Børne- og Ungepolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børne- og Ungepolitik 2012-16"

Transkript

1 Børne- og Ungepolitik

2 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed og ressourcer 12 Sådan er vi organiseret 13 Evaluering 14 Uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem Børne- og Ungeforvaltningen Hvidovre Kommune Børne- og Ungeforvaltningen Foto: Ebbe Forup Layout og grafisk tilrettelægning: UK Tryk: KLS Grafisk Hus 2

3 Sammenhæng Vi har et fælles ansvar for vores børn og unge - og det viser sig i vores sammenhængende børne- og ungepolitik. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste opvækstvilkår for alle vores glade, frække, sjove, uartige, forsigtige, vilde og eftertænksomme børn og unge. I Kommunalbestyrelsen arbejder vi målrettet med at skabe sammenhæng i børn og unges liv. Det har betydet, at vi har ændret organiseringen, således at børne- og ungeområdet er blevet samlet i én forvaltning, og vi har revideret den sammenhængende børnepolitik. Vores nye sammenhængende børne- og ungepolitik er blevet til i et bredt samarbejde mellem ledere, medarbejdere og politikere. Det har for Kommunalbestyrelsen været vigtigt, at forskellige perspektiver inden for børne- og ungeområdet blev inddraget i processen. Vi er i Kommunalbestyrelsen stolte af at præsentere vores sammenhængende børne- og ungepolitik som den overordnede ramme for samarbejdet om børn og unge i Hvidovre. Børneog ungepolitiken tager afsæt i vores fælles vision om at: uanset hvilke forudsætninger dit barn har, skal vi sammen være de bedste til at udvikle dem. Derfor vil det politiske omdrejningspunkt være, at alle børn og unge med afsæt i deres forudsætninger trives og udvikler sig i en positiv retning. Det betyder, at I som forældre oplever, at Hvidovre Kommune understøtter jeres børns udvikling, trivsel og selvstændighed. Det er jer som forældre, der har hovedansvaret for jeres børns opvækst. Børne- og ungearbejdet vil være kendetegnet ved samarbejde med forældrene med udgangspunkt i et fælles mål om at ville det bedste for vores børn og unge. Vi har et fælles ansvar for, at vores børn og unge i videst muligt omfang oplever, at de bliver inkluderet i vores almene institutioner og skoler. Kommunalbestyrelsens politik skal være med til at sikre, at vi skaber sammenhæng mellem den generelle indsats, den forebyggende indsats og den målrettede indsats i forhold til udsatte børn og unge. Med venlig hilsen Helle Adelborg fg. borgmester 3

4 Velkommen Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vores fælles arbejds- og værdigrundlag på børne- og ungeområdet i Hvidovre Kommune. Målgruppen er kommunens børn og unge, deres familier, medarbejdere samt politikere. I politikken udstikkes retning for det generelle område, den forebyggende indsats og den særlige indsats over for børn og unge i udsatte positioner. Langt de fleste børn og unge i Hvidovre har en sund og tryg opvækst, men kommunen har en særlig forpligtelse over for børn og unge, der giver anledning til bekymring eller er i vanskeligheder. Uanset hvilke vanskeligheder barnet eller den unge er i, skal hjælpen organiseres i samarbejde med forældrene på en sådan måde, at det fremmer børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Det gælder både, når vi taler tidligt forebyggende arbejde, og når vi taler målrettet indsats over for børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Den sammenhængende børne- og ungepolitik opstiller retningslinjer for, hvordan der i Hvidovre Kommune kan opnås sammenhæng mellem det generelle arbejde i institutioner og skoler, det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børne- og ungepolitik beskriver den overordnede ramme for børneog ungearbejdet. I politikken præsenteres det børne- og ungesyn, som vil være udgangspunktet for de professionelles arbejde med børn, unge og familier i Hvidovre. De tre centrale omdrejningspunkter for politikken er: Trivsel og sundhed Udviklingsmuligheder for alle Parat til fremtiden De professionelle arbejder med omdrejningspunkterne ud fra et fælles fagligt fundament, som er beskrevet efter de tre centrale omdrejningspunkter. Formålet med det fælles faglige fundament er, at alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune har en fælles tilgang til at fremme børn og unges udvikling, trivsel og selvstændighed. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal i sin helhed medvirke til at understøtte arbejdet med den overordnede vision om, at Hvidovre Kommune sammen med jer som forældre skal være de bedste til at udvikle børn og unge, uanset hvilke forudsætninger det enkelte barn har. 4

5 Baggrund og lovgivning Alle kommuner skal ifølge Lov om Social Service 19 udarbejde en sammenhængende børnepolitik. Den sammenhængende børne- og ungepolitik har til formål at sikre sammenhæng og fælles retning mellem Hvidovre Kommunes generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Hvidovre Kommune har i arbejdet med den sammenhængende børne- og ungepolitik hentet inspiration i FN s børnekonvention, som Danmark har tiltrådt. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil derfor, med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens politiske visioner og prioriteringer, danne ramme om den indsats, der iværksættes over for alle Hvidovre Kommunes børn og unge, samt sikre kvalitet og sammenhæng i alle børn og unges hverdag. 5

6 Børne- og ungesyn Børn og unge i Hvidovre skal have en sund og tryg opvækst, hvor nøgleordene er trivsel og livsglæde, da det er forudsætningen for udvikling, læring og en tillidsfuld tilgang til omverdenen. I har som forældre ansvaret for jeres børns trivsel, opdragelse og udvikling. Hvidovre Kommune understøtter dette ved at give jeres børn og unge gode, solide og kvalitetsorienterede institutions- og skoletilbud. Derfor kan I som forældre forvente, at arbejdet med jeres børn og unge tager afsæt i følgende: Børn og unge ses først og fremmest som en del af et familiefællesskab. I arbejdet med børn og unge har Hvidovre Kommunes medarbejdere fokus på dét, der virker, og tillid til, at alle børn har uanede potentialer og udviklingsmuligheder - uanset forudsætninger. Medarbejderne vil stille krav og forventninger til jeres børn med afsæt i barnets forudsætninger. Medarbejdere i institutioner og skoler har sammen med jer som forældre et fælles ansvar for at sikre de bedste udviklingsmuligheder for jeres børn og unge. Hvis jeres barn eller ung har et behov, som ikke kan løses i familien eller netværket, vil Hvidovre Kommunes børne- og ungemedarbejdere forsøge at finde løsninger i dialog og samspil med barnet eller den unge og familien. Børn og unge skal høres og have medindflydelse på egne forhold i respekt for dem og deres familiers forskellige baggrunde og udgangspunkter. Børn og unge udvikler sig gennem positive sociale relationer. Når børn og unge oplever sig som medlemmer af fællesskaber, har det afgørende betydning for deres sundhed, velbefindende og udvikling. Derfor lægger Hvidovre Kommune vægt på, at et godt børne- og ungeliv i Hvidovre er kendetegnet ved et hverdagsliv, hvor der er sammenhæng mellem familie, skole, dagtilbud, fritidsaktiviteter og lokalområde. 6

7 Trivsel og sundhed Alle børn og unge har krav på omsorg og en sund og tryg opvækst både fysisk, psykisk og socialt med henblik på at få et alsidigt udviklende liv. Tryghed og trivsel er drivkraften for alle børn og unges nysgerrighed og læring. Det er derfor af vital betydning, at barnet fra fødslen opbygger trygge og tillidsfulde relationer til forældrene og senere til andre betydningsfulde voksne, som de vil møde gennem deres tilknytning til institutioner og skoler. Børn og unge har her mulighed for at indgå i inkluderende fællesskaber, hvor de kan knytte venskaber og udvikle sociale kompetencer. Hvidovre Kommunes medarbejdere arbejder sammen med jer forældre om sundheds- og udviklingsfremme, således at jeres børn får mulighed for at få tilstrækkelig viden om og forståelse for en sund livsstil. Det er vigtigt, fordi det er forudsætningen for, at jeres børn og unge senere i livet træffer sunde valg til gavn for dem selv og deres omgivelser. Hvidovre Kommune arbejder målrettet på at sikre, at børn og unge har adgang til sund mad og drikke i kommunens institutioner og skoler samt mulighed for leg og bevægelse ud fra en tankegang om, at det spiller en fundamental rolle for deres trivsel og udvikling. I kan forvente, at: I som forældre modtager sundhedsrådgivning samt oplysning vedrørende jeres børn og unges behov for omsorg, tryghed, sundhed og udvikling i gode fysiske rammer. Institutioner og skoler arbejder med trivsel, sundhed og gode sociale fællesskaber, og at der vil være fokus på leg og bevægelse Jeres børn og unge lærer vigtigheden af sunde og regelmæssige måltider, god hygiejne og en sund livsstil. Jeres børn og unge informeres og vejledes om rusmidler, sex, alkohol, rygning, mv. 7

8 Udviklingsmuligheder for alle Alle børn og unge har krav på udviklingsmuligheder. I Hvidovre Kommune stilles der forventninger til jeres børns læring, undervisning og uddannelse efter individuelle forudsætninger og kompetencer. Børne- og ungemedarbejdere vil sikre, at alle børn og unge får mulighed for at blive aktive samfundsborgere og deltage i arbejds- og samfundslivet. Indsatsen over for udsatte børn og unge er kendetegnet ved, at de støttes så tidligt og så tæt på nærmiljøet som muligt. Indsatsen er helhedsorienteret og bygger på et princip om rettidig og mindste indgriben. Børn og unge med særlige behov inkluderes ligeværdigt i de sociale og faglige fællesskaber. Når det almene tilbud ikke kan skabe rammerne for børn og unges sociale og faglige trivsel, udvikling og selvstændighed, tilbydes de, på baggrund af en faglig vurdering, relevante tilbud, der sikrer deres lærings- og udviklingsmuligheder. Alle tilbud har et forebyggende formål og understøtter forældreopgaven. Indsatsen har fokus på inddragelse af forældre og børn, og fokuserer på barnets, den unges og familiens ressourcer. I kan derfor forvente, at: Alle børn og unge har mulighed for at få et institutionstilbud, et skoletilbud eller et ungdomsuddannelsestilbud i eller uden for kommunen, hvor der er tilgængelighed og hvor de nødvendige lærings- og hjælpemidler er til stede. Desuden skal den nødvendige faglige ekspertise være til rådighed. Hvis jeres børn og unge modtager et specialiseret tilbud, er sigtet altid mod en tilbagevenden til almenområdet. Kommunens tilbud er kendetegnet ved høj kvalitet både på almenområdet og på specialområdet. Indsatsen tager udgangspunkt i en forståelse for, at I som forældre har den største viden og det primære ansvar for jeres barn. Der arbejdes med inkluderende fællesskaber for alle børn og unge. 8

9 Parat til fremtiden Alle børn og unge skal uanset forudsætninger tilbydes muligheder, der gør dem parate til fremtiden og voksenlivet. Det er hos jer som familie, de kulturelle værdier og demokratiske og samfundsmæssige normer grundlægges. Børn og unge skal lære at være ansvarlige og demokratiske borgere, der har tillid til egne og fællesskabets muligheder og udfordringer. De skal kunne navigere i det multikulturelle samfund og den globaliserede verden. De skal lære at se forskelligheder som en ressource og drage nytte heraf. Udvikling og uddannelse er en forudsætning for, at jeres børn og unge kan blive ansvarlige, selvstændige og aktive samfundsborgere. Derfor skal alle unge med udgangspunkt i deres ønsker og forudsætninger have en ungdomsuddannelse, der kan gøre dem parate til selvstændighed, arbejdsmarkedet og voksenlivet. Børn udvikler sig og lærer gennem aktiviteter og leg. Alle børn og unge skal opleve en balance mellem deres egne forudsætninger og de udfordringer, de bliver stillet over for. Børn og unge udvikler sig i forskelligt tempo. Derfor tilbyder de kommunale institutions- og skoletilbud en bred vifte af udviklings- og læringsmiljøer. Læring skal foregå både i formelle og uformelle undervisningsmiljøer. Miljøerne skal være udfordrende og eksperimenterende med såvel fysisk aktivitet og leg som intellektuel udfoldelse og kreativitet. I kan derfor forvente, at: Der er høj faglighed i institutioner og skoler. Der bliver stillet krav til jeres børns uddannelse og læring på en måde, så der er balance mellem jeres børns forudsætninger og de udfordringer, de bliver stillet over for. Medarbejderne arbejder med at udvikle børn og unges sociale og kulturelle kompetencer i samarbejde med jer forældre. Medarbejderne sikrer gennem deres faglighed, at børn og unge er motiverede for udvikling og uddannelse. Medarbejderne har i samarbejde med jer forældre fokus på, at børn og unge får kendskab til de muligheder tilværelsen rummer. Medarbejderne sikrer formidling og forståelse for normer og samfundsmæssige værdier til børn og unge. 9

10 Det fælles faglige fundament Børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune arbejder ud fra et fælles fagligt fundament. Det betyder, at børn, unge og deres familier kan forvente, at alle, der arbejder på børneområdet, har særligt fokus på sammenhæng i børn og unges liv, tidlig indsats og inklusion. Det skal medvirke til at sikre, at forældrene oplever en ensartethed og høj faglig kvalitet i institutioner og skoler. Hele den sammenhængende børne- og ungepolitik bygger på det fælles faglige fundament. Der bliver lagt vægt på dialog og et gensidigt forpligtende samarbejde mellem familien og børne- og ungemedarbejdere, fordi det er afgørende for, at barnet eller den unges forudsætninger understøttes og udvikles. Sammenhænge i børn og unges liv Sammenhænge skaber den røde tråd fra barndom til ungdom og videre til et selvstændigt voksenliv. Sammenhæng handler om overgange i almenområdet generelt og om overgange fra almenområdet til indsatser for børn og unge i udsatte positioner. Børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på de forskellige overgange, der er i børns liv. Eksempelvis fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. For langt de fleste børn er overgange en naturlig del af livet og noget de ser frem til med glæde. En mindre gruppe af børn og unge har brug for særlig støtte, således at de også får sammenhæng i deres børne- og ungdomsliv. Alle børne- og ungemedarbejdere har særligt fokus på samarbejdsflader mellem medarbejdere og de forskellige institutioner, skoler og indsatser. Et højt niveau af tværfaglighed medvirker til respekt og anerkendelse af forskellige fagligheder. Alle børne- og ungemedarbejdere prioriterer højt at deltage i forskellige samarbejdsfora på tværs af afdelinger og faglighed for at sikre en sammenhængende indsats over for børn og unge. Tidlig indsats Børne- og ungemedarbejderne i Hvidovre vil sikre en tidlig indsats i forhold til de børn og unge, der vækker bekymring. Derfor har børne- og ungemedarbejdere et målrettet tværfagligt samarbejde med fokus på inddragelse af forældrene. Dette skal resultere i, at der findes en løsning tæt på barnets og den unges hverdag. 10

11 Det fælles faglige fundament Det betyder, at der i forhold til børn og unge i Hvidovre bliver arbejdet med sammenhænge i deres liv, en tidlig indsats over for børn og unge, der vækker bekymring, og at der tænkes i inkluderende miljøer. I Hvidovre Kommune er børn og unge omgivet af opmærksomme voksne, der handler, hvis de observerer tegn, der giver anledning til bekymring. Børne- og ungemedarbejdere yder en tidlig og målrettet indsats gennem indsatsmodellen itide og de tværfaglige netværk. Indsatser for børn og unge med bekymrende kriminel adfærd sker igennem det generelle kriminalitetspræventive arbejde i SSP-regi (Skole, Socialindsats og Politi) eller det konkrete arbejde med det enkelte barn eller unge, jævnfør plan for indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge. Inklusion Børn og unge i Hvidovre skal opleve, at de bliver set, hørt og værdsat som de unikke personer, de er. Inklusion handler om at høre til i et udviklende og forpligtende fællesskab. Hvidovre Kommune støtter alle børn og unge i at kunne indgå i de faglige og sociale fællesskaber, som institutioner og skoler består af. Det vil vi gøre ved at skabe differentierede fællesskaber, hvor hvert enkelt barn og ung trives, lærer og udvikler sig fagligt, personligt og socialt. Børne- og ungemedarbejderne har derfor fokus på barnet og den unges relationer i fællesskabet, med udgangspunkt i barnet og den unges ressourcer og muligheder. Forskellighed ses som en ressource, og alle børn og unge betragtes som kompetente medborgere. 11

12 Faglighed og ressourcer Det er Kommunalbestyrelsens ansvar at sikre tilbud, så børn og unge trives, udvikler de nødvendige færdigheder og er godt rustede til at klare deres fremtid. Det gøres bedst, hvis der er sammenhæng mellem den faglige kvalitet, økonomistyring og Hvidovre Kommunes lokale tilbud til børn, unge og deres familier. På børne- og ungeområdet er der forskelligartede lovkrav, der skal efterleves, dels i forhold til den faglige indsats, dels i forhold til at sikre børn, unge og familierne deres rettigheder. Det vil vi opnå ved at have: Fokus på, hvordan vi bruger de ressourcer, der er til rådighed på børneog ungeområdet, så det sker mest hensigtsmæssigt og effektivt. Fokus på ressourcebehovet i forhold til opgaven, den faglige kvalitet og økonomistyring. Fokus på evaluering set i sammenhæng mellem den faglige kvalitet og anvendelsen af ressourcer i forhold til den ønskede effekt. Fokus på, at Hvidovre Kommunes servicenivau over for børn, unge og familie er synligt og tilgængeligt for borgerne. I vurderingen af de forskellige indsatser skal relevant viden og resultater inddrages som en fast del af beslutningsgrundlaget. Børne- og Ungeforvaltningen vil gennem den overordnede økonomiske styring målrette de eksisterende ressourcer på området, så de bruges mest hensigtsmæssigt til gavn for arbejdet med børnene, de unge og deres familier. 12

13 Sådan er vi organiseret Børne- og ungeområdet spænder fra 0-18 år. Nedenstående figur illustrerer, hvordan Børne- og Ungeforvaltningen er organiseret. Skole og Fritid SAMMENHÆNG TIDLIG INDSATS INKLUSION 13

14 Evaluering 1. marts 2011 blev der etableret en Børne- og Ungeforvaltning med det formål at skabe en større sammenhæng på børne- og ungeområdet. Den sammenhængende børne- og ungepolitik vil være det fælles arbejdsgrundlag for alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune. Politikken henvender sig til borgere og stiller krav til Børne- og Ungeforvaltningen med afsæt i de politiske visioner. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er en overordnet ramme, der sætter retning for både det generelle arbejde med børn og unge samt for arbejdet med børn og unge, der i kortere eller længere perioder er i udsatte positioner. Politikken er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem børne- og ungemedarbejderne og kommunalbestyrelsens medlemmer. Den sammenhængende børne- og ungepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 25. september 2012 og vil blive revideret senest i år Politikken vil løbende blive evalueret. I Hvidovre Kommune er hovedopgaven at udvikle børn og unges potentiale, uanset hvilke forudsætninger de har. Derfor vil der løbende blive evalueret på resultaterne af de forskellige tilbud og indsatser, der er på børne- og ungeområdet. Der vil i evalueringen af den sammenhængende børne- og ungepolitik være særligt fokus på: Sammenhæng i børn og unges liv, herunder overgange fra forskellige tilbud og indsatser samt overgangen fra barn til voksen. Den tidlige indsats, herunder den tværfaglige indsats, som skal medvirke til, at der tænkes i helheder. Evalueringen vil foregå gennem dokumentation, medarbejder- og brugerundersøgelser. 14

15 Evaluering Evalueringen skal medvirke til at skabe en sammenhæng mellem visionen på børne- og ungeområdet og tilbud/indsatser på området. Den sammenhængende børne- og ungepolitik definerer den grundlæggende tilgang til arbejdet med Hvidovres børn, unge og familier. Med afsæt i politikken er der udarbejdet serviceniveauer, indsatser og værktøjer inden for de enkelte områder og på tværs. Den sammenhængende børne- og ungepolitik skal ses i sammenhæng med Hvidovre Kommunes øvrige politikker. I forhold til målgruppen for denne politik er der en tæt kobling til Hvidovre Kommunes Handicappolitik og Sundheds- og Forebyggelsespolitik. De vil være tilgængelige elektronisk på Her vil serviceniveauer og retningslinjer, der understøtter politikken, også være tilgængelige. 15

16 16

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe gladsaxe.dk Sammen Børn og unge former fremtiden Børne- og skolepolitik i Gladsaxe I Gladsaxe Kommune har vi store ambitioner for vores arbejde med børn og unge. Vi har en vision om, at børn og unge vokser

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter tidlig sammenhængende indsats Børn og unge skal udfordres FORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge kan være i udfordringer de er ikke en udfordring Gældende fra 2019 til 2022 GREVE

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Børn og unge former fremtiden

Børn og unge former fremtiden Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Høringsmateriale, godkendt af Børne- og Undervisningsudvalget 20. marts 2018 1 Indhold Indledning... 3 VISION... 4 Børn og unge

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune

Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Børn og unge former fremtiden Børne- og Skolepolitikken i Gladsaxe Kommune Indhold Indledning... 2 Vision værdier mål... 2 De voksnes ansvar børn og unges medansvar... 2 VISION... 3 Børn og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Revideret udgave. V.0.4 15/11-11 Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken - Politikken sætter fokus på sammenhængen mellem almen- og specialområdet. .hjælpen skal sætte ind i tide Sårbare børn og unge

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik

Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik UDKAST Det er sejt at være dygtig en sammenhængende børne- og ungepolitik For perioden 2019-2022 Godkendt af Byrådet den xx Forord I Fredensborg Kommune mener vi, at alle børn skal have mulighed for at

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST. Børne- og ungepolitik 2018-2022 Børne- og ungepolitik 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale kompetencer...

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik

Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik Sammen om trivsel Børne- og ungepolitik 2019-2023 Indledning Formålet med Nyborg Kommunes børne- og ungepolitik er at give alle børn og unge mulighed for at udvikle og udfolde sig og blive livsduelige

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik

BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik 2018-2022 1 Indledning Formålet med Rebild Kommunes Børne- og Ungepolitik er, at alle børn og unge skal have et godt liv, hvor de opbygger de kompetencer, der efterspørges i fremtidens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik

TÅRNBY KOMMUNE. Sammenhængende Børne- og ungepolitik TÅRNBY KOMMUNE Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2019-2022 0 Indhold Forord... 2 Vision... 3 Værdigrundlag... 4 Menneske- og læringssyn... 5 Digital dannelse... 5 Temaer for mål og handlinger... 5 Sociale

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale S 1 Velfærdspolitik Børne- og Ungepolitik Medborgerpolitik Miljøpolitik Erhvervs- og Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik 2018 1 Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier

Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier Resumé af høringssvar om Den sammenhængende børne- og ungepolitik opdelt i 6 underkategorier KATEGORI 1: DAGTILBUD 1.1 Børneinstitutionen Vedbyholm og bestyrelse 1.2 Børnehuset Mælkebøtten Hvidovre Kommunes

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK UDKAST ODDER KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK FÆLLES ANSVAR SAMMEN OG PÅ TVÆRS INDLEDNING I Odder Kommune har vi høje ambitioner for alle børn og unge. Alle børn og unge skal gives de bedst mulige betingelser

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune Børne- og Ungepolitik Børn og unge sejrer i eget liv og når deres fulde potentiale 1 Børne- og Ungepolitik for Ishøj Kommune Velfærdspolitik Borgmesteren har ordet I Ishøj Kommune har vi

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og Undervisningsudvalget. SFO og klub arbejder efter kommunens overordnede politikker og generelle retningslinjer

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK

HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK Holstebro Kommune HOLSTEBRO KOMMUNES BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2015-2018 1. Indledning...4 2. Værdier og mål for Børn og Unge...5 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken...6 4. Byrådets børne- og familiesyn...6

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord...3 Indledning...3 Kompetente børn og unge...4 Forpligtende fællesskaber...5 Stærke netværk og et rigt

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Børn og unge der tør BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2019-22 Børn og unge der tør 1 DET HAR JEG ALDRIG PRØVET FØR, SÅ DET KLARER JEG HELT SIKKERT! PIPPI LANGSTRØMPE Indledning I Børne- og Ungepolitikken for 2019-22 ønsker vi som byråd

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020. en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Gladsaxe Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik 2015-2020 en politik, der sikrer sammenhængskraft på børne- og ungeområdet Forord [Tekst indsættes, når politikken foreligger i endelig form] Indledning

Læs mere

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune

Livsduelige børn og unge. Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune Livsduelige børn og unge Børne- og Ungepolitikken for Kerteminde Kommune 1 Forord I Kerteminde Kommune vil vi understøtte kommunens børn og unge i at blive livsduelige mennesker, der har de rette egenskaber

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Sammenhængende Børne- og ungepolitik

Sammenhængende Børne- og ungepolitik Sammenhængende Børne- og ungepolitik 2013 Vejen Kommunes overordnede vision At være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Vejen kommunes

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være

BØRN- OG UNGEPOLITIK. Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være 2018 BØRN- OG UNGEPOLITIK Vi er en attraktiv kommune at være barn og unge i. Det skal vi blive ved med at være INDHOLD 03 Forord 04 Indledning De overordnede målsætninger for børn og unge 05 En tidlig

Læs mere

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN

DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN DET GODE BØRNELIV I DAGPLEJEN Dagplejen det gode børneliv 1 indledning Det gode børneliv i dagplejen beskriver de værdier og holdninger som dagplejen i Silkeborg bygger på, og er i overensstemmelse med

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune

Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune Integrationspolitik for Vesthimmerlands Kommune 2 Forord I Vesthimmerlands Kommune betragter vi det som et fælles ansvar og en fælles opgave at skabe et inkluderende samfund med gode rammer for aktive

Læs mere

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Børne- og læringssyn i Allerød Kommune Børne- og læringssyn i Allerød Kommune April 2017 1 ALLERØD KOMMUNES FÆLLES BØRNE- OG LÆRINGSSYN I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles ansvar - fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles ansvar - fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Børnepolitik Version 2

Børnepolitik Version 2 Børnepolitik Version 2 Læring Helhed Omsorg Forskellighed Anerkendelse Ansvar Leg - venskab Sundhed Borgmesteren og udvalgsformandens forord Børnepolitikken Mariagerfjord Kommune har med en fælles børnepolitik

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats

Børne-, Unge- og Familiepolitik Fælles Ansvar - Fælles indsats Børne-, Unge- og Familiepolitik 2018 Fælles Ansvar - Fælles indsats INDLEDNING Et godt hverdagsliv er afgørende for alle børn, unge og familier i Hjørring Kommune uanset social og kulturel baggrund. En

Læs mere

Sammenhængende. Børne. politik

Sammenhængende. Børne. politik Sammenhængende Børne politik Læsevejledning Den Sammenhængende Børnepolitik omfatter alle børn og unge i Brønderslev Kommune. Betegnelsen barn/børn anvendes som en samlet betegnelse uanset alder. Politikken

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK T S A K UD Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Forordet kommer senere BØRN & UNGE POLITIKKEN HAR 5 TEMAER. Hans Erik Møller Formand Børn & Familieudvalget Knud Jager Andersen

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune

Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Fælles børne- og læringssyn i Allerød Kommune Juni 2017 1 I Allerød Kommune arbejder vi ud fra et fælles børne- og læringssyn på hele 0-18 årsområdet. Vi ønsker med vores børne- og læringssyn at sætte

Læs mere

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig.

Ung, Aktiv, Ansvarlig. Struer Kommunes. Ungdomspolitik. Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober Struer Kommune - Ung, Aktiv, Ansvarlig. Ung, Aktiv, Ansvarlig s Ungdomspolitik side 1 Godkendt af Struer Byråd den 7. oktober 2008 Forord Unge i Struer ligner unge i resten af landet på alle væsentlige områder. De har en travl hverdag med venner,

Læs mere

Børnepolitik Alle børn på Ærø har krav på en sund og tryg opvækst

Børnepolitik Alle børn på Ærø har krav på en sund og tryg opvækst Børnepolitik 2017 2020 - Alle børn på Ærø har krav på en sund og tryg opvækst 1 Forord Ærø Kommune ønsker at være et godt sted for børn: Et sted hvor børn vokser op i tryghed med fokus på udvikling såvel

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED

Strategi for fællesskaber for børn og unge FÆLLESSKABER MED FORSKELLIGHED 1 Fællesskaber for børn og unge Udvikling af fællesskaber er i fokus i Gentofte Kommune. Fællesskaber, hvor børn og unge oplever glæden ved at deltage. Fællesskaber med forskellighed, og fællesskaber der

Læs mere

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik

SUND OPVÆKST. Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik SUND OPVÆKST Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik Forord Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse politiske

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Skolepolitik i Hjørring Kommune unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitik i Hjørring Kommune unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitik i Hjørring Kommune 2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Forord Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget har i foråret 2018 i en involverende samarbejdsproces mellem forældre, elever,

Læs mere

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv

Mål for SFO. Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune. Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv Mål for SFO Overordnede mål for 6-10 årige børn i Vesthimmerlands Kommune Alle børn i Vesthimmerland skal have et godt børneliv 1 2 Børnesyn Overordnede Mål for Dagtilbud/Landsbyordninger/ Skolefritidsordninger

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere