KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EØS-relevant tekst) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT Artikel 28, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 ("forordningen") giver Kommissionen beføjelse til efter at have fået forelagt udkast til standarder af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og i henhold til artikel i forordning (EU) nr. 1093/2010 at vedtage delegerede retsakter, som præciserer visse bestemmelser vedrørende lovbestemt kapitalgrundlag. Kommissionen skal i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af EBA senest tre måneder efter modtagelsen af et udkast til standarder beslutte, om den vil godkende det forelagte udkast. Kommissionen kan også vælge kun at godkende udkastet til standarder delvist eller med ændringer, hvis det er i Unionens interesse, i overensstemmelse med den særlige procedure i nævnte artikler. 2. HØRINGER FORUD FOR RETSAKTENS VEDTAGELSE EBA har i henhold til artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010 foretaget en offentlig høring om det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen i henhold til forordningens artikel 28, stk. 5. Der blev offentliggjort et høringsdokument på EBA's hjemmeside den 23. maj 2013, og høringen blev afsluttet den 18. juli Desuden opfordrede EBA sin interessentgruppe for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010, til at yde rådgivning om standarderne. EBA har sammen med udkastet til tekniske standarder forelagt en redegørelse for, hvorledes resultatet af disse høringer er blevet taget i betragtning ved udarbejdelsen af det endelige udkast til tekniske standarder, som er forelagt Kommissionen. EBA har ligeledes, sammen med udkastet til tekniske standarder og i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EU) nr. 1093/2010, forelagt en konsekvensanalyse, herunder en analyse af omkostningerne og fordelene ved det udkast til tekniske standarder, som er blevet forelagt Kommissionen. Denne analyse findes på: s i det endelige udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder. 3. JURIDISKE ASPEKTER AF DEN DELEGEREDE RETSAKT På dette særlige område vedrørende kapitalgrundlag er mandatet dobbelt: Det ene vedrører multiple udlodninger, og det andet præferenceudlodninger, og disse er behandlet separat for hhv. aktieselskaber og ikke-aktieselskaber. Bestemmelserne i denne delegerede retsakt præciserer navnlig, hvorvidt og hvornår multiple udlodninger vil udgøre et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, og hvad der forstås ved præferenceudlodninger nemlig fortrinsret til udbetaling af udlodninger og rækkefølgen for udbetalingen af udlodninger. Til kapitalinstrumenter kan der være knyttet bestemmelser, som medfører udlodninger, der udgør et multiplum af de udlodninger, der udbetales af egentlige kernekapitalinstrumenter med stemmeret (multiple udlodninger). Kun en del af disse instrumenter anses imidlertid for ikke at udgøre et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, og kun disse kan derfor indgå i den egentlige kernekapital. Denne delegerede retsakt har til formål at fastlægge harmoniserede kriterier, som skal opfyldes af disse instrumenter, der skal indgå i den egentlige kernekapital, således at det DA 2 DA

3 sikres, at egentlige kernekapitalinstrumenters evne til at absorbere fremtidige tab ikke på nogen måde forringes ved uforholdsmæssigt store udlodninger, der ville udgøre et indhug i kapitalgrundlaget. I den forbindelse fastsættes der kvantitative grænser. Disse grænser udtrykkes i) som udlodningsbeløbet vedrørende ét instrument uden stemmeret og ii) som den samlede udbetalte udlodning på egentlige kernekapitalinstrumenter. Disse kriterier gælder kun aktieselskaber. Der er tale om præferenceudlodninger, når indehavere af egentlige kernekapitalinstrumenter har en fordel frem for andre indehavere af egentlige kernekapitalinstrumenter i samme institut, navnlig hvad angår tidspunktet for udbetalingerne og rækkefølgen af udbetalingerne. Også de instrumenter, hvor udlodningerne overstiger de grænser, der er fastsat for multiple udlodninger, anses som fortrinsberettigede. Denne delegerede retsakt har gennem præciseringen af definitionen af præferenceudlodninger til formål at sikre ligebehandling af de forskellige indehavere af egentlige kernekapitalinstrumenter. For aktieselskabers vedkommende er tilgangen den samme som for multiple udlodninger. For ikke-aktieselskaber og for at tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for denne type institutter bygger tilgangen på et sæt kriterier, der ikke udelukkende er baseret på strenge kvantitative grænser, men på en kombination af forskellige faktorer i tilknytning til de generelle karakteristika for instrumenter udstedt af ikke-aktieselskaber. Disse kriterier afspejler især arten af indehaverne af instrumenter uden stemmeret, at der findes et lovbestemt loft for instrumenterne med stemmeret, stemmerettighederne og den gennemsnitlige udlodning. Endelig fastlægges i denne delegerede retsakt også konsekvenserne af ikke at overholde ovennævnte kriterier i overensstemmelse med forordningens bestemmelser om, hvilke instrumenter der kan indgå som egentlig kernekapital. DA 3 DA

4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 om udbygning af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 1, særlig artikel 28, stk. 5, tredje afsnit, og ud fra følgende betragtninger: (1) Der bør ikke ske et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, hverken i forbindelse med udlodninger på enkelte egentlige kernekapitalinstrumenter eller i forbindelse med udlodninger på instituttets samlede kapitalgrundlag. Det bør derfor defineres, hvad der forstås ved et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, idet der fastsættes bestemmelser, der dækker begge disse aspekter. (2) Mandatet vedrørende et potentielt uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, jf. artikel 28, stk. 5, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013, omfatter ikke instrumenter, der er omfattet af artikel 27 i nævnte forordning, idet disse er undtaget i medfør af forordningens artikel 28, stk. 1, litra h), nr. iii). (3) Betydningen af begrebet præferenceudlodninger bør baseres på kendetegn ved instrumenterne, der afspejler de i artikel 28, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 omhandlede krav om, at der ikke må være nogen fortrinsbehandling med hensyn til rækkefølgen for udbetaling af udlodninger, heller ikke i forbindelse med egentlige kernekapitalinstrumenter, og at de bestemmelser, som regulerer instrumenterne, ikke må give fortrinsret til udlodninger. Da der i artikel 28, stk. 1, litra h), nr. i), i forordning (EU) nr. 575/2013 sondres mellem fortrinsret til udbetaling af udlodninger og fortrinsbehandling med hensyn til rækkefølgen for udbetalinger af udlodninger, bør bestemmelserne om præferenceudlodninger omfatte begge tilfælde. (4) Der bør gælde forskellige bestemmelser for egentlige kernekapitalinstrumenter udstedt af institutter omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 575/2013 (ikkeaktieselskaber), hvis dette er begrundet i særlige forhold vedrørende instrumenter med stemmeret og instrumenter uden stemmeret. Hvis kun indehavere af instrumenter med stemmeret kan tegne aktierne uden stemmeret, er der ikke tale om, at indehavere af instrumenter uden stemmeret fratages deres stemmeret. Differentieret udlodning på instrumenter uden stemmeret i ikke-aktieselskaber skyldes derfor ikke den manglende stemmeret på samme måde som for så vidt angår aktieselskaber. Hvis der i den gældende nationale lovgivning er fastsat et loft for udlodningen på instrumenter med 1 EUT L 176 af , s. 1. DA 4 DA

5 stemmeret, bør de grænser, der er fastsat for aktieselskaber, desuden erstattes af andre bestemmelser, der sikrer, at der ikke er tale om nogen fortrinsret til udbetaling af udlodninger. (5) En anderledes behandling for så vidt angår ikke-aktieselskaber er kun berettiget, hvis førstnævnte institutter ikke udsteder kapitalinstrumenter med en på forhånd fastsat multipel udlodning, der er fastlagt ved aftale eller i instituttets vedtægter. Hvis de gør det, gør der sig de samme forhold gældende vedrørende fortrinsret til udbetaling af udlodninger som for aktieselskabers vedkommende, og der bør derfor anvendes den samme behandling. (6) Dette bør ikke forhindre ikke-aktieselskaber i at udstede andre kapitalinstrumenter med differentieret udlodning, forudsat at de godtgør, at disse instrumenter ikke skaber fortrinsret til udbetaling af udlodninger. Når de godtgør dette, bør det være baseret på en vurdering af niveauet for udlodninger på instrumenter med stemmeret og niveauet for udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt. Instituttet bør godtgøre, at niveauet for udlodninger på instrumenter med stemmeret er lavt i forhold til andre kapitalinstrumenter, og at udbetalingsprocenten på egentlige kernekapitalinstrumenter er lav. (7) For at ikke-aktieselskaber skal kunne vurdere, hvorvidt udbetalingsprocenten er lav, bør der fastsættes et benchmark. For at tage hensyn til, at udbetalingsprocenten kan variere afhængigt af årets resultat, bør dette benchmark være baseret på gennemsnittet for de forudgående fem år. Da der her er tale om en ny bestemmelse, og da den kan have følgevirkninger for nogle af disse institutter, bør der anvendes en indfasningsordning for beregningen af niveauet for udbetalingsprocenten, når det er nødvendigt. Indførelsen af grænserne for udbetalingsprocenten kan indfases i løbet af de første fem år med en gradvis anvendelse indtil udgangen af 2017, og bestemmelsen bør være fuldt implementeret af alle institutter i (8) Nogle ikke-aktieselskaber er ikke i stand til at udstede instrumenter, der er lige så fleksible som ordinære aktier, i tilfælde af en hastende rekapitalisering, hvor institutter er omfattet af en tidlig indgriben. I sådanne tilfælde vil disse institutter være nødt til at udstede kapitalinstrumenter for at lette genopretningen; sådanne institutter bør derfor, hvis instrumenterne uden stemmeret normalt udelukkende indehaves af indehavere af instrumenter med stemmeret, undtagelsesvis kunne sælge instrumenter uden stemmeret også til eksterne investorer. Kapitalinstrumenter, der anvendes i forbindelse med hastende rekapitalisering, bør desuden have udsigt til at give et passende fremtidigt afkast, der kan realiseres efter genopretningsfasen. Sådanne institutter bør derfor kunne overskride de fastsatte grænser for udbetalingsprocenten efter genopretningsfasen, således at de kan tilbyde indehaverne af egentlige kernekapitalinstrumenter, der er udstedt med henblik på hastende rekapitalisering, dette potentielle afkast. (9) I henhold til artikel 10 i forordning (EU) nr. 575/2013 kan de kompetente myndigheder i overensstemmelse med national lovgivning helt eller delvis undtage kreditinstitutter, som er fast tilknyttet et centralt organ, fra kravene i anden til ottende del i nævnte forordning. I henhold til nævnte artikel kan de kompetente myndigheder desuden undtage det centrale organ fra kravene i anden til ottende del i nævnte forordning på individuelt niveau, hvis det centrale organs forpligtelser garanteres fuldt ud af de tilknyttede institutter. På grundlag af nævnte artikel bør de kompetente myndigheder kunne undtage koncerninterne kapitalinstrumenter fra kravene i denne forordning. De kompetente myndigheder bør også kunne vurdere, om de i denne DA 5 DA

6 forordning fastsatte krav er opfyldt, på grundlag af den konsoliderede situation for de institutter, der er omfattet af disse undtagelser, især med hensyn til beregningen af udbetalingsprocenten. (10) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen. (11) Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i forordning (EU) nr. 1093/ (12) Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/ bør derfor ændres VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 ændres således: Som artikel 7a-7d indsættes: 1. "Artikel 7a: Multiple udlodninger, der udgør et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget 1. Udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter, jf. artikel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013, anses ikke for at udgøre et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt: a) de multiple udlodninger er et multiplum af den udlodning, der udbetales på instrumenterne med stemmeret og ikke et på forhånd fastsat beløb b) de multiple udlodninger er fastsat ved aftale eller i henhold til instituttets vedtægter c) de multiple udlodninger kan ikke ændres d) der anvendes de samme multiple udlodninger på alle instrumenter med multiple udlodninger e) udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger udgør ikke over 125 % af udlodningen på ét egentligt kernekapitalinstrument med stemmeret. Formlen herfor er: hvor: 2 3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af , s. 12). Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EUT L 74 af , s. 8). DA 6 DA

7 k er udlodningen på ét instrument uden multiple udlodninger l er udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger f) de samlede udlodninger udbetalt på alle egentlige kernekapitalinstrumenter i løbet af en etårsperiode overstiger ikke 105 % af det beløb, der ville være blevet udbetalt, hvis instrumenter med færre eller ingen stemmerettigheder modtog samme udlodninger som instrumenter med stemmeret. Formlen herfor er: hvor: k er udlodningen på ét instrument uden multiple udlodninger l er udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger X er antallet af instrumenter med stemmeret Y er antallet af instrumenter uden stemmeret. Formlen anvendes på årsbasis. 2. Hvis betingelsen i stk. 1, litra f), ikke er opfyldt, anses kun den andel af instrumenterne med multiple udlodninger, der overstiger den deri fastsatte tærskel, for at forårsage et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget. 3. Hvis en af betingelserne i stk. 1, litra a)-e), ikke er opfyldt, anses alle udestående instrumenter med multiple udlodninger for at forårsage et uforholdsmæssigt stort indhug i kapitalgrundlaget. 2. Artikel 7b: Præferenceudlodninger vedrørende fortrinsret til udbetaling af udlodninger 1. For så vidt angår egentlige kernekapitalinstrumenter som omhandlet i artikel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013 anses en udlodning på et egentligt kernekapitalinstrument for at være en præferenceudlodning i forhold til andre egentlige kernekapitalinstrumenter, hvis der er differentierede udlodningsniveauer, medmindre betingelserne i artikel 7a i denne forordning er opfyldt. 2. For så vidt angår egentlige kernekapitalinstrumenter med færre eller ingen stemmerettigheder, der er udstedt af institutter som omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvor udlodningen er et multiplum af udlodningen på instrumenter med stemmeret og denne multiple udlodning er fastsat ved aftale eller i vedtægterne, anses udlodningerne for ikke at være præferenceudlodninger, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt: a) de multiple udlodninger er et multiplum af den udlodning, der er udbetalt på instrumenterne med stemmeret, og ikke et på forhånd fastsat beløb b) de multiple udlodninger er fastsat ved aftale eller i henhold til instituttets vedtægter c) de multiple udlodninger kan ikke ændres d) der anvendes de samme multiple udlodninger på alle instrumenter med multiple udlodninger DA 7 DA

8 e) udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger udgør ikke over 125 % af udlodningen på ét egentligt kernekapitalinstrument med stemmeret. Formlen herfor er: hvor: k er udlodningen på ét instrument uden multiple udlodninger l er udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger f) de samlede udlodninger udbetalt på alle egentlige kernekapitalinstrumenter i løbet af en etårsperiode overstiger ikke 105 % af det beløb, der ville være blevet udbetalt, hvis instrumenter med færre eller ingen stemmerettigheder modtog samme udlodninger som instrumenter med stemmeret. Formlen herfor er: hvor: k er udlodningen på ét instrument uden multiple udlodninger l er udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger X er antallet af instrumenter med stemmeret Y er antallet af instrumenter uden stemmeret. Formlen anvendes på årsbasis. 3. Hvis betingelsen i stk. 2, litra f), ikke er opfyldt, anses kun den andel af instrumenterne med multiple udlodninger, der overstiger den deri fastsatte tærskel, for ikke at kunne regnes som egentlig kernekapital. 4. Hvis en af betingelserne i stk. 2, litra a)-e), ikke er opfyldt, anses alle udestående instrumenter med multiple udlodninger for ikke at kunne regnes som egentlig kernekapital. 5. For så vidt angår stk. 2 gælder, at hvis udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter, med eller uden stemmeret, udtrykkes i forhold til købsprisen ved instrumentets udstedelse, så tilpasses formlerne som følger for det eller de instrumenter, for hvilke udlodninger udtrykkes i forhold til købsprisen ved udstedelsen: a) l er udlodningen på ét instrument uden multiple udlodninger divideret med købsprisen ved det pågældende instruments udstedelse b) k er udlodningen på ét instrument med multiple udlodninger divideret med købsprisen ved det pågældende instruments udstedelse. 6. For så vidt angår egentlige kernekapitalinstrumenter med færre eller ingen stemmerettigheder, der er udstedt af institutter som omhandlet i artikel 27 i forordning (EU) nr. 575/2013, og hvor udlodningen ikke er et multiplum af udlodningen på instrumenter med stemmeret, anses udlodningerne for ikke at være præferenceudlodninger, hvis en af de i stk. 7 anførte betingelser er opfyldt og begge de i stk. 8 anførte betingelser er opfyldt. 7. For så vidt angår stk. 6 finder en af følgende betingelser a) eller b) anvendelse: DA 8 DA

9 a) begge de i nr. i) og ii) anførte betingelser skal være opfyldt: i) instrumentet med færre eller ingen stemmerettigheder kan kun tegnes og indehaves af indehaverne af instrumenter med stemmeret ii) antallet af stemmerettigheder tilhørende en enkelt indehaver er begrænset b) udlodningerne på instrumenter med stemmeret udstedt af institutterne er omfattet af et loft, der er fastsat i henhold til gældende national lovgivning. 8. For så vidt angår stk. 6 gælder begge følgende betingelser: a) instituttet godtgør, at den gennemsnitlige udlodning på instrumenter med stemmeret i de foregående fem år er lav i forhold til andre sammenlignelige instrumenter b) instituttet godtgør, at udbetalingsprocenten er lav, for så vidt som der beregnes en udbetalingsprocent i henhold til artikel 7c. En udbetalingsprocent på under 30 anses for at være lav. 9. For så vidt angår stk. 7, litra a), anses en enkelt indehavers stemmerettigheder for at være begrænsede i følgende tilfælde: a) hvis hver indehaver kun har én stemme, uanset hvor mange instrumenter med stemmeret vedkommende de enkelte indehavere har b) hvis der er loft over antallet af stemmerettigheder, uanset hvor mange instrumenter med stemmeret de enkelte indehavere har c) hvis antallet af instrumenter med stemmeret, som en indehaver kan have, er begrænset i henhold til instituttets vedtægter eller gældende national lovgivning. 10. For så vidt angår denne artikel anses etårsperioden for at udløbe på datoen for instituttets seneste regnskab. 11. Institutter skal vurdere, om de i stk. 7 og 8 fastsatte betingelser er opfyldt, og underrette den kompetente myndighed om resultatet af deres vurdering, som minimum i følgende situationer: a) hver gang der træffes afgørelse om størrelsen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter b) hver gang der udstedes en ny kategori af egentlige kernekapitalinstrumenter med færre eller ingen stemmerettigheder. 12. Hvis betingelsen i stk. 8, litra b), ikke er opfyldt, anses kun den andel af instrumenterne uden stemmeret, for hvilke udlodningerne overstiger den deri fastsatte tærskel, for at medføre præferenceudlodninger. 13. Hvis betingelsen i stk. 8, litra a), ikke er opfyldt, anses udlodninger på alle udestående instrumenter uden stemmeret for at være præferenceudlodninger, medmindre de opfylder betingelserne i stk Hvis ingen af betingelserne i stk. 7 er opfyldt, anses udlodninger på alle udestående instrumenter uden stemmeret for at være præferenceudlodninger, medmindre de opfylder betingelserne i stk. 2. DA 9 DA

10 15. Der kan undtages fra det i stk. 7, litra a), nr. i), omhandlede krav eller det i stk. 8, litra b), omhandlede krav eller begge krav, alt efter det enkelte tilfælde, hvis begge følgende betingelser er opfyldt: a) et institut opfylder ikke eller må i den nærmeste fremtid som følge af bl.a. finansielle forhold i hastig forværring forventes ikke at opfylde et af kravene i forordning (EU) nr. 575/2013 b) den kompetente myndighed har anmodet instituttet om som hasteforanstaltning at forhøje dets egentlige kernekapital inden for en nærmere fastsat periode og har vurderet, at instituttet ikke er i stand til at afhjælpe eller undgå den i litra a) omhandlede manglende overholdelse inden for den nærmere fastsatte periode uden at gøre brug af den undtagelse, der er omhandlet i dette stykke. 3. Artikel 7c: Beregning af udbetalingsprocenten for så vidt angår artikel 7b, stk. 8, litra b) 1. For så vidt angår artikel 7b, stk. 8, litra b), vælger institutter enten den i litra a) eller i den i litra b) beskrevne metode til beregning af udbetalingsprocenten. Instituttet skal anvende den valgte metode konsekvent over tid. a) som summen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt i løbet af de foregående fem årsperioder divideret med summen af overskuddet i løbet af de foregående fem årsperioder b) udelukkende for perioden fra det tidspunkt, fra hvilket denne forordning anvendes, og til den 31. december 2017: i) i 2014 som summen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt i løbet af den foregående etårsperiode divideret med summen af overskuddet i løbet af den foregående etårsperiode ii) i 2015 som summen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt i løbet af de foregående to årsperioder divideret med summen af overskuddet i løbet af de foregående to årsperioder iii) i 2016 som summen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt i løbet af de foregående tre årsperioder divideret med summen af overskuddet i løbet af de foregående tre årsperioder iv) i 2017 som summen af udlodninger på egentlige kernekapitalinstrumenter i alt i løbet af de foregående fire årsperioder divideret med summen af overskuddet i løbet af de foregående fire årsperioder. 2. For så vidt angår stk. 1 forstås ved overskud det beløb, der indberettes i række 670 i indberetningsskema 2 i bilag III til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 680/2014 4, eller, alt efter omstændighederne, det beløb, der indberettes i række 670 i indberetningsskema 2 i bilag IV til nævnte delegerede forordning vedrørende 4 EUT L 191 af , s. 1. DA 10 DA

11 institutters indberetning med henblik på tilsyn i medfør af forordning (EU) nr. 575/ Artikel 7d Præferenceudlodninger hvad angår rækkefølgen af udbetaling af udlodninger For så vidt angår artikel 28 i forordning (EU) nr. 575/2013 anses en udlodning på ét egentligt kernekapitalinstrument for at være en præferenceudlodning i forhold til andre egentlige kernekapitalinstrumenter og hvad angår rækkefølgen af udbetalinger af udlodninger, hvis mindst en af følgende betingelser er opfyldt: a) afgørelserne om udlodninger træffes på forskellige tidspunkter b) udlodningerne udbetales på forskellige tidspunkter c) udstederen har en forpligtelse til at udbetale udlodningerne på én type egentlige kernekapitalinstrumenter før udbetalingen af udlodninger på en anden type egentlige kernekapitalinstrumenter d) der udbetales udlodninger på nogle egentlige kernekapitalinstrumenter, men ikke på andre, medmindre betingelsen i artikel 7b, stk. 7, litra a), er opfyldt." Artikel 2 Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Kommissionens vegne Formand Jean-Claude JUNCKER DA 11 DA

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.12.2014 C(2014) 9802 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 18.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.2.2016 C(2016) 901 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.2.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 528/2014 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.10.2016 C(2016) 6867 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.10.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.7.2019 C(2019) 4912 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.7.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/653 for at tilpasse overgangsordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 C(2014) 3656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.6.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.6.2016 C(2016) 3544 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 13.6.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 1.3.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2017 C(2017) 7684 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 17.11.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.9.2017 C(2017) 6337 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 26.9.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 6.4.2018 L 90/105 AFGØRELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2018/546 af 15. marts 2018 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om kapitalgrundlag (ECB/2018/10) STYRELSESRÅDET

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 28.11.2017 L 312/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2194 af 14. august 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.5.2016 C(2016) 3017 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.5.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 31.3.2017 L 87/411 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. marts 2014 (OR. en) 7866/14 Interinstitutionel sag: 2011/0202 (COD) EF 87 ECOFIN 273 DELACT 78 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 12. marts 2014 til: Komm.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.5.2018 C(2018) 2716 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af XXX til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 med reguleringsmæssige

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, 27.12.2017 Den Europæiske Unions Tidende L 345/27 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/2395 af 12. december 2017 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår overgangsordninger

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndighederne i tilsynskollegiet 12.11.2015 L 295/11 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2014 af 11. november 2015 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende procedurerne og skemaerne i forbindelse med indberetning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET

DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 1. december 2017 (OR. en) 2016/0360 B (COD) 2016/0360 (COD) PE-CONS 59/17 EF 266 ECOFIN 915 CCG 31 CODEC 1756 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.3.2017 C(2017) 1658 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 16.3.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 125/4 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/758 af 31. januar 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2018 C(2018) 7910 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.12.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 138/2004 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2031 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Kontaktpunkter L 148/16 10.6.2017 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/981 af 7. juni 2017 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for standardformularer, -modeller og -procedurer for høring af andre

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.2.2017 C(2017) 477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.2.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.3.2019 C(2019) 2533 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6474 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning

Mødedokument ADDENDUM. til betænkning Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 3.5.2016 A8-0064/2016/err01 ADDENDUM til betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser for råvarehandlere EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår undtagelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2016 C(2016) 4389 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.7.2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.3.2018 L 81/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/480 af 4. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 7147 final/2 af Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 3. februar 2017 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.9.2017 C(2017) 6469 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 29.9.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.7.2015 C(2015) 4359 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 1.7.2015 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af spildevandstekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2015 C(2015) 8835 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2015 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/63 om supplerende regler til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2018 C(2018) 7151 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 6.11.2018 om ændring af bilag II til delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 om det arbejdsprogram

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2019 C(2019) 1848 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 13.3.2019 om fastlæggelse af et flerårigt EU-program for indsamling, forvaltning og anvendelse

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Endelige retningslinjer vedrørende det indbyrdes forhold mellem rækkefølgen for nedskrivning og konvertering i BRRD og CRR/CRD 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.8.2017 C(2017) 5562 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.8.2017 om ændring Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 274/6 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1638 af 13. juli 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2030 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2019 C(2019) 3785 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 2082 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/1799 for så vidt angår fritagelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2017 C(2017) 6946 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 18.10.2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 20.5.2014 L 148/21 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 527/2014 af 12. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1866 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/273 for så vidt angår indførsel af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 343/48 22.12.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/2417 af 17. november 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle

Læs mere

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE)

6353/19 SDM/ipj RELEX.2.A. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) 6353/19. Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. marts 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2019/0018 (NLE) 6353/19 AELE 19 EEE 12 N 14 ISL 12 FL 16 EF 62 ECOFIN 157 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2018 C(2018) 9122 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.12.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2205, delegeret forordning (EU) 2016/592

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2019 C(2019) 1847 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 12.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2017 C(2017) 1703 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.3.2017 om betingelser for klassificering uden prøvning af puds til udvendig og indvendig

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. januar 2017 (OR. en) 5774/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 26. januar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: MI 81 ENT 28 COMPET 57 DELACT 18 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 30.10.2018 L 271/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1618 af 12. juli 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 231/2013 for så vidt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.1.2017 C(2017) 149 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 20.1.2017 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2016/2251 af 4. oktober 2016 om supplerende

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.8.2017 C(2017) 5812 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.8.2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår specifikation

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.7.2018 C(2018) 4364 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 11.7.2018 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 775 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 19.2.2018 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 673/2005 om indførelse af tillægstold på

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5802 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2014/248/EU om anerkendelse af, at Singapores

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.4.2016 C(2016) 1934 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 5.4.2016 om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af Europa- Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 C(2017) 5518 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 9.8.2017 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 615/2014 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.6.2017 C(2017) 3691 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 6.6.2017 om forlængelse af overgangsperioderne for kapitalgrundlagskrav vedrørende eksponeringer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 916 endelig 2006/0300 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2002/87/EF om supplerende

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.9.2018 L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2018/1221 af 1. juni 2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2018 C(2018) 4838 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 30.7.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 om fastlæggelse af regler

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5807 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.11.2017 C(2017) 7875 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/98 om gennemførelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.6.2018 C(2018) 3568 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 7.6.2018 om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 25.6.2018 L 160/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/895 af 22. juni 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 1.6.2017 L 141/21 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2017/935 af 16. november 2016 om delegation af beføjelser til at vedtage afgørelser om egnethed og hæderlighed samt vurdere krav til egnethed

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.1.2017 C(2017) 403 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 31.1.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 15.11.2017 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1238 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.5.2018 C(2018) 2980 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 22.5.2018 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 29/2012 for så vidt angår kravene

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.2.2018 C(2018) 884 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 19.2.2018 om de gældende systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen af metalbelagte

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2019 C(2019) 5801 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) / af 29.7.2019 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2012/630/EU om anerkendelse af, at Canadas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om ændring af KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 909 endelig 2006/0282 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2016 C(2016) 7495 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 24.11.2016 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 om supplering

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2017 C(2017) 8351 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.12.2017 om ændring af bilag V og IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Endelige retningslinjer for satsen for konvertering af gæld til egenkapital ved bail-in 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for disse retningslinjer 1. Dette dokument

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.4.2018 C(2018) 2382 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) / af 25.4.2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/42/EF for så

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 3.10.2016 om den fælles overvågnings- og evalueringsramme som omhandlet i Europa- Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF for så vidt

Læs mere