Sundhedsaftale Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsaftale Region Hovedstaden og kommunerne i regionen"

Transkript

1 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -1 af 58 Endeligt udkast til Sundhedsaftale Region Hovedstaden og kommunerne i regionen Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 25. november 2014

2 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -2 af 58

3 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -3 af 58 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014

4 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -4 af 58 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både kommuner, hospitaler og praksissektor. Et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem alle parter på sundhedsområdet er med til at understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende kan blive enten rask eller få hjælp til at leve bedre med sin sygdom. Med denne tredje generation af sundhedsaftaler vil vi bygge videre på de gode erfaringer, som vi har fra de to foregående sundhedsaftaler. Vi vil sikre en fokuseret indsats gennem få og klare mål. Vi vil sætte borgeren i centrum og rette vores fokus mod de effekter, borgeren skal opleve, som følge af de aftaler, som vi indgår. Vi skal blive endnu bedre til at tilbyde borgeren indsatser af ensartet høj kvalitet, samt til at styrke koordinering, kommunikation og udviklingen af nye samarbejdsformer der sikrer effektive og sømløse forløb. I den fortsatte udvikling af vores fælles opgaver om mest mulig sundhed for borgerne, vil vi tage afsæt i en forebyggende tilgang. Vi vil sætte yderligere fokus på den langsigtede borger- og patientrettede forebyggelse og på den tidlige opsporing og tidlige indsats overfor borgere, der er i risiko for at udvikle somatisk og/eller psykisk sygdom. Vores fælles udgangspunkt er, at færre borgere skal udvikle kronisk sygdom eller have langvarige sygdomsforløb. Borgere, der har en langvarig eller kronisk somatisk eller psykisk sygdom, skal opleve, at alle indsatser i det samlede sundhedsvæsen tilrettelægges ud fra en rehabiliterende tilgang. Vi vil gennem hele forløbet understøtte, at borgeren kan fastholde det bedst mulige funktionsniveau, og vi vil tilrettelægge vores indsatser på en måde, der sikrer mindst mulig indgriben i borgerens hverdagsliv. Vi vil derfor indrette vores tværsektorielle samarbejde således, at opgaven altid løses med høj kvalitet, sammenhæng for borgeren og effektiv ressourceudnyttelse Fire politiske visioner Vi vil i denne sundhedsaftale særligt arbejde for at bringe borgere, herunder pårørendes viden og ressourcer bedre i spil i eget forløb og i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Derudover vil vi sætte særligt fokus på vores samarbejde omkring indsatser for de mest sårbare og udsatte borgere. Vores indsats skal tilrettelægges således, at den bidrager til at nedbringe ulighed i sundhed. Derfor ønsker vi at fokusere på følgende fire visioner i denne sundhedsaftale: At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen 2

5 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -5 af 58 Til hver af de fire visioner er der beskrevet målsætninger for sundhedsaftalen. Målsætningerne udmøntes i mere konkrete indsatser i den administrative del af sundhedsaftalen, hvor det også fremgår, hvordan der følges op målene. Opfølgning på aftalen I Sundhedsstyrelsens vejledning anbefales, at Sundhedskoordinationsudvalget udarbejder en plan for sundhedsaftalens implementering. Forslag til overordnet implementeringsplan vil derfor være indarbejdet i den administrative del af aftalen. Herunder vil der også indgå specifikke indikatorer, som skal understøtte den konkrete opfølgning på målsætningerne. Sundhedskoordinationsudvalget skal endvidere én gang årligt følge op på sundhedsaftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold. Opfølgningen vil blandt andet ske gennem temadrøftelser i en bred kreds af politiske nøgleinteressenter. Læsevejledning Den politiske del af sundhedsaftalen er opdelt i fire temaer med tilhørende vision. Under hver vision er beskrevet en række særligt prioriterede målsætninger, som vi i fællesskab skal arbejde hen imod. Det er derefter beskrevet, hvordan det tværsektorielle samarbejde skal udvikles i aftaleperioden med henblik på at nå målsætningerne. I sundhedsaftalens administrative del beskrives, hvordan målsætningerne operationaliseres i konkrete indsatser og hvordan, der måles og følges op på indsatsernes effekt og fremdrift. 3

6 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -6 af 58 Aktivt og inddragende samarbejde med borgerne Vi vil understøtte, at borgere herunder pårørende har mulighed for at være aktive samarbejdsparter i den enkelte borgers individuelle forløb. Det aktive og inddragende samarbejde med borgere bidrager til, at indsatsen i højere grad bliver målrettes borgerens samlede situation og ressourcer. Samtidig kan det medvirke til at styrke borgerens mulighed for at mestre egen sygdom og selv bidrage i eget forløb. Vi skal i fællesskab sikre, at borgerne anvender deres unikke viden om, hvordan det er at være bruger i sundhedsvæsnet, til at bidrage til udvikling af det samlede sundhedsvæsen. Vores vision er: At borgerne er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen I aftaleperioden vil vi derfor særligt sætte politisk fokus på: 4

7 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -7 af 58 Indsatsområder i aftaleperioden For at kunne nå i mål med de prioriterede målsætninger skal vi i aftaleperioden videreudvikle samarbejdet på en række områder. Samarbejdskultur Aktivt og inddragende samarbejde stiller særlige krav til de måder, som de fagprofessionelle møder borgeren på. Vi vil derfor udvikle og afprøve modeller for samarbejdet mellem borgere herunder pårørende og fagprofessionelle. Vi vil fokusere på kulturelle og organisatoriske aspekter, der kan understøtte mulighederne for en proaktiv inddragelse af borgere både i forhold til borgerens individuelle forløb og når borgerne medvirker i udviklingen af det samlede sundhedsvæsen. Her vil vi have særligt fokus på udvikling af differentierede modeller for det aktive samarbejde, som er tilpasset borgere med forskellige behov og ressourcer. Telesundhed Det aktive og inddragende samarbejde i individuelle forløb handler også om at give flere borgere mulighed for at opretholde så almindeligt et liv som muligt på trods af langvarig eller kronisk sygdom. Vi vil derfor understøtte muligheder for sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af teknologiske løsninger, der gør det muligt at kommunikere, udveksle data og følge sygdomsspecifikke måleresultater mellem borgere og fagprofessionelle over afstand. Organisatorisk samarbejde Vi skal give borgere herunder pårørende bedre mulighed for at bidrage til udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen. Deres viden bidrager til at skabe et sundhedsvæsen, som borgerne oplever som inddragende og sammenhængende. Men det kræver noget at indgå i samarbejde både af repræsentanterne for borgerne og sundhedsvæsenet. Vi vil gennem en fælles indsats skabe de rette rammer for samarbejdet med borgerne i udviklingen af sundhedsvæsenet, herunder i de relevante samarbejdsfora. 5

8 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -8 af 58 Nye og bedre samarbejdsformer Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at der arbejdes efter fælles mål. I de to foregående sundhedsaftaler har vi i vid udstrækning fokuseret på at etablere en samarbejdsstruktur mellem parterne og på at udvikle samarbejdet ud fra en stafet-tankegang, hvor der skabes koordination mellem indsatserne i kommuner, på hospitaler og i praksissektoren. Vi skal fortsat arbejde med at styrke koordination og samarbejde på tværs i sundhedsvæsenet, men vi må også erkende, at den sektoropdelte opgaveløsning især ikke tilgodeser sårbare borgeres behov. I denne sundhedsaftale vil vi derfor arbejde med at udvikle og afprøve organisationsformer, som passer til den opgave, der skal løses. Vi vil arbejde med udvikling og afprøvning af organisatoriske samarbejdsmodeller, der rummer forskellige grader af integration omkring opgaveløsning, personale, ledelse og økonomi. Vores vision er: At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer I aftaleperioden vil vi sætte særligt politisk fokus på: 6

9 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -9 af 58 Indsatser i aftaleperioden For at kunne nå i mål med de særligt prioriterede målsætninger skal vi i aftaleperioden udvikle samarbejdet på en række områder. Nye samarbejdsformer med integrerede indsatser Vi vil afprøve og implementere nye modeller for integreret opgaveløsning med samdrift af ressourcer og kompetencer på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Det er særlig relevant for samarbejdet om den gruppe af sårbare og udsatte borgere, der modtager samtidig behandling og pleje fra flere sektorer. Vi vil lære af erfaringer fra udlandet, hvor studier viser positive resultater med integrerede behandlings- og plejetilbud når det gælder behandlingskvalitet, patientsikkerhed, patienttilfredshed og økonomi. Modellerne kan eksempelvis afprøve nye samarbejdsformer om akut/subakutte tilbud, tilbud til mennesker med samtidigt misbrug og psykisk sygdom eller fælles sundhedshuse. Arbejdet med nye modeller for integreret opgaveløsning skal tage højde for de organisatoriske rammer i praksissektoren. Midler til prioritering sammenhængende løsninger I økonomiaftalen 2014 for regioner og kommuner er det aftalt, at begge parter skal prioritere midler til sammenhængende løsninger. Sundhedsaftalen danner rammen for, hvordan disse midler anvendes, og vi vil på baggrund af drøftelser i Sundhedskoordinationsudvalget sikre en tæt koordinering af midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet. 7

10 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -10 af 58 Lighed i sundhed Let og lige adgang er et grundlæggende princip i det danske sundhedsvæsen. Alligevel er der borgere, som ikke bliver tilbudt de indsatser, de har behov for, eller som har svært ved at tage imod indsatserne, hvilket betyder at de ikke får det optimale udbytte af behandlingen. Vi vil derfor udvikle og gennemføre tiltag, der skaber mere lighed i sundhed. Samtidig vil vi sikre, at sundhedsvæsenet ikke selv bidrager til at øge uligheden. Vi er i fællesskab parate til at tilbyde differentierede og systematiske indsatser, der sikrer alle borgere bedst mulig kvalitet og udbytte af indsatserne i det samlede sundhedsvæsen. Sårbare og udsatte borgere skal støttes gennem målrettede indsatser, der har fokus på at sikre adgang til og fastholdelse i forebyggelse, behandling, pleje og rehabilitering. Også samarbejdet med det sociale område skal styrkes. Vores vision er: At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed I aftaleperioden vil vi sætte særligt politisk fokus på: 8

11 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -11 af 58 Indsatser i aftaleperioden For at kunne nå i mål med de særligt prioriterede målsætninger skal vi i aftaleperioden udvikle samarbejdet på en række områder. Forebyggelse og tidlig opsporing Forebyggelse og tidlig opsporing af risikofaktorer for udvikling af sygdom er væsentlig, når lighed i sundhed skal sikres, og særlig vigtigt i forhold til sårbare og udsatte grupper. De praktiserende læger har en nøglefunktion, men der er mange andre vigtige aktører blandt andet på svangreområdet, i sundhedsplejen, i behandlings- og socialpsykiatrien og i ældreomsorgen. Vi vil derfor sætte fokus på at fremme en kultur, som i udgangspunktet tænker forebyggende og opsporende. Særligt vil vi lægge vægt på forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme hos borgere med psykisk sygdom således, at borgere med psykisk sygdom får samme adgang til forebyggelsestilbud og genoptræning som andre borgere. Indsatserne skal bl.a. tilrettelægges på baggrund af den regionale sundhedsprofil. Målrettede indsatser Alle borgere skal have den indsats, der giver det bedst mulige behandlingsresultat og den bedste mulighed for at borgeren efterfølgende kan mestre sin egen sygdom og livssituation. Vi vil i aftaleperioden udvikle og afprøve differentierede indsatser, det vil sige indsatser, der er tilpasset målgrupperne. Vi vil også videreudvikle redskaber til stratificering af patienter og borgere. Sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Støtte til sårbare og udsatte borgere er en kompleks opgave, da mange både har sociale og sundhedsfaglige problemstillinger. Øget lighed i sundhed forudsætter derfor en tæt og koordineret indsats mellem mange aktører i sundhedsvæsenet og et nært samarbejde med social- og beskæftigelsesområdet i kommunerne. Hospitaler, kommuner og praksissektor skal sammen tage udgangspunkt i borgerens samlede situation, behov og ressourcer og sikre, at rehabilitering er indtænkt i hele forløbet. Vi vil i aftaleperioden derfor udvikle en model, der kan styrke samarbejdet i forhold til borgere, der sideløbende har behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og uddannelses- samt beskæftigelsesområdet. Kompetenceudvikling og forskning Der er fortsat et stort behov for viden om, hvilke målrettede indsatser, som virker bedst i forhold til at øge sundhedstilstanden for sårbare og udsatte grupper. Vi vil prioritere et mindre antal større forsknings- og udviklingsprojekter om lighed i sundhed, herunder f.eks. projekter om opsporing og fastholdelse i behandling og rehabilitering. Vi vil også i fællesskab styrke tilbud om kompetenceudvikling med fokus på ulighed i sundhed, som f.eks. kan udbydes som en del af en systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer og på tværs af både sundheds- og socialområdet. 9

12 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -12 af 58 Sammenhæng og kvalitet Et af de centrale formål med sundhedsaftalen er i samarbejde med borgerne at tilbyde den enkelte borger en indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet. Også den foregående sundhedsaftale har haft fokus på sammenhæng og kvalitet, og der er gjort en stor indsats på området. Alligevel er det stadig ikke alle borgere, som oplever overgange i sundhedsvæsenet som sømløse. Samtidig er der et potentiale for at anvende ressourcerne i det samlede sundhedsvæsen bedre ved at borgerne får det rette tilbud på det rette niveau. Vi skal derfor fokusere endnu mere på at udvikle det fælles ansvar for at skabe sammenhæng og kvalitet for og med borgerne. Særligt skal vi udvikle samarbejdet om de borgere, der er mest sårbare og udsatte, og som kan have komplekse behov, og hvor koordinering af indsatserne på tværs af sektorerne kræver særlig opmærksomhed. Vores vision er: At borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen I aftaleperioden vil vi sætte særligt politisk fokus på: 10

13 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -13 af 58 Indsatsområder i aftaleperioden For at kunne nå i mål med de prioriterede målsætninger skal vi i aftaleperioden videreudvikle samarbejdet på en række områder. Ensartet høj kvalitet Vi skal arbejde for at sikre ensartet og høj kvalitet i de tilbud, som borgerne får. Derfor vil vi videreudvikle et kvalitetsarbejde, der kan give fælles forståelse af kvalitetsbegrebet mellem kommuner, hospitaler og praksissektor. Vi vil udvikle fælles kvalitetsmål og -standarder med afsæt i tilgængelig viden om evidens eller best practice. Udvikling af kvalitet i samarbejdet indebærer, at vi systematisk arbejder med muligheder for at dele kvalitetsdata og følge op med handling og justering af indsatser. Som led i kvalitetsudviklingen vil vi samarbejde om at styrke formidling af resultater fra forskningsprojekter og evalueringer af fælles projekter, men også understøtte, at der produceres ny viden. Koordination i det sammenhængende forløb Sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet forudsætter koordineret og tæt dialog mellem hospitaler, kommuner og praksissektoren. Implementeringen af Kommunikationsaftalen i 2012 har forbedret samarbejdet om somatiske patienter, der indlægges og udskrives fra hospital. Der er imidlertid behov for udvikling af lignende aftaler, der omfatter somatiske patienter i ambulante forløb, børneområdet og hele psykiatriområdet. Der er også behov for, at videreudvikle modeller, der sikrer bedre koordination og samarbejde om sårbare borgere med komplekse forløb, herunder borgere med multisygdom. Kommunerne modtager i højere grad end tidligere borgere, der er færdigbehandlede på hospitalet, men som fortsat har komplekse problemstillinger. Det stiller flere krav til de sygeplejefaglige kompetencer i kommunerne og giver større behov for lægefaglig rådgivning. Vi vil derfor blive bedre til at bruge hinandens kompetencer og række ud over sektorovergange i det daglige arbejde i form af bl.a. nem adgang til rådgivning, udgående funktioner fra hospitalerne, samt følge-op og følge-hjem ordninger. Derudover vil vi styrke samarbejdet mellem kommuner og almen praksis bl.a. om borgere på kommunale akut/subakutte pladser og om borgere, der anvender mange slags medicin. IT og digitalisering Sammenhæng og kvalitet i borgernes forløb forudsætter velfungerende digitale løsninger, hvor det sundhedsfaglige personale i kommuner, på hospitaler og i praksissektoren har let adgang til relevante oplysninger. Derfor skal der fortsat arbejdes med mulighederne for at dele data på tværs. I aftaleperioden skal vi øge brugen af eksisterende IT-løsninger og understøtte de nationale tiltag om Sundheds-IT, herunder bl.a. fuld implementering af det Fælles Medicinkort. Herudover er der behov for at intensivere arbejdet med generel it-understøttelse af forløb på tværs af sektorer og særligt understøttelse af forløb for borgere med samtidige somatiske, psykiske og sociale problemstillinger. 11

14 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -14 af 58 Systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer Vi skal bygge bro mellem kompetencerne i kommuner, på hospitaler og i praksissektoren. Der skal arbejdes med udvikling og systematisk udbredelse af fælles kompetenceudvikling. Vi vil bygge videre på indhøstede erfaringer og integrere kompetenceudviklingsindsatserne mere. Herunder vil vi afprøve modeller med rotations- og delestillinger på tværs af kommuner og hospitaler. Rådgivning på tværs af sektorer Regionens faglige ekspertise skal komme det samlede sundhedsvæsen til gode. Regionens rådgivning generelt og særligt på forebyggelsesområdet skal i højere grad tilpasses kommunernes behov. Vi skal målrette regionens faglige rådgivning i forhold til de forebyggende indsatser. Vi skal konkretisere rammerne for den faglige rådgivning og for den udveksling af viden på tværs af sektorer, som er vigtig for den daglige håndtering af konkrete borgerforløb. Det kan f.eks. omfatte en formaliseret og systematisk rådgivningsfunktion, hvor regionen yder faglig rådgivning til praksissektoren eller til kommunerne vedrørende borgere med sjældne sygdomme og særligt komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov. 12

15 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 1 - Side -15 af 58 Endeligt udkast til Sundhedsaftalen administrativ aftaledel Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 25. november 2014

16 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -16 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen Implementeringsplan og opfølgning på sundhedsaftalen Indikatorer Sundhedskoordinationsudvalget opgaver Den administrative styregruppes opgaver Supplerende aftaler om lokale fælles indsatser og fælles udviklings- og forskningsprojekter Kapacitetstilpasning Bilag... 8 Kapitel 2: Borgeren som aktiv samarbejdspart Politiske målsætninger og indikatorer Aktivt samarbejde med den enkelte borger om eget forløb Samarbejdet med borgere om udviklingen af sundhedsvæsenet Kapitel 3: Nye og bedre samarbejdsformer Politiske målsætninger og indikatorer Afprøvning og udvikling af nye modeller med fælles drift Kapitel 4: Lighed i sundhed Politiske målsætninger og indikatorer Differentierede indsatser Identifikation af sårbare borgere Differentierede indsatser til borgere med kronisk sygdom/multisygdom Særlige målgrupper Sårbare gravide og nyfødte i sårbare familier Borgere med samtidig psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af rusmidler

17 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -17 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Styrket fokus på sundhedsindsatser til særligt udsatte borgere Kapitel 5: Sammenhæng og kvalitet Politiske målsætninger og indikatorer Tværgående indsatsområder Monitorering af tværsektorielt samarbejde og kvalitetsdata Sundheds-it og digitale arbejdsgange Tværsektorielt samarbejde om patientsikkerhed Fokus på kronisk sygdom Rådgivning på tværs af sektorer Rammedelegationer i forbindelse med kommunale tilbud Samarbejde om opgaveoverdragelse Forskning Forebyggelse Synlighed og sammenhæng mellem indsatser Samarbejde om gravide og nyfødte Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Tidlig opsporing og indsats over for psykisk mistrivsel blandt børn og unge Børn og unge som pårørende Forebyggelses- og behandlingstilbud til borgere med afhængigt forbrug af rusmidler og deres familier Børn i familier med misbrugsproblemer Tidlig opsporing af unge og voksne med psykisk sygdom Tidlig opsporing af somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom Tidlig opsporing og indsats vedr. KOL og børneastma Behandling og pleje Samarbejde og kommunikation

18 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -18 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Den gode udskrivelse som forebyggelse af genindlæggelser Tværsektorielt samarbejde om medicin Særlige målgrupper Genoptræning og rehabilitering Koordination og tidlig indsats Kommunikation Fokus på faglig kvalitet Arbejdsdeling og opgaveansvar Samarbejde på fysioterapiområdet

19 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -19 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Administrativ aftale Denne Sundhedsaftale er indgået mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. Aftalen er gældende fra 1. februar Sundhedsaftalen består af en politisk aftale og en administrativ aftale. Den politiske aftale beskriver vores fælles visioner og politiske målsætninger for videreudvikling af vores samarbejde om snitflader og de opgaver, som vi deler på sundhedsområdet. I den administrative aftale er de politiske målsætninger og visioner konkretiseret og uddybet i forhold til bl.a. de obligatoriske indsatsområder og målgrupper (jf. bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler), der ikke er omtalt specifikt i den politiske del af aftalen. Den administrative aftale udgør således rammen for det konkrete udviklings- og driftssamarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren. Aftalen omfatter alle borgere med en eller flere forbigående eller kroniske sygdomme og/eller funktionsnedsættelser, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af sektorerne - enten samtidigt eller i forlængelse af hinanden. Herudover indeholder aftalen målsætninger om indsatser for specifikke grupper af sårbare og udsatte borgere, hvor der er behov for et særligt fokus på at sikre kvalitet og sammenhæng. Arbejdet med realiseringen af sundhedsaftalens visioner og målsætninger sker inden for de økonomiske rammer, der fastlægges ved de årlige budgetvedtagelser i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen. De konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af Sundhedskoordinationsudvalget. Proces for udarbejdelse og godkendelse af implementeringsplanen er beskrevet i afsnit 1.2. Private leverandører (f.eks. hospice, private leverandører af kommunal hjemmepleje og privathospitaler) der leverer offentligt finansierede sundhedstilbud, er inden for relevante områder omfattet af sundhedsaftalen. Region Hovedstaden og kommunerne sikrer hver især, at de private leverandører kender til indholdet i sundhedsaftalen herunder implementeringsplanerne samt at de efterlever sundhedsaftalen i relevant omfang. Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at et gensidigt forpligtende samarbejde med almen praksis er et helt centralt fokusområde i sundhedsaftalen. Region Hovedstaden og kommunerne har derfor stort fokus på at sikre den nødvendige sammenhæng mellem sundhedsaftalen og praksisplanen således, at sundhedsaftalens intentioner udfoldes i praksisplan for almen praksis og de relaterede aftaler for herigennem at sikre, at sundhedsaftalens mål og visioner implementeres. 4

20 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -20 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning Dette kapitel indeholder en beskrivelse af, hvordan samarbejdet omkring sundhedsaftalen er organiseret politisk og administrativt, samt hvordan parterne følger op på sundhedsaftalen med afsæt i udvalgte indikatorer og ud fra en implementeringsplan. Desuden er der en kort beskrivelse af, hvor det kan være relevant at indgå supplerende lokale aftaler samt et afsnit om koordination af kapacitet. 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen Den politiske organisering af samarbejdet Det politiske samarbejde om implementering af sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. I det konkrete arbejde med implementering af sundhedsaftalen vil Sundhedskoordinationsudvalget sikre systematisk dialog med de kommuner, der ikke er repræsenteret i udvalget. Herunder vil udvalgets godkendelse af den årlige implementeringsplan for sundhedsaftalen ske på baggrund af en forudgående dialog med alle kommuner via KKR-Hovedstaden (Kommune Kontakt- Råd). Sundhedskoordinationsudvalget vil ligeledes sikre en løbende dialog med Praksisplanudvalget og Patientinddragelsesudvalget om implementeringen af sundhedsaftalen. Sundhedskoordinationsudvalget vil understøtte udveksling af information med de øvrige Sundhedskoordinationsudvalg i de andre regioner med henblik på deling af relevant viden og understøttelse af nye nationale initiativer. Den administrative organisering af samarbejdet Arbejdet med konkretisering og implementering af den foregående sundhedsaftale har været forankret i en samarbejdsstruktur, der var bygget op omkring en administrativ styregruppe, samordningsudvalg, udviklingsgrupper og arbejdsgrupper. Vi vil videreudvikle den administrative organisering, så den bedst muligt understøtter implementering af sundhedsaftalen , samtidig med at organiseringen er ressourceeffektiv. Vi bibeholder en administrativ styregruppe, der bl.a. skal sikre den overordnede koordinering af arbejdet med implementering af sundhedsaftalen. Herudover sigtes mod, at den eksisterende organisering 5

21 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -21 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del af sundhedsaftalearbejdet forenkles samtidig med, at organiseringen skal afspejle den nye integration af somatik og psykiatri i sundhedsaftalen. Der vil også være et særligt fokus på, hvordan det tværsektorielle samarbejde på børneområdet tilgodeses i organiseringen. Parterne vil primo 2015 aftale en administrativ organisering, som forventes at tage udgangspunkt i en model med samordningsudvalg, og som led heri bl.a. tage stilling til behovet for etablering af permanente og/eller tidsbegrænsede udviklings- og arbejdsgrupper. 1.2 Implementeringsplan og opfølgning på sundhedsaftalen Indikatorer For at understøtte den konkrete opfølgning på målsætningerne i sundhedsaftalen er der udvalgt en række specifikke indikatorer, der dels rummer de politiske visioner og dels de obligatoriske indsatsområder. Opfølgning på indikatorerne sker årligt i Sundhedskoordinationsudvalget og som en del af opfølgningen på implementeringsplanen for sundhedsaftalen. Indikatorerne er udpeget under hensyntagen til, hvad der på nuværende tidspunkt er muligt at måle ud fra eksisterende registreringer og datakilder, og til at de i videst mulig udstrækning siger noget om effekt for borgeren. Resultatet er 11 indikatorer, der repræsenterer såvel proces- som effektindikatorer. Indikatorerne er beskrevet i de relevante kapitler. Parterne er opmærksomme på, at det ikke har været muligt at vælge et sæt af indikatorer, der dækker hele sundhedsaftalen. Dette gælder blandt andet i forhold til visionen om borgeren som aktiv samarbejdspart, hvor det ikke har været muligt at pege på relevante indikatorer, der umiddelbart er målbare. Parterne er derfor enige om, at man tidligt i aftaleperioden vil arbejde med at udvikle indikatorer også for dette område. Det er endvidere aftalt, at der i forbindelse med den årlige opfølgning på indikatorerne i Sundhedskoordinationsudvalget skal ske en vurdering af, om de valgte indikatorer fungerer efter hensigten, samt om mulighederne for opfølgning på aftalen kan styrkes gennem nye eller justerede indikatorer vurderingen skal ske under hensyntagen til behovet for kontinuitet i forbindelse med opfølgningen. Det skal bemærkes, at der udover ovennævnte udvalgte indikatorer for nærværende sundhedsaftale fortsat måles på en række indikatorer, der indgår i de løbende ledelsesinformationsdata (LISdata) jf. afsnit

22 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -22 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Sundhedskoordinationsudvalget opgaver Sundhedskoordinationsudvalget skal jf. gældende bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler følge op på sundhedsaftalen, herunder én gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere aftalen. Sundhedskoordinationsudvalgets opfølgning vil foregå med afsæt i de udvalgte indikatorer og ud fra en implementeringsplan for sundhedsaftalen, som udarbejdes en gang årligt og første gang i umiddelbar forlængelse af aftalens indgåelse. Implementeringsplanen skal sikre en hensigtsmæssig prioritering af opgaverne og sikre at opgavevaretagelsen tilrettelægges på en måde, som understøtter effektiv udnyttelse af ressourcerne i både kommunerne og regionen. Herunder skal der være løbende fokus på at sikre relevant sammenhæng i arbejdet med at udvikle, konkretisere og implementere de enkelte indsatser. Implementeringsplanen vil beskrive formålet med indsatserne, organisatorisk forankring, ansvar for igangsættelse og gennemførelse samt tidsplan for indsatserne. Implementeringsplanen skal ligeledes understøtte parternes mulighed for at få overblik over økonomien i forbindelse med implementeringen af de aftalte indsatser. Endelig vil implementeringsplanen beskrive, hvilke indikatorer indsatsen har til formål at påvirke (se skitse til implementeringsplan i bilag). Med afsæt i opfølgningen vil udvalget ligeledes hvert år i 2. kvartal have en indledende drøftelse af en implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår. Herunder tager udvalget stilling til et eventuelt behov for at revidere sundhedsaftalen. Tiltrædelse af implementeringsplan for det næstfølgende kalenderår vil ske på et møde i Sundhedskoordinationsudvalget ultimo oktober måned efter kommunernes og regionens vedtagelse af budgettet for det følgende år Den administrative styregruppes opgaver Den administrative forberedelse og den løbende opfølgning på implementeringsplanen varetages af Den administrative styregruppe for sundhedsaftalen. Den administrative styregruppe har ligeledes ansvaret for godkendelse af de konkrete opgavekommissorier, der skal udarbejdes forud for igangsætning af nye indsatser. Den administrative styregruppe har endvidere ansvar for systematisk at vurdere, om implementering af de enkelte indsatser fordrer iværksættelse af nye tværgående indsatser. Herunder skal Den administrative styregruppe systematisk vurdere behov for fælles kompetenceudvikling, herunder f.eks. indsatser i forhold til faglig vidensopbygning og læring eller understøttelse af kulturbærende elementer, der styrker samarbejdet med såvel borgere som øvrige samarbejdsparter. 7

23 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -23 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 1.3 Supplerende aftaler om lokale fælles indsatser og fælles udviklings- og forskningsprojekter Region Hovedstaden og kommunerne er enige om, at det kan være relevant at indgå supplerende lokale aftaler mellem en eller flere kommuner og regionen om etablering af fælles indsatser, der f.eks. er betinget af geografiske forhold. Parterne er endvidere enige om, at der skal være et råderum, som understøtter mulighed for, at en eller flere kommuner sammen med hospital(er) og/eller praksissektoren kan iværksætte innovations-, udviklings- og forskningsprojekter i forhold til afprøvning af nye løsninger for varetagelse af de fælles opgaver på sundhedsområdet. 1.4 Kapacitetstilpasning Sundhedsaftalen skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne og større fleksibilitet i opgavevaretagelsen på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Sundhedsaftalen skal understøtte princippet om, at både penge og personale anvendes på den bedste måde med fokus på effektiv ressourceudnyttelse og høj kvalitet. Aftalen skal desuden være med til at sikre en hensigtsmæssig sundhedsplanlægning og dimensionering af indsatserne. Det betyder, at kommuner, hospitaler og praksissektoren i den nye aftaleperiode skal arbejde tæt sammen om at udvikle tilbuddene tæt på borgerens hverdagsliv, og at der løbende foregår en stratificering og vurdering af borgerne med henblik på at tilbyde dem det rette sundhedstilbud på rette niveau. Af hensyn til koordinering af kapacitet mellem sektorerne betyder det også, at kommuner, hospitaler og praksissektoren så tidligt som muligt skal informere hinanden om ændringer i aktivitetsmønstret og nye tiltag, der kan have betydning for kapacitetsplanlægningen i de andre sektorer. Det handler bl.a. om væsentlige ændringer i behandlingsmetoder eller aktiviteten på hospitalet og/eller i praksissektoren og ændringer i f.eks. hjemmesygeplejen og kommunale akutte indsatser. Det er den myndighed, der har opgaven, som også har ansvar for at sikre den fornødne kapacitet. Det gælder også, hvor driften af et offentligt sundhedstilbud varetages af private leverandører. Regionen skal i muligt omfang levere relevante data om hospitalernes og almen praksis aktivitet, og kommunerne skal i muligt omfang levere relevante data om f.eks. tilbud inden for forebyggelse, rehabilitering, genoptræning og hjemmesygepleje. 1.5 Bilag Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger. Ved ændringer af de eksisterende bilag orienteres alle relevante parter herom. 8

24 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -24 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Kapitel 2: Borgeren som aktiv samarbejdspart 2.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger: 1. At borgere, herunder pårørende er og oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det 2. At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet med mulighed for særlig støtte til sårbare borgere 3. At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet. Indikatorer: Det er et nyt indsatsområde i sundhedsaftalen, og der skal udvikles en indikator for borgeren som aktiv samarbejdspart, som det er muligt at måle på. Borgerens indsigt og medvirken er essentiel for en vellykket forebyggelse, behandling, genoptræning og rehabilitering og for et ligeværdigt samspil mellem professionelle og borgere. Aktivt samarbejde med borgere handler om at bringe borgerens ønsker og viden i spil og øge den enkeltes oplevelse af autonomi og evne til at mestre og øve selvbestemmelse over egen sygdom og eget forløb. Ved at anvende borgerens viden og ressourcer, herunder borgerens netværk, skabes der en bedre effekt af indsatsen, men også en bedre borgeroplevet kvalitet. Aktivt samarbejde med borgere kræver, at beslutninger, der har betydning for det enkelte menneskes liv, træffes sammen med vedkommende. Det indebærer, at vi aktivt tager højde for borgernes perspektiver og inviterer til samarbejde - lige fra mødet med den enkelte borger til udviklingen af organisationerne. Det forudsætter en kultur med respekt for, at borgerne ønsker varierende grader af indflydelse på egne forløb og i varierende grad har mulighed for at mestre hverdagen. For at sikre borgerne lige muligheder for at indgå i et aktivt samarbejde skal vi derfor også differentiere indsatserne, så borgernes forskelligheder tilgodeses. 9

25 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -25 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Borgeren som aktiv samarbejdspart er et udviklingsområde i sundhedsaftalen, og understøttelse af dette samarbejde er et gennemgående fokus i hele sundhedsaftalen. Kommuner, hospitaler og praksissektoren har i dag et stærkt fokus på at samarbejde med borgerne, men det tager lang tid at foretage den nødvendige kulturelle og organisatoriske omlægning. Indsatserne omkring aktivt samarbejde med borgere er derfor beskrevet mere overordnet end andre indsatser i sundhedsaftalen. Vi er enige om, at der i denne aftaleperiode er behov for at bygge ovenpå og udvikle arbejdet, bl.a. ud fra eksisterende evidens på området og herunder synliggøre erfaringer med det, vi ved, der virker. I aftalen anvendes begrebet borgere som en samlet betegnelse for alle patient-, bruger- og pårørendegrupper, herunder både børn og voksne. 2.1 Aktivt samarbejde med den enkelte borger om eget forløb De sundhedsprofessionelle har ansvaret for at sætte de faglige rammer. Men det er den enkelte borger, som er eksperten i sit eget liv. Styrkelse af samarbejdet med den enkelte borger om hans eller hendes forløb kan ske på to niveauer: Dels ved at påvirke kulturelle aspekter af den måde borgeren og den sundhedsprofessionelle mødes, og dels ved at udvikle redskaber, der understøtter borgerens indflydelse på og egenomsorg i eget forløb. Eksempler på dette er patientdagbøger, patientskoler, dialog- og feedbackmøder, fælles beslutningstagen og telesundhedsløsninger, hvor borgeren bl.a. selv kan registrere helbredsoplysninger og kommunikere fleksibelt med sundhedsvæsenet over afstand. Der er imidlertid behov for på tværs af sektorer at arbejde systematisk med at styrke samarbejdet med den enkelte borger om eget forløb og med at sikre, at gode metoder og redskaber udbredes. Der er også behov for at sikre, at både borgere og sundhedsprofessionelle er klædt på til at indgå i samarbejdet. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Fremme aktivt samarbejde med borgere i alle sektorer ved at prioritere mellem eksisterende aktiviteter og metoder, der kan styrke samarbejdet mellem borgere, herunder pårørende og fagprofessionelle, og tage stilling til udbredelse af projekter, som har vist sig virkningsfulde og effektive. Understøtte borgerens indflydelse på og muligheder for egenomsorg, herunder sikker behandling, forebyggelse og rehabilitering i eget hjem gennem udbredelse af telemedicinske indsatser. I arbejdet skal der indledningsvist identificeres og tages stilling til udbredelse og koordinering mellem eksisterende aktiviteter på området for telesundhed. 10

26 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -26 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 2.2 Samarbejdet med borgere om udviklingen af sundhedsvæsenet Vi er enige om, at borgerperspektivet skal være en naturlig del af tilrettelæggelsen af forandringsprocesser, når ydelser og forløb tilrettelægges, og når det giver mening for borgeren at blive involveret. Sundhedsloven fastlægger, at der i hver region skal nedsættes et patientinddragelsesudvalg. Patientinddragelsesudvalget har til formål at bidrage til sikring af borgerperspektivet i det arbejde, der foregår i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplanudvalget. Regionen og kommunerne arbejder endvidere allerede på flere områder med det aktive samarbejde omkring udvikling af sundhedsvæsenet, f.eks. når repræsentanter for borgere deltager i projekter, råd eller udvalg, der er med til at kvalificere, udvikle, vurdere og evaluere kulturen, faglighed, praksis, indsatser og løsninger. Der er imidlertid behov for at indtænke borgerperspektivet mere systematisk i det organisatoriske samarbejde, der omhandler forløb på tværs af sektorer. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Arbejde for en styrkelse af den systematiske involvering af borgere ved udvikling og tilrettelæggelse af det organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb. 11

27 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -27 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Kapitel 3: Nye og bedre samarbejdsformer 3.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger: 4. At udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren med borgeren i centrum 5. At aftale en ramme for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen. Indikator: At vi har afprøvet 2-3 større nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. 3.1 Afprøvning og udvikling af nye modeller med fælles drift Vi ønsker, at borgerne skal opleve høj kvalitet og sammenhæng i den forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsats, og at der arbejdes efter fælles mål. På en række områder er den tværsektorielle håndtering af opgaveløsningen gennem koordination og samarbejde imidlertid ikke tilstrækkelig til at opnå den kvalitet og sammenhæng for borgeren, der ønskes. Særligt er der behov for at fokusere på sårbare borgere, der modtager samtidig behandling fra flere sektorer. Det gælder eksempelvis ældre medicinske patienter og nogle grupper af borgere med kroniske sygdomme, som har hyppige genindlæggelser forårsaget af tilstande, der potentielt kunne være forebygget gennem en tidlig og koordineret indsats fra kommune, hospital og almen praksis. Også inden for psykiatrien er der borgere, som er tilknyttet både den regionale psykiatri, praktiserende læge og/eller privatpraktiserende psykiatere, den kommunale misbrugsbehandling og socialpsykiatri, og hvor der er behov for en særlig indsats for at sikre høj kvalitet, sammenhæng for borgeren og effektiv ressourceudnyttelse. 12

28 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -28 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Der er ønske om at afprøve nye organisatoriske løsninger med integrerede tilbud på områder inden for sundhedssaftalens visionsområder, hvor vi i dag har svært ved at tilgodese borgerens behov for udstrakt grad af koordination, samtidighed og fleksibilitet i indsatserne. Der er for disse områder behov for at flytte fokus fra samarbejdsaftaler og en stafetmodel hen mod fælles modeller med partnerskaber på tværs af sektorer og fagområder. Lokalt i regionen og kommunerne, nationalt og internationalt er man i gang med at afprøve organisatoriske modeller med større eller mindre grad af integration omkring fælles mål, ledelse, organisation, medarbejdere og økonomi. Nationale og internationale erfaringer, herunder bl.a. erfaringer med samarbejde omkring akutfunktioner herunder f.eks. akutpladser, hurtig udredning samt etablering af sundhedshuse, der både indeholder kommunale og regionale sundhedstilbud, skal inddrages i afprøvningen og udviklingen af nye modeller for integrerede opgaveløsninger. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Aftale principper for arbejdet med integrerede organisatoriske modeller med fælles drift, mål og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. Udvælge og afprøve to til tre større modelprojekter ud fra ovennævnte aftale om principper. Der skal i den konkrete projektudvikling tages hensyn til de organisatoriske rammer, der er gældende for praksissektoren. 13

29 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -29 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Kapitel 4: Lighed i sundhed 4.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger 6. At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer 7. At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats 8. At borgere med psykisk sygdom får flere gode leveår. Indikatorer: At middellevetiden for borgere med psykisk sygdom stiger og nærmer sig middellevetiden for befolkningen som helhed i region Hovedstaden Sundhedsprofilen i Region Hovedstaden viser, at vi har en stor udfordring i forhold til at skabe lighed i sundhed. Uligheden ses i forhold til sundhedsadfærd, risikofaktorer og sygdomsmønstre. Den kan aflæses både som en gradient, hvor der i hele befolkningen er en sammenhæng mellem social position og sundhed, og som en dårlig sundhedstilstand hos mange socialt udsatte og sårbare borgere. En reduktion af ulighed i sundhed fordrer indsatser på mange niveauer. Herunder også indsatser, der rækker udenfor sundhedsvæsenet. Der er imidlertid enighed om, at der inden for sundhedsaftalens rammer er mulighed for indsatser, der kan bidrage væsentligt hertil. Det centrale er at kunne tilbyde differentierede og systematiske indsatser, der sikrer alle borgere bedst mulig kvalitet og udbytte af indsatserne i det samlede sundhedsvæsen. Lighed i sundhed kan derfor fremmes ved at 14

30 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -30 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del give tilbud, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, ressourcer og ønsker. Ved konkretisering af de enkelte indsatser kan det præciseres, hvem der er målgruppen, men vi skal samtidig være opmærksomme på at undgå den stigmatisering, der kan ligge i at få et tilbud på baggrund af en bestemt kategorisering af borgere. Styrkelse af indsatser, der kan fremme mere lighed i sundhed, er et generelt fokusområde i hele sundhedsaftalen. Men det bemærkes, at særligt forebyggelsesafsnittet (5.2) har flere indsatser, der har til formål at fremme lighed i sundhed. Ligesom det findes i afsnit om forskning. I dette kapitel fokuseres specifikt på, hvordan målrettede indsatser i det tværsektorielle samarbejde om patientforløb kan bidrage til dels at reducere uligheden i sundhed og dels at undgå at forstærke den sociale ulighed i kontakten med sundhedsvæsenet. 4.1 Differentierede indsatser Der tilbydes allerede i dag en række differentierede indsatser til borgere med kroniske sygdomme og/eller multisygdom (flere samtidige sygdomme), men denne indsats skal styrkes Identifikation af sårbare borgere Tidlig opsporing af multisygdom og kronisk sygdom er vigtig for et vellykket behandlings- og rehabiliteringsforløb, og opsporingen det kan være en særlig udfordring i forhold til sårbare borgere, herunder såvel børn som voksne. Der er behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde for at opspore og igangsætte tidlig indsats overfor sårbare borgere med kronisk sygdom/multisygdom. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at sikre, at borgere i højere grad tilbydes en indsats, der tager udgangspunkt i borgerens behov, ønsker og ressourcer, vil vi udvikle og implementere metoder til identificering af sårbarhed hos borgere med kronisk sygdom/multisygdom. For at styrke behandling af børn med sygdom i socialt sårbare familier vil vi udarbejde og afprøve en samarbejdsmodel for det tværsektorielle samarbejde om socialt sårbare familier med syge børn Differentierede indsatser til borgere med kronisk sygdom/multisygdom Det er en fælles udfordring at sikre, at den særligt sårbare borger opnår et godt behandlings- eller rehabiliteringsresultat, både med henblik på at blive mest mulig rask og for efterfølgende at kunne mestre sin sygdom bedst muligt samt at sikre at behandlingen udføres under hensyntagen til borgerens øvrige sygdomme. 15

31 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -31 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del De indsatser, der igangsættes som en del af forløbsprogrammerne, skal kunne rumme alle borgeres behov, herunder også at sikre, at den enkelte borger fastholdes i indsatsen. Det betyder, at vi skal arbejde på at skabe rammer for, at vi kan tilrettelægge fleksible og differentierede indsatser, der også tilpasses borgere med særlige behov. Der skal være fokus på den opfølgende indsats og effekten af de indsatser, borgerne modtager. Endelig skal der være fokus på at sikre lette henvisningsveje til differentierede tilbud. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at sikre udvikling af differentierede tilbud, hvor borgerens behov og ønsker er i fokus, vil vi udvælge to til tre målgrupper, hvor der afprøves løsninger, der tilgodeser det øgede behov for koordinering og fleksibilitet, der gør sig gældende for målgruppen. Dette skal ske med afsæt i den tilgængelige viden. 4.2 Særlige målgrupper Sårbare gravide og nyfødte i sårbare familier Den sociale ulighed i sundhed grundlægges tidligt i livet og ses i forekomsten af en lang række graviditets- og fødselskomplikationer. Der er i 2014 udarbejdet en aftale om arbejdsdeling mellem parterne for alle typer fødsler. Aftalen skal sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området samt de politiske aftaler i Region Hovedstaden efterleves. Det indgår i aftalen om arbejdsdeling på svangreområdet, at indsatsen skal differentieres på baggrund af en række obstetriske, sociale og psykiske risikofaktorer. I denne aftaleperiode vil vi følge op på aftalen om arbejdsdeling og vurdere, om der er behov for justeringer af denne. Til gravide med et misbrug i familien eksisterer der tilbud om en særlig intensiv indsats gennem Familieambulatoriet. I den foregående aftaleperiode er der ligeledes iværksat flere projekter, hvor der er fokus på koordinering af indsatser for andre sårbare eller udsatte gravide, som f.eks. unge gravide uden uddannelse og/eller med svage sociale netværk samt helbredsproblemer. Disse projekter er dog midlertidige, og samtidig dækker de ikke gravide i hele regionen. I aftaleperioden vil vi derfor sætte særligt fokus på, at svangreomsorgen tilrettelægges med særligt fokus på at nå socialt udsatte gravide og deres familier. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at styrke grundlaget for en forbedret indsats over for sårbare gravide, skal der foretages en samlet evaluering af tidligere og igangværende tværsektorielle projekter, som er målrettet sårbare gravide, med henblik på at beskrive anbefalinger til generel implementering. 16

32 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -32 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Borgere med samtidig psykisk sygdom og et skadeligt forbrug af rusmidler Mange borgere med et skadeligt forbrug af rusmidler har samtidig psykisk sygdom. Fælles for disse borgere er, at de ofte oplever manglende sammenhæng mellem misbrugsbehandlingen og behandlingen af den psykiske sygdom. Samarbejdsaftalerne mellem region og kommuner på psykiatriområdet beskriver arbejdsdeling og procedurer for samarbejdet. I praksis har det imidlertid været vanskeligt at sikre en samtidig og koordineret indsats. I den foregående aftaleperiode har der derfor været gennemført flere projekter med henblik på at opnå samtidige og koordinerede behandlingsforløb. Der er positive erfaringer fra disse projekter. Men projekterne er ikke nødvendigvis egnede til generel udbredelse i hele regionen, idet befolkningsunderlaget og organiseringen af misbrugsbehandlingen er forskellig kommunerne imellem. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at sikre borgere med samtidig psykisk sygdom og misbrugsproblematik en effektiv, koordineret udredning og behandling af både psykisk sygdom og misbrug vil vi udvikle og udbrede nye organisatoriske modeller for dette samarbejde mellem region og kommuner. Det skal ske med afsæt i lokale erfaringer fra samarbejdsaftalerne og eksisterende projekter. Modellerne tilpasses tillige de nationale retningslinjer for koordinerede indsatsplaner, når disse foreligger Styrket fokus på sundhedsindsatser til særligt udsatte borgere Udsatte borgere, herunder borgere med stofmisbrug og hjemløse, dør relativt ofte som følge af somatisk sygdom, der forholdsvis nemt kunne være behandlet ved en tidligere indsats. Årsagerne hertil er mange. Hjemløse borgere og borgere med stofmisbrug henvender sig kun i ringe grad til egen læge og har ofte en adfærd, der kan være svær at rumme i almen praksis og eksisterende sundhedstilbud. Samtidig overskygger misbruget hyppigt de somatiske sygdomme, hvilket medfører, at disse borgere ofte ikke modtager den relevante behandling. Der er imidlertid positive erfaringer med brug af opsøgende indsatser i forhold til socialt udsatte grupper, der kan videreudvikles. Herudover bør mulighederne for et systematiseret samarbejde med frivillige foreninger også indgå i arbejdet for en styrket indsats på området. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at understøtte, at særligt udsatte borgere får lettere adgang til udredning, behandling og pleje, vil vi indgå aftaler, der bl.a. skal sikre lettere adgang til opfølgende pleje- og behandlingsindsatser efter udskrivelse fra hospital. Samarbejdsaftalerne udvikles med afsæt i eksisterende erfaringer. 17

33 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -33 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Kapitel 5: Sammenhæng og kvalitet 5.0 Politiske målsætninger og indikatorer Politiske målsætninger Indikatorer: 9. At borgerne sikres høj kvalitet og en koordineret indsats i forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering, uanset hvor i sundhedsvæsenet opgaven løses 10. At færre borgere indlægges og genindlægges på hospital, hvor det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats 11. At borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats. At almen praksis og hospitalerne henviser flere borgere med behov for forebyggelse og rehabilitering til udvalgte tilbud i kommunerne At andelen af borgere, der bliver indlagt med en forebyggelig diagnose, reduceres At andelen af borgere, der bliver genindlagt med en forebyggelig diagnose, reduceres At færre nyfødte genindlægges At andelen af akutte medicinske korttids-indlæggelser reduceres At andelen af borgere, der optager en seng på hospital efter de er færdigbehandlet, reduceres At andelen af udskrivelser, hvor der er en afsendt en rettidig elektronisk epikrise, øges At andelen af borgere, der oplever godt samarbejde og god kommunikation, stiger At anvendelsesgraden og rettidigheden af udvalgte indikatorer vedr. digital kommunikation øges. 18

34 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -34 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 5.1Tværgående indsatsområder I dette afsnit beskrives indsatser i forhold til tværgående temaer jf. bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler. Der gøres opmærksom på, at beskrivelserne af de tværgående indsatser dækker alle fire obligatoriske indsatsområder: Forebyggelse, Behandling og pleje, Genoptræning og rehabilitering samt Sundheds-it og digitale arbejdsgange. Indsatsområdet Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskrives som tværgående tema i nærværende afsnit, hvorimod de 3 øvrige obligatoriske indsatsområder beskrives i separate afsnit 5.2, 5.3 og 5.4. Dette afsnit indeholder derudover tværgående temaer om monitorering, kronisk sygdom herunder forløbsprogrammer, rådgivningsforpligtelsen, rammedelegation, opgaveoverdragelse og forskning Monitorering af tværsektorielt samarbejde og kvalitetsdata Monitorering af tværsektorielt samarbejde En løbende monitorering af det tværsektorielle område er med til at understøtte samarbejdet om planlægning, kapacitetsstyring og styring af de tværsektorielle forløb. Sundhedsstyrelsen har sammen med kommuner, regioner og praksissektoren udarbejdet indikatorer for monitoreringen af sundhedsaftalen. Monitoreringen inden for somatik, psykiatri, forebyggelige genindlæggelser og elektronisk kommunikation fungerer tilfredsstillende, men der skal løbende ske tilpasninger, der matcher behovet for lokale og nationale indikatorer. Der udarbejdes løbende ledelsesinformationsdata (LIS-data), der har til formål at skabe overblik og bidrage til at sætte fokus på udviklingen i den enkelte kommune og på det enkelte hospital samt danne grundlag for tværsektoriel dialog bl.a. i samordningsudvalgene. Der er behov for at se på, hvordan anvendelsen af LIS-data kan videreudvikles og tilpasses behovene for dialog, som er baseret på tværsektorielle data. 19

35 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -35 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Monitorering af tværsektorielle kvalitetsdata Der er stor efterspørgsel efter data, der belyser kvaliteten af indsatser på det tværsektorielle område. Blandt andet er der begrænset viden om effekten af indsatserne i forløbsprogrammerne for kronisk sygdom. Regionen og kommunerne igangsatte derfor i 2010 et arbejde med at udvikle og implementere en klinisk rehabiliteringsdatabase, som kan monitorere effekten af rehabiliteringsforløb fra diagnosen til afsluttet forløb på tværs af sektorer. Videreudviklingen og ikke mindst at implementere og udfolde brugen af databasen fortsætter i denne aftaleperiode, ligesom mulighederne for udbredelse af databasen til flere sygdomsområder skal afdækkes. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at styrke datadreven kvalitetsudvikling vil vi registrere data i rehabiliteringsdatabasen indenfor udvalgte indikatorer først for diabetes og dernæst for KOL. Datafangst i almen praksis 1 Overenskomstaftalen indgået 1. marts 2014 fastsætter, at der med afsæt i Den Danske Kvalitetsmodel skal udvikles en model for kvalitetsudvikling i almen praksis, hvor brugen af datafangst og kvalitetsparametre får en central rolle. Ud over at bidrage til kvalitetsudvikling af de enkelte almen praksis kan datafangst bl.a. også bidrage til at skabe overblik over populationen af patienter med en given diagnose. Det kan understøtte planlægningen af den fælles indsats på tværs af kommuner, hospitaler og almen praksis, f.eks. ved dimensionering af forebyggelsestilbud og henvisning hertil. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Almen praksis vil levere data fra datafangst, efterhånden som det bliver muligt, og løbende deltage i udvikling af nye indikatorer med afsæt i datafangst Sundheds-it og digitale arbejdsgange Sundheds-it og digitale arbejdsgange skal sikre sammenhæng og tilgængelighed i data og processer på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektor. Denne del af aftalen skal understøtte, at samarbejdet om borgernes forløb sker koordineret, planlagt, rettidigt og sikkert. I den foregående aftaleperiode er vi kommet langt med implementering af digitale meddelelser på tværs af sektorer, men der er behov for fortsat fokus på implementering og korrekt anvendelse. Dertil kommer sikring af den digitale kommunikation på en række nye områder og særligt indenfor social- og psykiatriområdet. 1 Det skal bemærkes, at en juridisk afklaring om indsamling og brug af data pågår og forventes at foreligge ultimo

36 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -36 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Der er imidlertid også behov for et ambitiøst sigte mod fuld it-understøttelse af borgerens tværsektorielle forløb. Parterne følger den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet, hvorfor hovedparten af tiltag i sundhedsaftalen om sundheds-it og digitale arbejdsgange er knyttet til generelle og nationale initiativer. Region Hovedstaden og Region Sjælland er i fællesskab i gang med at forberede og implementere Sundhedsplatformen, som er den nye elektroniske patientjournal til at understøtte hospitalernes kliniske arbejdsgange, dokumentation og vidensdeling. Systemet indeholder muligheder for at kunne se hospitalets data om borgeren, når der er behov for det. Det er i arbejdet med sundhedsplatformen vigtigt at drøfte og koordinere platformens potentialer i forhold til det eksisterende digitale samarbejde på tværs af sektorer. Fra beskedbaseret digital kommunikation til deling af data Beskedbaseret digital kommunikation mellem kommuner, hospitaler og praksissektor er implementeret for en række områder, herunder f.eks. for henvisninger, epikriser, indlæggelse og udskrivelse samt genoptræning. Der er behov for også at sikre tværsektoriel beskedbaseret digital kommunikation på en række andre områder, herunder bl.a. for akutområdet, det ambulante område, børneområdet og social- og psykiatriområdet. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at understøtte sammenhæng og tilgængelighed af data vil vi implementere beskedbaseret digital kommunikation for det ambulante område og akutområdet Følge anvisninger i den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet for udbredelse af beskedbaseret digital kommunikation for psykiatrien, socialpsykiatrien, handicapområdet og jobcentre. Med udgangspunkt i ovenstående områder skal den eksisterende tværsektorielle kommunikationsaftale udbygges og implementeres. For at kunne optimere og koordinere sikre forløb på tværs af sektorer er det nødvendigt at have let adgang til overordnede, relevante og tidstro informationer om borgeren, uanset hvor og i hvilket system informationerne fødes. Dette gælder for alle involverede parter i forløbet herunder også borgeren. Jævnfør den Nationale strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet skal der være fuld digital understøttelse af relevante tværgående arbejdsgange ved, at relevante data deles på tværs af sundhedsvæsenet i På nationalt niveau udarbejdes en analyse af sundhedsoplysninger og kommunikationsmønstre i sundhedsvæsenet. Analysen vil give anbefaling til, hvilke sundhedsoplysninger der er størst behov for at dele, på hvilken måde data skal deles mellem sundhedsvæsenets it-systemer, og hvordan sundhedspersonalet skal have adgang til data. Den nationale analyse 21

37 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -37 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del vil desuden indeholde en fælles faseplan for realisering af arbejdet. Vi vil lave aftale om implementering af faseplanen, når den foreligger, herunder aftale tidsplan for arbejdet. Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort (FMK) er taget i brug på hospitaler og i praksissektoren. I forbindelse med økonomiaftalen 2014 blev det aftalt, at FMK skal være organisatorisk implementeret i kommunernes omsorgssystemer medio Implementering af FMK betyder nye arbejdsgange i kommuner, hospitaler og praksissektoren. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at styrke brugen af det Fælles Medicinkort vil vi udarbejde og medio 2015 have implementeret en aftale om, hvordan parterne anvender FMK i det tværsektorielle samarbejde. Aftalen skal dels dække forhold under implementeringen og dels sikre arbejdsgange og følge op på kvaliteten i anvendelsen af FMK, når FMK er i drift medio Aftalen skal imødekomme de særlige forhold, der gør sig gældende, på det specialiserede socialområde Tværsektorielt samarbejde om patientsikkerhed For at sikre god kvalitet i diagnosticering, behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering af borgere er det nødvendigt at arbejde systematisk med patientsikkerhed herunder utilsigtede hændelser. Rapportering af utilsigtede hændelser i sektorovergange danner en del af grundlaget for identificering af risici og kvalitetsbrist og anvendes til at forbedre kvalitet og sikkerhed i tværsektorielle patientforløb. Arbejdet med patientsikkerhed og utilsigtede hændelser i overgange mellem sektorer og planområder er stadig i en opstartsfase, og der er fortsat et betydeligt forbedringspotentiale og behov for konsolidering af aktiviteter og samarbejde. Der er endvidere behov for kontinuerlig evaluering og monitorering af indsatserne. Målet for denne aftaleperiode er at arbejde videre med at udvikle et tæt samarbejde og en god afrapporteringskultur om utilsigtede hændelser i sektorovergangene. Erfaringer fra patientsikkerhedsarbejdet skal udbredes, indarbejdes og nyttiggøres i samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Medvirke til udvikling af Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD), så data kan ses på tværs af sektorer. Aftale og implementere en tværsektoriel organisering af samarbejdet mellem regionen og kommunerne omkring utilsigtede hændelser, som tager udgangspunkt i samarbejdet mellem regionale og kommunale risikomanagere og patientsikkerhedskonsulenter fra almen praksis. 22

38 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -38 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Med henblik på at skabe sammenhængende og sikre forløb, hvor læring fra fx hændelsesanalyser, kerneårsagsanalyser og andre relevante patientsikkerhedsanalyser inddrages, vil vi etablere et systematisk og struktureret samarbejde mellem relevante aktører, som har direkte berøringsflade med borgere på botilbud og borgere med komplekse psykiatriske forløb Fokus på kronisk sygdom Indsatser over for kronisk sygdom omfatter mange forskellige målgrupper, der har varierende behov afhængig af bl.a. sygdommens karakter, om der er flere samtidige sygdomme og de sociale forhold. Der er et generelt behov for bedre dokumentation og evaluering af de eksisterende indsatser og et stort behov for et fælles datagrundlag for interventioner, som går på tværs af sektorer. Forløbsprogrammer videreudvikling, implementering og kvalitetssikring Forløbsprogrammer er udviklet for en række af de mest udbredte kroniske sygdomme. Der er imidlertid behov for at udvikle programmernes anvendelse yderligere, så de eksempelvis også kan tilgodese behovene hos borgere med flere samtidige sygdomme. Der er ligeledes behov for at udvikle eller styrke indsatser for de mange borgere med kronisk sygdom, som enten ikke er omfattet af et forløbsprogram, eller som på anden måde falder uden for den mere standardiserede behandling og rehabilitering, som den aktuelt tilbydes. De sidste 5 år er der udviklet forløbsprogrammer i Region Hovedstaden for borgere med KOL, type-2 diabetes, demens, hjertekar-sygdomme og lænderyg-lidelser. Fuld implementering af indholdet er en afgørende forudsætning for at opnå effekt af forløbsprogrammerne. Det er derfor væsentligt, at kommuner, hospitaler og praksissektoren afklarer, hvad der forstås ved fuld implementering og arbejder gensidigt forpligtende for denne opgave for at kunne sikre fuld implementering af disse programmer. Herunder også indarbejdelse af de ændringer, der følger af revisionen af forløbsprogrammerne inden for KOL og type-2 diabetes (2014) og efterfølgende hjerte-kar og demens (2015). Ud over de regionale forløbsprogrammer er der også udarbejdet nationale forløbsprogrammer inden for kræftrehabilitering og palliation samt erhvervet hjerneskade for henholdsvis voksne og børn. Der pågår et regionalt arbejde med henblik på regional udmøntning af disse programmer. I aftaleperioden arbejdes der ligeledes mod en fuld implementering af disse forløbsprogrammer. Der vil nationalt blive initieret nye forløbsprogrammer, bl.a. som følge af udarbejdelsen af en generisk model for forløbsprogrammer for psykiske lidelser (2015), som forventes udmøntet i lokale forløbsprogrammer. Det vil vi forholde os til, når den nationale generiske model foreligger. Der er behov for at følge og monitorere forløbsprogrammerne på en række proces- og resultatparametre. Eksempelvis følge, om vi får henvist de rigtige borgere, opsporet alle relevante, fastholdt 23

39 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -39 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del borgerne i behandling og rehabilitering, og om der er sundhedsmæssig effekt for borgerne. Der henvises i øvrigt til afsnit om rehabiliteringsdatabasen. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Fastlægge hvilke indikatorer, der skal anvendes til at følge implementeringsgraden og kvaliteten af forløbsprogrammerne samt aftale, hvilke konkrete mål for kvalitet i tilbuddene og for den videre implementering, der skal nås. Andre indsatser overfor borgere med kroniske sygdomme Det stigende pres på sundhedsvæsnet indebærer, at der er brug for at tænke anderledes i behandlingen og plejen af borgerne samt behov for bedre dokumentation og evaluering af de eksisterende indsatser. Analyser har vist, at forbruget af ydelser i sundhedsvæsenet er centeret omkring en mindre gruppe af borgere. Vi er derfor begyndt at sætte fokus på, hvordan vi kan identificere borgere med et særligt stort forbrug af sundhedsydelser, og hvordan vi gennem målrettede indsatser kan reducere den del af storforbruget, som vurderes at kunne forebygges. Dette udviklingsarbejde forudsætter, at relevante data kan deles på tværs af sektorer. Vi vil i aftaleperiode gøre følgende: Med henblik på mere effektiv ressourceudnyttelse og bedre patientoplevet kvalitet gennemføres først et fælles analysearbejde, hvor der kan samkøres data på tværs af sektorgrænser. Dernæst udvikles og afprøves en model, der kan reducere forebyggeligt storforbrug af sundhedsydelser for ældre medicinske patienter med kroniske sygdomme. Efterfølgende vurderes mulighederne for udbredelse af modellen Rådgivning på tværs af sektorer Regionens rådgivningsforpligtigelse skal udvikles i samarbejde mellem kommuner, hospitaler og praksissektoren for at sikre, at rådgivningen er organiseret på en måde, hvor kompetencerne anvendes effektivt og er målrettet kommunernes aktuelle behov for rådgivning. Rådgivningsforpligtelsen omfatter generelle forhold. Rådgivning i forbindelse med konkrete borgerforløb behandles i et særskilt afsnit. Rådgivning jf. rådgivningsforpligtelsen Rådgivning i henhold til rådgivningsforpligtelsen vil, afhængig af hvilket emne der er tale om, blive varetaget af forskellige regionale institutioner med forskellig organisering og form for rådgivnin- 24

40 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -40 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del gen. Vi vil derfor indgå konkrete aftaler om rådgivningen, hvor vi for hvert emne vil beskrive indholdet af rådgivningen, formen, organiseringen og økonomi samt evaluering. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. sundhedsprofilerne. Sundhedsprofilerne skal fortsat bruges som monitoreringsværktøj til at følge udviklingen i borgernes sundhed og sygelighed. Aftalen skal sikre, at sundhedsprofilerne samtidig er anvendelsesorienterede i forhold til kommunernes forebyggelsesindsatser. Aftalen skal desuden medvirke til kompetenceudvikling indenfor evaluering og metodeudvikling. Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. kronisk sygdom og multisygdom. I aftalen skal der bl.a. være fokus på databaseret rådgivning ud fra monitoreringen af borgere med kronisk sygdom og differentierede indsatser overfor sårbare borgere. Videreudvikle aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedrørende hygiejne, ved at følge op på evalueringen af den nuværende hygiejneaftale og eventuelt komme med anbefalinger til indsatsområder. Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. medicin. I aftalen skal der udpeges særlige indsatsområder, herunder f.eks. Fælles Medicinkort (FMK) og polyfarmaci (anvendelse af mange slags medicin) hos borgere med multisygdom. Indgå aftale om regionens rådgivningsforpligtelse vedr. sårpleje. I aftalen skal der udpeges særlige indsatsområder, herunder evaluering og udvikling af rådgivningen via telemedicinsk kommunikation samt udvikling af indikatorer på området. Der skal i aftalen være fokus på at øge kompetencerne hos relevante målgrupper omkring forebyggelse af tryksår. Rådgivning i forbindelse med konkrete borgerforløb Allerede i dag foregår der sparring og videndeling som en naturlig del af samarbejdet om den enkelte borger og det enkelte forløb. Der er imidlertid behov for at systematisere rådgivning og videndeling i forhold til borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Indgå aftale, som understøtter let adgang til rådgivning og specialviden i konkrete tværsektorielle forløb for borgere med komplekse pleje- og rehabiliteringsbehov samt borgere med psykisk sygdom. Aftalen skal målrettes udvalgte grupper af patienter, der kræver en specialiseret indsats. Vi er enige om, at der ikke er tale om en stående, fri og vederlagsfri ret til at trække på hinandens kompetencer. 25

41 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -41 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Rammedelegationer i forbindelse med kommunale tilbud Kommunerne har mulighed for at løse en række lægeordinerede behandlingsopgaver i hjemmesygeplejen, på plejehjem, i akutfunktioner og botilbud, som overdrages til kommunen inden for rammen om delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Vi vil i denne aftaleperiode skabe større klarhed omkring det faglige, ledelsesmæssige og organisatoriske ansvar for opgaver, der udføres som rammedelegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet mellem behandlingsansvarlige læger og kommunale medarbejdere, når de udfører lægelige ordinationer i hjemmesygeplejen, på plejehjem, i akutfunktioner og botilbud Samarbejde om opgaveoverdragelse Ud fra hensyn til effektiv ressourceudnyttelse flytter opgaver løbende mellem sektorerne i sundhedsvæsenet. Det er centralt, at overdragelse af større opgaver mellem henholdsvis hospital, kommune og praksissektoren sker planlagt og aftalt. Vi vil i aftaleperiode gøre følgende: Løbende og efter behov indgå aftaler i regi af Sundhedskoordinationsudvalget om opgaveoverdragelse i forbindelse med større, strukturelle og principielle flytninger af opgaver mellem kommune, hospital, og praksissektoren. I forbindelse hermed vil vi beskrive opgaven og tage stilling til, hvem der har det sundhedsfaglige ansvar, delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed, faglige retningslinjer for området og eventuelle konsekvensvurderinger, herunder økonomiske forhold, volumen og behov for kompetenceudvikling. Derudover vil vi tage stilling til implementering og opfølgning. De opgaver som almen praksis jf. Sundhedsaftalen skal udføre, skal beskrives i praksisplanen, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2013 om principper for udarbejdelse af praksisplan for almen praksis Forskning Der er fortsat et stort behov for mere viden om, hvilke målrettede indsatser som virker bedst i forhold til at øge sundhedstilstanden i befolkningen, herunder er der et særligt stort behov for at skabe mere viden om, hvilke indsatser der bedst tilgodeser sårbare og udsatte borgeres behov og ressourcer. Der er ligeledes stort behov for systematisk udbredelse af viden fra eksisterende forsknings- og udviklingsprojekter. Region Hovedstaden og kommunerne har i den foregående aftaleperiode etableret en ramme for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler, forskningsinstitutioner og praksissektoren inden for det fælles opgavefelt på sundhedsområdet. Region Hovedstaden etablerede i forbindelse hermed i 26

42 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -42 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 2013 en Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE), der skal sikre identificering, formidling og implementering af forskningsbaseret viden samt generere ny viden, der kan implementeres på tværs af sektorer. Det er derudover vigtigt, at der er fokus på muligheder for synergier og etablering af samarbejder med forsknings- og innovationsmiljøer såvel lokalt i regionen som i det øvrige Danmark og internationalt. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at understøtte vores arbejde med at sikre lighed i sundhed gennemføres et mindre antal, men større tværsektorielt forankrede forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende tidlig opsporing, rekruttering og fastholdelse af sårbare og udsatte borgere i forebyggelsesbehandlings- og rehabiliteringstilbud, herunder forskning om muligheder for at understøtte, at sårbare og udsatte borgere er aktive samarbejdsparter i eget forløb. 27

43 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -43 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 5.2 Forebyggelse Sundhedsaftalen omfatter samarbejdet om sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser, der har til formål at støtte og motivere borgere til livsstilsændringer, der kan forebygge, at sygdom opstår og udvikler sig. Dette afsnit om forebyggelse omhandler de opgaver og samarbejdsflader, som kommuner, hospitaler og praksissektoren deler på forebyggelsesområdet. Det overordnede formål er at sikre, at alle borgere med behov tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats af høj faglig kvalitet. Det skal bemærkes, at rådgivning om forebyggende indsatser samt samarbejdet omkring kronisk sygdom, herunder forløbsprogrammer, er beskrevet som tværgående temaer i afsnit Synlighed og sammenhæng mellem indsatser Parterne er enige om, at vi i højere grad skal betragte forebyggelsesarbejdet i kommuner, hospital og praksissektoren som tæt sammenvævede og afhængige indsatser. F.eks. har kommunernes indsatser vedrørende alkohol og tobak betydning for behandlingsindsatsen på hospitalet og i praksissektoren. Tilsvarende påvirker hospitalernes og praksissektorens vurdering af borgernes forebyggelsesbehov og deres opmærksomhed på muligheden for henvisning af borgere til kommunale tilbud kommunernes muligheder for at nå ud til de relevante borgere. For at understøtte at henvisning foretages, skal det være tydeligt for både borgere og sundhedsprofessionelle, hvilke tilbud kommunerne har på området. Men også samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis om tidlig indsats hos borgere med behov for livsstilsændring eller patientuddannelse skal styrkes. Sundheds- og forebyggelsesportalen (SOFT) på Sundhed.dk er kommunernes, hospitalernes og almen praksis fælles overblik over tilbud på forebyggelses- og rehabiliteringsområdet. SOFTportalen kan dermed understøtte mere sammenhængende forebyggelses- og rehabiliteringsforløb for borgerne. Der er imidlertid behov for at sikre, at alle parter systematisk opdaterer informationer om egne tilbud. Også oplysninger om sundheds- og forebyggelsestilbud på psykiatriområdet bør være tilgængelige på portalen. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Sikre systematisk opdatering af kommuner og hospitalers informationer på SOFT-portalen således, at den nyeste og relevante information om konkrete forebyggelses- og rehabiliteringstilbud altid er tilgængelig på Sundhed.dk. Herunder skal der også sikres synlighed af tilbud, som er rettet mod borgere med psykisk sygdom, vidtgående psykisk og/eller fysisk handikap og borgere med et skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler. 28

44 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -44 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Styrke samarbejdet omkring anvendelsen af forebyggelses- og rehabiliteringstilbud gennem lokale initiativer. Herunder bl.a. aftale retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis der sikrer, at borgere med behov herfor tilbydes alkoholog tobaksintervention forud for operation Samarbejde om gravide og nyfødte For at sikre en sammenhængende indsats er der behov for en bedre kommunikation mellem sektorerne. Herunder at der er én indgang til den kommunale sundhedspleje, som er kendt af almen praksis og fødeafdelingerne, der typisk har fødende kvinder fra mange forskellige kommuner. Det kan bl.a. understøtte, at den kommunale sundhedspleje allerede under graviditeten informeres om f.eks. behov for svangrebesøg. Fødsels- og forældreforberedelse er et andet vigtigt forebyggelsesområde særligt i forhold til førstegangsforældre. Der findes forskellige tilbud i hospitals- og kommunalt regi, men disse tilbud er ikke koordineret på tværs af sektorerne, ligesom der findes mange forskellige organiseringer. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Arbejde for en bedre tværsektoriel kommunikation på svangre- og barselsområdet. Indgå aftaler, der sikrer fælles fødsels- og forældreforberedelse på tværs af sektorerne. Tilbuddene skal udformes på en måde, der særligt fremmer sårbare gravides motivation og muligheder for at deltage i fødselsforberedelsen Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge Det er vigtigt for børns udvikling, at der handles tidligt på tegn på psykisk og fysisk mistrivsel. De forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (jf. sundhedsloven) er de mest strukturerede tilbud, der findes til målgruppen. Den viden, der opnås herigennem, skal udveksles mellem relevante parter og understøtte koordinerede indsatser mellem kommuner og almen praksis. Der foregår imidlertid ikke nogen systematisk koordination eller udveksling af relevante helbredsoplysninger mellem almen praksis og den kommunale sundhedspleje. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Aftale retningslinjer for systematisk kommunikation på børneområdet mellem almen praksis og den kommunale sundhedspleje om udveksling af relevante helbredsoplysninger. Aftale retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner og praktiserende læger om børn og unge, der ønskes henvist til Børne og Ungdomspsykiatrisk Center. 29

45 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -45 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Tidlig opsporing og indsats over for psykisk mistrivsel blandt børn og unge Det er vigtigt, at børn med psykisk mistrivsel opspores så hurtigt som muligt med henblik på iværksættelse af relevante foranstaltninger. Vi vil vurdere, om der er behov for at udvikle aftaler mellem kommunerne og praksissektoren om samarbejdet omkring børn og unge med psykisk mistrivsel. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Udvælge og udbrede værktøjer til brug for tidligere opsporing af psykisk mistrivsel hos børn i forskellige aldersgrupper hos såvel kommune som almen praksis. Sikre synlighed og let tilgængelig information om henvisning fra primærsektor til regionens børne- og unge psykiatri Børn og unge som pårørende Børn og unge, der oplever alvorlig sygdom og død i deres nærmeste familie, udsættes for en stor belastning. Familien kan have vanskeligt ved at give barnet den støtte, som det har behov for, da familien er i en sårbar situation. På psykiatriområdet er der aftalt retningslinjer for samarbejdet mellem kommuner og psykiatrien i forhold til børn som pårørende til borgere med psykisk sygdom, men der findes ikke tilsvarende generelle aftaler på det somatiske område. Vi vil fremme det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing af børn og unge som pårørende, således at der ved behov kan sikres en opfølgende indsats. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Udarbejde retningslinjer for tidlig opsporing af børn og unge som pårørende og aftale, hvordan der varsles mellem sektorerne i forhold til børn og unge, der oplever dødsfald og/eller er pårørende til familiemedlemmer med alvorlig psykisk eller somatisk sygdom Forebyggelses- og behandlingstilbud til borgere med afhængigt forbrug af rusmidler og deres familier Tidlig opsporing er væsentlig for at forebygge udvikling af et afhængigt forbrug af rusmidler. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i gennemsnit går år fra et misbrug af alkohol påbegyndes, til en borger kommer i et egentligt behandlingstilbud. Der er derfor behov for at styrke den tidlige opsporing af unge og voksne med problemer med rusmidler. Motivation spiller en afgørende rolle for borgerens beslutning om at deltage i et behandlingsforløb. Alle parter har derfor også en opgave i at motivere til behandling herunder at oplyse om de kommunale behandlingstilbud. 30

46 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -46 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Understøtte tidlig opsporing og indsats overfor borgere, herunder unge med skadeligt og afhængigt forbrug af rusmidler, uanset hvor i sundhedsvæsenet, borgeren mødes. Sikre entydig og lettilgængelig henvisningsprocedure til misbrugsbehandling Børn i familier med misbrugsproblemer Børn, der vokser op i familier med misbrugsproblemer, har stor risiko for senere i livet at udvikle psykiske problemer og for selv at udvikle afhængighed af rusmidler. Denne gruppe børn mangler hjælp fra familien, og derfor bliver hjælpen fra det omgivende samfund endnu mere central. I aftaleperioden vil vi arbejde for at understøtte sammenhængende og koordineret indsats omkring tilbud til børn i misbrugsfamilier. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Synliggøre eksisterende tilbud til børn i familier med misbrugsproblemer. Aftale, hvordan varsling mellem sektorerne kan udbygges i forhold til børn i familier med misbrugsproblemer, således at det sikres, at børnene med behov findes og henvises til eksisterende tilbud Tidlig opsporing af unge og voksne med psykisk sygdom Tidlig opsporing af psykisk sygdom er vigtig for en vellykket behandling og rehabilitering. Samtidig ved vi, at særligt borgere på kontanthjælp og langtidssygemeldte har en høj forekomst af psykiske lidelser, der ofte først opspores sent i forløbet. Der er behov for at styrke det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing af unge og voksne, der har psykisk sygdom eller er i risiko for at udvikle psykisk sygdom og tilbyde dem en tidlig koordineret indsats. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Tage stilling til udvikling og implementering af forløbsprogrammer for psykiske lidelser, når den generiske model fra Sundhedsstyrelsen foreligger. Sikre rådgivning af medarbejdere på bl.a. ungdomsuddannelserne og i jobcentrene om metoder til identifikation af mulig psykisk lidelse. Sikre klar kommunikation om udrednings- og behandlingsansvar og sikre lettilgængelige henvisningsveje til behandlingstilbud i kommuner, hospitaler og praksissektoren. 31

47 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -47 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Tidlig opsporing af somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom Borgere med psykisk sygdom har en overdødelighed i forhold til den øvrige befolkning. En væsentlig årsag hertil er, at somatisk sygdom ofte ikke opspores eller behandles i tide. Det er derfor en fælles opgave at iværksætte indsatser, der kan mindske risikoen for udvikling af alvorlig somatisk sygdom hos borgere med psykisk sygdom. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Fastlægge principper for, hvordan kommuner, hospitaler og praksissektoren kan samarbejde om at motivere borgere med psykisk sygdom til at benytte kommunale og regionale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud. Aftale, hvordan borgere, der er tilknyttet kommunernes socialpsykiatri og botilbud, systematisk kan tilbydes og motiveres til at gennemføre forebyggende sundhedsundersøgelser hos egen læge Tidlig opsporing og indsats vedr. KOL og børneastma I økonomiaftalen 2014 fremgår, at der skal ske en styrket indsats på lungeområdet med særligt fokus på KOL og børneastma. Indsatsen skal indebære udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer og styrkelse af den tidlige opsporing af KOL og børneastma. Almen praksis fremhæves som en afgørende aktør i opsporing og diagnostik af lungesygdomme. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at styrke den tidlige opsporing i almen praksis af borgere med KOL og astma hos børn udarbejdes samarbejdsaftaler herom. 32

48 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -48 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 5.3 Behandling og pleje Et velfungerende tæt og forpligtende samarbejde mellem parterne på sundhedsområdet er med til at understøtte, at borgere med behov herfor tilbydes et sammenhængende behandlings- og plejeforløb af høj kvalitet. I dette afsnit af sundhedsaftalen sættes fokus på vores opgaver, samarbejde og kommunikation i forbindelse med ambulant behandling og ved indlæggelser og udskrivelser. Herunder er der fokus på de indsatser, som vi prioriterer for at undgå indlæggelser og genindlæggelser, hvor de kan forebygges gennem tidlig og koordineret indsats. Der sættes desuden fokus på at nedbringe antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser og antallet af færdigbehandlede borgere, der optager en seng på hospitalerne Samarbejde og kommunikation En væsentlig forudsætning for det sammenhængende patientforløb af høj kvalitet er fælles mål understøttet af koordination og dialog. Dialog kan finde sted ved det personlige møde, elektronisk kommunikation eller ved telefonisk kontakt. Det er afgørende, at der i hele forløbet er den relevante viden til rådighed, således at koordination mellem samtidige indsatser og overdragelse mellem sektorer foregår så hurtigt, sikkert og fyldestgørende som muligt. I den foregående aftaleperiode blev der indgået en aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne om indlæggelser og udskrivelser. Kommunikationsaftalen omfatter samarbejdet om indlæggelser og udskrivelser mellem kommunerne og hospitalerne i forhold til voksne med somatisk sygdom, der efter indlæggelse har behov for kommunale omsorgsydelser. I aftaleperioden skal Kommunikationsaftalen revideres, og der skal arbejdes videre med udvikling af kommunikationsaftaler på de områder, der ikke er dækket af den gældende Kommunikationsaftale. I de nye aftaler skal der være fokus på borgeren som aktiv samarbejdspart samt på implementering og opfølgning. På psykiatriområdet er der indgået bilaterale samarbejdsaftaler mellem Region Hovedstadens Psykiatri og kommunerne på henholdsvis voksenområdet og børne- og ungeområdet. Aftalerne beskriver ansvars- og opgavefordelingen i de enkelte faser af et behandlingsforløb. Der er behov for ensartede aftaler mellem alle kommuner og Region Hovedstadens psykiatri bl.a. som følge af en regional samling af specialfunktioner. 33

49 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -49 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Snarligt revidere den gældende Kommunikationsaftale blandt andet med henblik på en forenkling af centrale aftaledele. Der skal endvidere sættes fokus på aktiv inddragelse og samarbejde med borgeren i forbindelse med udskrivelse. Udarbejde og implementere kommunikationsaftaler for: Ambulante forløb, børn og unge, det akutte område og på psykiatriområdet herunder også for børne- og ungdomspsykiatrien. Udarbejde en aftale for støtte til borgere (børn og voksne) med svære kommunikationsvanskeligheder, der indlægges fra sociale tilbud til udredning og behandling på hospital. Revidere og omdanne samarbejdsaftalerne på psykiatriområdet til én generisk samarbejdsaftale på voksenområdet henholdsvis børne- og ungeområdet, der gælder for alle kommuner og alle psykiatriske centre/børne- og ungdomspsykiatrisk center. Herunder skal der arbejdes systematisk med understøttelse af aftalernes implementering i den daglige drift Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Vi ønsker, at færre borgere indlægges på hospital, hvis det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats. Aftalen skal medvirke til at undgå hospitalsindlæggelser og genindlæggelser, der kan forebygges ved rettidig og effektiv opsporing, behandling, pleje og træning i kommuner og praksissektoren og i samarbejde med ambulatorier og andre afdelinger på hospitalerne. Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser kræver nogle gange særlige indsatser, men ofte er der også tale om et fokus, der skal integreres i de indsatser, borgeren allerede modtager. Målgruppen for indsatsområdet er de sårbare borgere, der f.eks. gennem tilknytning til kommunale tilbud, hyppige indlæggelser eller hyppige kontakter til almen praksis, er i kontakt med sundhedsfaglige medarbejdere. Det drejer sig primært om ældre medicinske patienter og borgere med somatisk eller psykisk kronisk sygdom og/eller hyppige indlæggelser. Herudover er der en særlig udfordring omkring genindlæggelser af nyfødte. Forudsætningen for, at akutte indlæggelser kan forebygges, er en øget opmærksomhed på og opsporing af begyndende sygdomsudvikling eller forværring af sygdom. Kommunerne og almen praksis har derfor en væsentlig rolle i forhold til den tidlige opsporing. Men tidlig opsporing kan ligeledes foregå på hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og ambulante forløb, og man skal her være opmærksomme på muligheden for henvisning til kommunale tilbud. Herudover kan tidlig indsats forudsætte hurtig adgang til specialistudredning på hospital eller hos praktiserende speciallæge. 34

50 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -50 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Styrke det tværsektorielle samarbejde om tidlig opsporing og tidlig indsats ved at implementere redskaber, som er udviklet til formålet, og som så vidt muligt er evidensbaseret, og derudover tage afsæt i en opsamling af erfaringerne med tidlig opsporing og tidlig indsats Akutte indsatser I de seneste aftaleperioder er mulighederne for at yde akut og kompleks pleje og behandling udvidet i det nære sundhedsvæsen. Akutte indsatser i den kommunale sygepleje kan være med til at mindske antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser og skabe tilbud om pleje, observation og behandling tæt på borgernes hverdagsliv og lokalmiljø. For borgere med psykisk sygdom vil en udbygget adgang til kommunale akutte indsatser ligeledes kunne være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Med udgangspunkt i eksisterende erfaringer udarbejdes aftaler for samarbejdet mellem kommuner, hospitaler og almen praksis omkring de kommunale subakutte/akutte pleje- og behandlingstilbud. Aftalerne skal beskrive samarbejdet omkring og ansvarsfordelingen af det lægefaglige behandlingsansvar, tilgængelighed for lægefaglig rådgivning og vurdering af borgerens situation og samarbejde om understøttelse samt oplæring af medarbejdere. Aftalerne skal omfatte både psykiatri og somatik Genindlæggelser af nyfødte og arbejdsdeling omkring fødslen Der har i den forrige aftaleperiode været en omlægning på fødeområdet, som giver langt flere ambulante fødsler og tidlige udskrivelser efter fødsel. Samtidig er antallet af nyfødte, der genindlægges, steget markant. Der er primo 2014 udarbejdet en aftale om arbejdsdeling mellem parterne for alle typer fødsler. Aftalen skal sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger på området samt de politiske aftaler i Region Hovedstaden følges. Herunder er der i aftalen særligt fokus på, at alle familier modtager tæt opfølgende kontakt i den første sårbare tid efter fødsel og især hjemkomst. Der er behov for, at der følges op på, om aftalen virker efter hensigten. Herunder er der særligt behov for at undersøge, om aftalen i tilstrækkelig grad indeholder indsatser, der kan medvirke til at reducere antallet af genindlæggelser af nyfødte. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Analysere genindlæggelsesmønsteret for nyfødte med henblik på vurdering af, om der er behov for implementering af yderligere tværsektorielle indsatser. 35

51 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -51 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Den gode udskrivelse som forebyggelse af genindlæggelser Den gode udskrivelse vil for mange borgere forudsætte, at udskrivelsen forberedes allerede ved indlæggelse. Rettidig inddragelse af og information til kommuner og praktiserende læger samt en inddragende og helhedsorienteret vurdering af borgerens situation kan understøtte borgerens oplevelse af sammenhæng og kvalitet i indsatsen og forebygge genindlæggelser. I aftaleperioden ønsker vi at forbedre udskrivelsen for den enkelte borger på både det somatiske og psykiatriske område. Det vil vi bl.a. gøre ved at skabe overblik og koordinere de mange indsatser såsom forløbskoordination, regionale følgeordninger og kommunale opfølgningsindsatser. Ikke alle ordninger er implementeret i samme grad Forløbskoordination Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt en model for fælles regional/kommunal forløbskoordination for særligt svækkede ældre medicinske patienter, som er under implementering. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at skabe overblik og effektiv ressourceudnyttelse vil vi sikre koordinering og implementering i forhold til forløbskoordination og de regionale og kommunale følgeordninger: Følge hjem, ringe hjem og opfølgende hjemmebesøg samt øvrige kommunale ordninger, der følger op efter udskrivelse Behandlingsredskaber og hjælpemidler ved udskrivelsen Borgerne udskrives i dag tidligere og er ofte mere plejekrævende og mindre mobile og selvhjulpne ved udskrivelsen. Dette øger behovet for hjælpemidler. Det er vigtigt, at de hjælpemidler og behandlingsredskaber, som borgeren har behov for, er til rådighed ved udskrivelsen fra hospital, samt at borgeren har modtaget den nødvendige instruktion i brugen af hjælpemidlet og behandlingsredskabet. For at sikre en klar ansvarsfordeling mellem kommune, hospital eller borgeren selv er der udarbejdet et snitfladekatalog, som skal give klarhed over arbejdsdelingen vedrørende udlevering, afprøvning, instruktion, tilpasning og opfølgning på borgerens brug af behandlingsredskabet eller hjælpemidlet. Snitfladekataloget er et dynamisk aftaleredskab, som bygger på en fortolkning af afgrænsningscirkulæret, [1] og det vil løbende blive revideret. [1] Cirkulære nr af 22/02/

52 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -52 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Tværsektorielt samarbejde om medicin For at sikre at borgerne opnår rigtig og sikker medicinering og kontinuitet ved sektorovergange, skal borgerens medicinoplysninger være opdaterede og tilgængelige ved indlæggelse på og udskrivelse fra hospitalerne, ved behandling hos praktiserende læge og speciallæge samt i kommunerne. Kommunikation om medicin foregår hovedsagelig via Fælles Medicinkort (FMK) og vil i takt med implementeringen af FMK være en forbedring af patientsikkerheden på medicinområdet. Det skal sikres, at alle sundhedsprofessionelle, der har borgeren i pleje og/eller behandling, udveksler og har let adgang til tidstro, opdateret og korrekt information om borgerens aktuelle medicinering. Det er desuden en forudsætning for korrekt medicin i sektorovergange, at der til enhver tid er klarhed over placeringen af det lægefaglige ansvar for den samlede medicinering af borgeren. Når borgeren afsluttes fra hospitalet videregives informationer i form af en epikrise til almen praksis og hvis relevant også til praktiserende speciallæge. Informationerne skal sikre, at almen praksis og/eller praktiserende speciallæge hurtigst muligt efter udskrivelsen har relevante oplysninger om indlæggelsen/behandlingen med henblik på det videre forløb. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Understøtte en samlet set hurtigere fremsendelse af epikriser til egen læge end i dag. Særligt for borgere, hvor kommunen eller egen læge er umiddelbart involveret i den fortsatte behandling af borgeren, sikres det, at epikrisen fremsendes til egen læge samme dag for borgere udskrevet på hverdage inden kl. 12 og ellers senest en hverdag efter udskrivelsen af borgeren. Præcisere organiseringen og ansvarsfordelingen i samarbejdet mellem kommunerne, hospitalerne og praksissektoren med fokus på rettidig og korrekt medicinkommunikation. Det skal til enhver tid være klart kommunikeret, hvem der har det lægefaglige ansvar for den samlede medicinering af borgeren. Implementere en tværsektoriel model for systematisk medicingennemgang og medicinafstemning Særlige målgrupper Palliative patienter Der er behov for, at der sker en videndeling mellem det specialiserede palliative niveau på hospitalerne og hospices og det basale niveau i kommunerne, så de specialiserede palliative enheder i tiltagende grad varetager en rådgivnings-, undervisnings- og sparringsfunktion i forhold til det basale niveau. 37

53 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -53 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Patienterne skal tilbydes sammenhængende palliative forløb. Det er derfor vigtigt, at der er et godt tværsektorielt samarbejde mellem de udgående palliative teams/udgående hospiceteams, hjemmeplejen og almen praksis. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Vi har i 2014 udarbejdet en fælles plan for implementering af anbefalingerne i det nationale forløbsprogram for kræftrehabilitering og palliation, som vi vil følge. Borgere med erhvervet hjerneskade Der er behov for et særligt fokus på borgere med erhvervet hjerneskade med henblik på at sikre effektive og sammenhængende forløb og for at mindske følgerne af hjerneskaden og derigennem borgerens mulighed for at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi vil aftale perioden gøre følgende: Arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for rehabilitering af børn og voksne med erhvervet hjerneskade. Etablere indsatser, som kan forebygge genindlæggelser og forværring af borgerens og familiens situation. Det kan eksempelvis handle om opretholdelse af en hjerneskadekoordinatorfunktion i kommunerne, gennem etablering af mulighed for revurdering/tilbageløb for borgere med særlige problemstillinger og gennem etablering af graduerede rehabiliteringstilbud både i kommunerne og på hospitaler. Borgere med demenssygdomme Borgere med demenssygdomme og deres pårørende er en særlig sårbar målgruppe. Det forventes, at der afledt af den aldrende befolkning i de kommende år vil komme en øget efterspørgsel efter tilbud til demente. Grundet kognitiv svækkelse har disse borgere svært ved at tage ansvar for eget forløb, hvorfor det er særligt vigtigt at sikre ordentlig overdragelse/ledsagelse af demente på tværs af sektorer. Det kan f.eks. være relevant i forbindelse med udredningsforløbet på hospitalet og den videre indsats i kommune og ved praktiserende læge eller i forbindelse med akut indlæggelse eller besøg i akutmodtagelse. Det er vigtigt at sikre et særligt fokus på de pårørende til demente, som kan være i særlig risiko for at udvikle sygdom på grund af overbelastning. Vi vil i aftale perioden gøre følgende: Understøtte indsatser, der fremmer tidlig og kvalificeret opsporing, idet jo tidligere sygdommen opdages, des bedre er mulighederne for at vælge effektive behandlingsmetoder, planlægge den sociale indsats og inddrage borgeren og de pårørende som aktive samarbejdsparter. 38

54 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -54 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Tilrettelægge og gennemføre den videre implementering af forløbsprogrammets indsatser samt revisionen af forløbsprogrammet med afsæt i den gennemførte evaluering af forløbsprogrammet for demens. 39

55 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -55 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del 5.4 Genoptræning og rehabilitering I dette afsnit af sundhedsaftalen sættes fokus på vores opgaver, samarbejde og kommunikation i forbindelse med genoptræning og rehabilitering. Genoptræning har også været et indsatsområde i de to foregående sundhedsaftaler, men området er nu bredt ud til også at omfatte rehabilitering. Mens genoptræning handler om at generhverve Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats. funktionsevne og færdigheder ved at gennemføre træning og specifikke øvelser, er rehabilitering rettet mod borgerens samlede funktionsevne og livssituation (se tekstboks). Den overordnede målsætning med indsatsområdet er, at borgere med nedsat funktionsevne, som er relateret til somatisk eller psykisk sygdom, tilbydes et sammenhængende forløb af høj faglig kvalitet, når de har behov for genoptræning og rehabilitering. Det er et fælles mål, at flest mulige borgere med tabte funktionsfærdigheder får mulighed for at vende tilbage til et selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv og tilknytning til arbejdsmarkedet trods de forandringer, som sygdom kan medføre. Det er afgørende for en vellykket genoptræning og rehabilitering, at indsatser sker koordineret mellem relevante parter på tværs af faggrupper, forvaltninger og sektorer, og at borgeren og eventuelle pårørende er aktive samarbejdsparter så tidligt som muligt i processen. Genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen skal være forventningsafstemt med borger og tilrettelagt individuelt efter den enkelte borgers samlede situation og ressourcer. For at understøtte lighed i sundhed skal der være opmærksomhed på særligt sårbare borgere herunder borgere med vidtgående psykisk og/eller fysisk handikap. En væsentlig udfordring i det tværsektorielle og tværfaglige samarbejde om rehabilitering er, at de fagprofessionelle ofte tillægger begreber som recovery, rehabilitering, habilitering og genoptræning forskellig betydning. På genoptræningsområdet er en af udfordringerne, at der kan være uens praksis for, hvad der defineres som henholdsvis træning, genoptræning og behandling. En gensidig og fælles forståelse af begreber og principper skal derfor være bærende elementer i målsætningerne i dette afsnit. 40

56 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -56 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Genoptrænings- og rehabiliteringsområdet er i udvikling. Blandt andet har den nye førtidspensionsreform og sygedagpengereformen også betydning for arbejdet med rehabilitering på tværs af sektorerne. Det er derfor vigtigt at følge udviklingen på området og løbende forholde sig til, om der er behov for at samarbejde om nye indsatser, efterhånden som reformerne implementeres. På genoptræningsområdet, er der kommet ny bekendtgørelse og vejledning, som stiller krav til organisering og ændrede arbejdsgange i samarbejdet mellem kommuner og hospitaler Koordination og tidlig indsats Hvis genoptræning og rehabilitering for alvor skal have effekt, skal indsatserne koordineres tværsektorielt og påbegyndes tidligt i et forløb. Kommuner, hospital og almen praksis skal derfor tidligt have fokus på udredning af funktionsevne, genoptrænings- og rehabiliteringsbehov samt på hvilke tidlige indsatser, der kan være med til at hindre, at patienten bliver svagere i løbet af behandlingsforløbet, eller at senere rehabiliteringsbehov kan begrænses før behandling eller planlagt operation. På hospitalerne skal personalet have fokus på patientens samlede forløb, og hvad der skal ske i det videre forløb med patienten, og at der henvises til relevant genoptræning og rehabilitering i kommunerne. I kommunerne er det vigtigt, at der er koordination af indsatser mellem social-, beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelses-, børne- og sundhedsområdet organisatorisk samt i den enkelte borgers forløb. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at sikre mindst mulig tab af funktionsevne under indlæggelse vil vi sikre, at hospitalerne har tilstrækkeligt fokus på mobilisering og genoptræning af ældre medicinske patienter Kommunikation Et centralt redskab til at sikre koordinationen er kommunikation gennem MedCom-standarderne Genoptræningsplan (GOP) og Henvisning (REF01). I dag anvender hospitalerne en Genoptræningsplan (GOP) til at henvise til genoptræning og en Henvisning (REF01) til rehabilitering. Mange borgere vil både have genoptrænings- og rehabiliteringsbehov og vil derfor med de eksisterende MedCom-standarder både skulle have en GOP og en REF01. Det medfører dobbelte arbejdsgange og uhensigtsmæssig ressourceudnyttelse, når der er kommunikation om den samme borger fra hospital til kommune gennem to forskellige meddelelsestyper. Der er derfor behov for løbende at se på, hvordan henvisninger og arbejdsgange kan tilrettelægges bedst muligt for personalet, og for at sikre at borgerne henvises relevant og rettidigt med de gældende kommunikationsredskaber. Det forventes, at den nye bekendtgørelse for genoptræningsområdet følges op af ændrede Med- Com-standarder i løbet af aftaleperioden. 41

57 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -57 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at skabe mere smidige kommunikationsveje mellem hospital og kommune om borgere med samtidigt behov for genoptræning og rehabilitering vil vi bl.a. i takt med udviklingen af MedCom-standarderne arbejde for, at den samme MedCom-standard anvendes til både genoptrænings- og rehabiliteringsforløb Fokus på faglig kvalitet Der er behov for kontinuerligt at udbygge og udbrede evidens for de indsatser, der virker. I den foregående sundhedsaftale blev der arbejdet med brug af evidens dels gennem udarbejdelse af genoptræningsforløbsbeskrivelser og dels gennem fokus på evidens i forhold til testapparater mm. Et eksempel til efterfølgelse er Dokumentalistrapporten om anbefalinger til superviseret fysisk træning, som beskriver evidens for samtræning af diagnosegrupper (KOL, diabetes og hjertekar) samt forslag til ensretning af testapparat for de enkelte diagnosegrupper. Hermed sikres monitorering og mulighed for databasefællesskab i hele regionen. I den forbindelse vil Rehabiliteringsdatabasen, der er under udvikling, skulle anvendes. I denne aftaleperiode vil vi videreudvikle vores samarbejde om udbygning og udbredelse af evidens for genoptræningsindsatser. I den forbindelse vil vi indledningsvis aftale, hvordan tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser kan fortsat udarbejdes i et effektivt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem kommuner og hospitaler og med et fælles ansvar for finansieringen. Disse opgaver er meget ressourcekrævende og derfor svære at løfte både for de enkelte kommuner og de enkelte hospitaler. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: For at skabe sammenhæng i genoptræningsforløb, der bygger på mest mulig evidens, skal allerede igangsat udvikling af tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser færdiggøres og implementeres. Arbejdet med at udvikle nye tværsektorielle genoptræningsforløbsbeskrivelser fortsættes ud fra en organisering af udviklingsarbejdet, der er ressourceeffektiv. Udvikle og implementere retningslinjer for træning før operation eller behandling indenfor udvalgte diagnosegrupper, hvor der er evidens for effekt (eksempelvis ryg, knæ og skulder). Fortsætte den fælles implementering af valide og pålidelige test og målinger for konkrete patientgrupper. 42

58 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag Endeligt 1 - Side udkast -58 af 58 Sundhedsaftalen administrativ del Arbejdsdeling og opgaveansvar Den nye Bekendtgørelse med tilhørende vejledning om genoptræning 2 indeholder nye og ændrede krav til organisering og arbejdsgange mellem kommuner og hospitaler. For at understøtte en klar arbejdsdeling og et tydeligt opgaveansvar skal der derfor indgås aftale om udmøntning af disse. Det kan eksempelvis ske gennem udarbejdelse af et nyt snitfladekatalog og fastsættelse af ventetider, der hvor det er sundhedsfagligt begrundet. I den forbindelse vil det være væsentligt, at sikre sammenlignelige opgørelsesmetoder for ventetider og samarbejde om at udnytte kapaciteten bedst muligt, for at sikre mindst mulig ventetid. Derudover er der nye nationale visitationsretningslinjer for personer med erhvervet hjerneskade på vej, som parterne også er forpligtet til at implementere. Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Indgå aftale om udmøntning af Bekendtgørelse samt vejledning 2 om genoptræning eksempelvis ved udarbejdelse af et nyt snitfladekatalog og fastsættelse af ventetider, der hvor det er sundhedsfagligt begrundet. Implementere nationale visitationsretningslinjer for personer med erhvervet hjerneskade, når retningslinjerne udkommer Samarbejde på fysioterapiområdet Borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, har varige og alvorlige lidelser, og vil derfor ofte have behov for en helhedsorienteret og sammenhængende tværfaglig indsats. I sundhedsaftalen skal der sættes fokus på sikring af faglig kvalitet i forhold til rehabilitering og/eller genoptræning, koordinering og opfølgning for gruppen af borgere, der samtidig modtager vederlagsfri fysioterapi. Det er i aftalen desuden oplagt at se på, hvordan man kan afdække gråzonen mellem de praktiserende fysioterapeuter og de kommunale tilbud om rehabilitering og genoptræning og tilbud om vederlagsfri fysioterapi Aftalerne fra sundhedsaftalen skal indarbejdes i praksisplan for fysioterapi med virkning fra Vi vil i aftaleperioden gøre følgende: Sikre løbende dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter om gråzonen mellem de kommunale og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres et sammenhængende forløb. 2 Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 1088 af 06/10/2014 og Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner VEJ nr 9759 af 08/10/

59 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 2 - Side -1 af 5 Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden Bilagsoversigt: Sundhedsaftale Der er i tilknytning til den foregående sundhedsaftale udarbejdet en række bilag, der blandt andet indeholder vores fælles vejledninger, opgavekommissorier og konkrete aftaler om håndtering af specifikke opgaver og overgange mellem sektorerne. Disse bilag videreføres til denne sundhedsaftale indtil anden beslutning foreligger. Ved ændringer af de eksisterende bilag orienteres alle relevante parter herom. Bilag fra sundhedsaftale der videreføres til Sundhedsaftale , omfatter: Beslutningsstruktur Titel Link Kommissorium for Den Administrative Styregruppe ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/den+administrative+styregrupp e.htm Forløbsprogrammer Titel Link Forløbsprogram for KOL D198CCE/0/Forloebsprogram_KOL_LR.pdf Forløbsprogram for Type 2-diabetes Forløbsprogram for Hjerte Karsygdomme om/forl%c3%b8bsprogram+for+hjerte-kar.htm Forløbsprogram for Demens B540F6FBE83F/0/Forloebsprogram_Demens_2012.pdf Forløbsprogram for Lænde-ryg (+ implementeringsplan) +

60 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 2 - Side -2 af 5 Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden Rådgivning Titel Link Aftale om konkretisering af den regionale rådgivningsforpligtelse over for kommunerne på hygiejneområdet ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/vejledninger.htm Kompetenceudvikling Titel Link Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden ielt+samarbejde/sundhedsaftaler.htm Behandling og pleje Titel Link Samarbejdsaftaler på Psykiatriområdet - Børn og unge ord=samarbejdsaftale%20samarbejdsaftalen%20samarbejdsaftal ENS%20SAMARBEJDSAFTALERNE%20SAMARBEJDSAFTALERNES%20SAMARB EJDSAFTALES%20samarbejdsaftaler%20 Samarbejdsaftaler på Psykiatriområdet Voksne bejde/sundhedsaftaler/samarbejdsaftaler+-+voksenpsykiatri/ Arbejdsdeling mellem fødested, kommune og almen praksis i barselsperioden i Region Hovedstaden - gældende fra 1. juni ielt+samarbejde/sundhedsaftaler.htm

61 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 2 - Side -3 af 5 Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger (Kommunikationsaftalen) Registrering af færdigbehandling D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale grundaftaleogbilagmedlink FINAL.pdf (se bilag 2.3) Særlige tiltag ved udskrivning udskrivningskonference m.m. (følgeordninger) Grundmodel for fælles regional/kommunal forløbskoordinatorfunktion for særligt svækkede ældre medicinske patienter Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i forbindelse med peritonealdialyse i eget hjem D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale grundaftaleogbilagmedlink FINAL.pdf ( se bilag 2.6) Grundet tekniske problemer kan der aktuelt ikke linkes til aftalen. Aftalen kan rekvireres i Region Hovedstaden, Center for Sundhed. ielt+samarbejde/sundhedsaftaler.htm Hjælpemidler Titel Link Behandlingsredskaber og Hjælpemidler Snitfladekatalog Ansvarsfordeling mellem regionen og kommunerne i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler

62 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 2 - Side -4 af 5 Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden Samarbejdsaftale vedrørende kropsbårne hjælpemidler til varigt brug efter 112 i lov om social service FDB043D1A617/540451/33Samarbejdsaftalekropsbarne.pdf Retningslinjer for aflæggelse af hjemmebesøg FDB043D1A617/540460/35hjemmebesogudskrivningfrahospital.pdf Medicin Titel Link Medicinhåndtering ved sektorovergange D5D49782B0A2/0/Sundhedsaftale grundaftaleogbilagmedlink FINAL.pdf (se bilag 11.1) Tværsektoriel aftale om dosisdispensering Grundet tekniske problemer kan der aktuelt ikke linkes til aftalen. Aftalen kan rekvireres i Region Hovedstaden, Center for Sundhed. Patientsikkerhed Titel Link Ramme for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden og omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange A3917A24/0/Godkendt_RammeUTH.pdf Tillæg til ramme for samarbejdet for samarbejdet mellem Region Hovedstaden og kommunerne i Region Hovedstaden og omkring utilsigtede hændelser i sektorovergange nge.pdf

63 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 2 - Side -5 af 5 Sundhedsaftalen - Region Hovedstaden Genoptræning Titel Snitfladekatalog genoptræning voksne Link D1F089696EFD/0/Snitfladekatalogversion2endelig.pdf Snitfladekatalog genoptræning børn Læsevejledning snitfladekatalog voksne 73BB765F1220/0/Snitfladekatalogforbørneområdet.pdf ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/udviklingsgruppen+vedr.+genop tr%c3%a6ning.htm Læsevejledning snitfladekatalog børn 0B57D9036C5A/0/Læsevejlsnitfladekatalogetbørn.pdf Samarbejdsmodel for genoptræning på børneområdet ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/udviklingsgruppen+vedr.+genop tr%c3%a6ning.htm Genoptræningsforløbsbesk rivelser for Bankart Retningslinjer vedrørende revurdering af patienter fra almen til specialiseret genoptræning ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/udviklingsgruppen+vedr.+genop tr%c3%a6ning.htm Procedurer for forvarsling af genoptræning på patientniveau ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/udviklingsgruppen+vedr.+genop tr%c3%a6ning.htm Sundheds-it og digitale arbejdsgange Titel Link Meddelelsestyper mellem forskellige sektorer ielt+samarbejde/sider+til+sundhedsaftalen/udviklingsgruppen+vedr.+it+og+ informationsudveksling.htm NB: Det bemærkes, at Sundhedsaftalen efter godkendelse i regionen og alle 29 kommuner vil blive offentliggjort i elektronisk form. Der vil derfor ske ændringer i forhold til det nuværende layout. Den elektroniske udgave af aftalen forventes at være klar ved udgangen af januar 2015.

64 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 3 - Side -1 af 2

65 Punkt nr. 3 - Godkendelse af udkast til Sundhedsaftale Bilag 3 - Side -2 af 2

66 Bilag 1 - Side -1 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2014 Bilag 1 Region Hovedstaden November 2014

67 Bilag 1 - Side -2 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Center for IMT Center for HR Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Praksisområdet Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed Regional udvikling Administration Kapitel 3. Investeringsbudget Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster Indtægter til sundhed Finansielle poster

68 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 1 Sammenfatning Indledning På sundhedsområdet, drift viser regnskabsprognosen balance. Det er resultatet efter disponering af 24 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin, som aflaster udgiftsniveauet i 2015 tilsvarende. I 3. økonomirapport, der blev godkendt af regionsrådet den 23. september 2014, var der forventning om et mindreforbrug på 34 mio. kr., som ikke blev disponeret. Der er derudover mindreforbrug som led i forskydninger til 2015, som forventes at udgøre 429,7 mio. kr. Forskydninger søges genbevilget i 1. økonomirapport Beløbet er nærmere specificeret i tabel 1 nedenfor. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 46 mio. kr. lavere end rammen for driftsområdet. Udgiftsniveauet i 2014 på anlægsområdet ekskl. kvalitetsfondsprojekterne er 207 mio. kr. højere end oprindelig afsat, mens anlægsudgifterne til kvalitetsfondsprojekterne til gengæld er 495 mio. kr. lavere. Der er i årets løb overført netto 93 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af nye dispositioner og regnskabstekniske forhold. Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. For Herlev Hospital bemærkes dog, at der er et merforbrug på 15 mio. kr., der forudsættes tilbagebetalt senere. Samlet set forventes netto 205,6 mio. kr. genbevilget senere for hospitalerne. Vedrørende Den Præhospitale Virksomhed forventes et merforbrug på 13,3 mio. kr. Beløbet skyldes 7,5 mio. kr. vedrørende 1813-ordningen, mens de resterende 5,8 mio. kr. især kan henføres til øget aktivitet på ambulanceområdet. For Sygehusbehandling uden for regionen forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. Vedrørende Center for It- Medico- og Telefoni (CIMT) samt Center for HR (CHR) søges henholdsvis 55 mio. kr. og 17,9 mio. kr. genbevilget senere. For sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter er det samlede mindreforbrug på 167,5 mio. kr., hvoraf 132,2 mio. kr. søges genbevilget senere, mens 35,3 mio. kr. ikke søges genbevilget. Beløbet er sammensat af mer- og mindreudgifter på en lang række poster, herunder blandt andet mindreudgifter til renoveringspulje og merudgifter til aktivitet på hospitaler samt mindreindtægter. På Praksisområdet forventes merudgifter på 55 mio. kr. i forhold til budgettet, der i øvrigt ved 2. økonomirapport blev nedsat med 55 mio. kr., da der dengang forventedes mindreudgifter særligt vedrørende medicintilskud. Vedrørende administrationsbudgettet (sundhed) forventes et mindreforbrug på 23 mio. kr., mens 18,9 mio. kr. søges genbevilget senere. 3

69 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 TABEL 1 Årets resultat 2014, Region Hovedstaden Mio. kr. Ikke overførte mindreforbrug Mer-/mindreforbrug der overføres Samlet resultat Hospitaler 0,0-205,6-205,6 Amager Hospital 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 0,0-47,2-47,2 Bornholms Hospital 0,0-1,9-1,9 Gentofte Hospital 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital 0,0-17,3-17,3 Herlev Hospital 0,0 15,0 15,0 Hvidovre Hospital 0,0-1,5-1,5 Nordsjællands Hospital 0,0-5,0-5,0 Region Hovedstadens Psykiatri 0,0-39,2-39,2 Rigshospitalet 0,0-108,7-108,7 Sundhedsområdet, fælles -32,0-205,1-237,1 Den Præhospitale Virksomhed 13,3 0,0 13,3 Region Hovedstadens Apotek 0,0 0,0 0,0 CIMT 0,0-55,0-55,0 CHR 0,0-17,9-17,9 Sygehusbehandling udenfor regionen -10,0 0,0-10,0 Fælles driftsudgifter m.v. -35,3-132,2-167,5 Praksisområdet 55,0 0,0 55,0 Praksisområdet 55,0 0,0 55,0 Administration -23,0-18,9-41,9 Administration, sundhed -23,0-18,9-41,9 I alt sundhed 0,0-429,7-429,7 Social- og specialundervisningsområdet 0,0-5,0-5,0 Regional udvikling 0,0-165,5-165,5 Administration, regional- og socialområdet 0,0-1,0-1,0 I alt regional- og socialområdet 0,0-171,5-171,5 I alt Region Hovedstaden 0,0-601,2-601,2 De anførte poster i første kolonne i tabellen vil blive uddybet nærmere i det følgende afsnit. På social- og specialundervisningsområdet er der et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., der søges overført til På det regionale udviklingsområde er der et mindreforbrug på 165,5 mio. kr., der søges overført til På det samlede investeringsområde (sundhedsområdet og social- og specialundervisningsområdet) forventes et mindreforbrug på samlet 722,4 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget for 2014, dvs. inkl. genbevillinger fra tidligere år m.m. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt tidsforskydninger, og de pågældende beløb vil senere blive søgt genbevilget i Med disse forudsætninger forventes regionens kassebeholdning at udgøre mio. kr. ultimo 2014, hvilket er mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Hovedkonklusionerne i økonomirapporten gennemgås nærmere i det følgende. 4

70 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Uddybning vedrørende sundhedsområdet I den nedenstående oversigt (tabel 2) er afvigelserne på sundhedsområdet specificeret nærmere. Oversigten viser ændringer i forhold til oprindeligt budget i årets løb (2. 4. økonomirapport). I forbindelse med 2. økonomirapport blev budgettet ajourført til prognosen. Der er derfor i sidste kolonne anført ændringen mellem den aktuelle forventning og opgørelsen i 2. økonomirapport, der svarer til det ajourførte budget. TABEL 2 Prognose, sundhed Mio. kr. 2.ØR 3.ØR 4.ØR ÆNDRING 2.ØR/4.ØR Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Aktivitet på hospitaler og indtægter Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Apparaturpulje Kommunale indtægter DUT sager Renoveringspulje Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner Øvrigt Til fremrykning af forbrug fra 2015 til Andet Til fremrykning af forbrug(medicin)fra 2015 til Fælles driftsudgifter m.v Center for HR (uddannelsesområdet) Den Præhospitale Virksomhed Administrationsbudgettet (diverse poster) I alt Praksisområdet På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 55 mio. kr. i forhold til ajourført budget. Beløbet er udtryk for, at der samlet set forventes udgifter som i oprindeligt budget. På praksisydelser ekskl. medicin forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 25 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af forventede mindreudgifter, men der forventes nu kun realiseret 10 mio. kr. heraf. Ændringen vedrører flere poster, herunder en ændret vurdering vedrørende laboratorieundersøgelser og høreapparater. 5

71 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Vedrørende tilskud til medicin forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 30 mio. kr. på baggrund af udgiftsudviklingen i årets første måneder, og der er nu merudgifter på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Vurderingen af det forventede årsresultat baserer sig på 10 måneders forbrug, hvor der i de senere måneder har kunnet konstateres et højere udgiftsniveau end tidligere forventet, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til diabetesbehandling og blodpropforebyggende medicin m.v., samt at der ikke har været det forventede udgiftsfald efter patentudløb. Sygehusbehandling udenfor regionen Der forventes et mindreforbrug på 10 mio. kr. i forhold til budgettet, der udgør 889 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse. Fælles driftsudgifter m.v. Medicin på hospitalerne Der er i budgettet for 2014 afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. 140 mio. kr. er afsat til væksten i 2013 og de øvrige ca. 140 mio. kr. er afsat til en yderligere vækst i Kontoen er disponeret ved fordeling til hospitalerne i årets løb i henhold til refusionsordningen, hvor 80 pct. af væksten fra 2013 til 2014 kompenseres hospitalerne, mens de resterende 20 pct. afholdes af hospitalerne. Samlet set forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til de afsatte beløb. Merforbruget vedrører især Herlev Hospital og Rigshospitalet, hvor der er ibrugtaget en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Aktivitet på hospitaler og indtægter Der forventes en nettomerudgift i 2014 på 118 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte 237 mio. kr., og det samlede træk udgør dermed 355 mio. kr. Heraf vedrører 72 mio. kr. mindreindtægter, mens de resterende 283 mio. kr. vedrører meraktivitet, netto. Opgørelsen er en forværring i forhold til forventningen ved 3. Økonomirapport på 68 mio. kr., hvoraf ca. 60 mio. kr. skyldes yderligere mindreindtægter, som vedrører Rigshospitalet og hovedsageligt kan henføres til mindreindtægter fra Region Sjælland. Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er der tale om en forværring på 7 mio. kr. som følge af, at der forventes lidt færre indtægter fra kommunerne end tidligere forudsat. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 300 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 38 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 8 mio. kr. siden 3. økonomirapport. Ændringerne skyldes, at der de seneste måneder er udbetalt mindre erstatningsbeløb end forventet, hvortil kommer, at der er modtaget en efterregulering fra 2013 vedr. administration på 4,0 mio. kr. 6

72 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Apparaturpulje Der er i budgettet oprindelig afsat 146 mio. kr. til indkøb af apparatur. Regionsrådet godkendte på mødet den 4. februar 2014, at der anskaffes medicoteknisk apparatur for det afsatte beløb, og at beløbet finansieres ved leasing med årlige ydelser på leasingaftalerne på gennemsnitligt 29 mio. kr., hvor første ydelse betales i 2014, der disponeres af de afsatte 146 mio. kr. Status er, at enkelte af anskaffelserne er forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan. Derudover er en del af anskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2014, da der har været tale om småanskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Det samlede beløb, der anvendes til apparaturanskaffelser og afdrag på leasing udgør 26 mio. kr. i Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014, som dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen. Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. på apparaturpuljen. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 173 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 3 mio. kr. DUT sager Der forventes samlede mindreudgifter på i alt 30 mio. kr. som bl.a. kan henføres til DUT-beløb vedrørende den ældre medicinske patient, der finansieres via midler allerede afsat i regionens budget på særskilte konti. Hertil kommer en DUT kompensation som vedrører en efterregulering af tidligere års udgifter. Endelig kan nævnes en mindreudgift til et projekt vedrørende partnerskab om tvangsnedbringelse inden for psykiatrien, som skyldes, at projektet først er igangsat i løbet af Renoveringspulje I denne økonomirapport disponeres der i alt 8 mio. kr. fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. Herefter forventes et mindreforbrug på 155 mio. kr. Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner Der er et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr. Ved indgåelse af budgetaftalen for budget 2013, blev der, for at skabe bedre hygiejne på regionens toiletter og øge patientsikkerheden, afsat 15 mio. kr. til udvikling af innovative hygiejneprodukter. Rapporten indebærer, at et restbudget i 2014 på 11,9 mio. kr. ikke overføres. Beløbet indgår dermed i mindreforbruget. Der pågår et pilotprojekt på området. Der vil primo 2015 blive fremlagt en evalueringsrapport om pilotprojektet, som skal anvendes til stillingtagen til eventuel videre udbredelse. De foreløbige resultater af pilotprojektet vurderes at være positive, men inden eventuelt forslag til udbredelse af projektet kan forelægges, skal vurderinger af proces, udbud, forventede samlede omkostninger mv. foreligge. Administrationen foreslår derfor, at der tages stilling til eventuel udbredelse af projektet i forbindelse med budgetlægningen for

73 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Af den årlige pulje på 50 mio. kr. til samarbejde med kommunerne om svage grupper er der i 2014 et udisponeret restbudget på 14,1 mio. kr., som i henhold til rapporten ikke søges overført. Beløbet indgår i mindreforbruget. Der er i 2015 afsat budget til formålet. Når midlerne ikke er udmøntet til anvendelse i 2014 skyldes det bl.a., at det er besluttet, at modelprojekt for afprøvning af tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune, er henlagt, da projektets formål nu varetages gennem andre indsatser. Desuden er der jf. budget 2015 igangsat et arbejde omkring sammenlægningen af puljemidler vedr. det tværsektorielle arbejde. Øvrigt På en række andre poster forventes mindreudgifter på 65 mio. kr. Det vedrører en mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. udvidelse af intensiv behandling, kræftbehandling samt nye behandlinger. Endvidere rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 47 mio. kr., der blandt andet skyldes tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet, dvs. i 2015 og følgende år. Det drejer sig bl.a. om rationel medicinanvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen, praksiskonsulenter, uddannelse, vedligeholdelsespulje, tværsektorielt samarbejde, kvalitet og udvikling m.v. Fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014 Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntet 180 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015 fordelt med 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur. Da det ikke har været muligt at fremrykke indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur uden ekstraomkostninger, er der i stedet fremrykket indkøb af implantater m.v. for et tilsvarende beløb. Andet Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport disponeret i alt 20 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter og 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Af det sidstnævnte beløb har alene kunne disponeres 5 mio. kr. til formålet. Der er derfor i opgørelsen indregnet en mindreudgift på 10 mio. kr. Til fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål. Center for HR (uddannelsesområdet) Center for HR forventer balance. Den Præhospitale Virksomhed Af samlede merudgifter på 13,3 mio. kr. kan 7,5 mio. kr. henføres til merudgifter til 1813, hvoraf de 6 mio. kr. var forventet ved 3. økonomirapport. Merudgifterne skyldes især et øget vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer. 8

74 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Der har derudover været merudgifter på 5,8 mio. kr. vedrørende en aktivitetsstigning på ambulancedriften i 2014 med stigende respons- og servicetider til følge. Til imødegåelse af dette er der tilkøbt ekstra beredskaber og flere ressourcer til dispatcher-funktionen, 112-funktionen og akutlægebilerne. Administrationsbudgettet (diverse poster) På administrationsområdet forventes en mindreudgift på 23 mio. kr. Heraf skyldes 9 mio. kr. for meget afsat medlemsbidrag til Danske Regioner. Der er derudover en række mindreforbrug efter en nærmere gennemgang af disponeringen på forskellige fællesposter, beløb afsat til understøttelse af de store byggeprojekter og forsikringer. Resultatet for hospitalerne Det er det generelle billede på hospitalerne, at der forventes enten budgetoverholdelse eller mindreforbrug, der søges genbevilget senere. For Herlev Hospital bemærkes dog, at der er et merforbrug på 15 mio. kr., der forudsættes tilbagebetalt senere. Resultatet for Hvidovre Hospital er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., der skyldes mindreforbrug vedrørende en forskydning på 6,5 mio. kr. modgået af et merforbrug på 5 mio. kr., der tilbagebetales senere. I alt søges overført 205,6 mio. kr. til senere genbevilling på hospitalerne. Der henvises i øvrigt til tabel 1 ovenfor. Mindreforbrugene kan dels henføres til periodeforskydninger, dels økonomisk tilbageholdenhed. Periodeforskydningerne vedrører blandt andet forsknings- og uddannelsesprojekter, renovering og vedligeholdelse, mindre byggearbejder samt forsinkelser i færdiggørelse af diverse projekter. I økonomirapporten søges der om reduktion af bevillingerne ved kassehenlæggelse til de omtalte mindreforbrug, således at bevillingerne kommer til at svare til det forventede regnskab. Det bemærkes, at der er tale om en foreløbig opgørelse med forbehold for regnskabsresultatet. Den formelle bevillingsmæssige godkendelse af overførsel til 2015 finder sted i forbindelse med 1. økonomirapport Indtægter til sundhedsområdet - statsligt aktivitetsafhængigt bidrag og kommunal medfinansiering På grundlag af aktivitetsopgørelser er der udarbejdet en prognose, der viser, at indtægterne vedrørende det statslige aktivitetsafhængige bidrag vil blive opnået. På grundlag af afregningen for de første ni måneder af 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. 9

75 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Social og specialundervisningsområdet På social- og specialundervisningsområdet udviser det forventede regnskab i forhold til budgettet et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., som overføres til Regional udvikling På det regionale udviklingsområde forventes balance efter overførsel af 165,5 mio. kr. til Overførslen ud af 2014 svarer til den overførsel der er sket ind i året fra 2013, svarende til at rammen i økonomiaftalen for 2014 udnyttes fuldt ud. Bevillingsændringer på driftsbudgettet m.v. Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Netto mindreforbruget fra en række bevillingsområder på i alt 24 mio. kr. anvendes til indkøb af medicin, hvilket aflaster udgiftsniveauet i Der er derudover et nettomindreforbrug på i alt 601 mio. kr. vedrørende hospitalerne, CIMT, CHR, sundhedsområdets konto for fælles driftsudgifter, administration, det sociale område og regional udvikling, der overføres til Ud over ovenstående overføres 42 mio. kr. fra sundhedsvæsenets driftsramme til investeringsrammen til forskellige projekter. Rapporten indeholder desuden omplaceringer mellem hospitaler og fælleskontoen, herunder udmøntning af puljebeløb m.v., der har været afsat under sundhedsområdet som fællesbudget til senere fordeling samt omflytninger mellem hospitaler. For så vidt angår budgetomplaceringerne indeholder rapporten i bilag 2 også eventuelle konsekvenser heraf vedrørende Der er endvidere i rapporten foretaget en tilpasning af bevillinger for omkostningselementerne for virksomhederne på sundhedsområdet m.v. Bevillingsændringer på investeringsbudgettet Der forelægges en række bevillingsændringer i rapporten. Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. 10

76 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 632,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 101,7 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug. Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.559,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -578,2 mio. kr. sammensat af: 6,1 mio. kr. fra driftsrammen, 620,8 mio. kr. ved kassehenlæggelser og 36,3 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 578,2 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 981,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret budget efter 3. ør ,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt 0,0 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer 36,3 Tidsforskydninger/kassetræk -620,6 Finansieret af driftsrammen 6,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -578,2 Ændringer i alt i 4. ør. -578,2 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 981,0 Når det foreløbige regnskabsresultat for 2014 foreligger, vil overførsler til 2015 blive indarbejdet som genbevillinger i forbindelse med 1. økonomirapport

77 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsprognose Likviditetsvirkningerne af rapportens bevillingskorrektioner er indarbejdet i nedenstående tabel. Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1) Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.) 1.370,8 Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 (mio.kr.) -642,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter 2) -430,6 Samlet kassetræk 3. Økonomirapport ,4 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer v. 3. Økonomirapport 297,4 Ændringer i 4. Økonomirapport 2014 Driftsbudgettet (overførsler til 2015 mv.) 639,6 Sundhedsområdet 426,7 Social- og specialundervisning 13,3 Regional udvikling 163,1 Administration 36,5 Investeringsbudgettet (overførsler til 2015 mv.) 680,0 Sundhedsområdet 637,3 Socialområdet 42,6 Ændringer i finansielle budgetposter -198,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 14,1 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -94,3 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -118,7 Ændringer i alt ved 4. Økonomirapport ,6 Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger) 1.418,1 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2013, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2014 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.120,6 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2014 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.418,1 mio. kr., hvilket er mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre godt 3,0 mia. kr. Overførsler til 2014 Der er i denne økonomirapport foretaget en opgørelse af hvilke mer- og mindreforbrug på såvel driftsområdet som investeringsområdet, som forventes overført. Der foretages på den baggrund en reduktion af 12

78 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 driftsbudgettet for 2014 svarende til det forventede mindreforbrug på netto 601,2 mio. kr. og en reduktion af investeringsbudgettet på 722,4 mio. kr. Mindreforbrugene vil blive søgt genbevilget i 1. økonomirapport Regnskabsresultatet kan medføre ændringer i de beløb, der genbevilges i Rapportens foreløbige opgørelse af de omhandlede poster fremgår af tabel 4 og 5 nedenfor. TABEL 4 Driftsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr Hospitaler 215,6 193,5 205,6 Amager Hospital 5,5-0,3 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 28,2 67,5 47,2 Bornholms Hospital 2,0 3,9 1,9 Gentofte Hospital 7,0 11,2 0,0 Glostrup Hospital 16,2 33,5 17,3 Herlev Hospital 15,4-16,6-15,0 Hvidovre Hospital 9,1-21,5 1,5 Nordsjællands Hospital 10,2-8,0 5,0 Region Hovedstadens Psykiatri 25,7 42,0 39,2 Rigshospitalet 96,1 81,7 108,7 Sundhedsområdet, fælles 280,3 201,7 205,1 Den Præhospitale Virksomhed 6,1 3,4 0,0 Region Hovedstadens Apotek 2,5 2,5 0,0 CIMT 106,6 73,9 55,0 CHR 28,2 31,8 17,9 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 136,9 90,1 132,2 Praksisområdet 0,0 14,4 0,0 Praksisområdet 0,0 14,4 0,0 Administration 23,6 18,0 18,9 Administration, sundhed 23,6 18,0 18,9 I alt sundhed 519,5 427,6 429,7 Social- og specialundervisningsområdet 26,6 27,4 5,0 Regional udvikling 159,2 165,5 165,5 Administration, regional- og socialområdet 1,2 4,9 1,0 I alt regional- og socialområdet 187,0 197,8 171,5 I alt Region Hovedstaden 706,5 625,4 601,2 13

79 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 TABEL 5 Investeringsbevillinger - overførsler af mer/mindreforbrug Overførsler Årets priser, mio. kr * * * Kvalitetsfondsprojekter 117,9 92,3 101,7 Nyt Hospital Herlev 80,0 11,0 15,9 Nyt Hospital Nordsjælland 6,1 8,6 8,9 Nyt byggeri ved Rigshospitalet 9,7 11,2 33,0 Nyt Hospital Hvidovre 2,2 3,1 15,0 Nybyggeri ved Psykiatrisk Center Skt. Hans 1,9 18,3 1,5 Nyt Hospital Bispebjerg 18,0 40,1 27,4 Hospitaler 757,1 496,6 389,7 Amager Hospital 37,0 9,4 6,7 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 55,4 70,8 99,7 Bornholms Hospital 9,0 1,3 0,0 Gentofte Hospital 117,5 71,3 33,5 Glostrup Hospital 37,2 39,2 24,2 Herlev Hospital 206,9 120,0 71,6 Hvidovre Hospital 186,0 81,8 16,4 Nordsjællands Hospital 43,2 10,0 10,1 Region Hovedstadens Psykiatri 36,7 13,5 73,9 Rigshospitalet 28,3 79,3 53,5 Sundhedsområdet, fælles 175,3 165,2 188,3 Den Præhospitale Virksomhed 1,9 10,9 7,8 Region Hovedstadens Apotek 3,2 1,7 6,2 CIMT 99,7 148,0 118,9 CHR 0,0 0,0 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 70,4 4,6 55,4 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet 0,0 0,0 0,0 Administration 1,1 0,0 0,0 Administration, sundhed 1,1 0,0 0,0 I alt sundhed 1051,4 754,0 679,7 Social- og specialundervisningsområdet 30,8 20,5 42,6 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 Administration, regional- og socialområdet 0,0 0,0 0,0 I alt regional- og socialområdet 30,8 20,5 42,6 I alt Region Hovedstaden 1082,3 774,5 722,4 * Inklusiv lokale investeringsrammer 14

80 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Standardiseret økonomiopfølgning og status for overholdelse af driftsrammen Den standardiserede økonomiopfølgning, som indberettes til staten efter udgangen af hvert kvartal, ses i forhold til regionens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne i regionerne. Rammen er reguleret som følge af økonomiaftalen for 2015, som forøger Region Hovedstadens driftsbudget på sundhedsområdet for 2014 med i alt 17,0 mio. kr. I nedenstående oversigt er vist Region Hovedstadens andel af den økonomiske ramme for driftsbudgetterne samt det forventede årsresultat for 2014, inkl. budgetreduktioner, som senere forventes genbevilget i Tabel 6 Drift standardiseret økonomiopfølgning Mio. kr., 2014-priser Driftsrammen for ) Forventet årsresultat 2) Afvigelse Sundhed i alt , ,5-45,5 Sygehuse og psykiatri , , ,7 Sundhedsområdet, fælles 5.583, ,0-987,2 Praksis 6.583, ,1-152,1 heraf medicin på praksisområdet 1.532, ,8 10,0 Andel af fælles formål og administration 562,5 587,7 25,2 Regional udvikling i alt 925,9 922,8-3,1 heraf indirekte administrationsudgifter 22,0 16,2-5,7 1) Det oprindelige budget er korrigeret for tilførsel af 17 mio. kr. i DUT midler på Sundhed og tilførsel af 2 mio. kr. i DUT midler på Regional udvikling. 2) Det forventede årsresultat er tillagt en forventning om, at investeringsudgifter på 49 mio. kr. driftføres. Hvis resultatet for sundhedsområdet ses i forhold til økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og Danske Regioner, er udgiftsniveauet 46 mio. kr. lavere end udgiftsrammen for driftsområdet. Der er i årets løb omdisponeret netto 93 mio. kr. fra driftsbudgettet til investeringsbudgettet bl.a. som følge af regnskabstekniske forhold. I tabel 7 er denne sammenhæng vist for driftsrammen på sundhedsområdet. For regional udvikling er det forventede resultat i forhold til råderummet tillige anført i tabel 6. Resultatet vedrørende regional udvikling fremkommer ved overførsel af 165,5 mio. kr. til

81 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Tabel 7 Driftsramme på sundhed i 2014 Budget Ajourført driftsbudget 2014* Overførsler fra Overførsel til investeringsbudgettet i økonomirapport økonomirapport økonomirapport økonomirapport -42 Prognose, driftførte investeringsudgifter 49 Mindreforbrug i Overførsel til Øvrige 18 I alt, forventet forbrug Driftsramme (aftalt råderum) Balance -46 * Ekskl. overførsler fra 2013 og overførsler til investeringsbudgettet i 2014 Der er et råderum på mio. kr., der svarer til regionens andel af den korrigerede driftsramme i økonomiaftalen for Råderummet belastes med 459 mio. kr. som følge af genbevilling/overførsler fra 2013 til Der er desuden budgetkorrektioner, der giver en nedsættelse af driftsbudgettet med 142 mio. kr., mod forhøjelse af investeringsbudgettet. Endvidere er det vurderingen, at 49 mio. kr., der budgetmæssigt er placeret på investeringsbudgettet, bogføres som driftsudgifter. Der er endvidere indregnet overførsler til 2015 på 430 mio. kr. Endeligt vedrører de 18 mio. kr. under Øvrige bl.a. forøgelse af Glostrups driftsramme ved kassetræk til udgifter ved opsigelse af fjernvarmeleverance fra selskabet EON, jf. regionsrådets møde den 11. marts

82 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Det samlede resultat af disse poster udløser et mindreforbrug på 46 mio. kr. i forhold til driftsrammen. Tabel 8 Investering bruttoudgifter - standardiseret økonomiopfølgning Bruttoanlægsudgifter Mio. kr., 2014-priser Oprindeligt budget inkl. aftalte korrektioner Uudnyttet bevilling fra 2013 overført til 2014 Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forventet overførsel Forventet årsresultat Sundhed 1.855,0 826,9-364, ,2 700, ,5 øvrige 829,4 734,6 120, ,6 598, ,7 heraf kvalitetsfondsprojekter 1.025,7 92,3-485,4 632,5 101,7 530,8 Regional udvikling Fælles formål og administration I alt 1.855,0 826,9-364, ,2 700, ,5 Tabellen er konstrueret efter statens anvisninger for den standardiserede rapportering. På investeringsområdet udgør det forventede forbrug i 2014 i alt 1.567,5 mio. kr. opgjort som bruttoudgifter, dvs. uden modregning af indtægter ved salg og statslige tilskud. Beløbet kan sammenlignes med de oprindeligt afsatte mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. kvalitetsfondsprojekter) På denne baggrund kan der konstateres, at udgiftsniveauet i 2014 på sundhedsområdet er 288 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret. For øvrige projekter udgør det oprindeligt afsatte budget 829,4 mio. kr. og det forventede forbrug 1.036,7 mio. kr., det vil sige et forbrug, der er 207 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede. Der vil senere på grundlag af denne økonomirapport blive udarbejdet og indberettet en standardiseret økonomiopfølgning efter udløbet af 4. kvartal, jf. økonomiaftalen. 17

83 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 2 Bevillingsområder Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2014-priser Udgiftsbudget Hospitaler , ,7 74, , ,7 0,0 Amager Hospital 264,9 267,3 0,0 267,2 267,2 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2.177, ,9-43, , ,4 0,0 Bornholms Hospital 380,0 400,0-1,2 398,8 398,8 0,0 Gentofte Hospital 1.097, ,2 20, , ,0 0,0 Glostrup Hospital 1.524, ,2-8, , ,6 0,0 Herlev Hospital 2.944, ,4 83, , ,0 0,0 Hvidovre Hospital 1.905, ,2 2, , ,0 0,0 Nordsjællands Hospital 2.193, ,6 17, , ,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri 2.951, ,3-31, , ,9 0,0 Rigshospitalet 4.285, ,7 33, , ,4 0,0 Sundhedsområdet, fælles 5.557, ,5-550, , ,0 0,0 Den Præhospitale Virksomhed 606,0 720,6 14,6 735,2 735,2 0,0 Region Hovedstadens Apotek -64,4 19,9 23,9 43,9 43,9 0,0 Center for IMT 1.204, ,9-120, , ,2 0,0 Center for HR 605,2 918,0-11,2 906,7 906,7 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 889,1 889,3-10,0 879,3 879,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v , ,8-447,1 746,6 746,6 0,0 Praksisområdet 6.592, ,3 49, , ,1 0,0 Praksisområdet 6.592, ,3 49, , ,1 0,0 Social- og specialundervisningsområdet -23,2 21,9-13,3 8,6 8,6 0,0 Socialpsykiatri -16,1 1,7-12,5-10,8-10,8 0,0 Den Sociale Virksomhed -7,0 20,2-0,8 19,4 19,4 0,0 Regional udvikling 901, ,7-163,1 906,6 906,6 0,0 Kollektiv trafik 428,8 471,4-42,6 428,8 428,8 0,0 Erhvervsudvikling 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Miljøområdet 198,9 210,1-3,2 206,9 206,9 0,0 Øvrig regional udvikling 145,3 236,0-43,1 192,9 192,9 0,0 Administration 597,6 654,8-36,5 618,3 618,3 0,0 Sundhedsområdet 562,5 614,7-27,0 587,7 587,7 0,0 Socialområdet 13,2 15,0-0,7 14,3 14,3 0,0 Regional udvikling 22,0 25,1-8,8 16,2 16,2 0,0 I alt nettodriftsudgifter , ,9-639, , ,3 0,0 Investeringer Investering, kvalitetsfondsmidler 1.025,7 632,5-101,7 530,8 530,8 0,0 Investering, sundhedsområdet øvrigt 788, ,2-535,6 961,6 961,6 0,0 Investering, social og specialundervisning 41,5 62,0-42,6 19,4 19,4 0,0 Investeringer i alt 1.855, ,7-680, , ,8 0,0 Nettodrifts- og investeringsudgifter i alt , , , , ,1 0,0 Finansiering Finansiering, sundhed , ,3 0, , ,3 0,0 Finansiering, regional udvikling -917,5-919,5 0,0-919,5-919,5 0,0 Renter 39,6 17,2-14,1 3,1 3,1 0,0 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -704,4-856,0 94,3-761,7-761,7 0,0 Afdrag på lån 441,8 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 Låneoptagelse -210,0-336,8 118,7-218,1-218,1 0,0 Finansiering i alt , ,5 198, , ,6 0,0 Likviditetstræk 1) -642, , ,6 47,5 47,5 0,0 18

84 Bilag 4. økonomirapport 1 - Side af Region 83 Hovedstaden, Bilag 1 Nettodriftsudgifter Omkostningselementer i alt Omkostnings bevilling Lokal investeringsramme Mio. kr., 2014-priser Omkostningsb evilling Hospitaler , , ,6 230,5 Amager Hospital 267,2 7,3 274,5 4,3 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler 2.325,4 111, ,4 34,0 Bornholms Hospital 398,8 26,8 425,6 1,4 Gentofte Hospital 1.171,0 57, ,7 52,3 Glostrup Hospital 1.595,6 102, ,3 15,4 Herlev Hospital 3.165,0 191, ,1 19,8 Hvidovre Hospital 1.983,0 141, ,6 34,2 Nordsjællands Hospital 2.252,5 116, ,0 18,3 Region Hovedstadens Psykiatri 2.955,9 88, ,6 18,9 Rigshospitalet 4.678,4 244, ,8 31,9 Sundhedsområdet, fælles 4.547,0 195, ,3 78,6 Den Præhospitale Virksomhed 735,2 19,1 754,4 0,4 Region Hovedstadens Apotek 43,9 55,5 99,3 10,2 Center for IMT 1.235,2 55, ,2 68,0 Center for HR 906,7 4,6 911,3 0,0 Sygehusbehandling udenfor regionen 879,3 0,0 879,3 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. 746,6 61,1 807,7 0,0 Praksisområdet 6.431,1 0, ,1 0,0 Praksisområdet 6.431,1 0, ,1 0,0 Social- og specialundervisningsområdet 8,6 37,1 45,7 15,4 Socialpsykiatri -10,8 13,1 2,3 1,0 Den Sociale Virksomhed 19,4 24,0 43,4 14,4 Regional udvikling 906,6 0,3 906,9 0,0 Kollektiv trafik 428,8 0,0 428,8 0,0 Erhvervsudvikling 78,0 0,0 78,0 0,0 Miljøområdet 206,9 0,3 207,2 0,0 Øvrig regional udvikling 192,9 0,0 192,9 0,0 Administration 618,3-136,5 481,8 0,0 Sundhedsområdet 587,7-129,7 458,0 0,0 Socialområdet 14,3-3,2 11,2 0,0 Regional udvikling 16,2-3,6 12,7 0,0 I alt driftsvirksomhed , , ,4 324,4 19

85 Bilag 1 - Side -20 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Amager Hospital Økonomi Amager Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 194,0 203,1-0,1 203,1 203,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 79,3 72,2 0,0 72,2 72,2 0,0 Driftsudgifter i alt 273,2 275,3 0,0 275,3 275,3 0,0 Indtægter -8,3-8,0 0,0-8,0-8,0 0,0 Netto driftsudgifter 264,9 267,3 0,0 267,2 267,2 0,0 Omkostningselementer i alt 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 Omkostningsbevilling 272,2 274,6 0,0 274,5 274,5 0,0 Lokal investeringsramme 4,5 10,3-6,0 4,3 4,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 2,3 Nye tillægsbevillinger 0,0 I alt 2,3 Der er i alt budgetkorrektioner for -0,029 mio. kr. i 4. økonomirapport. Dette omfatter en reduktion på 0,070 mio. kr. til lønudgifter og en tilførsel af 0,040 mio. kr. til øvrige driftsudgifter. Amager Hospital forventer budgetoverholdelse i

86 Bilag 1 - Side -21 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Amager Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 289,9 13,8 0,0 303,7 303,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 90,1-1,0 0,0 89,1 89,1 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 380,0 12,8 0,0 392,8 392,8 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 21

87 Bilag 1 - Side -22 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Økonomi Bispebjerg og Frederiksberg Hospitalers drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.812, ,3-22, , ,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 575,2 648,8-14,4 634,4 634,4 0,0 Driftsudgifter i alt 2.387, ,1-36, , ,3 0,0 Indtægter -210,2-196,2-6,7-202,9-202,9 0,0 Netto driftsudgifter 2.177, ,9-43, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 105,5 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 Omkostningsbevilling 2.283, ,9-43, , ,4 0,0 Lokal investeringsramme 25,9 37,4-3,4 34,0 34,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 191,4 Nye tillægsbevillinger -43,5 I alt 147,9 Der søges i alt om bevillingsændringer for -43,5 mio. kr. Heraf vedrører 9,5 mio. kr. kompensation for vækst i medicinudgifterne og -2,7 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for Det forventede aktivitetsregnskab udviser en mindreaktivitet i forhold til det korrigerede præstationsbudget, og udgiftsbudgettet reduceres som følge heraf med 3,8 mio. kr. Dertil kommer en række yderligere korrektioner f.eks. uddannelse af hygiejnesygeplejersker mm. Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler forventer et mindreforbrug på 47,2 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres med det forventede mindreforbrug, således at der opnås balance i det forventede årsresultat. 22

88 Bilag 1 - Side -23 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Oprindelig Korrigeret Korrektion budget 1 budget er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,3 34,8-5, , ,1 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 863,1 95,3-2,6 955,8 955,8 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,4 130,0-7, , ,9 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 7,6 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet. 23

89 Bilag 1 - Side -24 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Bornholms Hospital Økonomi Bornholms Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 260,9 269,1 5,8 275,0 275,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 132,4 142,5-7,2 135,3 135,3 0,0 Driftsudgifter i alt 393,3 411,6-1,3 410,3 410,3 0,0 Indtægter -13,3-11,6 0,1-11,5-11,5 0,0 Netto driftsudgifter 380,0 400,0-1,2 398,8 398,8 0,0 Omkostningselementer i alt 23,1 26,2 0,6 26,8 26,8 0,0 Omkostningsbevilling 403,1 426,2-0,6 425,6 425,6 0,0 Lokal investeringsramme 0,8 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 20,0 Nye tillægsbevillinger -1,2 I alt 18,8 Der er i alt bevillingsændringer for -1,2 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. Af væsentlige bevillingsændringer kan nævnes indgåelse af en samarbejdsaftale med Rigshospitalet om Klinisk immunologi, tilførsel af kompensation for forventet medicinvækst, tilførsel til meraktivitet i akutklinikken og endelig forbedring af sikkerheden på helikopterflyvepladsen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 1,9 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig forsinkelser i en række projekter. 24

90 Bilag 1 - Side -25 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Bornholms Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 216,6 1 0,0 217,7 217,7 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 114,7 11 1,5 127,5 127,5 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr. 331,3 12,3 1,5 345,2 345,2 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 25

91 Bilag 1 - Side -26 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Gentofte Hospital Økonomi Gentofte Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 792,1 807,3 5,7 813,0 813,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 400,1 438,4 15,1 453,5 453,5 0,0 Driftsudgifter i alt 1.192, ,7 20, , ,5 0,0 Indtægter -94,8-95,5 0,0-95,5-95,5 0,0 Netto driftsudgifter 1.097, ,2 20, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 52,2 57,7 0,0 57,7 57,7 0,0 Omkostningsbevilling 1.149, ,9 20, , ,7 0,0 Lokal investeringsramme 17,9 52,3 0,0 52,3 52,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 52,8 Nye tillægsbevillinger 20,8 I alt 73,7 Der er bevillingsændringer for i alt 20,8 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. De væsentligste bevillingsændringer vedrører meraktivitetssager og kompensation for merudgifter til medicin. Gentofte Hospital forventer budgetoverholdelse i

92 Bilag 1 - Side -27 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Gentofte Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr. 806,8 3 0,0 810,1 810,1 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 568, ,5 640,9 640,9 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,4 51,1 24, , ,0 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner m.v. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt.. 27

93 Bilag 1 - Side -28 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Glostrup Hospital Økonomi Glostrup Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.169, ,7 5, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 546,5 605,2-1,6 603,6 603,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1.715, ,9 4, , ,9 0,0 Indtægter -191,6-187,7-12,6-200,3-200,3 0,0 Netto driftsudgifter 1.524, ,2-8, , ,6 0,0 Omkostningselementer i alt 87,5 102,3 0,4 102,7 102,7 0,0 Omkostningsbevilling 1.611, ,5-8, , ,3 0,0 Lokal investeringsramme 10,5 13,0 2,3 15,4 15,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 80,0 Nye tillægsbevillinger -8,6 I alt 71,4 Der er i alt bevillingsændringer for -8,6 mio. kr. på driftsrammen i 4. økonomirapport. Der er tilført budget som kompensation for en forventet medicinvækst. Grundet forventet mindreaktivitet er hospitalets bevilling reduceret. Glostrup Hospitals driftsramme er tilført 10 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med opsigelse af aftalen om fjernvarmeleverance med elforsyningsselskabet EON, jf. regionsrådets beslutning på møde den 11. marts Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug på 17,3 mio.kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig forsinkelser i en række projekter. 28

94 Bilag 1 - Side -29 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Glostrup Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,3 8,6-6, , ,3 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 592,2 83,8-1,0 675,0 675,0 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,5 92,4-7, , ,3 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 5,0 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet. 29

95 Bilag 1 - Side -30 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Herlev Hospital Økonomi Herlev Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.156, ,9-11, , ,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.069, ,6 95, , ,8 0,0 Driftsudgifter i alt 3.226, ,5 83, , ,2 0,0 Indtægter -281,8-273,1 0,0-273,1-273,1 0,0 Netto driftsudgifter 2.944, ,4 83, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 Omkostningsbevilling 3.114, ,5 83, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 18,9 16,3 3,5 19,8 19,8 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 136,9 Nye tillægsbevillinger 83,6 I alt 220,6 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på i alt 83,6 mio. kr. De væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af midler til kompensation for vækst i medicin i 2014 som følge af en høj aktivitet indenfor specielt det hæmatologiske og onkologiske område, samt midler til varetagelse af en høj aktivitet indenfor hæmatologien. Derudover tilføres hospitalet midler til blandt andet varetagelse af færdigbehandlede patienter i 2014 og midler til varetagelse af ny behandlinger indenfor kræftområdet, og der sker yderligere en række mindre tilførsler og ændringer til budgettet som følge af ændret opgavevaretagelse, samt uddannelses- og projektmidler. Det er Herlev Hospitals vurdering, at der i 2014 vil kunne være en budgetoverskridelse på 15 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 15,0 mio. kr. svarende til den forventede overskridelse. Merforbruget skyldes et pres på behandlingsrelaterede udgifter, herunder medicin. Det faktiske merforbrug forudsættes tilbagebetalt. Udmøntningen af tilbagebetalingen sker i forbindelse med 1. økonomirapport Med tilførslen forventes budgetoverholdelse i

96 Bilag 1 - Side -31 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Herlev Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,3 89-0, , ,0 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.384, , , ,3 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,2 216,2 13, , ,3 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 31

97 Bilag 1 - Side -32 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Hvidovre Hospital Økonomi Hvidovre Hospitals drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.627, ,3 5, , ,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 476,2 496,4-2,7 493,7 493,7 0,0 Driftsudgifter i alt 2.104, ,7 2, , ,4 0,0 Indtægter -198,0-211,5 0,0-211,5-211,5 0,0 Netto driftsudgifter 1.905, ,2 2, , ,0 0,0 Omkostningselementer i alt 126,7 141,7 0,0 141,7 141,7 0,0 Omkostningsbevilling 2.032, ,9 2, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 32,0 37,5-3,3 34,2 34,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 74,3 Nye tillægsbevillinger 2,8 I alt 77,0 Der søges i alt om bevillingsændringer for 2,8 mio. kr. i 4. økonomirapport. Væsentligste bevillingsændringer vedrører tilførsel af 6,0 mio. kr. til meraktivitet vedrørende svær betændelse i bugspytkirtlen, samt en reduktion på 3,9 mio. kr. vedrørende laboratorieydelser for praksisområdet. Derudover er der en række mindre ændringer. Endvidere reduceres budgettet med 6,5 mio. kr., som følge af et forventet mindreforbrug, som skyldes tidsforskydninger i projekter m.m. Det er Hvidovre Hospitals vurdering, at der i 2014 herefter vil kunne være en budgetoverskridelse på 5 mio. kr., hvorfor hospitalet tilføres 5,0 mio. kr., der tilbagebetales senere. Med overførslen til 2015 og tilførslen på 5,0 mio. kr. forventes budgetoverholdelse i

98 Bilag 1 - Side -33 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Hvidovre Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr ,2 52 4, , ,8 0,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 681, ,0 781,8 781,8 0,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,8 152,3 4, , ,7 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Aktivitetsbudgettet forventes overholdt. 33

99 Bilag 1 - Side -34 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Nordsjællands Hospital Økonomi Nordsjællands Hospitalers drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 1.713, ,4-3, , ,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 548,8 560,9 21,4 582,3 582,3 0,0 Driftsudgifter i alt 2.261, ,3 17, , ,2 0,0 Indtægter -68,6-72,8 0,0-72,8-72,8 0,0 Netto driftsudgifter 2.193, ,6 17, , ,5 0,0 Omkostningselementer i alt 159,1 159,1-42,6 116,5 116,5 0,0 Omkostningsbevilling 2.352, ,7-24, , ,0 0,0 Lokal investeringsramme 9,8 16,1 2,2 18,3 18,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 41,3 Nye tillægsbevillinger 17,9 I alt 59,2 Der søges om bevillingsændringer på driftsrammen på i alt 17,9 mio. kr. De væsentligste ændringer er tilførsel af 9,3 mio. kr. til meraktivitet på de medicinske afdelinger, kræftbehandling på Onkologisk afdeling samt assisteret hjemmedialyse, samt 3,3 mio. kr. til vækst i laboratorieydelser fra praksissektoren. Desuden tilføres 2,4 mio. kr. til vågeblusudgifter på matriklerne Hørsholm, Esbønderup og Helsingør for 2. kvartal 2014, samt 8,0 mio. kr. til dækning af forventet medicinvækst Hertil kommer en række ændringer til budgettet, hvor bl.a.midler afsat i Center for HR udmøntes til Hospitalet. Disse ændringer medfører en budgettilførsel på 1,8 mio. kr. Der flyttes ligeledes 2,2 mio. kr. til den lokale investeringsramme. Endelig reduceres hospitalets budget svarende til det forventede mindreforbrug på 5,0 mio. kr., således at der opnås balance i det forventede årsresultat. 34

100 Bilag 1 - Side -35 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Nordsjællands Hospital Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , , , ,6 30,6 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 705,2 79 2,2 786,9 799,4 12,5 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,6 133,3 20, , ,0 43,1 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er korrigeret som følge af budgetkorrektioner mv. Der forventes en meraktivitet på 43,1 mio. i DRG-værdi. 35

101 Bilag 1 - Side -36 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Psykiatri Økonomi Region Hovedstadens Psykiatris drift Vedtaget Mio. kr., 2014-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 2.442, ,9-41, , ,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 589,9 582,8-25,8 557,0 557,0 0,0 Driftsudgifter i alt 3.032, ,7-67, , ,4 0,0 Indtægter -81,2-175,4 35,9-139,5-139,5 0,0 Netto driftsudgifter 2.951, ,3-31, , ,9 0,0 Omkostningselementer i alt 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 Omkostningsbevilling 3.040, ,0-31, , ,6 0,0 Lokal investeringsramme 11,0 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 36,0 Nye tillægsbevillinger -31,4 I alt 4,6 Region Hovedstadens Psykiatri består af to bevillingsområder; psykiatrien og socialpsykiatrien. Nedenstående vedrører bevillingsområdet psykiatri. Der søges i denne økonomirapport om bevillingsændringer på i alt 31,4 mio. kr. De væsentligste ændringer vedrører tilførsel af midler til Partnerskabsaftaler, svarende til 7,8 mio. kr., tilførsel af midler til meritforløb for SOSU-elever, svarende til 0,9 mio. kr. udmøntning af midler vedrørende børn og unge-politik, svarende til 0,4 mio. kr. mio. kr. Derudover sker der en reduktion af budgettet som følge af overførsel af budget til Gentofte Hospital vedr. en samarbejdsaftale om køb af ydelser i forbindelse med genhusningen. Herudover indgår en række mindre bevillingsændringer. Psykiatriens budget reduceres svarende til et mindreforbrug på 39,1 mio. kr., som kan henføres til en række forskydninger i interne forskningsprojekter, periodeforskydninger i projekter vedrørende tværsektorielt samarbede samt periodeforskydninger vedrørende renoveringen og forbedringer af diverse udendørsarealer og fællesområder mv. Hertil kommer overførsel svarende til 0,4% af nettodriftsbudgettet. Samlet set søges der om overførsler til 2014, svarende til i alt 39,1 mio. kr. som senere vil blive søgt genbevilget. Region Hovedstaden Psykiatri forventer herefter budgetoverholdelse i

102 Bilag 1 - Side -37 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Region Hovedstaden Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt en stigning i den ambulante aktivitet samt i antal sengedage i forhold til det oprindeligt vedtagne budget for

103 Bilag 1 - Side -38 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Rigshospitalet Økonomi Rigshospitalets drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 3.672, ,6-76, , ,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 3.143, ,4 22, , ,0 0,0 Driftsudgifter i alt 6.815, ,1-53, , ,5 0,0 Indtægter , ,3 87, , ,1 0,0 Netto driftsudgifter 4.285, ,7 33, , ,4 0,0 Omkostningselementer i alt 219,0 230,0 14,4 244,4 244,4 0,0 Omkostningsbevilling 4.504, ,7 48, , ,8 0,0 Lokal investeringsramme 16,1 16,9 15,0 31,9 31,9 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 359,6 Nye tillægsbevillinger 33,7 I alt 393,3 Der søges i alt om bevillingsændringer for 33,7 mio. kr. Heraf vedrører 3,6 mio. kr. tilførsel til igangsættelse af nye behandlinger, 62,4 mio. kr. vedrører kompensation for vækst i medicinudgifterne og 74,5 mio. kr. vedrører korrektion af indtægtsbudgetterne i forhold til det forventede resultat for Der overføres 15 mio. kr. fra driftsrammen til den lokale investeringsramme. Der tilføres 14,1 mio. kr. i forbindelse med meraktivitet på en række konkrete områder. Det forventede aktivitetsregnskab udviser herefter mindreaktivitet i forhold til det korrigerede præstationsbudget, og udgiftsbudgettet reduceres som følge heraf med 11,5 mio. kr. Nettovirkningen udgør en tilførsel på 2,6 mio. kr. Dertil kommer en række yderligere korrektioner som følge af udlodning af puljer vedr. børn og unge politik, uddannelse af hygiejnesygeplejersker mm. Rigshospitalet forventer et mindreforbrug på 108,7 mio. kr. som følge af en række tidsforskydninger vedr. forsknings- og uddannelsesprojektmidler, mindre byggearbejder og mindre anskaffelser samt udviklingsprojekter mv. Dertil kommer generel tilbageholdenhed i økonomistyringen. Hospitalets budget reduceres svarende til det forventede mindreforbrug. 38

104 Bilag 1 - Side -39 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Aktivitet Aktivitetsbudget - Rigshospitalet Oprindelig budget 1 Korrigeret budget Korrektion er 4. ØR Nyt Budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sygehusudskrivninger Ambulante besøg DRG-produktionsværdi - mio. kr , , , ,0 DAGS-produktionsværdi - mio. kr. excl. medicin 1.657,3 18-5, , ,0 Produktionsværdi i alt - mio. kr ,3 172,3-16, , ,7 0,0 Note 1: inkl. produktivitetskrav Aktivitetsbudgettet er nedskrevet med 23,0 mio. i DRG-værdi som følge af forventet mindreaktivitet. 39

105 Bilag 1 - Side -40 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Den Præhospitale Virksomhed Økonomi Den Præhospitale Virksomheds drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 regnskab afvigelse Lønudgifter 96,8 191,8 11,4 203,2 203,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 535,8 555,0 16,2 571,2 571,2 0,0 Driftsudgifter i alt 632,6 746,8 27,6 774,4 774,4 0,0 Indtægter -26,6-26,2-13,0-39,2-39,2 0,0 Netto driftsudgifter 606,0 720,6 14,6 735,2 735,2 0,0 Omkostningselementer i alt 12,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Omkostningsbevilling 618,1 739,8 14,6 754,4 754,4 0,0 Lokal investeringsramme 1,6 2,6-2,2 0,4 0,4 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 114,6 Nye tillægsbevillinger 14,6 I alt 129,3 Den Præhospitale Virksomheds budget foreslås netto forhøjet med 14,6 mio. kr. På lønbudgettet kan 7,5 mio. kr. henføres til merudgifter til 1813, hvoraf de 6 mio. kr. var forventet ved 3. økonomirapport. Merudgifterne skyldes et øget vikarforbrug som følge af rekrutteringsproblemer. Derudover er lønbudgettet reguleret med -0,1 mio. kr. som følge af en regulering af den regionale barselsfond. Der har derudover været merudgifter vedrørende en aktivitetsstigning på ambulancedriften i 2014 med stigende respons- og servicetider til følge. Til imødegåelse af dette er der tilkøbt ekstra beredskaber og flere ressourcer til dispatcher-funktionen, 112-funktionen og akutlægebilerne. Samlet er budgettet tilført 5,8 mio. kr. med 3,1 mio. kr. på lønbudgettet og 2,7 mio. kr. på øvrigt drift. Derudover er der følgende tekniske korrektioner på Øvrig drift: 0,9 mio. kr. er kontraktforpligtelser tilknyttet opsigelsen af det gamle lægevagts IT-system, mens 0,3 mio. kr. vedrører Kammeradvokaten til rådgivning i forbindelse med ambulanceudbuddet. Endvidere vedrører 0,2 mio. kr. betaling vedrørende leaset apparatur. Endelig er såvel indtægts- som udgiftsbudgettet forhøjet med 13,0 mio. kr. Dette skyldes, at det forventede forbrug på de tilskudsfinansierede aktiviteter (akuthelikopter og akutlægebil Bornholm) er højere end oprindelig budgetteret. Netto er der således ingen effekt. Efter korrektionerne forventer Den Præhospitale Virksomhed budgetoverholdelse for

106 Bilag 1 - Side -41 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstadens Apotek Økonomi Region Hovedstadens Apoteks drift Vedtaget Mio. kr., 2014-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 195,1 214,7-0,1 214,6 214,6 0,0 Øvrige driftsudgifter -144,7-80,0 24,0-56,0-56,0 0,0 Driftsudgifter i alt 50,4 134,7 23,9 158,6 158,6 0,0 Indtægter -114,8-114,8 0,0-114,8-114,8 0,0 Netto driftsudgifter -64,4 19,9 23,9 43,9 43,9 0,0 Omkostningselementer i alt 153,0 79,5-24,0 55,5 55,5 0,0 Omkostningsbevilling 88,6 99,4-0,1 99,3 99,3 0,0 Lokal investeringsramme 9,5 11,4-1,3 10,2 10,2 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 84,3 Nye tillægsbevillinger 23,9 I alt 108,2 Der er i alt bevillingsændringer for 23,9 mio. kr. på driftsrammen inkl. fremrykning af indkøb af medicin. Jf. kapitel 1 er der ved denne økonomirapport et beløb på 24 mio. kr. til rådighed i 2014 til aflastning af udgiftsniveauet i Beløbet anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål. Region Hovedstadens Apoteks driftsbevilling i 2014 forhøjes derfor med 24 mio. kr. til indkøb af medicin, og der foretages samtidig en modsatrettet lagerforskydning under omkostningselementer. Der er tidligere indarbejdet fremrykning af indkøb af medicin til lager for 140 mio. kr., og den samlede fremrykning af indkøb i 2014 udgør således 164 mio. kr. Ud over budgettilførsel til fremrykning af indkøb af medicin er der enkelte mindre budgetændringer. Region Hovedstadens Apotek forventer budgetoverholdelse i

107 Bilag 1 - Side -42 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Center for IMT Økonomi Center for IT-, medico- og telefonis drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 regnskab afvigelse Lønudgifter 340,2 439,8-32,2 407,6 407,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 868,2 919,9-88,5 831,3 831,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.208, ,6-120, , ,9 0,0 Indtægter -3,7-3,7 0,0-3,7-3,7 0,0 Netto driftsudgifter 1.204, ,9-120, , ,2 0,0 Omkostningselementer i alt 51,2 65,5-10,5 55,0 55,0 0,0 Omkostningsbevilling 1.255, ,4-131, , ,2 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 50,4 17,6 68,0 68,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 151,3 Nye tillægsbevillinger -120,7 I alt 30,6 Center for it, medico- og telefonis (CIMT) budget foreslås på driftsområdet netto reduceret med 120,7 mio. kr., medens omkostningselementerne reduceres med 10,5 mio. kr. Ændringerne kan henføres til overførsel til den lokale investeringsramme af 17,6 mio. kr. fra CIMTs driftsramme, og vedrører indkøb af it-udstyr og -apparatur som skal aktiveres. Til betaling af afdrag på leasingkontrakter overføres der 17,1 mio. kr. til CIMT. Ved beslutning i forbindelse med 2. økonomirapport blev CIMT i 3. økonomirapport tilført 40 mio. kr., til fremrykning af indkøb. Det er ikke muligt for CIMT at fremrykke disse indkøb, hvorfor de 40 mio. kr. i stedet overføres til fremrykning af indkøb af forbrugsvarer (implantater m.v.) til hospitalerne via Regionslageret. CIMT s budget i 2015 forhøjes som konsekvens af tilbageførslen med 40 mio. kr. Budgettet afsat til Sundhedsplatformen på driftsbudgettet på 43,3 mio. kr. udskilles af CIMT s bevilling og overføres til sundhedsområdets fællesudgifter, hvor Regionens udgifter fremover vil blive bogført. Af de 43,3 mio. kr. overføres der dog 18,3 mio. kr. til 2015 grundet tidsforskydninger. Herudover overføres der 36,7 mio. kr. til 2015 grundet forventede tidsforskydninger inden for CIMT s samlede driftsområde. 42

108 Bilag 1 - Side -43 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Hvad angår omkostningselementerne reduceres disse med 10,5 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til lagerforskydning samt afskrivninger. Efter korrektionerne forventer CIMT budgetoverholdelse. 43

109 Bilag 1 - Side -44 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Center for HR Økonomi Center for HRs drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 603,0 753,3-18,9 734,4 734,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 78,4 271,5-20,3 251,2 251,2 0,0 Driftsudgifter i alt 681, ,8-39,2 985,6 985,6 0,0 Indtægter -76,2-106,9 28,0-78,9-78,9 0,0 Netto driftsudgifter 605,2 918,0-11,2 906,7 906,7 0,0 Omkostningselementer i alt 2,9 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 Omkostningsbevilling 608,1 922,6-11,2 911,3 911,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 312,8 Nye tillægsbevillinger -11,2 I alt 301,6 Center for HR s budget foreslås netto reduceret med 11,2 mio. kr. Ændringen kan henføres til overførsler til 2015 på 17,9 mio. kr. og tilførsel på netto 6,7 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder. Overførsler til 2015 på 17,9 mio. kr. kan henføres til tidsforskydninger vedr. puljer afsat til personaleudvikling, arbejdsmiljø, rekruttering og beskæftigelse. Hvad angår nettotilførsel fra andre bevillingsområder på 6,7 mio. kr., dækker dette over en udgiftsforhøjelse på netto 19,1 mio. kr. og mindreudgifter på 12,4 mio. kr. Udgiftsforhøjelsen på 19,1 mio. kr. kan henføres til tidligere varslede øgede udgifter til Sosuelevlønninger på 10 mio. kr. samt udgifter på 4,6 mio. kr. til systemtilpasninger i løn- og personalesystemet samt stigende driftsudgifter til husleje i forbindelse med udvidelse af CHR s medarbejderstab ved centerdannelsen. Hertil kommer forhøjelse af barselsfonden på 6,1 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder, medens der overføres 1,6 mio. kr. til projekter vedr. personalepolitiske tiltag, arbejdsmiljø mv. til hospitalerne. Hvad angår de forventede mindreudgifter på 12,4 mio. kr. kan disse henføres til løntilskudsordningen med 7 mio. kr. samt puljer afsat til tværgående personalepolitik, kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter med 5,4 mio. kr. Der forventes herefter budgetoverholdelse. 44

110 Bilag 1 - Side -45 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Sygehusbehandling uden for regionen Økonomi Sygehusbehandling uden for regionens drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 0,0-1,5 0,0-1,5-1,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 889,1 890,9-10,0 880,9 880,9 0,0 Driftsudgifter i alt 889,1 889,3-10,0 879,3 879,3 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 889,1 889,3-10,0 879,3 879,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 889,1 889,3-10,0 879,3 879,3 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 0,2 Nye tillægsbevillinger -10,0 I alt -9,8 Budgettet til sygehusbehandling uden for regionen reduceres med 10,0 mio. kr. svarende til det forventede mindreforbrug. Budgettet udgør herefter 879 mio. kr. Forventningen til forbruget er uændret i forhold til 3. økonomirapport. Mindreforbruget kan blandt andet henføres til de afsatte beløb til særlige aftaler om behandling på private sygehuse. Prognosen vedrørende sygehusbehandling uden for regionen er dog erfaringsmæssigt på nuværende tidspunkt af året behæftet med usikkerhed. Prognoseusikkerheden knytter sig blandt andet til størrelsen af forbruget vedrørende udvidet frit sygehusvalg, hvor der de senere år har været betydelige udsving. Hertil kommer usikkerhed vedrørende den mellemregionale afregning. 45

111 Bilag 1 - Side -46 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Fælles driftsudgifter m.v. Økonomi Fælles driftsudgifter på sundhedsområdets drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 860,9 217,4 18,0 235,4 235,4 0,0 Øvrige driftsudgifter 1.653, ,1-366,2 871,8 871,8 0,0 Driftsudgifter i alt 2.514, ,5-348, , ,2 0,0 Indtægter -198,0-261,7-98,9-360,6-360,6 0,0 Netto driftsudgifter 2.316, ,8-447,1 746,6 746,6 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 101,1-40,0 61,1 61,1 0,0 Omkostningsbevilling 2.317, ,9-487,1 807,7 807,7 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger ,0 Nye tillægsbevillinger -447,1 I alt ,2 Der forventes et mindreforbrug på i alt 59 mio. kr. på driftsrammen, som budgettet i alt kan reduceres med. Heraf anvendes 24 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin fra 2015 til 2014 til lager på Region Hovedstadens Apotek. De resterende 35 mio. kr. anvendes til dækning af merforbrug på andre konti. Der henvises i øvrigt til indledende afsnit. Mindreforbruget kan henføres til en række poster, som der redegøres nærmere for i det følgende. På driftsrammen på sundhedsområdets fællesudgifter m.v. er indarbejdet korrektioner på 447,1 mio. kr. Der kan nævnes følgende væsentlige budgetkorrektioner: Tilførsel til hospitalerne på i alt 145,2 mio. kr. til kompensation for forventet medicinvækst Tilførsel til hospitalerne på i alt 72,3 mio. kr. til dækning af færre indtægter. Reduktion af hospitalernes budgetter på i alt 17,8 mio. kr. som følge af mindreaktivitet Tilførsel til hospitalerne på i alt 48,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter De forventede overførsler fra 2014 til 2015 på 132,2 mio. kr. tilføres kassebeholdningen Nedenfor er oplistet de forventede overførsler på enkeltsager på i alt 132,2 mio. kr.. Beløbet er registreret som en budgetkorrektion i

112 Bilag 1 - Side -47 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Overførsler af fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr., 2014-priser Tværsektorielt samarbejde 17,7 Praksisplanlægning og praksiskonsulenter 13,1 Kvalitet og patientsikkerhed 4,1 Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter 4,4 Decentrale enheder 9,4 Forskning mv. 17,7 Telemedicin mv. 6,4 Øgede rammer sklerosehospitaler 4,7 Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser 7,0 Insulinpumper 4,4 Enstreget akutberedskab 1,5 Trafikale omlægninger 33,7 Fokus og forenkling 8,0 I alt 132,2 Uddybning af forventet resultat i 2014 på sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter. Prognose fælles driftsudgifter m.v. Mio. kr. 2.ØR 3.ØR 4.ØR Medicin på hospitaler Aktivitet på hospitaler og indtægter Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Apparaturpulje Kommunale indtægter DUT sager Renoveringspulje Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner -26 Øvrigt Til fremrykning af forbrug fra 2015 til Andet Til fremrykning af forbrug(medicin) fra 2015 til I alt Medicin på hospitalerne Der er i budgettet for 2014 afsat 278 mio. kr. til medicin på hospitaler, hvoraf ca. 140 mio. kr. er afsat til væksten i 2013 og de øvrige ca. 140 mio. kr. er afsat til en yderligere vækst i I 1. økonomirapport er hospitalernes budgetter forhøjet med 160 mio. kr., svarende til 80 pct. kompensation af væksten i 2013 på 200 mio. kr. I 3. økonomirapport blev udmøntet 7 mio. kr. vedrørende medicinforbrug på hospitalerne. 47

113 Bilag 1 - Side -48 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 I 2014 forventes på nuværende tidspunkt en yderligere vækst i medicinforbruget på 180 mio. kr., hvilket medfører en kompensation til hospitalerne på i alt 145 mio. kr. Samlet set forventes et merforbrug på 32 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er således fortsat stigning i medicinudgifterne på hospitalerne, herunder særligt på Herlev Hospital og Rigshospitalet. Det drejer sig om ibrugtagning af en række særligt dyre præparater til kræftbehandling og til behandling af hepatitis C. Aktivitet på hospitaler og indtægter Der forventes en nettomerudgift i 2014 på 118 mio. kr. i forhold til de oprindeligt afsatte 237 mio. kr., og det samlede træk udgør dermed 355 mio. kr. Heraf vedrører 72 mio. kr. mindreindtægter, mens de resterende 283 mio. kr. vedrører meraktivitet, netto. Opgørelsen er en forværring i forhold til forventningen ved 3. Økonomirapport på 68 mio. kr., hvoraf ca. 60 mio. kr. skyldes yderligere mindreindtægter, som vedrører Rigshospitalet og hovedsageligt kan henføres til mindreindtægter fra Region Sjælland. Der er i økonomirapporten sket budgetreduktioner på 17,8 mio. kr., der vedrører mindreaktivitet på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, Glostrup Hospital og Rigshospitalet, samt 0,9 mio. kr. til omlægning af patientbehandling. Der er derudover i økonomirapporten indarbejdet korrektioner for 48,4 mio. kr. til en række meraktivitetsprojekter. Midlerne tilføres seks hospitaler Bornholm, Gentofte, Herlev, Hvidovre, Nordsjælland og Rigshospitalet. Bornholms Hospital har oplevet en relativt stor vækst i den ambulante aktivitet i akutklinikken og tilføres 0,8 mio. kr. Gentofte Hospital tilføres 10,4 mio. kr. til nedbringelse af ventetiden til udredning og behandling på lungemedicinsk afdeling, geriatrisk afdeling og allergiklinikken. Til Herlev Hospital udmøntes i alt 10,4 mio. kr., som er til hæmatologisk afdeling, samt ressourcer til varetagelse af et stigende antal færdigbehandlede patienter. Der udmøntes 6,0 mio. kr. til Hvidovre Hospital til behandling af patienter med svær betændelse i bugspytkirtlen. Nordsjællands Hospital tilføres 8,1 mio. kr. til håndtering af særligt stigende aktivitet indenfor det akutte medicinske område, samt øget ambulant aktivitet på kræftbehandling. Endelig er der tilført Rigshospitalet 12,6 mio. kr. som vedrører midler til øget antal nyretransplantationer, knoglemetastaser og patienter der behandles for rygmarvskader. Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Der forventes en merudgift på 12 mio. kr. i 2014 til løn til hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter i forhold til det oprindelige budget på 330 mio. kr. I forhold til 3. økonomirapport er 48

114 Bilag 1 - Side -49 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 der tale om en forværring på 7 mio. kr. som følge af, at der forventes lidt færre indtægter fra kommunerne end tidligere forudsat. Patienterstatninger Der forventes en samlet udgift i 2014 til patienterstatninger og administration af ordningerne på i alt 300 mio. kr. I forhold til det afsatte budget på 338 mio. kr. er der tale om en forventet mindreudgift på 38 mio. kr., hvilket er en yderligere forbedring på 8 mio. kr. siden 3. økonomirapport. De samlede udgifter til erstatninger forventes at udgøre omkring 234 mio. kr. og udgifterne til administrationen forventes at beløbe sig til omkring 66 mio. kr. Ændringerne skyldes, at der de seneste måneder er udbetalt mindre erstatningsbeløb end forventet, hvortil kommer, at der er modtaget en efterregulering fra 2013 vedr. administration på 4,0 mio. kr. Apparaturpulje Der er i budgettet oprindelig afsat 146 mio. kr. til indkøb af apparatur. Regionsrådet godkendte på mødet den 4. februar 2014, at der anskaffes medicoteknisk apparatur for det afsatte beløb, og at beløbet finansieres ved leasing med årlige ydelser på leasingaftalerne på gennemsnitligt 29 mio. kr., hvor første ydelse betales i 2014, der disponeres af de afsatte 146 mio. kr. Status er, at enkelte af anskaffelserne er forsinket i forhold til den først estimerede tidsplan. Derudover er en del af anskaffelserne betalt med de fulde beløb i 2014, da der har været tale om småanskaffelser, der ikke har kunnet leasingfinansieres. Det samlede beløb, der anvendes til apparaturanskaffelser og afdrag på leasing udgør 26 mio. kr. i Til Center for IMT har Regionsrådet på mødet den 11. marts 2014 givet en tillægsbevilling på 81 mio. kr. i 2014, som dækkes af de ledige midler i apparaturpuljen. Der vurderes herefter at være et mindreforbrug på ca. 39 mio. kr. på apparaturpuljen. Kommunale indtægter Der er budgetteret med indtægter på i alt 173 mio. kr. fra kommunerne vedr. færdigbehandlede patienter på det somatiske og psykiatriske område samt fra kommunernes betaling for hospice og specialiseret ambulant genoptræning. Indtægterne forventes at overstige budgettet for 2014 med 3 mio. kr. DUT sager Der forventes samlede mindreudgifter på i alt 30 mio. kr. som bl.a. kan henføres til en række projekter vedr. den ældre medicinske patient, der finansieres via midler allerede afsat i regionens budget. Hertil kommer en DUT kompensation som vedrører en efterregulering af tidligere års udgifter. Endelig kan nævnes en mindreudgift til et projekt vedrørende partnerskab om tvangsnedbringelse inden for psykiatrien, som skyldes, at projektet først er igangsat i løbet af Renoveringspulje I denne økonomirapport disponeres der i alt 7,9 mio. kr. i 2014 fra renoveringspuljen afsat under sundhed, fælles. 0,6 mio. kr. udmøntes som en korrektion til tidligere sag om miljøarbejder på Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor beløb ved en fejl blev placeret i Til forarbejder til den ny akutmodtagelse på Bornholm Hospital udmøntes 2,0 mio. kr. På Herlev Hospital udmøntes 2,0 mio. kr. 49

115 Bilag 1 - Side -50 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 til udvidelse af børnemodtagelsen og 1,5 mio. kr. til etableringsudgifter til neurorehabilitering. Endelig udmøntes 1,8 mio. kr. til indretning af apopleksirehabilitering på Glostrup Hospital. Herefter forventes et mindreforbrug på 155 mio. kr. Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner Der er et samlet mindreforbrug på 26 mio. kr. Ved indgåelse af budgetaftalen for budget 2013, blev der, for at skabe bedre hygiejne på regionens toiletter og øge patientsikkerheden, afsat 15 mio. kr. til udvikling af innovative hygiejneprodukter. Rapporten indebærer, at et restbudget i 2014 på 11,9 mio. kr. ikke overføres. Beløbet indgår dermed i mindreforbruget. Der pågår et pilotprojekt på området. Der vil primo 2015 blive fremlagt en evalueringsrapport om pilotprojektet, som skal anvendes til stillingtagen til eventuel videre udbredelse. De foreløbige resultater af pilotprojektet vurderes at være positive, men inden eventuelt forslag til udbredelse af projektet kan forelægges, skal vurderinger af proces, udbud, forventede samlede omkostninger mv. foreligge. Administrationen foreslår derfor, at der tages stilling til eventuel udbredelse af projektet i forbindelse med budgetlægningen for Af den årlige pulje på 50 mio. kr. til samarbejde med kommunerne om svage grupper er der i 2014 et udisponeret restbudget på 14,1 mio. kr., som i henhold til rapporten ikke søges overført. Beløbet indgår i mindreforbruget. Der er i 2015 afsat budget til formålet. Når midlerne ikke er udmøntet til anvendelse i 2014 skyldes det bl.a., at det er besluttet, at modelprojekt for afprøvning af tværsektorielt samarbejde mellem praktiserende læger, hospital og kommune, er henlagt, da projektets formål nu varetages gennem andre indsatser. Desuden er der jf. budget 2015 igangsat et arbejde omkring sammenlægningen af puljemidler vedr. det tværsektorielle arbejde. Øvrigt På en række andre poster forventes mindreudgifter på 65 mio. kr. Det vedrører en mindreudgift på 18 mio. kr. vedr. udvidelse af intensiv behandling, kræftbehandling samt nye behandlinger. I 4. økonomirapport udmøntes godt 5 mio. kr. til igangsætning af nye behandlinger. Endvidere rummer beløbet et mindreforbrug på samlet 47 mio. kr. grundet tidsforskydning vedr. projekter, hvortil der er afsat varige puljebeløb i budgettet m.v. Det drejer sig bl.a. om rationel medicinanvendelse, den ældre medicinske patient, følge op projektet, aktiviteter vedr. ældreplanen, praksiskonsulenter, uddannelse, vedligeholdelsespulje, tværsektorielt samarbejde, kvalitet og udvikling m.v. Fremrykning af forbrug fra 2015 til 2014 Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport udmøntet 180 mio. kr. til indkøb og anskaffelser, der kan aflaste udgiftsniveauet i 2015 fordelt med 140 mio. kr. til fremrykning af indkøb af medicin og 40 mio. kr. til fremrykning af indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur. Da det ikke har været muligt at fremrykke indkøb af it-udstyr og forbedring af it-infrastruktur uden ekstraomkostninger er der i stedet fremrykket indkøb af implantater m.v. for et tilsvarende beløb. 50

116 Bilag 1 - Side -51 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Andet Der blev i forbindelse med 2. økonomirapport disponeret i alt 20 mio. kr., heraf 5 mio. kr. til konkrete forskningsprojekter og 15 mio. kr. til it-understøttelse af det enstrengede akutsystem, herunder akutmodtagelser. Af det sidstnævnte beløb har alene kunne disponeres 5 mio. kr. til formålet. Der er derfor i opgørelsen indregnet en mindreudgift på 10 mio. kr. Til fremrykning af forbrug (medicin) fra 2015 til 2014 Et samlet mindreforbrug på 24 mio. kr. anvendes til fremrykning af indkøb af medicin til lager med henblik på at aflaste medicinudgifter i Herefter kan medicinen leveres til hospitalerne i sædvanlig takt i begyndelsen af 2015, hvorved der opstår en mindreudgift i 2015, der i 2015 kan disponeres til andre formål. Andre forhold vedrørende Sundhedsvæsenets konto for fælles driftsudgifter m.v. Sundhedsplatformen, driftsudgifter Regionens driftsbevilling til Sundhedsplatformen flyttes fra CIMT til sundhedsområdets fælles driftsudgifter. Det drejer sig om 25 mio. kr. i Herudover overføres der 18 mio. kr. til 2015, hvor der i forvejen er afsat 33 mio. kr. I 2016 og 2017 er der afsat hhv. 73 mio. kr. og 83 mio. kr., som ligeledes overføres til sundhedsområdet fælles driftsudgifter. Udgifterne er afsat til projektstøtte og uddannelse samt til den del af kontraktudgifterne, der kan henføres til driftsområdet. 51

117 Bilag 1 - Side -52 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Praksisområdet Økonomi Praksisområdets drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 34,6 2,9-2,2 0,7 0,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 6.560, ,1 52, , ,1 0,0 Driftsudgifter i alt 6.595, ,0 49, , ,8 0,0 Indtægter -3,2-9,7 0,0-9,7-9,7 0,0 Netto driftsudgifter 6.592, ,3 49, , ,1 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 6.592, ,3 49, , ,1 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Praksisydelse, eksl. Medicintilskud 4.980, ,5 9, , ,3 0,0 Medicintilskud 1.532, ,8 40, , ,8 0,0 Administration 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 6.592, ,3 49, , ,1 0,0 Praksisydelser eksklusiv medicintilskud Vedtaget Mio. kr., 2014-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Almen lægehjælp 2.603, ,8-9, , ,7 0,0 Speciallægehjælp 1.428, ,2 0, , ,5 0,0 Tandlægebehandling 397,7 407,8 2,4 410,2 410,2 0,0 Øvrige praksisydelser 551,4 527,7 16,3 544,0 544,0 0,0 Administration 78,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter 5.059, ,5 9, , ,3 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger -210,9 Nye tillægsbevillinger 49,8 I alt -161,0 Der søges i denne rapport om bevillingsændringer på praksisområdet på i alt 49,8 mio. kr., inkl. tilbageførsel af 55,0 mio. kr., som budgettet blev reduceret med i 2. økonomirapport, jf. nedenfor. Væsentligste bevillingsændringer herudover er en reduktion som følge af en teknisk flytning af 5,8 mio. kr. til Sundhedsområdets konto til fælles driftsudgifter. 52

118 Bilag 1 - Side -53 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 På praksisområdet forventes et samlet merforbrug på 55 mio. kr. i forhold til budgettet som blev ændret i 2. økonomirapport. Beløbet er udtryk for, at der samlet set er udgifter som i det oprindelige budget. På praksisydelser ekskl. medicin forventes et merforbrug på 15 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 25 mio. kr. i forhold til det oprindeligt vedtagne budget som følge af forventede mindreudgifter, men der forventes nu kun realiseret 10 mio. kr. heraf. Ændringen vedrører flere poster, herunder en ændret vurdering vedrørende udgifter til laboratorieundersøgelser samt udgifter til høreapparater. Vedrørende tilskud til medicin forventes et merforbrug på 40 mio. kr. i forhold til ajourført budget. I 2. økonomirapport blev budgettet reduceret med 30 mio. kr. på baggrund af udgiftsudviklingen i årets første måneder, og der er nu merudgifter på 10 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Vurderingen af det forventede årsresultat baserer sig på 10 måneders forbrug, hvor der i de senere måneder har kunnet konstateres et højere udgiftsniveau end tidligere forventet, hvilket bl.a. skyldes stigende udgifter til diabetesbehandling og blodpropforebyggende medicin m.v., samt at der ikke har været det forventede udgiftsfald efter patentudløb. 53

119 Bilag 1 - Side -54 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Social- og specialundervisningsområdet Bevillingen på social- og specialundervisningsområdet er omkostningsbaseret. Kommunale takstindtægter og beboerindtægter indgår som en del af virksomhedernes bevilling. Nettobevillingen i det vedtagne budget svarer til den del af fællesomkostningerne i koncernadministrationen, som skal dækkes af de to bevillingsområder Socialpsykiatri Omkostningsbevillingen for socialpsykiatrien er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 93,9 86,0 0,2 86,2 86,2 0,0 Øvrige driftsudgifter 21,9 29,8-9,7 20,1 20,1 0,0 Driftsudgifter i alt 115,8 115,8-9,5 106,3 106,3 0,0 Indtægter -1,8-2,3 0,0-2,3-2,3 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 114,0 113,5-9,5 104,0 104,0 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 Forrentning 4,8 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 Omkostningselementer i alt 14,5 13,0 0,0 13,0 13,0 0,0 Omkostninger institutionsniveau 128,5 126,5-9,5 117,0 117,0 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 2,3 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 Øvrige driftsudgifter 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Driftsudgifter i alt 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Takstindtægter -126,7-108,4-3,0-111,4-111,4 0,0 Beboerindtægter -6,0-6,0 0,0-6,0-6,0 0,0 Omkostningsbevilling -1,5 14,8-12,5 2,3 2,3 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -12,5 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 54

120 Bilag 1 - Side -55 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Ændring Tilbudsniveau: Restafregning af SOSU-elever -5,3 Planlagt overførsel til ,2 Tilbudsdrift i alt -9,5 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter -3,0 Indtægter i alt -3,0 I alt -12,5 Der blev overført 5,8 mio. kr. fra 2013 til 2014 til betaling af ikke endnu modtagne regninger for den sidste andel af SOSU-elever, som blev ansat før Da den forventede restafregning kun forventes at blive på 0,5 mio. kr. søges budgettet for øvrig drift reduceret med 5,3 mio. kr. i Der søges om overførsel af et forventet mindreforbrug på øvrig drift på 4,2 mio. kr. som følge af udskydelse af vedligeholdelsesprojekter og uddannelsesaktiviteter. Takstindtægterne forventes at blive 3,0 mio. kr. større end budgetteret. Merindtægterne skyldes generelt højere belægningsprocenter, men især at belægningen på de nye boliger på Lunden er sket hurtigere end oprindeligt forudsat. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2014 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 55

121 Bilag 1 - Side -56 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Region Hovedstaden Den Sociale Virksomhed Omkostningsbevillingen for Den Sociale Virksomhed er specificeret i tabellen nedenfor. Omkostningsbevilling Mio. kr. Vedtaget Gældende 4. ØR Nyt Forventet Forventet budget budget korrektioner budget regnskab afvigelse Tilbudsniveau: Lønudgifter 542,7 583,8 8,1 591,9 591,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 133,0 154,3-1,0 153,4 153,4 0,0 Driftsudgifter i alt 675,6 738,2 7,1 745,3 745,3 0,0 Indtægter -5,2-8,4-3,4-11,8-11,8 0,0 Nettodriftsudgifter institutionsniveau 670,4 729,8 3,7 733,5 733,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 10,8 12,6-1,1 11,5 11,5 0,0 Forrentning 8,9 7,4 0,6 8,0 8,0 0,0 Omkostningselementer i alt 23,5 23,8-0,5 23,3 23,3 0,0 Omkostninger institutionsniveau 693,9 753,7 3,2 756,8 756,8 0,0 Direkte henførbar administration: Lønudgifter 13,8 12,6 0,0 12,6 12,6 0,0 Øvrige driftsudgifter 9,4 9,7 0,0 9,7 9,7 0,0 Driftsudgifter i alt 23,2 22,3 0,0 22,3 22,3 0,0 Indtægter -0,8-0,8 0,0-0,8-0,8 0,0 Nettodriftsudgifter direkte henførbar administration 22,4 21,5 0,0 21,5 21,5 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 Omkostninger direkte henførbar administration 23,0 22,1 0,0 22,1 22,1 0,0 Takstindtægter -686,8-709,2-4,5-713,7-713,7 0,0 Beboerindtægter -13,1-22,1 0,0-22,1-22,1 0,0 Omkostningsbevilling 17,1 44,5-1,3 43,2 43,2 0,0 Sammensætningen af den samlede korrektion på -1,3 mio. kr. fremgår af nedenstående tabel. 56

122 Bilag 1 - Side -57 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Ændringer fra gældende budget til nyt budget Mio. kr., 2014-priser Ændring Tilbudsniveau: Særforanstaltninger 2,8 Ændring i belægning 1,7 Planlagt overførsel til ,8 Revurdering af afskrivninger og renter -0,5 Tilbudsdrift i alt 3,2 Indtægter: Tilpasning af takstindtægter -4,5 Indtægter i alt -4,5 I alt -1,3 Der er indgået særaftaler med kommunerne for 2,8 mio. kr. Desuden har der været en stigende aktivitet på tilbuddene, svarende til en merudgift på 1,7 mio. kr. Disse udgiftsændringer finansieres af stigende takstindtægter på 4,5 mio.kr. Der søges om en planlagt overførsel af 0,8 mio. kr. til 2015 som følge af, at en række uddannelsesforløb først forventes afsluttet i Omkostninger til afskrivninger og forrentning søges under ét reduceret med 0,5 mio. kr., primært på grund af uafsluttede byggeprojekter. Prognose Samlet set forventes budgettet for 2014 at blive overholdt under forudsætning af, at de søgte korrektioner bevilges. 57

123 Bilag 1 - Side -58 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Regional udvikling Omkostningsbevillinger Regional udvikling drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Kollektiv trafik 428,8 471,4-42,6 428,8 428,8 0,0 Erhvervsudvikling 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Miljøområdet 199,2 210,4-3,2 207,2 207,2 0,0 Øvrig regional udvikling 145,3 236,0-43,1 192,9 192,9 0,0 Bevilling i alt 902, ,9-163,1 906,9 906,9 0,0 Resultatopgørelse regional udvikling i alt Vedtaget Mio. kr., 2014-priser budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Statsligt bloktilskud -703,1-705,1 0,0-705,1-705,1 0,0 Kommunalt udviklingsbidrag -214,4-214,4 0,0-214,4-214,4 0,0 Aktivitetsmidler - omkostninger 902, ,9-163,1 906,9 906,9 0,0 Direkte administration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirekte administration 15,3 18,6-5,9 12,7 12,7 0,0 Årets resultat 0,0 169,0-169,0 0,0 0,0 0,0 Det regionale udviklingsområde er omfattet af krav om balance mellem ressourceforbrug og indtægter opgjort efter omkostningsbestemte principper. For eksternt drevne projekter inden for erhvervsområdet, uddannelsesområdet og kulturområdet gælder særlige regler svarende til de statslige regler vedr. håndtering af tilsagn om tilskud på statens område. Dette betyder, at når regionen giver tilsagn om projekttilskud inden for disse områder, skal hele det beløb, bogføres i det år tilsagnet gives, uanset om en del af tilsagnet først udbetales i senere år. Omkostninger regional udvikling i alt Omkostninger regional udvikling i alt Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt budget Forventet Forventet Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 regnskab afvigelse Aktivitetsmidler: Løn 68,2 78,9 0,0 78,9 78,9 0,0 Øvrig drift 873, ,8-163,1 867,7 867,7 0,0 Indtægter -40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 Udgifter, netto 901, ,6-163,1 906,6 906,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostninger 902, ,9-163,1 906,9 906,9 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. 58

124 Bilag 1 - Side -59 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,68 Forventet årsresultat 2013 incl. indirekte administration -8,94 Ultimo ,62 Ændringer i ,00 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,62 - = overskud; + = underskud Ved indgangen til 2014 var der samlet for det regionale udviklingsområde et akkumuleret overskud på 180,6 mio. kr. De opsparede midler kan grundet budgetloftet teknisk set ikke anvendes i budgetåret 2014 og forventes dermed videreført. De hensatte forpligtelser på området udgør i alt primo ,3 mio.kr. Mio. kr., 2014-priser Primosaldo ,3 Udbetalt i 2014 tom 30/ ,9 Heraf: Erhverv 21,7 Uddannelse 8,8 Kultur 2,4 Saldo 2014 pr. 30/ ,4 Kollektiv trafik omkostningsbevilling Kollektiv trafiks drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet Forventet regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 468,8 511,4-42,6 468,8 468,8 0,0 Driftsudgifter i alt 468,8 511,4-42,6 468,8 468,8 0,0 Indtægter -40,0-40,0 0,0-40,0-40,0 0,0 Netto driftsudgifter 428,8 471,4-42,6 428,8 428,8 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 428,8 471,4-42,6 428,8 428,8 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel. 59

125 Bilag 1 - Side -60 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Erhvervsudviklings drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet Forventet regnskab afvigelse Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Driftsudgifter i alt 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 128,9 152,1-74,1 78,0 78,0 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel. Budgettet til Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity bliver anvendt fuldt ud. Vækstforums erhvervsudviklingsstrategiske aktiviteter er fortsat i fremdrift og dermed også tilsagn om støtte. Som følge af mindre forbrug på området overføres 6 mio. kr. til miljø området og 44,9 mio. kr. til øvrig regional udvikling. Miljøområdet omkostningsbevilling Miljøområdets drift Vedtaget Korrigeret Korrektioner Mio. kr., 2014-priser budget budget Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet Forventet regnskab afvigelse Lønudgifter 43,4 45,1 0,0 45,1 45,1 0,0 Øvrige driftsudgifter 155,5 165,0-3,2 161,8 161,8 0,0 Driftsudgifter i alt 198,9 210,1-3,2 206,9 206,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 198,9 210,1-3,2 206,9 206,9 0,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandsp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Forrentning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningsbevilling 199,2 210,4-3,2 207,2 207,2 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel. Der overføres 6 mio. kr. fra Erhvervsudvikling som skal anvendes til oprensninger med det formål at beskytte grundvandet samt til udviklingsprojekter indenfor jordforureningsområdet. Der er yderligere internt på miljø området omprioriteret 4 mio. til samme formål. Midlerne gør det muligt at igangsætte yderligere 2 store projekter i enheden for vandforurening. 60

126 Bilag 1 - Side -61 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Øvrig regional udviklings drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 24,8 33,7 0,0 33,7 33,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 120,6 202,3-43,1 159,2 159,2 0,0 Driftsudgifter i alt 145,3 236,0-43,1 192,9 192,9 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Netto driftsudgifter 145,3 236,0-43,1 192,9 192,9 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningsbevilling 145,3 236,0-43,1 192,9 192,9 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Der forventes budgetoverholdelse. Overførslen svarer til tidligere års overførsel. Der er efter godkendelse af regionsrådet givet tilskud til Wonderful Copenhagen til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med afholdelse af European Song Contest Udgiften afholdes som kulturtilskud under øvrig regional udvikling. Der er derfor overført 44,9 mio. fra Erhvervsudvikling til dækning af denne udgift. 61

127 Bilag 1 - Side -62 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Administration Omkostningsbevilling Administrations drift Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Lønudgifter 189,1 229,5 5,2 234,7 234,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 942,2 976,0-41,7 934,3 934,3 0,0 Driftsudgifter i alt 1.131, ,6-36, , ,0 0,0 Indtægter -533,7-550,7 0,0-550,7-550,7 0,0 Netto driftsudgifter 597,6 654,8-36,5 618,3 618,3 0,0 Omkostningselementer i alt -175,9-174,9 38,4-136,5-136,5 0,0 Omkostningsbevilling 421,8 479,9 1,9 481,8 481,8 0,0 Lokal investeringsramme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingsændringer Mio. kr., 2014-priser Ajourførte tillægsbevillinger 57,2 Nye tillægsbevillinger -36,5 I alt 20,6 Administrationsbudgettet foreslås på driftsrammen netto reduceret med 36,5 mio. kr. Det drejer sig primært om overførsler til 2015 og mindreforbrug i øvrigt på samlet 42,9 mio. kr., medens der tilføres området 6,3 mio. kr. ved overførsel fra andre bevillingsområder. Af reduktionen på 42,9 mio. kr. kan 19,9 mio. kr. henføres til overførsler til 2015 grundet tidsforskydninger af midler afsat til renovering af Regionsgården, bl.a. i forbindelse med projektet Regionsgårdens Fysiske Udtryk, it-projekter, reservering på forsikringsområdet til udbedringer efter skader, kommunikation mv. Der forventes et mindreforbrug på 23 mio. kr. vedr. diverse afsatte puljebeløb, herunder forsikringsområdet og byggestyring samt et mindreforbrug vedr. betaling til Danske Regioner, hvor der i 2013 blev udgiftsført betaling for 5 kvartaler, og således at der kun vil blive udgiftsført betaling for 3 kvartaler i Hvad angår bevillingsforhøjelsen på 6,3 mio. kr. kan denne henføres til reguleringer i forbindelse med organisationsændringer ved centerdannelsen, hvor der overføres budgetter mellem de decentrale enheder, afsat under bevillingen til sundhedsområdets fællesudgifter og administrationsbudgettet. Derudover tilrettes omkostningselementerne med netto 38,4 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til, at afskrivningerne er forhøjet til 45 mio. kr. i forbindelse med at der påbegyndes afskrivning på økonomisystemet SAP. Efter korrektionerne forventes budgetoverholdelse i

128 Bilag 1 - Side -63 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 En del aktiviteter under administrationsområdet er af en særlig karakter, således finansieres bl.a. diverse fælles udgifter for hele Region H såsom tjenestemandspension, forsikringsområdet, personalepolitiske puljer, revision samt udgifter til fælles økonomi- logistik og lagersystem. Fordeling af administrationsbudgettet mellem regionens tre aktivitetsområder På administrationsområdet opdeles omkostningsbevillingen på de tre aktivitetsområder: Sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling. Den samlede omkostningsbevilling fordeles ud fra en fordelingsnøgle, svarende til de tre aktivitetsområders budgetsummer, og er et udtryk for, hvor meget de tre områder trækker på den fælles administration. Fordelingsnøglen er tilpasset i forbindelse med 4. økonomirapport. Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Sundhed 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Regional udvikling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbare adm. omk. 25,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhed 372,0 450,5 7,4 458,0 458,0 0,0 Social- og specialundervisning 9,1 11,0 0,1 11,2 11,2 0,0 Regional udvikling 15,2 18,4-5,7 12,7 12,7 0,0 Indirekte henførbare adm. omk. 396,3 479,9 1,9 481,8 481,8 0,0 Omkostningsbevilling 421,8 479,9 1,9 481,8 481,8 0,0 63

129 Bilag 1 - Side -64 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 3. Investeringsbudget Investeringsbudgettet kan overordnet opdeles i udgifter til kvalitetsfondsprojekter og udgifter til øvrige projekter. Kvalitetsfondsprojekter Det korrigerede budget vedr. kvalitetsfondsprojekterne udgør efter 3. økonomirapport 632,5 mio. kr. I denne rapport søges budgettet reduceret med 101,7 mio. kr., således at budgettet svarer til det nu forventede forbrug. Der er efter 3. økonomirapport foretaget en teknisk korrektion på 9,0 mio. kr. vedrørende investeringsbevilling til afholdelse af rådgivningsudgifter i forbindelse med kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet, da det vedtagne budget for 2014 ikke var korrekt. I forbindelse med 4. ØR søges i en anden sag om en forhøjelse af samme investeringsbevilling på 9,0 mio. kr. Investeringsbudget Kvalitetsfondsprojekter - oversigt 4. økonomirapport Mio. kr., 2014-priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret Konsekvens Øvrige budget efter er af sager ændringer i 3. ør. efter 3. ør. 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde 1,7 20,9 20,9 5,9 15,0 15,0 Rådighedsbeløb 301,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen 100,0 100,0 10,0 90,0 90,0 Nyt Hospital Herlev i alt 382,9 120,9 0,0 0,0 120,9 15,9 105,0 105,0 Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v. 13,4 11,0 11,0 1,0 10,0 10,0 Finansiering af arkæologiske undersøgelser 6,1 8,1 8,1 2,0 6,1 6,1 Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland 31,9 31,9 5,9 26,0 26,0 Rådighedsbeløb 71,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt Hospital Nordsjælland i alt 91,1 51,0 0,0 0,0 51,0 8,9 42,1 42,1 Det Nye Rigshospital Byggeprogram, bygherrerådgivning, ansøgning til ekspertpanelet 16,5 29,0 29,0 0,0 29,0 29,0 Totalrådgivning 14,4 14,8-9,0 9,0 14,8 0,0 14,8 14,8 Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen 227,1 222,6 222,6 24,5 198,1 198,1 Rådighedsbeløb 51,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar 10,7 10,7 8,5 2,2 2,2 Det Nye Rigshospital i alt 309,5 277,1-9,0 9,0 277,1 33,0 244,1 244,1 Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape ,9 78,0 78,0 15,0 63,0 63,0 Nybyggeri 24,2 24,2 0,0 24,2 24,2 Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt 6,0 6,0 0,0 6,0 6,0 Rådighedsbeløb 24,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nyt Hospital Hvidovre i alt 101,7 108,2 0,0 0,0 108,2 15,0 93,2 93,2 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Rådighedsbeløb 44,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans 5,0 5,0 1,5 3,5 3,5 Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt 44,6 5,0 0,0 0,0 5,0 1,5 3,5 3,5 Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 95,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 7,4 7,4 3,2 4,2 4,2 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 7,2 7,2 1,4 5,8 5,8 Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 28,0 28,0 8,7 19,3 19,3 Laboratorie- og logistikbygning 14,8 14,8 11,1 3,7 3,7 Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus 10,0 10,0 6,0 4,0 4,0 Infrastruktur 2,9 2,9-3,0 5,9 5,9 Nyt Hospital Bispebjerg i alt 95,9 70,3 0,0 0,0 70,3 27,4 42,9 42,9 Udgifter i alt 1.025,7 632,5-9,0 9,0 632,5 101,7 530,8 530,8 Statslig finansiering 613,2 378,1-5,4 5,4 378,1 60,8 317,3 317,3 Regional egenfinansiering 412,5 254,4-3,6 3,6 254,4 40,9 213,5 213,5 Finansiering i alt 1.025,7 632,5-9,0 9,0 632,5 101,7 530,8 530,8 64

130 Bilag 1 - Side -65 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige projekter Det korrigerede investeringsbudget vedr. øvrige projekter udgør efter 3. økonomirapport 1.559,2 mio. kr. I denne rapport søges der indarbejdet øvrige bevillingsændringer for i alt -578,2 mio. kr., sammensat af: 6,1 mio. kr. fra driftsrammen, 620,8 mio. kr. ved kassehenlæggelser og 36,4 mio. kr. fra omplaceringer mellem driftsrammer og lokale investeringsrammer. Investeringsbudgettet søges dermed nedskrevet med netto 578,2 mio. kr. Investeringsbudgettet til øvrige projekter vil herefter udgøre i alt 981,0 mio. kr. jf. nedenstående oversigt. Investeringsbudget øvrige projekter, mio. kr. Korrigeret budget efter 3. ør ,2 Konsekvenser af godkendte sager efter 3. ør i alt 0,0 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. Omplaceringer mellem driftsrammen og lokale investeringsrammer Til aktivering af anskaffelser - CIMT 17,6 Til aktivering af anskaffelser - Rigshospitalet 15,0 Til aktivering af anskaffelser - Glostrup Hospital 2,4 Som følge af færre aktivering af anskaffelser end forudsat - Bispebjerg & Frederiksberg Hospitaler -0,9 Til aktivering af anskaffelser - Nordsjællands Hospital 2,2 36,3 Tidsforskydninger/kassetræk Forventet overførsler til 2015 tilføres kassen -620,8-620,8 Finansieret af driftsrammen Korrektion til tidligere sag vedr. miljøarbejder på PC Hvidovre 0,6 Forarbejder til ny akutmodtagelse på Bornholm Hospital 2,0 Udvidelse af børnemodtagelsen - Herlev Hospital 2,0 Etableringsudgifter apopleksirehabilitering - Herlev Hospital 1,5 6,1 Øvrige bevillingsændringer i 4. ør. i alt -578,2 Ændringer i alt i 4. ør. -578,2 Korrigeret investeringsbudget efter 4. økonomirapport netto: 981,0 Til aktivering af anskaffelser og indkøb af apparatur omplaceres der i alt netto 36,3 mio. kr. fra hospitalernes driftsrammer til de lokale investeringsrammer. Af driftsrammen finansieres i alt 6,1 mio. kr. En korrektion til tidligere sag om miljøarbejder på Psykiatrisk Center Hvidovre, hvor beløbet ved en fejl blev placeret i 2015, finansieres med 0,6 mio. kr. 65

131 Bilag 1 - Side -66 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Forarbejder til den ny akutmodtagelse på Bornholms Hospital finansieres med 2,0 mio. kr. På Herlev Hospital finansieres udvidelse af børnemodtagelsen med 2,0 mio. kr. og etableringsudgifter til apopleksirehabilitering med 1,5 mio. kr. De enkelte investeringsprojekter i investeringsbudget 2014 fremgår af nedenstående oversigt. 66

132 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Investeringsbudget oversigt 4. økonomirapport Mio. kr., 2014-priser Amager Hospital Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Lokal investeringsramme 10,3 10,3 6,0 4,3 4,3 Samling på Italiens vej -0,2-0,2-0,3 0,1 0,1 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Medicoteknik ,3 0,3 0,3 0,0 0,0 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 2,7 2,7-0,5 3,2 3,2 Ramme til renoveringsprojekter ,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -67 af 83 Amager Hospital i alt 14,7 0,0 0,0 14,7 6,7 8,0 8,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Lokal investeringsramme 37,4-0,9 36,5 2,5 34,0 34,0 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 15,3 15,3 15,3 0,0 0,0 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 5,5 5,5 2,9 2,6 2,6 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 18,1 18,1 7,8 10,2 10,2 Logistik- og laboratoriebygning 5,2 5,2 0,3 4,9 4,9 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb 5,0 5,0 1,0 4,0 4,0 Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 55,9 55,9 54,6 1,3 1,3 Infrastruktur 10,2 10,2 0,0 10,2 10,2 Energibesparende foranstaltninger BBH 14,2 14,2 14,1 0,1 0,1 Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 3,4 3,4 0,3 3,2 3,2 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 2,7 2,7 0,5 2,2 2,2 Ramme til medicoteknisk udstyr BBh 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 67

133 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Pavillon til akutmodtagelsen - BBH 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr FRH 1,8 1,8 0,0 1,7 1,7 Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 Udvidelse af skopifunktionen 12,8 12,8 0,0 12,8 12,8 Udvidelse af akutmodtagelsen 3,5 3,5 0,0 3,5 3,5 Fortrolig sag RR Sag 24 6,8 6,8-0,3 7,1 7,1 Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg 12,9 12,9 0,0 12,9 12,9 Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Projektkatalog over energiprojekter udvilkes i database (BFH, HVH og NOH) 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -68 af 83 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler i alt 214,6 0,0-0,9 213,6 99,7 113,9 113,9 Bornholms Hospital Lokal investeringsramme 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 Ramme til medicoteknisk udstyr ,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Ramme til renoveringsprojekter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fra bord til jord 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 Forarbejder til ny akutmodtagelse 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 Bornholms Hospital i alt 2,1 0,0 2,0 4,1 0,0 4,1 4,1 68

134 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Gentofte Hospital Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Lokal investeringsramme 52,3 52,3 0,0 52,3 52,3 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1. Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning) 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 Energibesparende foranstaltninger ,3 18,3 17,4 0,8 0,8 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,2 1,2-0,5 1,7 1,7 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 6,1 6,1 5,6 0,5 0,5 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,6 1,6 0,6 1,0 1,0 Ramme til renoveringsprojekter ,6 2,6 0,5 2,2 2,2 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur ,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 0,8 0,0 0,8 0,8 Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 Renovering af Sydfløjen 10,0 10,0 9,7 0,3 0,3 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -69 af 83 Gentofte Hospital i alt 99,2 0,0 0,0 99,2 33,5 65,7 65,7 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme 13,0 2,3 15,4 0,0 15,4 15,4 Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 4,2 4,2 4,2 0,0 0,0 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus 61,4 61,4 4,0 57,4 57,4 Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bygherrerådgivning 8,7 8,7 4,2 4,5 4,5 Totalrådgivning 15,3 15,3-1,6 16,9 16,9 Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Hovedpinecenter - forarbejder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

135 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Dansk Hovedpinecenter - udførelse 8,3 8,3 5,4 3,0 3,0 Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 3,2 3,2 3,2 0,0 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,5 0,1 0,6-0,1 0,7 0,7 Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Grønt tag og helende arkitektur 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 Etablering af nye brandspjæld 5,0 5,0 4,8 0,2 0,2 Glostrup Hospital i alt 121,0 0,0 2,4 123,4 24,2 99,2 99,2 Herlev Hospital Lokal investeringsramme 16,3-3,9 12,4-7,4 19,8 19,8 Samling af sterilcentraler, 2. etape 2,6 2,6 2,6 0,0 0,0 Projektering, udbud og licitation RS2 14,8 14,8 2,8 12,0 12,0 Ramme til medicoteknisk udstyr ,2-1,2 0,0-1,2-1,2 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Onkologisk ambulatorium 29,9 29,9 4,0 25,9 25,9 Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg 1,9 1,9 0,0 1,9 1,9 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 4,0 4,0 3,3 0,7 0,7 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 7,6 7,6 7,6 0,0 0,0 Etablering kvinde/barn center (B ) 0,4 0,4 0,4 0,0 0,0 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB -5,3-5,3-0,2-5,1-5,1 Mindre projekter med statslig medfinansiering 4,3 4,3 0,0 4,3 4,3 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 12,9 12,9 0,0 12,9 12,9 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) 4,1 4,1 0,0 4,1 4,1 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -70 af 83 70

136 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 59,7 59,7 54,7 5,0 5,0 Sag nr. 11 på RR d.15. november anskaffelse CT-scanner 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 Samling af urologiske funktioner -8,0 7,4-0,6 0,0-0,6-0,6 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Ramme til renoveringsprojekter ,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 4,3 4,3 2,4 1,9 1,9 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur 1,7 1,7 1,0 0,7 0,7 Solcelleanlæg bygning 5 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr ,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) 8,0 8,0 8,0 0,0 0,0 Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig) -8,0-8,0-8,0 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -71 af 83 Herlev Hospital i alt 156,6 0,0 3,5 160,1 71,6 88,5 88,5 Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme 37,5 37,5 3,3 34,2 34,2 Nyt nødstrømsanlæg 6,4 6,4-0,2 6,6 6,6 Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen 0,2 0,2-1,1 1,3 1,3 Ramme til medicoteknisk udstyr ,1 5,1 0,1 5,0 5,0 Tagaptering, bygning 1&2 0,0 0,0-0,4 0,4 0,4 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 4,3 4,3 2,4 1,9 1,9 PET/CT-scanner 0,3 0,3-0,3 0,6 0,6 Dialysesatellit (B ) 11,7 11,7 1,9 9,7 9,7 Medicoteknik rammebevilling 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B ,1 32,1 0,0 32,0 32,0 Udvidelse af operationskapacitet B2010 6,3 6,3 0,5 5,8 5,8 Udvidelse og modernisering af sterilcentral B2010 1,3 1,3 0,1 1,2 1,2 71

137 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Medicoteknisk apparatur - lånepulje 10 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 Skadesforebyggende tiltag 0,0 0,0 0,8-0,8-0,8 Ramme til renoveringsprojekter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renovering tage og ventilationsanlæg B2010 0,0 0,0-0,3 0,3 0,3 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,0 0,0-0,4 0,4 0,4 Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fortrolig sag RR Sag 24 10,5 10,5 0,0 10,5 10,5 Affaldskværne til madaffald 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Vandkøling af frysere og kølehotel 0,7 0,7 0,7 0,0 0,0 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering 20,0 20,0 9,0 11,0 11,0 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -72 af 83 Hvidovre Hospital i alt 142,5 0,0 0,0 142,5 16,4 126,1 126,1 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 16,1 2,2 18,3 0,0 18,3 18,3 Patienthotel 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Ramme til anskaffelse af el-senge 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud -0,8-0,8-0,3-0,5-0,5 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,7 0,7 0,7 0,0 0,0 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 2,0 2,0 1,8 0,2 0,2 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,2-0,2-0,2 0,0 0,0 Fjernvarmekøling 4,9 4,9 4,9 0,0 0,0 Belysningsanlæg (lånefinansieret) 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Ramme til renoveringsprojekter ,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Medicoteknik rammebevilling - Helsingør 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Affaldskværn til madaffald 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 72

138 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Nordsjællands Hospital i alt 26,1 0,0 2,2 28,2 10,1 18,2 18,2 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 PC Hvidovre, enestuer, etape 77,3-7,8 69,5 60,5 9,0 9,0 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -80,7-80,7-14,4-66,4-66,4 Udvidet kapacitet PC Ballerup: 10,2 10,2 10,2 0,0 0,0 PC Hvidovre, enestuer, 4. etape 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital 35,5 35,5 15,0 20,5 20,5 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 6,3 6,3 0,0 6,3 6,3 Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling 4,1 4,1 0,0 4,1 4,1 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) 2,2 2,2 0,0 2,2 2,2 Ramme til renoveringsprojekter ,4 0,4 0,0 0,4 0,4 Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 31,6 31,6 10,0 21,6 21,6 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -31,6-31,6-11,6-20,0-20,0 Forlig om miljøarbejder 4,2 4,2 2,8 1,4 1,4 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 4,2 4,2 1,3 2,9 2,9 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -73 af 83 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 80,7 0,0 0,6 81,3 73,9 7,4 7,4 Rigshospitalet Lokal investeringsramme 16,9 15,0 31,9 0,0 31,9 31,9 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 12,9-5,3 7,6 7,6 0,0 0,0 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v. 25,1 25,1 10,1 15,0 15,0 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 11,4 5,3 16,7-3,1 19,8 19,8 73

139 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) 7,5 7,5 3,5 4,0 4,0 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb 3,2-1,7 1,5 1,5 0,0 0,0 Partikelterapianlæg 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015) 13,4 13,4 3,5 9,9 9,9 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 10,5 10,5-0,4 10,9 10,9 Anskaffelse af hyperpolarisator 7,9 0,0 7,9 0,0 7,9 7,9 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning 10,8 10,8 0,0 10,9 10,9 Medicoteknik rammebevilling 1,4 1,4-0,4 1,8 1,8 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7 3,7 0,0 3,7 3,7 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v. 9,6 9,6 1,6 8,1 8,1 Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) 7,9 7,9-0,2 8,1 8,1 Udbygning af neurointensiv 6,6 6,6 0,0 6,6 6,6 Etablering af kølekapacitet 24,5 24,5 8,6 15,9 15,9 Køb af ejendom 15,3 15,3 0,0 15,3 15,3 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 5,3 5,3 5,3 0,0 0,0 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -74 af 83 Rigshospitalet i alt 205,0 0,0 18,6 223,6 53,5 170,1 170,1 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 2,6 2,6 2,2 0,4 0,4 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 9,9 9,9 5,6 4,3 4,3 Den Præhospitale Virksomhed i alt 12,5 0,0 0,0 12,5 7,8 4,7 4,7 Region Hovedstadens Apotek 74

140 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Lokal investeringsramme 11,4 11,4 1,3 10,1 10,1 Cytostatikarobot 3,3 3,3 0,5 2,8 2,8 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet 9,0-3,6 5,4 4,4 1,0 1,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 23,7 0,0-3,6 20,1 6,2 13,9 13,9 IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden Lokal investeringsramme 50,4 17,6 68,0 0,0 68,0 68,0 IT-strategi 249,2 249,2 118,9 130,3 130,3 IMT, It-, Medico- og Telefonivirksomheden i alt 299,6 0,0 17,6 317,3 118,9 198,3 198,3 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -75 af 83 Fælles projekter - sundhedsområdet Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres) 4,1 4,1 0,0 4,1 4,1 Øvrige It-investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 It/sundhedsplatform 88,0 88,0 46,0 42,0 42,0 Tilskud til nybyggeri på Glostrup Hospital (Sundhedsaftale) -12,5-12,5 0,0-12,5-12,5 Implementering af regionens skilteprogram 17,7 17,7 4,5 13,2 13,2 REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) 16,4 16,4-0,6 17,0 17,0 REFLEX (etablering af regionalt lager) 5,5 5,5 0,6 4,9 4,9 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag -5,0-5,0 5,0-10,0-10,0 Grønnemosecentret - salgsindtægt -10,3-10,3 0,0-10,3-10,3 Salg af jordarealer -2,0-2,0 0,0-2,0-2,0 Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj -2,2-2,2 0,0-2,2-2,2 Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested -0,8-0,8 0,0-0,8-0,8 Fælles projekter - sundhedsområdet i alt 98,9 0,0 0,0 98,9 55,4 43,5 43,5 75

141 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Mio. kr., 2014-priser Korrigeret budget efter 3. ør. Konsekvenser af sager efter 3. ør. Øvrige ændringer i 4. ør. Korrigeret budget før overførsel til 2015 Forventet overførsel til 2015 Korrigeret budget efter overførsel til 2015 Forventet regnskab 2014 i alt Samlet investeringsramme, sundhedsområdet 1.497,2 0,0 42, ,6 578,0 961,6 961,6 Socialpsykiatri (RHP) Investeringsramme 12,6 12,6 11,6 1,0 1,0 Socialpsykiatri (RHP) i alt 12,6 0,0 0,0 12,6 11,6 1,0 1,0 Den Sociale Virksomhed Investeringsramme 45,5-0,2 45,4 31,0 14,4 14,4 Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Køb og ombygning af ejendom 3,7 0,2 3,9 0,0 3,9 3,9 Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 1 - Side -76 af 83 Den Sociale Virksomhed i alt 49,4 0,0 0,0 49,4 31,0 18,4 18,4 Samlet investeringsramme 1.559,2 0,0 42, ,6 620,6 981,0 981,0 76

142 Bilag 1 - Side -77 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Kapitel 4. Indtægter til sundhed og finansielle poster 4.1 Indtægter til sundhed Indtægter til sundhed Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mio. kr., 2014-priser Finansiering, sundhed Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag , ,1 0, , ,1 0,0 Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag -409,9-409,9 0,0-409,9-409,9 0,0 Statsligt bloktilskud , ,4 0, , ,4 0,0 Bløderudligning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettodriftsudgifter , ,3 0, , ,3 0,0 Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Kommunerne bidrager til de regionale sundhedsudgifter i forhold til deres borgeres forbrug af de regionale sundhedsydelser. På det somatiske hospitalsområde betaler kommunerne 34 % af DRG-taksten dog maksimalt godt kr. pr. indlæggelse og godt kr. pr. ambulant besøg. På det psykiatriske hospitalsområde betaler kommunerne for indlæggelser 60 % af sengedagstaksten, dog maksimalt godt kr. pr. indlæggelse. For ambulante besøg betales 30 % af besøgstaksten, dog maksimalt godt 500 kr. pr. besøg. For besøg hos praktiserende speciallæger betales 34 % af honoraret dog maksimalt godt kr. pr. besøg. For besøg hos det øvrige praksisområde betales 10 % af honorar. På grundlag af afregningen for de første ni måneder af 2014 forventes den kommunale medfinansiering for 2014 at overstige den fastsatte indtægtsgrænse med 400 mio. kr., hvilket er 50 mio. kr. mere end vurderingen i 3. økonomirapport. Det er regionens vurdering, at regionens kommuner af staten vil få refunderet mio. kr., der skyldes en utilsigtet teknisk effekt af omlægningen til enstrenget visiteret akutsystem. Det somatiske hospitalsområde står for ca. 85 % af indtægterne, det psykiatriske hospitalsområde for ca. 5 % og praksisområdet for ca. 10 %. Statsligt aktivitetsafhængigt bidrag Det forventes pt., at regionen opnår det forudsatte statslige aktivitetsafhængige bidrag på 409,9 mio. kr. 77

143 Bilag 1 - Side -78 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag Finansielle poster Udgangspunktet for beregningerne er den faktiske udvikling til og med medio november 2014 samt konsekvenserne af bevillingsændringerne under såvel driftsrammen som investeringsrammen. Likviditetsforudsætningerne kan nu beregnes til en gennemsnitlig kassebeholdning på årsbasis på 3,0 mia. kr. og 1,3 mia. kr. i deponerede midler. Det vil sige samlet 4,3 mia. kr., som forrentes. Den gennemsnitlige forrentningsprocent skønnes til godt 1,5 % p.a. Den gennemsnitlige likvide beholdning i 2014 er samlet set 0,3 mia. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Den langfristede gæld som forrentes andrager 5,0 mia. kr., og den gennemsnitlige sammenvejede forrentningsprocent skønnes til 1,4 % p.a. mod budgetteret 1,5 % p.a. Den langfristede gæld for 2014 fordeler sig med 70 % til fast rente og 30 % med variabel forrentning. Renteudgifter og indtægter Renter Mio. kr. løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Korrektioner 4ØR Nyt budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet afvigelse Renteindtægter -39,9-60,3-6,1-66,4-66,4 0,0 Renter af likvide aktiver -26,0-40,5-5,5-46,0-46,0 0,0 Renter af kortfristede tilgodehavender 0,0-5,4 0,0-5,4-5,4 0,0 Renter af langfristet tilgodehavender i øvrigt -13,9-14,4-0,6-15,0-15,0 0,0 Renteudgifter 79,5 77,5-8,0 69,5 69,5 0,0 Renter af kortfristede gæld 7,5 8,5-2,0 6,5 6,5 0,0 Renter af langfristet gæld 72,0 69,0 0,0 69,0 69,0 0,0 Kurstab og kursgevinster 0,0 0,0-6,0-6,0-6,0 0,0 Refusion af købsmoms 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Renter m.v. i alt 39,6 17,2-14,1 3,1 3,1 0,0 Nettorenteudgiften i 2014 forventes at blive 3,1 mio. kr. svarende til en netto forbedring på 14,1 mio.kr. i forhold til 3. økonomirapport I forhold til oprindeligt budget 2014 er der en nettoforbedring på 36,5 mio. kr. Renteindtægter af likvide aktiver forventes at udgøre 46 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rente på godt 1,5 % p.a. Der forventes en gennemsnitlig kassebeholdning i 2014 på 3,0 mia. kr. til forrentning, heraf er 2,9 mia. kr. placeret i obligationer. Der er p.t. ikke kalkuleret med en rentesats på bankindskud men med 1,7 % p.a. i afkast på obligationsbeholdningen. Renteindtægter af kortfristede tilgodehavender er budgetteret til 5,4 mio. kr. som er i overensstemmelse med regnskab Renteindtægten er et statsligt rentetilskud vedr. finansieringen af Kennedy Centret. Renter af langfristede tilgodehavender forventes at udgøre 15 mio. kr. svarende til en opregulering af indtægterne på 0,6 mio. kr. Renter af kvalitetsfondsmidler skønnes til 7 mio. kr. og 8 mio. kr. i renteindtægter vedr. deponering for lejemål. Der forventes en forrentningsprocent på gennemsnitlig 1,2 % p.a. Renter af kortfristet gæld skønnes til en samlet udgift på 6,5 mio. kr. Dette er en mindreudgift på 2 mio. kr. i forhold til 3. økonomirapportsvarende til regnskabsresultatet for Renteudgifterne 78

144 Bilag 1 - Side -79 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 vedrører især udgifter til patienterstatninger. Samlet set er der udbetalt renter til patienterstatninger på knap 4,8 mio.kr. medio november Renter af langfristet gæld skønnes fortsat til 69,0 mio. kr. Der er kalkuleret med en gennemsnitlig rentesats på 1,4 % p.a. for hele låneporteføljen for I 3. økonomirapport blev det ud fra kvartalsrapporten om regionens låneportefølje anbefalet, at foretage en renteafdækning af en del af regionens variabelt forrentede gæld. Der er primo oktober omlagt et lån på 922 mio. kr. til fastrente for perioden 2015 til lånet udløber i 2022 til en rente på 0,68 % p.a. Omlægning er i overensstemmelse med den finansielle politik. Regionen har ved denne transaktion sikret en større andel af låneporteføljen på det nuværende lave renteniveau. En stigning i markedsrenterne med 1 % giver øgede lånerenter i 2015 på 15 mio. kr. Kurstab og kursgevinster. Der er forudsat en kursgevinst på regionens korte flexobligationer. Fordelingen af regionens udgifter og indtægter vedr. renter Investeringsudgifter for social- og specialundervisningsområdet finansieres af regionen og tilbagebetales som forrentning og afskrivning via den kommunale takstbetaling på området. Forrentningen fastsættes på basis af markedsrenten. I 2014 blev renten fastsat pr. 30. marts 2014 til 2,65 % p.a. beregnet ud fra et 20-årigt fastforrentet lån i KommuneKredit. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet udgør beregningsgrundlaget for renteberegningen værdien af de materielle anlægsaktiver tilknyttet området samt årets nettodriftsudgifter og årets investeringer. Den resterende del af renteudgifterne fordeles herefter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen mellem sundhedsområdet og regional udvikling ud fra årets omkostninger på de to områder. Den forventede fordeling ser således ud: Rentefordeling (mio. kr.) Renter sundhed -10,3 Renter social- specialundervisning 13,7 Renter regional udvikling -0,3 I alt 3,1 79

145 Bilag 1 - Side -80 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner Den samlede likviditetsvirkning af budgetkorrektioner i rapporten kan specificeres jf. tabellen nedenfor. Likviditetsvirkning af budgetkorrektioner 1) Primo kassebeholdning 2014 (mio. kr.) 1.370,8 Kasseforbrug i oprindelig budget 2014 (mio.kr.) -642,8 Kassetrækket i tidligere økonomirapporter 2) -430,6 Samlet kassetræk 3. Økonomirapport ,4 Budgetteret kassebeholdning ultimo 2014 med justeringer v. 3. Økonomirapport 297,4 Ændringer i 4. Økonomirapport 2014 Driftsbudgettet (overførsler til 2015 mv.) 639,6 Sundhedsområdet 426,7 Social- og specialundervisning 13,3 Regional udvikling 163,1 Administration 36,5 Investeringsbudgettet (overførsler til 2015 mv.) 680,0 Sundhedsområdet 637,3 Socialområdet 42,6 Ændringer i finansielle budgetposter -198,9 Finansiering, sundhed 0,0 Finansiering, regional udvikling 0,0 Renter 14,1 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende -94,3 Afdrag på lån 0,0 Låneoptagelse -118,7 Ændringer i alt ved 4. Økonomirapport ,6 Ultimo kassebeholdning 2014 (udfra bevillinger) 1.418,1 1) Det er forudsat at alle budgetændringer har likviditetsvirkning i ) Korrektioner ved 3. og 4. økonomirapport 2013, og ved 1., 2. og 3. økonomirapport 2014 med likviditetsvirkning i Korrektionerne i denne rapport indebærer en likviditetsforøgelse på 1.120,6 mio. kr., som kan henføres til overførsler ud af 2014 modgået af ændringer i de finansielle budgetposter. Med budgetkorrektioner i denne rapport udgør ultimobeholdningen herefter 1.418,1 mio. kr., hvilket er mio. kr. større end den forudsatte ultimolikviditet i budget 2014 på 165 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen i 2014 skønnes at udgøre godt 3,0 mia. kr. 80

146 Bilag 1 - Side -81 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Øvrige finansposter De budgetterede forskydninger på øvrige finansposter fremgår af tabellen nedenfor: Mio. kr. Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Korrektioner 4 ØR Nyt budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forventet afvigelse Kortfristede tilgodehavender 0,0-537,3 0,0-537,3-537,3 0,0 Kortfristede tilgodehavender ( mellemregning kvalitetsfond) ,7-632,5 101,7-530,8-530,8 0,0 Langfristede tilgodehavender -21,0-25,9-7,4-33,3-33,3 0,0 Deponerede midler kvalitetsfonden inkl. renter 342,3 334,0 0,0 334,0 334,0 0,0 Finansforskydninger i alt -704,4-861,7 94,3-767,4-767,4 0,0 Afdrag 441,8 269,1 0,0 269,1 269,1 0,0 Lånoptagelse -210,0-344,0 118,7-225,3-225,3 0,0 Netto afdrag 231,8-74,9 118,7 43,8 43,8 0,0 Finansiering i alt -472,6-936,6 213,0-723,6-723,6 0,0 Forskydninger i kortfristede og langfristede tilgodehavender I henhold til regnskabsinstruksen finansieres regionens udlæg af de deponerede midler. Der er nu indregnet det fulde forbrug for alle projekterne. Det vil sige, at der ikke længere er nogen likviditetsudlæg for kvalitetsfondsprojekterne. I budgetposten kortfristede tilgodehavender i rapporten er optaget et beløb på 537,3 mio. kr. svarende til hvad der er forbrugt på projekterne i 2013 og tilbageført til den likvide beholdning i Kortfristede tilgodehavender (mellemregning af kvalitetsfondsudgifter) viser en teknisk indtægt, som modsvares af udgifterne til kvalitetsfondsprojekter i investeringsbudgettet i Der forventes nu et forbrug på projekterne på 530,8 mio. kr. i Det samlede forbrug ultimo oktober måned andrager 341 mio. kr. Det samlede deponerede beløb forventes, at udgøre 956,1 mio. kr. ved udgangen af Mio. kr. Ultimo 2013 Ændring Ultimo 2014 Deponeringer vedr. Kvalitetsfondsmidler 1.193,2-677,5 515,7 Deponeringer vedrørende lejemål m.v. 438,5-33,3 405,2 Deponerede beløb i alt 1.631,7-710,8 920,9 Øvrige langfristede tilgodehavender 37,2-2,0 35,2 I alt 1.668,9-712,8 956,1 81

147 Bilag 1 - Side -82 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Nedenfor er vist udviklingen i deponerede midler i 2014 vedr. kvalitetsfondsprojekterne. Mio. kr. 3. ØR 4. ØR Ændring Primo året 1.193, ,2 0,0 Årlig hensættelse 332,6 332,6 0,0 Rentetilskrivning 7,2 7,0-0,2 Salgsindtægt Helsingør Hospital 10,0 10,0 0,0 Udbetaling vedr. Rigshospitalet jf. udbetalingsplan 41,0 41,0 0,0 Forbrug tidligere år - egen finansiering hvor der givet endeligt tilsagn -537,3-537,3 0,0 Forbrug til projekter i år - egenfinansiering -632,5-530,8 101,7 I alt 414,2 515,7 101,5 Statslig finansiering udbetalinger* 0,0-41,0-41,0 Regional finansiering -632,5-489,8 142,7 Finansiering i alt -632,5-530,8 101,7 Den konkrete udbetalingsplan for Rigshospitalet viser, at staten kun finansierer 41 mio. kr. i Resten skal regionen selv finansiere af de opsparede deponerede midler. Der er p.t. ikke indregnet yderligere finansiering fra staten i Konsekvenserne af udbetalingsanmodningen om Herlev vil blive indregnet i 1. økonomirapport Staten finansierer 59,78 pct. af udgifterne til projekterne og der er således en egenfinansiering på 40,22 pct. Årsagen til det store forbrug af deponerede midler i 2014 er, at ministeriet er af den opfattelse, at regionerne skal anvende de opsparede midler, før der udbetales likviditetstilskud fra staten. Ved udgangen af 2014 skønnes der et samlet forbrug på kvalitetsfondsprojekterne på 1.180,5 mio. kr. Det vil sige, at statens andel af udgifterne udgør 716,6 mio. kr., hvoraf der p.t er likviditetsfinansieret 41 mio. kr. Afdrag på lån og lånoptagelse I forhold til 3. økonomirapport er der en ændring i lånoptagelsen på 118,7 mio.kr. vedrørende lån til energibesparende foranstaltninger. Der var i 3. økonomirapport forudsat et forbrug på projekterne på 152,3 mio.kr., hvorfra der skulle fratrækkes for meget lånefinansieret i 2013 på 8,6 mio. kr. Der skønnes et forbrug af hospitalerne på knap 50 mio. kr. for Der er dog kun indregnet en låneoptagelse på 25 mio. kr. svarende til det faktiske forbrug ultimo november. I budget 2014 er der forudsat en langfristet gæld primo året på mio. kr. og en ultimo gæld på mio. kr. Nu skønnes ultimo gælden til mio. kr. 82

148 Bilag 1 - Side -83 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 1 Afdrag og lånoptagelse i 4. økonomirapport og nu forventet i 2014 fordeler sig således: Mio. kr. 3. ØR ØR 2014 Langfristet gæld primo året*) , ,8 Afdrag 269,1 269,1 Delvis lånoptagelse -157,6-157,6 Ordinær refinansiering uden dispensation -42,7-42,7 Lånoptagelse energiinvesteringer -143,7-25,0 Lån- og afdrag, netto -74,9 43,8 Langfristet gæld ultimo året , ,0 83

149 Bilag 2 - Side -1 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden November

150 Bilag 2 - Side -2 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler) Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 30 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

151 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2014-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Amager Hospital Drift Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH) Resultat Bispebj./Frederiksb. Hosp Drift Kompensation af forventet medicinvækst Forøgelse af kvalitetspulje Regional barselfond - varig Hygiejnesygeplejesker Uniformsprojekt, ID kort Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet mindreaktivitet Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Screeningschef vedr. tarmkræftscreening Korrektion af indtægtsbudgetter Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet overførsel på anlæg (BFH BOH) Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Bornholms Hospital Drift Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Uniformsprojekt, ID kort Overførsler 4. ØR Fælles Tarmkræftscreening, midlertidig sekretær Samarbejdsaftale Klinisk immunologi Helikoptorflyveplads, forbedret sikkerhed Helikopterflyveplads, drift Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -3 af 32 3

152 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Korrektion af indtægtsbudgetter Meraktivitet akutklinik BOH Resultat Investeringer Forarbejder til ny akutmodtagelse Resultat Gentofte Hospital Drift Kompensation af forventet medicinvækst Samarbejdsaftale GEH-RHP, Genhusning Regional barselfond - varig Ph.d. studieafgift støtte Revideret energibesparelse Geriatri Gentofte Tarmkræftscreening, analyser Meraktivitet Hud og allergiafd_geh Meraktiviet Lungemed_GEH Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO) Resultat Glostrup Hospital Drift Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Uniformsprojekt, ID kort Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet mindreaktivitet Flytning øjenafd. RH Glo Korrektion af indkøbsbesparelse Lønudgifter vedr. RHO Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Overtagelse af apopleksirehabilitering Respiratorpatienter, døgndækkende telefonvagt Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Korrektion af indtægtsbudgetter Omlægning af behandling af reumatologiske patienter Opsigelse af aftale om fjernvarme Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO) Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -4 af 32 4

153 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Overf. til 2015 øvr. Anlæg Resultat Herlev Hospital Drift Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Hygiejnesygeplejesker Ovf. PUP midler - kurser infektionshygiejne Herlev Uniformsprojekt, ID kort Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Ph.d. studieafgift støtte Korrektion af indkøbsbesparelse Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Immunoglobuliner Færdigbehandlede patienter i Ny behandl 2015 PT1 HeH Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Hæmatologiske patienter fra Planområde Syd Tilretning til forventet regnskab Resultat Investeringer udvidelse af børnemodtagelsen Forventet overførsel på anlæg (HEH) Etableringsudgifter apopleksirehabilitering (HEH) Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Nordsjællands Hospital Drift Vågeblusudgifter 2. halvår 2014 HØ og ESB Assisteret p-dialyse Kompensation af forventet medicinvækst Vækst i laboratorieydelser til praksis_ Regional barselfond - varig Uniformsprojekt, ID kort Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Assisteret p-dialyse delårs Akutmedicinsk og kræft Vågeblusudgifter HE Hjembefordring fra Montebello Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -5 af 32 5

154 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Hvidovre Hospital Drift Svær betændelse i bugspytkirtlen Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Hygiejnesygeplejesker Ny behandl 2015 PT1 HvH Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Korrektion af indkøbsbesparelse Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Ekstra praktikelever i Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Tilretning til forventet regnskab Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Rigshospitalet Drift Assisteret p-dialyse Kompensation af forventet medicinvækst Regional barselfond - varig Hygiejnesygeplejesker Korr. jakavi Ny behandl 2015 KB Ny behandl 2015 KB Ny behandl 2015 KB4 engangs Ny behandl 2015 FY Ny behandl 2015 IM Ny behandl 2015 IM Ny behandl 2015 IM4 engangs Ny behandl 2015 PT1 RH Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -6 af 32 6

155 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Ny behandl 2015 XX Uniformsprojekt, ID kort Overførsler 4. ØR Fælles Udarbejdelse af EU ansøgning - Vækst og Reproduktion Ph.d. studieafgift støtte Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Assisteret p-dialyse delårs Forventet mindreaktivitet Omlægning af karkirurgiske forløb Para-og tetraplagi Flytning øjenafd. RH Glo Tilbagetrækning bev. ny behandl Merakt. nyretranspl Merakt. knoglemetastaser Diætpræparater Samarbejdsaftale Klinisk immunologi Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Overtaget fra Kommunikationscenteret Overtaget fra Kommunikationscenteret, engangs Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Korrektion af indtægtsbudgetter Arbejdsmiljø og effektivisering Høreapparater korrektion af budget Ændring Ph.d. studieafgift ansat CEKU Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Damprørsprojekt på Rigshospitalet Forventet overførsel på anlæg (RH) Teknisk korrektion til Budget 2014 TR Forhøjelse af bevilling til totalrådgivning Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Den Præhospitale virks. Drift Regional barselfond - varig Kammeradvokat rådgivning ifm udbud Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Kontraktforpligtelser afvikling lægevagts-it-system MedWind Merudgifter 1813 og ambulancedrift Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -7 af 32 7

156 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb 2015 Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat CIMT Drift Regional barselfond - varig Overførsler 4. ØR Fælles Fremrykning af indkøb Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Afdrag på leasingkontrakter - CIMT Budget sundhedsplatformen flyttes til sundhed fælles Resultat Investeringer Overførsel mellem drift og lokale investeringsrammer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat CHR Drift Regional barselfond - varig Løntilskudsordningen SOSU elever tab som følge af fald i refusion Husleje og service ydelser Ovf. til Psyk. - SOSU elever meritforløb Ovf. PUP midler - kurser infektionshygiejne Herlev Systemtilpasning SD som følge af centerdannelsen Uniformsprojekt, ID kort Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Arbejdsmiljø og effektivisering Ændring Ph.d. studieafgift ansat CEKU 20 0 Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Regional barselfond - varig Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Fremrykning af indkøb (2015 regulering) Resultat Investeringer Damprørsprojekt på Rigshospitalet Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Resultat Fælles drift på sundhed Drift Korrektion til sag vedr. miljøarbejder Svær betændelse i bugspytkirtlen Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -8 af 32 8

157 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Vågeblusudgifter 2. halvår 2014 HØ og ESB Assisteret p-dialyse Kompensation af forventet medicinvækst Udmøntning fra Børne- og ungepuljen DUT - Patientmobilitets direktivet UTH Patientsikkerhed - omp. løn / drift CSU sammenlægning, Patientvejlederløn til dec. enhed Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse høreapparater Flyt SF til ADM ifm KAP-H administrationsbidrag Regional barselfond - varig Hygiejnesygeplejesker Korr. jakavi Ny behandl 2015 KB Ny behandl 2015 KB Ny behandl 2015 KB4 engangs Ny behandl 2015 FY Ny behandl 2015 IM Ny behandl 2015 IM Ny behandl 2015 IM4 engangs Ny behandl 2015 PT1 RH Ny behandl 2015 PT1 HvH Ny behandl 2015 XX Løntilskudsordningen SOSU elever tab som følge af fald i refusion Husleje og service ydelser Systemtilpasning SD som følge af centerdannelsen Budget fordelt dobbelt - Beskrivende radiografer Overførsler 4. ØR Fælles Kammeradvokat rådgivning ifm udbud Fremrykning af indkøb Mindreforbrug sundhed fælles CRU Ovf. INNO+ (NEXT) Ovf. Ph.d. vedledningslektorer Ovf. VIF (CRU, SF) Udarbejdelse af EU ansøgning - Vækst og Reproduktion Ph.d. studieafgift støtte Revideret energibesparelse Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -9 af 32 9

158 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Forarbejder til ny akutmodtagelse udvidelse af børnemodtagelsen Assisteret p-dialyse delårs Forventet mindreaktivitet Omlægning af karkirurgiske forløb Para-og tetraplagi Akutmedicinsk og kræft Geriatri Gentofte Vågeblusudgifter HE Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Tilbagetrækning bev. ny behandl Merakt. nyretranspl Merakt. knoglemetastaser Diætpræparater Tarmkræftscreening, midlertidig sekretær Hjembefordring fra Montebello Korrektion af indkøbsbesparelse Helikoptorflyveplads, forbedret sikkerhed Helikopterflyveplads, drift Lønudgifter vedr. RHO Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Overtagelse af apopleksirehabilitering Ekstra praktikelever i Tarmkræftscreening, analyser Immunoglobuliner Screeningschef vedr. tarmkræftscreening Respiratorpatienter, døgndækkende telefonvagt Overtaget fra Kommunikationscenteret Overtaget fra Kommunikationscenteret, engangs Partnerskabsaftale Partnerskabsaftale 2015 og frem Færdigbehandlede patienter i Ny behandl 2015 PT1 HeH Afdrag på leasingkontrakter - hospitaler Hæmatologiske patienter fra Planområde Syd Korrektion af indtægtsbudgetter Etableringsudgifter apopleksirehabilitering (HEH) Omlægning af behandling af reumatologiske patienter Meraktivitet akutklinik BOH Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -10 af 32 10

159 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb Afdrag på leasingkontrakter - CIMT KEU-bevilling 2014 til KAP-H SF Budget sundhedsplatformen flyttes til sundhed fælles Høreapparater korrektion af budget Kontraktforpligtelser afvikling lægevagts-it-system MedWind Meraktivitet Hud og allergiafd_geh Meraktiviet Lungemed_GEH Fremrykning af indkøb (2015 regulering) Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Praksis (sygesikring) Drift Vækst i laboratorieydelser til praksis_ Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis KEU-bevilling 2014 til KAP-H SF Korrektion af lab.ydelser - AHH/Praksis Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Samarbejdsaftale GEH-RHP, Genhusning Udmøntning fra Børne- og ungepuljen Regional barselfond - varig Ovf. til Psyk. - SOSU elever meritforløb Overførsler 4. ØR Fælles Ph.d. studieafgift støtte Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Kompensation for konvertering af tjenestemandsstillinger Partnerskabsaftale Partnerskabsaftale 2015 og frem Resultat Investeringer Korrektion til sag vedr. miljøarbejder Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Socialpsykiatri Drift Tilpasning institutionsbudget - socialpsykiatri Planlagt overførsel til socialpsykiatri Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Tilpasning institutionsbudget - DSV Planlagt overførsel til DSV Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -11 af 32 11

160 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Beløb 2015 Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Kollektiv trafik Drift Ovf. Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Ændring inddirekte adm. bidrag Resultat Administration - Koncern Drift DUT - Patientmobilitets direktivet UTH Patientsikkerhed - omp. løn / drift CSU sammenlægning, Patientvejlederløn til dec. enhed Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse Flyt SF til ADM ifm centerdannelse høreapparater Flyt SF til ADM ifm KAP-H administrationsbidrag Overførsler 4. ØR Fælles Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Resultat Investeringer Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D 7 0 Resultat 7 0 Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. ØR Renter Finansiering 4. ØR Låneoptagelse Finansiering 4. ØR Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -12 af 32 12

161 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering 4. ØR Afdrag på lån Finansiering 4. ØR Låneoptagelse Finansiering 4. ØR Finansiering i alt Resultat Amager Hospital Anlæg Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH) Resultat Bispebj./Frederiksb. Hosp Drift Forøgelse af kvalitetspulje Overførsler 4. ØR Fælles Anlæg Forventet overførsel på anlæg (BFH BOH) Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Bornholms Hospital Drift Overførsler 4. ØR Fælles Resultat Gentofte Hospital Anlæg Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO) Resultat Glostrup Hospital Drift Overførsler 4. ØR Fælles Opsigelse af aftale om fjernvarme Anlæg Forventet overførsel på anlæg (GEH GLO) Overf. til 2015 øvr. Anlæg Resultat Herlev Hospital Drift Børn og unge politik Tilretning til forventet regnskab Anlæg Forventet overførsel på anlæg (HEH) Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Nordsjællands Hospital Drift Overførsler 4. ØR Fælles Anlæg Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Hvidovre Hospital Drift Børn og unge politik Overførsler 4. ØR Fælles Tilretning til forventet regnskab Anlæg Forventet overførsel på anlæg (AMH HVH) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Rigshospitalet Drift Børn og unge politik Overførsler 4. ØR Fælles Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -13 af 32 13

162 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Anlæg Forventet overførsel på anlæg (RH) Teknisk korrektion til Budget 2014 TR Forhøjelse af bevilling til totalrådgivning Overf. til 2015 øvr. Anlæg Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Den Præhospitale virks. Drift Merudgifter 1813 og ambulancedrift Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat CIMT Drift Overførsler 4. ØR Fælles Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat CHR Drift Overførsler 4. ØR Fælles Resultat Region Hovedstadens Apotek Drift Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Resultat Fælles drift på sundhed Drift Børn og unge politik Overførsler 4. ØR Fælles Mindreforbrug sundhed fælles CRU Ovf. INNO+ (NEXT) Ovf. Ph.d. vedledningslektorer Ovf. VIF (CRU, SF) Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Praksis (sygesikring) Drift Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Resultat Region Hovedstadens Psykiatri Drift Børn og unge politik Overførsler 4. ØR Fælles Anlæg Forventet overførsel på anlæg (NOH RHP) Tilpasning af budgetter til forventet regnskab 4 ør Resultat Socialpsykiatri Drift Tilpasning institutionsbudget - socialpsykiatri Planlagt overførsel til socialpsykiatri Rammekorrektion/omplacering - socialpsykiatri 0 Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -14 af 32 14

163 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Tilpasning institutionsbudget - DSV Planlagt overførsel til DSV 775 Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D Resultat Kollektiv trafik Drift Ovf. Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Ovf. erhvervsudvikling til miljø og øvrig regional udvikling Ovf. Regional udvikling Ændring inddirekte adm. bidrag Resultat Administration - Koncern Drift Overførsler 4. ØR Fælles Mer-/mindreforbrug div bevillingsområder Anlæg Forventet overførsel på anlæg (DPV Apotek CIMT Social psyk D -7 Resultat Ændringer i omkostningselementer Forskydning i hensættelse Bornholms Hospital til feriepenge Ændring af omkostningselementer -800 Hensættelse til tjenestemandspension Ændring af omkostningselementer -130 Afskrivninger Ændring af omkostningselementer Glostrup Hospital Hensættelse til tjenestemandspension Ændring af omkostningselementer -760 Afskrivninger Ændring af omkostningselementer Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge Ændring af omkostningselementer Hensættelse til tjenestemandspension Ændring af omkostningselementer Afskrivninger Ændring af omkostningselementer Rigshospitalet Afskrivninger Ændring af omkostningselementer CIMT Lagerforskydning Regulering afskrivninger og lagerforskydning Afskrivninger Regulering afskrivninger og lagerforskydning -500 Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning Fremrykning af indkøb Fælles drift på sundhed Lagerforskydning Regulering afskrivninger og lagerforskydning Den Sociale Virksomhed Afskrivninger Tilpasning institutionsbudget - DSV Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -15 af 32 15

164 4. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Forrentning Tilpasning institutionsbudget - DSV 600 Administration - Koncern Hensættelse til tjenestemandspension Regulering afskrivninger og lagerforskydning Afskrivninger Regulering afskrivninger og lagerforskydning Total Modpost til omkostningselementer Beløb 2014 Beløb 2015 Punkt nr Økonomirapport 2014 Bilag 2 - Side -16 af 32 16

165 Bilag 2 - Side -17 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr. Overførsel til 2015 Amager Hospital 0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tidsforskydninger GCP forskydning Tværsektorial forskningsenhed Lyskryds Tuborgvej Tidsforskydning flerårige projekter Tilbageholdenhed inden for 0,4 pct. af driftsrammen Overførsel til ikke-varige driftsmål inden for 0,4 pct. af nettobevillingen Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen 500 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital Tidsforskydninger Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed" 47 Projekt Shared Care 173 Arbejdsmiljøprojekter, arbejdspsykolog ansat Arbejdsmiljømidler 125 Afd. for Rygmarvsskadede, ekso-projekt 625 Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi igangsættes i Videnscenter for Hjælpemidler og velfærdsteknologi etableringsudgifter overført fra 2013 til OPI Sengelampe-projekt 750 OPP Køl/nødstrøm RR Døgnrytmelysprojekt Forsinkelse af ombygnings- og vedligeholdelsesprojekt Klinisk Neurofysiologisk Afdeling Diagnostisk afdeling; Akut nedbrud; Nyt gennemlysningsapparatur Professorat 750 Diagnostisk afdeling; Forsinkelse i pukkelafvikling, ambulatoriet for rygmarvsskadede 400 Herlev Hospital Merforbrug Nordsjællands Hospital Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Hvidovre Hospital Merforbrug Tidsforskydninger Parkeringsprojekt

166 Bilag 2 - Side -18 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2015 Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Forsinkelser ombygning og vedligeholdelse Forskningsprojekter Pulje til forbedring af tværsektorielt samarbejde Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling CIMT Tidsforskydninger Sundhedsplatformen af budget afsat på driftområdet, tidsforskydning Tidsforskydning diverse projekter herunder driftshandleplan mv CHR Tidsforskydninger Tværgående personaleudviklingspuljer Kompetenceudvikling og uddannelsesprojekter m.v Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel af 0,4% af samlet administrativt budget 650 Sygehusbehandling udenfor regionen 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Tværsektorielt samarbejde Praksisplanlægning og praksiskonsulenter Kvalitet og patientsikkerhed Rehabilitering, palliation og multisyge kræftpatienter Decentrale enheder Forskning mv Telemedicin mv Øgede rammer sklerosehospitaler Uddannelsesmidler ekstra praktikpladser Insulinpumper Enstreget akutberedskab Trafikale omlægninger Fokus og forenkling Praksis 0 Socialpsykiatri Vedr. udgifter til vedligeholdelse og uddannelse

167 Bilag 2 - Side -19 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2015 Den Sociale Virksomhed 775 Solgaven - Uddannelse der afsluttes i Kamager - Efteruddannelse afsluttes i Kamager - Ekstra lønudgift udskydes til Kamager - Leje / køb af pavillion 300 Kollektiv trafik Overførsler Erhvervsudvikling Overførsler Miljøområdet Overførsler Øvrig regional udvikling Overførsler Fælles administration Tidsforskydninger Kommunikation og info TV Regionsgårdens fysiske udtryk og udskudte renoveringsprojekter bl.a. asfalt parkeringsplads Diverse systemudgifter, uddannelse, forsikringsskadeudgifter mv I alt

168 Bilag 2 - Side -20 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet kr. Overførsel til 2015 Nyt Hospital Herlev Etablering af pilotrensningsanlæg i OPI-samarbejde Projekteringsfase delprojekt B 32 Bygherreomkostninger 25 Nye vejtilslutninger og forberedende arbejder -40 Rådighedsbeløb 17 Godkendelse af projektforslag for A og B samt bevillingsansøgning til udførelsen Nyt Hospital Nordsjælland Konkurrenceprogram, udbud og projektkonkurrence m.v Finansiering af arkæologiske undersøgelser Byggeprogram og dispositionsforslag for Nyt Hospital Nordsjælland Det Nye Rigshospital Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen Bevilling til IT, medicoteknologi og inventar Nyt Hospital Hvidovre Ombygning etape Ny Retspsykiatri Sct. Hans Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans Nyt Hospital Bispebjerg Rådighedsbeløb 0 Helhedsplanskonkurrence 0 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Bygherreudgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Laboratorie- og logistikbygning Konkurrenceprogram og investeringsbevilling til konkurrenceforløb - nyt Akuthus Infrastruktur Amager Hospital Lokal investeringsramme Samling på Italiens vej -339 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 38 Medicoteknik Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 480 Ramme til medicoteknisk udstyr 383 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse -525 Ramme til renoveringsprojekter Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Lokal investeringsramme Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg

169 Bilag 2 - Side -21 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2015 Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning 320 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Energibesparende foranstaltninger BBH LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH 259 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH 500 Ramme til medicoteknisk udstyr BBh 300 Pavillon til akutmodtagelsen - BBH 4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 7 Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH 482 Ramme til medicoteknisk udstyr FRH 16 Fortrolig sag RR Sag Bornholm Hospital 0 Gentofte Hospital Energibesparende foranstaltninger Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger Forebyggelse af vandskader efter skybrud 631 Ramme til renoveringsprojekter Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur 164 Renovering af Sydfløjen Glostrup Hospital Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus Bygherrerådgivning Totalrådgivning Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Ramme til renoveringsprojekter Grønt tag og helende arkitektur 101 Etablering af nye brandspjæld Herlev Hospital Lokal investeringsramme Samling af sterilcentraler, 2. etape Projektering, udbud og licitation RS Onkologisk ambulatorium Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Etablering kvinde/barn center (B ) 375 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB -230 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur 993 Solcelleanlæg bygning Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling (fortrolig) Center for Fordybelse og Tro - Donation (fortrolig)

170 Bilag 2 - Side -22 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2015 Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Nyt nødstrømsanlæg -191 Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen Ramme til medicoteknisk udstyr Tagaptering, bygning 1&2-400 Forebyggelse af vandskader efter skybrud PET/CT-scanner -276 Dialysesatellit (B ) Medicoteknik rammebevilling 23 Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Medicoteknisk apparatur - lånepulje Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen 28 Skadesforebyggende tiltag 800 Renovering tage og ventilationsanlæg B Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Vandkøling af frysere og kølehotel 680 Solcelletag på Hvidovre Hospital - delvis lånefinansiering Nordsjællands Hospital Patienthotel 143 Ramme til anskaffelse af el-senge 758 Forebyggelse af vandskader efter skybrud -290 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Fjernvarmekøling Belysningsanlæg (lånefinansieret) 525 Ramme til renoveringsprojekter Medicoteknik rammebevilling - Helsingør 458 Affaldskværn til madaffald 35 Region Hovedstadens Psykiatri PC Hvidovre, enestuer, etape Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Udvidet kapacitet PC Ballerup: Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Rigshospitalet Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb Partikelterapianlæg Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015)

171 Bilag 2 - Side -23 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag kr. Overførsel til 2015 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) -450 Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning -50 Medicoteknik rammebevilling -417 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) -200 Etablering af kølekapacitet Damprørsprojekt på Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme Cytostatikarobot 500 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet CIMT IT-strategi Fælles projekter - sundhedsområdet Energibesparende investeringer, pulje (lånefinansieres) -38 It/sundhedsplatform Implementering af regionens skilteprogram REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) -608 REFLEX (etablering af regionalt lager) 601 Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj -1 Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested 5 Socialpsykiatri Investeringsramme Den Sociale Virksomhed Investeringsramme I alt

172 Bilag 2 - Side -24 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 4. økonomirapport Mio. kr., 2014-pl Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 3,6 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 19,1 16,2 0,0 16,2 16,2 0,0 6,4-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 76,4 83,0 0,0 83,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,5 111,0 0,0 111,0 111,0 0,0 3,0 3,0-0,8 2,2 2,2 0,0 1,1 1,2-0,1 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,0 22,0 1,5 23,5 23,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,1 26,2 0,6 26,8 26,8 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,5 49,0 0,0 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,2 57,7 0,0 57,7 57,7 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,4 6,3-0,8 5,5 5,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8 88,7 1,2 89,9 89,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,5 102,3 0,4 102,7 102,7 0,0 3,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 16,3 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 24

173 Bilag 2 - Side -25 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2014-pl Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed CIMT CHR Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 4,7 4,7 1,8 6,5 6,5 0,0 17,0 17,0-7,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,4 137,4-37,4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 159,1 159,1-42,6 116,5 116,5 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 115,2 0,0 115,2 115,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,7 141,7 0,0 141,7 141,7 0,0 3,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 21,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 195,0 208,0 14,4 222,4 222,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 219,0 230,0 14,4 244,4 244,4 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 18,5 0,0 18,5 18,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 2,9 12,2 0,0 12,2 12,2 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 10,0-10,0 0,0 0,0 0,0 47,0 42,0-0,5 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,2 65,5-10,5 55,0 55,0 0,0 1,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25

174 Bilag 2 - Side -26 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2014-pl Region Hovedstadens Apotek Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis Region Hovedstadens Psykiatri Socialpsykiatri Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 0,0 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 142,0 68,0-24,0 44,0 44,0 0,0 9,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,0 79,5-24,0 55,5 55,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 100,8-40,0 60,8 60,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 101,1-40,0 61,1 61,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 26

175 Bilag 2 - Side -27 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2014-pl Den Sociale Virksomhed Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 4,8 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 14,6 13,1 0,0 13,1 13,1 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,8 12,6-1,1 11,5 11,5 0,0 8,9 7,4 0,6 8,0 8,0 0,0 24,2 24,5-0,5 24,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-180,6-180,6-2,0-182,6-182,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 4,6 40,4 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

176 Bilag 2 - Side -28 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Mio. kr., 2014-pl Total Total Omkostningselementer i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge Hensættelse til tjenestemandspension Lagerforskydning Afskrivninger Forrentning Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 4 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -175,9-174,9 38,4-136,5-136,5 0,0 49,7 66,2 1,0 67,2 67,2 0,0-44,8-51,7-9,9-61,5-61,5 0,0 148,2 178,4-74,0 104,4 104,4 0,0 955, ,4 18, , ,9 0,0 13,6 10,6 0,6 11,2 11,2 0,0 Omkostningselementer i alt 1.121, ,9-63, , ,1 0,0 28

177 Bilag 2 - Side -29 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2014-priser Budget 2014 Sundhed Social- og specialundervisning Regional udvikling Årets resultat 1) -343,2-275,0-56,9 0,0-331,9 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 951,6 996,9 20,7 0, ,9 + intern forrentning 13,6 0,0 11,2 0,0 11,2 + lagerforskydninger 148,2 104,4 0,0 0,0 104,4 + hensættelse til feriepenge 48,5 64,3 1,7 0,0 66,0 + hensættelser til tjenestemandspensioner 135,8 117,6 3,5 0,0 121,1 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -200,9-129,7-3,2-3,6-136,5 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.096, ,5 33,9-3, ,1 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,4-19,4 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,4-19,4 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) ,8-613,9-42,3-3,3-659,5 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 210,0 218,1 - afdrag på eksterne lån -441,8-261,9 - forrentning af interne lån -13,6-11,2 +/- øvrige finansielle poster 704,4 761,7 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 459,0 706,6 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -642,8 47,1 I alt F. Likvider, primo budgetåret 808, ,8 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 165, ,0 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,8 1) Regional udviklings årsresultat er korrigeret med udmøntede tilsagn, som ikke er udbetalt. 29

178 Bilag 2 - Side -30 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatrien) Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -132,7-114,4-3,0-117,4-117,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 128,5 126,5-9,5 117,0 117,0 0,0 Direkte administrationsomkostninger 2,7 2,7 0,0 2,7 2,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 1,5 1,7 0,1 1,8 1,8 0,0 Årets resultat 0,0 16,6-12,4 4,1 4,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, forhøjes med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for socialpsykiatrien. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 19,5 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2014 er der et underskud på 4,1 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 15,5 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,5 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,5 Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) -12,4 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,5 - = overskud; + = underskud 30

179 Bilag 2 - Side -31 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Den sociale virksomhed Årets resultat Mio. kr., 2014-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Forventet Forventet Budget budget 4. ØR budget regnskab afvigelse Takst- og beboerindtægt -699,9-731,3-4,5-735,8-735,8 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 693,9 753,7 3,2 756,8 756,8 0,0 Direkte administrationsomkostninger 23,0 22,1 0,0 22,1 22,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 7,9 9,3 0,1 9,4 9,4 0,0 Årets resultat 25,0 53,8-1,2 52,6 52,6 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forhøjes med 0,1 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2014 var der et akkumuleret overskud på 100,4 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2014 er der et underskud på 52,6 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2013 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2014 forventes et akkumuleret overskud på 47,7 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2014: Takstreduktion ,0 Genbevillinger vedr ,4 Øvrige ændringer (t.o.m. 4. ØR) 5,3 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud; + = underskud 31

180 Bilag 2 - Side -32 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Det samlede administrationsbudget kan henføres direkte til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 458 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 11,2 mio. kr. og 12,7 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Mio. kr. Udgiftsbevilling Forskydning i hensættelse af feriepenge Afskrivninger Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Lagerforskyd skydning Omkostningsbevilling I alt til sundhedsområdet 587,7 1,1 42,8-176,5 2,9 0,0 458,0 I alt til social- og specialundervisning 14,3 0,0 1,0-4,3 0,1 0,0 11,2 I alt til regional udvikling 16,2 0,0 1,2-4,9 0,1 0,0 12,7 I alt 618,3 1,2 45,0-185,6 3,0 0,0 481,8 32

181 Bilag 3 - Side -1 af økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2014 Bilag 3 Region Hovedstaden November

182 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Status på hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2014 med udgangen af oktober måned I bilaget gøres status for hospitalernes og Region Hovedstadens Psykiatris økonomi for perioden januar til oktober 2014, samt en status for aktivitetsudviklingen i perioden januar september For statusperioden er der på udgiftssiden et mindreforbrug på 6 virksomheder og merforbrug på 5 virksomheder i forhold til det foreliggende nettodriftsbudget i 4. Økonomirapport 2014, hvori indgår eventuelle overførsler til Det er det generelle billede, at flere virksomheder forventer mindreforbrug i 2014, og i forbindelse med 4. Økonomirapport 2014 er budgettet nedsat i overensstemmelse med virksomhedens forventning til mindreforbruget og der er bevillingsmæssigt sket overførsel heraf til På tilsvarende vis er der tilført midler til virksomhedens budget, såfremt der er tale om et forventet merforbrug i Der rapporteres således om budgetoverholdelse i det følgende, idet budgettet er korrigeret for eventuelle overførsler til 2015, som følge af mer-/mindreforbrug i En kvalificering af periodens resultat viser mindreforbrug ved 9 virksomheder og merforbrug ved 2 virksomheder. I alt et samlet kvalificeret mindreforbrug på 100,6 mio. kr. i perioden. Mer- og mindreforbruget i perioden for status skyldes forbrugsforskydninger i forhold til periodiseringen, som forventes at blive udlignet over året i de sidste to måneder og dermed at balancere med udgangen af året. På aktivitetssiden afrapporteres det periodiserede budget og aktivitetsværdien af regnskabet for perioden januar til september måned inklusiv en beregnet værdi for manglende færdigregistrering. Erfaringsmæssigt kan der forekomme forsinkelser i registreringer og fejlretning af aktivitet, hvorfor der kan komme afvigelser i forhold til budgettet i 4. økonomirapport Takststyringsordningen for 2014 indebærer, at meraktivitet i forhold til præstationsbudgettet kan udløse en merbevilling, mens mindreaktivitet udløser en mindrebevilling på 50 pct. af drg-værdien. Bevillingsmæssigt er afvigelser i forhold til budgettet håndteret i forbindelse med 4. økonomirapport 2014 i form af en korrektion af hospitalets driftsbudget på baggrund af et forventet regnskabsresultat for aktivitetssiden i Der er samtidigt korrigeret i præstationsbudgettet i overensstemmelse med udgiftskorrektionen. I det omfang der er tale om ikke godkendt meraktivitet bevillingsmæssigt i forbindelse med 4. økonomirapport 2014 vil der kunne være tale om meraktivitet ved enkelte hospitaler. 2

183 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Endelig opgørelse af regnskabsresultatet på aktivitetsområdet sker i præstationsbudgettet i forbindelse med genbevillingsgrundlaget i forbindelse med 1. økonomirapport I det følgende gives en status for de enkelte hospitaler. Amager Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Status for perioden januar til august viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er et merforbrug på løn på 6,4 mio. kr., og et mindreforbrug på øvrig drift på 6,8 mio. kr. Hertil kommer merindtægter på 0,3 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -0,7 Kvalificeret status -1,2 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter -0,5 Korrigeres periodens forbrug for periodeforskydninger i forhold til indtægter fås en kvalificeret afvigelse på 1,2 mio. kr. Det er hospitalets vurdering, at periodens afvigelser hovedsageligt skyldes periodeforskydninger og dermed forventes balancere med årets udgang. Aktivitetsregnskab for Amager Hospital for perioden januar - september 2014, viser en meraktivitet på i alt 1,2 mio. Amager Hospital forventer at kunne indfri årets præstationsbudget. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter overførsel af 47,2 mio. kr. i Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 36,2 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 15,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 46,1 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer merindtægter på 5,2 mio. kr. 3

184 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -36,2 Kvalificeret status -26,5 (+=forværring af status) Tidsforskydning i øvrigt 13,5 Fælles indtægter -6,3 Nyt Hospital 0,0 Printstrategi CIMT 2,4 Korrigeres periodeafvigelsen for forskellige periodeforskydninger, manglende afregning, refusioner mv. fås en kvalificeret status svarende til et mindreforbrug for perioden på 26,5 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 2,0 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Budgettet er korrigeret for en forventet mindreaktivitet på 7,8 mio. kr, Bornholms Hospital Bornholm Hospital forventer budgetoverholdelse i Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 10,3 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 2,1 mio. kr. og et mindreforbrug på øvrig drift på 13,7 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 1,3 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -10,3 Kvalificeret status 0,0 (+=forværring af status) Fælles indtægter 3,0 Tidsforskydninger i øvrigt 4,0 Manglende regninger vedr. patientbefordring 2,0 Screeningssekr. - manglende regninger fra Strålfors 3,3 Blodbank overflytning Rigshospitalet -2,0 Korrigeres periode for manglende fællesindtægter, manglende bogføringer og manglende opkrævninger, medfører det en kvalificeret status for perioden i balance. Aktivitetsregnskab for Bornholms Hospital for perioden januar september 2014, viser en meraktivitet, inklusiv manglende færdigregistreringer på i alt 2,0 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Bornholms Hospital forventer at indfri årets præstationsbudget. 4

185 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Gentofte Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse. Der er for perioden et samlet mindreforbrug på 8,9 mio. kr. fordelt med merforbrug på løn på 8,9 mio. kr. på løn og et mindreforbrug på øvrig drift på 37,8 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 20,3 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -8,9 Kvalificeret status 2,5 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter -13,0 Manglende afregning lager 9,5 Ikke bogførte fakturaer 15,9 VTFM-konto ej udlignet -2,3 ØNH faktureret på GEH -2,2 Budget udmøntet til forskning og projekter 12,6 Apparaturpulje - udskudt forbrug 5,1 Periodeforskud forbrug Drift og Teknik 9,4 Periodeforskydning budget (pga. 4. ØR) -23,6 Korrigeres der for manglende afregninger af indtægter, afregning med eksterne parter, manglende bogføring af faktura og periodeforskydninger fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 0,9 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer at opfylde præstationskravet i Glostrup Hospital Hospitalet forventer budgetbalance i Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 8,7 mio. kr. på løn, og et mindreforbrug på 59,4 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindre indtægter på 68,6 mio. kr. 5

186 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen (1.000 kr.) Regnskab 0,5 Kvalificeret status -4.0 (+=forværring af status) Periodeforskydning øvrig drift -3,4 Fælles indtægter -50,9 Driftsafdelingen 17,2 Fakturaer der ikke er driftsført 25,6 Manglende CIMT-fakturaer 0,2 Kennedy - Øjenklinik -3,2 Fakturaer EON 10,0 Korrigeres for manglende afregninger af indtægter og periodeforskydninger på driftsafdelingen, manglende fakturaer mv. fås en kvalificeret periodeafvigelse svarende til et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. for perioden, men Glostrup forventer at opnå budgetbalance ved regnskabsafslutningen. Aktivitetsresultatet for januar til september 2014 viser en mindreaktivitet på 11,9 mio. DRG-kr. Glostrup Hospital forventer at indhente periodens mindre aktivitet, inden regnskabsafslutningen. Herlev Hospital Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter tilførsel af 15,0 mio. kr. i 2014 til budgettet, svarende til hospitalets forventede merforbrug i Merforbruget tilbagebetales i Der er for perioden et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget er fordelt på et merforbrug på løn på 13,4 mio. kr., et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på øvrig drift, samt mindreindtægter på 22,3 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 0,6 Kvalificeret status -19,9 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter -19,6 Manglende afregninger 12,7 Forskydninger i forbrugsafgifter -2,7 Forventede refusioner -13,0 Mangelende implantat afregning 2,0 6

187 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Korrigeres periodens afvigelse for primært tidsforskydninger i periodeafregninger og håndtering af fakturaer, forudbetalte forsyningsafgifter, forventede refusioner mm., samt øvrige korrektioner kvalificeres hospitalets merforbrug til et samlet mindreforbrug i statusperioden på 19,9 mio. kr. Mindreforbruget skal dog ses i lyset af en relativ stor budget tilførsel i 4. økonomirapport, herunder på medicinområdet, hvorfor der reelt er tale om periodeforskydninger. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindre aktivitet på 7 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Det er hospitalets forventning, at der opnås balance i aktivitetsregnskabet i Hvidovre Hospital Det er hospitalets forventning, at der efter overførsel på 1,5 mio. kr. til 2015 vil være budgetoverholdelse i 2014 Hospitalet har i statusperioden et samlet mindreforbrug på 8,3 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på løn på 21,4 mio. kr. og et merforbrug på øvrig drift på 4,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter på 8,8 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -8,3 Kvalificeret status 1,3 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 6,7 Fælles indtægter -23,2 Nulstilling af medicin korrektion -6,7 Mgl. Medicin afregning 19,6 Ny medicinkorrektion 8,8 Mgl. Implantatafregning 4,4 Periodens resultat skyldes hovedsageligt manglende afregning af medicin, som skyldes tekniske problemstillinger. Periodens forbrug er derfor ikke retvisende og der korrigeres herfor på medicinområdet. Derudover er der periodeforskydninger vedrørende afregning for patientindtæger. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en mindreaktivitet på 22,7 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Aktivitetsbudgettet forventes overholdt i

188 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Nordsjællands Hospital Hospitalet forventer 2014 budgetoverholdelse Der er i statusperioden et samlet merforbrug på 21,3 mio. kr., fordelt med merforbrug på løn på 6,5, og et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindreindtægter på 20,1 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 21,3 Kvalificeret status -1,8 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter -6,5 Amanuensisfonden (viderefaktureres) -4,2 Praksislæger (viderefaktureres) -4,8 Mgl. Barselsrefusioner -2,5 Øvrige manglende refusioner -11,9 Tidsforskydning Øvrig drift 18,7 Tidsforskydning af egne indtægter -13,6 Manglende implantatafregning 1,8 Periodens afvigelse skyldes primært forskydninger i forhold til periodiseringen. Korrigeres i væsentlighed for manglende refusioner, herunder kompensation for praksisreservelæger, samt forskydninger i øvrig drift mv. udgør den kvalificerede status for perioden et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i perioden. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en meraktivitet på 32,2 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer meraktivitet i Region Hovedstadens Psykiatri Region Hoved Psykiatri forventer på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2014 som vil blive søgt overført til 2015 i 4. økonomirapport. Der er i perioden et mindreforbrug på 12,2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på løn på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på øvrig drift på 30,7 mio. kr. og mindreindtægter på 17,6 mio. kr. 8

189 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -12,2 Kvalificeret status -0,4 (+=forværring af status) Periodeforskydning øvrige drift 0,6 Fælles indtægter -14,7 Fejlplacering af refusioner -6,1 Manglende afregning på samarbejdsaftaler 11,0 Forsinkelse på vedligeholdelsesprojekter 21,0 Mindreforbruget skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i indtægterne vedr. behandlingen af patienter fra andre regioner og øvrige indtægter samt tidsforskydninger i afregningen herunder med de somatiske hospitaler om samarbejdsaftaler. Derudover er der en fejlkontering vedrørende kontering af refusioner samt forsinkelser vedr. diverse renoverings- og vedligeholdelsesprojekter Efter korrektion af ovenstående forhold viser den kvalificerede status for perioden et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Rigshospitalet Hospitalet forventer for hele året budgetoverholdelse efter overførsel af 108,7 mio. kr. i Der er for perioden et samlet merforbrug på 361,4 mio. kr., fordelt med et merforbrug på løn på 91,0 mio. kr., samt et mindreforbrug på 210,1 mio. kr. på øvrig drift. Hertil kommer mindreindtægter på 480,6 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab 361,4 Kvalificeret status -49,3 (+=forværring af status) Tidsforskydning i øvrigt 36,6 Fejlkontering vedr. teknisk artskonto medicin -124,1 Fælles indtægter -232,1 Udestående egenindtægter -98,2 Udestående faktura t.o.m. okt. 29,8 Periodisering lønrefusioner regnskab -19,5 Periodisering løn fra 1/12-3,4 9

190 Bilag 4. økonomirapport 3 - Side af Region 32 Hovedstaden, Bilag 3 Periodeafvigelsen skyldes primært forsinkelse i opkrævning af indtægter, samt andre forskydninger i medicinregninger mv. Efter neutralisering af fællesindtægter, særydelsesafregning samt ovenstående andre forhold udgør status for perioden et mindreforbrug på 49,3 mio. kr. Opgørelsen af aktivitetsniveauet for statusperioden viser en samlet mindreaktivitet på i alt 24,5 mio. kr. (opgjort i drg-værdi). Hospitalet forventer en samlet mindreaktivitet i størrelsesordenen 23 mio. kr. for 2014, som er håndteret bevillingsmæssigt i forbindelse med 4. økonomirapport. Den Præhospitale Virksomhed Det er Den Præhospitale Virksomheds forventning, at der i 2014 vil være budgetoverholdelse efter tilførsel af 13,3 mio. kr. til budgettet i 2014, svarende til virksomhedens forventede merforbrug i Der er i statusperioden et samlet mindreforbrug på 10,6 mio. kr., fordelt med et mindreforbrug på løn på 13,6 mio. kr., samt et mindreforbrug på 9,5 mio. kr. på øvrig drift samt mindreindtægter på 12,8 mio. kr. Korrektioner til periodeafvigelsen (Mio. kr.) Regnskab -10,6 Kvalificeret status -1,3 (+=forværring af status) Medicinkorrektion 0,0 Fælles indtægter 0,3 Periodeforskydning - Kontrakter ambulancer og Sygetransport 4,1 Øgede udg. på amb.området pga. aktivitetsstigning 2,9 Periodeforskydning - Kontrakt Akutlægebil 1 1,6 Periodeforskydning - Kontrakt Akutlægebil 2 1,7 Manglende rater Akutlægehelikopter (tilskud). -4,0 Akutlægebil Bornholm -0,6 Intra-Hjertestopdatabase 1,2 Diverse projekter -0,7 Periodeforskydning uddannelsesudgifter 1,7 EMS ,0 Periodens afvigelser skyldes hovedsageligt periodeforskydninger i forhold til indtægter og manglende afregning. Korrigeres periodens forbrug for periodeforskydninger afregningen vedr. ambulancekørsel og sygetransport, akutlægebiler samt i modtagelsen af tilskudsbetalingen i forbindelse med akutlægehelikopter fås en kvalificeret afvigelse på 1,3 mio. kr. i mindreforbrug på perioden. 10

191 Amager Amager Hospital Total for hospitalet 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Bilag 3 - Side -11 af 32 Nettodrift budget 20,7 21,8 21,4 24,3 23,8 22,0 22,1 21,2 22,5 22,1 21,8 23,6 221,9 Nettodrift forbrug 19,1 21,0 27,1 26,8 26,6 18,0 17,3 22,0 21,4 22,0 221,2 Mer-/mindreforbrug -1,6-0,8 5,7 2,5 2,7-4,0-4,8 0,8-1,1-0,2-0,7 Akk. mer-/mindreforbrug -1,6-2,4 3,3 5,8 8,6 4,5-0,3 0,6-0,5-0,7 30, Total for hospitalet ,6-2,4 3,3 5,8 8,6 4,5-0,3 0,6-0,5-0,7 #I/T #I/T 25,0 20,0 Mio. kr. 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Amager Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 16,8 16,4 16,1 18,9 18,5 16,7 16,8 15,9 17,2 16,8 16,5 16,7 169,9 Lønforbrug 17,9 17,2 17,2 20,6 19,7 17,2 16,0 16,0 16,9 17,4 176,2 Mer-/mindreforbrug på løn 1,1 0,8 1,1 1,7 1,3 0,5-0,7 0,1-0,2 0,7 6,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 1,1 2,0 3,1 4,8 6,0 6,6 5,8 6,0 5,7 6,4 25,0 Lønforbrug ,1 2,0 3,1 4,8 6,0 6,6 5,8 6,0 5,7 6,4 #I/T #I/T 20,0 15,0 Mio kr. 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Amager Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 4,3 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,7 58,5 Øvrig drift forbrug 0,7 3,4 11,2 6,6 7,6 1,7 3,0 6,1 6,3 5,2 51,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-2,7 5,2 0,5 1,5-4,4-3,0 0,0 0,3-0,8-6,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -3,6-6,2-1,0-0,5 1,1-3,3-6,3-6,3-6,0-6,8 Mio. kr. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0 2 Øvrig 3 drift ,6-6,2-1,0-0,5 1,1-3,3-6,3-6,3-6,0-6,8 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

192 Amager Amager Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget -0,4-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,9-6,5 Bilag 3 - Side -12 af 32 Indtægter 0,4 0,3-1,3-0,4-0,7-0,9-1,7 0,0-1,9-0,7-6,8 Mer-/mindre indtægt 0,9 1,0-0,7 0,3-0,1-0,2-1,0 0,7-1,2 0,0-0,3 Akk. mer-/mindre indtægt 0,9 1,9 1,2 1,5 1,5 1,2 0,2 0,9-0,3-0,3 Mio. kr. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2, Indtægter ,9 1,9 1,2 1,5 1,5 1,2 0,2 0,9-0,3-0,3 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Amager Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 36,7 33,0 35,0 32,7 33,1 34,3 30,4 32,3 30,0 33,4 32,0 30,1 297,4 Præsteret aktivitet 35,7 33,4 32,8 31,7 32,3 33,4 32,6 32,3 34,5 0,0 298,6 Mer-/mindre aktivitet -1,0 0,4-2,2-1,0-0,7-0,9 2,2 0,0 4,5 1,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -1,0-0,6-2,7-3,8-4,5-5,5-3,3-3,3 1,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,0-0,6 Aktivitet -2, ,8-4,5-5,5-3,3-3,3 1,2 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

193 Bilag 3 - Side -13 af 32 Bispebjerg & Frederiksberg Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Total for hospitalerne 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 189,0 207,4 190,5 221,1 197,6 190,3 195,3 192,9 183,8 190,6 181,4 185, ,5 Nettodrift forbrug 199,8 209,4 194,3 225,2 181,8 183,2 170,2 193,9 178,5 186, ,3 Mer-/mindreforbrug 10,8 2,0 3,7 4,1-15,9-7,0-25,1 1,1-5,3-4,6-36,2 Akk. mer-/mindreforbrug 10,8 12,8 16,6 20,6 4,8-2,2-27,4-26,3-31,6-36,2 250, Total for hospitalerne ,8 12,8 16,6 20,6 4,8-2,2-27,4-26,3-31,6-36,2 #I/T #I/T 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 157,6 155,3 155,4 180,4 157,2 155,4 154,9 154,0 155,0 156,3 156,1 156, ,4 Lønforbrug 164,8 155,9 156,8 179,4 172,3 159,9 143,2 146,2 156,3 161, ,4 Mer-/mindreforbrug på løn 7,2 0,6 1,4-1,0 15,1 4,6-11,6-7,8 1,4 5,3 15,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 7,2 7,8 9,2 8,2 23,3 27,8 16,2 8,4 9,8 15,0 200, Lønforbrug ,2 7,8 9,2 8,2 23,3 27,8 16,2 8,4 9,8 15,0 #I/T #I/T 160,0 120,0 Mio kr. 80,0 40,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 35,8 62,9 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 56,0 51,5 51,5 51,5 67,3 515,5 Øvrig drift forbrug 40,6 59,9 50,7 48,9 35,4 43,1 41,1 56,8 43,1 49,8 469,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,8-3,0-0,8-2,6-16,1-8,4-10,4 0,8-8,5-1,8-46,1 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 4,8 1,8 1,0-1,7-17,8-26,2-36,6-35,8-44,3-46,1 Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60, ,8 Øvrig 1,8 drift 1, ,7-17,8-26,2-36,6-35,8-44,3-46,1 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

194 Bispebjerg & Frederiksberg Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -14 af 32-4,4-10,9-16,4-10,9-11,1-16,6-11,1-17,2-22,7-17,2-26,3-38,3-138,4 Indtægter -5,6-6,4-13,3-3,1-25,9-19,8-14,2-9,1-21,0-25,2-143,5 Mer-/mindre indtægter -1,2 4,4 3,2 7,7-14,9-3,2-3,1 8,1 1,8-8,1-5,2 Akk. mer-/mindre indtægt -1,2 3,3 6,4 14,1-0,7-3,9-7,0 1,2 2,9-5,2 20,0 10, Indtægter ,2 3,3 6,4 14,1-0,7-3,9-7,0 1,2 2,9-5,2 #I/T #I/T Mio. kr. 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 250,2 227,8 252,2 220,3 240,3 239,5 198,9 216,2 241,2 250,8 248,6 228, ,7 Præsteret aktivitet 250,1 227,1 249,0 235,7 238,6 244,7 207,0 210,8 238,7-17, ,7 Mer-/mindre aktivitet -0,2-0,7-3,2 15,4-1,7 5,1 8,1-5,4-2,4-2,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,2-0,9-4,0 11,3 9,6 14,8 22,9 17,5-2,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,2 Aktivitet -0,9-4, ,3 9,6 14,8 22,9 17,5-2,0 #I/T #I/T #I/T 300,0 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

195 Bilag 3 - Side -15 af 32 Bornholm Bornholms Hospital - Total for hospitalet 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 32,9 33,5 33,6 33,9 32,9 32,9 33,0 32,9 33,1 33,1 33,1 34,1 331,6 Nettodrift forbrug 26,0 31,5 35,0 36,4 33,3 31,8 33,4 28,8 31,7 33,6 321,3 Mer-/mindreforbrug -6,9-2,0 1,3 2,5 0,4-1,1 0,4-4,1-1,4 0,6-10,3 Akk. mer-/mindreforbrug -6,9-8,9-7,5-5,0-4,6-5,7-5,3-9,4-10,9-10,3 Mio. kr. 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Total for hospitalet ,9-8,9-7,5-5,0-4,6-5,7-5,3-9,4-10,9-10,3 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Bornholms Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 22,7 22,7 22,7 25,5 22,7 22,6 22,6 22,6 22,7 22,7 22,7 22,8 229,5 Lønforbrug 23,3 22,1 23,7 26,9 23,8 23,0 22,7 20,7 22,1 23,2 231,6 Mer-/mindreforbrug på løn 0,6-0,5 1,1 1,4 1,1 0,3 0,0-1,9-0,6 0,6 2,1 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 0,6 0,1 1,1 2,5 3,6 3,9 4,0 2,1 1,5 2,1 30, ,6 Lønforbrug 0,1 1, ,5 3,6 3,9 4,0 2,1 1,5 2,1 #I/T #I/T 25,0 20,0 Mio kr. 15,0 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Bornholms Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 10,4 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 11,3 11,2 11,4 11,4 11,4 12,3 111,7 Øvrig drift forbrug 3,1 9,7 11,7 10,2 11,0 9,6 10,9 8,4 12,5 10,8 98,0 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,3-1,5 0,4-1,0-0,2-1,6-0,3-2,8 1,2-0,6-13,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -7,3-8,8-8,4-9,4-9,6-11,2-11,5-14,3-13,1-13, ,3 Øvrig -8,8 drift -8, ,4-9,6-11,2-11,5-14,3-13,1-13,7 #I/T #I/T 15,0 10,0 Mio. kr. 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

196 Bornholm Bornholms Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -16 af 32-0,2-0,4-0,3-2,8-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-1,0-9,5 Indtægter -0,4-0,4-0,5-0,6-1,5-0,8-0,3-0,4-3,0-0,4-8,2 Mer-/mindre indtægter -0,2 0,1-0,1 2,2-0,5 0,2 0,7 0,6-2,0 0,6 1,3 Akk. mer-/mindre indtægter -0,2-0,2-0,3 1,9 1,3 1,5 2,2 2,8 0,7 1, Indtægter ,2-0,2-0,3 1,9 1,3 1,5 2,2 2,8 0,7 1,3 #I/T #I/T Mio. kr. 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Bornholms Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 28,4 25,8 29,4 28,2 29,6 29,5 29,5 29,7 29,1 29,0 29,8 27,1 259,3 Præsteret aktivitet 29,8 27,8 26,7 28,5 27,4 28,9 30,7 27,7 28,5 1,2 257,3 Mer-/mindre aktivitet 1,4 2,0-2,7 0,4-2,2-0,6 1,2-2,0-0,6-2,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 1,4 3,4 0,7 1,0-1,1-1,7-0,6-2,6-2,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,4 Aktivitet 3,4 0, ,0-1,1-1,7-0,6-2,6-2,0 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

197 Bilag 3 - Side -17 af 32 Gentofte Gentofte Hospital - Total for hospitalet 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 91,9 94,1 93,6 102,0 98,0 95,9 93,8 92,7 96,5 94,8 123,1 94,6 953,4 Nettodrift forbrug 104,1 110,7 93,1 98,5 102,2 73,5 94,7 89,3 72,4 105,9 944,5 Mer-/mindreforbrug 12,3 16,6-0,5-3,6 4,2-22,4 0,9-3,5-24,1 11,1-8,9 Akk. mer-/mindreforbrug 12,3 28,9 28,4 24,8 29,0 6,6 7,5 4,1-20,0-8,9 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Total 2 for hospitalet ,3 28,9 28,4 24,8 29,0 6,6 7,5 4,1-20,0-8,9 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Gentofte Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 64,5 65,0 64,6 73,0 68,2 67,3 64,9 63,7 67,5 65,8 82,9 65,6 664,5 Lønforbrug 71,2 67,4 67,6 69,8 71,0 66,2 67,7 64,3 60,6 67,6 673,2 Mer-/mindreforbrug på løn 6,6 2,4 3,0-3,3 2,8-1,1 2,8 0,6-6,9 1,8 8,6 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 6,6 9,0 12,0 8,7 11,5 10,4 13,1 13,7 6,8 8,6 Mio kr. 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Lønforbrug ,6 9,0 12,0 8,7 11,5 10,4 13,1 13,7 6,8 8,6 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Gentofte Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 35,3 37,1 37,0 37,0 37,7 36,6 36,8 37,0 37,0 37,0 48,1 36,9 368,4 Øvrig drift forbrug 33,7 43,8 31,2 29,8 31,7 25,3 29,2 38,4 30,8 36,7 330,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,6 6,8-5,8-7,1-6,1-11,3-7,7 1,4-6,1-0,3-37,8 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -1,6 5,2-0,6-7,7-13,8-25,1-32,8-31,4-37,5-37,8 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0 Mio. kr Øvrig drift ,6 5,2-0,6-7,7-13,8-25,1-32,8-31,4-37,5-37,8 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

198 Gentofte Gentofte Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -18 af 32-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-8,0-79,6 Indtægter -0,7-0,5-5,7-1,1-0,4-17,9-2,2-13,4-19,0 1,6-59,3 Mer-/mindre indtægter 7,2 7,5 2,3 6,8 7,5-10,0 5,8-5,4-11,0 9,6 20,3 Akk. mer-/mindreforbrug indtægt 7,2 14,7 17,0 23,8 31,3 21,4 27,2 21,7 10,7 20,3 40, ,2 14,7 Indtægter 17,0 23, ,3 21,4 27,2 21,7 10,7 20,3 #I/T #I/T Mio. kr. 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindreforbrug indtægt Gentofte Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 138,5 118,1 130,5 117,0 118,5 118,5 96,0 108,5 131,9 126,0 128,2 119, ,5 Præsteret aktivitet 130,4 111,0 125,4 115,6 120,5 121,7 107,8 115,4 128,8 0, ,7 Mer-/mindre aktivitet -8,1-7,1-5,1-1,4 2,0 3,2 11,8 6,9-3,1-0,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -8,1-15,1-20,3-21,6-19,7-16,5-4,7 2,2-0,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,1-15,1-20,3 Aktivitet -21, ,7-16,5-4,7 2,2-0,9 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

199 Glostrup Glostrup Hospital - Total for hospitalet 2014 Mio. Bilag kr pris- - og Side lønniveau -19 af 32 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 137,6 129,3 130,3 147,0 136,7 132,5 130,3 126,6 130,2 132,2 130,1 132, ,6 Nettodrift forbrug 148,1 140,4 126,5 162,9 146,2 87,6 143,3 92,4 136,4 149, ,2 Mer-/mindreforbrug 10,5 11,2-3,8 15,9 9,6-44,9 13,0-34,2 6,3 17,0 0,5 Akk. mer-/mindreforbrug 10,5 21,7 17,8 33,8 43,3-1,5 11,5-22,7-16,5 0,5 200, ,5 Total 21,7 for hospitalet 17, ,8 43,3-1,5 11,5-22,7-16,5 0,5 #I/T #I/T 150,0 100,0 Mio. kr. 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Glostrup Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 98,0 96,9 97,9 113,9 104,3 100,1 97,1 93,7 97,3 98,6 97,2 97,2 997,8 Lønforbrug 101,2 94,5 97,5 113,0 104,1 96,5 96,4 88,7 96,9 100,2 989,1 Mer-/mindreforbrug på løn 3,2-2,4-0,4-0,9-0,2-3,6-0,7-5,0-0,4 1,6-8,7 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,2 0,8 0,4-0,5-0,7-4,3-5,0-10,0-10,3-8, ,2 Lønforbrug 0,8 0, ,5-0,7-4,3-5,0-10,0-10,3-8,7 #I/T #I/T Mio kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Glostrup Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 56,0 49,1 49,1 49,8 49,1 49,1 49,9 49,6 49,6 50,4 49,6 52,3 501,7 Øvrig drift forbrug 46,9 46,9 33,4 51,4 44,4 29,3 47,5 46,9 42,0 53,8 442,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -9,0-2,2-15,7 1,5-4,7-19,9-2,4-2,8-7,6 3,4-59,4 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -9,0-11,2-27,0-25,4-30,2-50,0-52,5-55,2-62,8-59, ,0-11,2 Øvrig drift -27, ,4-30,2-50,0-52,5-55,2-62,8-59,4 #I/T #I/T 80,0 60,0 40,0 Mio. kr. 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

200 Glostrup Glostrup Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -20 af 32-16,4-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-16,7-166,9 Indtægter 0,0-1,0-4,4-1,4-2,2-38,1-0,6-43,2-2,5-4,8-98,3 Mer-/mindre indtægter 16,4 15,7 12,3 15,3 14,5-21,4 16,2-26,4 14,2 11,9 68,6 Akk. mer-/mindre indtægt 16,4 32,1 44,4 59,7 74,2 52,7 68,9 42,5 56,7 68, ,4 Indtægter 32,1 44, ,7 74,2 52,7 68,9 42,5 56,7 68,6 #I/T #I/T Mio. kr. 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægt Glostrup Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 158,0 150,5 152,3 146,9 157,8 142,9 119,4 136,9 153,5 154,8 159,8 146, ,2 Præsteret aktivitet 158,0 151,0 155,4 139,4 144,3 149,6 121,3 131,6 152,4 0,0 0,0 0,0 3, ,3 Mer-/mindre aktivitet -0,1 0,5 3,1-7,5-13,5 6,7 2,0-5,3-1,1-11,9 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -0,1 0,4 3,5-4,0-17,5-10,8-8,8-14,1-11,9 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,1 0,4 Aktivitet 3, ,0-17,5-10,8-8,8-14,1-11,9 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

201 Bilag 3 - Side -21 af 32 Herlev Hospital - Total for hospitalet 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 291,1 271,8 273,2 302,6 280,5 272,2 270,9 265,8 273,9 224,7 222,0 216, ,7 Nettodrift forbrug 297,4 282,0 257,3 297,7 268,9 280,0 277,4 226,9 267,7 271, ,2 Mer-/mindreforbrug 6,3 10,3-15,9-4,8-11,7 7,8 6,5-38,9-6,1 47,2 0,6 Akk. mer-/mindreforbrug 6,3 16,6 0,6-4,2-15,9-8,1-1,6-40,5-46,7 0,6 Herlev Mio. kr. 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100, ,3 16,6 Total for 0,6 hospitalet -4, ,9-8,1-1,6-40,5-46,7 0,6 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Herlev Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 184,5 176,6 178,1 207,5 185,4 178,7 175,9 170,2 178,7 182,5 179,8 180, ,1 Lønforbrug 187,7 179,0 182,3 205,7 192,3 182,5 176,4 162,2 176,0 187, ,5 Mer-/mindreforbrug 3,2 2,4 4,2-1,8 6,9 3,8 0,6-8,1-2,7 4,8 13,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 3,2 5,6 9,8 8,1 14,9 18,7 19,3 11,2 8,5 13,4 250, ,2 5,6 Lønforbrug 9, ,1 14,9 18,7 19,3 11,2 8,5 13,4 #I/T #I/T 200,0 Mio kr. 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Herlev Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 116,4 103,9 103,9 103,9 103,9 102,4 103,9 104,3 103,9 103,9 103,9 105, ,5 Øvrig drift forbrug 110,9 102,4 102,2 93,4 100,3 112,0 101,6 87,7 104,6 100, ,4 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,5-1,5-1,7-10,5-3,6 9,6-2,3-16,6 0,7-3,7-35,1 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -5,5-7,0-8,7-19,2-22,8-13,2-15,4-32,0-31,3-35,1 Mio. kr. 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60, Øvrig drift ,5-7,0-8,7-19,2-22,8-13,2-15,4-32,0-31,3-35,1 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

202 Herlev Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -22 af 32-9,9-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-8,8-61,7-61,7-69,4-141,9 Indtægter -1,3 0,6-27,2-1,4-23,7-14,5-0,6-23,0-12,9-15,6-119,6 Mer-/mindre indtægt 8,6 9,4-18,5 7,4-14,9-5,7 8,2-14,3-4,1 46,1 22,3 Akk. mer-/mindre indtægter 8,6 17,9-0,5 6,9-8,0-13,6-5,5-19,7-23,8 22,3 40,0 20,0 Herlev ,6 17,9Indtægter -0, ,9-8,0-13,6-5,5-19,7-23,8 22,3 #I/T #I/T Mio. kr. 0,0-20,0-40,0-60,0-80,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Herlev Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 338,6 307,5 338,0 314,4 330,1 325,2 294,5 304,5 346,0 345,7 329,5 319, ,8 Præsteret aktivitet 344,0 304,6 331,0 312,8 324,8 325,0 289,3 297,4 331,6 31, ,8 Mer-/mindre aktivitet 5,4-2,9-7,0-1,6-5,3-0,2-5,2-7,0-14,4-7,0 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet 5,4 2,5-4,5-6,1-11,3-11,6-16,8-23,8-7,0 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,4 2,5 Aktivitet -4, ,1-11,3-11,6-16,8-23,8-7,0 #I/T #I/T #I/T 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

203 Hvidovre Hvidovre Hospital - Total for hospitalet 2014 Mio. Bilag kr pris- - og Side lønniveau -23 af 32 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 173,5 164,0 163,9 183,5 167,7 163,7 162,2 156,8 161,0 164,0 163,7 158, ,4 Nettodrift forbrug 172,8 174,7 167,8 201,7 159,9 112,2 154,5 212,1 133,5 163, ,2 Mer-/mindreforbrug -0,3 11,1 4,3 18,5-7,4-51,0-7,3 55,7-27,2-0,5-8,3 Akk. mer-/mindreforbrug ,3 10,8 15,1 33,6 26,2-24,8-32,1 23,5-3,6-4,1 250, ,3 Total 10,8 for hospitalet 15,1 33, ,2-24,8-32,1 23,5-3,6-4,1 #I/T #I/T 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Hvidovre Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 140,2 140,1 139,4 159,9 144,3 140,4 138,9 133,5 137,8 140,8 140,5 144, ,3 Lønforbrug 145,2 134,8 136,4 157,9 138,8 143,2 135,9 127,9 130,2 143, ,9 Mer-/mindreforbrug på løn 5,0-5,3-3,0-2,1-5,5 2,8-3,0-5,7-7,6 2,9-21,4 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 5,0-0,3-3,3-5,3-10,8-8,0-11,0-16,7-24,3-21,4 200, ,0 Lønforbrug -0,3-3, ,3-10,8-8,0-11,0-16,7-24,3-21,4 #I/T #I/T 150,0 100,0 Mio kr. 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Hvidovre Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 25,2 41,5 42,2 41,2 41,1 40,9 40,9 40,9 40,8 40,8 40,8 57,3 395,6 Øvrig drift forbrug 28,2 42,4 49,7 52,5 45,3 8,9 33,1 85,0 27,0 27,7 399,9 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,4 1,3 8,0 11,7 4,6-31,6-7,3 44,5-13,4-12,8 4,3 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift 3,4 4,7 12,7 24,4 29,0-2,5-9,9 34,6 21,2 8,5 100, ,4 4,7 Øvrig 12,7 drift ,4 29,0-2,5-9,9 34,6 21,2 8,5 #I/T #I/T 80,0 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

204 Hvidovre Hvidovre Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget Bilag 3 - Side -24 af 32 8,1-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-17,6-43,4-150,5 Indtægter -0,6-2,6-18,4-8,7-24,1-39,9-14,5-0,8-23,8-8,2-141,6 Mer-/mindre indtægter -8,7 15,0-0,7 8,9-6,5-22,3 3,1 16,9-6,2 9,4 8,8 Akk. mer-/mindre indtægter -8,7 6,3 5,6 14,5 8,0-14,3-11,2 5,7-0,5 8,8 20, ,7 Indtægter 6,3 5, ,5 8,0-14,3-11,2 5,7-0,5 8,8 #I/T #I/T 10,0 Mio. kr. 0,0-10,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -30,0-40,0-50,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Hvidovre Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 236,7 211,0 231,3 209,4 226,5 225,9 187,5 208,2 222,2 229,4 224,0 206, ,8 Præsteret aktivitet 232,7 206,8 228,0 217,8 223,2 220,2 185,4 204,8 215,7 1, ,0 Mer-/mindre aktivitet -4,0-4,2-3,3 8,3-3,3-5,7-2,2-3,4-6,5-22,7 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -4,0-8,2-11,5-3,2-6,5-12,2-14,3-17,8-24,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,0-8,2 Aktivitet -11, ,2-6,5-12,2-14,3-17,8-24,2 #I/T #I/T #I/T 250,0 200,0 150,0 Mio. kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

205 Bilag 3 - Side -25 af 32 Nordsjælland Nordsjællands Hospital - Total for hospitalerne 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 168,1 181,2 186,7 209,1 194,0 185,3 187,3 178,0 183,5 187,8 183,2 208, ,0 Nettodrift forbrug 178,9 177,6 195,8 211,7 197,9 189,7 175,6 173,1 194,6 187, ,3 Mer-/mindreforbrug 10,8-3,6 9,2 2,5 3,9 4,4-11,8-4,9 11,1-0,3 21,3 Akk. mer-/mindreforbrug 10,8 7,2 16,4 18,9 22,8 27,2 15,4 10,5 21,6 21,3 250, ,8 Total for 7,2hospitalet 16, ,9 22,8 27,2 15,4 10,5 21,6 21,3 #I/T #I/T 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Nordsjællands Hospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 143,2 140,8 144,5 165,6 153,4 144,7 142,2 137,0 142,2 143,6 141,8 144, ,1 Lønforbrug 149,5 137,8 147,7 164,5 155,2 143,3 138,8 132,2 145,4 149, ,6 Mer-/mindreforbrug på løn 6,4-3,0 3,2-1,1 1,8-1,4-3,5-4,7 3,2 5,6 6,5 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 6,4 3,4 6,6 5,5 7,3 5,9 2,5-2,3 0,9 6,5 Mio kr. 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20, ,4 Lønforbrug 3,4 6, ,5 7,3 5,9 2,5-2,3 0,9 6,5 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Nordsjællands Hospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 30,7 46,2 48,3 49,2 46,8 46,9 50,8 46,8 47,2 50,0 47,4 72,0 462,9 Øvrig drift forbrug 29,9 41,2 49,6 53,3 44,6 53,5 37,8 42,6 57,9 47,1 457,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -0,8-4,9 1,3 4,0-2,2 6,7-13,0-4,2 10,7-2,9-5,3 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -0,8-5,7-4,4-0,4-2,6 4,1-8,9-13,1-2,4-5,3 Mio. kr. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20, ,8 Øvrig -5,7 drift -4, ,4-2,6 4,1-8,9-13,1-2,4-5,3 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift

206 Bilag 3 - Side -26 af 32 Nordsjælland Nordsjællands Hospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægtsbudget -5,7-5,7-6,1-5,7-6,1-6,3-5,7-5,8-5,9-5,9-6,0-7,8-59,0 Indtægter -0,5-1,4-1,5-6,1-1,8-7,1-1,0-1,8-8,7-8,9 0,0 0,0-38,9 Mer-/mindre indtægter 5,2 4,3 4,6-0,4 4,2-0,9 4,7 4,0-2,8-3,0 20,1 Akk. mer-/mindre indtægter 5,2 9,6 14,1 13,8 18,0 17,2 21,9 25,9 23,1 20,1 Mio. kr. 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15, ,2 Indtægter 9,6 14, ,8 18,0 17,2 21,9 25,9 23,1 20,1 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Nordsjællands Hospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende Septe Mio. kr takster færdigreg. mber Præstationsbudget 235,2 203,3 220,0 218,4 221,2 210,5 203,3 206,9 212,2 221,7 221,2 204, ,1 Præsteret aktivitet 225,2 202,4 229,0 213,2 221,0 221,0 205,1 209,3 212,5 24, ,4 Mer-/mindre aktivitet -10,0-0,9 9,0-5,2-0,3 10,6 1,9 2,4 0,3 32,2 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -10,0-10,9-1,9-7,1-7,4 3,1 5,0 7,4 32,2 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,0-10,9 Aktivitet -1, ,1-7,4 3,1 5,0 7,4 32,2 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

207 Bilag 3 - Side -27 af 32 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Total for Psykiatrien 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 246,2 240,9 242,0 273,8 243,9 243,4 243,4 243,6 243,5 245,0 244,8 245, ,6 Nettodrift forbrug 243,3 232,9 255,5 254,9 256,3 259,7 240,8 212,9 241,9 255, ,4 Mer-/mindreforbrug -2,8-8,0 13,6-18,9 12,4 16,3-2,6-30,7-1,7 10,2-12,2 Akk. mer-/mindreforbrug ,8-10,8 2,8-16,1-3,7 12,6 10,0-20,8-22,5-12,2 300, ,8 Total -10,8 for hospitalet 2, ,1-3,7 12,6 10,0-20,8-22,5-12,2 #I/T #I/T 250,0 200,0 Mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Region Hovedstadens Psykiatri - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 207,1 201,8 202,9 234,7 204,8 204,3 204,3 204,5 204,5 205,9 205,8 206, ,7 Lønforbrug 206,1 202,6 204,5 233,3 218,7 205,0 201,8 189,4 204,8 209, ,7 Mer-/mindreforbrug på løn -1,0 0,8 1,6-1,4 13,9 0,7-2,5-15,1 0,3 3,7 1,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -1,0-0,1 1,4 0,1 14,0 14,7 12,1-3,0-2,7 1,0 250, ,0Lønforbrug -0,1 1, ,1 14,0 14,7 12,1-3,0-2,7 1,0 #I/T #I/T 200,0 150,0 Mio kr. 100,0 50,0 0,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Region Hovedstadens Psykiatri - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 462,5 Øvrig drift forbrug 37,1 30,1 52,9 39,4 42,7 56,0 49,0 28,4 48,3 47,8 431,7 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -9,1-16,1 6,7-6,8-3,5 9,8 2,7-17,9 2,0 1,6-30,7 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -9,1-25,2-18,5-25,4-28,9-19,1-16,4-34,3-32,3-30,7 80, Øvrig drift ,1-25,2-18,5-25,4-28,9-19,1-16,4-34,3-32,3-30,7 #I/T #I/T 60,0 Mio. kr. 40,0 20,0 0,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -40,0 Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

208 Psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Bilag Indtægtsbudget 3 - Side -28 af 32-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-7,2-71,6 Indtægter 0,1 0,2-1,8-17,9-5,1-1,3-9,9-4,9-11,1-2,1-54,0 Mer-/mindre indtægter 7,2 7,3 5,3-10,7 2,1 5,8-2,8 2,2-4,0 5,0 17,6 Akk. mer-/mindre indtægter 7,2 14,6 19,9 9,2 11,2 17,0 14,3 16,5 12,5 17, ,2 Indtægter 14, ,9 9,2 11,2 17,0 14,3 16,5 12,5 17,6 #I/T #I/T 30,0 20,0 Mio. kr. 10,0 0,0-10,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -20,0 Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter

209 Rigshospitalet Rigshospital - Total for hospitalet 2014 Mio. Bilag kr pris- - og Side lønniveau -29 af 32 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 379,9 375,8 405,3 417,3 399,7 378,5 378,2 374,4 376,9 378,9 377,0 436, ,0 Nettodrift forbrug 543,1 406,4 394,1 453,7 377,6 386,7 225,3 536,4 370,9 532, ,3 Mer-/mindreforbrug 163,2 30,6-11,2 36,4-22,1 8,2-152,9 162,0-6,1 153,4 361,4 Akk. mer-/mindreforbrug 163,2 193,7 182,5 218,9 196,8 205,0 52,0 214,0 208,0 361,4 Mio. kr. 600,0 550,0 500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,2 193,7 Total for hospitalet ,5 218,9 196,8 205,0 52,0 214,0 208,0 361,4 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug Rigshospital - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 307,8 303,5 302,8 344,7 326,6 306,3 305,3 301,5 306,3 308,2 306,2 383, ,0 Lønforbrug 329,9 313,6 309,8 361,6 337,4 317,1 306,0 292,1 314,2 322, ,0 Mer-/mindreforbrug på løn 22,1 10,1 7,0 16,8 10,8 10,8 0,8-9,4 7,9 14,0 91,0 Akk. mer-/mindreforbrug på løn 22,1 32,2 39,3 56,1 66,9 77,7 78,5 69,1 77,0 91,0 Mio kr. 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, ,1 32,2 Lønforbrug 39, ,1 66,9 77,7 78,5 69,1 77,0 91,0 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Rigshospital - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 263,2 263,5 296,4 263,7 264,2 266,1 264,1 264,1 264,5 261,8 261,9 262, ,7 Øvrig drift forbrug 212,5 239,6 242,0 266,6 192,9 236,0 62,6 374,0 245,1 390, ,6 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -50,7-23,9-54,5 3,0-71,3-30,1-201,5 109,9-19,4 128,3-210,1 Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift -50,7-74,6-129,1-126,1-197,4-227,5-429,0-319,0-338,5-210,1 Mio. kr. 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0-400,0-500, ,7-74,6 Øvrig -129,1 drift ,1-197,4-227,5-429,0-319,0-338,5-210,1 #I/T #I/T Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug øvrig drift

210 Bilag 3 - Side -30 af 32 Rigshospitalet Rigshospital - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Indtægsbudget -191,2-191,2-193,9-191,2-191,2-193,9-191,2-191,2-193,9-191,2-191,2-209, ,8 Indtægter 0,6-146,8-157,7-174,5-152,8-166,4-143,4-129,7-188,5-180, ,2 Mer-/mindre indtægt 191,8 44,3 36,2 16,6 38,3 27,5 47,8 61,5 5,5 11,1 480,6 Akk. mer-/mindre indtægter 191,8 236,1 272,3 288,9 327,2 354,8 402,5 464,0 469,4 480, ,8 236,1 Indtægter 272, ,9 327,2 354,8 402,5 464,0 469,4 480,6 #I/T #I/T Mio. kr. 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0-200,0-300,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter Rigshospital - Aktivitet 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Manglende September Mio. kr takster færdigreg. Præstationsbudget 579,4 518,4 577,3 521,6 560,1 549,4 471,5 506,9 575,4 573,4 567,2 536, ,0 Præsteret aktivitet 577,7 533,5 578,6 522,7 541,0 553,6 454,3 492,1 573,1 8, ,5 Mer-/mindre aktivitet -1,7 15,2 1,3 1,1-19,1 4,3-17,2-14,8-2,3-24,5 Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet -1,7 13,4 14,7 15,8-3,4 0,9-16,3-31,1-24,5 Anm.: Den akkumulerede afvigelse i september måned indeholder værdien af manglende færdigregistreringer ,7 13,4 Aktivitet 14, ,8-3,4 0,9-16,3-31,1-24,5 #I/T #I/T #I/T Mio. kr. 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0-100,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Præstationsbudget Præsteret aktivitet Akk. mer-/mindreforbrug aktivitet

211 Bilag 3 - Side -31 af 32 Den Præhospitale Den Præhospitale Virksomhed - Total for virksomheden 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Nettodrift budget 62,4 62,6 53,6 62,8 62,8 80,6 62,6 43,0 63,8 62,9 62,5 55,7 617,0 Nettodrift forbrug 13,0 76,7 80,0 69,3 60,4 63,0 59,3 72,5 66,7 45,5 606,3 Mer-/mindreforbrug -49,4 14,1 26,3 6,5-2,3-17,5-3,3 29,6 2,9-17,4-10,6 Akk. mer-/mindreforbrug ,4-35,2-8,9-2,4-4,8-22,3-25,6 3,9 6,8-10,6 100, ,4 Total -35,2 for hospitalet -8, ,4-4,8-22,3-25,6 3,9 6,8-10,6 #I/T #I/T Mio. kr. 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Nettodrift budget Nettodrift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug 2011 Den Præhospitale Virksomhedi - Løn 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Lønbudget 17,2 16,7 17,1 17,0 16,9 17,3 16,7 16,7 17,0 17,1 16,7 16,7 169,8 Lønforbrug 10,7 12,5 17,8 17,3 16,8 17,2 14,8 14,1 17,4 17,3 0,0 0,0 155,9 Mer-/mindreforbrug på løn -6,5-4,3 0,7 0,3-0,1-0,1-2,0-2,6 0,5 0,2-13,8 Akk. mer-/mindreforbrug på løn -6,5-10,8-10,1-9,7-9,9-10,0-11,9-14,5-14,1-13,8 20,0 15,0 10, ,5Lønforbrug -10,8-10, ,7-9,9-10,0-11,9-14,5-14,1-13,8 #I/T #I/T Mio kr. 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Lønbudget Lønforbrug Akk. mer-/mindreforbrug på løn Den Præhospitale Virksomhed - Øvrig drift 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Øvrig drift budget 45,1 45,8 45,7 45,8 45,8 63,3 45,8 45,8 46,8 45,8 45,8 49,5 475,9 Øvrig drift forbrug 2,3 64,2 62,1 51,9 43,6 45,8 48,5 50,4 49,2 48,0 0,0 0,0 466,3 Mer-/mindreforbrug på øvrig drift -42,8 18,4 16,5 6,1-2,2-17,5 2,7 4,6 2,4 2,2-9,5 Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift -42,8-24,4-7,9-1,8-4,0-21,5-18,8-14,2-11,7-9,5 80, Øvrig drift ,8-24,4-7,9-1,8-4,0-21,5-18,8-14,2-11,7-9,5 #I/T #I/T Mio. kr. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Øvrig drift budget Øvrig drift forbrug Akk. mer-/mindreforbrug på øvrig drift

212 Den Præhospitale Den Præhospitale Virksomhed - Indtægter 2014 Mio. kr pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oktober Bilag Indtægtsbudget 3 - Side -32 af 32 0,0 0,0-9,2 0,0 0,0 0,0 0,0-19,5 0,0 0,0 0,0-10,5-28,7 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-4,0 8,0 0,0-19,8 0,0 0,0-15,9 Mer-/mindre indtægter 0,0 0,0 9,2 0,0 0,0 0,0-4,0 27,5 0,0-19,9 12,8 Akk. mer-/mindre indtægter 0,0 0,0 9,1 9,1 9,1 9,1 5,1 32,6 32,6 12, ,0 Indtægter 0, ,1 9,1 9,1 9,1 5,1 32,6 32,6 12,8 #I/T #I/T Mio. kr. 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Måneder Indtægtsbudget Indtægter Akk. mer-/mindre indtægter

213 Bilag 4 - Side -1 af 5 Center for Økonomi Opgang Blok A Afsnit 1. sal Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK Hillerød Telefon Direkte Fax Mail Web CVR/SE-nr: Dato: 2. december 2014 Konsekvenser i 2015 på sundhedsområdet af 4. Økonomirapport Ved 4. økonomirapport forventes balance efter disponering af yderligere 24 mio. kr. til fremrykning af udgifter til medicin på hospitalerne fra 2015 til Udgangspunktet for budget 2015 er de vurderinger og fremskrivninger, der forelå ved 2. og 3. økonomirapport dvs. de forventede udgifter for 2014 før nye beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen inden for driftsrammen i økonomiaftalen for Det ses af nedenstående tabel, at vurderingerne i 4. økonomirapport leder frem til, at der i 2015 netto forventes et merforbrug på 150 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Prognose, sundhed Mio. kr. 2.ØR 3.ØR 4.ØR ÆNDRING ØR/4.ØR Praksisområdet medicintilskud Praksisområdet eksklusiv medicin Praksisområdet i alt Sygehusbehandling udenfor regionen Medicin på hospitaler Aktivitet på hospitaler og indtægter Hjælperordninger til hjemmeboende respiratorpatienter Patienterstatninger Apparaturpulje Kommunale indtægter DUT sager Renoveringspulje Innovative hygiejneprodukter og samarbejde med kommuner Øvrigt Til fremrykning af forbrug fra 2015 til Andet Til fremrykning af forbrug(medicin)fra 2015 til Fælles driftsudgifter m.v Center for HR (uddannelsesområdet) Den Præhospitale Virksomhed Administrationsbudgettet (diverse poster) I alt

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Sundhedsaftale 2015-2018. Region Hovedstaden og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale 2015-2018. Region Hovedstaden og kommunerne i regionen Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden og kommunerne i regionen Politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet

Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet Dagsorden for ekstraordinært Handicaprådet Mødedato: Torsdag den 09. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Mødested: Elektronisk møde Bemærkninger: Uden møde Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Kristina Kongsted

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 14-05-2014 11:00 MØDESTED Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen

Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen Udspil til visioner, mål, indsatsområder og bærende principper for samarbejde i sundhedsaftalen 2019-2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance Alle borgere har krav på et sundhedsvæsen, der

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 13 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Dato: 11. august 2014. Forord

Dato: 11. august 2014. Forord Dato: 11. august 2014 Forord Sundhedsvæsenet udvikler sig hastigt og vil være forandret i 2018, når aftaleperioden udløber. Vi kan forudse et stigende behov for sundhedsydelser med blandt andet flere ældre

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :00. Mødelokale H7/H8 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget :00. Mødelokale H7/H8 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 08-10-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale H7/H8 på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Vores sundhedsaftale. 1. udkast

Vores sundhedsaftale. 1. udkast Vores sundhedsaftale 1. udkast Disposition 1. Forord 2. Vores udfordringer 3. Vores fælles visioner - Mere sammenhæng i borgerens forløb - Mere lighed i sundhed - Mere samspil med borgeren - Mere sundhed

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET

KOMMUNEKONTAKTUDVALGET BESLUTNINGER Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 14-11-2014 12:45 MØDESTED Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Steen Christiansen Benedikte

Læs mere

Visioner for Sundhedsaftalen

Visioner for Sundhedsaftalen Visioner for Sundhedsaftalen 2019-2023 I Syddanmark har vi udviklet et solidt samarbejde om patientforløb på tværs af sygehuse, kommuner og praktiserende læger. Udgangspunktet for samarbejdet er vores

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Vores sundhedsaftale. Høringsudkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Vores sundhedsaftale. Høringsudkast til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Vores sundhedsaftale Høringsudkast til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vores udfordringer 3. Vores fælles visioner - Mere

Læs mere

Vores Sundhedsaftale. Forslag til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Vores Sundhedsaftale. Forslag til Sundhedsaftale for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis Vores Sundhedsaftale Forslag til Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis Indholdsfortegnelse Forord... Vores udfordringer... Vores fælles visioner... Mere sammenhæng

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet

Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet Arbejdsgruppen om samarbejdet på børneområdet Fællesmøde om arbejdet med Sundhedsaftalen den 3. november 2016 Ledende sundhedsplejerske Linda Malmgren, Gladsaxe Kommune Vicedirektør Pernille Slebsager,

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Hvad er en sundhedsaftale?

Hvad er en sundhedsaftale? Hvad er en sundhedsaftale? Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen

Agenda. Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet. Visioner og mål i Sundhedsaftalen Agenda Udfordringer og udvikling på sundhedsområdet Visioner og mål i Sundhedsaftalen 2015-2018 Status på implementering af Sundhedsaftalen 2015-2018 De næste skridt Sundhedsaftalen 2019-2022 Udfordringer

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Sjælland Kommunalbestyrelserne i Faxe Kommune, Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune,

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN ALBERTSLUND KOMMUNE 20. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Albertslund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Albertslund

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Sundhedsaftaler

Sundhedsaftaler Sundhedsbrugerrådet 2. juni 2014 Sundhedsaftaler 2015-18 Chefkonsulent Annette Lunde Stougaard, Afd. Sundhedssamarbejde og kvalitet, annette.stougaard@rsyd.dk Sundhedsloven om samarbejdet 3 Regioner og

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren.

organisatoriske samarbejde, der vedrører tværsektorielle indsatser og forløb og samfinansiering på tværs af kommuner, hospitaler og praksissektoren. IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for - 2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet Alle

Læs mere

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1. Vision. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Resumé af udkast til sundhedsaftalen 2015 2018 1 1. Vision Sundhedskoordinationsudvalget har udformet en vision med tre hovedmål. Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Den nye sundhedsaftale

Den nye sundhedsaftale Den nye sundhedsaftale 2015 2018 www.sundhedsaftalen.rm.dk Hvad er sundhedsaftalen? En politisk aftale ml region og kommuner (myndigheder) Udarbejdes for hver valgperiode Sundhedsloven 205 Fastsætter rammer

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTDEN FURESØ KOMMUNE 19. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Furesø Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Furesø Kommune og Region

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Til Sundhedskoordinationsudvalget

Til Sundhedskoordinationsudvalget Patientinddragelsesudvalget Region Midtjylland -, Til Sundhedskoordinationsudvalget Region Midtjylland 20. februar 2019 Høring vedrørende Sundhedsaftalen 2019 2023 Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv

Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Sundheds- og Ældreministeriets perspektiv Primærsektorkonferencen, d. 1. november 2017 Udfordringer og næste skridt i forhold til at skabe et stærkt nært og sammenhængende Katrine Ring, kontorchef, Ældreområdet

Læs mere

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner.

Parterne er enige om, at det er en afgørende forudsætning, at almen praksis aktivt inddrages i realiseringen af sundhedsaftalens mål og intentioner. REGION HOVEDSTADEN HELSINGØR KOMMUNE 24. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Helsingør Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Helsingør Kommune

Læs mere

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg

Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen. Prof. Jakob Kjellberg Hvad siger anbefalingerne Det nære og sammenhængene sundhedsvæsen Prof. Jakob Kjellberg Aalborg 17. august 2017 2 Kommissorium Afsæt i borgerens behov og ressourcer + LEON-princip Give forslag til Bedre

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Nordjylland og kommunerne Til Regionsrådet i Region Nordjylland Kommunalbestyrelserne i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune, Rebild

Læs mere

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen.

Frivillige aftaler er et supplement til aftalerne på de 6 obligatoriske indsatsområder og skal ikke godkendes i Sundhedsstyrelsen. Resume af hovedpunkterne i sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og Københavns Kommune 1.0 Sundhedsaftalens opbygning Københavns Kommunes sundhedsaftale består af den generelle ramme for de individuelle

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016

Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Klyngerne juni 2016 Strategispor vedr. Region Midtjyllands rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Klyngerne juni 2016 Region Midtjyllands Sundhedsplan Fælles ansvar for sundhed På patientens præmisser Sundhed og

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato

UDKAST. Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri. Indgået dato UDKAST Udkast til partnerskabsaftale mellem Frederiksberg Kommune og Region Hovedstadens Psykiatri Indgået dato Indhold i partnerskabsaftalen: 1. Aftalens parter... 3 2. Formål... 3 3. Visioner for partnerskabet...

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi

Tværsektorielt samarbejde om rehabilitering af borgere med apopleksi Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere