa disse Mænd til at Dictere Protocollen. Mødet Hævet! Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Aar 1872 Frededagen den 19 de Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Mødet indlededes af Formanden der fremlagde og oplæste en Skrivelse som Sogneraadsmedlemmerne Niels Chr Thomsen, Jens Jensen Heden og Chresten Jensen Gadensgaard, havde Indgivet til Amtet og hvor i disse besværer sig over nogle Skrivelser hvori Sognebeboere yttrede Misfornøielse over den i Mødet den 6 Decbr f.a. valgte Bygningsudvalg, og som var Ledsaget med Afskrifter af disse Skrivelser samt Udtog af de Stykker af Forhandlingsprotocollen som angaar

6 Side 163 A Bygningudvalget og dets Function forrige Aar. Amtet har besvaret denne Skrivelse saaledes: Da Kommitteen har faaet sit Hverv overdraget og anviist af Sogneraadet og fungerer under dettes Ansvar, ville Raadet behagelig selv meddele Kommitteemedlemmerne den af dem ovenfor begjærte Instruktion. Iøvrigt skal jeg ikke undlade at tilføie, at de i Afskrift medfølgende Forhandlinger indeholder tilstrækkelig Hjemmel saavel for den først beskikkede Kommittees Afgang som for den nuværendes Udmeldelse Efter flere Beboeres Ønske tilkjendegav Formanden at han Personlig den 16 de dennes havde været i Hjørring og talt med Amtmanden og for ham baade Mundtlig og Skriftlig forklarede den hele Sags Sammenhæng og erholdt baade Mundtlig og Skriftlig følgende Udtalelser: Da der for Øieblikket ligesom existerer ligesom to Committeer til at forestaa Bygningsvæsenet saa vilde Han give os det Raad, at Sogneraadet holder et Møde og søger at opnaa Enighed om, hvilken af de to Bygnings - committeer der skal bestaa, eller som Han vilde Mene var heldigst vælge en ny, samt forfatte en Instrux om hvor stor Myndighed Committeen skal have, hvilken Myndighed, det staar Sogneraadet frit for at bestemme. Formanden kom med det Forslag at Sogneraadet forfatter en Instrux saaledes: De Bygninger som i indeværende Aar agtes opførte ved Fattiggaarden, overdrages til en Committe bestaaende af 3 Medlemmer af Sogneraadet og vælges af Sogneraadet og to Medlemmer udenfor Sogneraadet hvilke sidste vælges af Sognets Beboere, denne Committe skal have uindskrænket Fuldmagt til at forestaa Indkjøb af Materialier samt have Opsyn med Arbeidets Udførelse og Gang, hvorimod Sogneraadet

7 Side 163 B i Forening med Committeen affatter og Vedtager Conditioner, bestemmer og overværer Licitationen antager eller forkaster Buddene ved Licitationen, vedtager i Forening de Forandringer af større Betydning der mulig maatte afvige fra den engang vedtagne Tegning og Overslag, samt endelig Antage eller gjøre Udsættelser ved den endelige Aflevering af Arbeidet eller hvad andre Omstændigheder der mulig i Anledning heraf mulig maatte fremkomme. Formanden forlangte dette Forslag sat under Afstemning: Chr Chrestensen Skovsgaard Stemte for Forslaget: Imod Forslaget Stemte Niels Chr Thomsen Chr Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen og Jens Jensen Heden. Ole Mortensen fremkom med det Forslag at hele Sogneraadet overtager Bygningsarbeiderne uden at nogen særlig Committe skal bestaa: Dette Forslag blev Vedtaget af Sogneraadets Majoritet. 2. Da Sogneraadet er kommen til Kundskab om at der i slutningen af 1869, skulle have været foretaget nyt Valg af Forligs mæglere i henhold til Tyendelov af 10 Mai , 66, saa Vælger Sogneraadet Skolelærer Astrup som Forligsmægler og til Supleant Valgtes Grmd Jens Jensen Volstrup. 3. Ligeledes er man kommen til Kundskab om at der for treaaret skal vælges Bestyrelse for de Fattiges Kasse hvilket Valg skal foregaa af Sognets Beboere og bestemtes at dette Valg skal foregaa den 30 te dennes kl 2 Emdag paa Formandens Bopæl i Volstrup. Til at assistere ved Valghandlingen Valgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Jensen Heden

8 Side 164 A 4. Der fremlagdes og oplæstes en Klage fra Gaardeier Mørk i Badensgaard hvorved Sogneraadet er Indkaldt at Møde i Forligelsescommissionen for Hjørring 3 Kreds som holdes i Sæby Fredagen den 26 de dennes, til paa Sogneraad(et)s Vegne at Møde for Commissionen Valgtes Formanden. 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Simested Sogneraad hvori disse oplyser at herværende Fattiglem Rosine A Geertsens Tøi kan erholdes tilsendt imod at den Halmkiste som hun medbragte hertil skal sendes tilbage tilligemed 3mk som hun var skyldig til en vis Søren Vastrup i Korsør skal sendes inden Tøiet kan forventes tilsendt Det Vedtoges at sende Kisten og de 3mk snarest mulig samt affordre Effecterne tilsendt. 6. Der fremlagdes og oplæstes Skjøder til de tre Parcellister som have kjøbt Jord fra Fattiggaarden samt en Obligation til Stamhuset Sæbygaard angaaende Communens Gjæld til samme so m andrager Rd 3mk som indestaaer i Fattiggaarden. disse Documenter Underskreves af samtlige Raadets Medlemmer. 7. Der var fremkommen Begjæring fra Skolelæreren i Volstrup om at der mangler Regnetavler i Skolen. Det overdroges til Skoleforstander Chr Gadensgaard at eftersee Tavlerne samt indkjøbe saa stort et antal som han maatte finde Passende. 8. Formanden havde forespurgt Amtmanden om Sogneraadet var berettiget til foreløbig at istandsætte Skolestien til Ørtoft Skole som besvaredes bejaende, det overdroges til Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen at besørde (besørge) dette Arbeide udført, samt i forveien anmode Hr Mørk om at han udfører Arbeidet. 9. Det overdroges til Formanden at bestemme Licitationen over Bygningarbeiderne samt besørge Bekjendtgjørelser i Frederikshavns Avis samt i

9 Side 164 B de nærmest omliggende Sogne. 10. Det overdroges til Formanden at accordere med en Murer at besørge rensning af Skorsteen og Kakkelovnsrør m.m. ved Fattiggaarden. 11. Formanden forlangte om der ikke maa anskaffes en Taske til at bære Forhandlingsprotocollen og Sognets Papirer i. Dette Bevilgedes. 12. Det vedtoges at modtage Communepenge d 23 de i Grønheden Skole fra kl 10 til 12 Fmd. og i Ørtoft Skole fra kl 1 til 3 Eftermidag, og den 24 de ds kl 9 Formidag i Fattiggaarden hvor der da ogsaa holdes ordinairt Sogneraadsmøde. 13. Det vedtoges at der gjøres Udpantning for Communepenge for indeværende Aar efter udgangen af hver af de fire Betalingsterminer. Da ingen havde videre at bemærke sluttedes Mødet. Jens Jensen Chr Christensen Christen Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Onsdagen den 24 Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Der modtoges Communepenge for første Qvartal indeværende Aar, ligesom udeling af Fattigbidrag af Korn og Penge til Lemmerne udenfor Fattiggaarden foregik. 1. Der gjordes accord med Mads Chr Simonsen Steendal Hede Understed Sogn om at Brolægge et Stk Gaardsplads ved Fattiggaarden fra den østre Port til Brøndens vestre Side af 9 Alens Brede, for en Betaling af 24sk pr Favn, samt en Rendesteen langs nordre Side og vestre Ende af Vaadningen for en Betaling af 2 Rdl. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Mads Christian Simonsen

10 Side 165 A 2. Det vedtoges at foranstaaende omtalte Brolægning skal have en Profil af 3 Tommer, Rendestenen skal have 6 Tommers Fald. 3. Der toges nogle Bestemmelser om Fordelingen af hvorledes de forskjellige Indkjøb og Tilsyn af Materialier til de ny Bygninger fordeles imellem Sogneraadets Medlemmer. a) Det overdroges til Ole Mortensen, Jens Jensen Heden, Chr Jensen, Thomas Pedersen og Niels Chr Thomsen at søge efter Kampesteen i Egeborg Mark samt besørge Indkjøb af de Kampesteen og Muursteen som skal bruges til de to Bygninger som skal opføres ved Fattiggaarden og tillige være tilstede ved Transport af Stenene til disse kommer til Byggepladsen. b) Det overdroges til Chr Chrestensen og Formanden at besørge Indkjøb af Tømmer, Brædder, Kalk, Søm og Vinduer til Bygningerne. Det vedtoges at nordre Side af Laden skal opføres af gammel Egetømmer og Muursteen. 4. Der foretoges Valg i Henhold til Lov af 6 Marts af 3 Hegnsynsmænd og en Supleant. til Hegnsynsmand gjenvalgtes Grmd Jens Jensen Knæverhede som Formand Jens Jacob Thomsen Volstrup Jens Chr Thomsen Langtved til Supleant valgtes Hsmd Jens Jensen Heden. Ligeledes foretoges efter samme Lovs 24, Valg af to Vurderingsmænd, Valgte bleve Chr Chrestensen Skovsgaard /:Gjenvalg:/ og Gaardeier Krarup Krættrup. Alle valgte for en Tid af 3 Aar. 5. Foretoges Valg af Voldgifts mand for det Gaardog Boelsteder paahvilende (Paahvilende) Pligtarbeide

11 Side 165 B i Volstrup Sogn for Treaaret , Valgtes Gaardmand Ras musen i St. Ørtoft. Til Voldgiftsmænd ved Jagtrettens Afløsning i Sognet for treaaret , gjenvalgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Chrestensen Stisholt 6. Den bekjendte Ingerline Jensen fra Taars har Personlig været hos to af Sogneraadets Medlemmer med et Brev fra Pastor Krøier hvori Sogneraadet anmodes og bedes om, at tilstaa Ingerline en Understøttelse af 12 Rd Aarlig Det Vedtoges eenstemmig at tilstaa Hende et Beløb af 10 rd for Aaret Foretoges Dictat af Skoleforsømmelser for Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for Øverste og een Dag for nederste Klasse. 8. Der var kommen Svar fra Sindssygeanstalten ved Aarhuus hvori oplyses at den Sindssyge Jens Vinkel i Lille Ørtoft ikke strax kan Optages, og overdroges til Jens Heden at accordere med Chr Caspersen i Ørtoft om foreløbig at tage Jens Vinkel i Pleie. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Thomas Pedersen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 30 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte med undtagelse af Ole Mortensen som havde anmeldt Forfald. Der foretoges Valg af tre Mænd til Bestyrelse af de Fattiges Kasse, i Henhold til Lov, om Tilveiebringelse af Midler til fri Fattigunderstøttelse om(og) om disse Midlers Bestyrelse, af 8 Marts 1856 Dette Valg som skal foregaa af de Sognebeboere som kunne deeltage i Valg af den mindre Halvdeel af Sogneraadets Medlemmer

12 Side 166 A var Bekjendtgjort ved Kirkestævne den 21 de dennes. Valglister fremlagdes og skredes til Afstemning. Gjenvalgte bleve Skolelærer Astrup i Volstrup, Grdmd Jens Jensen Volstrup, og Gaardmand Niels Andersen Skjølstrup, eenstemmig til at forestaa denne Bestilling for treaaret Der Vedtoges Conditioner til Brug ved Licitationen paa Raadhuset i Sæby Tirsdagen d. 13 Februar over Opførelsen af tvende ny Bygninger ved Fattiggaarden tilligemed Overslag af Samme. Disse Documenter underskreves af Sogneraadets Medlemmer. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Løverdagen den 3 die Februar afholdt Sogneraadet et extra Møde i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, Formanden fremlagde og oplæste et Andragende ledsaget af 2 Lægeattester som han havde havt tilsendt Amtet og hvori han (:Formanden:) Andrager om paa Grund af Svaghed at udgaa af Sogneraadet, Amtet havde givet nævnte Andragende følgende Paategning: I Henhold til Landcommunallovens 10, maa nærværende Andragende først forelægges Sogneraadet, som uden at Approbation herpaa er fornøden, er berettiget til at bevilge Begjæringen. Kun saafremt Sogneraadet nægter sit Samtykke til Udtrædelsen, bliver Andragendet at forelægge Amtsraadet. Formanden forlangte dette Andragende sat under Afstemning, omhvorvidt Sogneraadet vil bevilge hans Entledigelse. Ja Stemte Chr Chrestensen, Ole Mortensen, Chr jensen, Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen Nei Stemte Niels Chr Thomsen. Da saaledes Majoriteten Stemte for at Grmd Jens Jensen af Volstrup snarest mulig udgaar af Sogneraadet saa bestemtes det at Valg af et Sogneraadsmedlem

13 Side 166 B Vælges snarest mulig, dette Vedtoges at skulle afholdes paa Sognefogdens Bopæl i Knæverhede Tirsdagen den 20 de Februar Formidag kl 10. Da dette Valg skal foretages af de Medlemmer i Communen som ere valgbare til Rigsdagens Folkething naar de derhos i det foregaaende Calenderaar, under hvilkensomhelst Benævnelse, have udredet deres Bidrag, det være sig i Penge, Naturalier eller Arbeide til Communen saa affattedes Valgliste over de Valgberettigede Beboere som skal fremlægges til Eftersyn i Volstrup Skole fra den 4 de til 18 de dennes begge inclusive. Til at assistere ved den ovenfor omtalte Valghandling Valgtes Jens Jensen Heden og Chr Chrestensen Skovsgaard. Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Aar 1872 Tirsdagen den 13 de Februar var Sogneraadet samlet i Sæby nærmest for at være tilstede ved Licitationen over tvende Bygninger ved Fattiggaarden som idag ere Bortliciterede paa Sæby Raadhuus, Licitationen var Bekjendtgjort to gange i Frederikshavns Avis samt ved Kirkestævne i de omliggende Sogne. Det laveste Bud blev gjort af Jens Chr Nielsen Silkeborg med for begge Bygninger med 768 rd, det næstlaveste Bud blev gjort af Murer og Værtshuusholder Vulff af Sæby med 772 Rd. Sogneraadet blev enig om at antage Jens Chr Nielsen som den lavestbydende men da han ikke kunde stille nogen Caution kunde man ikke antage Ham, og Vedtoges det saaledes at antage det næstlaveste Bud, og blev saaledes Murer Vulff antaget som Entrepreneur for disse Bygningers opførelse for en Betaling af 772 rd. 2. Der underskreves en Fuldmagt hvorefter Formanden samme Dag optog et Laan af 600 rd i Sæby Sparekasse, for at dække Betalingen af

14 Side 167 A nogle Regninger som forlængst vare forfaldne til Betaling. 3. Det vedtoges og accorderedes med Hanne Bruun at hun beboer den nordre Leilighed i det Volstrup Commune tilhørende Huus i Sæby fra 1 Mai 1872 til 1 Novbr s.a. for en Leieafgift af 10 rd. Det overdroges til Formanden paa Sogneraadets Vegne at oprette Contract herom. Oplæst og Vedtaget! Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 20 Februar var Sogneraadet samlet i Knæverhede hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, og foretoges Valg af et Medlem af Sogneraadet istedetfor Grmd Jens Jensen af Volstrup som ifølge Sogneraadets Bestemmelse i Mødet den 3 die dennes nu er fritaget for den tilbageværende Deel af de Sex Aar hvortil han i sin Tid er Valgt. Valgt blev Forpagter Bang Sæbygaard. 2. Søren Jensen Krættrup var Mødt og gjorde Accord med Sogneraadet om fremdeles at beboe den Leilighed i det gamle Vaadningshuus som han fortiden Beboer, i et Aar fra 1 Mai d.a. at regne, for en Leieafgift af 12 Rd samt selv vedligeholder Leiligheden baade Ind og Udvendig. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift. Søren Jensen 3. Det bestemtes at næste Møde afholdes førstkommende Torsdag den 22 de ds i Fattiggaarden. Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet! Jens Jensen Chr Christensen Niels Chr Thomsen O Mortensen Jens Jensen Thomas Pedersen Christen Jensen

15 Side 167 B Aar 1872 Torsdagen den 22 Februar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Valg af en Formand hvortil Forpagter Bang eenstemmig valgtes. 2. Valglisterne til Folkethinget for 1 April gjennemgigges og bragtes i Orden. 3. Forsømmelseslisterne fra Volstrup og Ørtoft fremlagdes, Mulcter dicteredes for Volstrup Skoles Vedkommende. 4. Archivet overleveredes af den tidligere Formand og modtoges af Forpagter Bang. 5. Istedetfor den fratrædende Formand Jens Jensen valgtes Ole Mortensen til at indkjøbe Tømmer, Kalk, Søm, Vinduer etc til de nye Bygninger i Forening med Christen Christensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Jens Jensen Chr Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen

16 Side 168 A Aar 1872 Mandagen den 25 Marts var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Brev fra Skjæve Sogneraad med Spørgsmaal om et Fattiglem kan blive optaget i Fattiggaarden her i Communen. Det vedtoges at Fattiglemmet kan modtages naar det forholder sig med hans Forhold i alle Henseender som i Brevet er anført og da foreløbig for et Tidsrum af 3 Maaneder imod en Betaling af 24sk daglig. 2. Spørgsmaal fra Hjørring Amts Landboforening om Communen vil betale en lille Sum aarlig for at fremme en bedre Dyrkning af Huusmandslodderne i Amtet. Det vedtoges at tegne Communen for et aarlig Bidrag af 2 rd. 3. Det vedtoges med Hensyn til et Laan som er nødvendigt til at dække Udgifterne ved Bygningerne ved Fattiggaarden etc at et saadant skal søges paa 3000 rd. Andragende derom besørges af Formanden. 4. Forsømmelseslisterne for Skolerne for Februar Maaned fremlagdes og Skolemulcter dicteredes.

17 Side 168 B 5. Angaaende et Brev fra Albek Sogneraad med Spørgsmaal om Niels Chr Nielsen tidligere af Rønholthuus er forsørgelsesberettiget her besvaredes saaledes, at man ikke antager at han er forsørgelsesberettiget her i Communen. 6. Da det var omtalt af nogle af Raadets Medlemmer at det vilde være heldigt om nogle Forandringer blev foretagne ved de nye Bygninger der er under Opførelse ved Fattiggaarden blev Sagen undersøgt og det vedtoges at forandre en Deel ved Bryggerset Svinehuset og Vognporten og at indrette et Kammer til Haandredskaber og et Hønsehus. 7. Angaaende et Andragende fra Skolelærer Astrup om nogen Hjælp af Communekassen til at betale hans Kone for at holde Haandgjerningskole for Pigebørn Det vedtoges at Formanden skulde forespørge hos Madam Astrup om hun vilde holde Haandgjerningskole 2 Gange om Ugen 4 Timer daglig for Børn fra den nordre Deel den ene Dag og fra den søndre Deel den anden Dag og for hvilken Priis hun da ville gjøre det. Mødet hævet. O L Bang Chr Christensen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Niels Chr Thomsen

18 Side 169 A Aar 1872 den 24 April afholdes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Fattiglem Peder Mortensen Back fremstod og forlangte at faa Tilladelse til at forlade Fattiggaarden, da han antog selv at kunne forsørge sig, men Sogneraadet nægtede ham den forlangte Tilladelse da han ifjor efter at have været borte en Tid mødte næsten uden Klæder og i en ussel og svinagtig Tilstand. 2. Anders Jacobsen Øxenhede var mødt for at anmode Sogneraadet om Betaling fir Else Marie Andersens Barn da Moderen er bortrejst uden at betale det accorderede Beløb; det vedtoges at betale ham 3 rd for den første Maaned fra 1 ste April til 1 ste Mai halv for Pleie og halv til Hjælp til Medicin. 3. Formanden paatog sig at skrive til Vadum Sogneraad om Dreng Mads Chr Madsen der er i Pleie hos Mads Hansen Ørkesløs og som har et daarligt Been der nødvendigt skal underkastes Lægebehandling. 4. Jacob Nielsen Øxenhede har paataget sig at tage begge Else Marie Andersens Børn i Pleie for et Aar fra 1 Mai 1872 til 1 ste Mai 1873 for en Betaling af 48 rd. Børnene klædes af Jacob Nielsen. Ovenanførte Accord er saaledes indgaaet af mig tilstaaes Jacob Nielsen

19 Side 169 B 5. Den Auction der var berammet til i dag over det gamle Tørvehus og??????? at udsættes til den 24 Mai. 6. Det vedtoges at der om Haven ved Fattiggaarden skal opføres en Jordvold ved vestre, søndre og østre Side og ved den nordre Side et Stakkit saalangt som Stuelængen naaer. Mødet hævet. O L Bang Ole Mortensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen Jens Jensen Aar 1872 den 24 Mai afholdtes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Hans Christensen Ørtoft mødte og erholdt Tilladelse til at forlade Fattiggaarden samt modtog for Arbeide 5 rd. 2. Det vedtoges at det Huus som Communen eier i Sæby skal sælges for den ringeste Kjøbesum 300 rd imod 150 rd Udbetaling; enhver af Raadets Medlemmer kan i Forening med Formanden afslutte Handelen. 3. Forsømmelseslisterne for April Maaned fremlagdes for Ørtoft og Grønhedens Skoler og Mulcter dicteredes for den sidste.

20 Side 170 A 4. Det vedtoges at slutte Accord med Skorsteensfeier Sørensen i Frederikshavn om at holde Skorstenene og Kakkelovnsrørene i Communens Fattiggaard samt i Skolerne for 24 rd om Aaret fra 1 Juli 1872 at regne (2 Gange om Sommeren og 4 Gange om Vinteren) 5. Det vedtoges at Ane Tolne reqvireres hjem til Fattiggaarden hvis hun ikke vil nøies med den Hjælp hun nu modtager. 6. Det paalagdes Bestyreren af Fattiggaarden at føre det daglige Tilsyn med Udfyldningen af Steenmuren med fornødne Fliser saaat Kalken ikke bortøsles til Unytte, samt naar Tækkearbeidet begynder paasee ar Taget oplægges forsvarligt. 7. Et Gangtræ skal lægges over Bækken imellem Jørgen Larsens og Lars Skjølstrups Marker og Besørgelsen deraf overdroges til Ole Mortensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898.

Frydendal Vandværk. Forhandlingsprotokol 1898 til 1919. Aalborg d. 6 marts 1898. Frydendal Vandværk I forbindelse med skrivning om mine erindringer, vakte det min interesse, at søge oplysning om vandforsyningsforholdene tilbage i tiden i mit barndomskvarter. På Aalborg Stadsarkiv fandt

Læs mere

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859.

JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. 188 JENS ANDREAS KROQH JENS ANDREAS KROGH, Søn af Biskop Krogh, deponerede frå T.hjems Skole 1803 og var sidst Sognepræst til Melhus, hvor han døde 1859. BISKOP MATHIAS BONSACH KROGH, fød 1754 paa Vadsø.

Læs mere

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866

Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Almindelig borgerlig Straffelov af 10. Februar 1866 Første Kapitel. Indledende Bestemmelser. Andet Kapitel. Om Straffene. Tredie Kapitel. Om Tilregnelighed, Nødværge og Nødstilfælde. Fjerde Kapitel. Forsøg

Læs mere

Stortinget. Stemmerett for kvinner

Stortinget. Stemmerett for kvinner Utsnitt av lovforslag, komite-innstillinger og debatter i Stortinget om Stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913 AlS O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI Takk I 1963 er det 50 år sidan

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

1.\^'i m< ^ v.^% j ^^:^^ Itl Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrussiskefyrstoofrii K / DET RUSSISKE FYRSTEHOF 1 HOESENS

Læs mere

Beskrivelse over Thye

Beskrivelse over Thye Physisk, oeconomisk og topografisk Beskrivelse over Thye beliggende i Thisted Amt, Aalborg Stift et Forsøg af Knud Aagaard Sognepræst til Skjoldborg og Kallerup Menigheder Viborg, 1802 Trykt hos P. S.

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark.

Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. 25 Mart. 1791 Fr. ang. hvorledes god Orden skal handthæves ved Hoveriet paa Jorde-Godserne i Danmark. R. kammer p. 56 See Hoverie- Fr. 6 Dec. 1799 og Fr. om Huusbeboeres Pligtsarbeide 30 Jan. 1807 (**).

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

På sporet af den tabte tid

På sporet af den tabte tid På sporet af den tabte tid Vores mindste begær, skønt enestående som en musikalsk akkord, bærer i sig de grundlæggende toner, som hele vores liv er bygget på. Marcel Proust Det er min skole sådan har E.

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad.

Foder=Aar være aftagen, hvortil ogsaa flere fugtige Efteraar have bidraget, der stundom har svækket Faarernes Sundheds=Grad. # # # Under 9de Decbr 1840 har Amtet tilskrevet undertegnede Formandskab en Anmodning om at erholde forskiellige Oplysninger, dette Formandskabs Distrikts vedkommende, hvilken Opfordring den herved pligtskyldigen

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier,

Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, 15. maj 1747 Confirmation paa de Reformeredes Privilegier, saavel for dem, som allerede have nedsat sig i Kongens Riger og Lande, som dem, hvilke agte sig derind at begive (*). [Cancell]. p. 159. (*) See

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX

DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX DRONNINGLUND HERREDS BOGTR. DRONNINGLUND : : : : : MDCCCCXX FORORD. 01 KRING are et 1900 foretog jeg en Del Vandringer paa Jydske Aas og i de tilstodende Egne for, om muligt, at opspore en eller anden

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL.

MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. MOLDE OG ROMSDALEN. ANDEN DEL. ULRICH MØLLER en nuværende Indehaver af Moldegaard, som i over 100 Aar har været i Familien Møllers Besiddelse, er født paa Moldegaard 27-2-1853 som No. 12 af 14 Søskende,

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat.

P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. P.A. MUNCH SAMLEDE AFHANDLINGER II 1849-1851 CHRISTIANIA 1874. -274- Om Finmarkens politisk-commercielle Forhold til den norske Stat. 1 Finmarken regnedes i Oldtiden til Norge, ansaaes dog ikke som et

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923.

EJ'orord. O. C. Nielsen. Kjøbenhavn 1923. EJ'orord. 9det jeg herf!led forelægger mit næste tilblevne Arbejde "KJØBMAGERGADE" for Publikum, sker det med den Fortrøstning, at jeg har bestræbt mig for af bedste Evne at bringe Klarhed i det; der kun

Læs mere

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen

Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Enkelund. Fra Thyregod gårdhistorier af Ejner Bjerre Jørgensen Gården nævnes ikke i det gamle skøde fra Hastrup i 1419, men i 1500-årene har den sikkert hørt under Hastrup. Som for mange andre gårde var

Læs mere