Frederikshavn kommunale skolevæsen P -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -"

Transkript

1 Frederikshavn kommunale skolevæsen P -

2

3 F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R I K S H A V N V O G E L I U S B O G T R Y K K E R I

4 Ind holdsfortegnelse S id e Sk o le a u t o r it e t e r o g t r æ ffe t i d e r... 3 Sk o l e o r d n in g ( in d - o g u d s k r i v n i n g )... 4 K o m m u n a le sk o l e b y g n in g e r... 5 Sk o le r n e s l o k a le r... 6 O v e r sig t o v e r e l e v e r n e... 7 E le v e r n e s fo r sø m m e lse r U n d e r v i sn i n g m. m F r i id r æ t Sv ø m m e u n d e r v isn in g o g g y m n a st ik Sk o l e fo r e st i l l i n g e r F e r ie r e jse r o g so m m e r l e jr Sk o l e p a t r u lje r C y k list p r ø v e E k sa m in e r o g å r sp r ø v e r O p r y k n i n g e ft e r 5: k l a sse o g e ft e r 7. k l a sse D e t sk o l e p sy k o l o g isk e a r b e jd e A f sk o le r n e s d a g b ø g e r B ø r n e b ib lio t e k e r n e F o lk e m u sik sk o l e n o g sk o le r n e s o r k e st e r Sk o l e o p sp a r i n g U n g d o m sn æ v n e t s m e d le m m e r U n g d o m ssk o l e u d v a l g e t s m e d le m m e r D e t r å d g i v e n d e a ft e n sk o l e u d v a lg s m e d le m m e r U n g d o m ssk o l e n A n d e n u n d e r v i sn in g Sk o l e t a n d p l e je n Sk o l e l æ g e r n e s b e r e t n in g L æ r e r p e r so n a l e t v e d fo lk e sk o l e n L æ r e r r å d e n e s fo r m æ n d L æ r e r p e r so n a l e t v e d g y m n a sie t Sk o le b e t je n t e n e U d g i ft e r n e t il sk o l e v æ se n e t T i l h je m m e n e

5 Frederiksh avn skolekom m ission : F o r r e t n i n g sfø r e r J. R a sm u sse n, fo r m a n d : A u t o fo r h a n d le r K : U g g e r h ø j, n æ st f o r m a n d. K o m m u n e fu l d m æ g t i g A r n e H a n se n. F r u E d it h N ie ls e n : K r im in a lo v e r b e t je n t H a r r y P o u lse n. P e lsd y r fa r m e r A k se l Je n se n. F r u E l se O l e se n. F r u E lisa b e t h Je p se n. D i r e k t ø r A u g. Je n se n. Frederiksh avn byråds skoleu dvalg: K o m m u n e fu l d m æ g t i g A r n e H a n se n, fo r m a n d. F r u E d it h N ie ls e n, n æ st fo r m a n d. K r im in a lo v e r b e t je n t H ar r y ' P o u lse n. F o r r e t n i n g sfø r e r J. R a sm u sse n. A u t o fo r h a n d le r K. U g g e r h ø j. Skolevæsen ets adm in istration : Sk o le d i r e k t ø r e n s k o n t o r, D a n m a r k sg a d e 4 8, e r å b e n t k l o g 1 3, , ( t o r s d a g t il 1 7,3 0 ), l ø r d a g lu k k e t. T e l f Sk o l e d i r e k t ø r T h. A n d e r se n t r æ ffe s so m r e g e l h v e r sk o l e d a g ( u n d t a g e n l ø r d a g ) k l. 8 9, o n s d a g t i ll ig e k l O v e r a ssist e n t H. M a i la n d. K o n t o r a ss is t e n t fr u M in n a R a sm u sse n. Skoleledern e t r æ ffe s p å sk o l e r n e s k o n t o r e r h v e r s k o l e d a g k l (u n d t a g e n l ø r d a g ), B a n g sb o st r a n d sk o le, t e lf , sk o le in sp e k t ø r A. M a y n t z h u se n. F l a d st r a n d sk o le, t e l f , sk o l e i n sp e k t ø r S. B jø r n - H a n se n. Ø r n e v e je n s sk o le, t e lf , sk o l e i n sp e k t ø r K. H i ll e r s- A n d e r se n. F r e d e r i k sh a v n g y m n a siu m, t e l f, , r e k t o r A. M a d se n. Skolepsykologen t r æ ffe s p å F l a d st r a n d sk o le h v e r o n sd a g k l , t l f :

6 4 Skolelægern e B a n g sb o st r a n d sk o le h v e r o n sd a g k l: 9 1 0, t e lf : F l a d st r a n d sk o le h v e r t o r sd a g k l , t e l f Ø r n e v e je n s sk o le h v e r m a n d a g k l , t e l f F r e d e r ik sh a v n g y m n a siu m h v e r t i r sd a g k l , t e lf Skoletan dlægern e B a n g sb o st r a n d s k o l e ; M a n d a g, t i r sd a g, t o r sd a g o g f r e d a g k l , t e l f F l a d st r a n d s k o l e ; M a n d a g, o n s d a g o g t o r sd a g k l: 8 1 4, t e lf: Ø r n e v e je n s s k o l e ; T i r s d a g o g fr e d a g k l: 8 1 4, l ø r d a g k l , t e lf F r e d e r i k s h a v n k o m m u n a l e s k o l e o r d n i n g F o lk e sk o le n b e st å r a f e n 8 - å r ig h o v e d sk o le, d e r v i d e r e fø r e s m e d e n 9 : k l a sse, o g o m fa t t e r d e su d e n e n 3 - å r ig r e a l a fd e l i n g. F r a b e g y n d e lse n a f 6. sk o l e å r fo r d e l e s e le v e r n e i a - k la sse r (a lm e n e k l a s s e r ), b - k la sse r ( b o g l i g e k l a sse r ) o g c - k la sse r (u d e lt e k l a s s e r ). E ft e r 7. k l a sse fo r d e l e s e le v e r n e t il 8. o g 9 : k l a sse o g t il r e a l a fd e lin g e n. Sid e 2 5 g ø r e s d e r r e d e fo r d e lin g e n a f e le v e r n e. G y m n a sie t u d se n d e r sin e g e n å r sb e r e t n in g, h v o r fo r d e r m e d h e n sy n t il e k sa m in e r m. v. h e n v ise s t il d e n n e. In d s k r iv n in g a f elever t il g r u n d sk o l e n s 1. k la sse r t il s k o l e g a n g v e d sk o le å r e t s b e g y n d e lse 1. a u g u st fo r e g å r e ft e r a n n o n c e i m a r t s m å n e d. B ø r n, so m e r fy l d t 7 å r e ll e r fy l d e r 7 å r in d e n 1. a u g u st, e r u n d e r v i sn in g sp l ig t i g e. D e n æ r m e r e r e g l e r fo r u n d e rv isn in g sp lig te n s in d træ d e n og o p h ø r i h e n h o l d t il lo v a f 7. ju n i o m æ n d r i n g e r a f lo v o m fo lk e sk o l e n ly d e r s å l e d e s : U n d e r v i sn i n g sp l i g t e n in d t r æ d e r v e d sk o l e å r e t s b e g y n d e lse fo r d e b ø r n, d e r p å d e t t e t id sp u n k t e r fy l d t 7 å r, o g o p h ø r e r m e d u d g a n g e n a f e t sk o le å r fo r d e b ø r n, d e r p å d e t t e t i d sp u n k t e r fy l d t 1 4 år. E t b a r n, d e r fy l d e r 7 å r i sk o l e å r e t s fø r st e 6 m å n e d e r, sk a l o p t a g e s i sk o l e n v e d sk o le å r e t s b e g y n d e lse, n å r d e t t e fo r l a n g e s a f d e n fo r d e t s sk o l e g a n g a n sv a r l ig e ; d e t st il le s d a m e d h e n sy n t il u n d e r v i s n in g sp l ig t e n s in d t r æ d e n o g o p h ø r, so m o m d e t v a r fy l d t 7 å r fø r sk o le å r e t s b e g y n d e lse.

7 S k o le B a n g s b o s t r a n d s k o l e T a g e t i b r u g U d v i d e t v e d t i l b y g n i n g E j e n d o m s v æ r d i H e r a f g r u n d v æ r d i B r a n d f o r s i k r i n g B o g f ø r t v æ r d i 3 1 : 3: B y g n i n g e r I n v e n t a r B y g n i n g e r I n v e n t a r :7 8 7 : , :1 4 7,4 5 F l a d s t r a n d s k o l e : : , ,0 0 H j ø r r i n g v e j e n s s k o l e : : ,4 2 0,0 0 Ø r n e v e j e n s s k o l e :5 5 0 : , :8 8 6,5 0 K i r k e g a d e s s k o l e : , , a p r il K o m m u n a le s k o l e b y g n i n g e r

8 U n d e r v i s n i n g s l o k a l e r A n d r e l o k a l e r S k o le B a n g s b o s t r a n d s k o l e... F l a d s t r a n d s k o l e... H j ø r r i n g v e j e n s s k o l e... Ø r n e v e j e n s s k o l e... A lm : k la s s e lo k a l e r Små Fysik og k em i G e o g r a f i G y m n a s t ik H i s t o r i e H u s g e r n i n g H å n d a r b e j d e L æ s e h o ld L æ s e s tu e M e ta ls l ø jd N a t u r h i s t o r i e S a n g S m å s lø jd T e g n in g T r æ s lø j d U n d e r v is n in g s l o k a le r i a l t Arkiv og d e p o t Bibliotek med u d lå n K o n t o r L æ g e v æ re ls e L æ r e r v æ re ls e S a m lin g s s a l S k o le p s y k o lo g S p is e lo k a le T a n d k lin ik D iverse lo k a l e r Andre lokaler i a lt «c /3 7 T O p-* CD 58 _ C nr 3 CD 62 - ^ & Il n ^ ^ i * ju li S k o le rn e s l o k a l e r K i r k e g a d e s s k o l e * ) * ) v e d K i r k e g a d e.s s k o l e b e n y r t e s h S n d a r b e j d s l o k a l e t o g s å t il s a n g o g t e g n i n g. D e n 12: a u g u s t b le v g y m n a s i e t s n y o p f ø r t e b y g n i n g e r t a g e t i b r u g :

9 Elevern es fordelin g på de kommunale skoler pr. 31. december 1962 A n ta l k l a s s e r U n d e r u n d e r v i s n i n g s p l i g t i g a l d e r E l e v e r n e 1 u n d e r v i s n i n g s p l i g t i g a l d e r O v e r u n d e r v i s n i n g s p l i g t i g a l d e r T i l s a m m e n D r. P. i a l t D r. p. i a l t D r. P. i air D r. P : i a l t 1. B a n g s b o s t r a n d s k o l e F l a d s t r a n d s k o l e Ø r n e v e j e n s s k o l e G y m n a s i e t I a l t O v ersig t over e le v e r n e H e r a f h j e m m e h ø r e n d e i a n d r e k o m m ( H j ø r r i n g v e j e n s s k o l e h ø r e r u n d e r F l a d s t r a n d s k o l e )

10 u n d e r v isn in g sp lig t ig e 2860 børn 12,1 pct: af byen s b e fo lk n i n g. Idet byen ved år ssk ift e t h avde 23:600 in d b y g ge r e, u d gjo r d e d e 1. I a n d r e k o m m u n e r s s k o le r I s ta ts s k o le r I F re y s p r i v a t e m e lle m - o g re a ls k o le A n m e ld t t i l h je m m e u n d e r v is n i n g... 5: U d e n u n d e r v i s n i n g p å g r u n d a f v e d v a r e n d e s y g d o m... 6 : P å å n d s s v a g e a n s ta lt... 7 : P å e k s t e r n a t s k o le P å b li n d e - e l l e r d ø v e in s titu t... I a lt

11 D r e n g e P i g e r I a lt o n> s cr f t»i ( E le v a n ta l i a lt: ) ofct n s C L n te s S" tre oro <-* <Sq ta

12 9 KlassetaIlets og elevtallets fordelin g p å d e fo r sk e l l i g e k la sse t r in d e n 3 1 : d e c e m b e r , sa m t g e n n e m - sn it st a lle t p r. k l a sse : O Cd K lassckvoti i h.t. lov 1958 S IS k l. k l. _ : '.u. 1 9,9 2 7,0 u-t CN NO r i CN OS T f r i NC CN 1 8,5 CN irt CN r-* n S CO 5 4 CO T f uo «c E c*. O - 3SSE ]>[ E3^ IB 3I I I 3SSEpf IB 3I I \y\ -8 r : U < C vd (J - i O \6 d ~o > 0 X it \ T? c n fn - CN ct" <N OO <N CO CN r - CN CO CN CN O»O CO ( N OO uo CN r i CN CN ro CN ro 5 5 CN C N»O CO C N T f»o O O NO NO ON» o ro CN T f ro <N ro NO NO vo CO T f CN T f U"> OO CO O T f OO NO T f o T f n T f CO T f CO ZL LL T f CN CN CN 6 5 v8 j T f 6 5 T f 00 O s 00 T f r» T f 00 u^ r - NO CN r - T f r - C\ 00 NO oo NO c n r - CN O n uo r - T f r - NO CO uo u-> NO NO c n NC r - SO CN NO U^ OO NO O s OO CO O CO T f NO T f T f <L>! O </: aj G ; 0 JU ts> i B a n g s b o s t r a K la s s e ta E l e v t a l. ~U C ca *-> Ut t/3 HD cd U- QJ E/5 (/) cd S E l e v t a l. Ø r n e v e j e n s V t/3 C/3 cd 5 E l e v t a l. w CJ <V ir.»-< t r o S > > E l e v t a l. Cd S t o cd E l e v t a l. r-5 <N c o ' t f 2 k l a sse r i B a n g sb o st r a n d sk o le o g 3 i Ø r n e v e je n s sk o le v a r s p e c ia l k l a sse r m e d n e d sa t e le v t a l o g sæ r sk il t læ se p la n.

13 1 0 E le v e r n e s f o r s ø m m e l s e r i Forsøm te dage S y g d o m A n d e n l o v l i g g r u n d U d e n l o v l i g g r u n d I a l t 1. B a n g s b o s t r a n d s k o l e F l a d s t r a n d s k o l e Ø r n e v e j e n s s k o l e G y m n a s i e t S k o l e d a g e n e s a n t a l i v a r Forsømte dage i gennemsnit pr. Elev, beregnet efter elevtallet pr. 31. december 1962 S y g d o m A n d e n U d e n l o v l i g g r u n d l o v l i g g r u n d I alt 1. B a n g s b o s t r a n d s k o l e... 5,8 0,7 0,0 5 6,5 2. F l a d s t r a n d s k o l e... 6,3 0,8 0,0 8 7,2 3. Ø r n e v e j e n s s k o l e... 7,7 0,7 0,1 0 8,5 4. G y m n a s i e t... 7,6 0,6 0,0 0 8,2 6,8 0,7 0,0 7 7,5

14 11 G ym n a sie t. U n d e r v i s n i n g e n m. m. Skolebygn in gern e O p fø r e l se n a f d e n n y e g y m n a sie b y g n in g e r v e d a t v æ r e a fslu t t e t, så le d e s a t u n d e r v isn in g e n i d e n n y e sk o l e k a n b e g y n d e d e n 1 2 : a u g u s t , d o g fi n d e r in d v ie lse n fø r st st e d d e n 2 5. n o v e m b e r. Sk o le n i K ir k e g a d e, d e r b l iv e r l e d i g, n å r g y m n a sie t fly t t e r u d, v il i sk o l e å r e t b liv e b e n y t t e t t il e n a fd e l i n g a f Ø r n e - v e je n s sk o l e ; d o g f å r h a n d e lssk o l e n 4 k l a sse l o k a l e r t il r å d ig h e d : F r a 1. a u g u st o v e r t a g e r h a n d e lsst a n d sfo r e n i n g e n sk o le n i K i r - k e g a d e t il h a n d e lssk o l e, u n d e r fo r u d sæ t n i n g a f, a t k la sse - o g f a g l o k a le r t il d e n n y e sk o le v e d R im m e n s A l l é k a n t a g e s i b r u g e ft e r so m m e r fe r ie n O p fø r e l se n a f d e n n e sk o le b le v p å b e g y n d t, d a b o lig m in ist e r ie t d e n 2. a p r il h a v d e g iv e t ig a n g sæ t n in g st il l a d e l se h e r t il. Lærerm an gelen D a d e t p å g r u n d a f fo r f å a n sø g e r e t il l e d ig e læ r e r e m b e d e r ik k e h a r v æ r e t m u lig t a t f å a ll e e m b e d e r b e sa t, b le v e le v e r n e s t im e t a l so m fo r e g å e n d e å r sk å r e t n e d, e n r æ k k e e m b e d e r b l e v b e sø r g e t so m o v e r t im e r a f d e t fa s t e læ r e r p e r so n a le, 2 læ r e r in d e r, 2 h u sh o ld n i n g slæ r e r in d e r o g 1 h a n d e lssk o l e læ r e r in d e v a r a n sa t so m m id l e r t id ig e t im e læ r e r in d e r o g 1 p e n sio n e r e t l æ r e r o g e n k o n se r v a t o r ie u d d a n n e t m u sik e r u n d e r v ist e so m v ik a r e r i f o r sk e l l i g e b r ø k d e le a f e m b e d e r.

15 12 Fr i idræt U d e n fo r sk o l e t id e n k a n d r e n g e o g p i g e r i a lle a ld r e g r a t i s o m so m m e r e n d e lt a g e i fr i id r æ t t o g a n g e o m u g e n, e n t im e h v e r g a n g. D r e n g e n e u n d e r v i se s i h ø jd e - o g l æ n g d e sp r in g, lø b, sp y d -, d isk o s- o g b o ld k a st sa m t k u g l e st ø d. P ig e r n e u n d e r v ise s i h ø jd e * o g l æ n g d e sp r i n g, lø b, g r i b n i n g o g fo r sk e l l i g e k a st : I so m m e r e n h a r fø l g e n d e t a g e t i d r æ t sm æ r k e r : B angsbostran d sko le: B r o n z e S ø l v G u l d S ø l v m. e. D r e n g e P ig e r F ladstrand skole: D r e n g e P ig e r Ø rnevejens sko le : D r e n g e P i g e r Svømmeundervisning G u l d m. e. F r e d e r ik sh a v n k o m m u n a le b a d e u d v a l g h a r so m sæ d v a n l i g v e lv il- l i g st st ille t d e n k o m m u n a l e sø b a d e a n st a lt t il sk o l e n s r å d ig h e d, så le d e s a t d e t h a r v æ r e t m u l ig t a t g i v e sk o le r n e s e le v e r sv ø m m e u n d e r v isn i n g i sk o l e t i d e n, m e n d o g isæ r i so m m e r fe r ie n : I so m m e r e n h a r fø l g e n d e t a g e t sv ø m m e p r ø v e r : S v ø m m e r - F r i s v ø m m e r - L i v r e d d e r - p r ø v e n p r ø v e n p r ø v e n B a n g s b o s tra n d s k o le F la d s tr a n d s k o le Ø rn e v e je n s s k o le Gym n astik F ø l g e n d e a n t a l h a r e r h v e r v e t s k o l e g y m n a st ik m æ r k e t : D r e n g e : B r o n z e S ø lv G u l d r n ^ B a n g s b o s t ra n d s k o le Piger: B a n g s b o s tra n d s k o l e SkoIeforestillin ger U d v a l g e t fo r sk o l e fo r e st il l in g e r h a r i å r a r r a n g e r e t fø l g e n d e : I sa m a r b e jd e m e d D a n s k Sk o le sc e n e h a r L a n d s sk o le sc e n e n i»c o - l o sse u m «o p fø r t»je p p e p å b je r g e t «m e d O sv a ld H e lm u t h. I n t e r e sse n v a r så st o r, a t fo r e st il li n g e n k u n n e sa m le t r e fu l d e h u se. I sa m a r b e jd e m e d L a n d s sk o le sc e n e n s B i o h a r v i a r r a n g e r e t e n e ft e r b y e n s st ø r r e lse a n se li g sk o l e b io m e d t o r æ k k e r fo r e st il li n g e r fo r h e n -

16 13 h o l d sv is d e y n g r e o g d e æ ld st e e le v e r. P å y n g st e h o l d ( s k o l e å r ) h a r v i v i st»l y k k e n s l a n d e v e j«,»s h e r i f f e n «,»H o f n a r r e n «o g e n film o m R ø d e K o r s. P å æ ld st e h o ld ( 9. k la sse, 2. o g 3. r e a l sa m t 1 : 3. g y m n a sie k l a sse ) h ar v i v i st»m a s s e r a f w h isk y «,»V e d v e js e n d e «,»V r e d e n s d r u e r «o g»k i r m e s «. So m d e n e n e st e sk o l e b io i la n d e t h a r v i o g s å i d e n n e sæ so n v ist e n k o r t film (e n d a n sk d o k u m e n t a r f il m ) fø r h v e r t p r o g r a m, h v ilk e t e le v e r n e h a r u d t a lt d e r e s in t e r e sse i. T il slu t n in g e n h a r v æ r e t så g o d, a t v i h a r t o fo r e v isn i n g e r a f f i l m e n e p å y n g st e o g e n p å æ ld st e h o ld. V i h a r fø l t o s m e g e t v e lk o m m e n i»c o l o s s e u m «, o g u d v a l g e t t a k k e r b i o g r a fd ir e k t ø r H a r a l d Je n se n o g in sp e k t ø r Ju u l Je n se n fo r et g o d t sa m a r b e jd e. So m sæ d v a n l i g h a r v i o g s å a r r a n g e r e t e n s m å b ø r n sfo r e st i ll in g p å h v e r a f k o m m u n e sk o le r n e. V e d p å sk e t id a r r a n g e r e d e v i i sa m a r b e jd e m e d b i o g r a f d ir e k t ø r e n e n e k st r a fo r e st il li n g fo r in t e r e sse r e d e b l a n d t æ ld st e h o l d s e le v e r. V i v ist e D r e y e r s film o v e r K a j M u n k s sk u e sp il»o r d e t «. D e n n e fo r e st i l l i n g b le v sk o l e b io s st ø r st e o p l e v e lse i d e n fo r lø b n e sæ so n. N. J. C arstens. Ferierejser D e fe r ie b ill e t t e r, so m sk o l e u d v a l g e t b e v il g e d e t il so m m e r fe r ie n , b l e v b e n y t t e t a f fø l g e n d e a n t a l e l e v e r : B a n g s b o s tra n d s k o le F la d s tr a n d s k o le Ø rn e v e je n s s k o le G y m n a s ie t F re y s p r i v a te m e lle m - o g r e a ls k o le I a l t Som m erlejr 11 d r e n g e o g 1 0 p ig e r v a r i O d d F e ll o w l e jr e n v e d Su lb æ k st r a n d 2 9. ju l i 3. a u g u st u n d e r l e d e lse a f h r. o g fr u læ r e r F l e m m in g N i e l se n. Sk o le n t a k k e r O d d F e llo w fo r d e n in t e r e sse o g v e l v il je, d e r g e n n e m e n l a n g å r r æ k k e e r v ist v o r e e le v e r. Skolepatru ljer Sk o l e p a t r u lje r n e h a r v ir k e t t i lfr e d sst il l e n d e. So m e n a n e r k e n d e lse h a r sk o l e p a t r u lje r n e d e lt a g e t i e n l a n d sd e l sp a t r u l je fe st, so m b l. a. o v e r p o lit ib e t je n t K r o g h h a v d e a r r a n g e r e t p å F l a d st r a n d sk o le. D e s u d e n h a r m e d l e m m e r n e v æ r e t p å d e n sæ d v a n l ig e b u st u r.

17 1 4 L æ r e r C a r st e n s o g l æ r e r A lb r e c h t se n h a r v a r e t a g e t o p sy n e t o g u d d a n n e lse n v e d h e n h o ld sv is B a n g sb o st r a n d o g Ø r n e v e je n s sk o l e r sa m m e n m e d o v e r p o lit ib e t je n t K r o g h, o g a lt e r g å e t g n i d n i n g sfr i t. Cyklistprøve L i o n s C lu b, F r e d e r ik sh a v n, a r r a n g e r e d e i o k t o b e r i sa m a r b e jd e m e d sk o le r n e, R å d e t f o r st ø r r e fæ r d se lssik k e r h e d o g p o lit ie t c y k list p r ø v e fo r e le v e r n e fr a 6. k la sse. D e r d e lt o g i a lt e le v e r, h v o r a f b e st o d 5 6,6 %. m ie r. V e d e n fe st l i g h e d p å F l a d st r a n d sk o le u d d e lt e s b e v ise r o g p r æ Sk o le v æ se n e t b r i n g e r L i o n s C l u b sin b e d st e t a k fo r d e n n e v æ r d i fu l d e h jæ l p t il a t læ r e e le v e r n e a t fæ r d e s k o r r e k t i d e n s t a d i g st ig e n d e t r a fik.

18 15 Real a ved Bangsbostrand skole E k s a m i n e r Ban gsbostran d skole R e a le k s a m e n : R.a. 1. C a r l - O le M a g n u s B æ c k ( sa d e l m a g e r B. ) 2. B i r g i t t e R u b e n h a g e n C h r ist e n se n ( fa b r i k a n t C.) 3. Sv e n d E ise n h a r d t ( b a n k p r o k u r i st E. ) 4. Jy t t e H e sse l l u n d ( s l a g t e r H. ) 5. B e n t e N e p p e r H u l g a a r d ( sp e c i a l a r b e jd e r H. ) 6. H e n n i n g B a a d sm a n d Je n se n (k e d e l sm e d J. ) 7. Jo n n y G u n n a r Jø r g e n se n ( f i s k e r J. ) 8. A n n e - G r e t h e L a r se n (b e st y r e r L. ) 9 : B ir t h e M ø ll e r (m a l e r m e st e r M.) 1 0 : E l se b e t h P e d e r se n (sv e js e m e st e r P.) 1 1. A n n y Su lb æ k ( f r u S.) R b. 1. H a n s- Jø r g e n C h r ist e n se n (p a k h u s fo r m a n d C.) 2. Sø r e n B r i n c k H a n se n ( p l a d sm e st e r H. ) 3. H e n n i n g Je n se n ( c h a u f f ø r J. ) 4 : V e r a B ø je Je n se n ( sv e js e r J. ) 5. I n g e L i se Jo h a n se n ( k ø b m a n d J. ) 6. Je t t e Jo h n se n ( sn e d k e r J. ) 7. Jø r g e n C h r ist ia n Jø r g e n se n ( sa d e l m a g e r J. ) 8. F r a n k L a r se n ( s v e js e r L. )

19 1 6 Real b ved Bangsbostrand skole 9 : E l se N e p p e r L i n d e n g r e e n ( sm e d e sv e n d L. ) 1 0. K i r s t e n A n n i M a d se n (m a sk i n a r b : M.) 1 1. L isb e t h P e d e r se n (m a sk i n a r b. P.) 1 2. M o g e n s P e t e r s (m a sk i n a r b. P.) 1 3. B ir t h e R it t ig ( sk i b sb y g g e r R.) 1 4. H e l g e N i e l s e n Sn e d k e r (sk ib st ø m r e r S.) 1 5. L e n e K r i s t i n e Sv a n h o lt ( k ø b m a n d S.) A n ta l e le v e r G e n n e m s n i t s k a r a k t e r e r Ug-r- m g - m g mg-f- g + R e a l e k s a m e n T e k n is k fo rb e re d e lseseksa m e n : 9.A. 1. K i r s t e n V i v i a n A n d r e a se n ( s v e js e r A. ) 2. H a n s S t e ffe n H a n se n ( a r b e jd s m a n d H. ) 3. F l e m m i n g H ø g h ( sk i b sb y g g e r H. ) 4. L a r s H o f f m a n n H ø y e r ( fisk e p a k k e r H. ) 5. B r i t a H v i d Je n se n (m u r e r m e st e r J. ) 6. H e n r ik Sy lv e st e r L a r se n (v i c e v æ r t L. ) 7. St e e n N i e l s e n ( t je n e r N. ) 8. Jø r g e n O l se n (m a sk i n a r b. O.) 9. B ja r n e B a st ia n P e d e r se n ( sv e js e r P.) 1 0. M o g e n s Jø r n R o h d e ( fo r m e r R.) 1 1. H e l g e W u l f f ( m e t a l a r b e jd e r W.)

20 1 7 9: a ved Bangsbostrand skole D e n sta tskontro llerede p rø v e v e d a fslu tn in g e n a f p. k la sse: ( H a n d e lslin ie n ). 1. A a se B e r t h e lse n (r e m ise a r b : B. ) 2. B i r g i t t e C h r ist e n se n (m u r e r m e st e r C.) 3. E g o n C h r ist e n se n ( a r b e jd s m a n d C.) 4. K n u d L e o n h a r d C h r ist e n se n ( f i s k e r C. ) 5. W a n d a E l isa b e t h C h r ist e n se n ( t ø m r e r sv e n d C.) 6. O l e Jo h a n n e s C o n r a d se n (sm e d e m e st e r C.) 7. Jo a n G je r l ø v D i s s i n g ( a r b e jd s m a n d D. ) 8. G r e t e E ise n h a r d t ( b a n k p r o k u r i st E.) 9 : V e r a M a r i e V i g H a n se n (v æ g t e r H. ) 1 0. Je t t e H e d e g a a r d (sl a g t e r m e st e r H. ) 1 1. E l l a Ja c o b se n ( a r b e jd s m a n d J. ) 1 2. C h r ist ia n P e t e r D y g Je n se n (k a r e t m a g e r J. ) 1 3. C o n n y B e n t e Je n se n ( fisk e h a n d l e r J. ) 1 4. I n g r i d M a r t h a Je n se n (h u sm a n d J. ) 1 5. P r e b e n L i n d h o lm Je n se n ( a r b e jd s m a n d J. ) 1 6. A k se l H jo r t h Jo h a n se n ( a r b e jd s m a n d J. ) 1 7. H a n n e Jo h a n se n ( m a sk i n a r b e jd e r J. ) 1 8. U l l a P a a sk e Jø r g e n se n (sk ib st ø m r e r J. ) 1 9 : B o d i l K n a k k e r g a a r d ( a r b e jd s m a n d K. ) 2 0 : E g o n Sk j ø lst r u p L a r se n ( k ø b m a n d L. ) 2 1. B ja r n e Sk a t N i e l s e n (t e le fo n m o n t ø r N. ) 2 2 : M a r ia n n e K o n g s b a k N i e l s e n ( m a sk i n a r b e jd e r N. ) 2 3 : L i l l i a n T h o m se n ( sn e d k e r T. ) 2 4 : H a n s C h r ist ia n V e st e r g a a r d ( t o ld b e t je n t V. )

21 1 8 R eal a. 9: b ved Bangsbostrand skole Fladstran d skole R ea leksa m en : 1: H e n n in g H å b e r A n d e r se n ( k ø b m a n d A.) 2. K n u d B jø r n - H a n se n ( sk o l e i n sp e k t ø r B.- H.) 3. M o g e n s B l æ h r (m a sk i n a ss. B.) 4. E l le n M a r g r e t h e C a r lse n ( m a l e r C.) 5: B o d i l F o l d a g e r (k o n su le n t F. ) 6. I lse H a n se n ( p o s t b u d H. ) 7. E v e U l l a H a v g å r d (k ø b m a n d H. ) 8. A n n ie Je n se n (sp e c i a l a r b. J. ) 9 : K i r st e n M a r i e Je n se n (m u r e r m e st e r J. ) 1 0 : L o n e B je r r e Je n se n (m a sk i n m e st e r J. ) 11. So l v e i g Je n se n (m a sk i n a r b : J. ) 1 2. P r e b e n K o c k (o v e r b e t je n t K ) 1 3. L e n e B a g g e N i e l s e n ( m æ l k e h a n d le r N. ) 1 4. B i r t h e B l i c h fe l d t P e d e r se n (h u sa ss: P.) 1 5. T o m m y R o b e r t P e d e r se n (c y k e l h d l. P.) 16. M o g e n s H ø jg å r d P e t e r se n ( b o g h o l d e r P.) 1 7. E l se M a r g r e t h e P o u lse n ( f r u P.) 1 8. C a r l O l e Sv e n d se n (m a sk i n a r b. S.) 1 9. K a ja B ø je r V il h e l m se n ( b a n e fo r m a n d V. ) R eal b. 1. S t i g B ø g st e d A n d e r se n ( t je n e r A.) 2. H a n n e A l m a A n d r e se n ( a ss. A.) 3. M o n a H a g st r ø m C h r ist e n se n ( p a k h u sfo r m a n d C.)

22 1 9 Real a ved F ladstrand skole 4. L e n e B e c h H a n se n ( r e se r v e b e t je n t H. ) 5. A n n e l ise Sc h r a m m M ø ll e r (m a sk i n a r b : M. ) 6. B i r t h e P o u li n e U l l i t z N i e l s e n ( o v e r fe n r i k N. ) 7 : Je t t e N i e l s e n ( r i g g e r N. ) 8 : H e n n in g N i e l s e n ( f i s k e s k i p p e r N. ) 9 : Ju t t a S o l v e i g N i e l se n ( f i s k e h d l. N. ) 1 0. E r ik N y h o l m ( f r u N. ) 1 1 : K e t t y E l v i r a P e d e r se n ( a r b m d. P.) 1 2 : B e n t e T h o m se n ( g a sv æ r k sa r b. T. ) 1 3 : H e n n i n g W e b e r W e l t z ( l ø jt n a n t W.) 1 4. H a n n e W il h e lm se n ( fisk e e k s p o r t ø r W. ) R eal c. 1. V ib e k e B je r g B a a d sm a n d ( f r u B. ) 2. B e n t e B ir c k e r o d C a l u n d a n ( b a g e r m e st e r C.) 3. Je t t e Sc h o u C h r ist e n se n (k e d e l r e n se r C.) 4. K i r st e n G r u n n e t (t o l d k o n t r o l l ø r G. ) 5. O l a f F r e d e r i k H e r r i g ( fa k t o r H. ) 6. S o n ja E l v ir a L a r s e n ( f o t o g r a f L. ) 7. I n g e r N i e l s e n (m æ l k e h d l. N. ) 8. B i r t h e L i l i a n O le se n ( h a n d e ls g a r t n e r O.) 9. Sø r e n B e r g O le se n ( t r æ fa b r i k a n t O.) 1 0. E l se M a r i e R a sm u sse n (m a sk i n a r b. R.) 1 1. K je l d R a sm u sse n (k ø b m a n d R.) 1 2. P e t e r O l a v St a h l ( m a sk i n a r b. S.) 1 3. Sv e n d K a j Sø r e n se n ( fisk e h a n d l e r S.) 1 4. L a r s Sk o v g a a r d T h o m se n (r e p r æ se n t a n t T. )

23 2 0 Real b ved F ladstrand skole 1 5. L i sse T h o m se n ( sn e d k e r sv e n d T. ) 1 6. P e r O l u f Ø r v a d ( g r ø n t h a n d le r 0. ) A n t a l e le v e r G e n n e m s n i t s k a r a k t e r e r Ug-H m g + m g mg-h g + g R e a l e k s a m e n D e n sta tsko n tro llered e p rø ve v e d a fs lu tn in g e n a f 9 kla sse: (H a n d e ls lin ie o g h å n d væ rker- og in d u str ilin ie ) 1. K e l d B r o g a a r d (k ø le t e k n ik e r B. ) 2. E r ik M a t h i s C h r ist e n se n (r e p r æ se n t a n t C.) 3: K a r i n I n g e b o r g F e d d e r se n ( fr i sø r m e st e r F. ) 4. B i r g i t H a n se n (e le k t r o m e k a n ik e r H. ) 5. E r i k E. J: L e d e t Je n se n ( p o r t ø r J. ) 6. F i n n E jst r u p Je n se n ( fæ n g s e l s b e t je n t J. ) 7. I d a F r u e r lu n d Je n se n ( r e d d e r J. ) 8: V i g g o H ø je n Je n se n ( f i s k e r J. ) 9 : A a se M a r g r e t h e Je n se n ( a r r e st m e d h jæ l p e r J. ) 1 0. H a n n e L i n d h o lm (m o n t ø r L. ) 1 1. B ir t h e N i e l s e n ( l a g e r f o r v a l t e r N. ) 1 2. Ja n e D i g e P e d e r se n ( g å r d e je r P.) 1 3. L a i l a V in t h e r P e d e r se n ( f i s k e s k i p p e r P.) 1 4. L o n e D o r t h e P e d e r se n (a r b m d. P.) 1 5. I v a n Sim o n se n (m a sk i n a r b. S.)

24 21 Real c ved F ladstrand skole 16: M e t t e S e jb e r g Sim o n se n ( s a l g s c h e f S.) 1 7. Sv e n d E r ik St u d sg a a r d (sn e d k e r m e st e r S.) 1 8. E jn e r N i c o l a j Sv e n sso n ( sk i b sb y g g e r S.) 1 9 : C l a u d i B r a d sc e d Sø r e n se n ( m a sk i n a r b e jd e r S. ) 2 0. K a r e n E l isa b e t h Sø r e n se n ( g å r d e je r S. ) 2 1. H a n n e T r a p T h o m se n ( a r b m d. T. ) 2 2. A a se W a l st e d ( k g l. v e je r o g m å l e r W. ) 2 3. A n n e G r e t h e V e st e r g å r d (t o ld b e t je n t V. ) 2 4. K i r s t e n M a r ia V e st e r g å r d ( t o ld b e t je n t V. ) T e k n is k fo rb ered elseseksa m en. 1. I n g e b o r g W e e sg a a r d C a r l se n (o v e r t o l d b e t je n t C.) 2. H e n r ik M ø l g a a r d C h r ist e n se n ( m a sk i n ist C.) 3. M o g e n s Ja m e s C h r ist ia n se n (p o l i t i b e t je n t C.) 4. L a sse G u n n a r F l y v b je r g ( sk i b sfø r e r F. ) 5. C a r l - E r ik F r e d b o r g G u st a v se n ( sn e d k e r G. ) 6. Jo n n y I ll u m ( a r b m d. I ). 7. F i n n L a r se n ( f r i s ø r L. ) 8. O l e R u d o l f L a r se n ( s v e js e r L. ) 9. M o g e n s V a n g M a d se n ( a r b m d. M.) 1 0. E r ik M o r t e n se n ( f i s k e s k i p p e r M.) 1 1. C l a u s A b i l d g å r d N i e l s e n (fisk e r i b e t je n t N. ) 1 2. P e r V in t h e r O le se n ( k o m m is O.) 1 3. A r n e M a r k f o g e d P e d e r se n ( f i s k e r P.) 1 4. L o u T h o r b jø r n G l i n v a d P e d e r se n ( sm e d P.) 1 5. O l e C h r ist ia n St e n b a k k e n ( g r o v s m e d S.)

25 a ved F ladstrand skole 1 6. D o r i t Sø r e n se n ( v æ r k fø r e r S. ) 1 7. B e n t e T o v e Sø r e n se n (k o m m is S.) 1 8. G e r h a r d T h i e l e (m o t o r p a sse r T. ) R.a. Ørn evejen s skoie R e a le k sa m e n : 1. H o l g e r C h r. A n d e r se n ( k o n t o r a ss. A. ) 2. E lse b e t h A n k e r lu n d (c y k le h d l : A.) 3. V ib e k e B r y n je - H a n se n ( h o t e l e je r B.- H.) 4. H e l l e B ø g e h o l d t (sl a g t e r i d i r. B. ) 5. Jø r g e n H e r m a n F ic h (m a sk i n a r b : F. ) 6. K n u d H a n se n (m a sk i n a r b : H. ) 7. B e n t Ju e l Je n se n (r a d io t e k n. J. J. ) 8. M o g e n s T o r k i l d K a sso w (a u t o v o g n m a n d K. ) 9 : A n n e B i r t h e L i l b a l l e ( p o l i t i b e t j. L. ) 1 0. H a n n e E l isa b e t h L i sb o r g (m a sk i n a r b. L. ) 1 1. H e n r ik M ø r u p ( st a d si n g. M. ) 1 2. G r e t h e D a h l e r u p N i e l s e n ( m a sk i n a r b : N. ) 1 3. L i sb e t h I n g e O le se n ( t y p o g r a f O.) 1 4. R e n é P o n t o p p i d a n P e t e r se n ( f r u P.) 1 5. O l e St e e n b e r g (ise n k r æ m m e r S.) R.b. 1. E r ik N y h o l m A n d e r se n (a r b m d. A. ) 2. M o n a B r e g n h ø j ( s a d e l m a g e r B. ) 3. L i sb e t h C h r ist e n se n ( fi s k e s k i p p e r C.)

26 tekn. ved F ladstrand skole 4 : A n n e t t e E r ik se n ( f u l d m æ g t i g E. ) 5. E l se M a r ie H a n se n (v a g t m e st e r H. ) 6. T o m H æ st r u p ( c h a u f f ø r H. ) 7. A n n e t t e L ø fg r e e n Ja c o b se n ( f r u J. ) 8. H e n n i n g A ll a n Ja c o b se n ( p a st o r J. ) 9. H e l g e E n g e l b r e c k t Je n se n ( g u l d s m e d J. ) 1 0. Jø r g e n V in d e Je n se n (o v e r a ss. J. ) 1 1. I n g r i d M a r ie Jo h a n se n ( f r u J. ) 1 2. O l e Sp o t t e c k L a r se n ( f r u L. ) 1 3. I n g e L i sb e t h M a d se n ( b a g e r m e st e r M.) 1 4. A li c e P e t e r s ( r ø r l æ g g e r P.) 1 5. I n g e A n e t t e Sø r e n se n ( b a g e r S. ) 16. Jy t t e T h o m se n (b e st y r e r T. ) 1 7. H a n s H e in r ic h T y c k se n (o v e r t je n e r T. ) A n ta l e le v e r G e n n e m s n i t s k a r a k t e r e r Ug-r- m g + m g mg-h g + g R e a l e k s a m e n D e n sta tskontro llerede p rø v e v e d a fs lu tn in g e n a f 9. kla sse: ( H a n d e ls lin ie n ). 1. St e e n Je p se n ( a r b e jd sst u d ie t e k n. J. ) 2. A n t o n K r o g h ( f r u K. ) 3. K e n n e t h H o l m L a r se n (k o n t o r i st L. )

27 2 4 R eal a ved Ørnevejens skole 4. Je t t e U l l a A lb r e t h se n ( t o ld k o n t r o ll ø r A.) 5. E lse b e t h A n d e r se n ( fisk e s k i p p e r A.) 6. B e n t e C h r ist e n se n (k e d e l p a sse r C.) 7. H a n n e M a r ie C h r ist e n se n ( t ø m r e r C.) 8. L e n e H a n se n (c y k le m e k. H. ) 9. D o r t e R ø r b æ k Je n se n ( m ø b e l h d l. R ø r b æ k J. ) 10: G r e t h e Je n se n (t e r r a z z o m e st e r J. ) 1 1. K a r e n S o f i e K l i t Jo h a n se n (sk ib st ø m r e r J. ) 1 2. U l l a Jo h n se n ( m ø b e l h d l. J. ) 1 3. B i r t e K r is t e n se n ( t je n e r K. ) 1 4. B i r t h e F r i m o d t M a d se n ( p o l i t i a ss. F. M.) 1 5. Jo n n a M a r g r e t h e M ø l l e r ( sk i b sb y g g e r M.) 1 6. H e l l e S jø b e r g N i e l s e n (in st a l l a t ø r N. ) 1 7. T o v e B r o N i e l s e n ( g r o sse r e r N. ) 1 8. Ju t t a Sø n d e r sk o v P e d e r se n ( m a t e r i a l b e t je n t P.) 1 9. Y v o n n e P o n t o p p i d a n P e t e r se n ( f r u P.) 2 0. B e n t e Sm a l ( i n g e n i ø r S.) 2 1. B i r t h e M a r g r e t h e Sø r e n se n ( l a g e r f o r v a l t e r S :).

28 2 5 Real b ved Ørnevejens skole Årsprøver I h o v e d sk o le n a fh o l d t e s s k r i ft l i g e o g m u n d t l ig e å r sp r ø v e r i ju n i: Oprykn in g af eleverne efter 5. k lasse I h e n h o l d t il fo lk e sk o l e lo v e n a f 7 : ju n i , 1 7, st k. 7, d e lt e s e le v e r n e v e d u d g a n g e n a f 5 : k l a sse i 6. a - k l a sse r ( a im e n e k l a s s e r ), d e r sig t e r m o d 8. o g 9 : k l a sse, 6. b - k la sse r ( b o g l i g e k l a s s e r ), d e r s ig t e r m o d e n 3 - å r ig r e a l a fd e l i n g, so m b e g y n d e r e ft e r 7. sk o le å r, o g i 6 : c - k la sse r ( u d e l t e k l a s s e r ) : A f e le v e r o p r y k k e d e s i e le v e r ( 3 9,2 % ) i a - k la sse r, e le v e r ( 3 7,5 % ) i b - k la sse r o g 8 3 e le v e r ( 2 3,3 % ) i c - k la sse r. E le v e r n e s p la c e r in g i a- o g b - k la sse r fo r e t a g e s e ft e r sk o le n s sk ø n o g u n d e r h e n sy n t a g e n t il fo r æ ld r e n e s ø n sk e r : Sk o le n s sk ø n b a se r e s p å d e n s a lm in d e li g e in d t r y k a f d e n e n k e lt e e le v s e v n e r o g d a g l i g e sk o l e a r b e jd e, h e r u n d e r r e su lt a t e t a f n o g le a f d e s k r i ft l i g e p r ø v e r i d a n sk o g r e g n in g, d e r in d g å r i sk o l e a r b e jd e t i d e t 5. sk o le å r : Sk o l e n s sk ø n e r a fg ø r e n d e ; d o g k a n in t e t b a r n m o d fo r æ l d r e n e s v i l je p l a c e r e s i e n b - k la sse : E n 5: k l a sse v i d e r e fø r e s u d e l t i 6 : o g 7. k l a sse so m c - k la sse, n å r in d e h a v e r n e a f fo r æ l d r e m y n d ig h e d e n o v e r m in d s t 7 5 p c t. a f e le v e r n e fr e m sæ t t e r ø n sk e d e r o m : Oprykn in g af eleverne efter 7. klasse D e n e n d e l ig e fo r d e l i n g a f e le v e r n e t il 8. o g 9. k l a sse o g t il r e a l a fd e l i n g e n fo r e t a g e s fø r st e ft e r 7. k l a sse. A f e le v e r i 7: k l a sse r n e o p r y k k e d e s i :

29 h a n d e ls ved Ø rnevejens skole e le v e r ( 4 9, 9 % ) i 8. k la sse, e le v e r ( 4 1, 4 % ) i 1. r e a l k l a sse o g 3 4 e le v e r ( 8,7 % ) b l e v u d sk r e v e t a f sk o le n. Det skolepsykologiske arbejde D e u n d e r sø g t e b ø r n i fo r d e l e r s i g s å l e d e s : S k o le F ø r u n d e r v i s n i n g s p i. a l d e r 2 S CN 3. k l. 5. k l: 6. k l : 2 t-: G. b g «5 B a n g s b o s t r. s k o l e : : F l a d s t r a n d s k o l e. : Ø r n e v e j e n s s k o l e I a l t D e r a f 7 2 d r e n g e o g 4 1 p ig e r. D e fle st e a f d isse b ø r n e r h e n v ist t il sk o l e p sy k o l o g is k u n d e r sø g e l se, fo r d i d e ik k e h a r k u n n e t f ø l g e m e d i e t, fl e r e e lle r a ll e f a g i sk o le n. U n d e r sø g e lse sr e su lt a t e r n e v ist e, a t e n d e l a f e le v e r n e h a v d e b r u g fo r e n e ll e r a n d e n fo r m fo r sp e c i a l u n d e r v isn in g. S p e c ia lu n d e rv isn in g i d a n sk e le v e r ( 7 6 d r e n g e o g 2 7 p i g e r ) h a r få e t sp e c i a l u n d e r v isn in g i d a n sk ( i B a n g sb o st r a n d sk o le 2 4, F l a d st r a n d sk o l e 4 4, Ø r n e v e je n s sk o le 3 5 ).

30 2 7 H jæ l p e n e r i d e fl e st e t i l fæ l d e g iv e t 2 t im e r u g e n t li g i h o l d p å 3 e le v e r. P å sk o le r n e s l æ se h o l d o p t a g e s n o r m a lt - o g v e l b e g a v e d e e le v e r, d e r h a r sp e c ie lle v a n sk e lig h e d e r v e d a t læ r e a t l æ se o g sk r iv e d a n sk. D e r h a r v æ r e t m e g e t st o r in t e r e sse fo r d e n n e u n d e r v i sn in g fr a m a n g e h je m s sid e, m e n e n e le v, h v is d å r li g e st a n d p u n k t i d a n sk s æ r l ig t sk y l d e s m a n g e l p å f l i d o g p å p a sse l i g h e d i sk o l e o g h je m, e r ik k e st r a k s b e r e t t ig e t t il d e n n e u n d e r v i sn in g : P å l æ se h o l d e n e sø g e s g iv e t e n u n d e r v i sn in g, d e r e t t ilp a sse t d e n e n k e lt e e le v s st a n d p u n k t o g sæ r l i g e v a n sk e lig h e d e r. D e t k r æ v e r e n v i r k e li g a r b e jd sin d sa t s fr a e le v e r n e s sid e fo r at o v e r v in d e d isse v a n sk e lig h e d e r, o g h je m m e n e s in t e r e sse o g fo r st å e n d e in d st i ll in g b e t y d e r o v e r o r d e n t lig m e g e t fo r, o m b a r n e t f å r d e n a r - b e jd sl y st o g a r b e jd sk r a ft, d e r e r n ø d v e n d ig : D e a ll e r fle st e e le v e r p å d isse h o l d h a r a r b e jd e t sæ r d e le s g o d t : S p e c ia lu n d e rv isn in g fo r sva g tb egavede i hjæ lp eklasser o g på hjcelp ehold. 8 0 e le v e r ( 4 8 d r e n g e o g 3 2 p i g e r ) h a r få e t u n d e r v i sn in g i h jæ l p e k l a sse r e lle r p å h jæ lp e h o ld : D e r h a r v æ r e t 3 h jæ lp e k l a sse r p å Ø r n e v e je n s sk o le o g 2 p å B a n g s b o st r a n d sk o le : P å F l a d st r a n d sk o l e h a r d e e le v e r, h v is a l m in d e li g e e v n e r b e r e t t i g e r t il d e n n e u n d e r v i sn in g, v æ r e t u n d e r v ist p å h jæ l p e h o ld. I h jæ lp e k l a sse r n e h a r e le v a n t a lle t v æ r e t 7 1 1, så e le v e r, d e r h a r v a n sk e li g t v e d a t f ø l g e u n d e r v isn in g e n i d e a lm in d e li g e k l a sse r, k a n h e r f å m e r e h jæ l p, o g d e r k a n u n d e r v ise s m e r e in d iv id u e l t, så e n h v e r k a n g å fr e m i e t t e m p o, so m d e n e n k e lt e m a g t e r, o g h v o r v e d d e v i r k e li g k a n f å n o g e t u d a f u n d e r v isn in g e n : E l e v e r n e p a a h jæ lp e h o ld e n e e r b le v e t t a g e t u d a f d e n a lm in d e li g e u n d e r v i sn in g i 1 0 t im e r u g e n t li g, o g d e h a r i d i sse t im e r i h o l d p å 5 få e t u n d e r v i sn in g i d a n sk o g r e g n i n g p å d e t n iv e a u, so m d e k a n m a g t e. A n g å e n d e k u r a t o r v ir k so m h e d e ft e r u d sk r i v n in g a f sk o le n h e n v ise s t il k u r a t o r s b e r e t n in g : S yge børn. 5 e le v e r, d e r h a r h a f t et læ n g e r e sy g e h u so p h o ld, h a r, e ft e r a t sy g e h u se t s t i ll a d e l se e r g iv e t, få e t u n d e r v i sn in g p å sy g e h u se t, t i ls a m m e n 2 9 t im e r. U n d e r v is n in g e n b le v g iv e t a f læ r e r i n d e H e r t h a G e r m a n n P e d e r se n o g læ r e r O. M e l d g a a r d.

31 2 8 A n g å e n d e sp e c i a l u n d e r v isn in g a f b ø r n m e d t a le v a n sk e lig h e d e r o g b ø r n m e d n e d sa t h ø r e lse h e n v ise s t il t a le l æ r e r s o g t u n g h ø r e læ r e r s b e r e t n in g. S k o le m o d e n h e d sp rø v er. D e fo r æ l d r e, d e r h a v d e in d m e ld t ik k e u n d e r v i sn in g sp l ig t i g e b ø r n i sk o le n, b l e v t ilb u d t e n g r u p p e m o d e n h e d sp r ø v e a f d e r e s b a r n : 9 3 b ø r n ( 4 1 d r e n g e o g 5 2 p i g e r ) b le v in d m e ld t t il g r u p p e m o d e n - h e d sp r ø v e ( B a n g sb o s t r a n d sk o le 2 1, F l a d st r a n d sk o l e 2 9, Ø r n e v e je n s sk o le 4 3 ). Sk o l e p sy k o l o g e n h a v d e p å h v e r sk o l e e n læ r e r t il a t h jæ l p e m e d ia g t t a g e ls e r a f b ø r n e n e u n d e r p r ø v e n. P å B a n g sb o st r a n d s k o l e ; t a l e læ r e r fr k : G. Ja c o b se n, F l a d st r a n d s k o l e ; v i c e sk o le in sp e k t ø r K. H e n r ik se n, o g p å Ø r n e v e je n s s k o l e ; l æ r e r P. N ø r g å r d. E f t e r p r ø v e n h a v d e sk o le p sy k o lo g e n e n sa m t a le m e d b a r n e t s f o r æ ld r e o m r e su lt a t e t a f o g ia g t t a g e ls e r u n d e r p r ø v e n o g o m fo r æ l d r e n e s a lm in d e li g e in d t r y k a f d e r e s b a r n. P r ø v e n a f g ø r ik k e, o m b a r n e t m å b e g y n d e i sk o le n : H v i s b a r n e t e r fy l d t 6 å r f ø r 1. fe b r u a r, h a r fo r æ l d r e n e r e t t il a t in d m e ld e d e t i sk o le n : P r ø v e n e r k u n v e jl e d e n d e, m e n d e n k a n o ft e g i v e v æ r d i fu l d e o p l y sn in g e r fo r d e fo r æ l d r e, d e r g e r n e v il se n d e d e r e s b a r n i sk o l e p å e t t id sp u n k t, h v o r b a r n e t k a n k o m m e t il a t k l a r e sig b e d st m u l ig t i k la sse n. 4 5 b ø r n b le v t i lr å d e t a t b e g y n d e i sk o le n e ft e r so m m e r fe r ie n, 3 8 b le v fr a r å d e t. I 1 0 t i l fæ l d e l å r e su lt a t e r n e i g r æ n se o m r å d e t, o g d e t t e b le v d r ø ft e t m e d fo r æ ld r e n e. S a m a rb ejd e m e d h je m m e n e. D e fl e st e a f a n m o d n in g e r n e o m sk o l e p sy k o l o g is k u n d e r sø g e l se e r k o m m e t g e n n e m sk o le r n e. D e r h a r d o g o g så v æ r e t d ir e k t e h e n v e n d e lse r fr a h je m m e n e : D e r h a r s t a d i g v æ r e t st i g n in g i a n t a ll e t a f h e n v e n d e lse r a n g å e n d e n e r v ø se e lle r v a n sk e li g e b ø r n : D i sse sa g e r k r æ v e r o f t e m e g e t l a n g t id o g k a n k u n b e h a n d l e s m e r e d y b t g å e n d e, n å r d e sk o l e m æ ss ig e sa g e r g i v e r t i d t il d e t. E n t e n d e t d r e je r s i g o m n e r v ø se b ø r n e ll e r b ø r n m e d d å r li g t sk o l e st a n d p u n k t e lle r m e d o p fø r se l sv a n sk e li g h e d e r, e r e n b e d r in g m e g e t o ft e a fh æ n g i g a f et p o sit iv t sa m a r b e jd e m e d h je m m e n e. F o r æ ld r e n e h a r d e r fo r i d e fle st e t i l fæ l d e e ft e r d e n in d l e d e n d e sk o le - p s y k o lo g i sk e u n d e r sø g e l se v æ r e t in d b u d t t il e n d r ø ft e lse. L avra E n evo ld sen. Taleun dervisn in g I sk o l e å r e t h a r 2 8 e le v e r få e t t a le u n d e r v isn in g, så l e d e s fo r d e l t m e lle m s k o l e r n e : B a n g sb o st r a n d sk o l e 8, F l a d st r a n d sk o le 8, G y m n a sie t 1, Ø r n e v e je n s sk o le 1 1. V

32 2 9 F ø l g e n d e t a l e fe jl e r b le v e t b e h a n d l e t : S p r o g r e t a r d e r i n g L æ s p e n S ta m m e n U d t a l e f e j l D å r l i g a r t i k u l a t i o n D r e n g e P i g e r I a l t I sk o l e å r e t s l ø b e r d e r fo r e t a g e t 3 3 u n d e r sø g e l se r m e d h e n b lik p å e v e n t u e l t a le u n d e r v isn in g. I 2 7 t i l fæ l d e v a r t a le u n d e r v isn in g p å k r æ v e t, o g 2 0 a f d isse e le v e r k u n n e b e g y n d e u n d e r v isn in g e n i lø b e t a f sk o le å r e t : 2 e le v e r e r in d t il v i d e r e u n d e r o b se r v a t io n, o g 4 e le v e r b e h ø v e d e ik k e sp e c ia lu n d e r v isn in g : G u d ru n Jacobsen. S va g th ø ren d e elever. V e d d e t sa m l e d e sk o le v æ se n e r 1 4 e le v e r m e d n e d sa t h ø r e lse b le v e t h ø r e p r ø v e t. H e r a f h a r 6 e le v e r få e t sp e c i a l u n d e r v isn in g i h e n h o l d sv is h ø r e t r æ n in g, m u n d a fl æ sn i n g, t a le k o r r e k t io n o g sp r o g fo r st å e l se. D e 6 e le v e r fo r d e l e r s i g m e d 3 v e d F l a d st r a n d sk o l e, 1 v e d B a n g sb o st r a n d sk o l e o g 2 v e d Ø r n e v e je n s sk o le : D e s u d e n h a r 2 e le v e r d e lt a g e t i e t 1 4 d a g e s k u r su s fo r s v a g t h ø r e n d e sk o l e e l e v e r i K l o st e r h e d e. K u r s e t v a r a r r a n g e r e t a f u n d e r v isn i n g sm i n ist e r i e t i fo r b in d e lse m e d St a t e n s H ø r e c e n t r a l: R u th G ør up. K u ra to rv irk so m h e d. U d fr a d e n m o t iv e r in g, a t e t fl e r t a l a f sv a g t b e g a v e d e u n g e, d e r u d sk r i v e s a f sk o l e r n e, v il f å v a n sk e li g h e d e r v e d o v e r g a n g e n t il e r h v e r v sliv e t, u d fø r e s d e r m e d sk o l e k o m m issio n e n s t i ll a d e l se e t a r b e jd e, d e r t a g e r sig t e p å a t st ø t t e d is se e le v e r d e fø r st e å r e ft e r d e r e s u d t r æ d e n a f sk o le n. A r b e jd e t u d fø r e s a f d isse e le v e r s k la sse læ r e r e sa m t a f e n k u r a t o r. St ø t t e a r b e jd e t s a r b e jd so m r å d e r o m fa t t e r i st o r e t r æ k fø l g e n d e : 1. K o n t a k t m e d d e u n g e s h je m g e n n e m b e sø g i h je m m e t. 2. K o n t a k t m e d d e u n g e se l v g e n n e m in v it a t io n e r t il k la sse læ r e r n e s h je m sa m t v e d a fh o l d e l se a f sa m m e n k o m st e r p å sk o le r n e. 3. F o r sø g p å a t s k a f f e d e u n g e p a sse n d e a r b e jd e, n å r d e ik k e se lv e r i st a n d d e r t il. 4. H jæ l p t il d e u n g e i v a n sk e li g e sit u a t io n e r m. m. E n d v i d e r e e r e r h v e r v so p ly sn in g e n p å a r b e jd sp la d se r n e fo r d e æ ld st e h jæ lp e sk o l e e le v e r h e n la g t t il k u r a t o r. R u th G ø ru p.

33 3 0 Af skolern es dagbøger B a n g sb o stra n d sko le a u g u s t : D e t n y sk o le å r b e g y n d e r a u g u st 5. se p t e m b e r : 2. r e a l p å l e jr sk o le p å B o r n h o lm u n d e r l e d e lse a f o v e r l æ r e r A. B i s g å r d o g fr u e. 5. se p t e m b e r : S k o l e u d fl u g t t il T o ln e. T r o d s ø se n d e r e g n e n u d m æ r k e t d a g. 5. se p t e m b e r : E l e v e r d e lt a g e r i id r æ t sst æ v n e i H jø r r i n g o g o p n å r g o d e p la c e r in g e r se p t e m b e r : E l e v e r u d st i ll e r p r o d u k t e r fr a sk o le h a v e n v e d K o l o n i h a v e fo r b u n d e t s u d s t i l l i n g i B a d m in t o n h a l le n o g få r t ild e lt p r æ m ie se p t e m b e r : H å n d b o l d m o d Ø r n e v e je n s sk o le. D r e n g e n e t a b e r, p ig e r n e v in d e r se p t e m b e r : P i g e r n e v i n d e r i h å n d b o l d o v e r H i r t sh a ls. D r e n g e n e t a b e r i fo d b o ld t il F l a d st r a n d sk o le s e p t e m b e r : F æ r d se l sp a t r u l je n p å u d f l u g t t il A a l b o r g u n d e r l e d e lse a f p o l it ia ssist e n t F r. M a d se n se p t e m b e r : I d r æ t sst æ v n e p å sp o r t sp la d se n v e d Ø r n e v e je n s sk o l e m e d d e lt a g e lse a f d e fr e d e r i k sh a v n sk e sk o l e r o g sk o l e r n e i Sk a g e n. I. 9. o k t o b e r : 6. k l a sse r n e p å l e jr s k o le i Su lb æ k u n d e r le d e lse a f d e r e s k l a sse læ r e r e o k t o b e r : Sk o l e n h o l d e r lu k k e t, d a læ r e r n e d e lt a g e r i»l æ r e r d a g «p å H jø r r i n g se m in a r iu m. I I. o k t o b e r : H r. o v e r b e t je n t K r o g h g iv e r fæ r d se ls o r i e n t e r in g fo r 6. k la sse r n e o g 2 5. o k t o b e r : C y k l ist p r ø v e fo r 6. k la sse r n e a r r a n g e r e t a f L i o n s C l u b i sa m a r b e jd e m e d sk o l e n o g p o lit ie t n o v e m b e r : F e st p å F l a d st r a n d sk o le fo r d e e le v e r, d e r d e lt o g i c y k list p r ø v e n n o v e m b e r : P r æ m i e u d d e l in g t il e le v e r, d e r d e l t o g i K o l o n i h a v e f o r b u n d e t s u d s t i l l i n g o g f o r v e l p a sse d e sk o le h a v e r d e c e m b e r : Sk o l e v a n d r e u d st i ll in g e n fr a»r å d e t fo r st ø r r e fæ r d se l ssik k e r h e d «e r o p st i ll e t i sm å b ø r n sg y m n a st ik sa le n o g b e sø g e s a f a ll e sk o le n s e le v e r d e c e m b e r : Ju l e fe s t o m e ft e r m id d a g e n fo r 1., 2. o g 3. k l a sse r n e. O m a ft e n e n fe st fo r 7., 8., 9. o g r e a l k la sse r n e. E l e v e r n e o p fø r e r»k l o d s H a n s «, o g sk o l e o r k e st r e t le v e r e r m u sik t il d a n se n d e c e m b e r : G o d t b e sø g t fo r æ l d r e fe st. K o m e d i e o g b a l d e c e m b e r : F e st fo r 4., 5. o g 6. k la sse r n e d e c e m b e r : Ju l e a f s l u t n i n g p å sk o l e n o g i k ir k e n. E n d n u i år k u n n e k ir k e n r u m m e b ø r n e n e a d 2 g a n g e. 2 1., 2 2. o g 2 3. ja n u a r : Sk o le n s in t e r n e h å n d b o l d st æ v n e. P o k a le r n e v in d e s a f p ig e r n e fr a 7.D. o g r e a l A, o g a f d r e n g e n e f r a 6.C. o g l.r a.

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT

TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 13. august 2011 TRODS NYT LOVFORSLAG ER DET STADIG DYRT AT VINDE OVER SKAT Skatteministeriet har sendt et

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER

INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED PERSONER Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 2. marts 2016 INDSLUSNINGSLØN ØGER BESKÆFTIGELSEN MED 10.000 PERSONER Denne analyse beregner effekten af at indføre

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN

2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen 11. april 2016 2.200 FLERE PRAKTIKPLADSER VED AT SÆNKE ELEVLØNNEN MED 5 KRONER I TIMEN Dette notat ser på, hvordan

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN

7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 21 23 79 52 7.000 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE I JOB VED AT INDFØRE EN INDSLUSNINGSLØN PÅ 70 KR. I TIMEN Det danske

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen

BIBELEN OG VERDEN. Et barn (eller to) er født i Betlehem GIV BØRNENE JULE- EVANGELIET. 12 sangere hjælper hiv-ramte børn. Levende debat om Bibelen IELE OG VEDE 4 2014 E ( ) GIV ØEE JULE- EVGELIET L T 12 j - L IELE OG VEDE IDHOLD S 6-9 M j 6 4 2014 IELSELSKET F 50 1360 K K T: 33 12 78 35 @ www SV UDGIVE M T Hj E DEG I E KIKE J D - j Gz I FOTO: Scx

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER

STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Af erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette Kinnunen Direkte telefon 33 45 60 33/28 89 21 33 2. april 2013 STATENS UDGIFTER TIL KAMMERADVOKAT OG OMKOSTNINGSGODTGØRELSE I SKATTESAGER Mens personer kan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I

TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I TILBUDSDOKUMENT OFFENTLIGT KØBSTILBUD (DKK 0,20 PER AKTIE) TIL AKTIONÆRERNE I Affitech A/S (CVR- nr. 14 53 83 72) Fremsat af Trans Nova Investments Limited (Cypriotisk selskabsregistreringsnr. HE 21 01

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Pædagogisk Dag. Program

Pædagogisk Dag. Program Pædagogisk Dag Program onsdag den 6. november 2013 Kl. 08.15-08.45 Morgenkaffe med brød ved AUDITORIET i fløj 3 Kl. 08.45-09.00 Præsentation af dagens program og det videre forløb BL og SJ Inspirationsoplæg

Læs mere

Dobbelt udfordring for Danmarks yderkommuner

Dobbelt udfordring for Danmarks yderkommuner Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 22. oktober 2013 Dobbelt udfordring for Danmarks yderkommuner Der er bred politisk enighed om at skabe vækst i alle dele af Danmark. Det er dog

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 H anne Ruus 139 In stitu t for nordisk filo lo g i Københavns Universitet Njalsgade 80 DK 2300 København S. SEMANTIK I AUTOMATISK LEMMATISERING. De fleste, der beskæftiger sig med lemmatisering, har som

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere