Check på rengøringsvogne og -maskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Check på rengøringsvogne og -maskiner"

Transkript

1 1 af :33 Check på rengøringsvogne og -maskiner OBS: Henvisningerne i den elektroniske udgave af publikationen er opdateret i forhold til den trykte udgave. RENE LINJER I ARBEJDSMILJØET Rengøringsbranchen anmelder hvert år et stort antal arbejdsskader. Arbejdstilsynet har derfor valgt at gennemføre indsatsen "Rene linjer i arbejdsmiljøet" i 1998 for at forbedre sikkerheds- og sundhedsforholdene i branchen. Indsatsen, der er planlagt i samarbejde med Branchesikkerhedsrådet for service- og tjenesteydelser (Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser), er led i opfølgningen på arbejdsministerens handlingsprogram for et rent arbejdsmiljø år Bedre rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner, og mere udbredt brug af dem, kan medvirke til at begrænse de sikkerheds- og sundhedsskadelige påvirkninger af de ansatte under rengøringsarbejdet. Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet denne folder som en hjælp til vurderingen af, om sådanne vogne og maskiner opfylder kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Foruden egentlige krav indeholder folderen også anbefalinger til hensigtsmæssigt design af rengøringsvogne og gulvrengøringsmaskiner (herefter kaldet rengøringsmaskiner) til almindelig rengøring af hårde gulve. Når der i teksten anvendes bør, er det bl.a. udtryk for, at hensigtsmæssigt design på nogle områder afhænger af situationen og stedet, hvor rengøringsvognen eller rengøringsmaskinen skal bruges. Hvis der er begrænsede eller særlige anvendelsesmuligheder for vognen eller maskinen, skal dette være oplyst i leverandørbrugsanvisningen. Folderen indeholder desuden tre checklister - en til rengøringsvogne, en til rengøringsmaskiner med gående fører og en til rengøringsmaskiner med siddende fører. Listerne kan bruges til at checke, om rengøringsvogne og -maskiner opfylder de sikkerheds- og sundhedsmæssige krav og anbefalinger. Folderen er samtidig et værktøj, som kan bruges af lejere af rengøringsvogne og -maskiner samt af arbejdsmiljøorganisationer og ansatte, når de skal indkøbe nye vogne og maskiner eller vurdere, om eksisterende vogne og maskiner er hensigtsmæssige. I den sammenhæng er det vigtigt også at være opmærksom på, at vognen eller maskinen skal passe i størrelse, dimension og vægt til de lokaliteter, hvor den skal bruges. Sådan bruges checklisterne Før hver checkliste er beskrevet de krav og anbefalinger, som gælder for henholdsvis rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Spørgsmålene i checklisterne kan besvares med Ja, Nej, Undersøges nærmere og Ikke relevant. Først når alle relevante spørgsmål kan besvares med Ja, kan vognen eller maskinen anses for at være sikkerheds- og sundhedsmæssigt korrekt konstrueret. Der sættes ét kryds ud for hvert spørgsmål ud fra følgende kriterier: Ja-rubrikken anvendes, når spørgsmålet uden forbehold kan besvares med et ja. Nej-rubrikken udfyldes, når rengøringsvognen eller -maskinen ikke opfylder kravet eller anbefalingen. Rubrikken Undersøges nærmere udfyldes, hvis der er tvivl om, hvorvidt kravet eller

2 2 af :33 anbefalingen er opfyldt. Der sættes ligeledes kryds i denne rubrik, hvis der er tvivl om, hvordan forholdet kan ændres, for at kravet eller anbefalingen kan efterleves. Rubrikken Ikke relevant anvendes kun, når spørgsmålet ikke er relevant for den pågældende vogn eller maskine. I rubrikken Bemærkninger beskrives alle forhold, som ikke er nævnt i listen, men som er relevante for vurderingen. Desuden er der afsat plads til, at den person, der udfylder listen, skriver under og samtidig angiver, hvem listen afleveres til, så det på et senere tidspunkt er muligt at finde den ansvarlige. RENGØRINGSVOGNE En rengøringsvogn er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft 15. december 2011). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at den manuelle håndtering ved brugen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at den manuelle håndtering kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsvogne skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til det arbejde, de skal bruges til, og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. Vognene skal have de nødvendige indstillingsmuligheder og leve op til en række ergonomiske krav, som sikrer, at de ansatte ikke belastes unødigt, når de skal skubbe, styre og arbejde med vognen. Det er derfor vigtigt, at rengøringsvognene er forsynet med ergonomiske kørehåndtag og letløbende hjul, og at løse redskaber kan fastgøres, så de ikke falder af. De redskaber, som bruges ofte, skal være placeret i hensigtsmæssig arbejdshøjde. Det er også vigtigt, at vognene er fri for ujævnheder og skarpe kanter, at de er nemme at gøre rene, og at de støjer og vibrerer så lidt som muligt under brug. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar oplyser om arbejdsområder og arbejdshøjder mv., mens At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub giver vejledning om vurdering af løft. Krav og anbefalinger Anvendelse Vognen skal være indrettet, så redskaber og materialer kan placeres, transporteres og bruges hensigtsmæssigt under arbejdet. Vognen skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til arbejdsopgaven og i forhold til den eller de personer, der skal bruge den. Ved indsamling af affald skal affaldssække eller containere være placeret hensigtsmæssigt i forhold til den type affald, der skal indsamles. Tømning af papirkurve på vognen må ikke foregå over albuehøjde. Klargøring og tømning Redskaber skal kunne placeres og fastgøres til vognen, så de ikke falder af. Redskaber, der bruges ofte, skal kunne placeres inden for underarmsafstand (ca. 30 cm). Lette redskaber, der bruges sjældnere, skal kunne placeres i en afstand af op til 50 cm. Spande skal kunne stå ordentligt fast på vognen. De skal kunne placeres i passende højde på vognen i forhold til arbejdsopgaven og den person, der arbejder med vognen. Vognen bør derfor

3 3 af :33 kunne indstilles, så spandene kan stå i forskellige højder. Spande med vand skal nemt kunne placeres på og fjernes fra vognen. Spande på over syv liter skal kunne anbringes, så fyldning og tømning kan ske, uden at spanden løftes fra vognen, så tunge løft undgås. Ved levering skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. skal indeholde en vejledning om korrekt placering af spande. Vognen skal være let at rengøre og opbevare. Kørehåndtag Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm. De bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan afpasses til førerens højde. De bør endvidere være placeret, så der er god plads til fingre og hænder, og så de kan betjenes i hensigtsmæssig afstand fra kroppen. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod vognen under brug. Kørehåndtag til én hånd skal have tilstrækkelig plads til hånden. De bør således være mindst 15 cm brede og de skal være placeret med en passende indbyrdes afstand. Hvis kørehåndtaget er indrettet til to hænder, bør det være mindst 45 cm bredt. Kørehåndtagene skal være stabile. De skal give et sikkert greb, og de må ikke være glatte eller kolde at holde på. Ved levering af rengøringsvognen skal der medfølge en brugsanvisning, som bl.a. bør indeholde vejledning om indstilling af højden på kørehåndtag. Hjul Hjul, der bruges på plane gulve, bør have faste ringe eller hårdt pumpede dæk. På nubrede gulve bør der bruges luftfyldte dæk. Hjul til kørsel på plant underlag bør have en diameter på mindst 10 cm. Ved kørsel med tunge byrder eller på ujævne underlag skal hjulene være større. Hjul, der skal køre på blødt underlag, som fx tæpper, bør være brede og have en stor diameter. Hjul bør have letløbende lejer, og de bør være nemme at gøre rene. De skal være svingbare, og det kan være hensigtsmæssigt, at hjulene længst væk fra føreren kan fastholdes i kørselsretningen. Mindst et af hjulene bør være forsynet med bremse. Presse OBS: Folderens afsnit om hånd- og fodbetjent presse er teknologisk forældet, fordi der i dag kan bruges rengøringsvogne med fx el-presse, og man kan også bruge metoder, der ikke kræver presse. Hvis vognen er forsynet med presse til mobgarner, bør der være mulighed for både fodbetjening og håndbetjening, så føreren selv kan vælge. Betjeningsanordninger til fod- eller håndpresse skal være lettilgængelige, og de skal være anbragt og udformet på en ergonomisk hensigtsmæssig måde. Anvendelse af pressen må ikke forringe vognens stabilitet. Mekanisk fodbetjening af presse Fodbetjente pressere bør have passende modstand (45-90 Newton). Fodbetjeningen bør ikke være

4 4 af :33 anbragt for højt. Ca. 15 cm over gulvniveau er passende. Trædeplader til fodbetjening bør være mindst 12 cm brede. Der bør være tilstrækkelig plads til foden både på og over pedalen. Fodbetjeningen bør være placeret, så den er let at nå, og så trykket kan ske med en nedadgående bevægelse. Mekanisk håndbetjening af presse Håndtaget bør være 3-4 cm i diameter og bør kunne betjenes i ca. 90 cm højde. Håndtaget bør kunne betjenes med et lille tryk, og der bør være passende modstand ved betjening (5-15 Newton). CHECKLISTE TIL RENGØRINGSVOGNE ANVENDELSE Kan vognen indstilles, så der kan opnås en hensigtsmæssig arbejdshøjde? Er der hensigtsmæssig rækkeafstand til fx håndtag og redskaber? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? Er vognen, når den er fuldt læsset, let at køre, styre og dreje på det underlag, hvor den skal bruges? KLARGØRING OG TØMNING Kan klargøring af vognen ske hensigtsmæssigt, så tunge løft undgås, fx når spandene skal fyldes? Kan tømning af spande ske hensigtsmæssigt uden tunge løft? Er vognen let at rengøre og opbevare? KØREHÅNDTAG Er kørehåndtagene korrekt udformet og placeret? Kan kørehåndtagene tilpasses føreren i højden? HJUL Er hjulenes diameter mindst 10 cm? Er hjulene i øvrigt hensigtsmæssige? PRESSE Er håndtag eller pedaler til pressen korrekt udformet og placeret? Kan pressen betjenes med passende kraft? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Ja Nej Undersøges nærmere Af: Ikke relevant RENGØRINGSMASKINER Som hovedregel skal nye gulvrengøringsmaskiner, der er leveret til brug efter den 1. januar 1995, opfylde Maskindirektivets krav. Det samme gælder for CE-mærkede tekniske hjælpemidler, der er leveret til brug efter den 1. januar Kravene er implementeret i dansk lovgivning i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (ny

5 5 af :33 bekendtgørelse juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). En række af Maskindirektivets bestemmelser er uddybet i europæiske standarder (se Henvisninger). Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1164/92 om manuel håndtering. Rengøringsmaskiner skal være hensigtsmæssigt indrettet, så de ansatte ikke bliver unødigt belastet, når de arbejder med dem. Ved at følge proceduren i CEN standarden DS/EN 614 kan man sikre sig, at ergonomiske hensyn er medtaget i produktudviklingsfasen. Fabrikanten skal i forbindelse med konstruktionen af en ny rengøringsmaskine foretage en risikovurdering jf. Maskindirektivets retningslinjer og DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. Der henvises i den forbindelse også til DS/EN 614. I vurderingen skal der ikke kun tages hensyn til almindelig brug af maskinen. Det skal også overvejes, hvilken form for unormal brug man med rimelighed kan forvente. Nye rengøringsmaskiner er desuden omfattet af Lavspændingsdirektivet. Elektricitetsrådet kan give yderligere oplysninger herom. Krav og anbefalinger Klemning og væltning Det skal sikres, at der ikke er klemningsfare ved hjul, undervogn og håndtag under normal brug, fx ved rengøring i hjørner. Hvis der ved anvendelsen af maskinen er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige maskindele, skal disse være afskærmet. Afskærmninger, som kan åbnes, skal være "overvågede", fx med en elektrisk anordning. Alternativt skal det sikres, at afskærmningerne kun kan fjernes ved brug af værktøj, nøgle e.l. Maskinen skal være tilstrækkelig stabil i forhold til den forventede anvendelse. Der må ikke være risiko for, at den vælter. Igangsætning og standsning Maskinen skal være indrettet med entydige start- og stopanordninger, og den skal være sikret mod utilsigtet igangsætning. Selvkørende maskiner bør være forsynet med nøgleafbryder eller tilsvarende anordning. Risikoen for, at føreren kan blive påkørt, skal minimeres. Det er især vigtigt ved maskiner med gående fører. Maskinen skal kunne nedbremses på forsvarlig måde, og den skal være forsynet med parkeringsbremse eller tilsvarende bremseanordning. Maskinen skal let kunne stoppes i en nødsituation. Selvkørende maskiner skal være forsynet med dødmandsfunktion, så maskinen stopper, når føreren slipper gashåndtaget eller -pedalen. Håndtag og betjeningsanordninger Håndtag og betjeningsanordninger bør udformes, så maskinen er let at køre og styre. Håndtagene skal være stabile og give et sikkert greb. De må ikke være glatte eller kolde at holde på. Der skal være tilstrækkelig plads til fingre eller hænder rundt om håndtagene. Betjeningsanordninger bør udformes, så de er naturligt placeret samt lette at nå og betjene.

6 6 af :33 Udformningen bør være i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Fingerbetjente anordninger, som fx knapper, bør have en passende modstand (3-10 Newton). Kontrolinstrumenter bør være lette at forstå, og de bør være placeret, så de er nemme at aflæse. Specielt for maskiner med gående fører Kørehåndtag bør have en diameter på 3-4 cm og bør kunne reguleres mellem 85 og 130 cm i højden, så de kan tilpasses førerens højde. Bredden på kørehåndtag til to hænder bør være ca. 45 cm. Kørehåndtag skal være placeret, så føreren ikke støder benene mod maskinen under brug. Gashåndtag bør være hensigtsmæssigt placeret i forhold til kørehåndtag, så man opnår gode arbejdsstillinger for hænder og arme. Specielt for maskiner med siddende fører Kørsel må kun kunne ske, når føreren befinder sig ved betjeningspladsen. Det kan fx sikres ved montering af sædekontakt. Maskinen skal have nødstop, som kan aktiveres, hvis andre stopanordninger svigter. Det skal være let at stige på og af maskinen, og betjeningsknapper o.l. bør være placeret hensigtsmæssigt, så de er lette at nå samt lette og logiske at betjene. Håndbetjente anordninger skal være placeret inden for optimalt område (se At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg). Førerpladsen skal kunne tilpasses føreren, så der opnås en hensigtsmæssig arbejdsstilling. Der skal være plads nok ved førerpladsen til at sikre tilstrækkelig bevægelsesfrihed, så maskinen er hensigtsmæssig at styre og sikker i brug. Det skal sikres, at føreren ikke sidder i en for fastlåst arbejdsstilling, da det kan medføre træthed og utilpashed. Sædet skal være hensigtsmæssigt udført, så der opnås god støtte for lænd og ryg. Polstringen skal tillade huden at ånde. Sædet skal kunne indstilles i forhold til pedaler og rat eller styreanordning. Displays bør udformes i overensstemmelse med standarden DS/EN 894. Klargøring Maskinen skal kunne påfyldes vand og sæbe, samt kunne tømmes for spildevand, på en hensigtsmæssig måde uden tunge løft. Maskinen skal nemt kunne rengøres efter brug. Leverandøren skal sikre, at opladning af batterier kan foretages forsvarligt. Leverandøren skal endvidere oplyse, hvordan batterierne skal oplades og om pligt til advarselsskiltning, placering af ladestation samt ventilation. Brugsanvisning Nye maskiner skal leveres med en brugsanvisning på dansk. Den skal som minimum indeholde oplysninger om: 1. Klargøring og ibrugtagning ved levering 2. Støj og vibrationer 3. Maskinens vægt 4. Ergonomiske forhold 5. Mærkning (mærkningen skal vises og forklares) 6. Maskinens funktioner 7. Betjening og anvendelse, herunder påfyldning, tømning samt udskiftning af tilbehør

7 7 af :33 8. Eftersyn, vedligeholdelse og reparation 9. Særlige sikkerhedsforhold 10. Opladning. Påvirkning af føreren Hvis maskinen anvendes i en proces, hvor der afgives støv, gasser og aerosoler, skal disse opsamles effektivt, så føreren ikke påvirkes. Maskinen skal afgive så lidt støj som muligt. Støj Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner ligger under 70 db(a), skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis lydtrykniveauet på nye maskiner overstiger 70 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Hvis lydeffektnivauet på nye maskiner overstiger 85 db(a), skal det målte niveau oplyses i brugsanvisningen. Vibrationer Leverandøren har pligt til at levere maskiner med lav vibrationsstyrke. Sæde og håndtag skal vibrere så lidt som muligt. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mindre end 2,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis håndtagene på nye maskiner vibrerer mere end 2,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mindre end 0,5 m/s2, skal det fremgå af brugsanvisningen. Hvis sædet på nye maskiner vibrerer mere end 0,5 m/s2, skal vibrationsstyrken oplyses i brugsanvisningen. Mærkning Nye rengøringsmaskiner skal være CE-mærket og være forsynet med mærkeskilt, der bl.a. angiver fabrikantens navn og adresse samt maskinens fremstillingsår. Ved levering af nye maskiner skal der medfølge en dansksproget EF-overensstemmelseserklæring. CHECKLISTE TIL MASKINER MED GÅENDE FØRER Er støjniveauet lavt? Er vibrationsstyrken fra håndtagene lav? KLEMNING OG VÆLTNING Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening på håndtag til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget slippes? Er maskinen forsynet med entydig stopanordning? Ja Nej Undersøges nærmere Ikke relevant

8 8 af :33 Kan maskinen afbremses med drifts- og parkeringsbremse? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Kan kørehåndtagene tilpasses i højden og er de hensigtsmæssigt placeret? Er gashåndtaget hensigtsmæssigt udformet og placeret? Kan øvrige betjeningsknapper, håndtag og greb anvendes hensigtsmæssigt, og er de logisk udformet og placeret? Er maskinen let at køre og styre? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette at forstå og aflæse? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger: Udfyldt den: Afleveret til: Af: MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye ma- skiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerheds- skiltning bl.a. om opladning? CHECKLISTE TIL MASKINER MED SIDDENDE FØRER KLEMNING OG VÆLTNING Ja Nej Under-søges Ikke

9 9 af :33 Er bevægelige maskindele, hvor der er fare for klemning, afskærmede? Er føreren beskyttet mod klemning af hænder og fødder? Er maskinen stabil, så den ikke kan vælte under normal anvendelse? nærmere relevant IGANGSÆTNING OG STANDSNING Er der dødmandsbetjening til fremdrift og bak, så maskinen standser, når håndtaget eller pedalen slippes? Kan maskinen afbremses med drifts- og parkerings- bremse? Er maskinen forsynet med nødstop? Kan af- og påstigning ske uden besvær? HÅNDTAG OG BETJENINGSANORDNINGER Er håndtag eller pedaler til fremdrift og bak hensigtsmæssigt udført og placeret? Kan der opnås hensigtsmæssig rækkeafstand til betjeningsanordninger og kontakter? Er kontrolinstrumenter og advarselslamper lette

10 10 af :33 at forstå og aflæse? Er betjeningsanordningerne lette og logiske at betjene? Kan sædet indstilles, så afstanden til rat, styr, håndtag, pedaler o.l. kan tilpasses føreren? Er der tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger ved benene foran førersædet? KLARGØRING Kan klargøring (påfyldning af vand, sæbe mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? Kan tømning (af spildevand mv.) foregå enkelt og uden unødig fysisk belastning? BRUGSANVISNING Er brugsanvisningen på dansk og er den letforståelig? Indeholder brugsanvisningen de relevante oplysninger? PÅVIRKNING AF FØREREN Opsamles støv, gasser og aerosoler effektivt? Er støjniveauet lavt?

11 11 af :33 Er sæde og håndtag tilstrækkeligt vibrationsdæmpet? Er sædet hensigtsmæssigt udformet? MÆRKNING Er maskinen CE-mærket (gælder kun for nye maskiner)? Er maskinen forsynet med mærkning om batteritype? Er maskinen forsynet med advarsels- og sikkerhedsskiltning bl.a. om opladning? Bemærkninger:... Udfyldt den... af... Afleveret til... HENVISNINGER Arbejdstilsynets regler og vejledninger Bekendtgørelserne og meddelelserne gælder for både rengøringsvogne og rengøringsmaskiner. Bekendtgørelse nr. 612 af 25. juni 2008 om indretning af tekniske hjælpemidler (Ny bekendtgørelse nr. 654 af 16. juni 2011 træder i kraft den 15. december 2011). Bekendtgørelse nr af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Bekendtgørelse nr af 16. december 1992 om manuel håndtering. At-vejledning A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar. At-vejledning B.1.3 Maskiner og maskinanlæg.

12 12 af :33 At-vejledning D.3.1 Løft, træk og skub. Materialerne kan bestilles i At-salg på tlf Standarder Følgende standarder indeholder generelle designprincipper, som bl.a. kan bruges til at opfylde Maskindirektivets krav. DS/EN Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - Risikovurdering og risikonedsættelse. DS/EN og 3, Maskinsikkerhed. Kroppens dimensioner. Del 2: Principper om fastlæggelse af dimension på adgangsåbninger. Del 3: Antropometriske data. DS/EN 614-1, Maskinsikkerhed. Ergonomiske konstruktionsprincipper. Del 1: Terminologi og generelle konstruktioner. DS/EN og 2, Maskinsikkerhed. Ergonomiske krav til konstruktion af displays og betjeningsudstyr. Del 1: Generelle principper for personbetjening af displays og betjeningsudstyr. Del 2: Displays. DS/EN 1050, Maskinsikkerhed. Principper for risikovurdering. Yderligere oplysninger om standarder fås hos Dansk Standard på tlf Arbejdstilsynet Postboks København C Telefon Fax at@at.dk

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb

Sunde sikre indkøb. i rengøringsvirksomheder. En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb Sunde sikre indkøb i rengøringsvirksomheder En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb En indføring i arbejdsmiljørigtige indkøb i rengøringsvirksomheder. Sunde sikre indkøb Branchearbejdsmiljørådet for

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus NB: BST modtager meget gerne en kopi af udfyldte tjekskemaer. Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med førerhus Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere Revideret

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af kørende maskiner med sæde Eksempelvis græsklippere, fejemaskiner, traktorer, transportere. Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og skæremaskiner, hækkeklippere Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at der

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER

KRAVSPECIFIKATIONER: ARBEJDSMILJØKRAV TIL MASKINER OG TEKNISKE HJÆLPEMIDLER Maskine: Fabrikat: Type: Udfyldt af: Dato: Lovkrav angivet Andre krav angivet Støj se også under brugsanvisning Acceptværdier Følgende A-vægtede lydtrykniveauer må ikke overskrides, når maskinen er i drift

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG

LØFT sikkerheden MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG LØFT sikkerheden 1 MEJERIINDUSTRIENS ARBEJDSMILJØUDVALG Løft sikkerheden Udgivet af: Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg November 2014 Tekst: Worklife A/S Layout: Nexus Kommunikation A/S 2 Forord Mejeriindustriens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter

ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION. Arbejdspladser og produkter ERGONOMISK DESIGN OG INNOVATION Arbejdspladser og produkter AM2008 Lotte Finsen, Cand. Scient., Ph.d.. & arbejdsmiljøkonsulent lofi@alectia.com Jakob U. Christiansen, Cand. Scient.; Udviklingschef juc@alectia.com

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faldsikring

At-VEJLEDNING. Faldsikring At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.5.5 Faldsikring Juli 2007 - Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.2 af oktober 1985 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet

Faldsikring - At-vejledning D Arbejdstilsynet Faldsikring Vejledning handler om, hvornår man skal bruge faldsikringsudstyr, hvordan det skal bruges og de krav, der stilles til mærkning mv. At-vejledning D.5.5-2 Juli 2007 - Opdateret oktober 2014 Erstatter

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke

Maskinsikkerhed ApS. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Arbejdsgiveren har en falsemaskine. Der sker en alvorlig arbejdsulykke Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Maskinsikkerhed og CE-mærkning Ret og vrang 1 2 1 Konsulent-opgaver 2 Arbejdsgiveren har en falsemaskine Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering -

Læs mere

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler

Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Tjekliste: arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af servicebiler Eksempelvis kassevogne, små lastbiler, pick-up er, tjenestebiler og personbiler Rekvirer brugsanvisning og læs den Det er lovpligtigt, at

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med elektrisk højdeindstilling, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-23) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul

Indkøbsskabelon. Toilet-badestol med sædetilt, med hjul Indkøbsskabelon Toilet-badestol med sædetilt, med hjul ISO-nr. (inkl. dansk 4. niveau) 09 12 03 (-22) Socialstyrelsens indkøbsskabeloner kan være en hjælp, hvis du skal udarbejde kravspecifikationer ved

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner

Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner NB: BST modtager meget gerne en kopi af udfyldte tjekskemaer. Arbejdsmiljøvurdering før anskaffelse af håndmaskiner Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og skæremaskiner, hækkeklippere

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Båndsavehjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder Båndsave skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring

Ergonomi Støj Vibrationer. - din fremtidssikring Ergonomi Støj Vibrationer - din fremtidssikring Tænker du ergonomisk? Selv små ændringer i dit arbejdsmiljø kan gøre underværker for dit helbred både i dag og i fremtiden. Læs derfor denne brochure grundigt

Læs mere

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset.

Autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Gode løft. ARBEJDSMILJØHUSET, Krondalvej 8, 2610 Rødovre Telefon 44 85 02 20 E-mail: Info@am-huset. Gode løft - 1 - Planlægning I det daglige arbejde, bliver kroppen udsat for store udfordringer. Det er derfor vigtigt at du passer på dig selv. Det er en god idé at du allerede i opstartsfasen indretter

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr af maj Løft af personer med gaffeltruck At-VEJLEDNING B.2.3.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996 Løft af personer med gaffeltruck Vejledning om løft af personer med gaffeltruck med aftagelig arbejdskurv 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995

At-VEJLEDNING. Støj. D.6.1 Marts 2002. Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 At-VEJLEDNING D.6.1 Marts 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.1 af september 1995 Støj 2. udgave april 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger... 3 Tunge eller akavede løft, træk og skub... 4 Computer

Læs mere

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren

Brugsanvisningen skal være let tilgængelig for brugeren Tekniske Bordfræsemaskiner hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder bordfræsemaskiner skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsmiljø på motorredskaber

Arbejdsmiljø på motorredskaber Arbejdsmiljø på motorredskaber - Checkliste til brug ved anskaffelse af ny maskine Maskinfabrikat og type: Titel: Arbejdsmiljø på motorredskaber Forfatter: Landskonsulent Jens J. Høy, Landscentret Byggeri

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Rengøring. APV-spørgeskema

2014 Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 12:53 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HAR DU PROBLEMER MED?

HAR DU PROBLEMER MED? (Som startskud på denne APV runde vil det være en fordel, hvis rektor i et brev forklarede betydningen af projektet ligeledes bør der reklameres i eks CAMPUS) Dette er et elektronisk værktøj til vurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik.

Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik. Belastninger på muskler og led ved løft, træk og skub kan mindskes ved korrekt arbejdsteknik. For at kunne anvende en korrekt arbejdsteknik skal arbejdsstedet være hensigtsmæssigt indrettet, de nødvendige

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord. Håndskubbet plæneklipper Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Håndskubbet plæneklipper Indhold 3 Forord 4 Indledning 7 Klipning af græs på skråninger 9 Rotorplæneklipper 16 Opsummering Forord 3 Denne branchevejledning Håndskubbet

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN

8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN 8.1 8. FÅ TJEK PÅ MASKINSIKKERHEDEN TJEKLISTE FOR MASKINSIKKERHED - ET REDSKAB TIL SIKKERHEDSGRUPPEN Redskabet Få tjek på maskinsikkerheden er udarbejdet af BST Sjælland, CASA og Institut for Produktion

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere