13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "13584/16 jb/nd/ef 1 DG G 2A"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13584/16 BUDGET 30 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2016: Gennemførelse af afgørelse 2014/335/EU om egne indtægter efter afslutningen af ratifikationsprocessen og afgørelsens ikrafttrædelse den 1. oktober 2016 Rådets holdning af 8. november 2016 I. INDLEDNING Den 7. oktober 2016 forelagde Kommissionen Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr.. Formålet med dette FÆB er at gennemføre den nye afgørelse 2014/335/EU, Euratom om egne indtægter (afgørelsen fra 2014) efter afslutningen af ratifikationsprocessen og ikrafttrædelsen af afgørelsen den 1. oktober FÆB nr. tager hensyn til, at afgørelsen fra 2014 gennemføres med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2014 og indeholder de nødvendige justeringer af de beløb, der stilles til rådighed af medlemsstaterne i årene 2014, 2015 og Den samlede virkning af dette FÆB for 2016-budgettet er et resultat af, at der er inkluderet nye elementer i afgørelsen fra 2014, der ikke var en del af den "gamle" afgørelse om egne indtægter fra De nye elementer er: en ny sats for opkrævningsomkostninger vedrørende traditionelle egne indtægter, en lavere bidragssats for de momsbaserede egne indtægter for Tyskland, Nederlandene og Sverige, anvendelsen af ENS 2010-data for BNI og en bruttoreduktion i det årlige BNI-baserede bidrag for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige. Finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 og 2015 skulle tilpasses i overensstemmelse hermed /16 jb/nd/ef 1 DG G 2A DA

2 Nettovirkningen af dette FÆB er nul, navnlig fordi yderligere korrektioner, der er indrømmet visse medlemsstater i afgørelsen fra 2014, skal finansieres af de øvrige medlemsstater. II. KONKLUSION Den 8. november 2016 vedtog Rådet sin holdning til FÆB nr. 5 til det almindelige budget for 2016, jf. BILAGET /16 jb/nd/ef 2 DG G 2A DA

3 BILAG TEKNISK BILAG 13584/16 jb/nd/ef 3

4 SAMLEDE INDTÆGTER 13584/16 jb/nd/ef 4

5 A. INDLEDNING SAMT DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 13584/16 jb/nd/ef 5

6 Det almindelige budgets finansiering Bevillinger, der skal dækkes i regnskabsåret 2016 i henhold til bestemmelserne i artikel 1 i Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter UDGIFTER Beskrivelse Budget Budget Procentvis ændring 1. Intelligent og inklusiv vækst ,31 2. Bæredygtig vækst: naturressourcer ,80 3. Sikkerhed og medborgerskab ,85 4. Et globalt Europa ,80 5. Administration ,38 6. Kompensation Særlige instrumenter ,04 Udgifter i alt ,31 INDTÆGTER Beskrivelse Budget Budget Procentvis ændring Diverse indtægter (afsnit 4-9) ,92 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår (kapitel 3 0, artikel 3 0 0) ,96 Tilbagebetaling af overskud fra Garantifonden for Aktioner i forhold til Tredjeland (kapitel 3 0, artikel 3 0 2) Saldi for egne indtægter hidrørende fra moms og for egne indtægter baseret på BNP/BNI vedrørende tidligere regnskabsår (kapitel 3 1 og 3 2) Indtægter afsnit 3-9 i alt ,46 Told og sukkerafgifter i nettobeløb (kapitel 1 1 og 1 2) ,93 Egne indtægter fra moms på grundlag af en ensartet sats (tabel 1 og 2, kapitel 1 3) ,68 Restbeløb, der skal finansieres gennem den supplerende indtægt (egne indtægter på grundlag af BNI, tabel 3, kapitel 1 4) Bevillinger, der skal dækkes af de egne indtægter omhandlet i artikel 2 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom ,07 Indtægter i alt , lene i denne kolonne svarer til tallene i budgettet for 2016 (EUT L 48 af , s. 1) plus ændringsbudget nr. 1/2016 til nr. 3/2016 og Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 4/2016 og nr.. lene i denne kolonne svarer til tallene i 2015-budgettet (EUT L 69 af , s. 1) og ændringsbudget nr. 1 til nr. 8/2015. Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere«. Egne indtægter for 2016-budgettet fastsættes på grundlag af de budgetoverslag, der blev vedtaget på det 166. møde i Det Rådgivende Udvalg for Egne Indtægter den 18. maj Artikel 310, stk. 1, tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at»indtægter og udgifter på budgettet skal balancere« /16 jb/nd/ef 6

7 TABEL 1 Beregning af reduktionen af de harmoniserede momsberegningsgrundlag i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Medlemsstat 1 % af det ikke- 1 % af BNI Reduktionssats (%) 1 % af BNI 1 % af det Medlemsstater, hvis reducerede multipliceret med reducerede momsgrundlag er momsberegnings- reduktionssatsen momsberegnings- reduceret grundlag grundlag 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Kroatien Italien Cypern Cypern Letland Litauen Luxembourg Luxembourg Ungarn Malta Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Det grundlag, der skal anvendes, overstiger ikke 50 % af BNI /16 jb/nd/ef 7

8 TABEL 2 Fordelingen af egne indtægter hidrørende fra moms i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 3) Medlemsstat 1 % af det reducerede Ensartet sats for egne Egne momsindtægter efter momsberegningsgrundlag momsindtægter (%) den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt /16 jb/nd/ef 8

9 TABEL 3 Fastsættelse af den ensartede sats og fordelingen af de indtægter, som skal indbetales på grundlag af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 4) Medlemsstat 1 % af BNI Ensartet sats for de supplerende egne indtægter Supplerende egne indtægter efter den ensartede sats (1) (2) (3) = (1) (2) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland , Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt Beregning af sats: ( ) / ( ) = 0, /16 jb/nd/ef 9

10 TABEL 4 Beregning af bruttoreduktionen af det årlige BNI-bidrag for Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige og finansieringen heraf i henhold til artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 6) Medlemsstat Bruttoreduktion Andele i BNIberegningsgrundlag BNI-nøgle anvendt på bruttoreduktionen Finansiering af reduktionen (1) (2) (3) (4) = (1) + (3) Belgien 2, Bulgarien 0, Tjekkiet 1, Danmark , Tyskland 21, Estland 0, Irland 1, Grækenland 1, Spanien 7, Frankrig 15, Kroatien 0, Italien 11, Cypern 0, Letland 0, Litauen 0, Luxembourg 0, Ungarn 0, Malta 0, Nederlandene , Østrig , Polen 2, Portugal 1, Rumænien 1, Slovenien 0, Slovakiet 0, Finland 1, Sverige , Det Forenede Kongerige 17, I alt , EU-BNP-prisdeflator i EUR (økonomiske overslag, foråret 2015): (a) 2011 EU27 = 101,2490 / (b) 2013 EU27 = 104,3831 (c) 2013 EU28 = 104,3687 / (d) 2016 EU28 = 110,9221 Fast beløb for Nederlandene: i 2016-priser: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Fast beløb for Sverige: i 2016-priser: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Fast beløb for Danmark: i 2016-priser: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR Fast beløb for Østrig: i 2016-priser: EUR x [ (b/a) x (d/c) ] = EUR 13584/16 jb/nd/ef 10

11 TABEL 5.1 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2015 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 1 5) Beskrivelse Koefficient 1 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 19, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for førtiltrædelsesudgifter 7, (1) (2) 11, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (9) (10) Afrundede procentsatser. 2 De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. 3» UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 4 Disse ekstraordinære gevinster svarer til de nettogevinster, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 20 % fra og med den 1. januar 2014 af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter /16 jb/nd/ef 11

12 TABEL 5.2 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom (kapitel 3 6) Beskrivelse Koefficient 1 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikke-reducerede momsgrundlag 17, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for 7,4180 førtiltrædelsesudgifter 3. (1) (2) 10, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige 5 = (9) (10) Afrundede procentsatser. De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til de samlede tildelte udgiftsbeløb i 13 medlemsstater, der tiltrådte Unionen efter den 30. april 2004, ekskl. direkte betalinger til landbrug og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikter, der kommer fra EUGFL, Garantisektionen. 3» UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 4 5 Disse ekstraordinære gevinster svarer til de nettogevinster, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 20 % fra og med den 1. januar 2014 af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den foreløbige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2014 ( EUR, som angivet i dette FÆB for gennemførelsen af afgørelse nr. 335/2014 om egne indtægter i 2015) er finansieret over kapitel 36 i forslag til ændringsbudget /16 jb/nd/ef 12

13 TABEL 5.3 Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 i henhold til artikel 4 i afgørelse 2007/436/EF, Euratom (kapitel 3 5) Beskrivelse Koefficient 1 (%) Beløb 1. Det Forenede Kongeriges andel (i %) af det samlede ikkereducerede momsgrundlag 16, Det Forenede Kongeriges andel (i %) af de samlede fordelte udgifter justeret for 7,2358 udvidelsesrelaterede udgifter 3. (1) (2) 8, Samlede fordelte udgifter Udvidelsesrelaterede udgifter a. Førtiltrædelsesudgifter b. Udgifter vedrørende artikel 4, stk. 1, litra g) Samlede fordelte udgifter justeret for udvidelsesudgifter = (4) (5) Oprindelig korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (3) (6) 0, Det Forenede Kongeriges fordel Faktisk korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige = (7) (8) Ekstraordinære gevinster i traditionelle egne indtægter Korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige 5 = (9) (10) Afrundede procentsatser. De udvidelsesrelaterede udgifter svarer til: i) beløb udbetalt til de ti nye medlemsstater (som tiltrådte EU den 1. maj 2004) over 2003-bevillingerne, justeret med EU's BNP-deflator for årene samt beløb udbetalt til Bulgarien og Rumænien over 2006-bevillingerne, justeret med EU's BNP-deflator for årene (5a); og ii) de samlede fordelte udgifter i disse medlemsstater, undtagen direkte betalinger til landbruget og markedsrelaterede udgifter samt den del af udgifterne til udvikling af landdistrikterne, der afholdes over EUGFL, Garantisektionen (5b). Dette beløb fratrækkes de samlede fordelte udgifter for at sikre, at udgifter, der er uformindskede før udvidelsen, forbliver uformindskede efter udvidelsen. 3» UK-fordelen«svarer til virkningen for Det Forenede Kongerige af overgangen til udjævnet momsgrundlag og indførelsen af egne indtægter baseret på BNP/BNI. 4 5 Disse ekstraordinære gevinster svarer til den fordel, Det Forenede Kongerige opnår gennem forhøjelsen fra 10 % til 25 % fra og med den af den procentsats af de traditionelle egne indtægter, som medlemsstaterne tilbageholder til dækning af omkostningerne ved opkrævning af de traditionelle egne indtægter. Bemærk: Differencen på EUR mellem størrelsen af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 ( EUR, som beregnet ovenfor) og det oprindeligt budgetterede beløb for 2012 ( , som angivet i ÆB 6/2015) er finansieret over kapitel 35 i forslag til ændringsbudget 4/ /16 jb/nd/ef 13

14 TABEL 6.1 Beregning af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige, fastsat til EUR (kapitel 1 5) Medlemsstat Andele i BNI- Andele uden Andele uden 3/4 af Kolonne 4 Finansierings- Finansieringsn beregnings- Det Forenede Tyskland, Tysklands, fordelt efter nøgle øgle anvendt Kongerige Nederlandene, Nederlandenes, grundlag fordelings- på Østrig, Sverige Østrigs og nøglen i korrektionen og Det Sveriges andel kolonne 3 Forenede af kolonne 2 Kongerige (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (2) + (4) + (5) (7) Belgien 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Bulgarien 0,29 0,35 0,56 0,16 0, Tjekkiet 1,05 1,27 2,05 0,58 1, Danmark 1,86 2,25 3,63 1,03 3, Tyskland 21,25 25,66 0,00-19,25 0,00 6, Estland 0,14 0,17 0,27 0,08 0, Irland 1,29 1,56 2,52 0,72 2, Grækenland 1,17 1,41 2,28 0,65 2, Spanien 7,43 8,97 14,48 4,13 13, Frankrig 15,08 18,21 29,37 8,37 26, Kroatien 0,29 0,35 0,57 0,16 0, Italien 11,08 13,38 21,58 6,15 19, Cypern 0,11 0,14 0,22 0,06 0, Letland 0,17 0,21 0,33 0,10 0, Litauen 0,25 0,30 0,49 0,14 0, Luxembourg 0,23 0,28 0,45 0,13 0, Ungarn 0,71 0,86 1,39 0,40 1, Malta 0,06 0,07 0,12 0,03 0, Nederlandene 4,67 5,64 0,00-4,23 0,00 1, Østrig 2,30 2,78 0,00-2,08 0,00 0, Polen 2,81 3,40 5,48 1,56 4, Portugal 1,21 1,46 2,35 0,67 2, Rumænien 1,09 1,32 2,12 0,61 1, Slovenien 0,26 0,31 0,51 0,14 0, Slovakiet 0,52 0,62 1,00 0,29 0, Finland 1,41 1,71 2,75 0,78 2, Sverige 3,25 3,93 0,00-2,95 0,00 0, Det Forenede Kongerige 17,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0 I alt 100,00 100,00 100,00-28,50 28,50 100, Beregningerne er foretaget med 15 decimaler /16 jb/nd/ef 14

15 TABEL 6.2 Mellemliggende ajourføring af finansieringen af korrektionen til fordel for Det Forenede Kongerige for 2014 (kapitel 36) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt /16 jb/nd/ef 15

16 TABEL 6.3 Finansiering af den endelige korrektion til fordel for Det Forenede Kongerige for 2012 (kapitel 35) Medlemsstat Beløb (1) Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige I alt /16 jb/nd/ef 16

17 Medlemsstat Nettoafgifter sukkersektoren (80 %) TABEL 7 Oversigt over det almindelige budgets finansiering 1 efter type af egne indtægter og medlemsstat Traditionelle egne indtægter (TEI) Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger ORD 2014 Toldafgifter netto (80 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (80 %) Opkrævningsomkostninger (20 % af brutto-tei) Egne momsindtægter Egne BNI-indtægter Reduktion til fordel for: Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) UK-korrektion»Nationale bidrag«i alt (9) = (5) + (6) + (7) + (8) Procent af samlede»nationale bidrag«(%) (10) Tilpasning vedrørende 2014 og 2015 (11) Egne indtægter i alt 2 (12) = (3) + (9) + (11) Belgien , Bulgarien , Tjekkiet , Danmark , Tyskland , Estland , Irland , Grækenland , Spanien , Frankrig , Kroatien , Italien , Cypern , Letland , Litauen , Luxembourg , Ungarn , Malta , Nederlandene , Østrig , Polen , Portugal , (egne indtægter + andre indtægter = indtægter i alt = udgifter i alt); ( = = ). Egne indtægter i alt i procent af BNI: ( ) / ( ) = 0,89 % 13584/16 jb/nd/ef 17

18 Medlemsstat Nettoafgifter sukkersektoren (80 %) Traditionelle egne indtægter (TEI) Egne indtægter fra moms og BNI, inkl. tilpasninger ORD 2014 Toldafgifter netto (80 %) Traditionelle egne indtægter netto i alt (80 %) Opkrævningsomkostninger (20 % af brutto-tei) Egne momsindtægter Egne BNI-indtægter Reduktion til fordel for: Danmark, Nederlandene, Østrig og Sverige (1) (2) (3) = (1) + (2) (4) (5) (6) (7) (8) UK-korrektion»Nationale bidrag«i alt (9) = (5) + (6) + (7) + (8) Procent af samlede»nationale bidrag«(%) (10) Tilpasning vedrørende 2014 og 2015 (11) Egne indtægter i alt 2 (12) = (3) + (9) + (11) Rumænien , Slovenien , Slovakiet , Finland , Sverige , Det Forenede Kongerige , I alt , /16 jb/nd/ef 18

19 B. ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER PR. BUDGETPOST 13584/16 jb/nd/ef 19

20 INDTÆGTER Afsnit Tekst Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1 Egne indtægter Overskud, saldi og tilpasninger Indtægter fra personer, der er knyttet til institutionerne og andre EU-organer Indtægter i forbindelse med institutionernes administration BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER Morarenter og bøder Lånoptagelse og långivning Diverse indtægter I alt AFSNIT 1 EGNE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 1 1 Kapitel 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM) Kapitel 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Kapitel 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Kapitel 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Korrektion af budgetuligevægte Kapitel 1 6 BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG 0 Afsnit 1 I alt KAPITEL 1 1 KAPITEL 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR 13584/16 jb/nd/ef 20

21 SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM) Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 1 Kapitel 1 1 AFGIFTER OG LIGNENDE, DER ER FASTSAT INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FÆLLES MARKEDSORDNING FOR SUKKER (ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM) Produktionsafgifter vedrørende produktionsåret 2005/06 og tidligere år Lagerafgifter sukker Afgifter på produktion af C-sukker, C-isoglucose og C- inulinsirup, der ikke eksporteres, og på substitueret C-sukker og C-isoglucose Produktionsafgift Engangsafgift for supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter Overskudsafgift Kapitel 1 1 I alt Artikel Lagerafgifter sukker Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Anmærkninger Denne artikel omfatter indtægter i nye medlemsstater i tilfælde af, at overskudsmængderne af sukker ikke er fjernet, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 60/2004 af 14. januar 2004 om overgangsforanstaltninger for sukker som følge af Tjekkiets, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse (EUT L 9 af , s. 8). Den omfatter også indtægter fra udestående lagerafgifter for sukker, da Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (EFT L 178 af , s. 1) ophæver lagerafgiften /16 jb/nd/ef 21

22 Denne artikel dækker også udestående beløb, jf. artikel 5 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 65/82 af 13. januar 1982 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende overførelse af sukker til det følgende produktionsår (EFT L 9 af , s. 14), som opstår, når oplagringsforpligtelsen for de overførte mængder sukker ikke er opfyldt, og de skyldige beløb i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 1789/81 af 30. juni 1981 om indførelse af almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren (EFT L 177 af , s. 39), som opstår, når de almindelige regler for ordningen med mindstelagre i sukkersektoren ikke overholdes. lene er nettotal uden opkrævningsomkostninger. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Medlemsstat Rådets holdning til forslag til Budgettet for 2016 ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt 13584/16 jb/nd/ef 22

23 Artikel Produktionsafgift Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger I henhold til den nuværende markedsordning for sukker pålægges virksomheder, der producerer sukker, isoglucose og inulinsirup, en produktionsafgift. lene er nettotal uden opkrævningsomkostninger. Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af , s. 1), særlig artikel 16. Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (EUT L 178 af , s. 39). Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af , s. 1), særlig artikel 51. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af , s. 671), særlig artikel /16 jb/nd/ef 23

24 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg, Ungarn Malta, Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt Artikel Overskudsafgift Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Anmærkninger Medlemsstaterne opkræver en overskudsafgift hos de berørte virksomheder på deres område i overensstemmelse med artikel 142 i forordning (EU) nr. 1308/2013. lene er nettotal uden opkrævningsomkostninger /16 jb/nd/ef 24

25 Retsgrundlag Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (EUT L 58 af , s. 1), særlig artikel 15. Kommissionens forordning (EF) nr. 967/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår produktion ud over kvoterne inden for sukkersektoren (EUT L 176 af , s. 22). Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 299 af , s. 1), særlig artikel 64. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af , s. 671). Medlemsstat Rådets holdning til forslag til Budgettet for 2016 ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet 13584/16 jb/nd/ef 25

26 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 2 KAPITEL 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 2 Kapitel 1 2 TOLD OG LIGNENDE I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA A), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Artikel Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Kapitel 1 2 I alt Artikel Artikel Told og lignende i henhold til artikel 2, stk. 1, litra a), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger Anvendelsen af toldindtægterne som egne indtægter til finansiering af de fælles udgifter er en logisk følge af varernes frie bevægelighed inden for Unionen. Denne artikel kan omfatte afgifter, præmier, supplerende beløb eller udligningsbeløb, supplerende beløb eller faktorer, toldsatserne i den fælles toldtarif og anden told, som EU-institutionerne har fastsat eller skal fastsætte i forbindelse med handel med tredjelande og told på produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, som er udløbet. lene er nettotal uden opkrævningsomkostninger /16 jb/nd/ef 26

27 Retsgrundlag Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra a). Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt /16 jb/nd/ef 27

28 KAPITEL 1 3 KAPITEL 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 3 Kapitel 1 3 EGNE MOMSINDTÆGTER I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA B), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Artikel Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Kapitel 1 3 I alt Artikel Artikel Egne momsindtægter i henhold til artikel 2, stk. 1, litra b), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger Den ensartede sats, som gælder for alle medlemsstater og anvendes på det harmoniserede momsberegningsgrundlag, der fastlægges i henhold til EU-regler, er fastsat til 0,30 %. Det beregningsgrundlag, som skal tages i betragtning i denne sammenhæng, overstiger ikke 50 % af hver enkelt medlemsstats BNI. Udelukkende for perioden fastsættes bidragssatsen for momsbaserede egne indtægter for Tyskland, Nederlandene og Sverige til 0,15 %. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra b), og artikel 2, stk /16 jb/nd/ef 28

29 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt /16 jb/nd/ef 29

30 KAPITEL 1 4 KAPITEL 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 4 Kapitel 1 4 EGNE INDTÆGTER BEREGNET PÅ BASIS AF BRUTTONATIONALINDKOMSTEN I HENHOLD TIL ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA C), I AFGØRELSE 2014/335/EU, EURATOM Artikel Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Kapitel 1 4 I alt Artikel Artikel Egne indtægter beregnet på basis af bruttonationalindkomsten i henhold til artikel 2, stk. 1, litra c), i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr Anmærkninger De BNI-baserede indtægter er»supplerende indtægter«, som er nødvendige for at dække udgifter ud over de beløb, der indkommer som traditionelle egne indtægter, momsbaserede egne indtægter og andre indtægter i et bestemt år. De BNI-baserede indtægter sikrer således, at Unionens almindelige budget på forhånd altid balancerer. Størrelsen af den BNI-baserede indkrævningssats afhænger af, hvor mange supplerende indtægter, der er nødvendige for at finansiere de budgetudgifter, der ikke dækkes ved hjælp af andre indtægter (momsbaserede betalinger, traditionelle egne indtægter og andre indtægter). Der anvendes således en indkrævningssats på hver medlemsstats BNI. I indeværende regnskabsår vil der blive anvendt en sats på 0,6448 % på medlemsstaternes bruttonationalindkomst. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 1, litra c) /16 jb/nd/ef 30

31 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 5 KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 5 Korrektion af budgetuligevægte 13584/16 jb/nd/ef 31

32 Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr Artikel Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom 0 0 Kapitel 1 5 I alt 0 0 Artikel Artikel Korrektion af budgetuligevægtene til fordel for Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 4 og 5 i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 0 0 Anmærkninger Korrektionsmekanismen til fordel for Det Forenede Kongerige blev indført af Det Europæiske Råd på mødet i Fontainebleau (juni 1984) og ved afgørelsen om egne indtægter fra 1985, der var et resultat af dette møde. Formålet med denne mekanisme er at reducere Det Forenede Kongeriges budgetuligevægt gennem en nedsættelse af dets indbetalinger til Unionen. Retsgrundlag Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 4 og 5. Medlemsstat Rådets holdning til forslag til Budgettet for 2016 ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg /16 jb/nd/ef 32

33 Medlemsstat Budgettet for 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt KAPITEL 1 6 KAPITEL 1 6 BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG Rådets holdning til Afsnit Kapitel Artikel Konto Tekst Budget 2016 forslag til ændringsbudget nr. 1 6 Kapitel 1 6 BRUTTOREDUKTION AF VISSE MEDLEMSSTATERS ÅRLIGE BNI-BASEREDE BIDRAG Artikel Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom 0 0 Kapitel 1 6 I alt 0 Artikel Artikel Bruttoreduktion af visse medlemsstaters årlige BNI-baserede bidrag, jf. artikel 2, stk. 5, i afgørelse 2014/335/EU, Euratom Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 0 0 Anmærkninger Under denne artikel opføres bruttoreduktioner af de årlige BNI-baserede bidrag for visse medlemsstater i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom. Retsgrundlag Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 af 26. maj 2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle egne indtægter og egne indtægter fra moms og BNI og om 13584/16 jb/nd/ef 33

34 foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav (EUT L 168 af , s. 39), særlig artikel 10a, stk. 6. Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (EUT L 168 af , s. 105), særlig artikel 2, stk. 5. Medlemsstat Rådets holdning til forslag til Budgettet for 2016 ændringsbudget nr. Belgien Bulgarien Tjekkiet Danmark Tyskland Estland Irland Grækenland Spanien Frankrig Kroatien Italien Cypern Letland Litauen Luxembourg Ungarn Malta Nederlandene Østrig Polen Portugal Rumænien Slovenien Slovakiet Finland Sverige Det Forenede Kongerige Artikel i alt 0 0 AFSNIT 3 OVERSKUD, SALDI OG TILPASNINGER Afsnit Kapitel Tekst Budget 2016 Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 3 0 Disponibelt overskud fra det foregående regnskabsår Kapitel 3 1 SALDI OG TILPASNINGER AF SALDI HIDRØRENDE FRA EGNE MOMSINDTÆGTER VEDRØRENDE TIDLIGERE REGNSKABSÅR I HENHOLD TIL ARTIKEL 10B I FORORDNING (EU, EURATOM) NR. 609/ /16 jb/nd/ef 34

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave.

L 52. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 60. årgang 28. februar Dansk udgave. Den Europæiske Unions Tidende L 52 Dansk udgave Retsforskrifter 60. årgang 28. februar 2017 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter Endelig vedtagelse (EU, Euratom) 2017/303 af Den Europæiske Unions ændringsbudget

Læs mere

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer:

Med hensyn til udgiftssiden foreslås følgende ændringer: Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 13583/16 BUDGET 29 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til ændringsbudget nr. 4 til det almindelige budget for 2016: Ajourføring af bevillinger

Læs mere

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005

ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 ÆNDRINGSBUDGET Nr. 5 FOR REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION VOL1 BIND 1 - ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER DEL PARTA A. DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING 1 Bilag PARTA-2 DET ALMINDELIGE BUDGETS FINANSIERING

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2015 (OR. en) 13159/15 FIN 699 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER

271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 AFGØRELSER 271 der Beilagen XXV. GP - RV Art. 23i Abs. 3 zweiter Satz B-VG - 04 Beschluss Dänisch (Normativer Teil) 1 von 7 L 168/105 AFGØRELSER RÅDETS AFGØRELSE af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2012 COM(2012) 340 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2012 SAMLET OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A

12749/12 bhc/bhc/gm 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. juli 2012 (10.08) (OR. en) 12749/12 BUDGET 28 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 24.

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A

12699/10 jb/sol/mm/mh 1 DG G II A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. august 2010 (16.08) (OR. en) 12699/10 BUDGET 52 BEGRUNDELSE Vedr.: Forslag til Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2011: Rådets holdning af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2016 C(2016) 5091 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Anvendelsen af artikel 260 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ajourføring af oplysninger, der anvendes

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2015 (OR. en) 10933/15 FIN 523 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2014 C(2014) 6767 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af de oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2013 C(2013) 8101 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om ajourføring af oplysninger, der anvendes til beregning af de faste beløb og de tvangsbøder, som Kommissionen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. marts 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2014 COM(2014) 704 final 2014/0332 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse 2007/436/EF,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D023442/01. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. november 2012 (09.11) (OR. en) 15867/12 ENV 838 ENER 444 IND 186 COMPET 672 MI 700 ECOFIN 920 TRANS 381 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.2.2019 L 51 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2019/316 af 21. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1408/2013 om anvendelse af artikel 107

Læs mere

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Det Europæiske Råd Bruxelles, den 19. juni 2018 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 RETSAKTER Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅDS AFGØRELSE

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2018 COM(2018) 475 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter 2007/1 BSF 1 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. Fremsat den 4. oktober 2007 af finansministeren (Thor Pedersen) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter

Forslag til folketingsbeslutning. ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter 2014/1 BSF 24 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin. j.nr. 14/03013 Fremsat den 12. november 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET. Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.6.2017 COM(2017) 299 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Finansielle oplysninger om Den Europæiske Udviklingsfond Den Europæiske Udviklingsfond (EUF): prognoser

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2017 COM(2017) 622 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den Europæiske Udviklingsfond (): Prognoser over forpligtelser, betalinger og bidrag fra medlemsstaterne

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702

11129/19 1 ECOMP.1. Rådet for Den Europæiske Union. Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juli 2019 (OR. en) 11129/19 PV CONS 41 ECOFIN 702 UDKAST TIL PROTOKOL RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (økonomi og finans) 9. juli 2019 11129/19 1 INDHOLD

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER

L 172 Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Ikke-lovgivningsmæssige retsakter. 61. årgang. 9. juli Dansk udgave. Indhold FORORDNINGER Den Europæiske Unions L 172 Tidende Dansk udgave Retsforskrifter 61. årgang 9. juli 2018 Indhold II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter FORORDNINGER Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/963 af

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.7.2014 COM(2014) 461 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 4 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 ALMINDELIG OVERSIGT OVER INDTÆGTER OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.10.2017 COM(2017) 619 final 2017/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for produktionsåret 1999/00 af produktionsafgifterne og koefficienten for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. juni 2017 (OR. en) 10694/17 FIN 416 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 27. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 242 final BILAG 1. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. maj 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.12.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 338/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1239/2010 af 20. december 2010 om tilpasning med virkning fra den 1. juli

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen i BNI EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2011 KOM(2011) 199 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Teknisk justering af den finansielle ramme for 2012 på grundlag af udviklingen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) L 118/18 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2018/704 af 8. maj 2018 om overensstemmelsen af enhedsraterne for afgiftszoner med gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 i

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2017 COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Udtalelse nr. 7/2014

Udtalelse nr. 7/2014 Udtalelse nr. 7/2014 (artikel 287, stk. 4, andet afsnit, og artikel 322, stk. 2, TEUF) om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om gennemførelse af afgørelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 311, stk. 4, 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) Nr. 608/2014 af 26. maj 2014 om fastsættelse af gennemførelsesforanstaltninger til ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD))

A8-0321/78. Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/ /0291(COD)) 17.10.2018 A8-0321/78 Ændringsforslag 78 Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen Betænkning Andrzej Grzyb Fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport (COM(2017)0653 C8-0393/2017 2017/0291(COD))

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. marts 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser for bananer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.3.2010 KOM(2010)96 endelig 2010/0056 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1964/2005 om toldsatser

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk.

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91 sammenholdt med artikel 218, stk. L 189/48 14.7.2016 RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2016/1146 af 27. juni 2016 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i det fælles udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om lejlighedsvis

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

FORELØBIG DAGSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. afdeling) Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. juli 2019 (OR. en) 10824/19 OJ CRP2 25 FORELØBIG GSORDEN DE FASTE REPRÆSENTANTERS KOMITÉ (2. Europabygningen, Bruxelles 3. og 4. juli 2019 (10.00, 9.00)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 12. februar 2014 (OR. en) 5600/14 Interinstitutionel sag: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1

(EØS-relevant tekst) Artikel 1 L / 8..8 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8/7 af. maj 8 om tekniske oplysninger til brug for beregningen af forsikringsmæssige hensættelser og basiskapitalgrundlag med henblik på indberetning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. maj 2017 (OR. en) 9046/17 ADD 1 EF 97 ECOFIN 351 AGRIFIN 50 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 8. maj 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

B RÅDETS FORORDNING (EU,

B RÅDETS FORORDNING (EU, 02014R0609 DA 01.10.2016 001.001 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 COM(2017) 426 final 2017/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.11.2015 COM(2015) 567 final 2015/0262 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017.

(6) Kommissionen videregav de modtagne meddelelser til de øvrige medlemsstater senest den 15. marts 2017. L 162/22 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1112 af 22. juni 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0192 (NLE) 11696/17 FISC 174 FORSLAG fra: modtaget: 11. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13537/16 FISC 160 FORSLAG fra: modtaget: 20. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.6.2017 COM(2017) 293 final 2017/0124 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Kroatien til at indføre en særlig foranstaltning,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 FORSLAG fra: modtaget: 8. juni 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 22.1.2013 2012/2309(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (2012/2309(INI)) Udvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. december 207 (OR. en) Interinstitutionel sag: 207/0296 (NLE) 5364/7 FISC 336 ECOFIN 08 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 COM(2018) 264 final Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken Letland til at anvende en særlig foranstaltning,

Læs mere

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til

Bruxelles, den COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG. til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 4 BILAG Meddelelse fra Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet om status over gennemførelsen af de prioriterede anstaltninger i den

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0291 (COD) 14183/17 ADD 1 FORSLAG fra: modtaget: 10. november 2017 til: TRANS 461 CODEC 1777 IA 171

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0388 (NLE) 14596/16 UD 244 FORSLAG fra: modtaget: 9. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER)

TABEL I: DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I DEN FLERÅRIGE FINANSIELLE RAMME FOR (EU-28) (UDEN TILPASNINGER) DEN FÆLLES LANDBRUGSPOLITIK I TAL Nedenstående tabeller indeholder grundlæggende statistiske oplysninger for en række områder, der hører ind under den fælles landbrugspolitik: landbrugs- og fødevareindustrierne

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/335/EF om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2,

FORORDNINGER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 322, stk. 2, 21.5.2016 L 132/85 FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU, Euratom) 2016/804 af 17. maj 2016 om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 609/2014 om metoderne og proceduren for overdragelse af de traditionelle

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2017 COM(2017) 244 final 2017/0097 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.12.2017 COM(2017) 733 final 2017/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder

Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Figur 1.2: EU s 27 medlemslande og de fire europæiske hovedstæder Island Finland Norge Sverige Rusland Estland Irland Storbritannien Nederlandene Belgien Bruxelles Danmark Luxembourg Schweiz Tyskland Strasbourg

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0183 (NLE) 11618/17 FISC 172 FORSLAG fra: modtaget: 3. august 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse

Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Offentlig høring om en mulig revision af forordning (EF) nr. 764/2008 om gensidig anerkendelse Felter med en skal udfyldes. Navn E-mailadresse Indledning 1 Hvis en virksomhed lovligt sælger et produkt

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2018 COM(2018) 713 final 2018/0366 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF om bemyndigelse af Republikken Polen til

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.6.2018 COM(2018) 486 final 2018/0260 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at give Ungarn tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere