Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 160 B (Fortsat) Transskriberet af Henry Ammitzbøll, december 2013"

Transkript

1 Side 160 B (Fortsat) 2 District Øxenhede Bye, Tamholt, Gadensgaard, Gedebjerg med Huse, Foelhaven. 3 District Skjølstrup, Krættrup, Ottostrup, Steenshede, og Anders Jacobsen i Øxenhede. 4 District Vo(l)strup Præstegaard Volstrup Bye med Huse, Skovsgaard med Huse, Graverhuus med Huus, Heden, Røllen, Pors mose, samt Stederne Chr Jensen, Jens Chrestensens Enke, Thomas Sørensen, Thor Chr Jensen, Chr Sørensen, udfløttere fra Ørtoft By samt Vester Kiilstrup og Lundegaard. 5 District Store og Lille Ørtoft, Bajensgaard, Holtet samt alle Stederne i Skovegnen. 6 District Øster Kiilstrup, Kraglund og Huse, Grønheden, Ugerholt og Huse, Dyrheden og Huse, Solsbæk, Fugelsang, Ørheden. og Kraftet. 7 District, Langtved, Vandkjær og Enghuset. 8 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. 9 District /: Oversnefogeddistrict:/ tillægges District. Følgende Snefogeder ere for Tiden ansatte som Snefog For 1 ste District Peter Petersen Toftelund hvis Funktionstid er udløben 31 Decbr Niels Laursen Øxenhede 31 Decbr Niels Andersen Skjølstrup Chr Mortensen Volstrup Morten Jørgensen Ørtoft Andr Chr Chrestensen Solsbæk Jørgen Langtved Oversnefoged Gotfred Chrestensen Graverhuus. 9 Oversnefoged Thomas Sørensen Ørtoft udløber Tid 31 Decbr Det vedtoges ved Afstemning at Bygningsudvalget som ved Mødet den 23 Januar 1870 blev valgt til at indkjøbe Eiendom samt opføre Bygninger til en Fattiggaard, afgaar fra idag at regne. Til at forestaa Bygningerne som agtes opførte næste Aar udnævntes ved Afstemning Sogneraadsmedlemmerne Chr Jensen Gadensgaard, Niels Chr Thomsen,

2 Side 161 A og Jens Jensen Heden, til med udindskrænket Myndighed paa Sogneraadets Vegne at varetage alt betræffende de Bygninger som næste Aar agtes opførte ved Fattiggaarden. Da den 24 d.m. er en Søndag vedtoges det at afholde Sogneraadsmøde den 23 dennes og bliver der at foretage Communeligning samme Dag over Udgifterne til næste Aar. Da intet videre var at forhandle Sluttedes Mødet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1871 Lørdagen den 23 de December var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, for at foretage Lig - 1. ning over Udgivterne til næste Aar, der blev lignet med ¾ paa Hartkornet og ¼ paa Formue og Leilighed. Paa Hartkornet blev lignet i Penge pr Tønde 5 rd, der udgjør 1806 rd 3mk 15sk. paa Formue og Leilighed 692 rd 4mk Af Naturalier 6144 Pd Hø, 9216 Pd Halm og Stk Knobtørv. 2. Dicteredes Skoleforsømmelser for November Maaned fra Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for øverste Klasse og 1 Dag for Nederste Klasse. 3. Mødt var Thor Jørgensen boende paa Sæby Hede, og er Forsørgelsesberettiget heri Sognet, og begjerede Understøttelse; der tillagdes ham 2 Skp Rug, 2 Skp Byg for Maanederne Januar, Februar og Marts Maaneder. 4. Der var fremkommen Mundtlig Andragende fra Jens Stisholts Enke om en understøttelse af 8 rd til hendes Barn, da et Alimentationsbidrag som hun har erholt, ikke kan erholdes paa grund af at Faderens Opholdssted ikke kan udfindes. Sogneraadet vedtog at tilstaa Hende 5 Rd eller at hun indtræder i Fattiggaarden.

3 Side 161 B 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Fattigvæsenet i Sæby dateret d 17 dennes hvori oplyses at en Pige Ane Mari Sørensdatter er indlagt i Sygecuur dersteds og udvises af Skudsmaalsbogen at hun er Forsørgelsesberettiget heri Communen. Sogneraadet vedtog efter endt 6 Ugers Kuur at forlange hende Hjemsendt. 6. Der var fremkommen og oplæstes et Andragende fra Sogneraadsmedlem Jens Jensen Heden om at erholde Raadets Samtykke til at hans Børn maa forflyttes fra Volstrup til Ørtoft Skole. Sogneraadet vedtog at give dette Andragende paategning om at Skoleplanen ikke forandres hvorved Communen vilde erholde en vist ikke ubetydelig Udgift, ved anlæg af en Skolestie. 7. Der fremkom og oplæstes et Andragende fra nogle af Sognets Beboere hvori disse besværer sig over det skete ny Bygningsudvalgs Valg. Dette Udvalg anmodedes om at give nævnte Skrivelse Paategning, men disse nægtede samme. 8. Foretoges Valg ef en Formand for det kommende Aar, gjenvalgt blev Jens Jensen Volstrup. 9. Valg af en Casserer for næste Aar. Valgt blev Chresten Chrestensen Skovsgaard. 10. Til Skoleforstandere gjenvalgtes Chr Jensen for Øxenhede og Volstrup Skoler og Jens Jensen Heden for Ørtoft og Grønheden Skoler. 11. Til Fattigforstander valgtes Ole Mortensen. 12. Til at have Overopsyn med Veiene Valgtes Chr Chrestensen 13. Til at føre Protocollen over Kjørsler og Pligtarbeide i Communen valgtes: Ole Mortensen. 14. Valg af tvende Revisorer til at revidere Regnskaberne for indeværende Aar valgtes Krarup Knæverhede og Jørgen Pedersen Langtved.

4 Side 162 A 15. Til at føre det Daglige tilsyn med Veiene vedbliver som var bestemt i Mødet d 3 Januar d.a. 9 de Post. 16. Som Tilsynskommitee ved Fattiggaarden i henhold til Regulativets 20, Valgtes: Niels Thomsen, Chr Jensen og Jens Jensen Heden. 17. Der gjordes Accord med Bestyreren ved Fattiggaarden om at forblive i Tjenesten som Bestyrer et Aar fra 1 Mai næste Aar at regne for (for) Løn 145 Rdlr samt et Faar født og græsset. Tjenesten kan opsiges med ½ Aars Varsel fra hver af Siderne til de bestemte Flyttetider Mai og November, At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Niels Christensen Da intet videre var at Forhandle sluttedes Mødet. Jens Jensen Christen Jensen Ole Mortensen Chr Christensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Lørdagen den 6 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup Skole hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, tilligemed en stor Deel Beboere af Sognet, nærmest var Mødet foranlediget for om mulig at bestemme om den i Mødet den 23 de Januar (1870) valgte Bygningsudvalg skal vedblive at bestaa, og om samme kan blive bekjendt med om de have udført noget som var udenfor dets competence, Sognets Beboere vedtog eenstemmig at Bygningudvalget som den 23 Decbr (??? Januar!!) blev valgt af Sognebeboerne skal bestaa indtil de 2 Bygninger ere færdig som i indeværende Aar agtes bygget. og anseer at Sogneraadet ikke er berettiget til at forandre den i nævnte Møde gjorte Udvalg. Ligeledes vedtoges af

5 Side 162 B Beboerne at udnævne et femte Medlem til at indtræde i Udvalget istedetfor Hr Krarup Knæverhede, Hertil blev afgivet Stemmer af 38 Beboere der fordeeltes saaledes: Gaardeier J B Krarup Krættrup 25 Stemmer Ole Mortensen Øxenhede 3 Hsmd Jens Jensen Heden 2 Grmd Jens Jacob Thomsen Volstrup 8 Altsaa blev Gaardeier J B Krarup Valgt som femte Medlem af Bygningsudvalget. 2. Begjæring fra Jacob Nielsen Øxenhede om at erholde 5 rd til Hjælp til et hos ham værende Pleiebarn af Pigen Else Mari Andersdatter af Øxenhede, bevilgedes. 3. Raadets Medlemmer Niels Chr Thomsen, Jens Jensen, Chresten Jensen og Ole Mortensen nægtede at underskrive Protocollen. Men nogen afvigende Mening Hvorfor var ikke at formaa disse Mænd til at Dictere Protocollen. Mødet Hævet! Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Aar 1872 Frededagen den 19 de Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Mødet indlededes af Formanden der fremlagde og oplæste en Skrivelse som Sogneraadsmedlemmerne Niels Chr Thomsen, Jens Jensen Heden og Chresten Jensen Gadensgaard, havde Indgivet til Amtet og hvor i disse besværer sig over nogle Skrivelser hvori Sognebeboere yttrede Misfornøielse over den i Mødet den 6 Decbr f.a. valgte Bygningsudvalg, og som var Ledsaget med Afskrifter af disse Skrivelser samt Udtog af de Stykker af Forhandlingsprotocollen som angaar

6 Side 163 A Bygningudvalget og dets Function forrige Aar. Amtet har besvaret denne Skrivelse saaledes: Da Kommitteen har faaet sit Hverv overdraget og anviist af Sogneraadet og fungerer under dettes Ansvar, ville Raadet behagelig selv meddele Kommitteemedlemmerne den af dem ovenfor begjærte Instruktion. Iøvrigt skal jeg ikke undlade at tilføie, at de i Afskrift medfølgende Forhandlinger indeholder tilstrækkelig Hjemmel saavel for den først beskikkede Kommittees Afgang som for den nuværendes Udmeldelse Efter flere Beboeres Ønske tilkjendegav Formanden at han Personlig den 16 de dennes havde været i Hjørring og talt med Amtmanden og for ham baade Mundtlig og Skriftlig forklarede den hele Sags Sammenhæng og erholdt baade Mundtlig og Skriftlig følgende Udtalelser: Da der for Øieblikket ligesom existerer ligesom to Committeer til at forestaa Bygningsvæsenet saa vilde Han give os det Raad, at Sogneraadet holder et Møde og søger at opnaa Enighed om, hvilken af de to Bygnings - committeer der skal bestaa, eller som Han vilde Mene var heldigst vælge en ny, samt forfatte en Instrux om hvor stor Myndighed Committeen skal have, hvilken Myndighed, det staar Sogneraadet frit for at bestemme. Formanden kom med det Forslag at Sogneraadet forfatter en Instrux saaledes: De Bygninger som i indeværende Aar agtes opførte ved Fattiggaarden, overdrages til en Committe bestaaende af 3 Medlemmer af Sogneraadet og vælges af Sogneraadet og to Medlemmer udenfor Sogneraadet hvilke sidste vælges af Sognets Beboere, denne Committe skal have uindskrænket Fuldmagt til at forestaa Indkjøb af Materialier samt have Opsyn med Arbeidets Udførelse og Gang, hvorimod Sogneraadet

7 Side 163 B i Forening med Committeen affatter og Vedtager Conditioner, bestemmer og overværer Licitationen antager eller forkaster Buddene ved Licitationen, vedtager i Forening de Forandringer af større Betydning der mulig maatte afvige fra den engang vedtagne Tegning og Overslag, samt endelig Antage eller gjøre Udsættelser ved den endelige Aflevering af Arbeidet eller hvad andre Omstændigheder der mulig i Anledning heraf mulig maatte fremkomme. Formanden forlangte dette Forslag sat under Afstemning: Chr Chrestensen Skovsgaard Stemte for Forslaget: Imod Forslaget Stemte Niels Chr Thomsen Chr Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen og Jens Jensen Heden. Ole Mortensen fremkom med det Forslag at hele Sogneraadet overtager Bygningsarbeiderne uden at nogen særlig Committe skal bestaa: Dette Forslag blev Vedtaget af Sogneraadets Majoritet. 2. Da Sogneraadet er kommen til Kundskab om at der i slutningen af 1869, skulle have været foretaget nyt Valg af Forligs mæglere i henhold til Tyendelov af 10 Mai , 66, saa Vælger Sogneraadet Skolelærer Astrup som Forligsmægler og til Supleant Valgtes Grmd Jens Jensen Volstrup. 3. Ligeledes er man kommen til Kundskab om at der for treaaret skal vælges Bestyrelse for de Fattiges Kasse hvilket Valg skal foregaa af Sognets Beboere og bestemtes at dette Valg skal foregaa den 30 te dennes kl 2 Emdag paa Formandens Bopæl i Volstrup. Til at assistere ved Valghandlingen Valgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Jensen Heden

8 Side 164 A 4. Der fremlagdes og oplæstes en Klage fra Gaardeier Mørk i Badensgaard hvorved Sogneraadet er Indkaldt at Møde i Forligelsescommissionen for Hjørring 3 Kreds som holdes i Sæby Fredagen den 26 de dennes, til paa Sogneraad(et)s Vegne at Møde for Commissionen Valgtes Formanden. 5. Der fremlagdes og oplæstes en Skrivelse fra Simested Sogneraad hvori disse oplyser at herværende Fattiglem Rosine A Geertsens Tøi kan erholdes tilsendt imod at den Halmkiste som hun medbragte hertil skal sendes tilbage tilligemed 3mk som hun var skyldig til en vis Søren Vastrup i Korsør skal sendes inden Tøiet kan forventes tilsendt Det Vedtoges at sende Kisten og de 3mk snarest mulig samt affordre Effecterne tilsendt. 6. Der fremlagdes og oplæstes Skjøder til de tre Parcellister som have kjøbt Jord fra Fattiggaarden samt en Obligation til Stamhuset Sæbygaard angaaende Communens Gjæld til samme so m andrager Rd 3mk som indestaaer i Fattiggaarden. disse Documenter Underskreves af samtlige Raadets Medlemmer. 7. Der var fremkommen Begjæring fra Skolelæreren i Volstrup om at der mangler Regnetavler i Skolen. Det overdroges til Skoleforstander Chr Gadensgaard at eftersee Tavlerne samt indkjøbe saa stort et antal som han maatte finde Passende. 8. Formanden havde forespurgt Amtmanden om Sogneraadet var berettiget til foreløbig at istandsætte Skolestien til Ørtoft Skole som besvaredes bejaende, det overdroges til Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen at besørde (besørge) dette Arbeide udført, samt i forveien anmode Hr Mørk om at han udfører Arbeidet. 9. Det overdroges til Formanden at bestemme Licitationen over Bygningarbeiderne samt besørge Bekjendtgjørelser i Frederikshavns Avis samt i

9 Side 164 B de nærmest omliggende Sogne. 10. Det overdroges til Formanden at accordere med en Murer at besørge rensning af Skorsteen og Kakkelovnsrør m.m. ved Fattiggaarden. 11. Formanden forlangte om der ikke maa anskaffes en Taske til at bære Forhandlingsprotocollen og Sognets Papirer i. Dette Bevilgedes. 12. Det vedtoges at modtage Communepenge d 23 de i Grønheden Skole fra kl 10 til 12 Fmd. og i Ørtoft Skole fra kl 1 til 3 Eftermidag, og den 24 de ds kl 9 Formidag i Fattiggaarden hvor der da ogsaa holdes ordinairt Sogneraadsmøde. 13. Det vedtoges at der gjøres Udpantning for Communepenge for indeværende Aar efter udgangen af hver af de fire Betalingsterminer. Da ingen havde videre at bemærke sluttedes Mødet. Jens Jensen Chr Christensen Christen Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Onsdagen den 24 Januar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden hvor samtlige Medlemmer vare Mødte. Der modtoges Communepenge for første Qvartal indeværende Aar, ligesom udeling af Fattigbidrag af Korn og Penge til Lemmerne udenfor Fattiggaarden foregik. 1. Der gjordes accord med Mads Chr Simonsen Steendal Hede Understed Sogn om at Brolægge et Stk Gaardsplads ved Fattiggaarden fra den østre Port til Brøndens vestre Side af 9 Alens Brede, for en Betaling af 24sk pr Favn, samt en Rendesteen langs nordre Side og vestre Ende af Vaadningen for en Betaling af 2 Rdl. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift Mads Christian Simonsen

10 Side 165 A 2. Det vedtoges at foranstaaende omtalte Brolægning skal have en Profil af 3 Tommer, Rendestenen skal have 6 Tommers Fald. 3. Der toges nogle Bestemmelser om Fordelingen af hvorledes de forskjellige Indkjøb og Tilsyn af Materialier til de ny Bygninger fordeles imellem Sogneraadets Medlemmer. a) Det overdroges til Ole Mortensen, Jens Jensen Heden, Chr Jensen, Thomas Pedersen og Niels Chr Thomsen at søge efter Kampesteen i Egeborg Mark samt besørge Indkjøb af de Kampesteen og Muursteen som skal bruges til de to Bygninger som skal opføres ved Fattiggaarden og tillige være tilstede ved Transport af Stenene til disse kommer til Byggepladsen. b) Det overdroges til Chr Chrestensen og Formanden at besørge Indkjøb af Tømmer, Brædder, Kalk, Søm og Vinduer til Bygningerne. Det vedtoges at nordre Side af Laden skal opføres af gammel Egetømmer og Muursteen. 4. Der foretoges Valg i Henhold til Lov af 6 Marts af 3 Hegnsynsmænd og en Supleant. til Hegnsynsmand gjenvalgtes Grmd Jens Jensen Knæverhede som Formand Jens Jacob Thomsen Volstrup Jens Chr Thomsen Langtved til Supleant valgtes Hsmd Jens Jensen Heden. Ligeledes foretoges efter samme Lovs 24, Valg af to Vurderingsmænd, Valgte bleve Chr Chrestensen Skovsgaard /:Gjenvalg:/ og Gaardeier Krarup Krættrup. Alle valgte for en Tid af 3 Aar. 5. Foretoges Valg af Voldgifts mand for det Gaardog Boelsteder paahvilende (Paahvilende) Pligtarbeide

11 Side 165 B i Volstrup Sogn for Treaaret , Valgtes Gaardmand Ras musen i St. Ørtoft. Til Voldgiftsmænd ved Jagtrettens Afløsning i Sognet for treaaret , gjenvalgtes Chr Chrestensen Skovsgaard og Jens Chrestensen Stisholt 6. Den bekjendte Ingerline Jensen fra Taars har Personlig været hos to af Sogneraadets Medlemmer med et Brev fra Pastor Krøier hvori Sogneraadet anmodes og bedes om, at tilstaa Ingerline en Understøttelse af 12 Rd Aarlig Det Vedtoges eenstemmig at tilstaa Hende et Beløb af 10 rd for Aaret Foretoges Dictat af Skoleforsømmelser for Sognets fire Skoler, der eftergaves 2 Dage for Øverste og een Dag for nederste Klasse. 8. Der var kommen Svar fra Sindssygeanstalten ved Aarhuus hvori oplyses at den Sindssyge Jens Vinkel i Lille Ørtoft ikke strax kan Optages, og overdroges til Jens Heden at accordere med Chr Caspersen i Ørtoft om foreløbig at tage Jens Vinkel i Pleie. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Thomas Pedersen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 30 Januar var Sogneraadet samlet i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte med undtagelse af Ole Mortensen som havde anmeldt Forfald. Der foretoges Valg af tre Mænd til Bestyrelse af de Fattiges Kasse, i Henhold til Lov, om Tilveiebringelse af Midler til fri Fattigunderstøttelse om(og) om disse Midlers Bestyrelse, af 8 Marts 1856 Dette Valg som skal foregaa af de Sognebeboere som kunne deeltage i Valg af den mindre Halvdeel af Sogneraadets Medlemmer

12 Side 166 A var Bekjendtgjort ved Kirkestævne den 21 de dennes. Valglister fremlagdes og skredes til Afstemning. Gjenvalgte bleve Skolelærer Astrup i Volstrup, Grdmd Jens Jensen Volstrup, og Gaardmand Niels Andersen Skjølstrup, eenstemmig til at forestaa denne Bestilling for treaaret Der Vedtoges Conditioner til Brug ved Licitationen paa Raadhuset i Sæby Tirsdagen d. 13 Februar over Opførelsen af tvende ny Bygninger ved Fattiggaarden tilligemed Overslag af Samme. Disse Documenter underskreves af Sogneraadets Medlemmer. Mødet Hævet! Jens Jensen Christen Jensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Niels Chr Thomsen Aar 1872 Løverdagen den 3 die Februar afholdt Sogneraadet et extra Møde i Volstrup hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, Formanden fremlagde og oplæste et Andragende ledsaget af 2 Lægeattester som han havde havt tilsendt Amtet og hvori han (:Formanden:) Andrager om paa Grund af Svaghed at udgaa af Sogneraadet, Amtet havde givet nævnte Andragende følgende Paategning: I Henhold til Landcommunallovens 10, maa nærværende Andragende først forelægges Sogneraadet, som uden at Approbation herpaa er fornøden, er berettiget til at bevilge Begjæringen. Kun saafremt Sogneraadet nægter sit Samtykke til Udtrædelsen, bliver Andragendet at forelægge Amtsraadet. Formanden forlangte dette Andragende sat under Afstemning, omhvorvidt Sogneraadet vil bevilge hans Entledigelse. Ja Stemte Chr Chrestensen, Ole Mortensen, Chr jensen, Jens Jensen Heden og Thomas Pedersen Nei Stemte Niels Chr Thomsen. Da saaledes Majoriteten Stemte for at Grmd Jens Jensen af Volstrup snarest mulig udgaar af Sogneraadet saa bestemtes det at Valg af et Sogneraadsmedlem

13 Side 166 B Vælges snarest mulig, dette Vedtoges at skulle afholdes paa Sognefogdens Bopæl i Knæverhede Tirsdagen den 20 de Februar Formidag kl 10. Da dette Valg skal foretages af de Medlemmer i Communen som ere valgbare til Rigsdagens Folkething naar de derhos i det foregaaende Calenderaar, under hvilkensomhelst Benævnelse, have udredet deres Bidrag, det være sig i Penge, Naturalier eller Arbeide til Communen saa affattedes Valgliste over de Valgberettigede Beboere som skal fremlægges til Eftersyn i Volstrup Skole fra den 4 de til 18 de dennes begge inclusive. Til at assistere ved den ovenfor omtalte Valghandling Valgtes Jens Jensen Heden og Chr Chrestensen Skovsgaard. Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Aar 1872 Tirsdagen den 13 de Februar var Sogneraadet samlet i Sæby nærmest for at være tilstede ved Licitationen over tvende Bygninger ved Fattiggaarden som idag ere Bortliciterede paa Sæby Raadhuus, Licitationen var Bekjendtgjort to gange i Frederikshavns Avis samt ved Kirkestævne i de omliggende Sogne. Det laveste Bud blev gjort af Jens Chr Nielsen Silkeborg med for begge Bygninger med 768 rd, det næstlaveste Bud blev gjort af Murer og Værtshuusholder Vulff af Sæby med 772 Rd. Sogneraadet blev enig om at antage Jens Chr Nielsen som den lavestbydende men da han ikke kunde stille nogen Caution kunde man ikke antage Ham, og Vedtoges det saaledes at antage det næstlaveste Bud, og blev saaledes Murer Vulff antaget som Entrepreneur for disse Bygningers opførelse for en Betaling af 772 rd. 2. Der underskreves en Fuldmagt hvorefter Formanden samme Dag optog et Laan af 600 rd i Sæby Sparekasse, for at dække Betalingen af

14 Side 167 A nogle Regninger som forlængst vare forfaldne til Betaling. 3. Det vedtoges og accorderedes med Hanne Bruun at hun beboer den nordre Leilighed i det Volstrup Commune tilhørende Huus i Sæby fra 1 Mai 1872 til 1 Novbr s.a. for en Leieafgift af 10 rd. Det overdroges til Formanden paa Sogneraadets Vegne at oprette Contract herom. Oplæst og Vedtaget! Mødet Hævet! Jens Jensen Niels Chr Thomsen Jens Jensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen Chr Christensen Aar 1872 Tirsdagen den 20 Februar var Sogneraadet samlet i Knæverhede hvor samtlige Medlemmer vare Mødte, og foretoges Valg af et Medlem af Sogneraadet istedetfor Grmd Jens Jensen af Volstrup som ifølge Sogneraadets Bestemmelse i Mødet den 3 die dennes nu er fritaget for den tilbageværende Deel af de Sex Aar hvortil han i sin Tid er Valgt. Valgt blev Forpagter Bang Sæbygaard. 2. Søren Jensen Krættrup var Mødt og gjorde Accord med Sogneraadet om fremdeles at beboe den Leilighed i det gamle Vaadningshuus som han fortiden Beboer, i et Aar fra 1 Mai d.a. at regne, for en Leieafgift af 12 Rd samt selv vedligeholder Leiligheden baade Ind og Udvendig. At jeg har indgaaet denne Accord tilstaaes med min Underskrift. Søren Jensen 3. Det bestemtes at næste Møde afholdes førstkommende Torsdag den 22 de ds i Fattiggaarden. Da intet videre var at forhandle sluttedes Mødet! Jens Jensen Chr Christensen Niels Chr Thomsen O Mortensen Jens Jensen Thomas Pedersen Christen Jensen

15 Side 167 B Aar 1872 Torsdagen den 22 Februar var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Valg af en Formand hvortil Forpagter Bang eenstemmig valgtes. 2. Valglisterne til Folkethinget for 1 April gjennemgigges og bragtes i Orden. 3. Forsømmelseslisterne fra Volstrup og Ørtoft fremlagdes, Mulcter dicteredes for Volstrup Skoles Vedkommende. 4. Archivet overleveredes af den tidligere Formand og modtoges af Forpagter Bang. 5. Istedetfor den fratrædende Formand Jens Jensen valgtes Ole Mortensen til at indkjøbe Tømmer, Kalk, Søm, Vinduer etc til de nye Bygninger i Forening med Christen Christensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Jens Jensen Chr Christensen Ole Mortensen Thomas Pedersen Christen Jensen

16 Side 168 A Aar 1872 Mandagen den 25 Marts var Sogneraadet samlet i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Brev fra Skjæve Sogneraad med Spørgsmaal om et Fattiglem kan blive optaget i Fattiggaarden her i Communen. Det vedtoges at Fattiglemmet kan modtages naar det forholder sig med hans Forhold i alle Henseender som i Brevet er anført og da foreløbig for et Tidsrum af 3 Maaneder imod en Betaling af 24sk daglig. 2. Spørgsmaal fra Hjørring Amts Landboforening om Communen vil betale en lille Sum aarlig for at fremme en bedre Dyrkning af Huusmandslodderne i Amtet. Det vedtoges at tegne Communen for et aarlig Bidrag af 2 rd. 3. Det vedtoges med Hensyn til et Laan som er nødvendigt til at dække Udgifterne ved Bygningerne ved Fattiggaarden etc at et saadant skal søges paa 3000 rd. Andragende derom besørges af Formanden. 4. Forsømmelseslisterne for Skolerne for Februar Maaned fremlagdes og Skolemulcter dicteredes.

17 Side 168 B 5. Angaaende et Brev fra Albek Sogneraad med Spørgsmaal om Niels Chr Nielsen tidligere af Rønholthuus er forsørgelsesberettiget her besvaredes saaledes, at man ikke antager at han er forsørgelsesberettiget her i Communen. 6. Da det var omtalt af nogle af Raadets Medlemmer at det vilde være heldigt om nogle Forandringer blev foretagne ved de nye Bygninger der er under Opførelse ved Fattiggaarden blev Sagen undersøgt og det vedtoges at forandre en Deel ved Bryggerset Svinehuset og Vognporten og at indrette et Kammer til Haandredskaber og et Hønsehus. 7. Angaaende et Andragende fra Skolelærer Astrup om nogen Hjælp af Communekassen til at betale hans Kone for at holde Haandgjerningskole for Pigebørn Det vedtoges at Formanden skulde forespørge hos Madam Astrup om hun vilde holde Haandgjerningskole 2 Gange om Ugen 4 Timer daglig for Børn fra den nordre Deel den ene Dag og fra den søndre Deel den anden Dag og for hvilken Priis hun da ville gjøre det. Mødet hævet. O L Bang Chr Christensen Jens Jensen Thomas Pedersen Ole Mortensen Christen Jensen Niels Chr Thomsen

18 Side 169 A Aar 1872 den 24 April afholdes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Fattiglem Peder Mortensen Back fremstod og forlangte at faa Tilladelse til at forlade Fattiggaarden, da han antog selv at kunne forsørge sig, men Sogneraadet nægtede ham den forlangte Tilladelse da han ifjor efter at have været borte en Tid mødte næsten uden Klæder og i en ussel og svinagtig Tilstand. 2. Anders Jacobsen Øxenhede var mødt for at anmode Sogneraadet om Betaling fir Else Marie Andersens Barn da Moderen er bortrejst uden at betale det accorderede Beløb; det vedtoges at betale ham 3 rd for den første Maaned fra 1 ste April til 1 ste Mai halv for Pleie og halv til Hjælp til Medicin. 3. Formanden paatog sig at skrive til Vadum Sogneraad om Dreng Mads Chr Madsen der er i Pleie hos Mads Hansen Ørkesløs og som har et daarligt Been der nødvendigt skal underkastes Lægebehandling. 4. Jacob Nielsen Øxenhede har paataget sig at tage begge Else Marie Andersens Børn i Pleie for et Aar fra 1 Mai 1872 til 1 ste Mai 1873 for en Betaling af 48 rd. Børnene klædes af Jacob Nielsen. Ovenanførte Accord er saaledes indgaaet af mig tilstaaes Jacob Nielsen

19 Side 169 B 5. Den Auction der var berammet til i dag over det gamle Tørvehus og??????? at udsættes til den 24 Mai. 6. Det vedtoges at der om Haven ved Fattiggaarden skal opføres en Jordvold ved vestre, søndre og østre Side og ved den nordre Side et Stakkit saalangt som Stuelængen naaer. Mødet hævet. O L Bang Ole Mortensen Niels Chr Thomsen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen Jens Jensen Aar 1872 den 24 Mai afholdtes et ordinairt Møde i Fattiggaarden, af Sager foretoges: 1. Hans Christensen Ørtoft mødte og erholdt Tilladelse til at forlade Fattiggaarden samt modtog for Arbeide 5 rd. 2. Det vedtoges at det Huus som Communen eier i Sæby skal sælges for den ringeste Kjøbesum 300 rd imod 150 rd Udbetaling; enhver af Raadets Medlemmer kan i Forening med Formanden afslutte Handelen. 3. Forsømmelseslisterne for April Maaned fremlagdes for Ørtoft og Grønhedens Skoler og Mulcter dicteredes for den sidste.

20 Side 170 A 4. Det vedtoges at slutte Accord med Skorsteensfeier Sørensen i Frederikshavn om at holde Skorstenene og Kakkelovnsrørene i Communens Fattiggaard samt i Skolerne for 24 rd om Aaret fra 1 Juli 1872 at regne (2 Gange om Sommeren og 4 Gange om Vinteren) 5. Det vedtoges at Ane Tolne reqvireres hjem til Fattiggaarden hvis hun ikke vil nøies med den Hjælp hun nu modtager. 6. Det paalagdes Bestyreren af Fattiggaarden at føre det daglige Tilsyn med Udfyldningen af Steenmuren med fornødne Fliser saaat Kalken ikke bortøsles til Unytte, samt naar Tækkearbeidet begynder paasee ar Taget oplægges forsvarligt. 7. Et Gangtræ skal lægges over Bækken imellem Jørgen Larsens og Lars Skjølstrups Marker og Besørgelsen deraf overdroges til Ole Mortensen. Mødet hævet. O L Bang Niels Chr Thomsen Ole Mortensen Jens Jensen Chr Christensen Thomas Pedersen Christen Jensen

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013

Side 131 A Transskriberet af Henry Ammitzbøll, august 2013 Side 131 A Mose. Eiendommen overtages af Communen d. 14 Juni og staar indtil den Tid for Sælgerens Regning og Risiko. 5) En Skrivelse fra Grd. Jens Christensen og Gårdmd. Niels Jensen af Stidsholt modtoges

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen

Mødet derpaa hævet. H. Christensen A. Winther Jens Chr. Hansen S. Sørensen Mads Jensen Side 41 A Formue og Leilighed, 6150 Rdlr. Til dette Beløb vedtog Commissionen i Henhold til Vedtægtens 13 at tillægge 313 Rdlr 5 mk 4 sk eller lidt over 5%, altsaa i det hele 6463 Rdlr 5 mk 4 sk. Ved Opsummeringen

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868

Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Fremlagt i Comissionen 4. Juni 1868 Oversigtsbilleder Udskrift af den for den ved Allerhøieste Rescript af 20de Marts 1868 anordnede Commission til yderligere Undersøgelse og Paakjendelse af en Sag mod

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting.

2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Harevænget. 2 Foreningens hjemsted er Hammel Kommune under Silkeborg ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark.

10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. 10. maj 1854. Tyendelov for Kongeriget Danmark. Justits-Min. Rigsdags-Tid, f. 1853, 5te Session. Landsth. Tid. S- 20-22, 30. 35, 1161-96. 1281-1372, 1394-1431. 1434-87, 1493-1571, 1589-1640. 1712-63. Folketh.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården"

Vedtægter Grundejerforeningen Skovsgården Vedtægter "Grundejerforeningen Skovsgården" 3.1 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige fælles interesser af enhver art - som grundejere - i forbindelse med de under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer

1. Navn 2. Formål 3. Medlemmer 1. Navn Stk. 1: Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vingeager", dens hjemsted Glostrup kommune. Stk. 2: Foreningens vedtægter vil være at godkende af kommunalbestyrelsen for Glostrup kommune, ligesom

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven.

Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Fjerde Afdeling. Om Sundhedsforanstaltninger, samt om Arv og Skifte. ----------------------- Andet Kapitel. Om Arv. 1 Om Arv ifølge Loven. Allerede ved Forordn, af 21de Mai 1845 gjordes betydelige Forandringer

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v.

Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. 23 Febr. 1866 Lov om Disciplin i Handelsskibe og om Søfolks Forseelser, Forbrydelser samt Forhyring m. v. (Indenrigsministeriet). Vi Christian den Niende osv., G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk.

Vedtægter. Navn, hjemsted og formål. Medlemmerne og disses forhold til foreningen. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Vedtægter Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården, Kibæk. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Møllegården. 2. Foreningen, der er hjemmehørende Herning Kommune, er

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg

Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg Vedtægter for Beboer- og Grundejerforening Brombjerg 1. Navn Foreningens navn er Beboer- og Grundejerforening Brombjerg. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Sønderborg Kommune under Sønderborg ret, der

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er: Eldrup v/jens Rønholt Akelejevej 11 9800 Hjørring Foreningens område og medlemskreds: 2. Foreningens hjemsted er Farsø

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006.

VEDTÆGTER. For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. VEDTÆGTER For GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ ---0000000--- Godkendt på generalforsamlingen 5. april 2006. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN AKACIEVEJ 2. Foreningens

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv

Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Christian 9. i Frederikshavn Stadsarkiv Et vaskeægte historisk dokument, autentisk og underskrevet af Europas svigerfar, selveste Christian IX, i det herrens år 1890, er at finde i Stadsarkivets gemmer.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen

Vedtægter for. grundejerforeningen. Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen Vedtægter for grundejerforeningen Engmosen 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Engmosen. Dens hjemsted er Næstved kommune. Foreningens vedtægter vil være

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev

Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev Vedtægter Revideret den 13 juni 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Navn, hjemsted og formål I, 2, 3 side 3 II. Medlemmerne og disses forhold til foreningen 4, 5, 6 side

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere