NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling"

Transkript

1 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II afsnit L. (Lærlinge og Elever S.T.K) I tt }10l/ OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholds fortegnelse s s s 1 Overenskomstens område. 2 Løn 3 Merudgífter ved tjenesterejser, herunder dagpenge. s s 4 Sygdom... 5 Ferie og feriegodtgørelse. S 6 Graviditet, barsel og adoption. S 7 Ophævelse af praktikforhol-d S I Tjenestefrihed ved barns første sygedag S 9 Anden tjenestefrihed ved barns sygdom. S r0 Anden særl-ig tjenestef rihed. S 11 Fridage s12 s 13 Offentlige hverv. Overarbejde.... Ulempeydelser... s14 S 15 Sikkerhedsbeklædning m.v. S l-6 Overgangsbestemmelse. S 17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Síde: '7 I I o o t_0.11_.12.l2.l2.13 ese/øps r nr 1,6.40 / 31,6 / side l- af 15

2 Afsnit L. (Lærl-inge og EIever S.I. K) El-ever Bilag 1 Satsgruppe Satsgruppe Satsgruppe Bilag 1. Satsgruppe Satsgruppe som aflønnes jf. S 2 stk Lærlinge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3 5: 6: L4 L4 1-4 I4 T4 l_ ASA/ØPS.Jr. nr / 3L6 / 201,4 side 2 af 1-5

3 s1 Overenskomstens område. Denne overenskomst omfatter samtlige lærlinge og elever som har praktikplads t Grønlands Sel-vstyre, Staten, Tele/Post Greenland A/S, A/S Inissiaatileqatigiiffik INI el-ler kommunerne i Grønl-and. srk. 2. Endvidere omfatter overenskomsten lærj-inge og klinikassistentelever, der har læreplads/praktikplads i staten, GrønLands SeIvstyre el-ier kommunerne i Grønland. De regler, der er fastsat i denne overenskomst, finder således tilsvarende anvendelse for 1ærl-inge, og klinikassistentelever, medmindre disse særskilt er undtaget. s2 I-øn. Lærlinge og elever indenfor brancheområdet Tunngaviusumik Niuernermik flinniartitaaneq (TNI) og øvrige brancheområder som ikke omfattes af stk. 2, aflønnes månedligt efter føigende satser: Satsgruppe 1: (Tunngaviusumik Niuernermik Ilinniarfik TNI l-8 elever indplaceres på trin 3. TNI ).If. Bilag 1 trin anciennitet Ar 6.474, , Ar I.538, L2 I.922, Ar 9.782, '7, Ar , 14 1_L.624, Ar I2.970,20 L3.354, ,95 I.640, ,78 rl.342,06 L3. 072, , ,6' ,4r rr.490, 69 L3.220,'75 ASA,/ØPS,fr nr 1,6.40 / 3]-6 / 201,4 side 3 af 15

4 Satsgruppe 2: Øvrige brancheområder.,if. BiIag 1 trin anciennitet Ar 2 2 Ar 3 3 Ar 4 4 Ar Å.r 6.474, ,00 LL.L45, 1g ,7_r , , ,92 7l.247,I0 t2.039,03 L3.072, ,61, 9.4gg, , ,97,66 L3.220, , ,74 LL.529,92 1,2.321_, ,94 Satsgruppe 3 Øvrige brancheområder. Jf. Bilag 1-. trin anciennitet År År År A.r + AT , ,36 IO.525,50 1,1,.L23,98 LL.743, , ,29 L0.627,42 rl.225, go , , ,91_ L0.776, 05 LI.374, ,' ,77 I.982, L0 l0.970,24 1l_.508,72 L2.I27,96 Stk. 2. Lær1inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen' og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden Løn efter følgende: Satsgruppe 4: trin anciennitet L z. Ar 2..A,r 3 +. År 4 5. *.Å,r ,95 L2.074,36 L2.634,21_ 1,2.970, , g7 L2.776, ,1_3 L3.012, ,50 l0.l07,69 L2.324,9L , , , g5 L3.220, ,87 ASA/ØPS,Jr. nr. L6.40 / 3L6 / 201,4 side 4 af 15

5 Stk. 3. Lærlinge eller elever inden for brancheområderne jern og metaf, bygge og anlæg, aflønnes hver 14. dag efter føigende: Satsgruppe 5: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,if. Bilag I trin anciennitet L7 1 t-.ä,r 3.075, , ,' ,85 2 z År 4.038, ,56 4.L63, , År 4.936, '7, L, , Ar 5.r75, ,7I 5.301, , Ar 5.306, , _, , 63 Satsgruppe 6: brancheområderne jern og metal, bygge og anlæg.,ff. Bilag 1 trin anciennitet L t_ 3.126, , , , ,34 4.3OO, , , , , , , , , ,63.A,r År AT Á,r + Ar 3.075,48 4.L08, , , ,26 Stk. 4. Lærl-inge el-l-er elever som ikke er omfattet af ændringerne i forordningen, og som fortsat oppebærer støtte under skoleophold, anvises i praktikperioden løn efter følgende: Satsgruppe 1 trin anciennitet År.Â,r.Â,r + Ar 4.756,' , O , , , , l-0 6.1,67, , L, , ,L3 6. L3r, , '7, ,09 6.L82,2r AsA/ ØPs rtr. nr. 1,6.40 / 3!ø / zotq side 5 af l-5

6 Stk. 5. Lærlinge eller el-ever på fiskeindustriuddannel-sen indplaceres på lønskal-aen således, ât disse el-ever al-]erede i 2. uddanne]sesår af l-ønnes på 3. løntrin. Stk. 6. På uddannel-sesområder, hvor uddannel-sen varer mere end 5 àr, anvendes 5. Iøntrin også for eventuelt eflerføigende uddannelsesår. Stk. 7. Der foretages l-ønfradrag for forsømmelser inden for den daglige arbejdstid. Lønfradraget udgør for hver forsømt arbejdstime vedkommende 1ærlings eiler efevs normale timeløn plus event.uelle tillæg for pågældende t.ime. Forsømmelser af indtil 2 time regnes som 2 time. s3 Merudgifter ved tjenesterejser, herunder dagpenge, nattillæg (hoè,eldispositíonebeløb) og udstyrsgodtgøreise. Der ydes godlgørel-se til lærj-inge og elever, som midlertidigt udsendes til arbejde på et andet sted end hjemstedet, i henhold til de for tjenestemænd i Grønlands Selvstyres og kommunernes tjeneste t Grønl-and gæidende regler j f. særskilt aftaleoversigt. stk. 2. Rejsetiden på tjenesterejser regnes som r/2 tjenestetld,/- arbejdstid, idet den sål-edes beregnede t.jenestetid/arbejdstid for rejsetiden dog ikke kan medføre, at arbejdstidsnormen for den pågældende dag ikke anses for opfyldt. stk. 3. Rejsetid mel-l-em k} og kr medregnes dog ikke som tjenestetid/arbejdstid, såfremt der er sti]let soveplads til rådighed for den ansatte. s4 Sygdom. Lærringe og elever har ret til løn under fravær på grund af sygdom, medens den pågælende er i praktik. Denne ret bortfalder, såfremt 1ær- Iingen el-l-er eleven har været syg i mere end sammenlagt 3 måneder. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side 6 af 15

7 Stk. 2. Sygdomsforfald kan forlanges dokumenteret ved Iægeattest Stk. 3. Såfremt lærlinge og elever på grund af sygdom har forsømt mere end l0 procent af den fastsatte uddannelsestid i virksomheden, kan såvel- l-ærlinge og elever som arbejdsgiveren forlange praktiktiden forlænget med et af brancheudvalget el-ler det l-okale erhvervsuddannel-sesudvalg godkendt tidsrum, jf. kapitel 7 S 39, stk. 7, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannel-ser og erhvervsuddanne I seskurser. ss Ferie og feriegodtgøre1se. Den ansatte har ret til årj-ig ferie efter reglerne i l-andstingslov nr. 10 af 1-2. november I henhold til landstingsloven's S 2, er aftalt nedenfor anføriue særlige regler. Stk. 2. Hvis tærlinge og elever ikke har optjent ret til Løn i al-l-e feriedagene, betaler den aktuelle arbejdsgiver 1ærlinge og elever l-øn i de feriedage, hvortil der ikke er optjent ret til Løn. Stk. 3. Hvis praktikaftalen ophæves, uden at der indgås ny praktikaftale med en anden arbejdsgiver, og inden tilgodehavende ferie med løn er afholdt, ydes der den pågældende L2% Z feriegodtgørelse, jf. S 15, stk. 2 i l-andstingslov om ferie. Der ydes ikke feriegodtgørel-se for skoleperioder i denne situation. Hvis uddannel-sen herefter genoptages ved indgåelse af ny praktikaftale finder stk. 4 ikke anvendelse i første ferieår ved dette praktiksted. Stk. 4. Hvis lærlinge og elever har modtaget uddannelsesbevis som branchearbejder eiier faglært inden tilgodehavende ferie med føn er afholdt, ydes der I21Á % feriegodtgøre1se, jf. S 15, stk. 2 L landstingslov om ferie. Praktikstedet yder ligeledes en tilsvarende feriegodtgørelse for den del af optjeningsåret, hvor den pågældende har haft skoleophold. ASA/ØPS,lr nr 1,6.40 / 3]-6 / 2oa4 side 7 af l-5

8 Stk. 5. Hvis lærlinge og elever har haft fl-ere arbejdsgivere i optjeningsåret, yder hver arbejdsgiver forholdsmæssig feriegodtgørelse efter stk Krav om tilgodehavende feriegodtgørelse i henhold til stk. 5-6 skal være rejst over for arbejdsgiveren senest 3 måneder efter udløbet af ferieåret. I modsat fald tilfalder bel-øbet Feriefonden, jfr. protokollat om Feriefonden. s6 Gravidítet, barsel og adoptíon. Lærlinge og elever har ret tir fravær (orlov) fra arbejdet på grund af graviditet, barser og adoptíon, når der er ret tir fravær (orlov) i henhol-d til enhver tid gældende rnatisartutlov om barsel med videre (pt.inatsisartut.lov nr. 14 af 7. december 2Oo9). Fravær modsvares da af en til-svarende forrængerse af praktikperioden, jf. s 39, stk. J_, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne l- s e skurs e r. Stk. 2. Under fravær (orlov) jf. stk. 1,, er der dog kun ret ti1 Iøn i den orlovsperiode, som fremgår af Landstingsforordning nr. 7 af 22. oktober Nærværende oversigt angiver til- fravær med l-øn ved graviditet og fødsel af ét barn: Ltf. Nr. 7 af K: 2 uger K: 14 uger efter Fælles: 4 uger inden fødsel til deling eller M: I uge efter K alene s7 Ophæve1se af prakèikforhold. om ophævelse af Iærlinge og elevers praktikforhol_d gæ1der s 43, i Landstingsforordning nr. 2 af 31. maj om erhvervsuddannelser og e rhvervsuddanne I s e skurs er. ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3L6 / 2OI4 side I af l-5

9 Der gives hed uden barnel er s8 TjenesÈefrihed ved barns første sygedag. Iærlinge og elever adgang til hel el-ler delvis pasning af sygt, mindreårigt barn, sygt. LønLab til tj enestefriførste dag, Stk. 2. Tjenestefrihed forudsætter: a b c d Det er barnets første sygedag, hensynet til- barnets forhold gør dei' nødvendigt, forholdene på tjenestestedet till-ader det, og barnet er hjemmeværende. srk. 3 Sygelisten suppleres med oplysning om fravær på grund af barns første sygedag Stk. 4. Ordningen kan for den enkel-te inddrages ved misbrug s9 Anden tjenest,efríhed ved barns sygdom. Der gives l-ærl-inge og elever adgang til tjenestefrihed uden løntab i op til 12 dage for 0 til 16-årigt barns indlæggelse på sygehus i ell-er udenfor hjembyen, som rejseledsager og under barnets indlæggelse i forbindelse med en af Sundhedsvæsenel betalt ledsagerrej se. Stk. 2. Barnets indlæggelse og foræidres medindlæggelse samt ledsagelse skal dokumenteres. Stk. 3. Der kan tillige gives adgang til tjenestefrihed jf. stk. I, ved barnets indtæggelse i hjemmet efter lægeligt anvisning/dokumentation. Stk. 4. I ganske særlige tilfætde, og dokumenteret af læge, kan tjenestefriheden forlænges med op til 5 dage. asn/øps tr nr / 31,6 / 2oL4 sacte 9 aî l.5

10 s10 Anden sær1ig tjenestefrihed. I tilfæide af nære pårørendes alvorlige sygdom og/e1ler begravelse har færlinge og elever, med mindst. 1 års uddannelsesforløb, ret til frí rejse og tjenestefrihed i overensstemmel-se med de for tjenestemænd i Grønland til enhver tid gældende regler om fri rej se og tjenestefrihed i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller begravelse jf. aftaleoversigt. Stk. 2. Ved nære pårørende forståes: forældre, ægtefæiler og dermed ligestillede børn og søskende, men ikke ægtefæl1ens og dermed ligestilledes familie. s11 Fridage. For de måneder i hvi]ke, tjenestefrihed, føigende der dage forekommer helligdage har den ansatte regnes for helligedage: a) Folkekirkens helligdage b) Juleaftens dag c) Nyt.årsaftens dag d) Grønlands Nationaldag 21. juni e) Helligtrekonger dag (efter kl ) f) 1. maj (efter kl ) s12 Offentlíge hverv. Der gives lærlingen eiler e1even frihed efter d.enne overenskomst adgang til tjenestefrihed til varetagelse af offentlige hverv i henhol-d til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af l-5. marts ]-994 om borgerligt ombud. AsA/ØPs.rr nr 1,6.40 / 31,6 / 2ot4 side 10 af 15

11 Stk. 2. Fravær i henhol-d tit pkt. I betragtes ikke som forsømmelse i henseende t.il den tid, hvor der skal være arbejdet før overtidsbetalíng ydes i henhold til overenskomst for faglærte og ikke faglærte arbejdere. Fraværet skal meddel-es arbejdsgiveren i så god tid som muligt. Stk. 3. Andre offentlige hverv, som af en offentlig myndighed pålægges bestyrelsesmedlemmer i S. I. K. 's l-okalfdelinger, bestyrelsesmedlemmer i SIK-p Inuusuttai ell-er hovedbestyrelsesmedlemmer i S.LK. administreres i lighed med de i stk. 1 og 2 nævnte bestemmelser. Stk. 4. Der gives tjenestefrihed med Iøn til medlemmer af hovedbestyrel-serne af S.I.K.'s og SIK-p fnuusuttai's hovedbestyrelser, i forbindelse med deltagelse i S.I.K.'s Kongres og repræsentantskabsmøder, samt. S.I.K.'s og SIK-p Inuusuttai's hovedbestyrelsesmøder indtil 4 gange år1igt. Stk. 5. Ønsker fra medl-emmer af S.I.K.'s lokalafdel ingsbestyrelser og S.I.K.'s hovedbestyrelse og SIK-p Inuusuttai-s hovedbestyrelse om tjenestefrihed uden Løn bør imødekommes. Sådan tjenestefrihed kan ydes i indtil I år ad gangen. s13 Overarbejde. Lærlinge og elever må normalt ikke udføre overarbejde Stk. 2. Udfører lærlinge og elever undtagelsesvis overarbejde, ydes der overtidsbetaling efter den til enhver tid gæidende overtidsbetalingssats for ikke-faglærte arbejdere i Overenskomst for timelønnede faglærte og ikke-fag1ærte arbejdere inden for Sulinermik fnuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftafeområde. ASA/ØPS.Jr. nr. 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 11 af l-5

12 s14 Ulempeydelser. På brancheområder, hvor arbejde på forskudt tid elfer på skiftehol-d samt arbejde på søn- og heltigdage indgår som en der af rærlinge ell-er elevers praktiktjeneste, ydes der tíl-iæg for arbejde på forskudt tid el-ier på skiftehold samt for arbejde på søn- og helligdage efter de for ikke-faglærte arbejdere gældende regler i S 14 samt S 13, stk. t i overenskomst for t.imelønnede faglært.e og ikke-faglærte arbejdere inden for Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiats (S.I.K) aftal-eområde. Stk. 2. Inden for brancheområdet handel og kontor ydes der í stedet for tillæg i henhold t.il stk. I godtgørel-se for eventuel natt.jeneste i tiden mel-rem ki og kl , for eventuel tjeneste pà Iørdage efter kr , samt på søn- og helligdage efter de for tjenestemænd i Grønl-ands Selvst.yres og kommunernes tjeneste i Grønland gældende regler/afta1e, jf. særskílt aftaleoversigt. s1s Síkkerhedsbeklædr ing m. v. Arbejdsgiveren stil-l-er handsker, specialf odtø1, overtrækstøj, gummiforklæder m.v. vederl-agsfrit til rådighed for lærl-inge og elever, der af sikkerhedsmæssige grunde må benytte disse. s16 Overgangsbes temne I s e. For elever, der pr. 31. marts 1995 var i uddannelsesforløb i henhold til- overenskomst af 13. juli 1993 gæider fortsat bestemmelsen i nævnte overenskomst S 9, rranden særlig tjenestefrihed". STf-elever der pr. 31. marts 2O0I var uddannel-sesf orløb og som fortsat aflønnes i henhold til- overenskomst af 7.juni L999 oppebærer fortsat smudstillægget jfr. overenskomstens s 15, stk. r,2 og 3 indtil uddannel-sen er gennemført. For nye STf-el-ever der starter på et uddannelsesforløb efter 1. oktober 2001 er ikke berettiget ti1 tillægget. ASA/ØPS,fr nr / 31,6 / 201,4 side 12 af 15

13 Stk. 2. Elever som den 3L. december 2004, havde tilendebragt aiie skoleophold og skal afvikle praktikperiode forud for afslutningen af uddannelse, oppebærer Løn jf- S 2, stk. 2 satsgruppe 4 for så vidt angår månedsl-øn eller S 2, stk. 4 satsgruppe 7 for så vidt angàr 14 dagesløn. s17 Overenskomstens gyldighedsperiode. Denne overenskomst træder i kraft den 1. april Overenskomsten kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidtigst til den 31. marts 20L8. Stk. 2. Efter opsigelse af overenskomsten sker til de pr. 31. marts gældende lønsatser i overenskomst indgås. af1ønning perioden, i henhold indtil ny Nuuk, den I + l{0l/ Sulínermik f nuus sut i s sars iuteqartut Kattuffíat Jess G. Berthelsen ( sign. ) Naalakkersuisut n.s Frederik Møller (sign- ) Finansmínisteriet P. M.V. e.b. Eva Hoff Sonne (sign.) Hermed udgå.r overenskomst af 2J-. marts 20L3 ASA/ØPS rtr. nr. 1,6.40/3L6/2OL4 side 13 af l-5

14 Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 1: Bilag 1 Satsgruppe 1: Udd. Nr. 22IOLLHG/TUr Grønland 22201,2TNI daglvarehandl. (butik) TNI Adminstrat ion (kontor ) 222O32TNI/UG salgsass. m.profil 222O42TNI/Hc Salgsass. u.profil 222 O52TNI / Hc HandeI sass istent HG/TNT GR TNI butik TNI kontor TNr/Hc TNr/HG TNI/HG m.p u.p H.a udd Satsgruppe 2: Nr. 232)I0Cafeteria- og kantineass Tj ener 2323 llbager But ikslagter Hotel-- og Turismeassisten 27 2IL3 Sundheds as s i s t ent lmediegrafiker 2 S2ILLIndus t r ibogb inder Grafiker Graf isk Trykker l-Bek Iædn i ng s ope r at ør Teknisk Designeruddannelsen Kl inikas s i s tent e lever Kantineass Tj ener Bager Butikslagt Hotelass. Sundhedsas Mediegrafi fndustribo Grafiker Grafisk Tr Beklædning IT-softwareprog Satsgruppe 3: Udd. Nr lreceptionist Kok 23 2 L]-3Køkkenas s i s t ent llaboratorietandtekn. Af t. P Fi1m-,Tv- Og Vídeomedarbe Bek Iædn i ng s håndværke r 2922L1-Frisør loptometrist Servi ceass ist en Receptioni Kok Køkkenassi Lab Aft.P. Film-, Tv- Beklædning Frisør Optometris ASA/ØPS,Jr. nr. 1,6.40 / 3]-6 / 20:-4 side 14 af 15

15 Bilag 1 Lærlinge og E1ever som aflønnes jf. Satsgruppe 4: LærJ-inge og elver som ikke er omfattet pebærer støtte under skoleophold. S 2 stk. 2z af forordningen og som op- Lær1ínge og Elever som aflønnes jf. S 2 stk. 3: SaEsgruppe 5: udd Nr. 202O6 1IT-Supporter 202L24Vvs - Rørsmed L1-T ranspo rtmi dde Ime kan ike r Cykel- og motorcykelmekan 2I20I0Maskinsnedker 212O21Tømrer 2L203 0skibstømrer 272L2 lmurer IT. Suppor Vvs-Rørsme Transportm Cykel- og Snedker Tømrer Skibstømre Murer udd SaEsgruppe 6: Nr ,081-ektriker 2 O Aut omat ikmekaniker EIekt romekan i ke r I E l- ekt ron ikmekan i ke r 2O203 2Radiomekaniker 2 O Kontorma sk inemekaniker ldatamekaniker Smede -Maskinarbe j der I2l-Terminal arbe j de r 2O2L22Skibsmontør 2O21-25Maskinarbej der 202]-26Kleinsmed 202]-6 lkarosserismed 2O2212Automekaniker 2 O Ent reprenørmaskinemekani k 21,2311Bygningsma1er Vvs-Montør El-ektriker Automatikm Elektromek Elektronik Radiomekan Kontormask Datamekani Smede-Mask Terminalar Skibsmontø Maskinarb Kleinsmed Karosseris Automekani Entreprenø Bygningsma Vvs-Montør Satsgruppe 7: Lærlinge og erver som ikke er omfattet af forordningen og som oppebærer støtte under skoleophold. ASA/ØPS,tr nr 1,6.40 / 31,6 / 201,4 side 15 af l-5

16

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse

13. juli 1993 Afsnit 5. (STI-elever) (S.I.K.) OVERENSKOMST. mellem INDHOLDSFORTEGNELSE. 3 3 nattillæg (hoteldispositionsbeløb) og udstyrs godtgørelse nalunaerutit GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II 13. juli 1993 Afsnit 5. (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem GrØnlands Landsstyre, Finansministeriet og Sulinermik Inuutis sarsiuteqartut Kattuffiat for STI-elever.

Læs mere

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold.

Serie C-I1 OVERENSKOMST. Mellem. 6 4 Sygdom. 7 6 Graviditet, barsel og adoption. 8 7 Ophævelse af praktikforhold. Afsnit L. (Lærlinge Elever 5.1. K) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-I1 14NOV, 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriec Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Lærlinge

Læs mere

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II

NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II NALUNAARUTIT- Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 18 SEP. 2009 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Lærlinge og elever. Indholdsfortegnelse

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling Serie C -II 5.juni 1990 Afsnit S. (STI-elever) OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuutissarsiuteqartut Kattuffiat og Det offentlige Af talenævn vedrørende STI-elevers

Læs mere

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes

Lovsamling C41. Grønlandsk NALUNAARUTIT - 14NOV. 2014. lige handlinger i vikariater af under en måneds varighed aflønnes S.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C41 14NOV. 2014 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteuartut Kat tuffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. )

C-I[ NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling I 4 Ì{0V. 2014. Afsnit K. S.I. K. ) S.I. K. ) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling C-I[ I 4 Ì{0V. 204 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Katt.uffiat for Kateketer, ikke-uddannede kateketer og organister.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre,

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i 4 NOV. 2014. Serie C-II. Afsnit V. pedeller og viceværter. 5.1. K) (Varmemestre, (Varmemestre, NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling i 4 NOV. 2014 Serie C-II Afsnit V. pedeller og 5.1. K) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids fortegnelse

Læs mere

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem

Grønlandsk NALUNAARUTIT - ii 4 NOV. 2014. Afsnit B. (Bygdesundhedspersonale 5.1. K) Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST. Mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Afsnit B. 5.1. K) Lovsamling Serie C-II ii 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonale. Indhoids

Læs mere

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat.

OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 OVERENSKOMST mellem ROYAL GREENLAND A/S og arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. 1 Overenskomstens område 2 2 Arbejdstiden 2 3 Løn 2 4 Pensionsbidrag og indbetaling heraf 3 5 Særligt

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grølandsk Lovsamling Serie C-II 26 AUS. 2013 Afsnit A Akademiuddannel sen Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for akademistuderende i Selvstyret, Tele Greenland AIS, AIS Boligselskabet

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit 0. (Dagplej ere 5.1.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om kommunale DagpJ.ej

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling 8.!.K.) 14NOV. 2014 NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-1I OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for ikke-uddannede Plejemzdre,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit t. (Lærlínge og Elever s.r.k) I { }10v, 201{ OVERENSKOMST Me1lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulínermik InuussutissarsiuLeqartut Kattuffíat

Læs mere

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'..

Serie C-II. I,l t{0v. 20t1. s 2s s 26. s.r.k) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. s23 s24. Afsnít g. 3 eltidsarbejae'.'.. Afsnít g. ( Bygde sundhedspersonaf e NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I,l t{0v. 20t1 OVERENSKOMST Mel-Iem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Bygdesundhedspersonal

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015

NALUNAARUTIT - Grønlandsk. Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 NALUNAARUTIT - Afsnit F Jagtbetjente- og Jagtbetj.assistenter) Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 19JUNI2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Aalisarnermikk Piniakkanillu Nakkutilliinermik Su liaqarcut

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit T. (Tolke S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST Mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiat for Tolke.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for ansatte der beskæftiges under Grønlands Naturinstituts område. 1 Regulativets område Dette regulativ omfatter

Læs mere

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.)

Afsnit S Arbejdsledere (S.S.K.) 17 Dagpenge, rejseulykkesforsikring, rejsegodsforsikring og udstyrsforsikring........ 12 18 Funktionsvederlag... 12 19 Ferie og feriegodtgørelse... 13 20 Boliger... 13 21 Til- og fratrædelsesfrirejser......

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Polar Raajat A/S 2 0 1 2-2 0 1 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn...... 3 4

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II (Praktikanter, administrativ linje Ilisimatusarfik & Universitetsstuderende samt volontører og studentermedhjælpere) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Regulativ Om Vilkår for honorering af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit L. (Levnedsmiddeibranchen S.1. K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II i 4 NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsi utegartut Kattuffiat

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1. 6 Lønanciennitet... mellem NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 1 2 JUHI 200!!1 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Arbejdslederforeningen Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat. INDHOLDSFORTEGNELSE. l Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.)

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling. i NOV, 2014. Serie C-II. Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. i NOV, 2014 (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling ( Til I idsrepræsentanter NALUNAARUTIT' Grønlandsk Lovsamling Serie C-II tt ilov. 2014 OVERENSKOMST mel-lem Nal-aakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik sarsiuteqartut Kattuffiat om Tillidsrepræsentanter.

Læs mere

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem

NALUNAARUTIT 14 NOV, 2014 OVERENSKOMST. Grønlandsk Lovsamling. Serie CAT. Afsnit 5. timelønnede S.1.K.) (Sømænd, mellem (Sømænd, Afsnit 5. timelønnede S..K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie CAT NOV, 20 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for Sømænd på timeløn. Indhoids

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. (sygeløn) (S.I.K.) OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat om løn under sygdom.

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk.

Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk. Overenskomst 2012-2013 mellem SIK og Royal Arctic Line A/S for faglærte og ikke-faglærte maritime medarbejdere på månedsløn i M/S Sarfaq Ittuk Gældende fra 1. september 2012 Indholdsfortegnelse 1: Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte

OVERENSKOMST. mellem. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Royal Arctic Line A/S. For. TimelBnnede faglærte og ikke faglærte ,J SIK? ROYAL X ARCTIC OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Royal Arctic Line A/S For TimelBnnede faglærte og ikke faglærte 1. april 2016-31. marts 2019 1 Indhold 1- OVERENSKOMSTENS

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Peqatigiiffik Kingut for kigutigissaasut, klinikassistenter og tandteknikere. Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

elever i kommuner eller amter

elever i kommuner eller amter Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elever i kommuner eller amter Praktikgrundlaget... 3 Aflønning... 4 Aflønning i skoleperioder... 5 Arbejdstid m.v.... 6 Arbejde i forskudt tid m.v.... 7 Overarbejde...

Læs mere

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14. okt. 2005 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Attaveqaat for teleteknikere, centralmekanikere, liniemontører samt liniemontøraspiranter. ------------------------------------------------------------------

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Afsnit t. (Tol-ke S.T.K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II I tt t{0l/. 2014 Mel lem Naalakkersuisut, Finansministeriet og Sul-inermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for To1ke. Indholds

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 8. januar 2007 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS-medarbejdere. Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse....

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed

Retningslinje vedrørende tjenestefrihed Retningslinje vedrørende tjenestefrihed PERSONALEADMIN. VEJLEDNING Drøftet i Hoved MED den 15. december 2016 Love og Bekendtgørelser Nødvendige lægekonsultationer mv. Plejekrævende sygdom hos ægtefælle,

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II AfsniL H. (Handel- og kontor I 4 il0v. 20t4 OVERENSKOMST Mel-1em Naal-akkersuisuL og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffj-at for Handels- og Kontorpersonale.

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat

Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat !! OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Upernavik Seafood A/S 2 0 1 0-2 0 1 3 !2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område....... 3 2 Arbejdstiden...... 3 3 Løn......

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforeningen af 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse...

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser

Aftale. frirejser. KAPITEL i Til- og fratrædelsesfrirej ser NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Aftale Om frirejser Der er mellen Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, i henhold til 47, stk. 1 i landstingslov nr.

Læs mere

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT' GrØnlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit S. ( Sundhedshj æipere S.I. K) I 4 t{0\,. 2014 OVERENSKOMST mell-em Naalakkersuisut og Sulinermik Inuussutissarsíuteqartut Kattuffíat for Sundhedshj

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for kontorpersonale 2009 Cirkulære af 5. januar 2010 Perst. nr. 001-10 J.nr. 08-233-12 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Redigeret 2014 Elever

Redigeret 2014 Elever 1 Lokalaftale nr. 19 Redigeret 2014 Elever Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet til

Læs mere

NALUNAARUTIT - Serie C-II

NALUNAARUTIT - Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat(IMAK) for timelærere og vikarer i folkeskolen i Grønland Indhoidsfortegnelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse

Serie C II. Overenskomst. mellem. Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS. medarbejdere. Indholdsfortegnelse NALUNAARUT I T - Grønlandsk Lovsamling Serie C II 12 JAN. 2015 Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Radiotelegrafistforeningen at 1917 for AFIS medarbejdere Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Ansættelse

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune.

Økonomiforvaltningen Sagsnr September 2005 aftalenr Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen Sagsnr. 273030 September 2005 aftalenr. 5432 Aftale om aflønning af redderelever i Københavns Kommune. Københavns Kommune og Fag og Arbejde har indgået aftale pr. 1.april 2005 for

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12

Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11. Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 6. Lønudbetaling m.v. 10 Udbetaling af løn og tillæg... 11 Kap. 7. Pension. 11 Pensionsordning... 12 Kap. 8. Andre ansættelsesvilkår. 12 Ferie... 12 13 Sygdom... 13 14 Graviditet, fødsel og adoption...

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 20. januar 2016 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og HK/Stat Hovedstaden for tilkaldte funktionærer ansat i Grønlands Selvstyre og kommunernes tjeneste

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede

APF Ap?SrØ (SIK? M?, ?L J. Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat. Arctic Prime Fisheries ApS OVERENSKOMST. mellem. For Timelønnede M?, (SIK??L J APF Ap?SrØ &?la 1 OVERENSKOMST mellem Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat og Arctic Prime Fisheries ApS For Timelønnede 2017-2019 Indholdsfortegnelse! l- Overenskomstens område

Læs mere

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut

NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014. Grønlandsk. Lovsamling. Serie C II. AFIS medarbejdere, RAP. Overenskomst. mellem. Naalakkersui sut AFIS medarbejdere, RAP NALUNAARUTIT - 22JAN. 2014 Grønlandsk Serie Lovsamling C II Overenskomst mellem Naalakkersui sut (Grønlands Landsstyre) og Radiotelegrafistforenin gen af 1917 for AFIS medarbejdere

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015

NALUNAARUTIT. Grønlandsk Lovsamling. Serie C-II 2 0 APR. 2015 Afsnit 5 Arbejdsiedere (5.5K.) NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 2 0 APR. 2015 OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Sulisunik Siulersuisut Kattuffiat (Arbejds lederforeningen) INDHOLOS

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet

Serie C-II. Side: 3 2 Branchearbejdere. 3 3 Arbejdstiden. 5 5 Pensionsbidrag og indbetaling heraf. 6 5 6 Lønanciennitet 8.1. K.) NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 14NOV. 2014 OVERENSKOMST mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet Sulinermik Inuussutis sarsiuteqartut Kattuttiat for Timelønnede faglærte ikke-faglærte

Læs mere

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET

OVERENSKOMST mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OVERENSKOMST 2011-2013 mellem RØRVIG CENTRET A/S & FOA - FAG OG ARBEJDE FOR SERVICEMEDARBEJDERE ANSAT PÅ RØRVIG CENTRET OK 2011-2013 2 1. Generelt. Overenskomsten følger Ok 11 resultatet for Statens område.

Læs mere

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd

Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd Cirkulære om overenskomst mellem Finansministeriet og Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat for timelønnede sømænd 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 037-15 J.nr. 2014-0513-0017 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Serie C-II. Overenskomst. Mellem

Serie C-II. Overenskomst. Mellem NALUNAARUTIT Grønlandsk Afsnit I. Lovsamling Serie CII 12 FEB. 2014 Overenskomst Mellem Naalakkersuisut Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Icattuffi at, om løn og ansættelsesvilkår for administrative

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland

Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland 2011 Cirkulære af 16. april 2015 Modst. nr. 013-15 J.nr. 2015-0513-0019 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere