DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 DET KGL. BIBLIOTEK $ ET t N K N 1 ts G FRf\ U T K. I R V-1 G E UD V K \_o".

4 hct - ^ DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 BETÆNKNING FRA DET KIRKELIGE UDVALG" NEDSAT AF D E X X O RD S L E SVIG S K E VÆLGERF O R E N I N G" I ANLEDNING AF GENFORENINGEN MED DANMARK OfcT KONGEUGE BIBLIOTEK KØBENHAVN IK'2 ß VIC /..HEJMDAL's" TRYKKERI : AABENRAA. *

8 i*/ [HI r- *- *JL Jk» * ' e Ö v Jfter Det kirkelige Udvalgs indtrængende Ønske fremlægges dets Betænkning saaledes, som den er afgivet. Men Vælgerforeningen indsender samtidig de Ændringer, som den har vedtaget efter indgaaende at have behandlet Betænkningen paa to Møder. AABENRAA, deil 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hausaen, Formand. Det kirkelige Udvalg blev nedsat af Vælgerforeningen ved et Møde af Foreningens Bestyrelse og Tilsynsraad med Stedfortrædere den 16. og 17. November paa»folkehjem«i Aabenraa Ved Overvejelserne i Vælgerforeningen gik man ud fra,' at i det kirkelige Udvalg burde de fem nordslesvigske Provstisynoder repræsenteres, ligeledes Indre Mission og den grundtvigske Frimenigheds Bevægelse ved læge Medlemmer. Desuden fandt man det nødvendigt, at Sognepræsterne og Frimenighedspræsterne blev repræsenteret. modtage Valget, og en fratraadte senere. Udvalget kom til at bestaa af 15 Medlemmer. Af de Valgte nægtede Enkelte at Efter at den nødvendige Supplering var foretaget ved Nyvalg gennem Vælgerforeningen, kom det kirkelige Udvalg til at bestaa af følgende Medieminer: For Flensborg Amt: Gdr. Carsten Gregersen, Frøslev. For Tønder Amt: pens. Lærer Jensen, Møgeltønder og Cldr. Claus Friis, Nørre-Løgum. For Sønderborg Amt: Rentier Nis Nissen, Nordborg, ög Pav I! stor Hansen, Dybbøl. For Aabenraa Amt: Rentier Chr. Nielsen, Hønkys, og Pastor Lauritzen, Varnæs. For Hadersier Amt: Sekretær Kylling og Bankdirektør Bonde, Haderslev, Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, Fru Skau Petersen, Sommersted, Gdr. Mads Gram, Københoved, Gdr. Chr. Beier, Roager, Pastor Tønnesen, Hoptrup, og Frimenighedspræst Thade Petersen, Haderslev. Udvalget blev af Vælgerforeningen indbudt til et konstituerende Møde sammen med Vælgerforeningens Aktionsudvalg Lørdag den 7. December 1918 paa»folkehjem«i Aabenraa. Ved denne Lejlighed konstitueredes Udvalget af Vælgerforeningen med Gdr. M. K. Gram, Københoved, som Formand og Rentier N. Nissen. Nordborg, som Sekretær. Senere har Udvalget selv valgt Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, til Næstformand, og de nævnte tre Mænd som Forretningsudvalg. Samme Dag vedtog Udvalget de almindelige Hegler for de af Vælgerforeningen nedsatte Udvalg. En Forretningsorden opstilledes, og samme godkendtes af 'Aktionsudvalget. li'., i ' : Det kirkelige Udvalg har ialt afholdt seks Møder foruden en Del Møder i Underudvalg og er enedes om følgende F æltes indstil! i n g:

9 :-M\. USU'VJV Ai - A': v.»v- u ftbirthl'f'mtn n^b *m/'{!<'bov»</hi f) 10I 'lott^ob <$o,^vx> 1 \>. *i'»j.nül 01 '»(.I.<) I. Vælgerforeningens Ændringsforslag til det kirkelige Udvalgs Betænkning. FORSLAG til Ordningen af den nordslesvigske Kirkes Administration under Overgangen til dannk Styre. A Den forste provisoriske Forvaltning. 1. Vod Overgangen tii dansk Styre overtager de af den danske Regering dertil beskikkede Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet og Forvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Hvis Fredspræliminærerne tillader det, ønskes alle Præsteembeder hurtigst muligt opslaaede vakant. Der henvises til det kirkelige Udvalgs Bemærkninger til Punkt Efter Genforeningen med Danmark afholdes der dansk Højmesse i alle landlige Menigheder i de 5 nordslesvigske Provstier. 1 Sogne, hvor den tyske Højmesse har Hævd, foreslaas den opretholdt i følgende Omfang: 1 Sogne, hvor der hidtil er afholdt Gange tysk Højmesse aarlig, kan der afholdes indtil 1 tysk Højmesse maanedlig, hvis Menighedsraadet begærer det, 1 Sogne, hvor der hidtil har været afholdt tiere (>nd 20 Gange tysk Højmesse aarlig, bør der afholdes en tysk Højmesse maanedlig, og kan der, forsaavidt Menigheden begærer det. skiftevis afholdes dansk og tysk Højmesse. Der bør efter indhentet stedligt Skøn tages særligt Hensyn til de sydlige Sogne i Nørre Tønder Provsti. Dette gælder ogsaa Tønder By. Til Fropræken, Eftermiddagsgudstjeneste og kirkelige Handlinger skal Mindretallene have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Slutningen af Punkt 3»Hvor Afholdelsen* osv. bibeholdes. 4. Saasnart det er muligt, sættes den nugældende Kirke- og Synodallov ud af Kraft og den danske Lov om Menighedsraad af 10. Maj 1912 indføres. Loven om Kirkers Bestyrelse af 1. Oktober 1915 træder dog, ligesom i Danmark, først i Kraft 3 Aar senere. 1. Ved Nordslesvigs Genforening med Danmark overtager de af den danske Regering dertil beskikkede kirkelige Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet ogforvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Ledige Embeder besættes ikke i den provisoriske Tid men betjenes ved Vikarer. De fungerende Provster fritages for deres hidtidige Provstegerning, og der udnævnes ny, helst blandt de vikarierende kongerigske Præster. v 3. Ved Genforeningen med Danmark indføres straks dansk Højmesse i By og paa Land i rimeligt Forhold til det hidtidige Kirkebesøg ved dansk og tysk Gudstjeneste. Kirkebesøget er fastslaaet ved Tællingerne efter 1914, hvis Resultat findes i Provstiarkiverne. Mindretallet i et Sogn maa udgøre mindst 10 Familier for at have Ret til Højmesse. Hvor Afholdelsen af den danske Højmesse i Byerne ikke kan overtages af en af Sognets Præster paa en for Menigheden tilfredsstillende Maade, ansættes for den provisoriske Tid en kongerigsk Præst, der lønnes af offentlige Midler. Hvor der ved Genforeningen ikke findes dansk Gudstjeneste, indføres den efter Sognets nationale Forhold bedømt efter Hussproget. Skilles Dele af et Sogn under Genforeningen for kortere eller længere Tid fra deres Sognekirke, henlægges de foreløbig til det bedst beliggende Nabosogn. 4. Straks efter Genforeningen anordnes Nyvalg til Menighedsrepræsentationen og Provstisynoderne. 5. Den nordslesvigske Kirkes Ordning bliver i øvrig* bestaaende, indtil der, om muligt i første Samling efter Genforeningen, vedtages en Lov af den danske Rigsdag, hvori Ordningen bestemmes for en Overgangstid, indtil den fuldstændige Sammensmeltning med den danske Folkekirke kan finde Sied.

10 />'. Den lovordriede Overgangstid. 6. De første 10 Linjer stryges, og derefter fortsættes: Ved Præsentationen til Præstevalg bør der som Hegel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Resten afpunkt (> opretholdes, forsaavidt den ikke ændres ifølge-den i Punkt A vedtagne Bestemmelse. 7. Hei stryges første Afsnit og fortsættes: Rest yiejsen, af Haderslev Provstis fælles Kirkekasse ledes af et Udvalg paa 5 Medlemmer osv. S.utningen ældres til:»valgmændene vælges af Menighedsraadet i.sognene«,«luv. i-»i.,- 1/ fibmwhi > <(» 8. Her tilføjes i Slutningen efter»vejle Amt«: og JtjTi). _ -j ii, Endvideu :»Endeligt Forslag om Stiftsinddelingen kan ikke stilles, inden Landegrænsen er fastsat«. Hvad Punkt 11 og 12 angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 3. :T. ' 0 bi r. A } >!. «I».'IXiAvfHJ'! ' M(n.v>Jb i lm;vi Mtn y.! tir-/ m't :! i)" 5') 1M(! ' iu-.ji' lol."i H >1 i J lit ffaf.41 t nhf> i «wtav-j -»Liv! a'i.. : j!> uf; <m>>u J H l )b.lno/»f, K) iii> obloriqo - n ' ' trt 1. f 0I'll'")H OTr'jffllflßfl tu.i'f. I t v>»n (j( t ; I ;'"i'! )'/I f i i ' bi«i/l j< v '»l nt iu> u*:i -'i/o lobnn niii ' [".{} <(tøo8 fi9 " '<;!i.-tb'i!! vk t.;rt li- rnc> *:--*>CI - ' '»bi.'mii?ju :, *ii» 'lol ',JT**/iMA**-iM ;> ir s u> HO tyi %*.'>,/v. /IVte'B'S T'li 1 'ni vji- no <»i> iiv riun b vjbii'ji 6. For Overgangstiden vedbliver den nugældende Sogneordning at bestaa med Hensyn til Menighedsrepræsentation og dennes Rettigheder, dog udvides Valgretten til også a at omfatte Kvinder. Endvidere bibeholdes Præsteansættelsen med den Ændring, at der foretages Valg hver Gang, hvor der ikke er udtalt Ønsker om Vocation. Prøveprædiken eller Valgprædiken bortfalder for de Ansøgeres Vedkommende, som tidligere har afholdt Gudstjeneste i Sognekirken. Ved Præsentation til Præstevalg bør der som Regel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Præstelønningsloven, Ejendomsretten og Forvaltningen af Kirkegodset oliver bestaaende, dog at Lønskalaen for de Embeder, som falder ind under Lønningsloven, om muligt forandres, saa Udbetalingen sker i Kroner efter Parikurs. Lovene om borgerligt Ægteskab, Fødsels- og Dødsregister ønskes bibeholdt. 7. Den i 1878 indførte Synodeordning ophæves. Provstisynodeudvalgets Funktioner overgaar til Stiftsøvrigheden med Undtagelse af Bestyrelsen af Haderslev Piovstis fælles Kirkekasse. Denne bestyres af et Udvalg paa 5 Medlemmer, som bestaa i' af Provsten som Formand, en Præst og tre Lægmænd. De sidste fire vælges af en Forsamling bestaaende af en Repræsentant for hvert Sogn, som har Part i Kirkekassen. Valgmændene vælges af Kirkekollegiet i Sognene. 8. Følgende Dele af det nuværende Nordslesvig, der før har hørt til Ribe Stift, nemlig: t. 1 ørninglen Provsti med 25,640 Indbyggere, 2. Sognene Mjolden, Døstrup, Randerup, Brede, Nørre Løgum, Løgumkloster, Skast, Ballum, Rømø, List, Hjerpsted, Ennnerlev, Højer, Daler, Visby, Abild, Møgeltønder, Tønder og Udbjerg af Nør re-tønder Provsti med 120,769 Indbyggere henlægges igen under Ribe Bispestol. Der oprettes et Bispesæde i Haderslev, hvorunder henlægges den øvrige Del af det nuværende Nordslesvig samt de saakaldte otte Sogne, muligvis et endnu.større Distrikt af Nørrejylland, maaske hele Vejle Amt. 5'. De i Danmark gældende Love om Sognebaandets Løsning, om Valgmenigheder, om Kirkernes Brug, om Frimenighedernes Brug af Sognekirkerne og Bestemmelsen om Adgang til Ansættelse af Andenpræst i Henhold til Lov om Menighedsraad af 10. Maj gives Gyldighed for Nordslesvig. Ligeledes stilles det Præsterne frit, om de vil benytte dansk eller tysk Ornat for Overgangstiden. 10. Det stilles Menighederne frit i Forstaaelse med deres Præst at fortsætte med den hidtil fulgte Ordning af Gudstjenesten og dens Ritualer ved Sakramenternes Forvaltning eller at indføre de i Danmark benyttede Ritualer og Gudstjenesteord^n. Den hidtil brugte Salmebog kan bibeholdes. 11. Inden et halvt Aar efter denne Lovs Ikrafttræden bestemmes for hvert Sogn, om Kirkesproget bør være dansk eller tysk. Dette fastslaas af Biskoppen paa (/rundlag af I ællingerne af Besøget ved dansk og tysk (iudstjeneste i Sognet i den provisoriske Tid.

11 'v.w'vi t l.v> A «vav.aoy* vi-ai \v>\u v.i»' * 13. Begyndelsen:»Senest et halvt Aar efter at«ændres til»sccasnart«kirkesproget osv. Hvad Punkt 13 iøvrigt angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 4 dog med Tilføjelsen:»Ventepengene fastsættes af Kirkeministeriet«. 15. Sætningen»og hvis 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst«udgaar. Som Kirkebesøgets Flertal viser, bliver Kirkesproget ved de Gudstjenester, som afholdes af Sogneeller Førstepræsten. Skulde den lovordnode Overgangstid vare mere end tre Aar, bør Fastsættelsen af Kirkesproget i Sognene revideres paa Grundlag af de i nævnte Tidsrum foretagne Tællinger af Kirkebesøget. Hvo» Udfaldet medfører en Ændring af Kirkesproget, sker der tillige Præsteskifte efter Reglerne i Afsnit B Punkt Til at betjene Mindretallene besteinmespræster indenfor Folkekirken efter Behov. Disse betjener som Hegel flere Menigheder. Hvor Mindretallene er sinaa, samles de om heldigt beliggende Kirker. Udgør Mindretallet i et Sogn mindst ti Familier, har det Ret til en Højmesse om Maaneden, er det over 40 %, har det Ret til to. Til Froprædiken, Eftermiddagsgudstjeneste eller til kirkelige Handlinger skal Mindretallet have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Senest et halvt Aar efter at Kirkespioget er fastsat, foranlediger Biskoppen, at Provsten i de Sogne, der ikke betjenes af Vikar, forelægger Menigheden Spørgsmaalet, om den skønner, at Sognepræstens Forbliven i Embedet paa afgørende Maade vil virke til Skade for det kristelige Livs Fremvækst i Sognet og om den nuler de nye Forhold ønsker Præsteembedet besat ved Nyvalg. Dette besvares samlet ved en af Provsten ledet hemmelig Afstemning (skriftlig) af den Del af Menighedens stemmeberettigede Medlemmer, som ønsker at betjenes af Sognepræsten. Besvares SpørgsiWaalet med Flettallet af de mødte Medlemmers Ja, opslåas Embedet vakant. 1 modsat Tilfælde forbliver Præsten i Embedet. Vælges en anden Præst, sættes den hidtidige paa Ventepenge, indtil han opnaar andet Kald, dog højst i tre Aar. Faar han intet Kald i denne Tid, træder Pension i Stedet for Ventepenge. Ventepenge og Pensionsspørgsmaalet ordnes ved mellemstatlig Overenskomst. I Sogne, der betjenes af Vikar, foretages Nyvalg. 14. De fungerende Præsters tyske Universitetsuddannelse anerkendes som gyldig Embedseksamen. Endnu ikke ansatte Nordslesvigere med tysk teologisk Embedseksamen, bør opholde sig et Studieaar i Danmark efter nærmere Regler. To Aars Ansættelse ved aandelig Virksomhed i Danmark kan erstaitte Studieaaret., Førend de paagældende ansættes som danske 1 ræster, maa de aflægge en Prøve ved Pastoral Seminariet i København. Teologiske Studerende, der ønsker at fortsætte Studierne ved Københavns Universitet, faar i Overgangstiden deres tyske Foruddannelse anerkendt lig den tilsvarende danske. 15. Personer, der hidindtil har øvet en fri Forkynder- ( lier 1 læstevirksomhed, kan under Overgangstiden, om de ønsker det, og 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst og Vedkommende vælges i paagældende Menighed, ansættes i Folkekirken, naar de anerkender dennes Orden og Lære og iøvrigt findes egnede af Tilsynsmyndighederne.

12 - J'.}- -r ' "< /!Ir! -if«-;. A irdf^ 16. Der næres ingen Betænkelighed ved at lade dette Punkt falde bort. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 10. Under den lovord nede Overgangstid ønskes nedsal en Kommission af menighedsvalgte Repræsentanter Ira hele Danmark valgt efter lignende Regler som i sin Tid det kirkelige Udvalg til at fremsætte forslag om fæ i les Kirkelove for den danske Folkekirke med Sønderjylland. Forslag til Ordningen af Kirkens Økonomi under Overgangen osv. forslag til Ordningen al den nordslesvigske Kirkes Økonomi under Overgangen ira tysk til dansk Styre. A. Den første provisoriske Forvaltninystid. 1.»Efter de nu gældende Bestemmelser«tilføjes Ordene > indtil M^nighedsraadet er valgt«. 2. O idet»sognerepræsentationen«ombyttes med Menighedsraadet. Punkt 7. I Slutningen tilføjes:»indtil Loven om Menighedsraad er traadt i Kraft«. ntfithio msm'.'mji («!fcili» i. r.i :*»ij bloil'iti'i «<! iimjj i <: 1. Sognenes Kirkekasse forvaltes af Kirkeforstanderskabet og Kirkekollegiet efter de nu gældende Bestemmelser. Forvaltningen overvaages som hidindtil af Provsten. Regeringspræsidentens Tilladelse til Opkrævning af det budgetterede Beløb gives fremtidigt af Stiftsøvrigheden. De faste Forpligtelser, som Sognets Kirkekasse har i Mark overfor Sognekirkens Gejstlige og ikke gejstlige Tjenere udbetales i Kroner efter Parikurs. 2. Sognenes Præstelønningskasse forvaltes ligeledes af Sognerepræsentationen efter tie hidtil gældende Bestemmelser. Præsternes Lønning i Mark udbetales i Kroner efter Parikurs. De eventuelle derved opstaaede Underskud dækkes ved Overskud fra tidligere Tider. Hvor et saadant ikke forefindes, dækkes Underskuddet ved Laan af Præsteembedets Kapitalformue, som maa tilbagebetales i Løbet af et passende Tidsrum f. Eks. 5 Aar. 3. Den gensidige I<orpligtelse mellem Præstelønningskasserne og Aldersti 1 lægskassen for den preussiske Statskirke i Berlin bestaar uforandret videre, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted. 4. Af de Bidrag, som Sognekirkekasserne hidindtil har indbetalt til Fællessynodekassen indbetales fremtidig kun den Part, som af Fællessynodekassen paa disse Sognes Vegne overvises til A1 dersti 11 ægs kassen, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vajsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, h\orimod Udgifterne til Fællessynoden, Administrationsomkostninger osv. tilbageholdes. )on saakaldte»stellenabgabe«betales ligeledes videre af de Præsteembeder, som ikke falder ind under Lønningsloven. De foran nævnte Kassers Forpligtelser overfor de \ed dem forsikrede Personer bliver bestaaende, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted.

13 >} 'i'-;, '' 4>!: '' '!> '- rfi! "fy:if-»?»ff-*»»imb *-)bni* 5. Indbetalingerne til de nævnte Kasser maa foregaa gennem den danske Statskasse, ligesom Kasserne«Forpligtelser overfor de enkelte Personer fyldestgøres gennem Statskassen. Herved maa den enkelte Person faa sin Fordring udbetalt efter den mellem Staterne fastsatte Kurs. 6. De Udgifter, som den kirkelige Administration i Haderslev og Ribe faar ved den provisoriske Forvaltning af den nordslesvigske Kirke, reparteres over de indlemmede Sogne efter Indkomstskat. 7. Synodeudvalgene forvalter de til dem betroede Kasser og Fonds videre efter de hidtil gældende Bestemmelser; kun at de er ansvarlige overfor Stiftsøvrigheden i Stedet for Konsistoriet og Provinssynoden. B. l)en lovordnede Overgangstid. 8. Hvor et Mindretal ønsker sig kirkelig betjent af en anden Præst, indskrænkes Kirkerepræsentationens Beskatningsret overfor disse Sognemedlemmer til den Skat, som falder paa Grundejendommen enten som Realbyrde eller efter Ligning. Personalskat, Højtidsoffer og Akcidenser tilfalder derimod den Præst, som Vedkommende ønsker at betjenes af. 9. Nordslesvig har for de gejstlige og ikke gejstlige Tjenestemænd indenfor Kirken et Krav paa følgende Kasser: Rentebanken for Tiendeafløsning i Stettin, Alderstillægskassen for Præster, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vfljsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, Kassen for den saakaldte»stellenabgabe«. Desuden paa den preussiske Statskasse, for saa vidt som den giver et Statstilskud til fornævnte Kasser og evt. paa Fællessynodekassen, hvis denne har et Overskud. Ved Adskillelsen fra Preussen maa der finde en Afregning Sted med disse Kasser. Afregningen foregå,ar mellem den danske og den preussiske Stat. Den danske Stat overtager derefter de samme Forpligtelser overfor Nordslesvig og de forsikrede Personer som Preussen hidindtil. Efter Afregningen overtager Stiftsøvrigheden Bestyrelsen af Kasserne. De hidtidige Bidrag i Mark indbetales derefter til Stiftsøvrigheden i Kroner efter Parikurs. Alle senere Udbetalinger til de Interesserede sker ligeledes efter samme Kurs. 10. De enkelte Kirkesognes Kapitaler ligesom den fælles Kirkekasse for Haderslev Provsti vil i det væsentlige være anbragt i Nordslesvig, hovedsagentlig i Hypoteker og Sparekasser. Saafremt der ikke finder Omregning Sted fra Mark til Kroner efter Parikurs, vil der herved opstaa løbende Tab. Vi forudsætter, at den danske Stat paa dette Omraad? vil drage Omsorg for en betryggende Ordning af Forholdene. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 11. Den under B foreslaaede Ordning af den nordslesvigske Kirkes økonomiske Forhold bestaar, indtil samme fuldstændig gaar op i den danske Folke-

14 ünu3 'ly&i&si- 'juwüt, «){. :-i -»i rs'^fif I «it*»ilhii I V'\ if ;{>!».J^4yi ') i - : v»:. kirke. Til den Tid maa disse Spørgsmaal ogsaa finde deres ondelige Løsning. Saaledes vedtaget ved et Møde i det kirkelige Udvalg paa»folkehjem«i Aabenraa den 19. Marts j/i. X. Qrcrm, formand. jyis J/isserj, Sekretær. Chr. JYlichaelsen, Næstformand. J7. Chr. jfielsen, Jlftægtsmand. Ctjade Petersen, frim en ighedsp ræs t. J M kylling, Sekretær. p. Jensen, pens. Særer. Chr. eier, Sandmand. Glaus /p. friis, Qaardejer. JY. jjonde, C. Qregerse/j, Bankdirektør. Qaardejer. JYJ. Xauritjen, Sognepræst. p. Jansen, Sognepræst. jylarie :au Petersen, frue. Zonnesen, Sognepræst.

15 n BEMÆRKNINGER TIL HL FORSLAUENK FORSLAd ENE OM ORDNINGEN AF DEN NORDSLESVIGSKE KIRKES ADMINISTRATION OG DENS ØKONOMISKE FORHOLD VED OVERGANGEN TIL DANSK STYRE.

16 Bemærkninger i Almindelighed grundlæggende Synspunkt for Ordningen af Forholdene ved Nordslesvigs Genforening med Danmark har det kirkelige Udvalg haft for Øje, at Grænsen ved Kongeaaen 1111 maa slettes lempeligt, men grun digt. Denne unaturlige Grænse har gennem Aarhundreder gjort ubodelig Skade; nu maa den fjernes, saa vi efterhaanden kan blive ét med det øvrige danske Folk. Vi ønsker ikke mere at danne en Stat i Staten. Dette Synspunkt fandt Udtryk i en enstemmig vedtaget Udtalelse ved Udvalgets første Forhandlingsmøde den 1(>. December 1918 paa Folkehjem i Aabenraa, som indeholdt følgende: I dvalget ønsker, at Nordslesvig gaar over i den danske Folkekirke,dog at Sogneordningen kan best a a indtil videre, hvorimod vi ikke ønsker Synodeordninger bibeholdt. Det næste Hovedsynspunkt har været, at det danske Flertals Forhold til de tyske Mindretal maa præges af Retfærdighed i kristen Aand. Den danske Befolkning maa faa sin Ret uden at komme de tyske Medkristne for nær. Udført i Praksis tænker det kirkelige Udvalg sig, at Overgangen naturligt vil falde i tre Afsnit. VedGenforeningen maa Forvaltningen den første Tid overtages provisorisk ad administrativ Vej. Denne Tid bør gøres ganske kort og varer, indtil der ad regulær Vej kan vedtages en Lov af den danske Rigsdag om en foreløbig lovordnet Overgangstid. Under denne Lov mødes Gammelt og Nyt, Menigheden nord- og sydfor Kongeaaen vokser sammen, og den endelige Sammenslutning, det tredie Afsnit, forberedes af en menighedsvalgt Kommission, der afgiver Betænkning til Regering og Rigsdag. Ved Formuleringen har Udvalget benyttet Navnet Nordslesvig, da der er tænkt paa denne Landsdel ved Udarbejdelsen af Forslagene. Til Afsnit I. A. De Tanker og Forslag, der under A Punkt 1 5 er fremsatte, er tænkt som Fingerpeg for den danske Administration den første Tid. Forholdsreglerne, her er nævnt, kan efter vor Mening gennemføres ad administrativ Vej og vil svare til Befolkningens Ønsker. 1. Forslaget under Punkt 1 forudsætter, at den endelige Stiftsinddeling kun kan foretages ad Lovgivningsvejen. Det foreslaas derfor, at der foreløbig indsættes Administratorer udgaaet af den danske Præstestand. Herved vindes tillige Tid, saa Befolkningen kan fremsætte Ønsker om bestemte Personer, før det nye Bispeembede besættes. 2. Dette Forslag tilsigter, at Sognemenighederne faar Tid til at blive kendt med danske Præster, før der sker nogen endelig Ansættelse, og at disse alle kan foregaa efter Bestemmelserne, som kommer til at gælde under den lovordnede Overgangstid. Da ingen af de fungerende Provster kan være egnede til at føre Forretningerne under Overgangen til dansk Styre, og de er absolut ubrugelige til at medvirke ved Nyordningen af vort Skolevæsen, foreslaas de erstattede med nye Mænd. Paa Grund af det større Kendskab til danske Skoleforhold vil det da maaske være rigtigst at søge disse blandt de vikarierende kongerigske Præster. Provsterne kan dog fortsætte som Sognepræster. 3. Ved hidførelsen af dansk Kirkestyre maa det danske Sprog og den danske Gudstjeneste straks indrømmes den naturlige Plads i Forhold til Stedets Befolkning. Den stedlige kirkelige Trang udtrykt gennem det hidtidige Kirkebesøg foreslaas som Grundlag for Fastsættelsen af Forholdet mellem dansk og tysk Højmæsse. Selv om det maa indrømmes, at Tællingsresultaterne ikke er helt uangribelige, snarest til Fordel for den tyske Gudstjeneste, har vi ikke kunnet finde noget bedre Grundlag. Afvigelsen fra dette Grundlag Punkt 3 er kun at betragte som en Nødhjælp for det danske Sprog, indtil Kirkesproget kan fastsættes efter Tællingerne ved de derefter afholdte Gudstjenester. 4. Ved Genforeningen vil der sikkert blive foretaget Nyvalg til alle Repræsentationer, og da de nationale Forhold vil forskyde sig især i Byerne, finder vi det rimeligt, at der straks anordnes Nyvalg til de kirkelige Repræsentationer.

17 B. Punkterne 6 15 under B er formede som Udkast til et Lovforslag, der forelægges den danske Rigsdag i første Samling, efter at vore Repræsentanter har indtaget deres Sæde i samme. For at den nordslesvigske Kirke hurtigst muligt kommer ind under lovordnede Forhold, er det vigtigt, at Forslaget ogsaa vedtages i første Samling. Overgangstiden skulde muliggøre den lempelige men derfor grundige Sammensmeltning af Menigheden syd- og nordfor Kongeaaen. Ved pludseligt at indføre dansk Kirkelovgivning vilde Overgangen blive for voldsom, saa mange i og for sig gode Ting rnaaske kunde virke stødende. Vi foreslaar derfor at beholde det gamle, man sætter Pris paa, og indføre de danske kirkelige Frihedslove, der er Brug for. (j. Den nugældende Sogneordning ønskes bibeholdt, som Bindeled med det tilvante, da man i Almindelighed ikke har været utilfreds med den. Desuden gives hele Menigheden derigennem Lejlighed til at give sin Mening tilkende ved de forestaaende Præstevalg. Her er særlig tænkt paa Besvarelsen af Spørgsmaalet og Valget efter Bestemmelsen i Punkt 13. Under vore Forhold har Synoden vist sig at være en ufrugtbar Institution. Den ønskes desuden ophævet, for at Nordslesvig ikke kommer til at danne en Kirkestat i Staten. Vi ønsker nu at gaa fuldstændig over i den danske Folkekirke og skabe Formerne for d3n kommende Tid sammen med den. 8. For at faa den bedst muiige Forbindelse med Moderlandet og faa to kirkelige Centrer i umiddelbar Xæihed ønskes oprettet et nyt Bispesæde i Haderslev. Ved Forslaget til Stiftsinddelingen er der saa vidt muligt taget Hensyn til Traditioner fra tidligere Tid og desuden sørget for, at Kongeaagrænsen bliver slættet saa grundigt som muligt. 10. I Punkt 10 har Udvalget forsøgt at tage Hensyn til det gamle og give Plads for det ny. 11. Fortsætter med Fastsættelsen af Kirkesproget i den lovordnede Tid paa samme Grundlag, som er nærmere forklaret i Bemærkningerne til Punkt 3 Afsnit A. Ved den gentagne Revision følger Kirkesprogets Udvikling af de nationale Forhold uden at afføde nogen Agitation eller Strid. Desuden ønsker Udvalget at fritage danske Præster for at skulle afholde tyske Gudstjenester. 12. Dette Punkt søger at give Mind-etaillen? deres Ret, gøre dem uafhængige af Flertallet og derved forebygge Rivninger mellem begge. 13. Mange af de tyske Præster har fra første Færd stillet sig i et nationalt Modsætningsforhold til deres Menigheder. Dette har under Krigen i mange Tilfælde udviklet sig til en ren Nødstilstand. Det er derfor en uomgængelig Nødvendighed for det kristelige Livs Trivsel, at der gives Menighederne Lejlighed til at udtale sig, om tie ønsker at beholde deres hidtidige Præst eller ønsker Embedet besat ved Nyvalg. Naar Menigheden ved den foreslaaede Afstemning tilkendegiver,»at den skønner o. s. v.«, maa dette \ære afgørende for Præstens Forbliven eller Fjernelse af Embedet. D:>t er ikke Meningen her at spørge om Aarsagerne eller forlange Beviser fremlagt. Menighedens Erklæring maa være nok. Er Tillidsforholdet brudt, er det ogsaa bedre for Præsten selv, at han faar en anden Virkekreds. 14. Ved»aiandelig Virksomhed i Danmark«tænkes paa Ansættelser, som bringer Vedkommende i Forbindelse med kristen, dansk Aands- og Kirkeliv. Det ønskes at lette de Studerende Adgangen til al forlade tyske Universiteter og fortsætte Studierne i Danm; rk. ±.). Forslaget i Punkt 15 tænker ikke alene paa Personer i Nordslesvig, men paa Danske, som har øvet en tilsvarende Gerning, hvor det end har været. C- 16. Efter nogle Aars Forløb vil Sammensmeltningen med og Kendskabet til dansk Kirkeliv være saa vidt fremmet, at fuldstændigt Fællesskab om Kirkelovgivning vil falde naturligt. Den foreslaaede Kommission skulde da have til Opgave at fremsætte Forslag oin fælles Kirkelove. Maaske findes det ønskeligt at tage det bedste fra begge Sider. Den endelige Ordning af de økonomiske Forhold maa tillige tages op til ny Undersøgelse. P oranstaaende Bemærkninger til det kirkelige Udvalgs Betænkning er godkendt ved et Møde paa J>Folkehjen:< uen 16. April (2 ins bil I b'' / '( '»I»». v.n If -,l ) IfiiH) 'V if.. 'b i i/i '»'»Mi.i) hilf it M(s> ;->'!l'i' i ft., > non«-'.l>;t: unm."tb mo /IV ) vibltifh/; o > \yn < Mn rio 1»Vij.i!')'// 1,> li/ J!» *; Ü III' > H ' i! ji ) IKlV > f 'Mi i 1 1' ii i! :Vr. ri) il. Jyibnii-I t'ifi. / ( I i vi,., vti. (,, J,.. )(>1 Mod-to^ j * * 11 *' fr.'it'i.. i!

18 «' < '

19 u ^det Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad fremlægger l)et økonomiske Udvalgs Betænkning ti i Overvejelse, henstiller de med Henblik paa Valutaspørgsmålet til den danske Regering og Rigsdag ved Forhandlingerne om Ordningen af de financielle Forhold i de generhvervede Landsdele at tage videst gaaende Hensyn til. at Overgangen maa føles saa lempelig som muligt af Rigets nye Borgere. Det er især tvingende nødvendigt, at der tages vidtgiaende Hensyn til 1) Rentenydere og smaa Kapitalister, fremfor alt til de Ældre og Arbejdsudygtige; 2) snria Sparere, som har samlet sig en lille Kapital til Grundlæggelse af en selvstændig økonomisk Eksistens eller til Betryggelse af en sorgfri Alderdom, og 3) Næringsdrhende, Handlende, Haandværkere og andre mindre Bemidlede, som under Krigen har været tvungne til at omsætte deres Varebeholdninger i Penge, der ved en Omregning efter Dagskursen vilde reduceres til V:i i Kroner. Desuden bør der tages Hensyn til, at Markens Købeevne paa det tyske Marked er højere end dens Købeevne overfor Udlandet, som den giver sig Udtryk i Valutakursen. Dette har til Følge, at Sønderjyderne, naar deres Penge og Pengekrav ved Genforeningen omregnes efter Dagskurs, lider et yderligere Tab ud over det, der er en Kølge af Markens Værdiforringelse paa det tyske Marked. \ i henleder især Opmærksomheden paa Det økonomiske Udvalgs Forslag om Oprettelsen af en Afvikl i ngskasse. Aabenraa, den 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hanssen, Formand. DET KONGEUGE BIBLIOTEK K 0 8 E N H AV N ><

20 Det økonomiske Udvalgs Betænkning. Det af Vælgerforeningen nedsatte økonomiske Udvalg konstituerede sig den 30. November 1918 med tidligere Landdagsmand Kloppenborg Skrumsager som Formand og Sparekassebogholder Callø som Sekretær. Til Næstformand valgtes Kreditforeningsdirektør Schmidt og til stedfortrædende Sekretær Købmand Holger Fink. Udvalget bestaar af følgende Underudvalg: 1. for Landbruget: H. Andresen, Skellemark. J. Høyer, Billeslund. Konsulent Hansen. Aabenraa. Konsulent Johs. Jensen, Raved. 2. for Handelen: Holger Fink, Aabenraa. Sophus Thomsen. Haderslev. 3. for Industrien: Direktør Christensen, Haderslev. Aage Gram, Vojens. 4. for Haandværket: J. Christensen, Haderslev. Th. Kaufmann, Bovrup. 5. for Finansvæsen: Direktør Hiibbe, Haderslev. J. H. Schmidt, Vojensgaard. M. Refslund Paulsen, Bovlund. P. A. Callø, Rødding. Med Hensyn til Arbejdsmaaden kan oplyses, at Underudvalgene har fremdraget og taget Stilling til de enkelte Sporgsmaal, der er drøftede i de økonomiske I dvalg. Af de Spørgsmaal. hvis Løsning det har været det økonomiske Udvalgs Opgave at forberede, er \ a- liitaspørgsmaalet uden Sammenligning det vigtigste. Ved Markkursens dybe Fald fra 89 til 31 er vore Penge og Pengekrav reducerede 1 il næsten en Tredjedel af deres oprindelige Værdi i Forhold til Kroner. De Tab, som vilde paaføres store Dele af den nordslesvigske Befolkning ved en simpel Omregning af Mark til Krone efter Dagens Kurs, vilde være saa alvorlige, at de vilde betyde økonomisk Ruin for mange. Dette gælder i Særdeleshed de talrige Smaakapitalister, som er henviste til at leve af Renten af en lille Kapital, og de smag, Sparere,.som vilde se sig Frugterne at mange Aars Arbejde berøvede. Men ogsaa Erhvervene, navnlig Handelsstanden, vilde lide følelige Tab. dersom de flydendegjorte Driftskapitaler skal nedskrives til en Tredjedel ved Omsætningen fra tysk til dansk Møntenhed. Der vilde herved ikke alene blive Tale om Tab. som allerede er lidte. Thi den ved Københavns Børs noterede lave Markkurs er ikke nogen gyldig Maalestok for Marks Købeevne i Forhold til Krone i Handel og Vandel indenfor hvert af de to Lande, navnlig ikke overfor de almindelige Livsfornødenheder, men et Udtryk for Tysklands ugunstige Handelsbalance og den ugunstige Bedømmelse af de politiske og økonomiske Tilstande i Tyskland. Der vilde altsaa ved selve Genforeningen paaføres den haardt hjemsøgte nordslesvig

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere)

Forslag. til. (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Udvidelse af kredsen af præster der kan modtage sognebåndsløsere) 1 I lov nr. 352 af 6. juni 1991

Læs mere

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d.

Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Forholdet mellem kirke og stat i det 19-20. århundrede. De kirkepolitiske perspektiver. Foredrag af kirkehistoriker, ph.d. Jens Rasmussen I. Del: 1850-1950 II. Del: 1950- Jens Rasmussen Side 1 I. Del:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening

Vedtægter. For. Gjøl Brugsforening Vedtægter For Gjøl Brugsforening Indhold 1. Navn og organisationsform... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Medlemskab... 3 5. Finansiering og ansvar... 4 6. Generalforsamlingen... 5 7. Bestyrelsen...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk

Vedtægter. Foreningens hjemsted er Kalundborg Kommune, Retten i Holbæk Vedtægter 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Havnsø Park Dens område omfatter parceller fra matr.nr. 2 a Havnsø By, 3 b, 3 e, 3 f, 3 n, 4 b, 4 c, 4 d, 4 e, og 4 g Egemarke Hovedgård Føllenslev

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB

VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB VEDTÆGTER FOR HELSINGE RIDEKLUB 1. Klubbens navn er Helsinge Rideklub. Klubbens forkortelse er HSK Klubbens hjemsted er Gribskov kommune. 2. Klubbens formål er: - at fremme interessen for ridesporten.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse

Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Forretningsorden for Ravnshøjs bestyrelse Indholdsfortegnelse Formål med forretningsordenen... 1 Konstituering af bestyrelsen... 1 Formands- og næstformandsposten... 1 Kassereren... 2 Sekretæren... 2 Øvrige

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE

BETÆNKNING FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG KØBENHAVN AFGIVET AF ANGAAENDE BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN UNDER 31. MAJ 1938 NEDSATTE UDVALG ANGAAENDE FRASKILTE HUSTRUERS PENSIONSRET KØBENHAVN A/S J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI 1939 BETÆNKNING AFGIVET AF DET AF FINANSMINISTEREN

Læs mere