Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi"

Transkript

1 for Økonomi og Informationsteknologi 2014 Professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology August 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Studieordningen gælder for Økonomi og Informationsteknologi Uddannelsernes og de uddannedes titler Uddannelsens mål Model for opbygning af kompetencer Undervisning og læring Økonomi og Informationsteknologi, uddannelsesmodel Økonomi og Informationsteknologi, kerneområder Samfundsøkonomi (10 ECTS) Erhvervsøkonomi (45 ECTS) Informationsteknologi (50 ECTS) Hjælpefag (25 ECTS) Første semester Samfundsøkonomi, Mikroøkonomi (5 ECTS) Erhvervsøkonomi, Erhvervsøkonomi og organisation 1 (10 ECTS) Informationsteknologi, Softwarekontruktion 1 (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 1 (5 ECTS) Hjælpefag, Kommunikations- og Præsentationsteknik (5 ECTS) Andet semester Samfundsøkonomi, Makroøkonomi (5 ECTS) Erhvervsøkonomi, Erhvervsøkonomi og organisation 2 (10 ECTS) Informationsteknologi, Softwarekontruktion 2 (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 2 (5 ECTS) Hjælpefag, International erhvervsret (5 ECTS) Tredje semester Erhvervsøkonomi, Forretningsstrategi 1 (10 ECTS) Erhvervsøkonomi, Strategisk Markedsføring (5 ECTS) Informationsteknologi, Systemudvikling 3 (10 ECTS) Informationsteknologi, Informationsteknologier 1 (5 ECTS) Fjerde semester Erhvervsøkonomi, Forretningsstrategi 2(10 ECTS) PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 1 Januar 2014

3 8.2 Informationsteknologi, Systemudvikling 4 (10 ECTS) Informationsteknologi, Informationsteknologier 2 (5 ECTS) Hjælpefag, Iværksætteri og Innovation (5 ECTS) Femte semester Valgfri moduler (30 ECTS) Sjette semester Praktik (30 ECTS) Syvende semester Hjælpefag, Videnskabsteori og Projektmetode (10 ECTS) Bachelorprojekt (20 ECTS) Eksamensbestemmelser Eksamensoversigt Beskrivelse af uddannelsens eksamener Første semester eksamen i Mikroøkonomi, Erhvervsøkonomi og Organisation og Kommunkation og Præsentation intern eksamen (20 ECTS) Første semester Softwarekontruktion og systemudvikling intern eksamen (10 ECTS) Andet semester - førsteårsprøven (25 ECTS) Andet semester International Erhvervsret (5 ECTS) Tredje semester Strategi og Relationer (30 ECTS) Fjerde semester Forretningsprocesser og Projektledelse (30 ECTS) Femte semester Specialisering og Internationalisering Sjette semester Praktikeksamen Syvende semester Videnskabsfilosofi og Projektmetode (10 ECTS) PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 2 Januar 2014

4 Studieordning for Bachelor i Økonomi og Informationsteknologi Generelle bestemmelser for alle institutioner, der udbyder programmet 1.1 Studieordningen gælder for Økonomi og Informationsteknologi Studieordning for uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi er udarbejdet på grundlag af retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 774 af 4. juli 2012 om bacheloruddannelsen for Økonomi og Informationsteknologi. Uddannelsen, som er et fuldtidsstudium, udgør 3 1/2 studenterårsværk. Ét studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde på ét år, og svarer til 60 point i det europæiske meritoverførselssystem (ECTS-point). Uddannelsen er normeret til 210 ECTS-point. Uddannelsen er underlagt følgende love og bekendtgørelser Lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser: nr. 636 af 29. juni 2009 Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juli 2012 om uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bekendtgørelse nr af 1. oktober 2010 om kvalitetssikring af erhvervsrettet videregående uddannelse Bekendtgørelse nr. 214 af 21. februar 2012 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse nr. 714 af 27. juni 2012 prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser Bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse Bekendtgørelse nr. 684 af 27. juni 2008 om akkreditering og godkendelse af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser mv. Ovenstående love og bekendtgørelser er tilgængelige på 1.2 Uddannelsernes og de uddannedes titler Uddannelsens titel er Bacheloruddannelse for Økonomi og Informationsteknologi. Uddannelsen giver den uddannede ret til at kalde sig professionsbachelor i Økonomi og Informationsteknologi. 2. Uddannelsens mål Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi er, at kvalificere den uddannede til, dels at kunne behandle erhvervsøkonomiske, samfundsøkonomiske og informationsteknologiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder, dels at kunne indgå i et tværfagligt samarbejde. 2.1 Model for opbygning af kompetencer Målet med uddannelsen er, at den studerende opbygger en række kernekompetencer, der skal udgøre grundlaget for kontinuerlig læring og løsning af opgaver i fremtidens globaliserede videnssamfund. PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 3 Januar 2014

5 Den studerende opnår læringskompetence og meningskompetence, der sætter vedkommende i stand til selvstændigt at kunne sikre sig både faglig og dannelsesmæssig udvikling. Den studerende opbygger forandringskompetence ved, at der fokuseres på fleksibilitet og tilpasning af løsninger til de aktuelle erhvervsmæssige forhold. Den studerende opbygger relationskompetencer evnen til at fungere i netværk og kommunikere inden for komplekse og flade strukturer ved selvstændigt at tage ansvar for at udvikle en faglig identitet. 2.2 Undervisning og læring Undervisningsstilen på uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi er en dynamisk, interaktiv proces, hvor der lægges vægt på de studerendes aktive deltagelse. De studerende tager ansvar for deres egen læringsproces, samtidig med, at de modtager aktivt input fra underviserne. Undervisningen foregår som en kombination af holdundervisninger, projektarbejde i grupper og individuelt arbejde som regel med tværfaglige problemstillinger. For at sikre den optimale faglige indlæring og personlige udvikling hos den enkelte studerende, anvender uddannelsen Økonomi og Informationsteknologi varieret pædagogik med hovedvægten lagt på dialog, diskussion og projekter. Undervisningen tilrettelægges varieret, bl.a. gennem holdundervisning, arbejde i teams, tværfaglige cases, teamarbejde, gæsteforelæsninger, virksomhedsbesøg og projektarbejde. PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 4 Januar 2014

6 3. Økonomi og Informationsteknologi, uddannelsesmodel Første til fjerde semester, obligatoriske elementer 1. semester: Introduktion til IT og business 2. semester: Kobling mellem IT og business 3. semester: Strategi og relationer 4. semester: Forretningsprocesser og projektledelse 5. semester Specialisering og internationalisering 6. semester Praktik Obligatoriske elementer 7. semester: Bachelorprojekt Mikroøkonomi 5 ECTS Makroøkonomi 5 ECTS Forretningsstrategi 10 ECTS Forretningsstrategi 10 ECTS Valgfri moduler, 30 ECTS Praktik 30 ECTS Videnskabsteori og projektmetode 10 ECTS 10 ECTS Erhvervsøkonomi og organisation Erhvervsøkonomi og organisation 10 ECTS Strategisk markedsføring Informationsteknologier Den studerende vælger Økonomi, IT og/eller kombinationsfag Bachelorprojekt 20 ECTS 5 ECTS 5 ECTS ELLER Programmering 5 ECTS Programmering 5 ECTS Informationsteknologier 5 ECTS Systemudvikling 10 ECTS Studier i udlandet Systemudvikling 5 ECTS Systemudvikling 5 ECTS Systemudvikling 10 ECTS Kommunikation og præsentation International erhvervsret Innovation og iværksætteri 5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS Forklaring, kerneområder Erhvervsøkonomi Samfundsøkonomi Informationsteknologi Hjælpefag Specialisering Bachelorprojekt PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 5 Januar 2014

7 4. Økonomi og Informationsteknologi, kerneområder 4.1 Samfundsøkonomi (10 ECTS) Indhold: Mikroøkonomi, makroøkonomi, international samfundsbeskrivelse, globale økonomiske strukturer og internationale markedsstrukturer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om, og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) mikro- og makroøkonomi og økonomisk argumentation 2) virksomhedsinternationalisering i en samfundsøkonomisk sammenhæng Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) den økonomiske cyklus i markedsøkonomier i national og international sammenhæng, med henblik på at vælge relevante løsningsmodeller 2) et omfattende sæt økonomiske teorier og metoder, til analyse af det globale miljø, og kan begrunde og vælge relevante løsningsmodeller 3) en praksisnær, såvel som en teoretisk tilgang til vurdering og analyse af en virksomheds internationaliseringsproces 4) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende mikro- og makroøkonomi til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) udvikling i det globale politiske og økonomiske miljø, og skabelse af en syntese 2) selvstændig deltagelse i analysen af globale økonomiske tendenser og parametre, og reflektere over deres indvirkning på markeder og handel inden for erhvervsetiske rammer 3) kombination af lokale virksomheders perspektiver med en global makroøkonomisk forståelse 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i forhold til mikro- og makroøkonomien, og den økonomiske cyklus i markedsøkonomier PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 6 Januar 2014

8 4.2 Erhvervsøkonomi (45 ECTS) Indhold: Organisationsteorier og -praksis, metoder til internt og eksternt regnskab, international markedsføring, optimering af forretningsprocesser, forretningsstrategi, administration og strategisk planlægning af informationssystemer. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om, og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) organisations- og administrationsteorier og -modeller 2) teorier og metoder til internt og eksternt regnskab 3) international markedsføringsøkonomi og grundlæggende kommunikationsstrategier 4) styring af forsyningskæde og forretningsprocesser 5) forretningsoptimering og systemintegration 6) international administration og udvikling 7) forretningsstrategi 8) strategisk planlægning af informationssystemer Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) organisationsteorier og modeller, med henblik på refleksion over, og vurdering af organisatorisk praksis 2) teoretiske og metodemæssige principper for internt og eksternt regnskab, samt valg af relevante løsninger i en erhvervsmæssig sammenhæng 3) teori og metoder til international markedsføringsstrategi og kommunikation 4) teori og metoder til analyse, udvikling og planlægning af forretningsprocesser 5) teori og metoder til planlægning af strategiske informationssystemer 6) teori og metoder til udvikling af og deltagelse i implementering af forretningsstrategier 7) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forbindelse med erhvervsøkonomi, administration, regnskab og international markedsføring til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 7 Januar 2014

9 1) udvikling af, og deltagelse i internationale organisatoriske forandringsprocesser, fra etablering af strategi til implementering. 2) selvstændig deltagelse i regnskabsmæssige opgaver og måling af resultaterne 3) udvikling og udførelse af markedsføringsplaner, -analyse og -strategier 4) etablering og implementering af en IT-strategi 5) design, planlægning og implementering af IT-processer, -services og -produkter 6) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi, administration, regnskab og international markedsføring 4.3 Informationsteknologi (50 ECTS) Indhold: Udvikling af IT-systemer, IT-projektledelse, udvikling og administration af IT-systemer og - processer i organisationer, softwareudvikling med algoritmer, databaser og brugergrænseflader, test og brugerinddragelse Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende: 1) foranalyse, analyse og design af aktiviteter inden for systemudvikling 2) administration, planlægning og kvalitetssikring af processer i IT-systemers livscyklus 3) informationsteknologi og anvendelse af software i organisationer 4) systemarkitektur 5) brugervenlighedstest og brugeroplevelse Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) programmeringsteori og -metoder, anvendelse af algoritmer, databaser og brugergrænseflader 2) teori og metoder til datamodellering, databasedesign, udvikling af brugergrænseflader, kvalitetssikringsprocesser, projektplanlægning og -administration 3) metoder til planlægning og specifikation af systemkrav og systemarkitektur, med integration af viden fra organisationsteori og forretningsstrategi 4) teori og metoder til analyse af brugeradfærd og -behov, brugervenlighedstest og skabelse af brugeroplevelse PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 8 Januar 2014

10 5) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende planlægning, udvikling, design og implementering af IT-systemer og -processer til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) konstruktion af informationssystemer med algoritmer, databaser og brugergrænseflade 2) planlægning, koordinering og administration af informationssystemprojekter, der indebærer tværfagligt samarbejde med f. eks. brugere og interessenter 3) konstruktion af datamodeller og databasedesign 4) vurdering og test af informationsteknologi med integration af kvalitetssikring i systemudviklingsprocesser 5) udvikling af en systemarkitektur 6) etablering af systemkravspecifikationer 7) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til planlægning, udvikling, design og implementering af IT-systemer og -processer. 4.4 Hjælpefag (25 ECTS) Indhold: Kommunikations- og præsentationsteknik, teamsamarbejde, international IT- og erhvervsret, iværksætteri og innovationsprocesser og videnskabsteori Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) kommunikations- og præsentationsteknik 2) videnskabsteori 3) samfundsvidenskab, international ret og etik 4) iværksætteri og innovation Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) identifikation af relevante kommunikationsmetoder til komplekse målgrupper 2) videnskabsteori i projektarbejde og valg af relevante teorier og løsningsmodeller PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 9 Januar 2014

11 3) teorier og metoder fra samfundsvidenskab, international ret og etik til global business og informationsteknologi 4) teorier og metoder til udvikling af kreative og innovative forretningsprocesser, -services og -produkter 5) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forbindelse med erhvervsret, iværksætteri, innovation og etik til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) formidling af tekniske oplysninger, mundtligt og skriftligt, til komplekse målgrupper 2) udvikling, planlægning og fremmelse af kreative og innovative forretningsprocesser 3) udvikling af en forretningsplan til en vidensintensiv organisation 4) identifikation af juridiske problemstillinger i forhold til international business og informationsteknologi 5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til kommunikation, erhvervsøkonomi, iværksætteri, innovation og erhvervsetik 5. Første semester 5.1 Samfundsøkonomi Mikroøkonomi (5 ECTS) Indhold: Fundamental økonomi, grundlæggende mikroøkonomi, markedsstruktur og effektivitet. Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) centrale begreber i økonomi, økonomisk argumentation og økonomiske systemer 2) udbud og efterspørgsel, forbruger- og producentadfærd, prismekanismen og markedsstrukturer 3) mikroøkonomiske politikker, markedseffektivitet og markedsinterventioners indvirkning på effektiviteten Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 10 Januar 2014

12 1) mikroøkonomiske teorier og modeller for udbud og efterspørgsel, herunder metoder til analyse af producent- og konsumentoverskud, og kortsigtet og langsigtet økonomisk overskud 2) teorier og metoder til analyse af markedseffektiviteten og markedsinterventioners indvirkning på effektiviteten 3) valg og præsentation af relevante mikroøkonomiske løsningsmodeller for samarbejdspartnere og brugere. Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) selvstændig deltagelse i en organisations beslutningsproces baseret på økonomisk forståelse og analyse af markedseffektivitet, omkostninger og fordele 2) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til den mikroøkonomiske disciplin 5.2 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi og organisation 1 (10 ECTS) Indhold: Organisationsteori, regnskabsmodeller og -teorier, projektorganisering og budgettering Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) organisationsstruktur og -kultur 2) projektorganisation og de finansielle aspekter af projektledelse 3) metoder til internt regnskab Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teori og modeller til analyse af organisationsstruktur og -kultur, herunder forskellene mellem vidensintensive virksomheder og produktionsvirksomheder 2) teori og metoder til etablering og administration af projektorganisationer 3) metoder til internt regnskab, herunder projekters finansielle aspekter 4) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med organisationsstrukturer og -kultur, internt regnskab, samt projektorganisering og budgettering for samarbejdspartnere og brugere PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 11 Januar 2014

13 Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) identifikation af formelle og uformelle egenskaber ved organisationsstrukturer og kultur, og analyse af deres indvirkning på personer og teams 2) planlægning og administration af de finansielle aspekter af enkle projekter ved hjælp af grundlæggende regnskabsmetoder 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi og organisation 5.3 Informationsteknologi Softwarekonstruktion 1 (5 ECTS) Indhold: Introduktion til softwarekonstruktion og programmering, programmeringssprog, programkvalitet, simple algoritmer Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) beskrivelse af et programmeringssprogs syntaks og semantik 2) struktur i programmer 3) simple algoritmer 4) klassiske datastrukturer 5) kriterier for programkvalitet Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til at strukturere realiseringen af simple algoritmer og datastrukturer i et programmeringssprog 2) teorier og metoder til definition af kriterier for programkvalitet og fejlfinding i egne programmer 3) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende programkvalitet og simple algoritmer til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) konstruktion af et simpelt program ud fra en programspecifikation 2) planlægning af programmeringsaktiviteter og kvalitetssikring i softwarekonstruktion 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til simpel softwarekonstruktion og programmering PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 12 Januar 2014

14 5.4 Informationsteknologi Systemudvikling 1 (5 ECTS) Indhold: Udviklingsmodeller, projektmodeller, projektledelse, brugerinddragelse og test Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) udviklingsmetoder til softwarekonstruktion og deres relation til IT-projektmodeller 2) informationssystemers struktur og design, herunder modellering af informationsstrømme 3) brugerinddragelse og test inden for softwareudvikling 4) grundlæggende metoder til projektledelse Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teori og metoder til softwareudvikling inden for planlægning af simple udviklingsprocesser 2) kvantitative og kvalitative metoder inden for brugerundersøgelser 3) metoder til planlægning af simple testaktiviteter 4) teorier og metoder til udvikling af informationssystemer og modellering af informationsstrømme i softwareudviklingsprocesser 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med informationssystemers struktur og design for brugere og samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) modellering af informationsstrømme og udvikling af simple informationssystemer 2) planlægning og koordinering af et softwareudviklingsprojekt 3) udførelse af brugerundersøgelser baseret på kvantitative og kvalitative metoder 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til systemudvikling 5.5 Hjælpefag Kommunikations- og Præsentationsteknik (5 ECTS) Indhold: Konceptuel og teknisk kommunikation, studieteknik, internationale samarbejdsprocesser i en projektmæssig sammenhæng PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 13 Januar 2014

15 Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) skriftlige og mundtlige kommunikations- og præsentationsteknikker i en international sammenhæng 2) studieteknik og akademiske metoder 3) interkulturelle relationer og samarbejdsprocesser Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) kommunikationsteorier og -metoder med henblik på at frembringe konceptuel og teknisk kommunikation rettet mod internationale målgrupper 2) teorier og metoder til etablering af projektorganisationer og forståelse af samarbejdsprocesser i en interkulturel sammenhæng 3) akademiske metoder i mundtlig og skriftlig kommunikation 4) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med etablering af interkulturelle projektorganisationer for samarbejdspartnere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) frembringelse af konceptuel og teknisk kommunikation henvendt til komplekse målgrupper 2) selvstændig planlægning og overvågning af samarbejdspraksisser og teamroller i en international projektorganisation 3) refleksion over egen akademisk praksis og egne læringsstrategier 6. Andet semester 6.1 Samfundsøkonomi Makroøkonomi (5 ECTS) Indhold: Grundlæggende makroøkonomi, international samfundsbeskrivelse, globale økonomiske strukturer og international handel Læringsmål Viden og forståelse: PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 14 Januar 2014

16 Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) makroøkonomiske modeller og argumentation, i forhold til bestemmelse af og forholdet mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og andre makroøkonomiske områder 2) international samfundsbeskrivelse, international handel og betalingsbalancen 3) forskellige strategiske valg i forhold til makroøkonomiske områder Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) grundlæggende makroøkonomiske teorier og metoder, med henblik på analyse af makroøkonomiske områder, herunder international handel og betalingsbalancen 2) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger i forhold til makroøkonomiske modeller og international samfundsbeskrivelse Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) anvendelse af teoretiske modeller til analyse af virkningen af makroøkonomiske faktorer fra et virksomhedssynspunkt 2) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til makroøkonomisk argumentation og international samfundsbeskrivelse 6.2 Erhvervsøkonomi Erhvervsøkonomi og Organisation 2 (10 ECTS) Indhold: virksomhedsudvikling og implementering, regnskabsmodeller i virksomheder, projektledelse Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) beslutningsprocesser og ændringshåndtering i internationale organisationer 2) de fundamentale aspekter af erhvervsøkonomi, herunder centrale resultatindikatorer, costbenefit-analyse, break-even og udbud/efterspørgsel. 3) den finansielle kontrol af organisationer, herunder metoder til eksternt regnskab 4) projektledelse i en international organisatorisk sammenhæng PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 15 Januar 2014

17 Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til vurdering af en organisations økonomiske resultater og beslutningsproces 2) teorier og metoder til håndtering af ændringer i internationale organisationer 3) metoder til eksternt regnskab 4) projektledelsesmodeller og metoder til administration af et internationalt projektteam 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med organisatorisk udvikling og implementering, samt metoder til eksternt regnskab for samarbejdspartnere Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) præsentation af finansiel analyse baseret på finansierings- og balancestruktur og finans henholdsvis egenkapital og kapital i internationale organisationer 2) analyse, beregning og præsentation af regnskab og centrale resultatindikatorer 3) integration af en projektorganisation i en større organisatorisk sammenhæng 4) håndtering af forskelle og ændringer i internationale projektorganisationer 5) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til erhvervsøkonomi og eksternt regnskab 6.3 Informationsteknologi Softwarekonstruktion 1 (5 ECTS) Indhold: Konstruktion af IT-systemer på et programmeringssprog, datastrukturer og abstrakte datatyper, programmering på serveren Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) et programmeringssprogs syntaks og semantik 2) udviklingsmiljøer til IT-systemer 3) udvalgte algoritmers kvalitative egenskaber 4) klassiske datastrukturer 5) transaktionshåndtering og rollback i informationssystemer 6) serverprogrammering Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 16 Januar 2014

18 1) metoder og teorier til udvikling af klient/serverprogrammer 2) metoder til test af programmer, med henblik på planlægning og udførelse af valideringstest 3) metoder og teori til ændring af data i og hentning af data fra et informationssystem 4) metoder og teorier om realisering af brugergrænseflader i et udviklingsmiljø 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med softwarekonstruktion og serverprogrammering for samarbejdspartnere og brugere Kompetencer: Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende: 1) konstruktion og test af softwareprogrammer med algoritmer, databaser og brugergrænseflader 2) programmering af et serverprogram 3) anvendelse af et udviklingsmiljø til realisering af brugergrænseflader 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til softwarekonstruktion og serverprogrammering 6.4 Informationsteknologi Systemudvikling 2 (5 ECTS) Indhold: datamodeller, databaseanalyse og -design, udviklingsmetoder, projektmodeller, projektledelse, brugerinddragelsestest Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) data og oplysninger, element-relationsmodeller, normalisering og databaseintegritet 2) datamodeller, databaseanalyse og design af logiske og fysiske databaser 3) IT-projektledelse, herunder interessentanalyse, risikoanalyse og kvalitetsstyring. 4) brugerinddragelse og test i relation til IT-projektmodeller Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder til omdannelse af oplysninger om registrerede data og forretningsregler til en datamodel 2) normaliseringsteknikker til identifikation og eliminering af redundante data 3) teori og metoder fra IT-projektledelse til planlægning af komplekse udviklingsprocesser 4) teorier og metoder til etablering af en testplan til en udviklingscyklus PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 17 Januar 2014

19 5) valg og præsentation af relevante løsningsmodeller i forbindelse med databaseanalyse og - design for samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) konstruktion af et logisk og fysisk databasedesign 2) modellering af informationsstrømme og udvikling af informationssystemer 3) planlægning og koordinering af udviklingen af et informationssystem med integration af brugerundersøgelser og -test som en del af kvalitetsstyringen 4) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til databasedesign og projektledelse 6.5 Hjælpefag International erhvervsret (5 ECTS) Indhold: National og international erhvervsret, international IT-ret Læringsmål Viden og forståelse Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) juridiske problemstillinger i forhold til erhvervsklimaet 2) juridiske problemstillinger i forhold til IT-systemer og IT-produkter 3) forskelle i juridisk indretning og praksis på internationale markeder Færdigheder Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) relevante emner inden for national og international erhvervsret til identifikation af juridiske problemstillinger i forhold til en organisation 2) relevant IT-ret i forhold til IT-systemet og IT-produkter, herunder ophavsret og tværnationale aktiviteter 3) teorier og metoder til analyse af juridiske forskelle mellem internationale markeder og deres konsekvenser for organisationen og dens produkter og services 4) formidling af praksisnære og akademiske problemstillinger vedrørende relevante juridiske løsningsmodeller til samarbejdspartnere og brugere Kompetencer Den studerende kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer vedrørende 1) identifikation og formidling af potentielle juridiske problemstillinger i forhold til en organisation og dens produkter og services PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 18 Januar 2014

20 2) identifikation og formidling af potentielle juridiske problemstillinger i forhold til internationale IT-systemer, -produkter eller -services 3) identifikation af egne læringsbehov og udvikling af egen viden, egne færdigheder og kompetencer i relation til international erhvervs- og IT-ret 7. Tredje semester 7.1 Erhvervsøkonomi Forretningsstrategi 1 (10 ECTS) Indhold: Forretningsstrategi, IT-understøttet strategisk administration, styring af forsyningskæde og logistik Læringsmål Viden og forståelse: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og kan reflektere over anvendte teorier og metoder vedrørende 1) international strategisk business og administration 2) kobling mellem forretnings- og IT-strategi med IT som katalysator i udvikling og implementering af forretningsstrategier i en international organisation 3) virkningen af informations-, transport- og lagerteknologier på globale forsyningskæde- og logistikaktiviteter, herunder transaktionsomkostninger 4) centrale resultatindikatorer, der er afledt fra en forretningsstrategi Færdigheder: Den studerende mestrer færdigheder vedrørende anvendelse af 1) teorier og metoder med henblik på analyse af den internationale konkurrence i en branche og en organisations strategiske position 2) teorier og metoder til identifikation af strategiske ressourcer og centrale resultatindikatorer i en organisation 3) teorier og modeller til IT-strategisk planlægning som integreret del af etableringen af forretningsstrategier 4) teori og metoder til planlægning af vellykket implementering af en forretningsstrategi på organisationens globale forsyningskæde, herunder identifikation af afgørende succesfaktorer 5) teori og metoder til analyse af cost-benefit ved implementering af IT-drevne processer i en international organisation PBA i Økonomi og Informationsteknologi Side 19 Januar 2014

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 2 1.1. Ikrafttrædelsesdato 4 1.2. Overgangsordninger 4 1.3.

Læs mere

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012

Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi. Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 Studieordning for Økonomi og Informationsteknologi Københavns Erhvervsakademi (Kea) August 2012 1 Generelle bestemmelser for samtlige institutioner, der udbyder uddannelsen Studieordning Gældende for udbydere

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Studieordning 2014 Fælles del

Studieordning 2014 Fælles del Studieordning 2014 Fælles del Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret august 2014 Side 0 af 16 Indhold Fælles del 1. Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder...

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknologi Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for informationsteknoli I medfør af 22, stk. 1 2, 23, stk. 3, 30 i lov nr. xxx af xxxx 2008 om erhvervsakademiuddannelser professionsuddannelser,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi. Revideret 01.07.2012 for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Revideret 01.07.2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING)

BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen BACHELOR (BSc) I TEKNISK VIDENSKAB (SOFTWARE ENGINEERING) Bachelor of Science (BSc) in Engineering (Software Engineering) Gældende

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast maj 2011 Indhold DEL 1: FÆLLES

Læs mere

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45

Akademiuddannelsen. 10/9, 11/9, 18/9, 24/9, 25/9, 1/10, 2/10, 22/10 08.15-15.15 Næstved Uge 44-45 Akademiuddannelsen Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linjer: Ledelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 04. februar 2014 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014

STUDIEORDNING for AU i Informationsteknologi. Revideret maj 2014 for AU i Informationsteknologi Revideret maj 2014 Studieordningen er gældende fra August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A

Bilag 58. Virksomhedsøkonomi A Bilag 58 Virksomhedsøkonomi A 1 Fagets rolle Virksomhedsøkonomi omfatter viden inden for strategi, internt og eksternt regnskab, investering og logistik. Faget giver viden om virksomhedens muligheder for

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen

Fag Undervisningsdage Tid Sted Eksamen 6 ugers selvvalg - Akademiuddannelsen Brug din ret til uddannelse, mens du er ledig! Vi har udvalgt nogle fag fra Akademiuddannelserne og tilrettelagt dem, så du kan deltage i din første ledighedsperiode

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling

Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling August 2011 Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i tekstildesign, - håndværk og formidling.

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, august 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del

Studieordning PBA softwareudvikling fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Uddannelsens struktur... 2 3. Uddannelsens kerneområder... 2 3.1 Kerneområdet Udvikling af store systemer... 2 3.2 Kerneområdet Databaser for udviklere...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 12/15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Informationsteknologi niveau

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Studieordning for professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Studieordning for professionsbachelor i innovation og Professionsbacheloruddannelsen i innovation og Bachelor s Degree of Innovation and Entrepreneurship Godkendt 25. august 2014 Områdechef Kirsten Ringgaard

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1. semester Obligatorisk tema - 2 Salgets due diligence Metode og videnskabsteori 2. semester Obligatorisk tema - 20 ECTS Forretningsudvikling

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015

Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Uddannelsesfremsyn Fyraftensmøde, 15. april 2015 Oplæg v. Anne Schultz Pinstrup, enhedschef uddannelse Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) Siden sidst Møde i koordinationsgruppen den

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Studieordning for multimediedesigner

Studieordning for multimediedesigner Studieordning for multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK) Academy Profession Degree Programme in Multimedia Design and Communication Godkendt

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014

Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Studieordning PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 1.1 Formål... 4 1.2 Omfang... 4 1.3 Mål for læringsudbytte... 4 1.4 Titel... 5 3.1 Innovation, udvikling og vækst (25 ECTS)... 7 3.2 Ledelse

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Informationsteknologi for Akademiuddannelse i Informationsteknologi Studieordningen er gældende fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK

Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Studieordning for Datamatikeruddannelsen AK Erhvervsakademiuddannelse inden for informationsteknologi Studieordningens fælles del v/landsnetværket for datamatiker, august 2009 Studieordningens institutions

Læs mere

Studieordning For Multimediedesigner

Studieordning For Multimediedesigner For Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Multimediedesigneruddannelsen på Erhvervsakademiet Lillebælt August 2009 Indholdsfortegnelse Studieordningen... 3

Læs mere

Studieordning del 3-2015

Studieordning del 3-2015 Studieordning del 3-2015 Valgfag, PBA i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 4 Indhold del 3 Valgfag

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 20. august 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Masteruddannelser i Projektledelse

Masteruddannelser i Projektledelse Masteruddannelser i Projektledelse Ekstern lektor Eva Riis Syddansk Universitet Master i projektledelse og procesforbedring, MPF Roskilde MPF giver teoretisk og metodisk ballast til at håndtere projekter

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI

Indstilling Master i IT-sikkerhed. Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Indstilling Master i IT-sikkerhed Jette Lundin it-vest leder på Handelshøjskolen Lektor på IFI Baggrund Med it i alting, Supply Change Management, netværksorganisationer og med systemer sammensat af kommunikerende

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). August 2010 side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse

Læs mere