DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 DET KGL. BIBLIOTEK $ ET t N K N 1 ts G FRf\ U T K. I R V-1 G E UD V K \_o".

4 hct - ^ DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 40 II

5

6

7 BETÆNKNING FRA DET KIRKELIGE UDVALG" NEDSAT AF D E X X O RD S L E SVIG S K E VÆLGERF O R E N I N G" I ANLEDNING AF GENFORENINGEN MED DANMARK OfcT KONGEUGE BIBLIOTEK KØBENHAVN IK'2 ß VIC /..HEJMDAL's" TRYKKERI : AABENRAA. *

8 i*/ [HI r- *- *JL Jk» * ' e Ö v Jfter Det kirkelige Udvalgs indtrængende Ønske fremlægges dets Betænkning saaledes, som den er afgivet. Men Vælgerforeningen indsender samtidig de Ændringer, som den har vedtaget efter indgaaende at have behandlet Betænkningen paa to Møder. AABENRAA, deil 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hausaen, Formand. Det kirkelige Udvalg blev nedsat af Vælgerforeningen ved et Møde af Foreningens Bestyrelse og Tilsynsraad med Stedfortrædere den 16. og 17. November paa»folkehjem«i Aabenraa Ved Overvejelserne i Vælgerforeningen gik man ud fra,' at i det kirkelige Udvalg burde de fem nordslesvigske Provstisynoder repræsenteres, ligeledes Indre Mission og den grundtvigske Frimenigheds Bevægelse ved læge Medlemmer. Desuden fandt man det nødvendigt, at Sognepræsterne og Frimenighedspræsterne blev repræsenteret. modtage Valget, og en fratraadte senere. Udvalget kom til at bestaa af 15 Medlemmer. Af de Valgte nægtede Enkelte at Efter at den nødvendige Supplering var foretaget ved Nyvalg gennem Vælgerforeningen, kom det kirkelige Udvalg til at bestaa af følgende Medieminer: For Flensborg Amt: Gdr. Carsten Gregersen, Frøslev. For Tønder Amt: pens. Lærer Jensen, Møgeltønder og Cldr. Claus Friis, Nørre-Løgum. For Sønderborg Amt: Rentier Nis Nissen, Nordborg, ög Pav I! stor Hansen, Dybbøl. For Aabenraa Amt: Rentier Chr. Nielsen, Hønkys, og Pastor Lauritzen, Varnæs. For Hadersier Amt: Sekretær Kylling og Bankdirektør Bonde, Haderslev, Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, Fru Skau Petersen, Sommersted, Gdr. Mads Gram, Københoved, Gdr. Chr. Beier, Roager, Pastor Tønnesen, Hoptrup, og Frimenighedspræst Thade Petersen, Haderslev. Udvalget blev af Vælgerforeningen indbudt til et konstituerende Møde sammen med Vælgerforeningens Aktionsudvalg Lørdag den 7. December 1918 paa»folkehjem«i Aabenraa. Ved denne Lejlighed konstitueredes Udvalget af Vælgerforeningen med Gdr. M. K. Gram, Københoved, som Formand og Rentier N. Nissen. Nordborg, som Sekretær. Senere har Udvalget selv valgt Gdr. Chr. Michaelsen, Kastvraa, til Næstformand, og de nævnte tre Mænd som Forretningsudvalg. Samme Dag vedtog Udvalget de almindelige Hegler for de af Vælgerforeningen nedsatte Udvalg. En Forretningsorden opstilledes, og samme godkendtes af 'Aktionsudvalget. li'., i ' : Det kirkelige Udvalg har ialt afholdt seks Møder foruden en Del Møder i Underudvalg og er enedes om følgende F æltes indstil! i n g:

9 :-M\. USU'VJV Ai - A': v.»v- u ftbirthl'f'mtn n^b *m/'{!<'bov»</hi f) 10I 'lott^ob <$o,^vx> 1 \>. *i'»j.nül 01 '»(.I.<) I. Vælgerforeningens Ændringsforslag til det kirkelige Udvalgs Betænkning. FORSLAG til Ordningen af den nordslesvigske Kirkes Administration under Overgangen til dannk Styre. A Den forste provisoriske Forvaltning. 1. Vod Overgangen tii dansk Styre overtager de af den danske Regering dertil beskikkede Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet og Forvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Hvis Fredspræliminærerne tillader det, ønskes alle Præsteembeder hurtigst muligt opslaaede vakant. Der henvises til det kirkelige Udvalgs Bemærkninger til Punkt Efter Genforeningen med Danmark afholdes der dansk Højmesse i alle landlige Menigheder i de 5 nordslesvigske Provstier. 1 Sogne, hvor den tyske Højmesse har Hævd, foreslaas den opretholdt i følgende Omfang: 1 Sogne, hvor der hidtil er afholdt Gange tysk Højmesse aarlig, kan der afholdes indtil 1 tysk Højmesse maanedlig, hvis Menighedsraadet begærer det, 1 Sogne, hvor der hidtil har været afholdt tiere (>nd 20 Gange tysk Højmesse aarlig, bør der afholdes en tysk Højmesse maanedlig, og kan der, forsaavidt Menigheden begærer det. skiftevis afholdes dansk og tysk Højmesse. Der bør efter indhentet stedligt Skøn tages særligt Hensyn til de sydlige Sogne i Nørre Tønder Provsti. Dette gælder ogsaa Tønder By. Til Fropræken, Eftermiddagsgudstjeneste og kirkelige Handlinger skal Mindretallene have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Slutningen af Punkt 3»Hvor Afholdelsen* osv. bibeholdes. 4. Saasnart det er muligt, sættes den nugældende Kirke- og Synodallov ud af Kraft og den danske Lov om Menighedsraad af 10. Maj 1912 indføres. Loven om Kirkers Bestyrelse af 1. Oktober 1915 træder dog, ligesom i Danmark, først i Kraft 3 Aar senere. 1. Ved Nordslesvigs Genforening med Danmark overtager de af den danske Regering dertil beskikkede kirkelige Administratorer samt Kirkeministeriet i København Tilsynet ogforvaltningen af den nordslesvigske Kirke i Stedet for Generalsuperintendenten og Konsistoriet i Kiel og det preussiske Kultusministerium i Berlin. 2. Ledige Embeder besættes ikke i den provisoriske Tid men betjenes ved Vikarer. De fungerende Provster fritages for deres hidtidige Provstegerning, og der udnævnes ny, helst blandt de vikarierende kongerigske Præster. v 3. Ved Genforeningen med Danmark indføres straks dansk Højmesse i By og paa Land i rimeligt Forhold til det hidtidige Kirkebesøg ved dansk og tysk Gudstjeneste. Kirkebesøget er fastslaaet ved Tællingerne efter 1914, hvis Resultat findes i Provstiarkiverne. Mindretallet i et Sogn maa udgøre mindst 10 Familier for at have Ret til Højmesse. Hvor Afholdelsen af den danske Højmesse i Byerne ikke kan overtages af en af Sognets Præster paa en for Menigheden tilfredsstillende Maade, ansættes for den provisoriske Tid en kongerigsk Præst, der lønnes af offentlige Midler. Hvor der ved Genforeningen ikke findes dansk Gudstjeneste, indføres den efter Sognets nationale Forhold bedømt efter Hussproget. Skilles Dele af et Sogn under Genforeningen for kortere eller længere Tid fra deres Sognekirke, henlægges de foreløbig til det bedst beliggende Nabosogn. 4. Straks efter Genforeningen anordnes Nyvalg til Menighedsrepræsentationen og Provstisynoderne. 5. Den nordslesvigske Kirkes Ordning bliver i øvrig* bestaaende, indtil der, om muligt i første Samling efter Genforeningen, vedtages en Lov af den danske Rigsdag, hvori Ordningen bestemmes for en Overgangstid, indtil den fuldstændige Sammensmeltning med den danske Folkekirke kan finde Sied.

10 />'. Den lovordriede Overgangstid. 6. De første 10 Linjer stryges, og derefter fortsættes: Ved Præsentationen til Præstevalg bør der som Hegel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Resten afpunkt (> opretholdes, forsaavidt den ikke ændres ifølge-den i Punkt A vedtagne Bestemmelse. 7. Hei stryges første Afsnit og fortsættes: Rest yiejsen, af Haderslev Provstis fælles Kirkekasse ledes af et Udvalg paa 5 Medlemmer osv. S.utningen ældres til:»valgmændene vælges af Menighedsraadet i.sognene«,«luv. i-»i.,- 1/ fibmwhi > <(» 8. Her tilføjes i Slutningen efter»vejle Amt«: og JtjTi). _ -j ii, Endvideu :»Endeligt Forslag om Stiftsinddelingen kan ikke stilles, inden Landegrænsen er fastsat«. Hvad Punkt 11 og 12 angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 3. :T. ' 0 bi r. A } >!. «I».'IXiAvfHJ'! ' M(n.v>Jb i lm;vi Mtn y.! tir-/ m't :! i)" 5') 1M(! ' iu-.ji' lol."i H >1 i J lit ffaf.41 t nhf> i «wtav-j -»Liv! a'i.. : j!> uf; <m>>u J H l )b.lno/»f, K) iii> obloriqo - n ' ' trt 1. f 0I'll'")H OTr'jffllflßfl tu.i'f. I t v>»n (j( t ; I ;'"i'! )'/I f i i ' bi«i/l j< v '»l nt iu> u*:i -'i/o lobnn niii ' [".{} <(tøo8 fi9 " '<;!i.-tb'i!! vk t.;rt li- rnc> *:--*>CI - ' '»bi.'mii?ju :, *ii» 'lol ',JT**/iMA**-iM ;> ir s u> HO tyi %*.'>,/v. /IVte'B'S T'li 1 'ni vji- no <»i> iiv riun b vjbii'ji 6. For Overgangstiden vedbliver den nugældende Sogneordning at bestaa med Hensyn til Menighedsrepræsentation og dennes Rettigheder, dog udvides Valgretten til også a at omfatte Kvinder. Endvidere bibeholdes Præsteansættelsen med den Ændring, at der foretages Valg hver Gang, hvor der ikke er udtalt Ønsker om Vocation. Prøveprædiken eller Valgprædiken bortfalder for de Ansøgeres Vedkommende, som tidligere har afholdt Gudstjeneste i Sognekirken. Ved Præsentation til Præstevalg bør der som Regel medtages en hidtidig nordslesvigsk Præst, hvis en saadan findes blandt Ansøgerne. Præstelønningsloven, Ejendomsretten og Forvaltningen af Kirkegodset oliver bestaaende, dog at Lønskalaen for de Embeder, som falder ind under Lønningsloven, om muligt forandres, saa Udbetalingen sker i Kroner efter Parikurs. Lovene om borgerligt Ægteskab, Fødsels- og Dødsregister ønskes bibeholdt. 7. Den i 1878 indførte Synodeordning ophæves. Provstisynodeudvalgets Funktioner overgaar til Stiftsøvrigheden med Undtagelse af Bestyrelsen af Haderslev Piovstis fælles Kirkekasse. Denne bestyres af et Udvalg paa 5 Medlemmer, som bestaa i' af Provsten som Formand, en Præst og tre Lægmænd. De sidste fire vælges af en Forsamling bestaaende af en Repræsentant for hvert Sogn, som har Part i Kirkekassen. Valgmændene vælges af Kirkekollegiet i Sognene. 8. Følgende Dele af det nuværende Nordslesvig, der før har hørt til Ribe Stift, nemlig: t. 1 ørninglen Provsti med 25,640 Indbyggere, 2. Sognene Mjolden, Døstrup, Randerup, Brede, Nørre Løgum, Løgumkloster, Skast, Ballum, Rømø, List, Hjerpsted, Ennnerlev, Højer, Daler, Visby, Abild, Møgeltønder, Tønder og Udbjerg af Nør re-tønder Provsti med 120,769 Indbyggere henlægges igen under Ribe Bispestol. Der oprettes et Bispesæde i Haderslev, hvorunder henlægges den øvrige Del af det nuværende Nordslesvig samt de saakaldte otte Sogne, muligvis et endnu.større Distrikt af Nørrejylland, maaske hele Vejle Amt. 5'. De i Danmark gældende Love om Sognebaandets Løsning, om Valgmenigheder, om Kirkernes Brug, om Frimenighedernes Brug af Sognekirkerne og Bestemmelsen om Adgang til Ansættelse af Andenpræst i Henhold til Lov om Menighedsraad af 10. Maj gives Gyldighed for Nordslesvig. Ligeledes stilles det Præsterne frit, om de vil benytte dansk eller tysk Ornat for Overgangstiden. 10. Det stilles Menighederne frit i Forstaaelse med deres Præst at fortsætte med den hidtil fulgte Ordning af Gudstjenesten og dens Ritualer ved Sakramenternes Forvaltning eller at indføre de i Danmark benyttede Ritualer og Gudstjenesteord^n. Den hidtil brugte Salmebog kan bibeholdes. 11. Inden et halvt Aar efter denne Lovs Ikrafttræden bestemmes for hvert Sogn, om Kirkesproget bør være dansk eller tysk. Dette fastslaas af Biskoppen paa (/rundlag af I ællingerne af Besøget ved dansk og tysk (iudstjeneste i Sognet i den provisoriske Tid.

11 'v.w'vi t l.v> A «vav.aoy* vi-ai \v>\u v.i»' * 13. Begyndelsen:»Senest et halvt Aar efter at«ændres til»sccasnart«kirkesproget osv. Hvad Punkt 13 iøvrigt angaar, henvises til vore Bemærkninger i Punkt 4 dog med Tilføjelsen:»Ventepengene fastsættes af Kirkeministeriet«. 15. Sætningen»og hvis 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst«udgaar. Som Kirkebesøgets Flertal viser, bliver Kirkesproget ved de Gudstjenester, som afholdes af Sogneeller Førstepræsten. Skulde den lovordnode Overgangstid vare mere end tre Aar, bør Fastsættelsen af Kirkesproget i Sognene revideres paa Grundlag af de i nævnte Tidsrum foretagne Tællinger af Kirkebesøget. Hvo» Udfaldet medfører en Ændring af Kirkesproget, sker der tillige Præsteskifte efter Reglerne i Afsnit B Punkt Til at betjene Mindretallene besteinmespræster indenfor Folkekirken efter Behov. Disse betjener som Hegel flere Menigheder. Hvor Mindretallene er sinaa, samles de om heldigt beliggende Kirker. Udgør Mindretallet i et Sogn mindst ti Familier, har det Ret til en Højmesse om Maaneden, er det over 40 %, har det Ret til to. Til Froprædiken, Eftermiddagsgudstjeneste eller til kirkelige Handlinger skal Mindretallet have Kirken overladt efter Bestemmelserne i Loven om Kirkernes Brug af 15. Maj Senest et halvt Aar efter at Kirkespioget er fastsat, foranlediger Biskoppen, at Provsten i de Sogne, der ikke betjenes af Vikar, forelægger Menigheden Spørgsmaalet, om den skønner, at Sognepræstens Forbliven i Embedet paa afgørende Maade vil virke til Skade for det kristelige Livs Fremvækst i Sognet og om den nuler de nye Forhold ønsker Præsteembedet besat ved Nyvalg. Dette besvares samlet ved en af Provsten ledet hemmelig Afstemning (skriftlig) af den Del af Menighedens stemmeberettigede Medlemmer, som ønsker at betjenes af Sognepræsten. Besvares SpørgsiWaalet med Flettallet af de mødte Medlemmers Ja, opslåas Embedet vakant. 1 modsat Tilfælde forbliver Præsten i Embedet. Vælges en anden Præst, sættes den hidtidige paa Ventepenge, indtil han opnaar andet Kald, dog højst i tre Aar. Faar han intet Kald i denne Tid, træder Pension i Stedet for Ventepenge. Ventepenge og Pensionsspørgsmaalet ordnes ved mellemstatlig Overenskomst. I Sogne, der betjenes af Vikar, foretages Nyvalg. 14. De fungerende Præsters tyske Universitetsuddannelse anerkendes som gyldig Embedseksamen. Endnu ikke ansatte Nordslesvigere med tysk teologisk Embedseksamen, bør opholde sig et Studieaar i Danmark efter nærmere Regler. To Aars Ansættelse ved aandelig Virksomhed i Danmark kan erstaitte Studieaaret., Førend de paagældende ansættes som danske 1 ræster, maa de aflægge en Prøve ved Pastoral Seminariet i København. Teologiske Studerende, der ønsker at fortsætte Studierne ved Københavns Universitet, faar i Overgangstiden deres tyske Foruddannelse anerkendt lig den tilsvarende danske. 15. Personer, der hidindtil har øvet en fri Forkynder- ( lier 1 læstevirksomhed, kan under Overgangstiden, om de ønsker det, og 10 Familier af en Sogne- eller Valgmenighed indgiver Ansøgning om at faa dem til Præst og Vedkommende vælges i paagældende Menighed, ansættes i Folkekirken, naar de anerkender dennes Orden og Lære og iøvrigt findes egnede af Tilsynsmyndighederne.

12 - J'.}- -r ' "< /!Ir! -if«-;. A irdf^ 16. Der næres ingen Betænkelighed ved at lade dette Punkt falde bort. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 10. Under den lovord nede Overgangstid ønskes nedsal en Kommission af menighedsvalgte Repræsentanter Ira hele Danmark valgt efter lignende Regler som i sin Tid det kirkelige Udvalg til at fremsætte forslag om fæ i les Kirkelove for den danske Folkekirke med Sønderjylland. Forslag til Ordningen af Kirkens Økonomi under Overgangen osv. forslag til Ordningen al den nordslesvigske Kirkes Økonomi under Overgangen ira tysk til dansk Styre. A. Den første provisoriske Forvaltninystid. 1.»Efter de nu gældende Bestemmelser«tilføjes Ordene > indtil M^nighedsraadet er valgt«. 2. O idet»sognerepræsentationen«ombyttes med Menighedsraadet. Punkt 7. I Slutningen tilføjes:»indtil Loven om Menighedsraad er traadt i Kraft«. ntfithio msm'.'mji («!fcili» i. r.i :*»ij bloil'iti'i «<! iimjj i <: 1. Sognenes Kirkekasse forvaltes af Kirkeforstanderskabet og Kirkekollegiet efter de nu gældende Bestemmelser. Forvaltningen overvaages som hidindtil af Provsten. Regeringspræsidentens Tilladelse til Opkrævning af det budgetterede Beløb gives fremtidigt af Stiftsøvrigheden. De faste Forpligtelser, som Sognets Kirkekasse har i Mark overfor Sognekirkens Gejstlige og ikke gejstlige Tjenere udbetales i Kroner efter Parikurs. 2. Sognenes Præstelønningskasse forvaltes ligeledes af Sognerepræsentationen efter tie hidtil gældende Bestemmelser. Præsternes Lønning i Mark udbetales i Kroner efter Parikurs. De eventuelle derved opstaaede Underskud dækkes ved Overskud fra tidligere Tider. Hvor et saadant ikke forefindes, dækkes Underskuddet ved Laan af Præsteembedets Kapitalformue, som maa tilbagebetales i Løbet af et passende Tidsrum f. Eks. 5 Aar. 3. Den gensidige I<orpligtelse mellem Præstelønningskasserne og Aldersti 1 lægskassen for den preussiske Statskirke i Berlin bestaar uforandret videre, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted. 4. Af de Bidrag, som Sognekirkekasserne hidindtil har indbetalt til Fællessynodekassen indbetales fremtidig kun den Part, som af Fællessynodekassen paa disse Sognes Vegne overvises til A1 dersti 11 ægs kassen, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vajsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, h\orimod Udgifterne til Fællessynoden, Administrationsomkostninger osv. tilbageholdes. )on saakaldte»stellenabgabe«betales ligeledes videre af de Præsteembeder, som ikke falder ind under Lønningsloven. De foran nævnte Kassers Forpligtelser overfor de \ed dem forsikrede Personer bliver bestaaende, indtil der Staterne imellem har fundet en Regulering Sted.

13 >} 'i'-;, '' 4>!: '' '!> '- rfi! "fy:if-»?»ff-*»»imb *-)bni* 5. Indbetalingerne til de nævnte Kasser maa foregaa gennem den danske Statskasse, ligesom Kasserne«Forpligtelser overfor de enkelte Personer fyldestgøres gennem Statskassen. Herved maa den enkelte Person faa sin Fordring udbetalt efter den mellem Staterne fastsatte Kurs. 6. De Udgifter, som den kirkelige Administration i Haderslev og Ribe faar ved den provisoriske Forvaltning af den nordslesvigske Kirke, reparteres over de indlemmede Sogne efter Indkomstskat. 7. Synodeudvalgene forvalter de til dem betroede Kasser og Fonds videre efter de hidtil gældende Bestemmelser; kun at de er ansvarlige overfor Stiftsøvrigheden i Stedet for Konsistoriet og Provinssynoden. B. l)en lovordnede Overgangstid. 8. Hvor et Mindretal ønsker sig kirkelig betjent af en anden Præst, indskrænkes Kirkerepræsentationens Beskatningsret overfor disse Sognemedlemmer til den Skat, som falder paa Grundejendommen enten som Realbyrde eller efter Ligning. Personalskat, Højtidsoffer og Akcidenser tilfalder derimod den Præst, som Vedkommende ønsker at betjenes af. 9. Nordslesvig har for de gejstlige og ikke gejstlige Tjenestemænd indenfor Kirken et Krav paa følgende Kasser: Rentebanken for Tiendeafløsning i Stettin, Alderstillægskassen for Præster, Præsternes Pensionskasse, Enke- og Vfljsenfonden, De ikke gejstlige Kirketjeneres Pensionskasse, Kassen for den saakaldte»stellenabgabe«. Desuden paa den preussiske Statskasse, for saa vidt som den giver et Statstilskud til fornævnte Kasser og evt. paa Fællessynodekassen, hvis denne har et Overskud. Ved Adskillelsen fra Preussen maa der finde en Afregning Sted med disse Kasser. Afregningen foregå,ar mellem den danske og den preussiske Stat. Den danske Stat overtager derefter de samme Forpligtelser overfor Nordslesvig og de forsikrede Personer som Preussen hidindtil. Efter Afregningen overtager Stiftsøvrigheden Bestyrelsen af Kasserne. De hidtidige Bidrag i Mark indbetales derefter til Stiftsøvrigheden i Kroner efter Parikurs. Alle senere Udbetalinger til de Interesserede sker ligeledes efter samme Kurs. 10. De enkelte Kirkesognes Kapitaler ligesom den fælles Kirkekasse for Haderslev Provsti vil i det væsentlige være anbragt i Nordslesvig, hovedsagentlig i Hypoteker og Sparekasser. Saafremt der ikke finder Omregning Sted fra Mark til Kroner efter Parikurs, vil der herved opstaa løbende Tab. Vi forudsætter, at den danske Stat paa dette Omraad? vil drage Omsorg for en betryggende Ordning af Forholdene. C. Sammensmeltningen med den danske Folkekirke. 11. Den under B foreslaaede Ordning af den nordslesvigske Kirkes økonomiske Forhold bestaar, indtil samme fuldstændig gaar op i den danske Folke-

14 ünu3 'ly&i&si- 'juwüt, «){. :-i -»i rs'^fif I «it*»ilhii I V'\ if ;{>!».J^4yi ') i - : v»:. kirke. Til den Tid maa disse Spørgsmaal ogsaa finde deres ondelige Løsning. Saaledes vedtaget ved et Møde i det kirkelige Udvalg paa»folkehjem«i Aabenraa den 19. Marts j/i. X. Qrcrm, formand. jyis J/isserj, Sekretær. Chr. JYlichaelsen, Næstformand. J7. Chr. jfielsen, Jlftægtsmand. Ctjade Petersen, frim en ighedsp ræs t. J M kylling, Sekretær. p. Jensen, pens. Særer. Chr. eier, Sandmand. Glaus /p. friis, Qaardejer. JY. jjonde, C. Qregerse/j, Bankdirektør. Qaardejer. JYJ. Xauritjen, Sognepræst. p. Jansen, Sognepræst. jylarie :au Petersen, frue. Zonnesen, Sognepræst.

15 n BEMÆRKNINGER TIL HL FORSLAUENK FORSLAd ENE OM ORDNINGEN AF DEN NORDSLESVIGSKE KIRKES ADMINISTRATION OG DENS ØKONOMISKE FORHOLD VED OVERGANGEN TIL DANSK STYRE.

16 Bemærkninger i Almindelighed grundlæggende Synspunkt for Ordningen af Forholdene ved Nordslesvigs Genforening med Danmark har det kirkelige Udvalg haft for Øje, at Grænsen ved Kongeaaen 1111 maa slettes lempeligt, men grun digt. Denne unaturlige Grænse har gennem Aarhundreder gjort ubodelig Skade; nu maa den fjernes, saa vi efterhaanden kan blive ét med det øvrige danske Folk. Vi ønsker ikke mere at danne en Stat i Staten. Dette Synspunkt fandt Udtryk i en enstemmig vedtaget Udtalelse ved Udvalgets første Forhandlingsmøde den 1(>. December 1918 paa Folkehjem i Aabenraa, som indeholdt følgende: I dvalget ønsker, at Nordslesvig gaar over i den danske Folkekirke,dog at Sogneordningen kan best a a indtil videre, hvorimod vi ikke ønsker Synodeordninger bibeholdt. Det næste Hovedsynspunkt har været, at det danske Flertals Forhold til de tyske Mindretal maa præges af Retfærdighed i kristen Aand. Den danske Befolkning maa faa sin Ret uden at komme de tyske Medkristne for nær. Udført i Praksis tænker det kirkelige Udvalg sig, at Overgangen naturligt vil falde i tre Afsnit. VedGenforeningen maa Forvaltningen den første Tid overtages provisorisk ad administrativ Vej. Denne Tid bør gøres ganske kort og varer, indtil der ad regulær Vej kan vedtages en Lov af den danske Rigsdag om en foreløbig lovordnet Overgangstid. Under denne Lov mødes Gammelt og Nyt, Menigheden nord- og sydfor Kongeaaen vokser sammen, og den endelige Sammenslutning, det tredie Afsnit, forberedes af en menighedsvalgt Kommission, der afgiver Betænkning til Regering og Rigsdag. Ved Formuleringen har Udvalget benyttet Navnet Nordslesvig, da der er tænkt paa denne Landsdel ved Udarbejdelsen af Forslagene. Til Afsnit I. A. De Tanker og Forslag, der under A Punkt 1 5 er fremsatte, er tænkt som Fingerpeg for den danske Administration den første Tid. Forholdsreglerne, her er nævnt, kan efter vor Mening gennemføres ad administrativ Vej og vil svare til Befolkningens Ønsker. 1. Forslaget under Punkt 1 forudsætter, at den endelige Stiftsinddeling kun kan foretages ad Lovgivningsvejen. Det foreslaas derfor, at der foreløbig indsættes Administratorer udgaaet af den danske Præstestand. Herved vindes tillige Tid, saa Befolkningen kan fremsætte Ønsker om bestemte Personer, før det nye Bispeembede besættes. 2. Dette Forslag tilsigter, at Sognemenighederne faar Tid til at blive kendt med danske Præster, før der sker nogen endelig Ansættelse, og at disse alle kan foregaa efter Bestemmelserne, som kommer til at gælde under den lovordnede Overgangstid. Da ingen af de fungerende Provster kan være egnede til at føre Forretningerne under Overgangen til dansk Styre, og de er absolut ubrugelige til at medvirke ved Nyordningen af vort Skolevæsen, foreslaas de erstattede med nye Mænd. Paa Grund af det større Kendskab til danske Skoleforhold vil det da maaske være rigtigst at søge disse blandt de vikarierende kongerigske Præster. Provsterne kan dog fortsætte som Sognepræster. 3. Ved hidførelsen af dansk Kirkestyre maa det danske Sprog og den danske Gudstjeneste straks indrømmes den naturlige Plads i Forhold til Stedets Befolkning. Den stedlige kirkelige Trang udtrykt gennem det hidtidige Kirkebesøg foreslaas som Grundlag for Fastsættelsen af Forholdet mellem dansk og tysk Højmæsse. Selv om det maa indrømmes, at Tællingsresultaterne ikke er helt uangribelige, snarest til Fordel for den tyske Gudstjeneste, har vi ikke kunnet finde noget bedre Grundlag. Afvigelsen fra dette Grundlag Punkt 3 er kun at betragte som en Nødhjælp for det danske Sprog, indtil Kirkesproget kan fastsættes efter Tællingerne ved de derefter afholdte Gudstjenester. 4. Ved Genforeningen vil der sikkert blive foretaget Nyvalg til alle Repræsentationer, og da de nationale Forhold vil forskyde sig især i Byerne, finder vi det rimeligt, at der straks anordnes Nyvalg til de kirkelige Repræsentationer.

17 B. Punkterne 6 15 under B er formede som Udkast til et Lovforslag, der forelægges den danske Rigsdag i første Samling, efter at vore Repræsentanter har indtaget deres Sæde i samme. For at den nordslesvigske Kirke hurtigst muligt kommer ind under lovordnede Forhold, er det vigtigt, at Forslaget ogsaa vedtages i første Samling. Overgangstiden skulde muliggøre den lempelige men derfor grundige Sammensmeltning af Menigheden syd- og nordfor Kongeaaen. Ved pludseligt at indføre dansk Kirkelovgivning vilde Overgangen blive for voldsom, saa mange i og for sig gode Ting rnaaske kunde virke stødende. Vi foreslaar derfor at beholde det gamle, man sætter Pris paa, og indføre de danske kirkelige Frihedslove, der er Brug for. (j. Den nugældende Sogneordning ønskes bibeholdt, som Bindeled med det tilvante, da man i Almindelighed ikke har været utilfreds med den. Desuden gives hele Menigheden derigennem Lejlighed til at give sin Mening tilkende ved de forestaaende Præstevalg. Her er særlig tænkt paa Besvarelsen af Spørgsmaalet og Valget efter Bestemmelsen i Punkt 13. Under vore Forhold har Synoden vist sig at være en ufrugtbar Institution. Den ønskes desuden ophævet, for at Nordslesvig ikke kommer til at danne en Kirkestat i Staten. Vi ønsker nu at gaa fuldstændig over i den danske Folkekirke og skabe Formerne for d3n kommende Tid sammen med den. 8. For at faa den bedst muiige Forbindelse med Moderlandet og faa to kirkelige Centrer i umiddelbar Xæihed ønskes oprettet et nyt Bispesæde i Haderslev. Ved Forslaget til Stiftsinddelingen er der saa vidt muligt taget Hensyn til Traditioner fra tidligere Tid og desuden sørget for, at Kongeaagrænsen bliver slættet saa grundigt som muligt. 10. I Punkt 10 har Udvalget forsøgt at tage Hensyn til det gamle og give Plads for det ny. 11. Fortsætter med Fastsættelsen af Kirkesproget i den lovordnede Tid paa samme Grundlag, som er nærmere forklaret i Bemærkningerne til Punkt 3 Afsnit A. Ved den gentagne Revision følger Kirkesprogets Udvikling af de nationale Forhold uden at afføde nogen Agitation eller Strid. Desuden ønsker Udvalget at fritage danske Præster for at skulle afholde tyske Gudstjenester. 12. Dette Punkt søger at give Mind-etaillen? deres Ret, gøre dem uafhængige af Flertallet og derved forebygge Rivninger mellem begge. 13. Mange af de tyske Præster har fra første Færd stillet sig i et nationalt Modsætningsforhold til deres Menigheder. Dette har under Krigen i mange Tilfælde udviklet sig til en ren Nødstilstand. Det er derfor en uomgængelig Nødvendighed for det kristelige Livs Trivsel, at der gives Menighederne Lejlighed til at udtale sig, om tie ønsker at beholde deres hidtidige Præst eller ønsker Embedet besat ved Nyvalg. Naar Menigheden ved den foreslaaede Afstemning tilkendegiver,»at den skønner o. s. v.«, maa dette \ære afgørende for Præstens Forbliven eller Fjernelse af Embedet. D:>t er ikke Meningen her at spørge om Aarsagerne eller forlange Beviser fremlagt. Menighedens Erklæring maa være nok. Er Tillidsforholdet brudt, er det ogsaa bedre for Præsten selv, at han faar en anden Virkekreds. 14. Ved»aiandelig Virksomhed i Danmark«tænkes paa Ansættelser, som bringer Vedkommende i Forbindelse med kristen, dansk Aands- og Kirkeliv. Det ønskes at lette de Studerende Adgangen til al forlade tyske Universiteter og fortsætte Studierne i Danm; rk. ±.). Forslaget i Punkt 15 tænker ikke alene paa Personer i Nordslesvig, men paa Danske, som har øvet en tilsvarende Gerning, hvor det end har været. C- 16. Efter nogle Aars Forløb vil Sammensmeltningen med og Kendskabet til dansk Kirkeliv være saa vidt fremmet, at fuldstændigt Fællesskab om Kirkelovgivning vil falde naturligt. Den foreslaaede Kommission skulde da have til Opgave at fremsætte Forslag oin fælles Kirkelove. Maaske findes det ønskeligt at tage det bedste fra begge Sider. Den endelige Ordning af de økonomiske Forhold maa tillige tages op til ny Undersøgelse. P oranstaaende Bemærkninger til det kirkelige Udvalgs Betænkning er godkendt ved et Møde paa J>Folkehjen:< uen 16. April (2 ins bil I b'' / '( '»I»». v.n If -,l ) IfiiH) 'V if.. 'b i i/i '»'»Mi.i) hilf it M(s> ;->'!l'i' i ft., > non«-'.l>;t: unm."tb mo /IV ) vibltifh/; o > \yn < Mn rio 1»Vij.i!')'// 1,> li/ J!» *; Ü III' > H ' i! ji ) IKlV > f 'Mi i 1 1' ii i! :Vr. ri) il. Jyibnii-I t'ifi. / ( I i vi,., vti. (,, J,.. )(>1 Mod-to^ j * * 11 *' fr.'it'i.. i!

18 «' < '

19 u ^det Vælgerforeningens Bestyrelse og Tilsynsraad fremlægger l)et økonomiske Udvalgs Betænkning ti i Overvejelse, henstiller de med Henblik paa Valutaspørgsmålet til den danske Regering og Rigsdag ved Forhandlingerne om Ordningen af de financielle Forhold i de generhvervede Landsdele at tage videst gaaende Hensyn til. at Overgangen maa føles saa lempelig som muligt af Rigets nye Borgere. Det er især tvingende nødvendigt, at der tages vidtgiaende Hensyn til 1) Rentenydere og smaa Kapitalister, fremfor alt til de Ældre og Arbejdsudygtige; 2) snria Sparere, som har samlet sig en lille Kapital til Grundlæggelse af en selvstændig økonomisk Eksistens eller til Betryggelse af en sorgfri Alderdom, og 3) Næringsdrhende, Handlende, Haandværkere og andre mindre Bemidlede, som under Krigen har været tvungne til at omsætte deres Varebeholdninger i Penge, der ved en Omregning efter Dagskursen vilde reduceres til V:i i Kroner. Desuden bør der tages Hensyn til, at Markens Købeevne paa det tyske Marked er højere end dens Købeevne overfor Udlandet, som den giver sig Udtryk i Valutakursen. Dette har til Følge, at Sønderjyderne, naar deres Penge og Pengekrav ved Genforeningen omregnes efter Dagskurs, lider et yderligere Tab ud over det, der er en Kølge af Markens Værdiforringelse paa det tyske Marked. \ i henleder især Opmærksomheden paa Det økonomiske Udvalgs Forslag om Oprettelsen af en Afvikl i ngskasse. Aabenraa, den 30. April Vælgerforeningen for Nordslesvig H. P. Hanssen, Formand. DET KONGEUGE BIBLIOTEK K 0 8 E N H AV N ><

20 Det økonomiske Udvalgs Betænkning. Det af Vælgerforeningen nedsatte økonomiske Udvalg konstituerede sig den 30. November 1918 med tidligere Landdagsmand Kloppenborg Skrumsager som Formand og Sparekassebogholder Callø som Sekretær. Til Næstformand valgtes Kreditforeningsdirektør Schmidt og til stedfortrædende Sekretær Købmand Holger Fink. Udvalget bestaar af følgende Underudvalg: 1. for Landbruget: H. Andresen, Skellemark. J. Høyer, Billeslund. Konsulent Hansen. Aabenraa. Konsulent Johs. Jensen, Raved. 2. for Handelen: Holger Fink, Aabenraa. Sophus Thomsen. Haderslev. 3. for Industrien: Direktør Christensen, Haderslev. Aage Gram, Vojens. 4. for Haandværket: J. Christensen, Haderslev. Th. Kaufmann, Bovrup. 5. for Finansvæsen: Direktør Hiibbe, Haderslev. J. H. Schmidt, Vojensgaard. M. Refslund Paulsen, Bovlund. P. A. Callø, Rødding. Med Hensyn til Arbejdsmaaden kan oplyses, at Underudvalgene har fremdraget og taget Stilling til de enkelte Sporgsmaal, der er drøftede i de økonomiske I dvalg. Af de Spørgsmaal. hvis Løsning det har været det økonomiske Udvalgs Opgave at forberede, er \ a- liitaspørgsmaalet uden Sammenligning det vigtigste. Ved Markkursens dybe Fald fra 89 til 31 er vore Penge og Pengekrav reducerede 1 il næsten en Tredjedel af deres oprindelige Værdi i Forhold til Kroner. De Tab, som vilde paaføres store Dele af den nordslesvigske Befolkning ved en simpel Omregning af Mark til Krone efter Dagens Kurs, vilde være saa alvorlige, at de vilde betyde økonomisk Ruin for mange. Dette gælder i Særdeleshed de talrige Smaakapitalister, som er henviste til at leve af Renten af en lille Kapital, og de smag, Sparere,.som vilde se sig Frugterne at mange Aars Arbejde berøvede. Men ogsaa Erhvervene, navnlig Handelsstanden, vilde lide følelige Tab. dersom de flydendegjorte Driftskapitaler skal nedskrives til en Tredjedel ved Omsætningen fra tysk til dansk Møntenhed. Der vilde herved ikke alene blive Tale om Tab. som allerede er lidte. Thi den ved Københavns Børs noterede lave Markkurs er ikke nogen gyldig Maalestok for Marks Købeevne i Forhold til Krone i Handel og Vandel indenfor hvert af de to Lande, navnlig ikke overfor de almindelige Livsfornødenheder, men et Udtryk for Tysklands ugunstige Handelsbalance og den ugunstige Bedømmelse af de politiske og økonomiske Tilstande i Tyskland. Der vilde altsaa ved selve Genforeningen paaføres den haardt hjemsøgte nordslesvig

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 8 af 03/01/2007 (Gældende) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forretningsorden for Haderslev Byråd

Forretningsorden for Haderslev Byråd Forretningsorden for Haderslev Byråd (Gældende fra den 1. januar 2018) Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8

Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN. for. Orø sogns. menighedsråd. Forretningsorden, 7. april af 8 Forretningsorden Orø, 7. april 2009 FORRETNINGSORDEN for Orø sogns menighedsråd Forretningsorden, 7. april 2009 1 af 8 FORRETNINGSORDEN for menighedsråd Marginalteksten henviser til: ML: AP: Bekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune

Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Forretningsorden for Byrådet i Favrskov Kommune Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Stilling sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Stilling sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Den gældende ordning for folkekirkens styre

Den gældende ordning for folkekirkens styre Den gældende ordning for folkekirkens styre Oplæg ved departementschef Henrik Nepper-Christensen Indledning Når man skal drøfte, om noget skal forandres, er det altid nyttigt at begynde med et overblik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. LBK nr 864 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Min. for Ligestilling og Kirke, j.nr. 62456/13 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad.

Ark No 35/1883. Til Vejle Byraad. Ark No 35/1883 Forsamlingen antager, at en Formueskat som Lovforslaget ikke kan? gjøre der??? udover den egentlige Indtægt som Beskatning efter I og C tillader. at det overlades til hver Kommunes Vedtægt

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune

Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Forretningsorden for Udvalget for Ældre og Handicappede i Halsnæs Kommune Møder i Udvalget for Ældre og Handicappede 1. Udvalget for Ældre og Handicappedes møder afholdes som udgangspunkt på rådhuset i

Læs mere

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse

Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse. Forretningsorden. for Dragør Kommunalbestyrelse Dragør Kommunes Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Dragør Kommunalbestyrelse KOMMUNALBESTYRELSENS MØDER. 1 Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. LBK nr 330 af 29/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 25665/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov om bestyrelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Sahl-Gullev sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for. Randers Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Randers Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

Vedtægt. for. menighedsrådet

Vedtægt. for. menighedsrådet Vedtægt for menighedsrådet Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet fastsatte forretningsorden

Læs mere

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring

Aale Linnerup Kirker Aale Bygade 28 A Aale 7160 Tørring Linnerup Kirker Forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd Godkendt forretningsorden for Linnerup sognes menighedsråd, gyldig fra 30. november 2014 Bekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012 af

Læs mere

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874.

Ark No 28/1874. Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Ark No 28/1874 Vejle Amt, 17 Oktober 1874. Indenrigsministeriet har under 15 d.m. tilskrevet Amtet saaledes: Efter Modtagelsen af den af Amtet under 30. Juni d.a, hertil indsendte Skrivelse hvor Vejle

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat

FORRETNINGSORDEN. for fællesmøder. for menighedsrådene i. Staby Madum pastorat FORRETNINGSORDEN for fællesmøder for menighedsrådene i Staby Madum pastorat Nærværende forretningsorden er et forslag. Menighedsrådene er således ikke bundet til at følge forslaget. De fleste af forslagets

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Initialer: ANE Sag: 306-2014-4887 Dok.: 306-2014-63165 Oprettet: 18. marts 2014 Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd

FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vetterslev-Høm menighedsråd Jf. Bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd og Bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Vipperød. (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Vipperød (Grandløse, Ågerup og Sdr. Asmindrup sognes) Menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 31. maj 2010 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

STATSMINISTERIET Dato:

STATSMINISTERIET Dato: Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) L 169 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt STATSMINISTERIET Dato: Statsminister Anders Fogh Rasmussens svar på spørgsmål nr. 1 5 af 19. maj 2005 stillet af Det Politisk-Økonomiske

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd

FORRETNINGSORDEN. for. Skelund sogns. menighedsråd FORRETNINGSORDEN for Skelund sogns menighedsråd Ifølge 24, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013 af lov om menighedsråd fastsætter menighedsrådet selv sin forretningsorden. Den af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere