DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 DET KGL. BIBLIOTEK $ ET t N K N 1 ts G FRf\ U T K. I R V-1 G E UD V K \_o".

4 hct - ^ DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 BETÆNKNING FRA DET KIRKELIGE UDVALG" NEDSAT AF D E X X O RD S L E SVIG S K E VÆLGERF O R E N I N G" I ANLEDNING AF GENFORENINGEN MED DANMARK OfcT KONGEUGE BIBLIOTEK KØBENHAVN IK'2 ß VIC /..HEJMDAL's" TRYKKERI : AABENRAA. *

8 i*/ [HI r- *- *JL Jk» * ' e Ö v Jfter Det kirkelige Udvalgs indtrængende Ønske fremlægges dets Betænkning saaledes, som den er afgivet. Men Vælgerforeningen indsender samtidig de Ændringer, som den har vedtaget efter indgaaende at have behandlet Betænkningen paa to Møder. AABENRAA, deil 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hausaen, Formand. Det kirkelige Udvalg blev nedsat af Vælgerforeningen ved et Møde af Foreningens Bestyrelse og Tilsynsraad med Stedfortrædere den 16. og 17. November paa»folkehjem«i Aabenraa Ved Overvejelserne i Vælgerforeningen gik man ud fra,' at i det kirkelige Udvalg burde de fem nordslesvigske Provstisynoder repræsenteres, ligeledes Indre Mission og den grundtvigske Frimenigheds Bevægelse ved læge Medlemmer. Desuden fandt man det nødvendigt, at Sognepræsterne og Frimenighedspræsterne blev repræsenteret. modtage Valget, og en fratraadte senere. Udvalget kom til at bestaa af 15 Medlemmer. Af de Valgte nægtede Enkelte at Efter at den nødvendige Supplering var foretaget ved Nyvalg gennem Vælgerforeningen, kom det kirkelige Udvalg til at bestaa af følgende Medieminer: For Flensborg Amt: Gdr. Carsten Gregersen, Frøslev. For Tønder Amt: pens. Lærer Jensen, Møgeltønder og Cldr. Claus Friis, Nørre-Løgum. For Sønderborg Amt: Rentier Nis Nissen, Nordborg, ög Pav I! stor Hansen, Dybbøl. For Aabenraa Amt: Rentier Chr. Nielsen, Hønkys, og Pastor Lauritzen, Varnæs. For Hadersier Amt: Sekretær Kylling og Bankdirektør Bonde, Haderslev, Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, Fru Skau Petersen, Sommersted, Gdr. Mads Gram, Københoved, Gdr. Chr. Beier, Roager, Pastor Tønnesen, Hoptrup, og Frimenighedspræst Thade Petersen, Haderslev. Udvalget blev af Vælgerforeningen indbudt til et konstituerende Møde sammen med Vælgerforeningens Aktionsudvalg Lørdag den 7. December 1918 paa»folkehjem«i Aabenraa. Ved denne Lejlighed konstitueredes Udvalget af Vælgerforeningen med Gdr. M. K. Gram, Københoved, som Formand og Rentier N. Nissen. Nordborg, som Sekretær. Senere har Udvalget selv valgt Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, til Næstformand, og de nævnte tre Mænd som Forretningsudvalg. Samme Dag vedtog Udvalget de almindelige Hegler for de af Vælgerforeningen nedsatte Udvalg. En Forretningsorden opstilledes, og samme godkendtes af 'Aktionsudvalget. li'., i ' : Det kirkelige Udvalg har ialt afholdt seks Møder foruden en Del Møder i Underudvalg og er enedes om følgende F æltes indstil! i n g:

9 :-M\. USU'VJV Ai - A': v.»v- u ftbirthl'f'mtn n^b *m/'{!<'bov»</hi f) 10I 'lott^ob <$o,^vx> 1 \>. *i'»j.nül 01 '»(.I.<) I. Vælgerforeningens Ændringsforslag til det kirkelige Udvalgs Betænkning. FORSLAG til Ordningen af den nordslesvigske Kirkes Administration under Overgangen til dannk Styre. A Den forste provisoriske Forvaltning. 1. Vod Overgangen tii dansk Styre overtager de af den danske Regering dertil beskikkede Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet og Forvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Hvis Fredspræliminærerne tillader det, ønskes alle Præsteembeder hurtigst muligt opslaaede vakant. Der henvises til det kirkelige Udvalgs Bemærkninger til Punkt Efter Genforeningen med Danmark afholdes der dansk Højmesse i alle landlige Menigheder i de 5 nordslesvigske Provstier. 1 Sogne, hvor den tyske Højmesse har Hævd, foreslaas den opretholdt i følgende Omfang: 1 Sogne, hvor der hidtil er afholdt Gange tysk Højmesse aarlig, kan der afholdes indtil 1 tysk Højmesse maanedlig, hvis Menighedsraadet begærer det, 1 Sogne, hvor der hidtil har været afholdt tiere (>nd 20 Gange tysk Højmesse aarlig, bør der afholdes en tysk Højmesse maanedlig, og kan der, forsaavidt Menigheden begærer det. skiftevis afholdes dansk og tysk Højmesse. Der bør efter indhentet stedligt Skøn tages særligt Hensyn til de sydlige Sogne i Nørre Tønder Provsti. Dette gælder ogsaa Tønder By. Til Fropræken, Eftermiddagsgudstjeneste og kirkelige Handlinger skal Mindretallene have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Slutningen af Punkt 3»Hvor Afholdelsen* osv. bibeholdes. 4. Saasnart det er muligt, sættes den nugældende Kirke- og Synodallov ud af Kraft og den danske Lov om Menighedsraad af 10. Maj 1912 indføres. Loven om Kirkers Bestyrelse af 1. Oktober 1915 træder dog, ligesom i Danmark, først i Kraft 3 Aar senere. 1. Ved Nordslesvigs Genforening med Danmark overtager de af den danske Regering dertil beskikkede kirkelige Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet ogforvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Ledige Embeder besættes ikke i den provisoriske Tid men betjenes ved Vikarer. De fungerende Provster fritages for deres hidtidige Provstegerning, og der udnævnes ny, helst blandt de vikarierende kongerigske Præster. v 3. Ved Genforeningen med Danmark indføres straks dansk Højmesse i By og paa Land i rimeligt Forhold til det hidtidige Kirkebesøg ved dansk og tysk Gudstjeneste. Kirkebesøget er fastslaaet ved Tællingerne efter 1914, hvis Resultat findes i Provstiarkiverne. Mindretallet i et Sogn maa udgøre mindst 10 Familier for at have Ret til Højmesse. Hvor Afholdelsen af den danske Højmesse i Byerne ikke kan overtages af en af Sognets Præster paa en for Menigheden tilfredsstillende Maade, ansættes for den provisoriske Tid en kongerigsk Præst, der lønnes af offentlige Midler. Hvor der ved Genforeningen ikke findes dansk Gudstjeneste, indføres den efter Sognets nationale Forhold bedømt efter Hussproget. Skilles Dele af et Sogn under Genforeningen for kortere eller længere Tid fra deres Sognekirke, henlægges de foreløbig til det bedst beliggende Nabosogn. 4. Straks efter Genforeningen anordnes Nyvalg til Menighedsrepræsentationen og Provstisynoderne. 5. Den nordslesvigske Kirkes Ordning bliver i øvrig* bestaaende, indtil der, om muligt i første Samling efter Genforeningen, vedtages en Lov af den danske Rigsdag, hvori Ordningen bestemmes for en Overgangstid, indtil den fuldstændige Sammensmeltning med den danske Folkekirke kan finde Sied.

10 />'. Den lovordriede Overgangstid. 6. De første 10 Linjer stryges, og derefter fortsættes: Ved Præsentationen til Præstevalg bør der som Hegel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Resten afpunkt (> opretholdes, forsaavidt den ikke ændres ifølge-den i Punkt A vedtagne Bestemmelse. 7. Hei stryges første Afsnit og fortsættes: Rest yiejsen, af Haderslev Provstis fælles Kirkekasse ledes af et Udvalg paa 5 Medlemmer osv. S.utningen ældres til:»valgmændene vælges af Menighedsraadet i.sognene«,«luv. i-»i.,- 1/ fibmwhi > <(» 8. Her tilføjes i Slutningen efter»vejle Amt«: og JtjTi). _ -j ii, Endvideu :»Endeligt Forslag om Stiftsinddelingen kan ikke stilles, inden Landegrænsen er fastsat«. Hvad Punkt 11 og 12 angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 3. :T. ' 0 bi r. A } >!. «I».'IXiAvfHJ'! ' M(n.v>Jb i lm;vi Mtn y.! tir-/ m't :! i)" 5') 1M(! ' iu-.ji' lol."i H >1 i J lit ffaf.41 t nhf> i «wtav-j -»Liv! a'i.. : j!> uf; <m>>u J H l )b.lno/»f, K) iii> obloriqo - n ' ' trt 1. f 0I'll'")H OTr'jffllflßfl tu.i'f. I t v>»n (j( t ; I ;'"i'! )'/I f i i ' bi«i/l j< v '»l nt iu> u*:i -'i/o lobnn niii ' [".{} <(tøo8 fi9 " '<;!i.-tb'i!! vk t.;rt li- rnc> *:--*>CI - ' '»bi.'mii?ju :, *ii» 'lol ',JT**/iMA**-iM ;> ir s u> HO tyi %*.'>,/v. /IVte'B'S T'li 1 'ni vji- no <»i> iiv riun b vjbii'ji 6. For Overgangstiden vedbliver den nugældende Sogneordning at bestaa med Hensyn til Menighedsrepræsentation og dennes Rettigheder, dog udvides Valgretten til også a at omfatte Kvinder. Endvidere bibeholdes Præsteansættelsen med den Ændring, at der foretages Valg hver Gang, hvor der ikke er udtalt Ønsker om Vocation. Prøveprædiken eller Valgprædiken bortfalder for de Ansøgeres Vedkommende, som tidligere har afholdt Gudstjeneste i Sognekirken. Ved Præsentation til Præstevalg bør der som Regel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Præstelønningsloven, Ejendomsretten og Forvaltningen af Kirkegodset oliver bestaaende, dog at Lønskalaen for de Embeder, som falder ind under Lønningsloven, om muligt forandres, saa Udbetalingen sker i Kroner efter Parikurs. Lovene om borgerligt Ægteskab, Fødsels- og Dødsregister ønskes bibeholdt. 7. Den i 1878 indførte Synodeordning ophæves. Provstisynodeudvalgets Funktioner overgaar til Stiftsøvrigheden med Undtagelse af Bestyrelsen af Haderslev Piovstis fælles Kirkekasse. Denne bestyres af et Udvalg paa 5 Medlemmer, som bestaa i' af Provsten som Formand, en Præst og tre Lægmænd. De sidste fire vælges af en Forsamling bestaaende af en Repræsentant for hvert Sogn, som har Part i Kirkekassen. Valgmændene vælges af Kirkekollegiet i Sognene. 8. Følgende Dele af det nuværende Nordslesvig, der før har hørt til Ribe Stift, nemlig: t. 1 ørninglen Provsti med 25,640 Indbyggere, 2. Sognene Mjolden, Døstrup, Randerup, Brede, Nørre Løgum, Løgumkloster, Skast, Ballum, Rømø, List, Hjerpsted, Ennnerlev, Højer, Daler, Visby, Abild, Møgeltønder, Tønder og Udbjerg af Nør re-tønder Provsti med 120,769 Indbyggere henlægges igen under Ribe Bispestol. Der oprettes et Bispesæde i Haderslev, hvorunder henlægges den øvrige Del af det nuværende Nordslesvig samt de saakaldte otte Sogne, muligvis et endnu.større Distrikt af Nørrejylland, maaske hele Vejle Amt. 5'. De i Danmark gældende Love om Sognebaandets Løsning, om Valgmenigheder, om Kirkernes Brug, om Frimenighedernes Brug af Sognekirkerne og Bestemmelsen om Adgang til Ansættelse af Andenpræst i Henhold til Lov om Menighedsraad af 10. Maj gives Gyldighed for Nordslesvig. Ligeledes stilles det Præsterne frit, om de vil benytte dansk eller tysk Ornat for Overgangstiden. 10. Det stilles Menighederne frit i Forstaaelse med deres Præst at fortsætte med den hidtil fulgte Ordning af Gudstjenesten og dens Ritualer ved Sakramenternes Forvaltning eller at indføre de i Danmark benyttede Ritualer og Gudstjenesteord^n. Den hidtil brugte Salmebog kan bibeholdes. 11. Inden et halvt Aar efter denne Lovs Ikrafttræden bestemmes for hvert Sogn, om Kirkesproget bør være dansk eller tysk. Dette fastslaas af Biskoppen paa (/rundlag af I ællingerne af Besøget ved dansk og tysk (iudstjeneste i Sognet i den provisoriske Tid.

11 'v.w'vi t l.v> A «vav.aoy* vi-ai \v>\u v.i»' * 13. Begyndelsen:»Senest et halvt Aar efter at«ændres til»sccasnart«kirkesproget osv. Hvad Punkt 13 iøvrigt angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 4 dog med Tilføjelsen:»Ventepengene fastsættes af Kirkeministeriet«. 15. Sætningen»og hvis 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst«udgaar. Som Kirkebesøgets Flertal viser, bliver Kirkesproget ved de Gudstjenester, som afholdes af Sogneeller Førstepræsten. Skulde den lovordnode Overgangstid vare mere end tre Aar, bør Fastsættelsen af Kirkesproget i Sognene revideres paa Grundlag af de i nævnte Tidsrum foretagne Tællinger af Kirkebesøget. Hvo» Udfaldet medfører en Ændring af Kirkesproget, sker der tillige Præsteskifte efter Reglerne i Afsnit B Punkt Til at betjene Mindretallene besteinmespræster indenfor Folkekirken efter Behov. Disse betjener som Hegel flere Menigheder. Hvor Mindretallene er sinaa, samles de om heldigt beliggende Kirker. Udgør Mindretallet i et Sogn mindst ti Familier, har det Ret til en Højmesse om Maaneden, er det over 40 %, har det Ret til to. Til Froprædiken, Eftermiddagsgudstjeneste eller til kirkelige Handlinger skal Mindretallet have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Senest et halvt Aar efter at Kirkespioget er fastsat, foranlediger Biskoppen, at Provsten i de Sogne, der ikke betjenes af Vikar, forelægger Menigheden Spørgsmaalet, om den skønner, at Sognepræstens Forbliven i Embedet paa afgørende Maade vil virke til Skade for det kristelige Livs Fremvækst i Sognet og om den nuler de nye Forhold ønsker Præsteembedet besat ved Nyvalg. Dette besvares samlet ved en af Provsten ledet hemmelig Afstemning (skriftlig) af den Del af Menighedens stemmeberettigede Medlemmer, som ønsker at betjenes af Sognepræsten. Besvares SpørgsiWaalet med Flettallet af de mødte Medlemmers Ja, opslåas Embedet vakant. 1 modsat Tilfælde forbliver Præsten i Embedet. Vælges en anden Præst, sættes den hidtidige paa Ventepenge, indtil han opnaar andet Kald, dog højst i tre Aar. Faar han intet Kald i denne Tid, træder Pension i Stedet for Ventepenge. Ventepenge og Pensionsspørgsmaalet ordnes ved mellemstatlig Overenskomst. I Sogne, der betjenes af Vikar, foretages Nyvalg. 14. De fungerende Præsters tyske Universitetsuddannelse anerkendes som gyldig Embedseksamen. Endnu ikke ansatte Nordslesvigere med tysk teologisk Embedseksamen, bør opholde sig et Studieaar i Danmark efter nærmere Regler. To Aars Ansættelse ved aandelig Virksomhed i Danmark kan erstaitte Studieaaret., Førend de paagældende ansættes som danske 1 ræster, maa de aflægge en Prøve ved Pastoral Seminariet i København. Teologiske Studerende, der ønsker at fortsætte Studierne ved Københavns Universitet, faar i Overgangstiden deres tyske Foruddannelse anerkendt lig den tilsvarende danske. 15. Personer, der hidindtil har øvet en fri Forkynder- ( lier 1 læstevirksomhed, kan under Overgangstiden, om de ønsker det, og 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst og Vedkommende vælges i paagældende Menighed, ansættes i Folkekirken, naar de anerkender dennes Orden og Lære og iøvrigt findes egnede af Tilsynsmyndighederne.

12 - J'.}- -r ' "< /!Ir! -if«-;. A irdf^ 16. Der næres ingen Betænkelighed ved at lade dette Punkt falde bort. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 10. Under den lovord nede Overgangstid ønskes nedsal en Kommission af menighedsvalgte Repræsentanter Ira hele Danmark valgt efter lignende Regler som i sin Tid det kirkelige Udvalg til at fremsætte forslag om fæ i les Kirkelove for den danske Folkekirke med Sønderjylland. Forslag til Ordningen af Kirkens Økonomi under Overgangen osv. forslag til Ordningen al den nordslesvigske Kirkes Økonomi under Overgangen ira tysk til dansk Styre. A. Den første provisoriske Forvaltninystid. 1.»Efter de nu gældende Bestemmelser«tilføjes Ordene > indtil M^nighedsraadet er valgt«. 2. O idet»sognerepræsentationen«ombyttes med Menighedsraadet. Punkt 7. I Slutningen tilføjes:»indtil Loven om Menighedsraad er traadt i Kraft«. ntfithio msm'.'mji («!fcili» i. r.i :*»ij bloil'iti'i «<! iimjj i <: 1. Sognenes Kirkekasse forvaltes af Kirkeforstanderskabet og Kirkekollegiet efter de nu gældende Bestemmelser. Forvaltningen overvaages som hidindtil af Provsten. Regeringspræsidentens Tilladelse til Opkrævning af det budgetterede Beløb gives fremtidigt af Stiftsøvrigheden. De faste Forpligtelser, som Sognets Kirkekasse har i Mark overfor Sognekirkens Gejstlige og ikke gejstlige Tjenere udbetales i Kroner efter Parikurs. 2. Sognenes Præstelønningskasse forvaltes ligeledes af Sognerepræsentationen efter tie hidtil gældende Bestemmelser. Præsternes Lønning i Mark udbetales i Kroner efter Parikurs. De eventuelle derved opstaaede Underskud dækkes ved Overskud fra tidligere Tider. Hvor et saadant ikke forefindes, dækkes Underskuddet ved Laan af Præsteembedets Kapitalformue, som maa tilbagebetales i Løbet af et passende Tidsrum f. Eks. 5 Aar. 3. Den gensidige I<orpligtelse mellem Præstelønningskasserne og Aldersti 1 lægskassen for den preussiske Statskirke i Berlin bestaar uforandret videre, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted. 4. Af de Bidrag, som Sognekirkekasserne hidindtil har indbetalt til Fællessynodekassen indbetales fremtidig kun den Part, som af Fællessynodekassen paa disse Sognes Vegne overvises til A1 dersti 11 ægs kassen, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vajsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, h\orimod Udgifterne til Fællessynoden, Administrationsomkostninger osv. tilbageholdes. )on saakaldte»stellenabgabe«betales ligeledes videre af de Præsteembeder, som ikke falder ind under Lønningsloven. De foran nævnte Kassers Forpligtelser overfor de \ed dem forsikrede Personer bliver bestaaende, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted.

13 >} 'i'-;, '' 4>!: '' '!> '- rfi! "fy:if-»?»ff-*»»imb *-)bni* 5. Indbetalingerne til de nævnte Kasser maa foregaa gennem den danske Statskasse, ligesom Kasserne«Forpligtelser overfor de enkelte Personer fyldestgøres gennem Statskassen. Herved maa den enkelte Person faa sin Fordring udbetalt efter den mellem Staterne fastsatte Kurs. 6. De Udgifter, som den kirkelige Administration i Haderslev og Ribe faar ved den provisoriske Forvaltning af den nordslesvigske Kirke, reparteres over de indlemmede Sogne efter Indkomstskat. 7. Synodeudvalgene forvalter de til dem betroede Kasser og Fonds videre efter de hidtil gældende Bestemmelser; kun at de er ansvarlige overfor Stiftsøvrigheden i Stedet for Konsistoriet og Provinssynoden. B. l)en lovordnede Overgangstid. 8. Hvor et Mindretal ønsker sig kirkelig betjent af en anden Præst, indskrænkes Kirkerepræsentationens Beskatningsret overfor disse Sognemedlemmer til den Skat, som falder paa Grundejendommen enten som Realbyrde eller efter Ligning. Personalskat, Højtidsoffer og Akcidenser tilfalder derimod den Præst, som Vedkommende ønsker at betjenes af. 9. Nordslesvig har for de gejstlige og ikke gejstlige Tjenestemænd indenfor Kirken et Krav paa følgende Kasser: Rentebanken for Tiendeafløsning i Stettin, Alderstillægskassen for Præster, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vfljsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, Kassen for den saakaldte»stellenabgabe«. Desuden paa den preussiske Statskasse, for saa vidt som den giver et Statstilskud til fornævnte Kasser og evt. paa Fællessynodekassen, hvis denne har et Overskud. Ved Adskillelsen fra Preussen maa der finde en Afregning Sted med disse Kasser. Afregningen foregå,ar mellem den danske og den preussiske Stat. Den danske Stat overtager derefter de samme Forpligtelser overfor Nordslesvig og de forsikrede Personer som Preussen hidindtil. Efter Afregningen overtager Stiftsøvrigheden Bestyrelsen af Kasserne. De hidtidige Bidrag i Mark indbetales derefter til Stiftsøvrigheden i Kroner efter Parikurs. Alle senere Udbetalinger til de Interesserede sker ligeledes efter samme Kurs. 10. De enkelte Kirkesognes Kapitaler ligesom den fælles Kirkekasse for Haderslev Provsti vil i det væsentlige være anbragt i Nordslesvig, hovedsagentlig i Hypoteker og Sparekasser. Saafremt der ikke finder Omregning Sted fra Mark til Kroner efter Parikurs, vil der herved opstaa løbende Tab. Vi forudsætter, at den danske Stat paa dette Omraad? vil drage Omsorg for en betryggende Ordning af Forholdene. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 11. Den under B foreslaaede Ordning af den nordslesvigske Kirkes økonomiske Forhold bestaar, indtil samme fuldstændig gaar op i den danske Folke-

14 ünu3 'ly&i&si- 'juwüt, «){. :-i -»i rs'^fif I «it*»ilhii I V'\ if ;{>!».J^4yi ') i - : v»:. kirke. Til den Tid maa disse Spørgsmaal ogsaa finde deres ondelige Løsning. Saaledes vedtaget ved et Møde i det kirkelige Udvalg paa»folkehjem«i Aabenraa den 19. Marts j/i. X. Qrcrm, formand. jyis J/isserj, Sekretær. Chr. JYlichaelsen, Næstformand. J7. Chr. jfielsen, Jlftægtsmand. Ctjade Petersen, frim en ighedsp ræs t. J M kylling, Sekretær. p. Jensen, pens. Særer. Chr. eier, Sandmand. Glaus /p. friis, Qaardejer. JY. jjonde, C. Qregerse/j, Bankdirektør. Qaardejer. JYJ. Xauritjen, Sognepræst. p. Jansen, Sognepræst. jylarie :au Petersen, frue. Zonnesen, Sognepræst.

15 n BEMÆRKNINGER TIL HL FORSLAUENK FORSLAd ENE OM ORDNINGEN AF DEN NORDSLESVIGSKE KIRKES ADMINISTRATION OG DENS ØKONOMISKE FORHOLD VED OVERGANGEN TIL DANSK STYRE.

16 Bemærkninger i Almindelighed grundlæggende Synspunkt for Ordningen af Forholdene ved Nordslesvigs Genforening med Danmark har det kirkelige Udvalg haft for Øje, at Grænsen ved Kongeaaen 1111 maa slettes lempeligt, men grun digt. Denne unaturlige Grænse har gennem Aarhundreder gjort ubodelig Skade; nu maa den fjernes, saa vi efterhaanden kan blive ét med det øvrige danske Folk. Vi ønsker ikke mere at danne en Stat i Staten. Dette Synspunkt fandt Udtryk i en enstemmig vedtaget Udtalelse ved Udvalgets første Forhandlingsmøde den 1(>. December 1918 paa Folkehjem i Aabenraa, som indeholdt følgende: I dvalget ønsker, at Nordslesvig gaar over i den danske Folkekirke,dog at Sogneordningen kan best a a indtil videre, hvorimod vi ikke ønsker Synodeordninger bibeholdt. Det næste Hovedsynspunkt har været, at det danske Flertals Forhold til de tyske Mindretal maa præges af Retfærdighed i kristen Aand. Den danske Befolkning maa faa sin Ret uden at komme de tyske Medkristne for nær. Udført i Praksis tænker det kirkelige Udvalg sig, at Overgangen naturligt vil falde i tre Afsnit. VedGenforeningen maa Forvaltningen den første Tid overtages provisorisk ad administrativ Vej. Denne Tid bør gøres ganske kort og varer, indtil der ad regulær Vej kan vedtages en Lov af den danske Rigsdag om en foreløbig lovordnet Overgangstid. Under denne Lov mødes Gammelt og Nyt, Menigheden nord- og sydfor Kongeaaen vokser sammen, og den endelige Sammenslutning, det tredie Afsnit, forberedes af en menighedsvalgt Kommission, der afgiver Betænkning til Regering og Rigsdag. Ved Formuleringen har Udvalget benyttet Navnet Nordslesvig, da der er tænkt paa denne Landsdel ved Udarbejdelsen af Forslagene. Til Afsnit I. A. De Tanker og Forslag, der under A Punkt 1 5 er fremsatte, er tænkt som Fingerpeg for den danske Administration den første Tid. Forholdsreglerne, her er nævnt, kan efter vor Mening gennemføres ad administrativ Vej og vil svare til Befolkningens Ønsker. 1. Forslaget under Punkt 1 forudsætter, at den endelige Stiftsinddeling kun kan foretages ad Lovgivningsvejen. Det foreslaas derfor, at der foreløbig indsættes Administratorer udgaaet af den danske Præstestand. Herved vindes tillige Tid, saa Befolkningen kan fremsætte Ønsker om bestemte Personer, før det nye Bispeembede besættes. 2. Dette Forslag tilsigter, at Sognemenighederne faar Tid til at blive kendt med danske Præster, før der sker nogen endelig Ansættelse, og at disse alle kan foregaa efter Bestemmelserne, som kommer til at gælde under den lovordnede Overgangstid. Da ingen af de fungerende Provster kan være egnede til at føre Forretningerne under Overgangen til dansk Styre, og de er absolut ubrugelige til at medvirke ved Nyordningen af vort Skolevæsen, foreslaas de erstattede med nye Mænd. Paa Grund af det større Kendskab til danske Skoleforhold vil det da maaske være rigtigst at søge disse blandt de vikarierende kongerigske Præster. Provsterne kan dog fortsætte som Sognepræster. 3. Ved hidførelsen af dansk Kirkestyre maa det danske Sprog og den danske Gudstjeneste straks indrømmes den naturlige Plads i Forhold til Stedets Befolkning. Den stedlige kirkelige Trang udtrykt gennem det hidtidige Kirkebesøg foreslaas som Grundlag for Fastsættelsen af Forholdet mellem dansk og tysk Højmæsse. Selv om det maa indrømmes, at Tællingsresultaterne ikke er helt uangribelige, snarest til Fordel for den tyske Gudstjeneste, har vi ikke kunnet finde noget bedre Grundlag. Afvigelsen fra dette Grundlag Punkt 3 er kun at betragte som en Nødhjælp for det danske Sprog, indtil Kirkesproget kan fastsættes efter Tællingerne ved de derefter afholdte Gudstjenester. 4. Ved Genforeningen vil der sikkert blive foretaget Nyvalg til alle Repræsentationer, og da de nationale Forhold vil forskyde sig især i Byerne, finder vi det rimeligt, at der straks anordnes Nyvalg til de kirkelige Repræsentationer.

17 B. Punkterne 6 15 under B er formede som Udkast til et Lovforslag, der forelægges den danske Rigsdag i første Samling, efter at vore Repræsentanter har indtaget deres Sæde i samme. For at den nordslesvigske Kirke hurtigst muligt kommer ind under lovordnede Forhold, er det vigtigt, at Forslaget ogsaa vedtages i første Samling. Overgangstiden skulde muliggøre den lempelige men derfor grundige Sammensmeltning af Menigheden syd- og nordfor Kongeaaen. Ved pludseligt at indføre dansk Kirkelovgivning vilde Overgangen blive for voldsom, saa mange i og for sig gode Ting rnaaske kunde virke stødende. Vi foreslaar derfor at beholde det gamle, man sætter Pris paa, og indføre de danske kirkelige Frihedslove, der er Brug for. (j. Den nugældende Sogneordning ønskes bibeholdt, som Bindeled med det tilvante, da man i Almindelighed ikke har været utilfreds med den. Desuden gives hele Menigheden derigennem Lejlighed til at give sin Mening tilkende ved de forestaaende Præstevalg. Her er særlig tænkt paa Besvarelsen af Spørgsmaalet og Valget efter Bestemmelsen i Punkt 13. Under vore Forhold har Synoden vist sig at være en ufrugtbar Institution. Den ønskes desuden ophævet, for at Nordslesvig ikke kommer til at danne en Kirkestat i Staten. Vi ønsker nu at gaa fuldstændig over i den danske Folkekirke og skabe Formerne for d3n kommende Tid sammen med den. 8. For at faa den bedst muiige Forbindelse med Moderlandet og faa to kirkelige Centrer i umiddelbar Xæihed ønskes oprettet et nyt Bispesæde i Haderslev. Ved Forslaget til Stiftsinddelingen er der saa vidt muligt taget Hensyn til Traditioner fra tidligere Tid og desuden sørget for, at Kongeaagrænsen bliver slættet saa grundigt som muligt. 10. I Punkt 10 har Udvalget forsøgt at tage Hensyn til det gamle og give Plads for det ny. 11. Fortsætter med Fastsættelsen af Kirkesproget i den lovordnede Tid paa samme Grundlag, som er nærmere forklaret i Bemærkningerne til Punkt 3 Afsnit A. Ved den gentagne Revision følger Kirkesprogets Udvikling af de nationale Forhold uden at afføde nogen Agitation eller Strid. Desuden ønsker Udvalget at fritage danske Præster for at skulle afholde tyske Gudstjenester. 12. Dette Punkt søger at give Mind-etaillen? deres Ret, gøre dem uafhængige af Flertallet og derved forebygge Rivninger mellem begge. 13. Mange af de tyske Præster har fra første Færd stillet sig i et nationalt Modsætningsforhold til deres Menigheder. Dette har under Krigen i mange Tilfælde udviklet sig til en ren Nødstilstand. Det er derfor en uomgængelig Nødvendighed for det kristelige Livs Trivsel, at der gives Menighederne Lejlighed til at udtale sig, om tie ønsker at beholde deres hidtidige Præst eller ønsker Embedet besat ved Nyvalg. Naar Menigheden ved den foreslaaede Afstemning tilkendegiver,»at den skønner o. s. v.«, maa dette \ære afgørende for Præstens Forbliven eller Fjernelse af Embedet. D:>t er ikke Meningen her at spørge om Aarsagerne eller forlange Beviser fremlagt. Menighedens Erklæring maa være nok. Er Tillidsforholdet brudt, er det ogsaa bedre for Præsten selv, at han faar en anden Virkekreds. 14. Ved»aiandelig Virksomhed i Danmark«tænkes paa Ansættelser, som bringer Vedkommende i Forbindelse med kristen, dansk Aands- og Kirkeliv. Det ønskes at lette de Studerende Adgangen til al forlade tyske Universiteter og fortsætte Studierne i Danm; rk. ±.). Forslaget i Punkt 15 tænker ikke alene paa Personer i Nordslesvig, men paa Danske, som har øvet en tilsvarende Gerning, hvor det end har været. C- 16. Efter nogle Aars Forløb vil Sammensmeltningen med og Kendskabet til dansk Kirkeliv være saa vidt fremmet, at fuldstændigt Fællesskab om Kirkelovgivning vil falde naturligt. Den foreslaaede Kommission skulde da have til Opgave at fremsætte Forslag oin fælles Kirkelove. Maaske findes det ønskeligt at tage det bedste fra begge Sider. Den endelige Ordning af de økonomiske Forhold maa tillige tages op til ny Undersøgelse. P oranstaaende Bemærkninger til det kirkelige Udvalgs Betænkning er godkendt ved et Møde paa J>Folkehjen:< uen 16. April (2 ins bil I b'' / '( '»I»». v.n If -,l ) IfiiH) 'V if.. 'b i i/i '»'»Mi.i) hilf it M(s> ;->'!l'i' i ft., > non«-'.l>;t: unm."tb mo /IV ) vibltifh/; o > \yn < Mn rio 1»Vij.i!')'// 1,> li/ J!» *; Ü III' > H ' i! ji ) IKlV > f 'Mi i 1 1' ii i! :Vr. ri) il. Jyibnii-I t'ifi. / ( I i vi,., vti. (,, J,.. )(>1 Mod-to^ j * * 11 *' fr.'it'i.. i!

18 «' < '

19 u ^det Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad fremlægger l)et økonomiske Udvalgs Betænkning ti i Overvejelse, henstiller de med Henblik paa Valutaspørgsmålet til den danske Regering og Rigsdag ved Forhandlingerne om Ordningen af de financielle Forhold i de generhvervede Landsdele at tage videst gaaende Hensyn til. at Overgangen maa føles saa lempelig som muligt af Rigets nye Borgere. Det er især tvingende nødvendigt, at der tages vidtgiaende Hensyn til 1) Rentenydere og smaa Kapitalister, fremfor alt til de Ældre og Arbejdsudygtige; 2) snria Sparere, som har samlet sig en lille Kapital til Grundlæggelse af en selvstændig økonomisk Eksistens eller til Betryggelse af en sorgfri Alderdom, og 3) Næringsdrhende, Handlende, Haandværkere og andre mindre Bemidlede, som under Krigen har været tvungne til at omsætte deres Varebeholdninger i Penge, der ved en Omregning efter Dagskursen vilde reduceres til V:i i Kroner. Desuden bør der tages Hensyn til, at Markens Købeevne paa det tyske Marked er højere end dens Købeevne overfor Udlandet, som den giver sig Udtryk i Valutakursen. Dette har til Følge, at Sønderjyderne, naar deres Penge og Pengekrav ved Genforeningen omregnes efter Dagskurs, lider et yderligere Tab ud over det, der er en Kølge af Markens Værdiforringelse paa det tyske Marked. \ i henleder især Opmærksomheden paa Det økonomiske Udvalgs Forslag om Oprettelsen af en Afvikl i ngskasse. Aabenraa, den 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hanssen, Formand. DET KONGEUGE BIBLIOTEK K 0 8 E N H AV N ><

20 Det økonomiske Udvalgs Betænkning. Det af Vælgerforeningen nedsatte økonomiske Udvalg konstituerede sig den 30. November 1918 med tidligere Landdagsmand Kloppenborg Skrumsager som Formand og Sparekassebogholder Callø som Sekretær. Til Næstformand valgtes Kreditforeningsdirektør Schmidt og til stedfortrædende Sekretær Købmand Holger Fink. Udvalget bestaar af følgende Underudvalg: 1. for Landbruget: H. Andresen, Skellemark. J. Høyer, Billeslund. Konsulent Hansen. Aabenraa. Konsulent Johs. Jensen, Raved. 2. for Handelen: Holger Fink, Aabenraa. Sophus Thomsen. Haderslev. 3. for Industrien: Direktør Christensen, Haderslev. Aage Gram, Vojens. 4. for Haandværket: J. Christensen, Haderslev. Th. Kaufmann, Bovrup. 5. for Finansvæsen: Direktør Hiibbe, Haderslev. J. H. Schmidt, Vojensgaard. M. Refslund Paulsen, Bovlund. P. A. Callø, Rødding. Med Hensyn til Arbejdsmaaden kan oplyses, at Underudvalgene har fremdraget og taget Stilling til de enkelte Sporgsmaal, der er drøftede i de økonomiske I dvalg. Af de Spørgsmaal. hvis Løsning det har været det økonomiske Udvalgs Opgave at forberede, er \ a- liitaspørgsmaalet uden Sammenligning det vigtigste. Ved Markkursens dybe Fald fra 89 til 31 er vore Penge og Pengekrav reducerede 1 il næsten en Tredjedel af deres oprindelige Værdi i Forhold til Kroner. De Tab, som vilde paaføres store Dele af den nordslesvigske Befolkning ved en simpel Omregning af Mark til Krone efter Dagens Kurs, vilde være saa alvorlige, at de vilde betyde økonomisk Ruin for mange. Dette gælder i Særdeleshed de talrige Smaakapitalister, som er henviste til at leve af Renten af en lille Kapital, og de smag, Sparere,.som vilde se sig Frugterne at mange Aars Arbejde berøvede. Men ogsaa Erhvervene, navnlig Handelsstanden, vilde lide følelige Tab. dersom de flydendegjorte Driftskapitaler skal nedskrives til en Tredjedel ved Omsætningen fra tysk til dansk Møntenhed. Der vilde herved ikke alene blive Tale om Tab. som allerede er lidte. Thi den ved Københavns Børs noterede lave Markkurs er ikke nogen gyldig Maalestok for Marks Købeevne i Forhold til Krone i Handel og Vandel indenfor hvert af de to Lande, navnlig ikke overfor de almindelige Livsfornødenheder, men et Udtryk for Tysklands ugunstige Handelsbalance og den ugunstige Bedømmelse af de politiske og økonomiske Tilstande i Tyskland. Der vilde altsaa ved selve Genforeningen paaføres den haardt hjemsøgte nordslesvig

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven)

Bekendtgørelse af lov om valgmenigheder (Valgmenighedsloven) LBK nr 797 af 24/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 58818/13 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S

V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S V E D T Æ G T E R for Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S Selskabets navn, hjemsted og formål -------------------------- 1. Selskabets navn er: Destinationsselskabet Toppen af Danmark A/S. Selskabets

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2.

I. Ægteskab. Artikel 1. Artikel 2. Lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige Bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om 1 2 Ægteskab, Adoption og Værgemaal. 3, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse

Vedtægter. Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter for Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dens hjemsted er: Randers Kommune. 2 Formål

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN. SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 HERNING BYRÅD HERNING KOMMUNE FORRETNINGSORDEN For SAMMENLÆGNINGSUDVALGET i 2006 og herefter HERNING BYRÅD I HERNING KOMMUNE Præambel: I 2006 forstås ved "byrådet" Sammenlægningsudvalget og ved "borgmesteren" Sammenlægningsudvalgets

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede 1. Danske Kirkers Råd 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd stifter herved et legat under navnet Det Økumeniske Studielegat med hjemsted i Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v.

Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Vedtægter for Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. Navn, sæde, forretningsområde, regnskabsår Foreningen hedder Hybrid-Ferkelerzeugergemeinschaft Schleswig-Holstein w.v. (Hybrid-Ferkel-EG).

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere